hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1769-2015.Οἱ μεγαλύτερες φυσικὲς καταστροφὲς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1769-2015.Οἱ μεγαλύτερες φυσικὲς καταστροφὲς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Ὕδρα 1769-2015.Οἱ μεγαλύτερες φυσικὲς καταστροφὲς

Οἱ μεγαλύτερες φυσικὲς καταστροφὲς
 (προελθοῦσες ἐκ τῶν φυσικῶν φαινομένων σεισμῶν-πλημμυρῶν)


Ύδρα 1769. Σεισμός 16ης Ιουνίου 1769Ἡ πρώτη μεγάλη φυσικὴ καταστροφὴ ποὺ ἔπληξε τὴν Ὕδραν, ἦτο ὁ ἐγκέλαδος τὴς 16ης Ἰουνίου 1769.Ὁ ἐγκέλαδος προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφὲς καὶ ἐκτεταμένες ζημίες εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ εἰς ἀρκετὲς οἰκίες τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας.

Τὴν μαρτυρία τοῦ ἰσχυρότατου σεισμοῦ,διέσωσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἰερόθεος Ζώταλης εἷς τὸν κώδικα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.


Πηγή: (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας Τόμος ΙΣΤ΄,σὲλ 24.«Κώδικας Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας») 

«1769 Ἰουνίου 16 ἡμέρα Τρίτη τὸ μεσημέρι ἔκαμεν ἕνας φοβερὸς σεισμὸς καὶ ἐκρημνίσθη φεῦ ἡ αὐτὴ ἐκκλησία.Τὸ μοναστήρι διερράγει εἷς πολλὰ μέρη.Ἡ χώρα ἐκρημνίσθησαν ὅλα τὰ ἀνώγεα’ μία συμφορὰ τῆς Ὕδρας ἀνεκδιήγητη καὶ ἐκλονεῖτο ἡ γῆ ἐπὶ ἡμέρας.Ἴλεως γενοὺ ἠμὶν Κύριε.»


Παράλληλα,εἰς τὸν Κώδικα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,διασώζεται κατάλογος εἰσφορῶν καραβοκυραίων τῆς νήσου ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν ποὺ ὑπέστη ἡ Ἱερὰ Μονή.(Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας Τόμος ΙΣτ΄,σελ 24)
(Κώδικας Μονῆς εἰσφορῶν μετὰ τὸν καταστρεπτικὸν σεισμὸν έτους 1769 «Ἐδῶ σημειώνω τοὺς καραβοκυρέους ὅπου ὑπόσχονται νὰ δίδουν ἕνα μερδικὸν εἷς ἕνα χρόνον διὰ τὴν ἐκκλησίαν,καὶ ἡ κυρία Φανερωμένη νὰ τοὺς δώση τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ.Ἀμὴν

1769 Σεπτεμβρίου 20.Ο Νικόλας Μπουντούρη
Και έδωσε ευθύς                      ρλ.  9
Οκτωμβρίου 28 έτερα               ρλ.  5
Δεκεμβρίου 16 ετέρα                ρλ.  4,20
Ιανουαρίου 31 ετέρα                ρλ. 5,30
                                              ρλ.20
                                              ρλ. 7
                                              ρλ.15,20
                                              ρλ.15
                                              ρλ.  8
                                              ρλ.25
                                            174,30
Έτι                                        ρλ.11
Σεπτεμβρίου 25 Γιάννης Λαζάρου Ντρένια
Οκτωμβρίου 1 Γκίκας Αναγνώστης Γκίκα
Οκτωμβρίου 1 Δημήτριος Γριπιώτης    ρλ.10
                                               ρλ.11
Παντελής Κάβουρας                 ρλ.  4
Οκτωμβρίου 3.Ο Δαμιανός
Νοεμβρίου  28                          ρλ.  5
Μπερικέτι                                ρλ . 2
Οκτωμβρίου 3 Δημήτρης Αναγνώστη Μπαρού
Οκτωμβρίου 29 έλαβα              ρλ.  4
Έτερα                                     ρλ.   3
έτερα                                      ρλ. 10
Οκτωμβρίου 13.Ο Τζώρτζος Τένου
Δημήτρης Κιοσές
Μπερικέτι ό,τι έστειλεν ο Θεός
Ο Χατζή Νικόλας τό...του
Γεώργης Γιάννη Ποριώτου
Ο Τζάκωνης Νοεμβρίου 21           ρλ. 4
                                                  ρλ.8,10
28 Θεοδωρής Βανού,και έλαβα    ρλ. 5
Έτερα                                         ρλ. 7
Αναγνώστης Μπίκου
Νοεμβρίου 1 Ο Γκίκουρηθης
Νοεμβρίου 1 Αντώνης Νικολού Μπίκου,μπερικέτι                          
                                                ρλ.5,22
Νοεμβρίου 3 Ο Κολέτζης
Νοεμβρίου 6 Αντώνης Λαζαρίμου
Νοεμβρίου 25 Γιάννης Γριπιώτης      ρλ. 5,20
έχει και                                           ρλ.70
Νοεμβρίου 26 ο Γιακουμάκης            ρλ. 5
                                                       ρλ.  5
                                                       ρλ.  5
Δεκεμβρίου 1 Ο Νικολός Μιχάλη       ρλ. 6,10
Δεκεμβρίου 13 Ο Γεώργης Κωνσταντή Πολίτη                                                  
                                                        ρλ. 3
Δεκεμβρίου 17 Άγγελος του Κουτουλουμά και έδωσεν
Ευθύς                                             ρλ.  6
Έχει απάνω του                              ρλ. 85

Δεκεμβρίου 22 Ο Χριστόφιλος
Δεκεμβρίου 1 Ανδρέας Κοκορέντες
Φεβρουαρίου 4 ρλ. 4,20
Ό Τζίγκος ρλ. 3,15
Έτερα       ρλ.4,20 
Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ μεγάλου ἐγκέλαδου ποὺ ἔπληξε τὴν Ὕδρα,τὴν 16ην Ἰουνίου 1769, ἀνεγέρθη ἐκκλησία ἀφιερωμένη εἰς τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Τυχῶνος,ποῦ τιμᾶται τὴν ἐν λόγω ἡμέρα.Ἡ συγκεκριμένη ἐκκλησία ἀποκαλεῖται ὡς «Ἐκκλησία τοῦ Σεισμοῦ». 


Ὁ Ἐμμανουὴλ Καλαφάτης (Συλλογὴ Ἀνθέων καὶ ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἓξ Ὕδρας,Πειραιεὺς 1936) ἀναφερόμενος εἷς τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Τυχῶνος,ἐπισημαίνει πὼς πολλοὶ ἐκ τῶν κατοίκων, θορυβημένοι ἐκ τῆς σφοδρότητος τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ φαινομένου, κατέφυγαν ὡς ἱερομόναχοι εἰς τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς νήσου,ἐπιζητώντας τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ.: 


