hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ὕδρα 1853.Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Δῆς Ἐκλογικῆς Περιόδου

Ὕδρα 1853.
Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Δῆς Ἐκλογικῆς Περιόδου

 
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)

 

Οἱ ἐκλογὲς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας τῆς Δῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐκλογικῆς Περιόδου διεξήχθησαν τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 1853 (12 Δεκεμβρίου-20 Δεκεμβρίου 1853). Εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐκλογικὴν διαδικασίαν,ἐκλέχθησαν Βουλέυτες Ὕδρας ὁ Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,ο Δημήτριος Σ. Μπουδούρης και ο Σταμάτιος Ι.Δοκός.

Βάσει τοῦ ὁρισθέντος προγράμματος τοῦ Ἐπαρχείου Ὕδρας διὰ τὴν διενέργεια τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶνὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας καὶ τὰ  μέλη της,συνῆλθαν διὰ πρώτη φορὰ,τὴν 11ην Δεκεμβρίου 1853 καὶ ἐξέλεξαν ὡς Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς τὸν Διονύσιον Λαζαρίμον.

Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκλογῶν Ὕδρας ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Ἀναγνώστη Καζάζη καὶ τὰ μέλη Δημήτριον Βούργαρη,Γεωργίον Ἀντωνάκη, Δημήτριον Γεωργίου καὶ τὸν Παντελῆ Πρωτοπαππα:


Πρωτόκολλον τῆς Ψηφοφορίας  τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας τῆς Περιόδου τοῦ 1853 ἔτους
 

«...Σήμερον τὴν ἑνδεκάτην Δεκεμβρίου τοῦ 1853,ἡμέραν Παρασκευὴν ὥραν μίαν μ.μ συνελθοῦσα ἡ πρὸς Ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τοῦ Δήμου τούτου ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ  κατὰ συνέπειαν τοῦ ὑπ’ἀριθμ.1126 ἐγγράφου τοῦ Ἐπαρχείου Ὕδρας,.....ὡς συνίσταται παρὰ τοῦ Προέδρου Ἀναγνώστου Καζάζη καὶ τῶν μελῶν Κυρίων Δημητρίου Βούργαρη,Γεωργίου Ἀντωνάκη,Δημητρίου Γεωργίου,Παντελῆ Πρωτοπαππα, ἀποντος ὅμως τῆς συνεδριάσεως τοῦ τελευταίου τούτου,ἐξελενξε συνεπεία τοῦ ὑπ’ἀριθμ.18 τοῦ πρὸς ἐκλογὴ τῶν Βουλευτῶν Νόμου ὡς Γραμματέα αὐτῆς τὸν κ. Διονύσιον Λαζαρίμον...»

 
 
Διεξαγωγὴ τῆς Ἐκλογικῆς Διαδικασίας

 
Ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία ἤρξατο τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1853 καὶ ἀποπερατώθηκε τὴν 20ην Δεκεμβρίου 1853.Εἰς τὰ (Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ»Φάκελος 46 Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα(Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας) δὲν συμπεριλαμβάνεται ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων, βάσει τοῦ ὁποίου διεξήχθησαν οἱ ἐκλογὲς τοῦ ἔτους 1853. Διασώζωνται μονάχα τὰ ὀνόματα τῶν χιλίων ἑπτὰ ψηφοφόρων ποὺ συμμετεῖχαν εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν.

Τὴν πρώτην ἡμερὰν τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας,τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1853,ὁ Πρόεδρος Ἀναγνώστης Καζάζης καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς,παρουσία καὶ τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ἐμμανουὴλ Γιουρδῆ,παρέλαβαν παρὰ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας τὴν κάλπην τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας καθὼς καὶ τὸ πρωτόκολλον τῆς ψηφοφορίας,τὸ ὁποῖο ἀπαριθμοῦσε πεντήκοντα  τέσσερις σελίδες.Βάσει τοῦ προγράμματος,ἡ σφράγισις τῆς ὀπῆς τῆς ἐκλογικῆς κάλπης,πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας,προκειμένω νὰ ἐξασφαλισθεῖ τὸ ἀδιάβλητόν του κύρους τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐκλογῶν.


Ὅμως,ἐπὶ τῆς συγκεκριμένης  διαδικασίας ἐλέγχου καὶ σφραγίσεως τῆς κάλπης, διετυπώθησαν σοβαρὲς παρατηρήσεις,ὡς πρὸς τὸν χρόνον προσελεύσεως τῆς,καθὼς καὶ ὡς πρὸς τὴν τήρηση ἢ μὴ τοῦ ἐκλογικοῦ πρωτοκόλλου ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς κατὰ τὴν διαδικασία ἐλέγχου.Οἱ ἐνστάσεις διετυπώθησαν παρὰ τῶν πολιτῶν Κωνσταντίνου Εὐαγγελίδη καὶ Γεωργίου Μπατσαξῆ ή Βατσαξῆ.

Τελικῶς,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ ,ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολή της ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1853,λόγω τῆς ἀργοπορημένης παραλαβῆς τῆς κάλπης. Συγκεκριμένα,ὡς κατεγράφη εἰς τὸ πρακτικόν,ἡ κάλπη παρελήφθη ἀπὸ τὴν Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή,περὶ τὴν ὥραν 12ην μεσημβρίνην,λόγω τῆς διεξαχθείσας ἐορτίας ἀκολουθίας τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Σπυριδωνός,ἡ ὁποία τελέσθηκε ἐντός  του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. (Τόπος διεξαγωγῆς τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας).

Παράλληλα,εἰς τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,συνέβαλλε ἐπίσης καί ἡ μεσημβρινὴ νεροποντὴ ἡ ὁποία παρεμπόδισε τὶς ἐργασίες τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τὴν δεύτερην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας,τὴν 13ην Δεκεμβρίου 1853,ἐψήφισαν ἐν συνόλω διακόσιοι πενήντα ἑπτὰ ψηφοφόροι (257).Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς διαδικασίας προσῆλθε ἐνωπίον της Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὁ Γεώργιος Μπατσαξὴς καὶ παρέδωσε ἔγγραφη ἔνσταση ἐπὶ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα ἐψήφισαν οἱ ἑξῆς πολίτες:


1.Πέτρος Βούργαρης,2.Μιχαὴλ Νεουδάκης,3.Λάζαρος Πινότσης,4.Δημήτριος Εὐαγγελίδης, 5.Χριστόφιλος Παξινός,6.Ἀναστάσης Κάβουρας,7.Νικόλαος Πινότζης, 8.Δημήτριος Μοῦρτος, 9.Ἀντώνιος Σάββας,10.Κωνσταντῖνος Φαμελιάρης, 11.Ἐλευθέριος Μπουδούρης,12.Σταῦρος Πινότζης, 13.Παναγιώτης Φαμελιάρης, 14.Γκίκας Θεοδοσίου,15.Ἀναστάσιος Μπουδούρης,16.Ἀνάργυρος Καραγιάννης,17.Γεώργιος Μαρόπουλος,18.Ἰωάννης Γ.Κάβουρας,19.Δημήτριος Τσαμαδός, 20.Μανόλης Νεουδάκης,21.Ἀργύρης Τσόρτζος,22.Ἀντώνιος Μακρύλ...,23.Θεόδωρος Κιοσσές, 24.Ἰωάννης Χ.Φραντζέσκου,25.Δημήτριος Α.Εὐαγγελίδης,26.Ἀναστάσιος Βίκος,27.Γεώργιος Γκίκα,28.Ἐλευθέριος Ν.Γκίκα,29.Λάζαρος Τσορτζός,30.Σάββας Κωνσταντάκη,31.Θεόδωρος Χρυσομάλης,32.Θεόδωρος Κοταρᾶς,33.Γεώργιος Μ.Βέγγου,34.Σταμάτιος Ντελιμάνη,35.Γεώργιος Μπενιζέλος,36.Ἀναγνώστης Μπαραμπαρή,37.Κοσμᾶς Πέτρου,38.Ἰωάννης Καστρύτης,39.Δημήτριος Χ.Ρεντέκος, 40.Ἀνδρέας Βαρκιζής,41.Ἀντώνιος Βραχνός,42.Νικόλαος Δήμου,43.Σταῦρος Κολμπιστάρδας,44.Παντελὴς Σάββα Ἀνδρέου,45.Ἀντώνιος Ν.Ντόνη,46.Γεώργιος Π.Μερτζάνη, 47.Παντελὴς Λ.Μπρούσκου,48.Ἐλευθέριος Μ.Μάτζης,49.Βασίλειος Γ.Μπούκης,50.Ἰωάννης Ν.Παύγουζας,51.Κυριάκος Καντζιπούλας, 52.Δημήτριος Κουραντές,53.Ἀθανάσιος Ντρίβας,54.Δήμας Λαλεχός,55.Ἰωάννης Βίκου, 56.Κωνσταντῖνος Λημνιός,57.Ἀντώνιος Εὐαγγελίδης,58.Γεώργιος Γιάππαπας, 59.Ἀγγελὴς Γιάππαπας, 60.Βρέτας Γεωργίου,61.Ἐλευθέριος Κάβουρας,62.Παναγιώτης Καλκούνης,63.Ἀνδρέας Στίπας, 64.Ἐλευθέριος Στίπας,65.Φραντζέσκος Ματαραντζής, 66.Ἀνδρέας Μαστρογεωργίου,67.Σταῦρος Κατζούλης,68.Γεωργάκης Μπάρλου, 69.Ἀλεξανδρὴς Πολίτη,70.Γκίκας Ὀρλόφ,71.Γεώργιος Ν.Μπουδούρης,72.Νικόλαος Στρατηγόπουλος,73.Δήμας Λεκάκης,74.Νικόλαος Π.Στουμπάνας, 75.Παναγιώτης Μπουλουμπάση,76.Χριστόδουλος Ἀλεξάνδρου,77.Ντρίτζας Ζογκός, 78.Ἀντώνιος Φιλίππου,79.Σταῦρος Ντάβου,80.Ἀχιλλέας Προπάπας,81.Ἀγγελὴς Λαγοῦ,82.Βασίλειος Γεωργαντόπουλος,83.Γκίκας Κασναμπᾶς,84.Λαμπρινὸς ..ὄνου,85.Γεώργιος Τσολάκης, 86.Παναγιώτης Τσουμπανᾶς,87.Ἀντώνιος Αὐγερος,88.Σταμάτιος Ν.Βούργαρη, 89.Νικόλαος Βαρελάς,90.Μιχάλης Χασιώτης,91.Σπύρος Βαρελάς,92.Παναγιώτης Κιαφόπουλος ἢ Λαλεχός,93.Τσόρτζος Βολοτζης, 94.Γεωργάκης Καβούνας,95.Νικόλαος Λιγνός,96.Νικόλαος Δριτσάκης,97.Μιχαλάκη Καλαφάτη, 98.Ραφαὴλ Καλαφάτης, 99.Ἀθανάσιος Πανάγου,100.Σαράντος Γρηγορίου,101.Θεόδωρος Μουστάκας, 102.Κυριάκος Δρίβας,103.Δημήτριος Λαουτιάρης,104.Σταμάτιος Ν.Ξένου, 105.Ἀντώνιος Ἠλία, 106.Δημήτριος Μπάτης,107.Ἀντώνιος Λαθουράτης,108.Γεώργιος Σκλάβος,109.Ἠλίας Φουσέκης, 110.Ἰωάννης Κουβαράκης,111.Παναγιώτης Μουντζούρης,112.Νικόλαος Γ.Μπούκης,113.Δημήτριος Ν.Μπούκης,114.Ἰωάννης Θ.Γκίκα,115.Δημήτριος Μπούκης,116.Χρῆστος Στρατόπουλος,117.Γκίκας Μανόλη,118.Νικόλαος Κωνσταντίνου,119.Χατζὴ Παναγιώτου Ἀθανασίου,120.Τσάννης Μύρ...., 121.Γεώργιος Μαργαρίτης,122.Ἰωάννης Τουμπάζης,123.Γεώργιος Τρύμης, 124.Νικόλαος Ἀργαστηριάρης,125.Μανόλης Σ...ταη,126.Κωνσταντῖνος Στατήρας, 127.Ἰωάννης  Πετροπετζιώτης, 128.Δημήτριος Βάρκας,129.Γεώργιος Κοκκίνης, 130.Γκίκας Δοντάς,131.Ἀντώνιος Καθήκουρης, 132.Ἀντώνιος Πινότζης,133.Δημήτριος Ντούνης,134.Μιχαὴλ Θεριακόπουλος,135.Μιχαὴλ Χαντούρης, 136.Δημήτριος Συκιᾶς, 137.Γεώργιος Τρασάνης,138.Γεώργιος Παξινός,139.Μιχαὴλ Μαῦρος, 140.Θεόδωρος Τσιλιγκούρης,141.Σπύρος Πενσάλης,142.Ἰωάννης Χ.Τσαλίκης,143.Χρῆστος Βῶκος, 144.Ρήγας Ρογκόπουλος,145.Χατζὴς Μπαμποῦσκος,146.Δημήτριος Κόκος, 147.Ἰωάννης Γκιώννης;;;, 148.Ἀθανάσιος Γκιώννης;;;,149.Λάζαρος Τουμπάζης, 150.Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος,151.Κυριάκος Κουκουδάκης,152.Μιχαὴλ Κουκουδάκης,153.Μανόλης Κουκουδάκης,154.Γεώργιος Καραγκιόζης, 154.Γεώργιος Π.Βασιλείου (ἴδιος αὔξοντας ἀριθμός),155.Παναγιώτης Τσιλιπάκης,156.Φραντζέσκος Γ.Κάβουρας,157.Γεώργιος Πετράκης,158.Μανόλης Ντελόπουλος,159.Κυριάκος Σ.Πάτζες;;;, 160.Νικόλαος Μπροῦσκος,161.Χρῆστος Γούρας,162.Ἀνάργυρος Σουγλός,163.Σπύρος Βέγγος, 164.Ἰωάννης Κρεκλόκας,165.Ἀναγνώστης Πάπα Παντελής,166.Παναγιώτης Νταμουλάβης, 167.Κωνσταντῖνος Μαγκουράκης, 168.Γεώργιος Γούναρης ἢ Ἀποστόλου,169.Ἀναστάσης Ζογκός, 170.Ἀθανάσιος Ζωγκός,171.Κωνσταντῖνος Ζωγκός;;;,172.Ἀποστόλης Ἀποστόλη,173.Κωνσταντῖνος Τσίρμπης,174.Ἰωάννης Λικόγιαννης,175.Νικόλαος Μαντᾶς, 176...(Δυσανάγνωστον)..γότζης, 177.Νικόλαος Μερκούρης,178.Ἰωάννης Γιακαλής, 179.Δημήτριος Μεθενίτης,180.Λάζαρος Καρακατσάνης,181.Ἰωάννης Μιαούλη, 182.Νικόλαος Μιαούλης,183.Ἀνδρέας Πινότζης, 184.Ἀπόστολος Βενιέρης,185.Σταῦρος Τσαμαδός,186.Λάζαρος Ρούγκας,187.Γεώργιος Χαραμής, 188.Νικόλαος Χαραμής, 189.Πέτρος ...στακίτης,190.Σταῦρος Λούκας,190.Ἀνδρέας Ἀναργύρου,(ἴδιος αὔξοντας ἀριθμὸς)191.Ἰωάννης Κρητικός,192.Ἀντώνιος Μυσίρος,193.Δημήτριος Γιαλιότος, 194.Μαρίνης Χαρίτος,195.Λάζαρος Χαρίτος,196.Κωνσταντῖνος Χ.Κολιμπάδη, 197.Ἰωάννης Φώκας, 198.Νικόλαος Χ.Σπετζιώτου,199.Μιχαλάκης Μπουδούρης, 200.Κωνσταντῖνος Λαδιανού, 201.Ἀθανάσιος Μαγκλάρας,202.Παναγιώτης Ἡλιοπουλος,203.Ἰωάννης Γαρούφης,204.Γεώργιος Φαντόπουλος, 205.Παναγιώτης Φαντόπουλος,206.Νικόλαος Πουλακιος,207.Ἀντώνιος Σαγιάς;;;,208.Ἀνδρέας ΠαπαΠαύλου,209.Σωτῆρος Μάνος,210.Σταῦρος Δήμα Εὐαγγελίδη, 211.Ἀντώνιος Φώκα,212.Γεώργιος Εὐαγγελίδης,213.Στέργιος Κανούδης,214.Παναγιώτης Καστανιώτης,215.Μιχαὴλ Τσουρντός, 216.Ἐμμανουὴλ Πατζες,217.Ἀνδρέας Φιλιππάγκος, 218.Γεώργιος Ν.Ξένος,219.Βασίλειος Ρέτζου, 220.Δημήτριος Σταυρόπουλος,221.Ἀναγνώστης Παπαδόπουλος,222.Γεώργιος Σιδέρης, 223.Κωνσταντῖνος Θεριακόπουλος,224.Γεώργιος Μοσχονᾶς,225.Ἀνάργυρος Μπαρμπαρής, 226.Νικόλαος Ψιμιλόπουλος,227.Κωνσταντῖνος Δαμιανός,228.Νικόλαος Ξένος,229.Λουκᾶς Γεωργίου,230.Ἀναστ.Θᾶν.Καζή;;;,231.Νίκ.Πίσκος, 232.Ἰω.Μπερτζοβίτης, 233.Ἰω.Παντελέσκος, 234.Ἰωάννης Μοναχούλης (Δυσανάγνωστον), 235.Νίκ.Φραγκίσκου,236.Δημήτριος Κιαφόπουλος, 237.Ἰωάννης Καλαθάκος,238.Δημήτριος Καλαφάτης,239.Εὐαγγέλης Μάνθου,240.Παναγιώτης Μοναχούλης,241.Ἀντώνιος Καρανικόλας,242.Δημήτριος Κακλούνη,243.Γεώργιος Πολίτη, 244.Ἀνδρίκος Ρογκόπουλος, 245.Πετράκης Λαζαρίμος,246.Ἰωάννης Μάρκου, 247.Ἰωάννης Βάρκας, 248.Ἀνδρέας Παπὰ Ἀντωνίου,249.Ἀποστόλης Χασιώτης, 250.Ἀναστάσιος Κάβουρας,251.Γεώργιος Πουλής,252.Ἰωάννης Τσιτσινάκης, 253.Ἠλίας Κόλ.Λεμπέσης,254.Γεώργιος Νταλαμανάρας, 255.Κυριάκος Πέσκος ἢ Βερτζοβίτης,256.Ἀναστάσιος Δρεμοίρας,257.Δημήτριος Γιάππαπας.

  

Ἔνστασις 13ης Δεκεμβρίου 1853,τοῦ Γεωργίου Βατσαξῆ περὶ παρατυπιῶν εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν

 

Ὡς εἴδαμε,τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1853,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ὁ Γεώργιος Βατσαξὴς ἐπαρουσιάσθηκε ἐνώπιόν της Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ διετύπωσε σοβαρὲς ἐνστάσεις.

