hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1840 (Γ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1840 (Γ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1840 (Γ μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1840 (Γ μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Τὸ 1840,ὅπως διασώζεται εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, τὴν Διδασκαλικὴ κοινότητα -καὶ κάτ΄ ἐπέκτασιν τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας – ἀπασχόλησε ἡ διαγωγὴ τοῦ Δημοδιδασκάλου-(Διευθυντοῦ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων κατὰ τὸ ἔτος 1837)-Βασίλειου Νικολαΐδη. Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις διὰ τὴν διαγωγὴν τοῦ ἐν λόγῳ Δημοδιδασκάλου εἶχαν ἀποτυπωθεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προηγούμενου ἔτους, μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 996 ἐπιστολὴ τῆς 29ης Δεκεμβρίου 1839 τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Γεωργίου Βούλγαρη πρὸς τὸν Διευθυντὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.


«..Εἶναι ἱκανὸς καιρὸς ἀφ’ὅπου ὁ ἐνταύθα διατελῶν δημοδιδάσκαλος Βασίλειος Νικολαΐδης,διὰ τῆς διαγωγῆς τοῦ δίδη ἀφορμὲς Σκανδάλων  καὶ δυσαρέσκειας εἰς τὸν Δῆμον μας…»


Εἰς τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή, ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων ἐπρότεινε τελικῶς τὴν παύση τῶν καθηκόντων τοῦ Δημοδιδασκάλου Βασίλειου Νικολαΐδη.

«..ἀλλ’ἀφετέρου καὶ ἡ Δημαρχία θεωροῦσα καθῆκον της νὰ πράξη ὅτι διὰ πρὸς ἀποφυγὴν καὶ ἄλλων δυσάρεστων συνεπειῶν εἰς τὰ τοῦ Δήμου της καὶ νὰ προλάβη λυπηρὰ ἐπακόλουθα τὰ ὁποῖα ἀμφιβόλως δυναται νὰ συμβώσιν ὡς ἐκ τῆς ἀγανακτήσεως τῶν παρὰ τῶν ρηθέντων αἰσχροτάτων λιβέλλων προσβαλλομένων,παρακαλεία τὸ Διευθυντήριον τοῦτο νὰ ἀπομακρύνη τὸν ρηθέντα Δημοδιδάσκαλον ἀπὸ τὸν Δῆμον αὐτὸν καὶ νὰ εὐαρεστηθῆ ἡ διορία ἀντ’ αὐτοῦ ἄλλον χαίροντα ὑπόληψιν καὶ χρηστοήθη.
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ Δημαρχία αὐτὴ ἀφορώσα εἰς τὴν ἕδρα τοῦ περὶ ὁ λόγος δυστυχῆς Δημοδιδάσκαλος ἐκφράζεται μὲ λύπη τὰ διατρέξαντα,ἀλλὰ διὰ τοὺς προρρηθέντες λόγους ἠναγκάσθη νὰ πράξη ὅ,τι τὸ καθῆκον τῆς ὑπαγορεύη
Ὁ Δήμαρχος Δ.Γ.Βούλγαρης..»


Τὴν 12ην Ἰανουαρίου 1840,ὁ Διευθυντὴς τοῦ Διδασκαλείου καὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας κὸς Κοκκώνης, μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 13170/Δ.45 κοινοποίησεν εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Βασιλικὴν Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας τὴν ἀναφορὰ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Γ.Βούλγαρη μὲ θέμα τὴν διαγωγὴν τοῦ Δημοδιδασκάλου Βασιλείου Νικολαΐδη.


«.. Καθυποβάλλω ἀναφορὰν τοῦ Δημάρχου Ὕδρας,ἐξ’ἢς παρατηρεῖται ἡ σκανδαλώδης διαγωγὴ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Β.Νικολαΐδου,κατὰ τοῦ ὁποίου καὶ ἄλλοτε ἔγιναν παρόμοιαι κατηγορίαι.Παρατηρῶ περὶ πλέον ὅτι ὁ Δημοδιδάσκαλος οὗτος προσκληθεῖς εἰς τᾶς Β΄ ἐξετάσεις κατὰ τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριον, ἐφάνη ὅτι ὀπισθοδρόμησεν εἰς τὰ γνώσεις τοῦ μὴ δυνηθῆς νὰ ἀποκριθῆ εἰς τὰ κυριώτερα μαθήματα,εἰς τοιοῦτον βαθμόν,ὥστε νὰ μὴν ἐγκρίνεται  Γ’ τάξεως Δημοδιδασκάλου νὰ λάβη δίπλωμα. Ἕνεκα τούτου πρέπει νὰ προσκληθῆ κατὰ τὸν νόμον εἰς τὸ Διδασκαλεῖον…»


Τὴν 29ην Φεβρουαρίου 1840 ἐγκρίθηκε ἡ μετάθεσις τοῦ Δημοδιδασκάλου Ν.Καλλίερου και  ἡ ἀντικατάστασις του Δημοδιδασκάλου Βασίλειου Νικολαΐδη. Τὴν ἀπόφασιν ἀπέστειλε ὁ Γραμματεὺς της Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας εἰς τὸν Διοικητὴν  Ὕδρας (Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμὸν  Πρωτοκόλλου:133/545)

Μὲ τὴν ἴδιαν ἐπιστολήν,ὁ Γραμματεὺς της Ἐπικρατείας (Ν.Γ.Θ) κοινοποίησεν εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον Β.Νικολαΐδην τὴν ἐπιβληθεῖσα ποινὴ της ἀποπομπὴ του ἀπ’ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ὕδρας.


«…Πρὸς τὸν Δημοδιδάσκαλον τοῦ ἐν   Ὕδρᾳ Β’ Δημοτικοῦ Σχολείου Β.Νικολαΐδην.
Ἔλαβεν ἡ Γραμματεία ἐπανειλημμένως μὲ δυσαρέσκεια αὐτῆς πολλάκις σημεῖα ἀποδεικνύοντα ὅτι ἡ διαγωγὴ και ἡ συμπεριφορὰ δὲν ἤσαν σύμφωνοι μὲ τὸν διδασκαλικὸν χαρακτήραν….
…Ἀλλ’ἀναγκάζεται νὰ σοῦ ἐφαρμόση τὸ ἄρθρο 42 του περὶ δημοτικῶν σχολείων νόμου’ παύσασε της θέσεώς σου,εἰς αὐτὴν δὲ διορίζεται ὁ δημοδιδάσκαλος Β΄Τάξεως Ν.Καλλίερος πρὸς τὸν ὁποῖον ἅμα ἐλθόντα προσκαλεῖσαι νὰ παραδώσεις τὸ ὑλικὸν και τὴν διεύθυνσιν του σχολείου σου και  νὰ παύσεις τῶν χρεῶν σου.
Ἐνῶ δὲ παύεσαι δυνάμει της ἄνω εἰρημένου 42 ἄρθρου,…(δυσανάγνωστον).. τῶν καταλόγων τῶν δημοδιδασκάλων κατὰ τὸ ἄρθρον 74 του αὐτοῦ νόμου εἰς τὰ συνέπειαν τῶν ἐξετάσεων τις διετίας σου,και σοῦ γίνεται ἡ παρατήρησις ὅτι δὲν θέλεις διορισθεῖς εἰς θέσιν δημοδιδασκάλου πρὶν συμμορφωθεῖς μὲ τὸν νόμον και δώσης ἀναμφισβήτητα δείγματα μεταβολῆς της διαγωγῆς σου…»Ὁ νέος Δημοδιδάσκαλος Ν.Καλλίερος ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 31ην Μαΐου 1840,σύμφωνα μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 464 ἐπιστολὴ τῆς 3ης Ἰουνίου 1840,ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας,ο Διοικητὴς  Ὕδρας  Ἐμμανουὴλ Ξάνθος.
Πίνακας Ἑξαμηνιαίου  Ἐλέγχου Ἃ Ἑξαμήνου 1840

Ἔλεγχος Ἑξαμηνιαίας Προόδου
Του Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διεθυνομένου ὑπὸ τοῦ Γ.Χωματιανοὺ

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀντώνιος Ν.Βίγκος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1834 ἔ.ἔ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:128/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀντώνιος Γ.Βούλγαρης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 γ.γ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:103

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀναστάσιος Δ.Θεοδωράκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11/6 1838 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:130/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀθανάσιος Ἄντ.Προκόπη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/6 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ ,Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:99

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀναστάσιος Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ.ἅ.ἅ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:103

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνέζω Ἰω.Μπητζελή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/9 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες: 18 /Παρατηρήσεις:Τὴ 10/12 40 εἰς Σχολεῖον Κορασῖων

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνδρέας Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/10 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:115

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Μίχ.Ξανθόπουλου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Τῆνος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/4 1839 ἡ.ἔ.δ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:0/ Παρατηρήσεις:Τὴ 28/2 40 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀναστάσιος Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/4 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β, Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:109

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἄντ.Π.Στάμ.Κουλούρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/4 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:δ, Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἰχνογραφίας:ἅ, Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:9 /Παρατηρήσεις:Τὴ 18/3 40 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:13/4 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:124

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀποστ.Δ.Πάντ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:2/5 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:20/Παρατηρήσεις:Τὴ 1/3 40 ἀνεχώρησεν

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀρτεμ.Ἰω.Ἀρτεμίου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Β.Ναυτικοῦ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:5/5 ζ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ἔ, Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:115/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας 6 κλάσεις

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀμφιτρίτη Χρ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός :Γράμ.Δημαρχίας,Πατρίς:Σέριφος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/7 1839 ἡ.ἅ.ἅ.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:93/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας 7 κλάσεις

