hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1847 (Ί μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1847 (Ί μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Περὶ μισθοδοσίας


Κατὰ τὸ ἔτος 1847, διασώζονται εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους ἐπιστολές, σχετιζόμενες μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» εἰς τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας τῶν Δημοδιδασκάλων (πρώην καὶ νῦν) τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.

Συγκεκριμένα,τὴν 5ην Μαΐου 1847,(ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:766/5835 15 Μαΐου 1847 ἐπιστολή) ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας πληροφοροῦσε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» διὰ τὴν  καθυστέρηση τῆς ἀποπληρωμῆς τῆς μισθοδοσίας ὅλων τῶν Δημοδιδασκάλων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας. Σχετικὴ ἀναφορὰ εἶχε ἀποστείλει ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας , ἕναν μήνα ἐνωρίτερα, τὴν 8ην Ἀπριλίου 1847.Ὁ Ἔπαρχος καλοῦσε τὸ Ὑπουργεῖο νὰ μεριμνήσει ἄμεσα διὰ τὴν ἔκδοση τῶν σχετικῶν χρηματικῶν ἐνταλμάτων μισθοδοσίας.

Ἕναν μήνα ἀργότερα,τὴν 8ην Ἰουνίου 1847,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» πληροφόρησε τὸν πρώην Δημοδιδάσκαλον Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερο, διὰ τὴν ἔκδοση,τὴν 23ην Μαΐου 1847,εἰς τὸ Δημοτικὸν Ταμεῖον Ὕδρας & Τροιζηνίας τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 1794 χρηματικοῦ ἐντάλματος ἀποπληρωμῆς τῆς ὀφειλομένης μισθοδοσίας του, συνολικῆς ἀξίας 360,00 δραχμῶν. Τὸ ἐν λόγῳ χρηματικὸ ἔνταλμα ἐδόθη εἰς τᾶς χείρας τοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας. Τὸ θέμα τῆς ἀποπληρωμῆς τῶν καθυστερουμένων δεδουλευμένων τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας, εἶχε ἀπασχολήσει τὸ Ὑπουργεῖο καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ παρελθόντος ἔτους 1846.

Τὴν 11ην Ἰουνίου  1847,ὁ Ἔπαρχος  Ὕδρας Κορτέσης προώθησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:1320/6314 ἐπιστολή) τὴν ἀπὸ κοινοῦ αἴτηση τῶν Δημοδιδασκάλων Ὕδρας, μὲ θέμα τὴν καθυστέρηση καταβολῆς τῆς μισθοδοσίας τους.

Ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας, προσπαθώντας νὰ δικαιολογηθεῖ, ἐνημέρωσε τὸν Ὑπουργὸ πὼς ἡ ἀργοπορία ἐξοφλήσεως τῶν δεδουλευμένων τῶν καθηγητῶν ὀφείλετο εἰς τὴν ἀδυναμία εἰσπράξεως τοῦ δημοτικοῦ φόρου καὶ εἰς τὴν ἔλλειψιν χρηματικοῦ διαθέσιμου εἰς τὸ Δημοτικὸν Ταμεῖον τῆς νήσου Ὕδρας.

Ἡ ἐπιστολὴ τῶν Δημοδιδασκάλων εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ διὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκετο ἡ Ὕδρα εἰς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος:


«…Πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως
Ἐπειδὴ οἱ δημοτικοὶ φόροι τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους διὰ τὴν ἔλλειψιν φορολογικῶν νόμων,δὲν θέλουν ἀρχίση νὰ εἰσπράττονται εἰς μὴ μετὰ τὴν συγκρότησιν τῶν βουλῶν καὶ τὴν ἐπιψήφισιν τῶν φορολογικῶν νόμων,καὶ ἐπειδὴ οἱ ὑποφαινόμενοι λαμβάνονται ὁλόκληρη τὴν μισθοδοσίαν μας εἰς τὸν Δημοτικὸν Ταμεῖον,ὑποπέσαμεν,ὡς ἐκ τούτου,εἰς τὴν μεγαλυτέραν χρηματικὴν ἀπορίαν,καθυστερουμένης τῆς μισθοδοσίας μας ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου ἔ.ἒ μέχρι σήμερον, παρακαλοῦμεν τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον, ὅπως εὐαρεστηθῆ νὰ ἐνεργήση,ὥστε νὰ πληρωθοῦμεν ἐκ τοῦ δημοσίου Ταμείου,ἂν ὄχι ὁλόκληρον, τουλάχιστον μέρος τῆς καθυστερουμένης μισθοδοσίας μας, πρὸς ἐξοικονόμησιν τῶν ἀπολύτων ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀναγκῶν μας,χρεουμένου τοῦ δημοτικοῦ ταμείου πρὸς τὸ δημόσιον.
Εὐέλπιδες ὅτι ἡ αἴτησίς μας,πηγάζουσα ἀπὸ ἀπαραίτητη ἀνάγκην δὲν θέλει ἀπορριφθεῖ, μένομεν μὲ βαθύτατον σέβας.
Εὐπειθέστατοι
Ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας
Ἰωάννης Χωματιανὸς
Λουκᾶς Ἀναγνώστου..»


Ἡ ἐπιστολὴ τῶν Δημοδιδασκάλων,προκάλεσε τὴν κινητοποίησιν τοῦ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Τὸ Ὑπουργεῖο ἐξέδωσε μὲν διαταγὴ διὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ,ἀλλὰ ἀγνόησε τὸν ἕτερο Δημοδιδάσκαλον Λουκᾶ Ἀναγνώστου ὡς πρὸς τὴν δικιά του ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας.Αὐτό,ὡς ἦτο φυσικόν,προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Λ.Ἀναγνώστου,ὁ ὁποῖος διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως ἀποστέλλοντας ἐπιστολὴ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, τὴν 8ην Ἰουλίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:29/6754/16 Ἰουλίου 1847).


Αἴτηση Ἀδείας Δημοδιδασκάλου Λουκᾶ Ἀναγνώστου.

Παράλληλα, τὴν ἴδιαν περίοδο,τὴν  22αν Μαΐου 1847,ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Λουκᾶς Ἀναγνώστου, αἰτήθηκε ( ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:26/5965/24ης Μαΐου 1847) τρίμηνην ἄδειαν διὰ οἰκογενειακοὺς λόγους.Εἰς τὴν ἐπιστολὴ τοῦ εἰσηγήθηκε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν ἀντικατάστασή του, μὲ Δημοδιδάσκαλο Γ΄ Τάξεως.

