hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1916.Κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐν τῇ νήσῳ Ὕδρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1916.Κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐν τῇ νήσῳ Ὕδρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ὕδρα 1916.Κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐν τῇ νήσῳ Ὕδρα

 Ὕδρα 1916.
Κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐν τῇ νήσῳ ὝδραΓενικὴ κατάστασις πρὸ τῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης(Πηγή:Βικιπαίδεια:Ἐθνικὸς Διχασμός, Τὰ δυὸ ἀντίπαλα στρατόπεδα, Ἡ ἀρχὴ τῆς διένεξης)
(Πηγή:Ἡ Ἐθνικὴ Προδοσία,Ἱστορικὴ Μελέτη ἐπὶ τῶν Γεγονότων τῆς θλιβερωτέρας διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν περιόδου τῆς ἱστορίας του,Σπυρίδων Σπυριδωνίδης,Τύποις Ἑρμοῦ,Ἀθῆναι 1917)

Μετὰ τὸ πέρας τῶν νικηφόρων Βαλκανικῶν πολέμων (Α΄καὶ Β΄) τῆς διετίας 1912-1913, ἐπακολούθησε μία μακρὰ ταραχώδη περίοδο εἰς τὴν πολιτικὴν κατάσταση τῆς Ἑλλάδος. Ὡς γνωστόν, ἐν ἔτει 1914, κηρύχτηκε εἰς τὴν ἤπειρο τῆς Εὐρώπης ὁ Ἅ΄ Παγκόσμιος πόλεμος.
Ὁ Ἅ΄ Παγκόσμιος πόλεμος (Αὔγουστος 1914-Νοέμβριος 1918) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ βαθύτατο ρῆγμα μεταξὺ τῶν δυὸ κυριοτέρων πολιτικῶν παρατάξεων τῆς Ἐλλάδος’ τῆς Φιλελεύθερης παράταξης τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου καὶ τῆς Φιλομοναρχικῆς παράταξης τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α΄.
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ἐπιχείρησε μέσω τῶν πολιτικῶν καὶ διπλωματικῶν τοῦ ἐνεργειῶν, παρακάμπτοντας τὸν Βασιλέα τῆς χώρας Κωνσταντῖνον Ἅ΄, νὰ ἐντάξει τὴν Ἑλλάδα εἰς τὸν Ἅ΄ Παγκόσμιον πόλεμο εἰς τὸ πλευρὸ τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων τῆς Ἀντὰντ (Μεγάλης Βρετανίας & Γαλλίας) ἐπιδιώκοντας νὰ λάβει ἐδαφικὰ κυρίως ἀνταλλάγματα τὰ ὁποία  συμπεριελάμβαναν ἕως καὶ τὴν προσάρτηση τῆς Κύπρου.

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζελός,θεωροῦσε πὼς μετὰ τὴν νικηφόρα ἔκβαση τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, ἡ Ἑλλὰς ἔπρεπε ἄμεσα νὰ ταχθεῖ εἰς τὸν Ἅ΄Παγκόσμιον Πόλεμον προκειμένω νὰ ἀποκομίσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα κέρδη εἰς τὴν διπλωματικὴν καὶ πολιτικὴν σκακιέρα. Παράλληλα, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμοῦσε νὰ τηρήσει τὴν ὑπόσχεση ποὺ εἶχε δώσει ἡ Ἑλλὰς εἰς τὴν Σερβία, πὼς εἰς περίπτωση πολεμικῆς συρράξεως μεταξὺ τῶν ὅμορων κρατῶν Σερβίας-Βουλγαρίας, ἡ Ἑλλὰς θὰ εἰσέρχετο εἰς τὴν πολεμικὴ σύρραξη εἰς τὸ πλευρὸ τῆς Σερβίας.
Ἐν ἀντιθέσει, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνος ὁ Ἅ΄, ἐπεδίωκε νὰ διατηρήσει τὴν χώρα ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς οὐδετερότητας. Ὁ Κωνσταντῖνος, φίλα προσκείμενος πρὸς τὴν Γερμανία, δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ στρέψει τὶς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ κατὰ τῶν δυνάμεων τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αὐστροουγγαρίας. Άλλωστε συνδέετο μὲ συγγενικοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν Αὐτοκράτορα  (Κάϊζερ) τῆς Γερμανίας Γουλιέλμο τὸν Β΄ ἔχοντας νυμφευθεῖ τὴν ἀδελφή του Σοφία.Ἡ ἔναρξη τοῦ Ἅ΄Παγκοσμίου δέ, συνέπεσε  μὲ τὴν διπλωματικὴ προσπάθεια τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου νὰ συνάψει δανειακὴ σύμβαση μὲ τὸν Γουλιέλμο τὸν Β΄.

Βέβαια,ἄλλα μέλη τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, ὅπως ὁ ἀδελφός του Κωνσταντίνου  πρίγκιπας Γεώργιος,ὁ ὁποῖος εἶχε νυμφευθεῖ τὴν Γαλλικῆς καταγωγῆς  πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη, καθὼς καὶ ἡ Βασιλομήτωρ Ὄλγα ,χήρα του Γεωργίου τοῦ Ἅ΄,εἶχαν ταχθεῖ ὑπὲρ τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ.
Παράλληλα, ὁ Βασιλεὺς ἐγνώριζε πὼς ἐνδεχόμενη σύμπραξή του μὲ τὶς Κεντρικὲς Δυνάμεις (Γερμανία & Αὐστροουγγαρία) θὰ ὁδηγοῦσε ἐμμέσως εἰς μία ἰδιόμορφη μορφὴ συμμαχίας μὲ τὴν ἐχθρικὴ γείτονα χώρα Τουρκία,ἡ ὁποία ἤδη εἶχε εἰσέλθει ὡς σύμμαχος εἰς τὸ πλευρὸ τῆς Γερμανίας. Οὕτως ἢ ἄλλως, ἦτο φανερὸ πὼς ἡ συμμαχία τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων δὲν ἦτο εἰς θέση νὰ προσφέρει ἰσχυρὰ ἀνταλλάγματα ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος,ὥστε ἡ τελευταία νὰ εἰσέλθει εἰς τὸν πόλεμο ὡς ἀντίπαλη τῶν ἰσχυρῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ. Συνεπῶς,ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος Ἅ΄ εἶχε ἐπιλέξει συνειδητὰ νὰ παραμείνει οὐδέτερος.

Ἡ σύγκρουσις μεταξὺ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου καὶ τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Ἅ΄ κορυφώθηκε τὸν Ἰανουάριου τοῦ 1915.Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀπαίτησε τὴν ἄμεση συμμετοχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἰς τὸ πλευρὸ τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντὰντ εἰς τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ διεξάγοντο εἰς τὴν χερσόνησο τῆς Καλλίπολης. Ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, θεωρώντας πὼς δὲν ὑπῆρχαν ἀσφαλεῖς ἐγγύησεις ὡς πρὸς τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ θὰ ἐξασφάλιζε ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Ἀντάντ, λαμβάνοντας ὑπόψη καὶ τὶς ἀρνητικὲς γνωμοδοτήσεις τῶν στελεχῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ὡς πρὸς τὴν ἐπιτυχία τῶν πολεμικῶν αὐτῶν ἐπιχειρήσεων (καταλυτικὴ ἦταν ἡ εἰσήγηση τοῦ Συνταγματάρχου  Ἰωάννου Μεταξά) ἀρνήθηκε νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν πόλεμον.

Ἡ σύγκρουσις αὐτή, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν παραίτηση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὴν 21ην Φεβρουαρίου 1915 καὶ τὴν ἄμεση προκήρυξη Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν.


Δεῆσις ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως τῆς ὑγείας τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν.Δεήσεις ὑπὲρ Βασιλέως εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.

Ἐνῶ ἐξελίσσοντο ἔντονες πολιτικὲς ζυμώσεις καὶ διεργασίες, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1915,ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὁ Ἅ΄ ἀσθένησε. Ἡ ἀσθένεια αὐτή,προκάλεσε  τὴν διενέργεια ἐκ μέρους τῆς πλευρᾶς τῶν Βασιλοφρόνων, δεήσεων ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῆς τρωθείσας ὑγείας τοῦ.
Ἐνδεικτική του κλίματος τῆς ἔντονης πολώσεως  ποὺ ἐπικρατοῦσε ἐν ἔτει 1915, εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, μεταξὺ τῶν πολιτικῶν παρατάξεων τῶν Βενιζελικῶν καὶ τῶν Βασιλοφρόνων, ὑπῆρξε τὸ γεγονὸς πὼς  η ἀσθένεια τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τὴν φιλελεύθερη παράταξη τῶν Βενιζελικῶν. Ἡ Βενιζελικὴ παράταξη, θεωροῦσε πὼς ἡ ἀσθένεια τοῦ Βασιλέως συσχετίζετο εἰς σημαντικὸν βαθμὸν μὲ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐπερχόμενων Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν καὶ τὴν διαφαινόμενη ἥττα τῆς Φιλοβασιλικῆς παρατάξεως εἰς αὐτές.

Ὅπως καὶ εἰς ὅλην τὴν ἐπικράτεια,ὁμοίως  και εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν τελέσθησαν δεήσεις ὑπὲρ τοῦ Βασιλεῶς (τρεῖς τὸν ἀριθμὸν). Τὴν 7ην Μαίου  1915 παρευρέθη και χοροστάτησε εἰς τὴν δεύτερην κατά σειρὰν δέησιν, ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἐρμιονίδος  & Τροιζηνίας Προκόπιος Καραμάνος (σφόδρα Βασιλόφρων) καθὼς καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς νήσου Ὕδρας. Δήμαρχος Ὕδραιος τὴν συγκεκριμένη περίοδο ἦτο ὁ Ἀντώνιος Λιγνός.

Πηγή: Ἐφημερίδα Ἐμπρός, (Φύλλον 8ης Μαΐου 1915,
Ἄρθρον:Ἡ κατάστασις τοῦ Βασιλέως,Δεήσεις καὶ ψηφίσματα)

«Εἷς τὴν Ὕδραν
Ὕδρα,7 Μαΐου.Πρωτοβουλία τῆς Κοινοτικῆς ἀρχῆς σήμερον ἐτελέσθη δευτέρα πάνδημος δέησις χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου, παρόντων πάντων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων,τῶν ἀρχῶν καὶ ἁπάντων τῶν πολιτῶν ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως καὶ διαφυλάξεως τῆς πολυτιμοτάτης ὑγείας τοῦ φρουροῦ τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς Πατρίδος Α.Μ τοῦ λατρευτοῦ Βασιλέως μας.Τὰ καταστήματα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς δεήσεως ἤσαν κλειστά.Διεβιβάσθησαν τῷ Ἄνακτι τηλεγραφήματα τῆς Κοινότητος,τῶν σχολείων καὶ πολλῶν ἰδιωτῶν. (Ἀνταποκριτής:Παπαθεοφάνους)..»

Κατὰ τὴν ἡμέρα τελέσεως τῆς συγκεκριμένης δεήσεως, τὸ ἰατρικὸ ἀνακοινωθὲν περὶ τῆς ὑγείας τοῦ Βασιλέως, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

«Χθὲς τὴν μεσημβρίαν ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἰατρικὸν δελτίον τῆς 7ης Μαίου ἔχον ὡς ἑξῆς:
Ὥρα 10:00 π.μ.
Νὺξ σχετικῶς ἥσυχος.Οἱ παροξυσμοὶ τοῦ βηχὸς ἐπανελήφθησαν κατὰ τὴν πρωΐαν μετ’ ἀποχρέμψεως πτυσμάτων ὁμοίας πρὸς τὴν χθεσινήν.Τὸ πλευριτικὸν ἐξίδρωμα στάσιμον.Ἡ γενικὴ κατάστασις  ὑποκειμενικῶς καὶ ἀντικειμενικῶς εὐχάριστος.
Ἡ θερμοκρασία δὲν ὑπερέβη κατὰ τὴν νύκταν τοὺς 38,3 βαθμούς.Σήμερον θερμοκρασία 38.Σφυγμοὶ 96.Σφυγμὸς καλός.Ἀναπνοαὶ 22.
Οἱ ἰατροὶ Π.Μανοῦσος,Κ.Σάββας,Μ.Γερουλάνος,Α.Χρηστομάνης,Α.Ἀναστασόπουλος.

