hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Β΄ Μέρος 1838-1841). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Β΄ Μέρος 1838-1841). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ὕδρα 1835-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας (Β΄ Μέρος 1838-1841)


Ὕδρα 1835-1847
Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους

 (Β΄ Μέρος 1838-1841)
Ἀρχεῖον τῆς Γραμματείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως

Ὕδρα,Την 7ην Ἀπριλίου 1838
Επιστολή τῆς 7ης Ἀπριλίου 1838,ἡ ὁποία ἐλήφθη τὴν 9ην Ἰουνίου 1838 (ὑπ'ἀριθμ.Πρωτοκόλλου 963) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Γ.Φιλοπαίδη καὶ τῶν Διδασκάλων Ὕδρας Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ Ἐλευθέριου Βίκου πρὸς τὴν Σεβαστὴν Διοίκησιν Ὕδρας μὲ θέμα τὶς διενεργηθεῖσες σχολικὲς ἐξετάσεις τοῦ μηνὸς Μαρτίου 1838.

Κατὰ τὸ ἔτος 1838,τὸ Σχολεῖο τῆς Ὕδρας ἀπαρτίζετο ἀπὸ τέσσερις τάξεις,ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀπὸ μαθητὲς προερχόμενους ἀπὸ τὸ Ἀλληλοδιδακτικὸ Σχολεῖο,ἀπὸ μαθητὲς μὴ προβιβασθέντες καὶ τέλος ἀπὸ μαθητὲς ἀπ’ἄλλα ἐπιτόπια σχολεῖα.Οἱ μαθητὲς τῆς συγκεκριμένης τάξης,διδάχθηκαν Ἀριθμητική,Τεχνολογία,Γεωγραφία καθὼς καὶ τὴν τρίτην ἔκδοση τῶν Ἀποφθεγμάτων τῶν Ἑλλήνων Φιλοσόφων του Κυρίου Ἰωαννίδη.
Οἱ μαθητὲς τῆς Δευτέρας τάξης,διδάχθηκαν τὴν Κύρου Ἀνάβασις,τὸ Συντακτικὸ καὶ Ἐτυμολογικὸν ἐκ τῆς Γραμματικῆς του μακαρίτη Βαρδαλάχη (Ἐπειδὴ λόγω ὑψηλοῦ κόστος λίγοι μαθητὲς κατόρθωσαν νὰ ἀγοράσουν τὸ συγκεκριμένο βιβλίο,οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Σχολείου προτείνουν εἰς τὴν Κυβέρνηση νὰ μετριάσει τὸ ἀντίτιμο ἀγορᾶς τοῦ βιβλίου τούτου).

Οἱ μαθητὲς τῆς τρίτης τάξης διδάχθηκαν τοὺς Φιλιππικοὺς Λόγους τοῦ Δημοσθένους παρὰ τὸν Διδάσκαλον Μ.Οἰκονόμου,Ἐτυμολογία, Συντακτικόν,Θεματογραφία,Γαλλικὴ γλώσσα καὶ Ποιητὲς (τοὺς ὁποίους ἐδιδάσκοντο καὶ οἱ μαθητὲς τῆς ἀνωτέρας τάξεως).Οἱ μαθητὲς τῆς Τέταρτης τάξεως διδάχθηκαν τοὺς Παράλληλους Βίους τοῦ Πλούταρχου,τὸν Γοργίαν τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸν Περὶ Στεφάνου Λόγον τοῦ Δημοσθένους.Παράλληλα διδάχθηκαν τὸ ἰδίωμα τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης,τὴν Γαλλικὴν γλώσσαν καὶ τέλος Ἀριστοφάνη καὶ Σοφοκλῆ.Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ μαθητὲς τῶν παραπάνω τάξεων διδάχθηκαν τὴν Ἱερὰ Ἱστορία.

Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας ἐπισημαίνεται ἐκ νέου,τὸ ὑπέρογκο τίμημα τῶν βιβλίων (κυμαίνεται μεταξὺ ὀκτὼ ἕως δέκα δραχμῶν),τὸ ὁποῖο καθιστὰ δύσκολη τὴν ἀπόκτηση τῶν βιβλίων αὐτῶν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν μαθητῶν.Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ εἶναι βαρύνουσας σημασίας διότι ἀποτυπώνει γλαφυρὰ στὴν προτελευταία παράγραφο της,τις δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπιζε ἡ μαθητιώσα νεολαία τῆς Ὕδρας,οἱ ὁποῖες δὲν ὀφείλοντο μόνο στὴν δυσχερῆ οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας,ἀλλὰ ὀφείλοντο ἐπίσης καὶ στὶς ἐπιπτώσεις ποὺ προκάλεσε στὴν εὐρύτερη κοινωνία τῆς νήσου ἡ σφοδρὴ σεισμικὴ δόνηση τῆς 8ης Ἀπριλίου 1838.Χαρακτηριστικό της καταστάσεως εἶναι τὸ κάτωθι ἀπόσπασμα:

"...Ἐπειδὴ τὸ κατάστημα τοῦ Σχολείου εἶναι πολλὰ ἐπίκεντρον καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ μαθητὲς ἔρχονται μακρόθεν,πρὶν μετὰ τῶν σεισμῶν παραπονοῦντο,ὅποτε ἠκολουθῆ κακοκαιρία τοῦ χειμώνα ἢ καύσων τὸ θέρος,ὅτι ὑποφέρουν μεγάλην δυσκολίαν,ἀναγκαζόμενοι νὰ κάμνωσι τὴν ὁδοιπορίαν ταύτην τῆς ἡμέρας δὶ'ἀνωμάλων ὁδῶν,εἷς καιροὺς χειμῶνος καὶ καύσωνος.Πολλοὶ δὲ διὰ αὐτὴν καὶ μόνην τὴν αἰτίαν ἤρχοντο μετὰ μεσημβρίαν εἰς τὴν ἀκρόασιν τῶν παραδιδομένων μαθημάτων μετὰ τοὺς σεισμοὺς (οἵτινες μέχρι πρωὴν ἀκόμη ἐξηκολούθην) προσετέθη ὁ φόβος,μήπως ἀναγκαζόμενοι νὰ διέρχονται διὰ σαθρῶν οἰκιῶν,κλονιζομένων ἐν ταύτω καταπλακωθῶσιν ἀπὸ καμμίαν,ἐὰν συχνότερα διέρχονται..".
Λόγω τῆς ἀργοπορημένης προσελεύσεως τῶν περισσοτέρων μαθητῶν,οἱ Διδάσκαλοι τῆς Σχολῆς τῆς Ὕδρας ἐπρότειναν εἰς τὸν Δήμαρχον τῆς Ὕδρας Λάζαρο Κουντουριώτη τὴν παράταση τῆς διάρκειας τῶν μαθημάτων πλέον τῆς ὥρας τῆς δευτέρας μεσημβρινῆς.


Ὕδρα,Την 7ην Ἀπριλίου 1838
Πίνακας Βαθμολογικὸν Ἐπιδόσεων Μαθητῶν Σχολείου ὝδραςΈν Ύδρα την 07ην Απριλίου 1838 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Α΄Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Νίκος Ζερβιάδης
Ύδρα
19
Δημοσθένης,
Πλάτων,
Πλούταρχος,
Ποιητάς και Γαλλικά

Καλλίστη
Ευδοκίμησε
Σταμάτιος Καλμούκης
Ύδρα
21
Τα αυτά
Επιμελέστατος
Ομοίως
Ομοίως
Αντώνιος Μάνος
Ύδρα
21
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Συμεών Μάνος
Ύδρα
19
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Γεώργιος Βατζαξής
Ύδρα
19
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Ελευθέριος Παντελάκης
Ύδρα
17
Τα αυτά
Αμαθής
Μετρία

Αθανάσιος Ιωάννου
Πελοπόννησος
17
Τα αυτά
Ολίγον Επιμελής
Ομοίως
Ανεχώρησεν είς Αθήνας
Δημήτριος Οικονόμου

19
Τα αυτά
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Ανεχώρησεν δια το έν Ναύπλιω Γυμνάσιον

Έν Ύδρα την 07ην Απριλίου 1838 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Β΄Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Παναγιώτης Νάντες
Ύδρα
15
Δημοσθένους οι Φιλιππικοί μάθημα,Λουκιανού Τυρανοκτόνου, ανάγνωσις,ποιητάς και Αριθμητική
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Απεκρίθη άριστα
Νικόλαος Βατζαξής
Ύδρα
15
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Κωνσταντίνος Ευαγγελήθης
Ύδρα
15
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελής
Καλή
Καλώς
Σταμάτιος Καλαφάτης
Ύδρα
14
Τα αυτά και Γαλλικά
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Δημήτριος Ντζουρντζός
Ύδρα
16
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Ομοίως
Ομοίως
Ομοίως
Δημήτριος Βόκος
Ύδρα
15
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Ομοίως
Ομοίως

Ελευθέριος Οικονομίδης
Ύδρα
16
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Αμαθέστατος
Μετριοτάτη

Λάζαρος Φωκάς
Ύδρα
15
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Αμαθής
Ομοίως

Ηλίας Γκιούλου
Ύδρα
18
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελέστατος
Καλή

Ηλίας Πλατανίτης

15
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Άριστα.Ανεχώρησε δια την πατρίδα του
Ιωάννης Φωκάς
Ύδρα
19
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελής
Καλή

Γεώργιος Φόνος
Ύδρα
16
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελής
Καλλίστη
Άριστα.Ανεχώρησε δια το Γυμνάσιον των Αθηνών
Βασίλης Κριεζής
Ύδρα
16
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Μετρίως Επιμελής
Μετρία
Ανεχώρησεν δια το σχολείον των Ευελπίδων
Γεώργιος Ραπελές
Ύδρα
19
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Ομοίως
Ομοίως

Δημήτριος Σαρκόσης
Ύδρα
15
Τα αυτά εκτός των Γαλλικών
Επιμελέστατος
Καλλίστη
Άριστα.Ανεχώρησε δια το ορφανοτροφείον της Άνδρου

