hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ὕδρα 1460-1949.Ὀνόματα Ὑδραίων πεσόντων & τραυματιών ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.

Ὕδρα 1460-1949.
Ὀνόματα  Ὑδραίων πεσόντων & τραυματιών ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.  

ΙΕ΄Αἰώνας-ΙΗ΄Αἰώνας.
Ἀπὸ ἐποικισμοῦ τῆς νήσου  Ὕδρας
Περίοδος πειρατικῶν ἐπιδρομῶν-Μηδαμινὴ ἀναφορὰ περὶ Ὑδραίων πεσόντων


(Βιβλίον: Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα Ἃ Τόμος Ἐκδόσεις Πατάκη 2006,Τίτος Γιοχάλας).
(Βιβλιον:ΥΔΡΕΪΚΟΙ ΘΡΥΛΛΟΙ(Ἑορταστικὴ Ἔκδοσις Στὰ Ἑκατὸ Χρόνια της Ἀνεξαρτησίας μᾶς) Νικόλαος Χαλιορῆς,Πειραιεὺς 1930) «Σβελτοσύνη γέρου παπᾶ (σὲλ 54-77)»)


H συστηματικὴ κάθοδος Ἀρβανιτῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου πρὸς τὴν ὑπόλοιπη ἠπειρωτικὴ καὶ νησιωτικὴ Ἑλλάδα, εἶχε ὡς ἀφετηρία δυὸ σημαντικὰ γεγονότα’τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως το 1453 καί τὸν θάνατο τοῦ Γεωργίου Καστριώτη ἢ Σκεντέρμπεη το 1468.Εἰς το διάστημα  αὐτό, προσδιορίζεται καὶ ἡ ἀπαρχὴ του δεύτερου και κυριοτέρου –μετὰ τὴν ἀρχαιότητα- ἐποικισμοῦ τις νήσου Ὕδρας ἀπὸ πληθυσμοὺς Ἀρβανιτῶν,οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στοὺς ἤδη ὑπάρχοντες μικρούς πληθυσμούς.

Μελέτες περὶ τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ὕδρας ἐπραγματοποιήθησαν παρὰ τοῦ Ἱστορικοῦ & Ὑδραίου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀντωνίου Λιγνοῦ,τοῦ Ὑδραίου Ἱστορικοῦ Ἀντωνίου Μιαούλη, τοῦ Ὑδραίου Στρατηγοῦ Ἀντωνίου Βίγκου,τοῦ Ὑδραίου Ἱστορικοῦ Γεώργιου Κριεζῆ,τοῦ Ἀρβανιτολόγου μελετητῆ Τίτου Γιοχάλα,καθὼς καὶ τοῦ Ὑδραίου στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πρώτων αἰώνων ἐποικισμοῦ της,ἡ Ὕδρα καὶ οἱ κάτοικοί της ὑπῆρξαν ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου πελάγους,θύματα πειρατικῶν ληστρικῶν ἐπιδρομῶν.

1524

Ἡ πρώτη καταγραφεῖσα ἀναφορὰ περὶ πειρατικῆς ἐπιδρομῆς εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν, διεσώζει ὁ ἰταλὸς περιηγητὴς  Marino Sanuto (Βιβλίον: Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα Ἃ Τόμος Ἐκδόσεις Πατάκη 2006,Τίτος Γιοχάλας).Ο Marino Sanuto εἰς τὴν  ἐπιστολή του προς τὸν Zuan Vituri,περιπλέοντας τὴν Ὕδρα την 15ην Αὐγούστου 1524, ἐντόπισε λίγους ἄνδρες οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονταν στὴν συλλογὴ ρετσίνης.Οἱ συγκεκριμένοι ἄνδρες τὸν ἐνημέρωσαν πὼς ἔπεσαν θύμα ληστρικῶν ἐπιδρομῶν ἀπὸ τουρκικὲς πειρατικὲς φοῦστες ποὺ ἐπιβίβασαν στρατιῶτες εἷς τὴν τὴν Ὕδρα. Ἀναφορὲς περὶ θυμάτων δὲν ὑπῆρξαν.

1656

Νεὰ ἀναφορὰ περὶ πειρατείας διεσώζει ὁ  Ἀντώνιος Μιαούλης,ο οποίος ἀναφέρει πὼς τὸ ἔτος 1656 Ἀλγερινοὶ πειρατὲς λεηλάτησαν τὴν Ὕδρα, αἰχμαλωτίζοντας τους τέσσερις προκρίτους Δέντε,Κριεζή,Γκίκα,Γκίωνη.(Ο  Ἀντώνιος Λιγνὸς ἀναφέρει μόνο δύο).
Ἦτο ἡ χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὸ θαῦμα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης τοῦ Μοναστηρίου Ὕδρας. Ὁμοίως δὲν ὑπῆρξαν ἀναφορὲς περὶ θυμάτων.

1668

Τρίτη ἀναφορὰ περὶ πειρατικῆς ἐπιδρομῆς διεσωσε ο χαρτογράφος Francesco Piacenza, ὁ ὁποῖος διεπίστωσε ἐν ἔτει 1688, πὼς ἐπὶ τῆς νήσου Ὕδρας υπήρχε λεηλατημένος καὶ κατεστραμμένος ἀπὸ πειρατικὴ ἐπιδρομὴ οἰκισμὸς.

1789-1792


Ὁ Νικόλαος Χαλιορὴς (Βιβλιον:ΥΔΡΕΪΚΟΙ ΘΡΥΛΛΟΙ(Ἑορταστικὴ Ἔκδοσις Στὰ Ἑκατὸ Χρόνια της Ἀνεξαρτησίας μᾶς)Νικόλαος Χαλιορῆς,Πειραιεὺς 1930) εἷς τὴν ἑνότητα «Σβελτοσύνη γέρου παπᾶ (σὲλ 54-77)»,ἀναφέρεται εἰς  τὶς προσπάθειες τῶν Ὑδραίων νὰ ἀποκρούσουν τις πειρατικὲς ἐπιδρομὲς τοῦ Λάμπρου Κατσώνη καὶ Γουλιέλμου Μελιτταίου-Μαλτέζου,οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν νὰ καταλάβουν καὶ νὰ λεηλατήσουν τὴν Ὕδραν περὶ τὴν τριετίαν 1789-1792.Οἱ προσπάθειες ἀποβίβασης τῶν κουρσάρων ἐπικεντρώθησαν ἀρχικὰ εἷς τὴν τοποθεσία Λούμι τοῦ Κρίταμι ἐνῶ ἀργότερα εἷς τὶς ἀκτὲς πλησίον του ὅρμου Αὐλάκι.

Εἷς ἐκ τῶν ἐπικεφαλής τῆς ἀμύνης τῶν κατοικῶν τῆς Ὕδρας εἷς τὴν περιοχὴ Λούμι τοῦ Κρίταμι, ἦτο ἡ Χοντροπαναγιώταινα,μήτηρ τοῦ Ὑδραίου καπετάνιου τῆς Ἐπαναστάσεως Λάζαρου Παναγιωτᾶ.

Πρωτοστάτησε,ὀχυρωμένη πλησίον της ἐκκλησίας τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ (Σὶντ-Ἤβι-τί τὲγκ) Ζούρβας εἷς τὴν ἀπόκρουσιν τῶν πρώτων προσπαθειῶν τῶν κουρσάρων νὰ ἀποβιβασθοῦν εἷς τὴν Ὕδραν.Ἡ τεχνική της ἀμύνης βασίσθηκε εἷς τὴν ρίψη βράχων ἐνάντια τῶν ὁρμώμενων πειρατῶν,ἐνῶ παράλληλα μέσω διαγγελμάτων καὶ προσταγμάτων προσέδιδε εἷς τὸν ἀντίπαλον τὴν αἴσθησιν πὼς ὁ χῶρος φυλάσσετο ἀπὸ στρατιὲς Ὑδραίων ἀκροβολισθέντων πολεμιστῶν
.
Ἐφάμιλλη καὶ ἐξίσου ἠρωϊκὴ (σὲλ 67-77) ἦτο καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ Παπᾶ Μερκούρη, ὁ ὁποῖος πρωτοστάτησε εἷς τὴν ἄμυνα ἐνάντια της νέας ἀπόπειρας ἀποβάσεως τῶν κουρσάρων,ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε εἷς τὶς ἀκτὲς τῆς Ὕδρας μεταξύ του ὅρμου Αὐλάκι καὶ τοῦ κάστρου ποὺ κείτεται ἄνω της σπηλιᾶς Μπαϊράμη.(Περίπτερο)

Σύμφωνα μὲ τὸν Νικόλαο Χαλιορή,ὁ Παπὰ Μερκούρης συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ βοηθοῦ τοῦ Μήτσου, ὁδεύοντας ξημερωμάτα πρὸς τὸ Καμίνι,ἐν προκειμένω νὰ τελέσει Θεία Λειτουργία εἷς κάποιαν ἐκκλησία τῆς συνοικίας, ἀκολουθώντας τὸν παραλιακὸ δρόμο, ἀντιλήφθηκε τὴν παρουσία μίας ψαράδικης τράτας ἡ ὁποία προσέγγισε τὶς ἀκτὲς τῆς Ὕδρας γεμάτη μὲ πειρατὲς τῶν Λάμπρου Κατσώνη καὶ Γουλιέλμου Μελιτταίου.

Εἰς τὶς δυὸ παραπάνω καταγραφεῖσες ἐπιδρομές,δὲν ὑπῆρξαν ὁμοίως ἀναφορὲς περὶ θυμάτων μεταξὺ τῶν Ὑδραίων.


Σημείωσις:Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ (Τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,ΑΘΗΝΑΙ 1946), δὲν ἀποδέχεται τὰ περὶ ἀποκρούσεων τῶν πειρατικῶν ἐπιδρομῶν εἷς τὶς τοποθεσίες Λούμι τοῦ Κρίταμι ἢ τοῦ ὅρμου Αὐλάκι,ὑπὸ τῶν Ὑδραίων πολεμιστῶν, ὑπὸ τὴν βοήθεια, μάλιστα,γυναικὼν ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τῆς ΧονδροΠαναγιώτας.

Ὁ Ἀντώνιος Λιγνός,στηριζόμενος εἷς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας,(Τόμος Ἃ΄) καταλήγει ὅτι ὁ Λάμπρος Κατσώνης ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν Ὕδραν κατὰ τὴν 1ην Μαρτίου 1789, ὅπου διὰ τῆς βίας, ἐπῆρε τρόφιμα ὑπὸ τῶν κατοίκων τῆς. Ὁ Λάμπρος Κατσώνης, ξαναπέρασεν ἀπὸ τὴν Ὕδραν κατὰ τὴν 8ην Ἰουλίου 1789,ὅπου διὰ τῆς βίας ἐπῆρεν 6.000 γρόσια (ἐκανονιοβόλησεν τὴν πόλιν).

Ὁ Λιγνὸς θεωρεῖ ὡς ἀληθῆ,καὶ καταλογίζει ὡς πειρατικὴν ἐπιδρομὴν,τὴν ἐπιδρομὴν τοῦ Κατσώνη κατὰ τῶν ἓν Ἐρμιόνη Ὑδραίων,ὅταν αὐτοὶ κατέφυγαν ἐκεῖ,περὶ τὸ 1792, κατὰ τὴν ἐπιδημία πανώλης ἡ ὁποία ἐνέσκυψε εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν.Πάντως οὔτε ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἀναφέρει ἀνθρώπινες ἀπώλειες τὴν συγκεκριμένην περίοδον.


1800. ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πηγή:(Συλλογὴ Ἀνθέων καὶ ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ ἓξ Ὕδρας,Ἐμμανουὴλ Καλαφάτης,Πειραιεὺς 1936)
Τὴν 14ην Νοεμβρίου 1800, μαρτύρησε ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ὁ Ὑδραῖος (κατὰ κόσμον) Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, ὁ μετέπειτα Νεομάρτυρας Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος.Ὡς γνωστὸν ὁ Κωνσταντῖνος εἰς ἡλικίαν δεκαοκτὼ ἐτῶν μετοίκησεν εἰς τὴν νῆσον Ρόδον ὀποῦ καὶ ἐξισλαμίσθει  ὅταν προσελήφθη εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Τούρκου Χασαν Πάσα, λαμβάνοντας τὸ ὄνομα Χασᾶν.

Τρία ἔτη μετὰ τὸν ἐξισλαμισμό του,καὶ ἐνῶ ἀπελάμβανεν πληθώρα προνομίων καὶ δικαιωμάτων,ἐπεσκέφθη τὴν πατρικήν νῆσον Ὕδραν διὰ νὰ συναντήση τὴν μητέρα τοῦ Μαρίνα.Ὅμως κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του, ἀντιμετώπισε τὴν καθολικὴ  περιφρόσυνη καὶ ἀπαξίωση τῶν συμπατριωτῶν του δια τὴν ἄνανδρη ἀποστασία του.Ὅταν ἐπεσκέφθη δέ, τὴν πατρογονική του οἰκίαν, ἡ μητέρα τοῦ ἀρνήθηκε νὰ τὸν δεχθεῖ, λέγοντάς του πὼς ὁ υἱὸς τῆς Κωνσταντῖνος ἀπέθανε, ἐνῶ ἡ ἴδια δὲν ἀναγνώριζεν  κανέναν υἱὸν ἐν ὀνόματι Χασᾶν.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση,ἡ μητέρα τοῦ μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Κωνσταντίνου, ἐθρυμμάτισε παραδειγματικῶς τὴν κανάτα μὲ τὴν ὁποίαν ἤπιε νερὸ ὁ ἀποστάτης Κωνσταντῖνος, ἐνῶ ἀρνήθηκε ὅλα τὰ δῶρα,μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὰ φιρίκια,τὰ ὁποῖα ὁ Κωνσταντῖνος τῆς προσέφερε. Δι’ αὐτό και τελεῖται κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τριήμερων ἑορτασμῶν Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία,εἰς τὴν ὁποίαν διανέμεται τὸ μῆλο Ἁγίου Κωνσταντίνου.

Ο Κωνσταντινος μετανοημένος κατέφυγε εἰς την Κριμαια ὅπου διέμεινε ἐπὶ τρία συναπτὰ ἔτη.Τὸ τέταρτο ἔτος μετέβη εἰς τὴν Κωνσταντινουπολιν  ὀπου συναντηθηκε με τον Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη  Γρηγοριο Ε'. Ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Πατριάρχου μετέβη διὰ διαμονὴν εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος. Μονάχευσε πέντε μῆνες εἰς τὴν Μονὴ Ἰβηρων του Ἀθω,ὅπου καὶ ἐγνώρισε τὸν Ὅσιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη.

Ἐν ἔτει 1800 μετέβη εἰς τὴν Ρόδον ὅπου καὶ ἐπαρουσιάσθη ἐνωπίω τοῦ Χασᾶν Πασᾶ, διατρανώνοντας τὴν πίστην του εἰς τὸν Χριστιανισμόν.Ἔπειτα ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια μαρτύρησε τὴν 14ην Νοεμβρίου 1800 ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.

Πρὸ τοῦ μαρτυρίου του, ἀπέστειλε εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας Γεώργιον Δήμα Βούλγαρη ἐπιστολὴ εἰς τὴν ὁποίαν τοῦ ἐξέφραζε την μεταμέλεια  τοῦ διὰ τὸ γεγονὸς τῆς αλλαξοπιστίας του. Δια την εξιλέωσίν του,ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος,μέσω τῆς ἐπιστολῆς του,προέτρεψε καὶ παρεκάλεσε τὸν Γεώργιον Βούλγαρη,ὅπως αὐτὸς συνηγορήσει εἰς τοὺς Ὀθωμανοὺς ὑπὲρ τῆς ἄμεσης ἐκτελέσεώς του.

(Σημείωσις:Ἡ Ὀθωμανικὴ Πύλη εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ εἰς τὴν Κοινότητα τῆς νήσου Ὕδρας καὶ ζητοῦσε τὴν συγκατάβαση τῶν Ὑδραίων Προκρίτων διὰ τὴν τιμωρία τοῦ Κωνσταντίνου, διότι δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ διαρραγοῦν οἱ καλὲς σχέσεις ποὺ εἶχαν ἀναπτυχθεῖ μεταξὺ τοῦ Γεώργιου Δήμα Βούλγαρη καὶ τῶν Ἀξιωματούχων τῆς Πύλης).  


«Καπετὰν Γιώργη,
Σὲ χαιρετῶ ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος δοῦλος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνάξιος πατριώτης,Καπετὰν Γεώργη εἷς τὴν ἄφρονα παιδικήν μου ἡλικίαν εἶχον τὸ ἀτύχημα νὰ περιπέσω εἷς τὸ μέγα ἁμάρτημα τῆς ἀρνήσεως καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὸν γλυκὺν Ἰησοῦν μὲ ἀσκεψίαν.Παρέμεινα δὲ εἷς τὴν ἄρνησιν ἀρκετοὺς χρόνους ἐὰν ἢ χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν μὲ ἀφυπνοῦσεν διὰ τῆς μητρός μου ἢν καὶ ἐπεσκέφθην εἷς Ὕδραν ὡς Χασάνης καὶ ὄχι ὡς Κωνσταντῖνος.Ἢ εὐγενὴς αὐτὴ Δέσποινα καὶ οἳ Πατριῶται μου διὰ τῆς πρεπούσης εἷς ἐμὲ περιφρονήσεως μὲ ἐδίδαξαν πόσον μέγα κακὸν καὶ ὀλέθριον εἶναι ἢ ἄρνησις.
Ἠλεήθην ἔκτοτε παρὰ Κυρίου καὶ εἷς τοῦτο συνέτεινον καὶ αἳ εὐχαὶ τῆς Μητρός μου ἡ βοήθεια δὲ τῆς Θεοτόκου καὶ αἳ πρεσβεῖαι τῶν ἁγίων πολλὰ μὲ ὠφέλησαν.Ἀφοῦ δὲ ἀνεπαύθην εἷς κανὲν πνευματικὸν μέρος ἴνα διὰ μετανοίας ἐξιλεώσω τὸν Κύριον κατέληξα εἷς φυλακὰς δὶ’ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ὂν ἀφρόνως ἠρνήθην.Τὸ φιλότιμον ἀκόμη ὡς Ὑδραίου συνέτεινε καὶ αὐτό.Ἓν τὴ φυλακὴ ὑπέμεινα κακώσεις παντὸς εἴδους τὰς ὁποίας θὰ ἐμάθατε,τώρα εὑρίσκομαι εἷς τὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου ὅστις θὰ μοῦ ἐπισφραγίση τὸ μαρτύριον.

Ἂλλ’ἐπειδὴ οἱ Τοῦρκοι συμφώνως τῆς συνθήκης μετὰ τῶν Προκρίτων τῆς Ὕδρας καὶ Ὑμῶν δὲν δύνανται νὰ προβοῦν εἷς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς θανατικῆς ποινῆς Ὑδραίου ἄνευ τῆς ἀδείας σου θὰ εἶσαι ἐξωργισμένος καὶ διὰ τὴν συμπεριφορὰν τῶν Τούρκων ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ καπετὰν Γεώργη παρέβλεψε καὶ ἢ συγκατάθεσίς σου νὰ εἶναι κατὰ ἐμοῦ διὰ νὰ μὴ ὑστερηθῶ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τότε ἀπώλεσα τὸ πᾶν.Μὴ μὲ ἀφήκης καὶ ἀρνηθῶ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ὑστερηθῶ τῆς δόξης τοῦ μαρτυρίου τὴν ὁποίαν δόξαν τῶν οὐρανῶν ὁ Κύριος καὶ ὑμᾶς ἀξιώση.
Ὁ ἐλάχιστος πατριώτης
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου.

 Ἀπολυτίκιον
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι1806-1808.Ρωσσοτουρκικὸς πόλεμος (Ά Φάση Ἐχθροπραξιῶν)

Πηγή:Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922

Ἐν ἔτει 1806,ἤρχισεν πόλεμος μεταξὺ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας,ὁ ὁποῖος διήρκησεν ἕως τοῦ ἔτους 1812.Ὁ Ρῶσσος ναύαρχος Σένιαβιν (Dmitry Nikolayevich Senyavin or Seniavin (17 August 1763 – 5 April 1831)), διήρχετο μετὰ τοῦ Στόλου τοῦ εἰς τᾶς νήσους τοῦ Αἰγαίου πελάγους,ἔχοντας ὡς στόχον νὰ ἐγείρει τοὺς κατοίκους τῶν εἷς Ἐξέγερσιν κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Πύλης.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1807,ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος κατέπλευσε εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν καὶ ἐζήτησεν τὴν συνδρομὴν καὶ τὴν ὑποστήριξην τῶν κυριοτέρων προκρίτων τῆς νήσου Ὕδρας, τῶν ὁποίων τὰ πλοῖα ἐταξίδευαν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Ρωσσικῆς σημαίας.

Οἱ ἀπαιτήσεις ποὺ ἐνέγειρε ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος Σένιαβιν,(ἴσως καὶ ἀπειλὲς κατὰ τὸν Ἀντώνιον Λιγνόν) ὤθησαν τοὺς προκρίτους Λάζαρον Κουντουριώτην,Δημήτριον Τσαμαδόν, Ἀναστάσιον Κοκκίνην,Νικόλαον Γιακουμάκην Τομπάζην καὶ Νικολάον Οἰκονόμον νὰ ἐνδώσουν εἰς αὐτὲς καὶ νὰ στηρίξουν τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Ρωσσίας εἰς τὸν πόλεμον.

Τὰ γεγονότα αὐτὰ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκληθοῦν πολιτικὲς ταραχὲς εἰς τὴν Ὕδραν. Ὤθησαν τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας Γεώργιον Δήμα Βούλγαρην νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας καὶ νὰ καταφύγει διὰ ἀσφάλειαν εἷς τᾶς Ἀθήνας, μετὰ τὴν ἔκβασιν τῆς ναυμαχίας τῆς 10ης Μαΐου 1807,ἡ ὁποία διεξήχθη μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς Τένεδον,καὶ κατέληξε νικηφόρα ὑπὲρ τῶν Ρώσσων.

Ἡ φυγὴ τοῦ Γεώργιου Δήμα Βούλγαρη προκάλεσε τὴν ἐξέγερσιν τῶν ὀπαδῶν του καὶ ἐξώθησε τοὺς Φιλορώσσους πρόκριτους Ὕδρας νὰ καταφύγουν εἰς τὴν Τῆνον.Ἡ ἀναρχία ποὺ ἐπεκράτησε εἰς τὴν Ὕδραν,ὁδήγησαν τὸν Ρῶσσον Ναύαρχον Σένιαβιν νὰ στείλει τὴν 24ην Μαΐου 1807 ὡς τοποτηρητὴν τὸν Παῦλον Τζιάννι.

Τὴν 19ην Ἰουνίου 1807,διεξήχθη νεὰ ναυμαχία μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας,εἰς τὴν ὁποίαν ἐπικράτησαν ἐκ νέου οἱ Ρωσσικὲς Δυνάμεις.Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐχθροπραξιῶν,ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος Σένιαβιν,ἐκπληρώνοντας πλέον τὸν σκοπόν του,ἀνεχώρησεν ἀφήνοντας εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ,ὅσους ἐκ τῶν Ἑλληνῶν συμμάχησαν μαζί του κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Πύλης.

Τὴν 24ην Αὐγούστου 1807,οἱ Φιλορῶσσοι πρόκριτοι τῆς νήσου Ὕδρας,διαβλέποντας πλέον τὸν κίνδυνον νὰ ὑποστοῦν τᾶς διώξεις καὶ τὸ μένος τῶν Ὀθωμανῶν,ἐκάλεσαν τὸν Γεώργιον Δήμα Βούλγαρην νὰ ἐπανέλθει εἰς τὴν Ὕδραν διὰ νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσίαν.Πράγματι,ὁ Γεώργιος Βούλγαρης ἀνέλαβεν τὴν ἐξουσίαν καὶ κατόρθωσε μέσω τῶν ἰσχυρῶν ἐρεισμάτων καὶ διασυνδέσεών του εἰς τὴν Ὀθωμανικὴν Πύλην νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀμνήστευσιν τῶν Ὑδραίων Στασιαστῶν.

Ὅμως, ἡ πολιτικὴ κατάστασις εἰς τὴν Ὕδραν παρέμενεν ταραχώδης,ἕνεκα τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Λάζαρου Κουντουριώτου νὰ ἐπιβάλει ἀριστοκρατικὴν διοίκησιν εἰς τὴν νῆσον,ἔχοντας ὡς ἀπότερω στόχον νὰ ἀναλάβει οὗτος τὴν Διοίκησιν.Συνεπεία τῶν πολιτικῶν αὐτῶν διεργασιῶν τῶν Φιλορώσσων προκρίτων,ἦτο ἡ ἐκ νέου ἀναχώρησις τοῦ Γεώργιου Δήμα Βούλγαρη εἷς τὸν Πόρον.

Ἡ Ὀθωμανικὴ Πύλη,παρακολουθώντας τᾶς ἐξελιξεῖς,μὴ δυνάμενη νὰ ἀνεχθεῖ τὸν Λάζαρον Κουντουριώτην καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ εἰς τὴν ἐξουσίαν,ἀνέλαβε δράσιν καὶ ἀπέστειλεν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Καπουδᾶν πασᾶ (Ἀρχιναύαρχο τοῦ Ὀθωμανικοῦ Στόλου) τὸν Ὀθωμανὸν ἀξιωματικὸν Σουλεϊμᾶν σαλαχόρα εἰς τὴν Ὕδραν,διὰ νὰ ἐπαναφέρει εἰς τὴν ἐξουσίαν τὸν Γεώργιον Δήμα Βούλγαρην,τὴν 8ην Ἰουνίου 1808.

Μετὰ τὴν ἐπάνοδον τοῦ Γεώργιου Δήμα Βούλγαρη εἰς Ὕδραν,οἱ στασιαστὲς ἀνεχώρησαν εἰς τὴν νῆσον Κύθηρα,ὅπου παρέμειναν ἐκεῖ ἕως τὴν ὁριστικήν τους ἀμνήστευσιν παρὰ τοῦ Σουλτάνου  Μαχμούτ.

