hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Ὕδρα 2011 Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου


Ὕδρα 2011
Ἑορτὴ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Ἱερὰ Λιτάνευσις Τιμίας Κάρας Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου
 

(Ἐπιμέλεια Μαγνητοσκοπήσεως:Δημήτριος Νικολάου Σταματάκος)


 
Προετοιμασία τῶν Σχολείων τῆς Ὕδρας,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Λιτανευτικῆς πομπῆς


Δέησις πλησίον του Ἃ Κοιμητηρίου (Ἁγίας Φωτεινῆς)


Δέησις ἔμπροσθέν του ἱεροῦ της Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Κατάληξις Ἱερᾶς Λιτανευτικὴς Πομπῆς,ἔμπροσθέν του Βορείου Πυλῶνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ὝδραςΣάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Ὕδρα Τοπωνύμια Ὕδρας (Ἀκρωτήριον Ζούρβας ἕως Χούντα Ρήγα)

Ὕδρα Τοπωνύμια Ὕδρας
(Ἀκρωτήριον Ζούρβας ἕως Χούντα Ρήγα)
Πλέοντας Νοτιοδυτικῶς τῆς νότιες ἀκτὲς τῆς Ὕδρας


Ὀνόματα σωζώμενα ἐκ τῆς βιβλιογραφίας καὶ τῆς προφορικῆς παραδόσεως τῆς νήσου Ὕδρας
(Ὁρισμένα ἓξ αὐτῶν δὲν ἀπαντῶνται σήμερα)Ζούρβα Τίτος Γιοχάλας πιθανολογεῖ πὼς ἡ ὀνομασία ἴσως προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ λέξη
Zhurvë :: Ζhurmë =θόρυβος,βοὴ


Ἀκρωτήριον Ζούρβας
 Καβαντζάροντας τὸ Φανάρι τῆς Ζούρβας


Όρμος Ἀσκηταριοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου
Πλέοντας πρὸς τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.Εἷς τὸ βάθος οἱ βραχώδεις γκρεμνοὶ τοῦ Ὅρμου Ζωγκοῦ


Εἴσοδος τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου
 Ὁ Γεώργιος Ν Σαχίνης βιβλίον (Ὑδραϊκῆ Ψυχὴ) :

«Πανσεβάσμια καὶ ὀνειρευτὴ μεριά! Ὅπου σφιχτανταμώνεται ἡ πίστις, ἡ θάλασσα καὶ ὁ ἴλιγγος τοῦ βράχου!Ἡ ὀμορφιά, ἡ σεμνότης καὶ τὸ ἀνυπέρβλητο κάλλος τῶν τοπίων τοῦ νησιοῦ μας!». Ὄντως μοναδικὸν ἴσως τοπίον τῆς Ὕδρας σπανίως νὰ συναντηθῆ κάπου ἀλλοῦ, εἰμὴ εἰς τὰ Καρούλια τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅπου προκαλεῖ τὸ δέος εἰς τὴν ψυχὴν ἡ θέα τοῦ βράχου καὶ τὸ μικρὸν Ναϊδριον μὲ τὸν στενώτατον ἐξώστην ἐπάνω ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὴν βοὴν τῶν κυμάτων. Κρυμμένο εἰς τὴν ἱερὰν σιωπήν του, οὔτε καν διακρίνεται ἀπὸ τὸ μονοπάτι τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ εἰς τὸν Φάρον, ἂν δὲν γνωρίζη κανεὶς τὴν θέσιν του. Εὐλαβεῖς φαροφύλακες ἀνέβαιναν ὡς ἐκεῖ τὴν ὥραν τοῦ Ἑσπερινοῦ νὰ ἀνάψουν τὸ κανδηλάκι του. Τώρα κι αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν τὴν ἐστερήθη τὸ ἐρημοκκλήσιον. Μόνη βλάστησις τοῦ ἀγρίου τοπίου του, ἡ κάπαρη καὶ τὸ κρίταμι -πολύτιμα δὶ’ ὅσους τολμηροὺς ἀποφασίζουν νὰ τὰ φθάσουν καὶ νὰ τὰ μαζεύσουν- καὶ οἱ ταπεινὲς ἀγριοβιολέτες τὴν ἄνοιξιν.Παλαιότερον -δὲν ξέρομε πότε- δὲν ὑπῆρχε τὸ Ναϊδριον, ἀλλὰ μόνον ἕνα ἀσκητήριον εἰς ἄνοιγμα βράχου. Γνωστὸν εἶναι ὅτι ὑπῆρξεν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ἀσκήτευσεν εἰς τὴν ἀπαραμύθητον αὐτὴν ἐρημίαν ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ἐπίσκοπος Κορίνθου, προσευχόμενος ἀδιαλείπτως πρὸς Κύριον. Ἐκ παραδόσεως εἶναι ἐπίσης γνωστὸν ὅτι μετὰ τὸν Ἄγ. Μακάριον καὶ πρὸ τοῦ 1821, ἔμενεν ἐκεῖ ἀσκούμενος καὶ τελείως ἔγκλειστος κάποιος μοναχὸς ἐρημίτης, ὁ ὁποῖος μόνον μίαν φορὰν κατ’ ἔτος, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἐξήρχετο καὶ ἐπεσκέπτετο τὰ πλησιέστερα ἀγροτόσπιτα, τὰ εὑρισκόμενα εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.Ἀντήλλασεν μὲ τοὺς ἐκεῖ ποιμένας τὸν χαρμόσυνον χαιρετισμὸν «Χριστὸς Ἀνέστη!» ἔπαιρνε τὸ κόκκινον αὐγὸ κι ἐπέστρεφεν εἰς τὴ μόνωσιν τῆς ἐρημίας του καὶ τὴν προσευχήν του. Μετὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὅμως, ἐχάθη ὁ ἀσκητής. Κανεὶς δὲν γνωρίζει τί ἔγινεν.»
 