α)Ἀρχικῶς,ὁ ἐνισταμένος ἐζήτησε νὰ ἐκτυπωθεῖ εἰς τὸ πρακτικὸν ψηφοφορίας τῆς 12ης Δεκεμβρίου,ἡ σφραγίδα ἡ ὁποία ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας Κύριον Εὐαγγελίδην,διὰ τὴν σφράγιση τῶν ὀπῶν τῆς ἐκλογικῆς κάλπης.Ὅμως παρόλο ποὺ ἡ ἀπαίτησή του κατεγράφη εἰς τὸ πρακτικόν,ἡ εἰσήγησή του οὐδέποτε  ἠσακούσθη.

β) Ὁ Γεώργιος Βατσαξὴς κατήγγειλε παράλληλα πὼς λόγω τῆς ματαιώσεως τῆς ψηφοφορίας τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1853 ἡ ψηφοφορία ἀπὸ ὀκταήμερη κατέστη ἑπταήμερη,κατὰ παράβαση τοῦ ἰσχύοντος ἐκλογικοῦ νόμου.

Κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Γεωργίου Βατσαξῆ,ἡ ἀργοπορία παραλαβῆς τῆς ἐκλογικῆς κάλπης ἦτο ἐσκεμμένη προκειμένω νὰ προσέλθει τὸ πέμπτο μέλος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Παντελὴς Πρωτόπαπας.

Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ καταγραφέντα εἰς τὸ πρακτικὸν ψηφοφορίας τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1853,ὁ Γεώργιος Βατσαξὴς κατήγγειλε πὼς ἡ ἐκλογικὴ κάλπη μεταφέρθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ὥραν πρώτην μεσημβρινὴν και ὄχι τὴν δωδεκάτην.Ἡ αἰτιολογία δὲ τῆς Ἐπιτροπῆς, πὼς ἡ ἀναβολὴ τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς μεσημβρινῆς νεροποντῆς ἦτο ἀνυπόστατη διότι αὐτὴ ἐπῆλθε τὴν ἐνάτην πρωϊνὴν (ὄχι τὴν δωδεκάτην) καὶ διήρκησε μόνο δέκα λεπτά.


γ) Μετὰ τὴν προσέλευση τῆς κάλπης,τὴν πρώτην μεσημβρινήν,μέσω «συνθημάτων» ἔνοπλοι στρατιῶτες ἀπέκλεισαν τὴν κεντρικὴ θύρα τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,παρεμποδίζοντας τοὺς πολίτες («ἐμποροπλοιάρχους & λοιποὺς πολίτες») ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν νὰ εἰσέλθουν ἐντὸς αὐτοῦ.Ἐν ἀντιθέσει, ὑποστηρικτὲς τῆς ἀντιπάλου παρατάξεως εἰσῆλθαν ἐντός του περιβόλου τῆς Μονῆς.

 
«....Ἀφοῦ τὴν πρώτην σχεδὸν ὥραν μ.μ ἦλθεν ἡ Ἐπιτροπὴ εἰς τὸν Ναόν,ἐκ συνθημάτων ἀπεκλήσθεισαν ἐκτός της ἔξωθεν πύλης τοῦ Ναοῦ τὴ ἐν τὴ ἀγορὰν ὑπὸ τῆς ἐνόπλου δυνάμεως ἅπαντα τὰ πρόσοντα τὰ ἀπαρτιζέντα τὴν μερίδα τῶν ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῶν λοιπῶν κατοίκων Ὕδρας,τῶν ἀποφασισάντων νὰ δοκιμάσωσι τὸν ἐκλογικὸν ἀγώνα,ἐνῶ ἐντός του περιβόλου τοῦ Ναοῦ,τόπου τῆς ψηφοφορίας εἰσῆλθον ἱκανὸς ἀριθμὸς ἑτέρων τῶν ἀπαρτιζόντων τὴν ἀντίθετην μερίδα,τὸ σύνθημα δὲ τοῦτο ἐμπιστεύθη εἰς τὸν μένοντα θυρωρὸν Ραφελιᾶν Δ.Ραφελιά...»


δ) Ὁ Ἐνωματάρχης Καλλέργης,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,διέταξε τὸν θυρωρὸ Ραφελία Α.Ραφελία νὰ παρεμποδίσει τὴν εἴσοδο τοῦ Νικολάου Σκούρτη ἐντός του Ναοῦ,παρόλο ποὺ δὲν εἶχε δοθεῖ σχετικὴ διαταγὴ ἀπ’τὴν πλευρὰ τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τὴν ὥραν 3μ.μ,ἀποπερατώθηκε ἡ δεύτερη ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν.Παρουσία του Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ἐμμανουὴλ Γιουρδῆ καὶ τῶν παρισταμένων πολιτῶν Βασίλειου Μερκούρη, Πέτρου Βούλγαρη καὶ Χριστόφιλου Παξινού,τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς προχώρησαν εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης καὶ συνέταξαν τὸ σχετικὸ πρακτικόν της ψηφοφορικῆς διαδικασίας τῆς δεύτερης ἡμέρας τῶν ἐκλογῶν.
 
Σημείωσις:Ὑπῆρξε δύο φορὲς διπλὴ καταχώριση ψηφοφόρων εἰς τὸν ἴδιον αὔξοντα ἀριθμὸν(Α/Α:154 & 190).Συνεπῶς ἐψήφισαν διακόσιοι πεντήκοντα ἐννέα ψηφοφόροι καὶ ὄχι διακόσιοι πεντήκοντα ἑπτὰ ὅπως καταγράφηκαν εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ψηφοφορίας.


Τὴν 14ην Δεκεμβρίου 1853,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Ἕως τὴν δεκάτην πρωΐνην,διήρκησε ἡ προκαταρτικὴ διαδικασία ἀποσφραγίσεως τῆς ἐκλογικῆς κάλπης.Λόγω τῆς ἀπουσίας τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου καθὼς καὶ τοῦ Β΄ Παρέδρου,ἡ ἀποσφράγισις τῆς κάλπης ἔγινε παρουσία τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας.


Κατὰ τὶς δύο πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,διετυπώθησαν ὡς ἀναφέρθη ἀνωτέρω,ἐνστάσεις  παρὰ τῶν πολιτῶν Κωνσταντίνου Εὐαγγελίδη καὶ Γεωργίου Μπατσαξῆ.Τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς,λόγω τῶν ἔντονων ἀντιδράσεων τῶν δύο συγκεκριμένων ἐνισταμένων,χαρακτήρισαν τὴν συμπεριφορά τους ὡς ταραχώδη. Αὐτὸ ποὺ προκάλεσε ἰδιαίτερα ἔκπληξη ἦτο τὸ γεγονὸς πὼς οἱ ἐνισταμένοι ὑπηρετοῦσαν ὡς Γραμματεῖς εἰς Δημόσιες Ὑπηρεσίες τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας.Δία τὸν λόγον αὐτόν,καταγράφτηκε εἰς τὰ πρακτικὰ τῆς ψηφοφορίας της  14ης Δεκεμβρίου 1853,ἡ ἑξῆς ἀναφορά:

 
«...Λόγου γινομένου,ὅτι ἡ διαγωγὴ τῶν εἰς τὴν χθεσινὴν ψηφοφορίαν ἐνισταμένων Γεωργίου Βατσαξῆ καὶ Κωνσταντίνου Εὐαγγελίδη ἦτον ταραχώδης καὶ τόσον μᾶλλον εἶναι ἄξιον παρατηρήσεως τοῦτο,καθ’ὅσα ἀμφότεροι ὑπηρετοῦν εἰς τὴν Δημοτικὴν Ἀρχήν,ὁ μὲν Γεώργιος Βατσαξὴς Γραμματεὺς τῆς Δημαρχίας,ὁ δὲ Κωνσταντῖνος Εὐαγγελίδης Γραμματεὺς τῆς Ἀστυνομίας...»


Τὴν 14ην Δεκεμβρίου 1853,ἐψήφισαν οἱ συγκεκριμένοι πολίτες(Αὔξων ἀριθμὸς 258):

 
258.Παῦλος Σέρρος,259.Πέτρος Σκλήρης,260.Ἰωάννης Θεοδωρίκας,(ἐδῶ κατεγράφηκε ἡ ἀναφορὰ περὶ τῆς ταραχώδους στάσεως τῶν Μπατσαξῆ,Εὐαγγελίδη),261.Σταῦρος Γούλης,262.Ἀριστείδης Ἀντωνάκης,263.Χρῆστος Ἀγαλόπουλος,264.Δημήτριος Ντελής, 265.Ἀντώνιος Μπάθας,266.Ἀνδρέας Δρόσος,267.Ἀναστάσιος Μπουδούρης, 268.Κωνσταντῖνος Ἀναργύρου,269.Ἀναγνώστης Λαζαρίδης, 270.Κωνσταντῖνος Τζάθας, 271.Νικόλαος Πραματάρης,272.Ἀναστάσιος Μπροῦσκος,273.Γεώργιος Δημητρόπουλος,274.Δημήτριος Δρόσος,275.Ἀναγνώστης Ζουρβιάδης,276.Ἀντώνιος Στρατηγόπουλος,(παραλείπεται ἡ καταγραφὴ τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 277), 278.Παναγιώτης Μητρόκας,279.Ἀθανάσιος Μητρόκας,280.Μανόλης Παπὰ Χριστοδούλου,281.Ἰωάννης Δρίτσας,282.Σταῦρος Βρέτας, 283.Σταμάτιος Ντάρης, 284.Ἀναγνώστης Ἰωάννου,285.Γεώργιος Γαϊτάνης,286.Ἄγγελος Γαϊτάνης, 287.Δημήτριος Πινότζης,288.Γεώργιος Τσιτσινάκης,289.Ἀναστάσιος Τσιτσίνης, 290.Ἰωάννης Μυλωνάς,291.Ἀναστάσιος Σερφιώτης,292.Δημήτριος Α.Πρυμηκύρης, 293.Δήμας Λάμπου, 294.Φραντζέσκος Βεσκοκάβης,295.Νικόλαος Μαρύνης, 296.Νικόλαος Ἀντώνιος,297.Ἀντώνιος Χ’Ἀναργύρου,298.Νικόλαος Ξυλούρης, 299.Κωνσταντῖνος Σῶκος,300.Ἀγγέλης Δρίτσας,301.Δημήτριος Μαυροπέδης, 302.Νικόλαος Μπούχλας,303.Ἰωάννης Α.Τέτζης,304.Ἀντώνιος Τέτζης,305.Παναγιώτης Πολίτης,306.Ἰωάννης Πολίτης,307.Νικόλαος Λούμης,308.Θεοδωρὴς Λαζαρίμος, 309.Γεώργιος Δραγουμάνος,310.Δημήτριος Καλατζής,311.Ἰωάννης Βαρκιζής, 312.Θεόδωρος Γ.Κόης,313.Ἀνδρέας Μπογδάνος,314.Ἀναγνώστης Τήνιος, 315.Ἀντώνιος Μυσήρου,316.Θεόφιλος Κ.Ρήγα,317.Ραφαὴλ Κωρός,318.Δημήτριος Γκιωννάκης,319.Φραντσέσκος Σέρρος,320.Μανώλης Μιαούλης,321.Εὐστάθιος Χελιώτης,322.Πέρος;; Πέρου,323.Θεόδωρος Γκιωννάκης,324.Κυριάκος Ρομπότσης, 325.Νικόλαος Παπαγιαννάκης,326.Γεώργιος Καλαποδᾶς,327.Ἰωάννης Τσουρντός, 328.Γεώργιος Τέτζης, 329.Ἰωάννης Καραλή,330.Νικόλαος Τσοντέρης,(παραλείπεται ἡ καταγραφὴ τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 331), 332.Γεώργιος Βίγγος,333.Δημήτριος Βαρσάμης, 334.Ἰωάννης Μπαλής,335.Σταμάτιος Φαρμάκης,336.Παντελὴς Μωραΐτης, 337.Ἀναγνώστης Βωγιατός,338.Ἀντώνιος Κοτομάτης, 339.Δημήτριος Κοτομάτης,340.Δημήτριος Βατικιώτης,341.Σταύριος Μπίκος,342.Κυριάκος Μιχελής, 343.Ἰωάννης Βοῦτας,344.Δημήτριος Νικολάου Γκίκα,345.Σταῦρος Νέγκας,346.Ἀντώνιος Μάνος, 347.Μιχαὴλ Οἰκονόμου,348.Γεώργιος Παπὰ Λαζάρου

 
Τὴν δεδομένη χρονικὴ στιγμή,διεκόπη προσωρινῶς ἡ διαδικασία τῆς ψηφοφορίας διότι προσῆλθε ἐνωπίον της Ἐπιτροπῆς ὁ Γεώργιος Βατσαξὴς καὶ παρέδωσε ἔγγραφη ἔνσταση- τῆς 14ης Δεκεμβρίου 1853-τοῦ πολίτη Νικολάου Σκούρτη.Σύμφωνα μὲ τὴν ἐνυπόγραφη καταγγελία,ὁ Νικόλαος Σκούρτης παρεμποδίστηκε ἐπὶ δύο συνεχόμενες ἡμέρες (12 & 13 Δεκεμβρίου 1853) νὰ εἰσέλθει ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,διὰ νὰ ἀσκήσει τὸ ἐκλογικό του δικαίωμα, ἀπὸ ἔνοπλους στρατιῶτες τοῦ Ἐνωματάρχου Καλλέργη.

Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή,ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν θλίψην τῆς διὰ τὸ γεγονὸς ἐκάλεσε πρὸς ἀπολογίαν τὸν Ἐνωματάρχη Καλλέργη προκειμένω νὰ διερευνήσει τὴν ἀλήθεια τῶν καταγγελλομένων.Ὁ Καλλέργης ἐπαλήθευσε τὰ γεγονότα,ἀλλὰ ἰσχυριστῆκε πὼς ὑποχρεώθηκε διὰ λόγους εὐταξίας καὶ προστασίας τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,νὰ παρεμποδίσει τὸν καταγγέλοντα Νικόλαο Σκούρτη νὰ εἰσέλθει ἐντός του Ναοῦ,διότι αὐτὸς προσῆλθεν πρὸς ἄσκησιν τοῦ ψηφοφορικοῦ τοῦ δικαιώματος,κατὰ τὶς ὧρες τὶς ὁποῖες ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συνεδρίαζε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἀπαγορεύετο ἡ ψηφοφορία διὰ ὅλους  γενικὰ τους πολίτες.

Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ λαμβάνοντας ὑπ’ὄψιν τόσο τὴν ἀναφορὰ τοῦ καταγγέλοντος Σκούρτη ὅσο καὶ τὴν ἀπολογία τοῦ Ἐνωματάρχου Καλλέργη, ἀπέρριψε ὡς ἀβάσιμη τὴν καταγγελία.

Μετὰ τὴν συγκεκριμένη διακοπῆ,ἐπαναρχισε ἡ ψηφοφορικὴ διαδικασία (Αὔξων Ἀριθμὸς 349):

 
349.Γεώργιος Ἐλευθερίου Μεθενίτης,350.Κωνσταντῖνος Γ.Κυρά,351.Ἰωάννης Μαδάρος, 352.Δημήτριος Σταυρόπαπας;;;,353.Δημήτριος ΠαπάΒασιλειου,354.Ἰωάννης Ζάκας, 355.Δήμ.Παρίσης,356.Ἀγγελὴς Ἡλιοπουλος,357.Ἰωάννης Καλιμιώτης,358.Νίκος Βασιλείου, 359.Ἰωάννης Παντελέσκος,360.Νικόλαος Μουντζούρης,361.Μάνθος Καραμανόλης,362.Ἀντώνιος Κουλούρας,363.Γκίκας Ἀναγνώστου Τήνιος,364.Κυριάκος Δήμου,365.Νικόλαος Βόγγιλης,366.Δήμας Μακρουνᾶς,367.Μανόλης Σέρρος, 368.Μιχαὴλ Οἰκονομόπουλος,369.Ἀγγελὴς Κρίτων,370.Δημήτριος Κατζουάτης, 371.Παναγιώτης Κρανιδιώτης,372.Δημήτριος Ἀγριαντέλης,373.Νικόλαος Α.Τήνιος, 374.Δημήτριος Ν.Σκλιᾶς,375.Νικόλαος Σκλιᾶς,376.Πέτρος Κανάκης,377.Γκίκας Κανάκης, 378.Κωνσταντῖνος Μάγκος;;;,379.Ἰωάννης Στρουμπούλης,380.Γεώργιος Λ.Βάρκας,381.Γεώργιος Μιλίτζα,382.Γεώργιος Πλούσας,383.Ἰωάννης Βλάσης, 384.Ἰωάννης Χ’Κωνσταντίθης,385.Ἀνδρέας Θεοδωράκης,386.Δημήτριος Ἀμουργιανός, 387.Μπενιζέλος Σαράντος,388.Ἀντώνιος Καρλοῦτσος, 389.Νικόλαος Μουνταλέσκος, 390.Φραντζέσκος Ἰωάν.Χελιώτου,391.Λάζαρος Γκίκα Βιέννας, 392.Κωνσταντῖνος Κουτσουρίδας,393.Θεοδόσιος Φλῶρος,394.Ἰωάννης Καλογιάννης,395.Ἀντώνιος Μελαχροινός,396.Δημήτριος Τσάπελης,397.Ἀναστάσιος Γουσαϊας,398.Ἀναστάσιος Σπαχής, 399.Ἰωάννης Παντζες,400.Ἰωάννης Ρασογιάννης,401.Γεώργιος Ρασογιάννης, 402.Παναγιώτης Σωτηρόπουλος,403.Ἀναστάσιος Καρακατζάνης,404.Γεώργιος Κύτρος,405.Ἰωάννης Βύτζος, 406.Ἰωάννης Ντιάτες,407.Κυριάκος Τέτζης,408.Ἀνδρέας Σπίρλας,409.Φίλιππος Φιλίππου, 410.Ἀθανάσιος Ρετεντάγκος,411.Παναγιώτης Ἀντωνίου,412.Ἀντώνιος Ἰωάννου,413.Νικόλαος Δημητρόπουλος,414.Παναγιώτης Πλάκας,415.Κωνσταντῖνος Κωνστάντος,416.Σταμάτιος Ι.Δρίτζα, 417.Γεώργιος Μαυραγάννης,418.Ἰωάννης Μπούχλας,419.Ἀναγνώστης Γιαννίκες,420.Νικόλαος Ἐλευθερίου Γκίκα,421.Ἰωάννης Πετροπουλος,422.Ἰωάννης Φαντόπουλος, 423.Ἰωάννης Χ’Ποριώτης, 424.Ἀντώνιος Μπούμης,425.Δαμιανὸς Π’Δαμιανοῦ, 426.Σταμάτιος Ζωγράφος,427.Στρατὴς Κηδονιεύς,428.Γεώργιος Γεωργίου, 429.Γεώργιος Πασπαλιάρης,430.Θεόδωρος Θεοδωρίκας, 431.Γ.Λαζάρου Γκίκα, 432.Ἰωάννης Καράς,433.Ἰωάννης Δράνιας,434.Γεώργιος Λαζάρου, 435.Δημήτριος Κοκονέζης,436.Ἀνδρέας Σαχτούρης,437.Ραφαλιᾶς Λισμάνης,438.Ἀντώνιος Ντεβελέκος,439.Φίλιππος Δημητρίου Λισμάνης,440.Δημήτριος Σταύρου,441.Ἠλίας Ἀδάμου, 442.Ἀναστάσιος Τουρκοβασίλης,443.Νικόλαος Κοκορέλης,444.Δημήτριος Στυγέρης,445.Σταμάτιος Κοκοβῆλες, 446.Γεώργιος Περκιζας,447.Ἰωάννης Κωνσταντίνου,448.Θεοδωρὴς Κριεγκίζας, 449.Σταμάτιος Κριεγκίζας,450.Πέτρος Κουζούμης,451.Ἰωάννης Βούργαρης,452.Σταμάτιος Καρπούσης,453.Κυριάκος Σερφιώτης,454.Χαράλαμπος Κουβαράκης,455.Παντελὴς Καλογιάννης, 456.Κωνσταντῖνος Λάμπος,457.Κυριάκος Καρακατζάνης,458.Δημήτριος Καρακατζάνης,459.Σταῦρος Μοκρας,460.Νικόλαος Μαῦρος.