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἄντ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/8 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:85,Παρουσίες:46

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνασ.Σώτ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:26/8 ἔ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:124/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας 6 κλάσεις

17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνασ.Πάντ.Πρωτοπαππά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:28/8 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ, Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:89

18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Δήμ.Δαρνανός,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/4 ἡ.ἔ.ἔ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:31/Παρατηρήσεις:5/3 40 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Ἀναγν.Τσιρτσίκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/11 β.ἔ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:101/Παρατηρήσεις:διέτρεξε 5 κλάσεις

20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀθαν. Σκλήρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 β.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:110

21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἄθ.Ἄθ.Φυτυμπάνη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Σοφικόν,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 ἡ.ἅ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:49

22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνάργ.Ἀναγ.Γκουμούλα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:22/4 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἃ ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:50

23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀντῶν.Ἠλία Μητριλιά,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/4 ἡ.ἔ.ἔ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:15/Παρατηρήσεις:1/6 40 ἤλλαξε Σχολεῖον

24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀνασ.Π.Παντελῆ,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/4 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:3,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:35

25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἄνδ.Δ.Λαλούση,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ, Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:41

26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀλέξανδρ.Ἀνασ.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:21/5 στ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:21

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βασιλ.Ἀναγ.Γιαννίκης,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/9 1837 στ.ἅ.ἅ.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰ χνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:82/Παρατηρήσεις:30/4 40 Εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βάθης Ἰω.Καλαφάτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1838 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ξ,Ἰχνογραφίας:ξ,Γεωγραφίας:ἔ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:97

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βασιλ.Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:4/7 ἡ.ξ.στ.στ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:στ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:109

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βασιλ.Δ.Ρούγκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 1840 β.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:95

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βρέτας Κύρ.Βρέτα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τροφόδοτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 β.γ.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:38

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βάσ.Δ.Ἀραπογιάννη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:27/5 γ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:23

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Βάσ.Ἄνδ.Γιαντριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:30/5 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:21

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἰω.Δαφνοπούλου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 δ.β.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:/Παρατηρήσεις:4/1 40 εἰς τέχνην

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἰω.Μεθενίτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/8 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:γ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:125 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γκίκας Κ.Γκ.Τσέμπη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:6/9 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:93,Παρουσίες:74/Παρατηρήσεις:30/4 40 Εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ν.Οὔγκρας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 1838 ξ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:193/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Γκίκα Γκιώνη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/11 ζ.ἅ.ἅ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:106/Παρατηρήσεις:Μετρίως Ἐπιμελὴς

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γιανούλα Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:9/4 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:97

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀλεξ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βάσ.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/4 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ, Ἀναγνώσεως:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:104

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀντωνίου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:23/10 β.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:36/Παρατηρήσεις:8/5 40 ἀνεχώρησεν

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρντής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 γ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99/Παρατηρήσεις:Διέτρεξε 5 κλάσεις 

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀναγν.Κατσουλιέρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/8 ζ.ἅ.β.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ, Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99/Παρατηρήσεις:Διέτρεξε 6 κλάσεις 

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεώργ.Ἰω.Χάνοζα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:14/3 ἡ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες: 69`/Παρατηρήσεις:Διέτρεξε 5 κλάσεις Ἐπιμελὴς

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γεώργ.Κώντ.Βίγκου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:5/4 1840 ἡ.ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ, Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:48 /Παρατηρήσεις:Ἔκτακτος

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἰω.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἔ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:33

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἀνας.Γκούμα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:30

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γ.Ν.Ἐλευθεράκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 ἡ.ἡ.ἠε.ζ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:25 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς καὶ Ἔκτακτος

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἀναγ.Λ.Μάρου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:28/5 ἡ.στ.δ.στ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:23

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Μονάς,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κηπουρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 στ.στ.β.β, Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:92

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἀνασ.Βότσης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11/5 1838 γ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:20/Παρατηρήσεις:1/5 40 ὑπηρέτης

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἔμμ.Κριεζής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμέναρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:26/5 β.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἅ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:111

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Βασιλ.Λαντζιάρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:2/6 β.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:77,Παρουσίες:54/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι τοῦ μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Γκιούλης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:4/7 στ.στ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:112

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ι.Μανόλης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:88/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς ὡς ἀπουσίας δι'ἀσθένειαν

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ι.Β.Μπούχλα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:6/2 1839 ἡ.ζ.στ.στ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:στ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:91/Παρατηρήσεις:Ἀμελὴς

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Ζιάκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Β΄Τάξεως Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:δ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:90

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 ἡ.ἅ.β.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ, Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:51,Παρουσίες:80

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δάμ.Ἰω.Μάδη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/8 ἡ.ἅ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ. Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:97/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς ὡς ἀπουσίας δι'ἀσθένειαν

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β, Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:96

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/4 1840 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:49

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δ.Μίχ.Προκώνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:39

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Κουλούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἡ.ἅ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:18/Παρατηρήσεις:1/6 40 ἀνεχώρησεν

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Δήμ.Πάντ.Καμπούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:16/5 γ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:27

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἐμμαν.Μίχ.Καθήκουρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:22/6 1838 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:82/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς ὡς ἀπουσίας δι'ἀσθένειαν

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Εὐαγγ.Δ.Γαρουφαλής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/7 ζ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ. Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:123/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Ν.Ξάνθου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ζ.ἅ.ἅ.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:127/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἑλένη Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:4/4 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:87/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἐμμαν.Κ.Μανόλη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:13/6 ἡ.στ.στ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:124

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ.ἔ.δ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:101

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἑλένη Πάντ.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 1840 ἡ.ἅ.ἅ.ἅ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:47 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Ἰω.Ξάνθου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 ἡ.στ.ἔ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ἔ, Χρ.Διδασκαλίας:στ, Ἰχνογραφίας:β,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:51 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἐλευθ.Ν.Ἐλευθεράκη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 ἡ.ἡ.δ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἰχνογραφίας:β,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ. Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:26/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἐλευθ.Λ.Ἀραπογιάννης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:27/5 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:14

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ζογκῶ Ἔμμ.Οἰκονόμου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11/4 1838 ἡ.ἅ.β.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:115

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ζογκῶ Γ.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:7/2 1839 ἡ.ἅ.ἅ.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:101

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἠρακλ.Πάντ.Ι.Μανιάτης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 1838 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:73

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἠλίας Ν.Α.Βότζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:13/7 1839 ἔ.ἅ.ἅ.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:100/Παρατηρήσεις:Φιλότιμος ὡς ἀπουσίας δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἠρακλ.Χρ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεὺς Δημαρχίας,Πατρίς:Σέριφος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/7 ἡ.ἅ.β.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:β,Γεωγραφίας:ἡ, Ἀπουσίες:38, Παρουσίες:93/Παρατηρήσεις:Διέτρεξεν 6 κλάσεις ὡς ἀπουσίας δι'ἀσθένειαν

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἠλίας Ἀνασ.Ν.Μανιάτη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/3 1838 ἅ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:59/Παρατηρήσεις:1/5 40 ἀνεχώρησεν

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Θεόδωρος Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/9 1838 ἡ.ἅ.β.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ, Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:106/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Θεοχάρης Γ.Α.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ, Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:80,Παρουσίες:51 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειας

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Θεοφ.Ἄντ.Θεοφ.Βόκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:9/11 ἡ.ἅ.β.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:γ ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ, Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:88/Παρατηρήσεις:Μετρίως ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Θεόδωρ.Παύλου Γέρου,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/3 1840 ἡ.γ.ζ.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:β,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:51/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ράφ.Μαρούκας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:109

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἔμμ.Γιουρντής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:30/10 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:87

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ράφ.Στρουμπούλη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 1838 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:114

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Π.Δ.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἡ.β.δ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:71/Παρατηρήσεις:30/4 40 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Δ.Μαστραντώνη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:81/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελής,ἀλλ'ἐμποδίζεται

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ν.Δοκοῦ,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/9 ζ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:122

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11/5 γ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ζ, Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:δ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:106

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/10 ἡ.ἅ.γ.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:113

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ν.Καπετανάκη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Κύθηρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:5/7 ἡ.ἔ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:25/Παρατηρήσεις:10/2 40 εἰς Ἀθήνας

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Δ.Μαντά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἡ.ἅ.β.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:115/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελής,διατρέξας κλάσεις

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Ραφαὴλ Βανού,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:67,Παρουσίες:64

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Λάζ.Ρετσούλας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/5 ἡ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:98

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Δ.Τζουρντού,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/5 β.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:87

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Γεωργ.Λυχνοῦ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 στ.ἅ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ζ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:63

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Μίχ.Ρούφου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:18/3 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:5/Παρατηρήσεις:1/5 40 ἀνεχώρησεν

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Νίκ.Κόνθη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινὸς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:18./3 ἡ.γ.στ.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:16/Παρατηρήσεις:10/4 40 εἰς Γαλαξείδιον

17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἰω.Δ.Θεοδωράκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἡ.ἡ.στ.ἡ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:43/Παρατηρήσεις:Μετρίως Ἐπιμελὴς

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κῶν.Ἰω.Δαφνόπουλου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:62/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κύρ.Γ.Λάζ.Νέγκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 1837 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἅ, Ἀπουσίες:30, Παρουσίες:101

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κύρ.Δ.Μαστραντώνη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 1838 ἔ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:98,Παρουσίες:33/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κοσμᾶς Π.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 1839 ἡ.ἅ.β.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:96/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κῶν.Εὐθυμ.Γκ.Μεθενίτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:113/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας 8 κλάσεις

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Κυριάκος Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 ζ.ἅ.ἅ.β, Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:102 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Λάζ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:20/1 1838 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:97