Ὅμως,τὸ Ὑπουργεῖο,τὴν 4ην Ἰουνίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:5965/11443 ἐπιστολή) ἀπήντησε ἀρνητικὰ εἰς τὸ αἴτημα τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας,διότι δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα εὑρέσεως ἀντικαταστάτου κατὰ τὸ ἐπίμαχο χρονικὸ διάστημα,κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων  εὐρίσκοντο εἰς προετοιμασίαν  διὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας.Τὸ Ὑπουργεῖο διεμήνυσε δὲ εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον,πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβάλει τὴν ἄδειά του ἕως τὰ τέλη τοῦ Ἰουλίου, μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος Λουκᾶς Ἀναγνώστου,ἐπανῆλθε ἐκ νέου τὴν 25ην Ἰουλίου 1847,(ὑπ’ ἀριθμ.πρώτ:6901/26 Ἰουλίου 1847) αἰτούμενος κατεπείγουσα δεκαπενθήμερον ἄδειαν διὰ προσωπικοὺς λόγους,προκειμένου νὰ μεταβεῖ εἰς τὴν ἰδιαίτερην πατρίδα τοῦ Ἀράχωβα.Ὁ Δημοδιδασκάλος,εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς αἰτήσεώς του,ἐπικαλέσθη τὴν ἐπιείκιαν τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν παράτασιν τῆς ἀδείας τους,ἐὰν καὶ ἐφόσον οὗτος δὲν κατορθώση νὰ ἐπιστρέψει ἐγκαίρως εἰς τὰ καθήκοντά του.

Τὸ Ὑπουργεῖο ἐνέκρινεν τὴν ἄδειαν τοῦ Λουκᾶ Ἀναγνώστου,τὴν 1ην Αὐγούστου 1847 (ὑπ’ἀριθμ. Πρώτ:6901/1693 ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας).

Τὴν 25ην Αὐγούστου 1847,ὁ Δημοδιδάσκαλος Λουκᾶς Ἀναγνώστου,αἰτήθηκε παράταση τῆς ἀδείας τους διὰ λόγους ὑγείας ἕως τὴν 5ην Σεπτεμβρίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:7363/29 Αὐγούστου 1847 ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως»).Προφανῶς ἡ ἀποφάσις τοῦ διὰ τὴν παράταση τῆς ἀδείας ἦταν προειλημμένη πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του.

Σημείωσις:Ὁ Λουκᾶς Ἀναγνώστου ἀντικαταστάθηκε τὴν 12ην Φεβρουαρίου 1848 (ὑπ’ ἀριθμ.Πρώτ:8312/334 ἐπιστολὴ τοῦ Ὑπουργείου «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» πρὸς τὸν Δημοδιδάσκαλον Γορτυνίας Εὐστάθιον Σπυράκην) ὑπὸ τὸν Δημοδιδάσκαλον Εὐστάθιον Σπυράκην,ὁ ὁποῖος μετατέθη εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας. Τὸ Ὑπουργεῖο ὅρισε εἰς τὸν νέον Δημοδιδάσκαλον νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Ὕδραν πρὸς ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων τοῦ πρὸς τὰ τέλη τοῦ μηνὸς Ἰουλίου.


Πίνακας Ἐξαμηνίας

Τὴν 26ην Ἰουλίου 1847,ὁ Γραμματεὺς τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος & Κορινθίας, κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ἀριθμ.5099/ 6967 ἐπιστολή) τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἃ Ἑξαμήνου της καταστάσεως προόδου τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας, τοῦ διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδάσκαλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.


Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄ Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Ἰουνίου τοῦ 1847 ἔτους

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:49,Παρατηρήσεις:7/4 μὲ πλοῖον

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:111,Παρουσίες:24,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄ Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:80,Παρουσίες:55,Παρατηρήσεις:30/6 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον εἰς Αἴγιναν

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:75, Παρατηρήσεις:θαλασσοπλόος χάριν ἀναρρώσεως

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:15, Παρουσίες:120

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:3/2 Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1845 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:45

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Δ.Τσούβαλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:91,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίας

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἄντ.Παυλής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς: Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:89, Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικότατος

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἀσλάνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:5,Παρατηρήσεις:31/1 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν εἰς τὴν μάθησιν

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Πᾶν.Δραπανιώτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:15,Παρατηρήσεις:4/4 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Πετρ.Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις:βαρύνους

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Βάθ.Μουντσούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 1846 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:43, Παρουσίες:92

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:66,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀμέλειαν

17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἀναργ.Τζίρμπης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ   ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:97

18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Μᾶν.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Εἰσπράκτωρ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/9 ἡ στ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:121, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ν.Λουλή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94,Παρατηρήσεις:31/6 μὲ πλοῖον

20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Πάντ.Πρωτόπαππα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἡ ζ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:21/1 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β  ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:16,Παρατηρήσεις:4/4 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Θ.Δραπανιώτης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ στ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ  ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:98, Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ δ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ   ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Β.Ζωγκός,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ζ ἒ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:68,Παρατηρήσεις:5/5 εἰς Γραμματοσχολεῖον

25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μάρκ.Καλούδη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἀναγ.Καραντώνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/4 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:55

27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Στρατηγόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:66

28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:29,Παρατηρήσεις:22/2 εἰς τὴν Τέχνην

29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γεώργα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:30/4 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:31,Παρατηρήσεις:28/2 μὲ πλοῖον

31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βάθης Γ.Γιώρτζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:28, Παρουσίες:107

32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:8, Παρουσίες:127,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109

34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Πέτρος Σκλήρης ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:82

35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μᾶν.Κορτέσης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔπαρχος, Πατρίς:Νιόκαστρον,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Στάμ.Κόκκινος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἡ ζ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/1 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κοσμᾶς Ντεντεψίθης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:3,Παρατηρήσεις:28/2 ἐξαλείφθη εἰς ἐνδελεχεῖς ἀπουσίες

39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ν.Λουλὴ (οὔ),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ   ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:δύσνους

40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρ.Κλανιάρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/1 1847 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:2/5 μὲ πλοῖον

42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἡ, Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:128,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:123,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:130

45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Κ.Κουτσουρίδας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119

46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀγγελ.Καρίντσης,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:βαρύνους

47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δήμα Κοκκίνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καφφεπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:124,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Σκόρδος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:106

49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γκίκα Γκιώνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:71,Παρουσίες:64,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Πόρον

50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἄντ.Θ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἡ ζ ἡ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἃ  ,Ἀπουσίες:47, Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:26/5 ἄλλαξε Σχολεῖον