 
Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς τετρακόσιοι ἑξήντα ψηφοφόροι (460).Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ διέκοψε τὶς ἐργασίες της καὶ προχώρησε εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας.Ἡ κάλπη ἐσφραγίσθη ἐπίσης,παρουσία τῶν Ὑδραίων πολιτῶν Ἀνδρέα Βώκου καὶ Ἀναστάσιου Μπουδούρη.

Τὴν 15ην Δεκεμβρίου 1853,ἤρξατο ἡ τέταρτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. (Αύξων αριθμός 461).Τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς,παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Β΄ Παρέδρου Ὕδρας Γεωργίου Καμίνη παρέλαβαν τὴν ἐκλογικὴ κάλπη ἀπὸ τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας,καὶ ἀφοῦ διεπίστωσαν πὼς ἡ κάλπη ἦτο ἀπαραβίαστη καὶ ἀμόλυντη ἀποσφράγισαν αὐτὴ καὶ ἐκήρυξαν εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας:
 

461.Σταμάτης Ν.Μπαλής,462.Γεώργιος Τσάθας,463.Γεώργιος Καραντώνης, 464.Ἀγγελὴς Τζουρντός, 465.Δημήτριος Τζουρντός,466.Σταματὴς Τζουρντός, 467.Ἀναστάσιος Καλαφάτης,468.Γεώργιος Καράς,469.Μιχαὴλ Καλαποδᾶς, 470.Διονύσιος Βήλας,471.Ἀντώνιος Χρόνης,472.Ἀντώνιος Ζάγκρης, 473.Ἀντώνιος Ζερβός,474.Νικόλαος Ρετζίνας,475.Λάζαρος Καστρύτης,476.Ἀθανάσιος Νίτης, 477.Ἀνδρέας Σαμιώτης,478.Δημήτριος Τσιρτζίκος,479.Ἀθανάσιος Κοκαλιάρης, 480.Ἀλέξανδρος Ραφαήλ.481.Μανόλης Κολυμπάδης,482.Δημήτριος Μπίκος, 483.Ἰωάννης Κοκκίνης,484.Νικόλαος Μπατζαζής,485.Γεώργιος Οἰκονόμου, 486.Ἀθανάσιος Γκιαούρης,487.Παναγιώτης Π.Γκίκα, 488.Ἰω.Βόρτσης,489.Νικόλαος Κυριαζόπουλος,490.Θεόδωρος Οἰκονομόπουλος,491.Δημήτριος ΠαπάΛαζου;,492.Κωνσταντῖνος Λογοθέτης,493.Γεώργιος Μυσῆρος,494.Μιχαὴλ Ροῦφας, 495.Ἐλευθέριος Λέος,496.Ἰωάννης Οὔγκρας,497.Σταμάτιος Νίνης,498.Κοσμᾶς Παπανδρέου, 499.Σωτῆρος Σχοινᾶς,500.Κυριάκος Ματαρατζής,501.Πέτρος Καρὰς ἢ Βούργαρης,502.Ἰωάννης Κουτουλουμᾶς,503.Ἀνάργυρος Μαμάσης,504.Κωνσταντῖνος Χαραμής,505.Ἀγγελὴς Ποριώτης, 506.Νικόλαος Κορμός,507.Ἰωάννης Ν.Μπατζαξής, 508.Γεώργιος Χρόνης,509.Ἐλευθέριος Κοκορέλης,510.Ἰωάννης Παπακωνσταντίνου, 511.Μάρκος Μάρκου,512.Ἐμμανουὴλ Νύννη, 513.Γεώργιος Μπούχλας,514.Ἀποστόλης Παγκρατίου,515.Ἀντώνιος Καραπάνος,516.Νικόλαος Γιάπαπας,517.Ἰωάννης Χαραμής,518.Ἀνάργυρος Βούργαρης,519.Γεώργιος Βώκου,520.Νικόλαος Πετροπετζιώτης,521.Παναγιώτης Γκλεζόπουλος,522.Γεώργιος Καλαποδά, 523.Γεώργιος Βελής, 524.Γκίκας Μαρίνης,525.Λάζαρος Καλμούκης,526.Ἰωάννης Ἐγγλεζόπουλος,527.Σταμάτιος Μιχελής,528.Γεώργιος Κοντοπιθάρης,529.Σταμάτιος Φαναριώτης,530.Σταῦρος Κοκορόγιαννης, 531.Ἰωάννης Μήτρου ΠαπΓιάννη, 532.Σταμάτιος Λικογιαννόπουλος,533.Χρῆστος Χαλούλας, 534.Παναγιώτης Κοντοπιθάρης,535.Χαράλαμπος Λαγκαδιανός,536.Δημήτριος Μ...θοδώρας, 537.Τριαντάφυλλος Γεωργίου,538.Ζαφείριος Καρακότας,539.Νικόλαος Μουντζούρης, 540.Νικόλαος Μηλιτζανόπουλος,541.Γεώργιος Ἀληφιέρης,542.Γεώργιος Βανός, 543.Γεώργιος Ἰωάννου, 544.Ἀντώνιος Καλγκούνης,545.Πέτρος Σταύρου, 546.Παναγιώτης Φαντόπουλος,547.Κωνσταντῖνος Φαντόπουλος,548.Σταμάτιος Πλούσας,549.Παναγιώτης Κούλιας;;;,550.Ἀντώνιος Πουντογιάκος, 551.Δημήτριος Ζήσης,552.Σταῦρος Βανού,553.Ἀντώνιος Πουντογιάκος,554.Δημήτριος Ντουραμάνης, 555.Ἀθανάσιος Μπίκος,556.Δημήτριος Παπαγκελόπουλος,557.Γεώργιος Καμίνης, 558.Δημήτριος Μαριγκούνης,559.Δημήτριος Μηχαλαριᾶς,560.Σωτῆρος Λουλούδης, 561.Γεώργιος Καλουπάκος, 562.Παναγιώτης Κοτζιᾶς,563.Ἠλίας Γιαννόπουλος, 564.Ἀνδρέας Κόρος,565.Μιχαὴλ Λαγοῦ, 566.Βασίλειος Στρατούλιας,567.Παναγιώτης Τσιλλιγκίρης ἢ Πρεντεσες,568.Γεωργάκης Ντοῦσκος, 569.Ἰωάννς Μιχάλη, 570.Νικόλαος Βούργαρης,571.Ἰωάννης Τσιντοῦρος,572.Κωνσταντῖνος Φλεβαράκης,573.Σάββας Τίνος;;,574.Νικόλαος Φαμελιάρης,575.Μιχαὴλ Δασκαλάκης, 576.Δημήτριος Μαρίνος,577.Δῆμος Καλαφάτης,578.Σταμάτης Ν Καλαφάτης, 579.Μανόλης Κανούδης,580.Μάρκος Μαλιαρης,581.Σταῦρος Σφαραγκούλης, 582.Γεώργιος Μαύρου,583.Φραντζέσκος Καλαφάτης, 584.Λάζαρος Καρακατζάνης, 585.Ραφαὴλ Ραφαήλ,586.Ἰωάννης Λιχνού,587.Βασίλειος Μιχελής, 588.Σπύρος Σεϊδάρης,589.Κυριάκος Μπαρδάκος,590.Ἰωάννης Δρεμοίρας,591.Ἰωάννης Τσίλος, 592.Νικόλαος Πιταρᾶς,593.Παναγιώτης Πυταρᾶς,594.Ἀποστόλης Ριζόπουλος, 595.Βασίλειος Πολυχρόνης,596.Ἰωάννης Ροῦσος,597.Ἀντώνιος Μπερτζοβόπουλος, 598.Ἀνδρέας Τριπονν...., 599.Ἰωάννης Βούργαρης,600.Δημήτριος Βογιατζής.

 
Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι ψηφοφόροι (600).Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ διέκοψε τὶς ἐργασίες της καὶ προχώρησε εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων Πολιτῶν Ἀνδρέα Βώκου καὶ Ἀναστάσιου Μπουδούρη.  

 
Τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1853,ἤρξατο ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. (Αύξων αριθμός 601).Τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς ἐκήρυξαν τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας,παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας.Ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,ἀπουσίαζε ὁ Δημήτριος Βούλγαρης:


601.Γκίκας Γκίκουρης,602.Γκίκας Σούρμπα,603.Γεώργιος Βοβολίνης,604.Δημήτριος Κιοσσές, 605.Ἀθανάσιος Πρωταίου,606.Νικόλαος Κυδωνιεύς,607.Ἀνδρέας Παρίσης, 608.Ἰωάννης Μπαρμπαρής,609.Χρῆστος Ἁγιοπετρίτης,610.Βασίλειος Σιάκος, 611.Χρῆστος Ποῦλος,612.Δημήτριος Στούπης,613.Κωνσταντῖνος Μπότασης, 614.Ἰωάννης Φρᾶν.Καραμουντάρης,615.Σάββας Παυγουζας, 616.Ἰωάννης Πάυγουζας (ἀναγράφονται ὡς Πάβγουζας),617.Γεώργιος Ἀργαστηριάρης,618.Γεώργιος Παὺ(β)γουζας,619.Φώτης Ραγκαβας,620.Ἰωάννης Τούζης;;,621.Δημήτριος Πρωταῖος, 622.Γεώργιος Κουρής,623.Δημήτριος Κουλάντζης,624.Ἀναγνώστης Ἰωαννίδης, 625.Ἰωάννης Τσίγκος,626.Γεώργιος Σακελλαρίου,627.Γεώργιος Κουβαρᾶς;;, 628.Βασίλειος Θεοχάρης,629.Κυριάκος Σακελλαρίου, 630.Ἀνάργυρος Σαρρής, 631.Λάζαρος Ρήγας,632.Κωνσταντῖνος Βούργαρης,633.Ἀναγνώστης Καλλίτσας,634.Δημήτριος Ντούβρης,635.Ἰωάννης Πάρ..(δυσανάγνωστον), 636.Βασίλειος Ἀραπογιάννης,637.Ἀναστάσιος Σταύρου Ἀλέξη,638.Ἀθανάσιος Κασκαμπᾶς,639.Ἰωάννης Οἰκονόμου, 640.Χ.Μαυρομάτης,641.Σταμάτης Λαλαιγεώργας,642.Νικόλαος Οὔγκρας,643.Σαράντης Βραχνός, 644.Ἀλέξανδρος Ἄκληρος,645.Δημήτριος Παπὰ Ν.Ἀγαλόπουλος,646.Σωτῆρος Παπᾶ Βασιλείου, 647.Δημήτριος Στεφανόπουλος,648.Νικόλαος Καραγιαννόπουλος,649.Δημήτριος Γκίρπης, 650.Κυρίακος Εὐθυμίου Αἰγινήτης,651.Κωνσταντῖνος Βασιλείου,652.Χρῆστος Σκαρπέσος, 653.Ἰωάννης Μιχαήλ,654.Τριαντάφυλλος Καραγιαννόπουλος, 655.Δημήτριος Καραγιαννόπουλος, 656.Ἀντώνιος Βατσαξής,657.Σταμάτιος Βούργαρης, 658.Νικόλαος Σάγγας,659.Κωνσταντῖνος Καρνέζης,660.Διονύσιος Μαοῦτζος, 661.Ἀνδρέας Γιαννεριδάκης,662.Γεώργιος Καρνέζης, 663.Ἰωάννης Λαγκαδιανός,664.Βέργος Ρουμπάνης,665.Δημήτριος Τσοτσοβιένας,666.Μιχαὴλ Ρούση, 667.Ἐλευθέριος Κοντοπιθάρης,668.Ἀθανάσιος Μπάρλος,669.Παναγιώτης Ζαφείρης, 670.Ραφελιᾶς Πεθερός,671.Ἰωάννης Μάγαρης,672.Ἰωάννης Παναγιωτάκος, 673.Ἰωάννης Λαδάς,674.Δήμας Φρᾶν.Βούργαρης,675.Παναγιώτης Παπουτζής, 676.Ἰωάννης Γιαρακαράκος,677.Ἰωάννης Κανελάκης,678.Νικόλαος Ἀντωνάκης,679.Νικόλαος Δρίτσας,680.Σταμάτιος Μπούκης,681.Παῦλος Γ.Τρίμης,682.Ἰωάννης Βαρελάς,683.Μιχαὴλ Ἀγριανίτης,684.Γεώργιος Τσιριγώτης,685.Ἰωάννης Κολεζας;;, 686.Ἰωάννης Μητρώκας,687.Παντελὴς Ζωγράφος,688.Νικόλαος Ἠλία,689.Ἀντώνιος Φουσέκης,690.Νικόλαος Καραντζᾶς,691.Δημήτριος Ρασογιάννης,692.Γκιώνης Μπουρίθης, 693.Θεόφιλος Ι.Χ.Θεοφίλου,694.Μπαρμπαρὴς Ἀναργύρου,695.Πέτρος Ι.Μαραγκός,696.Δημήτριος Μοίρας,697.Σπύρος Ν.Κορμός,698.Νικόλαος Κατζάβης, 699.Θεόδωρος Κανισιώτης;;,700.Νικόλαος Τσίνκος,701.Χρῆστος Ἀδάμης, 702.Ἰωάννης Κουρούπης,703.Βασίλειος Ἀδάμης,704.Κωνσταντῖνος Στατήρας, 705.Ἰωάννης Πέρος,706.Μανόλης Θεοχάρης,707.Παναγιώτης (δυσανάγνωστο)..τίρης, 708.Χρῆστος Μπαρμπαρής,709.Ἰωάννης Ροῦφας,710.Δημήτριος Γ.Φώκα, 711.Γεώργιος Μπιρσιμιτζής,712.Γεώργιος Φ.Βούργαρης,713.Σταμάτιος Φ.Βούργαρης, 714.Μιχάλης Κουλούρας, 715.Δημήτριος Τσάννης,716.Μανόλης Καραμανόλης, 717.Ἰωάννης Λοῦλος,718.Ἰωάννης Μπόμπολας,719.Δαμιανὸς Καρσαλιάκος, 720.Δημήτριος Μαδαρός,721.Λάζαρος Καλκούνης, 722.Ἀνάργυρος Χελιώτης, 723.Βάθης Γ.Βώκου,724.Σταμάτης Δ.Κριεζής,725.Γεώργιος Σαχτούρης, 726.Ἐλευθέριος Οἰκονόμου,727.Δημήτριος Ραπελές,728.Δημήτριος Φαρμάκης, 729.Κοσμᾶς Τσαλίκης, 730.Ἀναστάσιος Ροῦσος,731.Νικόλαος Βασιλείου,732.Γεώργιος Ι.Φώκα,733.Ἰωάννης Ζωγκώσης, 734.Μανόλης ΠαπαΜανώλης,735.Κωνσταντῖνος Μπουδούρης,736.Λάζαρος Καλιγούνης, 737.Νικόλαος Β.Βώκου,738.Μανώλης Κατραμάδος,739.Ἀνδρέας Μιαούλης,740.Ἰωάννης Κοτομάτης, 741.Σταμάτιος Μπαντελέσκος,742.Παῦλος Παπαδόπουλος,743.Ἰωάννης Παπαγιαννόπουλος,

 

Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι σαράντα τρεῖς ψηφοφόροι (743).Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ διέκοψε τὶς ἐργασίες της καὶ προχώρησε εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων Πολιτῶν Ἀνδρέα Βώκου,Σταύρου Λούκα καὶ Νικολάου Βουδούρη.