Τὴν ἑσπέραν ἐξεδόθη τὸ κάτωθι ἰατρικὸν δελτίον
Ὥρα 06:00 μ.μ
Θερμοκρασία 37,4.Σφυγμοὶ 104.Ἀναπνοαὶ 22.Η Α.Μ ὁ Βασιλεὺς διῆλθεν ἥσυχον ἡμέραν μὴ ἐνοχληθεῖς ὑπὸ βηχός….»

Νέα δέησις τελέσθηκε τὴν 14ην Μαΐου 1915,εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου, τὴν λεγόμενη ὡς «ἐκκλησία Παπαδαμιανού».
Εἰς τὴν συγκεκριμένην δέησιν, συμμετεῖχε ἄπασσα ἡ μαθιτιώσα νεολάια τῆς νήσου Ὕδρας.

Πηγή: Ἐφημερίδα Ἐμπρός, (Φύλλον 15ης Μαΐου 1915,Ἄρθρον:Εἰδήσεις τῆς ἡμέρας,Δεήσεις καὶ ψηφίσματα ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως)

«…Ὕδρα 16 Μαΐου.Οἱ μαθηταὶ καὶ αἳ μαθήτριαι πάντων τῶν σχολείων Ὕδρας μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ διδασκαλισσῶν εἰς ἐκκλησίαν τοῦ Παπαδαμιανοῦ ἀνέπεμψαν δοξολογίαν ἐπὶ διασώσει Βασιλέως καὶ δέησιν ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως…»Πολιτικὲς διεργασίες εἰς τὸν Βενιζελικὸν συνδυασμὸν Ὕδρας ἐν’ ὄψει τῶν Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν

(Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 24ης Ἀπριλίου 1915,
Ἄρθρον:Τὰ πολιτικά της Ὕδρας-Μία δήλωσις»)

Τὴν ἴδια περίοδο, ἐλάμβαναν χώρα πολιτικὲς διεργασίες εἰς τὴν πολιτικὴ παράταξη τῶν Φιλελεύθερών του Ἐλευθέριου Βενιζέλου εἰς τὴν Ὕδραν. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε εἰς τὴν Ἐφημερίδα «Νέον Ἄστυ», πὼς ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐν Ὕδρᾳ παρατάξεως Πέτρος Γιάνναρος, εἶχε προτείνει εἰς τὴν κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος νὰ συμπεριληφθῆ ὡς ὑποψήφιος εἰς τὸν συνδυασμὸν τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων εἰς τὴν περιφέρεια τῆς Ἀττικοβοιωτίας.


Πηγή:(http://pisostapalia.blogspot.gr Άρθρον:«Εφημερίδες με προίκα (στις αρχές του περασμένου αιώνα)»,http://www.24grammata.com Άρθρον: «Τα δώρα των εφημερίδων στις αρχές του 1900», http://www.kalavrytanews.com Άρθρον: «Τα δώρα των εφημερίδων, η "Εσπερινή" και η Πετρούπολη»)

Σημείωσις:Ὁ Πέτρος Γιάνναρος, ἂν καὶ ἀμφιλεγόμενος ὡς πρὸς τὴν ἀξιοπίστια καὶ τὴν εἰλικρίνεια τῶν γραφομένων τοῦ δημοσιογράφος, ἦτο ἰδιαίτερα δημοφιλὴς διὰ τὴν ἐποχή του. Ἐξέδιδε ἐπὶ τριάκοντα συναπτὰ ἔτη (1900-1930) τὴν ἐφημερίδα «Ἑσπερινή», ἐνῶ παράλληλα ἐξέδιδε καὶ τὴν ἐφημερίδα «Πρωϊνή». Ἔμεινε γνωστὸς ὡς ὁ πρῶτος ποὺ καθιέρωσε προσφορὰ διὰ τὴν ἀπόκτηση οἰκοπέδων εἰς τὴν περιοχὴ τῆς Πετρουπόλεως μέσω τῆς ἐκδόσεως σειρᾶς τριάκοντα κουπονιῶν τῆς ἐφημερίδος «Ἑσπερινή» καὶ τῆς παράλληλης καταβολῆς ἑκατὸ δραχμῶν μηνιαίως. Βεβαίως τὸ παράτολμο τοῦτο ἐγχείρημα ἀπέτυχε παταγωδῶς, διότι ὁ υἱὸς τοῦ Ἀλέξανδρος Γιάνναρος, μετέπειτα ἀρχηγὸς τῆς νεολαίας Ἰωάννου Μεταξά, χρεοκόπησε τὴν ἐφημερίδα, ἐμπλέκοντας τοὺς ὑποψήφιους ἰδιοκτῆτες τῶν οἰκοπέδων εἰς σοβαρότατες περιπέτειες ἕως ὅτου τελικῶς δικαιωθοῦν καὶ ἀποκτήσουν τὰ οἰκόπεδα τῆς προσφορᾶς. (Φέρεται πὼς ἡ ὀνομασία τῆς περιοχῆς Πετρουπόλεως, προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Πέτρου Γιάνναρου, ἐμπνευστοῦ τοῦ σχεδίου διὰ τὴν προσφορὰ οἰκοπέδων μέσω τῆς πωλήσεως τῆς ἐφημερίδος τοῦ «Ἑσπερινῆς»)


Ἡ εἴδησις περὶ ἐνδεχόμενης μεταπηδήσεως τοῦ Πέτρου Γιάνναρου εἰς τὴν ἐκλογικὴν περιφέρειαν τῆς Ἀττικοβοιωτίας, τελικῶς ἐδιαψεύστηκε εἰς τὸ Φύλλον τῆς 24ης Ἀπριλίου 1915 τῆς ἐφημερίδος «Ἐμπρός». Εἰς τὴν πραγματικότητα, ἡ πλευρὰ τοῦ Πέτρου Γιάνναρου ἰσχυρίστηκε (μέσω τῶν δημοσιογράφων τῶν ἐφημερίδων «Ἑσπερινῆς» & «Πρωϊνῆς»,οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν ἀνακοίνωση,ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρός», πὼς ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων ἦτο αὐτὴ ποὺ ἐπρότεινε τὴν μεταπήδηση καὶ συμμετοχὴ τοῦ Πέτρου Γιάνναρου ὡς ὑποψηφίου εἰς τὴν περιφέρεια τῆς Ἀττικοβοιωτίας καὶ ὄχι ὁ ἴδιος ὁ Πέτρος Γιάνναρος, ὁ ὁποῖος λόγω τῶν ἐπαγγελματικῶν του ὑποχρεώσεων , ἀδυνατοῦσε τὴν δεδομένη χρονικὴ περίοδο νὰ πολιτευθεῖ. Παράλληλα, ὁ Πέτρος Γιάνναρος ἐξεδήλωνε τὴν πρόθεσή του πὼς εἰς τὴν περίπτωσιν μίας ἐνδεχόμενης πολιτεύσεώς του, οὗτος θὰ ἐπέλεγε νὰ ἐκλεγεῖ εἰς τὴν περιφέρεια τῆς ἰδιαίτερης πατρίδος τοῦ  Ὕδρας.


(Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 24ης Ἀπριλίου 1915,
Ἄρθρον:Τὰ πολιτικά της Ὕδρας-Μία δήλωσις»)

«…Μία ἀνακοίνωσις τοῦ κ.Γιάνναρου-Πρόκειται περὶ διαβολῶν
Ἐὰν ἐπολιτευθῆ καὶ θὰ πολιτευθῆ καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐν Ὕδρᾳ,πράττει τοῦτο, διότι ἄγεται ἐξ εὐγενῶν αἰσθημάτων καὶ ἰδανικῶν νὰ φανῆ χρήσιμος ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ τόσον εἰς τὴν ἰδιαιτέραν τοῦ πατρίδα ὅσον καὶ εἰς τοὺς δεινῶς σήμερον κειμαζομένους συμπολίτας του,ὑπὲρ ὢν οὐδὲν μέχρι τοῦδε ἐπετεύχθη καὶ οὐδὲν σοβαρὸν μέτρον ἐλήφθη, ἀφοῦ πρὸ εἰκοσαημέρου ἀκόμη εἶδε τὸ φῶς εἰς τᾶς Ἀθηναϊκᾶς ἐφημερίδας καὶ μία διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς ἠρωϊκῆς καὶ ἐνδόξου Ὕδρας,ὅτι πεινοῦν, διερχόμενοι ἡμέρας οἰκονομικῆς δυσπραγίας καὶ μεγάλων στεναχωριῶν.
Νομίζομεν ὅτι αἳ τοιαῦται ἀντιλήψεις τοῦ κ.Γιάνναρου πρέπει νὰ ἐκτιμηθοῦν δεόντως, τοσούτον μᾶλλον καθ’ὅσον καταδεικνύουν ὅτι ὁ ἡμέτερος διευθυντὴς πολιτεύεται ἀφ’ ὑψηλοῦ ἔχον ὡς πρόγραμμα τοῦ ἰδέας καὶ ἰδανικὰ καὶ δὲν κατέρχεται εἰς τὸ ταπεινὸν ἔδαφος τοῦ διαγωνισμοῦ πρὸς κατάληψιν διὰ τοῦ παραθύρου καὶ οὐχὶ διὰ τῆς θύρας μίας βουλευτικῆς θέσεως,ἀλλὰ διαπνέεται ὑπὸ τῶν εὐγενῶν μόνο αἰσθημάτων νὰ φανῆ χρήσιμος εἰς τοὺς συμπολίτας του,θέτων ἐντελῶς κατὰ μέρος τὸν σκοπόν του νὰ γίνη βουλευτής.Διότι ἤθελε νὰ γίνη ἁπλῶς,καὶ μόνον βουλευτὴς ἠδύνατο νὰ ἀποδεχθῆ εὐγνωμόνως τὴν θέσιν,ἢν προσφέρει αὐτῶ τὸ κόμμα τῶν Φιλελευθέρων,τόσον ἐν τῷ νομῷ Ἀττικοβοιωτίας καθὼς καὶ ἐν τῷ συνδυασμῷ Εὐβοίας τῷ καταρτιζομένῳ ὑπὸ τοῦ φίλου βουλευτοῦ κ.Ἀβέρωφ,ἀφοῦ εἶνε γνωστὸν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἡ ἐπιτυχία καὶ τῶν δυὸ συνδυασμῶν εἶνε τελείως ἐξασφαλισμένη.Ταῦτα γράφομεν ἅπαξ διὰ παντός, δηλοῦντες ὅτι δὲν θὰ ἀπαντήσωμεν πλέον εἰς συκοφαντίας καὶ ραδιουργίας, γραφομένας δι’εὐνόητους λόγους.Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τῆς «Πρωϊνῆς» καὶ «Ἑσπερινῆς»…»Ὁ δρομὸς πρὸς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης


(Πηγή: Βικιπαίδεια:Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Μαΐου 1915, Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Δεκεμβρίου 1915)
(Πηγή:Ἡ Ἐθνικὴ Προδοσία,Ἱστορικὴ Μελέτη ἐπὶ τῶν Γεγονότων τῆς θλιβερωτέρας διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν περιόδου τῆς ἱστορίας του,Σπυρίδων Σπυριδωνίδης,Τύποις Ἑρμοῦ,Ἀθῆναι 1917)


Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 31ην Μαίου 1915 καὶ ὁδήγησαν τὴν παράταξη τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου εἰς τὴν ἐξουσίαν. Ἡ κυβέρνηση Ἐλευθερίου Βενιζέλου ὁρκίσθηκε τελικῶς τὴν 10ην Αὐγούστου 1915, ἕνεκα τῆς ἀρνήσεως τῆς ἡττηθείσας κυβερνήσεως τοῦ Δημήτριου Γούναρη νὰ παραιτηθεῖ λόγω τῆς ἀσθένειας τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α΄. Εἰς τὴν συγκεκριμένη κυβέρνηση εἶχε ὁρκισθεῖ Ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν ὁ Ὑδραῖος Ἀθανάσιος Νικολάου Μιαούλης.

