hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1937.Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1937.Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ὕδρα 1937.Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν

 Ὕδρα 1937.
Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν


Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11,ποὺ κατεβύθισε τὸ θωρηκτὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας Φετὶχ-Μπουλέν,ἐν τῷ λιμένι τῆς Θεσσαλονίκης,τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 1912,εἰς τὴν γενέτειραν πατρίδα τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση.


Μὲ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος,ἀπεδόθη εἰς τὴν ἠρωοτόκον καὶ ἁγιοτόκον νῆσον Ὕδραν,τὴν γενέτειρα τοῦ Ναυάρχου Νικόλαου Βότση,κυβερνήτου τοῦ ἔνδοξου τορπιλλοβόλου «Τ-11»,τὸ τηλεβόλο τῶν χαιρετιστήριων κανονιοβολισμῶν τοῦ τορπιλλοβόλου,ὡς φόρος τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ναύαρχον Βότση καὶ τὸ πλήρωμά του διὰ τὸ ἠρωϊκὸν τοὺς κατόρθωμα νὰ βυθίσουν τὸ ἐλλιμενισμένο εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης Ὀθωμανικὸ θωρηκτὸ «Φετὶχ Μπουλέντ».

Ἡ παράδοσις τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11»,ἐγένετο τὴν 21ην Μαρτίου 1937 μὲ σεμνὴ τελετὴ ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς σημαιοστολισμένης Ὕδρας,ἔμπροσθέν του μνημείου της προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ ὡς ἦτο φυσικὸν προκάλεσε τὸ  ἐνδιαφέρον τῶν δημοσιογράφων τοῦ ἔντυπου τύπου τῆς πρωτευούσης.

Ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» εἰς τὴν ἀνταπόκρισίν της 22ας Μαρτίου 1937,σημειώνει ὅτι τὸ τηλεβόλο τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11» ἀποτέλεσε τὸ συνδετικὸ κρίκον ποὺ συνέδεσε τὸ ἔνδοξον ἱστορικὸν ναυτικὸ παρελθὸν τῆς νήσου Ὕδρας, ἡ ὁποία συνέβαλε διὰ τοῦ στόλου της καὶ τῶν πλείστων πλοιάρχων καὶ πυρπολητῶν τῆς εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος κατὰ τὸν Ἐθνικοαπελευθερωτικὸν Ἱερὸν Ἀγώνα τοῦ 1821,μὲ τὶς νέες ἔνδοξες ναυτικὲς σελίδες τὶς ὁποῖες ἔγραψαν διὰ τῶν ἠρωϊκῶν πράξεών τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἃ΄Βαλκανικοῦ Πολέμου (30 Σεπτεμβρίου 1912 – 30 Μαΐου 1913) κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας οἱ Ναύαρχοι Παῦλος Κουντουριώτης καὶ Νικόλαος Βότσης ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὶς παρακαταθῆκες ποὺ τοὺς παρέδωσαν οἱ ναυμάχοι πρόγονοί τους.Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑστία»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς τὴν Ὕδραν

«...Μὲ σεμνὴν καὶ ἐπιβλητικὴν τελετὴν ἐγένετο χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν ἡ παράδοσις τοῦ τηλεβόλου τοῦ ὑπ’ἀριθμὸν 11 ἐνδόξου τορπιλλοβόλου,μὲ τὸ ὁποῖον ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Βότσης,οἱ ἀξιωματικοί του καὶ οἱ ναῦται τοῦ ἐβύθισαν τὸ «Φετὶχ Μπουλὲντ εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἡ ἠρωϊκὴ νῆσος,τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἔχει συνδεθῆ ἀρρήκτως μὲ τοὺς ἀγώνας τῆς Παλιγγενεσίας,ἐδέχθη εὐγνωμόνως τὸ ἱστορικὸν αὐτὸ κειμήλιον,τὸ ὁποῖον τὴν συνδέει καὶ μὲ τοὺς νέους ἀγώνας τοῦ Ἔθνους,ἕνα σχεδὸν αἰώνα ἀργότερα.Παρὰ τὴν προτομὴν τοῦ ἀειμνήστου ναυάρχου Κουντουριώτη,τοῦ νικητοῦ τῆς Ἕλλης καὶ τῆς Λήμνου,τὸ μικρὸν αὐτὸ τηλεβόλον ὑπενθυμίζει ὅτι αἳ ἠρωϊκαὶ ἐθνικαὶ παραδόσεις τῆς νήσου δὲν ἔσβυσαν μὲ τὴν πραγμάτωσιν τοῦ πρώτου της πόθου,τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος,ἀλλὰ παρέμειναν ἀναλλοίωτοι καὶ ζωτικαὶ εἰς τὰς ψυχᾶς τῶν τέκνων της,ἰκαναὶ νὰ δημιουργήσουν νέους Μιαούληδες καὶ νέους Παπανικολῆδες, νέους ναυάρχους καὶ νέους πυρπολητᾶς,κάθε φορᾶν ποὺ θὰ τὸ ἀπήτει ἡ Πατρίς.
Καὶ εἶνε τοῦτο πέραν τῶν ὁρίων τῆς μικρᾶς νήσου,τὸ γενικώτερον σύμβολον τῆς ἀφοσιώσεως ὁλοκλήρου του Ἔθνους εἰς τὰς μεγάλας τοῦ παραδόσεις,ἐκείνας αἳ ὁποῖαι τοῦ ἐπέτρεψαν τὴν παλιγγενεσίαν του καὶ θὰ τὸ ὁδηγήσουν ἀσφαλῶς εἰς ἔνδοξον Ἀναγέννησιν..»


