hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 2013 Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας Ἐκδήλωσις: Φάροι τοῦ Κόσμου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 2013 Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας Ἐκδήλωσις: Φάροι τοῦ Κόσμου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ὕδρα 2013 Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας Ἐκδήλωσις: Φάροι τοῦ Κόσμου

 Ὕδρα 2013
 Ἐκδήλωσις: «Φάροι τοῦ Κόσμου»

Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας Ι.Α.Μ.Υ
Ἔκθεσις «Γραμματοσήμων Φάρων Κ.Κορρὲ & Μουσειακοῦ Ὑλικοῦ Ὑπηρεσίας .Φάρων Π.Ν»

Ὀργάνωσις:Ἱστορικὸ Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας Ι.Α.Μ.Υ
& Πολεμικὸ Ναυτικὸ Μουσεῖο Κρήτης
  
 Σάββατο 31 Αὐγούστου 2013  
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Κρήτης,Ἀρχιπλοίαρχος (Μ) Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐ.ἃ Ἐμμανουὴλ ΠετράκηςἩ προτομὴ τοῦ Ὑδραίου Ἀρχιτέκτονος (Μηχανικοῦ της Βασιλικῆς Αὐλῆς ἐπὶ Γεωργίου Ἃ΄) Σάββα Μπούκη.Στὴν βάση τῆς προτομῆς ἀναγράφονται ἐν συντομία τὰ ἑξῆς:

«Γεννήθηκε στὴν Ὕδρα τὸ 1820 καὶ πέθανε σὲ ἡλικία 80 περίπου ἐτῶν.Σπούδασε στὸ Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀποφοίτησε τὸ 1853 ὕστερα ἀπὸ τέσσερα ἔτη ἐπιτυχοῦς φοίτησης κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων τιμήθηκε μὲ τὸ Ἃ΄Βραβεῖο «Ἀρχιτεκτονικῆς Κοσμηματογραφίας».
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1886 τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Βασιλέα Γεώργιο Ἃ΄μὲ τὸ παράσημο τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν ἴδια ἐποχὴ μὲ ἕνα ἀκόμη παράσημο ξένης χώρας.
Τὰ σημαντικότερα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ εἶναι «Ἡ Κιθάρα» Τατοΐου,ὁ Ἅγιος Σπυρίδων Παγκρατίου (ὀνομάσθηκε γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ) εὐεργέτης τοῦ Ναοῦ,γιατί ἐργάσθηκε ἀφιλοκερδῶς),ὁ Φάρος τῆς Ζούρβας στὴν Ὕδρα,γιὰ τὸν ὁποῖο ἐργάσθηκε ἐπίσης ἀφιλοκερδῶς,οἱ νέες πτέρυγες τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός»,πολλὲς ἐπαύλεις στὴν Κηφισιά,καθὼς καὶ ὁ δρόμος Ἀθηνῶν-Θηβῶν»


Συμπληρωματικά,ἐπισημαίνουμε πῶς στὴν κατασκευὴ-ἀνέγερση τοῦ νεότερου κωδωνοστασίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,ἐν ἔτει 1874, συμμετεῖχαν ἀφιλοκερδῶς ὁ πολιτικὸς μηχανικὸς & ἀρχιτέκτονας Νικόλαος Μ.Τσαμαδος καὶ ὁ Σάββας Μπούκης ὡς ἐργολάβος. Ἀναφέρει σχετικὰ ὁ Νικόλαος Χαλιορής:(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.11 Σεπτέμβριος 1934 σὲλ 245)«Ὑδραϊκὰ Χρονικά.Ὁ μεγάλος σεισμὸς τοῦ 1837»,Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου «εἷς τὸ περιθώριον τῆς ἱστορίας τῆς Ὕδρας»τῆς ὑπὸ ἔκδοσιν Ὑδραϊκὴς βιβλιοθήκης»:

«...Δία τὴν ἱστορία ἀναφέρομεν,ὅτι ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Μ.Τσαμαδός,ἀξιωματικὸς ἁπλούς του Μηχανικοῦ τότε,δὲν εἶναι μόνον ὁ εἰσηγητὴς τῆς κατὰ τὸν προαναφερόμενον ἀντισεισμικὸν τρόπον θεμελιώσεως τοῦ Κωδωνοστασίου (ἐκ χονδρῶν πασσάλων βάθρα),ἀλλὰ καὶ ὁ δώσας τὰ σχέδια τοῦ ὅλου οἰκοδομήματος καὶ ἐπιβλέψας τὴν ἐκτέλεσιν ὅλης της ἐργασίας,δὶ’ἢν οὐδεμίαν ἔλαβεν ἀμοιβήν,οὐδ’αὐτὰ τὰ ὁδοιπορικά του ἔξοδα.Ὡς ἐκ τούτου καὶ δικαῖον τὸ ΡΙΗ΄ τῆς 3-8-1876 εὐχαριστήριον πρὸς αὐτὸν ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας καὶ ἄξιον μνείας εἷς τὸ σημείωμας τοῦτο.Ἐργολάβος ἐπὶ τῆς ἐργασίας,ἐκτελεσθείσης εἷς τρία τμήματα,ὑπῆρξεν ὁ ἐπίσης Ὑδραῖος Σάββας Μπούκης,διακριθεῖς διὰ τὴν ἀφιλοκερδείαν του,δὶ’ὁ καὶ διὰ τοῦ ΡΙΘ΄ τῆς 3-8-1876 ψηφίσματός του,τὸ αὐτὸ Δ.Συμβούλιον ἐξέφρασε καὶ αὐτῶ τὰς εὐχαριστίας τοῦ λαοῦ τῆς Ὕδρας....»
Φάρος τῆς Ζούρβας
1833-1922-1944
Φωτοβολία 18 μίλια
Ὕψος ἑστίας ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας 36μ
Τόξο ὁρατότητας 128΄-023΄= 264΄
Τὰ ὅρια τοῦ τόξου ὁρατότητας μεταβάλλονται αἰσθητὰ μεταβαλλομένης καὶ τῆς ἀποστάσης τοῦ παραπλέοντα.Οἱ ἐκλάμψεις ἀποκρυπτόμενες ἀπὸ τὴν Νησίδα Τσελεβίνια γιὰ τὰ πλοῖα ποῦ πλέουν ΒΔ αὐτῶν, ἀναφαίνονται αἰφνίδια διὰ μέσου του στενοῦ πόρου τους σὲ ἐλάχιστο ἀζιμουθιακὸ εὖρος.Πάντως ἡ νησίδα Σουπιὰ βρίσκεται πάνω στὸ τόξο ὁρατότητας. Ἡ φωτοβολὶα μὲ τὸν ἀναφερόμενο κανονικὸ φωτισμὸ ὑπερβαίνει τὰ 20 μίλια.Μὲ ἐφεδρικὸ φωτισμὸ ἀποδίδει τὰ 18 μίλια 

Ἐξ ἀριστερῶν: Ὁ συλλέκτης γραμματοσήμων τῶν Φάρων Κωνσταντῖνος Κορρές, ἡ Διευθυντρία τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας Κωνσταντίνα Ἀδαμοπούλου καὶ ὁ Ἀρχιπλοίαρχος (Μ) Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,Διοικητὴς τῆς Ὑπηρεσίας Φάρων Κωνσταντῖνος Μανωλιουδάκης
Ἀνταλλαγὴ ἀναμνηστικῶν μεταξύ του Προέδρου τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Κρήτης,Ἀρχιπλοίαρχου (Μ) Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐ.ἃ Ἐμμανουὴλ Πετράκη καὶ τῆς Διευθύντριας τοῦ Ι.Α.Μ.Ὑ Κωνσταντίνα Ἀδαμοπούλου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...