Τὴν ἑπομένην (ἕκτη ἡμέρα),τὴν 17ην Δεκεμβρίου 1853,κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπουσίαζε διὰ δεύτερη συνεχόμενη ἡμέρα τὸ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς Δημήτριος Βούργαρης, ἐψήφισαν οἱ συγκεκριμένοι πολίτες (Αὔξων ἀριθμὸς 744):
 

744.Δημήτριος Μπούζας,745.Νικόλαος Σαρρής,746.Μανόλης Χ.Θεοφίλου, 747.Γεώργιος ΠαπαΓιάννη,748.Σταμάτης Τρασσάνης,749.Λάζαρος Κάβουρας, 750.Δημήτριος Ντίγκα,751.Ἰωάννης Στριγκογεώργης,752.Γεώργιος Φουσέκης, 753.Ἰωάννης Καραντζᾶς,754.Γεώργιος Ι.Μιχαήλ, 755.Νικόλαος Κολιμπάδης, 756.Ἐμμανουὴλ Καρσαλιάκος,757.Σταμάτης Καράς,758.Ἰωάννης Μπερδέλης,759.Γκιώνης Τρασάνης,760.Δήμας Β.Κάβουρας,761.Βάθης Μουντζούρας,762.Λάζαρος Καφούτης ἢ Ρετεντάγκος,763.Κοσμᾶς Γκικαλέξη,764.Ἀνδρέας Φιλιππάγκος, 765.Σταμάτης Φιλιππάγκου,766.Πέτρος Καρσαλιάκος,767.Βασίλειος Καθήκουρης, 768.Σταμάτιος Μυλωνάς, 769.Γεώργιος Σάρπας,770.Δημήτριος Φραγκάκης, 771.Κωνσταντῖνος Κιάφας,772.Σταμάτιος Καρίντζης,773.Ἰωάννης Τσανάργας;;;, 774.Γεώργιος Μυρτήρης,775.Γεώργιος Ἀντώνιος,776.Γεώργιος Σπαχής,777.Παντελὴς Παντελέσκος,778.Λάζαρος Σβόγκος,779.Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, 780.Ἰωάννης Γκενεράλης,781.Παναγιώτης Καμπιέζος,782.Δημήτριος Γ.Κουφοῦ,783.Ἰωάννης Μπερτζοβίτης,784.Ἀνδρέας Σέρρος,785.Ἰωάννης Γαρουφαλιᾶς,786.Ἰωάννης Δρίβας,787.Δημήτριος Κοκκίνης,788.Πέτρος Μπούμης,789.Ἰωάννης Κοτρώνης, 790.Ἰωάννης Μεθενίτης,791.Νικόλαος Μπούζας,792.Ἀναστάσιος Μπογδάνος, 793.Χρῆστος Μωραΐτης,794.Μανόλης Βούλγαρης, 795.Βασίλειος Μπουδούρης, 796.Δημήτριος Καλαποδᾶς,797.Κωνσταντῖνος Μπούρας,798.Πιέρος Μπουρλάκος, 799.Δημήτριος Καμπιέζος,800.Δημήτριος Κῶ..(Δυσανάγνωστον), 801.Νικόλαος Μπουσεούγης,802.Κωνσταντῖνος Βέγγος,803.Σωτῆρος Ζερβόπουλος, 804.Ἰωάννης Τσίτσιζας, 805.Γεώργιος Τσίτζης,806.Παντελὴς Γ.Κριεζής, 807.Παναγιώτης Λαφούτης, 808.Νικόλαος Ἠλία, 809.Γεώργιος Κριεζής,810.Λάζαρος Γιαννικές,811.Ἀντώνιος Ἀντωνίου,812.Μιχαλάκης Κιοσσές, 813.Ἰωάννης Καράς, 814.Ἀναγνώστης Πανιπέρος, 815.Νικόλαος Κρόκος;;,816.Γεώργιος Σπιλής;;, 817.Νικόλαος Τσάνος,818.Δημήτριος Μουχος,819.Ἰωάννης Κατζουάτης,820.Μιχαὴλ Καζάζης, 821.Βασίλειος Κυζόπουλος, 822.Παντελὴς Μεθενίτης,823.Σπύρος Φραγκόπουλος,824.Ἰωάννης Φραγκόπουλος,825.Φραντζέσκος Φάνος,826.Ἀντώνιος Κόνθης,827.Παναγιώτης Βομπίλης, 828.Δημήτριος Ν.Πελεκάνου,829.Κυριάκος Ταξιάρχης,830.Ἰωάννης Ζωγράφος, 831.Νικόλαος Βατικιώτης,832.Ἰωάννης Παρίσσης,833.Νικόλαος Γαραντζώτης, 834.Νικόλαος Ρέτουλας, 835.Νικόλαος Ρετετάγκος,836.Γεώργιος Καζατζής, 837.Νικόλαος Δ.Κοκκίνης,838.Βασίλειος Σαραϊντάρης,839.Ἰωάννης Παπαδόπουλος, 840.Ἰωάννης Τσιρτζίκος,841.Παντελὴς Πετροπετζιώτης, 842.Ἰωάννης Βοχαήτης, 843.Ἀθανάσιος Καλιακούδας,844.Τάσος Λαφιώτης, 845.Σάββας Ἀνδρέου, 846.Ἰωάννης Ἀναργ.Οἰκονόμου,847.Μανόλης Πάπ.Ι.Κριεζή,848.Κωνσταντῖνος Βώκου, 849.Γεώργιος Τσερεμές,850.Κωνσταντῖνος Μανοῦσος,851.Δημήτριος Ι.Δρένιας, 852.Ἀντώνιος Τσίπης,853.Ἰωάννης Μαδαρος.

Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ὀκτακόσιοι πενήντα τρεῖς ψηφοφόροι (853).Κατὰ τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης παρευρέθησαν οἱ πολίτες  Ἀργύρης Τσόρτζου καὶ Ἀναστάσιος Μπουδούρης.

Τὴν 18ην Δεκεμβρίου 1853,ἤρξατο ἡ έβδομη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. (Αύξων αριθμός 854).Τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς ἐκήρυξαν τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας,παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Β΄ Παρέδρου Ὕδρας, ἀφότου παρέλαβαν τὴν κάλπη ἀπὸ τὸν Ὑπομοίραρχον,ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει νὰ διασφαλίσει τὸ ἀπαραβίαστό της.Ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπουσίαζε διὰ τρίτην συνεχόμενην ημέραν ὁ Δημήτριος Βούργαρης.(Εκ των πρακτικών δεν αναγράφεται δια ποίον λόγον απουσίαζε απ’τις εργασίες της Επιτροπής ο Δημήτριος Βούργαρης):


854.Σάββας Ἐλευθερίου,855.Ἐλευθέριος Σ.Ἐλευθερίου,856.Γεωργάκης Γκουμούλας,857.Ἰωάννης Κωνσταντινίδης,858.Δημήτριος Χ’Ἀγγέλου,859.Ἀναστάσιος Φουντούλης,860.Πέτρος Ἄν.Πετροπετζιώτης,861.Ἀθανάσιος ΠαπαΓεωργίου, 862.Ἀναστάσιος Ι.Κάβουρα,863.Ἀνδρέας Ν.Χ.Ἀνδρέου,864.Γεώργιος Ρούση, 865.Ἀθανάσιος Ἀγγέλου,866.Γεώργιος Λῶλος,867.Λαμπρινὸς Χαραμής,868.Δήμας Τσόγλας,869.Ἀναστάσιος Μανουσάκης,870.Ἀντώνιος Ἀναργύρου,871.Σταμάτιος Γ.Λῶλος,872.Γεώργιος Σωρόκος,873.Γεώργιος Κοταρᾶς,874.Ἀντώνιος Καραγεωργόπουλος, 875.Ἀναγνώστης Καραγεωργόπουλος,876.Δημήτριος Γκιώννης, 877.Ἰωάννης Γκάφας, 878.Κωνσταντῖνος Νεβροῦζος,879.Δημήτριος Σταματάκος, 880.Θεοδόσιος Τσιτσινάκης,881.Στεφανῆς Καλογεράς,882.Ἀθανάσιος Μπερτζοβόπουλος,883.Πέτρος Εὐαγγελήθης,884.Ἰωάννης Περτσίκης, 885.Κυριάκος Ἀρμυράντες,886.Νικόλαος Μαυρουδής,887.Ἰωάννης Κουφογιάννης,888.Χαράλαμπος Ψωμάς,889.Ἀλέξης Σταύρου Ἀλέξη,890.Κωνσταντῖνος Καλογεράς,891.Δημήτριος Πλατζούκας, 892.Ἰωάννης Κολαστατάκη;;;,893.Δημήτριος Λεϊμωνής,894.Δημήτριος Καραμύχας,895.Γρηγόριος Παπαδάκης,896.Δημητράκης Θεοδοσίου,897.Νικόλαος Μουρμούρης,898.Ἀντώνιος Ἐλευθερίου, 899.Ἀθανάσιος Νεβροῦζος,900.Δημήτριος Μουζιᾶς,901.Σαράντος Παπαγιαννόπουλος, 902.Ἀναγνώστης Παπλωματάς, 903.Θεόδωρος Χριστάκης,904.Δημήτριος Κοκαλιάρης, 905.Παναγιώτης Χριστάκης, 906.Πετρὴς Μπούμης,907.Ἀλέξανδρος Μπούμης,908.Λάζαρος Μπούμης, 909.Παναγιώτης Λαφιώτης,910.Κυριάκος Μουζιᾶς,911.Δημήτριος Καλαφάτης, 912.Φραντζέσκος Μπουδούρης,913.Γκίκας Λαζάρου,914.Ἀνδρέας Γκρούαζας.

 

Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἐννιακόσιοι δεκατέσσερις ψηφοφόροι (914).Κατὰ τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης παρευρέθησαν οἱ πολίτες  Βασίλειος Μπουδούρης,Ἀνδρέας Βῶκος καὶ Σταῦρος Λούκας.

Τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1853,ἤρξατο ἡ όγδοη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. Τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς ἐκήρυξαν τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας,παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Β΄ Παρέδρου Ὕδρας.Παραρεύθησαν ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς,ὁ Γραμματεὺς κοινοποίησε εἰς τὰ μέλη τῆς ὁρισμένες διορθώσεις ἐπὶ τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ τῶν ψηφισάντων πολιτῶν Ὕδρας.Συγκεκριμένα:

Ά) Διορθώθηκε ἡ διπλὴ καταχώρηση τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 154,εἰς τὴν σελίδα ὀκτώ του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας

Β) Διορθώθηκε ἡ παράλειψη τῆς καταγραφῆς τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 277 εἰς τὴν σελίδα δώδεκα τοῦ πρωτοκόλλου ψηφοφορίας.

Γ) Διορθώθηκε ἡ παράλειψη τῆς καταγραφῆς τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 331.

Σημείωσις:Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς,ὅμως,δὲν προέβη εἰς τὴν διόρθωσιν τῆς διπλῆς καταχωρήσεως τοῦ αὔξοντος ἀριθμοῦ 190.Δὶ’αὐτὸν τὸν λόγον,ὅταν ἀπεστάλη ἐπιστολὴ τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας μὲ θέμα τὴν κοινοποίηση τοῦ ἀποτελέσματος τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας,εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴ ἀναφέρθηκαν ὡς ψηφίσαντες χίλιοι ἑπτὰ ψηφοφόφοι.

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀπαραίτητες διορθώσεις,ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας,λαμβάνοντας ὡς ἀφετηρία τὸν Αὔξοντα Ἀριθμὸν (914):

 
914.Παῦλος Π.Οἰκονόμου,915.Ἰωάννης Διαμαντής,916.Κωνσταντῖνος Γουναράς, 917.Νικόλαος Γκίκα Κάβουρας,918.Δημήτριος Τζουανές,919.Μιχαὴλ Τσοῦμπος, 920.Ἰωάννης Μεθενίτης, 921.Κωνσταντῖνος Βενετζιάνος,922.Λάζαρος Μεθενίτη, 923.Μανώλης Δημαμᾶς,924.Ἰωάννης Π.Κριεζής,925.Δημήτριος Γ.Βούλγαρης, 926.Δημήτριος Σ.Μπουδούρης,927.Κ.Ν.Καζάζης, 928.Γεώργιος Ἀντωνάκης, 929.Δημήτριος Γεωργίου,930.Παντολέων Πρωτοπαππας,931.Ἐλευθέριος Κοκονέζης,932.Νικόλαος Μ.Ποριότης,933.Ἐμμανουὴλ Ποριώτης,934.Θεόδωρος Κυρίου, 935.Γκιώννης Τσέπης,936.Ἀντώνιος Μουντζούρας,937.Δημήτριος Ν.Βῶκος, 938.Νικόλαος Ι.Τσόννης, 939.Γεώργιος Ἠλία Γιώρτζου, 940.Ἀνδρέας Τσάννης, 941.Σταμάτιος Μ.Μαύρου,942.Θεόφιλος Γεωργιάδης,943.Γεώργιος Λ.Τσαμαδός,944.Γεώργιος Κυρίου,945.Ἀντώνιος Μπαρμπαρής,946.Δήμας Κοκκίνης,947.Σταμάτιος Δοκός,948.Μανόλης Ράβδας,949.Ἀνδρέας Λαλεχός,950.Κοσμᾶς Καθήκουρης,951.Δημήτριος Μ.Σφακιανού,952.Νικόλαος Καράβελας,953.Νικόλαος Βαρκιζής, 954.Δημοσθένης (Δυσανάγνωστον), 955.Ἀναστάσιος Βρέτας,956.Ἀθανάσιος Βήλας, 957.Δημήτριος Ράβδας,958.Πέτρος Μεντῶν, 959.Παντελὴς Ρούσης, 960.Θ.Ρεντετάγκος,961.Γεώργιος Πρεβενᾶς, 962.Δημήτριος Μπέρντος, 963.Ἰωάννης Λοῦλος,964.Χατζὴ Μιχάλης Φρουδάκης,965.Σταῦρος Μνεάκος,966.Ἀνάργυρος Ζαγουργιανός,967.Ἀντώνιος Ρεντετάγκος,968.Κωνσταντῖνος Φωτιᾶς, 969.Λ.Περδίκης,970.Λάζαρος Ι.Μερτζάνης,971.Νικόλαος Στύπας,972.Νικόλαος Κολαντζούρης, 973.Ἰωάννης Σαρρής,974.Γεώργιος Διαμαντής,975.Ἀνδρέας Βῶκος,976.Ἰωάννης Χ.Τσάννης, 977.Ἰωάννης Γκοτζογιάννης,978.Τσανέτος Βαρουχάκης,979.Νικόλαος Κοτομάτης,980.Ἐλευθέριος Ἰω.Κριεζής,981.Ἀντώνιος Χαλικόπουλος, 982.Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,983.Μιχαὴλ Ντουρουντούς, 984.Δήμας Βέκιος,985.Δημήτριος Καμπέρος,986.Θεοδωρὴς Σουρέλης,987.Ἀνδρέας Κριεζής, 988.Δημήτριος Πάπα Ἀθανασόπουλος, 989.Παναγιώτης Ρήγας,990.Παντελὴς Ρούσης,991.Ἰωάννης Μονάς, 992.Γεώργιος Ρήγας, 993.Γεώργιος Κούκιος,994.Ἀνδρέας Καλαφάτης,995.Ἰωάννης Μπιθιζής,996.Κωνσταντῖνος Πάπα Ἀγαλοπούλου,997.Ἐλευθέριος Σκοῦρος, 998.Σταῦρος Ράβδας, 999.Ἰωάννης Γκίκας,1000.Γκίκας Δοκός,1001.Ἰωάννης Μουντζούρας,1002.Λάζαρος Καβάσιλας, 1003.Γκίκας Ρούσης,1004.Ἀνδρέας (δυσανάγνωστον),1005.Γεώργιος Κοταρᾶς,1006.Ἀνάργυρος Μνέστρης,1007.Δημήτριος Βατικιώτης,1008.Διονύσιος Λαζαρίμου.

 

Τὴν τρίτην ὥραν μεσημβρινήν,τῆς 19ης Δεκεμβρίου 1853,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐκήρυξε τὴν λήξη τῆς ὀκταημέρου ἐκλογικῆς διαδικασίας,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐψήφισαν συνολικῶς χίλιοι ὀκτὼ ψηφοφόροι.(Κανονικὰ ἐψήφισαν χίλιοι ἑπτά, λόγω μὴ διορθώσεως της διπλῆς καταχωρήσεως Α/Ά:190,δὲς σημείωση).

Παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου καὶ τῶν πολιτῶν Ἀναστασίου Μπουδούρη, Ἀργύρη Τσόρτζου καὶ Νικολάου Μπουδούρη,ἡ Ἐπιτροπὴ προχώρησε εἰς τὴν σφράγισιν τῆς ὀπῆς τῆς ἐκλογικῆς κάλπης.

Εἰς τὸ πρακτικόν της 19ης Δεκεμβρίου 1853,καταγράφτηκε ἐκ νέου ἡ κατατεθεῖσα ἔνσταση τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1853 τοῦ Γεωργίου Βατσαξῆ (εἶχε καταχωρηθεῖ εἰς τὴν σελίδα τρία του πρωτοκόλλου τῆς ψηφοφορίας) καθὼς καὶ ἡ ἀνάρμοστη συμπεριφορὰ τοῦ Κωνσταντίνου Εὐαγγελίδη κατὰ τὶς δύο πρῶτες ἡμέρες τῆς  ψηφοφορίας.

Παράλληλα,κατεγράφησαν επίσης εἰς τὸ πρακτικόν της 19ης Δεκεμβρίου 1853,οἱ εὐχαριστίες τῶν μελῶν τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας διὰ τὴν ἀσφαλῆ διεξαγωγὴ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Τὴν 20ην Δεκεμβρίου 1853,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τὰ μέλη της,συνῆλθαν ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,προκειμένω νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων τῆς ἀποπερατωθείσας ὀκτααημέρου ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Συγκεκριμένα ἐνεγράφησαν εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων τῆς 20ης Δεκεμβρίου 1853 τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα:


«...Σήμερον τὴν εἰκοστὴν 10βρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ τρίτου ἔτους συνῆλθε μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ψηφοφορίας τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Κάλπης παρουσία τοῦ Ἐπάρχου δυνάμει τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου,ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως ὅπου ἡ ἐκλογὴ ἐγένετο,παρέλαβε παρὰ τοῦ Ὑπομοίραρχου τὴν κάλπην εἰς τὴν ἐπαγρύπνησιν τοῦ ὁποίου ἐνεπιστεύθη.Μετὰ τὴν παραλαβὴν διαπιστώθει τὸ ἀλύμαντον τῶν σφραγίδων παρατηρήσαντες ὅτι Ἔπαρχος μετὰ τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ οἱ παρευρεθέντες Δημότες ἀποσφράγισαν αὐτὴν καὶ ....τὴν διαλογὴν τῶν ψήφων..(δυσανάγνωστον)..,ψηφολεκτῶν ἐκλέξαντος ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς τὸν Κύριον Παντελῆ Πρωτόπαπα ...(δυσανάγνωστον)..Τὴν πράξιν ταύτην τῆς ἀποσφραγίσεως συντάξασα ὑπέγραψεν ἡ Ἐπιτροπὴ μετὰ τοῦ Κυρίου Ἐπάρχου καὶ τοῦ Δημαρχεύοντος Β.Παρέδρου..»

«..Τὸ ὅλον τῶν ψήφων τῶν ἐξαχθείσων ἀνέβη εἰς χίλια ὀκτὼ ψηφοδέλτια (1008)

 Παντελὴς Λαζάρου Κουντουριώτης (1003)
(Τὸ ὅλον τῶν ψήφων τῶν ἀνηκουσῶν εἰς τὸν Κύριον Παντελὴν Λ.Κουντουριώτην ἀνέβη εἰς χίλιας τρεῖς)

Δημήτριος Σ.Μπουδούρης (997)
(Τὸ ὅλον τῶν ψήφων τῶν ἀνηκουσῶν εἰς τὸν Κύριον Δημήτριον Σ.Μπουδούρην ἀνέβη εἰς ἐννιακόσιους ἐννενήκοντα ἑπτὰ)

Σταμάτιος Ι.Δοκὸς (991)
(Τὸ ὅλον τῶν ψήφων τῶν ἀνηκουσῶν εἰς τὸν Κύριον Σταμάτιον Ι.Δοκὸν ἀνέβη εἰς ἐννιακόσιους ἐννενήκοντα μίαν)

 
Βασίλειος Μερκούρης (9)
Ἰωάννης Οἰκονόμου (9)
Βασίλειος Πάτερος (1)
Βασίλειος Σ.Μπουδούρης (1)
Δυσανάγνωστον  (1)..
 

 Ἐκ τῆς διαλογῆς λοιπὸν τῶν ψήφων ἀνεδείχθησαν ἐξ ἀπολύτου πλειοψηφίας Βουλευταὶ Ὕδρας οἱ Κύριοι:
 
Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης .....1003
Δημήτριος Σ.Μπουδούρης....997
Σταμάτιος Ι.Δοκός....991...»

 

Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ Ὕδρας κοινοποίησε μέσω διαβιβαστικῆς ἐπιστολῆς,τὸ πρωτόκολλον τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας τοῦ ἔτους 1853,εἰς τὸν Ἔπαρχον τῆς Ὕδρας.Παράλληλα,εἰς τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή, ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπηύθυνε θερμὲς εὐχαριστίες εἰς τὸν Πάρεδρον,εἰς τὸν Ὑποναύαρχον Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ Λάζαρον Πινότση καὶ τοὺς Ὑπομοίραρχους τῆς Χωροφυλακῆς κυρίους Τσόρτζην καὶ Ναουμτζίδην,διὰ τὴν συμβολὴ τοὺς εἰς τὴν ὁμαλὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.
 

