hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1844 (Ζ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1844 (Ζ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1844 (Ζ μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1844 (Ζ μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Προβλήματα ὑγείας καὶ ἀντικατάστασις Ἐπαρχιακοῦ Δημοδιδασκάλου Β΄Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀρρένων Α.Δ.Καλλίερου.


Τὴν 14ην Ἰουνίου 1844,ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερος, ὑπέβαλε τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν Πρ:43/Ἄρ.Διεκ.10 (Ἄρ.Πρ:26452/27ης Ἰουνίου 1844) αἴτησή του πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας», αἰτούμενος τὴν χορήγηση ἰατρικῆς ἄδειας τριάκοντα ἡμερῶν διὰ ἰατρικοὺς λόγους. Ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ. Καλλίερος ἔπασχε ἀπ’ τὴν πάθηση τῶν ρευματισμῶν καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ μεταβῆ εἰς τὰ Θερμιὰ τῆς Κύθνου πρὸς ἴαση τῆς ἀσθένειάς του. Παράλληλα, εἰσηγεῖτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τὴν ἀποστολὴ ἀναπληρωτοὺ καθηγητοὺ «δι’ ἀνθρώπου αὐστηρᾶς ἠθικῆς» διὰ τὴν κάλυψη τοῦ διαστήματος τῆς ἀπουσίας του.

Τὴν 20ην Ἰουνίου 1844,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» διηύθυνε πρὸς τὸν Διοικητὴν Ὕδρας καὶ Σπετσῶν Δ. Ὀρφανὸν τὴν ἐπιστολή-αἴτηση τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλίερου, ὑπὸ τὴν σημείωση ὅ,τι ὁ αἰτῶν θὰ πρέπει νὰ προβεῖ εἰς τὴν ἐπισύναψη  ὅλων τῶν πιστοποιητικῶν ποὺ ἀπεδείκνυαν τὴν πάθησή του. Τέλος, ὁ Ὑπουργὸς ἐζήτησε νὰ ἐνημερωθεῖ διὰ τὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο συνιστοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Δημοδιδάσκαλος διὰ ἀντικαταστάτη του, κατὰ τὸ διάστημα τῆς θεραπείας του.

Σημείωσις: Ἐπισυνάφθηκε ἡ ἐσώκλειστη ἐπιστολὴ (ὑπ’ἀριθμ.26452/1427) τῆς 20ης Ἰουνίου 1844,πρὸς τὸν Διοικητὴ τῆς Ἐπαρχίας Ὕδρας & Σπετσῶν, διὰ τὴν προσκόμιση δικαιολογητικῶν ἀπ’ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερου, βάσει τῶν ὁποίων θὰ αἰτιολογεῖτο ἡ ἀνάγκη χορηγήσεως ἄδειας διὰ ἰατρικοὺς λόγους. Εἰς τὸν ἐπίλογο τῆς ἐπιστολῆς γίνεται σχετικὴ ἀναφορὰ διὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐπιλογῆς ἀναπληρωματικοῦ Διδασκάλου κατὰ τὸ ἐπίμαχο διάστημα τῆς ἀπουσίας του.

Τὴν 9ην Ἰουλίου 1844 (ὑπ’ἀριθμ.Πρ:1949:2039 ἐπιστολή),ὁ Διοικητὴς Ὕδρας & Σπετσῶν Δ. Ὀρφανὸς ἐνημέρωσε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως», πὼς ὁ ἰατρὸς ἠρνήθη νὰ ὑπογράφει ἰατρικὴ βεβαίωση τῆς ἀσθένειας τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλίερου, διότι ὁ φερόμενος ὡς ἀσθενὴς δὲν ἦτο κλινήρης. Ἀναλαμβάνοντας νὰ καλύψει τὸν πάσχοντα Δημοδιδάσκαλο, ὁ Διοικητὴς τῆς νήσου Ὕδρας, πιστοποίησε ὁ ἴδιος ἐγγράφως μὲ τὴν μαρτυρία του, τὴν ἄσχημη κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Α.Δ.Καλλίερου ,προτείνοντας τὴν ἄμεση χορήγηση ἰατρικῆς ἀδείας.(Ἡ ἐπιστολὴ φέρει καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Γραμματέως τῆς Διοικήσεως Σ.Γ.Πραγματευτάκη).


«…. Ἀπαντᾶ ὡς παρατηρεῖται ἀπὸ τὴν ἔγκλειστον εἰς πρωτότυπον ἀναφοράν του,ὅτι ὁ ἰατρὸς ἠρνήθη νὰ τοῦ δώση ἀποδείξεις περὶ τῆς ἀνάγκης τῶν πρὸς θεραπείαν τοῦ λουτρῶν,καθ’ὅσον δὲν τὸν βλέπει δῆθεν κλινήρην.Ἐπειδὴ καὶ ὁ εἰρημένος, ὡς ἐκ τῆς ἐκφράσεώς του φαίνεται ὅτι πάσχει,εἶναι δίκαιον νὰ μὴ τοῦ ἐμποδισθῆ ἡ ἄδεια τοῦ Ὑπουργείου καὶ παρακαλῶ ὅπως εὐαρεστηθῆ ἐγκρίνει τὴν αἴτηση τοῦ ἀναφερομένου.Διὰ τῆς ἰδῖας ἀναφορᾶς τοῦ γνωστοποιεῖ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀναπληρωτοῦ τοῦ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ του..»

Σημείωσις:Τὴν 30ην Ἰουνίου 1844,ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος εἶχε ἀποστείλει τὴν ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:43.45/Ἄρ.Διεκ.12) ἐπιστολὴ τοῦ πρὸς τὴν Βασιλικὴ Διοίκησιν τῶν νήσων Ὕδρας καὶ Σπετσῶν, μὲ τὴν ὁποίαν κοινοποιοῦσε τὴν ἄρνηση τοῦ ἰατροῦ τῆς νήσου Ὕδρας νὰ ὑπογράψει τὴν ἰατρικὴ βεβαίωση τῆς ἀσθενείας του. Ο Α.Δ.Καλλίερος, φανερὰ ἐνοχλημένος ἀπ’τὴν ἀρνητικὴ στάση τοῦ ἰατροῦ, ἐξέφραζε τὴν διαμαρτυρία τοῦ διὰ τὴν ἀδικαιολόγητη-κατὰ τὴν γνώμην του-αἰτιολογία τοῦ ἰατροῦ νὰ μὴν ὑπογράψει τὴν ἄδεια, στηριζόμενος εἰς τὸ γεγονὸς πὼς αὐτὸς δὲν ἦτο κλινήρης. Ἐν συνέχειᾳ, ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος, ἐπρότεινε ὡς ἀντικαταστάτη τοῦ κατὰ τὴν ἀπουσία του, τὸν Διδάσκαλον Ἀναγνώστη Ἰωαννίδη.

«…ἐνῶ ἡ ὑπηρεσία θέλει ἐνεργήσει διὰ τὸν παρ’ ὑμῶν διοριζόμενον Κὸν Ἀναγνώστου Ἰωαννίδου, ἀνθρώπου καλῆς διαγωγῆς καὶ αὐστηρᾶς ἠθικῆς, εἰδήμονος τοῦ διδασκαλικοῦ ἐπαγγέλματος διότι ὡς γραμματοδιδάσκαλος κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς ζωῆς τοῦ ἐχρημάτισε καὶ εἰς τὸ διάστημα τῆς ἐνταύθα διαμονῆς μου πολλάκις συνέπραξε μέγιστα εἰς τὸ ἴδιον σχολεῖον…»


Τὴν 20 Ἰουλίου 1844,ὁ Ὑπουργὸς ἀπέστειλε πρὸς τὸν Διοικητὴ Ὕδρας & Σπετσῶν τὴν ἀρνητικὴ γνωμοδότηση τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν χορήγηση τῆς ἀδείας, λόγω ἐλλείψεως τῶν κατάλληλων ἀποδεικτικῶν πιστοποιητικῶν ἐν μέσῳ τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου.