«Ἓν Ὕδρα ὑπάρχει καὶ ἐκκλησία ὑπόγειος ἰσοπεδοῦται σχεδὸν μὲ τὴν γῆν ἢ ἐπιλεγόμενη τοῦ σεισμοῦ ἤτις ἐκτίσθη διὰ τὸν φόβον τοῦ σεισμοῦ ποῦ σεισμοὶ μεγάλοι πρὸ 100 ἐτῶν ἐτάραξαν τὴν νῆσον τόση δὲ ἦτο ἡ εὐσέβεια καὶ ὁ φόβος τῶν Ὑδραίων πρὸς τὸν Θεὸν ὥστε πολλοὶ ἐμόνασαν καὶ οἳ περισσότεροι ἐμαυροφορέθησαν..»Ὕδρα 1806.Πλημμύρα 16ης Ὀκτωβρίου 1806 Ἡ δεύτερη μεγάλη φυσικὴ καταστροφὴ ποὺ ἔπληξε τὴν Ὕδραν,ἦτο ἡ πλημμύρα τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 1806.Τὸ γεγονὸς καταμαρτυροῦν οἱ Ὑδραῖοι ἱστορικοὶ Γεώργιος Δ.Κριεζὴς καὶ Ἀντώνιος Μιαούλης. Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Ἀντωνίου Μιαούλη, ὁ ὁρμητικὸς χείμαρρος ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ ὀροπεδίου «Πεῦγες» προκάλεσε τὴν κατακρήμνιση εἰκοσιδύο οἰκιῶν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν ζωῶν ἀρκετῶν κατοίκων,ποὺ εἴτε ἐπνίγησαν εἴτε σκοτώθηκαν λόγω τῆς κατακρημνίσεως τῶν οἰκιῶν τους.Τέλος,τόσο ὁ Γεώργιος Δ.Κριεζὴς ὅσο καὶ ὁ Ἀντώνιος Μιαούλης ἀναφέρουν τὶς καταστροφὲς ποὺ προκλήθηκαν λόγω τῆς πλημμυρᾶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Πηγή:(Βιβλίον «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ)ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821,ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 1860,σὲλ 7 Γεώργιος Δ Κριεζής»).

«...κατὰ τὸ 1806 ἔτος,ὅταν ἐκρημνίσθησαν δεκαοκτὼ οἰκίαι,καὶ συνέβησαν εἷς τους ἐμπόρους μέγισται ζημιαὶ καὶ ὑψώθη ἢ πλημμύρα ἓν τῷ ναῶ τῆς Μονῆς ἀπὸ τὰ εἰσρέοντα ὁρμητικὰ ὕδατα μέχρι τῆς Ἁγίας Τραπέζης»Πηγή:(Βιβλίον:«Ὑπόμνημα Περὶ τῆς Νήσου ΎΔΡΑΣ ΑΦ΄ΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΤΩΚΗΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821,ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1864) Ἀντώνιος Μιαούλης»)

«Κατὰ τὸ 1806 ἔτος τὴν 16 Ὀκτωβρίου ἡμέραν τρίτην κατέβη πρὸς τὸ μέρος τῆς νήσου ὀνομαζόμενον «πεύκους» ....Ἡ ἐκ τῶν βουνῶν ὁρμητικὴ καταρροὴ τῶν νερῶν πρὸς τὴν χώραν,σχηματίσασα ἕνα μέγαν ποταμὸν ἀπετέλεσε τὸν κρημνισμὸν εἴκοσι καὶ δύο οἰκιῶν,τὰς ὁποίας προσέβαλε πανταχόθεν,καὶ τὴν ἀπώλειαν πολλῶν ἀνθρώπων,τῶν μὲν πνιγέντων,τῶν δὲ καταπλακωθέντων ὑπὸ τὰς κρημνισθείσας οἰκίας. Ὄλαι αἳ πρὸς τὸ λιμένα ἀποθῆκαι ἐβλάφθησαν,καὶ ἐκ τούτου ἔλαβον οἱ ἔμποροι μεγάλην ζημιάν.Ὁ ναὸς τοῦ Μοναστηριοῦ ἐγεμίσθη ἀπὸ νερὸν ἕως εἷς τὴν ἁγίαν τράπεζαν’ἀλλὰ τὸ συμβὰν τοῦτο δὲν διήρκησε παρὰ 1/2 τῆς ὥρας,ἀλλέως ἤθελεν ἐπιφέρει μεγάλην φθορὰν»

Ὕδρα 1837.Σεισμὸς 16ης Ἀπριλίου 1837Νέα μεγάλη καταστροφή,προκάλεσε εἰς τὴν πατρίδα μᾶς Ὕδραν,ὁ καταστρεπτικὸς ἐγκέλαδος τῆς 16ης Ἀπριλίου 1837.Ἦτο ὁ δεύτερος μεγάλος σεισμὸς ποὺ ἔπληξε τὴν νήσον Ὕδραν,ἐν μέσω τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος,μετὰ τὸν καταστρεπτικὸν σεισμόν της 16ης Ἰουνίου 1769.(Βιβλίον: «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ Ἃ΄ Ἔκδοση 2009»)


«Ἡ Ὕδρα μετὰ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ τοῦ 1769,ἐπλήγη ἀπὸ νέο ἰσχυρὸ σεισμό,τὴ Μεγάλη Τρίτη του ἔτους 1837 (16 Ἀπριλίου). Προκλήθηκαν πάλι ζημιὲς στὶς κατοικίες τῆς νήσου καὶ στὰ κτίσματα τῆς Μονῆς Φανερωμένης.Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ σεισμοῦ κατέπεσε καὶ ὁ σταυρὸς τοῦ καμπαναριοῦ τῆς Μονῆς,ὁ ὁποῖος παρ’ὀλίγο νὰ φονεύσει τὸν δήμαρχο τῆς Ὕδρας Λάζαρο Κουντουριώτη» .Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ σεισμόυ (Μεγάλη Πέμπτη 15 Ἀπριλίου ἀναφέρει ὁ Γιάννης Καραμῆτσος), Βιβλίον:(Ὕδρας Ἀλφαβητάριον,Γιάννης Καραμῆτσος,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,Ὕδρα 2001) ἐκινδύνευψε νὰ θανατωθῆ ὃ τότε ΔήμαρχοςὝδρας Λάζαρος Κουντουριώτης.

Σώθηκε ὡς ἐκ θαύματος, ὅταν ὁ μαρμάρινος σταυρὸς τοῦ παλαιοῦ κωδωνοστάσιου τῆς Μονῆς κατέρρευσε καὶ τὰ συντρίμμια τοῦ κατέπεσαν πλησίον του. 

Ὡς ἀναφέρει ὁ Νικόλαος Χαλιορὴς (Ὑδρέϊκα Λαογραφικὰ) ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης ἀφιέρωσε εἷς τὸ Μοναστήρι τὴν εἰκόνα τοῦ Ἅγιου Θεοφυλάκτου,εἷς ἀνάμνησιν τοῦ σεισμοῦ.Τὰ παλαιὰ ἔτη ἐτελεῖτο μικρὴ λιτανεία κατὰ τὴν 8ην Μαρτίου,ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοφυλάκτου. 

Σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τοῦ ἔντυπου τύπου τῆς ἐποχῆς,ὁ σεισμὸς προκάλεσε ἀκρωτηριασμοὺς καὶ πολλοὺς τραυματισμοὺς κατοίκων τῆς πόλεως,ἐνῶ ἀρκετὲς οἰκίες ὑπέστησαν σοβαρότατες ζημίες. Παράλληλα καταγράφηκαν καὶ τραυματισμοὶ πολλῶν ζώων.Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.10 Αὔγουστος 1934 σὲλ 219/,Ἄρ.11 Σεπτέμβριος 1934 σελ 245

«Ὑδραϊκὰ Χρονικά.Ὁ μεγάλος σεισμὸς τοῦ 1837»,Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου «εἷς τὸ περιθώριον τῆς ἱστορίας τῆς Ὕδρας»τῆς ὑπὸ ἔκδοσιν Ὑδραϊκὴς βιβλιοθήκης»Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Ἀθήνα»
«Ἓξ Ὕδρας τὴν 11ην Μαρτίου.