Έν Ύδρα την 07ην Απριλίου 1838 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Γ΄Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
ΠαρατηρήσειςΙωάννης Κριεζής
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελέστατος
Καλή

Εμμανουήλ Καλμούκης
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Νικόλαος Πάτρας
Ύδρα
16
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελέστατος
.....
Ανεχώρησεν εις Αθήνας
ιωάννης Πλατανίτης
Πελοπόννησος
13
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Καλή

Ιωάννης Μαλώσης
Ερμιόνη
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελέστατος
Καλή

Ανδρέας Μπρούσκος
Ύδρα
16
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Δημήτριος Ευαγγελίδης
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελής
Καλή

Ραφαήλ Ελευθερίου
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Νικόλαος Παπαμανώλης
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελής
Καλή

Γεώργιος Παντελέσκος
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Ιωάννης Καλ....
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Ελευθέριος Μ.Μάτζη
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ολίγον Επιμελής
Μετρία

Σπυρίδων Ηλία
Ύδρα
16
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Νικόλαος Α.Σιγαλός
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Αλέξανδρος Βουδούρης
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Γεώργιος Κρής
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Σταμάτης Χίος
Ύδρα
16
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Σταύρος Καλογύρου
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Αχιλλεύς Πρωτόπαπα
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Ελευθέριος Γ.Νέγκα
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ολίγον Επιμελής
Μετρία

Αντώνιος Κολμανιάτου
Ύδρα
14
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Αμαθής
Ολίγη

Ιωάννης Βατζαξής
Ύδρα
15
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Ομοίως
Ομοίως

Αντώνιος Τζαμαδός
Ύδρα
22
Ξενοφών,Αριθμητική και Άλγεβρα
Επιμελής
Καλή
Μετά διέκοψε τοσούτον καιρόν έξ ασθενείας τα μαθήματά του


Έν Ύδρα την 07ην Απριλίου 1838 Σχολάρχης Ύδρας Γ.Φιλοπαίδης Δ΄Τάξις
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
Τα παραδιδόμενα μαθήματα
Τα προς τα μαθήματα κλίσις
Και πρόοδος
Παρατηρήσεις
Ελευθέριος Α.Μάτσης
Ύδρα
15
Τα έν της Τρίτης εκδόσεως της συλλογής υπό Λάμπρα και Ιωαννίδου περιεχόμενα, Αριθμητική,Γεωγραφία,Άλγεβρα
Επιμελέστατος
Ευδοκίμησεν

Ιωάννης Δ.Ιατρός
Ύδρα
16
Τα αυτά
Ομοίως
Ομοίως

Ιωάννης Βόδιζας
Ύδρα
15
Τα αυτά εκτός Αριθμητική,Γεωγραφία και Άλγεβρα
Επιμελής
Ομοίως

Κοσμάς Σιγαλός
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Πέτρος Βούλγαρης
Ύδρα
15
Τα αυτά ομοίως
Επιμελής
Μετρία

Σαράντος Παπαδόπουλος
Ύδρα
15
Τα αυτά ομοίως
Επιμελής
Απεκρίθη καλώς

Κωνσταντίνος Ρούγκας
Ύδρα
15
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Αναστάσιος Ν.Βότσης
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Επιμελής
Μετρία

Νικόλαος Λ.Νέγκα
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ολίγη

Δημήτριος Κοκκίνης
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Λάζαρος Κριεζής
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ολίγον Επιμελής
Μετρία

Μιχαήλ Εμμανουήλ
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Γεώργιος Β.Βόκου
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Μάρκος Σάλπας
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Γεώργιος Καλίτζας
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Ανδρέας Σακτούρης
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Σπηλιώτης Ψημιλόπουλος
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Ιωάννης Γ.Κριεζής
Ύδρα
15
Τα αυτά ομοίως
Ολίγον Επιμελής
Μετρία

Ιωάννης Ιατροπολίτης
Ύδρα
16
Τα αυτά ομοίως
Επιμελής
Μετρία

Μπαρμπαρής Ρεβίδης
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Δημήτριος Τσιτσινάκης
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ολίγη

Δημήτριος Μάστης
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Λάζαρος Βατζαξής
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Ιωάννης Α. Κριεζής
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Ιάκωβος Αναργύρου
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Θεμιστοκλής
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Επιμελής
..

Ιωάννης Παπαπαντελής
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Αμελής
Ολίγη

Νικόλαος Μαστραντώνης
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Ανδρέας Μονάς
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ομοίως

Γεώργιος Ιω.Κρής
Ύδρα
15
Τα αυτά ομοίως
Αμελέστατος
Μηδεμία

Ιωάννης Χούντας
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ολίγη

Αναστάσιος Δ.Ραπελές
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Αμελέστατος
Μηδεμία

Δημήτριος Α.Τσαμαδός
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ολίγη

Αντώνιος Κ.Αντωνάκη
Ύδρα
14
Τα αυτά ομοίως
Αμελέστατος
Ολίγη
Ανεχώρησεν είς Άνδρον
Αντώνιος Μπαλής
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
...
Ολίγη

Νικόλαος Μπούμης
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
...
Ολίγη

Αναστάσιος Θεοδωράκης
Ύδρα
13
Τα αυτά ομοίως
Ομοίως
Ολίγη

Κωνσταντίνος Αντωνάκης
Ύδρα
12
Τα αυτά ομοίως
...
Ολίγη
Ὕδρα,Την 10ην Ἰουνίου 1838
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:965) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ ἀνάληψη τῶν καθηκόντων ἐκ μέρους τοῦ νέου Σχολάρχου Ὕδρας Δ.Φιλάρετου

Ὕδρα,Την 13ην Ἰουνίου 1838
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:997) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία πιστοποιῆται ἡ ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ νέου Σχολάρχου Ὕδρας κυρίου Φιλάρετου. Στὴν τελετὴ ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων παρευρέθησαν ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας Ἰερόθεος (Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἀπεσταλμένος τῆς Α.Μ Γραμματεὺς ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν),οἱ Δημόσιες Ἀρχὲς τῆς νήσου Ὕδρας καὶ πλῆθος κόσμου.Ὁ νέος Σχολάρχης Ὕδρας Δημήτριος Φιλάρετος μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ (λίγες ἡμέρες νωρίτερα,στὶς 9 Ἰουνίου 1838) δήλωνε πὼς κατέβαλλε τὸ ἀντίτιμο τοῦ χαρτοσήμου ποὺ ἀναλογοῦσε  στὴν τελετὴ τῆς ὁρκοδοσίας του.

Ὕδρα,Την 13ην Ἰουνίου 1838
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:963) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων τῆς πρώτης ἑξαμηνίας,ὑπὸ τὴν παρουσία τῶν Δημοσίων της Ὕδρας Ἀρχῶν.Ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων ἄρχισε τὴν 4ην Μαρτίου 1838.Εἰς τοῦ ἀριστούχους μαθητὲς ἐδόθησαν ἀριστεῖα ἀπὸ τὴν οἰκονομία τοῦ Δημοτικοῦ ταμείου καθὼς καὶ ἀπὸ διάφορες ἄλλες προσόδους τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας.

Ὕδρα,Την 23ην Ἰουνίου 1838
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1036) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας,τοῦ Γραμματέως (Π.Τέτσης) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἄδειας εἰς τὸν Σχολάρχην Ὕδρας καὶ μετάβασίς του εἷς τὴν Σύραν,λόγω σοβαρῆς παθήσεως βρογχίτιδας.Ἡ ἄδεια χορηγήθηκε κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Σχολάρχου Κοῦ Φιλάρετου μέσω ἐπιστολῆς τῆς 19ης Ἰουνίου 1838.Τὴν ἰατρικὴ βεβαίωση ἀσθενείας ὑπέγραψε ὁ Ἰατρὸς τῆς Διοικήσεως τῆς νήσου Ὕδρας Μ.Ξάνθος τὴν 18ην Ἰουνίου 1838.Ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Δημήτρης Φιλάρετος τοὺς ἑπόμενους μῆνες μετέβη πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ εἷς τὴν Κωνσταντινούπολιν,ἀλλὰ λόγω σοβαρότητος τῆς καταστάσεώς του αἰτήθηκε τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 1838,(ἐπιστολὴ ἓξ Ἐρμουπόλεως Σύρου) τὴν μετάθεσή του ἀπὸ τὴν Ὕδραν.

Ὕδρα,Την 23ην Σεπτεμβρίου 1838
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1664) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Γίνεται πασιφανές,μέσω τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς,πὼς ἡ ἀσθένεια τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Δημήτριου Φιλαρέτου προκάλεσε προβλήματα εἷς τὴν εὔρρυθμη λειτουργία τοῦ Σχολείου,ἀφοῦ συνετέλεσε εἰς τὴν ματαίωση τῶν Σχολικῶν Ἐξετάσεων τῆς Β΄ Ἐξαμηνίας,ἀφοῦ ἡ ἀναχώρησις τοῦ Σχολάρχου πραγματοποιήθηκε πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐξετάσεων.Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Σχολείου,ἀντιπρότειναν τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων κατὰ τὸν μήνα Ὀκτώβριο,ἅμα τὴ ἀφίξει τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Φιλαρέτου.

Τὸ κενὸ ποὺ δημιουργήθηκε στὴν Διοίκηση τοῦ Σχολείου τῆς Ὕδρας προκάλεσε τὴν ἀνησυχία τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὕδρας,ὁ ὁποῖος καὶ συνέταξε τὴν σχετικὴ ἐπιστολή.Οἱ ἀνησυχίες τοῦ Διοικητοῦ ἐπαληθεύτηκαν διότι τὴν 31ην Ὀκτωβρίου 1838,ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Φιλάρετος αἰτήθηκε παράταση τῆς ἀναρρωτικῆς του ἄδειας,ζητώντας παράλληλα τὴν καταβολὴ τῶν δεδουλευμένων του.Τελικὰ τὴν 4ην/16ην Ἰανουαρίου 1839 ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας διὰ λόγους ὑγείας.