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Λά.Γ.Σακελαρίου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 στ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:100/Παρατηρήσεις:1/6 40 ἤλλαξε Σχολεῖον

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μάρ.Δ.Θεοδωράκη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11/1 1838 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:στ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:130/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μαρίνος Ν.Ξανθοῦ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρὸς ,Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ζ.ἅ.ἅ.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:3,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:γ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:120/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μαριγῶ Ἔμ.Σκούρτη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/8 1839 στ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:124 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μίχ.Ν.Κολέτζη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 δ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:58/Παρατηρήσεις:4/5 ἀνεχώρησεν

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μόσχος Ἰω.Μεθενίτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:87

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Μίχ.Ἰω.Στρουμπούλη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:39

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Μίχ.Μαύρου,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 στ.ἔ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:0/Παρατηρήσεις: 1/3 40 εἰς ἐμπορικὸν μαγαζεῖον

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:102

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἄντ.Μπουντούρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:8/12 ἔ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:89

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἔμμ.Κιοσές,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 1839 γ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:99

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἔμμ.Σαχίνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:6/6 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:81

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἰω.Νίκ.Γκίκα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/11 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ζ, Γραφή:β,Ἀριθμητικῆς:β, Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:100

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Γεωργ.Βούλγαρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:9/1 1839 ζ.δ.γ.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:102

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Δ.Μεθενίτης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/6 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:118

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἰω.Περδίκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/10 ζ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:32/Παρατηρήσεις:31/5 40 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Θεοδ.Λούση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:30/10 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:106

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Φράνζ.Τσαλίκη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 ἡ.δ.δ.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητικῆς:δ, Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:22, Παρουσίες:23 /Παρατηρήσεις:18/3 40 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Πάντ.Πυρπυρή,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:16/5 ζ.ἅ.β.β, Ἀναγνώσεως:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:28

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Γεωργ.Δεδάκης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:10/6 ἡ.ἅ.β.γ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:16

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἰω.Μαδάρου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:19/6 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:4

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Οὐρανία Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 1838 ἔ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:116

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Παναγ.Σ.Κούγιος,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ζ.ἔ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:96

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Παντελέσκου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1838 γ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:42/Παρατηρήσεις:18/4 40 ὑπηρέτης

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Γ.Σακελαρίου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:2/4 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:στ, Γραφή:γ, Ἀριθμητικῆς:γ, Χρ.Διδασκαλίας:δ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες: 105 /Παρατηρήσεις:νοθρὸς τὸν νοῦν

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Χριστ.Γούση,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σαπουνάς, Πατρίς:Κυδωνιεύς,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:16/5 ἔ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:112/Παρατηρήσεις:ἐπίσης

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἄν.Παναγιώτου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Παπλωματοποιός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/9 ἡ.ἅ.β.ἔ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἔ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:117/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πέτρος Ἄν.Γκιώνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:9/1 1839 ἡ.ἔ.δ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:25 /Παρατηρήσεις:26/3 40 ἐξαλείφθη

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Παύλ.Ἰω.Ζιάκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:28/8 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:73

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Ν.Φώκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:16/9 ἡ.ἅ.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:128 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πέτρος Φρᾶν.Τσαλίκη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:90

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Κουλέρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 β.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:118/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας κλάσεις

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Ἀρελοπούλου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 ἡ.ἅ.β.δ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:52,Παρουσίες:62/Παρατηρήσεις:διέτρεξεν 7 κλάσεις

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πᾶν.Μαρίνου Ἀναργύρου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 ἡ.στ.δ.δ, Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητικῆς:δ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:18 /Παρατηρήσεις:26/5 40 ἐξαλείφθη ἀναχώρησεν εἰς πλοῖον

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πέτρος Ἰω.Ἀρτεμίου ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:18/3 ἔ.ἅ.ἅ.ἅ, Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:65

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Παντελὴς Π. Ἰω.Γκούμα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Θερμιά,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 ἡ.ἅ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:3,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:22/Παρατηρήσεις:10/6 40 εἰς Θερμιὰ

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πᾶν.Γ.Ὑφαντόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/6 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:δ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:20/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς διατρέξας 6 κλάσεις

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ραφαὴλ Γκίκα Γουγγίνας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 γ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:104

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ράφ.Ἀναγ.Ραφαλιά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 1840 β.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:ἅ,Χρ.Διδασκαλίας:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:34

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Στάμ.Ράφ.Μαρούκας,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ἡ.ἔ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:0 /Παρατηρήσεις:4/5 40 εἰς τέχνην

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Στάμ.Γ….ἀρκός,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ Τελωνίου, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 β.β.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:4 /Παρατηρήσεις:31/1 40 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Σοφία Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 δ.γ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:125/Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Στάμ.Ἀναρ.Γιαννίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:15/9 ἔ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:γ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:95/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Σοφία Ἔμμ.Οἰκονόμου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:11.4 1838 ἡ.β.β.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:114/Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Σταύρ.Λάζ.Ἐργαστηριάρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:29/5 ἡ.ἡ.ζ.ζ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:83/Παρατηρήσεις:23/5 40 Γραφεὺς εἰς Εἰρηνοδικεῖον

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Σόλων Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 γ.ἅ.β.β,Ἀναγνώσεως:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:110

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Στάμ.Ἀναστ.Τσαλίκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:18/3  στ.ἅ.ἅ.β,Ἀναγνώσεως:ζ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:41

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Στάμ.Μίχ.Καθήκουρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/4 ἡ.στ.στ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητικῆς:στ,Χρ.Διδασκαλίας:ἔ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:54

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Πρώτ.Π.Γ.Νικολάου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Μονεμβάσια,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἡ.δ.γ.ἔ,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:γ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἰχνογραφίας:β,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:14

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Φιλιπ.Πᾶν.Φιλίππου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:26/8 1839 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:β,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:26/Παρατηρήσεις:1/3 40 εἰς τέχνην

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Φούρη Θ.Ι.Δοντά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 1840 δ.ἅ.β.ἅ,Ἀναγνώσεως:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητικῆς:β,Χρ.Διδασκαλίας:γ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:77/Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Χρυσούλα Μὶχ Μαύρου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:14/1 1838 ἅ.ἅ.ἅ.ἅ,Ἀναγνώσεως:ἡ, Γραφή:ἔ, Ἀριθμητικῆς:ἔ,Χρ.Διδασκαλίας:στ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:118/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἀριάδνη Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ Ἀφίξεως,Ἔτος καὶ κατάταξις:ἀκολουθοῦσαν τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ἡ, Χρ.Διδασκαλίας:ἡ, Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ/ Παρατηρήσεις:ἀκολουθεῖ τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελεστάτη

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ἑλένη Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:β, Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ/Παρατηρήσεις:ἀκολουθεῖ τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελεστάτη

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Ζόγκω Ι.Ν.Γκίκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ζ,Χρ.Διδασκαλίας:ζ,Ἰχνογραφίας:στ, Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ/Παρατηρήσεις:ἀκολουθεῖ τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελεστάτη

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο:Παρασκευὴ Π.Πρωτοπαπά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἀναγνώσεως:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητικῆς:ἡ,Χρ.Διδασκαλίας:ἡ,Ἰχνογραφίας:ἡ,Γεωγραφίας:ἡ,Γραμματικῆς & Ἔλλ.Μαθήματος:ἡ,Ἱστορίας:ἡ /Παρατηρήσεις:ἀκολουθεῖ τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελεστάτη


 164Αύξων Ἀριθμὸς
30 ανεχώρησαν καθόλη τὴν ἐξαμηνίαν
134 μένουν σήμερον τὴν Ἀὴν τῆς Β΄Ἐξαμηνίας
Προβιβασμοί καθόλην τὴν Ἐξαμηνίαν εἰς ὅλα τὰ μαθήματα :66 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν,105 εἰς τὴν Γραφήν,62 εἰς τὴν Ἀριθμητικήν,87 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν,48 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν,13 εἰς τὴν Γεωγραφίαν,20 εἰς τὴν Γραμματικὴν
  Εθεωρήθη ἐν Ὕδρᾳ τὴν 18ην Ἰουλίου 1840.Ἡ ὑπὸ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας ἐπιθεωρητικὴν ἐπιτροπήν.Ὁ Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης,Τὴν 12ην Αὐγούστου 1840,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος,ἀπέστειλε εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας τὸν Ἑξαμηνιαῖον ἔλεγχον τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας,τοῦ διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.(ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου:1290/24.Αυγ.40/Αρ.Πρ:3622)

Τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων ἐξιστόρησε εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ,μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 179/Δίκ.8 ἐπιστολὴ τῆς 26ης Σεπτεμβρίου 1840 ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος . Οἱ ἐξετάσεις διεξήχθησαν παρουσία τῶν Πολιτικῶν καὶ Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου Ὕδρας.


«…Μολονότι ὁ περὶ Δημοσῖων Ἐξετάσεων προσδιορισμένος παρὰ τοῦ Νόμου καιρὸς δὲν ἦτο διὰ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου διδασκομένους παίδας τελειομένος,κάθοτί τὸ ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν μου Δημοτικὸν Β΄Σχολεῖον τῶν ἀρρένων Ὕδρας ἀνεδέχθην τὴν 22αν τοῦ π.μηνὸς Μαΐου ἔ.ἔ.,εἰδοποιήθην ὅμως διὰ τοῦ ὑπ’ἀριθμ.61 ἐγγράφου τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιφορτισθείσης καὶ τὰ χρέη τῆς Ἐξεταστικῆς ὅτι ἡ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου σπουδάζουσα πρωτοπόρος νεολαία,πρέπει νὰ καθυποβληθῆ εἰς δημόσιαν ἐξέτασιν κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Νόμου.Ὑπήκουσα οὒν εὐχαρίστως καὶ προετοίμασα τοὺς μαθητᾶς μου δι’ἐξέτασιν.