Εἰς τὴν Βουλευτικὴν περιφέρεια τῆς νήσου Ὕδρας,ἐκλέχθησαν οἱ κάτωθι τρεῖς Ὑδραῖοι Βουλευτές:

(Πηγή:Ἀρχεῖον Μουσείου Μπενάκη)
«Ὕδρας
Βουλευτικαὶ ἔδραι 3.
Ὑποψήφιοι:
Μάνος Ἰωάννης
Μιαούλης Ἀθανάσιος
Τομπάζης Ἰωάννης

Ἐκλεγέντες:
1)Ἀθανάσιος Μιαούλης
2) Ἰάκωβος Τομπάζης
3) Ἰωάννης Μάνος..»


Τὴν 9ην Σεπτεμβρίου 1915, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συνθήκης τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1915 μεταξὺ Γερμανίας & Βουλγαρίας, ἄρχισε ἡ ἐπιστράτευσις καὶ ἡ προπαρασκευὴ τῆς Βουλγαρίας διὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς εἰς τὸν πόλεμον. Ἦτο φανερὸ πὼς ἡ Βουλγαρία προπαρασκευάζετο διὰ νὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ τῆς ὅμορης Σερβίας, ἡ ὁποία ἤδη ἐδέχετο τὴν ἐπίθεση τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων (Γερμανίας & Αὐστροουγγαρίας).

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου διέταξε τὴν ἄμεση ἐπιστράτευση τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας καὶ κάλεσε τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνο Ἃ νὰ τηρήσει τὴν συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος & Σερβίας (συνθήκη τῆς 19ης Μαΐου 1913) διὰ σύμπραξη εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποία ἡ Βουλγαρία θὰ ἐπιχειροῦσε εἰσβολὴ εἰς τὴν Σερβίαν. (Ἡ Βουλγαρία κήρυξε τελικῶς τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Σερβίας τὴν 4ην Ὀκτωβρίου 1916).Ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος,ὑπὸ τὸ φόβο τῆς Βουλγαρικῆς ἐπιστράτευσης ἀπεδέχθη τὴν ἐπιστράτευση τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ ἀρνήθηκε νὰ ἐνδώσει εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου νὰ κινηθεῖ ἄμεσα κατὰ τῶν Βουλγαρικῶν δυνάμεων.

Συνεπεία τῆς ἀρνητικῆς ἀπαντήσεως τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου Ἅ, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος παρακάμπτοντας τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ  κάλεσε τὶς δυνάμεις τῆς Ἀντάντ,  ὑπὸ την ἀρχηγεῖα τοῦ Γάλλου Στρατηγοῦ Σαράι,νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν 21ην Σεπτεμβρίου 1915,προκειμένω νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν ὡς ὁρμητήριό τους, εἰς τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τους,κατὰ τῶν Κεντρικῶν Δυνάμεων.

Οἱ κινήσεις τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τοῦ Βασιλέως ὁ ὁποῖος καὶ ἐζήτησε τὴν παραίτηση τῆς Κυβερνήσεώς του.Ἡ πολιτικὴ σύγκρουσις ὀξύνθηκε περαιτέρω μετὰ τὴν παραίτηση τῆς βραχείας κυβερνήσεως τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου τὴν 22αν Σεπτεμβρίου 1915 καὶ τὴν προκήρυξη νέων Ἐθνικῶν Ἐκλογῶν διὰ τὴν 6ην Δεκεμβρίου 1915.

Τὴν παραιτηθεῖσα κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, διαδέχθηκαν οἱ φιλομοναρχικὲς κυβερνήσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Ζαΐμη (24 Σεπτεμβρίου 1915/25 Ὀκτωβρίου 1915) καὶ τοῦ Στέφανου Σκουλούδη (25ης Ὀκτωβρίου 1915/9 Ἰουνίου 1916).

Εἰς τὶς νέες ἐκλογές, δὲν ἔλαβε μέρος ἡ Φιλελεύθερη παράταξη τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, ἡ ὁποία ἀπεῖχε διότι ἔμμενε εἰς τὶς ἀρχικές της θέσεις νὰ εἰσέλθει ἡ Ἑλλὰς εἰς τὸν πόλεμο εἰς τὸ πλευρὸ τῆς Ἀντὰντ.
Τὸ Κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης-Ἐπανάστασις εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν-Συμμετοχὴ εἰς τὸ κίνημα τοῦ Ὑδραίου Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ Ὑδραίου Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν Ἀθανάσιου Μιαούλη-Ἡ συμβουλὴ τοῦ Ναυάρχου εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ Κινήματος Ἐθνικῆς Ἀμύνης


(Πηγή: Βικιπαίδεια Τὸ Κίνημα Ἐθνικῆς Ἄμυνας)
(Πηγή:Ἡ Ἐθνικὴ Προδοσία,Ἱστορικὴ Μελέτη ἐπὶ τῶν Γεγονότων τῆς θλιβερωτέρας διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν περιόδου τῆς ἱστορίας του,Σπυρίδων Σπυριδωνίδης,Τύποις Ἑρμοῦ,Ἀθῆναι 1917)


Ἐνῶ οἱ ἐξελίξεις εἰς τὰ πολεμικὰ μέτωπα εἶναι ραγδαῖες,λόγω τῶν ἐπελάσεων τῶν Γερμανικῶν & Βουλγαρικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θράκη, της συγκέντρωσης καὶ μεταφορὰς τῶν Σερβικῶν δυνάμεων εἰς τὸ μέτωπο,της ἄφιξεως τοῦ Βασιλέως τῆς Σερβίας εἰς τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τοῦ πλήρους ἐλέγχου  τῆς πόλεώς της  Θεσσαλονίκης ὑπὸ τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντὰντ ὑπὸ τὴν ἀρχηγεῖα τοῦ Γάλλου Στρατηγοῦ Σαράι (εἶχε κηρύξει στρατιωτικὸ νόμο ζητώντας τὴν ἀποστράτευση τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων,ἐνῶ παράλληλα τὸ Δ΄Σῶμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ παραδόθηκε ἀμαχητὶ), ἡ συσταθεῖσα ἀπὸ 17 Αὐγούστου 1916 ἐπιτροπὴ τοῦ Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὑπὸ τὸ φόβο νὰ παραχωρηθεῖ ἡ Θεσσαλονίκη εἰς τὴν Σερβία, ἀπεφάσισε τὴν ἐκδήλωση τοῦ κινήματος τὴν 16ην Σεπτεμβρίου 1916.

Ἐπικεφαλῆς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἦτο ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης καὶ ὁ Στρατηγὸς Παναγιώτης Δαγκλής.Τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης διαίρεσε τὴν Ἑλλάδα εἰς δυὸ διαφορετικὰ κράτη ‘ τοῦ Βορρᾶ ὑπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τοῦ Νότου ὑπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ Νικολάου Καλογερόπουλου.

Πρωταγωνιστικὸ ρόλο εἰς τὴν εὐνοϊκὴν κατάληξη τοῦ Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀνέλαβε ὁ Ὑδραῖος Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Ἅμα τῆς ἐκδηλώσεως τῆς προθέσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου νὰ τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τὴν ὁποία ἕως τότε ὑποστήριζε ἠθικῶς, ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης ἐπεδίωξε καὶ συνάντησε τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, μία ἡμέρα πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ τελευταίου διὰ τὴν Κρήτην. Ἰδοὺ πὼς περιγράφει τὸν διεξαχθέντα διάλογο μεταξὺ τὸν δυὸ ἀνδρῶν ὁ Δημήτριος Λαμπίκης (Βιβλίον: Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,Ἐκδόσεις Πατρίδος,Ἀθῆναι 1935):


(Πηγή:Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,
Ἐκδόσεις Πατρίδος,Ἀθῆναι 1935)

«…-Ἀγαπητὲ Ναύαρχε ἡ Πατρὶς κινδυνεύει.Φεύγω γιὰ νὰ τεθῶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.
Ὁ Κουντουριώτης ἔμεινε σιωπηλὸς λίγες στιγμὲς καὶ μετὰ πιάνοντας τὸ χέρι τοῦ Βενιζέλου τοῦ λέγει:
-Εἶμαι μαζύ σου, διὰ τὴν Ἑλλάδα..»


Τὴν 13ην Σεπτεμβρίου 1916, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ Παῦλος Κουντουριώτης, ἀνεχώρησαν διὰ τὴν Κρήτην μὲ τὸ πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ «Ἑσπερία», συνοδεία τῆς ἀτμακάτου τοῦ Γαλλικοῦ θωρηκτοῦ «Μπρουΐξ» καὶ τοῦ πλοίου «Ἀτρόμητος» εἰς τὸ ὁποῖο ἐπέβαιναν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ πρώην Ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν καὶ πολιτευτῆς τῆς Ὕδρας Ἀθανάσιος Μιαούλης.

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, νικητοῦ τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καὶ ἀπελευθερωτοὺ τοῦ Βορείου Αἰγαίου, ὁ ὁποῖος διατελοῦσε ἕως τότε εἰς τὴν ὑπηρεσία τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου Ἅ΄ ὡς Γενικὸς Ὑπασπιστής του, προκάλεσε ζωηρότατες ἀνησυχίες εἰς τοὺς κόλπους τῶν Φιλοβασιλικῶν. Ἀντιθέτως ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημα καὶ τὸ ἠθικὸ εἰς τὶς τάξεις τῶν Φιλελεύθερων. Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ ὑποδοχὴ ποὺ ἐπεφύλαξαν εἰς τοὺς δυὸ ἄνδρες οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἰς στὴν Σούδα:


(Πηγή:Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,
Ἐκδόσεις Πατρίδος,Ἀθῆναι 1935)

«…Ὅταν στὴ Σούδα, ἐπλησίασαν μὲ τὶς πρῶτες βάρκες τὴν «Ἑσπερία» οἱ ἐγκριτώτεροι ἀπὸ τοὺς πολιτικούς του τόπου εἶδαν τὸν Βενιζέλο κοντὰ στὴν σκάλα τοῦ πλοίου, τὸν ἐρώτησαν.
-Ἐμάθαμε Κύριε Πρόεδρε ὅτι ἔρχεται μαζύ σας καὶ ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης.Εἶναι ἀλήθεια;;;
-Μάλιστα,μάλιστα.Τοὺς εἶπεν ὁ Βενιζέλος μὲ χαρά.Ἐλᾶτε ἐπάνω νὰ τὸν χαιρετήσετε.Σᾶς περιμένει.
Μία ἔντονη ὁμαδικὴ ζητωκραυγὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση στὰ λόγια ἐκεῖνα τοῦ Βενιζέλου…»


Τὴν 16ην Σεπτεμβρίου 1916,οἱ δυὸ ἄνδρες ἀπέστειλαν εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Θεσσαλονίκης τὸ πρῶτο ἐπαναστατικὸ ἔγγραφον διὰ τὴν συγκρότηση Προσωρινῆς Κυβερνήσεως:


(Πηγή:Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,
Ἐκδόσεις Πατρίδος,Ἀθῆναι 1935)

«..Ἀνακοινοῦμεν ὑμὶν ὅτι ὁ Κρητικὸς λαὸς συνελθῶν προχθὲς εἰς Πάνδημον συλλατηρίον ἔνοπλον ἐνταύθα καὶ ἀπεφάσισε ὅπως ἀναλάβη εἰς χείρας τοῦ τὸν ἱερὸν ἀγώνα τῆς σωτηρίας τῆς Πατρίδος ἐψήφισε πρὸς τὸν σκόπον τοῦτο τὰ ἑξῆς:
Συγκροτεῖ προσωρινὴν Κυβέρνησιν ἐκ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Παύλου Κουντουριώτη ἀντιναυάρχου,οὖς ἐξουσιοδοτεῖ νὰ προσλάβωσι καὶ τρίτον μέλος αὐτῆς,ἀναθέτει δὲ εἰς τὴν Κυβέρνησιν ταύτην,ὅπως διὰ πάσης θυσίας καὶ δι’ὧν μέσων ἤθελεν ἀποφασίσει, ἐπιδιώξει τὴν σωτηρίαν τῆς Πατρίδος.
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Ἐλευθέριος Βενιζέλος
Παῦλος Κουντουριώτης..»Κατάληψις τοῦ Θωρηκτοῦ «Ὕδρα» ὑπὸ τῶν ὑποστηρικτῶν Ἀξιωματικῶν του κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης- Τηλεγράφημα Βρατσάνου,κυβερνήτου τοῦ Θωρηκτοῦ «Ὕδρα» εἰς τὸν Βενιζέλον-Κήρυξις ἐπαναστάσεως Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν-Ἀπόπειραι καταλήψεως τῶν νήσων Σπετσῶν,Πόρου ἐκ μέρους τῶν Ἀξιωματικῶν του Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.