Ἀνατολὴ ὅρμου Ἁγίου Ἰωαννικίου Ζούρβας

Ὅρμος (Αὐλάκι) Ζωγκοὺ
ἢ Μπρίνια Ζωγκοὺ  Ὁ Γεώργιος Σαχίνης ἀναφέρει ἐπίσης τὴν ὀνομασία Κονάκι γιὰ τὸ Αὐλάκι Ζωγκοὺ Πλέοντας πρὸς τὸν Ὅρμο Πέντε Βόλια


Ὅρμος Πεντὲ Βόλια


Ἀκρωτήριον Ρήγας (Χούντα Ρήγα) ὅπως φαίνεται προτοῦ εἰσέλθουμε εἷς τὸν Ὅρμον Πέντε Βόλια
 
 
 
 
Ὁ Ὀρεινὸς βράχος Γκούρι-Πλακοὺτ

 Ὅρμος Πεντὲ Βόλια  Λιμένας ὑπήνεμος εἷς τους βόρειους-βορειοανατολικοὺς ἀνέμους.Εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβασις εἷς τὶς ἐκκλησίες ποὺ εὑρίσκονται εἷς τὴν περιοχὴ’ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καθὼς καὶ τὸ Ἀσκηταρίο τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.
Γκούρι Πλακοὺτ


Ὁ Ὅρμος Πεντὲ Βόλια & οὈρεινὸς βράχος Γκούρι-Πλακοὺτ

Guri-plakut: Γκούρι-Πλακοὺτ: Ἡ πέτρα τοῦ Γέρου
 
Μπρίνια Βυρή  

Τὸ τωπονύμιο διασώζει ὁ Γεώργιος Σαχίνης.Χαρακτηρίζει τὴν περιοχὴ ὡς «Βραχώδεις ἀκτὲς ἀνατολικά του ἐρημονησίου τῆς Σκινέζας»
Ἐπίσης διασώζει καὶ τὴν ἐπωνυμία «Κάβος Χοντρός»,τοπωνύμιο παλαιῶν Ὑδραίων ψαράδων.


Παράλληλα εἷς τὴν περιοχὴ ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπονομαζόμενη Σπηλία τοῦ Ἀράπη.
 