«….δὲν ἐγκρίνομεν νὰ ἐνδώσωμεν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς αἰτήσεώς του, τῆς περὶ ἄδειας ἀπουσίας, ἄνευ λόγου ἀποδεδειγμένης ἀνάγκης….
...Θέλετε προτρέψει τὸν εἰρημένον δημοδιδάσκαλον νὰ παραμείνη εἰς τὴν θέσιν του, καταγινόμενος εἰς τὰ ἔργα του, καὶ θέλετε φροντίση καὶ ὑμεῖς κ. Διοικητὰ νὰ ἐνεργηθώσι αἳ ἐνιούσιαι ἐξετάσεις καὶ εἰς τὰ κατὰ τὴν Ὕδραν καὶ εἰς ὅλα τὰ κατὰ τὴν Διοίκησίν σας δημοτικὰ σχολεῖα, ἐγκαίρως κατὰ τᾶς διατάξεις…»


Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1844,(ὑπ’ἄρ.Πρώτ:27608 ἐπιστολὴ τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1844) το Ὑπουργείο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» ἐνέκρινε  την μετάθεση τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Σαλαμίδην εἰς τὸ Β΄ Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας εἰς τὴν θέσιν τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλίερου.Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου ἕως τέλους Ἰουνίου τοῦ 1844 ἔτους

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:74 

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/8 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ, Ἀπουσίες:71, Παρουσίες:52

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:83 

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:106
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Γκιούλης ή Γκιούλιου λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 δ ἒ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:110, Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄθ.Ι.Γ.Παντελέσκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:66 

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Φώκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116, Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκίκα Ὀρλόφ,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80 

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ στ γ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἡ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:112,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Γεωρ.Μοσχονά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:106 

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ , Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:1,Παρατηρήσεις:2/3 44 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:94 

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀντων.Γκίκα Κεραμίδας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:42,Παρατηρήσεις:10/5 44 εἰς Σύραν

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1843 στ ἃ γ ἔ, Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ν.Κολότσης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καλαφάτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:101

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀποσ.Δ.Πᾶν.Μπρούσκου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1844 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις:2/2 44 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστ.Κύρ.Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος  ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 ζ ζ δ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:71

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἃ ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:81

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἃ ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:37

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Δημοτικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:48

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:59

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:3, Παρουσίες:120,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:65,Παρουσίες:58

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἄντ.Τσαλίκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ γ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1842 ἡ ἃ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:2, Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις:24/2 44 ἀνεχώρησεν

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Ψαρούδας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:12/5 44 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:120,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Παπὰ Λαζάρου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:85,Παρουσίες:38

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/10 ἡ στ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Ἀθήνας

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Δ.Σακτούρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:33,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Κύθνον

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:52

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Βασιλ.Λαουτάρη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε , Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1838 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:22, Παρουσίες:101 

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:108 

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πυρπηρής,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/5 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:70 

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ν.Μπούκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:19/9 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:31,Παρατηρήσεις:12/3 44 εἰς Τέχνην

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Σπύρ.Τζίτζα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:29/2 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:118

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Στρογγογιώργη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:112
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Μπαρμπεράκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:83

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ἡ στ ἡ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἡ, Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:99,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Νέγκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:112, Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Μπισλάνης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 ἡ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:30/4 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναρ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Γ.Ντεβελέκος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:87

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Ν.Οὔγγρας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:60

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:102

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Ν.Βότση,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/11 1842 ἡ ἃ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἡ, Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:109,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος καὶ χρηστοήθης

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφ.Ἄντ.Θ.Βώκου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:32,Παρατηρήσεις: 22/3 44 μὲ πλοῖον

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Παντελέζα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:25/5 1841 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἒ ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:87

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:78

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/4 ἡ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:57

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 1838 ἡ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:85, Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:2/6 44 ἄλλαξε Σχολεῖον

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 1840 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:108,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βοηθὸς Λιμενάρχου(Λιμενικὸς Ὑπάλληλος),Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:24, Παρουσίες:99,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Κουλούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα α-η)

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Λ.Βάρκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:5,Παρατηρήσεις:31/3 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τετράμηνην

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Λ.Ι.Βούργαρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:102

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:111

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Θεοδ.Δοντά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 1844 ἡ στ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:84

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Θεοδ.Λούση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 ἒ β β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:17/4 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Λ.Τόσκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 β ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:59

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μπρούσκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 1840 ζ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ, Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:117,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλὴ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:65

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ι.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80 

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:121,Παρατηρήσεις: ἐπιμελέστατος

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σιτοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:81

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Εὐαγγ.Καρίντση,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1842 ζ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:15/5 ἤλλαξε Σχόλειον

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογερόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:103

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:74

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Κ.Μαριγγούνης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς  ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Λ.Ρομπότσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ β δ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:84,Παρουσίες:39,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:83,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Γ.Γκιώνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844 ἡ ζ δ ἔ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:28

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτ.Μπετῶν;;,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:25

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ γ β β, Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:78, Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:115,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Γ.Βλάση,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:21/4  1841 ἡ ἃ β ἒ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:109 

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Δ.Σκλιᾶς,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:78,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:31/5 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δ.Μεθενίτη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:19,Παρατηρήσεις:4/3 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Θ.Λούση,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:30/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:77

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Πάντ.Βότσου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 γ ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:2,Παρατηρήσεις:12/1 44 εἰς Τέχνην

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:109

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἀναγ.Μανούσου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:104,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:15, Παρουσίες:108, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Φραγκάκης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:62,Παρουσίες:61,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μιχάλιου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 1843 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:68,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ν.Τουμπάζη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:2,Παρατηρήσεις:8/1 44 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Καρατάρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:27/10 ζ στ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80

98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στ.Καρά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βίκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:37

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ὄθων Δ.Καρυστινού,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1843 ζ ἃ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:4,Παρατηρήσεις:31/3 44 ἐξαλείφθη δι'ἐνδεχελεστάτης ἀπουσίας

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Φώκα,Ἡλικία:15,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 1839 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἡ, Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:123,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς ἀλλ'εὐφυὴς

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις: ἐπιμελέστατος

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογερὰκης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:108,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:64,Παρουσίες:59,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Δ.Μπισλάνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:11,Παρατηρήσεις:2/3 44 μὲ πλοῖον

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:40

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ι.Χάνοζας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1844 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:45,Παρατηρήσεις:15/5 44 ἀναχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Γκίκ.Σεγγίνα,Ἡλικία:15,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἡ, Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:15/2 44 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Φράνζ.Ζερμπίνος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:86

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Ξένου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:84 

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σιδέρης Γ.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ν.Ξένου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:34, Παρουσίες:89

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Χρόνη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:93

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταματ.Ἀθαν.Κουλούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/8 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:69,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σόλων Ἐμμαν.Κριεζή,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ζ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:116

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σωκράτης Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Μπετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:84,Παρουσίες:39,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀπέχθειαν

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.ΑΘ.Πριμικύρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/2 1844 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:76

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέλ.Ι.Σαρκώση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:18/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:59

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:92

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:94

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1841 ζ ἒ γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:69

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Γκίκ.Μωραΐτη,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 ἡ ζ  ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γεωγραφία:ἡ,Γραμματική:ἡ,Ἀπουσίες:40, Παρουσίες:83

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Θεοδ.Μπαρμπέρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κουρεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1844 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:2/6 44 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

22 Μαθηταί ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
102 ευρίσκονται τὴν Ἀὴν τῆς Β΄Ἐξαμηνίας
Τη 7η Ἰουλίου 1844 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανὸς
Προβιβασμοί ἐπὶ τῶν Μαθημάτων κατὰ τὴν ἐξαμηνίαν
57 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
82 εἰς τὴν Γραφὴν
73 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
57 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
51 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
Η ἐπιτροπή.
Δ.Β.Δοντάς,
Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ΄΄Νικολάου,
Βασίλειος Σ.Μπουντούρης.