Πρὸ 5 ὅθεν ἡμερῶν ἐξεδόθη πρόγραμμα παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐτοιχοκολλήθη εἰς τοὺς προσδιορισμένους τόπους τῆς πόλεως.Αἳ προσδιορισμέναι παρὰ τοῦ Βασιλικῆς Διοικήσεως ἡμέραι τῶν ἐξετάσεων διὰ τὸ Σχολεῖον μου ἦτο ἡ 22,23 καὶ 24 τοῦ φθίνοντος Σεπτεμβρίου,ἡμέραν Κυριακήν,Δευτέραν καὶ Τρίτην καὶ τόπος τῶν ἐξετάσεων αὐτὸ τὸ Σχολεῖον.


Περὶ τὴν 8ην ὥραν π.μ τῆς 22ας παρευρέθησαν ὄλαι αἳ Πολιτικαὶ καὶ Δημοτικαὶ ἀρχαὶ εἰς τὸ ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν μου Δημοτικὸν Σχολεῖον,οἱ Ἕλληνες διδάσκαλοι καὶ λοιποὶ Δημοδιδάσκαλοι τῆς πόλεως οἱ γονεῖς τῶν παίδων,καὶ πάμπολλοι ἄλλοι φιλόμουσοι ἀκροαταὶ καὶ θεαταί.
Φέρον καὶ ἀπαραίτητον χρέος μου ἔκρινα νὰ λαλήσω εἰς τοὺς παρευρεθέντας ἀκροατᾶς μου περὶ τῆς προνοίας τῆς Σεβαστῆς ἠμῶν Κυβερνήσεως ὅτι περὶ πολλοῦ ποιουμένη προβλέπει,κάμνει ἐρεύνας καὶ ἀλλεπαλλήλους συζητήσεις διὰ τὴν πρόοδον τῆς νεολαίας κλπ,περὶ τοῦ πνεύματος τῆς μεθόδου καὶ τοῦ τρόπου τῆς διδασκαλίας,περὶ τῆς ἐκ τῆς παιδείας προκείμενης ὠφελείας καὶ ἀπολύτου ἀναγκαίας χρηστῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων τῶν,περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου μου καὶ  τῶν παραδιδομένων μαθημάτων.

Ἀκολούθως ἄρχισαν αἳ ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν.
 Τὴν μὲν Ἀην ἡμέραν ἀπὸ τᾶς 8 ½ -12 πμ ἐξετάσθησαν οἵ τῆς Η΄ καὶ Ζ΄κλάσεως μαθητᾶς εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν,Γραφήν,Ἀριθμητικὴν καὶ Κατήχησιν.
Τὴν δὲ Β΄ὁμοίως ἐξετάσθησαν εἰς τὴν ΓΡαμματικήν,Διαγραφικήν,Ἑλληνικὴν καὶ Ἱερὰν Ἱστορίαν καὶ
Τὴν Γ΄ἐξετάσθησαν αἳ λοιπαὶ κατώτεραι κλάσεις εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν,Γραφήν,Ἀριθμητικὴν καὶ Χριστιανικὴν Διδασκαλίαν.

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐκ τῆς ὁποίας ἀκολούθως θέλει πληροφορηθεῖ καὶ βεβαιωθεῖ ἡ Βασιλικὴ αὐτὴ Γραμματεία περὶ τῶν εἰρημένων,βλέποντες τὸν ζῆλον καὶ ἐπιμέλειαν τοῦ ὑποφαινομένου,καὶ τὴν διὰ τῆς ὀλιγοημέρου διδασκαλίας μου ἀπροσδόκητον πρόοδον  τῶν μαθητῶν μου, ἐξεφράσθησαν τὰ εὐχαριστήσεις καὶ ἀναρρήσεις τῶν…»
Πίνακας Ἑξαμηνιαίου Ἐλέγχου B Ἑξαμήνου 1840

Ἔλεγχος Ἑξαμηνιαίας Καταστάσεως καὶ Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ἰω.Χωματιανοὺ ἀπὸ 1ης Ἰουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου


1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀντώνιος Ν.Βῶκος,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ἒ ἒ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ,Παρουσίες:1,Ἀπουσίες:133 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀντώνιος Γ.Βούλγαρης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 γ γ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:7,Ἀπουσίες:132

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀναστάσιος Δ.Θεοδωράκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:11/6 1838 ἃ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ,Παρουσίες:22,Ἀπουσίες:117/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀθανάσιος Ἄντ.Προκόπη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:9/6 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:110

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀναστ.Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:116/Παρατηρήσεις:μόνον Γραμματικὴν ἐπιμελὴς

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνδρέας Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:20/10 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:130 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀναστάσιος Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:4/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ ,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:122

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἄντ.Ἐλεύθ.Κόκκινος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:13/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ ,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:133

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἄρτεμις Ἰω.Ἀρτεμίου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:5/5 ζ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:122

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀμφιτρίτη Χρ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεὺς Δημαρχίας,Πατρίς:Σέριφος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/7 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:19, Ἀπουσίες:120/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἄντ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:26/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:δ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:49/Παρατηρήσεις:17/9 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀναστ.Σώτ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:26/8 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:116

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνασ.Πάντ.Πρωτοπαππά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:28/8 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ, Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:108

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Ἀναγ.Τσιρτσίκου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:20/11 β ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ, Παρουσίες:11, Ἀπουσίες:128

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀθαν.Πέτ.Σκληρή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 β ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:20,Ἀπουσίες:51/Παρατηρήσεις:24/10 δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀθαν.ΑΘ.Φυτιμπάνη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Σοφικόν,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 1840 ἡ ἃ γ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:2/Παρατηρήσεις:1/7 μὲ πλοῖον

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀναργ.Ἀναγ.Γκουμούλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/4 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:129

18,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνας.Π.Παντελῆ,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:12,Ἀπουσίες:13/Παρατηρήσεις:1/8 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν εἰς τὴν μάθησιν

19,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Δ.Λαλούση,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:128

20,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀλέξαν.Ἀνασ.Σπαχής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:27/5 ζ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:64,Ἀπουσίες:32/Παρατηρήσεις:20/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

21,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνασ.Πᾶν.Ξεφτέρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ζ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:44,Ἀπουσίες:73/Παρατηρήσεις:30/12 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

22,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/8 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἃ ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:37

23,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἄντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:46/Παρατηρήσεις:30/11 ἀνεχώρησεν

24,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀνδρ.Χρ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεὺς  ,Πατρίς:Σέριφος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:5/10 β ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:γ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:55

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βάθης Ἰω.Καλαφάτης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1838 στ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Παρουσίες:16,Ἀπουσίες:55/Παρατηρήσεις:12/10 εἰς Σχολεῖον Ἑλληνικὸν

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βασίλ.Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:4/7 ἡ ζ στ στ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Παρουσίες:30,Ἀπουσίες:109

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βασίλ.Δήμ.Ρούγκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 1840 β ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:35,Ἀπουσίες:36/Παρατηρήσεις:24/10 δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βρέτας Κύρ.Βρέτα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τροφοδότης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 ἒ β γ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:48,Ἀπουσίες:91

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βασιλ.Δ.Ἀραπογιάννη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:27/9 γ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:48,Ἀπουσίες:70/Παρατηρήσεις:30/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Βασιλ.Ἀνασ.Γιανεριδάκη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:30/5 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:108

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γιώργ.Ἰω.Μεθενίτης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:18/8 1837 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Παρουσίες:3,Ἀπουσίες: 136/Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργ.Ν.Οὔγκρας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 1838 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:130 /Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργ.Γκίκα Γκιώνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:11,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:5/10 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Παρουσίες:35,Ἀπουσίες:104 /Παρατηρήσεις:δι'ἀπουσίαν δι'ἀποδημίαν

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γιαννούλα Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:4/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:120

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀλεξ.Κριεζὴ ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:14/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:51,Ἀπουσίες:88 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργ.Ἔμμ.Γιουρτής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:12,Ἀπουσίες:127

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γιώργ.Ἀναγ.Κατζουλιέρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 στ ἃ β δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:66,Ἀπουσίες:73/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἰω.Χάνοζα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:14/3 ἡ ἃ ἡ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:116 /Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Κ.Βίγκου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:5/9 ἡ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:52/Παρατηρήσεις:1/10 ἀνεχώρησεν

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἰω.Χελιώτης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:110

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἀνας.Κοσμᾶ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ, Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ, Παρουσίες:20, Ἀπουσίες:5 /Παρατηρήσεις:2/… ἀνεχώρησεν

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ν.Ἐλευθεράκης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 ἡ ἡ ἒ στ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:124/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γκίκας Ἀναγ.Λ.Μπαρού,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:28/5 ἡ στ δ στ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:7,Ἀπουσίες:42 /Παρατηρήσεις:1/9 εἰς Σπέτζαις

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργ.Δήμ.Τρίτσης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/8 στ δ γ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:45,Ἀπουσίες:69/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀπὸ ἐμπόδιον

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Κῶν.Κυριαζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σκυτοτόμος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:9/8 ἡ ἃ ἃ ἃ ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:35,Ἀπουσίες:7/Παρατηρήσεις:30/9 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωρ.Δήμ.Ἰω. ….πῆ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σκυτοτόμος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 1840 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:66

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργ.Ἰω.Μονοχαρτζή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:41,Ἀπουσίες:45/Παρατηρήσεις:30/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν 