"....Κατὰ τὴν ἀπὸ 19/31 Δεκεμβρίου ἀναφορὰν τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας περὶ τῆς ὑποθέσεως,θεωρόντας τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Κύριου Φιλαρέτου,καὶ τὴν πανταχοῦ αὐτοῦ ἀνέχειαν,ἐγκρίνομεν νὰ λάβη τὸ ἥμισύ του μισθοῦ του ἀπὸ τέλους Σεπτεμβρίου 1838,ὄτε ἔληξαν οἱ διακοπὲς μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1839 μετ'ἀπαλλαγῆς τῆς ὑποχρεώσεως τοῦ διδάσκειν κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο..
Ἐν Ἀθήναις τὴν 4/16 Ἰανουαρίου 1839.
Ὄθων..."

(Σημείωση:Οἱ οἰκτρὲς οἰκονομικὲς ἀπολαβὲς τῶν Διδασκάλων κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους διαφαίνονται ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκκλήσεις τοῦ τέως Σχολάρχου Ὕδρας Δ.Φιλαρέτου,ὅπως τοῦ καταβληθοῦν ἄμεσα τὰ δεδουλευμένα τοῦ (ἐπιστολὲς Φεβρουαρίου 1839). Πάντως ὁ τέως Σχολάρχης Ὕδρας Φιλάρετος δὲν εἶχε εἰσπράξει τὰ δεδουλευμένα ἕως καὶ τὴν 17ην Ἀπριλίου 1839,ὅπως φανερώνει ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:298) τοῦ Διοικητῆ τῆς Σύρου πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Βασιλικὴν Γραμματείαν καὶ ἡ ἀπόκριση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας (τῆς ἰδίας ἡμέρας) μὲ τὴν ὁποία προωθήθηκε χρηματικὸ ἔνταλμα γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς μισθοδοσίας τοῦ Δ.Φιλαρέτου.

Ὕδρα,Την 19ην Ἰανουαρίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:25212) ἐν ἀπουσία τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Εὐγένιου Διογενίδη ὡς νέου Σχολάρχου Ὕδρας

Ὕδρα,Την 17ην Φεβρουαρίου 1839
Πίνακας Βαθμολογικὸν Ἐπιδόσεων Μαθητῶν Σχολείου Ὕδρας

Γενικός Κατάλογος όλων των μαθητών των φοιτόντων είς το Ελληνικόν Σχολείον κατά την ενεστώσαν χειμερινήν εξαμηνίαν.Έν Ύδρα την 17ην Φεβρουαρίου 1839.Οι Διδάσκαλοι Μ.Οικονόμου,Ε.Βίκος
Τρίτη Τάξις.Εξετασθείσα εις τον κατά Ερατοσθένους λόγον του Λυσίου,εις τον περί Φιλίας Θεμιστίου,εις τον περί πολυπραγμοσύνης του Πλούταρχου,εις τον κατά Λεωκράτους του Λυκούργου,εις την σύνταξιν και θεματογράφηση έκ του προχείρου και εις την Αριθμητικήν
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
 Κλίσις προς τα μαθήματα
Παρατηρήσεις-Μαθητές εξετασθέντες
1
Νικόλαος Ιωάννου Βατζαξή
Ύδρα
15
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα ελληνικά και εις την Αριθμητικήν
2
Σταμάτιος Ιωάννου Καλαφάτου
Ύδρα
14
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα ελληνικά
3
Παναγιώτης Γ.Νάντες
Πελοπόννησος
15
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα ελληνικά
4
Δημήτριος Ηλία Γιώρτζου
Ύδρα
15
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα ελληνικά
5
Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Ύδρα
15
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα ελληνικά
6
Ελευθέριος Οικονομίδης
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Μετρίως καλώς εις τα ελληνικά
7
Βασίλειος Α.Κριεζή
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Μετρίως καλώς εις τα ελληνικά
8
Δημήτριος Βόκου
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Μετρίως καλώς εις τα ελληνικά
9
Ηλίας Γκιούλου
Ύδρα
16
Επιμελέστατος
........
10
Λάζαρος Σταματίου Φωκάς
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Δεν εξετάσθη ώς έχων υπηρεσίαν
11
Ιωάννης Α.Φωκάς
Ύδρα
16
Μετρίως επιμελής
δεν ήρχετο τακτικά
Δευτέρα Τάξις.Εξετασθείσα εις την Κύρου Ανάβασιν του Ξενοφώντος,εις τον Επιτάφιον του Λυσίου,εις την τεχνολογίαν και τακτικόν και εις την Αριθμητικήν και Γεωγραφίαν
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
 Κλίσις προς τα μαθήματα
Παρατηρήσεις-Μαθητές εξετασθέντες
1
Ιωάννης Ν.Βατσαξής
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά,Αριθμητική και Γεωγραφίαν
2
Ιωάννης Ε.Κριεζής
Ύδρα
13
Επιμελέστατος
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά,Αριθμητική και Γεωγραφίαν
3
Νικόλαος Α.Σιγαλός
Πελοπόννησος
13
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη καλώς εις τα Ελληνικά,και μετρίως εις την Αριθμητικήν
4
Δημήτριος Α.Ευαγγελίδης
Ύδρα
14
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη καλώς εις τα Ελληνικά
5
Νικόλαος Παπαμανώλης
Ύδρα
14
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη καλώς εις τα Ελληνικά
6
Αχιλλεύς Π.Πρωτόπαπα
Ύδρα
13
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά
7
Ελευθέριος Γ.Νέγκα
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά και άριστα είς την Αριθμητικήν
8
Εμμανουήλ Καλμούκης
Ύδρα
14
Επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά και άριστα είς την Αριθμητικήν
9
Σταύρος Καλογήρου
Ύδρα
13
Μετρίως επιμελής
Ανεχώρησε πρό δύο περίπου μηνών
10
Σπυρίδων Ηλία
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής

11
Σταμάτιος Χίος
Ύδρα
16
Μετρίως επιμελής

12
Ελευθέριος Μ.Μάτση
Ύδρα
15
Μετρίως επιμελής
Έχασε δύο σχεδόν μήνας έχων υπηρεσίαν
13
Ελευθέριος Α.Μάτση
Ύδρα
15
Επιμελής
Δεν ήρχετο τακτικά,δι'ασθένειαν της μητρός του
14
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Ύδρα
14
Μετρίως επιμελής
Έχασε δύο σχεδόν μήνας δι'ασθένειαν
15
Ιωάννης Δ.Ιατρού
Ύδρα
15
Επιμελής
Δεν ήρχετο τόσον τακτικά


Πρώτη Τάξις.Εξετασθείσα εις τον περί προσευχής του Χρυσοστόμου,είς τον προς Δημόνικον του Ισοκράτους,εις τεχνολογικόν και είς την Αριθμητικήν
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Ηλικία
 Κλίσις προς τα μαθήματα
Παρατηρήσεις-Μαθητές εξετασθέντες
1
Σαράντος Παπαδόπουλος
Πελοπόννησος
15
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά και Αριθμητικήν
2
Κωνσταντίνος Ρούγκας
Ύδρα
13
Επιμελής
Απεκρίθη καλώς εις τα Ελληνικά και άριστα εις την Αριθμητικήν
3
Κοσμάς Α Σιγαλός
Πελοπόννησος
10
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά 
4
Ιωάννης Ιατ....ης
Μυτιλήνη
14
Μετρίως Επιμελής
Απεκρίθη καλώς εις τα Ελληνικά και άριστα εις την Αριθμητικήν
5
Ιωάννης Γ.Κριεζή
Ύδρα
13
Σχεδόν αμελής
Απεκρίθη μετρίως εις τα Ελληνικά 
6
Σπηλιώτης Ψημιλόπουλος
Πελοπόννησος
12
Σχεδόν αμελής
Απεκρίθη μετρίως εις τα Ελληνικά και Αριθμητικήν
7
Δημήτριος Α.Τσαμαδός
Ύδρα
10
Μετρίως Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά 
8
Λάζαρος Ι.Βατσαξής
Ύδρα
10
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά 
9
Αναστάσιος Ν.Βότση
Ύδρα
11
Μετρίως Επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά και Αριθμητικήν
10
Αντώνιος Κ.Αντωνάκη
Ύδρα
10
Μετρίως Επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά 
11
Κωνσταντίνος Κ.Αντωνάκης
Ύδρα
13
Μετρίως Επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά 
12
Λάζαρος Α Κριεζή
Ύδρα
10
Επιμελής
Απεκρίθη άριστα εις τα Ελληνικά και καλώς εις την Αριθμητικήν
13
Ιωάννης Γεωργίου
Πελοπόννησος
13
Επιμελής
Απεκρίθη μετρίως καλώς εις τα Ελληνικά
14
Μιχαήλ Εμμανουήλ
Ύδρα
13
Σχεδόν αμελής

15
Νικόλαος Νέγκας
Ύδρα
13
Μετρίως Επιμελής

16
Αναγνώστης Παπαπαντελή
Ύδρα
13
Αμελής
Δεν ήρχετο τακτικά είς το σχολείον
17
Δημήτριος Μ Μάτσης
Ύδρα
13
Μετρίως Επιμελής
έλειψε σχεδόν δύο μήνας εις τον Πόρον
18
Γεώργιος Καλίτσας
Ύδρα
13
Αμελής
Δεν ήρχετο τόσο τακτικά 
19
Γεώργιος Βόκου
Ύδρα
13
Αμελής
Δεν ήρχετο τακτικά 
20
Ανδρέας Μονάς
Ύδρα
13
Αμελής
Λείπει δύο περίπου μήνας
21
Λάζαρος Γ.Ορλόφ
Ύδρα
14
Σχεδόν αμελής
Δεν ήρχετο τόσο τακτικά 
22
Ιωάννης Κοκκίνης
Ύδρα
12
Μετρίως Επιμελής
Δεν ήρχετο τόσο τακτικά 
23
Αντώνιος Κολμανιάτου
Ύδρα
12
Μετρίως Επιμελής

24
Νικόλαος Α.Μπούμας
Ύδρα
13
Αμελής

25
Δημήτριος Ν.Κοκκίνης
Ύδρα
13
Μετρίως Επιμελής

26
Ιωάννης Α.Κριεζή
Ύδρα
10
Μετρίως Επιμελής

27
Αντώνιος Μπαλής
Ύδρα
10
Αμελής

28
Ιάκωβος Αναργύρου
Ύδρα
10
Σχεδόν αμελής

29
Ιωάννης Ν Μπουδούρης
Ύδρα
10
Αμελής

30
Ιωάννης Χούντας
Ύδρα
12
Αμελής

31
Νικόλαος Μαστραντώνης
Ύδρα
10
Αμελής

32
Σαράντος Κωνσταντινίδης
Ύδρα
10
Μετρίως Επιμελής
Λείπει μερικόν ήδη καιρόν
33
Μάρκος Σάλπας
Ύδρα
12
Μετρίως ΕπιμελήςὝδρα,Την 17ην Φεβρουαρίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:25885 ) τῶν Διδασκάλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ Ἐλευθέριου Βίκου  πρὸς τὴν Σεβαστὴν Διοίκησιν Ὕδρας γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Σχολικῶν Ἐξετάσεων τῆς Β' Ἐξαμηνίας.Τὸ Σχολεῖον τῆς Ὕδρας εἶχε δυναμικότητα πενηντὰ ἐννέα μαθητῶν καὶ ἦτο διαιρεμένο σὲ τρεῖς τάξεις.