«...Πρὸς τὸν Κύριον Ἔπαρχον Ὕδρας

Διαβιβάζομεν επισταμένως τὰ πρακτικὰ τῆς Ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας διὰ τὴν Δὴν Βουλευτικὴν περίοδον.Πρὸς δὲ τούτου τὰ ψηφοδέλτια ἐν νηματι συνεστημένα τὸν ἀριθμὸν 1007 παρακαλοῦμεν ὑμᾶς Κύριε Ἔπαρχε,ἴνα διαβιβάσετε αὐτὰ μὲ τὴν ἀπαιτούμενην ἀσφάλειαν πρὸς τὸν Νομάρχην Ἀργολίδος.

Ἀποπερατώσαντες οὕτω τὰ ἐφορευτικὰ ἠμῶν ἔργα ἐπὶ τῆς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας,καθῆκον ἠμῶν νομίζομεν τὸ νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς ὑμᾶς,Κύριε Ἔπαρχε,τὰς εὐχαριστὶας ἠμῶν διὰ τὴν συνετὴν καὶ ἐχέφρονα Διοίκησιν τῶν πραγμάτων τοῦ τόπου μας,ἢν ἐπιδείξατε κατὰ τὰς προκαταρτικᾶς ἐργασίας τῆς ἐκλογῆς και καθ’ὅλην ταύτης τὴν διάρκειαν.Ἐπίσης τοῦ καθήκοντος ἠμῶν νομίζομέν του νὰ δηλώσωμεν τὴν εὐαρέσκειαν ἠμῶν πρὸς τὸν Ὑποναύαρχον Κύριον Λάζαρον Πινότσην καὶ τοὺς λοιποὺς ἐνταύθα διατελοῦντας ἐντίμους ἀξιωματικούς του Β.Ναυτικοῦ.Εἰς τοὺς Ὑπομοίραρχους τῆς Χωροφυλακῆς Κύριον Δ.Τσόρτζην καὶ Α.Ναουμτζίδην καὶ πρὸς τοὺς διευθύνοντας τὰς ἐνταύθα Δημόσιους πολιτικᾶς καὶ οἰκονομικᾶς ἀρχάς, οἵτινες διὰ τῆς φρονίμου διαγωγῆς τῶν καὶ τῆς μετὰ ζήλου ἐκπληρώσεως τῶν καθηκόντων τῶν,συνετέλεσαν εἰς τὴν τήρησιν τῆς Τάξεως καὶ εἰς τὴν Νόμιμην ἐξάσκησιν τῶν ἐκλογικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν.Ὅθεν προσφέροντες τὰς εἰλικρινεῖς ἠμῶν εὐχαριστίας παρακαλοῦμεν ἴνα εὐαρεστηθεῖτε ...... τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων αἰσθημάτων ἠμῶν πρὸς τοὺς ἱσταμένους ἴνα ἐκφράσετε πρὸς αὐτοὺς τὸν προσήκοντα ἔπαινον.

Ἓν Ὕδρα τὴν εἰκοστὴν Δεκεμβρίου (10βρίου) τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ τρίτου.Ἐν τῷ Ἱερῶ Ναῶ Κοιμήσεως Θεοτόκου ὅπου ἡ ψηφοφορίας ἐνεργήθη.

Ἡ Ἐπιτροπὴ..»

  

 Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
κατὰ τὴν Πρώτην Σύνοδον τῆς Τέταρτης Βουλευτικῆς Περιόδου,1853-1854,
Τόμος Ἅ΄,Ἐν Ἀθήναις,Ἐκ τοῦ Δημοσίου Τυπογραφείου,1854
Συνεδρίασις Θ’,Τῆς 29ης Δεκεμβρίου 1853,
 Συνεδρίασις Ἰ’,Τῆς 30ης Δεκεμβρίου 1853,

 
Κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 29ης Δεκεμβρίου 1853,ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὅρισε ὡς ἁρμόδιο νὰ εἰσηγηθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας,τὸ Ζ΄ τμῆμα τῆς Βουλῆς. Τὴν 30ην Δεκεμβρίου 1853,ὁ εἰσηγητὴς τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ζ΄τμήματος τῆς Βουλῆς ἀνέγνωσε τὴν κάτωθι ἔκθεση:

 
«Πρὸς τὴν Βουλὴν
Κατὰ τὴν ἐπαρχίαν Ὕδρας ἐψηφοφόρισαν ἐν τὴ βουλευτικὴ ἐκλογὴ χίλιοι ὀκτὼ ἐκλογεῖς’ἔλαβον δὲ ψήφους
 
ὁ μὲν κύριος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης 1003
Ὁ δὲ κύριος Δημήτριος Σ.Μπουδούρης 997
Καὶ ὁ Κύριος Σταμάτιος Ι.Δοκὸς 991.

Ἑπομένως οὗτοι λάχοντες τῆς παρὰ τοῦ νόμου ἀπαιτουμένης πλειονοψηφίας τῶν πραγματικῶς ψηφοφορησάντων,ἀνεδείχθησαν νόμιμοι βουλευταὶ τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας. Κατὰ τῆς ἐκλογῆς ταύτης ἐδόθησαν ἐνστάσεις τίνες,ἀλλὰ ταύτας ἐξέτασαν τὸ τμῆμα,δὲν εὗρε δεόντως ὑποστηριζόμενας,καὶ διὰ τοῦτο θεωρεῖ αὐτᾶς μὴ βάσιμους.Προτείνει ὅθεν εἰς τὴν Βουλὴν τὸ τμῆμα τὴν ἐπικύρωσιν τῆς ἐκλογῆς καὶ τὴν παραδοχὴν ὡς νομίμων βουλευτῶν τῶν κ.κ Παντελῆ Λ.Κουντουριώτου,Δημητρίου Σ.Βουδούρη καὶ Σταματίου Ι.Δοκοῦ,ἐχόντων τὰ παρὰ τοῦ νόμου ἀπαιτούμενα προσόντα
Ἐν Ἀθήναις τὴ 30 Δεκεμβρίου 1853
Τὸ τμῆμα
Ἀνδρέας Ἴσκος,Λουκᾶς Στέφανος,Α.Δεδόπουλος,Θ.Α.Ζαΐμης,Σ.Στράτος, Ν.Α.Χ.Ἀναργύρου,Χ.Τσαλαμίδας,Γ.Κεφαλὰς
Ὁ Εἰσηγητὴς Α.Πετμεζᾶς

 
Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως,ἡ Βουλὴ δὶ’ἀναστάσεως ἀπεδέχθη ὡς νόμιμη τὴν ἐκλογὴ τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας καὶ ἐπακολούθησε ἡ ὁρκωμοσία τῶν Βουλευτῶν Δημητρίου Στ.Βουδούρη καὶ Σταματίου Δοκοῦ βάσει τοῦ ἄρθρου 57.  

«Σήμερον τὴν τριακοστὴν Δεκεμβρίου 1853 προσελθόντες οἱ κατωτέρω βουλευταί,ὤμοσαν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τὸν παρὰ τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Συντάγματος ὁριζόμενον βουλευτικὸν ὅρκον ὡς ἀκολούθως:
Ὀμνύω εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ φυλάξω πίστιν εἰς τὸν Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος,ὑπακοὴν εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ εἰς τοὺς νόμους τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώσω εὐσυνειδότως τὰ καθήκοντά μου.Διο συνετάχθη τὸ παρὸν πρωτόκολλον,ὅπερ ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ προεδρείου,τῶν ὁρκισθέντος καὶ τοῦ ἱερέως
Οἱ ὁρκισθέντες
Δ.Στ.Βουδούρης,Στ.Δοκός.»

 
Ὁ Βουλευτὴς Παντελὴς Κουντουριώτης ὁρκίσθηκε τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1854.

 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ὕδρα 1851.Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἰωάννη Δαμιανοῦ

Ὕδρα 1851.
Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἰωάννη Δαμιανοῦ


Ἐπανεκλογὴ τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Ἰωάννη Δαμιανοῦ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)

 

Τὴν 16ην Ἰουνίου 1851,μὲ τὴν Ὕπ.ἀριθμ.Πρωτοκόλου 4419 διαταγή,ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας προκήρυξε τὴν διενέργεια νέας ἐκλογικῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀναπληρωματικοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας εἷς τὴν θέσιν τοῦ ὁρισθέντος ὡς Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Βουλευτοῦ Ἰωάννη Δαμιανοῦ.Ὡς ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ὁρίσθηκε ἡ 22αν Ἰουνίου 1851.
 

«...Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος

Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας
Πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας ὁ κ Ἰωάννης Δαμιανός,ὁρισθεῖς Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης,ἔπαυσε κατὰ τὸ ἄρθρο 64 τοῦ Συντάγματος νὰ εἶναι Βουλευτής,ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὴν ὑπ’ἀριθμ.9602 διαταγὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν,προκηρύττομεν νέαν ἐκλογὴν πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐλλείποντος Βουλευτοῦ,καὶ προσδιορίζομεν τὴν εἰκοστὴν δευτέραν τοῦ τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου ἡμέραν Παρασκευὴν πρὸς ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας.

Ἡ ψηφοφορία θέλει διαρκέσει ὀκτὼ κατὰ συνέχειαν ἡμέρας.Ἄρχεται δὲ καθ’ἑκάστην τὴν 8ην ὥραν π.μ καὶ ἐξακολουθῆ ἀδιακόπως μέχρι τῆς 5ης μ.μ διευθυσομένης ὑπὸ τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπὴ»

 
Τόπος διεξαγωγῆς τῆς ψηφοφορίας ὁρίσθηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Ἐπειδὴ δέ,κατὰ τὶς παρελθοῦσες ἐκλογικὲς διαδικασίες εἶχαν παρατηρηθεῖ περιστατικὰ βίας & νοθείας, ρητῶς ἀναφέρθη εἰς τὴν σχετικὴν διαταγὴν τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος πώς:

«...Πάσα δὲ συνάθροισις τοιαύτη θεωρῆται ὡς παράνομος καὶ λαμβάνονται ἀμέσως μέτρα παρὰ τῶν ἀρχῶν πρὸς διάλυσίν της,τὰ δὲ μέλη τῶν τοιούτων συνεδριάσεων καταγγέλονται εἰς τὸν εἰσαγγελέαν...»
 

Τὴν 21ην Ἰουνίου 1851,ἅμα τὴ προκηρύξει τῶν Ἐκλογῶν,συνετάχθη τὸ «Πρωτόκολλον ἐκλογῆς ἑνὸς Βουλευτοῦ Ὕδρας πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ Διορισθέντος Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης Βουλευτοῦ κ.Ἰωάννην  Δαμιανοῦ» ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ὕδρας.(τριάντα ὀκτὼ σελίδων). Φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Χρήστου Ἀγαλλόπουλου καθὼς καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἀναγνώστου Καλλίτσα,Γεωργίου Λ.Τσαμαδού,Γεωργίου Ἀντωνάκην («τρεμούσης τῆς χειρὸς τοῦ» ὑπέγραψε ὁ Ἀριστείδης Ἀντωνάκης),Ἀναγνώστου Καζάζη καὶ τοῦ Γραμματέως Γεωργίου Ἰωάννου Βατσαξῆ.

Ἡ κλήρωσις τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας διεξήχθη βάσει τοῦ ὑπ’ἀριθμὸν 18 ἰσχύοντος ἄρθρου τοῦ «Περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου». Τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας,ποὺ μετεῖχαν εἰς τὴν κλήρωσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,ἐνημερώθηκαν σχετικῶς μέσω τῶν ἐγγράφων τῆς 20ης Ἰουνίου 1851 (Ὕπ.ἀριθμ.Πρώτ:469,393,389,260) τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Γεωργίου Α.Καμίνην.Μιὰ ἡμέραν πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν Ἐκλογῶν,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε ἐντὸς δωματίου τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος,τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου,εἰς προπαρασκευαστικὴν συνεδρίασιν διὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ γραμματέως της.


Εἰς τὴν συγκεκριμένην θέσιν ἐξελέγη τελικῶς ὁ Γεώργιος Ἰω.Βατσαξὴς (ὁ ὁποῖος συνυπέγραψε ἐν συνέχεια τὸ προαναφερθὲν Πρωτόκολλον Ἐκλογῆς).

 «Ἐν Ὕδρα τὴν 21ην Ἰουνίου 1851

..Πρὸς τὸν κ.Γεώργιον Ἰω.Βατσαξὴν
Ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὸ ἄρθρο 18.9.2 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου ἐκλέγομεν ὑμᾶς γραμματέα τῆς ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας ἐφορευτικὴν ἐπιτροπῆς.Εἰδοποιῆσθε ὅπως παρευρεθεῖτε αὔριον ἀπὸ πρωΐας ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,διὰ νὰ ἐπιλειφθεῖτε τῶν ἐργασιῶν μας.»

 
Τὴν 22αν Ἰουνίου 1851,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ καθόρισε τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες διὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Ἐκλογῶν,ποὺ ἀφοροῦσαν κυρίως τὸν τόπον διεξαγωγῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,τὴν θέσιν τῆς κάλπης,τὸν ρόλο τῶν ἀνδρῶν τῆς Χωροφυλακῆς καὶ τῆς Ἐθνοφυλακῆς,καθὼς καὶ αὐστηρὲς ἀπαγορεύσεις διὰ τὴν παρουσία ἐνόπλων ἀνδρῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐκλογῶν.

«Σήμερον τὴν εἰκοστὴν δευτέραν Ἰουνίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ πρώτου ἔτους,ἡμέραν Παρασκευὴν ὥραν ἑβδόμην π.μ,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συγκειμένη παρὰ τοῦ κ Χρήστου Ἀγαλλόπουλου Προέδρου,Α.Καλλίτσα, Ἀναγνώστου Καζάζη,Γ.Λ.Τσαμαδού,Γεωργίου Ἀντωνάκη καὶ τοῦ γραμματέως Γεωργίου Ἰω. Βατσαξή,μετέβη εἰς τὸ ἀπὸ τὸ ὑπ’ἀριθμ.4419 ἀπὸ 16 Ἰουνίου πρόγραμμα τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας προσδιορισθέντα τόπον τῆς ψηφοφορίας εἰς τὸν πρωτεύοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ συσκεφθεῖσα περὶ τοῦ τρόπου τῆς ψηφοφορίας ἀπεφάσισε:

α) Ἡ κάλπη νὰ τεθεῖ εἰς τὸ μέσον του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,ὅπως συνήθως ἐτίθετο ἐπὶ ἐκλογῶν διὰ νὰ δοθεῖ πλήρης δημοσιότης τῆς ἐνεργουμένης ἐκλογῆς

β) Τῶν πολιτῶν καὶ τῶν λοιπῶν ψηφοφόρων ἡ εἴσοδος νὰ ἀφεθῆ ἐλευθέρα μὲ τὴν ὑποχρέωσιν τῶν νὰ μὴν φέρωσι μεθ’αὐτῶν πανταὶ εἴδους ράβδους καὶ ὄπλα,ὡς πρὸς τοῦτο θέλωσι ἐπιτηρῆ οἱ εἰς τὰς πύλας καὶ παρὰ τὴν κάλπην καταταχθησόμενοι χωροφύλακες.Οἱ δὲ λοιποὶ ἐθνοφύλακες ὑπὸ τὰς ὁδηγίας ὄντες τοῦ ὑπομοιράρχου νὰ ἐπαγρυπνῶσιν εἰς τὴν κοινὴν ἀσφάλειαν,εἰρήνην καὶ τάξιν τῶν πολιτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως διατεταγμένα,μὴ ἀνηκούσης εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς κάλπης τῆς διαθέσεως τὴν ἐκτός του τόπου τῆς ψηφοφορίας δυνάμεως ταύτης.Εἰς δὲ τοὺς Ἐθνοφύλακας τούτους νὰ μὴν ἐπιτραπῆ ἡ ἔνοπλος εἴσοδος εἰς τὸν Ναὸν πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς ἐπηρεασμοῦ τῆς ψηφοφορίας.Κατὰ συνέπειαν ὄθεων τῶν ἀποφασισθέντων ἐξεδόθη τὸ ἑξῆς ἔγγραφον πρὸς τὸν ὑπομοίραρχον.»

 
Ἐπακολούθησε δέ,ἐπιστολὴ μὲ τὸν χαρακτήρα τοῦ κατεπείγοντος «...Ἡ διαταγὴ σᾶς αὐτὴ παρακαλοῦμεν νὰ ἐπιταχυνθῆ...») τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ὕδρας πρὸς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας μὲ τὴν ὁποία ἐζητῆτο ἡ συνδρομὴ τοῦ διὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας.
 
«..Παρακαλεῖσθε κ.Ὑπομοίραρχε νὰ διατάξητε τὴν ἐνταύθα σταθμεύουσαν χωροφυλακὴν νὰ τοποθετηθῆ παρὰ τὴν πύλην καὶ ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου..»

  

Πρόγραμμα ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 22ας Ἰουνίου 1851

 
«Ἡ ἐφορευτική της ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐπιτροπὴ

Πρὸς ἅπαντές τους κατοίκους Ὕδρας
Συμπολίτες
Ἀρχομένης σήμερον τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ κ Ἰωάννην Κ.Δαμιανοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης καὶ παύσαντος κατὰ τὸ ἄρθρον 64 τοῦ Συντάγματός του νὰ εἶναι Βουλευτής,σπεύδομεν νὰ διακηρύξωμεν πρὸς φωτισμὸν καὶ γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἐλήφθησαν παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης τὰ ἀνάλογα καὶ κατάλληλα μέτρα χορηγοῦντα ἀφ’ἑνὸς πλήρη δημοσιότητα τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀμεροληψία περὶ τῆς ἐνέργειαν αὐτῆς,καὶ ἀφ’ἑτέρου ἐλευθέραν τὴν εἴσοδον καὶ ἔξοδον εἰς τὸν Ναὸν τῆς ψηφοφορίας εἰς πάντα βουλόμενους νὰ εἰσέλθουν πολίτες πρὸς ψηφοφορίαν,καὶ πρὸς ἐπιτήρησιν ἐπὶ τῶν ... πράξεων.

Τοῦτο δὲ τοῦ κ.Ὑπομοιράρχου συνεννοήθημεν ἀρκούντως περὶ παρεμποδίσεως πάσης οἱονδήποτε εἴδους παραβιάσεως τῆς ψηφοφορίας λαβόντες τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομικὴν ἀρχὴν πρὸς διατήρηση τῆς  κοινῆς τῶν ... εἰρήνης, τάξεως καὶ ἀσφάλεια τῶν κατοίκων.Εἰς ὑμᾶς δ’ἐναπόκειτε νὰ ἀναδείξετε Βουλευτὴν ἄξιόν της ἐμπιστοσύνης ὑμῶν καὶ ἱκανὸν νὰ συντρέξη τὴν Κυβέρνησιν τῆς Α.Μ διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ ὑλικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Ἔθνους.»