18,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ν.Τζερεμές,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:23/9 ἡ ἃ γ δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:60

19,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἰω.Ν.Δρίβα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυπηγός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:23/9 ἡ ἃ γ δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:42/Παρατηρήσεις:10/11 εἰς Πόρον

20,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεώργιος Ἀντωνίου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἒ γ β γ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:50

21,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀθαν.Νεβρούζου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:22/10 ἒ ἃ γ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:37,Ἀπουσίες:74/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀπὸ ἐμπόδιον

22,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Γεωργ.Ἀθαν.Μπρούσκου,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:22/10 ἡ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:49

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Μονάς,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κηπουρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 στ στ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:5/Παρατηρήσεις:7/9 ἀνεχώρησεν

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἔμμ.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:26/6 1838 β ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Παρουσίες:5,Ἀπουσίες:114/Παρατηρήσεις:27/11 εἰς Λεωνίδιον

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Βασιλ.Λαουτιάρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:2/6 β ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:37,Ἀπουσίες:102/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀπὸ ἀμέλειαν

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:4/7 στ στ γ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:38,Ἀπουσίες:101 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀπὸ ἀμέλειαν

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Π.Μανόλης,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ ἃ β ἒ ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:130

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Κ.Δ.Μπούχλα,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:6/2 1839 ἡ ζ στ στ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Παρουσίες:57,Ἀπουσίες:82/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀπὸ ἀμέλειαν

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Ζιάκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:130

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Στ.Καρά,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:22/8 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:57,Ἀπουσίες:82 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.ΙΩ.Μόδη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:26/8 ἡ ἃ γ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:δ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:στ,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:48/Παρατηρήσεις:17/10 εἰς Τέχνην

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Π.Ἰω.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:21,Ἀπουσίες:118

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἃ ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:128

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δ.Μίχ.Προκώνη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γγ,Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:30/Παρατηρήσεις:2/9 εἰς ἐργαστήριον (μαγαζεῖον)

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Πάντ.Λυρακρή;;;,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/5 γ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:26,Ἀπουσίες:113

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δημοσθένη Μ.Δημαμά,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/8 ἡ στ στ ἔ, Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:25,Ἀπουσίες:75

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Νίκ.Μπούκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:70

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Μονοχαρτζή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:18

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Δήμ.Ἰω.Μούλου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:2/10 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:57

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Μίχ.Καθήκουρης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:28/6 1838 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:107

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Εὐάγγελος Δ.Γαρουφαλή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:5/9 ζ ἡ ἡ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Παρουσίες:16,Ἀπουσίες:23 /Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Νίκ.Ξανθοῦ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Σίφνος, Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ζ ἡ ἃ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ, Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:43,Ἀπουσίες:6/Παρατηρήσεις:1/9 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἑλένη Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:4/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:124

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἐμμαν.Κ.Π.Μανόλη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:13/6 ἡ στ στ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:39,Ἀπουσίες:100

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἐμμαν.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 1839 ἡ ἒ δ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:42, Ἀπουσίες:97/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'οἰκιακὰ

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἑλένη Πάντ.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/4 1840 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ, Παρουσίες:19, Ἀπουσίες:120 /Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Ἰω.Ξανθοῦ,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:25/4 ἡ στ ἒ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:53,Ἀπουσίες:84/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Σίφνον

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἐλευθ.Νίκ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 ἡ ἡ δ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:125/Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἐλευθ.Δήμ.Ἀραπογιάννη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:17/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:51/Παρατηρήσεις:30/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν πεντηκονθήμερον

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἔμμ.Πάντ.Γέρου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/7 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:66,Ἀπουσίες:73/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἑλένη Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἡ ἡ ζ ἡ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἀπουσίες:68/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελέστατος

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Εὐστράτιος Ἄντ.Εὐστρατίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/10 ἡ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:3,Ἀπουσίες:40/Παρατηρήσεις:1/12 ἤλλαξε Σχολεῖον

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Εὐανθ.Γεωργ.Μοσχονά,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:17/10 στ ἃ β γ,Ἀναγνῶσις:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:39

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ζόγκω Ἔμμ.Οἰκονόμου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:11/4 1838 ἡ ἃ β γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:19, Ἀπουσίες:106/Παρατηρήσεις:12/12 εἰς Σχολεῖον Κορασῖων

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ζόγκω Γ.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/12 1838 ἡ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Παρουσίες:13,Ἀπουσίες:55/Παρατηρήσεις:27/9 εἰς Σχολεῖον Κορασῖων

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἠρακλ.Πάντ.Ἰω.Μανιάτης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 1838 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:64,Ἀπουσίες:75 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἠλίας Ν.Α.Βότση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:13/9 1839 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:66,Ἀπουσίες:78/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἠρακλ.Χρ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεὺς Δημαρχίας,Πατρίς:Σέριφος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/7 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:53,Ἀπουσίες:86/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεόδωρ.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 1839 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:13,Ἀπουσίες:126

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:37,Ἀπουσίες:102 /Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεοφ.Ἄντ.Βόκου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/11 ἡ ἃ β δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:27,Ἀπουσίες:112

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεόδωρ.Παύλου Γέρου,Ἡλικία:15,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/3 1840 ἡ γ ζ δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:26/Παρατηρήσεις:4/8 μὲ πλοῖον

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεοφ.Θ.Ἰω.Φλώρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/8 ἃ ἃ  ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:86

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Θεόδωρος Ἰω.Στίπα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/12  ζ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:20

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ράφ.Μαρούκας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:20,Ἀπουσίες:119

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἔμμ.Γιουρντὴς ,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:13/10 στ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:125

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ράφ.Στριμπούλης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 1838 στ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:107

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Δήμ.Μαστραντώνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 στ ἃ β β ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:96,Ἀπουσίες:54/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Νίκ.Βανού,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:9/9 ζ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ, Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:5,Ἀπουσίες:134

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:11/9 γ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:ἔ, Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:128

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:20/10 ἡ ἃ ἃ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ, Χριστιανική. Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:120

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Δήμ.Μαντά,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 1839 ἡ ἃ β γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική. Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:8,Ἀπουσίες:131/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ράφ.Βανού,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἃ ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική. Διδασκαλία:β, Παρουσίες:36,Ἀπουσίες:103 /Παρατηρήσεις:δι'ἀσθένειαν

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Λάζ.Ρετσούλας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 ἡ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική. Διδασκαλία:γ, Παρουσίες:12,Ἀπουσίες:37/Παρατηρήσεις:1/9 ἤλλαξε Σχολεῖον

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Δήμ.Ἀλεξάνδρου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:20/1 β ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ, Χριστιανική.Διδασκαλία:γ, Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:120

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Γεωργ.Λυχνοῦ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 στ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ, Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:39/Παρατηρήσεις:2/9 ἤλλαξε Σχολεῖον

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Δήμ.Θεοδωράκη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/9 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:59 /Παρατηρήσεις:14/9 εἰς Ἀθήνας

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Νίκ.Φροῦτα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:9/7 ἡ ἃ ζ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ, Χριστιανική.Διδασκαλία:στ, Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:12,Ἀπουσίες:120 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἀναργ.Δαμαλίτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/7 ἡ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική. Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:5,Ἀπουσίες:8 /Παρατηρήσεις:7/8 ἤλλαξε Σχολεῖον

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/7 δ ἃ ἃ β, Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β, Παρουσίες:58,Ἀπουσίες:68/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Ἀθήναν

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Νίκ.Κωνσταντάκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Κύθηρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/8 ἡ στ στ στ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ, Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:85

18,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Μίχ.Σοτρίδα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/8 ἡ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β, Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:99

19,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Θεοδωρ.Φλώρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:20/8 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β, Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:71

20,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Θεοδωρ.Δ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κουρεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/9 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β, Παρουσίες:11,Ἀπουσίες:66

21,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἰω.Νίκ.Κομποχείλη;;;;,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/11 ἡ ἃ στ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ, Παρουσίες:1,Ἀπουσίες:18/Παρατηρήσεις:1/12 μὲ πλοῖον

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κώντ.Ἰω.Δαφνοπούλου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική. Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:36,Ἀπουσίες:103 /Παρατηρήσεις:δι'ἀμέλειαν

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Γ.Λάζ.Νέγκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποναύκληρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 στ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:4,Ἀπουσίες:135

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κύρ.Δήμ.Μαστραντώνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/5 1838 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:88,Ἀπουσίες:51 /Παρατηρήσεις:δι'ἀσθένειαν καὶ ἀμέλειαν

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κοσμᾶς Π.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 1839 ἡ ἃ β γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:108

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Εὔθ.Μεθενίτη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 ἡ ἃ β δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:26,Ἀπουσίες:113

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κυριάκος Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:10/1 ζ ἃ ἃ β, Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:124 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Ἄντ.Παυλή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἃ ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:122

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Ἰω.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:97

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Ἰω.Ν.Δρίβα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/9 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:42/Παρατηρήσεις:19/11 εἰς Πόρον

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κύρ.Γεωργ.Κριεζή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἡ γ β γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:62

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Κῶν.Ἄντ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματῆς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἃ ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:67

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Λάζ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:30/1 1838 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:12,Ἀπουσίες:127

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μαρία Δ.Θεοδωράκη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:11/1 1838 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ,Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:118/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς …. Ἐπιμελὴς

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μαρίνος Ν.Ξανθοῦ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ζ ἃ ἃ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:43,Ἀπουσίες:6/Παρατηρήσεις:1/9 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μαριγῶ Ἔμμ.Σκούρτη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/8 1839 στ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:27,Ἀπουσίες:112/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Σῦρον

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μόσ.Πάντ.Μεθενίτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:124