Τὴν 8 τοῦ τρέχοντος τὴν 9 καὶ 3)4 ὥραν π.μ,ἠκολούθησεν,ἔπειτα ἀπὸ ἕνα βροντώδη ἦχον καὶ μία δυσάρεστον ἀποφορὰν θείου,σεισμὸς ἀρκετὰ δυνατὸς ὅστις διήρκεσε 70 περίπου δεύτερα.Ὁ σεισμὸς οὗτος ἐπροξένησε μεγάλην ζημίαν εἷς τὴν νῆσον μας.Κάμποσα ὀσπήτια ἐγκρημνίσθησαν καὶ σχεδὸν ὅλα ἔπαθαν.Τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κοινοῦ,ἢ ἀλλιῶς τοῦ Μοναστηρίου,ὁ θόλος ὑπέφερε τόσον,ὥστε δὲν τολμᾶ πλέον κανεὶς νὰ ἔμβη εἷς τὴν ἐκκλησίαν, φοβούμενος μήπως πέση καὶ πλακωθῆ.Τὸ κωδωνοστάσιόν του καὶ μέρος τοῦ ἐξωπετάσματος τοῦ ἐπεσεν ὠσαύτως. Ἐπλακώθη καὶ ἀπόθανε μία νέα,ἐσυντρίφτη ὁ ποὺς ἑνὸς τὸν ὁποῖον καὶ ἀπέκοψαν,πέντε δ’ἄλλοι ἐπληγώθησαν»Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Σωτὴρ»
«Σεισμὸς τῆς Ὕδρας.Ἀπὸ γράμματα ἀξιόπιστά της Ὕδρας τῆς 10ης Μαρτίου πληροφορούμεθα τὰς ἑξῆς θλιβερᾶς εἰδήσεις.Τὴν 8ην Μαρτίου περὶ τὴν 9 3)4 π.μ συνέβη τρομερὸς καὶ ἀνήκουστος εἷς τὴν νῆσον ταύτην σεισμός,προηγηθεῖς ἀπὸ τρομερὸν βροντώδη ἦχον.Ὄλαι ἓν γένει αἳ οἰκίαι ἐβλάβησαν τὸ μᾶλλον καὶ ἤττον,τινων δὲ ἀδυνάτων καὶ ἐκρημνίσθη μέρος.

Τὸ Μοναστήρι ὑπέφερε σημαντικά.Ὁ Θόλος διερράγη εἷς πολλὰ μέρη.Ἓν μάρμαρον ἐπεσεν ἀπὸ τὸ ἀρκτῶον μέρος τοῦ ἔξω προσώπου τοῦ τοίχου τοῦ Νάρθηκος.Ἓν ἄλλο μικρόν του θόλου τοῦ καθολικοῦ ἐξετοπήθη,χωρὶς νὰ πέση.Μέρος τοῦ προπυλαίου του Δημαρχικοῦ καταστήματος ἔπεσε.Εἷς δυστυχὴς ὀνόματι Καραλής,εὑρεθῆς κατ’αὐτὴν τὴν φρικώδην στιγμὴν εἷς τὴν Δημαρχίαν,ἴδων ὅτι κρημνίζεται τὸ μέρος,ὅθεν ἔμελλε νὰ περάση,ἐπήδησεν ἀπὸ τὸ προπύλαιον,συντρίψας τὸν κάλαμον τοῦ ποδός, ὅστις ἔμεινε κρεμάμενος εἷς τὴν ἐπιδερμίδα καὶ τὸν ὁποῖον ὁ γιατρός,εἷς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν,ἀπέτεμε.Ἀγνοεῖται ἂν ὁ δυστυχὴς οὕτως ἀποφύγει τὸν θάνατον.

Ἓν ἀπὸ τὰ εἴδει σφαιρῶν ὑπάρχοντα πρὸς καλλωπισμόν,εἷς τὸ Κωδωνοστάσιον, ἀποκοπὲν καὶ πεσόν,συνέτριψε τὴν χείρα ἑνὸς παιδιοῦ διαβαίνοντος ἔξωθέν του Μοναστηρίου.Μία δωδεκαετὴς νεανὶς κατεπλακώθη ὑπὸ τὰ τείχη τῆς πατρικῆς οἰκίας. Πολλαὶ ἄλλαι γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἐπαθον ἂλλ’ὄχι θανατηφόρως.Δὲν ἔμεινεν ἐκκλησία,δὲν ἔμεινε ἀποθήκη ἀβλαβής.»Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Ἀθήνα»
«Πόρος 9 Μαρτίου 1837......Ὁ αὐτὸς σεισμὸς ἠκολούθησε καὶ εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ὅπου ἐπέφερε καὶ περισσοτέρας ζημίας,διότι ὄλαι ἓν γένει αἳ οἰκίαι ἐρράγησαν,ὡς καὶ αὐτὸς ὁ θόλος τοῦ Μοναστηρίου,ἐπληγώθησαν ἄνθρωποι καὶ ζῶα.Εἷς τὴν Ὕδραν καθὼς καὶ ἐδῶ,οἱ κάτοικοι ἔφυγον εἷς τὰ βουνά,ὅπου κατοικοῦν ὑπὸ σκηνᾶς, φοβούμενοι τὰς συνεπείας ἑνὸς δευτέρου δονισμοῦ τῆς γὴς» Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Ἀθήνα»
«Πόρος 9 Μαρτίου 1837......Ὁ αὐτὸς σεισμὸς ἠκολούθησε καὶ εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ὅπου ἐπέφερε καὶ περισσοτέρας ζημίας,διότι ὄλαι ἓν γένει αἳ οἰκίαι ἐρράγησαν,ὡς καὶ αὐτὸς ὁ θόλος τοῦ Μοναστηρίου, ἐπληγώθησαν ἄνθρωποι καὶ ζῶα.Εἷς τὴν Ὕδραν καθὼς καὶ ἐδῶ,οἱ κάτοικοι ἔφυγον εἷς τὰ βουνά,ὅπου κατοικοῦν ὑπὸ σκηνᾶς, φοβούμενοι τὰς συνεπείας ἑνὸς δευτέρου δονισμοῦ τῆς γὴς»

Χείμαρροι τῆς πόλεως τῆς νήσου ὝδραςὉ λιμὴν τῆς νήσου Ὕδρας,ὡς εἶναι γνωστὸν,εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προσχώσεων χωμάτινων ὄγκων ποὺ κατέληξαν εἰς τὸν μυχὸν τοῦ,λόγω σφοδρότατων πλημμυρῶν ποῦ προκάλεσαν οἱ δύο κεντρικοὶ χείμαρροι ποὺ κατέρχονται ἐκ τῶν ὅρων της:

Α) Ο κεντρικός χείμαρρος τοῦ λιμένος τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας «Βαθὺ Ποτάμι».Ὁ χείμαρρος κατέρχεται παραπλεύρως των πρόποδων τῶν Συνοικιῶν Κιάφας-Γκουριμάδ,ἀνατολικά της πλαγιᾶς «Τζάνι» τοῦ Ὅρους τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ καὶ καταλήγει μέσω τῆς Ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη εἰς τὸν λιμένα, ἀκριβῶς εἰς τὴν θέσιν «Ντρὶμ Σοκκάκι».