Ἔλεγχος τῆς Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῶν ἀρρένων της Διοικήσεως Ὕδρας καὶ Σπετσῶν τοῦ Δήμου Ὕδρας.Κατάστασις ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου ἕως τέλος Ἰουνίου 1844.Ἅ΄Ἑξαμήνου
Αριθμός Πρ4849/Ἄρ.Δικ15,Ἔλεγ.70 


1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Στ. Καρπούσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:68,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετρίως ἐπιμελὴς

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Ἰω.Ἐργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:26/5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:53,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:5,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Γκ.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:72,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Ἰω.Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1  1842 δ γ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:137

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Π.Μπίκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/7 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:102,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Λ Μελαχροινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1843 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:6

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Γ.Φιλιπάγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:48,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Γ.Φιλιππάγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἀα ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:46,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Δ.Λισμάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Θ Ρήγας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:33,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ἰω Καλογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:33,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Γ.Βούλγαρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 ἡ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:17

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνάργυρος Σταράς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 δ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:37,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Γκ.Βόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 γ γ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:61,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Δ Μηνᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀπουσίες:10

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Π.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:25

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Ν Παπουντζῆς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Χ'Ἀνδρέου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ζ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):3,Ἀπουσίες:3,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Δ Μπούμης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:3

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βρέτας Στ.Βρέτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1842 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:80,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Γ.Γεῶρτζος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Καιρὸς καθ' ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9  ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βασίλης Ν.Καλοδῆμος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Διαθέσιμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 ζ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:61,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀνεχώρησεν.καλύτερός μου καθ'ὅλα μαθητὴς

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Δ.Δοντάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Δήμαρχος (Ὕδρας),Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:10,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Μπούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:19, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 1840 ἃ ἒ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:71

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:11

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ Μιχαλαριᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:6,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Θ.Μιχάλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1843 δ δ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:86, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μ.Σκουμπάφης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3/3 1841 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:83,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:27,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Σπαχή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:26,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μ.Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:42,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Καραγεωργόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτότομος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:89

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Λ.Σπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Π.Κουσατιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:50,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ρετέκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ζ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:96,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Κατσουλιέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:28

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γκίκας Δ.Μοίρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἒ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:29

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 1840 ἒ ἒ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:108

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Π.Ζώρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 ἃ β β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5/6 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:108

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:188,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Πλατανίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/7 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:67,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀνεχώρησεν

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Κριεζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:37

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμας Δελιμάνης (Ντελιμάνης),Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:23

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Τενεκές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/7 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:43,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Τρίπ.Καραγιαννόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Ἔμ.Δελόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Μπουζιτσέπης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακαρουνᾶς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:36

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Α.Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Ἄθ.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:14

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Δ.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 δ στ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:50,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐάγγελος Μ.Τρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος καὶ ἔκτακτος

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐστάθιος Θεοφίλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 δ στ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:35

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Α.Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος καὶ ἔκτακτος

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Ἰω.Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος καὶ ἔκτακτος

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ζόρζης Π.Ζόρζη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:115

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἠλίας Μουντσούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:26
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἠλίας Δεκουλάκος,Πατρίς:Σπάρτη,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 β γ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:23,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόφιλος Ἰω.Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:38

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Τίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 δ δ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:76
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Θ.Μιχάλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:86

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Θεοδώρακης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:35,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰάκωβος Μουστάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Μαρούκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Βιομήχανος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ζ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:48,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀνεχώρησεν

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ. Δαμιανάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:45

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:32

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γ.Βούργαρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:22,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς 

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Ἀγγελίδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:49,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀνεχώρησεν

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀνεχώρησεν

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μπαρμπέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:57

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Ἀνδρ.Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 δ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:10,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Π.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:19

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Ἄντ.Μιαούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἡ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:19

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Καρσαλιάκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:4

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:27/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:19

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κύρ.Μαστραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1842 στ ζ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:129

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κοσμᾶς Ἁγιοπετρίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1843 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:52,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κανέλλος Παππαδόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/7 β ἡ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:21

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Δ.Μούρτου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:20

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυριάκος Κ.Μαντσαβράκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:46

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Κ.Πραγματάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Καλαφάτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 γ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:64

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Χ.Χρυσούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:8

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Εὐαγ.Καρίντσης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἒ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Α.Γκιώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1843 ζ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:67

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:4

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Α.Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1840 ἒ β γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:108,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Μ. Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 1841 ζ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἐπιμελής,ἔκτακτος,κόσμιος & καλὸς μαθητὴς

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μιχαὴλ Ἰωάννου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 ἒ ζ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:67,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Γ.Καραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:102,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελής,ἔκτακτος,κόσμιος & καλὸς μαθητὴς

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπαρμπαρῆς Γ.Ρεβίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1843 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελής,ἔκτακτος,κόσμιος & καλὸς μαθητὴς

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μιχαὴλ Ἰω.Κρής,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Βουτσᾶς (Βαρελάς),Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:7/2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:92,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Ἰω.Πάτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:41,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Χρ.Ράϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 γ στ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:33

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπάθης Δαμαλίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 β δ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:7

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανολ.Φιλιππάγκος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ποιμήν,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:20/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Α.Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:23,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Δ.Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:32
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Α.Καζάζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:13/11 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:31

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Πετροπέτσιωτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10/9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:57,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1842 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Μουντσούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:5,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀναχώρησεν
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἔμ.Κιοσσές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1843 ἡ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:95,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἰω.Μητρόκας;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:58

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλ.Ἰω.Ὀθωναῖος,Πατρίς:Κωνσταντινούπολη, Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλ.Πίσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ψωμάς-Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:46,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλ.Κ.Ἀσκόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 γ δ ἒ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:68,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Α.Μεθενίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:84

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἔμ.Δελόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μπουζιτσέπης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακαρουνᾶς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:18,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἄθ.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:19

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Γκίτσας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/51 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Α.Κώνστας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες: ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μαντσουράνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1843 δ β β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:142

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ναντάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:26/5 1840 β ἒ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:101

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:26/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:30,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Δ.Χαλδαῖος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναυπηγός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1842 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:33,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἀναχώρησεν

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παῦλος Ἰω.Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1842 ἃ ζ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:93

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Π.Σκόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 β β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Π.Τρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:13,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Κρεμαστιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:26,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος,κόσμιος καὶ ἐπιμελὴς

 126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Κρής,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:14, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Βουτσᾶς (Βαρελάς),Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Ἰωαννίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μουσικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:76

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ι.Κουλούρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 στ ἡ γ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:8,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παῦλος Μ.Μαντᾶς,Πατρίς:Μυστρᾶς,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐνοματάρχης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:8

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Τζουρντού,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἒ ἒ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:

 131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Γ.Μπαλοῦρδος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:11

 132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στέφανος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:21,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος

 133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Γ.Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:33

 134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στυλιανὸς Κ.Καρακατσάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:48,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σάββας Τουρουντού,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:9

 136,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σωτῆρος Π.Πριμηκύρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:11

 137,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Π.Μακρύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:13

 138,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Θ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:4/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 139,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φίλιππος Γρ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 140,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Βαρτουκτσῆς;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κρεοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/11 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:61

 141,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Π.Γεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 142,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Ν.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 143,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χριστόφιλος Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:55

 144,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:13/6 1842 γ γ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:35

 145,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μ.Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:4/6 1840 ζ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:16,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 146,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Σ.Μυρτίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1842 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:31,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἀναχώρησεν

 Σημείωσις:Τὰ παραδιδόμενα μαθήματα εἶναι τὰ ἑξῆς:Γραφή-Ἀνάγνωσις-Ἀριθμητική-Χριστιανικὴ Διδασκαλία-Ἰχνογραφία-Γραμματική-Ἔκθεσις Ἰδεῶν (ἔγγραφον καὶ προφορικήν) -Τεχνολογική-Ἑλληνικὴ Ἱστορία-Γεωγραφία-Ὁρισμὸς τῆς Διαγραφικῆς καὶ Μουσικὴ Ἐκκλησιαστική.
Σημείωση β΄:Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλή.

Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 5ην Ἰουλίου 1844.
Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος τοῦ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῶν ἀρρένων
 Α.Καλλίερος.

 Περίληψις:Εἰς τᾶς 2 τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου ἤσαν καταγεγραμμένοι 95.Εἰς τὸ διάστημα τῆς Ἅ΄Ἐξαμηνίας ἦλθαν μαθητές:51.Ἄθροισμα 146.

Καθ'ὄλον τὸ διάστημα ἀναχώρησαν μαθητὲς 39.Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν 1ην τοῦ παρελθόντος μηνὸς Ἰουλίου  μαθητὲς 107.
Ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.
Δ.Β.Δοντάς.Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ΄΄ Νικολάου,Βασίλειος Σ.Μπουντούρης.


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἀριθμ.Πρώτ:38/Διεκ:7)Ἐλέγχου 65.
Ἔλεγχος τῆς τριμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Σχολείου.Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον τῶν Παίδων.Διοίκησις Ὕδρας και Σπετσῶν.Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 11.450.
Του 1844 ἔτους.Τριμηνία Ἀην (Ἰανουάριος,Φεβρουάριος,Μάρτιος)

Περὶ τοῦ Σχολείου.Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα ἀνώγειον ἐνοικιαζόμενον παρὰ τοῦ Δήμου.  Χωρητικότητας μαθητῶν 108.Τὸ ἀκίνητον ὑλικὸν εἶναι καλόν.Τὸ κινητὸν πλῆρες.
Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος.Βας τάξεως. Ἐδιδάχθη ἔις το Πρότυπον.Μηνιαιὃς μισθός 90 δρχ.Δυνάμει τοῦ ὑπ’ἀριθμ.1158 Βασιλικοῦ Διατάγματος ἀπὸ 29 Μαΐου 1843 διετάχθημεν ὅτι τοῦ λοιποῦ θέλει μας πληρώνει ὁ Δῆμος Ὕδρας,ἀλλὰ ἔκτοτε δὲν ἐλάβαμεν μήτε λεπίδι.


Διοργανισμὸς διὰ τὴν Τριμηνίαν Ἰανουαρίου,Φεβρουαρίου,Μαρτίου τοῦ 1842 ἔτους
(Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν)
Μηνὸς Ἰανουαρίου:95,Μηνὸς Φεβρουαρίου:91,Μηνὸς Μαρτίου:98
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Γραφήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:26 (α),Μηνὸς Φεβρουαρίου:10 (β),Μηνὸς Μαρτίου:6,Ὁλικὴ ποσότης:42
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου: -,Μηνὸς Φεβρουαρίου:68 (γ),Μηνὸς Μαρτίου:72 (ε),Ὁλικὴ ποσότης:140
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: -,Μηνὸς Φεβρουαρίου:-,Μηνὸς Μαρτίου:-,Ὁλικὴ ποσότης:-
Κατήχησιν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:9,Μηνὸς Μαρτίου:50,Ὁλικὴ ποσότης:59
Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:-,Μηνὸς Φεβρουαρίου:13,Μηνὸς Μαρτίου:38 (ζ),Ὁλικὴ ποσότης:51
Γραμματικήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:-,Μηνὸς Φεβρουαρίου:6,Μηνὸς Μαρτίου:8,Ὁλικὴ ποσότης:14

Ἡ ἠθικὴ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλὴ.

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:270
Ἐνοίκιόν του καταστήματος:105
Κεφάλαιον:375

Ἐν  Ὕδρα τὴν 2αν Απριλίου 1844
Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος
Αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου
Ἐν  Ὕδρα τὴν 5ην Ἰουλίου 1844
Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος

Ἡ ἐπιτροπὴ
Β.Δ.Δοντάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἔλεγχος Τριμηνιαίας Καταστάσεως.Σχολεῖον Δημοτικὸν τῶν Ἀρρένων.
Διοίκησις Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 12.000.
Ἔτος 1844 Τριμηνία Ἀην

Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα προσωρινὸν χωροῦν μαθητᾶς 178. Ὑλικον  ἀκίνητον καλόν.Κινητὸν πλῆρες.
Ὁ Διδάσκαλος Ἰωάννης Χωματιανός.Βαθμὸς δευτέρας τάξεως.Ἐδιδάχθη εἰς τὸ Πρότυπον.Μηνιαῖος μισθὸς 100 δρχ.Χορηγεῖται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Α΄Τριμηνίαν τοῦ 1844 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:97,Μηνὸς Φεβρουαρίου:102,Μηνὸς Μαρτίου:107
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 26,Μηνὸς Φεβρουαρίου:0,Μηνὸς Μαρτίου:3
Γραφήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:10,Μηνὸς Φεβρουαρίου:16,Μηνὸς Μαρτίου:13
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 6,Μηνὸς Φεβρουαρίου:1,Μηνὸς Μαρτίου:18
Χρ.Διδασκαλίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 8,Μηνὸς Φεβρουαρίου:18,Μηνὸς Μαρτίου:0
Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 6,Μηνὸς Φεβρουαρίου:24,Μηνὸς Μαρτίου:0
 Η επιτροπή επιθεώρησε το Σχολείον την 29ην Μαρτίου

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:300
Ἐνοίκιόν του Σχολείου:105
Διάφορα Ἔξοδα:5
Κεφάλαιον:410 

Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 9ην Ἰουλίου 1844
Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος
Ι.Χωματιανὸς

Ἡ ἐπιτροπὴ
Δ.Β.Δοντὰς
Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ’Νικολάου
Βασίλειος Σ.Μπουντούρης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἀριθμ.Πρώτ:46/Διεκ:12)Ἐλέγχου 69.
Ἔλεγχος τῆς τριμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Σχολείου.Β΄Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον τῶν Παίδων.Διοίκησις Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 11.450.
Τοῦ 1844  Ἔτος Τριμηνία Βὴν (Ἀπρίλιος,Μάϊος,Ἰούνιος)

Περὶ τοῦ Σχολείου.Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα ἀνώγειον ἐνοικιαζόμενον παρὰ τοῦ Δήμου.Χωρητικότητας μαθητῶν 108.Περὶ τοῦ ὑλικοῦ.Τὸ ἀκίνητον ὑλικὸν εἶναι καλόν.Τὸ κινητὸν πλῆρες.
Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος.Βᾶς τάξεως.Ἐδιδάχθη ἔις το Πρότυπον.Μηνιαιὃς μισθός 90 δρχ.Δυνάμει τοῦ ὑπ’ἀριθμ.1158 Βασιλικοῦ Διατάγματος ἀπὸ 29 Μαΐου 1843 διετάχθημεν ὅτι τοῦ λοιποῦ θέλει μας πληρώνει ὁ Δῆμος Ὕδρας.