51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δαμιανὸς Εὐαγγ.Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ ζ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:114, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πέτρου Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 ἡ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ    ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:29/5 μὲ πλοῖον

53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δ.Μιαούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/1 ζ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ    ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:10,Παρατηρήσεις: 8/2 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀνδρ.Λαλεχός,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:69

55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις: βαρύνους

56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:67,Παρουσίες:45,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐριπίδης Ν.Σπεράντσας,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἑλληνοδιδάσκαλος,Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:4/6 εἰς Σίφνον

58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μίχ.Γριζέλας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:31/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσία δι'ἀπέχθειαν

60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Σάρ.Γιαννακὸς ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:98,Παρατηρήσεις:βαρύνους

61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:114

62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Γ.Περδίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:15/3 ἄλλαξε Σχολεῖον

63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:14,Παρατηρήσεις:4/3 ἀπεβίωσεν

64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/9 1844 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Χρόνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1845 ἡ στ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:103

66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Σῦρον

67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Περδίκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:92

68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφ.Γ.Ρεβίδης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100

69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Πᾶν.Μητρώκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/4 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:59

70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1842 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:102 

71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις: βαρυνούστατος

72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 1845 β ἃ β β, Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:128, Παρατηρήσεις:βαρύνους

73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:82,Παρατηρήσεις:24/6 ἄλλαξε Σχολεῖον

74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Καγιᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94

75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Βῶκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:108

76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Κιάφφας,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Σαποῦνος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ἡ ζ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100

78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μ.Δημαμᾶς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ στ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:30/5 μὲ πλοῖον

79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Βούργαρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Εὐαγ.Καθήκουρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐλαιοπώλης , Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:99

81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰακ.Ἀναγ.Γιαννίτση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110

82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1840 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:90,Παρατηρήσεις:15/6 ὑπηρέτης

83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογεράκη (ὄπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἰχνογραφία: ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:122

84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:37, Παρουσίες:98

85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτρου.Πετῶν ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:125, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109, Παρατηρήσεις:δύσνους

87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 1845 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:130, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίμων Ν.Βατσαξής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:129,Παρατηρήσεις: ἐπιμελέστατος

89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Χρ.Γούσιος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μικρέμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 στ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:103

90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἒ β β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:123

91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κανέλος Α.Χ'Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις: 13/3 μὲ πλοῖον

92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ β β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ , Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:76, Παρατηρήσεις:βαρύνους

93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Σιτοπώλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:63,Παρατηρήσεις: 30/6 ἐξαλείφθη μὴ ἐμφανιζόμενος δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Ντρίβας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:15/3 εἰς Σῦρον

95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Γιάπαπας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτίστης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:61,Παρατηρήσεις:5/5 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Θ.Μυλωνά,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:31/5 ἄλλαξε Σχολεῖον

97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Σάρ.Γιαννακός,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1845 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:117, Παρατηρήσεις:βαρύνους

98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Πάντ.Γκίκα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 1847 ζ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ  ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:79

99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1844 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:107

100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Ι.Πάτσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 1846 στ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ   ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γκ.Σάλπας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τεχνίτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/6 ἡ ἡ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β     ,Ἀπουσίες:70,Παρουσίες:65, Παρατηρήσεις:ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:βαρύνους

104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος (Βέκιου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις: ἀμελὴς

105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος (Ντελόπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:89,Παρατηρήσεις:24/6 δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν,ἄλλαξε Σχολεῖον

106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Γκίκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:54, Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος καὶ ἀφιλότιμος

107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Μιαούλης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:126,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Α.Ι.Γιαννίτσης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Μουντσουρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:96

111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Σόκκος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:52,Παρατηρήσεις:12/5 μὲ πλοῖον

112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης (ὄπουλος),Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 β ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:82,Παρατηρήσεις:ἀνεπίδεκτος μαθήσεως

114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1844 δ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:24, Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:59,Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:νωθρὸς τὸν νοῦν

116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Προκόπιος Ι.Ντεντιδάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:52,Παρουσίες:83

117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Γιώργα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:118

119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/1 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β   ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:126, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Βάθη Μουντσούρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:110

121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Γ.Πολίτης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμπορομεσίτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Πᾶν.Γκίκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/3 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἃ  ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:87, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Πετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104

125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σπύρ.Κύρ.Κυριαζόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ὑποδηματοποιός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:123, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ἀναγ.Ζουρβιάδη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄθ.Ντρίβας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις:2/4 εἰς Γραμματοσχολεῖον

128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 β ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:3/2 εἰς Γραμματοσχολεῖον

129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Γ.Μιλιόρδος,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑφαντῆς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/4 ἡ ἒ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ     ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:64,Παρατηρήσεις:29/6 ὑπηρέτης

130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'οἰκιακὰ ἐμπόδια

132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86, Παρατηρήσεις: ἀμελέστατος καὶ βαρύνους

133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ν.Μπούζας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:108

134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φρ.Λάζ.Τρίτσου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικὸς

135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φρ.Ι.Πετροπετσιώτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ τελωνιακός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1847 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:60, Παρουσίες:75, Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

37ανεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν

98Μένουν καταγεγραμμένοι τὴν ἀ' τῆς Βᾶς Ἐξαμηνίας

Αι πολυπληθεῖς ἀπουσίαι διακόπτουν καθημερινὰ τὴν τακτική της παραδόσεως τῶν μαθημάτων καὶ ὁ ἠθικὸς χαρακτὴρ τῶν πλείστων,ἐμποδίζει τὴν πρόοδον τῆς ὁλομέλειας τοῦ Σχολείου,εἰς φέρουσι τὴν χαμηλοτέραν ἀταξίαν ὡς πρὸς τὸν σχηματισμὸ τῶν κλάσεων.

Εν Ὕδρα.Τὴ 16η Ἰουλίου 1847 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανός.Ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.Δ.Λ.Κουντουριώτης ὡς Πρόεδρος

Οι γενόμενοι προβιβασμοὶ καθ'ὅλην τὴν Ἐξαμηνίαν ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Ἀλληλοδιδακτικῆς Μαθημάτων 

97 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
45 εἰς τὴν Γραφὴν
122 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
122 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν

41 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν


Τὴν 20ην Νοεμβρίου 1847,ὁ Γραμματεὺς τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος & Κορινθίας, κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ ἀριθμ.7897/8388 ἐπιστολή) τὰ πρακτικὰ τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν ἐν Ὕδρᾳ δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ἀρρένων καὶ τοῦ ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων, συνοδευόμενα μὲ τὰ παρουσιασθέντα δείγματα καλλιγραφίας τῶν μαθητῶν.

Εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐπιστολή, ἐπισυνάφθηκε παράλληλα ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας μὲ θέμα τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας,τὴν πρόοδο  καὶ τὴν διαγωγὴ  τῶν μαθητῶν καθὼς καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῶν Δημοδιδασκάλων.

Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος & Κορινθίας,ὁ Ἐπάρχος Ὕδρας πληροφόρησε τὴν Νομαρχία πὼς τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Ὕδρας εὐρίσκοντο γενικῶς εἰς καλὴν κατάστασιν.

Ἰδοὺ ἡ ἐπισυναφθεῖσα ἔκθεσις τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1847,τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας,μέλη τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας Κορτέσης ,ὁ Νικόλαος Βατσαξής,ὁ Ἰωάννης Α.Οἰκονόμου καὶ ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας:

«Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας *(8388 ἄρ.πρωτοκόλλου)

Την 7 τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου ἡμέραν προσδιορισμένην παρὰ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας συνελθοῦσα ἐπιτροπή,ἔκαμεν ἔναρξιν τῶν ἐξετάσεων τῶν Μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδασκάλου Κυρίου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.
Ἡ ἐξέτασις διήρκησε τρεῖς ἡμέρας ἐξετασθέντων τῶν μαθητῶν εἰς τὰ ἐν τὰ καταλόγω σημειούμενα μαθήματα.
Τὴν 12 τοῦ αὐτοῦ μήνα συνῆλθεν ἡ ἐπιτροπὴ εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον τῶν Κορασῖων διευθυνομένου ὑπὸ τῆς Κυρίας Ζωῆς Ν.Γκίκα καὶ ἐνήργησε τᾶς ἐξετάσεις αἳ ὁποῖες ἐξακολούθησαν δυὸ κατὰ συνέχειας ἡμέρας.
Τὴν δὲ 16 τοῦ ἴδιου μήνα ἐνήργησε τὴν ἐξέτασιν τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Κυρίου Λουκᾶ Ἀναγνώστου.
Οἱ ἐκπαιδευόμενοι εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦ Κυρίου Ἰωάννου Χωματιανοῦ μαθητᾶς συνίσταντο εἰς 105,ἀλλ’ ἐπαρουσιάσθησαν εἰς τᾶς ἐξετάσεις 68.
Οἱ εἰς τὸ τοῦ Λουκᾶ Ἀναγνώστου μαθητᾶς συμποσοῦνται 50,ἀλλ’ ἐξετάσθησαν 35, εἰς δὲ τὸ Σχολεῖον τῶν Κορασῖων ἐκπαιδεύονται 120 κοράσια δέ,ἐξετάσθησαν 72.
Εἰς τὰ Σχολεῖα τῶν ἀρρένων ἔγινεν ἀνάλογος πρόοοδος ὑπὸ τοῦ παρελθόντος,μολονότι ἀνεχώρησαν πολλοὶ μαθητᾶς ἐκ τῶν ἰκανοτέρων.Ἤθελε δὲ γίνει μεγαλυτέρα πρόοδος, ἐὰν δὲν συνέβαινον συνεχεῖς ἀπουσίες τῶν μαθητῶν πηγάζουσες ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν γονεῶν.
Εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Κορασῖων ἔγινεν ἀνάλογος πρόοδος τόσον εἰς τὰ μαθήματα καθόσον καὶ εἰς τὰ λογοτεχνήματα.Οἱ ἀριστεύσαντες μαθητᾶς ἐβραβεύθησαν  κατὰ ἀξίαν.
Οἱ Δημοδιδάσκαλοι κ.κ Ἰωάννης Χωματιανός,Λουκᾶς Ἀναγνώστου καὶ Κυρία Ζωὴ Γκίκα διανύουν τέλειαν ἐπιμέλειαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν μαθητῶν,εἶναι δὲ καλῆς διαγωγῆς.
Ἐπισυνάπτονται πίνακες τῶν ἐκπαιδευομένων εἰς τὰ εἰρημμένα σχολεῖα παίδων συνοδευόμενα μὲ δείγματα καλλιγραφίας.
Περὶ τῶν ἐλλείψεων τοῦ ἐκπαιδευόμενου κινητοῦ ὑλικοῦ τῶν Σχολείων ἔγιναν αἳ ἀνήκουσας παρατηρήσεις εἰς τὴν Δημοτικὴν Ἀρχὴν διὰ τὴν προμήθειαν αὐτοῦ.
Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1847»
Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1846 (Θ΄ μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1846 (Θ΄ μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Ζήτημα μεταθέσεως Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Λ.Ἀναγνώστου

Τὴν 3ην Ἰουνίου 1846,ὁ Διευθυντὴς τοῦ Διδασκαλίου καὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Δ.Λ.Κοκκώνης, ἀπέστειλε τὴν ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:11138/309 (ἄρ.πρ:1799-6ης Ἰουνίου 1846) ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» μὲ θέμα τὴν αἴτηση μεταθέσεως τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Λ.Ἀναγνώστου λόγω τῆς καθυστερήσεως καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων τοῦ ἀπ’τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Ὕδρας.

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Λ.Ἀναγνώστου ἀπεστάλη εἰς τὸ Γενικὸν Διευθυντήριον τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας τὴν 18ην Μαΐου 1846 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ: 10/ 4271).Εἰς τὴν ἀναφορά του,ὁ Δημοδιδάσκαλος ἐκθέτει εἰς τὸ Γενικὸν Διευθυντήριον Ὕδρας ὡς κύριες αἰτίες τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως μεταθέσεώς του ἀπ’τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ὕδρας τὶς ἑξῆς:
Ἅ) Τὴν μὴ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἐξαμηνίας.
Β) Τὴν προβληματικὴ διαβίωσή του εἰς τὴν παραχωρηθεῖσα παρὰ τοῦ Δήμου Ὕδρας οἰκία του Δημοδιδασκάλου

«….Ἡ οἰκία τὴν ὁποία χορηγεῖ ἡ Δημαρχία διὰ σχολεῖον καὶ κατοικίαν διδασκάλου εἶναι ἀνώγεια ἔχουσα μία σάλα εὐρύχωρον,ἤτις χρησιμεύει ὡς διδακτήριον καὶ πέριξ αὐτῆς τρία δωμάτια χρησιμεύοντα πρὸς κατοικίαν τοῦ διδασκάλου,κάτωθι δὲ τούτων ὑπάρχουν ἄλλα δωμάτια…»