Β) Ὁ ἀνατολικὸς χείμαρρος τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας «Τὸ Λούμι τοῦ Γκὶκ Λάζαρι».Ὁ συγκεκριμένος χείμαρρος συγκεντρώνει τὰ ὄμβρια ὕδατα τοῦ ὀροπεδίου τῆς περιοχῆς«Πεῦγες»,συνεννώνεται μὲ τὰ ὄμβρια ὕδατα ποὺ κατέρχονται ἀπὸ τὴν πλαγιὰ«Λιβανθὶ τοῦ Λοὺμ Γκὶκ Λάζαρι» ἡ ὁποία εὑρίσκεται δεξιά της ρεματιᾶς τοῦ «Λούμι τοῦ Γκὶκ Λάζαρι»,διέρχεται ἀνατολικά της Ἱερᾶς Μονῆς (Ἡσυχαστήριον) τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς & Ἐλισσάβετ καὶ καταλήγει μέσω τῆς συνοικίας «Νέος Κόσμος» εἰς τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας.Σύμφωνα μὲ τὶς ἕως τώρα ἱστορικὲς καταγραφές,δύναται νὰ θεωρηθεῖ ὡς ὁ χειρότερος ἐκ τῶν δύο χειμάρρων.Ὕδρα 1906.Πλημμύρα … Δεκεμβρίου 1906Νέα καταστροφική πλημμύρα,έπληξε την νήσον Ύδραν,εν έτει 1906.Το συνταρακτικό αυτό γεγονός διέσωσε μέσω επιστολής της πρὸς τὸν εκδότη του περιοδικού «Το Μέλλον της Ύδρας»,Ἀντώνιον Μανίκη,η Μπίλιω Βερβενιώτη, μνημονεύοντας την απώλεια δυο προσφιλών συγγενικών της προσώπων, τα οποία επνίγησαν εξαιτίας των υδάτινων όγκων που ξεχύθηκαν εις τις στενωπούς της συνοικίας «Νέος Κόσμος»,λόγω της υπερχείλισης του χειμάρρου «Λούμι τοῦ Γκὶκ-Λάζαρι».Ὁ Ἰωάννης Καραμῆτσος,εἰς τὸ βιβλίον τοῦ (Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων Ὕδρα 1998),παραθέτει τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τῆς Μπίλιως Βερβενιώτη. 

(Βιβλίον:Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων,Ὕδρα 1998,Ἔκδοση Δήμου Ὑδραίων,Ἰωάννης Καραμῆτσος,σὲλ 65-66)

«…Ἀξιότιμε κύριε Μανική,

Ἐδιάβασα εἰς τὸ περιοδικόν σας καὶ πολὺ μὲ ἐσυγκίνησε,διότι τυγχάνω νὰ εἶμαι ἐγγονὴ αὐτῆς ποὺ γράφετε ὅτι τὴν ἐπῆρε ὁ ποταμὸς τοῦ Γκὶκ Λάζαρου.Ὀνομάζεται Μπήλιω,γυναίκα τοῦ καπετὰν Πάνου Τρίκα καὶ εἶναι γιαγιά μου,μητέρα τοῦ πατέρα μου Ἀντωνίου Π.Τρίκα καὶ ἡ ἄλλη,θεία μου,κόρη της.

Λοιπὸν ἀφοῦ ἄκουσε τὴν βουὴ τοῦ ποταμοῦ ἡ γιαγιά μου,ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ δωματίου γιὰ νὰ ἰδῆ καὶ ἀφοῦ εἶχε πλημμυρίσει ἡ αὐλὴ τὴν παρέσυρε τὸ κύμα καὶ τὴν ἔπνιξε.Ἐπῆγε ἡ κόρη της νὰ δὴ ποὺ εἶναι ἡ μητέρα της καὶ παρεσύρθη καὶ αὐτή.Καὶ ἀφοῦ ἄνοιξαν οἱ πόρτες ἀπὸ τὴν ὁρμὴν τοῦ ποταμοῦ,τὴν Μάνα τὴν ἐπήγε εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,τὴν δὲ κόρη τῆς τὴν ηὔραν ἐςι τὸ περιβολὶ τοῦ σπιτιοῦ τους. Δὲ ἄλλη κόρη ἐσώθη ἐπάνω εἰς ἕνα παράθυρο,τὰ δὲ ὑπάρχοντά τους τὰ παρέσυρε ὅλα ὁ ποταμός.Ὁ δὲ υἱός της,ὁ πατέρας μου Ἀντώνιος Π.Τρίκας εἶχε κλειστὴ μὲ ἄλλους ἄνδρας κάτω,εἰς τὸ λεγόμενον Καζίνο.Ὁ παππούς μου ἔλειπεν.Ἦτο εἰς τὴν Μυτιλήνη διὰ νὰ φορτώση λάδια.Τοῦ ἐτηλεγράφησαν καὶ ἦλθε.Τὶς ἔβαλαν καὶ τὶς δύο εἰς ἕνα φέρετρον.

Ἐλησμόνησα νὰ σᾶς γράψω τὸ ὄνομα τῆς κόρης Ἀννέζω Τρίκα.
Αὐτὴ ἡ ἱστορία εἶναι 92 χρόνια καὶ τὴν ὠνόμασαν «Ναυάγιον τῆς Ξηρᾶς».Μᾶς τὴν εἶχε διηγηθεῖ ὁ πατέρας μου.

Διατελῶ μετὰ ἐκτιμήσεως
Μπήλιω Γ.Βερβενιώτου
Κόρη Ἀντωνίου Τρίκα..»Παράλληλα,ὁ Ἰωάννης Καραμῆτσος,καταγράφει καὶ τὴν μαρτυρία τοῦ Κωνσταντίνου Λαδιανοῦ,βάσει τῆς ὁποίας,τὰ ὕδατα πλημμύρισαν τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν θέσιν «Τρεῖς ἐκκλησίες» τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας,προκαλώντας τὴν ἐκταφὴ θανόντων ποὺ εἶχαν ταφεῖ ἐντός του περιβόλου τῆς ἐκκλησίας.Ὁ ἱερεὺς τοῦ ναοῦ, Παπαδαμιανός,διεσώθη ἀναρριχώμενος ἐπὶ τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.


Πηγή: (Βιβλίον:Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων,Ὕδρα 1998, Πληροφορία Κώστα Λαδιανού,Ἔκδοση Δήμου Ὑδραίων,Ἰωάννης Καραμῆτσος,σὲλ 65-66)


«Τὸ σπίτι τοῦ Τρίκα βρίσκεται ἀπέναντι ἀκριβῶς τῆς κυρίας εἰσόδου τοῦ περιβολιοῦ τοῦ Κούσουλα, ὅπου σήμερα τὸ γήπεδον.Λέγουν ἐπίσης,ὅτι τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ ἴδιο ποτάμι ξεχύθηκε πρὸς τὴν Ἁγία Βαρβάρα καὶ ἀπὸ τὴν μεγάλη ὁρμὴ ὑπεχώρησαν οἱ πόρτες τῆς ἐκκλησίας καὶ ὁ Παπαδαμιανὸς σώθηκε ἀνεβαίνοντας στὸ καμπαναριό.Τὴν ἐποχὴ δὲ αὐτὴ ποὺ ἔθαβαν τοὺς νεκροὺς στὶς ἐκκλησίες,περνώντας τὸ ποτάμι τοὺς ξέθαψε…»Επί της μαρμάρινης πλάκας,του μνήματος των μελών τῆς οἰκογενείας τοῦ Πάνου Π. Τρίκα,ποῦ ἐπνίγηκαν ἐξαιτίας τῆς φονικῆς πλημμύρας τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1906 καὶ θάφτηκαν εἷς τὸν περίβολο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μεγίστης Λαύρας,αναγράφονται τα εξής:


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΝΟΥ Π. ΤΡΙΚΑ
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΝΤΑΙ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛΙΩ
ΚΑΙ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΝΕΖΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΣ ΤΗΝ .. ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1906
ΠΑΝΟΣ Π ΤΡΙΚΑΣ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗΝ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ1883