 
Ἐν συνέχεια,ὁ Δημαρχεύων Πάρεδρος Ὕδρας Γεώργιος Α.Καμίνης,παρουσία τῶν ἀνδρῶν τῆς χωροφυλακῆς,παρέδωσε εἰς τὴν Ἐφορευτικὴν Ἐπιτροπὴν Ὕδρας,τὸν Ἐκλογικὸν κατάλογον τῆς Βουλευτικῆς Ἐκλογῆς καθὼς καὶ τὴν κάλπη.

Ἡ κάλπη ἐλέγχθηκε διὰ τὸ ἀδιάβλητόν της ἐκλογικῆς διαδικασίας παρουσία μάλιστα τῶν παρευρισκομένων ψηφοφόρων-πολιτῶν Θεοφάνη Βώκου, Ἰωάννη Δράκου καὶ Μιχαὴλ Νεουδάκη.Διαπιστώθηκε πὼς ἔφερε τὶς νόμιμες σφραγίδες τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος & Κορινθίας εἰς ὅλες τὶς πλευρές της).

Μετὰ τὸν ἐλέγχο τῆς κάλπης, ἀπεσφραγίστηκε ἡ ὀπή της καὶ ὑπεγράφη τὸ σχετικὸ πρακτικὸν ἀποσφραγίσεως ἀπὸ τὸν Δημαρχεύοντα Πάρεδρο Ὕδρας Γεώργιον Α.Καμίνην,ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐκλογικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους πολίτες.

Κατόπιν ἤρξατο ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία.Εἰς τὰ (Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46 Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)) δὲν συμπεριλαμβάνεται ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων, βάσει τοῦ ὁποίου διεξήχθησαν οἱ ἐκλογὲς τοῦ ἔτους 1851.Εἰς τὰ ἡμερήσια πρακτικὰ τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας ἔχουν καταγραφεῖ ὀνόματα ψηφοφόρων,οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν συμμετάσχει εἰς τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία τῶν ἐκλογῶν τῶν ἐτῶν 1844-1846.

Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας,τὴν 22αν Ἰουνίου 1851,ἐψήφισαν ἐν συνόλω διακόσιοι πενήντα δύο ψηφοφόροι :

 

1.Κυριάκος Σερφιώτης,2.Παντελὴς Μπροῦσκος,3.Βασίλης Ζιάκας,4.Δημήτρης Σερφιώτης,5.Δημήτρης Λ.Τσαμαδός,6.Μιχαὴλ Νεουδάκης,7.Δημήτρης Ν.Μουζας,8. Δημήτρης Μιχαλαρέας,9.Γεώργιος Τσιγκαράκης,10.Ἰωάννης Γκενεράλης,11.Μανόλης Ἰω.Κριεζής,12.Λάζαρος Π.Πετροπετσιώτης, 13.Νικόλας Πετροπουλος,14.Ἰωάννης Καρδινόπουλος;;,15.Ἀθανάσιος Πανάγου,16.Δημήτρης Κουλάτσης,17.Ἀνδρέας Βαρκιζής,18.Νικόλας Μπαλής,19.Λάζαρος Πινότσης,20.Μιχάλης Ραφελιᾶς Καλαφάτης,21.Νικόλας Π.Τζουμπανᾶς,22.Παναγιώτης Π.Γκίκας,23.Ἀχιλλεὺς Πρωτόπαπας, 24.Ἀνάργυρος Τραμουντάνας,25.Δημήτρης Τσιρτσίκος,26.Ἰωάννης Χ’Κωνσταντίθης,27.Δαμιανὸς Κουτουλουμᾶς,28.Νικολὴς Δελόπουλος,29.Δημήτρης Βαρκιζής,30.Ἀνάργυρος Βαρκιζής,31.Νικόλας Μουντζούρης,32.Θεόδωρος Μπούφης, 33.Λάκος Κανέλλου,34.Κωνσταντῖνος Πιτσᾶς,35.Ἰωάννης Παύγουζας,36.Ἐλευθέρης Κάβουρας,37.Φραντζέσκος Ζερμπίνος,38.Μιχαὴλ Κουλούρας,39.Διονύσιος Δημητρακόπουλος,40.Ἀναγνώστης Μπαρμπαρής,41.Σταμάτης Δελιμάνης,42.Δημήτρης Λαζαρίμος, 43.Ἀναγνώστης Ἰωαννίδης,44.Ἀναστάσιος Μπούζας,45.Ἀνδρίκος Ρογκόπουλος,46.Γεώργιος Ζίμερας,47.Ἀλεξανδρὴς Πολίτης,48.Δήμας Λαλεχός, 49.Γεώργιος Τσιριγότης,50.Δήμας Εὐαγγελίθης, 51.Γεώργιος Φαντόπουλος,52. Φραντζέσκος Τσαλίκης,53.Ἠλίας Δήμ.Φουσέκης,54.Δήμας Βέκιος, 55.Θεοφάνης Βῶκος,56.Γκίωνης Τσέπης,57.Νικόλας Βατικιώτης,58.Γεώργιος Ἄθ.Κριεζής, 59.Ἰωάννης Τζίτζας,60.Ρήγας Ραγκόπουλος,61.Κυριάκος Κατσιπούλας,62.Κυριάκος Ματαρατζής, 63.Νικόλας Μπαρμπαρής,64.Ἰωάννης Δεντεψίθης,65.Ἰωάννης Θεοδωράκης,66.Κυριάκος Ζόμορας, 67.Μιχαὴλ Χατζηνικόλας,68.Ἀντώνιος Τράκας, 69.Δημήτριος Κιοσσές,70.Θεόδωρος Γκίκα, 71.Μανόλης Α.Γιουρδής,72.Κυριάκος Παξινός,73.Δήμας Βούλγαρης,74.Χρῆστος Μωραΐτης, 75.Μανόλης Ἰω.Τρόκας, 76.Δημήτρης Μοῦρτος,77.Σταῦρος Βρέτας,78.Ἰωάννης Σωτήρου, 79.Δημήτριος Βασιλείου Καλαφάτης,80.Νικόλας Ἀντωνάκης,81.Νικόλας Γ.Ἀντωνίου,82.Σταμάτης Καλμούκης,83.Ἀνας.Λακκούτσης,84.Ἰωάννης Φαντόπουλος,85.Λάζαρος Ἰω.Χίος, 86.Δημήτριος Μπίκος,87.Ἀθανάσιος Τέτσης,88.Ἀναγνώστης Τέτσης,89.Ἠλίκας Τζαμπέτρου,90.Τριαντάφυλλος Καραγιαννόπουλος,91.Ἀντώνιος Λυμπέρης, 92.Μιχαλάκης Μπουντούρης,93.Στέφανης Τσούβαλης, 94.Γεωργάκης Ντοῦσκος, 95.Δημήτρης Κωνσταντῖνος;;,96.Κωνσταντῖνος Μπιρσιμιντζής,97.Πιέρος Βουρλάκος,98.Ἀθανάσιος Πρ...κή (Δυσανάγνωστον),99.Δημήτρης Καρίντζης,100.Γεώργιος Ν.Σαρρής, 101.Ἰωάννης Μεθενίτης,102.Ἀντώνης Μαμάσης,103.Ἀντώνης Καθίκουρης,104.Ἀθανάσιος Μαγκλάρας,105.Ἀντώνιος Μπερτζοβόπουλος, 106.Τριαντάφυλλος Γεωργίου, 107.Ἰωάννης Παντελέσκος,108.Ἀνδρέας Στίπας,109.Χριστόδουλος Ἀναργύρου, 110.Ἰωάννης Μονάς,111.Θεόδωρος Ποῦλος,112.Ἰωάννης Δ.Μωραΐτης,113.Δημήτριος Κοντοπιθάρης,114.Νικόλας Κανέλλος,115.Χατζὴ Μιχάλης Φρουδάκης,116.Ἀναστάσιος Βέτιμης,117.Κωνσταντῖνος Ἰω.Κωνσταντίθη,118.Δημήτριος Β.Λαουτάρης,119.Ἀντώνιος Σκλίας,120.Παναγιώτης Κούκιος,121.Δημήτρης Ζογκώτης, 122.Ἀναστάσιος Κουκουδάκης, 123.(Δυσανάγνωστον),124.Σταμάτιος Καρίντζης, 125.Ἰωάννης Καράβελας;;;, 126.Χριστόδουλος ..(Δυσανάγνωστον),127.Δημήτριος Τσόβερ..(Δυσανάγνωστον), 128.Γεώργιος ..(Δυσανάγνωστον),129.Δημήτρης Μπαρούς;,130.Κοσμᾶς Ἰω.Κριεζής, 131.Γεώργιος Κ.Ντρούγκα,132.Μανόλης Κατραμάδος,133.Ἰωάννης Στίπας, 134.Σταμάτης Ἰω.Καλαφάτης,135.Δημήτριος Χ’Ἀγγέλου,136.Γκίκας Δοντάς, 137.Ἀναστάσιος Φουντούλης,138.Κωνσταντῖνος Μουντζούρας,139.Φραντζέσκος Ματαραντζής, 140.Δημήτριος Τουραμάνης,141.Ἀναγνώστης Τήνιος,142.Ἰωάννης Κατσομάνης;;, 143.Μιχαὴλ Κιοσσές,144.Ἀντώνιος Μακρυλέγκας,145.Κωνσταντῖνος Κανέλλος, 146.Σταμάτιος Ἰω.Τζίτζας,147.Κυριάκος Κ.Ποριώτης,148.Ἀλεξανδρὴς Τσέπης,149.Παῦλος Σέρος,150.Δημήτριος Βαλσάμης,151.Ἰωάννης Γκοτζογιάννης, 152.Ἠλίας Κολεμπέσης,153.Μανόλης Δ.Λαζαρίμος,154.Νικόλας Τρόκας, 155.Ἀναστάσης Μεθενίτης,156.Ἀντώνιος Γκίκα Καραντώνης,157.Ἀνδρέας Μάνθος, 158.Κωνσταντῖνος Μαγκουράκης,159.Παναγιώτης Ἀλμιράντες,160.Παντελὴς Σορόκος,161.Σταμάτης Φαναριώτης,162.Νικόλας Οὔγκρας,163.Ἰωάννης Γκ.Βιεννᾶς,164.Γκίκας Δ.Ρούσσης, 165.Ραφελιᾶς Ι.Κιούσσης,166.Ἀριστείδης Θ.Ἀντωνάκης,167.Μανόλης Φαμελιάρης, 168.Ἀντώνιος (Δυσανάγνωστον), 169.Ἰωάννης Γκίκα,170.Ἀντώνιος Τζιέρης, 171.Νικόλαος Φαμελιάρης,172.Δημήτριος Βίλας;,1 73.Γεώργιος Τσολάκης, 174.Μιχαὴλ Δ.Βολιώτης,175.Ἰωάννης Ἄντ. Καλιμνιώτης,176.Βασίλειος Μπούχλας,177.Δημήτριος Καράς,178.Κωνσταντῖνος Καρογιάννης,179.Ἰωάννης Α.Μπάθας, 180.Ἰωάννης Τριανταφύλλου,181.Παναγιώτης Ἀντωνίου,182.Ἰωάννης Συκιᾶς, 183.Μιχαὴλ Θεριακόπουλος,184.Σταῦρος Ταρτσαλής, 185.Παναγιώτης Α.Μπάθας, 186.Ἀντώνιος Χαλικιόπουλος, 187.Γεώργιος Στεφανόπουλος,188.Θεόδωρος Κλήμης,189.Σταῦρος Καλογήρου,190.Ἰωάννης Τζώρτζη,191.Νικόλαος Δημητρόπουλος,192.Πέτρος Μπούμης,193.Ἀλέξανδρος Μπούμης,1 94.Νικόλαος Δημητριάδης,195.Νικόλαος (Δυσανάγνωστον), 196.Ἀναστάσιος Μεθενίτης, 197.Παναγιώτης Γ Φαντόπουλος,198.Ἰωάννης Παντελῆ Γεννίτης,199.Δημήτριος Γ.Γαλιῶτος,200. Γεωργάκης Ἔλ.Κοντοπιθάρης,201. Παναγιώτης Στεφανόπουλος,202.Γεώργιος Στρουμπούλης, 203.Ἰωάννης Ρομπότσης, 204.Δημήτρης Ν.Ποτήρη;;,205.Ἀποστόλης Ριζόπουλος,206.Κωνσταντῖνος Ἠλία, 207.Κωνσταντῖνος Μανοῦσος,208.Κωνσταντῖνος Καριστινός,209.Χρῆστος Γκούρας,210.Ἰωάννης Δημητρίου,211.Γεωργάκης Ἰω. Μέ...γιάννης,212.Ἰωάννης Ν.Καρρά, 213.Σπύριος Ἰω.Κιούσης,214.Νικόλαος Γ.Μπούχλας,215.Νικόλας Γ.Χαραμής,216.Γεώργιος Δ.Τσάπελης,217.Δημήτρης Ρετούλας,218.Κωνσταντῖνος Παυλής;;,219.Γεώργιος Χαραμής, 220.Ἰωάννης Παναγιωτάκης,221.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,222.Ἰωάννης Σταύρου,223.Δημήτρης Βάρκας,224.Γεώργιος Κάβουρας,225.Πάνος Κουκουλίνης,226.Ἐλευθέριος Ἰω.Βόγκλης,227.Ἰωάννης Λαφιώτης,228.Παναγιώτης Μπουλούμπασης,229.Ἀνδρέας Σαχτούρης,230.Νικόλας Δ.Τσόπρη, 231.Δήμας Γ.Κοτταρά,232.Ἠλίας Γιαννόπουλος,233.Ἰωάννης Μεθενίτης, 234.Ἰωάννης Φιλίππου,235.Ἀντώνης Νικολάου Ρετούβας;;,236.Δημήτριος Ἰω.Τζή..(Δυσανάγνωστον), 237.Ἀναστάσιος Ροῦσος,238.Δήμας Καλέκας,239.Δημήτριος Μαρίνης,240.Ἀναστάσιος Ὀρλόφ, 241.Κωνσταντῖνος (Δυσανάγνωστον),242. Μιχαλάκης Μαμαλίκας,243.Νικόλας Κοκκίνης, 244.Ἀντώνης Μάνος,245.Γεώργιος Α.Καμίνης, 246. Ἀναγνώστης Καλίτσας,247.Μανόλης Παππὰ Χριστοδούλου,248.Ἀναγνώστης Καζάζης,249.Χρῆστος Ἀγαλόπουλος,250.Δημήτριος Δρένιας, 251.Γεώργιος Ἀντωνάκης,252.Γεώργιος Λ.Τσαμαδός.

Τὴν ὥραν 5μ.μ,ἀποπερατώθηκε ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Γεωργίου Α.Καμίνη καὶ τοῦ παρισταμένου πολίτου Θεοφάνη Βώκου,τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς προχώρησαν εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης,συνέταξαν τὸ σχετικὸ πρακτικόν της ψηφοφορικῆς διαδικασίας καὶ παρέδωσαν τὴν κάλπην εἰς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας πρὸς φύλαξιν.Ἡ κάλπη, μεταφέρθη παρὰ τοῦ Ὑπομοιράρχου,εἰς τὸ σκευοφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.

Τὴν 23ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Σάββατο,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 253).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς τριακόσιοι πενήντα πέντε ψηφοφόροι.

«....Μετέβησαν (τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς) εἰς τὸν τόπον τῆς ψηφοφορίας τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,προσαχθήσης τῆς κάλπης ὑπὸ τοῦ Ὑπομοιράρχου καὶ τῶν πρακτικῶν,παρατηρήθησαν οἱ σφραγίδες αὐτῆς ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας καὶ τοῦ Ὑπαλλήλου τοῦ Ἐπάρχου κ.Ἀντωνίου Μᾶνου,ὅτι ἤσαν ἄβλητοι.Ἐγένετο ὅθεν ἡ ἀποσφράγισις τῆς ὀπῆς καὶ ἤρξατο ἡ ψηφοφορία καταγραφομένην τῶν ὀνομάτων τῶν ψηφοφόρων εἰς τὸ πρωτόκολλον...»

Κατὰ τὴν δεύτερην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας ἐψήφισαν:

 

253.Νικόλαος Σαχίνης,254.Σάββας Ἀνδρέου,255.Δημήτριος Μαυροπαίδης,256. Δέντες Λαλεχός, 257.Ἀναγνώστης Γιαννικές,258.Κωνσταντὴς Ν.Λεμπέσης,259.Νικόλας Τζανουδάκης, 260.Χριστόδουλος Τζεβελέκης,261.Ἀλεξανδρὴς Κάπας,262.Γεώργιος Ι.Κριεζής,263.Κοσμᾶς Πέτρου, 264.Ἰωάννης Μαυρομάτης,265.Ἰωάννης Καστριώτης, 266.Ἐλευθέριος Ἰω.Κριεζής,267.Ἰωάννης Κανελλάκης,268.Κωνσταντῖνος Δ.Βώκου, 269.Ἰωάννης Θηβαῖος,270.Ἰωάννης Δ.Κοκκίνης, 271.Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, 272.Σταμάτης Καρρᾶς,273.Δημήτριος Κοκκονέζης,274.Θεοδόσιος Φρεσκαλάκης, 275.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,276.Νικόλας Σαραντινούδης;,277.Ἐμμανουὴλ Κουκουδάκης,278.Ἀνδρέας Παρίσσης,279.Λ.Παντολέου,280. Ἰωάννης Πανταλέσκος, 281.Δημήτριος Ζερμπίνος,282.Παντελὴς Σόρας,283.Ἰωάννης Βατικιώτης, 284.Παναγιώτης Ἀνας.Περεντέσης, 285.Ἀντώνιος Γιαννίτζης,286.Ἰωάννης Καλογήρου, 287.Δημήτριος Κ.Κατσιπούλας,288.Ἰωάννης Α.Κουτουλουμᾶς,289.Ἰωάννης Μακρυμούρας,290.Ἀνδρέας Γιαραναδάκης;;,291.Ἰωάννης Α.Βώκου,292.Κωνσταντῖνος Δ.Μακρογκιέρης;;,293.Ἰωάννης Τσοτσοβιέννας,294.Θεοδόσιος Τσιτσινάκης, 295.Ἀναστάσιος Ἄθ.Καλή,296.Ἀνδρέας Ἀνδρέου,297.Γιακουμάκης Α.Ζαντώνου;;, 298.Εὐαγγέλης Φρούτας,299.Κωνσταντῖνος Ἀμοργιαννός,300.Ἀντώνιος Κουφογιάννης, 301.Κωνσταντῖνος Ἀναρ.Παύλου,302.Γεώργιος Ἀγγέλου,303.Δαμιανὸς Δοκαΐτης, 304.Ἰωάννης Α.Οἰκονόμου,305.Θεόφιλος Ρήγα,306.Ἰωάννης Ἀνδρέου,307.Ἀντώνιος Ι.Γκέλης,308.Τζανέτος Βαρνάκου,309....λιάνος Κάρ..ἀλένιος..(Δυσανάγνωστον), 310.Γεώργιος Ἰω.Φωκά,311.Ἀναστάσιος Κ.Μπρούσκου,312.Ἀναστάσιος Σπαχής, 313.Δημήτριος Τσάπελης,314.Ἐμμανουὴλ Μπαλλής, 315.Γεώργιος Φ.Βούλγαρης, 316.Δημήτριος Παρίσσης,317.Ἰωάννης Ἐργαστηριάρης,318.Δημήτριος Πλατσούκας, 319.Δημήτριος Ἰω. Τσιρτσίκου,320.Σταμάτης Κοκοβίλας,321.Δημήτριος Μπούμης, 322.Μιχαὴλ Χ.Μιχάλη,323.Σταῦρος Εὐαγγελίδης,324.Γεώργιος Ποριώτου, 325.Κυριάκος Κ.Τρατάρη,326.Δημήτριος Μόσχου,327.Ἀντώνιος Ρεντετάγκου, 328.Μάνος Μιχαλόπουλος,329.Πέτρος Εὐαγγελίδη,330.Παντελὴς Πρωτοπαππας, 331.Γκίκας Μανόλης,332.Δημήτριος Γεωργίου, 333.Δημήτριος Λαζαρίμος, 334.Φραντζέσκος Καλαφάτης,335.Δημήτριος Πολίτης,336.Σπήλιος Μαστρογιάννης, 337.Παναγιώτης Ἄθ. Κοντοπιθάρη,338.Δημήτριος Ἰω.Παπουτσή,339.Ζαφύρης Παρασκευᾶς,340.Θεόδωρος Θ.Κότης,341.Σταμάτης Καρνέτζης,342.Παντελὴς Χ.Μωραΐτου, 343.Κωνσταντῖνος Μαύρου,345.Γκίκας Ἰω.Λαζάρου,346.Ἰωάννης Δ.Δράκου,347.Κωνσταντῖνος Θεριακόπουλος,348.Ἰωάννης Ἀναγιάννης,349.Ἰωάννης Δ.Λατίνος;,350.Θεόδωρος Θ.Θεοδωρίκας, 351.Θεοχάρης Θεοδωρίκας,352.Ἀνδρέας Θ.Φιλιπάγκου,353.Ἀνδρέας Πάπ.Ἀντωνίου,354.Χατζὴ Παναγιώτης,355.Βασίλειος Γεωργαντόπουλος.