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Βαν Τριμηνίαν Απριλίου,Μαΐου και Ιουνίου τοῦ 1844 ἔτους
(Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν):
Μηνὸς Ἀπριλίου:102,Μηνὸς Μαΐου:107,Μηνὸς Ἰουνίου:106
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Γραφήν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:22 (α),Μηνὸς Μαΐου:40 (β),Μηνὸς Ἰουνίου:10,Ὁλικὴ ποσότης:72
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:-,Μηνὸς Μαΐου:67 (γ),Μηνὸς Ἰουνίου:20 (ε),Ὁλικὴ ποσότης:87
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἀπριλίου:30,Μηνὸς Μαΐου:41 (δ),Μηνὸς Ἰουνίου:14 (στ),Ὁλικὴ ποσότης:85
Κατήχησιν
Μηνὸς Ἀπριλίου:-,Μηνὸς Μαΐου:-,Μηνὸς Ἰουνίου:-,Ὁλικὴ ποσότης:-
Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἀπριλίου:5,Μηνὸς Μαΐου:4,Μηνὸς Ἰουνίου:7,Ὁλικὴ ποσότης:16
Γραμματικήν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:4,Μηνὸς Μαΐου:-,Μηνὸς Ἰουνίου:-,Ὁλικὴ ποσότης:4

Σημείωσις (ἅ) ἐξ’αὐτῶν εἰς διέτρεξε 2 κλάσεις
(β) ἐξ’αὐτῶν 10 διέτρεξαν 2 κλάσεις
(γ) ἐξ’αὐτῶν 23 διέτρεξαν 2 κλάσεις
(δ) ἐξ’αὐτῶν 7 διέτρεξαν 2 κλάσεις
(ἔ) ἐξ’αὐτῶν 6 διέτρεξαν 2 κλάσεις
(στ) ἐξ’αὐτῶν 2 διέτρεξαν 2 κλάσεις
Καθ’ὅλην 49 τὴν Τριμηνίαν (+) ὅσοι εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν

Ἡ ἠθικὴ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλὴ.

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:270
Ἐνοίκιόν του καταστήματος:105
Κεφάλαιον:375

Ἐν  Ὕδρα τὴν 1ην Ἰουλίου 1844
Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος

Ἀντίγραφον ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
Ἐν  Ὕδρα τὴν 5ην Ἰουλίου 1844

Ἡ ἐπιτροπὴ
Β.Δ.Δοντὰς


Ἔλεγχος Τριμηνιαίας Καταστάσεως.Σχολεῖον Δημοτικὸν τῶν Ἀρρένων.
Διοίκησις Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 12.000.
Ἔτος 1844 Τριμηνία Βὴν
Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα προσωρινὸν χωροῦν μαθητᾶς 178. Ὑλικον  ἀκίνητον καλόν.Κινητὸν πλῆρες.
Ὁ Διδάσκαλος Ἰωάννης Χωματιανός.Βαθμὸς δευτέρας τάξεως.Ἐδιδάχθη εἰς τὸ Πρότυπον.Μηνιαῖος μισθὸς 100 δρχ.Χορηγεῖται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

 Διοργανισμὸς διὰ τὴν Βαν Τριμηνίαν τοῦ 1844 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:102,Μηνὸς Μαΐου:106,Μηνὸς Ἰουνίου:104
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:18,Μηνὸς Μαΐου:0,Μηνὸς Ἰουνίου:10
Γραφήν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:18,Μηνὸς Μαΐου:13,Μηνὸς Ἰουνίου:12
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἀπριλίου:19,Μηνὸς Μαΐου:23,Μηνὸς Ἰουνίου:6
Χρ.Διδασκαλίαν
Μηνὸς Ἀπριλίου:27,Μηνὸς Μαΐου:18,Μηνὸς Ἰουνίου:34
Γρ.Ἰχνογραφίαν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:15,Μηνὸς Μαΐου:6,Μηνὸς Ἰουνίου:0

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:300
Ἐνοίκιόν του Σχολείου:105
Διάφορα Ἔξοδα:3
Κεφάλαιον:408


Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 9ην Ἰουλίου 1844
Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος
Ι.Χωματιανὸς

Ἡ ἐπιτροπὴ
Δ.Β.Δοντὰς
Παντελεήμων Ἱερεὺς Χ’Νικολάου
Βασίλειος Σ.Μπουντούρης


Τὴν 17ην Ἰανουαρίου 1845,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας & Σπετσῶν,κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας»,μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν Πρώτ:101/Ἄρ.Πρ:29039/22 Ἰανουαρίου 1845 ἐπιστολή του, τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἑξαμηνιαίου ἐλέγχου τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀρρένων Ὕδρας,διευθυνομένου παρὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλίερου.


Ἔλεγχος τῆς Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῶν ἀρρένων της Διοικήσεως Ὕδρας καὶ Σπετσῶν τοῦ Δήμου Ὕδρας.Κατάστασις ἀπὸ 1 Ἰουλίου ἕως 31 Δεκεμβρίου 1844.
Αριθμός Πρ6567/Ἄρ.Δικ2,Ἔλεγ.78 Ἐξαμηνία Β'

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Καρπούσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:20,Ἀναχωρῆσις:31/8.,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετέβη εἰς τὸ ἑλληνικὸν Σχολεῖον

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Ἐργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:26,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:5,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1  1842 δ γ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:64,Ἀναχωρῆσις:31/10.1/12.

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Μελαχροινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1843 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται): στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:10

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Θ Ρήγας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:32,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ἰω Καλογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:9,Ἀναχωρῆσις:31/7.

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Γ.Βούλγαρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἡ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀπουσίες:1,Ἀναχωρῆσις:31/10.,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετέβη εἰς τὸ Ναύπλιον πολυτεχνικὸν σχολεῖον

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Μηνᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:40

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται): a, Ἀπουσίες:25,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Παπουτσής,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:75

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Χ'Ἀνδρέου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ζ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Μπούμης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:55

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Κολότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:41,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀγγελῆς Ρομπότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:29

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Καραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀπουσίες:37

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Α.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἃ γ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:1,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Χ.Νέγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἒ ζ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀπουσίες:13,Ἀναχωρῆσις:31/10.

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Ν.Γγίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:38
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βρέτας Βρέτα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 1841 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:71

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Γ.Γεῶρζος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 1842 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:9, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Δ.Δοντάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:23, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Μπούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ …..,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:98

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:40

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μιχαλαριᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀπουσίες:37,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:29,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 1842 γ γ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:58,Ἀναχωρῆσις:31/10.

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Σπαχή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:60

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μ.Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:78,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Καραγεωργόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτότομος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:66

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Λ.Σπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:28

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Π.Κουσατιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:0,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Κατσουλιέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1844 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:13,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γκίκας Μοίρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἒ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:62

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Σιγαλός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:44,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μπογιατσόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:2

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Καπετανάκος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἡ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:1,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Μπαϊλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1840 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀπουσίες:122,Ἀναχωρῆσις:31/7.1/11.

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:42,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Κυριαζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:19

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμας Δελιμάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:27

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Τρίπ.Καραγιαννόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:48

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Δελόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:45, Ἀναχωρῆσις:30/9.