Ὕδρα 1915.Καταστροφὴ 25ης Σεπτεμβρίου 1915

Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας καὶ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος Ὑδραίου.Καταστροφὴ γηραιᾶς καὶ ἱστορικῆς πεύκης τοῦ ΚολοκοτρώνηἩ ἐπιστολὴ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτική.Τὸ μένος τῆς καταστροφικῆς μανίας τῆς φύσεως ἦτο πρωτοφανές.Ἐκτός του γεγονότος ὅτι προκλήθηκαν καταστροφὲς εἰς τὶς σκέπες τῶν κτισμάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,τοὺς θόλους καὶ τὰ παράθυρα τῶν Ναῶν τῆς Μονῆς (Προφήτου Ἡλιοῦ & Ἁγίου Κωνσταντίνου Τοῦ Ὑδραίου) καθὼς καὶ εἰς τοὺς μανδρότοιχους τῆς Μονῆς,ξεριζώθηκε καὶ ὁ ἱστορικὸς πεῦκος τοῦ Ἀρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.Ἡ ἐπιστολὴ καταληγεῖ μὲ τὴν διατύπωση τοῦ αἰτήματος χορηγήσεως πιστώσεως ἀπ’τὴν πλευρὰ τῶν Ἱερομόναχων τῆς Μονῆς πρὸς τὸν Μητροπολιτὴ Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Προκόπιον διὰ τὴν ἐπισκευὴν τῶν ἐκτεταμένων ζημιῶν. Πηγή:Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας 1854-1955
(Ἐκ τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους)


«Τὸ Μοναστηριακὸν Συμβούλιον τῆς Ἓν Ὕδρα Ἱερᾶς Μονῆς «Ὁ Προφήτης Ἠλίας»
Πρὸς Τὸν Σεβασμιώτατον Ἐπίσκοπον Ὕδρας καὶ Σπετσῶν


Ἓν Ὕδρα τὴ 27ην Σεπτεμβρίου 1915

Περὶ τῆς ἐπελθούσης καταστροφῆς ἐπὶ τῶν οἰκοδομῶν τῆς ἓν Ὕδρα Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ

Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἷς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιώτητος,ὅτι προχθὲς 25 λήγοντος μηνὸς καὶ ὥραν 4 μ.μ ἐπελθούσης ὀρμητικοτάτης θυέλλης,ἐπέφερε τελείαν καταστροφὴν εἷς τὰ οἰκοδομᾶς τοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς καὶ τῶν πέριξ οἰκημάτων,μετὰ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου,ἀναρπάσας τὰς κεράμους καὶ κατασυντρίψας αὐτᾶς μετὰ μέρους σανιδωμάτων τῆς στέγης,θραύσας τοὺς θόλους ὅλους οὐδεμίας φεισθείσης τῶν τὲ παραθύρων τῶν οἰκοδομῶν καὶ τῶν δύο Ναῶν,ἐφαρπάσας καὶ καταστρέψας ὁλόκληρα παράθυρα μεθ’ὅλων τῶν φύλλων καὶ ὑαλοπινάκων,καταρρίψας πλεῖστα ἀμμοκονιάματα καὶ τελείως τὸ κτίριον τῆς βιβλιοθήκης,διὰ τῆς ἀναρπάσεως ὁλοκλήρου της ὀρόφου μετὰ τῆς στέγης καὶ κεράμους διὰ τῆς καταρρίψεως αὐτῶν μακράν της Μονῆς,ἔθραυσε,ἐξερίζωσε καὶ κατέστρεψε ἅπαντα τὰ εἷς τὰ πέριξ της Μονῆς δένδρα,ἀμυγδαλαίας,ἐλαίας,πεύκας καὶ κυπαρίσσους,μὴ φεισθῆς οὐδὲ αὐτῆς τῆς γηραιᾶς καὶ ἱστορικῆς πεύκης τοῦ Κολοκοτρώνη,ἓν τέλει δὲ κατέπεσε μέγα μέρος τοῦ λιθόκτιστου τείχους τῆς περιοχῆς τῆς Μονῆς καὶ πλεῖστα ξηρόλιθα μανδρώματα ἓξ ὅλων τούτων ἡ Μονὴ παριστᾶ ἕνα ἀξιολύπητον καὶ συγκινητικότατον θέαμα πεδίου καταστροφῆς καὶ ἐρημώσεως μὴ ἐπιδεχομένου σύγκρισιν,παρομοιαζόμενον μόνον διὰ τῆς διελεύσεως ὀλέθριου δαίμονος’ ταύτων οὕτως ἐχόντων θέλει συμπληρώση τὴν καταστροφὴν ἐπερχομένη βροχή,διότι καὶ αὐτὴ ἀναμένεται ὡς ἐκ τῆς ἐποχῆς αὐτῶν,καὶ δὶ’αὐτὸ ἐκ τῶν ἐνόντων θέλομεν σπεύση ἐκ προχεριον ἐπισκευὴν τῆς στέγης τῶν κελλιῶν μόνον,πρὸς στέγασιν τῶν μοναχῶν, διαμενόντων νῦν σχεδὸν ἓν ὑπαίθρω ὡς ἐκ τῆς καταστάσεως τῶν κελλιῶν,καὶ κατόπιν θέλομεν σκεφθῆ περὶ τῶν μέσων της γενικῆς ἐπισκευῆς τῶν οἰκοδομῶν.

Ἡ ἓν γένει ζημία εἶναι ἀδύνατον ἐκ τοῦ προχείρου νὰ προϋπολογισθῆ καὶ δὶ’αὐτὸ δὲν ἀναφέρομεν περὶ αὐτῆς.

Περὶ τῶν ἀνωτέρω ἀναφέρομεν εἷς τὸ Σέβ.Συμβούλιον τοῦ Γενικοῦ Ἐκλλησιαστικοῦ Ταμείου διὰ τὴν ἐγκλείστου ἀναφορᾶς ἠμῶν ὡς καὶ περὶ τῆς ταχείας ἐγκρίσεως τῆς αἰτηθείσης πιστώσεως διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμ.67 ἀπὸ 21 λήγοντος μηνὸς πρὸς ἐπισκευὴν τῆς στέγης τῶν αὐτῶν οἰκοδομῶν,παρακαλοῦμεν δὲ θερμῶς ὅπως συστήση αὐτὴν διὰ τὸ κατεπεῖγον.

Εὐπειθέστατον Τὸ Μοναστηριακὸν Συμβούλιον
Γερμανὸς Παπακυριακοὺ
Ἀρσένιος Νικολαΐδης,
Ἰερόθεος Πραματάρης..»Ὕδρα 1955.Πλημμύρα 9ης Ὀκτωβρίου 1955Νέα μεγάλη καταστροφική πλημμύρα,η οποία προκάλεσε σημαντικότατες υλικές ζημίες,που επιδεινώθηκαν λόγω της παρασύρσεως μεγάλων ποσοτήτων ἀδρανῶν υλικών και χωμάτινων όγκων,εξαιτίας των εν εξελίξει (τότε) εργασιών της πλακοστρώσεως της κεντρικῆς Ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη πρὸς την Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας.Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατασκευῆς τῆς ὁδοῦ,κατεδαφίσθηκαν τὰ παλαιὰ γεφύρια τῆς περιοχῆς τῶν Καλῶν Πηγαδῖων.(Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, «Τὰ χρονικά του Μηνός» (ἐπιστολὴ ἀναγνώστου),Ἔτος 15ο,Ὀκτώβριος 1955 Ἀριθμ.10 (176) σελ233)