Ἐνῶ ὁ Ελευθεριος Βενιζέλος καὶ ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης εὐρίσκοντο εἰς τὴν Κρήτην συντονίζοντας τὴν ἐκδήλωσιν τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης,οἱ φίλα προσκείμενοι εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀξιωματικοί του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἔχοντας ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κυβερνήτη τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα» κ.Βρατσάνο, ἀνελάμβαναν τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 1916,νὰ καταλάβουν ἐνόπλως τὸ θωρηκτὸ «Ὕδρα» διὰ νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν κατάληψιν ναυτικῶν νήσων διὰ τὴν ἑδραίωσιν τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἰς τὸ Αἰγάιον.

Mετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ τορπιλοβόλου 15,τὸ ὁποῖο ἦτο τὸ πρῶτο πλοῖο ποὺ  εἶχε προσχωρήσει εἰς τὸ κίνημα,οἱ Στασιασθέντες Ἀξιωματικοί,ἔχοντας παράλληλα τὴν ὑποστήριξιν καὶ τὴν συνεπικουρία τοῦ Γάλλου Ναυάρχου Φουρνιέ,κυβερνήτου τοῦ Γαλλικοῦ καταδρομικοῦ «Μπρούϊξ» κατάφεραν νὰ καταλάβουν καὶ τὸ θωρηκτὸ «Ὕδρα».

Ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ», ἡ ὁποία ὑποστήριζε τὴν Φιλοβασιλικὴ παράταξη, εἰς τὸ Φύλλον τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 1916, περιγράφη εἰς τὸ ἄρθρον «Νεώτερα,Τὸ Θωρηκτὸν Ὕδρα κατελήφθη ὑπὸ τῶν στασιαστῶν Ἀξιωματικῶν καὶ ἐρρυμουλκήθη εἰς τὸ Κερατσίνι», περιγράφει τὰ γεγονότα ποὺ ἔλαβαν χώρα εἰς τὸ ἀγκυροβολημένο εἰς τὴν Ἀκτὴ Ξαβερίου θωρηκτὸ «Ὕδρα»,τονίζοντας πὼς ὁρισμένοι ἐκ τῶν ἀξιωματικῶν του πληρώματος τοῦ θωρηκτοῦ ἀρνήθηκαν νὰ προσχωρήσουν εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ παρέμειναν πιστοὶ εἰς τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνον.Εἰς τοὺς ἀντιφρονοῦντες ἀξιωματικοὺς συγκαταλέγετο ὁ Ὕπαρχος τοῦ θωρηκτοῦ κ.Μαυρομιχάλης,ὁ ὁποῖος καὶ ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν ὑπὸ τῶν Στασιαστῶν.Τὸ ὑπόλοιπο πλήρωμα τοῦ θωρηκτοῦ,ἀπεφάσισε νὰ προσχωρήσει εἰς τὴν Ἐπανάστασιν.


Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 15ης Σεπτεμβρίου 1916,ἄρθρον «Νεώτερα,Τὸ Θωρηκτὸν Ὕδρα κατελήφθη ὑπὸ τῶν στασιαστῶν Ἀξιωματικῶν καὶ ἐρρυμουλκήθη εἰς τὸ Κερατσίνι


«…Ἡ κατάληψις τῆς «Ὕδρας»
Αὖτα ἐλέγοντο καὶ αὐτὰ ἐκυκλοφοροῦν καθ’ ὅλην τὴν χθεσινὴν ἡμέραν,ὅποτε εἰς τὸ Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς ἤρχετο τὸ πρῶτο ἄγγελμα περὶ τὴν 2αν πρωϊνήν, ὅτι οἱ στασιάντες ἀξιωματικοί,ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κυβερνήτην τῆς «Ὕδρας» κ.Βρατσάνον,ἐθεάσησαν ἐπιβαίνοντες λέμβων καὶ κατευθυνόμενοι εἰς τὸ θωρηκτὸν «Ὕδρα», ὅπερ ἠτο ἠγκυροβολημένον εἰς τὴν ἀκτὴν Ξαβερίου.

Ἡ λέμβος μετ’ ὀλίγον ἐπλησίασε τὸ θωρηκτόν, πρῶτος δὲ ἀνῆλθεν ἐπ’αὐτοῦ ὁ κυβερνήτης κ.Βρατσάνος,τὸν ὁποῖο ἠκολούθησαν καὶ οἱ λοιποὶ στασιασταὶ ἀξιωματικοὶ Βαλασάκης,Κασιμάτης,Βασιλειάδης,Λεβίδης,Γεωργιάδης, Χατζηδημητρίου καὶ ὁ δραπέτης Κακουλίδης.Ἅπαντες οἱ ἀνελθόντες ἀξιωματικοὶ ἐκρατουν εἰς τᾶς χείρας τῶν περίστροφα.Τὸ πρῶτον τῶν δὲ μέλημα ἦτο ν’ ἀφοπλίσουν τοὺς φρουροῦντας τὸ σκάφος ναύτας, τῶν ὁποίων τὰ ὄπλα ἔρριψαν εἰς τὴν θάλασσαν.
Κατόπιν κατῆλθον εἰς τοὺς θαλάμους τῶν ναυτῶν,οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐκείνην τὴν στιγμὴν ἐκοιμῶντο, καὶ ἤρχισαν ἐκ τῶν παραθύρων νὰ πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν τὰ ὄπλα τῶν.

Ἡ στάσις τοῦ πληρώματος
Ὡς ἐκ τοῦ δημιουργηθέντος θορύβου, ἅπαντες οἱ ἄνδρες ἐξύπνησαν καθὼς καὶ ὁ ὕπαρχος κ.Μαυρομιχάλης,πρὸς τὸν ὁποῖον ἀπευθυνθεῖς πρῶτος ὁ κ.Βρατσάνος,τὸν ἠρώτησεν ἐὰν θὰ συμμετάσχη τοῦ κινήματος.Εἰς ἀρνητικὴν δὲ ἀπάντησιν τοῦ κ.Μαυρομιχάλη,ὁ κ.Βρατσάνος ἐστράφη κατόπιν πρὸς τοὺς ἄνδρας τοῦ πληρώματος,πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπηύθηνε τὴν αὐτὴν ἐρώτησιν.Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν,μεταξὺ τῶν ὁποίων τρεῖς ὑποκελευσταί,δυὸ μηχανικοί,δυὸ θερμασταὶ καὶ ὁ πυράρχης, ἐδήλωσαν ὅτι δὲν θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν,οἱ λοιποὶ ἄπνατες ναυτοπαῖδες ἐδήλωσαν ὅτι θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν.

Κατόπιν τούτου,ὁ κ.Βρατσάνος διέταξε εἰς τὸν ὕπαρχον κ.Μαυρομιχάλην ὅσον καὶ τοὺς λοιποὺς ἄνδρας,τοὺς μὴ θελήσαντας νὰ μετάσχουν τοῦ κινήματος,ὅπως ἐγκαταλείψουν τὸ σκάφος,ὅπερ καὶ ἐγένετο ἀποβιβασθέντων ἁπάντων εἰς τὴν ἀκτὴν Ξαβερίου.Ὁ κ.Μαυρομιχάλης ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐξῆλθε κολυμβῶν εἰς τὴν ξηράν..»

Τὸ καταληφθὲν θωρηκτὸ «Ὕδρα», ρυμολκούμενο παρὰ τριῶν τορπιλλαλιευτικῶν τοῦ Γαλλικοῦ στόλου,ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Γαλλικοῦ καταδρομικοῦ «Μπρουϊξ» κατευθύνθηκε εἰς τὸν ὅρμον τοῦ Κερατσινίου.Ἡ ὅλη ἐπιχείρησις καταλήψεως διήρκησε τεσσερὶς ἥμισυ ὧρες.Ἀπ’τὴν πλευρὰ τῆς Φιλοβασιλικῆς παρατάξεως,δὲν ἐλήφθη καμμία δράσις ἀνακαταλήψεως ἢ ἀποτροπῆς τῆς καταλήψεως τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα».Προφανῶς καὶ ἦτο ἀνώφελο,νὰ στραφοῦν οἱ Φιλοβασιλικοὶ Ἀξιωματικοὶ κατὰ τοῦ προσορμισθέντα ,ἐκτὸς τοῦ λιμένος Πειραιῶς,ἰσχυροῦ Γαλλικοῦ στόλου.Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 15ης Σεπτεμβρίου 1916,ἄρθρον «Νεώτερα,Τὸ Θωρηκτὸν Ὕδρα κατελήφθη ὑπὸ τῶν στασιαστῶν Ἀξιωματικῶν καὶ ἐρρυμουλκήθη εἰς τὸ Κερατσίνι


«…Ρυμούλκισις τῆς Ὕδρας
Ὅταν τὰ πάντα πλέον ἤσαν ἕτοιμα ὁ κ.Βρατσάνος διὰ συνθήματος εἰδοποίησε τὸν κυβερνήτην τοῦ παραπλεύρως τῆς «Ὕδρας» ἠγκυροβολημένου Γαλλικοῦ καταδρομικοῦ «Μπρουϊξ», ὁ ὁποῖος ἐντὸς ὀλίγου ἀπέστειλε τρία Γαλλικὰ τορπιλλαλιευτικὰ διὰ τὴν ρυμούλκυσιν  τῆς «Ὕδρας» ἡ ὁποία εὐρίσκετο ὑπὸ ἐπισκεύην,χρησιμοποιούμενη τελευταίως ὡς σχολὴ πυροβολικοῦ.Καὶ τὰ τρία τορπιλλαλιευτικὰ πλευρίσαντα τὴν «Ὕδραν» προσέδεσαν αὐτήν.Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ ναῦται τοῦ θωρηκτοῦ ἀποκόψαντες τᾶς ἁλύσσεις τῶν ἀγκυρῶν καὶ τὰ πρυμνήσια τὰ ἔρριψαν εἰς τὴν θάλασσαν.
Εἰς τᾶς 6 παρὰ 15 π.μ ἡ «Ὕδρα» ρυμουλκούμενη ὑπὸ τῶν τριῶν τορπιλλαλιευτικῶν ἐξήρχετο τοῦ λιμένος Πειραιῶς κατευθυνόμενη εἰς τὸ Κερατσίνιον…»


Τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 1916,ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιχείρηση καταλήψεώς του,τὸ θωρηκτὸ «Ὕδρα» ἐξῆλθε τοῦ λιμένος καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὰ ναυτικᾶς νήσους Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Ὁ κυβερνήτης τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα» Βρατσάνος, ἀπέστειλε τηλεγράφημα εἰς τὸν Ελευθεριον Βενιζέλον,μὲ τὸ ὁποῖον τὸν ἐνημέρωνε πὼς ἔθετε τὸ θωρηκτὸν ὑπὸ τᾶς διαταγᾶς τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.


Πηγή:Ἐφημερίδα Μακεδονία,Φύλλον 17ης Σεπτεμβρίου 1916
«…Ὁ κυβερνήτης «Ὕδρας» κ.Βρατσάνος ἐτηλεγράφησε εἰς τὸ Βενιζέλον ὅτι θέτει τὸ θωρηκτὸν τοῦ ὑπὸ τᾶς διαταγᾶς τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης..»


Και ενώ η νήσος Ύδρα προσεχώρησε εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης διὰ τὴν νῆσον Σπέτσες ὑπῆρχαν ἀντικρουόμενες πληροφορίες εἰς τὸν ἔντυπο τύπο τῆς ἐποχῆς.

Η ἐφημερίδα «Μακεδονία»,φίλα προσκείμενη εἰς τὴν Φιλελεύθερην παράταξη,ὑποστήριζε πὼς μέτα  τὴν ἑδραίωσιν καὶ ἐξάπλωσιν τῆς  ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Κρήτην, προσεχώρησαν ἄμεσα εἰς τὸ κίνημα οἱ νῆσοι Ὕδρα (γεννέτειρα τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη) καὶ Σπέτσες (γεννέτειρα τοῦ κυβερνήτου τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα» κ.Βρατσάνου).