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀντώνιον Λιγνὸν οἱ Ὑδραῖοι χορήγησαν εἰς τὸν Ρῶσσον Ναύαρχον Σένιαβιν, τὴν ταραχώδη αὐτὴν περίοδον πέντε τουλάχιστον πλοῖα.Ἤτοι:

1.    Πλοῖον Γεώργιον Γιάννη Χάνοζα Ἐγριπιώτη καὶ Γιάννη Μήτρου Τούσια
2.    Πλοῖον Ἀντώνιου Χάτζη Δούκα,συμμέτοχος εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ ὁ Δημήτριος Σαχίνης
3.    Πλοῖον Ἀναστάσιου Μπαλὴ
4.    Πλοῖον Κυριάκου Σκούρτη
5.    Πλοῖον Γεωργίου Σταματίου Γκιώνη


Ὑδραῖοι πεσόντες Ρωσσοτουρκικοὺ πολέμου

Πηγή:Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ὑδραίων εἰς τὴν Ἃ φάση  τοῦ Ρωσσοτουρκικοῦ πολέμου (1806-1808),εἰς τὸ πλευρὸ τοῦ Ρώσσου Ναυάρχου Σενιαβὶν δὲν ἦτο ἀναίμακτη.Οἱ συγκεκριμένοι Ὑδραῖοι πεσόντες,διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸ αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος,δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς οἱ πρόδρομοι τῶν Ὑδραίων πεσόντων τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας (1821-1827).ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
Εὐρισκόμενος ἐλλιμενισμένος εἰς τὴν Τένεδο,συνελλήφθη τὸν Ἰούνιο τοῦ 1807, κατὰ τὴν διάρκειαν ἑφόδου τοῦ Ὀθωμανικοῦ Στόλου,ἡ ὁποία διεξήχθη ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Ρωσσικοῦ Στόλου.Ἀλειφθεῖς διὰ πίσσης ἐκρεμάσθη καὶ ἐκάη ζωντανός.Συνελλήφθησαν καὶ εἴκοσι πέντε μέλη ἐκ τοῦ πληρώματός του.Διὰ τὰ μέλη τοῦ πληρώματος δὲν ὑπάρχει οὐδεμία πληροφόρησις.
 Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922,σελ88-89
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
Ὡς διορισθεῖς πλοίαρχος,παρὰ τοῦ πλοιάρχου Ἀναστάσιου Μπαλῆ,τοῦ ρωσσικοῦ ἀρμεμέντου «ΚΟΡΡΙΕΡΑ»,ἐνεπλάκη εἰς ναυμαχίαν ἐναντίον τουρκικῆς σακολέβας,ἐτραυματισθῆ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μάχης,καὶ τελικῶς κατέληξεν.Οἱ σύντυχοι τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ὕδρας,τὴν 4ην Ἰουλίου 1807,τὸν ἀνεγνώρισαν ὡς ἀπώλειαν πολέμου.
Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922,σελ90-91
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΔΟΥΚΑ
Συνελλήφθη κατόπιν διαταγῆς τοῦ Καπουδᾶν πασᾶ εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν καὶ μεταφέρθει αἰχμάλωτος εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν.Οἱ Ὀθωμανοὶ ἀφοῦ τὸν ἐτοποθέτησαν ἐντὸς σάκκου τὸν ἐβύθισαν εἰς τὸν Βόσπορον ὅπου καὶ ἀπωλέσθει.
Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922,Εἰσαγωγὴ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
Ὁ Δημήτριος Σαχίνης καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀντώνιος συνελλήφθησαν ὡς ἀποστάτες κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καὶ ἐφονεύθησαν δι’ἐντοιχίσεως εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἰωαννίνων.
Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922,Εἰσαγωγὴ1821
Κήρυξις Ἐπαναστάσεως εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν


Βιβλίον:  (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Δέκατος Ἕκτος Προσθῆκαι 1708-1854,Ἐν Πειραιεῖ 1932,σελ 80-81)
Βιβλίον: Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953
Βιβλίον: (Ἀναδημοσίευσις:Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 28-30,105-108 «Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἷς τὰ νήσους Ὕδραν,Σπέτσας καὶ Ψαρὰ )
Βιβλίον:Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο Ἴ,σὲλ 151-153
Βιβλίον: Βιογραφίες Διαπρεπῶν Ὑδραίων 1821,Καπετὰν Ἀντώνης Γιάννη Οἰκονόμου-Ἱστορικὴ Δικαίωση-Πειραιεὺς 1985,σὲλ 37
Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα,Τόμος Ἅ΄,Τίτος Γιοχάλας,2006
Βιβλίον: (ΥΔΡΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,ΥΔΡΑ 1999,Ἰωάννης Καραμῆτσος
Βιβλίον:Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο ΙΕ,σὲλ 234-237
Μνημεῖον Πλοιάρχου Ἀντωνίου Οἰκονόμου,ὁ ὁποῖος ἐκήρυξεν τὴν ἐπανάστασιν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν τὴν 27ην Μαρτίου 1821.Ἀντώνιος Οἰκονόμου
Ὡς εἶναι γνωστόν,ὁ πλοίαρχος Ἀντώνιος Ἰωάννου Οἰκονόμου καὶ ὁ ὁμοϊδεάτης συνεργὸς τοῦ Γκίκας Θεοδώρου Γκίκας,υἱὸς τοῦ προκρίτου,κήρυξαν τὴν Ἐπανάσταση κατὰ τὴν νύκτα τῆς 27ης Μαρτίου 1821 πρὸς τὸ ξημέρωμα τῆς 28ης Μαρτίου 1821,ἐξεγείροντας τὸν λαὸν τῆς νήσου, κρούοντας τοὺς κώδωνες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Οἱ δυὸ πρωτεργάτες τῆς Ἐπαναστάσεως, διατηροῦσαν τὸ ἀρχηγεῖο τους στὴν ταβέρνα τοῦ Κουτσόγιωργη ἢ Κουτσογιάννη στὸ Ντρὶμ Σοκκάκι.

Ἡ βίαιη κατάλυση καὶ κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν πλοίαρχον Ἀντώνιον Οἰκονόμου προκάλεσε ὡς ἦτο φυσικὸ τὴν ἐνόχληση τῶν Προκρίτων τῆς νήσου Ὕδρας,οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν καὶ ἐπέτυχαν τὴν ἀνακατάληψιν τῆς ἐξουσίας τὴν 12ην Μαΐου 1821.

Συγκεκριμένα οἱ πλοίαρχοι   Λάζαρος Παναγιώτας,Θεόφιλος Δρένιας καὶ Ἀντώνιος Κριεζὴς κινήθηκα καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ διὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὸ Διοικητήριον. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μάχης ἐφονεύθη ὁ πλοίαρχος Θεόφιλος Δρένιας,παρὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀντωνίου Οἰκονόμου ἐνῶ ἐπληγώθηκε καὶ ὁ Λάζαρος Νικόλα Δήμας (φονεὺς τοῦ πατρὸς τῶν Κουντουριωταίων) παρὰ τοῦ πλοιάρχου Λάζαρου Παναγιώτα.

Ὁ Οἰκονόμου,δεινῶς πολεμούμενος καὶ κινδυνεύων,(δεχόμενος τὰ πυρὰ τοῦ Ἀντώνιου Κριεζῆ ἀπὸ τὴν παρακείμενην οἰκίαν Βούλγαρη, τοῦ Μανώλη Τομπάζη,τοῦ Ἀναστάσιου Κριεζῆ τοῦ Τερσανᾶ ἐκ τῶν οἰκιῶν αὐτῶν καθὼς καὶ τοὺς κανονιοβολισμοῦ ἐκ τοῦ ἐλλιμενισμένου πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ διοικητηρίου ,μετέβη εἷς τὸ Καμίνι,κατέλαβε τὴν  γολέττα τοῦ Τομπάζη καὶ καταδιωκόμενος κατευθύνθηκε εἰς τὸν Παλαμιδά..Τελικῶς συνελήφθη καὶ ἐπεβιβάσθη εἷς λέμβον ὑπὸ τὴν συνοδείαν δέκα ναυτῶν,ὅπου μεταφέρθη εἰς  ἔναντι ἀκτὴν τῆς Πελοποννήσου διὰ νὰ θανατωθεῖ.Τελικῶς, οἱ ἐν λόγῳ ναῦτες παρήκουσαν τὴν ἐντολὴν καὶ δὲν τὸν ἐφόνευσαν.   

Συνελλήφθη ἐκ νέου καὶ παρέμεινε ὑπὸ αὐστηρὸν ἐγκλεισμόν εις τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας,όπου ἐσχεδίαζε μετὰ τῶν συντρόφων του,τὴν ἀπόδρασή του,ἐν προκειμένω νὰ ἐνσωματωθεῖ εἷς τὰ ἔνοπλα σώματα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἢ τοῦ Γιατράκου.(Βιβλίον:(ΥΔΡΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης, ΥΔΡΑ 1999,Ἰωάννης Καραμῆτσος)

Εἰς τὴν Ὕδραν,οἱ πρόκριτοι,μόλις ἐπληροφορήθησαν τὴν ἀπόδρασίν του, ἐσχεδίαζαν καὶ τελικῶς ἐκατόρθωσαν νὰ τὸν δολοφονήσουν τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1821.

-)Επιστολή 5ης Δεκεμβρίου 1821 Ιωάννου Ορλάνδου προς τους Λάζαρον & Γεώργιον Κουντουριώτη,είς Ύδραν
-)Επιστολή 9ης Δεκεμβρίου 1821 των Πρόκριτων  της νήσου Ύδρας προς τοίς έν τη Πελοποννήσω πληρεξουσίοις πρέσβεσι της νήσου Ύδρας
-)(Αρχείον Ορλάνδου)Σημείωμα Ραβάσιον μυστικόν  μετά την δολοφονία του Οικονόμου)


ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΡΕΝΙΑΣ
Εἰς ἐκ τῶν πλοιάρχων Ὕδρας,ὁ ὁποῖος ἐπιχείρησεν νὰ ἀνακαταλάβει τὸ Διοικητήριον Ὕδρας, τὸ ὁποῖο εἶχε  καταλάβει ὁ Ἀντώνιος Οἰκονομοῦ τὴν νύκτα τῆς 27ης πρὸς 28ης Μαρτίου 1821 ποὺ ἐκήρυξεν τὴν Ἐπαναστάσιν.Ἐφονεύθη παρὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀντωνίου Οἰκονόμου τὴν 12ην Μαΐου 1821.


ΓΚΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΙΚΑΣ
Ὁ συνεργὸς τοῦ πλοίαρχου Ἀντώνιου Οἰκονομοῦ εἰς τὴν κήρυξιν τῆς Ἐπαναστάσεως.Μετὰ τὴν ἅλωση  τῆς πόλεως τῆς Τρίπολης (εἰς ἐκ τῶν πρώτων Ἑλλήνων ποὺ ἀνῆλθαν τὰ τείχη τῆς πόλεως κατὰ τὴν ἐκπόρθησή της) ἐξασθένησε καὶ ἀπεβίωσεν.Ὁ θάνατός του, ἀπεδόθηκε εἰς δηλητηρίασιν, ὑπὸ ἀγνώστων δραστῶν.(ΒιβλίονΒιογραφίες Διαπρεπῶν Ὑδραίων 1821,Καπετὰν Ἀντώνης Γιάννη Οἰκονόμου-Ἱστορικὴ Δικαίωση-Πειραιεὺς 1985,σὲλ 35)1821 
Δολοφονία Ὑδραίων μελλάχηδων ὑπηρετούντων εἷς τὸν Ὀθωμανικῶν στόλων εἷς τὰ Παράλια της Ἠπείρου & δολοφονία ἀρχηγοῦ τοὺς Κωνσταντίνου Γκιούστου.

Πηγή: Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 50
Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 48-52 «Ὁ σφαγιασμὸς τῶν εἷς τὸν Τουρκικὸν Στόλον ὑπηρετούντων ἓξ Ὕδρας ναυτῶν»)


Η Ύδρα,τα έτη πρό της κηρύξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως, παρείσχε εις τον Οθωμανικόν Στόλον δια την επάνδρωσιν των πλοίων του, ικανόν αριθμόν ναυτών, τους επονομαζόμενους μελλάχηδες,λόγω της επιδέξιας ναυτοσύνης τους,καθώς και ικανόν αριθμόν υδραϊκών πλοίων.

Ολίγους μήνες πρό της κηρύξεως της επαναστάσεως,η Ύδρα είχε αποστείλει την 24ην Ιουνίου 1820,υπο την αρχηγεία του Εμμανουήλ Γκιούστου πενήντα Υδραίους ναύτες είς την εκστρατείαν της Οθωμανικής Πύλης εναντίον του Αλη Πασά,ενώ τον Οκτώβριον του ιδίου έτους,είχε αποστείλει περί τους πενήντα μελλάχηδες εις τον Βασιλικόν Ναύσταθμον της Κωνσταντινουπόλεως,υπο την αρχηγεία του Υδραίου Κωνσταντίνου Γκιούστου,κυβερνήτου της Οθωμανικής ναυαρχίδος.

Η κήρυξις της Επαναστάσεως,ηύρε τους μεν πρώτους πενήντα Υδραίους ναύτες πλησίον των παραλίων της Ηπείρου.Οι Υδραίοι ναύτες συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν παρά των Οθωμανών,μόλις αυτοί επληροφορήθησαν την έναρξιν της Επαναστάσεως.Τα ονόματα των συγκεκριμένων ανδρών διασώζονται εις ανέκδοτον κατάλογον του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας.:


ΟΝΌΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΉΝΤΑ (50) ΣΦΑΓΙΑΣΘΈΝΤΩΝ ΥΔΡΑΊΩΝ


ΓΚΊΚΑΣ ΓΕΏΡΓΗ ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΎ,
ΘΕΟΔΌΣΗΣ ΠΑΡΙΑΝΌΣ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΆΝΟΥ ΜΑΝΤΆ,
ΑΝΑΣΤΆΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗ ΠΟΥΛΉΚΗ,
ΑΝΑΣΤΆΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΆΝΟΣ,
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΚΟΥΤΖΟΎΚΟΣ,
ΝΙΚΟΛΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗ ΠΟΥΛΉΚΗ,
ΓΕΏΡΓΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΓΕΏΡΓΗ ΚΑΡΑΚΑΤΖΆΝΗ,
ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΖΊΡΜΠΗΣ,
ΑΝΤΏΝΗΣ ΒΟΛΙΏΤΗΣ ΑΘΗΝΑΊΟΣ,
ΜΆΡΚΟΣ ΔΉΜΑ ΖΕΜΈΡΑ,
ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΙΧΆΛΗ,
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΙΆΝΝΗ ΡΕΤΕΤΆΓΚΟΥ,
ΓΕΏΡΓΗΣ ΒΟΎΤΑΣ,
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΓΟΎΝΑΡΗ,
ΝΙΚΟΛΌΣ ΚΑΡΑΓΚΙΏΖΗ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΓΕΩΡΓΆΚΗ ΧΆΝΤΖΑ,
ΛΙΝΆΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΑΣΙΚΌΠΟΥΛΟΥ,
ΠΙΈΡΟΣ ΡΟΔΊΤΗΣ,
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΈΣΚΟΥ ΣΚΟΎΡΤΗ,
ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΝΈΓΡΟΥ,
ΤΖΑΝΉΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΛΕΚΆΚΗ,
ΔΉΜΟΣ ΛΕΚΆΚΗ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΕΘΕΝΊΤΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΚΌΚΚΙΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΌΣ ΑΝΑΣΤΆΣΗ ΤΟΎΣΑ (ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΝΤΕΝΤΆΚΗ),
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΜΑΝΏΛΗ ΝΤΕΒΕΛΈΚΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ ΝΙΚΟΛΟΎ ΜΙΣΊΡΑ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΠΕΖΕΝΆΡΗ ΠΌΡΙΟΣ,
ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΌΣ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΚΟΚΚΟΝΈΖΗ,
ΠΑΝΆΓΟΣ ΓΕΏΡΓΗ ΣΜΥΡΛΉ ΜΠΑΡΜΠΈΡΗΣ,
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΙΆΝΝΗ ΤΖΟΎΒΑΛΗ,
ΑΝΑΣΤΆΣΗΣ ΑΘΑΝΆΣΗ ΚΟΡΩΝΙΌΣ,
ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΎ ΨΑΛΊΔΗ,
ΓΕΩΡΓΆΚΗΣ ΜΠΟΝΑΠΆΡΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΌΣ ΑΝΑΣΤΆΣΗ ΣΚΟΎΡΤΗ,
ΛΈΚΑΣ ΛΕΚΆΚΗ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΌΣ ΣΤΑΜΆΤΗ ΤΖΙΤΖΆ,
ΓΕΏΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΓΚΊΚΑ ΒΙΆΝΑ,
ΛΆΖΑΡΟΣ ΑΝΤΏΝΗ ΔΗΜΑΜΆ,
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΠΟΓΆΝΑΣ,
ΜΑΝΏΛΗΣ ΔΉΜΑ ΔΗΜΑΜΆ,
ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΑΡΆΣ,
ΔΑΜΙΑΝΌΣ ΝΙΚΟΛΟΎ Χ΄΄ ΔΑΜΙΑΝΟΎ,
ΑΓΓΕΛΆΚΗΣ ΛΑΖΑΡΆΚΗ,
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΎ ΒΡΈΣΗ,
ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΎ ΒΡΈΣΗ,
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΡΑΦΕΛΙΆ,
ΝΙΚΟΛΌΣ Χ΄΄ΔΑΜΙΑΝΟΎ.


Οἱ ὑπόλοιποι πενήντα περίπου Ὑδραῖοι μελλάχηδες (οἱ τελευταῖοι Ὑδραῖοι ποὺ ἀπεστάλησαν διὰ νὰ ὑπηρετήσουν εἰς τὸν Ὀθωμανικὸν Στόλον τὸν Ὀκτώβριόν του 1820) σύμφωνα μὲ τὸν Ἀντώνιον Λιγνό,ἐκτὸς του Κωνσταντίνου Γκιούστου ποὺ ἐθανατώθη,δὲν ἐθανατώθηκαν ἀλλὰ τελικῶς  ἀπελευθερώθησαν κατὰ τὴν ναυμαχία το Ἀργολικοῦ κόλπου (Σεπτέμβριος 1822).

Πρὸς ἐπαλήθευσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του,ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἀναφέρει τὶς ἑξῆς δυὸ ἐπιστολές:

-) Ἐπιστολὴ τῆς 4ης Φεβρουαρίου 1823, πλοιάρχου Κριεμάδη πρὸς τοὺς Πρόκριτους τῆς Ὕδρας μὲ θέμα τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν μελλάχηδων Κωνσταντινουπόλεως
-)Ἐπιστολὴ τῆς 18ης Ἀπριλίου 1823 τῶν Ὑδραίων προκρίτων πρὸς τοὺς πρόκριτους Σπετςῶν μὲ θέμα τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν μελλάχηδων Κωνσταντινουπόλεως.

Σημείωσις:Εἰς τὸ ἡμερολόγιον το πλοίου «Μιλτιάδης» το Γεώργιου Σαχίνη ὑπάρχει ἀναφορὰ περὶ ἑξηντὰ ἕξι Ὑδραίων ναυτῶν,ἀποθανόντων εἰς τὸν Ὀθωμανικὸν στόλον, δίχως ὅμως νὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματά τους.Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἐὰν ἐπρόκειτο διὰ τοὺς  ἴδιους ἄνδρες τοὺς ὁποίους ὁ Ἀντώνιος Λιγνός τους θεωρεῖ ὡς ἀπελευθερωθέντες.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΣΤΟΣ
Κυβερνήτης Τουρκικῆς Ναυαρχίδος και ἀρχηγὸς τῶν Ὑδραίων ἓν τῷ Ὀθωμανικῷ στόλω.
Κατὰ τὴν ἔκρηξιν τῆς Ἐπαναστάσεως,ὁ Κωνσταντῖνος Γκιοῦστος εὐρίσκετο ἐπικεφαλῆς πενήντα Ὑδραίων μελλάχηδων εἰς τὸν Βασιλικὸν Ναύσταθμον.Ὁ Σουλτάνος,πληροφορηθεῖς τὴν Ἐπανάστασιν τῶν Ἑλληνῶν και το τὸν σχέδιον τῶν Ὑδραίων νὰ πυρπολήσουν τὸν Ὀθωμανικὸν Στόλον ἐντὸς το Ναυστάθμου,διετάξεν τὴν θανάτωσιν του Ὑδραίου κυβερνήτου τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδος Κωνσταντίνου Γκιούστου.

Πηγή: Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 50
Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας, Σπετσῶν το Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 48-52 «Ὁ σφαγισμὸς τῶν εἷς τὸν Τουρκικὸν Στόλον ὑπηρετούντων ἓξ Ὕδρας ναυτῶν»)1821-1827


«…..Μοναδικὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν ἐθνῶν φαινόμενον παριστάνει κατὰ θάλασσαν ἡ Ἑλλὰς ἐπὶ τῆς ἐπαναστάσεώς της.Πολλαχοὺ τῆς οἰκουμένης λαοὶ ἐξανιστάμενοι ἐνίκησαν στρατούς, ἀλλ’ οὐδεὶς οὐδέποτε κατέβαλε στόλους’ ἡ δόξα αὐτὴ ἀπέκειτο εἰς μόνους τους θαλασσόπαιδας τῆς Ἑλλάδος,τοὺς διὰ τῆς τόλμης καὶ τῆς περὶ τὸν πλοῦν ἐμπειρίας τῶν μετασχηματίσαντας παραδόξως εἰς φοβερᾶς δίκροτα τὰ ἀσθενῆ σκάφη τῶν,καὶ ὡς ἀσθενῆ σκάφη προσβαλόντα διὰ τῆς καταναλισκούσης φλογὸς τῶν τὰ φοβερὰ τῶν ἐχθρῶν δίκροτα….
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»


Βιβλίον:Ἱστορικὰ Ἡμερολόγια τῶν Ἑλληνικῶν Ναυμαχιῶν τοῦ 1821,Ἐκ τῶν Ἡμερολογίων τοῦ Ναυμάχου Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ,Ἐκδότης Ν.Πάτρας (Ἡμερολόγια πλοίων «Ἀγαμέμνων» καὶ «Ἄρης»,Ἐν Ἀθήναις 1886)

Βιβλίον:Ἱστορικὰ Ἡμερολόγια τοῦ Ναυτικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821, «Ἡμερολόγιον τοῦ Πολεμικοῦ βεργαντίνου «ΑΘΗΝΑ».Ἐν Ἀθήναις,Τυπογραφεῖον Κουσουλινου & Ἀθανασιάδου,Ἔτος 1890

Βιβλίον: Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 (σελ 714-725)

Πηγή:Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος ΙΓ΄,1827,Ἐν Πειραιεῖ 1930 «Κατάλογος τραυματιῶν καὶ νεκρῶν 1821-1827» (σελ349-356)( Ἀντώνιος Λιγνός.Δήμαρχος Ὑδραίων, Πρόεδρος Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας, Ἰατρὸς καὶ Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

«Ἡ πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων» Ἐπιμέλεια Ἀντώνη Μπούχλα
«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.11(285),Ἔτος 24ον Νοέμβριος 1964), (Ἄρ.12(286),Ἔτος 24ον Δεκέμβριος 1964), (Ἄρ.1(287),Ἔτος 25ον Ἰανουάριος 1965),(Ἄρ.2(288),Ἔτος 25ον Φεβρουάριος 1965)

«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.8-9(234-235),Έτος 20,Τεύχη 1960» («Ἀπὸ τὴν ἀφάνεια στὸ φῶς:Οἱ πυρποληταὶ τῆς Ὕδρας κατὰ τὸν ἀγώνα» & «Ἱστορικὰ σημειώματα:Τουρκικὰ πυρπολικὰ τοῦ 1821»,Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ πυρπολιτῶν)
«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.4(302),Έτος 26,Ἀπρίλιος 1966»

Βιβλίον:Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ «Κίμωνος».Φούλα Πισπιρίγκου,Ἐκδόσεις Ποταμός,Ἀθήνα 2012.Ἡ ἀρχειοθέτησις τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ὕδρας (1778-1832), ἀνέδειξεν τὴν ὕπαρξιν δυὸ κύριων καταλόγων μὲ ὀνόματα Ὑδραίων ἀγωνιστῶν οἱ ὁποῖοι ἐφονεύθησαν ἢ τραυματισθῆκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας κατὰ τὰ ἔτη 1821-1827.Ὁ πρῶτος κατάλογος δημοσιεύθηκε εἰς τὸν ΙΓ΄τόμον τοῦ Ἀρχείου τῆς Κοινότητος Ὕδρας (Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος ΙΓ΄,1827,Ἐν Πειραιεῖ 1930 «Κατάλογος τραυματιῶν καὶ νεκρῶν 1821-1827» (σελ349-356)) ἐνῶ ὁ δεύτερος, ὁ μεταγενέστερος, παρέμεινε ἀνέκδοτος.

Πιθανῶς ἐπρόκειτο διὰ τὸν κατάλογον ποὺ ἐδημοσιεύθη εἰς τὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» κατὰ τὰ ἔτη 1964-1965.Περιλαμβάνει ὀνόματα Ὑδραίων ἀγωνιστῶν, (εἴτε ζώντων,εἴτε πεσόντων εἴτε τραυματισθέντων) τὰ ὁποία συγκέντρωσε η «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων». Ἡ ἐπιτροπὴ συστήθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1833 καὶ εἶχε:

ὡς Πρόεδρον τὸν Ναύαρχον Ἀνδρέα Μιαούλη (Ὕδρα)
καὶ μέλη τοὺς Γεώργιον Σαχτούρη (Ὕδρα), Γεώργιον Ἀνδρούτσου (Σπέτσες),Ἀπόστολο Ν.Ἀποστόλη (Ψαρά),Κωνσταντῖνο Κανάρη (Ψαρά),Μ.Α.Τσαμαδὸ (Ὕδρα),Ἠλία Θερμισιώτη καὶ γραμματικούς τους Θ.Λένο καὶ Κ.Γλυπίπη.

Σύμφωνα μὲ τὶς μελέτες τοῦ Ἀντώνιου Λιγνοῦ,οἱ δυὸ εὑρεθέντες ὀνομαστικοὶ κατάλογοι πεσόντων καὶ τραυματισθέντων εἶναι ἐλλειπεῖς καὶ δὲν περιλαμβάνουν ὅλα τὰ  ὀνόματα τῶν Ὑδραίων ἀγωνιστῶν διότι:

Α) Ἡ συλλογὴ τῶν ὀνομάτων ἐστηρίζετο εἷς τὶς ἀναφορὲς καὶ εἰς τὶς ἐκθέσεις ποὺ ἀπέστελναν εἰς τὴν κοινότητα τῆς νήσου Ὕδρας οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ναυτικῶν μοιρῶν τῆς Ὕδρας. Ἐνίοτε οἱ ἀναφορὲς τῶν πλοιάρχων ἦτο ἀόριστες ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν φονευθέντων ἢ τραυματισθέντων.

Β) Οἱ κατάλογοι δὲν περιλαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν ἑκατὸ (100) Ὑδραίων ἀγωνιστῶν οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τὴν ζωὴ τοὺς κατὰ τὴν πτῶσιν τοῦ φρουρίου τῆς Σφακτηρίας ἐν ἔτει 1825. Χαρακτηριστικῶς δὲν ἀναγράφονται οὔτε τὰ ὀνόματα τοῦ πλοιάρχου τοῦ «Ἄρεως» Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ καὶ τοῦ Φρούραρχου τῆς Σφακτηρίας Σταύρου Σαχίνη,οἱ ὁποῖοι ἐφονεύθησαν εἰς τὴν συγκεκριμένην μάχην,διότι ὡς σημειώνει ὁ Ἀντώνιος Μανίκης («Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.4(302),Έτος 26,Ἀπρίλιος 1966»)  ἡ Κοινότης τῆς νήσου Ὕδρας δὲν ἀνέγραφεν εἰς τὸν κατάλογον φονευθέντων καὶ τραυματιῶν τὰ ὀνόματα ἐκείνων ποὺ ἐχάνοντο ἢ ἐτραυματίζοντο εἰς τὶς μάχες τῆς ξηρᾶς.

Γ) Ὑπάρχουν εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,διάφορα διάσπαρτα σημειώματα εἰς τὰ ὁποίαν ἀναγράφονται ἀναφορὲς διὰ ἀνθρώπινες ἀπώλειες ἢ τραυματισμούς.

Ὁ Ἀντώνιος Λιγνός,σημειώνει ὡς κυριότερο ἐξ αὐτῶν τῶν σημειωμάτων,τὸ σημείωμα εἰς  τὴν τελευταία σελίδα τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ πλοίου «Μιλτιάδη» τοῦ μοίραρχου Γεώργιου Σαχίνη ,εἰς τὸ ὁποῖο ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:

Σημείωμα Γ.Σαχίνη:
Θανατωθέντες εἰς τὸν Ὀθωμανικὸν στόλον:66
Πεσόντες εἰς τᾶς ἐκστρατείας:249
Κολοβωθέντες:39
Πληγωθέντες:141
Οι καέντες εἰς τὰ Βάτικα μὲ τὸ πλοῖον τοῦ Κριεζῆ:37
Οι ἀποθανόντες εἰς τᾶς ἐκστρατείας:91


*Δὲν γνωρίζουμε ἐὰν εἰς τοὺς θανατωθέντες εἰς τὸν Ὀθωμανικὸν στόλον συγκαταλέγονται οἱ πενήντα Ὑδραῖοι μελλάχηδες,οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν εἰς τὸν Ὀθωμανικὸν Στόλον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκστρατείας τῆς Ὀθωμανικῆς Πύλης κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ (εἶχαν καταταχθεῖ τὴν 24ην Ἰουνίου 1820).