«…Ἀτυχῶς,ἀγαπητέ μου,στὴν προχθεσινὴν καταιγίδα/9ης τοῦ μηνὸς/τὸ ποτὰμ τοῦ Τρὶμ Σοκκακίου παρέσυρε τόσο μπάζι,ὥστε ἡ προσχώρησις εἰς τὸ τμῆμα ἐκεῖνο τῆς παραλίας,ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ Τρίμι Σοκκάκι εἶναι τοιαύτη,ὥστε σχεδὸν τρία μέτρα εἰς βάθος ἀπὸ τοῦ κρηπιδώματος πρὸς τὴν θάλασσαν  ἐσχημάτισεν ἀμμουδιὰν καὶ τώρα μικροὶ καὶ μεγάλοι περπατοῦν πάνω σ’αὐτὸ καὶ ἔχουν τὴν αὐταπάτη ὅτι δαμάζουν τὴν θάλασσαν. Ὁλόκληρος ἡ παραλία στὸ σημεῖον αὐτὸ εἶναι γεμάτη μὲ μπάζι εἰς ὕψος μισοῦ μέτρου ἕως 75 ἑκατοστῶν,καὶ ἀπὸ τὸ κουρεῖον τοῦ Λάσκαρη μέχρι στὸ σπίτι τοῦ Γεώργιου Μερτζάνη εἶναι φρακαρισμένο καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα τὸ ὕψος αὐτοῦ φθάνει τὸ ἐν μέτρο.Φαντάσου ὅτι μπροστὰ στὸ μαγαζὶ τοῦ Ἀντώνη Κοττομάτη ἐσκέπασε τὰ σκαλιά.Ἀπὸ τὸν Ἅγιον Γεωργην μέχρι στὸ σπίτι τοῦ Μήτσου Μαυραγάνη βλέπει κανεὶς νησίδας μπαζιοῦ καὶ ἀπὸ κεῖ μέχρι τὸ σπίτι τὸ πατρογονικό των Πινοτσαίων εἶναι δράμα.Πέτρες καὶ χώματα εὑρίσκονται ἀκανόνιστα τοποθετημένες καὶ παρουσιάζουν μεγαλοπρεπῶς ἀπελπιστικὴν ὄψιν καὶ χειροτέραν της ἀπὸ τῆς παραλίας μέχρι τοῦ Ἁγίου Γεωωργίου,ὅπου τα πράγματα εἶναι ἰσοπεδωμένα ὡς νὰ πέρασε ἡ μπολντόζα.Ἀπὸ τὸ φράγμα τῆς Αὐγουστινιῶς μέχρι στὸ σπίτι Κουκουδάκη τὸ ἔδαφος ἀπέκτησε τὴν φυσικήν του ἐμφάνισιν,δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος χώματος.Στὴν γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Παπαλεονάρδου τὰ ἐνταφιασμένα σκαλιὰ ἐνεφανίσθησαν,ὡς καὶ τὰ πρὸς αὐτῶν τοῦ Παπαλεονάρδου εἶναι πλῆρες ἀπὸ πέτρες μεγάλες καὶ χώματα,ἡ δὲ χαράδρα ἡ ὁποία ὑπετίθετο ὅτι ἦτο ὁ κατασκευασθεῖς δρόμος πρὸς τὸν Προφήτην Ἠλίαν συνεχῶς πίπτει,κατρακυλάει τὸ χῶμα ὅπως τὰ κάρβουνα στὴν καρβουναποθήκη,πολὺ δὲ φοβοῦμαι ὅτι ὅλος αὐτὸς ὁ ὄγκος τοῦ ὑψώματος θὰ πέση καὶ θὰ ὑποχρεωθῶμεν νὰ τοῦ ἀλλάξωμεν τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται τώρα.Πιθανὸν ἡ συντελεσθεῖσα αὐτὴ καταστροφὴ τῶν ὅσων κατασκεύασεν ἡ Ὀδοποιΐα νὰ τὴν πείση ὅτι ἡ φύσις τὴν ἐξεδικήθη διὰ τὸ ἔγκλημά της καὶ νὰ πεισθῆ διὰ τὴν ἐπαναφορὰν ὁλοκλήρου της περιοχῆς εἰς τὴν προτέραν της κατάστασιν.Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν μου στὰ ἐρείπια τῆς Πομπηΐας ἐπῆρα καὶ μερικὲς φωτογραφίες..»


(Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 15ο,Νοέμβριος  1955 Ἀριθμ.11 (177) σελ256)

Φωτογραφία (Β.Καραμανίδη),τῶν φθαρτῶν ὑλικῶν στὸ κέντρο τοῦ μυχοῦ τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας,μὲ τὴν σκωπτικὴ ἐπεξηγηματικὴ λεζάντα τοῦ ἐκδότου του περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» Ἀντώνιου Μανίκη
Ύδρα 1984.Πλημμύρα 17ης Ιανουαρίου 1984Σφοδρότατη εἰς ὁρμὴν πλημμύρα,ποὺ ἔπληξε τὴν νῆσον Ὕδραν,ἀνήμερά της ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.
Ὕδρα 1998.Πλημμύρα 25ης Μαρτίου 1998Ἀνήμερά του ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου,τὴν 25ην Μαρτίου 1998,νέα καταστροφικὴ πλημμύρα ἔπληξε τὴν νῆσον Ὕδραν.Εἰς  τὸ τέυχος τοῦ Περιοδικοῦ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,(Πηγή:Νέα Ὑδραϊκὴ Πνοὴ Ἔτος 1998 Τεῦχος 37 Ἀπρίλιος-Μαΐος-Ἰούνιος 1998),δημοσιεύεται ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντίνον Σημίτη,εἰς τὴν ὁποία κοινοποιοῦνται οἱ καταστροφὲς ποὺ προκλήθηκαν εἰς τὴν Ὕδραν,ἕνεκα τῆς καταιγίδος τῆς 25ης Μαρτίου 1998.Οἱ κυριότερες καταστροφὲς ἦταν:


1. Καταστροφὴ τμήματος τοῦ καλντεριμιοῦ τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη (ὕψος οἰκίας Μαυραγάνη)
2. Καταστροφὲς τμημάτων τῆς περιφερειακῆς ὁδοῦ Ὅρμος Μανδράκι-Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας
3. Καταστροφὲς τμημάτων κεντρικῆς ὁδοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος-Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ματρώνας
4. Καταστροφὴ τοῦ κεντρικοῦ δρόμου τῆς συνοικίας Καμινῖων καὶ συσσώρευση ἀδρανῶν ὑλικῶν (μπάζων) εἰς τὸν λιμένα τοῦ Καμινῖου.


Οι εργασίες επιδιορθώσεων των καλντεριμιών της κεντρικῆς ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη & της πλατείας Περίπτερου (Κανόνια),που καταστράφηκαν κατά την διάρκεια της πλημμύρας της 25ης-26ης Μαρτίου 1998, ὁλοκληρώθηκαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1998.(Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Ἔτος 18,Ἀριθμ 101 (205) Ἰούνιος 1998,σὲλ 3)Ὕδρα 1999.Καταστροφὴ 30ης Ἰανουαρίου 1999

Καταστροφὴ Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου ἩλιοῦΤὴν νύκτα τῆς 30ης Ἰανουαρίου 1999, κεραυνοβολήθηκε κατὰ τὴν διάρκεια σφοδρῆς μεταμεσονύχτιας καταιγίδας ἡ Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ.Σημαντικὲς καταστροφὲς προκλήθησαν εἷς τὸ ἐσωτερικόν του Ἱεροῦ ναοῦ τῆς Μονῆς.Τὸ ξύλινο τέμπλο τοῦ ναοῦ, ἡλικίας 184 ἐτῶν ὑπέστη σοβαρότατες φθορές. Χαρακτηριστικά,ὁ Ἀρχιερεὺς τῆς Ὡραίας Πύλης κατεστράφη ὁλοσχερῶς.Ἐνωπίω τῆς καταστροφῆς ταύτης,ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ, Εὐθύμιος Σκάγκος, ἀπήυθυνε κάλεσμα μέσω ἐπιστολῆς τοῦ εἷς τὴν ἐφημερίδα «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας» πρὸς ἅπαντές τους Ὑδραίους νὰ συνεισφέρουν εἷς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν φθορῶν τὶς ὁποῖες ὑπέστη ἡ Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ:


«Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ι.Ν Ὕδρας Σπετσῶν & Αἰγίνης
Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας
Ὕδρα 16-2-1999