Ὁ Δημοδιδάσκαλος,ἀναφέρει πὼς εἰς τὴν ἐν λόγῳ οἰκία ἐξαναγκάσθη νὰ συγκατοικήσει ἔχοντας ὡς γειτόνους του-σὲ ὅμορο δωμάτιο-ἕναν «ἐπὶ μισθῶ» Ὑπομοίραρχο μὲ τὴν προβληματικὴ εἰς τὴν συμπεριφορὰ σύζυγό του.Ἡ στάση τῶν συγκεκριμένων γειτόνων, (σύμφωνα μὲ τὰ καταγγελόμενα τοῦ Δημοδιδασκάλου,ἡ σύζυγος τοῦ ὑπομοιράρχου ἔπασχε ἀπὸ μισοφωνία μὴ ἀνέχουσα μήτε τὸν παραμικρὸν θόρυβο λόγω «εὐαισθησίας») , εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁ Δημοδιδάσκαλος νὰ μετακομίσει εἰς τὸ τρίτο καὶ ἀθλιότερο δωμάτιο τῆς Δημοδιδασκαλικῆς κατοικίας.

«..ἐν οἲς (δωμάτιο) κατοικεῖ ἐπὶ μισθῶ ὑπομοίραρχος,ἔχων σύζυγον πάσχουσαν χρόνιον πάθος ὡς μὴ δυνάμενην νὰ ὑποφέρη οὔτε τὸν παραμικρὸν κρότον καὶ ψόφον.Κατ’ ἀρχὰς ὅτι ἦλθαν ἐνταύθα ἐκατοίκησα εἰς ἐν ἐκ τῶν εἰρημένων δωματίων τῆς ἐκλογῆς μου,ἀλλὰ μετ’ ὀλίγας ἡμέρας μου παρήγγειλεν ὁ ρηθεῖς ὑπομοίραρχος νὰ φύγω ἐξ’αὐτοῦ καὶ νὰ τὸ ἀφήσω διὰ πάντα κεκλεισμένον,τοῦτο τὸ ἐδέχθην ἄνευ παρατηρήσεως καὶ εἰς τὸ δωμάτιον ἦτο τὸ μόνον χειμερινόν,διὰ νὰ ἀποφύγω πάσαν διένεξιν,μεταβᾶς εἰς ἄλλο δωμάτιον ἔπαθα μετ’οὐ πολὺ καὶ αὐτοῦ τὰ ἴδια καὶ τέλος περιορίσθην εἰς τὸ τρίτον μόνον καὶ ἀθλιότερον δωμάτιον, ἀλλὰ ἐξ’αὐτοῦ περιορισμένος νὰ εἰσέρχομαι καὶ νὰ ἐξέρχομαι μετὰ μεγάλης προσοχῆς διὰ νὰ μὴ προξενηθῆ ὁ παραμικρότερος κρότος…»

Εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς αἰτήσεώς του,ὁ Δημοδιδάσκαλος,ἐκτὸς τῆς μεταθέσεώς του, αἰτεῖται τὴν ἐξόφληση τῆς μισθοδοσίας τοῦ καθὼς καὶ τὴν καταβολὴ τῶν ὁδοιπορικῶν του.

Την 5ην Ἰουλίου 1846, ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος & Κορινθίας (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:4791/2224 8ης Ἰουλίου 1846 ἐπιστολή), κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας περὶ τοῦ θέματος τῆς μεταθέσεως τοῦ Δημοδιδασκάλου Λ.Ἀναγνώστου.

Συγκεκριμένα,ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας ἐνημέρωσε γραπτῶς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως»,τὴν 28ην Ἰουνίου 1846 (ὑπ’ἀριθμ.πρ:2188 ἐπιστολή) πὼς τὸ Ἐπαρχεῖον μερίμνησε διὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς ὀφειλόμενης μισθοδοσίας τοῦ Δημοδιδασκάλου Λ.Ἀναγνώστου καὶ ἀνέλαβε δράση διὰ τὴν ἐξομάλυνηση τῶν προβλημάτων συγκατοίκησης ποὺ εἶχαν ἐνσκήψει μεταξὺ τοῦ εἰρημένου Δημοδιδασκάλου καὶ τῶν γειτόνων του,εἰς τὴν παραχωρηθεῖσα Δημοδιδασκαλικὴν κατοικίαν.

Προβλήματα εἰς τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἀντιμετώπιζε ὁμοίως καὶ ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰωάννης Χωματιανός.Συγκεκριμένα, τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Ὕδρας ὄφειλε εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον τὸ ποσὸ τῶν 1.870,00 δραχμῶν,ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 170,00 δραχμὲς ἀφοροῦσαν τὸ σχολικὸ ἔτος 1844 καὶ οἱ ὑπόλοιπες 1.200,00 δραχμὲς τὸ ἔτος 1845. Τὰ ὀφειλόμενα ποσὰ μισθοδοσίας γνωστοποίησε ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας Ἰωάννης Εὐγενίδης εἰς τὴν Νομαρχία Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας τὴν 3ην Ἰουλίου 1846 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ: 2216 /ἄρ.4359).Εἰς τὴν ἴδιαν ἐπιστολὴ ἀναφέρεται ἐπίσης πὼς ἐπιδόθηκε εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ τὸ ὑπ’ἀριθμὸν 1794 χρηματικὸ ἔνταλμα ἀποπληρωμῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ πρώην Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερου.


Ἐξετάσεις Αής  Ἐξαμηνίας

Τὴν 29ην Ἰουλίου 1846 (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:5508/ἄρ.πρ:2560-01ης Αὐγούστου 1846 ἐπιστολή), ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος & Κορινθίας (μέσω τοῦ γραμματέως Κοῦ Κλαράκη) ἀπέστειλε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἅ΄Ἐξαμηνίας τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως».

Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Ἰουνίου τοῦ 1846 ἔτους

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:70, Παρουσίες:34

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:19, Παρουσίες:85

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:93

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:10, Παρουσίες:94

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:98

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:90

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:26, Παρουσίες:78

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαναν.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:73,Παρατηρήσεις:30/6 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:70

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Θεοδ.Σακτούρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:34,Παρατηρήσεις:19/3 46 ἐστάλη εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Δ.Τσούβαλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:61

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστείδης Μᾶν.Κριεζής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:30,Παρατηρήσεις:23/2 ἤλλαξε Σχολεῖον

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἄντ.Παυλής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:75

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἀσλάνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἃ ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:39

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Πᾶν.Δραπανιώτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:35

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Πετρ.Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἃ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:40

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδ.Ν.Στραγηγόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:33,Παρατηρήσεις:23/6 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Βάθ.Μουντσούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:15

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:71 

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ, Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:94 

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γεώργα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:88

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑγειονομικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:51,Παρουσίες:53 

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βάθης Γ.Γιώρτζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 1840 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:61, Παρουσίες:43 

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:99 

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:79

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Πέτρος Σκλήρης ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:θ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:69

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρέ.Γ.Ντοῦσκος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 ἒ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Δ.Γαλιώτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μυλωνάς, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:6/6 ἄλλαξε Σχολεῖον

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρ.Ρογκόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:79

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Δ.Ραπελές,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:73,Παρατηρήσεις:8/6 μὲ πλοῖον

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μᾶν.Κορτέσης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Νιόκαστρον,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:91

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Σταύρ.Σφαραμπούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:6/4 ἤλλαξε Σχολεῖον

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Πλατανίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ β ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:6/4 ἤλλαξε Σχολεῖον

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἄντ.Σβόγγλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:59,Παρατηρήσεις:5/5 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Στάμ.Κόκκινος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:42

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Γιουρδής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 1846 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:42

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἡ ζ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:10

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:15/6 μὲ πλοῖον

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:92

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:85

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:98

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γεωρ.Μαστραντώνης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/8 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:11, Παρουσίες:93

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πετρ.Μπαμπούσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:51,Παρατηρήσεις:27/3 μὲ πλοῖον

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἄντ.Θ.Βώκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/5 1845 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:82,Παρατηρήσεις: 17/6 μὲ πλοῖον

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Μ.Δελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:41

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Σαχίνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/11 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:24/1 46 εἰς Θήραν

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δ.Μιαούλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:32,Παρατηρήσεις:15/3 εἰς ἰδιαίτερον Σχολεῖον

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Κ.Κουτσουρίδας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:67

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀγγελ.Καρίντσης,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἃ ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:34

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δήμα Κοκκίνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καφφεπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:σζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:15

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:64

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:94

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:68,Παρουσίες:36

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐριπίδης Ν.Σπεράντσας,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἑλληνοδιδάσκαλος,Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:46

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐστάθιος Στάμ.Καρά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:36

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:91

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Σάρ.Γιαννακός ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:100

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:99

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:33

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Β.Μπουντούρη (Βουδούρης),Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ ἃ β β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:17/5 46 εἰς Αργος

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:61

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Χρόνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1845 ἡ στ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:96

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφιλ.Γ.Ρεβίδης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἡ γ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:81

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:95

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:58 

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:65 

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Βυρσοδέψης,Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:93 

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 1845 β ἃ β β, Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:100

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:51,Παρουσίες:97

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Λισμάνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:31/1 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανοῦσος,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λεπτουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἡ ἃ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μ.Δημαμᾶς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/11 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:62,Παρατηρήσεις:30/6 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Κούγιας,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:75

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Βῶκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:82

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ν.Δραγουμάνος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/2 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:6/4 ἄλλαξε Σχολεῖον

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Κιάφφας,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:14

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλὴ ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1846 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:60, Παρατηρήσεις:10/6 εἰς Τέχνην

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογεράκη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:94

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:80

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 1843 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:51,Παρουσίες:56

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτρου.Πετῶν ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:96

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:69

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 1845 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:101

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίμων Ν.Βατσαξής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:97

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Χρ.Γούσιος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 στ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:96

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἒ β β γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:45

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κανέλος Α.Χ'Φιλιππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:41

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Στρατηγόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:34

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Β.Μπουντούρη (Βουδούρη),Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ γ β β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:7, Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:17/5 εἰς Αργος

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Σάρ.Γιαννακός,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1845 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:95

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:85

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1844 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Π.Πολίτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12, Παρουσίες:92

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Δ.Μιχαλαρή,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/2 1846 ἡ ἃ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:31/5 μὲ πλοῖον

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Ι.Πάτσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 στ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:13

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γκ.Σάλπας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τεχνίτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/6 ἡ ἡ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:10

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 1841 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:83

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ, Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:80

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:99

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος (Βέκιου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87 

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ἀνδρ.Σπέρλας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:3, Παρατηρήσεις:12/1 μὲ πλοῖον

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος (Ντελόπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:83 

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Δελόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 1845 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:46

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Γκίκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:66

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μεθενίτης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πρεσβευτὴς Βασιλικοῦ Ναυστάθμου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ἡ στ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:24, Παρουσίες:9,Παρατηρήσεις:28/2 μὲ πλοῖον

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Μιαούλης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:88

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ἰω.Μητρώκας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1846 ἒ στ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:48,Παρατηρήσεις:5/6 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/2 στ ἃ ἃ ἔ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:76

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στάμ.Καράς,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:42

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Α.Ι.Γιαννίτσης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:9

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:87

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:15, Παρουσίες:89

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:68

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7  1842 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:55

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀναγ.Μανοῦσος (οὔ),Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1844 δ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ   ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:75

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 δ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:77

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:70

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Χρηστίδης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:8,Παρατηρήσεις:23/1 εἰς Τέχνην

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Προκόπιος Ι.Ντεντιδάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:89

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:41, Παρουσίες:63

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Γ.Καμίνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:68

 126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Γιώργα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:91

 127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/1 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:87

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σολων Ἐμμαν.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 1842 ἡ ζ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:23/2 εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σωκράτης Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:27,Παρατηρήσεις:23/2 εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Πετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:99 

 131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Κουλούρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 1844 ἡ δ γ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:46

 132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Μαυριπλὴς ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ναύτης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/3 1845 στ ἃ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:89

 133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καλαφάτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:48

 134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:85

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σάββας Ράφ.Γαροῦφος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1846 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:101

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταῦρος Θεοδ.Μπούφη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Πρεσβευτὴς ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:33

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταῦρος Λάζ.Πινότση,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Ἅ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:15

 140,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:81

 141,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:79

 142,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:78

 145,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Κ.Τζάθα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/4 1845 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:5,Παρατηρήσεις:20/1 ἤλλαξε Σχολεῖον

 30 Μαθηταὶ ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
111 εὑρίσκονται τὴν Βὴν Ἐξαμηνίαν τοῦ 1846

Εν Ὕδρα.Τὴ 18η Ἰουλίου 1846 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανός.Ἀπόντος τοῦ Δημάρχου.Ὁ Ἀὸς Δημαρχιακὸς Πάρεδρος Λ.Α.Γιουρδὴς