Τὴν 24ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Κυριακήν,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 356).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς πεντακόσιοι ἑβδομήντα ἔξι ψηφοφόροι:

356.Ἀντώνιος Φιλίππου,357.Ἰωάννης Παπαγιαννόπουλος,358.Ἀνδρέας Μαστρογεώργης,359.Παναγιώτης Κοκορόγιαννης,360.Ἀναγνώστης Ἀγγελέτος, 361.Νικόλαος Γιάπαππας,362.Χρῆστος Κόκκος,363.Λάζαρος Καλκούνης, 364.Χαράλαμπος Θ.Μακρής,365.Σπύρος Γρίβα,366.Γεώργιος Παξινός,367.Γεώργιος Ρούσσης,368.Νικόλας Γεωργίου Καλαφάτης,369.Ἰωάννης Χελιώτης,370.Ἰωάννης Καλογήρου,371.Ἐμμανουὴλ Φράγκος,372.Ἰωάννης Γκάφας;;,373.Μιχαὴλ Σκουμπάφης,374.Λουκᾶς Γεωργίου,375.Ἀναγνώστης Γκουμούλας,376.Ἰωάννης Γκιώνης,377.Ἰωάννης Γεωργουδάκης,378.Μάρκος Σανταμούρης,379.Παντελὴς Κανέλλου,380.Νικόλαος Θ.Ρούσσης, 381.Νικόλας Κυδωνάκης;;,382.Γεώργιος Θεοδωρίκα,383.Ἰωάννης Γ.Κριεζής,384.Ἀθανάσιος Δ.Ἀγγέλου,385.Ἀθανάσιος Ζογκός, 386.Ἀντώνιος Τσίπης,387.Νικόλαος Τροπολιτσιώτης, 388.Παναγιώτης Ἀλεξανδρή, 389.Δημήτριος Πολίτης,390.Γεώργιος Βούλγαρης,391.Παναγιώτης Χριστάκης,392.Δημήτριος Κοκκαλιάρης,393.Παναγῆς Κρίνας;;,394.Κωνσταντῖνος Γουναράς, 395.Ἀποστόλης Χασότης,396.Ἰωάννης Λάβας,397.Κωνσταντῖνος Τσίρμπης,398.Πέτρος Σκουμπάφης, 399.Γεώργιος Γιάπαππας,400.Πέτρος Ψαράς,401.Νικόλας Κωνσταντίθης, 402.Ἀγγέλης Λαγός, 403.Κωνσταντῖνος Ἀντωνάκης,404.Νικόλας Δ.Βολιώτης, 405.Ἐμμανουὴλ Κωνσταντουλάκης, 406.Ἀναγνώστης Ζουρβιάδης,407.Λιονὴς .... Τουλάκης;,408.Ἰωάννης Κουφογιάννης,409.Ἀναγνώστης Καραγεωργόπουλος, 410.Ἀναγνώστης Παπλωματάς,411.Σάββας Ἐλευθερίου,412.Ἀντώνης Γκαρμπής, 413.Κωνσταντῖνος Κωνσταντουλάκης,414.Παναγιώτης Παππαδόπουλος, 415.Δημήτριος Λεϊμονής,       416.Δημήτριος Χριστάκης,417.Δημήτριος Σκλιᾶς, 418.Σταμάτης Μιχαήλ,419.Ἰωάννης Κουβαράκης, 420.Ἀντώνιος Δραπανιώτης, 421.Νικόλας Κοτομάτης,422.Ἰωάννης Καλούδης,423.Νικόλας Ἀρτίνης,424.Δημήτριος Λιγνός,425.Ἀναστάσιος Λ.Κάβουρα,426.Ἀντώνιος Βώκου,427.Γεώργιος Ἐλευθερίου,428.Ἀναστάσιος Θεοδωράκης,429.Ἐλευθέριος Ν.Ἐλευθερίου,430.Γεώργιος Σακτούρης,    431.Παναγιώτης Ἀντωνίου,432.Γεώργιος Τσάνος, 433.Σπύρος Κοκορόγιαννης,434.Νικόλας Γεωργαντᾶς,435.Ἰωάννης Ἄθ.Μωραΐτης,436.Δημήτριος Ι.Βατικιώτου,437.Ἰωάννης Μητρόκας, 438.Νικόλας Ραφελιᾶς,439.Δημήτριος Γκρικίνος;; Καλαφάτης,440.Χρίστος Στρατή,441.Μανόλης Πριμηκήρης,442.Θεόδωρος Βασιλάκος,443.Νικόλαος Πιταρᾶς,444.Νικόλας Κλόκας,445.Ἀνάργυρος Κωνσταντίνου,446.Κυριάκος Γκορογιάννης,447.Νικόλας Ντόνης,448.Γεώργιος Καλιά,449.Σταῦρος Κολμπιστάρδας,450.Γεώργιος Κ.Κυριαζής,451.Δημήτριος Κουλούρης,452.Θεόδωρος Λαζάρου, 453.Ἠλίας Τσιρτσίκος,454.Νικόλαος Τσιρτσίκος,455.Χρῆστος Σκαπέτσος, 456.Ἰωάννης Καλαματιανάκης,457.Κωνσταντῖνος Κυριαζής,458.Δημήτριος Ράβδας, 459.Ἀναγνώστης Σισμανόπουλος,460.Ἀθανάσιος Ἐμμανουήλ,461.Μιχαὴλ Ἀγριανίτης, 462.Ἀνάργυρος Μαμάσης, 463.Ἀγγέλης Ἡλιοπουλος,464.Γεώργιος Α.Τσιρτσίκος, 465.Δημήτριος Γ.Ἀντώνης,466.Δημήτριος Μπαρμπαρής,467.Ἰωάννης Διαμαντής, 468.Θεόδωρος Δ.Χριστάκης,469.Ἀναστάσης Μαστρο Βασιλείου,470.Γκίκας Κασναμπᾶς,471.Νικόλαος Ι.Βατικιώτου,472.Κυριάκος Φαμελιάρης, 473.Μιχαὴλ Καλαποδᾶς,474.Δήμας Ζίμπυλας,475.Γρηγόριος Παππαδάκης,476.Ἰωάννης Παππαδόπουλος,477.Χρῆστος Μπούζας,478.Θεοδώσιος Ἰ Φλώρη,479.Ἀναστάσιος Μπαναργιώτης, 480.Κωνσταντῖνος Λ Κουτσουρίδας,481.Θεόδωρος Σουρέλης, 482.Κωνσταντῖνος Δ.Σχινᾶς, 483.Ἀναστάσιος Σουρέλης,484.Ἰωάννης Μάρκου, 485.Σταῦρος Σπαραγκούλης,486.Γεώργιος Φιλιπάγκου,487.Νικόλας Παύλου, 488.Γεώργιος Λουβής,489.Ἰωάννης Χιώτης,490.Μιχαὴλ Λαγός, 491.Σταῦρος Ράβδας, 492.Σωτῆρος Βασιλείου,493.Δημήτριος Πινότσης,494.Φραντζέσκος Ἀναστ.Κάβουρας, 495.Νικόλας Α ...ἀπης,496.Ἰωάννης Λικογιάννης,497.Διονύσιος Μαοῦτσος, 498.Ἀγγέλης Α.Κρητικοῦ,499.Γεώργιος Μαοῦτσος,500.Ἀντώνιος Κοτομάτης, 501.Ἰωάννης Κοτομάτης,502.Ραφελιᾶς Χρίστου,503.Ἀντώνιος Μπογδάνος, 504.Ἰωάννης Κ.Δράνια,505.Λάζαρος Α.Κοκκίνης,506.Δημήτριος Μ.Καλαποδᾶς, 507.Κωνσταντῖνος Γρίβας,508.Κωνσταντῖνος Καλαφάτης,509.Νικόλαος Ντρίβας, 510.Λάζαρος Κ.Βιέννας,511.Ἀλέξης Στ.Ἀλέξη,512.Χρῆστος Ἁγιοπετρίτη,513.Σταμάτης Λαλεγεώργας,514.Δημήτριος Α.Πριμηκήρης,515.Γεώργιος Καπλάνης, 516.Νικόλας Μπουρέκης,517.Χατζὴ Μπαμποῦσκος,518.Νικόλας Δ.Σκλιᾶς,519.Μανόλης Μουζιᾶς, 520.Γεώργιος Ἐργαστηριάρης,521.Ἰωάννης Τσιτσινάκης,522.Παντελὴς Κουσαντιανός, 523.Νικόλαος Ρήγας,524.Κωνσταντῖνος Λιμνιός,525.Σπύρος Κορμός,526.Σταμάτης Πιτάρας,527.Θεόδωρος Ρεντετάγκος,528.Ἀνάργυρος Χελιώτης,529.Παναγιώτης Ποῦλος,530.Τάσσος Λαφιώτης, 531.Φραντζέσκος Βούλγαρης,532.Γεώργιος Ν.Βόμπα(οὔ);;,533.Δημήτριος Πετροπετσιώτου, 534.Γεώργιος Κούκιος,535.Ἰωάννης Καλογιάννης,536.Γεώργιος Ἀποστόλου,537.Σταῦρος Μόκρας,538.Νικόλαος Μπαρμπερόπουλος,539.Μανόλης Α.Μιαούλης,540.Ἰωάννης Χ.Ποριώτου, 541.Ἀντώνιος Μπούμης,542.Μιχαὴλ Θ.Δασκαλάκης,543.Γεώργιος Ι.Κουβαράκης,544.Δημήτριος Μπαΐρης,545.Δημήτριος Ραφαήλ,546.Γεώργιος Καραγεωργόπουλος,547.Διονύσιος Λαζαρίμος, 548.Ραφελιᾶς Χ.Κωνσταντίθης,549.Κωνσταντῖνος Κυριαζής,550.Νικόλας Θ.Ποδότας;;,551.Νικόλας Σάγας,552.Στέργιος Ἰω.Κανούδης,553.Θεόδωρος Καριστινός,554.Νικόλαος Νεουδάκης, 555..Ἰωάννης ..(Δυσανάγνωστον),556.Ἀντώνιος Ἐλευθερίου,557.Γκίκας Καρογιάννης,558.Γεώργιος Λαζάρου,559.Βασίλειος Ἰω.Τρατολάτη;;,560.Δημήτριος Γκούμας,561.Μιχαὴλ Τζουρντός, 562.Γεώργιος Μωραΐτου,563.Ἰωάννης Νομικοῦ,564.Δημήτριος Μπασκενής;;,565.Ἀνδρέας Κ.Πετροπετσιώτου,566.Ἰωάννης Κωνσταντουλάκης,567.Ἰωάννης Ρετέκος, 568.Κυριάκος Μούζιας, 569.Γεώργιος Δ.Κοκκόνης,570.Κωνσταντῖνος Δ.Κόκου, 571.Νικόλαος Τραπάννες;;,572.Μιχάλης ..(Δυσανάγνωστον),573.Δημήτριος Δεντεθάτης,574.Πέτρος Πετράκης,575.Γεώργιος Σιδέρης,576.Γεώργιος Μοσχονᾶς

 
Τὴν 25ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Δευτέρα,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τέταρτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 577).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι σαράντα  ἔξι ψηφοφόροι:

 577.Γεώργιος Κοταρᾶς,578.Ἰωάννης Μαδαρου,579.Σταῦρος Γούλας,580.Ἀθανάσιος Κοκκαλιάρης, 581.Δημήτριος Μπέλκας,582.Δημήτρης Τσαλίκης,583.Λάζαρος Α.Γιουρδής,584.Θεοδόσιος Νικολάου,585.Παντελὴς Σκλάβος,586.Ἀντώνης Δημαμᾶς, 587.Ἀναστάσης Ζαραφονίτης,588.Κυριάκος Π’Σακελλαρίου,589.Ἀναστάσιος Ζογκός, 590.Ἐλευθέριος Μ.Μάτσης,591.Ἀντώνιος Λ.Νέγκας, 592.Μανόλης Παύγοζας, 593.Ἰωάννης Παρίσσης,594.Βασίλης Κολμανιάτης,595.Νικόλαος Πετροπετσιώτης,596.Νικόλαος ..(Δυσανάγνωστον),,597.Χρῆστος Παῦλος,598.Νικόλαος Ψιμιλόπουλος, 599.Ἰωάννης Γ.Ρήγας;;,600.Ἀντώνης Μπάθας,601.Ἀντώνιος Κωνσταντάκης, 602.Ἀναγνώστης Π’Πὰντ’Πὰπ’Ἰωάννου,603.Φραντζέσκος Κριεμάδης,604.Ἐλευθέριος Μωραΐτης,605.Ἀντώνης Μισῆρος,606.Ἀθανάσιος Βίλας,607.Κωνσταντὴς Καρακατσάνης,608.Δημήτρης Καλαφάτης, 609.Ἰωάννης Χελιώτης,610.Δημήτρης Ὄκας, 611.Ἀποστόλης Γ.Ἀποστόλης,612.Θεοδωράκης Ἀνδρ.Θεοδωράκης,613.Γεωργης Σκλαβοῦνος,614.Πέτρος Ἰω.Κουφογιάννης,615.Ἀθανάσιος Κουζούμης,616.Ἰωάννης Π’Οἰκονόμου,617.Πέτρος Ἄθ.Βομπίλης,618.Παναγιώτης Φιλιππάκης, 619.Δημήτρης Δήμ.(Δυσανάγνωστον),620.Παναγιώτης Ἄθ.Βομπίλης,621 Δημήτριος Σωτηρόπουλος, 622.Ἐλευθέριος Δ.Πέτα;,623.Νικόλαος Ξιλούρης,624.Ἀθανάσιος Μπάρλας, 625.Κωνσταντῖνος Κωστής, 626.Ἀνδρέας Τσάνης,627.Γεώργιος Πιπίνος,628.Ἰωάννης Κουκουδάκης,629.Ἰωάννης Μοναχούλης,630.Χαράλαμπος Καθύκουρης, 631.Ἀναστάσιος Καρακατσάνης,632.Ἰωάννης Δ.Ράνου;;,633.Μαρίνος Χαρίτου, 634.Δημήτριος Κ.Ἀναργύρου,635.Ἀντώνιος Παντελέσκος, 636.Δημήτριος Καρσαλιάκος, 637.Νικόλαος Α.Παντελέσκου,638.Σταμάτης Ν.Βούλγαρης,639.Φίλιππος Α.Φιλίππου, 640.Ἀθανάσιος Μπακαλές,641.Ἀναστάσιος Ν.Καλαφάτης,642.Βασίλειος Γ.Τέτσης, 643.Λάζαρος Καρακατσάνης,644.Γεώργιος Ἀθανασίου,645.Ἰωάννης Θ.Γιαρακαράκος, 646.Εὐαγγελὴς Ἰω.Γιερακάρης

 
Δία τὴν ἀποπεράτωση τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας τῆς 25ης Ἰουνίου 1851, συνετάχθη τὸ ἑξῆς πρακτικὸν (παρόμοια πρακτικὰ συνετάχθησαν καὶ γιὰ τὶς ὀκτὼ ἡμέρες ποὺ διήρκησε ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία):

 «Τὴν πέμπτην ὥραν μετὰ μεσημβρίαν διὰ τοῦ προγράμματος τοῦ Νομάρχου ὠρισμένης ὡς τελευταίαν της παύσεως τῆς καθημερινῆς ψηφοφορίας ἐσφραγίσθη ἡ ὀπὴ τῆς κάλπης μς τὴν σφραγίδα τοῦ Ἐπάρχου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ ψηφοφόρου Θεοφάνους Βώκου ἐνώπιον καὶ τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας,διο συνετάχθη ἡ παροῦσα τῆς σφραγίσεως ἔκθεση καὶ ὑπεγράφη ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ Ἐπάρχου Ἀντωνίου Μάνου,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας κ Γ.Α.Καμίνην καὶ τῶν ψηφοφόρων Θεοφάνους Βώκου καὶ Ἀντωνίου Ρεβίδη.Παρέδωσαν τὴν κάλπην καὶ τὰ πρακτικὰ εἰς τὸν Ὑπομοίραρχον.»