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Μπουζιτσέπης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακαρουνᾶς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:25, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:2

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Β.Βόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυριάκος Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 1844 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:0,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Μπό..πουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 5 5 γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:2, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐάγγελος Τρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:61

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐστάθιος Θεοφίλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1844 δ στ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:46

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἒ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:6, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ζόρζης Π.Ζόρζη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ , Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:14

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἠλίας Μουντσοῦρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:21
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόφιλος Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:11

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μιαουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:38

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Τίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 δ δ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:14
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)


 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Θεοδώρακης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δαμιανάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:38

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:14, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γ.Βούργαρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:4

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Μπαρμπέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:93

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3 δ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:36

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Π.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:25, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Μιαούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἡ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:96

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Καρσαλιάκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:59

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Βανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7 ἒ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:16, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:4

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κοσμᾶς Ἁγιοπετρίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 1843 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:89

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κανέλλος Παππαδόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7 β ἡ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:96

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Μοῦρτου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:20,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυριάκος Μαντσαβράκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:77

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Πραγματάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 γ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:126

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Χρυσούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:60

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Καρίντσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἒ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:52, Ἀναχωρῆσις:31/10.

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Ρομπότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἒ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:17

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυριάκος Πασχαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 β β β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:6,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κύργ.Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:8,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κύρ.Μάστρἀντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:10,Ἀναχωρῆσις:31/7.1/10.

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:46

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 1841 ζ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀπουσίες:60,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Καραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀπουσίες:32

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπαρμπαρῆς Ρεβίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροπλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 1843 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:20,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλ.Πάνας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:24

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν: Μανόλ.Χρ.Ράϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 γ στ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:23, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπάθης Δαμαλίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 β δ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:24,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανολ.Φιλιππάγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ποιμήν,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:87

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλ.Εὐσταθίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:9, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μίχ.Σκλιᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:0

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Δ.Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀπουσίες:4
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Καζάζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :11 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:38

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1842 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἔμ.Κιοσσές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 1843 ἡ ἡ ζ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀπουσίες:33,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μητρόκας;;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:58

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλ.Ἀσκόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1844 γ δ ἒ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:10,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Δελόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:22, Ἀναχωρῆσις:30/9.

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μεθενίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:25,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μποζιτσέπης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακαρουνᾶς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἒ β γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:21, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:32

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Κώνστας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:75, Ἀναχωρῆσις:31/7.1/10.

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Καρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:20

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Μαρόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :11 ζ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:Ἐπιμελὴς

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Πετροπέτσιωτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἒ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:5

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ναντές,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 β ἒ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:98

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παῦλος Ἰω.Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 1842 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:61,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:23

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Σκόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 β β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:36,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Τρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κυβερνήτης Πλοίου,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:17,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Κρεμαστιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:30

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Μαντσουράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:132,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰωαννίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ψάλτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2 1844 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:114

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Κουλούρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 στ ἡ γ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:64,Ἀναχωρῆσις:31/8.1/10.,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παῦλος Μαντᾶς,Πατρίς:Σπάρτη,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐνοματάρχης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:93,Ἀναχωρῆσις:31/10.

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Τζουρντού,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἒ ἃ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:24,Ἀναχωρῆσις:31/8.

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Μπαλοῦρδος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:115, Ἀναχωρῆσις:31/8.

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Νεγρίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:56

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Πετροπετσιωτῆς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:1

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στέφανος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Γ.Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:18

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σάββας Τούρουντοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β, Ἀπουσίες:110,Ἀναχωρῆσις:31/10.

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σωτῆρος Πριμηκύρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:100

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Ν.Καρμανιόλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :9 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:1, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Α.Καρμανιόλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:31

 126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Μακρύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:19,Ἀναχωρῆσις:31/8.1/10.

 127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φιλιππος Γρ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:12

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Βαρτουκτσής;;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακελάρης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολετον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :11 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:102,Ἀναχωρῆσις:30/10.

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Γεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:26,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Ἀπουσίες:43,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Ν.Γκίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Ἀπουσίες:13

 132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Θ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :12 ἡ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χριστόφιλος Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:19

 134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Δ.Λισμάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 Σημείωσις:Τὰ παραδιδόμενα μαθήματα Γραφή-Ἀνάγνωσις-Ἀριθμητική-Χριστιανικὴ Διδασκαλία-Ἰχνογραφία-Γραμματική-Ἔκθεσις Ἰδεῶν-Γεωγραφία….Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλή.

Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 2αν Ἰανουαρίου 1845.
Ὁ Διδάσκαλος Α.Καλλίερος.
Ἡ Ἐπιτροπή.
Ὁ Πρόεδρος Δ.Λ.Κουντουριώτης

 Περίληψις:Εἰς τὴν ἅ΄τοῦ π.Ἰουλίου ἤσαν καταγεγραμμένοι 108.Εἰς τὸ διάστημα τῆς Β΄Ἐξαμηνίας ἦλθαν μαθητές:31.Ἄθροισμα 139.

 Αναχώρησαν μαθητὲς 33.Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1845 μαθητὲς 106.


Τὴν 20ην Ἰανουαρίου 1845,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας & Σπετσῶν,κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας»,μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν Πρώτ:162/Ἄρ.Πρ:29071/25 Ἰανουαρίου 1845 ἐπιστολή του, τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἑξαμηνιαίου ἐλέγχου τοῦ Ἅ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀρρένων Ὕδρας,διευθυνομένου παρὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.

 Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰουλίου ἕως τέλους Δεκεμβρίου τοῦ 1844 ἔτους

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν) :ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:64,Παρουσίες:69 

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/8 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:16, Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:3/8 44 εἰς Πόρον

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:63, Παρουσίες:70 

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:124, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 δ ἒ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:130, Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄθ.Ι.Γ.Παντελέσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:28/8 44 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Φώκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:123,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκίκα Ὀρλόφ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ στ γ στ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:69,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Γεωρ.Μοσχονά,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:120, Παρατηρήσεις: μετρίως ἐπιμελὴς

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1843 στ ἃ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:124

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ν.Κολότσης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καλαφάτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:6,Παρατηρήσεις:30/9 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστ.Κύρ.Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος  ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 ζ ζ δ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:114

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ ,Ἀπουσίες:71,Παρουσίες:62

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:79

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἃ ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:16,Παρατηρήσεις:9/8 44 ἄλλαξε Σχολεῖον

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Δημοτικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ(ου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἒ ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:117

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναργ.Ζαρῶμα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:1/12 44 ὑπηρέτης

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρέας Μιχαλιου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:23/10 δ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:31

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀντώνιος.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:36

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:101 
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:129

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Γεωργίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:βαρύνους

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:133,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:50, Παρουσίες:83,Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἄντ.Τσαλίκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ γ β γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:62, Παρουσίες:71

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:133, Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Παπὰ Λαζάρου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:1/8 44 ἀνεχώρησεν

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/10 ἡ στ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/7 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν εἰς Ἀθήνας

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Δ.Σακτούρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀπουσίες:78,Παρουσίες:40, Παρατηρήσεις:29/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:115

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Βασιλ.Λαουτάρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1838 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:124,Παρατηρήσεις:ἀμελὴς
 
 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πυρπηρής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/5 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:11/7 44 μὲ πλοῖον

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:111

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:100

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:75, Παρατηρήσεις:16/10 44 εἰς Πόρον

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Στρογγογιώργη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:71,Παρουσίες:62,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειαν
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Μπαρμπεράκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:70, Παρατηρήσεις:δυσνους

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ἡ στ ἡ ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Νέγκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:113, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ προοδευτικὸς

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:103

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναρ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:125

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ δ β ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Μαστραντώνης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/8 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:102

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πετρ.Μπαμπούσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:98

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Χ.Φράντ.Τσαλίκη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:72

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:109 

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Γ.Ντεβελέκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:111

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Ν.Οὔγγρας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:12/8 44 ἀπεπέμφθη

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:106

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:18

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Ν.Βότση,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/11 1842 ἡ ἃ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:91,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Παντελέζα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:25/5 1841 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἒ , Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:28,Παρατηρήσεις:16/8 44 μὲ πλοῖον