*Ὁμοίως δὲν γνωρίζουμε ἐὰν εἰς τὸ συγκεκριμένο σημείωμα περιλαμβάνονται οἱ Ὑδραῖοι μελλάχηδες οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν εἰς τὸν Βασιλικὸν Ναύσταθμον τῆς Κωνσταντινούπολης ὅταν ἐκηρύχθη ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.Ὡς προείπαμεν,ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐξέφρασε τὸν ἰσχυρισμόν,πὼς οἱ συγκεκριμένοι ναῦτες, ἀπελευθερώθηκαν κατὰ τὴν ναυμαχίαν τοῦ Ἀργολικοῦ (Σεπτέμβριος 1822) καὶ δὲν ἐφονεύθησαν.Ὁ μόνος ποὺ ἐφονεύθηκε,ἦτο ὁ Κυβερνήτης τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδος Κωνσταντῖνος Γκιοῦστος.Πιθανῶς δὲν τοὺς συμπεριλαμβάνει οὔτε ὁ Σταῦρος Σαχίνης εἰς τὸ σημείωμά του.

* Ἐπειδὴ τὸ σημείωμα τοῦ πλοιάρχου Σταύρου Σαχίνη δὲν εἶναι ὀνομαστικό,δὲν γνωρίζουμε ἐὰν συμπεριλαμβάνονται εἰς τὸ τελικὸν ἄθροισμα τῶν πεσόντων καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἑκατὸ Ὑδραίων πεσόντων τῆς Σφακτηρίας.

Συνεπῶς,σύμφωνα μὲ τὸ σημείωμα τοῦ μοίραρχου Σταύρου Σαχίνη,ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ὑδραίων πεσόντων ἀνέρχεται εἰς τετρακόσιους σαράντα τρεῖς ἀγωνιστὲς (443) ἐνῶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ὑδραίων τραυματιῶν ἀνέρχεται εἰς ἑκατὸν ὀγδόντα (180).

Βάσει τοῦ ἀρχικοῦ ὀνομαστικοῦ καταλόγου τραυματιῶν καὶ νεκρῶν 1821-1827,(Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος ΙΓ΄,1827,«Κατάλογος τραυματιῶν καὶ νεκρῶν 1821-1827»(σελ349-356),ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ὑδραίων πεσόντων ἀνέρχεται εἰς διακόσιους ὀγδόντα ἐννέα ἀγωνιστὲς (289) ἐνῶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ὑδραίων τραυματιῶν ἀνέρχεται εἰς ἑκατὸν τριάντα τέσσερις  (134).

Ἑπομένως,λαμβάνοντας ὑπ’ὄψιν τὶς παρατηρήσεις τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Λιγνοῦ περὶ τῶν ἐλλείψεων εἰς τοὺς ὀνομαστικοὺς καταλόγους τῆς Κοινότητος Ὕδρας,θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν ἐπίσης:

 Ἅ) Οἱ πενήντα (50) Ὑδραῖοι μελλάχηδες ποὺ ἐθανατώθηκαν εἰς τὰ παράλια της Ἠπείρου κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῶν Ὀθωμανῶν κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ.

Β) Οἱ ἑκατὸ (100) Ὑδραῖοι ἀνώνυμοι ἀγωνιστὲς ποὺ ἐθανατώθηκαν εἰς τὴν μάχην τῆς Σφακτηρίας ἐν ἔτει 1825.

Γ) Οἱ Ὑδραῖοι Ἀντώνιος Οἰκονόμου,Γκίκας Θεοδώρου Γκίκας καὶ Θεόδωρος Δρένιας,τῶν ὁποίων οἱ ἀπώλειες ἐσχετίζοντο εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα μὲ τὰ γεγονότα τῆς κηρύξεως τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν καὶ τῆς ἀνακαταλήψεως τῆς ἐξουσίας πάρα τῶν προκρίτων τὴν 12ην Μαΐου 1821.

Δ) Διάφορες ἀναφορὲς ὀνομάτων Ὑδραίων ἀγωνιστῶν πεσόντων ἢ τραυματισθέντων,εἰς τὰ Ἡμερολογία τῶν πλοίων τοῦ Ὑδραϊκοῦ Στόλου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναυάρχου Γεώργιου Σαχτούρη, «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» καὶ «ΑΡΗΣ» τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ καὶ «ΚΙΜΩΝ» τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,καθώς καὶ ἀναφορὲς ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τῶν πλοιάρχων τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου μὲ τὴν Κοινότητα τῆς νήσου Ὕδρας εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας.

Τὸ ὑποτιθέμενον Μνημεῖον Ἀφανοῦς Ναύτου (ἂν καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ὀνομάτων τῶν Ὑδραίων πεσόντων εἶναι γνωστή)ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΆ ΤΑ ΕΤΗ 1821-1827 (ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΠΕΣΟΝΤΕΣ-ΘΑΝΟΝΤΕΣ
443
293
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
180
150
Φονευθέντες Ὑδραῖοι μελλάχηδες εἰς τὴν Ἤπειρο (ἐκστρατεία 24ης Ἰουνίου 1820)
50
Φονευθέντες Ὑδραῖοι ἀγωνιστὲς εἰς τὴν μάχη τῆς Σφακτηρίας,ἐν ἔτει 1825 .Τὰ ὀνόματά τους δὲν ἔχουν διασωθεῖ.(Ἴσως ἀρκετοὶ νὰ ἦτο πλήρωμα τοῦ πλοίου τοῦ Λάζαρου Παπαμανώλη τὸ ὁποῖο εὑρέθη ἄνευ ναυτῶν καὶ κατελήφθη παρὰ τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν πτώση τῆς Σφακτηρίας)
100
Φονευθέντες Υδραίοι κατά τα γεγονότα της κήρυξις της επαναστάσεως εις την νήσον Ύδραν και της ανακαταλήψεως της εξουσίας πάρα των προκρίτων την 12ην Μαΐου 1821
3
Ἄγνωστοι Ὑδραῖοι θανόντες κατὰ τᾶς ἐκστρατείας (δὲν ἀναφέρονται εἰς τὸν ὀνομαστικὸν κατάλογον τῆς Κοινότητος Ὕδρας.Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἐὰν καταγράφονται εἰς τὸ σημείωμα τοῦ Σαχίνη
Προσθῆκες φονευθέντων ἀπὸ Ναυτικὰ Ἡμερολόγια
4
Προσθήκη φονευθέντων ἀγωνιστῶν (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ Ὑδραίων πυρπολιτῶν)
5
Ὑδραῖος  τραυματίας κατὰ τὰ γεγονότα τῆς κήρυξις τῆς ἐπαναστάσεως εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν καὶ τῆς ἀνακαταλήψεως τῆς ἐξουσίας πάρα τῶν προκρίτων τὴν 12ην Μαΐου 1821
1
Προσθῆκες πληγωθέντων ἀπὸ Ἐπιτροπὴ Ναυτικῶν Ἐκδουλεύσεων
7
Προσθήκη πληγωθέντων ἀγωνιστῶν (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ Ὑδραίων πυρπολιτῶν)
3
Προσθῆκες πληγωθέντων ἀπὸ Ναυτικὰ Ἡμερολόγια
6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
443
455
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
180
167


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΟΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1821-1827
ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΘΑΝΟΝΤΕΣ
ΠΕΣΟΝΤΕΣ
Ἐπιχειρήσεις 28ης Νοεμβρίου 1823 ἀνοικτά της νήσου Ἰθάκης.Ἀναφορὰ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου & Λάζαρου Πινότση (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας)
2
1
Ναυμαχία τῆς 20ης Μαΐου 1825 μεταξὺ Κάβου Ντόρο καὶ Ἄνδρου.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,ΤόμοςΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ269-271).
3
4
Επιχειρήσεις 3ης Ἰουλίου 1824 για την ανακατάληψη των Ψαρρών.Εκ του πλοίου του Λάζαρου Πινότση δεν αναφέρεται το όνομα του τραυματία και εκ του πλοίου του Μιαούλη τα ονόματα δύο τραυματιών (Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας)
-
3
Ἐπιχειρήσεις 4ης Ἰουλίου 1824 γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν Ψαρρῶν. Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ
3
Ἀόριστος
Ἐπιχειρήσεις 5ης Ἰουλίου 1824 γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν Ψαρρῶν.Ὑπάρχει ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ μόνο διὰ τὸν τραυματισμὸν τοῦ πλοιάρχου Λάζαρου Παναγιώτα.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας)
1
2
Ἐπιχειρήσεις 5ης Ἰουλίου 1824 γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν Ψαρρῶν. Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη
2
Ἐπιχειρήσεις 30ης Ἰουλίου 1824 ἀνοικτά της Σάμου. Ἀναφορὰ ἀπωλειῶν πληρώματος πλοιάρχου Δημήτριου Σαχτούρη.Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη
4
2
Ἐπιχειρήσεις 30ης Ἰουλίου 1824 ἀνοικτά της Σάμου. Ἀναφορὰ ἀπωλειῶν πληρώματος πλοιάρχου Γεώργιου Κιβωτοῦ.Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη
2
Ἐπιχειρήσεις 30ης Ἰουλίου 1824 ἀνοικτά της Σάμου. Ἀναφορὰ ἀπωλειῶν πληρώματος πλοιάρχου Λάζαρου Παναγιώτα.Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη
1
Ναυμαχία τῆς 29ης Αὐγούστου 1824 ἐν Κῷ (Γέροντα).Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη
4
2
Ναυμαχία τῆς 29ης Αὐγούστου 1824 ἐν Κῷ (Γέροντα).Ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου "ΑΘΗΝΑ" τοῦ Σαχτούρη.(Εἶναι γνωστὸν μόνο τὸ ὄνομα εἰς νεκροῦ)
1
4
Κανονιοβολισμὸς κατὰ τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας,ἐν ἔτει 1826,παρὰ τοῦ  Βρετανοῦ Ναυάρχου Hamilton, ὡς ἀντιποῖνα τῆς ὑφαρπαγῆς λόγω πειρατείας τῶν φορτίων δυὸ πλοίων τῶν Ἰόνιων νήσων ἀπὸ τὸν πλοίαρχον Δημήτριον Ζάκα. Εἶναι γνωστὸν μόνο τὸ ὄνομα τοῦ θανόντος πυρπολιτοῦ Γεώργιου Πολίτη
Ἀόριστος
ἈόριστοςΟΝΟΜΑΤΑ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 1821-1827
….Βασιλείου Καραγιάννη
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
….γαμβρὸς Πιέρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
….Γεωργάκη Φραγκιά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
….Δαμιανοῦ Μπούζα
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
….Ἐλευθέρη Πριμικύρη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
…Διαμάντως Δημήτρη Τζενεράλη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
…Διαμάντως Λαζαρίμου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
…Χατζὴ Μανιάτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
…Χρήστου Ἀργίτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αγγελής Παπαγεωργάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Άγγελος Ντέντε Τζολάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αθανάσιος Δήμα Μπούχλα
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Αθανάσιος Δημητρίου Κριεζῆς
Ἀπωλεσθεῖς κυβερνήτης τοῦ πλοίου "Νηρεύς" ἐν ἔτει 1825
Αθανάσιος Κοντογιάννη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αθανάσιος Νικόλα Τζέγκα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αθανάσιος Φαναριώτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αλεξανδρής Δημητρίου Μπούμη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τζαμαδοῦ ἐν ἔτει 1824.Εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ,ἀναφέρεται ὅτι ἐφονεύθη εἰς τὴν Ἁγίαν Ρούμελην τῆς Κρήτης.Τὸν ἐνταφίασαν εἰς τὴν Μονεμβάσιαν.
Αλεξανδρής Στεφανή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναγνώστης γαμβρὸς Μπουλούμπαση
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Αναγνώστης γαμβρὸς Ρούφα
Ως μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μεθενίτη ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822.Τελικῶς ἀπέθανε
Αναγνώστης Ἰωάννου Κοκίνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐν ἔτει 1825
Αναγνώστης Μποσλής
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χατζὴ Ράφτη ἐν ἔτει 1825
Αναγνώστης Σταμάτης Ντελημάνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐν ἔτει 1825
 Ανάργυρος Καράβελας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναστάσιος Γκίκα γαμβρὸς Θ.Πρεφτρέσα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναστάσιος Δαμιανοῦ Νίνη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναστάσιος Κουτζούκου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναστάσιος Μάπας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αναστάσιος Τσαμαδός
Ἀπωλεσθεις κυβερνήτης τοῦ πλοίου "Ἄρεως" ἐν ἔτει 1825.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος ΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ188-192).Ἀπωλέσθη τὴν 25ην Ἀπριλίου 1825 κατὰ τὴν μάχην τοῦ Νεοκάστρου.Σύμφωνα μὲ τὴν Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων:Ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1825 ἐπλοιάρχησε στὸν ἱερὸ ἀγώνα πολεμικὸ πλοῖο σὲ ἐννέα ἐκστρατεῖες κατὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὅτι σὲ δυὸ ἄλλες διετέλεσε ἀρχηγός,ἐπίσης κατὰ τὸ 1825 διωρίσθη ἀπὸ τὸ κοινό της Ὕδρας ἀρχηγὸς μίας μοίρας γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Νεοκάστρου,ὅπου παρουσιάσθη ὁ Αἰγυπτιακὸς στόλος πανστρατεία γιὰ ἀποβίβαση στὴν Σφακτηρία,ὁ δὲ γενναῖος Ἀρχηγὸς τῆς Μοίρας,ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ πλοῖο του γιὰ ἐνθάρυνση τῶν πολεμιστῶν τῆς ξηρᾶς,ποὺ εἶχαν ὀλιγοψυχήσει,καὶ ἔπεσε ἐκεῖ ὑπὲρ πατρίδος.
Ανδρέας Ἀδριανοῦ Φραγκίνου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ανδρέας γαμβρὸς Κωνσταντίνου Καρίντζη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ανδρέας Γκίκα Ζερβού
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1824
Ανδρέας Παντελῆ Δημαμά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας.(Ὑπάρχει καὶ πληγωθεῖς ἐν ὀνόματι Ἀνδρέας Δημαμᾶς,μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη)
Ανδρέας Παντελῆ Νέγκα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ραφαὴλ Νέγκα κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Ανδρέας Παπαπάνου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ανδρέας Τρίτζος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ανδριανός Πανούση
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Αντώνιος Γαλαξιδιώτης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐν ἔτει 1825
Αντώνιος Γεωργάκη Μπαρμπαρή
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825
Αντώνιος Γιάννη Σούρμπα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αντώνιος Γκαζετόρη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐν ἔτει 1825 τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Αντώνιος Γκότζης
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως
Αντώνιος Δήμα Κοταρά
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Αντώνιος Δημητρίου Ἠλία
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μακρυμούρα ἐν ἔτει 1825
Αντώνιος Κοταρά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αντώνιος Μήτρου γαμβροῦ Πιτζά
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Αντώνιος Παναγιώτης Μανώλη Ἐλευθέρη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Θεοχάρη Παπαντωνίου ἐν ἔτει 1824. Εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἀναφέρεται μὲ τὸ ἐπώνυμο «Σκούρτης».Ἐφονεύθη τὴν 29ην Αὐγούστου 1824,εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ
Ἀντώνης Ραφελίας (Ραφαήλ)
Ὑπηρέτησε ὡς πλοίαρχος καὶ ἀργότερα ὡς κυβερνήτης τῆς γολέτας «Θεμιστοκλῆς» εἰς δεκατέσσερις ἐκστρατεῖες.Πληγώθηκε περὶ τὸ 1827 εἰς τὸ δεξὶ χέρι,μολύνθηκε καὶ ἀπεβίωσε.«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.8-9(234-235),Έτος 20,Τεύχη 1960» (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ πυρπολιτῶν)
Αντώνιος Σταμάτη Αἰγινήτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αντώνιος Τζέπης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Αντώνιος Φρούτας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημήτριου Σαχτούρη  ἐν ἔτει 1824. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Αντώνιος Χαμοβρούβας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Αρχοντής Μυτιληναίος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Αρχοντής Παγκέτας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐν ἔτει 1825
Βασίλης Γιάτρισσας
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου  Θεμιστοκλῆς μὲ κυβερνήτη τὸν πλοίαρχον Ἀντώνιο Ραφαλιά,ἐφονεύθη ἐν ἔτει 1825 ὅταν ἐθρυμματίσθη κανόνι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης
Βασίλειος γαμβρὸς Κυριάκου Παπουτζή
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ἀναστάσιου Ρομπότζη ἐν ἔτει 1824. (Προφανῶς κατὰ τὴν 5ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου)
Βασίλειος Γεωργίου Μανιάτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Βασίλειος Καληγκούνα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Βασίλειος Κωνσταντίνου Μισίρου
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μακρυμούρα ἐν ἔτει 1825
Βασίλειος Σοφικίτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Βασίλειος Σταμάτη Σπαχή
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
 Βασιλής γαμβρὸς Κυριακοῦ Παπουτζή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος Αναστάση Μπαλής
Φωνευθεις κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 13ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Γεώργιος  Ἀνδριανοὺ Φραγκίνου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Ἀνθοῦσας Πινότζη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  γαμβρὸς Κυριάκου Αἰγινίτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Μανώλη Γιακουμή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Μουντζούρη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Μωραΐτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Νάντες
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος Πολίτης
Πυρπολητής.Ἐφονεύθη ἐν ἔτει 1826,ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας,ὅταν ὁ Βρετανὸς Ναύαρχος Hamilton,ἐκανονιοβόλισεν κατὰ τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας,ὡς ἀντιποῖνα τῆς ὑφαρπαγῆς λόγω πειρατείας τῶν φορτίων δυὸ πλοίων τῶν Ἰόνιων νήσων ἀπὸ τὸν πλοίαρχον Δημήτριον Ζάκα.Ὁ Ζάκας,ὡς πλοίαρχος πλοίου συμφερόντων τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη,εἶχε ἀποπλεύσει  ἄνευ ναυτιλιακῶν ἐγγράφων καὶ τῆς ἐγκρίσεως τῶν Προκρίτων τῆς νήσου Ὕδρας ἔχοντας ὡς στόχον τὴν διεξαγωγὴν καταδρομικῶν ἐπιχειρήσεων.Τὸ γεγονὸς συνέβη,ὅταν ὁ Βρετανὸς Hamilton προσέγγισε τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας ἐν προκειμένῳ νὰ συλλάβει ὡς τιμωρία τὸ πλοῖον τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη.
Γεώργιος  Σάμιος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Τζαλίκης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Φραντζέσκου Γκιώνη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος  Χαραμής
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος (Γεωργάκης) Γιάννη Ρούση
Ἀπωλεσθεις εἰς Ψαρὰ ἐν ἔτει 1824
Γεώργιος (Γεωργάκης) Δημήτρη Γκιώνη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος (Γεωργάκης) Δημητρίου Γκένα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Στύπα ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος (Γεωργάκης) Κουρμούλης
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Γεώργιος (Γεωργάκης) Μακρή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος (Γεωργάκης) Μήτρου Σέρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος (Γεωργάκης) Σταμάτη Γκέρη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου

Γεώργιος (Γεωργάκης) Σταμάτη Γούναρη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γεώργιος Ἀθανασίου Μακρή
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως
Γεώργιος γαμβρὸς Ἀθανασίου Ρετετάγκου
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Γκίκα Ρούσης
Απωλεσθείς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολητὴ Γεώργιου Θ.Παπαντωνίου τὴν 29ην Αὐγούστου 1824,εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ
Γεώργιος Εὐριπαίος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Γεώργιος Κυριάκου Γκαζετόρη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Πινότζη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Γεώργιος Λαζάρου Παναγιώτα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Λαζάρου Πατρώνη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ Δημαμᾶ κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου.Εὐρισκόμενος εἰς τὸ κατάρτιον τοῦ πυρπολικοῦ,κατέπεσεν διότι τὸ κατάρτιον κατεστράφη λόγω τοῦ σφοδροῦ ἀέρα
Γεώργιος Μιχάλη Παπουτζή
Ἀπωλεσθεις εἰς Ψαρὰ ἐν ἔτει 1824
Γεώργιος Μπαρμπερής
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημήτριου Σαχτούρη  ἐν ἔτει 1824. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου)
Γεώργιος παραυιὸς Κριεζή
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Γκίκας Βασίλη Κάβουρα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γκίκας Βιένας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γκίκας Καλαμίτσης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γκίκας Καληγκούνα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γκίκας Πιλοφόρης
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Γκίκας Τζαμπάζης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γκιώνης Ραπελέ
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Γρηγόριος Κοκονέζης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δαμιανός Μπούζας
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Δήμας Ἀντώνη Σύρμα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δήμας Καρακατζάνη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
 Δήμας Σωτήρου Σταμάτη Μπούχλα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος γαμβρὸς Σταύρου Γούλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Γέτιζας
Φωνευθεις.Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης ὅταν ἐθρυμματίσθη ἕνα κανόνι τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» καὶ ἀπεβίωσεν ὀλίγες ἡμέρες ἀργότερα
Δημήτριος Γιάννη Δήμα Μαστρογιάννη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Γκίκα Κάβουρα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Γκίκα Καμίνη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Δημήτριος Γούναρη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τζαμαδοῦ ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Διδυμιώτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Ἰωάννου Καθήκουρη
Ἀπωλεσθεις εἷς Ὕδραν ἀπὸ στρατιώτην (Λάπιθη),ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Κόζης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Λαζάρου Πατρώνη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ Δημαμᾶ κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου.Εὐρισκόμενος εἰς τὸ κατάρτιον τοῦ πυρπολικοῦ,κατέπεσεν διότι τὸ κατάρτιον κατεστράφη λόγω τοῦ σφοδροῦ ἀέρα
Δημήτριος Λιγνού
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Θεοδωρῆ Γκιώνη ἐν ἔτει 1823
Δημήτριος Μαμής
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Δημήτριος Μανώλης Κοταρά
Φωνευθεις.Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 (16ην Ἰανουαρίου 1825 ἐκστρατεία Μεσολογγίου)κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης ὅταν ἐθρυμματίσθη ἕνα κανόνι τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» καὶ ἀπεβίωσεν ὀλίγες ἡμέρες ἀργότερα.Σύμφωνα μὲ τὸν ἐπιμελητὴ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἡμερολογίου τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» Σπύρον Κουσουλίνον,ὁ Δημήτριος Κοταρᾶς ἦτο σύγγαμβρος τοῦ Ἀντιναύαρχου Σαχτούρη καὶ ἀξιωματικός του πλοίου του ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος.Ἐπλήγη βαρέως εἰς τὰ πλευρὰν ἐκ τεμαχίου τοῦ ἐκραγέντος κανονιοῦ καὶ ἀπεβίωσεν ὀλίγους μῆνες ἀργότερα εἰς τὴν Ὕδραν.
Δημήτριος Μερτίκας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Μπαλωματή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Νάντες
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας.Μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ ἠρωϊκοῦ πλοίου «Ἄρης» τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ.Ἀνῆλθεν εἰς τᾶς κεραίας πρὸς λύσιν τῶν ἱστίων,καθ’ἢν ὥραν ἐτοιμάζετο τὸ πλοῖον νὰ ἐξέλθη τοῦ λιμένος,καὶ ἐφονεύθη πρὸ τῆς ἠρωϊκῆς ἐξόδου τοῦ πλοίου,ἀπὸ ἐχθρικὰ πυρὰ ἀπ’τὴν νῆσον Σφακτηρίαν.
 Δημήτριος Παναγὴ Θεοδοσίου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Παναγιώτη γαμβροῦ Θεοδόση
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Παπὰ Κριεζή
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Δημήτριος παραυιὸς Καραντάνη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Δημήτριος Καρδαλίνος
Γραμματικός τοῦ πλοίου "Κίμωνος" τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,μὲ πλοίαρχον τὸν Ἰωάννη Βατσαξή.Ἐξασθένησε λόγω τύφου ἐν ἔτει 1822,εἰς τὰ Ψαρρὰ ὅπου ἀπεβίωσεν καὶ ἐτάφη
Δημήτριος Μπουζετσάρης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδού τὴν 1ην Νοεμβρίου 1824 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Κρήτης
Δημήτριος Πινότζη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Πλατανίτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Ποτογιάννης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα τὴν 5ην Ἀπριλίου 1825,ἀνοικτά του Ναυαρίνου
Δημήτριος Πούλος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Δημήτριος Σκόρδος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Δημήτριος Σταμπόλης
Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη,τὴν 3ην Ἀπριλίου 1826,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Δημήτριος Σταυριανοὺ Κατζούλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Δημήτριος Τζερεμές.
Τιμονιέρης τοῦ πλοίου "Κίμωνος" τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,μὲ πλοίαρχον τὸν Ἰωάννη Βατσαξή.Ἐξασθένησε λόγω δυσεντερίας ἐν ἔτει 1822,μεταφέρθη εἰς τὴν Ὕδραν ὅπου καὶ ἀπεβίωσεν
Δημήτριος Τριπολιτζιώτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Δημήτριος Φραγκάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Διαμαντής γαμβρὸς Κυριάκου Αἰγινίτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Βασίλειου Μπουντούρη ἐν ἔτει 1825
Διαμαντής Λάμπρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Διαμαντής Σάκρε
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Διαμαντής Τριπολιτσιώτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ελευθέριος Δημήτρη Κοντοπιθάρη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ελευθέριος Ραφελιὰ (Ραφαήλ) Σουσάνας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος ΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ134). Ὁ Ἐλευθέριος Ραφαήλ,ἀπωλέσθη τὴν 7ην Ἀπριλίου 1825 εἰς τὸ Νεόκαστρον.Ο στρατιωτικός Μιχαήλ Γκιώνης σημειώνει πως ο Ραφαλιάς (Ραφαήλ) υπηρέτησε ως πλοίαρχος από ενάρξεως της Επαναστάσεως.Κατά την αποβίβασιν του Ιμπραήμ Πασά εις την Πελοπόννησον,κατόπιν διαταγής της Διοικήσεως της Ελλάδος (Υπουργείο Πολέμου) εκστράτευσε υπό τις οδηγίες του αρχηγού του Μεσσηνιακού κόλπου Α.Γεωργίου εναντίον των εχθρών εις τον Αποκόρωνα.Την 7ην Απριλίου 1825 έπεσε μαχόμενος ύπερ πίστεως και πατρίδος. («Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.8-9(234-235),Έτος 20,Τεύχη 1960» (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ πυρπολιτῶν))
Ελευθέριος Στρουμπούλης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ζαχαρίας Ταμπάκης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ηλίας ἀνεψιὸς Κοντούλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Λάζαρου Πινότζη ἐν ἔτει 1824
Ηλίας Μελιδών
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Θεοδόσης Γιάννη Τζέγκα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Θεοδόσης Μύζας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Θεοδόσης Παριανός
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Θεοδωράκης Θεοφάνους Βόκου πυρπολιστής
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1825.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,ΤόμοςΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ644).Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,ἀπωλέσθη κατὰ τὴν γενομένη μεταξὺ Κάβο Παπὰ καὶ Γλαρέντζας ναυμαχία τῆς 24ης Νοεμβρίου 1825.Συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ Ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»:Ἀπὸ τὸ 1823 ἕως 1825 πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου σὲ διάφορες ναυμαχίες,κοντὰ στὴν Λέσβο ἄναψε μὲ κίνδυνο νύκτα τὸ πυρπολικό του κι ἄγγιξε ἐχθρχικὸ σκάφος ἀλλ’ἀπέτυχε. Στὴν Σούδα τῆς Κρήτης εἰσπηδήσανε οἱ ἐχθροὶ στὸ πυρπολικό του,τοὺς ἀπεμάκρυνε ὅμως,ἔξω ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο ἄγγιξε τὸ πυρπολικὸ τοῦ σ’ἕνα δίκροτο μὲ μεγάλο κίνδυνο,αλλά ἐκεῖ ἐφονεύθη (ἐχθρικὰ πυρὰ τοῦ ἀκρωτηρίασαν τὰ δυὸ του χέρια καὶ ἔπεσε εἰς τὴν θάλασσαν).Ὁ Μιχαὴλ Γκιώνης σημειώνει εἰς τὴν μελέτη τοῦ περὶ πυρπολητῶν πως τὸ πυρπολικὸ τοῦ κατελήφθη παρὰ τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τὸ ἐντόπισε ὁ Ὑδραῖος πλοίαρχος Ἰωάννης Ζάκας μισοβυθισμένο εἰς τὴν λιμνοθάλασσαν τοῦ Μεσολογγίου τὸ ἑπόμενο ἔτος 1826.
Θεόδωρος Ἀργίτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Θεόδωρος Ἰωάννου Τζέγκα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Θεόδωρος Κορός
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Θεόδωρος Μύζας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
 Θεόδωρος Τουρκίστε
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Ἀθανάση Σόκου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Ἀντώνη Ἠλία
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Ἀντώνη Πιτζά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Βαρσάμη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης γαμβρὸς Παπαμιχαλάκη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης γαμβρὸς Τζοτζοβιένα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Γεωργάκη Ντεντεθάτη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Ἰωάννης Γεωργάκη Χούντα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἀντωνίου Κριεζῆ ἐν ἔτει 1825, κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου
Ἰωάννης Γκιώζου
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Ἰωάννης Δημητρίου Κριεζή
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Δημητρίου Ψεύτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τζαμαδοῦ ἐν ἔτει 1824
Ἰωάννης Ζωγκού
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Θεοδωρὴ Κοκορέλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Καραγκιώζης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Κολυμπάδης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Λημνίος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Μαδαρός
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα τὴν 5ην Ἀπριλίου 1825,ἀνοικτά του Ναυαρίνου
Ἰωάννης Μανώλη Κοκίνη
Ἀπωλεσθεις εἰς Ψαρὰ ἐν ἔτει 1824
Ἰωάννης Μανώλη
Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη,τὴν 3ην Ἀπριλίου 1826,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
 Νικόλας Ἐλευθέρη
Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη,τὴν 3ην Ἀπριλίου 1826,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Ἰωάννης Μαραγκός
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Ματρώζος πυρπολιστής
Ἀπωλεσθεις ὡς κυβερνήτης τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ ἐν ἔτει 1825.Συγκεκριμένα:ἔλαβε μέρος στὸν ἀγώνα ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1824 ὡς ναύτης,ἕως τὸ 1825 ἐπλοιάρχησε πυρπολικὸ πλοῖο κι ἔκαυσε ἐχθρικὴ φρεγάτα,κατὰ τὰ παράλια της Κρήτης καταδιώκοντας τὸν ἐχθρὸν μὲ μεγάλη γενναιότητα.Ἄναψε τὸ  πυρπολικὸ τοῦ κατὰ ἐχθρικοῦ πλοίου,ἀλλ’ ἀπέτυχε κι ἐφονεύθη μ’ἐχθρικὴ σφαίρα (Πηγή:Ἡ πρώτη ἐκδούλευση ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων).Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς (Βιβλίον: Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953) ἀναφέρει πὼς ὁ Ἰωάννης Ματρόζος ἐφονεύθη τὴν 16ην Ἰουνίου 1825,τὴν στιγμὴν ἐκείνην κατὰ τὴν ὁποία ἦτο ἕτοιμος νὰ διαδόση τὸ πῦρ εἰς τὸ πυρπολικὸν καὶ νὰ κατέλθη εἰς τὴν λέμβον.Ἡ σφαίρα τὸν ἔπληξεν εἰς τὸ μέτωπον.Τὴν ἑπομένην,ὁ Ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης διέταξε τὸν Γεώργιον Σαχίνην (εἶχε ὑποστεῖ σοβαρότατες ζημίες εἰς τὴν διεξαχθεῖσα ναυμαχίαν) νὰ παραλάβει τοὺς τραυματίες τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ἰωάννη Ματρώζου καὶ τὸν ἴδιον τὸν νεκρόν,τὸν ὁποῖον καὶ τὸν ἔθαψεν εἰς τὴν νῆσον Παραπόλα.
Ἰωάννης Μιχάλη Πυρπιρή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας.
Ἰωάννης Μπόγρης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Στύπα ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Μπουλουμπάση
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Δημητρίου Μακρογιάννη
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 13ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Ἰωάννης Νικολάου Μακρογιάννη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Ἰωάννης Νικολάου Μπαμπαφίγκου
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως
Ἰωάννης Νικολοὺ Κάτεργου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Ντεντὲς Κοκορέλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Παντελῆ Δημαμά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ἰωάννης Παπαπάνου
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Ἰωάννης παραυιὸς Νικολάου Ἀντωνίου Τζέπη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ἰωάννης Πεύκων
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως
 Ἰωάννης Ραφελιὰ (Ραφαὴλ) Σουσάνας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας. Ὁ στρατιωτικὸς Μιχαὴλ Γκιώνης ἀναφέρει πὼς ὁ Ἰωάννης Ραφαλιᾶς ὑπηρέτησε ὡς ἀξιωματικὸς εἰς τὸ πλοῖο τῶν Ἐμμανουὴλ καὶ Ἰάκωβου Τομπάζη.Τὸ 1823 ἐπιχείρησε νὰ καταλάβει ὡς ἐπικεφαλῆς σώματος Ὑδραίων καὶ Κρητικῶν ἀγωνιστῶν τὸ φρούριο τῆς Γραμπούσας.Πρὸ τῆς ἐπιχειρήσεως οἱ ἀγωνιστὲς ἔδωσαν ὅρκον νὰ μὴν δειλίασουν.Ὁ Ραφαλίας κατὰ τὴν ἕφοδο,ἀνῆλθε εἰς τὰ τείχη τοῦ φρουρίου πρῶτος,ἀλλὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης,ἡ κλίμακα τῆς ἑφόδου ὑποχώρησε λόγω βάρους καὶ ὁ Ραφαλίας ἀποκλείστηκε ἐντὸς τοῦ φρουρίου.Ξιφομαχώντας ἐπιχείρησε νὰ ἀνοίξει τὴν θύρα τοῦ φρουρίου ἀλλὰ ἐφονεύθη παρὰ τῶν ἐχθρῶν.(«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.8-9(234-235),Έτος 20,Τεύχη 1960» (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ πυρπολιτῶν))
Ἰωάννης Σάμιος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Πιπίνου ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Τζόγλας (Τσόγλας)
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1824 (Προφανῶς τὴν 29ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ναυμαχία τῆς Κῶ (Γέροντα))
Ἰωάννης Χούντας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Καρανικόλας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐν ἔτει 1825
Κοσμάς Ἀντώνη Μπαρμπαρή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κοσμάς Γεώργη Μαστροπαναγιώτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κοσμάς Νικολοὺ Γιαννίτζη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κυριάκος Δαμιανοῦ Δαρνανού
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κυριάκος Καπετὰν Κωνσταντή
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Κυριάκος Κωνσταντὴ Ντουζίνα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κυριάκος Κωνσταντίνου Καλαφάτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Κυριάκος Μουντζούρης
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως
Κυριάκος παραυιὸς Δημητρίου Κοκίνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Βασίλειου Μπουντούρη ἐν ἔτει 1825
Κωνσταντής Ἀδριανοῦ γαμβροῦ Φραγκίνου
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημήτριου Σαχτούρη  ἐν ἔτει 1824. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου)
Κωνσταντής γαμβρὸς Νικολοὺ Μαστροβασίλη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κωνσταντής Γκιούστου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κωνσταντής Ζερβός
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Κωνσταντής Νικολοὺ Μισίρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
 Κωνσταντίνος Μύζας
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Λάζαρος Γεωργάκη Τζολάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Λάζαρος Πορδαλά
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐν ἔτει 1825..Ἀνῆλθεν εἰς τᾶς κεραίας πρὸς λύσιν τῶν ἱστίων,καθ’ἢν ὥραν ἐτοιμάζετο τὸ πλοῖον νὰ ἐξέλθη τοῦ λιμένος,καὶ ἐφονεύθη πρὸ τῆς ἠρωϊκῆς ἐξόδου τοῦ πλοίου,ἀπὸ ἐχθρικὰ πυρὰ ἀπ’τὴν νῆσον Σφακτηρίαν
Λάζαρος Τζίνκου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Λάμπρος γαμβρὸς Λαζάρου Βότζου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Λούκας Γεώργη Δήμου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μανώλης Γιάννη Κοκίνη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μανώλης Γκιούστου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μανώλης Παντελῆ Δημαμά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μάρκος Παντελῆ Μπουντούρη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μήτρος Γερακίτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μιχαλάκης Μανώλη Στρώμα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημήτριου Σαχτούρη  ἐν ἔτει 1824. (Προφανῶς κατὰ τὴν 5ην Αὐγούστου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου διότι ἀναφέρεται πεσόντας μὲ τὸ ὄνομο Μιχαλάκης Μπιθαστρόμας)
Μιχάλης Ἀνδρέα Θεοδωράκη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρόζου ἐν ἔτει 1825
Μιχάλης Ἀνδριανοὺ Οἰκονόμου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Μιχάλης Παπουτζή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος (Νικολός) Καραμήτζος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος (Νικολής) Μπετζενάδος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος (Νικολός) Βαγγέλη Ζαρώμα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825
Νικόλαος (Νικολός) Γερακίτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος (Νικολός) Ντέντε Κομπάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος (Νικολός) Σταύρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος Ἀντωνίου Τζέπη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
 Νικόλαος Γεώργη Μπαλτά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος Γεωργίου Μωραΐτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τομπάζη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου.Σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων,ὑπάρχει ἀναφορὰ εἰς ὄνομα πεσόντα Νικόλαου Μωραΐτη,ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε εἰς ἐκστρατεῖες τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1825 (εἰς μία ἐκστρατείαν ὡς πλοίαρχος).Ὡς ἔτος ἀπεβίωσης ἀναφέρεται τὸ 1825.
Νικόλαος Γιαννακού
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Νικόλαος Καραμαλέγκος
Φωνευθεις.Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης ὅταν ἐθρυμματίσθη ἕνα κανόνι τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» καὶ ἀπεβίωσεν ὀλίγες ἡμέρες ἀργότερα
Νικόλαος Καραμανώλη
Ἐπληγώθη τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1826 κατὰ τὴν ναυμαχίαν τοῦ Μεσολογγίου, ὅταν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πανηγυρισμῶν τῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων διερράγη ἓν πυροβόλον τοῦ πλοίου "Ἀθηνᾶ".Ἀπεβίωσεν τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα.
Νικόλας Μανώλη Κοκκίνη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου  Θεμιστοκλῆς μὲ κυβερνήτη τὸν πλοίαρχον Ἀντώνιο Ραφαλιά,ἐφονεύθη ἐν ἔτει 1825 ὅταν ἐθρυμματίσθη κανόνι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης
Νικόλαος Μερτζάνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Νικόλαος Παντελέσκου
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Νικόλαος Περδικιώτης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Νικόλαος Ρόχας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Νικόλαος Σταύρου
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Νικόλαος Χατζὴ Μερτζάνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Νικόλαος Χατζηανδρέα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ντέντες Βασίλη Κοκορέλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Ντέντες Δημητρίου Τζιτζίνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Κριεζῆ ἐν ἔτει 1825
Ντέντες Νικόλα Κουρούπη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Ντρίτζας Ἄκληρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παναγιώτης (Πάνος) γαμβρὸς Καρά
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παναγιώτης (Πάνος) Γερακίτης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Παναγιώτης Γεωργίου Μανιάτη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Παναγιώτης Γιαννάκη Σαράντου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παναγιώτης Ἰωάννου Φραριώτη
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Παναγιώτης Καρλούτζος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Δημαμᾶ τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Παναγιώτης Κορωναίος
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Παναγιώτης Ντελημάνης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου  Θεμιστοκλῆς μὲ κυβερνήτη τὸν πλοίαρχον Ἀντώνιο Ραφαλιά,ἐφονεύθη ἐν ἔτει 1825 ὅταν ἐθρυμματίσθη κανόνι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης
Παναγιώτης Μανιάτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παναγιώτης Νικόλα γαμβροῦ Πιτζά
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Νέγκα ἐν ἔτει 1825
Παναγιώτης Σαράντου
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐν ἔτει 1825
Παναγιώτης Χασάπης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παναγιώτης Χατζὴ Μερτζάνη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Παντελής Ἀνδρέου Πινότζη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παντελής Γεωργίου Νέγκα
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Παντελής Γιάννη Τζίτζα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου.
Παντελής Γκίκα Καλεμούκη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐν ἔτει 1825
Παντελής Κίλη
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825
Παντελής Μαυριδερός
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη (πλοίαρχος Ἀντώνιος Ραφαήλ) ἐν ἔτει 1825,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας,ὅταν ἐθραυσθη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου.
Παντελής Ντεντάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παντελής Σταμάτης Κατζάβη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παρασκευάς γαμβρὸς Ντεντέλου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Παρασκευάς Πόριος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐν ἔτει 1825
Πέτρος Δημήτρη Σπετζιώτη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Πέτρος Μωραΐτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σιδέρης Χίος
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος "Νηρεύς" τοῦ Ἀθανασίου Δημητρίου Κριεζῆ,τὸ ὁποῖο ἀνετινάχθη εἰς Βάτικα,τὸν Ἰούνιον τὸ 1825,λόγω δολιοφθορᾶς ὀθωμανοῦ αἰχμαλώτου
Σπύρος γαμβρὸς Σταμάτη Τζακάλη
Ἀπωλεσθεις κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Σπύρος Γερακίτης
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Σπύρος Γκοτζογιάννη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σπύρος Τούκας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σταμάτης Μήτρου Μακρή
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σταμάτης Νέγρος
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σταύρος Σαχίνης
Φρουραρχός της Σφακτηρίας.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,ΤόμοςΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ188-192). Ἀπωλέσθη τὴν 25ην Ἀπριλίου 1825 κατὰ τὴν μάχην τοῦ Νεοκάστρου
Σταύρος Τσιλιγκίρης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σταύρος Φουντούλης
Ἀπωλεσθεις τὴν 4ην Ἰουλίου 1824,κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων ἀνακαταλήψεως τῶν Ψαρρῶν,σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη.Εἶχε τραυματισθεῖ τὴν 3ην Ἰουλίου 1824.
Στέφανος Τζάκωνας
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Σωτήρος Παπαθεοδώρου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Τζάνης Χίος γαμβρὸς Λεκάκη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Τζώρτζης Χίος
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Τζώρτζος Ἀνδρέα Παπανδρέα
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Υιός Μιχαλάκη Κιοσέ
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη Τομπάζη ἐν ἔτει 1825.Εὐρισκόμενος εἰς Ὕδραν(λόγω ἐλλιμενισμοῦ τοῦ πλοίου) κατέπεσεν ἐκ τοῦ καταρτῖου τοῦ πλοίου καὶ ἀπέθανεν.
Υιός Νικόλα Μαδάρου
Ἀπωλεσθεις εἷς Ὕδραν ἀπὸ στρατιώτας (οἱ ὁποῖοι ἐφύλαττον τὴν νῆσον),ἐν ἔτει 1824
Φραντζέσκος Πετροπετζιώτης
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μιαούλη  ἐν ἔτει 1824
Φραντζέσκος Τζίρου
Ἀπωλεσθεις ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Φραντζέσκος Τζώρτζου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Φώτης Μοσχονησιώτης
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Χατζή Γεώργης Λέμπη
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Χρήστος γαμβρὸς Ἐλευθέρη Λιγνού
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Χρήστος γαμβρὸς Νικολοὺ Βαγιουλέ
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Χρήστος Καραμήγα
Ἀπωλεσθεις ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χατζὴ Ράφτη ἐν ἔτει 1825
Χρήστος Μαυρούκου
Φωνευθεις εἰς τᾶς ἐκστρατείας
Χριστόδουλος Κυπριώτης
Ἀπωλεσθεις την 24ην Ἀπρίλιου 1827  ἐν Ἀθῆναι κατὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Ἀκροπόλεως


ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΔΡΑΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 1821-1827
Αγγελής Γκλάβας
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου
Ἀθανάσιος Καλατζὴς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Αθανάσιος Πραματάρης Ποριώτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Ἀλέξανδρος Κριεζὴς
Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη, ἐτραυματίσθη εἰς το κεφάλι κατὰ τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ (Γέροντα),τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Ἀλέξανδρος Μπουντούρης
Πληγωθείς κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς Κῶ (Γέροντα) τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Αναγνώστης Καρμανιόλας
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Αναγνώστης Κυριακου Κοντοπιθάρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἀναγνώστης Παπαδημήτρη
Ἐπληγώθη  τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Ἀναστάσιος Ματζουράνης
Ἐπληγώθη  τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Ἀναστάσιος Ρομπότσης
Ὑπηρέτησε εἰς τὸν ἀγώνα ὡς πλοίαρχος πυρπολικοῦ.Τὴν  13ην Ἀπρίλιου τοῦ 1827 ὡς ἐθελοντὴς λοχαγὸς τοῦ πεζικοῦ,μέλος σώματος Ὑδραίων ἀγωνιστῶν ἐπληγώθηκε κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς.
«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.8-9(234-235),Έτος 20,Τεύχη 1960» (Μελέτη στρατιωτικοῦ Μιχαὴλ Γκιώνη περὶ πυρπολιτῶν)
Αναστάσιος Σπετζιώτης (Πετσιώτης)
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Ἀναστάσιος Ν. Τσέπης
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Ἀναστάσιος Σπαχὴς
Σύμφωνα μὲ τὴν Πρώτη Ἐπιτροπὴ Ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων,κατὰ τὰ ἔτη 1821-1826 ὑπηρέτησε ὡς ναύτης καὶ ὑπαξιωματικὸς εἰς διάφορα πυρπολικὰ πλοῖα.Τὸ 1827 πλοιάρχευσε εἰς πυρπολικόν,διακινδυνεύοντας εἰς διάφορες ναυμαχίες.Πληγώθηκε δυὸ φορὲς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἐπαναστάσεως.Ἐν ἔτει 1827,κατέκαψε μὲ τὸν Ἐμμανουὴλ Μπούτη ἕνα ἐχθρικὸ βρίκιον κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Ἀλεξάνδρειας.Ἐν ἔτει 1828,ὡς πλοίαρχος κανονιοφόρου,ἔλαβε μέρος εἰς τὶς ἐπιχειρήσεις καταλήψεως τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου.Παρήκουσε ὅμως τὶς ἐντολὲς τοῦ Μοίραρχου Ἀντώνιου Κριεζῆ καὶ ἀποχώρησε ἐκ τῶν ἐπιχειρήσεων καταφεύγοντας ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ κράτους.
Αναστάσιος Σταμάτη Βέτιμης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Δημαμᾶ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἀνδρέας Δεδίμης
Πληγωθείς κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς Κῶ (Γέροντα) τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Ανδρέας Παντελῆ Δημαμὰ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη τὴν 1ην Ἰουλίου 1824 εἰς τὴν φτέρναν.
Ἀνδρέας Κοσμᾶς Κολμανιάτης (Ντρούτσης)
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «Ἀγαμέμνων» τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ,ἐπληγώθη  τὴν 20ην Μαΐου 1821 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῶν Ὑδραϊκῶν πλοίων εἰς τὸν Βόλον
Ανδρέας Πιπίνος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824. Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὸ 1821 ἕως τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα ὑπῆρξε πλοίαρχος πυρπολικοῦ.Τὸ 1822 εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Χίου,ἄναψε τὸ πυρπολικὸν τοῦ κατὰ ἐχθρικοῦ δικρότου (ἀναφέρετε ὅτι ἀπέτυχε,ἀλλὰ εἰς τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας,Ἔτους 1822 προκύπτει πὼς ἡ ὑποναυαρχίδα κατὰ τῆς ὁποίας ἐπιχείρησε,τελικῶς ὑπέστη σοβαρότατες φθορὲς καὶ ἐβυθίσθη).Τὸ 1822 εἰς τὰ παράλια τῶν Σπετσῶν ἐπετέθη μὲ τὸ πυρπολικὸ τοῦ κατὰ ἐχθρικοῦ βρικίου,τὸ ὁποῖο παρ’ὅτι ἐφλογίσθη ἐσβήσθη παρὰ τῶν ἐχθρῶν.Ὁ Πιπίνος διεσώθη «χάρη στὰ ψιλὰ ὄπλα» ἀφοῦ ἐφόνευσε ἀρκετοὺς ἐχθρούς.Τὸ 1823 ἐπιχείρησε κατὰ ἐχθρικοῦ πλοίου εἰς τὴν ναυμαχίαν τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ τὸ 1824 κατὰ ἐχθρικοῦ πλοίου εἰς τὴν ναυμαχία τοῦ Γέροντα,ὅπου ἐπληγώθη βαριά.Τὸ 1825 ἐπυρπόλησε ἐχθρικὰ πλοῖα εἰς τὸν ὅρμον τῆς Μεθώνης.
Ανδρέας Ἰωάννου Πριμικήρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ  Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1823
Ανδρέας Τσιγκάρης
Ἐπληγώθη  τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Ἀντώνιος Ἰωάννου  Χ΄΄ Θεοφίλου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Παπαντωνίου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824.Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη, ἐτραυματίσθη εἰς τὸν λαιμὸν ἐπικινδύνως κατὰ τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ (Γέροντα),τὴν 29ην Αὐγούστου 1824.Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου.Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὸ 1822 ἕως τὸ 1827 ναύτης,ναύκληρος, ὑπαξιωματικὸς σὲ πολεμικὰ καὶ πυρπολικὰ πλοῖα,τραυματίσθηκε δυὸ φορές.
Αντώνιος Μάνεζας
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Λάζαρου Νικολάου Νέγκα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
 Ἀντώνιος Π.Μπίκος (ή Διοκαράντος)
Σύμφωνα μὲ τὴν Πρώτη Ἐπιτροπὴ Ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων,κατὰ τὰ ἔτη 1821 ἕως 1824 ὑπηρέτησε ὡς ναύτης εἰς  πυρπολικὰ πλοῖα,ἔκτοτε μέχρι τὸ 1826 ὡς πλοίαρχος πυρπολικοῦ πλοίου ἐπυρπόλησε μὲ ἄλλα πυρπολικὰ ἐχθρικὰ πλοῖα κατὰ τὸν ὅρμο τῆς Μεθώνης. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση πῆρε τὸ προσωνύμιο Διοκαράντος διότι ἐπληγώθηκε εἰς τὴν καρδιάν,ἀλλὰ ἐπέζησε (δυὸ καρδίες)
Ἀντώνιος Παπὰ Θεοχάρης
Πυρπολητής.Ἐπληγώθη κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς Κῶ (Γέροντα) τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Αντώνιος Σπύρου Γκοτζογιάννη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Ἀποστόλης Κοτζιᾶς
Ἐπληγώθη  τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Βασίλειος Βατικιώτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημητρίου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Βασίλειος Καληγκούνα
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Σερφιώτη ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Βασίλειος Κόκκου
Ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Βασίλειος Χριστοφίλου Μερκούρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Βασίλειος Παναγιώτη Μπαρμπέρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Βασίλειος Στεφάνου Μίχου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Βασίλης Σταμάτη Παπαβασίλη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Γεωργάκης Βασιλάκη
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Γεωργάκης Δημήτρη Κανάκη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἐλευθερίου Χ΄΄ Γκιώνη ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Γεωργάκης Παπαδόπουλος
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μεθενίτη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Γεώργιος Ἀντωνίου Βίγκου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Ἀντωνίου Κιβωτοῦ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Γεώργιος Βούτα
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Γιάννη Νικολάου Φούρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Γκλίμπη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Καραμανίτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Γεώργιος Καρὰς
Ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Γεώργιος Κωνσταντίου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Κώστα Ἀρβανίτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Λαγκὸς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Λαζάρου Πατρώνη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Πολίτη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Λαθουράτη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γεώργιος Μερτύρη Γεώρτζου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Σάββα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825.Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ τέλος ναύτης ἅ΄τάξεως,πληγώθηκε στὴ ναυμαχία κατὰ τὴν Σούδα κι ἐκόπηκε τὸ δεξί του χέρι,ναύκληρος στὸ βρίκιο «Κίμβρος», «κατ’ ἀξίαν».
Γεώργιος Ξένος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Γεώργιος Παγώνας Ντεντεψίθη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Δημήτριου Βόκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1823
Γεώργιος Πάνου
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Γεώργιος Πέρου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Λάζαρου Παπαμανώλη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Γεώργιος Πολίτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος  τοῦ πλοίου "Κίμωνος" τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη,μὲ πλοίαρχον τὸν Ἰωάννη Βατσαξή,ἐπληγώθη εἰς τὴν Ἁγίαν Ρούμελην τῆς Κρήτης τὸ 1822
Γεώργιος Τρίκας
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Γεώργιος Φ.Ψαριανὸς
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου
Γιακουμάκης Παριανὸς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Γιαννάκης Σαράντου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Γιάννης Γερακίτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου (Μεγάλο Καράβι) τοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1823
Γιάννης Μπογοζιανὸς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Παπαντωνίου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Γιάννης Περδίκης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Θεοδωράκη Βώκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824.(Προφανῶς τὴν 1ην Νοεμβρίου 1824 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Κρήτης)
Γιάννης Σταμάτη Παπαβασιλείου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Θεοδωράκη Βώκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824. (Προφανῶς τὴν 1ην Νοεμβρίου 1824 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Κρήτης)
Γκίκας Τζάπελης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
 Δέδες Τσιτσίνης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἀντωνίου Γ.Κριεζὴ  ἐπληγώθη τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου.
Δήμας Δημαμᾶς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Δήμας Κολέμου (Γκολέμης)
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Δημήτριος Ἀλεξανδρὴ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Ἀργύρη Τζανὴς
Ἐπληγώθη  κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Δημήτριος Σπύρου Γερακίτης
Ἐπληγώθη  ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη,τὴν 3ην Ἀπριλίου 1826,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Δημήτριος Γκίτζας
Ἐπληγώθη τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1826 κατὰ τὴν ναυμαχίαν τοῦ Μεσολογγίου, ὅταν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πανηγυρισμῶν τῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων διερράγη ἓν πυροβόλον τοῦ πλοίου "Ἀθηνᾶ"
Δημήτριος Νικολάου Διολῆ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Δημήτριος Θεοδωρίκα
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Θεοδωράκη Βώκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Μπογαζίανος
Πληγωθείς κατὰ τὴν ναυμαχία τῆς Κῶ (Γέροντα) τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Δημήτριος Παναγιώτη Μωραΐτη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Στύπα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Πάτρας
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου «Ἀγαμέμνων» τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ,ἐπληγώθη  τὴν 20ην Μαΐου 1821 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῶν Ὑδραϊκῶν πλοίων εἰς τὸν Βόλον
Δημήτριος Στάϊκος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Δημήτριος Ἰωάννου Τενεκὲ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου.
Δημήτριος Τζάπελης
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Δημήτριος Χρήστου
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Δημήτριος Ψαριανὸς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Διαμαντής Λαμπρινοὺ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ελευθέριος Κόκινος
Ἐπληγώθη εἰς τὸν ὅρμο Τσαγκλί,μεταξὺ τῆς νήσου Σάμου καὶ τῶν Μικρασιατικῶν ἀκτῶν
Ελευθέριος Μυτιληναῖος
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
 Ευστάθιος Μανέσκε
Ἐπληγώθη  τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1825 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου
Ζαφείρης Εὐριπιώτης
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Ηλίας Ντεντελοὺ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Θεοδωρής Λινάρδου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Δημαμᾶ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας). Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη, ἐτραυματίσθη εἰς τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου καὶ μεταφέρθη εἰς τὸ πλοῖον «ΑΘΗΝΑ» διὰ νὰ ἰατρευθεί,τὴν 14ην Νοεμβρίου 1824
Ἰωάννης Ἀμουργιανοὺ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ἀντώνιου Θεοφάνη Βόκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Ἀνδρέα γαμβροῦ Αἰγινήτη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Ἀνδρέα Καλογιάννη
Ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Ἰωάννης Βαρσάμου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Παπαντωνίου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824. Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη, ἐτραυματίσθη εἰς το χέρι κατὰ τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ (Γέροντα),τὴν 29ην Αὐγούστου 1824
Ἰωάννης Κριεζής γαμβρὸς Καλογήρου
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 14ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Ἰωάννης Κασαριώτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Σερφιώτη ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Ἰωάννης Καυκαλίδης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Λαλέχου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825. Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ τῶν ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,1821 μὲ 1825 ναύτης,τὸ 1825 ὡς ἀρχιπυροβολιστὴς πληγώθηκε στὸ δεξὶ χέρι ἀπὸ ἐχθρικὴ σφαίρα.
Ἰωάννης Μιχελιοὺ Κρητικοῦ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ματρώζου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Κωνσταντινίδης
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου
Ἰωάννης Μπαλὴς
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Ἰωάννης Δήμα Ντεντίμη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Ἰωάννης Παππὰ
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 14ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Ἰωάννης Πόριος
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Ρούγας
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων» ὑπηρέτησε ὡς ὑπαξιωματικὸς καὶ ἐπληγώθηκε εἰς τὸ χέρι.
 Ἰωάννης Σαπούνου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Ἰωάννης Σκλαβοῦνος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Ἰωάννης Τζάκος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Ἰωάννης Χριστοδούλου Μπαλῆ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Κοσμάς Λαγὰ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Κυριάκος Ν.Θεοδωρίκας
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Κυριάκος Καβεζὸς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Κυριάκος Μανιάτης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Πολίτη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Κ.Μαγκούλης
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ τῶν ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,σημαιοφόρος «κατ’ ἀξίαν», ἀπὸ τὸ 1821 σ’ὄλον τὸν ἀγώνα ναύκληρος σὲ διάφορες ἐκστρατεῖες,πληγώθηκε δυὸ φορὲς στὶς μάχες
Κυριάκος Μπιθαζὴ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἀντώνιου Κριεζῆ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Κυριάκος Μπιθεφλόκου
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Κωνσταντίνος Κότα (Κόττας)
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ τῶν ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὴν ἀρχὴ  καὶ σ’ὄλον τὸν ἀγώνα ναύτης,πληγωθεῖς καὶ στὰ δυὸ πόδια ἀπὸ κανόνι ποὺ ἐθλάσθη.
Κωνσταντίνος Μαργκούνης (Μαριγκούνης)
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 (16ην Ἰανουαρίου 1825 ἐκστρατεία Μεσολογγίου) κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης ὅταν ἐθρυμματίσθη ἕνα κανόνι τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ». Σύμφωνα μὲ τὸν ἐπιμελητὴ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἡμερολογίου τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» Σπύρον Κουσουλίνον, ἦτο σύγγαμβρος τοῦ Ἀντιναύαρχου Σαχτούρη καὶ ἀξιωματικός του πλοίου του ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος.Ἐπληγώθη εἰς τὴν κνήμην.
Κωνσταντῖνος Μεθενίτης
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὸ 1821 ἕως τὸ 1825 ἐπλοιάρχησε πολεμικὸ πλοῖο σὲ ἑπτὰ ἐκστρατεῖες καὶ σ’ ἕνα ἀποκλεισμὸν Κορίνθου καὶ Ἀθηνῶν,ὅπου ἐπληγώθη ἀπὸ ἐχθρικὴ σφαίρα.
Λάζαρος Ἀντωνίου Ἠλία
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Λάζαρος Παναγιώτας
Ο ἠρωϊκὸς πλοίαρχος τῆς Ὕδρας,ἐτραυματίσθη εἰς τὶς ἐπιχειρήσεις ἀνακαταλήψεως τῶν Ψαρρῶν,τὴν 4ην Ἰουλίου 1824
Λάζαρος Πινότσης
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων»,ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ τέλος τῶν ἐπιχειρήσεων ὑπῆρξε πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου εἰς δεκατέσσερις ἐκστρατεῖες καὶ εἰς δυὸ προσθοφυλακές.Στην ἐκστρατεία κατὰ τῶν Τρικέρων  συμμετεῖχε ὡς ἀρχηγὸς μοίρας ἐνῶ συμμετεῖχε καὶ ὡς ἀρχηγὸς εἰς τὴν ἐκστρατεία στὸ Μεσολόγγι ὅπου ἐπληγώθη εἰς τὸ πόδι.Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου τοῦ Ἀναστάσιου Τσαμαδοῦ τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825.Τὴν ἴδιαν ἡμέρα τραυματίσθηκαν λόγω θρυμματισμοῦ κανονιοῦ μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου  Χριστοφίλου.
Λάκος Μιχαλάκη Μυλωνὰ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Μανώλης Λαζάρου Ντεντάκη
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Μανώλης Νικολού Μπαλὴς
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 13ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς.
Μανώλης Πάνου Μαστρομήτρου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Πολίτη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Μανώλης Μπούτης
Ἐπληγώθη τὴν 20ην Μαΐου 1825,εἰς τὴν ναυμαχίαν μεταξὺ Κάβο Ντόρου-Ἄνδρου. (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,ΤόμοςΙΑ΄,Ἔτος 1825,σελ271).
Μανώλης Σαχτούρης
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη υπηρέτησε ὡς ὑποπλοίαρχος καὶ ἐπληγώθη εἰς τὴν ναυμαχίαν τῶν Ψαρρῶν.Τὴν 3ην Ἰουλίου 1824,κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων ἀνακαταλήψεως τῶν Ψαρρῶν,σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Ἀντιναύαρχου Γεώργιου Σαχτούρη.Ἀπεβίωσεν τὸ 1826.
Μανώλης Τζίγκα
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Μανώλης Τζικνιᾶς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μιαούλη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Μαρίνος Σπαχὴς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 ἀπὸ σφαίρα,τὴν 16ην Ἰανουαρίου κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου.
Μητρομάρας
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 14ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Μιχάλης Βαρκεζής
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Μιχάλης Μαστρογεώργη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Δημαμᾶ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Μιχάλης Μπουντούρης
Πυρπολητής.Ἐπληγώθη τὴν 16ην Ἰουνίου 1825 πλησίον τοῦ Ἀκρωτηρίου Ταίναρον ὅταν ἀποπειράθηκε νὰ προσκολήσει τὸ πυρπολικό του σὲ ἐχθρικὸ πλοῖον.
Μπενιζέλος Γεωργάκη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἀθανασίου Κριεζῆ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Νικόλαος Δήμου
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν ἐκστρατεία τὴν 23ης-29ης Ἰουλίου 1825 εἰς Ἀλεξάνδρειαν,ἔχουσα ὡς σκοπὸν τὸν πυρπολισμὸν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στόλου
Νικόλαος Ἀργύρη Μανιάτη
Σύμφωνα μὲ τὸν ἐπιμελητὴ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἡμερολογίου τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» Σπύρον Κουσουλίνον,ὁ Νικόλαος Ἀργύρης Μανιάτης ἦτο παῖς.Ἱστάμενος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ναυμαχίας ἐπὶ τῶν ἱστιῶν,ἐβλήθη καὶ ἐπληγώθη εἰς τὶς δυὸ κνῆμες,οἱ ὁποῖες ἐθραύσθησαν ἐκ τῶν τεμαχίων τοῦ πυροβόλου.Ὁ Ἀντιναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης τὸν μετέφερε εἰς τὸ πλοῖον «ΑΘΗΝΑ» διὰ νὰ τὸν ἰατρέψει.Ὅμως,ὁ χειροῦργος ἰατρὸς μόλις εἶδε τὴν κατάστασιν τοῦ τραυματισθέντος παιδιοῦ,ἐπρότεινεν εἰς τὸν Ἀντιναύαρχον τὸν ἀκρωτηριασμὸν τῶν κνημῶν.Ὁ μικρός,μανθάνοντας τὰ νέα,ἰκέτεψεν τὸν Ἀντιναύαρχον νὰ μὴν ἐπιτρέψει τὸν ἀκρωτηριασμόν.Ὁ Ἀντιναύαρχος,συγκινηθεῖς ἀπεφάσισεν νὰ ματαιώσει τὸν ἀκρωτηριασμὸν καὶ ἀπέστειλεν τὸν μικρὸν εἰς τοὺς οἰκείους του διὰ νὰ τὸν περιθάλψουν.Ἐν ἔτει 1838,καὶ ἐνῶ ὁ Ἀντιναύαρχος Σαχτούρης διατελοῦσε χρέη Διευθυντοὺ ἐν Ναύσταθμῳ Πόρου,ἐνεφανίσθη ἐνωπίω του,ἀρτιμελής,ὡς ἀγέρωχος ἀνήρ,ὁ μικρὸς νεανίας,ὁ ὁποῖος καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ἀντιναύαρχον διὰ τὴν βοήθειαν ποὺ τοῦ προσέφερε τὴν δύσκολην ἐκείνην περίοδον.
Νικόλαος Γεωργίου Μιχάλη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Νικόλαος Γεωργίου Σαρῆ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Νικόλαος Θεοδώρου Μπαμπνικολοῦ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Νικόλαος Ἰωάννου Μανιάτη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Νικόλαος Λαζάρου Κολοδήμα
Ὁ φονεὺς τοῦ πατρὸς τῶν Κουντουριωταίων.Συνεργὸς τοῦ πλοιάρχου Ἀντώνιου Οἰκονόμου. Ἐπληγώθη τὴν 12ην Μαΐου 1821,κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ἀνακαταλήψεως τῆς ἐξουσίας ἀπ’τὴν πλευρὰ τῶν Προκρίτων Ὕδρας.
Ν.Κουβίλας
Σύμφωνα μὲ τὴν «Πρώτη ἐπιτροπὴ τῶν ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων» ἀπὸ τὸ 1822 ἕως τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα ὑπηρέτησε ὡς ὑποπλοίαρχος.Ἐπληγώθη εἰς τὴν ναυμαχίαν τοῦ Μπαμπά. Διορίσθηκε ἅ΄ὑποπλοίαρχος τοῦ δικρότου «Ἑλλάς» πάρα τοῦ Λόρδου Κόχραν.
Νικόλαος Κρητικὸς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Νικόλαος Λάμπος
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Νικόλαος Μιχάλη Σπανοῦ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Νικόλαος Ροδίτης
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Νικόλαος Σταματάρα Ψαριανός
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ἀντώνιου Θεοφάνη Βόκου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ναυμαχίας τῆς 12ης Νοεμβρίου 1825 μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Γλαρέντζας
Νικολής Κιοσὲς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Νικολός Κορωναῖος
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μιαούλη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824.(Προφανῶς τὴν 3ην Ἰουλίου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατεία τῶν Ψαρῶν)
Παναγιώτης Καλκούνης
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Παναγιώτης Σταμάτη Καρυστιανοὺ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Τζάπελη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825 εὐρισκόμενος εἷς Ὕδραν
Πάνος Ἀντωνίου Μπίκου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μπατσαξῆ ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Παντελής Γιάννη Κατζάβη
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
 Παντελής Πορδαλὰς
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Πολίτη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Παντελής Τζάκος (Τσάκος)
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Πέτρος Φρισκαλάκης (Φρεσκαλάκης)
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Παπαντωνίου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824. Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου «ΑΘΗΝΑ» τοῦ Γεώργιου Σαχτούρη, ἐτραυματίσθη εἰς τὴν φτέρναν κατὰ τὴν ναυμαχίαν τῆς Κῶ (Γέροντα),τὴν 29ην Αὐγούστου 1824.Η «Πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων» ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:Ναύτης καὶ ναύκληρος ἀπὸ τὸ 1821 ἴσαμε τὸ 1825,πληγώθηκε στὴ μάχη τῶν Ψαρῶν καὶ στὴν ναυμαχία τοῦ Γέροντα.
Ραφελιάς Τζαλίκη (Τσαλίκης)
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 14ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς
Σίμος Μεσολογγίτης
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Σταμάτης Βαγγελήθη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Μπουντούρη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Σταμάτης Λαλεμπούκουρη
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς.
Σταμάτης Μπούκουρης
Ἐπληγώθη κατὰ τὴν συμπλοκὴν τῆς 8ης Ἀπριλίου 1827,ἔξωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος Πειραιῶς.
Σταμάτης Παπαγεωργίου
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Σταμάτης Τζακαλὴ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Σταυρός ἀνεψὶος Βανοὺ
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1826 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Σάμου
Σταύρος Χριστοφίλου Μερκούρη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοφίλου ἐπληγώθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1825,κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεσολογγίου,ὅταν διερράγη ἓν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ πλοίου
Συμεών Πιτσᾶς
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Ταραμπολίτζα γαμβρὸς Ντεβελέκου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Γιακουμάκη (Τομπάζη) ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Υιός Ἀντωνίου Καρίντζη
Ἐπληγώθη κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822
Υιός Ἀντωνίου Μισύρου
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Μιαούλη ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824 (καμμένος). (Προφανῶς τὴν 3ην Ἰουλίου 1824 εἰς τὴν ἐκστρατεία τῶν Ψαρῶν)
Υιός Νικολάου Λιγνοῦ
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ζάκα ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Φραγκούλης Χίος
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Ἀθερίνου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825
Φραντζέσκος Ντεντίμη
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πυρπολικοῦ τοῦ Ἀνδρέα Πιπίνου ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1824
Φώτης γαμβρὸς Πριμικύρη
Ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1827 ἐν Ἀθῆναι
Χριστόφιλος Καρανικόλα
Ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου τοῦ Τσαμαδοῦ ἐπληγώθη ἐν ἔτει 1825


 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ἀπεβιώσαντες κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ Ἀγώνα τῆς Ἐπαναστάσεως.
Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἂν ὁ θάνατός τους ἦτο απόρροια  κακουχιῶν λόγω τῆς συμμετοχῆς τοὺς εἰς τὶς ἐκστρατεῖες (πιθανῶς ἀπὸ κακουχίες)


Κοσμάς Ἰω.Ἀθροινοὺ
Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1822-1825,εἰς πέντε ἐκστρατεῖες,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1825
Δημήτριος Γ.Βόκου
Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1823,εἰς δυὸ ἐκστρατεῖες,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1823
Ιωάννης Βούλγαρης
Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1824,εἰς ὀκτὼ ἐκστρατεῖες.Ὑπῆρξε μοίραρχος κατὰ τὸ πρῶτο ἔτος τῆς Ἐπαναστάσεως,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1824
Ιωάννης Δοντὰς
Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1822,εἰς τρεῖς ἐκστρατεῖες,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1823
Γ.Καλάρης
Κατά τὰ ἔτη 1821-1824,εἰς τέσσερις ἐκστρατεῖες καὶ τρεῖς ἀποκλεισμούς,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833 ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1824
Ελευθέριος Λαζαρίμος
 Πλοίαρχος Φορτηγοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1824,μεταφέρων τροφᾶς εἰς τὸν στόλον,βάσει τῆς Πρώτης Ἐπιτροπῆς Ναυτικῶν Ἐκδουλεύσεων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1824
Λάζαρος Μπροῦσκος
Κατά τὰ ἔτη 1821-1825,εἰς τέσσερις ἐκστρατεῖες καὶ ἕναν ἀποκλεισμόν,σύμφωνα μὲ τὴν ὀνομαστικὴ κατάστασις τῶν ἀποβιωσάντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἀγῶνος τῶν παρὰ τῆς Ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 1833
  Ραφαήλ Νέγκας
 Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1823,εἰς τρεῖς ἐκστρατείας,βάσει τῆς Πρώτης Ἐπιτροπῆς Ναυτικῶν Ἐκδουλεύσεων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1823
 Χριστόφιλος Δημητρίος
Πλοίαρχος πολεμικοῦ πλοίου κατὰ τὰ ἔτη 1821-1826,εἰς ἕνδεκα ἐκστρατείας,βάσει τῆς Πρώτης Ἐπιτροπῆς Ναυτικῶν Ἐκδουλεύσεων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1827
ἀναγνωρισθέντων.Ἀπεβίωσεν ἐν ἔτει 1825
Ὕδρα 1830
Εἰς μυστικὴν ὑπηρεσίαν

Νικόλαος Κολέτσης
Ὑπηρέτησε ἀπὸ τὸ 1821 ἴσαμε τὸ 1824 ὡς ὑπαξιωματικός.Φέρων βαθμὸν σημαιοφόρου «κατ’ ἀξίαν» το εὐρισκόμενος σὲ ἐθνικὴ ὑπηρεσία μὲ μύστικο,πνίγηκε τὸ 1830 καταβυθισθέντος αὔτανδρού του πλοίου (Ἡ πρώτη ἐπιτροπὴ ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων)
Δὲν ἀναφέρεται ἂν τὰ ὑπόλοιπα μέλη το πληρώματος ἦταν Ὑδραῖοι

Ὕδρα 1829-1831
Τὰ Καποδιστριακά-15 Ἰουλίου 1831- 01 Αὐγούστου 1831
Τέσσερις Υδραίοι Πεσόντες και δέκα τραυματίες (Ανώνυμοι)

Τὰ Γεγονότα μετὰ τὴν κατάρτιση τῶν Λογαριασμῶν τῶν Ἀπαιτήσεων τῶν Τριῶν Ναυτικῶν Νήσων Ὕδρας,Σπετςῶν,Ψαρρῶν ἕως τὴν Σύγκρουσιν


Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας (Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832)
Δημοσιευμένον ὑπὸ Ἀντωνίου Λιγνοῦ,Προέδρου τῆς Κοινότητος Ὕδρας,Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς το Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας.Τόμος ΙΕ΄,1829-1832,Ἐν ἔτει 1931
(σημείωση:ἐντὸς παρενθέσεως οἱ ἀντίστοιχες σελίδες)

[Σημείωση* Γεγονότα 30ης Ιουλίου 1831: Τα κατά τον Πόρον συμβάντα απο 23 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου,Απόσπασμα έκ του Ημερολογίου του Ναυάρχου Μιαούλη, Ιστορικόν Αρχείον Υδρας,Τόμος ΙΕ΄1829-1832 (373-380)Πρὸς τὰ μέσα το Ἰουλίου 1831,ἡ κορύφωση τῆς πολιτικῆς κόντρας μεταξὺ τῶν Ὑδραίων Προκρίτων και του Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια εἶχε περιέλθει στὸ κρισιμότερό της σημεῖο.

Στὶς 15 Ἰουλίου 1831,οἱ Ὑδραῖοι Πρόκριτοι,βέβαιοι πὼς ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προπαρασκευάζει τὰ κυβερνητικὰ πλοῖα νὰ ἐκπλεύσουν κατὰ τῶν νήσων του Αἰγαίου Πελάγους γιὰ νὰ καταπνίξουν τὶς ἀντικυβερνητικὲς ἀντιδράσεις,(τὴν πεποίθησή τους αὐτὴ τὴν εἶχαν ἐκφράσει ἀνοικτὰ μὲ ἐπιστολὴ τῆς 14ης Ἰουλίου 1831),μετὰ ἀπὸ σύσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν οἰκία του Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη, παρουσία και του Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου,ἀποφάσισαν τὴν ἀποστολὴ ἑκατὸν εἴκοσι ναυτῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγία το πλοιάρχου Ἀντώνιου Κριεζῆ γιὰ νὰ καταλάβει τὴν φρεγάτα «Ἑλλάς» και τὸ φρούριο Ἐΐδεκ (Heideck) του νησιοῦ του Ἁγίου Κωνσταντίνου του Πόρου,προκειμένου νὰ ματαιώσει τὰ συγκεκριμένα κυβερνητικὰ σχέδια.

Τὸ κίνημα τῶν Ὑδραίων,διαδίδεται στὶς ὑπολοῖπες ναυτικὲς νήσους μέσω ἐγκυκλίου τῆς 16ης Ἰουλίου 1831 τῆς Δημογεροντίας τῆς Σύρου.

Τὴν 16η Ἰουλίου 1831 καταφθάνει στὸν Πόρο μὲ διακόσιους ναῦτες το ἀναλαμβάνει τὴν ἀρχηγία το Ναυστάθμου ὁ Ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης.
Διορίζει τὸν Ποριώτη Χριστόδουλο Μέξη νὰ κυριεύσει τὰ ὑπόλοιπα ἐθνικὰ πλοῖα μὲ τὴν βοήθεια ἑκατὸ Ποριωτῶν το καταφέρνει ἐντὸς δυὸ ἡμερῶν νὰ ἀναλάβει ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του τὰ κυβερνητικὰ πλοῖα Φρεγάτα «Ἑλλάς»,κορβέτα «Ὕδρα»,κορβέτα «Ἡ Νῆσος τῶν Σπετςῶν»,τὰ ἀτμόπλοια «Καρτερία» & «Ἐπιχείρησις»  και ἄλλα μικρότερα.

Οἱ κινήσεις του Ἰωάννου Καποδίστρια εἶναι πλέον ταχεῖς.Μετὰ τὴν ἀναχώρηση του Ρωσσικοῦ στόλου ἀπὸ τὸ Ναύπλιο μὲ προορισμὸ τὸν Πόρο,ἡ Κυβέρνηση διατάσσει τὴν ἄμεση ἀποστολὴ στὶς ἀκτὲς του Γαλατά,τριῶν στρατιωτικῶν ταγμάτων γιὰ νὰ συνδράμμουν στὶς ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν κυβερνητικῶν πλοίων, παρέχοντας ὑποστηρίξη ἀπὸ ξηρᾶς στὰ πλοῖα τῆς Ρωσσικῆς μοίρας.Στὶς 18 Ἰουλίου 1831,καταφθάνουν στὶς ἀκτὲς ἔναντι του Πόρου τριακόσιοι ἔνοπλοι στρατιῶτες του νεοσυσταθέντος Τυπικοῦ Σώματος. Στὶς Κεχρειαὶς Κορινθίας συγκεντρώθηκαν στρατιωτικὰ κυβερνητικὰ τμήματα μὲ σκοπὸ νὰ προωθηθοῦν και αὐτὰ πρὸς τὸν Πόρο.

Τὴν ἴδιαν ἡμέραν, τὴν 18η Ἰουλίου 1831,πραγματοποιήθηκε σὲ κλίμα ψυχρότητας το ἀδιαλλαξίας ἡ πρώτη συνάντηση μεταξὺ του Ὑδραίου Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη και του Ρώσσου Ναυάρχου Ρικὸρδ (Ricord).Ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Μιαούλη νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν κατάληψη τῶν ἐθνικῶν πλοίων, προτείνοντας τὰ πλοῖα αὐτὰ νὰ παραμείνουν ἀνενεργὰ και ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ὕδρας και ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

Τὴν 23ην και 24ην Ἰουλίου 1831 πραγματοποιήθηκαν δυὸ συμβούλια εἰς τὰ ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης,ὁ Γάλλος Ναυάρχος Λαλὰνδ (Lalande), ὁ Βρετανὸς Ναύαρχος Λαϊὸνς (Lyons) και ἐκ μέρους του Ρώσσου Ναύαρχου Ρικὸρδ (Ricord) ὁ Ρῶσσος πλοίαρχος του βρικιοῦ «Τηλέμαχος» διὰ τὴν ἐξέρευσιν λύσης.

Τὴν 26η Ἰουλίου 1831 ,προκλήθηκε ἀπὸ τὸν Ρῶσσο Ναύαρχο Ρικὸρδ (Ricord) ἡ πρώτη συγκρούση μεταξὺ Ρώσσων και Ὑδραίων.Ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος προσπάθησε νὰ ἐπιβάλει ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ στὸν λιμένα του Πόρου προκαλώντας τὶς ναυτικὲς δυνάμεις τῆς Ὕδρας.Στὴν πραγματικότητα προσπάθησε νὰ καθυποτάξει τὸ πλοῖο το Λάζαρου Λαλεχοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς ἀποστολὴ –μετὰ τὴν παραλαβὴ τῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴν ναυσιπλοΐα ναυτικῶν ἐγγράφων – νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὶς νήσους το Αἰγαίου Πελάγους γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀντίσταση κατὰ τῶν Κυβερνητικῶν Δυνάμεων.


Αναφορά της σύγκρουσης της 27ης Ιουλίου 1831,γραφή των πληρεξούσιων αντιπροσώπων της Σύρου,Θεόδωρου Μανούση & Παναγιώτη Γεραλόπουλου (360)

 «....Ο πόλεμος διήρκησε μίαν ώραν’η ζημιά φαίνεται μεγαλητέρα εκ μέρους της κορβέτας,διότι το οχύρωμα δεν ημπορούσε να προξενήσει βλάβην πολλήν εις το βρίκιον εξ’αιτίας της τοποθεσίας’τέλος η κορβέτα απεσύρθη προς τον αιγιαλόν,και το βρίκιον έκαμεν πανιά και απέπλευσε προ τον ναύαρχον Ρικόρδον.Εφονεύθησαν εκ των ημετέρων 3 και επληγώθησαν 7…....»


Τὴν 27ην Ἰουλίου 1831,τὰ Ρωσσικὰ πλοῖα,ἐξερχόμενα ἀπὸ τὸ Στενὸ το Πόρου, κατευθύνθηκαν πρὸς τὴν πλευρὰ του φρουρίου Ἔϊδεκ (Heideck) πλησίον τῶν δυὸ κορβετῶν τῶν Ὑδραίων,οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀγκυροβολήσει στὴν παρακείμενη ἀκτή.Μόλις τὰ Ρωσσικὰ πλοῖα ἀγκυροβόλησαν,ἐπιτέθηκαν μὲ συνεχεῖς κανονιοβολισμοὺς κατὰ του φρουρίου Ἔϊδεκ (Heideck) ἔχοντας ὡς στόχο τὴν ἀνακατάληψη ἀφενὸς μὲν του φρουρίου,μέσω τῆς ἀποβιβάσεως μὲ λέμβους Ρωσσικῶν Ἀγημάτων στὸ νησὶ του Ἁγίου Κωνσταντίνου και αἀφετέρου δὲ τὴν κατάληψης τῶν δυὸ κορβετῶν «Ἡ Νῆσος τῶν Σπετςῶν» το «Ἀχιλλεύς».

Οἱ εὐρισκόμενες δυνάμεις τῶν Ὑδραίων,τόσο ἐπὶ του φρουρίου Ἔϊδεκ (Heideck) ὅσο και ἐπὶ τῶν δυὸ κορβετῶν ἀνταπάντησαν στοὺς κανονιοβολισμοὺς τῶν Ρώσσων,οἱ ὁποῖοι ἐνισχύθηκαν ἀπὸ δυνάμεις του Ρωσσικοῦ πυροβολικοῦ,οἱ ὁποῖες κανονιοβολοῦσαν πλαγίως τὸ κανονιοστάσιο του φρουρίου Ἔϊδεκ (Heideck) ἀπὸ τὶς ἀκτὲς το Γαλατὰ μὲ τὴν χρήση δυὸ κανονιῶν.

Ὁ πλοίαρχος τῆς κορβέτας «Ἡ Νῆσος τῶν Σπετσῶν» Λάζαρος Πινότσης,μὴ δυνάμενος πλέον νὰ ἀντιδράσει κατὰ τῶν Ρωσσικῶν Δυνάμεων (ἡ κορβέτα εἶχε τεθεῖ σὲ ἀχρηστία λόγω τῶν καταστροφῶν ποὺ ὑπέστη κατὰ τὴν ἐπίθεση τῆς 26ης Ἰουλίου 1831),ἐκτελώντας τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ τὸν Ναυάρχο Ἀνδρέα Μιαούλη σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἀνατίναξε τὴν κορβέτα το κατέφυγε ἐντὸς του φρουρίου Ἔϊδεκ (Heideck). Οἱ ἀπώλειες τῶν Ὑδραίων ἀνῆλθαν σὲ ἕναν νεκρὸ το δυὸ τραυματίες.