Ἀγαπητὲ κ.Χριστοδούλου,χαῖρε ἓν Κυρίω
Ἀσφαλῶς θὰ πληροφορηθήκατε γιὰ τὸ κεραυνοβόλο πλῆγμα ποὺ δέχθηκε ἡ Μονή μας καὶ ἰδιαιτέρως ὁ περικαλλὴς ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία,τὴ νύκτα τῆς 30ης πρὸς 31ην Ἰανουαρίου καὶ περὶ ὥρα 1η πρωϊνή.Κύριε Χριστοδούλου,δὲν μποροῦμε μὲ λόγια νὰ περιγράψουμε τὴν καταστροφὴ στὸ ἐσωτερικό του ναοῦ καὶ συγκεκριμένα τοῦ ὡραιοτάτου ξυλόγλυπτου τέμπλου,ζωγραφισμένο ἀπὸ φύλλο χρυσοῦ,τῶν προσκυνηταρίων,ντουλαπιῶν,παραθύρων,ἐσωτερικῶν θυρῶν,ἱερῶν σκευῶν (κανδήλια,ἑξαπτέρυγα) ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.Ὁ πόνος καὶ ἡ θλίψη μᾶς εἶναι πολὺ μεγάλη.
Εὐχηθεῖτε καὶ σεῖς νὰ δοῦμε πάλι τὸ Ναὸ καὶ τὴ Μονὴ στὴν ἀρχικὴ κατάσταση.Παρακαλοῦμε ἐὰν θέλετε δημοσιεύετε τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ στὴν ἐφημερίδα σας πρὸς πληροφόρηση τῶν ἁπανταχοῦ Ὑδραίων,γιὰ τὸ τραγικὸ συμβάν.Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης τῶν ζημιῶν.Εὐχαρίστως σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι τὸ πανέμορφο τέμπλο,ποὺ ὑπέστη καὶ τὴ μεγαλύτερη καταστροφή,θὰ ἀποκατασταθεῖ στὴν ἀρχική του κατάσταση,ἀπὸ εἰδικὸ συντηρητὴ ἔργων τέχνης.Μᾶς συνεκίνησε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἠθικὴ συμπαράσταση ὅλων τῶν Ὑδραίων καὶ προσκυνητῶν τῆς Ἱστορικῆς μας Μονῆς,πρὸς τοὺς ὁποίους ἐκφράζουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες.
Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ εὐχαριστιῶν
Ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Σκάγκος»Ύδρα 2015. Πλημμύρα 23ης Οκτωβρίου 2015Ἡ τελευταία μεγάλη καταστροφὴ ποὺ ἔπληξε τὴν Ὕδραν τὴν 23ην Ὀκτωβρίου 2015.Προκλήθηκαν σοβαρότατες ὑλικὲς καταστροφὲς εἰς δεκαοκτὼ οἰκίες καὶ δεκαπέντε περίπου καταστήματα.Τὰ περισσότερα ἐξ’αὐτῶν ὑπέστησαν ζημιὲς λόγω τῆς ὑπερχειλίσεως τῶν φραγμάτων εἰς τὴν περιοχὴ «Γεφύρια» (Ὀσπιτάλια)’ φραγμάτων ποὺ εἶχαν ὡς πρωταρχικὸ στόχο τὴν ἀνάσχεση τῶν ὄμβριων ὑδάτων καὶ ἀδρανῶν ὑλικῶν ποὺ κατέρχοντο ἀπ’τὸν ἀνατολικὸ χείμαρρο τῆς πόλεως «Λούμι τοῦ Γκὶκ Λάζαρι».


Τὰ ὁρμητικὰ ὕδατα τοῦ χειμάρρου,παρέσυραν εἰς τὸ διάβα τους,δύο πλαστικὲς λέμβους,τόνους λάσπης καὶ μεγάλες μάζες ἀδρανῶν ὑλικῶν ποὺ κατέληξαν μέσω τῶν ἀνατολικῶν στενωπὼν τῆς πόλεως εἰς τὸν λιμέναν αὐτῆς. Μία πλαστικὴ ὑδατοδεξαμενή,παρεσύρθη ἐκ τῆς ὁρμῆς τῶν ὑδάτων,καὶ κατέληξε ἀπὸ τὴν περιοχὴ «Γεφύρια» εἰς τὴν πλατεία «Ἐμμανουὴλ Παππά»,ὅπου ἐσφηνώθη μεταξύ των τοιχῶν τῆς οἰκίας τοῦ ἱερέως Γεωργίου Βλαχόπουλου καὶ τοῦ ξενοδοχείου «Μπρατσέρα»,παρεμποδίζοντας τὴν διέλευση τῶν ὑδάτων καὶ προκαλώντας βαρύτατες καταστροφὲς εἰς τὰ δύο συγκεκριμένα οἰκήματα.


Πλημμύρισαν ἐπίσης τὸ ξενοδοχεῖο «Ἐρωφίλη» καὶ οἱ οἰκίες Παντελῆ Λεμπέση καὶ Ἰγγλέση,ἅπασες πέριξ της προαναφερθείσας πλατείας.Μέρος τῶν ὑδάτινων ὄγκων,εξαιτίας της ανάσχεσης που προκαλέσε το φράξιμο της υδατοδεξαμενής,διαχύθηκε πρὸς τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας μέσω τῆς παράλληλης στενωποὺ (ὁδοῦ Τομπάζη), πλημμυρίζοντας τὸ ξυλουργεῖο Φάνη Κεφαλονίτη,τὸ ἐστιατόριο Μπάρμπα-Δήμας ἀλλὰ καὶ τὰ ἰσόγειά των οἰκίων ποὺ εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς συγκεκριμένης ὁδοῦ.


Ὁμοίως πλημμύρισαν καὶ τὰ περισσότερα οἰκήματα ποὺ εὑρίσκονται ἐγγύτερά του λιμένος τῆς Ὕδρας.Τὰ καταστήματα «Καὶ Κρεμμύδι», «Amalour», «Mama mia», «Gatto nero», «Ψήνεσαι», «Ἀθανάσιου Κάτσικα» ὑπέστησαν (ἀλλὰ περισσότερο και ἄλλα λιγότερο) καταστροφὲς στὸν ἐπαγγελματικὸ ἐξοπλισμό τους.Ἡ κατάληξη τοῦ χειμάρρου εἰς τὴν παραλία τῆς Ὕδρας,εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν παρασυρση τῶν τραπεζοκαθισμάτων τῶν παράλιων καταστημάτων-καφετεριῶν «Ὑδραϊκῆ Γωνιά», «Σινιάλο», «Skipper» καὶ «Ἴσαλος»,τῶν ὁποίων μέρος τοῦ ἐπαγγελματικοῦ τους ἐξοπλισμοῦ «ξεβράστηκε» εἰς τὶς βορειοδυτικὲς ἀκτὲς τῆς νήσου Ὕδρας (ἀκτογραμμῆ μεταξύ των λιμένων Καμινίου-Μώλου).


Παράλληλα,ἐπὶ τοῦ κεντρικοῦ χείμαρρου «Βαθὺ Ποτάμι» τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας,προκλήθηκαν ζημιὲς εἰς τὰ καταστήματα τὰ ὁποῖα εὐρίσκοντο ἐπὶ τῆς ἱστορικῆς στενωποὺ «Ντρὶμ Σοκκάκι».Κυρίως ἐπλήγησαν (ἄλλα περισσότερο καὶ ἄλλα λιγότερό) τα ἑστιατόρια «Lulus’ Tavern», «Ciao», «Break Time» καὶ τὰ ξενοδοχεῖα «Κίρκη» καὶ «Σοφία». 