Ἀντιθέτως,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,φίλα προσκείμενη εἰς τὴν Φιλοβασιλικὴ παράταξη ἰσχυρίζετο πὼς ἡ νῆσος Ὕδρα κατελήφθη ὑπὸ ἔνοπλου ἀγήματος τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα» ἐνῶ ἡ νῆσος Σπετσῶν προέβαλε σθεναρὴν ἀντίστασιν ἐπιτυγχάνοντας τελικῶς νὰ μὴν εἰσχωρήσει εἰς τὸ κίνημα καὶ νὰ παραμείνει πιστὴ εἰς τὸν Βασιλέα.

Συγκεκριμένα:

Η ἐφημερίδα «Μακεδονία» εἰς τὸ Φύλλον τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 1916,δημοσίευσε τὴν εἴδηση τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἰς τᾶς νήσους, ἀναφέροντας  πὼς ἐκτὸς τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Σπετσῶν,προσεχώρησαν εἰς τὸ κίνημα ἡ Λευκάδα,ἡ Κεφαλλονιὰ καὶ οἱ νῆσοι τῶν Κυκλάδων καὶ τῶν Σποράδων.Ὁ ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία»,συνεχίζοντας ἀνέφερε πὼς εἰς τὴν Κρήτην, οἱ ἐπαναστάστες κήρυξαν ἐπιστράτευση προσδοκώντας τὴν δημιουργία στρατεύματος 30.000 ἀνδρῶν ἕτοιμο νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην διὰ τὴν προάσπισην τῆς γῆς τῆς Μακεδονίας.Τέλος,σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία»,εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης προσεχώρησε καὶ τὸ θωρηκτὸ «Ψαρά».


(Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 15ης Σεπτεμβρίου 1916
Ἄρθρον:Ὁ Βενιζέλος εἰς Κρήτην.Τὰ θωρηκτὰ «Ὕδρα» καὶ «Ψαρά» ἐπανεστάτησαν καὶ ἔρχονται.Ἡ Λευκᾶς,ἡ Ὕδρα,αἳ Σπέτσαι προσεχώρησαν)

«…Ἐπεκτείνεται τὸ κίνημα
Ἡ ἠρωϊκη νῆσος Ὕδρα,πατρὶς τοῦ ἐνδόξου Ναυάρχου Κουντουριώτου,ἐκήρυξε τὴν ἐπανάστασιν.Ὁ λαὸς ἐν πανδήμῳ συλλαλητήριω κατέλυσε τᾶς ἀρχάς,τηλεγράφησε δὲ εἰς τὸν Βενιζέλον καὶ τὸν Κουντουριώτην ὅτι τίθεται παρὰ τὸ πλευρὸ τῶν.
Τὸ παράδειγμα τῆς Ὕδρας ἐμιμήθησαν καὶ αἳ Σπέτσαι,ὅπου μετέβη ὁ Βρατσάνος.
Ἀφ’ἑτέρου σήμερον προσεχώρησαν εἰς τὸ κίνημα ἡ Λευκᾶς,τὸ αὐτὸ δὲ θὰ πράξουν ἡ Κεφαλληνία καὶ ὄλαι αἳ Κυκλάδαι καὶ Σποράδες.
Μεταξὺ τῆς φρουρᾶς τῶν Πατρὼν παρατηρεῖται μέγας ἀναβρασμός.Πλεῖστοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ ἀνεχώρησαν κατευθυνόμενοι εἰς τὴν Θεσσαλονίκην.Τὰ συντάγματα τοῦ Βόλου 43,44 καὶ 45 λέγεται ὅτι ἐστασίασαν,τοῦτο ὅμως δὲν ἐπιβεβαιοῦται ἐπισήμως…»


Συνεπώς,εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης,προσεχώρησε ἐν πανδημίᾳ ὁ πληθυσμὸς τῆς Ὕδρας,ὁ ὁποῖος μάλιστα κινήθηκε καὶ κατέλυσε τὶς τοπικὲς ἀρχὲς τῆς νήσου.Προφανῶς  ὑπάρχει ὑπερβολὴ εἰς τὰ γραφόμενα τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία»,διότι εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν ὑπῆρχαν και ἀρκετοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς Φιλοβασιλικῆς παρατάξεως,οἱ ὁποῖοι,ὡς προείπαμεν,εἶχαν τελέσει καὶ δεήσεις ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῆς ὑγείας τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α΄,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προηγούμενου ἔτους.Ἄρα ἦτο ἀδύνατον νὰ παρατηρήθηκε πανδημία εἰς τὴν ὑποστήριξιν τοῦ κινήματος.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη,Δήμαρχος Ὑδραίων ἦτο ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐνῶ Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας ἦτο ὁ Προκόπιος Καραμάνος,ὁ ὁποῖος,ὡς ὑποστηρικτὴς τοῦ Βασιλέως,εἶχε συγκρουσθεῖ πάμπολλες φορὲς μὲ τὸν Ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη. Λέγεται δέ, πὼς ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης, εἶχε δώσει ρητὴ ἐντολὴ εἰς τὸν Ἱερέα Δημητριο Γκίκα Χελιώτη νὰ ἱερουργήσει αὐτὸς εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθία του,λόγω τῆς ἀντιπάθειας ποὺ ἔνιωθε διὰ τὸν Ἐπίσκοπον Ὕδρας.


Φαίνεται ὅμως,πὼς λόγω τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου (ὡς μέλους ἀρχικὰ τῆς Διανδρίας καὶ ἔπειτα τῆς προσχωρήσεως τοῦ Παναγιώτου Δαγκλῆ εἰς τὸ κίνημα Τριανδρίας),τοῦ Πολιτευτοῦ Ὕδρας Ἀθανασίου Μιαούλη (Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν εἰς τὴν προσφάτως παραιτηθεῖσα κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου),τοῦ Ὑποπλοιάρχου Πέτρου Βούλγαρη (γόνου τῆς ἱστορικῆς οἰκογενείας Βούλγαρη,μετέπειτα Ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου καὶ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος),τοῦ Ἀντώνιου Σαχτούρη (μετέπειτα προξένου καὶ πρεσβευτοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἐξωτερικὸ , ὁ ὁποῖος ὡς πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν πόλη τῶν Σερρῶν συνέλαβε τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Μακεδονίας εἰς τὸ διπλωματικὸ στίβο), τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ Ναυάρχου Νικόλαου Βότση,ὁ ὁποῖος εἲχε τοποθετηθεῖ ὡς Ὕπαρχος τοῦ ἐν Ναυστάθμῳ ἐπισκευαζόμενου Θωρηκτοῦ «Σπέτσαι» καθὼς καὶ ἄλλων Ὑδραίων ἀξιωματικῶν του Ναυτικοῦ εἰς τὸ Κίνημα,ὅπως τῶν Ὑδραίων πλοιάρχων Ἰωάννου Κριεζῆ καὶ Δημήτριου Νικολάου Μιαούλη,οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν κατοίκων,ὄντως ὑποστήριξαν τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.Ἐξ’ ἄλλου, τὰ θωρηκτὰ «Ὕδρα» καὶ «Θέτις»,ὑπὸ τὴν συνοδεία δυὸ πολεμικῶν πλοίων τῆς Μεγάλης Βρετανίας εἶχαν ὡς ἕδρα τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας,κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων καταλήψεως τῶν νήσων Σπετσῶν καὶ Πόρου. 


Τελείως ἀντίθετη,εἶναι ἡ παρουσίαση τῶν γεγονότων ἀπ’τὴν ὀπτική της Φιλοβασιλικῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».

Ἀρχικῶς, τὴν 16ην Σεπτεμβρίου 1916,μετὰ τὴν προσχώρηση καὶ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «Θέτις» εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης,καὶ ἐνῶ ὑπῆρχαν πληροφορίες περὶ ἀπόπειρας καταλήψεως ἐκ μέρους τῶν Ἐπαναστατῶν,τῶν νήσων Ὕδρας & Σπετσῶν,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ» διαβεβαίωνε διὰ τῶν γραφομένων της,τοὺς ἀναγνῶστες πὼς εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν ἐπικρατοῦσε κατάστασιν ἠρεμίας καὶ δὲν εἶχαν παρατηρηθεῖ φαινόμενα ἐκδηλώσεως στασιαστικοῦ κινήματος.

«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 16ης Σεπτεμβρίου 1916
«…Προσεχώρησε καὶ ἡ Θέτις.Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς χθὲς τὸ παρὰ τὴν ἀκτὴν Ξαβερίου ἠγκυροβολημένον τορπιλλοβόλον «Θέτις» ἀποπλεύσαν τοῦ λιμένος Πειραιῶς μὲ κυβερνήτην τὸν ὑποπλοίαρχον κ.Γ.Μπουμπουλην προσεχώρησεν εἰς τὸν ἐν Κερατσινίῳ ὁρμοῦντα Συμμαχικὸν στόλον.Καθ’ ἢν στιγμὴν ἡ «Θέτις» ἐξήρχετο τοῦ λιμένος Πειραιῶς τὸ ἐκ 30 ἀνδρῶν πλήρωμα τῆς ἤρχισε ζητωκραύγαζαν ὑπὲρ τοῦ Κουντουριώτου.
Ἡσυχία εἰς τὴν Ὕδραν
Ἀξιόπιστον πρόσωπον ἔλθον ἐξ Ὕδρας χθές μας ἐπληροφόρησεν ὅτι καθ’ἅπασαν τὴν νῆσον ἐπικρατεῖ ἄκρα ἡσυχία..»


Λίγες ἡμέρες ἀργότερα,σύμφωνα μὲ νέο δημοσιευθὲν ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος,εἰς τὸ Φύλλον τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 1916, ἡ νῆσος Ὕδρα προσεχώρησεν εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης λόγω τῆς ἀποβιβάσεως ἐνόπλου ἀγήματος τοῦ θωρηκτοῦ « Ὕδρα» ἐν τῇ προκυμαίᾳ τῆς νήσου καὶ ὄχι λόγω πάνδημου συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ τῆς νήσου,ἐνῶ οἱ Σπέτσες ἀντέδρασαν καὶ παρέμειναν πιστὲς εἰς τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνον λόγω τῆς ἀντιδράσεως τοῦ προκρίτου Σωτήριου Ἀνάργυρου καὶ τοῦ λαοῦ τῶν Σπετσῶν  οἱ ὁποῖοι ἠρνήθησαν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς Ἐπαναστάτες.Τὴν ἐπιχείρηση καταλήψεως τῆς νήσου Σπετσῶν εἶχε ἀναλάβει ὡς κυβερνήτης τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ «Θέτιδος» ὑποπλοίαρχος Πέτρος Βούλγαρης.