 Προβιβασμοί τῆς Ἐξαμηνίας ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Μαθημάτων 
70 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
108 εἰς τὴν Γραφὴν
63 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
43 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
51 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
10 εἰς τὴν Γεωγραφίαν
7 εἰς τὴν Γραμματικὴν
9 εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν


Τὴν 1ην Αὐγούστου 1846,ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Σ.Μ.Σαλουμίδης,ἀνήγγειλε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν ἀναχωρήση του,λόγω προγραμματισμένης ἄδειας,εἰς τὴν ἰδιαίτερην πατρίδα τοῦ Κύπρον.Διὰ τὸν λόγον αὐτόν,αἰτήθηκε τὴν ἔκδοση πιστοποιητικοῦ ἀσκήσεως διδασκαλικῆς ὑπηρεσίας διὰ τὰ ἔτη 1835-1845, ἐν εἴδει ταξιδιωτικοῦ ἐγγράφου, διότι δὲν διέθετε τὴν Ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα.

O Σ.Μ.Σαλουμίδης, εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἐπιστολῆς του,ἐπικαλέσθηκε τὴν ἀνοχὴ τοῦ Ὑπουργείου αἰτούμενος τὴν παράταση τῆς ἀδείας του,εἰς τὴν περιπτῶσιν ἐκείνην κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ἐπέστρεφε ἐγκαίρως εἰς τὰ καθήκοντά του.

Πράγματι,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» χορήγησε ἄδεια «ἐπ’ ἀόριστον» εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλο Σ.Μ.Σαλουμίδην.

«Ἐν Ἀθήναις,19 Αὐγούστου 1846
Ἀπὸ τὴν διδασκαλικὴν ὑπηρεσίαν,εἰς ἢν δεκαετίαν ὁλόκληρον ὑπηρέτησας ἐπιμελῶς καὶ ἐντίμως,σοὺ παραχωροῦμεν ἄδειαν ἀπουσίαν ἀόριστον καὶ κατὰ παράταση τῆς ὁποίας ἔλαβες πρότερον ἑξάμηνην ἄδειας,διὰ νὰ ἀπέλθεις ὡς ἐξαίτησες,εἰς Κύπρον ἐν πατρίδᾳ σου, πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν συγγενῶν σου καὶ νὰ ἐπανέλθεις ὅταν αἳ ὑποθέσεις σου,σοὺ ἐπιτρέψουσι τοῦτο
Ἀφοῦ καθ’ὄλον τὸ διάστημα τῆς ὑπηρεσίας σου ἔχεις τοσαύτα εἰς χείρας σου ἐπίσημα ἔγγραφα ἀφορώντα ὡς πρὸς τὰ τῆς ὑπηρεσίας,εἶναι νομίζομεν περιττὸν νὰ ἐκδώσωμεν νῦν ἄλλο τί πιστοποιητικὸν ἴδιον πρὸς ἀπόδειξιν τῆς διαμονῆς σου καὶ τῆς ὑπηρεσίας σου ἐν τῇ Ἑλλάδι.Ταῦτα εἰς ἀπάντησίν της ἀπὸ 1ης ἔ.ἀναφορᾶς σου…»

Τὴν 7ην Ὀκτωβρίου 1846,ὁ πρώην Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερος,ἀπ’τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Πάρο,ἀπέστειλε ἐπιστολὴ (ἄρ.πρώτ:11892/22 Ὀκτωβρίου 1846) εἰς τὸ  Γενικὸν Διευθυντήριον τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας ἐκλιπαρώντας διὰ τὴν ἄμεση ἀποπληρωμὴ τῆς ὀφειλόμενης μισθοδοσίας του.Ὁ Δημοδιδάσκαλος,εἰς τόνον δραμματικόν, ἀναφέρει εἰς τὸ Γενικὸν Διευθυντήριον πὼς ἐστερεῖτο ἀκόμη καὶ τῶν ἀπαραιτήτων πρὸς τὸ ζῆν.

«…ὡς δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι θέλει συλληπηθῆ τὸν δεκαοκτὼ χρόνων ὑπάλληλόν του ὑστερούμενον σήμερον καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιούσιου ἄρτου…»

Ἕνα μήνα ἀργότερα,τὴν 5ην Νοεμβρίου 1846,ὁ Διευθυντὴς τοῦ Διδασκαλίου καὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Δ.Κοκκώνης,ἐνημέρωσε (ἐπιστολὴ ὑπ’ἄρ.Πρώτ:11892/Ἄρ. Πρώτ:943-3754/9 Νοεμβρίου 46) τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» πὼς ἡ Νομαρχία Ἀργολίδος ἐξέδωσε τελικῶς τὸ χρηματικὸ ἔνταλμα ἀποπληρωμῆς τῆς ὀφειλόμενης μισθοδοσίας τοῦ πρώην Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Α.Δ.Καλλιέρου διὰ τὸ ἔτος  1844.

Τὸ χρηματικὸ ἔνταλμα ἀποπληρωμῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ Α.Δ.Καλλίερου,ὕψους 360,00 δραχμῶν ἐπιδόθηκε ἀπ’τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας,τὴν 21ην Δεκεμβρίου 1846,εἰς τὸν εἰρημένον Δημοδιδάσκαλον.Τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας,κοινοποίησε ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος & Κορινθίας εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:9634/ἄρ.πρ:4196 ἐπιστολή του.

Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄ Ἰουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοῦ 1846 ἔτους

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:64, Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:30/9 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:43, Παρουσίες:80

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:78

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:114

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:68

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:84,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:114

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1845 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:101

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Δ.Τσούβαλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:69

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἄντ.Παυλής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:69

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἀσλάνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:96

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Πᾶν.Δραπανιώτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:72

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Πετρ.Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἃ ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:119

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Βάθ.Μουντσούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:88

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:77

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:68

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἀναργ.Τζίρμπης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:80

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Μᾶν.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Εἰσπράκτωρ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/9 ἡ στ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:70,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ν.Λουλή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ   ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:44

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:1/10 εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γεώργα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικὸς

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑγειονομικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:60,Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βάθης Γ.Γιώρτζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

  26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 1840 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:24,Παρατηρήσεις:24/8 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:118, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:102

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Πέτρος Σκλήρης ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:65

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρ.Ρογκόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:11;, Παρατηρήσεις:31/7 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μᾶν.Κορτέσης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος, Πατρίς:Νιόκαστρον,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Στάμ.Κόκκινος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:54

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Γιουρδής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 1846 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:50,Παρατηρήσεις:7/10 ἤλλαξε Σχολεῖον