Ὑψηλότερά της Ὁδοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,ποὺ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ χειμάρρου «Βαθὺ Ποτάμι»,ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς οἰκίας τοῦ Βενιζέλου Μαυραγάνη ἕως τὸ παλαιὸ ἑστιατόριο τῆς Κυρὰ-Σοφίας Μαυραγάνη,προκλήθηκαν καθιζήσεις ἐπὶ τοῦ πλακόστρωτου καὶ ἀποξιλώθηκαν πέτρες ἀπὸ τὸ ὁδόστρωμα καὶ ἀγκωνάρια ἀπὸ τὰ στηθαῖα τοῦ ποταμοῦ’εἰδικότερα,ἔμπροσθέν της οἰκίας Βενιζέλου Μαυραγάνη. Ἐπίσης, σημαντικὲς φθορὲς προκλήθηκαν εἰς τὸ ἀποχετευτικὸ δίκτυο καὶ εἰς τὸ δίκτυο ὕδρευσης.

Κλιμάκιο τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς,μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Π.Χατζηπέρο,τὴν Βουλευτὴ Ἃ΄Πειραιῶς & Νήσων τοῦ Σύριζα Ε.Σταματάκη,μετὰ τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Γεωργίου Ε. Κουκουδάκη,τοῦ Ἀντιδημάρχου Ἰωάννου Μπελεγρῆ,τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας Ἀριστοτέλη Καλύβα καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου τῆς μειοψηφίας Παναγιώτη Μαρκαντώνη,πραγματοποίησε αὐτοψία γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὸ ὕψος τῶν καταστροφῶν ποὺ προκάλεσε ἡ θεομηνία τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2015.Ἐν τέλει ἡ νῆσος κηρύχθηκε εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου ἀνάγκης.

Ἀξιοσημείωτη καὶ ἀξιέπαινη ἦτο ἡ συνεισφορὰ τοῦ Ἐθελοντικοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ὕδρας,τοῦ ὁποίου τὰ μέλη προσέφεραν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων ποὺ προκλήθηκαν εἰς τὸν ἱστὸν τῆς πόλεως τῆς πατρίδος μας,λόγω τῆς θεομηνίας.Ὁμοίως ἀξιέπαινη ἦτο καὶ ἡ συνεισφορὰ πολλῶν κατοίκων τῆς νήσου ποὺ ἀνιδιοτελῶς προσεφέρθησαν νὰ βοηθήσουν τοὺς πληγέντες συντοπίτες τους.


 

ΕπίλογοςἘν τάχει,εἶναι πασιφανὲς (καὶ κοινὴ διαπίστωση τῶν περισσοτέρων κατοίκων),πὼς ἡ καταστροφικὴ πλημμύρα τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2015,ἀνεξαιρέτως τῆς πρωτοφανοῦς- εἰς τὰ χρονικὰ- σφοδρότητος τῆς βροχοπτώσεως,ἐπέφερε καίρια πλήγματα εἰς τὶς οἰκίες καὶ τὰ καταστήματα τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας (κυρίως εἰς τὶς ἀνατολικὲς περιοχὲς Τρεῖς Ἐκκλησίες-Νέος Κόσμος-Ξερὴ Ἐλιά),ἐξαιτίας τοῦ μπαζώματος τοῦ φράγματος ἀνάσχεσης τῶν χειμαρρικῶν ροῶν τοῦ ἀνατολικοῦ χειμάρρου «Λούμι τοῦ Γκὶκ Λάζαρι» εἰς τὴν θέσιν «Γεφύρια».Συνεπῶς,εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη διὰ νὰ ληφθεῖ μέριμνα ὥστε νὰ προγραμματιστοῦν ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα καὶ τεχνικὲς μελέτες ἀντιπλημμυρικῆς προστασίας διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν,τοῦδε καὶ ἑξῆς,εἰς τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ,(ἐφ’ὅσον τὸ ἐπιτρέπουν τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης) νέες καταστροφές.Διότι, ἡ πλημμύρα τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2015,ὡς ἐκ θαύματος δὲν προκάλεσε τὴν ἀπώλεια ἀνθρωπίνων ζωῶν….


Παράρτημα

Υ.Γ:Ἐπισυνάπτεται ἡ διαδυκτιακὴ διεύθυνση μιᾶς ἐνδιαφέρουσας μελέτης ποὺ συνέταξαν οἱ μαθητὲς καὶ οἱ καθηγητὲς τοῦ 1ου Γ.Ε.Λ Ἐλασσώνας,ὑπὸ τὸν τίτλον «Οἱ δέσεις στὰ ρέματα τῆς Τσαριτσάνης – Ἐλασσόνας- προστατευόμενα μέρη τοπίου»,Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση Ν. Λάρισας,Λύκειο Ἐλασσόνας Αἰκατερίνη Κόνιαρη,Ἐκπαιδευτικὸς - Πολιτικὸς Μηχανικὸς MSc», ἀναφορικὰ μὲ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμματίζουν τὰ φράγματα στὴν ἀνάσχεση τῶν χειμαρρικῶν ροῶν εἰς τὴν περίπτωση δυνατῶν βροχοπτώσεων.Ἡ μελέτη αὐτή μου κοινοποιήθηκε μέσω τοῦ καλοῦ φίλου Τάκη ,τὴν προσεχῆ Κυριακή,ὅταν ἐπεσκέφθην τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Μουσεῖον Ὕδρας.
                                                                 ΠΗΓΕΣ:


Πηγή:(Βιβλίον «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ)ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821,ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 1860,σὲλ 7 Γεώργιος Δ Κριεζής»).

Πηγή:(Βιβλίον:«Ὑπόμνημα Περὶ τῆς Νήσου ΎΔΡΑΣ ΑΦ΄ΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΤΩΚΗΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821,ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1864) Ἀντώνιος Μιαούλης»)


Πηγή:Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας 1854-1955
(Ἐκ τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους),Ἐπιστολὴ 27ης Σεπτεμβρίου 1915


Πηγή:(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας Τόμος ΙΣΤ΄,σὲλ 24.«Κώδικας Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας»)

Πηγή: (Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας Τόμος ΙΣτ΄,σελ 24)

Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.10 Αὔγουστος 1934 σὲλ 219/,Ἄρ.11 Σεπτέμβριος 1934 σελ 245

«Ὑδραϊκὰ Χρονικά.Ὁ μεγάλος σεισμὸς τοῦ 1837»,Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου «εἷς τὸ περιθώριον τῆς ἱστορίας τῆς Ὕδρας»τῆς ὑπὸ ἔκδοσιν Ὑδραϊκὴς βιβλιοθήκης»,Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Ἀθήνα», Δημοσίευσις ἐφημερίδος «Σωτὴρ»

Βιβλίον: (Συλλογὴ Ἀνθέων καὶ ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἓξ Ὕδρας,Πειραιεὺς 1936, Ἐμμανουὴλ Καλαφάτης)

(Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, «Τὰ χρονικά του Μηνός» (ἐπιστολὴ ἀναγνώστου),Ἔτος 15ο,Ὀκτώβριος 1955 Ἀριθμ.10 (176) σελ233)

(Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 15ο,Νοέμβριος 1955 Ἀριθμ.11 (177) σελ256)


Βιβλίον: (Ὕδρα Νῆσος Ἐντέλης Δρυόπων,Ὕδρα 1998,Ἔκδοση Δήμου Ὑδραίων,Ἰωάννης Καραμῆτσος,σὲλ 65-66)

(Πηγή:Νέα Ὑδραϊκὴ Πνοὴ Ἔτος 1998 Τεῦχος 37 Ἀπρίλιος-Μαΐος-Ἰούνιος 1998),

Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας,Ἔτος 18,Ἀριθμ 101 (205) Ἰούνιος 1998,σὲλ 3)

Βιβλίον: (Ὕδρας Ἀλφαβητάριον,Γιάννης Καραμῆτσος,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,Ὕδρα 2001, Γιάννης Καραμῆτσος)


Βιβλίον: («ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ Ἃ΄ Ἔκδοση 2009»)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...