Τὴν πρωΐαν τῆς 01ης Αὐγούστου 1831,ὁ Ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης,ἔπεμψε τὸν πλοίαρχο Ἰωάννη Φάλαγγα (06:00π.μ) νὰ συναντήσει τὸν Γάλλο πλοίαρχο Βαλλιὰντ  (Valliant) συστήνοντάς του γιὰ τελευταῖα φορᾶ νὰ πείσει τὸν Ρῶσσο Ναύαρχο Ρικὸρδ (Ricord) νὰ ματαιώσει τὴν ἐπίθεσή του,ἐνῶ παράλληλα τὸν ἐνημέρωσε πὼς εἶχε λάβει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ἀνατίναξη τῶν πλοίων.

Ὁ κύριος ὄγκος τῶν Δυνάμεων τῆς Ὕδρας εἶχε ἀπομακρυνθεῖ πρὸς τὰ νότια το Πόρου, ἐνῶ παρέμειναν ἐπὶ τῶν πλοίων ποὺ θὰ ἀνετινάζοντο ὁ ἴδιος ὡς ἐπικεφαλῆς,ὁ μοίραρχος Ἀντώνιος Κριεζὴς το λίγοι ἔμπιστοι ἄνδρες.(375,378)

Ὁ Πλοίαρχος Βαλλιὰντ (Valliant),μετὰ τὸ πέρας τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν πλοίαρχο Ἰωάννη Φάλαγγα,ἐπισκέφθηκε γιὰ τελευταῖα φορᾶ τὸν Ρῶσσο Ναύαρχο Ρικὸρδ (Ricord) καταβάλλωντας ὕστατη προσπάθεια γιὰ νὰ τὸν μεταπείσει.

Μετὰ τὶς ἄκαρπες διαμεσολαβητικὲς ἐνέργειες ποὺ διεξήχθησαν τὸ πρωΐ τῆς 01ης Αὐγούστου 1831,τὸ Ρωσσικὸ κλίβερ «Λοῦγγρο» και δυὸ ἄλλα Ρωσσικὰ πλοῖα,τὰ βρίκια «Ὀδυσσεύς» και «Ἀχιλλεύς» ἐβάλθησαν εἰς τὰ πανία,γεγονὸς ποὺ μαρτυροῦσε τὴν ἔναρξη τῆς ἐπίθεσης του Ρώσσου Ναυάρχου Ρικὸρδ (Ricord) ἡ ὁποία εἶχε ὡς τελικὸ στόχο τὴν ἀνακατάληψη τῶν ἐθνικῶν πλοίων καθὼς και τὴν κατάληψη του λιμένος (στὸ ὕψος το Ἰσθμοῦ) του Πόρου,μέσω τῆς ἀποβίβασης στρατιωτικοῦ ἀγήματος διακοσίων ἀνδρῶν. Παράλληλα προετοιμάσθηκαν νὰ κινηθοῦν τὰ κυβερνητικὰ πλοῖα «Ἡρακλῆς» και «Ἀθηνᾶ» (379)

Ὅταν τὴν δεκάτη πρωϊνή,ὁ Ἀντιναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης ἀνακοίνωσε στὸν Ναύαρχο Ἀνδρέα Μιαούλη τὴν ἐμμονὴ του Ρώσσου Ναυάρχου Ρικὸρδ (Ricord) νὰ ἐκτελέσει τὰ σχέδιά του,οἱ Ὑδραῖοι «ἐν τῇ γεννέσει» τῆς ἐπίθεσης τῶν Ρωσσικῶν Δυνάμεων πυρπόλησαν πρῶτα τὴν κορβέτα «Ὕδρα»,ἔπειτα τὸ δίκροτο «Ἑλλάς» και τελευταῖα τὸ φρούριο Ἔϊδεκ (Heideck).

Συγκεντρωμένοι ὅλοι πρὸς τὴν νότια πλευρὰ του Πόρου,ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν Ὕδρα, θέτωντας τέλος στὰ γεγονότα τῆς κατάληψης τῶν ἐθνικῶν πλοίων.Κατὰ τὴν ἀποχώρησή τους οἱ Ὑδραῖοι εἶχαν ἕνα τραυματία.(375,379)

  

1838
Ἔκρηξη τῆς Στάσεως τῆς 7ης Ἀπριλίου 1838
Ἀναίμακτη καταστολὴ τῆς Στάσεως παρὰ του Ἀντώνιου Κριεζῆ


Ἐν ἔτεις 1838, η Ὕδρα ευρίσκετο σὲ δυσμενῆ οἰκονομικὴ κατάσταση,λόγω της μὴ καταβολῆς τῶν ναυτικῶν ἀποζημιώσεων και τῆς μειωμένης δυναμικότητος του ἐμπορικοῦ στόλου της, λαβωμένη ἀπὸ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ τῆς 8ης Μαρτίου 1837 και ὑπὸ το καθεστὼς βαρειᾶς φορολογίας.

Τὸ 1837,ἐψηφίσθη ο «Περὶ ἐκτελέσεώς του ἀπὸ 28 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) Νόμου 1837,περὶ συμπληρώσεως το στρατοῦ». Ὁ ἐν λόγῳ νόμος ἐπέβαλε τὴν ἀναγκαστικὴ στρατολογήση τῶν ἀρρένων, και προκάλεσε σφοδρὲς ἀντιδράσεις εις όλην τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.

Ο Ἔπαρχος Διοικητής τῆς νήσου Ὕδρας Πάκμωρ,ἀπεφάσισε νὰ ἐπιβάλλει ἄμεσα τὸν νόμον και προσκάλεσε μέσω κήρυκος,ὅλους τους ὑποψήφιους πρὸς κατάταξη ἄνδρες, βάσει του  Διατάγματος περὶ ἀναγκαστικῆς στρατολογήσεως,ἀνήμερα τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος,ἐντός του περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, προσβάλλοντας τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας.

Λίγες ἡμέρες νωρίτερα,ὁ Ἐπάρχος τῆς Ὕδρας Πάκμωρ,γιὰ νὰ καθυποτάξει τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῆς Ὕδρας,προχώρησε στὴν σύλληψη και φυλάκιση ὁρισμένων ἐκ τῶν ἀντιφρονούντων πολιτῶν.Ἡ ἀδιάλλαχτη και αὐταρχικὴ Στάση ποὺ τήρησε ὁ Βαυαρὸς Ἔπαρχος Πάκμωρ, ὁ ὁποῖος παρουσιάστηκε ἐνωπίω του κοινοῦ της Ὕδρας ἐνδεδυμένος μὲ τὴν χρυσὴ στολή του,προκάλεσε τὸ κοινὸ αἴσθημα τῶν Ὑδραίων και συνέβαλλε τὰ μέγιστα στὴν ἔναρξη τῆς ἐξέγερσης.

Μήτε ἡ ἐπέμβαση του Προκρίτου Λάζαρου Κουντουριώτη,ὁ ὁποῖος πρότεινε τὴν προσωρινὴ ἀναβολὴ τῆς στρατολογήσεως,στάθηκε ἱκανὴ νὰ μεταβάλλει τὴν ἀδιάλλακτη και αὐταρχικὴ στάση του Βαυαροῦ Πάκμωρ,ὁ ὁποῖος ἀπαιτοῦσε τὴν σύνταξη τῶν καταλόγων τῶν στρατευσίμων ἐντὸς προθεσμίας δύο ὡρῶν.

Ἡ Ὕδραἐξεγέρθη τὴν 7η Ἀπριλίου 1838 κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἀντιπροσωπεύοντας τὰ αἰσθήματα ἀντιπάθειας και μίσους ποὺ ἔτρεφε ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλληνῶν κατὰ το συστήματος διακυβέρνησης ποὺ εἶχαν ἐπιβάλλει οἱ Βαυαροὶ στὴν Ἑλλάδα.Ἀπὸ τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος τῶν διαμαρτυρομένων,ἡ πρώτη ποὺ ἀντέδρασε ἦταν ἡ θρυλικὴ χήρα «Σκουμπάφαινα»,ἡ ὁποία ἐπιτέθηκε κατὰ του Βαυαροῦ Ἐπάρχου ραπίζοντας τὸν.

Ὁ Ἀντώνιος Κριεζής,ἄνδρας ἀγαπητὸς το σεβάσμιος στοὺς κόλπους τῆς Ὑδραϊκης κοινωνίας,ὡς πληρεξούσιος ἀρχηγὸς τῆς κυβερνητικῆς κατασταλτικῆς δύναμης, μετέβη στὴν Ὕδρα εἰς διπλοῦν γιὰ νὰ καταστείλει τὴν Στάση.Τὴν πρώτη φορὰ δὲν κατόρθωσε νὰ κατευνάσει τὰ πνεύματα,ἀπειλήθηκε ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες του, και  ἀποχωρόντας,τοὺς κοινοποίησε διορία ὀλίγων ἡμερῶν νὰ καταστείλουν τὴν Στάση.Κατὰ τὴν δεύτερη ἐπίσκεψή του στὴν Ὕδρα,κατάφερε νὰ ὑπερκεράσει τὰ ἐμπόδια ποῦ του ἔθεταν οἱ πολέμιοί του στὴν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν,ἀπέφυγε τὸν διορισμὸ ἀντ’αὐτοῦ του Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη,και ἐν τέλει διὰ τῆς πειθοῦς ἐπέτυχε νὰ καταστείλει τελικῶς ἀναίμακτα τὴν Στάση τῆς Ὕδρας.Τὴν 13η Μαΐου 1838 ἐξεδόθη Βασιλικὸ Διάταγμα «Περὶ Ἀμνηστίας εἷς τους μετασχόντας τῆς κατὰ τὴν Ὕδραν ἐκραγείσης στάσεως»(Φύλλο Ἐφημερίδας Κυβερνήσεως 17)μὲ τὸ ὁποῖο ἐδόθη ἀμνηστία εἰς τὴν πλειοψηφία τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν Στάσιν.
1897 Ελληνοτουρκικός Πόλεμος

Ἀναφορὰ Ὑδραίου Τραυματία
Διασώζεται ἀναφορὰ διὰ τὸν τραυματισμὸ το Ἀντώνιου Βίγκου.Πιθανῶς πρόκειται διὰ τὸν Στρατηγὸ Ἀντώνιον Βίγκο,ὁ ὁποῖος και ἀρθρογραφοῦσε εἰς τὸ περιοδικὸν «Μέλλον τῆς Ὕδρας».:

«….Βίγκος Ἀντώνιος ἓξ  Ὕδρας…»
Πηγή: «Ἱπποκράτους Γαληνοῦ. Ἐπίσημος κατάλογος  τῶν ἀπ’ἀρχῆς του Τουρκο-Ἑλληνικοῦ Πολέμου (6 Ἀπριλίου-7 Μαΐου 1897) και τῆς Κρητικῆς ἐκστρατείας πληγωθέντων του ἐν τοὶς διαφόροις νοσοκομείοις του Κράτους και του Ἐρυθροῦ Σταυροῦ νοσηλευομένων.,Ἐν Ἀθήναις 1897»1912-1913 Βαλκανικοὶ Πόλεμοι
ΠΕΝΤΕ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ


Ἐν ἔτει 1915, ἡ Κοινότης τῆς νήσου Ὕδρας, ἀπεφάσισε καὶ χρηματοδότησε τὴν κατασκευὴ ἑνὸς Ἀναθηματικοῦ Μνημείου εἰς μνήμην τῶν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» Ὑδραίων  πεσόντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν κατὰ τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς Πολέμους (Α΄& Β΄) τῆς διετίας 1912-1913.Ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ», τὴν 18ην Φεβρουαρίου 1915, δημοσίευσε τὴν εἴδηση τοποθετήσεως τοῦ Ἀναθηματικοῦ Μνημείου.(ἀνταπόκριση ἓξ Ὕδρας τῆς 11ης  Φεβρουαρίου 1915 του ἀνταποκριτού τῆς ἐφημερίδος μὲ τὸ ψευδώνυμο «Δαίδαλος»):


(Πηγή:ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 18ης Φεβρουαρίου 1915)

«…Ὕδρα, Ἀναθηματικὸ Μνημεῖο ἐν Ὕδρᾳ
Ὕδρα,11 Φεβρουαρίου (Ἔκτακτου ἀνταποκριτοῦ μας)-Ἐν τῷ περίβολῳ τοῦ ἐνταύθα Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Θεομήτορος ἔνθα καὶ αἳ προτομαὶ τοῦ ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη καὶ τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτου, ἐστήθη τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα μετενεχθεῖσα ἐξ Ἀθηνῶν ἡ δαπάναις τῆς Κοινότητος Ὕδρας κατασκευασθεῖσα ἀναμνηστικὴ στήλη τῶν κατ’ ἀμφοτέρους τοὺς πολέμους 1912-1913 πεσόντων Ὑδρεατῶν.
Μετὰ τὸ καλλιτεχνικώτατον ἀνάγλυφόν της κεφαλῆς τοῦ ἐθνομάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου Ἅ΄, ἕπονται κεχαραγμένα ἐν αὐτῇ χρυσοὶς γράμμασι τὰ ὀνόματα τῶν κατὰ τοὺς δυὸ ἀνωτέρω πολέμους ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος θανόντων συμπολιτῶν μας,

Κωνσταντῖνον Ἔμμ.Καθήκουρη ἀνθυπολοχαγοῦ,
Σταύρου Στ.Καλαφάτου,
Παύλου Μίχ.Πέππα
καὶ
Εὐάγγελου Δήμ.Βότση….

Ὡραῖον ἀποτύπωμα τῆς σφραγίδος τῆς Κοινότητος φέρων ὡς ἔμβλημα τριαινοφόρον Ποσειδώνα ἐν μέσῳ τρικυμιώδους θαλάσσης κοσμεῖ τὴν στήλην ὀλίγου ὑπεράνων τῆς βάσεως.Ἡ ἔνδοξος νῆσος μας φόρον εὐγνωμοσύνης ἀποτίουσα πρὸς τὰ ἐνδόξως πεσόντα τέκνα τῆς ἀνήγειρε τὸ ἀναθηματικὸν τούτου μνημεῖον ἐν τῷ περίβολῳ τοῦ πανάρχαιου καὶ ἰστορικώτατου Μητροπολιτικοῦ ναοῦ μας εἰς μνήμην καὶ παραδειγματισμὸν τῶν μεταγενεστέρων…»
Μνημεῖο Πεσόντων Βαλκανικῶν Πολέμων & Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 


Τὸ μνημεῖον ἐποίησεν ἐν ἔτει 1914 ὁ γνωστὸς γλύπτης Γεώργιος Δημητριάδης (1880-1941),ὁ ὁποῖος ἐποίησεν ἐπίσης καὶ τὸ μνημεῖον τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.Πράγματι,ἐπὶ τῆς Ἀναθηματικῆς στήλης,ἔχουν ἐγχαραχθεῖ τὰ κάτωθι ὀνόματα Ὑδραίων πεσόντων, κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους:

«…ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ
ΚΑΘΗΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΠΑΣ ΜΙΧ.ΠΑΥΛΟΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
1912-1913…»

Ἐν ἔτει 1932, ἡ «Φωνὴ τοῦ Λαοῦ» ἐξέδωσε  ὀνομαστικὸ κατάλογο Ἑλλήνων πεσόντων ἀγωνιστῶν (Ἀξιωματικῶν-Στρατιωτῶν-Ὁπλιτῶν) κατὰ τὰ ἔτη 1880-1922. Εἰς τὴν ἑνότητα τῶν πεσόντων τῶν Βαλκανικῶν πολέμων, ἀναγράφεται τὸ ὄνομα τοῦ Ὑδραίου Ὑπολοχαγοῦ τοῦ Πεζικοῦ Θείαφη Εὐσταθίου,ὁ ὁποῖος ἐφονεύθη εἰς τὴν Μάχη τοῦ Σαρανταπόρου.

Πηγή: «Ἡ Φωνὴ τοῦ Λαοῦ,Οἱ νεκροὶ τῶν Ἐθνικῶν ἀγώνων μας,Ὁ ἐπίσημος πίναξ τῶν ὀνομάτων τῶν φονευθέντων κατὰ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγώνας ἀπὸ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος μέχρι τοῦ 1922,Ἀθῆναι 1932 (Ἠπειρωτικὴ Βιβλιοθήκη Ἄγγελου Ν.Παπακώστα)» «Ἡ Φωνὴ τοῦ Λαοῦ,Οἱ ἔνδοξοι νεκροὶ τῶν δυὸ βαλκανικῶν πολέμων 1912-1913,ἐκ τοῦ ἐπισήμου καταλόγου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν,Ἔκδοσις «Φωνῆς τοῦ Λαοῦ»,Ἀθῆναι 1932»


Προσθήκη ὀνόματος Ὑδραίου πεσόντα Βαλκανικῶν πολέμων:

ΘΕΙΑΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 «….ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Θειάφης Εὐστάθιος τοῦ Ἀντωνίου, ὑπολοχαγὸς πεζικοῦ, γεννηθεῖς εἰς Ὕδραν, ἐφονεύθη τὸ 1912 Ὀκτωβρίου 10 εἷς Σαραντάπορον….» (σὲλ 90).

Εἰς τὸ ἴδιον ὀνομαστικὸν κατάλογον τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ὑπάρχει ὁμοίως ἀναφορὰ διὰ τὸν ἕτερον Ὑδραῖον πεσόντα Ἀξιωματικόν, Καθήκουρη Κωνσταντῖνον,(τὸ ἐπίθετο ἔχει καταγραφεῖ ἐσφαλμένως ὡς «Καθήκουρας» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «Καθήκουρης») τοῦ ὁποίου ὅμως τὸ ὄνομα ἔχει ἐγχαραχθεῖ εἰς τὸ Ἀναθηματικὸ Μνημεῖο τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ὕδρας:

Ἐπισήμανσις:
«…Καθήκουρας Κωνσταντῖνος τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός, γεννηθεῖς εἰς Ὕδραν, ἐφονεύθη τὸ 1912 Ὀκτωβρίου 21 εἰς Σόροβιτς…» (σελ 91)

Δυστυχῶς ὁ ὀνομαστικὸς κατάλογος τῶν Ἑλλήνων πεσόντων εἶναι ἡμιτελής. Περιλαμβάνει ὀνόματα Ἑλλήνων πεσόντων τῶν ὁποίων τα ἐπώνυμα άρχονται ἐκ τῶν γραμμάτων «Ἃ ἕως Ι». Ἰδοὺ τί ἀναγράφεται εἰς τὸν ὀνομαστικὸν κατάλογον:

«….Ἡ Φωνὴ τοῦ Λαοῦ» παρέχει ἀπὸ τῆς σήμερον τὰ ὀνόματα τῶν δοξασμένων νεκρῶν μας οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν κατὰ τοὺς δυὸ νικηφόρους πολέμους μας τοῦ 1912 καὶ 1913.Κάθε οἰκογένεια ἡ ὁποία προσέφερεν εἰς τὸν βωμὸν  πατρίδος τὸ αἷμα τῶν τέκνων της θὰ ἴδη, ἀπὸ τῶν στηλῶν τούτων παρευλάνοντα τὰ ὀνόματα τῶν,τὴν μάχην καὶ τὴν χρονολογίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἔπεσαν ὡς καὶ σύντομον μνείαν τῶν ὅσων ἔπραξαν.

Ὁ κατάλογος τῶν νεκρῶν καὶ τῶν δυὸ τούτων πολέμων μας κατηρτίσθη ὑπὸ τοῦ ὑπουργείου τῶν Στρατιωτκῶν καὶ εἶνε ἐπίσημος, παρακαλοῦνται δὲ αἳ οἰκογένειαι τῶν πεσόντων νὰ μᾶς γνωρίσουν δι’ ἐπιστολῶν τῶν πάσαν τυχὸν παράλειψιν τοῦ ἐπίσημου τούτου καταλόγου.Τὰ ὀνόματα τῶν τυχὸν παραλειφθέντων θέλομεν δημοσιεύση ἐν καιρῷ τῶν ὀνομάτων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν κατὰ τοὺς κρητικοὺς ἀγώνας καὶ κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 καὶ οἱ ὁποῖοι παρελείφθησαν ἐκ τῶν ἐπισήμων καταλόγων…»

Ἡ συνέχεια τῶν ὀνομάτων τῶν νεκρῶν μας θέλει δημοσιευθῆ ἐν καιρῷ εἰς τὴν «Φωνὴν τοῦ Λαοῦ» ἐφ’ ὅσον παρασκευασθοῦν οἱ ἐπίσημοι κατάλογοι…..»

Ἀναφορὰ Ὑδραίου τραυματία Βαλκανικῶν πολέμων

Κάθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων τῆς διετίας 1912-1913, ὁ ἔντυπος τύπος της  Ἑλλάδος δημοσίευε ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ὀνόματα τραυματισθέντων Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν οἱ ὁποῖοι ἐμάχοντο διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Μακεδονίας.

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,ἄρθρον:Ποιοὶ νοσηλεύονται εἰς τὸ Β΄ Νοσοκομεῖον»,Φύλλον τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 1912 μεταξὺ τῶν δημοσιευθέντων ὀνομάτων τῶν τραυματισθέντων στρατιωτῶν διακρίνεται καὶ τὸ ὄνομα εἷς Ὑδραίου ἐν ὀνόματι Κουφός.

«..Στ’ Πεζικοῦ Σώματος….Κουφὸς Γ. ἐξ Ὕδρας…»1922 Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία
ΔΥΟ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ


«Πηγή:Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 69 Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2005,Ἄρθρον Ὑδραίων Ἡρώων Μνῆμες,Γραφή Νικόλαος Γ.Χαλιορής,Ἐπιμέλεια:Γεώργιος Μ.Καλαφάτης»

ΛΑΛΕΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ὑπηρέτησε κατά τήν διάρκεια τῶν Α’ καί Β΄Βαλκανικῶν Πολέμων ὡς Ἀνθυπολοχαγός τοῦ Ἅ΄Πεζικοῦ Συντάγματος,ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ Συνταγματάρχου Γεώργιου Μέξαν.Εὐθύς μετά τόν τραυματισμόν τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Συντάγματος λοχαγοῦ Ν.Καλομενόπουλου εἰς τήν μάχην τοῦ Σαρανταπόρου, διωρίσθη καί συμμετεῖχε ὡς ἐπιτελῆς εἰς τήν μάχην τῶν Γιαννιτσῶν,εἰς τήν κατάληψιν τῆς Θεσσαλονίκης καί εἰς τίς στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις τῆς Ἠπείρου.Διεκρίθη ἰδιαιτέρως κατά τίς μάχες τοῦ Μπιζανίου,τῆς Ἀετορράχης, τῶν Πεστῶν καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ἅ΄Βαλκανικοῦ πολέμου.Εἰς τόν Β΄Βαλκανικόν πόλεμον διεκρίθη εἰς τίς μάχες τοῦ Κιλκίς καί τῆς Τζουμαγιᾶς καί προήχθη εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ὑπολοχαγοῦ. Παράλληλα συμμετεῖχε κατά τά ἔτη 1918-1919 ὡς Λοχαγός τοῦ 34ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ Στρυμόνος ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ Συνταγματάρχην Τσολακόπουλου καί εἰς τήν ἐκστρατείαν τῆς Οὐκρανίας ἤ Κριμαίας.
Ὡς Διοικητής τοῦ 34ου Συντάγματος συμμετεῖχε εἰς τήν Μικρασιατικήν ἐκστρατείαν ὅπου ἀνέλαβε δράσιν διά τήν ἀπελευθέρωσιν καί τήν προάσπισιν τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀϊδινίου.Ἐφονεύθη τήν 5ην Ἰουλίου 1919.Πρός τιμήν τοῦ ἠρωϊκοῦ χαρακτῆρος,οἱ συμπολεμιστές τοῦ ὀνόμασαν τό ὄχυρον εἰς τό ὁποῖον ἐφονεύθη «Ὀχυρόν Λαλεχού».Τό ἐπιτελεῖο τῆς Μεραρχίας Σμύρνης κατά τό χρονικό διάστημα 21ης-31ης Δεκεμβρίου 1919 τηροῦσε ὡς σύνθημα-παρασύνθημα τῶν περιπολιῶν καί τῶν φυλάκων τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ τίς λέξεις «Λαλεχός-Ὁμουρλού». Τήν ἡμέρα τῆς κηδείας του,ἐν Ἀθῆναι ὑπογράφετο ἡ προαγωγή τοῦ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου.
Ἐτιμήθη μέ τόν Πολεμικόν Σταυρόν Ἀνδρείας Ἅ΄Τάξεως,μέ Γαλλικόν παρασημον,μέ Ἀγγλικόν παρασημον,μέ Διασυμμαχικόν τοιοῦτον,μέ Ἀργυρόν Ἑλληνικόν Σταυρόν,μέ Χαλκοῦν μετάλλιο Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου καί χαλκοῦν μετάλλιον τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου.


Προσθήκη Ὑδραίου θανόντα Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας (ἀπό φύλλα ἐφημερίδων)


Μὲ πάσα ἐπιφύλαξη,επειδή δὲν ὑπάρχουν δημοσιευμένες ἀναφορὲς διὰ Ὑδραίους πεσόντες ἀξιωματικοὺς ἢ στρατιῶτες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας,ἂν συνυπολογιστεῖ και ἡ παράμετρος πὼς οἱ πληροφορίες καὶ τὰ ἰατρικὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀπὸ τὰ σκληρὰ μέτωπα τῶν μαχῶν εἰς τὴν ἐνδοχώρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἦτο εἰς τὸ μέγιστον δυνατὸν βαθμὸν ἔγκυρα καὶ ἀξιόπιστα (ὡς πρὸς τὴν ὀρθότητα τῶν ἐπωνύμων τῶν θανόντων καὶ τραυματιῶν),και λαμβάνοντας ὡς πηγὴ τὶς δημοσιεύσεις αὐτῶν τῶν ἀνακοινωθέντων εἰς τὰ διάφορα φύλλα τῆς ἐφημερίδας «Μακεδονία» τὴν ἐπίμαχη περίοδο 1919-1922, περίοδον κατὰ τὴν ὁποία διεξήχθη ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, ἐντοπίζεται τὸ ὄνομα ἑνὸς Ὑδραίου θανόντα καὶ ἑνὸς Ὑδραίου τραυματία.Συγκεκριμένα:

«Πηγή:Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας «Μακεδονία», Φύλλο 13ης Ὀκτωβρίου 1921, Ἄλλοι νεκροὶ καὶ ἐξαφανισθέντες,Ὀνόματα Μακεδόνων & Θρακῶν Ἡρώων»

ΚΑΡΤΣΟΜΕΡΗΣ Υ.
 «…..Τὸ Γραφεῖον Τύπου τοῦ  Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν ἔδωσε σήμερον λεπτομερῆ κατάλογον τῶν ἐξαφανισθέντων καὶ φονευθέντων ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν τῆς 7ης Μεραρχίας. Ἐκ τοῦ 23ου πεζικοῦ συντάγματος…
…Στρατιῶται:…..Καρτσομέρης Υ.ἓξ Ὕδρας…»


Δὲν ὑπάρχει καταγραφὴ τοῦ μικροῦ ὀνόματος τοῦ θανόντος Ὑδραίου,τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν ἄρχεται ἀπὸ τὸ γράμμα «Υ»;;;;;


Ἀναφορὰ  Ὑδραίου τραυματία Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

Πηγή:Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας «Μακεδονία», Φύλλο 29ης Μαρτίου 1921, «Ἡ χθεσινὴ δεξίωσις ἠρωϊκῶν τραυματιῶν.Τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων πολεμιστῶν πρὸ τοῦ Ἐσκῆ-Σεχήρ.»

«Ὅπως προανηγγείλαμεν διὰ τῶν ἀτμοπλοίων «Ἔλσα» καὶ «Δάφνη» διεκομίσθησαν χθὲς ἐκ Μουδανιῶν 639 τραυματίαι ὑπαξιωματικοὶ καὶ ὀπλίται τοῦ Μικρασιατικοῦ μετώπου τῶν τελευταίων μαχῶν τοῦ Ἐσκη-Σεχήρ…..….Ὀνόματα Τραυματιῶν.Στρατιῶται….
..Παρίσσης Γ.(Ὕδρα)….»