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἡ ζ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:80

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ἀναγ.Σάρπης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/7 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ  ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:19,Παρατηρήσεις:10/8 ἀνεχώρησε δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κοσμᾶς Ντεντεψίθης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:46

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ν.Λουλή(ου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἃ ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:51

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:46,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ, Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἔκτακτος

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἒ ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:108

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:3, Παρουσίες:120

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γεωρ.Μαστραντώνης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/8 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:15,Παρατηρήσεις:30/7 μὲ πλοῖον

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Μ.Δελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 1845 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ  ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/8 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Κ.Κουτσουρίδας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:100

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀγγελ.Καρίντσης,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἃ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:90

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δήμα Κοκκίνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καφφεπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γεωρ.Λεκάκης,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:19,Παρατηρήσεις:10/8 εἰς Τέχνην

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Σκόρδος,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:76

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Ροῦσος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γεωργός,Πατρίς:Κέα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/9 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:11,Παρατηρήσεις:5/10 ἀνεχώρησεν

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γκίκα Γκιώνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:11,Παρατηρήσεις:8/8 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:103

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:71,Παρουσίες:52

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐριπίδης Ν.Σπεράντσας,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἑλληνοδιδάσκαλος,Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:74

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐστάθιος Στάμ.Καρά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:79,Παρατηρήσεις:5/12 εἰς Πόρον

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μίχ.Γριζέλας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:93

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:92

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Σάρ.Γιαννακὸς ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:99,Παρατηρήσεις:δυσνους

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:112, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Γ.Περδίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Σημαιοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:94

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:66,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/9 1844 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Χρόνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1845 ἡ στ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:78

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:111

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφιλ.Γ.Ρεβίδης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἡ γ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:63,Παρατηρήσεις:13/10 μὲ πλοῖον

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Περδίκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:92

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:1/10 εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις:20/12 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:83 

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:98 

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:119

72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:98

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Καγιᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειαν

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Βῶκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:85

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Κιάφφας,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:102,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Σαποῦνος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ἡ ζ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:115

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μ.Δημαμᾶς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/11 ἡ στ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:66

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Βούργαρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Εὐαγ.Καθήκουρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐλαιοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:49

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1840 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογεράκη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:109

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ , Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:97

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 1843 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:4/8 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτρου.Πετῶν ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:110

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικὸς

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 1845 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:108

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίμων Ν.Βατσαξής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ φρόνιμος

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Χρ.Γούσιος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 στ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:95

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἒ β β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:111

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κανέλος Α.Χ'Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:79

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Στρατηγόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:84,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:30/11 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν ἕνεκεν φιλασθένειας

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ β β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:63

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Σιτοπώλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:45,Παρατηρήσεις: ἀμελέστατος

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Ντρίβας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Σάρ.Γιαννακός,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1845 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:95

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:40,Παρατηρήσεις:9/10 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1844 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:91

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Π.Πολίτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα ,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:34, Παρουσίες:47,Παρατηρήσεις:22/10 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Ι.Πάτσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 1846 στ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:96

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γκ.Σάλπας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τεχνίτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/6 ἡ ἡ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:51, Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:57

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 1841 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:44,Παρατηρήσεις:29/10 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἒ ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:117

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:20/12 εἰς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος (Βέκιου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:94 

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος (Ντελόπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:97, Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικὸς

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Δελόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 1845 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/8 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Γκίκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Μιαούλης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στάμ.Καράς,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:79,Παρατηρήσεις:5/12 εἰς Πόρον

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Α.Ι.Γιαννίτσης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:81

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:74

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Κύρ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 β ἃ ἃ ἃ ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἃ  ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:8/10 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/8 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον εἰς Ἀθήνας

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:30, Παρουσίες:93

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7  1842 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:23,Παρατηρήσεις:15/9 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀναγ.Μανοῦσος (οὔ),Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1844 δ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:89, Παρατηρήσεις: 24/12 ὑπηρέτης

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 δ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:78,Παρατηρήσεις:δύσνους

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Προκόπιος Ι.Ντεντιδάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:98

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:65,Παρουσίες:58

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Γ.Καμίνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:29/7 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Γιώργα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:99

 126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/1 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:109

 127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρ.Λ.Καλλιγκούνης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Β.Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ἡ ἃ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:20,Παρατηρήσεις:8/8 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ι.Γιουρδής,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:7/10 ἄλλαξε Σχολεῖον

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Πετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:23, Παρουσίες:100 

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Κουλούρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 1844 ἡ δ γ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ ,Ἀπουσίες:68,Παρουσίες:29, Παρατηρήσεις:20/11 μὲ πλοῖον

 131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Μαυριπλὴς ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/3 1845 στ ἃ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:6,Παρατηρήσεις:31/7 ἄνευ λόγου ἀνεχώρησεν

 132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Δ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καλαφάτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/8 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:112

 134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σάββας Ράφ.Γαροῦφος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1846 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:42,Παρατηρήσεις:10/9 ἄνευ λόγου

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταῦρος Θεοδ.Μπούφη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Πρεσβευτὴς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 στ ἃ β δ, Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:20/8 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 136,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταῦρος Λάζ.Πινότση,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Ἅ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:32,Παρατηρήσεις:31/8 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 137,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:96,Παρατηρήσεις:δύσνους

 138,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

 139,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:δύσνους

 140,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ν.Μπούζας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:69

 141,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φρ.Λάζ.Τρίτσου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:60

 36 Μαθηταί ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
105Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν ἀ' τοῦ ἔ.ἒ

Εν Ὕδρα.Τὴ 20η Ἰανουαρίου 1847
 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανός.
Ἀπόντος τοῦ Δημάρχου.
Ὁ Ἀὸς Δημαρχιακὸς Πάρεδρος Λ.Α.Γιουρδὴς

 Οι γενόμενοι προβιβασμοὶ καθ'ὅλην τὴν Ἐξαμηνίαν ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Ἀλληλοδιδακτικῆς Μαθημάτων 
69 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
97 εἰς τὴν Γραφὴν
51 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
56 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
38 εἰς τὴν ἸχνογραφίανὉ ἔλεγχος τῆς Βᾶς Ἐξαμηνίας ,τοῦ διευθυνόμενου παρὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ,Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας ἀπεστάλησαν τὴν 15ην Φεβρουαρίου 1847 (ὑπ’ ἀριθμ.πρώτ:4820/17 Φεβρουαρίου 1847) εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» ἀπ’τὸν Νομάρχη Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...