Οἱ μαθητὲς τῆς τρίτης τάξης διδάχθηκαν τὸν κατὰ Ἐρατοσθένους Λόγον τοῦ Λυσίου,τὸν περὶ Φιλίας τοῦ Θεμιστίου,τὸν Περὶ Πολυπραγμοσύνης τοῦ Πλουτάρχου καὶ τὸν κατὰ Λεωκράτους τοῦ Λυκούργου, Τεχνολογικόν,Συντακτικὸν καὶ Θεματογράφηση.Οἱ μαθητὲς τῆς δευτέρας τάξεως τὸ Ε΄ καὶ Στ΄ Βιβλίον τῆς Κύρου Ἀναβάσεως τοῦ Ξενοφῶντος,τὸν Ἐπιτάφιόν του Λυσίου,μέρος τοῦ Πλαταϊκοῦ τοῦ Ἰσοκράτους,Τεχνολογικὸν καὶ Συντακτικόν.Οἱ μαθητὲς τῆς πρώτης τάξεως διδάχθηκαν Μυθολογικά του Ἀπολλόδωρου,τὸν Περὶ Προσευχῆς τοῦ Χρυσοστόμου,τὸν πρὸς Δημονίκον τοῦ Ἰσοκράτους, Ἀποσπάσματα τῶν Παράλληλων Βίων τοῦ Πλούταρχου καὶ Τεχνολογικόν.Τέλος ὅλες οἱ τάξεις διδάχθηκαν Ἀριθμητικήν,Γεωγραφία καὶ Ἱερὰ Ἱστορία (Κατηχητικὸν Σαββάτου).

Ὕδρα,Την 28ην Φεβρουαρίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:314) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων τῆς Β΄Ἐξαμηνίας,οἱ ὁποῖες εἶχαν ματαιωθεῖ λόγω τῆς ἀσθενείας τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Δ.Φιλαρέτου.Οἱ ἐξετάσεις πραγματοποιήθηκαν μὲ καθυστέρηση ὀκτὼ μηνῶν.Θλιβερὰ εἶναι ἡ διαπίστωσις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

"...Ἓν μόνο ὀφελεῖ νὰ ἀναφέρω μὲ συναίσθησιν λύπης,ὅτι ἡ νεολαία τῆς Ὕδρας,μικρᾶν,διὰ νὰ μὴν πῶ μηδεμίαν διάθεσιν δεικνύουν εἰς τὴν παιδείαν.."

Ὕδρα,Την 11ην Ἀπριλίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:26398) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ αὐξήσεως τῆς μισθοδοσίας τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Εὐγένιου Διογενίδη.Ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλος ἐγκωμίαζε τὸν Σχολάρχη Ὕδρας,θεωρώντας πῶς ὁ μηνιαῖος μισθὸς τῶν 160 δραχμῶν ποῦ ἐλάμβανε ὁ Κύριος Εὐγενίδης ἦταν ἐλάχιστος ὡς πρὸς τὶς ὑπηρεσίες ποῦ προσεφέρε εἰς τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς νήσου Ὕδρας.Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ φράσις:

"...Δὲν θέλω παρατρέζω παντάπασιν τοὺς ὅρους τῆς ἀληθείας βεβαιῶν τὴν Β.Γραμματεία,ὅτι ἀπὸ τῆς Σχολαρχίας τοῦ ἀναφερόμενου,τὸ Ἑλληνικὸν ἐνταύθα Σχολεῖον ἔλαβεν μεγάλη ρύθμισιν ἐπὶ τῶν βιβλίων ὡς πρὸς τὸν διδακτικὸν τρόπον...".

Ἡ ἐπιστολὴ ταύτη συντάχθηκε μετὰ ἀπὸ αἴτημα-παράκληση τῆς 6ης Ἀπριλίου 1839 πρὸς τὴν Βασιλικὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας,ἰδίου τοῦ Σχολάρχου Ε.Διογενίδη,μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε τὴν αὔξηση τῶν ἀπολαβῶν τοῦ λόγω πενίας.

Ὕδρα,Την 09ην Ἰουλίου 1839
Πρόγραμμα κατάρτισης τῶν κατὰ τὴν ἑπομένην ἑξαμηνίαν διδαχθησομένων μαθημάτων,παρὰ τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Διογενίδη.

"....Εἷς μὲν τὴν Δ' Τἄξιν θέλει διδαχθῆ ὁ Περὶ Στεφάνου Λόγος τοῦ Δημοσθένους,Συντακτικόν,Θεματογραφία,Ἱστορία καὶ Ἐξακολούθησις τῆς Κατηχήσεως.Εἷς δὲ τὴν Β΄τὸ Α΄ καὶ τὸ Λ΄ ἐκ τοῦ Κύρου Παιδείας,καὶ ἐκ τῶν Ἑλλήνων Ἱστορία τοῦ Ξενοφῶντος, Ὀρθογραφία, Τεχνολογία,Σύνταξις καὶ Ἐξακολούθησις τῆς Ἀνθολογίας.
Παρὰ τοῦ Διδασκάλου Κύρ.Μιχαὴλ Οἰκονόμου.Εἰς μὲν τὴν Γ΄ Τάξιν,ὁ Πανηγυρικὸς Λόγος τοῦ Ἰσοκράτους,τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Ξενοφῶντος,Συντακτικὸν καὶ Θεματογραφία.Εἰς δὲ τὴν Ἃ΄τὸ Περὶ Εὐρώπης,Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς τοῦ Στράβωνος,Τεχνολογικόν,Τόνους καὶ Πνεύματα καὶ Ἐξακολούθησις τῆς Κατηχήσεως.
Παρὰ δὲ τοῦ διδασκάλου Κ.Ἐλευθερίου Βίκου.Εἰς τὴν Β΄καὶ Ἃ΄ ἡ Ἀριθμητικὴ καὶ ἡ Γεωγραφία.."


Ὕδρα,Την 11ην Ἰουλίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:28219) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Διογενίδη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἐνεστώσας καταστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Τὸ Σχολεῖο τῆς Ὕδρας ἀπαρτίζετο ἀπὸ τέσσερις τάξεις. Στὴν Δ΄ καὶ στὴν Β΄ τάξη,καθηγητὴς ἦτο ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Διογενίδης (ἐκτός του μαθήματος τῆς Ἀριθμητικῆς,τὴν ὁποία δίδασκε ὁ Διδάσκαλος Ἐλευθέριος Βίκος) ἐνῶ στὴν Α΄ καὶ στὴν Γ΄ τάξη, καθηγητὴς ἦτο ὁ Μιχαήλ Οἰκονόμου.

Οἱ ἐξετάσεις διεξήχθησαν παρουσία τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου καὶ τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο ἀπὸ τοὺς κυρίους Δημητρίου.Γ.Βούλγαρη,Ἰωάννου Ὀρλάνδο,Νικόλαου Οἰκονόμου καὶ τοῦ Ἱερέως Δημητρίου Παρθενόπουλου.Κοινὴ διαπίστωση τῶν τριήμερων ἐξετάσεων τῆς Β΄Ἐξαμηνίας,ἦτο ἡ πρόοδος ποὺ ἐπέδειξαν οἱ μαθητὲς τοῦ Σχολείου Ὕδρας,πλὴν αὐτῶν τῆς κατωτέρας τάξεως.