Δυστυχῶς,ἐνῶ ἡ ἐφημερίδα ἐκθέτει ἀναλυτικῶς τὴν στάση τῶν προκρίτων τῆς νήσου Σπετσῶν, δὲν ἀναφέρει τίποτα διὰ τὴν ἀντίστοιχη τῶν προκρίτων τῆς Ὕδρας.Ἰδοὺ πὼς ἐκθέτει τὰ γεγονότα τῆς καταλήψεως τῶν Σπετσῶν  ἡ ἐφημερίδα Σκρίπτ:

«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1916,Ἄρθρον:Ἡ ἀπόπειρα τῶν Στασιαστῶν πρὸς κατάληψιν τῆς νήσου Σπέτσαι.Ὁ λαὸς ἐν συναγερμῷ.Οἱ προδόται φεύγουν ἀπογοητευμένοι»

«…Εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν διεβιβάσθη χθὲς τὸ κάτωθι τηλεγράφημα τοῦ Νομάρχου Ἀργολιδοκορινθίας περὶ τῆς ἀπόπειρας τῶν στασιαστῶν πρὸς κατάληψιν τῶν Σπετσῶν.
«Εἰς τὸν λιμένα Σπετσῶν κατέπλευσε τὸ ἀντιτορπιλλικὸν «Θέτις» φέρον στασιαστᾶς καὶ κυβερνώμενον ὑπὸ τοῦ ὑποπλοιάρχου Βούλγαρη.Ὀλίγα λεπτὰ μετὰ τὸν κατάπλουν τῆς «Θέτιδος» προσήγγισε μία λέμβος εἰς τὴν προκυμαίαν,φέρουσα ἕνα ὑποκελευστὴν ὅστις ἀπεβιβάσθη καὶ ἐζήτησεν τὸν πρόκριτον κ.Σωτήριον Αναργυρον πρὸς ὂν ἐκόμιζεν ἐπιστολὴν ἐκ μέρους τοῦ πλοιάρχου τῆς «Θέτιδος».Ὁ ἀστυνόμος Σπετσῶν,ὅστις μετὰ τοῦ εἰρηνοδίκου εὐρίσκοντο εἰς τὴν προκυμαίαν,δὲν ἐπέτρεψαν εἰς τὸν ὑποκελευστὴν νὰ μεταβῆ εἰς συνάντησιν τοῦ κ .Ἀναργύρου εἴποντες ὅτι ἂν ἐπιμένη νὰ δώση τὴν ἐπιστολὴν εἰς αὐτόν,νὰ τὴν διαβιβάση διὰ τοῦ κ.ἀστυνόμου.
Ὁ ὑποκελευστὴς ἐδέχθη,παρέμεινε δὲ εἰς τὴν λέμβον,ἐνῶ ὁ ἀστυνόμος καὶ ὁ εἰρηνοδίκης λάβοντες τὴν ἐπιστολὴν καὶ συνοδευόμενοι ὑπὸ πλήθους πολιτῶν καὶ ἐπιστράτων, κατευθύνθηκαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ.Ἀναργύρου.Ὁ κ.Ἀνάργυρος,παρουσία τοῦ πλήθους καὶ μεγαλοφῶνος ἀνέγνωσεν τὴν ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτω

«Κύριε Αναργυρε,Παρακαλεῖσθε ὅπως ἔλθητε εἰς τὸ καράβι μας καὶ συνεννοηθῶμεν ἐπὶ τινὸς ὑποθέσεως
Βούλγαρης»

-Τί σκέπτεσαι νὰ πράξης;ἠρώτησε τότε τὸ πλῆθος
-Οὐδὲν κοινὸν μὲ συνδέει,ἀπήντησεν ὁ κ.Ἀνάργυρος,μετὰ τοῦ πλοιάρχου.Ἐν τούτοις θὰ μεταβῶ καὶ ὀφείλω νὰ σᾶς γνωρίσω ἀπὸ τοῦδε,ὅπως θὰ γνωρίσω καὶ εἰς τὸν πλοίαρχον,ὅτι ὁ τόπος μου ἐπιθυμεῖ νὰ μείνει εἰς ἢν κατάστασιν εὑρίσκεται.Καὶ πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν τούτου,παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσητε οἱονδήποτε κυρίον θέλετε μαζί μου,ἴνα πεισθῆ.Πράγματι ὁ κ.Ἀνάργυρος παρέλαβε μεθ’ εὐατοὺ τὸν ἐπίστρατον λοχίαν Κυριακον Δημητριον καὶ μετέβησαν εἰς τὴν «Θέτιδα» πρὸς συνεννόησιν.

Ἅμα τὴ ἐκκινήσει τῆς λέμβου,τὸ πλῆθος ὅπερ ἦτο συγκεντρωμένον εἰς τὴν προκυμαίαν ἐξερράγη εἰς ζητωκραυγᾶς
-Ζήτω ὁ Βασιλεὺς
-Θὰ πεθάνωμεν ὅλοι πιστοί.
Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἐπίστρατοι ὁπλισθέντες ἀνέμενον ἐν ἐπιφυλακῇ ἕτοιμοι ὅπως ἀποκρούσωσι πάσαν ἐνδεχόμενην ἀπόπειραν τῶν ἐπαναστατῶν.

Μέτ΄ὀλίγον δευτέρα λέμβος,ριφθεῖσα ἐκ τῆς «Θέτιδος»,κατηυθύνθη εἰς τὴν προκυμαίαν μετ’ἐπιστολῆς πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς κοινότητος Σπετσῶν,ὁμοίας της σταλείσης πρὸς τὸν κ.Ἀνάργυρον.Οἱ ἐπαναστᾶται οἱ κομίζοντες τὴν ἐπιστολὴν ἀφέθησαν νὰ συναντησώσι τὸν κ.Πρόεδρον τῆς κοινότητος,οὗτος ὅμως ἠρνήθη κατηγορηματικῶς νὰ μεταβῆ εἰς τὸ πλοῖον,εἰπων εἰς τοὺς κομιστᾶς:
-Δὲν ἔρχομαι εἰς τὸ καράβι σας γιατί εἶνε ἐχθρικόν.Ἀνήκω στὴν Πατρίδα καὶ στὸν Βασιληά μας.Ζήτω ὁ Βασιλεύς.

Κατόπιν τούτου ἡ δευτέρα λέμβος τῆς «Θέτιδος» ἀπῆλθεν ἄπρακτος.
Μετὰ πάροδον ὀλίγων λεπτῶν ἐπανῆλθον ἀφεθέντες ἐλεύθεροι ἐκ τῆς «Θέτιδος» οἱ κ.Ἀνάργυρος καὶ Δημητριου.Ἀμέσως ὅλοι σχεδὸν οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως περιεστοίχισαν αὐτούς,ἀφηγηθέντας ὅτι ὁ πλοίαρχος τῆς «Θέτιδος» ἠθέλησε νὰ μάθη ποῖον εἶνε τὸ φρόνημα τῶν Σπετσιωτῶν.Εἰς τὸν Βούλγαρην ὁ κ.Ἀνάργυρος ἐπανέλαβεν ὅτι οἱ Σπετσιῶται νὰ μείνωσι πίστοις εἰς τὸ νόμιμον καθεστὼς καὶ εἰς τὸν Βασιλέα τῶν.

Ὁ κ.Πρόεδρος τῆς κοινότητος ἐπρόβαλε τότε εἰς τὸ πλῆθος τὸ ἐρώτημα.
-Τί ζητεῖτε;Μὲ τὸν Βασιληά μας ἢ μὲ τοὺς προδότας;
-Νὰ ἀποθάνωμεν ὅλοι ὑπὲρ τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Βασιλέως μας ἀνεφώνησαν ὅλοι.
Ἀτελεύτητοι ζητωκραυγαὶ ὑπὲρ τοῦ Βασιλέως ἐπηκολούθησαν.
Ἡ «Θέτις» κατόπιν τῆς στάσεως ταύτης τῶν Σπετσιωτῶν,οἵτινες ἤσαν ἀποφασισμένοι νὰ ἀποθάνωσι μᾶλλον ἢ νὰ ἐπιτρέψουν εἰς τοὺς ἐπαναστάτας νὰ καταλάβωσι τὴν νῆσον τῶν,ἀπῆρε κατευθυνόμενη πρὸς τὴν Ὕδραν..»


Διὰ τὴν κατάληψιν τῆς νήσου Ὕδρας, ἡ ἐφημερίδα ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1916,Ἄρθρον:Ἡ ἀπόπειρα τῶν Στασιαστῶν πρὸς κατάληψιν τῆς νήσου Σπέτσαι.Ὁ λαὸς ἐν συναγερμῷ.Οἱ προδόται φεύγουν ἀπογοητευμένοι»


«…Ἡ κατάληψις τῆς Ὕδρας
Αἳ χθεσιναὶ πληροφορίαι ἐπιβεβαιοῦν τὴν ὑφ’ἠμῶν ἀναγραφείσαν χθὲς εἴδησιν περὶ καταλήψεως τῆς Ὕδρας ὑπὸ τῶν συνωμοτῶν.Κατὰ τᾶς πληροφορίας ταύτας, ἡ κατάληψις ἐγένετο δι’ἀποβάσεως ἐνόπλων,στασιαστῶν ὑπὸ τοὺς Μπούμπουλην καὶ Μιαούλην ἐκ τοῦ θωρηκτοῦ «Ὕδρα»,ὅπερ συνωδεῦετο ὑπὸ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «Θέτις» καὶ δυὸ ἄλλων ἀγγλικῶν..»


ἐνῶ  διὰ τὴν κατάληψιν τῆς νήσου Πόρου, ἡ ἐφημερίδα,ἀρνούμενη πὼς αὐτὴ κατελήφθη παρὰ τῶν Ἐπαναστατῶν,ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1916,Ἄρθρον:Ἡ ἀπόπειρα τῶν Στασιαστῶν πρὸς κατάληψιν τῆς νήσου Σπέτσαι.Ὁ λαὸς ἐν συναγερμῷ.Οἱ προδόται φεύγουν ἀπογοητευμένοι»

«…Εἰς τὸν Πόρον
Τὰ περὶ καταλήψεως καὶ τοῦ Πόρου διαδοθέντα εἰνε ἀνακριβῆ.Τοῦτο βεβαιοῦν οἱ ἐκ Πόρου ἀφιχθέντες χθὲς εἰς τὸν Πειραιὰ δι’ἱστιοφόρων.Ἐκ τούτων ὁ πλοίαρχος τοῦ ἱστιοφόρου «Ἐρμιόνης»Πιπίνος,ἀφηγεῖται ὅτι τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν ἀπὸ τοῦ Μοναστηρῖου τοῦ Πόρου εἶδον παρευλαύνουσαν ἐπιδεικτικῶς τὴν «Ὕδραν» ἐν συνοδείᾳ τριῶν ἀντιτορπιλλικῶν.Κατὰ τὴν ἐμφάνισιν αὐτῆς ἐσαλπίσθη ἀμέσως ἀπὸ τοῦ θωρηκτοῦ «Ψαρά» ὅπερ σταθμεύει ἐκεῖ ἔγερσις καὶ τὸ πλήρωμα παρετάχθη εἰς μάχην.
Τότε ἡ «Ὕδρα» ἀντὶ νὰ πλησιάση ἔκαμε στροφὴν πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ ἔλαβε μετὰ τῶν τριῶν ἀντιτορπιλλικῶν τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν…»Προκήρυξις Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου πρὸς τοὺς Ἀξιωματικούς του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ-Προκήρυξις τοῦ Πολιτευτοῦ Ἀθανάσιου Μιαούλη πρὸς τὸν λαὸν τῆς Ὕδρας


Την 14 Ὀκτωβρίου 1916,ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἐν προκειμένῳ νὰ περιορίσει τοὺς δισταγμοὺς ὁρισμένων Ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,ἀπέστειλε ἐγκύκλιον μὲ τὴν ὁποία τοὺς καλοῦσε νὰ παραμερίσουν τοὺς δισταγμούς τους καὶ νὰ συμμετάσχουν  εἰς τοὺς κόλπους τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης:


(Πηγή:Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,
Ἐκδόσεις Πατρίδος,Ἀθῆναι 1935)

«…Θεσσαλονίκη 14 Ὀκτωβρίου 1916
Ὡς πληροφοροῦμαι πολλοὶ ἐκ τῶν ἀξιωματικῶν του Ναυτικοῦ διατεθειμένοι νὰ λάβωσι μέρος εἰς τὸν Ἐθνικὸν ἀγώνα ἀπέχουσι μέχρι ὤρας νὰ προσέλθωσιν εἰς τὰ ἡμετέρας τάξεις ἐκ διαφόρων ἕκαστος ἀγόμενος λόγων.Ἀλλ’ ὁποιοιδήποτε καὶ ἂν εἶναι οἱ λόγοι αὐτοὶ δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐπιπλέον καθυστέρησιν τῶν ἀξιωματικῶν.