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μόσ.Ἰω.Στριμπούλης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:25,Ἀπουσίες:114

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μπήλιω Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 γ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:68

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Μεταξία.Μπουλουμαντή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:22/10 ζ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:2,Ἀπουσίες:18/Παρατηρήσεις:18/11 εἰς Σχολεῖον Κορασῖων

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Παρουσίες:20,Ἀπουσίες:119

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἄντ.Μπουντούρης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:8/12 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:33,Ἀπουσίες:106/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἔμμ.Κιοσές,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 1838 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ , Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:116

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἔμμ.Σαχίνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:6/6 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:36/Παρατηρήσεις:28/8 ἤλλαξε Σχολεῖον

 5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἰω.Νίκ.Γκίκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/11 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:28,Ἀπουσίες:111

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Γεωργ.Βούλγαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:9/1 1839 γ δ γ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Παρουσίες:16,Ἀπουσίες:114/Παρατηρήσεις:12/12 εἰς Τέχνην

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Δήμ.Μεθενίτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/6 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:4,Ἀπουσίες:135

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Θεοδωρ.Λούση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:30/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:125

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Πάντ.Πυρπηρή,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/9 1840 ζ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:30,Ἀπουσίες:88/Παρατηρήσεις:31/12 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Γεωργ.Δεδάκη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:10/5 ἡ ἃ β γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:46,Ἀπουσίες:93/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Ἰω.Μαδάρου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:19/6 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:38,Ἀπουσίες:33/Παρατηρήσεις:24/10 δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Νίκ.Σταύρου Κατσούλη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:40,Ἀπουσίες:8/Παρατηρήσεις:30/9 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Οὐρανία Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 1838 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:6,Ἀπουσίες:133

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Παναγ.Γ.Κούγιος,Ἡλικία:4,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 στ ἒ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Παρουσίες:3,Ἀπουσίες:22

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πάντ.Γ.Α.Σακελαρίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/4 1839 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:28,Ἀπουσίες:111

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πάντ.Χριστ.Γούση,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σαπουνάς, Πατρίς:Κυδωνιεύς,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/8 ἒ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:45,Ἀπουσίες:94/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἐμποδίον

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἀναρ.Παναγιώτου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Παπλωματοποιός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἅ,Παρουσίες:2, Ἀπουσίες:58/Παρατηρήσεις:13/9 εἰς Τέχνην

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Παύλ.Ἰω.Ζιάκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:28/8 1839 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:9,Ἀπουσίες:130

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Νίκ.Φωκά,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:16/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:3,Ἀπουσίες:136 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πέτρος Φρ.Τσαλίκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:75,Ἀπουσίες:43/Παρατηρήσεις:30/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πάντ.Ἰω.Κουλούρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 β ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:122/Παρατηρήσεις:25/10 δι'ἀπουσίαν τεσσαροκονθήμερον

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πᾶν.Ἰω.Ἀρελοπούλου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 ἡ ἃ β δ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:49,Ἀπουσίες:42

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πέτρος Ἰω.Ἀρτεμίου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:18/3 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:49/Παρατηρήσεις:15/10 ….δι'ἀπέχθειαν

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πᾶν.Γ.Ὑφαντόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/6 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:107/Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Παναγ.Γεωργ.Χρόνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:2/8 ἡ ἃ β δ ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:99/Παρατηρήσεις:Ἐπιμελὴς

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πέτρος Α.Ἰω.Κριεζή,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/10 γ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:β,Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:54

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Πᾶν.Ἰω.Ἀργείτη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/11 1840 ἡ ἃ στ γ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:5,Ἀπουσίες:38

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ραφαὴλ Γκίκα Γουγγίνας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 γ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Παρουσίες:19,Ἀπουσίες:21

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ράφ.Ἀναγ.Ραφελιά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/5 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:25,Ἀπουσίες:77/Παρατηρήσεις:9/12 ἐξαλείφθη ἀποστρεφόμενος τὴν μάθησιν

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Σοφία Γεωργ.Μοσχονά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:12/6 1837 δ γ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ,Παρουσίες:1,Ἀπουσίες:138 /Παρατηρήσεις:Ἐπιμελεστάτη

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Στάμ.Ἀναγ.Γιαννίκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:15/9 ἒ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Παρουσίες:13,Ἀπουσίες:36 /Παρατηρήσεις:1/9 ἀνεχώρησεν

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Σοφία Ἔμμ.Οἰκονόμου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:11/4 1838 ἡ β β ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἅ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἅ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἅ, Παρουσίες:39,Ἀπουσίες:84 /Παρατηρήσεις:8/12 εἰς Σχολεῖον Κορασῖων

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Σόλων Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀναγνῶσις:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:γ,Παρουσίες:5,Ἀπουσίες:110/Παρατηρήσεις:27/11 εἰς Σκιάθον

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Στάμ.Ἀναστ…Τσαλίκη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:18/3 στ ἃ ἃ β,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:45,Ἀπουσίες:73/Παρατηρήσεις:30/12 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τεσσαρακονθήμερον

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Στάμ.Μίχ.Καθήκουρης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/4 ἡ στ στ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἔ,Παρουσίες:25,Ἀπουσίες:71/Παρατηρήσεις:1/11 εἰς Τέχνην

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Σωτῆρος Π.Γεωρ.Νικολάου,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Μονεμβασία,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/6 ἡ δ γ ἔ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β/Παρατηρήσεις:1/7 εἰς τὴν πατρίδα του

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Σάββας Ἰω.Ἀνδρέου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:7/8 ἡ στ ἒ δ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:30,Ἀπουσίες:12/Παρατηρήσεις:29/10 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Φούρη Θ.Ἰω.Δοντά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γραμματεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:1/3 1840 δ ἃ β ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χριστιανική.Διδασκαλία:δ,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:129

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Χρυσούλα Μίχ.Μαύρου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:24/1 1838 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χριστιανική.Διδασκαλία:στ,Παρουσίες:3,Ἀπουσίες:136

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Χρῆστος Θεοδωρ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κουρεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως,ἔτος καὶ κατάταξις:13/9 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀναγνῶσις:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἅ,Παρουσίες:18,Ἀπουσίες:59

1,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Ἀριάδνη Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη ,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἡ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἡ /Παρατηρήσεις:ἀκολουθοῦσαν τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελέστατη

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο:Παρασκευὴ Π.Πρωτοπαπά,Ἡλικία:12,
Ἐπάγγελμα Πατρός:Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἀναγνῶσις:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χριστιανική.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματικὴ & Ἔλλ.Μάθημα:ἡ,Ἑλληνικὴ Ἱστορία:ἡ/Παρατηρήσεις:ἀκολουθοῦσαν τὰ μαθήματα καὶ συγχρόνως χειροτεχνήματα.Ἐπιμελέστατη


 176 Αύξων Ἀριθμὸς
52 ανεχώρησαν καθόλη τὴν ἐξαμηνίαν
 124 μένουν εὐρισκόμενην τὴν  Ἀὴν τῆς Ἅ΄Ἐξαμηνίας
 Γενικαί Παρατηρήσεις:82 ἀνεχώρησαν καθ'ὅλον τὸ ἔτος 1840.101 ἦλθον καθ'ὅλον τὸ ἔτος
Προβιβασμοί καθόλην τὴν Ἐξαμηνίαν εἰς ὅλα τὰ μαθήματα :85 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν,116 εἰς τὴν Γραφήν,94 εἰς τὴν Ἀριθμητικήν,56 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν,28 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
 Εν Ὕδρα τὴν 12ην Ἰανουαρίου 1841.Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ι.Χωματιανός. Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴ 10η Φεβρουαρίου 1841.Ἡ ὑπὸ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας ἐπιθεωρητικὴν ἐπιτροπήν.Ὁ Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης
Πίνακας Ἑξαμηνιαίου Ἐλέγχου B Ἑξαμήνου 1840
Ἔλεγχος τῆς Προόδου τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῆς Διοικήσεως καὶ Δήμου Ὕδρας.
Αριθμός Πρ191/Δικ5,Ἔλεγ.91,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀπόστολος Γ.Ἀποστόλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 1840 γ ἡ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:44,Προσεκτικός καὶ ἔκτακτος

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀπόστολος Κολοκοττρώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων: Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 β δ β,Γραφή:γ ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:1324,αφελής

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀριστείδης Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ β β,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:60

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Δ.Καρπούσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 β ἒ β,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:25,Κόσμιος

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀριστείδης Γ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 β ἒ β,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:274,Επιμελέστατος,εὐπειθής,προσεκτικός,κάλλιστος μαθητὴς

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Μπάλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:81,5,αμελής ἀλλ'εὐπειθὴς

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Δ.Καραγιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:64,5

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Γ.Φιλιπάγγος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Φούρναρης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 γ β β,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:294,άτακτος

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Γ.Φιλιπάγγος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Φούρναρης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:294,άτακτος

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Δ.Μπαρούς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ ἡ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:58,Έκτακτος καὶ εὐπειθὴς

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀριστείδης Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:28,Έκτακτος καὶ εὐπειθὴς

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Ἰω Νικολαργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:194,Έκτακτος καὶ εὐπειθὴς

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ζ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:40,5,αμελής 

14,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Θ.Δραπανιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 β ἒ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:65,5,αμελής 

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Δ.Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ ζ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:36,5,Επιμελής καὶ ἔκτακτος

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνης Γ.Τσιλιγκύρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Χαλκεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ ζ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:40,5,αμελής 

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:2,5,Έκτακτος καὶ εὐπειθὴς

18,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Χρόνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:90,5,ανεχώρησεν τὸν 8βριον

19,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Τραχανάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ ἡ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:69,5,Έκτακτος 