Ὕδρα,Την 11ην Ἰουλίου 1839
Πίνακας Βαθμολογικὸν Ἐπιδόσεων Μαθητῶν Σχολείου Ὕδρας


Κατάλογος των μαθητών της έν Ύδρα Ελληνικής Σχολής.Την 11ην Ιουλίου 1839.Τάξις Δ΄
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Τι εδιδάχθησαν
Βαθμός Προόδου
Παρατηρήσεις
1
Παναγιώτης Νάντες
16
Τον κατά Κτησιφώντος του Αισχίνου,τεχνολογίαν,ορθογραφία,συντακτικόν,χρονολογία και Κατήχισιν του Πλάτωνος
Κάλλιστα

2
Ελευθέριος Νικ.Παντελάκης
17

Ασθενείς,Επιμελής
3
Νικόλαος Ιω.Βατσαξής
17

Είς Σύρον με άδειαν
4
Δημήτριος Ηλ.Γιόρτζου
16
Καλώς

5
Ελευθέριος Οικονόμου
16
Μετρίως

6
Βασίλειος Κριεζής
17

Εμβήκεν είς γραφείον
7
Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
16

είς το εμπόριον
8
Σταμάτιος Ι.Καλαφάτης
17
Κατάλογος των μαθητών της έν Ύδρα Ελληνικής Σχολής.Την 11ην Ιουλίου 1839.Τάξις Β΄
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Τι εδιδάχθησαν
Βαθμός Προόδου
Παρατηρήσεις
9
Κοσμάς Ανα.Σιγαλός
12
Τους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου,του Θεμιστοκλέους,του Κίμωνος,του Αλκιβιάδους,του Περικλέους,του Λύσανδρου,του Φωκίωνος και του Δημοσθένους.Το ενύπνιον του Λουκιανού μετά δύο διαλόγων,τεχνολογία,τόνους και πνεύματα,μέρος της Ανθολογίας.Την δε Κατήχησιν του Δαρβάρεως (Δάρβαρις),εδιδάχθησαν παρά του Διδασκάλου Μ.Οικονόμου.Την δε αριθμητικήν παρά του Διδασκάλου Βίκου
Κάλλιστα
Είς την αριθμητικήν εις το με το κάλλιστα,και είναι ο Κοσμάς Σιγαλός όδε Ιω.Π.Ιατρού και Δ.Τσαμαδός με το καλώς
10
Κωνσταντίνος Δ.Ρούγκας
14
Καλώς

11
Ιωάννης Π.Ιατρού
15
Κάλλιστα

12
Σπηλιώτης Ψημιλόπουλος
13
Κάλλιστα

13
Παναγιώτης Ο.Διογενείδης
11
Καλώς

14
Δημήτριος Α.Τσαμαδός
13
Καλώς

15
Ιωάννης Α.Κριεζής
11
Καλώς

16
Νικόλαος Νέγκας
13
Καλώς

17
Μάρκος Σάλπας
12
Σχεδόν Καλώς

18
Αναστάσιος Ν.Βότσης
12
Καλώς

19
Μπαρμπαρής Ρεβίδης
14
Σχεδόν Καλώς

20
Λάζαρος Ιω.Βατσαξής
12

Είς Σύρον με άδειαν
21
Φραγγίσκος Φραγγίσκου
12

Ομοίως
22
Ιωάννης Γ.Κριεζής
14

Δεν ενεφανίσθη
23
Γεώργιος Βώκος
14

Ομοίως
24
Λάζαρος Γ.Ορλόφης
17

Ομοίως
25
Γεώργιος Καλίτσας
14

Ομοίως
26
Μιχαήλ Εμμανουήλ
15

Είς Εμπόριον


Της Γ΄ Τάξεως.Του Μιχαήλ Οικονόμου
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Τι εδιδάχθησαν
Βαθμός Προόδου
Παρατηρήσεις
27
Ιωάννης Ε.Κριεζής
15
Τον περί Παίδων Αγωγής του Πλούταρχου,εις των Ελλήνων Ιστορία του Ξενοφώντος,και τού Κρίτωνος Διαλόγου του Πλάτωνος,τεχνολογίαν,συντακτικόν,ορθογραφία.Την δε κατήχησιν του Πλάτωνος περί του Σχολάρχου
Κάλλιστα

28
Ιωάννης Δ.Ιατρού
17
Κάλλιστα

29
Δημήτριος Ευαγγελίδης
15
Καλώς

30
Ελευθέριος Μ.Μάτσης
16
Καλώς

31
Σαράντος Παπαδόπουλος
16
Μετρίως

32
Λάζαρος Α.Κριεζής
15
Μετρίως

33
Λάζαρος Σ.Φωκάς
14
Μετρίως

34
Αχιλλεύς Π.Πρωτόπαπας

Μετρίως

35
Νικόλαος Α.Σιγαλός

Μετρίως

36
Ελευθέριος Μάτσης
16
Μετρίως

37
Ελευθέριος Γ.Νέγκας
16

Δεν ενεφανίσθη
38
Σταμάτιος Χίος
17

Δεν ενεφανίσθη
39
Αλέξανδρος Μπουδούρης
17

Ομοίως
40
Εμμανουήλ Καλμούκης
15

είς Σύρον
41
Νικόλαος Παπαμανώλης
15

Είς Πόρον
42
Σπυρίδων Ηλία
16

Δεν ενεφανίσθη
43
Ιωάννης Ν.Βατσαξής
16

Είς Ναύπλιον
44
Αναστάσιος Δ.Ραπελές
16

Δεν ενεφανίσθη


Της Α΄ Τάξεως.
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Τι εδιδάχθησαν
Βαθμός Προόδου
Παρατηρήσεις
45
Δημήτριος Ν.Κοκκίνης
10
Φυσικήν,Ιστορία,Μυθολογικά Διηγήματα και ανέκδοτα φιλοσόφων,Κατήχησιν του Δαρβάρεως (Δάρβαρις).Την δε Αριθμητικήν παρά του Διδασκάλου Ε.Βίκου
Μετρίως
Εις την Αριθμητικήν δεν απεκρίθησαν ένας καλώς
46
Ιωάννης Γεωργίου
9
Καλώς

47
Κωνσταντίνος Κ.Αντωνάκης
9
Καλώς

48
Δημήτριος Μ.Μάτσης
11
Μετρίως

49
Αντώνιος Κ.Αντωνάκης
11
Μετρίως

50
Αντώνιος Ιω.Νικολομανιάτη
12
Καλώς

51
Ιωάννης Μ.Οικονόμου
12
Μετρίως

52
Γεώργιος Ν.Μπουδούρης
12
Μετρίως

53
Ανδρέας Ιω.Μονάς
12
Μετρίως

54
Νικόλαος Δ.Μαστρεντού
12
Μετρίως

55
Ιάκωβος Αναργύρου
12
Μετρίως

56
Δημήτριος Γ.Ψεύτης
14


Αρχάριος
57
Δημήτριος Γ.Σουρμπάς
12


Αρχάριος
58
Χριστόδουλος Γ.Μπαρμπαρής
9


Αρχάριος
59
Άγγελος Δ.Ιατρός
9


Αρχάριος
60
Νικόλαος Γ.Σαχτούρης
13


Αρχάριος
61
Παντελής Σ.Ανδρέου
10


Αρχάριος
62
Νικόλαος Α.Μελαχρινός
13


Αρχάριος
63
Κυριάκος Αν.Τραμουντάνα
10


Αρχάριος
64
Χριστόφιλος Κω.Παξινού
10


Αρχάριος
65
Αντώνιος Τέτσης
15


Αρχάριος
66
Γω...Δ Ραφαήλ
15


Αρχάριος
67
Λάζαρος Δ.Ρούγκας
10


Αρχάριος
68
Ιωάννης Μ.Κοκκίνης
13


ΕδιώχθηὝδρα,Την 17ην Ἰουλίου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1212) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῶν Σχολικῶν Ἐξετάσεων τῆς Β΄Ἐξαμηνίας.Στὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ καταγράφεται ἡ ἐντυπωσιακὴ πρόοδος ποὺ σημείωσαν οἱ μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας,ἡ ὁποία ὀφείλετο στὸν διορισμὸ τοῦ νέου Σχολάρχου Εὐγένιου Διογενίδη καθὼς καὶ στὸν Διδάσκαλο Μιχαὴλ  Οἰκονόμου. Ὑποσημειώνεται πὼς μόνο οἱ μαθητὲς τοῦ Ἐλευθέριου Βίκου,τῆς κατωτέρας τάξεως δὲν παρουσίασαν καμμία πρόοδο μήτε στὴν Ἀριθμητικὴ μήτε στὴν Γεωγραφία (ἐξετάστηκαν σὲ περιορισμένη ὕλη τῶν μαθημάτων αὐτῶν)

Αθήναι,Την 1ην Αὐγούστου 1839
Επιστολή τοῦ Γραμματέως πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας μὲ θέμα τὴν ἔκδοση μηνιαίου χρηματικοῦ ἐντάλματος 30 δραχμῶν ὑπὲρ τοῦ μαθητοῦ Αν.Μιαούλη γιὰ τὸ Ἃ Ἐκπαιδευτικὸ Ἑξάμηνο 1839

Αθήναι,Την 25ην Αὐγούστου 1839
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:28704) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Εὐγένιου Διογενίδη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ αὐξήσεως τῆς μισθοδοσίας του.Ὁ Σχολάρχης Ὕδρας θεωροῦσε πῶς ὁ μηνιαῖος μισθὸς τῶν 160 δραχμῶν ποῦ ἐλάμβανε ἦτο ἐλάχιστος ὡς πρὸς τὶς ὑπηρεσίες ποῦ προσέφερε στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς νήσου Ὕδρας καὶ αἰτήθηκε  ἐκ νέου τὴν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν του.Ἐπισημαίνει χαρακτηριστικὰ (γεγονὸς ποὺ ἰσχύει ἀκόμη καὶ σήμερα):

"...Ἐπειδὴ ὁ μηνιαῖος μισθὸς τοῦ ὑποφαινόμενου συμποσούμενος εἷς 160 δραχμᾶς δὲν ἐπαρκεῖ διὰ τὰ μὴ ὡς ἀπαιτεῖται εἰς τὸν σχολαρχικόν του καὶ ἱερατικόν του χαρακτήρα,διορισμένον εἷς τόπον ἔνθα τὰ ὤνια πωλοῦνται μὲ διπλάσιαν τιμήν.."

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑπόμενου μήνα (Σεπτέμβριος 1839) συντάχθησαν ἐπιστολὲς πρὸς τὸν Μεγαλειότατο Βασιλέα Ὄθωνα περὶ τοῦ θέματος τῆς αὐξήσεως τῆς μισθοδοσίας τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας (28ης Αὐγούστου & 10ης Σεπτεμβρίου 1839).Ἓν τέλει ὁ Βασιλεὺς Ὄθων ἐνέκρινε τὴν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τοῦ Σχολάρχου Εὐγένιου Διογενίδη εἷς τὸ ποσὸ τῶν 200 δραχμῶν (ἀρχικὸς μισθὸς 160 δραχμὲς)

Ὕδρα,Την 3ην Ἰανουαρίου 1840
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:65) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Διογενίδη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία αἰτήθηκε  τὴν μετάθεσή του ἐκ τοῦ Σχολείου τῆς Ὕδρας εἷς ἄλλην Σχολὴ ἢ εἷς ἄλλο ἀξίωμα γιὰ λόγους ἀσθενείας, ἕνεκα τοῦ κλίματος τῆς νήσου Ὕδρας.