 

Τὴν 26ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Τρίτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 647).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι ἐννενήντα τέσσερις ψηφοφόροι:

 
647.Ἰωάννης Τετσής,648.Γκίκας Ἰω.Θεοδοσίου,649.Γεώργιος Τέτσης,650.Νικόλαος ..(Δυσανάγνωστον),651.Μιχάλης Ροῦφας,652.Νικόλαος Μπογιατζή,653.Γεώργιος Χελιώτης, 654.Νικόλαος Παντελής,655.Ἀνδρέας Μπουντούρη,656.Γεώργιος Θ.Κλανιάρης,657.Ἀντώνιος Ρέ..(Δυσανάγνωστον),658.Παντελὴς Ι.Καλογιάννης, 659.Δημήτριος Γ.Τσιτσίνης,660.Σταῦρος Ι.Μοίρα, 661.Ἀνδρέας Μιαούλη,662.Μανόλης ..(Δυσανάγνωστον),663.Ἀντώνιος Πετροπετσιώτης,664.Ἰωάννης Γ.Θεοδοσίου, 665.Δημήτριος Κοκίνης,666.Ἰωάννης Χελιώτης,667.Κωνσταντῖνος Δαμιανός, 668.Κυριάκος Ι. ...κ.κούτης;;(Δυσανάγνωστον),669.(Δυσανάγνωστον),670.Δημήτριος Σταυρόπουλος, 671.Κωνσταντῖνος Φαντόπουλος,672.Σταῦρος Λούκας,673.Μιχαὴλ Καθήκουρης,674.Χριστόδουλος Μωραΐτου,675.Εὐαγγέλης Ἰω.Μανιάτη,676.Νικόλαος Ρεντετάγκος,677.Παναγιώτης Ἡλιοπουλος, 678.Ἀντώνιος Μπαρμπαρής, 679.Κωνσταντῖνος Μάγκος,680.Ἀγγελὴς Ἰω.Στρίγκου,681.Νικόλαος Ἰω.Βανού,682.Ἰωάννης Γαρούφης,683.Ρέστης Ρήγ..(δυσανάγνωστον),684.Νικόλαος Μελλιτζανόπουλος,685.Σταμάτιος Ἄθ.Κριεγκίζα,686.Γεώργιος Δ.Πετροπετσιώτου, 687.Χριστόδουλος Κάβουρας,688.Κωνσταντῖνος Φλεβάρης,689.Δημήτριος Παππαγκελόπουλος,690.Λάζαρος Δ.Μπούμης, 691.Ἰωάννης Σίψης,692.Δημήτριος Χ’Ποριώτου,693.Γεώργιος Δ.Κολέμης,694.Ἰωάννης Πετροπουλος
 

Τὴν 27ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Τετάρτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 695).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι δώδεκα ψηφοφόροι:

 
695.Βασίλειος Μιχέλη,696.Ἰωάννης ..(Δυσανάγνωστον),697.Στάθης Θ.Μακατσά;;, 698.Χριστόδουλος Μαυρομάτης,699.Κωνσταντῖνος Καθήκουρης,700.Παναγιώτης Φαντόπουλος,701.Μιχαὴλ Καζάζης, 702.Γεώργιος Κρεβαντής,703.Ἰωάννης Κωνσταντίνου,704.Δημήτριος Μ.Ντρίτσας,705.Θεόδωρος Γεωργιάδης ;;, 706.Ἀνάργυρος Δ.Βούλγαρης,707.Κοσμᾶς Θ.Καμίνη,708.Γεώργιος Ἀρμυράντες, 709.Ἀντώνιος Α.Πινότσης,710.Δημήτριος Θ.Ἀνδρέου,711.Ἀποστόλης Καμακράτινος, 712.Ἀντώνιος Δ.Βόκου.

 
Τὴν 28ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Πέμπτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ἕβδομη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 713).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι εἴκοσι ἔξι ψηφοφόροι:

 
713.Ἀντώνιος Γριπιώτης,714.Κωνσταντῖνος Μπαρτζουγούνης;;,715.Ἰωάννης Τσάνης,716.Ἀντώνιος Ρεβίδης,717.Δαμιανὸς Χ Παπ’Δαμιανοῦ,718.Θεόδωρος Θ.Βούλγαρης,719.Δημήτριος Στ.Γκιωνάκη, 720.Δημήτριος Καραμίχας, 721.ἈντώνιοςΤραταρης,722.Θεόφιλος Κ.Τρατάρης,723.Ἰωάννης Καλαθάκης, 724.Θεόδωρος Βαρνάκος,725.Γκίκας Ἀγγέλου,726.Γεώργιος Μ.Κώστα;;


Τὴν 29ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Παρασκευήν,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ όγδοη και τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 727).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι ὀγδόντα ἐννέα ψηφοφόροι:
 

727.Μανόλης Ράβδας,728.Νικόλας Ἐλευθεράκης,729.Μιχαὴλ Νικολάου,730.Νικόλαος Β.Καλαφάτης,731.Ἰωάννης Δ.Ἀραπογιάννης,732.Δημήτριος Θ.Μπουγιουκλής, 733.Παρίσσης Α.Παρίσσης,734.Δημήτριος Κακλής,735.Ἀντώνιος Γκιώνης, 736.Βασίλειος Ροῦσσος,737.Ἀθανάσιος Μπουτσεβόπουλος,738.Νικόλαος Κέσκος, 739.Λάζαρος Καλιγκούνας,740.Κυριάκος Καρακατσάνης, 741.Δημήτριος Ἄντ.Δραπανιώτης,742.Ἀντώνιος Γκιαούρης,743.Δημήτριος Μερτσάνης,744.Δωτήριος Κολιπόρτης,745.Ἀθανάσιος Νευροῦζος,746.Ἀντώνιος Μελαχροινός,747.Βασίλειος Θεοχάρης, 748.Ἀθανάσιος Τσιλιγκίρης,749.Παναγιώτης Νταμουλιάρης,750.Ἀναστάσιος Κολότσης,751.Πέτρος Ζῶτος,752.Δημήτριος Σχινᾶς,753.Χρῆστος Ἀνας.Χελιώτου, 54.Γιαννακὸς Κωνσταντινίδης, 755.Στέφανος Παπ’Γεωργίου,756.Ἰωάννης Γαρουφαλιᾶς,757.Ἰωάννης Παπ’Σταύρου,758.Ι. (Δυσανάγνωστον),759.Γεώργιος Τσιλιγκίρης,760.Ἀναστάσιος Σταύρου Ἀλεξίου,761.Θεοφάνης Ἰω.Σταυροπούλου, 762.Δήμας Δ.Κοκκίνης,763.Ἀνδρέας Πριμηκύρης,764.Ἀναστάσιος Βώκου, 765.Ἀνδρέας Α.Κριεζής,766.Ἰωάννης Κωτρόνης,767.Αντώνιος Καρλούτσος,768.Δημήτριος Στουπής, 769.Ἰωάννης Λ.Οὔγκρας,770.Γεώργιος Δ.Κοτταρά,771.Ἐμμανουὴλ Ἰω.Τσάκονα,772.Γεώργιος Δ.Πολίτη,773.Ἰωάννης Π.Πολίτη, 774.Π.Πολίτης, 775.Δημήτριος Ἀγριανίτης,776.Δημήτριος Ἰω.Σακτούρης,777.Γεώργιος Σκουρῆς, 778.Ἀθανάσιος Χ’Παναγιώτης,779.Στέφανος Βλάσης,780.Δημήτριος Α.Τσουανές, 781.Ἀναγνώστης Π.Οἰκονομόπουλος,782.Μανόλης Μπαρούς, 783.Θεοφάνης Φλώρη,784.Ἰωάννης Ρασογιάννης,785.Νικόλαος Ματήρης;;,786.Γκίκας Κολμανιάτης, 787.Ἰωάννης Τσάπελης,788.Νικόλαος Α.Τήνιος,789.Γεώργιος Ι.Βατσαξή.

 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἐνεφανίσθη ὁ Ἐπάρχος Ὕδρας Ἰωάννης Βουλπιώτης καὶ διέταξε τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων,δὶ’αὐτὸ και συνετάχθη τὸ σχετικὸ πρακτικὸ ἀποπερατώσεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας:

 
«..Τὴν πέμπτην ὥραν μ.μ τὴν ὠρισμένην τελευταίαν (ἡμέραν) τῆς αὐτῆς ψηφοφορίας διὰ τοῦ προγράμματος τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας ἡ τῆς αὐτῆς ψηφοφορίας Ἐπιτροπὴ ἀποπεράτωσε τὴν ἐργασίαν τῆς ψηφοφορίας φθάσαντος τῶν ἀριθμὸν τῶν ψηφοφορησάντων εἰς ἑπτακόσιους ὀγδοήκοντα ἐννέα ἐμφανισθέντος δὲ κατὰ αὐτὴν τὴν ὥρα τοῦ Ἐπάρχου κ.Ἰωάννου Βουλπιώτου κ’ διατάξαντος τὴν κατὰ τὸ ἄρθρο 23.τοῦ περὶ Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου διαλογὴν τῶν ψήφων, ἐγένετο ἡ ἀποσφράγισις τῆς κάλπης ἀφοῦ ἐπαρατηρήθησαν εἰς τὰς πλευρᾶς αὐτῆς οἱ σφραγίδες ὅτι ἤσαν σῶαι καὶ ἀβλαβεῖς,συγχρόνως μετὰ τὴν ἀποσφράγιση ἤρξατο ἡ διαλογὴ δημοσίως ὑπὸ τὴν τήρηση τοῦ ρηθέντος Ἐπάρχου καὶ ἐπὶ παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Γ.Α.Καμίνη.

 
Ἐξαγομένων τῶν ψηφοδελτίων ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐκφωνουμένων πᾶν ἐν’αὐτῶν ὀνομάτων ἀφοῦ ἐδίδοντο χάριν ἐλέγχου καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐτίθετο ἐπ’αὐτῶν κατὰ σειρὰν ἀριθμὸς αὔξων μετὰ τὴν ἐκ τῆς κάλπης ἐξαγωγήν,τοῦ ὁποίου ἀριθμοῦ εἰς ἐμπεριεχόμενην ψηφοφορία κατεγράφετο ὑπὸ τοῦ γραμματέως εἰς ἰδιαίτερον ἀναλυτικὸν πινάκαν τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων’ ὑπογραφέντα ὑπὸ τοῦ Ἔπαρχου κ.Ἰω.Βουλπιώτου καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτός του Κ.Γ.Ἀντωνάκη ὡς μὴ δυνάμενου νὰ γράψει ἕνεκα τῆς τρεμούσης χειρός του, ἀποπερατωθείσης δὲ τῆς διαλογῆς ταύτης  ἀναδείχθησαν ὡς λάβοντες ψήφους ὁ Κύριος Ἰωάννης Κ.Δαμιανὸς ἑπτακόσιους ὀγδοήκοντα ἑπτὰ καὶ Ἀναστάσιος Βέτιμης μίαν,εὐρευθείσης καὶ μίας ἀνήθικης ψήφου,ἐτις καὶ αὐθωρὶ ἐξεσχίσθει, ἐπίσης εὑρεθείσης περὶ πλέον καὶ μίας ψήφου ἀμονογραφτη.

Μετὰ δὲ τὴν διαλογὴν ταύτην τὰ ψηφοδέλτια ἐτέθησαν ἐντὸς τινὸς πάνινου σάκου σφραγισθέντος καλῶς μὲ τὰς σφραγίδας τοῦ Ἐπάρχου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς μὴ ἀπαρτίσαντος καὶ τῶν ψηφοφόρων.Ἡ σφράγιση αὐτὴ ἐγένετο δημοσίως ἐνωπίω τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Κ.Γ.Α.Καμίνη.

Διο συνετάχθη ἡ παροῦσα της διαλογῆς καὶ τῆς σφραγίσεως τῶν ψηφοδελτίων πράξις καὶ ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας Ἰωάννου Βουλπιώτου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτός του Κ.Γ.Ἀντωνάκη ὡς μὴ δυνάμενου νὰ γράφει,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Κ.Γ.Α.Καμίνην μὴ ἀπαρτίσαντος τινὸς τῶν ψηφοφόρων νὰ ὑπογράψη..»

 
Συνεπῶς ἡ διαλογὴ τῶν ψηφοδελτίων ὁδήγησε εἰς τὴν παμψηφεὶ ἐπανεκλογὴν τοῦ κυρίου Ἰωαννοῦ Δαμιανοῦ,τοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης,εἷς τὴν θέσιν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας.Ἔλαβε συνολικῶς ἑπτακόσιες ὀγδοήκοντα ἔξι ψήφους ἐν συνόλω ἑπτακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,την 29ην Ἰουνίου 1851,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιστολὴ ἀπέστειλε εἰς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον καὶ τὰ ἔγγραφά της διεξαχθείσας ψηφοφορίας:
 

«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851

Πρὸς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐπιτροπὴ
Ἀποπερατώσασα ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τὰς ἐργασίας της,ἐπιστρέφει τὸν ὁριστικὸν κατατεθέντα τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῶν ψηφοφόρων διὰ νὰ τεθεῖ εἰς τὰ ἀρχεῖα σᾶς κατὰ τὸν Νόμον.Τῆς παραλαβῆς ταύτης τοῦ ρηθέντος ἐκλογικοῦ καταλόγου παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς χορηγηθῆ ἡ προσήκουσα ἀπόδειξις

Ἡ Ἐπιτροπὴ»

 
Ἐν συνέχεια,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας ἐπιστολὴ περὶ τῆς ἀπωπερατωθείσας ἐκλογικῆς διαδικασίας:

 

«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851
Πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας καὶ τῆς διαλογῆς εἰς τὴν ἐνεργηθεῖσαν Βουλευτικὴν ἐκλογὴν πρὸς ἀντικατάστασιν Βουλευτοὺ Ὕδρας εἰς τὴν θέσιν τοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ.Ἰωάννου Δαμιανοῦ,διαβιβάζει ἡ Ἐφορευτικὴ αὐτὴ Ἐπιτροπὴ μετὰ τῆς παρούσης ἐκθέσεως τῆς τὰ ἑξῆς ἔγγραφα ὅπως ἐνεργήθωσι τὰ περαιτέρω.

Ἀον.Ἐν τετραπλὸν πρακτικὸν αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἐνεργηθείσας ψηφοφορίας κατὰ τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ἐργασίας τῆς γενομένης ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον διαλογῆς περιέχον φύλλα ἀριθμημένα τριάκοντα ὀκτώ,ἀριθμ.38 μονογεγραμμένα καὶ ὑπογεγραμμένα δεκατέσσερα.
Βόν.Ἕνα ἀναλυτικὸν πίνακαν τῆς γενομένης διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων.
Γόν.Ἕνα σάκον καλῶς ἐσφραγισμένον περιέχον ἐντὸς αὐτοῦ τὰ τῆς ψηφοφορίας ψηφοδέλτια.
Δόν.Μιὰν ἀπόδειξιν τοῦ Δημάρχου περὶ παραλαβῆς τοῦ ὁριστικοῦ καταλόγου τῶν ἐκλογέων.

Ἡ Ἐπιτροπή.»

 
Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή,ἀπέστειλε ἐπίσης εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας διὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε διὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγή τῆς ὀκταήμερης ἐκλογικῆς διαδικασίας.

 
«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή.
Πρὸς τὸν κύριον Ἀθανάσιον Λέκα Ὑπομοίραρχον

Ἐκτιμοῦσα ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ τὴν δραστηριότητα καὶ ἱκανότητα ὑμῶν ὅπερ κατεβάλετε καθ’ὅλον τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ψηφοφορίας τὴς ἐνεργηθεῖσας ἐκλογὴς ἑνὸς Βουλευτοῦ Ὕδρας,σπεύδη ὁρμώμενη ἀπὸ ἔνθερμον περὶ τὰ καλὰ προθυμίαν νὰ ἐκφράση τὴν εὐχάριστον εὐγνωμοσύνην τῆς διὰ τὴν μετὰ σπουδὴν κατάλληλη ἐπιμέλειαν καὶ προσπάθειαν ὅπερ κατεβάλετε πρὸς διατήρησιν τῆς κατὰ τὴν πόλιν μᾶς τάξεως,ἡσυχίας καὶ ἠρεμίας,καθ’ὅλον τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ἐκλογῆς.

Τὴν εὐαρέσκειαν τῆς ταύτην παρακαλεῖ Κ.Ὑπομοίραρχε νὰ ἐκφράσετε πρὸς τὴν ἔνοπλον ὑπὸ τὰς διαταγᾶς σᾶς φρουράν.
Ἡ ἐπιτροπὴ»
 

Τὴν 10ην Ἰουλίου 1851,συζητήθηκε εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεσις τοῦ Κωνσταντίνου Νταγρὲ περὶ τῆς ἐγκυρότητος τῆς διεξαχθείσας ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 22ας-29ης Ἰουνίου 1851:

 
 Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Πρώτην Σύνοδον τῆς Τρίτης Βουλευτικῆς Περιόδου,1851,Τόμος Β΄,Εν Αθήναις,Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου,Συνεδρίασις ΟΠ’,Της 10ης Ιουλίου 1851

«Τὸ Δ΄τμῆμα τῆς Βουλῆς διεξέλθον μετὰ προσοχῆς τὰ πρακτικὰ τῆς ἐνεργηθείσης νέας βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας καὶ παρατηρῆσαν ὅτι ἡ ψηφοφορία ἤρξατο τὴν 22αν Ἰουνίου τ.ἐ καὶ ἀπερατώθη τὴν 29 τοῦ ἰδίου,ὅτι ἐκ τῶν ψηφοφορησάντων 789 δημοτῶν ὁ κ.Ἰωάννης Κ.Δαμιανὸς ἔλαβε ψήφους 787,ἀναδειχθεῖς οὕτω βουλευτὴς τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας,καὶ ὅτι κατὰ τῆς ἐκλογῆς ταύτης οὐδεμία ἔνστασις ἐγένετο γνωμοδοτεῖ.Ἡ πρὸς συμπλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως ἐνεργηθεῖσα βουλευτικὴ ἐκλογὴ Ὕδρας νὰ κηρυχθῆ νόμιμος καὶ ἔγκυρος καὶ νὰ ἀναγνωρισθῆ νόμιμός της ἐπαρχίας ταύτης βουλευτὴς ὁ κ.Ἰωάννης Κ.Δαμιανός,ἔχων τὰ παρὰ τοῦ νόμου ἀπαιτούμενα προσόντα.

Ἐν Ἀθήναις,τὴ 10 Ἰουλίου 1851.
Ο Εισηγητής Κ.Νταγρές»

 
Κατόπιν ἐπακολούθησε ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ ὡς Βουλευτοῦ Ὕδρας καὶ ἀποπερατώθηκε ὁριστικῶς ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἔτους 1851.

 
«Προταθείσης δὲ ταύτης εἰς συζήτησιν καὶ μηδεμίας ὑπαρχούσης ἀντιρρήσεως,ἡ Βουλὴ ἐρωτηθεῖσα παρεδέχθη κατὰ τὴν ἔκθεσιν τὸ ἔγκυρόν της ἐκλογῆς Ὕδρας δὶ’ ἀναστάσεως,καὶ νόμιμον αὐτῆς βουλευτὴν τὸν ἤδη ὑπουργὸν τῆς Δικαιοσύνης Κ.Ι.Δαμιανόν.Κηρύξαντος δὲ τοῦ προέδρου τὸ ἀποτέλεσμα,προσελθῶν ὁ ἀνωτέρω βουλευτής,ἔδωκε τὸν ὑπὸ τοῦ 57 ἄρθρου Συντάγματος ὁριζόμενον βουλευτικὸν ὅρκον,κατὰ τὸ ἐν τέλει τῶν πρακτικῶν της παρούσης προσαρτώμενον τῆς ὁρκωμοσίας πρωτόκολλον..»

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...