20,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Γ.Γγέγκος,Πατρίς:Πελοπόννησος,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:…..,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 στ ἡ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:30, ανεχώρησεν τὸν 8βριον

21,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Π.Ν Δαμιανοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἃ ,Ἀριθμητική:ἃ ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:105,5

22,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Ε.Ποῦλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 β β β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:δ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:111, ανεχώρησεν τὸν 8βριον

23,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ἤλ.Μητρούλιας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 στ ζ δ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:73,5,αμελέστατος

24,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:90,5,αμελέστατος

25,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:7,Έκτακτος

26,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Γ.Τοῦσα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/8 ἃ ἃ ἅ, Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52, Ἔκτακτος καὶ εὐπειθὴς

27,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Λ.Πινότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/12 στ στ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:5, Ἔκτακτος καὶ εὐπειθὴς

28,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Γ.Τοῦσα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων: Ὑγειονομικὸς Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :30/12 γ ἒ β,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:

29,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀλέξανδρος Ν.Καπνοπούλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :21/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:33,5,ανεχώρησεν τὸν Αὔγουστον

30,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνέζω Ν.Σκόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:85,5,Κοσμία καὶ ἔκτακτος

31,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀγγελικὴ Π.Ν.Δαμιανοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/12 ἒ ζ γ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Κοσμία καὶ ἔκτακτος

32,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βασίλειος Νικολαργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:5,5,ευπειθέστατος καὶ ἔκτακτος

33,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βασίλειος Ν.Μαυρουδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52,αμελής

34,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Γ.Τέτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 δ ἒ β,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:49,5,κακοήθης καὶ λιποτάκτης

35,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Β Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἒ ἡ γ,Γραφή:ζ, Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:14,κακοήθης καὶ ἄτακτος

36,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Χρυσοχόου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 β β β,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:60,ανεχώρησεν τὸν 8βριον

37,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 1840 ἃ ἒ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:105 ,ευπειθής

38,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Α.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:59,5,απειθής

39,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Καραγκιόζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ζ ζ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52,έκτακτος

40,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Μαντσουράνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ γ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:60,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

41,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:59,έκτακτος ἀλλὰ ἀμελῆς

42,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Μιχαλαριᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:85,5,έκτακτος ἀλλὰ ἀμελῆς

43,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:8,5,έκτακτος καὶ κόσμιος

44,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Κοκκοράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:94,αμελής

45,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Η.Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ζ ἡ στ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:26,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

46,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Μπογιατσής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:50,άτακτος

47,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Θ.Βοῦτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:32,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

48,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Α.Μαστρογεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :26/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:62,άτακτος καὶ ἀμελῆς

49,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Οἰκονόμου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/8 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:27,έκτακτος

50,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Α.Γ.Ἀναστασάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/8 ἃ ἒ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52,5

51,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Φραγκίσκου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/10 στ ζ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:20

52,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Φούρναρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἒ ζ ἔ,Γραφή:ἔ, Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:11,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

53,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Γιουρδὴς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἒ ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:12,5,κάκιστος μαθητὴς

54,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:14,5,έκτακτος

55,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Ζαβοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Τέκτων, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:79

56,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Τσολάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:45,5,Επιμελής 

57,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Π.Ν Ἀγαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ στ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:93,5

58,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Στ.Πετρομουστάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:10,ανεχώρησεν τὸν Ἰούνιον

59,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:16,Έκτακτος

60,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Πλατανίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:66,,5ανεχώρησεν τὸν 7βριον

61,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δαμιανὸς Ν.Μαυρουδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:124,5 αμελέστατος

62,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Κοκκοράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:108,αμελέστατος

63,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Γκ.Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/3 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ, Ἀνάγνωση:δ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:80,5,Έκτακτος

64,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 ἃ β ἅ,Γραφή:γ, Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:57,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

65,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Κ.Ρόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :16/7 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:35,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

66,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7/8 β στ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:39,Επιμελής

67,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Κ.Μπουλαμαντής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/11 β ἒ β,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:25,5,αμελής

68,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Π.Τενεκές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:1

69,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Χ.Ἀγαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 γ στ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:8,κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

70,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εἰρήνη Ἰω.Πλατανίτη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 γ ἡ γ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:13,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

71,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Δ.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ στ δ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:35,5,έκτακτος

72,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εἰρήνη Ἀνδρ.Παππαδόπουλου,Πατρίς:Ναύπλιον,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:24,ανεχώρησεν τὸν 9βριον

73,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἑλένη Τσαμαδού,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:41,5,Κοσμία καὶ ἔκτακτος

74,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἑλένη Ἤλ.Μητρελία,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :17/8 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:39,5,Κοσμία καὶ ἔκτακτος

75,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ζαχαρούλα Καπνοπούλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:17

76,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἠλίας Π.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἒ δ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:116,5αμελέστατος

77,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεοφάνης Ἀνδριτσόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:36,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

78,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεμιστοκλῆς Ι.Μουστάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:14,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:7,5,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

79,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόδωρος Δ.Κλήμης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/6 ζ ἡ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:96,έκτακτος

80,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόδωρος Λ.Κίτσος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :15/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:54,5,έκτακτος καὶ κόσμιος

81,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Παππανδρέου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ζ ἡ στ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:33,5,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

82,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:38,ευπειθής

83,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γ.Λυγκόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 γ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:15,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

84,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:41,αμελέστατος

85,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ γ β,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:8,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

86,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γκ.Γκίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ στ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:40,5,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

87,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γ.Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ δ γ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:17,5,αμελής

88,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Π.Ν Δαμιανοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:45,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

89,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Καραγιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:79,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

90,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Π.Θεοδώρου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 1840 β στ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:47,5,καλός μαθητὴς καὶ ἐπιμελὴς

91,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Μεκίρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:44,5,καλός μαθητὴς καὶ ἐπιμελὴς

92,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Π Κολκοσίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 ἃ β ἅ,Γραφή:γ, Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:112,αμελής

93,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰάκωβος Ἰω.Σαπούνου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :..  β δ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:98,5,ανεχώρησεν τὸν 9βριον

94,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Θ Μπάρλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :20/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:98,ανεχώρησεν τὸν 9βριον

95,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μαυριδερός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :18/9 γ ἒ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:46,έκτακτος

96,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰάκωβος Χαλιτσόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :17/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:25,έκτακτος καὶ κόσμιος

97,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κοσμᾶς Γ.Καμίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ἡ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:54,έκτακτος καὶ κόσμιος

98,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Γκ.Γκίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:19,ανεχώρησεν τὸν Ἰούνιον

99,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:60,5,έκτακτος

100,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Β.Σότσος;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:57

101,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Γ.Ἀποστόλου ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 γ ἒ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:21,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

102,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Ν.Γκίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:δ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:94,φρόνιμος,ἐπιμέλεστατος καὶ κάλλιστος μαθητὴς

103,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :17/6 ἃ β ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:113,άτακτος καὶ ἀμελῆς

104,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Κ.Ρόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :16/7 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:7,ανεχώρησεν τὸν Ἰούνιον

105,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Γ.Τσιγκάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7/8 β ἒ β,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:41,επιμελής

106,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Ἰω.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7/8 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:55,5,έκτακτος

107,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κοσμᾶς Γ Μαστρογεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9/9 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:20,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

108,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Καλλιόπη Δ.Παπαμανώλη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:13,ανεχώρησεν τὸν Ἰούλιον

109,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Α.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:64,5,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

110,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Δ.Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :31/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:14,5,Κοσμία καὶ ἔκτακτος

111,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Φρέντσας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :30/7 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:43,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

112,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Γ Ρήγας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52,ανεχώρησεν τὸν 9βριον

113,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Γ.Φιλιππάγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Φούρναρης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἒ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:85,5,άτακτος μαθητὴς

114,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Δ.Μπαρούς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:43,έκτακτος

115,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μιχαὴλ Κ.Γρίβας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ἃ β ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:δ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:57,ανεχώρησεν τὸν 7βριον

116,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Λ.Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ἒ ἡ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:28,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

117,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:19,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

118,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μαρία Μπαρμπαρή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:155,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

119,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπίλιω Α.Μπερδελή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:40,5

120,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μαριγῶ Α.Μπαΐρη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :30/7 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:60,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

121,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μαριγῶ Γ.Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:9,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

122,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Ἰω.Κιοσσές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ἔ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:28,άτακτος καὶ ἀμελῆς

123,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Γ Κοκκωνέζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:52,έκτακτος ἀλλ' ἀμελὴς

124,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Γ.Τέτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:14,Τέχνη τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ἡ ἔ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:71,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

125,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Ἰω.Γγέκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Χαλκεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:110,5 ,αμελέστατος

126,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Βερβενιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:40,5,έκτακτος

127,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Γ.Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:45,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

128,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Γ.Λυγκόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:57,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

129,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Α.Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ  ἒ ἔ, Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:14,5άτακτος καὶ ἀμελῆς

130,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Β.Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:15,έκτακτος

131,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Ἰω Ζιαβός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Τέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:92,5,έκτακτος ἀλλ' ἀμελὴς

132,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Δ.Θεοδωράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ στ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:στ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:64,έκτακτος ἀλλ' ἀμελὴς

133,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Β.Μπουδούρης ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἃ γ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:58,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

134,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Γ.Χαραμής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ἒ γ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:76,αμελέστατος

135,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Τσαλίτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/6 δ ἡ δ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:95,αναχώρησεν τὸν 8βριον

136,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Μ.Καρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :16/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:6,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

137,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:10,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

138,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Α.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:54,5,αμελής καὶ λιποτάκτης,κάκιστος μαθητὴς

139,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Μ.Μαντοσμάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:101,5,αμελής ἀλλ'ἔκτακτος