Κατὰ τὸ διάστημα Νοεμβρίου 1839-Ἀπριλίου 1840,ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Εὐγένιος Διογενίδης αἰτήθηκε ἄδειες κατὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Λαμπρῆς.Τὴν 25ην Ἀπριλίου 1840 δέ,ὁ Διογενίδης αἰτήθηκε τριακονταήμερη ἄδεια λόγω τῆς ἀσθενείας τοῦ κοινοποιώντας ἰατρικὸ πιστοποιητικό του ἰατροῦ Α.Ζυγομαλά.(πάθηση ρευματισμῶν δεξιοῦ ποδὸς καὶ ὠμοπλάτης).

Τὴν 16ην Μαΐου 1840,ὁ Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως τῆς Ὕδρας μὲ ἐπιστολὴ τοῦ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:814) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως,κοινοποιοῦσε τὴν ἀπουσία τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Διογενίδη,ὁ ὁποῖος μετέβη εἷς τὴν νῆσον Κύθνον γιὰ θεραπευτικοὺς λόγους (ἰαματικὰ λουτρά).Τελικῶς,ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Εὐγένιος Διογενίδης,αἰτήθηκε τὴν 19ην Αὐγούστου 1840 τὴν μετάθεσή του εἷς τὴν Πελοπόννησον,διὰ λόγους ὑγείας.Μάλιστα,τὴν 11ην Ὀκτωβρίου 1840,ὁ Ε.Διογενίδης (ὑπογράφη ὡς Σχόλαρχος Ὕδρας) αἰτήθηκε τὴν καταβολὴ τῶν δεδουλευμένων τοῦ κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς χορηγηθείσης ἀναρρωτικῆς ἀδείας του (ἀσθένειαν ὀφθαλμῶν,βάσει προσκομιζόμενου πιστοποιητικοῦ της 6ης Δεκεμβρίου 1840).

Ὕδρα,Την 7ην Μαΐου 1840
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:849/26) τοῦ Γραμματέως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα,περὶ τῆς καταβολῆς τῶν καθυστερουμένων μισθῶν τοῦ Γεωργίου Δ.Τσαμαδού.Δύο μῆνες νωρίτερα,τὴν 4ην Μαρτίου 1840 εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας,ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος ὁ ἀδελφός του Λάζαρος Τσαμαδός.Ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας ἀφορᾶ τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ὁ Γεώργιος Τσαμαδὸς εἶχε διορισθεῖ εἰς τὸν Σχολεῖον τοῦ Θεόφιλου Καϊρη εἷς την Ἄνδρον ἀπὸ τὴν 8ην Αὐγούστου 1836 ἕως καὶ τὴν 11ην Σεπτεμβρίου 1839 ποὺ κατετάχθη εἷς τὴν δευτέραν τάξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας,ὅπως πιστοποιεῖ ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Διογενίδης.

Μάλιστα ὁ Σχολάρχης Διογενίδης πιστοποιεῖ ἐκ νέου τὴν 23ην Μαρτίου 1840 τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἄριστη διαγωγὴ τοῦ Γεωργίου Τσαμαδοῦ.Τὴν 16ην)28ην Μαΐου 1840 ἐξεδόθη Βασιλικὸ Διάταγμα τὸ ὁποῖο καθόριζε τὴν καταβολὴ τῶν καθυστερουμένων μισθῶν τοῦ Γεωργίου Τσαμαδοῦ:

"...Κατὰ πρότασιν τῆς Ἡμετέρας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Ἑλληνικῆς Γραμματείας, ἀριθμ:849,ἐπικυροῦμεν ὡς ὑπότροφον τῆς Κυβερνήσεως τὸν Γεώργιον Τσαμαδόν,διατάτοντες νὰ λάβη τοὺς καθυστερήσαντας αὐτοῦ μισθούς,ἀφ'ἢς ἡμέρας ἄφηκε τὸ Σχολεῖον τῆς Ἀνδρου.Τὰ ἐπισυνημμένα ἐπιστρέφονται.
Ἐν Κυπαρισσία.
Τὴν 16ην)28ην Μαΐου 1840..."


Ὕδρα,Την 2αν Δεκεμβρίου 1840
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1954) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας,λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἀναφορὰ τῆς Δημαρχίας τῆς νήσου Ὕδρας διὰ τὴν ἀνάγκη διορισμοῦ νέου Σχολάρχη Ὕδρας,ἐκθειάζει τὸ ἦθος τοῦ Διδασκάλου Μιχαὴλ Οἰκονόμου καὶ προτείνει τὸν διορισμό του,ὡς νέου Σχολάρχη Ὕδρας,ἀντικαθιστώντας τὸν ἀπόντα διὰ λόγους ὑγείας Εὐγένιον Διογενίδη.

Στὴν ἐπιστολὴ τῆς 2ας Δεκεμβρίου 1840,τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Γ.Βούλγαρη (Δία χειρὸς γραμματέως τοῦ κοῦ Μάνου),ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται στὴν ἀναφορὰ τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου,ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸ ἦθος τοῦ Διδασκάλου Μιχαὴλ Οἰκονόμου:

"...Ὁ Διδάσκαλος οὗτος ἐκτός της περὶ τὴν παιδείαν ἱκανότητός του,ἔχει ὅλα τὰ προσόντα τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διὰ τὴ Σχολαρχικὴν θέσιν,ὑπάρχει φρόνιμος λίαν,ἱκανός,δραστήριος,ἄοκνος καὶ ἐπιμελής,ὅπερ δὲ κοπιάζων πολλάκις ὑπὲρ τὰ καθήκοντά του πρὸς ὠφέλειαν τῶν μαθητῶν,τοῦτο ἀπεδήχθη ἐμπράκτως ἢς ὅλον τὸ διάστημα τῆς διδασκαλικῆς ἐνταύθα ὑπηρεσίας του,καθ'ὄλας τὰς ἐν τῷ μεταξὺ δοθείσας παρ'αὐτῶν ἐξετάσεις.."

(Σημείωση:Οἱ ἐπιστολὲς αὐτὲς προκάλεσαν τὴν δυσαρέσκεια τοῦ Εὐγένιου Διογενίδη,ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ δικαιολογηθεῖ προβάλλοντας ὡς ἐπιχείρημα τὴν ἄσχημη κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ (ἐπιστολὴ 14ης Ἰανουαρίου 1841).Τελικά,ὁ Σχολάρχης Ὕδρας Εὐγένιος Διογενίδης ἀνέλαβε ἐκ νέου τὰ καθήκοντά του τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1841,ὅπως κοινοποίησε ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος στὴν Γραμματεία Ἐκκλησιαστικῶν τὴν 30ην Ἰανουαρίου 1841,ἐπιμένοντας ὅμως στὴν αἴτησή του νὰ μετατεθεῖ στὴν Πελοπόννησο (ἐπιστολὴ 21ης Ἰουλίου 1841)).."

Ὕδρα,Την 7ην Ἀπριλίου 1841
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:496) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιοῦνται οἱ κατάλογοι τῶν φοιτούντων μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας

Ὕδρα,Την 7ην Ἀπριλίου 1841
Κατάλογος τῷ τῆς ἓν Ὕδρα Ἑλληνικῆς Σχολῆς μαθητῶν τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1841

Κατάλογος τω της έν Ύδρα Ελληνικής Σχολής μαθητών της 10ης Φεβρουαρίου 1841.Του Σχολάρχου Ύδρας Ε.Διογενίδη και των Διδασκάλων Μ.Οικονόμου και Ε.Βίκου
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Τάξις
Ηλικία
1
Νικόλαος Ιω.Βατσαξής
Ύδρα
Δ΄
16
2
Ιωάννης Ελ.Κριεζής
Ύδρα
Δ΄
16
3
Λάζαρος Ε.Φωκάς
Ύδρα
Δ΄
16
4
Νικόλαος Παπαμανώλης
Ύδρα
Δ΄
16
5
Ιωάννης Ν.Βατσαξής
Ύδρα
Δ΄
16
6
Ελευθέριος Μ.Μάτση
Ύδρα
Δ΄
16
7
Νικόλαος Α.Σιγαλός
Ύδρα
Δ΄
16
Παραδιδόμενα Μαθήματα:Θουκιδίδης & Ηρόδοτος κατά την Εγκυκλοπαίδειαν του Φαρμακίδου.Συντακτικόν,Τεχνολογία,Κατήχησις και Ιστορία
Παρατηρήσεις:Οι περισσότεροι των μαθητών της Τετάρτης και της Τρίτης τάξεως παραδίδονται τα μαθηματικά όσα αφορώσι τα ενταύθα.

Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Τάξις
Ηλικία
8
Κοσμάς Α.Σιγαλού
Ύδρα
Γ΄
13
9
Κωνσταντίνος Ρούγκας
Ύδρα
Γ΄
15
10
Σπηλιώτης Ψημιλόπουλος
Ύδρα
Γ΄
16
11
Αχιλλεύς Πρωτόπαππας
Ύδρα
Γ΄
15
12
Αντώνιος Χ'' Ποριώτης
Ύδρα
Γ΄
14
13
Λάζαρος Βατσαξής
Ύδρα
Γ΄
13
14
Δημήτριος Τσαμαδός
Ύδρα
Γ΄
14
15
Νικόλαος Μ.Γιουρδής
Ύδρα
Γ΄
14
16
Νικόλαος Νέγκας
Ύδρα
Γ΄
14
17
Δημήτριος Μάτσης
Ύδρα
Γ΄
14
18
Δημήτριος Κοκκίνης
Ύδρα
Γ΄
12
19
Δημήτριος Γκίκα
Ύδρα
Γ΄
15
20
Σταμάτιος Βουδούρης
Ύδρα
Γ΄
12
21
Μάρκος Σάλπας
Ύδρα
Γ΄
14
22
Ιωάννης Κριεζής
Ύδρα
Γ΄
13
23
Κωνσταντίνος Αντωνάκης
Ύδρα
Γ΄
13
24
Γεώργιος Βουδούρης
Ύδρα
Γ΄
12
25
Αναστάσιος Ν.Βότσης
Ύδρα
Γ΄
13
26
Θεόφιλος Γεωργίου
Ύδρα
Γ΄
15
27
Ιωάννης Γεωργίου
Ύδρα
Γ΄
13
28
Πανάγος Διογενίδης
Διογενίδης
Γ΄
12
Παραδιδόμενα Μαθήματα:Ο Κρίτων του Πλάτωνος,ο είς το πρώτο μέρος του Τρίτου Τόμου της Ελληνικής Ιστορίας του Φαρμακίδου,Τεχνολογικόν,Ορθογραφίαν,Συντακτικόν,Κατήχησις,Ιστορία
Παρατηρήσεις:Αι δύο αυταί τάξεις,θεωρούτο είς μίαν,διαιρεμένην εις δύο τμήματα,καθώς η δευτέρα είς πρώτην
Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Τάξις
Ηλικία
29
Παναγιώτης Αγαλλόπουλος
Ύδρα
Β΄
12
30
Γεώργιος Κορνετόπουλος
Ναύπλιον
Β΄
14
31
Χρήστος Κορυδ...
Ναύπλιον
Β΄
11
32
Νικόλαος Κριεζής
Ύδρα
Β΄
13
33
Νικόλαος Αθανασίου
Ύδρα
Β΄
13
34
Αντώνιος Βαρβέρης
Ύδρα
Β΄
12
35
Σωκράτης Καλλιέρου
Σίφνος
Β΄
13
36
Δαμιανός Παπανικολάου
Ύδρα
Β΄
16
37
Κυριάκος Ιω.Βατσαξής
Ύδρα
Β΄
13
38
Δημήτριος Σουρμπάς
Ύδρα
Β΄
13
39
Χριστόφιλος Παξινού
Ύδρα
Β΄
10
40
Κωνσταντίνος Παξινού
Ύδρα
Β΄
14
41
Ιωάννης Παρθενόπουλος
Ύδρα
Β΄
14
42
Βασίλειος Γιαννίκης
Ύδρα
Β΄
14
43
Ιωάννης Τσιμπάς
Ύδρα
Β΄
14
44
Αντώνιος Αντωνάκης
Ύδρα
Β΄
15
Παραδιδόμενα Μαθήματα:Η Φυσική ιστορία κατά του Φαρμακίδου,Ελληνική Ιστορία του πρώτου τόμου,Τεχνολογικόν,Αριθμητικήν και Γεωγραφία
Παρατηρήσεις:Αυτές οι δύο τάξεις (Β΄και Α΄) ως προς την Αριθμητικήν και Γεωγραφίαν διαιρούται είς τρείς

Α/Α
Όνομα και Επώνυμον
Πατρίς
Τάξις
Ηλικία
45
Ιωάννης Κάφας
Ύδρα
Α΄
16
46
Κ.Τραμουντάνας
Ύδρα
Α΄
12
47
Εμμανουήλ Βουδούρης
Ύδρα
Α΄
10
48
Εμμανουήλ Μακαρούνας
Ύδρα
Α΄
13
49
Παντελής Σ.Ανδρέου
Ύδρα
Α΄
14
50
Αρ.Τσώρτσου
Ύδρα
Α΄
14
51
Αν.Κλώνας
Ύδρα
Α΄
12
52
Αθανάσιος Χαλκεύς
Ύδρα
Α΄
12
53
Αγ.Ιατρού
Ύδρα
Α΄
12
54
Νικόλαος Ιωαννίδης
Ύδρα
Α΄
10
55
Γεώργιος Θεοδωράκης
Ύδρα
Α΄
13
56
Πέτρος Γ.Τσιρτσίκου
Ύδρα
Α΄
13
57
Λάμπρος Δ.Ρούγκας
Ύδρα
Α΄
13
58
Χρήστος Γ.Μπαρμπερής
Ύδρα
Α΄
13
Παραδιδόμενα Μαθήματα:Η πρώτη  περίοδος της Γραμματικής Γυμνασίας του πρώτου τόμου,Τεχνολογικόν,Αριθμητικήν,Γεωγραφία
Παρατηρήσεις:Οι μαθητές είναι ολιγάριθμοι,κάθε μαθητού η ηλικία του......,διαταγές της υπηρεσίας,οι....ανεχωρήσει,ολόκληρος τάξις δαλυθήσαιὝδρα,Την 15ην Μαΐου 1841
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:744) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς παραλαβῆς τοῦ συγγράμματος "Γεωγραφία" τοῦ Βάλβη (μετάφρασις Διδασκάλου Κούμα,Πέντε τόμους)

Αθήναι,Την 14ην Ἰουνίου 1841
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:5585) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος,μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ ἀπόλυσις-μετάθεσις τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Εὐγένιου Διογενίδη,λόγω ἀσθενείας καὶ καθορίζονται οἱ τελικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν καταβολὴ τῶν δεδουλευμένων του.Προσκομίζεται δέ,ἰατρικὸ πιστοποιητικὸν περὶ τῆς ἀσθενείας τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Εὐγένιου Διογενίδη.(Ἐπισυνάπτεται πιστοποιητικὸ ἀσθενείας τῆς 5ης Δεκεμβρίου 1840).Τὴν 17ην Ἰουλίου 1841,ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος ἀποστέλλει ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἀναφέροντας τὴν καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων τοῦ τέως Σχολάρχου Ὕδρας Εὐγένιου Διογενίδη κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1840 ἕως 18ης Ἰανουαρίου 1841.

Ὕδρα,Την 14ην Ἰουνίου 1841
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:655) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἐνεστώσας καταστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Εἷς τὶς δύο τάξεις τοῦ Σχολείου,παρὰ τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Διογενίδη παραδίδοντο τὰ μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης,Γενικῆς Ἱστορίας τοῦ Γεννάδιου καὶ Κατήχησις τοῦ Πλάτωνος.

Παρὰ τοῦ Διδασκάλου Μιχαήλ Οἰκονόμου παραδίδοντο μαθήματα Ἑλληνικῆς εἰς δύο τάξεις.Παρὰ τοῦ Διδασκάλου Ἐλευθέριου Βίκου,παραδίδοντο εἰς τὶς τρεῖς τάξεις τὰ μαθήματα τῆς Ἀριθμητικῆς του Γεράκη καὶ τῆς Γεωγραφίας τοῦ Κοκκώνη.Παράλληλα παραδίδοντο τὰ μαθήματα τῆς Ναυτικῆς του Διδασκάλου Μπονέλλου,τῆς Γεωμετρίας καὶ τῆς Κατηχήσεως (ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος εἷς τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατὰ τεσσερακοστὴν ἔργον τοῦ Ἱεροκήρυκος).

Χαρακτηριστική της ἄσχημης καταστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς οἱ μαθητὲς δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἀποκτήσουν τὰ σχολικὰ βιβλία (Ἱστορία,Κατήχηση,Γεωγραφία, Ἀριθμητική,Γενικὴ Ἱστορία Γεννάδιου) λόγω ἀνέχειας.Ὁρισμένοι ἐξ'αὐτῶν ἀναχώρησαν πρὸς ἐργασίαν γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν "πρὸς τὸ ζῆν".Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας,γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ συγκεκριμένου προβλήματος προτείνε εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία τὴν ἀποστολὴ τριάντα ἢ πενήντα βιβλίων Ἱστορίας γιὰ τὴν Διδασκαλία τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου.

Ὕδρα,Την 8ην Ἰουλίου 1841
Κατάλογος τῶν εἷς τὴν Βιβλιοθήκην τοῦ Σχολείου Ὕδρας εὐρισκομένων βιβλίων,παρὰ τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ ΞάνθουΚατάλογος τῶν εἷς τὴν Βιβλιοθήκην τοῦ Σχολείου Ὕδρας εὐρισκομένων βιβλίων,παρὰ τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου.Ὕδρα Τὴν 7ην Ἰουλίου 1841 (Ὑπὸ Σχολάρχου Διογενίδη)