Κοκκινιὰ


 Σπηλιὰ τῆς Σχινέζας
 Σχινέζα
  


Σχινέζα
Σκινέζα: Σκινέα (σχίνος) + ἐπίθημα Ζά: Μικρὸς Θάμνος (σχίνος)
 
  


 

 


Ακρωτήριο Χούντα Ζέζα
 (Ἀκρωτήριο Μαύρη Μύτη)

 
Hunda e zézë :Ἡ μαύρη μύτη


Ακρωτήριο Χούντα Ζέζα


Σημείωσις:Εἷς διαφόρους ναυτικοὺς χάρτες ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ ὀνομασία Κοντὶ-ζέζα.Ὁ Γεώργιος Σαχίνης τὴν προσδιορίζει μεταξύ του ἐρημονησίου τῆς Σχινέζας καὶ τῆς Σπηλιᾶς τοῦ Ἀράπη.(Προφανῶς δὲν συμπίπτει μὲ τὴν Χούντα-Ζέζα)


Πιόθι


Ὁ μικρὸς ὁρμίσκος τῆς παραλίας Πιόθι  Λιμνιώνιζα 


 
Ὁ ὅρμος τῆς Λιμνιώνιζας μὲ τὸ ὁμώνυμο νησάκι

 
Οἱ οἰκίες εἷς τὸν αὐχένα τοῦ λόφου εἶναι ἡ περιοχὴ Προδέκτης,πλησίον της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου. Ἀριστέρα της φωτογραφίας,ἡ πλαγία καλεῖται Γκελέτο.Καβοντοροὺ (ἐπώνυμο οἰκογενείας) ὀνομαζόταν ἡ περιοχὴ ὅπου ὁ δρόμος κατηφόριζε πρὸς τὸν ὅρμο τῆς Λιμνιώνιζας (ὑπάρχουν παλαιὰ ἐρείπια οἰκιῶν)


 


Ἡ παραλία τῆς Λιμνιώνιζας.Εἷς τὸ βάθος τὸ Καραλί,πευκόφυτο πρὸ τῆς καταστροφικῆς πυρκαϋιᾶς τοῦ ἔτους 2007.Νήσος Λιμνιώνιζα
37°20′27.70″N 23°30′13.80″E / 37.3410278, 23.5038333
Ὁ ὅρμος τῆς Λιμνίωνιζας ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ «Γκελέτο».Εἷς τὸ βάθος ἡ «Χούντα Ζέζα»
Ακρωτήριο Τσιγκάρη-Ὅρμος Καραλὶ

 
 
 
 
 
 
 


Κλήσσα Μπρίνια

Κλήσσα Μπρίνια: Klisha Brinja: Ἐκκλησία εἷς τὴν πλαγιὰΕἷς τὴν περιοχὴ ὑπάρχουν οἱ ἐκκλησίες τῶν Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου καθὼς καὶ οἱ ἐκκλησίες τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης καὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Οἱ νότιες πλαγίες του ὅρους Ὀμπόρι.

Πανοραμικὴ ἄποψις τῶν νοτιοανατολικῶν ἀκτῶν τῆς Ὕδρας ἕως τὸν ὅρμο «Πέντε Βόλια» 
Πηγές:


Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀντώνιος Μανίκης
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Χρήστου Χριστοδούλου
Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς

Γεώργιος Σαχίνης
Ὑδραϊκὴ Ψυχή,Λαογραφία-Γνωριμία-Ἱστορία &Τοπωνύμια,Βιβλίον Β΄,Ὕδρα 1980
Ὑδραϊκὴ Ψυχὴ Βιβλ. Δ΄ 1981
Ἐκκλησάκια,Ἐκκλησίες,Ἐρημοκλήσια,Πειραιεὺς 1982

Γιάννης Ἃ Καραμῆτσος,
Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων Ὕδρα 1998
Ὕδρας Λεξιλόγιον τὸ δεύτερον,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,ΥΔΡΑ1999
Ὕδρας Ἀλφαβητάριον,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,Ὕδρα 2001

Τίτος Γιοχάλας
Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα Ἃ Τόμος Ἐκδόσεις Πατάκη 2006 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...