140,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Τέχνη τῶν Γονέων:Μεταξουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:73,αμελής ἀλλ'ἔκτακτος

141,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ἰω.Μαρούκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:14,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:30,Επιμελής

142,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Α.Ἄρμπης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 1840 ἃ β ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:28,έκτακτος

143,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἃ Μαρίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/11 δ στ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:19,έκτακτος

144,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πετρούλα Ἰω.Γιουρδή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/12 στ ἡ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:2,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

145,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Δ.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :20/5 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:36,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

146,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στυλιανὸς Σ.Κορδιαλένιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἰατρός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἒ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:46,5,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

147,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στέφανος Δ.Βλάχος ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:16,5,έκτακτος ἀλλ' ἀμελὴς

148,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σπύρος Ἰω.Βανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ στ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:64,αμελής καὶ λιποτάκτης

149,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Παππαμανόλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ζ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:12,αμελής καὶ λιποτάκτης

150,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Τέχνη τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 ζ στ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:2,5,αμελής καὶ ἄτακτος

151,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Σ.Λελούδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Τέχνη τῶν Γονέων:Θερμοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 γ ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:49,5,έκτακτος

152,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Γ.Κιούρτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἃ ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:70,5

153,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Κ.Γιαννίτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Τέχνη τῶν Γονέων:, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :26/11 ζ ἡ ζ,Γραφή:ζ, Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:3,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

154,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σοφούλα Δ.Καλαφάτη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωση:β,Ἀριθμητική:ἅ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:28,5,αναχώρησεν τὸν Αὔγουστον

155,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στυλιανῆ Γ Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Τέχνη τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 γ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:11,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

156,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταματίνα Α.Μπερδέλη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες: 30,έκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

157,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Π.Μακρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ, Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:18,απερίσκεπτος

158,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φίλιππος Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωση:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:45,έκτακτος καὶ κόσμιος

159,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Ν.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:68,5,λιποτάκτης

160,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Θ.Κ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωση:στ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:43,5,έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

161,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χριστόφιλος Π.Ζόρζη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Τέχνη τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωση:γ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:15,έκτακτος

162,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χρίστος Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Τέχνη τῶν Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἒ ,Ἀνάγνωση:ἔ,Ἀριθμητική:β,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:84,5

163,Ὄνομα & Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κονδύλω Βρέτα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11 ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :16/12 ἒ στ γ,Γραφή:ἒ ,Ἀνάγνωση:στ, Ἀριθμητική:γ,Ἀριθμὸς παρουσιῶν τοῦ παρελθόντος ἑξαμήνου ἡμέρες:5,5,κοσμία 


Περίληψις
 Τὸ παρελθὸν ἱστάμενον ἦλθον νέοι μαθητές: 170
Ανεχώρησαν μαθητὲς :37
Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν 2αν Ἰανουαρίου 1841 μαθηταί:133
Σημείωσις:ΟΙ ἐλλείποντες 7 μαθητὲς ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 170,ἦλθον,ἔφυγον καὶ πάλιν ἦλθον καὶ ἕνεκα τούτου δὲν ἐγράφησαν τὰ αὐτὰ ὀνόματα.Ἰδὲ τοῦ ὑπ'ἀριθμ.Πρ.190/2 Ἐλέγχου 8 τοῦ Πίνακος Κατατάξεως ἀπὸ 22/5 ἕως 31/12

Ο Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας.Ἐν Ὕδρᾳ τὴ 13η Ἰανουαρίου 1841. Ἡ τῆς ἐπὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας ἐπιθεωρητικὴν ἐπιτροπήν.Ὁ Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης.
Τὴν 18ην Φεβρουαρίου 1841,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 237/27 Φέβ/Ἄρ.Πρ:6877 ἐπιστολὴ τοῦ κοινοποίησε εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἑξαμηνιαίας προόδου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ὁμοίως ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος-ἐκτελῶν χρέη Διευθυντοὺ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων-μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 191/Διακ.5,Ἐλέγχου 9 ἐπιστολὴ τῆς 10ης Ἰανουαρίου 1841 (ἔλαβε ἀριθμὸ πρωτοκόλλου τῆς 27ης Φεβρουαρίου 1841/ἄρ.πρ:6876 τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας),ἐκοινοποίησε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἑξαμηνιαίας προόδου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας ποὺ διυήθυνε.


«..Διευθύνεται ἐγκλείστως πρὸς τὴν Σ.Β.ταύτην Γραμματείαν ὁ ἀπὸ 22/5-31/12 ἔλεγχος τῆς προόδου τῶν μαθητῶν τῶν εἰς τὸ ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν μου Ἐπαρχιακὸν Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας διδασκομένων,κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν εἰς τὸν Ὁδηγὸν τῆς Μεθόδου σελίδα 96 χίλ.9-35 ὁριζομένων,καὶ ὑποφαίνομαι..»


Ἡ ἐπιστολὴ φέρει παρατήρηση της 28ης Φεβρουαρίου 1841,τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας διὰ τὴν περιορισμένη προόδο τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.:


«…ἐπαρατηροῦμεν δὲ ὅτι καὶ ἠλικωμένοι μαθηταὶ ἐγχρονίζουσι πολὺ εἰς τᾶς ἐλευθέρας κλάσεις τῶν μαθημάτων καὶ μάλιστα τῆς ἀριθμητικῆς…»Τὴν 17ην Μαρτίου 1841,ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος ἀπέστειλε νέα ἐπιστολὴ (ὑπ’ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 195/Διεκ.10 (27 Μάρ,Ἄρ.Πρ:7300)) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία,θεωρώντας πὼς ἡ συγκεκριμένη παρατήρησις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν του καταλόγιζε εὐθύνες καὶ πλημμελῆ ἄσκηση τῶν καθηκόντων τοῦ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος,προσπαθώντας νὰ ἀντικρούσει τὴν ἀναφορὰ  τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας ἐπεσήμανε τὸ γεγονὸς πὼς κατὰ τὴν ἔναρξη ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων του,παρέλαβε τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον παραμελλημένο καὶ εἰς ἄθλιαν κατάστασιν.Ἅμα τὴν παραλαβεῖ τῶν καθηκόντων του,ἐπιχειρῆσε ἀρχικῶς νὰ κατατάξει τοὺς μαθητὲς τοῦ Σχολείου εἰς τὶς κατάλληλες μαθητικὲς κλάσεις.Λαμβάνοντας ὅμως σοβαρὰ τὴν ὑπόδειξιν τοῦ συναδέλφου Δημοδιδασκάλου τοῦ  Ἰωάννου Χωματιανοῦ,τελικῶς ἀπέφυγε νὰ προβεῖ εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐνέργειαν διὰ νὰ ἀποφύγει τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὴν ὀργὴν τῶν γονέων τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ποὺ διήθυνε.


«..Τὴν 22αν Μαΐου ὄτε ἀνεδέχθην τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον,βλέπων τὴν ἀθλίαν κατάστασιν αὐτοῦ,ἠθέλησα νὰ καταγράψω τοὺς μαθητᾶς εἰς νέον Μαθητολόγιον,ἴνα κατατάξω ἕνα ἕκαστον μαθητὴν εἰς τὴν ὁποίαν ἄνηκε τάξιν,ἀλλὰ τίνες ἐκ τῶν Δημοτῶν τοὺς ὁποίους κατὰ πρώτον ἐγνώρισα,ὡς καὶ ὅσον ἀδελφός μου κ. Ἰωάννης Χωματιανὸς ὁμιλῶν περὶ τῆς ἀθλίας καταστάσεως τοῦ Σχολείου,μοῦ εἶπεν ἂν «κάμης τοῦτο Καλλίερε,θὰ εἰποῦν οἱ παῖδες εἰς τοὺς γονεῖς τῶν ὅτι τοὺς κατέταξες ἀπὸ ἀνωτέρας εἰς κατωτέρας κλάσεις,καὶ θὰ σύρης κατά σου τὴν ὀργὴν τῶν γονέων τῶν»’ ἔχων δὲ καὶ ὑπ’ὄψιν τῶν ὑπ’ἀριθμ.133:411/517 Β.Διορισμόν μου,ὅστις μου λέγει «δὲν ἀμφιβάλλομεν δὲ ὅτι ὄχι μόνον θέλετε «εὐδοκιμήσει καὶ εἰς τοῦτο τὸ σχολεῖον διὰ της ….κτλ «ἀλλ’ὅτι θέλετε εὐχαριστήσει καὶ τοὺς κατοίκους τοῦ τόπου»,δὲν ἠθέλησα νὰ πράξω καθὼς προεστοχάσθην, ἀλλὰ τοὺς ἄφησα ὅπως ὁ προκάτοχός μου κ.Βασίλειος Νικολαΐδης τοὺς εἶχε,καὶ τοὺς μὲν ἀνήκοντας εἰς τὴν β’ κλάσιν τοὺς εἶχεν εἰς τὴν δ’,τῆς ἔ΄εἰς τὴν ζ΄καὶ τῆς στ’ εἰς τὴν ἡ΄,πρὸς διόρθωσιν τῆς τοιαύτης ἀταξίας….»Πρὸς ἐπαληθεύσεως τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ ὀνόματός του,ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος συνέστησε εἰς τὴν Βασιλικὴν Γραμματείαν νὰ ζητήσει τὴν συνδρομὴ τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Σχολείων τῆς νήσου Ὕδρας,προκειμένου νὰ ἀποδείξει πὼς κατὰ τὴν περίοδο ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων του,συνετελέστη ταχεία πρόοδος εἰς τὴν ἐκμάθηση τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...