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ   ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:129, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/4 ἡ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:128,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 γ ἃ ἃ ἃ ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:116

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Γκιώνης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:19, Παρατηρήσεις:4/10 44 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 1840 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:120,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:127,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:28, Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88, Παρατηρήσεις:ἀμελὴς
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Κουλούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα α-η)

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Λ.Ι.Βούργαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:1/10 44 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:125,Παρατηρήσεις: νωθρὸς τὸν νοῦν

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Θεοδ.Δοντά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 1844 ἡ στ γ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:70,Παρατηρήσεις:31/12 44 εἰς Σκόπελον

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Λ.Τόσκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 β ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:20,Παρατηρήσεις:30/9 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Λ.Μπαρού,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τελῶν.Φύλαξ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 1840 ζ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:121,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλὴ ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ι.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις:30/9 44 ἀνεχώρησεν ἄνευ λόγου

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:121,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σιτοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:101, Παρατηρήσεις: νωθρὸς τὸν νοῦν

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογερόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:128

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:115

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Κ. Μαριγγούνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς  ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:παρεμποδίζεται

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Λ.Ρομπότσης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ β δ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἒ ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:8,Παρατηρήσεις:27/7 44 ἄλλαξε Σχολεῖον

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:εὐφυὴς ἀλλὰ παρεμποδίζεται

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Γ.Γκιώνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844 ἡ ζ δ ἔ, Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:41, Παρατηρήσεις:1/10 44 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς μάθησιν

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτ.Μπετῶν;;,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:80,Παρατηρήσεις:φιλάσθενος

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ γ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ  ,Ἀπουσίες:3, Παρουσίες:130, Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:102,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Γ.Βλάση,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:21/4  1841 ἡ ἃ β ἒ ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:102,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Θ.Λούση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:30/10 1839 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:13/7 44 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς μάθησιν

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 1841 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:25, Παρουσίες:108

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἀναγ.Μανούσου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:52,Παρουσίες:81 

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:48, Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:δυσνους

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:127,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Φραγκάκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:67,Παρουσίες:66,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειαν

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μιχάλιου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 1843 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:73,Παρουσίες:40, Παρατηρήσεις:29/11 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν,προερχομένην ἀπὸ ἀφιλομάθειαν

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Καρατάρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:27/10 ζ στ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:2/8 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στ.Καρά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:93,Παρουσίες:40,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειαν

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βίκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:37

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ ἃ β ἡ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:44, Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στάμ.Ποριώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:23

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Π.Ντελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:12

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Φώκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 1839 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:4, Παρουσίες:109,Παρατηρήσεις:29/11 44 ἔλαβε ἀπολυτήριον

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:1, Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογερὰ ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:124 

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:76,Παρουσίες:57, Παρατηρήσεις:δυσνουστατος

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:105

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρ.Χ΄Φράντ.Τσαλίκη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1844 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἒ ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:88

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνας.Μανούσου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 δ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:87

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἄλ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 δ γ β δ, Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:56 

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Ἰω.Ἀρτεμίου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/11 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:28 

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Φράνζ.Ζερμπίνος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108, Παρατηρήσεις:δυσνους

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ, Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:91 

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σιδέρης Γ.Ξένου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88 

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ν.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:98,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Χρόνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:2/8 44 ὑπηρέτης

113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταματ.Ἀθαν.Κουλούρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/8 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:62, Παρουσίες:71 

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σόλων Ἐμμαν.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ζ γ δ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:125

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σωκράτης Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:129, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Μπετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:98,Παρουσίες:55, Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀναγγέλλουν τὴν πρόοδον

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.ΑΘ.Πριμικύρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/2 1844 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Ἀπουσίες:68,Παρουσίες:65, Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι ἀναγγέλλουν τὴν πρόοδον

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέλ.Ι.Σαρκώση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:18/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:88,Παρουσίες:45, Παρατηρήσεις:31/12 44 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ι.Α.Καυκαλίδα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:106, Παρατηρήσεις:δυσνους

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Κουλούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 ἡ δ γ ἡ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):στ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:28

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1842 ἒ ἃ β β, Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ,Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:112

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἔ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):γ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):δ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1841 ζ ἒ γ γ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):β, Ἀπουσίες:95,Παρουσίες:78,Παρατηρήσεις:ἀφιλότιμος περὶ τὴν μάθησιν καὶ εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Γκίκ.Μωραΐτη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 ἡ ζ  ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γραφὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἀριθμητικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ζ, Χρ.Διδασκαλία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Ἰχνογραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἡ,Γεωγραφία (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Γραμματικὴ (εἰς ἢν εὑρίσκεται τάξιν):ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:ἀφιλότιμος περὶ τὴν μάθησιν καὶ εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν

 31 Μαθηταί ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
93 ευρίσκονται τὴν Ἀὴν τοῦ νέου ἔτους
Εν Ὕδρα.Τὴ 10η Ἰανουαρίου 1845.
Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανὸς
Οι γινόμενοι προβιβασμοὶ ἐπὶ τῶν παραδιδομένων μαθημάτων
35 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
82 εἰς τὴν Γραφὴν
74 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
112 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
22 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
12 εἰς τὴν Γραμματικὴν
12 εἰς τὴν Γεωγραφίαν
Η Ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπή
Δ.Λ.Κουντουριώτης

Σημείωσις:Οἱ ἡλικίες τῶν μαθητῶν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Χωματιανοῦ διευθυνόμενου Δημοτικοῦ Σχολείου παρουσιάζουν σημαντικὲς ἀποκλίσεις μεταξὺ τῶν πινάκων τῆς Α΄καὶ Β΄ Ἐξαμηνίας.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 1844 Β΄ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἀριθμ.Πρώτ:65.67/Διεκ:12)Ἐλέγχου 79.
Διδασκαλίας Μέθοδος τοῦ Ι.Π.Χ εἰς τὸν Δῆμον ὑπάρχον Γραμματοδιδάσκαλοι πολλοί.

Ἔλεγχος της ἐνιαυσίου Καταστάσεως τὸυ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοὺ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἀρρένων.Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον εἰς τὸν Δῆμον Ὕδρας,τῆς Διοικήσεως Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Πλῆθος κατοίκων 11.500.
Διδάσκαλος ὁ Α.Δ.Καλλίερος,μισθοδοτούμενος ὑπὸ τοῦ Δήμου Ὕδρας.Διδακτήριον προσωρινόν,ἀλλ’ὡς μόνιμον παρὰ τοῦ Δήμου θεωρούμενον, εἰς οἰκίαν ἀνώγειος, χωρητικότητος :108.
Κατάστασις:ἀπὸ 2 Ἰανουαρίου ἕως 31 Δεκεμβρίου τοῦ 184τέταρτου π.ἔτους.