Σημείωσις:Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ὑδραίου πεσόντα καὶ τοῦ Ὑδραίου τραυματία προέκυψε κατόπιν ἐνδελεχοῦς μελέτης τῶν ψηφιακῶν ἀρχείων τῶν κάτωθι ἐφημερίδων:

«..Πηγές:
Ἐφημερίδα Ἐμπρός,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922
Ἐφημερίδα Μακεδονία,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922
Ἐφημερίδα Σκρίπτ,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922..»

Εἰς τὰ φύλλα τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὰ μέτωπα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐδημοσιεύοντο ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα τὰ ὀνόματα τῶν θανόντων ἢ τραυματισθέντων ἢ ἐξαφανισθέντων Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν τῶν Μεραρχιῶν καὶ τῶν Συνταγμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.
Δυστυχῶς εἰς ἀρκετὰ φύλλα τῶν ἐφημερίδων αὐτῶν,δὲν ἀναγράφετο ὁ ἀκριβὴς τόπος καταγωγῆς τῶν θανόντων ἢ τραυματισθέντων ἢ ἐξαφανισθέντων Ἑλλήνων.1939-1949


«..Πηγές:
 Βιβλίον:Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995
 Ἰστοσελίδα Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Γ.Ε.Σ.(Ἀναζήτηση Πεσόντων)
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
(«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.4(194),Ἔτος 17ον Ἀπρίλιος 1957),(Ἄρ.5(195),Ἔτος 17ον Μάϊος 1957),(Ἄρ.6(196),Ἔτος 17ον Ἰούνιος 1957), Ἄρθρον:Ὑδραϊκον Πάνθεον «Ὁ ἥρως Παῦλος Ἔμμ. Λαμπρινούδης,Ἐπίκουρος Ἀνθυποπλοίαρχος 1916-1943,Νικόλαου Γ.Χαλιορή»
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1939-1949
ΥΔΡΑΙΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 1940-1949)
15
ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΕΣ  ΥΔΡΑΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1939-1945 (ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΞ'ΑΥΤΩΝ  ΥΔΡΑΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 1940-1949) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ ΑΝΩΘΕΝ
53
ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1940-1944
7
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Δ.Σ.Ε.Ν ΥΔΡΑΣ (1939-1945) (ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞ'ΑΥΤΩΝ  ΥΔΡΑΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ,ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 1940-1949) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ ΑΝΩΘΕΝ
13
ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1944-1949
6
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ
94


Ἐπὶ τῆς βάσεώς του  Ἀναθηματικοῦ Μνημείου εἰς μνήμην τῶν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» Ὑδραίων πεσόντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν κατὰ τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς Πολέμους (Α΄& Β΄) τῆς διετίας 1912-1913 (ἐντὸς τοῦ προαύλιου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας) ἀναγράφονται ἐπίσης καὶ τὰ  ὀνόματα τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945 καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου 1946-1949.

Συγκεκριμένα ἔχουν ἀναγραφεῖ τὰ ἑξῆς ὀνόματα:

Σημείωσις: Ἐντὸς τῆς παρενθέσεως ἀναγράφεται ὁ τόπος καὶ ἡ ἡμερομηνία ποὺ ἀπεβίωσαν οἱ Ὑδραῖοι στρατιῶται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐμφυλίου πολέμου βάσει τῶν πηγῶν εἰς τὶς ὁποῖες  ἔχουν καταγεγραφεῖ.


“….ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
1940-1949

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΒΑΝΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Βανός Παναγιώτης του Δημητρίου
Στρατιώτης 8ου Συντάγματος Πεζικοῦ. Ἀπεβίωσε 20-12-1940.Περιοχή:Γκολέμι Β/Δ Αργυροκάστρου.
(Πηγή: Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995)
ΓΚΙΩΝΗΣ Ε.ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Σ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007),(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΓΡΥΠΑΙΟΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Γρυπαῖος Ἰωάννης τοῦ Γεωργίου.
Στρατιώτης 67ου Συντάγματος Πεζικοῦ.Ἀπεβίωσε  09-03-1941.Περιοχή:Μετζγκοράνη, Δυτικὰ Κλεισούρας.
(Πηγή: Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995)
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Π.ΑΓΓΕΛΟΣ
Κοτρώνης Ἄγγελος τοῦ Πέτρου
(Στρατιώτης 110/5ης Μονάδας.Απεβίωσε 29-12-1940.Περιοχή:Κορώνη (Αργυροκάστρου) (Πηγή: Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995)
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Σ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η .ΣΠΗΛΙΟΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007),(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ Α .ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρίσσης Ἰωάννης τοῦ Ἀντωνίου
Στρατιώτης 8ου Συντάγματος Πεζικοῦ. (Γεννηθεῖς τὸ 1911).Ἀπεβίωσε 20-12-1940.
(Ἰστοσελίδα Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Γ.Ε.Σ.(Ἀναζήτηση Πεσόντων)
 ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ Ν.ΜΙΧΑΗΛ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Ε.ΠΑΥΛΟΣ
Ἐγγονὸς ἐκ τῆς μητρὸς τοῦ Δέσποινας,τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου. Ἐγεννήθη ἐν Λονδίνῳ τὴν 4ην Μαρτίου 1916.Πατέρας τοῦ ἦτο ὁ Χιώτης Ἐμμανουὴλ Λαμπρινούδης. Τὴν 10ην Δεκεμβρίου1942 ὀνομάσθηκε Σημαιοφόρος,ἐνῶ τὸν Ἰανουάριου τοῦ 1943,καθ’ ἐπιθυμίαν του,ἐτοποθετήθη εἰς τὸ Ὑποβρύχιον «Κατσώνης» (Ὑποβρύχιον ΥΙ). Παρουσιάσθη αὐτοβούλως εἰς τὸν Ἀνώτατον Διοικητὴν Ὑποβρυχίων,ὅταν οὗτος ἐζήτησεν τέσσερις νέους ἀξιωματικοὺς διὰ τὴν ὑπηρεσίαν του.Τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 1943 καὶ ἐνῶ τὸ ὑποβρύχιο «Κατσώνης» εὐρίσκετο ἀνοικτά της νήσου Σκύρου,ἔχοντας ὡς στόχον τὴν καταβύθισιν τοῦ ἐπιτεταγμένου ἐκ τῶν Γερμανῶν γαλλικοῦ πλοίου «Simfra», ἐντοπίσθη παρὰ ἰσχυρᾶς γερμανικῆς κορβέτας 1.000 τόνων.Κατὰ τὴν ναυμαχίαν ποὺ ἐπακολούθησε, ὁ Παῦλος Λαμπρινούδης,εὐρισκόμενος παρὰ τὸ πρυμναῖον πυροβόλον τοῦ ὑποβρυχίου, ἐρρίφθη νεκρὸς κατὰ τὴν διάρκεια ἀνταλλαγῆς πυρῶν.
Πηγή:(«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.4(194),Ἔτος 17ον Ἀπρίλιος 1957),(Ἄρ.5(195),Ἔτος 17ον Μάϊος 1957),(Ἄρ.6(196),Ἔτος 17ον Ἰούνιος 1957), Ἄρθρον:Ὑδραϊκον Πάνθεον «Ὁ ἥρως Παῦλος Ἔμμ.Λαμπρινούδης,Ἐπίκουρος Ἀνθυποπλοίαρχος 1916-1943,Νικόλαου Γ.Χαλιορή»
ΚΟΣΜΙΤΗΣ Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΣΚΟΥΖΑΣ Κ.ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Σκουζᾶς Θεόφιλος τοῦ Κωνσταντίνου
Στρατιώτης 13ου Συντάγματος Πεζικοῦ.Ἀπεβίωσε 15-03-1941.Περιοχή: Ὕψωμα Μάλι Σπαντάριτ (Ὕψος:1.110,00)Β/Ἃ Μπούμπεσι).
(Πηγή: Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995)….»


Προσθήκη Ὑδραίου πεσόντα Β΄Παγκοσμίου Πολέμου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.ΧΟΥΛΗΣ
Τὸ ὄνομα τοῦ πεσόντος αὐτοῦ δημοσίευσε σὲ μελέτη του, ὁ Γεώργιος Καλαφάτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
1939-1945.
Τραυματίες κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον πόλεμον

ΓΚΙΚΑΣ ΤΡΥΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Ἁπάντες ὑπέστησαν ἀκρωτηριασμούς (οἱ δύο πρῶτοι καί τῶν δύο ποδῶν)


1939-1945
Ἀπολεσθέντες κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον πόλεμον Ὑδραῖοι Ναυτικοὶ

Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 64 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004)


Κατόπιν ἐνδελεχοῦς καὶ ἐμπεριστατωμένης μελέτης (ἀρχομένης ἀπὸ τοῦ ἔτους 1995),ὁ Ὑδραῖος πλοίαρχος καὶ μελετητὴς Θεόδωρος Κρεμαστιώτης, ἐπιδιώκοντας νὰ ἐξαλείψει τὶς σημαντικότατες ἐλλείψεις που διεπιστώθηκαν εἰς τὴν καταγραφὴ τῶν ὀνομάτων τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, συμπεριλαμβανομενῆς καὶ τῆς περιόδου τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως, συνεκέντρωσε πενήντα ἕνα νέα ὀνόματα Ὑδραίων ναυτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τὴν ζωὴ τοὺς κατὰ τὴν διάρκεια νηοπομπῶν ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Συμμαχικῶν δυνάμεων.

Ἐν ἔτει 2004, Ἐπιτροπὴ «Ὑδραίων Συμπατριωτῶν» (μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης ,ὁ Εὐάγγελος Κιάφας καὶ ὁ Γεώργιος Μπουντούρης),ἔχοντας τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὕδρας ἐσχεδίαζε τὴν δημιουργία  Ἀναθηματικῆς Στήλης τῶν Ἀπωλεσθέντων Ὑδραίων Ναυτικῶν κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον 1935-1945.

Μάλιστα, ὁ Φιλυδραῖος καλλιτέχνης Σωτήριος Ξενάκης εἶχε προτείνει τὴν δικιά του σχεδιαστικῆ πρόταση διὰ τὴν δημιουργία τοῦ Μνημείου τῶν πεσόντων Ὑδραίων Ναυτικῶν. Τὸ μνημεῖο εἰς τὴν γενικήν του μορφὴ θὰ ὁμοίαζε,ἐφ’ὅσον κατασκευάζετο, μὲ τὸ Μνημέιο Κολμανιάτη καὶ τὸ Μνημεῖο Πεσόντων Ἀποφοίτων ΑΣΔΕΝ ΥΔΡΑΣ 1939-1945.Τὸ σχέδιο δημοσιεύθηκε εἰς το Περιοδικὸν του Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή, Τεῦχος Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004).

«…Στὸ ἀνοικτὸ μαρμάρινο βιβλίο θὰ ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν φονευθέντων ναυτικῶν.Στὸ δὲ ἄνωθεν αὐτοῦ πάπυρον θὰ ἀναγράφεται μικρὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιόν του Περικλέους.Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ Ἀνοικτοῦ βιβλίου δυνατὸν νὰ προστεθοῦν χάλκινοι πυρσοί,ποὺ θὰ ἀνάβουν μὲ λάδι…»

Τὰ ὀνόματα ποὺ συγκέντρωσε ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης ἦτο τὰ κάτωθι:
(ἐντὸς παρενθέσεως σημειώνονται καὶ ἀναφορὲς τοῦ Χρήστου Ι.Χριστοδούλου,τοῦ Χρήστου Ντούνη και Γεωργίου Μ.Καλαφάτη διὰ τοὺς πεσόντες):ΒΕΤΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 17ην Ὀκτωβρίου 1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΒΡΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτίως τῆς Ἰρλανδίας,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.
Εἰδικότης:Ναύκληρος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 2αην Νοεμβρίου  1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΡΗΝΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
Αναφέρεται με το επώνυμο Γαλιώτης.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλη τοῦ πληρώματος ἦτο ἐπίσης καὶ οι Ὑδραῖοι Ντοῦσκος Ἰωάννης, Καρακατσάνης Κυριακος,Φίσκας Ιωάννης καὶ Καραγιάννης Κυριακος
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
Ἀπωλέσθη τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου,εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του.Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΑΓΓΕΛΟΣ» Νηολόγιον Ὕδρας:123,ἰδιοκτησίας Λουκᾶ Κοτρώνη,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως τῆς Σούδας ἀπὸ κανονιοβολισμὸν Βρετανικοῦ πλοίου.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸ πλοῖο ἦτο ὁλικῆς χωρητικότητος 59 κόρων.
Τὸ πλήρωμα ἀπωλέσθη ὅταν ἐβλήθη ἡ σωστικὴ λέμβος εἰς τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς,δέκα μίλια ἀνοικτά του Κάβου Μαλεχᾶ.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
Ἀπωλέσθη τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου,εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του.Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Τὸ πλοῖο ἦτο ὁλικῆς χωρητικότητος 59 κόρων.
Τὸ πλήρωμα ἀπωλέσθη ὅταν ἐβλήθη ἡ σωστικὴ λέμβος εἰς τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς,δέκα μίλια ἀνοικτά του Κάβου Μαλεχᾶ.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πατρώνυμο:Ἰωάννου.Εἰδικότης:Θαλαμηπόλος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 30ην Ἰανουαρίου    1944, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΟΛΓΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ἔις τὸν κόλπον Ἄντεν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ Ι.
Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 30ην Οκτωβρίου  1939, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικά της Ἰρλανδίας, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΔΑΝΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.
Πατρώνυμο:Παναγιώτου.Ἐτῶν 27.Εἰδικότης:Θερμαστής.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 17ην Μαρτίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΟΥΝΤ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ἀνατολικῶς τῶν ἀκτῶν τοῦ Καναδᾶ, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Ἐτῶν 40.Εἰδικότης:Ξυλουργός.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 31ην Ἰανουαρίου  1940, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτιοδυτικῶς τῆς Ἀγγλίας τὴν 28ην Ἰανουαρίου  1940, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Ἀρχικῶς διασωθεῖς,ἐπιβιβάστη εἰς τὴν σωστικὴν λέμβον τοῦ πλοίου,εἰς τὴν ὁποία παρέμεινε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας κωπηλατώντας μετὰ τῶν ὑπολοίπων του πληρώματος.Τελικῶς ἀπεβίωσε τὴν 31ην Ἰανουαρίου 1940,λόγω τοῦ δριμὺ ψύχους.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΔΕΛΗΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ.
Πατρώνυμο:Τζώρτζη.Εἰδικότης:Β΄Μηχανικός.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου 1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΔΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.
Πατρώνυμο:Παναγιώτου. Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 29ην Νοεμβρίου 1943, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΑΝΟΥ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸ κόλπον τοῦ Ἄντεν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.(Ἀναφέρεται ὡς παλλινοστούμενος)
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΖΩΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
Πατρώνυμο:Ἀγγέλου.Εἰδικότης:Ναύκληρος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰανουαρίου  1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΟΥΝΤ ΚΗΘΑΙΡΩΝ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸ St John του Καναδά,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΖΩΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ἐτῶν 21.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 21ην Νοεμβρίου 1940, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΒΙΚΤΩΡΙΑ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικῶς τῆς Ἰρλανδίας,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.
ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ἐτῶν 28.Εἰδικότης:Ὑποπλοίαρχος Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (1931). Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22aν Ιανουαρίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Δ/Ξ «OLYMPIC»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτίως τῶν Βερμούδων.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ.
Πατρώνυμο:Γεώργιος.Ἐτῶν 27.Εἰδικότης:Θερμαστής.. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλη τοῦ πληρώματος ἦτο ἐπίσης καὶ οι Ὑδραῖοι Ντοῦσκος Ἰωάννης, Καρακατσάνης Κυριακος,Φίσκας Ιωάννης και Γαλιῶτος Κωνσταντῖνος.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.
Πατρώνυμο:Δημήτριος.Ἐτῶν 46.Εἰδικότης:Ναύτης. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες,ἀπὸ τορπιλλισμὸ. Μέλη τοῦ πληρώματος ἦτο ἐπίσης καὶ οι Ὑδραῖοι Ντοῦσκος Ἰωάννης,Καραγιάννης Κυριακος,Φίσκας Ιωάννης και Γαλιῶτος Κωνσταντῖνος.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πατρώνυμο:Ἰωάννου.Εἰδικότης:Ναύτης. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 5ην Σεπτεμβρίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ανοικτά τῶν ἀκτῶν τῆς Κένυας, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλος τοῦ πληρώματος ἦτο ὁ ἐπίσης Ὑδραῖος Λεμπέσης Ἠλίας τοῦ Νικολάου.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΑΤΡΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
Πατρώνυμο:Δημητρίου.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 15ην Μαΐου 1943, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΡΟΥΣΩ ΛΟΓΟΘΕΤΗ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς ἀτλαντικὲς ἀκτὲς τοῦ Ἰσημερινοῦ, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΚΟΝΤΟΠΥΘΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ.
Πατρώνυμο:Δημητρίου.Εἰδικότης:Ναύκληρος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 8ην Ιουνίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ἀνατολικῶς τῆς Μαδαγασκάρης,ἀπὸ κανονιοβολισμὸν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
 ΚΟΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.
Πατρώνυμο:Κυριάκου.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22αν Ἰανουαρίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικῶς τῆς Ἰρλανδίας,λόγω ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΟΤΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ.
Πατρώνυμο:Κωνσταντίνου.Εἰδικότης:Απόφοιτος Σχολής Ύδρας.Ἀπωλεσθεῖς κατά την διάρκεια τῶν γεγονότων τῶν Δεκεμβριανῶν,ἐν ἔτει 1944, εὐρισκόμενος ἐπὶ τοῦ Θωρηκτοῦ τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ «ΑΒΕΡΩΦ».
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949,σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο  Ι.Χριστοδούλου & Γεώργιο Καλαφάτη
Βιβλίον:(Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
Πατρώνυμο:Δημητρίου.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22αν Μαΐου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως της Σούδας, λόγω ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς..
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.
ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949,σύμφωνα μὲ τὸν Γεώργιο Καλαφάτη
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΚΡΙΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π.
Εἰδικότης:Πλοίαρχος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 27ην Σεπτεμβρίου  1944, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΣΑΛΩΜΕΑ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορειοδυτικῶς τῆς Λήμνου,ἀπὸ πολεμικὴν ἐνέργειαν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΛΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε.
Το όνομά του ήδη έχει αναγραφεί εις την αναθηματική στήλη εἰς μνήμην τῶν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» Ὑδραίων πεσόντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν κατὰ τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς Πολέμους (Α΄& Β΄) τῆς διετίας 1912-1913 (ἐντὸς τοῦ προαύλιου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας)
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
Πατρώνυμο:Νικολάου.Εἰδικότης:Β.Μηχανικός.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 29ην Νοεμβρίου  1943, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΑΝΟΥ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἄντεν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Β.
Πατρώνυμο:Βασιλείου.Εἰδικότης:Γ.Μηχανικός.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 15ην Αὐγούστου  1940, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΣΠΑΣΙΑ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸν Βόρειον Ἀτλαντικὸν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Ν.
Πατρώνυμο:Νικολάου.Εἰδικότης:Ναύκληρος.. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 5ην Σεπτεμβρίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ανοικτά τῶν ἀκτῶν τῆς Κένυας, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλος τοῦ πληρώματος ἦτο ὁ ἐπίσης Ὑδραῖος Κατραμάδος Χρήστος.
 Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΜΑΓΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.
Ἀπωλέσθη τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου,εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του.Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Εἰδικότης:Μηχανικός.Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΑΓΓΕΛΟΣ» Νηολόγιον Ὕδρας:123, ἰδιοκτησίας Λουκᾶ Κοτρώνη,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως τῆς Σούδας ἀπὸ κανονιοβολισμὸν Βρετανικοῦ πλοίου.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸ πλοῖο ἦτο ὁλικῆς χωρητικότητος 59 κόρων.
Τὸ πλήρωμα ἀπωλέσθη ὅταν ἐβλήθη ἡ σωστικὴ λέμβος εἰς τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς,δέκα μίλια ἀνοικτά του Κάβου Μαλεχᾶ.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΜΑΓΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Κ.
Ἀπωλέσθη τὴν 3ην Μαΐου 1944 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τῆς βάρκας τοῦ Ἐλευθέριου Τσιγκάρη,τὸ ὁποῖο μετέφερε τρόφιμα εἰς τοὺς λοιμοκτονούντας κατοίκους τῆς Ὕδρας.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.
Ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης συμπεριλαμβάνει εἰς τὸν κατάλογον τῶν Ὑδραίων πεσόντων ναυτικῶν τὸν ἰδιοκτήτην καὶ κυβερνήτην Εὐστράτιον Μακρυγιάννη.
Ἐν ἀντιθέσει,ὁ Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,ἀναφέρει ὡς ἀπωλεσθέντα ἐκ τοῦ πληρώματος μόνο τὸν Νικόλαον Δημητρίου Χατζηγεωργίου.Τὰ ὑπόλοιπα μέλη τοῦ πληρώματος ἦταν οἱ ἐξίσου Ὑδραῖοι (διασωθέντες) Ἡρακλῆς Ἰορδανίδης-ἐτῶν 33,Ἀνδρέας Μαραγκός-ἐτῶν 46,Σ.Γ.Ρέντουλας-ἐτῶν 40.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
Το πλοίο  Π/Κ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»,νηολόγιον Ὕδρας:789,ἰδιοκτησίας Εὐστράτιου Μακρυγιάννη,ἐβυθίσθη εἰς το Στενόν της Ύδρας κατὰ τὴν διάρκεια ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς. Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ἀπωλέσθη τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου,εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του.Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΑΓΓΕΛΟΣ» Νηολόγιον Ὕδρας:123, ἰδιοκτησίας Λουκᾶ Κοτρώνη,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως τῆς Σούδας ἀπὸ κανονιοβολισμὸν Βρετανικοῦ πλοίου.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸ πλοῖο ἦτο ὁλικῆς χωρητικότητος 59 κόρων.
Τὸ πλήρωμα ἀπωλέσθη ὅταν ἐβλήθη ἡ σωστικὴ λέμβος εἰς τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς,δέκα μίλια ἀνοικτά του Κάβου Μαλεχᾶ.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
Το όνομά του ήδη έχει αναγραφεί εις την αναθηματική στήλη εἰς μνήμην τῶν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» Ὑδραίων πεσόντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν κατὰ τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς Πολέμους (Α΄& Β΄) τῆς διετίας 1912-1913 (ἐντὸς τοῦ προαύλιου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας)
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.
Πατρώνυμο:Ἐμμανουὴλ.Εἰδικότης:Ὑποπλοίαρχος.Ἀπωλεσθεῖς τον Αὐγούστον  1940,ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εὐρισκόμενος εἰς τὴν Καζαμπλάκαν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ.
Πατρώνυμο:Θεοχάρης.Ὁ Χρῆστος Ντούνης τὸν ἀναφέρει μὲ τὸ ἐπώνυμο:Ντοῦσκος.Ἐτῶν 31.Εἰδικότης:Ναύτης. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλη τοῦ πληρώματος ἦτο ἐπίσης καὶ οι Ὑδραῖοι Γαλιῶτος Κωνσταντῖνος,Καρακατσάνης Κυριακος,Φίσκας Ιωάννης καὶ Καραγιάννης Κυριακος.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης.Σημειώνει ὡς πατρώνυμο τὸ ὄνομα Θεοχάρης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.
Πατρώνυμο:Κυριάκου.Εἰδικότης:Μάγειρος.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22αν Ιανουαρίου 1943, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικῶς τῶν Ἀζορῶν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ. (Εἰς τὸ ἐκδοθὲν,ἐν ἔτει 2003 βιβλίο του,ἀναφέρεται ὡς ἔτος βύθισις τὸ 1942)
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης μὲ τὸ ἐπώνυμο Παπαντελής.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΠΕΤΡΑΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.
Πατρώνυμο:Χρήστου.Ἐτῶν:33.Εἰδικότης:Ξυλουργὸς.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 17ην Ὀκτωβρίου 1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΣΑΜΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικῶς τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἀπὸ τορπιλλισμὸ,κατὰ τὴν διάρκειαν ἕνος ἐκ τῶν πλόων τοῦ πρὸς ἀνεφοδιασμὸν τῆς πολιουρκούμενης πόλεως Τομπρούκ.
Μετά θάνατον ετιμήθη με τον Πολεμικόν Σταυρόν Γ΄τάξεως.
Τὸ πλοῖον εἶχε ἐπιταχθεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.Ἀκολούθησε τὸν Ἑλληνικὸν Στόλον εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ ἐβυθίσθη τὴν 17ην Ὀκτωβρίου 1941,ὤρα 17:30 (στίγμα:31,2Ο Βόρειο, 28,8ο Ἀνατολικό)
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
Πατρώνυμο:Ἰωάννου.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 14ην Φεβρουάριου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΕΡΟΠΗ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη δυτικῶς τῆς Ἰρλανδίας,ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
 ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.
Ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης τον συμπεριλαμβάνει εἰς τὸν κατάλογον τῶν Ὑδραίων πεσόντων ναυτικῶν. Ὁ Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης, ἀναφέρει ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ»,τὸν Παναγιώτη Ποῦλο,ἐτῶν 35,ἓξ Ὕδρας,ἀλλὰ δὲν τὸν συγκαταλέγει εἰς τὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες.Τὸ πλοῖο ἐβυθίσθη τὴν 29ην Ἰουνίου 1943 εἰς τὸ Στενὸν τῆς Ὕδρας,λόγω ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Συμμαχικῶν δυνάμεων.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΡΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.
Ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης τον συμπεριλαμβάνει εἰς τὸν κατάλογον τῶν Ὑδραίων πεσόντων ναυτικῶν. Ὁ Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης, ἀναφέρει ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»,τὸν Ράππα Δημήτριο,ἐτῶν 59,ἓξ Ὕδρας,ἀλλὰ δὲν τὸν συγκαταλέγει εἰς τὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες.Ἀπωλέσθησαν μόνο οἱ ὀκτὼ ἐπιβάτες τοῦ πλοίου καὶ ὄχι τὸ πλήρωμα.Τὸ πλοῖο ἐβυθίσθη τὴν 25ην Μαΐου 1943 βορειανατολικῶς τοῦ ἀκρωτηρίου Σπάθα τῆς Κρήτης,λόγω ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Συμμαχικῶν δυνάμεων.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χ.
Πατρώνυμο:Χρήστου.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 14ην Ἰουλίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΝΙΚΟΚΛΗΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Τὸν ἀναφέρει καὶ ὁ Γεώργιος Μ.Καλαφάτης
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δ.
Ὁ Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης ἀναφέρει τὸν πεσόντα «ΤΣΙΓΚΑΡΗ Δ»,χωρὶς νὰ μνημονεύει τὸ βαφτιστικὸ ὄνομα.Διὰ τὸν συγκεκριμένον πεσόντα ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 5ην Δεκεμβρίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΡΗΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὴν Μπιζέρτα, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.
Ἀπωλέσθη τὴν 3ην Μαΐου 1944 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τῆς βάρκας τοῦ Ἐλευθέριου Τσιγκάρη,τὸ ὁποῖο μετέφερε τρόφιμα εἰς τοὺς λοιμοκτονούντας κατοίκους τῆς Ὕδρας.
ΦΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ἐτῶν:33.Εἰδικότης:Ναύτης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου  1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες, ἀπὸ τορπιλλισμὸ.Μέλη τοῦ πληρώματος ἦτο ἐπίσης καὶ οι Ὑδραῖοι Γαλιῶτος Κωνσταντῖνος,Καρακατσάνης Κυριακος,Ντούσκος Ιωάννης καὶ Καραγιάννης Κυριακος.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003
 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εἰδικότης:Ναύτης. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 4ην Ἀπριλίου 1941, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»,νηολόγιον Ὕδρας:789,ἰδιοκτησίας Εὐστράτιου Μακρυγιάννη,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς το Στενόν της Ύδρας κατὰ τὴν διάρκεια ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.
Ἀπωλέσθη τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου,εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του.Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Τὸ πλοῖο ἦτο ὁλικῆς χωρητικότητος 59 κόρων.
Τὸ πλήρωμα ἀπωλέσθη ὅταν ἐβλήθη ἡ σωστικὴ λέμβος εἰς τὴν ὁποίαν εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς,δέκα μίλια ἀνοικτά του Κάβου Μαλεχᾶ.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000

  
Προσθῆκες ἐπὶ τοῦ καταλόγου ἀπωλεσθέντων Ὑδραίων Ναυτικῶν του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη παρὰ τοῦ Γεώργιου Καλαφάτη,Χρήστου Χριστοδούλου καὶ Χρήστου Ντούνη


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
*Ὁ Χρηστος Χριστοδούλου τὸν ἀναφέρει ὡς πεσόντα «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ἢ ΤΣΕΣΜΕΛΗ» πλοίαρχο τῆς μπρατσέρας τοῦ Ε.Ν Λουκᾶ Κοτρώνη.Σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο Χριστοδούλου, εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ὑδραίων ποὺ ἀπωλέσθησαν τὴν 21ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τοῦ μηχανοκάϊκου «Ἄγγελος Κοτρώνης» ,τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε εἰς νηοπομπὴν γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.Ἡ μπρατσέρα τοῦ Λουκᾶ Κοτρώνη,(τὴν εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὸν Μιχάλη Σαραντόπουλο),ἀπεκαλεῖτο εἰς τὴν Ὕδραν ὡς «Μαγαζάρα» λόγω τοῦ ἐκτοπίσματός του. Ἐβυθίσθη ἐκ τῶν βρετανικῶν ἀεροπλάνων,ὄντας ἐπιτεταγμένο ἐκ τῶν Γερμανῶν.
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007
Ἐτῶν 24.Εἰδικότης:Κυβερνήτης. Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Π/Κ «ΑΓΓΕΛΟΣ» Νηολόγιον Ὕδρας:123, ἰδιοκτησίας Λουκᾶ Κοτρώνη,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορείως τῆς Σούδας ἀπὸ κανονιοβολισμὸν Βρετανικοῦ πλοίου
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΦΑΣ
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΝΑΣ
Εἰδίκοτης:Ναύτης.Γεννηθεῖς:Ἓν ἔτει 1916.Ἀπωλεσθεῖς  τὴν 20ην Μαΐου 1941 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» το οποίο εβυθίσθη 15 μίλια ανοικτά των Χανίων,κατευθυνόμενο προς Σούδαν,ενώ συμμετείχε εις Γερμανικήν νηοπομπήν.
Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΚΟΣ
Ἀπωλέσθη τὴν 3ην Μαΐου 1944 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τῆς βάρκας τοῦ Ἐλευθέριου Τσιγκάρη,τὸ ὁποῖο μετέφερε τρόφιμα εἰς τοὺς λοιμοκτονούντας κατοίκους τῆς Ὕδρας.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΖΕΣ
Ἀπωλεσθεῖς  τὴν 3ην Μαΐου 1944 ὡς μέλος τοῦ πληρώματος τῆς βάρκας τοῦ Ἐλευθέριου Τσιγκάρη,τὸ ὁποῖο μετέφερε τρόφιμα εἰς τοὺς λοιμοκτονούντας κατοίκους τῆς Ὕδρας.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς)1939-1945.
Ἀπολεσθέντες κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον απόφοιτοι Δ.Σ.Ε.Ν Ύδρας

Μνημεῖο  Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον αποφοίτων Δ.Σ.Ε.Ν ΎδραςΠαραπλεύρως τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (Ἀρχοντικὸν Τσαμαδού),ἔχει ἀνεγερθεῖ Ἀναθηματικὸ Μνημεῖο ὑπὲρ μνήμης τῶν πεσόντων (Δ.Σ.Ε.Ν) Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Β΄Παγκοσμίο πολέμου.