Ἕνεκα τούτου θὰ ἤθελα νὰ ἀνακοινωθῆ εἰς πάντας τους ἀξιωματικοὺς ὅλων τῶν κλάδων ὅσοι συναισθάνονται τὴν ἱερότητα τοῦ ἀναληφθέντος ἀγῶνος, ὅσοι διατηροῦν ἐμπιστοσύνην πρὸς τὸν Ναύαρχον τῶν ὅστις εἶχε τὴν ὑπέρτατην τιμὴν καὶ εὐτυχίαν νὰ ἡγηθῆ αὐτῶν κατὰ τᾶς ἐνδόξους ναυτικᾶς ἐκστρατείας τοῦ 1912-1913 ὅτι ὀφείλουν νὰ προστρέξουν εἰς τᾶς ἡμετέρας τάξεις ἐν ἀπολυτῳ βεβαιότητι ὅτι προσερχόμενοι πράττουν τὸ καθῆκον τῶν καὶ ὡς πατριῶται καὶ ὡς πιστοὶ καὶ φιλότιμοι στρατιῶται,κλείοντες τὰ ὦτα πρὸς τὸ ἐπὶ σκοπῶ παραπλανήσεως ἐκφερόμενον ὅτι ἐπίορκοι εἶναι οἱ ἀναλαμβάνοντες τὴν ὑπεράσπισιν τῆς τιμῆς καὶ τῆς ὑποστάσεως τοῦ Ἔθνους.Ὄχι.Ἐπιόρκοι εἶναι ἐκεῖνοι οἵτινες ἐνῶ ὠρκίσθησαν, κατὰ τὸ ἄρθρον 43 τοῦ Συντάγματος.

«Νὰ διαφυλάττουν τὸ Σύνταγμα καὶ διατηροῦν καὶ ὑπερασπίζουν τὴν Ἐθνικὴν τιμὴν καὶ ἀκεραιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους»,καταπατοῦν τὸν μέγα αὐτὸν ὅρκον καθ’ὅλην αὐτοῦ τὴν ἔκτασιν.
Διότι καὶ τὸ Σύνταγμα παρεβίασαν καὶ τὴν Ἐθνικὴν τιμὴν κατεσπίλωσαν καὶ τὴν Πατρίδα παράδωκαν εἰς τοὺς πατροπαράδοτους ἐχθρούς.Τηροῦντες δὲ ἠμεῖς πάντες ἀκράδαντον τὴν πίστιν πρὸς τὴν Πατρίδα ἐμμένομεν εἰς τὸν ὅρκον ἠμῶν ὡς στρατιῶται καὶ πράττομεν τὸ καθῆκον ἠμῶν ὡς Ἕλληνες.
Ἡ τοῦ ἀγῶνος ἠμῶν Ἱερότης εἶναι πρόδηλος καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι πάντες ταχέως θὰ σπεύσουν μεθ’ ἠμῶν.
Ἀνελάβομεν ἱερόν της Πατρίδος Ἀγώνα,τὸν ὁποῖον μὲ τὴν θείαν βοήθειαν θέλομεν ἀσφαλῶς ἀγάγη εἰς αἴσιον πέρας
Παῦλος Κουντουριώτης..»


Τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1917,ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονῖας,ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης συνέταξε από τὴν Θεσσαλονίκην ἐπιστολὴ πρὸς  τοὺς συμπατριῶτες τοῦ Ὑδραίους,μὲ τὴν ὁποίαν ἐξέφραζε τὴν εὐγνωμοσύνη του,πὼς αὐτοὶ δὲν ἔμειναν ἀμέτοχοι εἰς τὸ κάλεσμα τῆς πατρίδος καὶ προσεχώρησαν, ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων ἡρώων, εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.Ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης,εἰς τὴν ἴδιαν ἐπιστολὴ  εκθείασε τὰ ἰδεώδη τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης,ἐγγυητὲς τῶν ὁποίων ἦτο οἱ ἐνδόξοτεροι Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς’ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ Παῦλος Κουντουριώτης.Τέλος, εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὑπάρχει καὶ ἡ σχετικὴ ἀναφορὰ καὶ προσδοκία πὼς οἱ δυνάμεις τῆς συμμαχίας τῆς Ἀντάντ, θὰ συμβάλλουν στὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τῆς πατρίδος:


«Πηγή:Αρχείον Οικογενείας Δημητρίου Αναστασίου Κουκουδάκη»

                «…ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΙΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΣ ΜΟΥ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ
Μὲ ὅλην τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ μὲ ὅλην τὴν ἠρεμίαν τῆς συνειδήσεως τὴν ὁποίαν ἠσθανόμην ἀκολουθήσας εἰς τὸν ἱερὸν ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους ἀγώνα,τὸν ὁποῖον ἀνέλαβον ὁ μέγας ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ ἐνδοξότερος τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων,τῆς Ὕδρας τὸ καύχημα,ὁ ναύαρχός μας Παῦλος Κουντουριώτης’ μὲ ὅλην τὴν ἀκράδαντον πίστιν,τὴν ὁποίαν ἔτρεφα,ὅτι ἀκολουθήσας τὸν δρόμον τὸν ὁποῖον μας ἔδειξαν οἱ κορυφαῖοι πρόμαχοι τοῦ Ἔθνους,τίποτε ἄλλο δὲν ἔπραττον παρὰ νὰ ὑπακούσω εἰς τὴν φωνὴν τοῦ καθήκοντος καὶ τῆς τιμῆς,ὀφείλω νὰ σᾶς ἐξομολογηθῶ,ὅτι κάποια πικρία μου ἐβάρυνε τὴν ψυχήν.Ἡ πικρίαν μου λόγον εἶχε,ὅτι δὲν ἔβλεπα τὸ τιμημένο νησί μας νὰ σπεύδη νὰ ἐκφράση τὴν θέλησίν του ὅπως ταχθῆ ὑπὸ τὴν σημαίαν ἐκείνην,ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς ὁποίας καὶ μόνην δύναται τὸ Ἔθνος νὰ διασώση τὴν τιμήν του καὶ τὴν ὕπαρξίν του.

Ἀφ’ἢς στιγμῆς ὅμως ἔφθασε ἐδῶ ἐπάνω τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα,ὅτι καὶ ἡ Ὕδρα μας, μνήμων της παλαιᾶς της δόξης,πιστὴ εἰς τὰ τετιμημένας παραδόσεις τῆς –παραδόσεις,αἳ ὁποῖαι περιβάλλουν μὲ τὸν λαμπρότερον φωτοστέφανον τοὺς βράχους της-ἀφ’ἢς στιγμῆς δυελαλήθη ἐδῶ ἐπάνω εἰς τὴν Μακεδονίαν,ὅτι καὶ ἡ πανένδοξος Ὕδρα ἐνηγκαλίσθη τὸν Ἐθνικὸν Ἀγώνα,ἡ ὑπερηφάνειά μου ἐδιπλασιάσθη καὶ ἡ χαρά μου ὑπῆρξε ἀνέκφραστος.

Ἔτσι τώρα,ἑνωμένοι καὶ ἀχώριστοι,ὅλοι ἀπὸ τοῦ Ναύαρχού μας μέχρι τοῦ πλέον ταπεινοῦ συμπολίτου μας,σύσσωμοι,δυνάμεθα νὰ κρατοῦμεν τὸ μέτωπον ὑψηλά,ὅτι εἰς τὴν κρίσιμον αὐτὴν περίοδον ποὺ διατρέχει τὸ Ἔθνος μας,οἱ Ὑδραῖοι δὲν ἐφάνημεν τέκνα ἀνάξια ἐνδοξοτάτων προγόνων,δὲν καθυστερήσαμεν οὐδενὸς εἰς τὸ καθῆκον ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους,ἀλλὰ πλήρεις πίστεως εἰς τὴν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνος,τὸν ὁποῖον ἀνέλαβεν ἡ ναυτικὴ κυρίως Ἑλλάς,προσήλθομεν καὶ οἱ Ὑδραῖοι εἰς αὐτόν,μὲ τὴν ἀπόλυτον πεποίθησιν ὅτι θὰ τὸν φέρωμεν εἰς πέρας αἴσιον,διότι ὁ ἀγὼν εἶναι ἱερὸς καὶ ἅγιος,διότι σημαιοφόροι αὐτοῦ εἶναι οἱ κορυφαῖοι τῶν πατριωτῶν Ἑλλήνων καὶ διότι τὸν ἀγώνα αὐτὸν θὰ τὸν διεξαγάγωμεν,ὄχι μόνον μὲ τὴν εὐμένειαν καὶ μὲ τὴν συνδρομήν,ἀλλὰ καὶ ἐν ΣΥΜΜΑΧΙΑ μὲ τὰ ἰσχυρότερα Κράτη τῆς γῆς,τὰ ὁποία καὶ εἶναι οἱ πατροπαράδοτοι φίλοι καὶ προστᾶται τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κατεχόμενος ἀπὸ τὸ συναίσθημα τώρα αὐτό,ὅτι ὅλοι οἱ ἀγαπητοί μου φίλοι,ὅλοι οἱ Ὑδραῖοι,δικαιοῦνται νὰ εἶναι ὑπερήφανοι,διότι ἀκολουθοῦν πλέον τὸν δρόμον τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος,σᾶς ἀποστέλλω τοὺς ἀδελφικούς μου χαιρετισμοὺς καὶ τὰ πλέον ἐγκάρδια συγχαρητήριά μου,ἀνακράζων ἐξ’ὅλης της ψυχῆς μου

-Ζήτω τὸ Ἔθνος!
-Ζήτω ἡ Ὕδρα!

Θεσσαλονίκη,1 Ἰανουαρίου 1917
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ…» Ὕδρα καὶ Βενιζέλος

«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Ὀκτωβρίου  1920,Ἄρθρον:Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζέλος»

Ἡ ἰσχυρὰ ἐπιρροὴ καὶ τὰ ἐρείσματα ποὺ εἶχε εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας ἡ Φιλελεύθερη παράταξη τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου,ὀφείλετο κυρίως,ὡς εἰπώθηκε ἄνωθεν, εἰς τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης δυὸ ἐξέχουσων  προσωπικοτήτων τῆς Ὕδρας ἀλλὰ τῆς Ἑλλάδος γενικότερα’ του Ναυάρχου  Παύλου Κουντουριώτου, νικητοὺ τῶν Βαλκανικῶν πολέμων (1912-1913) καὶ ἀπελευθερωτοὺ τοῦ Βόρειο-ἀνατολικοῦ Αἴγαιου, καθὼς καὶ τοῦ Ἀθανασίου Μιαούλη,Πολιτευτοῦ Ὕδρας καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν ἐπὶ τῶν κυβερνήσεων τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. 

Τριὰ ἔτη μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης,ἡ Φιλελεύθερη παράταξη τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἦτο τόσο ἰσχυρὴ εἰς τὴν Ὕδραν,ὥστε ὁ Φιλοβασιλικὸς συνδυασμὸς τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολιτεύσεως,ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο ἐκ τοῦ συνασπισμοῦ τῶν ὑπολοίπων κομμάτων (ἐκτὸς τοῦ αὐτόνομου ΣΕΚΕ),δὲν κατόρθωσε νὰ καταρτίσει ἐκλογικὸν συνδυασμὸν ὑποψηφιῶν κατὰ τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920.

Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν νῆσον Ὕδραν,ὁ Κυβερνητικὸς συνδυασμὸς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου δὲν κατόρθωσε νὰ ἐπικρατήσει εἰς τὴν ἐκλογικὴν ἀναμέτρησιν καὶ ἡττήθη. Ὁ Βενιζέλος δέ, δὲν ἐκλέχθηκε οὔτε κὰν Βουλευτής:

(Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1920,Ἄρθρον:Ἐν πλήρει ἐκλογικῶ ὀργασμῶ,τὸ συλλαλητήριον τῆς Ἀντιπολιτεύσεως θὰ συγκροτηθῆ τὴν Κυριακήν)

«….Εἰς τὴν Ὕδραν ἀντιπολιτευτικὸς συνδυασμὸς δὲν θὰ καταρτισθῆ…»

(Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 20ης Σεπτεμβρίου 1920,Ἄρθρον:Ἐν πλήρει ἐκλογικῶ ὀργασμῶ,οἱ Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου θὰ ἔλθουν ὅλοι διὰ νὰ ψηφίσουν-ὁ καταρτισμὸς τῶν συνδυασμῶν-πότε ἀρχίζει ἡ περιοδεία τοῦ Βενιζέλου)

«…Τὸν κυβερνητικὸν συνδυασμὸν Ὕδρας,ὁ ὁποῖος εἶνε καὶ ὁ πανίσχυρος ἀπετέλεσαν οἱ κ.κ Κουντουριώτης,Μιαούλης καὶ Μάνος…»


Εἰς τὴν πραγματικότητα,σύμφωνα μὲ τὴν φιλοβασιλικὴ ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,ἡ ἐπικράτησις τῆς Φιλελεύθερης παρατάξεως εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ἦτο ἀποτέλεσμα ἔντονων πολιτικῶν διεργασιῶν, μηχανορραφιῶν καὶ πελατειακῶν σχέσεων ποὺ εἶχε ἀναπτύξει καὶ ἐπιβάλλει ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης εἰς τὴν Ὕδραν.