Όνομα τοῦ Συγγραφέως καὶ τοῦ Ἐκδότου,Τόπος Ἐκδόσεως,ΈτοςΛεξικά ὑπὸ Ν.Γκαρπόλα,Βιέννη,1831
Λεξικόν Κιβωτοῦ Κωνσταντινούπολις 1819
Λεξικόν Γεωργίου Βιέννη 1786
Lexikon gracium Benianino Helenico Μόσχα 1811
Lexikon gracium et instututiones linguegrae Μόσχα 1772
Λεξικόν Ἑλληνικὸν Ψύλλα Αθήναις 1836
Λεξικόν τῆς Καθομηλουμένης Γλώσσας Σκαρλάτου Αθήναις 1835
Πλούταρχου Βίοι Παράλληλοι Α.Κοραὴ Παρισίοις 1801
Στράβωνος Γεωγραφία....Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1807
Λυκούργου κατὰ Ἰσοκράτους Λόγοι Τοῦ αὐτοῦ
Αρριανού ..Τῶν ἐν ἄθ....διατριβῶν....Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1809
Μύθοι Αἰσώπου Κοραὴ Παρισίοις 1801
Ισοκράτους....Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1807
Πολυαίνου Στρατηγήματα.... Τοῦ αὐτοῦ
Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομαχικά.... Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1822
Αριστοτέλους Πολιτικῶν.... Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1821
Ονησανδρίδου Σ.......... Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1822
Ξενοκράτης & Γαληνός.... Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1814
Επίκτητος.... Τοῦ αὐτοῦ Παρισίοις 1826
Περί ἁμαρτημάτων καὶ Ποινῶν....Δ.Κοραὴ Παρισίοις 1802
Αἱ κατ'Ὅμηρον ἀρχαιότητας...Εὐγένιου Βούλγαρη Μόσχα 1804
Κει........... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1824
Εισαγωγή εἰς τὴν Φιλοσοφίαν.... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα
Λογική (καὶ μεταφυσική).... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1805
Φιλόθεος.... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1801
Εκατονταετηρίς.... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1805
Γεωμετρία Τ......... Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1805Σχόλια εἰς τὸ Δ.Βιβλίο τῆς Γραμματικῆς ........ Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη
Κριτικαί ἐνστάσεις περὶ τοῦ Νέ.....Γραφή.... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1806
Μεταφυσική.... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1806
Περί αὐξήμ...τοῦ.... Εὐγενίου Βούργαρη Βιέννη 1805
Τὰ ἀρέσκοντα τοῖς φιλοσόφοις....Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1805
Κυριακοδρομία τοῦ Εὐαγγελίου ὑπὸ Νικηφόρου Θεοτόκη Βενετία 1831
Στοιχεία Μαθηματικῆς...Τοῦ αὐτοῦ Μόσχα 1799
Στοιχεία Γεωγραφίας....Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1804
Εξήγησις Ρητορικῆς Ἐρμογένους ὑπὸ Ἀθανασίου Παρίου Βενετία 1799
Σειρά Μαθηματικῆς...Ὑπὸ Κ.Κούμα Βιέννη 1807
Επιτομή Χημείας....Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1807
Γραμματική...Τοῦ ἀτοὺΒιέννη1838
Γραμματική...ὑπὸ Ματθαίου Βενετία 1804
Γραμματική..ὑπὸ Δανιὴλ Πατμίου Βιέννη 1812
Γραμματική ὑπὸ Μελιτταίου Οδησσός 1804
Γραμματική Γεωγραφία παρὰ Ἱερέως Φάτ.....1760
Μυθολογία ὑπὸ Κόμη...........1829
Γενική Ἱστορία...Τοῦ αὐτοῦ.....1829
Μαθήματα...Τοῦ αὐτοῦ......1828
Λόγοι Ἀττικῶν ρητόρων ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα Βιέννη 1813
Θουκιδίδης ὑπὸ Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1805
Ιστορία ἐκ..... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1807
Αρριανού τὰ συμβάντα..... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1809
Αισχίνης ὁ Σωκρατικός..... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1814
Χρυσοστόμου λόγοι..... Τοῦ αὐτοῦ Βιέννη 1810
Όμηρος..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1835
Ευριπίδης..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1834
Τετράκτις..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1834
Ζύναρις..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1834
Σοφοκλής..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη
Επιστολαί..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη
Πανηγυριστής &.......... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1835
Αισχύλος..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1839
Θεόκριτος..... Τοῦ αὐτοῦ Αιγίνη 1839
Τὰ βιβλία,ἤτοι Παλαιὰ & Νέα Διαθήκη Μόσχα 1821
Νέα Διαθήκη ὑπὸ Πέτρου Ἀντωνίου ........Γενεύη 1830
Νέα Διαθήκη ὑπὸ Πέτρου Ἀντωνίου ........Λ...1824
Νέα Διαθήκη 1820
Κατήχησις ΠλάτωνοςΜονιχία1834
Σύνοψις Ἱερᾶς ΚατηχήσεωςΒενετία1834
Ορθόδοξος Ὑμνωδός....Σ..Βιέννη 1812
Εκλογαί λόγων Ἰωάννου Χρυσοστόμου Μόσχα 1807
Εγχειρίδιον τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ ......Πετρούπολη 1828
Περί γνησίας προσφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας,Κ.Οἰκονόμου Πετρούπολη1830
Σύγγραφη τῆς Σλαβορωσσικῆς ......Τοῦ αὐτοῦ Πετρούπολη 1828
Συλλογή Γεωγραφηθέντων...ὑπὸ Ζ....Μόσχα 1807
Του Ρούσσου...Γενεύη 1720
Mediconum graecainun.......Μόσχα 1808
Αρχαία Ἀλεξάνδρεια ....Ἄρχ.Κονστάντου Μόσκοβα1803
Γραμματική Ἑλληνικὴ καὶ ἄλλα Ερμούπολη 1839
Εγχειρίδια περὶ τῶν..... καὶ τοῦ λόγου μερῶν Βιέννη 1795
 Περί Τεχνολογικοῦ καὶ Γραμματικῆς μέρους Βιέννη 1807
Εισαγωγή εἰς τὴν ΓραμματικὴνΠερ....1809
Γραμματική Λατινική..Οὐλάριχου Αθήναις 1835
Γραμματική Λατινικὴ Α.Π.Ι Βιέννη 1834
Μαθήματα Λατινικὰ Οὐλάριχου 1806
Ανθρωπολογία Ἄντ.Γεωργιάδου Βιέννη 1810
Σύνοψις κυνικῶν λόγων Α.Γαζὴ Βιέννη 1802
...Ἱστορία Ἑλλάδος Δ.Ἀλεξανδρίδης Βιέννη 1806
Ποικίλα Ἑλληνικὰ
Ζωολογία Μόσκοβα 1811
Επιτομή Ἀστρονομία Λαλὰνδ ὑπὸ Δ.Φιλοπαίδη Βιέννη 1803
Η φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας Άμστερνταμ 1765
Αντ....... Ὑπὸ Ἀναστασίου Γεωργιάδου Βιέννη 1810
Ειδύλλιον ἐγκωμιαστικὸν ...Τοῦ αὐτοῦ
Ζηνοβίου Μετρική... Κῶν....Βιέννη 1803
Ιστορία Παλαιᾶς Ἑλλάδος Χαβιάρα Βιέννη 1836
Περί πόλ.... Κοκκώνη
Χρονολογία...Κ.Μέλ...1836
Δοκίμιον περὶ τῶν προσωπικῶν ἀσφ......Παρισίοις 1825
Απομνημονεύματα Πολεμικὰ ὑπὸ Χ.Αθήναις 1835
Οδός Μαθηματικῆς
Φυσική ὑπὸ Θεόφιλου Κορυδαλλεὺς
Χειρόγραφον....Τοῦ αὐτοῦ
Μελετίου Γεωγραφία παλαιὰ καὶ νέο ὑπὸ Παναγιώτη Σαράφη 1728
Ομήρου Λατινοελληνικής,τετριμμένου......
Λουκιανού τὰ σωζώμενα,ἀκια ταῦτα....
Απολλόδωρου Ἀθηναίου τοῦ Γραμματικοῦ περὶ θεῶν Βιέννη 1811
Περί προφορ΄ς τῶν Ἔλλ..Στοχι.τοῦ Ἀναστάσιου Γεωργιάδου Παρισίοις 1812
Στοχεία τῆς λογικῆς καὶ ἠθικῆς φιλοσοφίας ὑπὸ Ἰωάννου Σουϊδα Βιέννη 1808
Περί φιλοσόφου,φιλοσοφίας,φυσικὸν ὑπὸ Χριστοδούλου Βιέννη 1786
Συγγραφείς Ἕλληνας ἠθικῆς(Monatistas graes)
Διάλογος περὶ ἑλληνικῶν συμφερόντων
Χρονολογικός πίνακας Νικολαϊδου Κυπρίου Αιγίνη 1833
Θεμέλια Γαλλικῆς Γραμματικῆς
Περί τοῦ ἐγκληματικοῦ Δικαστηρίου .....Α.Σωκράτη,Βουκουρέστι 1832
Υ... Παραγγέλματα
Λουκιανού Σαμοτατεὺς Περὶ Φιλίας Αιγίνη 1830
Αδ....Βιέννη 1797
Ηλιόδωρου Αἰθιοπικὰ Λειψία 1592
Ηρωδιανός........1685
Γαλικάς ἐμπορικᾶς......Παρισίοις 1830
Εγκυκλοπαίδεια ὑπὸ Κ....1710
Σ....τοῦ Θουκιδίδου & Ἡροδότου Ἱστορία Αιγίνη 1832
Επιτάφιοι Λόγοι παλαιῶν Ἑλλήνων Αιγίνη 1831
Λογική χειρόγραφος & ἀνώνυμος Κέρκυρα
Βιβλίον οἰκονόμου
Πλούταρχου Βίοι Παράλληλοι....Λειψία1829
Ομήρου Ὀδύσσεια..Τοῦ αὐτοῦΛειψία1828
Ομήρου Ἰλιάς...Τοῦ αὐτοῦΛειψία1828
Ανάλυσις Γεωμετρίας..ὑπὸ Λέ....Κέρκυρα 1828
Τριγωνομετρία...Τοῦ αὐτοῦ Κέρκυρα 1830
Γεωμετρία ....... Τοῦ αὐτοῦ Αθήναις 1840
Γεωγραφία Κοκκώνη Αθήναις 1809
Γενική Ἱστορία...Τοῦ αὐτοῦ Αθήναις 1839
Επίκρισις κατὰ Βάμβα Κ.Οἶκονομου Αθήναις 1839
Ναυτική ὑπὸ Α.Μιαούλη Αθήναις 1838
Πίνακας Γεωγραφίας
Γεωγραφία Βάλδη μὲ Πίνακας
Ένας Γεωγραφικὸς Χάρτης τῆς Ἑλλάδος ὑπό....
Καλάμαις,Την 17ην Σεπτεμβρίου 1841Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:10264) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Ι.Μανωλέσου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς μεταθέσεώς του εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν.Στὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ νεοδιορισθεῖς Σχολάρχης Ὕδρας αἰτεῖται ἀπὸ τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τὴν καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας ποὺ ἀναλογεῖ εἷς τὴν θέσιν τοῦ Σχολάρχου,βάσει τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος περὶ ἘκπαιδεύσεωςὝδρα,Την 10ην Ὀκτωβρίου 1841
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:10800) τοῦ Σχολάρχου Ὕδρας Ι.Μανωλέσου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία περιγράφεται ἡ κατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὸν μήνα Ὀκτώβριο 1841.Εἰς τὸ Σχολεῖο τῆς Ὕδρας φοιτοῦσαν 45 μαθητὲς τῶν ὁποίων ἡ κατάσταση ἦτο τραγικὴ καθόσον δὲν διέθεταν τὴν δυνατότητα νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἀπαραίτητα πρὸς μελέτη βιβλία

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...