Εἰς τὸ ἀνεγερθὲν μνημεῖο ἐκτὸς τῶν Ὑδραίων ἀποφοίτων,ἀναγράφονται καὶ τὰ ὀνόματα πεσόντων ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς πατρίδος μας.Εἰς τὸ μνημεῖον ἔχουν καταγεγραφεῖ τὰ ἑξῆς ὀνόματα:

Σημείωσις:Ἐντὸς παρενθέσεως οἱ πληροφορίες ποὺ κατέγραψε ὁ Ἀντιναυάρχος Χρῆστος Ντούνης.(Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής ,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997)ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΣΕΝ ΥΔΡΑΣ
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟΝ 1939-1945
ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΤΩΝ 32
Εἰδικότης:Θερμαστὴς. Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (1931),έξ Ἀργαλαστὴς  Βόλου.Ἀπωλεσθεῖς εν έτει 1941,πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς Κρήτης.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής ,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 28
Ἐτῶν 28.Εἰδικότης:Ὑποπλοίαρχος Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,έξ Ὕδρας. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22aν Ιανουαρίου 1942, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Δ/Ξ «OLYMPIC»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτίως τῶν Βερμούδων.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Σημείωσις:Τὸ ὄνομά του,εἶχε προταθεῖ ἀπὸ τὸν πλοίαρχο Θεόδωρο Κρεμαστιωτη νὰ συμπεριληφθεῖ εἰς τὴν σχεδιαζόμενην νὰ ἀνεγερθεῖ Ἀναθηματική Στήλη τῶν Ἀπωλεσθέντων Ὑδραίων Ναυτικῶν κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον 1935-1945.
ΚΑΡΑΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΤΩΝ 28
Πατρώνυμον:Ἠρακλέους.Ἐτῶν 28.Εἰδικότης:Ὑποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (1933),ἐκ Καλύμνου.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 7ην Ιανουαρίου 1945, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΟΥΝΤ ΟΘΡΥΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸν Τάμεσην ποταμὸν ἔπειτα ἀπὸ σύγκρουσιν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΩΝ 23
Ἐτῶν 23.Εἰδικότης:Ἀνθυποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 14ην Ἰουνίου 1940, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΑΝΤΩΝ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ», τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη βορειοδυτικῶς τοῦ Φινίστερο,ἀπὸ τορπιλλισμον.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΕΤΩΝ 26
 Πατρώνυμον:Σπυρίδωνος.Ἐτῶν 29.Εἰδικότης: Ἀνθυποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,ἐκ Κεφαλληνίας.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 25ην Ἰουνίου 1941,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὶς Ἀζόρες, ἀπὸ τορπιλλισμὸ..
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΡΑΣΣΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΩΝ 32
Πατρώνυμον:Ἰωάννου.Ἐτῶν 29.Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας(1935),ἐκ Σύρου.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 2αν Μαΐου 1945,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Ναρκαλιευτικοῦ  «ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐναυάγησεν ἀνοικτά της Ζούρβας.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΩΝ 24
Ἐτῶν 21.Εἰδικότης: Ἀνθυποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,ἐξ Ἰθάκης. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 28ην Ἰανουαρίου 1941,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτιοδυτικῶς τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τορπιλλισμόν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΧΙΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 22
Πατρώνυμον:Κωνσταντίνου.Ἐτῶν 22. Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας(1938),ἐκ Πειραιῶς.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 9ην Ἰουνίου 1940,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΞ ΓΟΥΛΦ», τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς την  Ρουέν της Γαλλίας,κατά την διάρκειαν ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΤΩΝ 24
Πατρώνυμον:Γεωργίου.Ἐτῶν 24.Εἰδικότης:Ὑποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,ἐκ Σύρου.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 17ην Μαρτίου 1942,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΜΑΟΥΝΤ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ἔις τὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τοῦ Καναδᾶ,ἀπὸ τορπιλλισμόν καθώς εκτελούσε πλού ἀπὸ τὴν Βαλτιμόρη πρὸς Λισαβόνα  Πορτογαλία.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΤΩΝ 25
Πατρώνυμον:Μιχαὴλ.Ἐτῶν 24.Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,ἐκ Χίου. Ἀπωλεσθεῖς ὡς μέλος τῆς Βρετανικῆς ἀεροπορίας RAF,εἰς τὴν ὁποίαν κατετάγη ὡς πιλότος πολεμικοῦ ἀεροσκάφους,κατὰ τὴν διάρκεια ἀερομαχίας,ἐν ἔτει 1944,κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ἀποβιβάσεως τῆς Νορμανδίας.Ὁ ἐφοπλιστὴς πατέρας του,ὀνόμασε εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ λίμπερτυ «ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ».
 Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 24
Πατρώνυμον:Παναγιώτου.Ἐτῶν 24.Εἰδικότης: Ἀνθυποπλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 15ην Σεπτεμβρίου 1941,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΠΗΓΑΣΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη εἰς τὸν Βόρειον Ἀτλαντικὸν, ἀπὸ τορπιλλισμὸ..
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΤΩΝ 19
Πατρώνυμον:Ἀποστόλου.Ἐτῶν 19.Εἰδικότης:Δόκιμος Πλοίαρχος,Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (1939),ἐξ Ἰθάκης.Ἀπωλεσθεῖς τὴν 2αν Φεβρουαρίου 1941,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΠΕΡΣΕΥΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη ἀνατολικῶς τῶν Ἀζορῶν,ἀπὸ κανονιοβολισμὸν..
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
 ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΤΩΝ 21
Ἐτῶν 21.Εἰδικότης: Δόκιμος Πλοίαρχος, Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας. Ἀπωλεσθεῖς τὴν 22αν Μαρτίου 1941,ὡς μέλος τοῦ πληρώματος Φ/Γ «ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,τὸ ὁποῖο ἐβυθίσθη νοτίως τῆς Κρήτης, κατὰ τὴν διάρκεια ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΩΝ 24
Ἐτῶν 21.Εἰδικότης: Δόκιμος Πλοίαρχος, Ἀπόφοιτος Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας,ἐξ Ἀργοστολίου Κεφαλληνίας. Συνελλήφθη ἐν ἔτει 1941,καὶ ἀπεστάλη ὡς αἰχμάλωτος εἰς το Γερμανικὸν στρατόπεδον Νταχάου ὅπου καὶ ἀπεβίωσεν.
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
ΚΟΤΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΤΩΝ 21
Πατρώνυμο:Κωνσταντίνου.Απόφοιτος Σχολής Ύδρας.Ἀπωλεσθεῖς κατά την διάρκεια τῶν γεγονότων τῶν Δεκεμβριανῶν,ἐν ἔτει 1944, εὐρισκόμενος ἐπὶ τοῦ Θωρηκτοῦ τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ «ΑΒΕΡΩΦ».
Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949,σύμφωνα μὲ τὸν Χρῆστο  Ι.Χριστοδούλου & Γεώργιο Καλαφάτη
Σημείωσις:Τὸ ὄνομά του,εἶχε προταθεῖ ἀπὸ τὸν πλοίαρχο Θεόδωρο Κρεμαστιωτη νὰ συμπεριληφθεῖ εἰς τὴν σχεδιαζόμενην νὰ ἀνεγερθεῖ Ἀναθηματική Στήλη τῶν Ἀπωλεσθέντων Ὑδραίων Ναυτικῶν κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον 1935-1945.1940-1944.Ἐθνικὴ Ἀντίστασις


Πηγή:(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)


Τὴν 21ην Ἰουνίου 1984,κατὰ τὴν συνεδρίασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας,ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας Κωνσταντῖνος Καλογιάννης,ἀπήυθηνε εἰς τὸν Δήμαρχον Ὑδραίων Θεόφιλον Σαΐτη καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πρόσκληση διὰ συνεδρίασιν μὲ θέμα τὴν ἀποκατάσταση τῶν Ὑδραίων ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνεδριάσεως,ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐπρότεινε τὴν ἀνέγερση ἀναθηματικῆς στήλης ὑπὲρ τῶν Ὑδραίων πεσόντων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944.

Τὴν 5ην Ἀπριλίου 1985,σὲ νέα συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας,ἀνεγνώσθη (θέμα 13ο) ἐπιστολὴ τοῦ Θεμιστοκλῆ Ραφαλία μὲ θέμα τὴν ἀναφορὰ τῶν ὀνομάτων τῶν Ὑδραίων πεσόντων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944.

Ὁ ἀείμνηστος ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας «Φωνὴ τῆς Ὕδρας» Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου, ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως ἓν Ὕδρα, ἅμα τὴ ἀναγνώρισει τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἑλληνικὴ Πολιτεία,ἀνέδειξε τὸ θέμα τῆς ἀποτίσεως φόρου τιμῆς εἰς τοὺς Ὑδραίους πεσόντες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως προτείνοντας και αυτός τὴν τοποθέτησιν ἀναθηματικῆς στήλης.(«Φωνὴ τῆς Ὕδρας»,Οκτώβριος,Φύλλο 41όν,1989).

Ἐν τέλει,ἐν ἔτει 1994,ὁ Δῆμος Ὕδρας προχώρησε εἰς τὴν ἀνέγερσιν ἀναθηματικῆς στήλης πλησίον τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,εἰς τὴν πλατείαν «Μακάριου Νοταρᾶ»,ὀλίγον παραπέρα ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ προταθεῖσα θέση τοῦ Γεώργιου Παπαδόπουλου.(Διὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς θέσεως τῆς ἀναθηματικῆς στήλης καθὼς καὶ διὰ τὴν προχειρότητα κατασκευῆς της,ἀνεγνώσθηκαν ἐπιστολὲς τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου Εὐστάθιου Γεώργα (ἐπιστολὲς τῆς 28ης Φεβρουαρίου 1995 & 31ης Ὀκτωβρίου 1997)

Εἰς τὴν ἀναθηματικὴ στήλη τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως, ἀναγράφονται τὰ κάτωθι ὀνόματα.
«ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
1940-1944

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥ.ΡΑΦΑΛΙΑΣ
Σταμάτιος (Τάκης) ὑπεύθυνος ΕΑΜ Ὕδρας.Ἐκτελέστηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στὸ χωριὸ Ἐξαμίλια μαζὶ μὲ τοὺς Νίκο καὶ Μόδεστο Ντοῦρο
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Μελέτη διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ.ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
Ἔπεσε μαχόμενος στὴν περιοχὴ Μονεμβασίας,ἀπὸ Γερμανικὸ βόλι
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Μελέτη διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ.ΠΕΡΑΚΗΣ»
Ἔπεσε στὸ Ναύπλιο μαχόμενος κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ ταγματασφαλιστῶν
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Μελέτη διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)


Ὅμως,ἐπειδὴ παρατηρήθηκαν ἀρκετὲς ἐλλείψεις ὡς πρὸς τὰ ὀνόματα τῶν Ὑδραίων πεσόντων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως,ὁ Ὑδραῖος πλοίαρχος καὶ μελετητὴς Θεόδωρος Κρεμαστιώτης,ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ καταλόγου τῶν πενήντα ἑνὸς ὀνομάτων τῶν Ὑδραίων πεσόντων ναυτικῶν του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 1939-1945,συνέταξε ἐπίσης καὶ κατάλογο δέκα Ὑδραίων πεσόντων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944.

Ὀνόματα συγκέντρωσαν ἐπίσης,διεξάγωντας τὶς δικές τους μελέτες οἱ Χρῆστος Ι. Χριστοδούλου, Γεώργιος Μ.Καλαφάτης καὶ Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας.
Προσθήκες Υδραίων πεσόντων κατά την διάρκεια της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944 παρὰ τοῦ Χρήστου Ι.Χριστοδούλου,Ἰωάννη Καραμήτσου καὶ Θεόδωρο Κρεμαστιώτη


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Έπεσε στη Μάντρα των Αθηνών
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Μελέτη διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΗΓΑ ΚΙΟΣΣΕΣ
Ἐκτελέστηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στὶς 5 Ἰουνίου 1942
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Μελέτη διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 του Θεόδωρου Κρεμαστιώτη.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)

Ὡς ἀναφέρει ὁ Ἰωάννης Καραμῆτσος ὁ Ἐλευθέριος Κιοσσές,γόνος ἔνδοξης οἰκογενείας τῆς Ὕδρας, ὑπῆρξε ἱδρυτὴς τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργάνωσης «Ἀπελευθερωτικὴ Ὀργάνωση Ἑλλήνων» ἡ ὁποία λειτουργοῦσε ἀνὰ τριάδες. Μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες τοῦ (Μοσχόπουλο & Δανιήλ) ἐξέδιδε παράλληλα εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἀντιστασιακῆς του δράσης,τὸ περιοδικὸν «Ἡ Φωνὴ τῶν Σκλάβων». Συνελήφθη καὶ ἐκδικάστηκε ἀπὸ γερμανικὸ στρατοδικεῖο τὴν 24ην Μαΐου 1942.Τὴν 4ην Ἰουνίου 1942, διετάχθηκε ἡ θανατική του ἐκτέλεσις.Ἐκτελέσθηκε τὴν 5ην Ἰουνίου 1942.Ἦτο εἷς ἐκ τῶν ὀκτὼ πρώτων ἐθνομαρτύρων ποὺ ἐθανατώθηκαν εἰς τὴν πόλην τῶν Ἀθηνῶν.


Βιβλίον:Ὕδρα,Νῆσος Ἐντελὴς Δρυοπων,Γιάννης Καραμῆτσος,Ἔκδοση Δήμου Ὑδραίων,Ὕδρα 1998 «Ἄρθρον:Περὶ Λευτέρη Ρήγα Κιοσσέ,Ὑδραίου Ἥρωα τῆς Ἀντίστασης κατὰ τῶν γερμανικῶν ἀνθρωποειδῶν της κατοχῆς (σέλ.111-117)»

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
Ὑδραῖος,κάτοικος Πειραιῶς.Ἐκτελέσθηκε παρὰ τῶν Γερμανῶν
Πηγές:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
Τὸ ὄνομά του,ἔχει συμπεριλάβει εἰς τὴν μελέτην τοῦ διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
Ὑδραῖος,κάτοικος Πειραιῶς,υἱὸς τοῦ Βασίλειου Σαμπαζιώτου. Ἐκτελέσθηκε παρὰ τῶν Γερμανῶν.
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
Τὸ ὄνομά του,ἔχει συμπεριλάβει εἰς τὴν μελέτην τοῦ διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)1946-1949
Προσθῆκες Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου πολέμου

Παρὰ τοῦ Χρήστου Ι.Χριστοδούλου καὶ Γεώργιου Μ.Καλαφάτη

Ἐπὶ του Ἀναθηματικοῦ Μνημείου εἰς μνήμην τῶν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» Ὑδραίων πεσόντων Ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν κατὰ τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς Πολέμους (Α΄& Β΄) τῆς διετίας 1912-1913 (ἐντὸς τοῦ προαύλιου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας),ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀναγράφονται ἐπίσης καὶ τὰ  ὀνόματα τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945 καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Ὑδραίων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου 1946-1949,θὰ πρέπει νὰ χαραχθοῦν ἐπίσης  και τα εξής ὀνόματα Ὑδραίων πεσόντων, οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τὴν ζωή τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡ.ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Μέλος τοῦ ΕΛΑΝ-ΕΑΜ.Διέμενε εἰς τὸν Πειραιὰ καὶ ἀπώλεσε τὴν ζωή του,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφύλιου πολέμου,ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια ἐπιχειρήσεως ἀνεφοδιασμοῦ τῶν δυνάμεων τῶν ἀνταρτῶν του ΕΑΜ τῆς Πελοποννήσου,τὸ Βασιλικὸ Ναυτικὸ ἐβύθισε τὸ πλοῖον εἰς τὸ ὁποῖον ἐπέβαινε.Βιβλίον:(Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα, ΧρῆστοςΙ. Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
Τὸ ὄνομά του,ἔχει συμπεριλάβει επίσης εἰς τὴν μελέτην τοῦ διὰ τοὺς Ὑδραίους πεσόντες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1941-1944 ὁ Θεόδωρος Κρεμαστιώτης.(Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης, Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007)
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΜΕΤΟΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ .ΜΟΝΑΣ
Ἀπωλεσθεῖς κατὰ τὸν Ἐμφύλιον Πόλεμον 1944-1949
Πηγή:(Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς).
ΠΗΓΕΣ:
«Ἱπποκράτους Γαληνοῦ. Ἐπίσημος κατάλογος  τῶν ἀπ’ἀρχῆς τοῦ Τοῦρκο-Ἑλληνικοῦ Πολέμου (6 Ἀπριλίου-7 Μαΐου 1897) καὶ τῆς Κρητικῆς ἐκστρατείας πληγωθέντων καὶ ἐν τοὶς διαφόροις νοσοκομείοις τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ νοσηλευομένων.,Ἐν Ἀθήναις 1897»

Ἐφημερίδα «Ἐμπρός», Φύλλον 16ης Ὀκτωβρίου 1912
Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 18ης Φεβρουαρίου 1915

«Ἡ Φωνὴ τοῦ Λαοῦ,Οἱ νεκροὶ τῶν Ἐθνικῶν ἀγώνων μας,Ὁ ἐπίσημος πίναξ τῶν ὀνομάτων τῶν φονευθέντων κατὰ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγώνας ἀπὸ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος μέχρι τοῦ 1922,Ἀθῆναι 1932 (Ἠπειρωτικὴ Βιβλιοθήκη Ἄγγελου Ν.Παπακώστα)»
«Ἡ Φωνὴ τοῦ Λαοῦ,Οἱ ἔνδοξοι νεκροὶ τῶν δυὸ βαλκανικῶν πολέμων 1912-1913,ἐκ τοῦ ἐπισήμου καταλόγου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν,Ἔκδοσις «Φωνῆς τοῦ Λαοῦ»,Ἀθῆναι 1932»

Ἐφημερίδα Ἐμπρός,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922
Ἐφημερίδα Μακεδονία,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922
Ἐφημερίδα Σκρίπτ,Φύλλα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1920 ἕως 31ης Δεκεμβρίου 1922..»

Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας «Μακεδονία», Φύλλο 29ης Μαρτίου 1921,«Ἡ χθεσινὴ δεξίωσις ἠρωϊκῶν τραυματιῶν.Τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων πολεμιστῶν πρὸ τοῦ Ἐσκῆ-Σεχήρ.»

Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας «Μακεδονία», Φύλλο 13ης Ὀκτωβρίου 1921, Ἄλλοι νεκροὶ καὶ ἐξαφανισθέντες,Ὀνόματα Μακεδόνων & Θρακῶν Ἡρώων»

Πηγή:Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Γ΄,1807-1809,Ἐν Πειραιεῖ 1922

Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας (Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832)
Δημοσιευμένον ὑπὸ Ἀντωνίου Λιγνοῦ,Προέδρου τῆς Κοινότητος Ὕδρας,Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας.Τόμος ΙΕ΄,1829-1832,Ἐν ἔτει 1931
(σημείωση:ἐντὸς παρενθέσεως οἱ ἀντίστοιχες σελίδες)

[Σημείωση* Γεγονότα 30ης Ιουλίου 1831: Τα κατά τον Πόρον συμβάντα απο 23 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου,Απόσπασμα έκ του Ημερολογίου του Ναυάρχου Μιαούλη, Ιστορικόν Αρχείον Υδρας,Τόμος ΙΕ΄1829-1832 (373-380)

Πηγή: (Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας 1778-1832,Τόμος Δέκατος Ἕκτος Προσθῆκαι 1708-1854,Ἐν Πειραιεῖ 1932,σελ 80-81)

(Βιβλιον:ΥΔΡΕΪΚΟΙ ΘΡΥΛΛΟΙ(Ἑορταστικὴ Ἔκδοσις Στὰ Ἑκατὸ Χρόνια της Ἀνεξαρτησίας μᾶς)Νικόλαος Χαλιορῆς,Πειραιεὺς 1930) «Σβελτοσύνη γέρου παπᾶ (σὲλ 54-77)»)

Πηγή:(Συλλογὴ Ἀνθέων καὶ ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ ἓξ Ὕδρας,Ἐμμανουὴλ Καλαφάτης, Πειραιεὺς 1936)

Βιβλίον: Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953

Βιβλίον: (Ἀναδημοσίευσις:Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 28-30,105-108 «Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἷς τὰ νήσους Ὕδραν,Σπέτσας καὶ Ψαρὰ )

«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,(Ἄρ.4(194),Ἔτος 17ον Ἀπρίλιος 1957),(Ἄρ.5(195),Ἔτος 17ον Μάϊος 1957),(Ἄρ.6(196),Ἔτος 17ον Ἰούνιος 1957), Ἄρθρον:Ὑδραϊκον Πάνθεον «Ὁ ἥρως Παῦλος Ἔμμ.Λαμπρινούδης,Ἐπίκουρος Ἀνθυποπλοίαρχος 1916-1943,Νικόλαου Γ.Χαλιορή»

Βιβλίον:Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο Ἴ,σὲλ 151-153, Κεφάλαιο ΙΕ,σὲλ 234-237

Βιβλίον: Βιογραφίες Διαπρεπῶν Ὑδραίων 1821,Καπετὰν Ἀντώνης Γιάννη Οἰκονόμου-Ἱστορικὴ Δικαίωση-Πειραιεὺς 1985,σὲλ 37

Βιβλίον:Ἑλλάς,Ποὺ ἔπεσαν οἱ  7.948 νεκροί του Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου,Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Καθημερινή,Ἔτος 1995

Βιβλίον:Εἰς μνήμην…Ναυτικοὶ καὶ πλοῖα ποὺ χάθηκαν στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945),Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ε.Ντουνής,Ἐκδόσεις Πιτσιλος,1997

Βιβλίον:Ὕδρα,Νῆσος Ἐντελὴς Δρυοπων,Γιάννης Καραμῆτσος,Ἔκδοση Δήμου Ὑδραίων,Ὕδρα 1998 «Ἄρθρον:Περὶ Λευτέρη Ρήγα Κιοσσέ,Ὑδραίου Ἥρωα τῆς Ἀντίστασης κατὰ τῶν γερμανικῶν ἀνθρωποειδῶν της κατοχῆς (σέλ.111-117)

Βιβλίον: (ΥΔΡΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,Ἔκδοση Εὐάγης ὁ Ὑδρεάτης,ΥΔΡΑ 1999,Ἰωάννης Καραμῆτσος

Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 47 Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2000,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς

Βιβλίον:Τὰ ναυάγια στὶς Ἑλληνικὲς Θάλασσες,Τόμος Ἅ,1900-1950,Ἀντιναύαρχου (Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Λιμενικοῦ Σώματος) Χρήστου Ε.Ντούνη,2000

Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 55 Μάϊος-Ἰούνιος  2003,Μελέτη Γεωργίου Μ.Καλαφάτη,Ἀρχισυντάκτου & Ἀντιπροέδρου Ἃ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς

Βιβλίον:Ἐν Καιρῷ Πολέμου,Τὸ Ἑλληνικὸ Ἐμπορικὸ Ναυτικὸ στὴ δίνη δυὸ παγκοσμίων πολέμων,Ἀντιναύαρχος Χρῆστος Ντούνης,Χορηγία Ἱδρύματος Σταῦρος Νίαρχος,Ἐκδόσεις Τζεϊ Τζεϊ Ἑλλάς,2003

Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 64 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004

«Πηγή:Περιοδικὸν Ὑδραϊκοὺ Συνδέσμου Πειραιῶς «Ὑδραϊκῆ Πνοή,Τεῦχος 69 Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2005,Ἄρθρον Ὑδραίων Ἡρώων Μνῆμες,Γραφή Νικόλαος Γ.Χαλιορής,Ἐπιμέλεια:Γεώργιος Μ.Καλαφάτης»

(Βιβλίον: Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα Ἃ Τόμος Ἐκδόσεις Πατάκη 2006,Τίτος Γιοχάλας).

Βιβλίον:Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση συνολικὰ καὶ στὴν Ὕδρα,Χρῆστος Ι.Χριστοδούλου,Ὕδρα-Πειραιεὺς 2007

Βιβλίον:65η Ἐπέτειος 1944-2009,Ἠρωϊκου Θανάτου Ἀγωνιστῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐθνικῆς Ὑδραϊκῆς Ἀντίστασης,Θεμιστοκλῆς Ραφαλίας,Ὕδρα 2009-2010

Ἰστοσελίδα Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Γ.Ε.Σ.(Ἀναζήτηση Πεσόντων)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...