Μεταλλαγαὶ

Εἰς τὸ παρελθὸν ἔτος ἦλθον
Μαθητας:-,Μήνας:1,
Μαθητας:13,Μήνας:2,
Μαθητας:4,Μήνας:3,
Μαθητας:15,Μήνας:4,
Μαθητας:14,Μήνας:5,
Μαθητας:6,Μήνας:6,
Μαθητας:5,Μήνας:7,
Μαθητας:8,Μήνας:8,
Μαθητας:4,Μήνας:9,
Μαθητας:8,Μήνας:10,
Μαθητας:-,Μήνας:11,
Μαθητας:6,Μήνας:12,
Ἄθροισμα:83

Τὸ παρελθὸν ἔτος ἀναχώρησαν:
 Μαθητᾶς:3,Μήνας 1
Μαθητᾶς:7,Μήνας 2
Μαθητᾶς:0,Μήνας 3
Μαθητᾶς:10,Μήνας 4
Μαθητᾶς:15,Μήνας 5
Μαθητᾶς:4,Μήνας 6
Μαθητᾶς:2,Μήνας 7
Μαθητᾶς:19,Μήνας 8
Μαθητᾶς:2,Μήνας 9
Μαθητᾶς:8,Μήνας 10
Μαθητᾶς:-,Μήνας 11
Μαθητᾶς:2,Μήνας 12
Ἄθροισμα:72

Αἰτίες ἀναχωρήσεως
44 ἐξαλείφθησαν δι’ἀπουσίαν
6 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον
4 ἐπῆγαν μὲ τὸ πλοῖον τὸν
3 ὑπηρέτας εἰς μαγαζιὰ
3 εἰς …..
2 ἄλλαξαν Σχολεῖον
2 εἷς Σύρον
2 εἰς Ναύπλιον (ὁ εἰς εἰς Πολυτεχνικὸν Σχολεῖον
1 εἰς Σπάρτην
2 εἰς ….
1 εἰς Τέχνην
1 ἀπερίφθη
1  ……ὑπηρέτης


(Κλάσεις εἰς τᾶς ὁποίας κατατάχθησαν):
Γραφῆς: ἅ(53),β(3),γ(4),δ(4),ἔ(6),στ(4),ζ(6),ἡ(3).Τὸ ὄλον:83.
Ἀναγνώσεως: ἅ(40),β(4),γ(5),δ(6),ἔ(4),στ(6),ζ(1),ἡ(16).Τὸ ὄλον:83.
Ἀριθμητική: ἅ(53),β(8),γ(12),δ(5),ἔ(3),στ(2),ζ(-),ἡ(-).Τὸ ὄλον:83.
Χρ.Διδασκαλία: ἅ(40),β(4),γ(5),δ(6),ἔ(4),στ(6),ζ(9),ἡ(16).Τὸ ὄλον:83.
Ἰχνογραφία: ἅ(6),β(1),γ(-),δ(-),ἔ(-),στ(-),ζ(-),ἡ(7).Τὸ ὄλον:7.
Γραμματική: ἅ(-),β(-),γ(-),δ(-),ἔ(-),στ(-),ζ(-),ἡ(-).Τὸ ὄλον:0.


(Κλάσεις εἰς τᾶς ὁποίας εὑρίσκονται):
Γραφῆς: ἅ(7),β(9),γ(5),δ(-),ἔ(5),στ(6),ζ(18),ἡ(22).Τὸ ὄλον:72.
Ἀναγνώσεως: ἅ(5),β(4),γ(4),δ(2),ἔ(7),στ(5),ζ(5),ἡ(40).Τὸ ὄλον:72.
Ἀριθμητική: ἅ(12),β(11),γ(9),δ(7),ἔ(6),στ(10),ζ(8),ἡ(9).Τὸ ὄλον:72.
Χρ.Διδασκαλία: ἅ(5),β(4),γ(5),δ(2),ἔ(7),στ(5),ζ(5),ἡ(40).Τὸ ὄλον:72.
Ἰχνογραφία: ἅ(4),β(10),γ(6),δ(3),ἔ(2),στ(-),ζ(3),ἡ(2).Τὸ ὄλον:30.
Γραμματική: ἅ(16),β(2),γ(2),δ(1),ἔ(-),στ(2),ζ(1),ἡ(1).Τὸ ὄλον:25.  

Προβιβασμοί

Εἰς τὸ παρελθὸν ἔτος προβιβάσθησαν:
Μαθητας:26,Μήνας:1,
Μαθητας:97,Μήνας:2,
Μαθητας:174,Μήνας:3,
Μαθητας:61,Μήνας:4,
Μαθητας:219,Μήνας:5,
Μαθητας:71,Μήνας:6,
Μαθητας:-,Μήνας:7,
Μαθητας:89,Μήνας:8,
Μαθητας:125,Μήνας:9,
Μαθητας:55,Μήνας:10,
Μαθητας:65,Μήνας:11,
Μαθητας:115,Μήνας:12,
Ἄθροισμα:1091


(Κλάσεις εἰς τᾶς ὁποίας διέτρεξαν):
Γραφῆς: ἅ(-),β(36),γ(36),δ(36),ἔ(40),στ(32),ζ(40),ἡ(22).Τὸ ὄλον:242.
Ἀναγνώσεως: ἅ(-),β(36),γ(39),δ(62),ἔ(62),στ(59),ζ(40),ἡ(30).Τὸ ὄλον:322.
Ἀριθμητική: ἅ(-),β(39),γ(39),δ(36),ἔ(24),στ(25),ζ(12),ἡ(2).Τὸ ὄλον:177.
Χρ.Διδασκαλία: ἅ(-),β(26),γ(44),δ(28),ἔ(38),στ(50),ζ(26),ἡ(30).Τὸ ὄλον:232.
Ἰχνογραφία: ἅ(-),β(51),γ(23),δ(7),ἔ(5),στ(5),ζ(6),ἡ(4).Τὸ ὄλον:100.
Γραμματική: ἅ(-),β(7),γ(3),δ(1),ἔ(-),στ(5),ζ(2),ἡ(-).Τὸ ὄλον:18
Άθροισμα 1091

Περίληψις:Εἰς τᾶς 2 τοῦ π. Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1844 ἦταν καταγεγραμμένοι μαθηταί:95
Ἦλθον νέοι μαθητᾶς καθ’ὅλον τὸ διάστημα τοῦ π. ἔτους :83.
Ἄθροισμα :178
Καθ’ὄλον τὸ διάστημα τοῦ π. ἔτους ἀνεχώρησαν μαθητᾶς :72
Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν 2αν Ἰανουαρίου 184πέμπτου ἔτους μαθητές:106

Διέτρεξαν ἀνὰ δυὸ κλάσεις τὸ παρελθὸν ἔτος:
29 εἰς τὴν Γραφὴν
77 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
17 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
7 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν

Διέτρεξαν ἀνὰ τρεῖς κλάσεις τὸ παρελθὸν ἔτος:
6 εἰς τὴν Γραφὴν
27 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν


Διοργανισμὸς τοῦ 1844 π. ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν τὴν Ἀην ἑκάστου μηνός.
Μῆνες:
1(95),2(91),3(98),4(102),5(107),6(106),7(108),8(110),9(99),10(102),11(102),12(106)

Μαθηταὶ προβιβασθέντες κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 1844 εἰς τὴν :
Γραφή:
1(26),2(10),3(6),4(22),5(40),6(10),7(-),8(32),9(28),10(26),11(13),12(29).Τὸ ὄλον 242
Ἀνάγνωσιν:
1(-),2(68),3(72),4(-),5(67),6(20),7(-),8(21),9(18),10(12),11(18),12(26).Τὸ ὄλον 322
Ἀριθμητικήν:
1(-),2(-),3(-),4(30),5(41),6(14),7(-),8(9),9(43),10(-),11(16),12(24).Τὸ ὄλον 177
Χρ.Διδασκαλίαν:
1(-),2(-),3(50),4(-),5(67),6(20),7(-),8(21),9(18),10(12),11(18),12(26).Τὸ ὄλον 232
Ἰχνογραφίαν:
1(-),2(13),3(38),4(5),5(4),6(7),7(-),8(-),9(18),10(5),11(-),12(10).Τὸ ὄλον 100
Γραμματικήν:
1(-),2(6),3(8),4(4),5(-),6(-),7(-),8(-),9(-),10(-),11(-),12(-).Τὸ ὄλον 18
Ἄθροισμα:1091

Ἓν Ὕδρα τὴν 2αν Ἰανουαρίου 1845
Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος
Ἡ Ἐπιτροπή.
Ὁ Πρόεδρος Δ.Λ.Κουντουριώτης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...