Ὁ ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,προσδίδει εἰς τὸν Ἀθανάσιον Μιαούλην τὸν τίτλο τοῦ «Βασιλίσκου τῆς Ὕδρας» καὶ τοῦ προσάπτει τὴν κατηγορία πὼς ἤλεγχε  τὴν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ὕδρας,διότι ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν,ἐπέλεγε ποὶοι ἐκ τῶν πολιτῶν τῆς Ὕδρας θὰ προσελαμβάνοντο εἴτε εἰς τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό,εἴτε εἰς τὸ Λιμενικὸ Σῶμα εἴτε εἰς τὶς Ὑπηρεσίες τοῦ Φαρικοῦ Δικτύου τῆς χώρας.

Ὡς γνωστόν,η βιομηχανία της «Σπογγαλιείας» και τα  συναφη μὲ τὸν κλάδο αὐτὸν επαγγέλματα,αποτελούσαν τὴν κύρια βιοποριστικὴ ἀπασχόληση τῶν κατοίκων της νήσου Ὕδρας.Ὅμως,λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ ἔπληξε τὸν κλάδον τῆς «Σπογγαλιείας» τὶς δυὸ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰῶνος,οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν κατοίκων της, ἄρχισαν πλέον νὰ στρέφονται καὶ νὰ ἀναζητοῦν ἐπαγγελματικὴν σταδιοδρομίαν καὶ ἀποκατάστασιν εἰς τὶς Ἔνοπλες Ναυτικὲς Δυνάμεις.

Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ», τὴν βιοποριστικὴν αὐτὴν ἀνάγκην τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας,ἐκμεταλλεύτηκε ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης, καὶ μέσω διορισμῶν  κατόρθωσε νὰ διατηρεῖ ὑπὸ τὸ καθεστὼς ὁμηρίας:


Ἅ) Τετρακόσιους ἑβδομήντα πέντε Ὑδραίους ὑπηρετοῦντες εἰς τὸ πολεμικὸν ναύσταθμον
Β) Ἑκατὸν ἑβδομήντα πέντε Ὑδραίους ὑπηρετοῦντες ὡς φαροφύλακες εἰς τὸ Φαρικὸν δίκτυον τῆς Ἑλλάδος καὶ
Γ) Διακόσιους πενήντα Ὑδραίους ὑπηρετοῦντες εἰς τὸ Λιμενικὸν Σῶμα.


Κατὰ συνέπεια,τοῦτο τὸ ἰδιόμορφο καθεστὼς ὀμηρίας του Ὑδραϊκοῦ λαοῦ, ἐξασφάλιζε εἰς τὴν Φιλελεύθερη παράταξη τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὴν ἐκλογὴν τριῶν Βουλευτῶν-εἰς μίαν νῆσον εἰς τὴν ὁποίαν ἐψήφιζαν ὅλοι καὶ ὅλοι,χίλιοι περίπου ψηφοφόροι.Ἰδού, τὸ ἐπίμαχο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».

«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Ὀκτωβρίου  1920,Ἄρθρον:Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζέλος»

«…Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζελισμὸς
Ἡ «Ἑστία» ἐπανηγύριζε προχθὲς ὅτι εἰς τὴν Ὕδραν δὲν ἐτόλμησαν νὰ ἐμφανισθοῦν ὑποψήφιοί της Ἀντιπολιτεύσεως,ἀλλ’ἀνεκηρύχθησαν μόνον οἱ κυβερνητικοί,οἱ ὁποῖοι ἄνευ οὐδενὸς ἀντιπάλου δύνανται ἀπὸ τουδε νὰ θεωρηθοῦν ὡς διωρισμένοι βουλευταί.Ὁ Βενιζελισμὸς ἐναβρύνεται συνήθως διὰ τᾶς μᾶλλον ἐπαισχύντους πράξεις του.

Εἰς τὴν Ὕδραν,ὡς γνωστόν,λόγω τοῦ προνομίου,ἐκλέγονται τρεῖς βουλευταί.Ψηφίζουν ἑκάστοτε 800-1000 ψηφοφόροι.Ἐκ τούτων 475 ὑπηρετοῦν εἰς τὸ Π.Ναυτικὸν καὶ τὸν ναύσταθμον ὡς ναῦται,ὑπαξιωματικοὶ καὶ ναυτεργάτες,εὐρισκόμενοι ὄντως ὑπὸ τὴν ἄμεσην δικαιοδοσίαν καὶ ἐξάρτησιν τοῦ βασιλίσκου τῆς Ὕδρας κ.Ἀθανασίου Μιαούλη Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν.Ἕτεροι 150-175 Ὑδραῖοι,εἶνε διωρισμένοι ὑπὸ τοῦ ἰδίου κ.Μιαούλη ὡς φαροφύλακες καὶ φανοφύλακες,διατηρουμένου μονίμως πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ὡς τμηματάρχου τῶν φάρων καὶ φανῶν ἐν τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ναυτικῶν του κ.Λυκούδη,γυναικαδελφοῦ τοῦ κ.Μιαούλη.Εἶνε γνωστὸν ὅτι τᾶς ἡμέρας τῶν ἐκλογῶν δὲν λειτουργοῦν καὶ οἱ πλέον ἀπομεμακρυσμένοι φάροι τῆς Ἑλλάδος,διὰ νὰ ἔλθουν οἱ φύλακες τῶν νὰ ψηφίσουν τὸν πάτρωνα τῶν.

Ἐπὶ πλέον ἕτεροι 200-250 ψηφοφόροι τῆς Ὕδρας εἶναι διωρισμένοι εἰς τὴν ἐμπορικὴν ναυτιλίαν καὶ τὸ Λιμενικὸν Σῶμα,φροντίδι ἑτέρου πράκτορος τοῦ κ.ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν,τοῦ διευθυντοῦ τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ.Μπούκα. Τοιουτοτρόπως ἐκ τῶν χιλίων ψηφοφόρων Ὕδρας ἐννεακόσιοι τουλάχιστον ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς καλῆς θελήσεως τοῦ κ.Μιαούλη,ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἠδιαφόρησε διὰ τὴν οἰκονομικὴν καταστροφὴν καὶ ἐρήμωσιν τῆς νήσου ἐξεμεταλλεύθη τὴν πενίαν τῶν ἀγαθῶν Ὑδραίων διὰ νὰ τοὺς καταστήση ὑποχείριούς του διορίζων αὐτοὺς εἰς διάφορας θέσεις.

Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ λησμονῆται ρόλος,τὸν ὁποῖον ἡ δωροδοκία παίζει εἰς ὄλας τᾶς μικρᾶς περιφερείας’ καὶ ὁ πονηρότατος Μιαούλης ἐφροντίζη καὶ ἀπ’αὐτῆς τῆς ἀπόψεως νὰ ἐξασφαλισθῆ ἀπὸ ἐνδεχομένου ἐπικινδύνου ἀνταγωνιστοῦ προσλάβων ὡς συνυποψήφιον τὸν ἐν Αἰγύπτῳ πολυεκατομμυριοῦχον κ.Θεοδωρακάκην,μὲ τὴν ὑπόσχεσην ἐξαγορᾶς καὶ πρὸς ἑκατὸν ἀκόμην δραχμᾶς ἑκάστης ψήφου.Ἰδοὺ διατὶ πρέπει νὰ αἰσχύνεται ἡ «Ἑστία» καὶ ὁ Βενιζελισμὸς διὰ τὸ φαινόμενον τῆς Ὓδρας’φαινόμενον ἀνήκουστον πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ ἐξαχρειώσεως,ἕνεκα τοῦ ὁποίου τὰ προνόμια εἶνε ἐπάναγκες τὸ ταχύτερον νὰ καταργηθοῦν…»

ΠΗΓΕΣ:

Ἐφημερίδα Ἐμπρός,Φύλλον 8ης Μαΐου 1915,Ἄρθρον:Ἡ κατάστασις τοῦ Βασιλέως,Δεήσεις καὶ ψηφίσματα
Ἐφημερίδα Ἐμπρός,Φύλλον 15ης Μαΐου 1915,Ἄρθρον:Εἰδήσεις τῆς ἡμέρας,Δεήσεις καὶ ψηφίσματα ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως
Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 24ης Ἀπριλίου 1915,Ἄρθρον:Τὰ πολιτικά της Ὕδρας-Μία δήλωσις»
Ἐφημερίδα Μακεδονία,Φύλλον 17ης Σεπτεμβρίου 1916,«…Ὁ κυβερνήτης «Ὕδρας» κ.Βρατσάνος ἐτηλεγράφησε εἰς τὸ Βενιζέλον ὅτι θέτει τὸ θωρηκτὸν τοῦ ὑπὸ τᾶς διαταγᾶς τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης..»
Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 15ης Σεπτεμβρίου 1916,Ἄρθρον:Ὁ Βενιζέλος εἰς Κρήτην.Τὰ θωρηκτὰ «Ὕδρα» καὶ «Ψαρά» ἐπανεστάτησαν καὶ ἔρχονται.Ἡ Λευκᾶς,ἡ Ὕδρα,αἳ Σπέτσαι προσεχώρησαν)
Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 16ης Σεπτεμβρίου 1916
Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1916,Ἄρθρον:Ἡ ἀπόπειρα τῶν Στασιαστῶν πρὸς κατάληψιν τῆς νήσου Σπέτσαι.Ὁ λαὸς ἐν συναγερμῷ.Οἱ προδόται φεύγουν ἀπογοητευμένοι»
Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Ὀκτωβρίου  1920,Ἄρθρον:Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζέλος
Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 22ας Σεπτεμβρίου 1920,Ἄρθρον:Ἐν πλήρει ἐκλογικῶ ὀργασμῶ,τὸ συλλαλητήριον τῆς Ἀντιπολιτεύσεως θὰ συγκροτηθῆ τὴν Κυριακήν
Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 20ης Σεπτεμβρίου 1920,Ἄρθρον:Ἐν πλήρει ἐκλογικῶ ὀργασμῶ,οἱ Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου θὰ ἔλθουν ὅλοι διὰ νὰ ψηφίσουν-ὁ καταρτισμὸς τῶν συνδυασμῶν-πότε ἀρχίζει ἡ περιοδεία τοῦ Βενιζέλου

Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Προδοσία,Ἱστορικὴ Μελέτη ἐπὶ τῶν Γεγονότων τῆς θλιβερωτέρας διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν περιόδου τῆς ἱστορίας του,Σπυρίδων Σπυριδωνίδης,Τύποις Ἑρμοῦ,Ἀθῆναι 1917

«Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Ὀκτωβρίου  1920,Ἄρθρον:Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζέλος

Βιβλίον:Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,Δημήτριος Λαμπίκης,Ἐκδόσεις Πατρίδος, Ἀθῆναι 1935)

«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἄρ.12 (226) Δεκέμβριος 1959,Ἔτος 19ον,Ναυτικαὶ ἀναμνήσεις τῆς οἰκογενείας μου,Νικολάου Ι.Βότση,Ναυάρχου-Τορπιλλητοῦ,Ἐπιμέλεια καὶ φροντίδι Ν.Γ.Χαλιορή,καθηγητού»

«Αρχείον Οικογενείας Δημητρίου Αναστασίου Κουκουδάκη»
«Ἀρχεῖον Μουσείου Μπενάκη»

Βικιπαίδεια:
Ἐθνικὸς Διχασμός, Τὰ δυὸ ἀντίπαλα στρατόπεδα, Ἡ ἀρχὴ τῆς διένεξης
Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Δεκεμβρίου 1915
Τὸ Κίνημα Ἐθνικῆς Ἄμυνας


Πηγή:(http://pisostapalia.blogspot.gr Άρθρον:«Εφημερίδες με προίκα (στις αρχές του περασμένου αιώνα)»,http://www.24grammata.com Άρθρον: «Τα δώρα των εφημερίδων στις αρχές του 1900», http://www.kalavrytanews.com Άρθρον: «Τα δώρα των εφημερίδων, η "Εσπερινή" και η Πετρούπολη»)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...