Διὰ τὴν παράδοσιν τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11»,ἀπέπλευσαν τὴν πρωΐαν τῆς 21ης Μαρτίου 1937 διὰ νὰ προσεγγίσουν τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας δύο ἀντιτορπιλλικᾶ πλοῖα τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ.Πρῶτο κατέπλευσεν εἰς τὴν Ὕδραν,τὴν 11ην πρωϊνήν,τὸ ἀντιτορπιλλικὸ «Νίκη» τὸ ὁποῖο και μετέφερε τὸ ἱστορικὸ κειμήλιον τοῦ τορπιλλοβόλου.Ἐπὶ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ ἐπέβαινε ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου,ὁ ὁποῖος καὶ θὰ παρέδιδε ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τὸ τηλεβόλον τοῦ «Τ-11»εἰς τὴν τριμελῆ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,πλῆθος ἐπισήμων,ἡ χήρα του Ναυάρχου Νικολάου Βότση καθὼς καὶ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.Ἀκολούθως,διὰ μικρᾶς χρονικης ἀποστάσεως κατέπλευσεν καὶ τὸ ἕτερον ἀντιτορπιλλικὸν «Αἴγλη».


Ἡ Ὕδρα,ἐν πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα,ὑπεδέχθη τὴν ἄφιξιν τῶν ἀντιτορπιλλικῶν πλοίων τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ ἀποβίβασις τῶν ἐπισήμων καὶ τοῦ τηλεβόλου τοῦ ἔνδοξου τορπιλλοβόλου Τ-11 πραγματοποιήθηκε τὴν 11:30 πρωΐνην.Ἐν συνεχεία,ἐν μέσω χαρμόσυνων κωδωνοκρουσίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ χαιρετιστήριων κανονιοβολισμῶν,ἐσχηματίσθη πομπὴ ἀπὸ τιμητικὸ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν ἡ ὁποία καὶ κατέληξε  ἔμπροσθέν της προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ὕδραν τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11»-Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ εἰς τὴν νῆσον

«....Χθὲς τὴν 11:30 π.μ ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς παραδόσεως εἰς τὴν Κοινότητα τῆς Ὕδρας τοῦ ἱστορικοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11» διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ναύαρχος Βότσης ἔρριψε χαιρετιστήριους βολᾶς ὅταν ἐβύθισε τὸ πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλὲν» εἰς Θεσσαλονικὴν τῷ 1912.Τὴν 11ην πρωϊνὴν κατέπλευσεν εἰς Ὕδραν τὸ ἀντιτορπιλλικὸν «Νίκη» φέρον τὸ ἱστορικὸν πυροβόλον καὶ ἀκολουθούμενον ὑπὸ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «Αἴγλη».Τῆς «Νίκη» ἐπέβαινεν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ναυτικοῦ ἐπιτελείου ναύαρχος κ.Σακελλαρίου,τμῆμα δοκίμων,ἡ χήρα του Ναυάρχου Βότση καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.
Ἡ Ὕδρα σημαιοστόλιστος καὶ μὲ κωδωνοκρουσίας ὑπεδέχθη τὰ πολεμικά,τὴν 11:30’ δὲ ἀπεβιβάσθη τὸ ἱστορικὸν πυροβόλον καὶ μετεφέρθη τιμῆς ἕνεκεν πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου ὅπου καὶ ἐγένετο παράταξις τῶν ναυτικῶν δοκίμων καὶ τῆς σχολῆς ἐμποροπλοιάρχων,ἀκολούθως δὲ ὁ ναύαρχος κ.Σακελλαρίου παρέδωκε τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Ἀρχείου τῆς Ὕδρας.Παραδίδων τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ὁ κ.Σακελλαρίου ἐξῆρε τὸ ἔνδοξον κατόρθωμα τοῦ Ναυάρχου Βότση καὶ κατέληξεν εὐχηθεῖς ὅπως «ἡ Ὕδρα διαφυλάσση τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ δημιουργεῖ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν εὐκλεῶν της παραδόσεων..»
Μετὰ τὸν κ.Σακελλαρίου ὠμίλησεν ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνὸς εὐχαριστήσας τὸ ὑπουργεῖον Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον κατεύθυνεν εἰς τὴν νίκην ὁ ἀείμνηστος Ὑδραῖος Νικόλαος Βότσης,πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ ὁποίου ἡ Ὕδρα καλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ.
Ἐν τέλει κατέθεσαν στεφάνους ἐκ δάφνης ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς διὰ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Μανίκη καὶ ἡ ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων διὰ τοῦ Προέδρου αὐτῆς στρατηγοῦ κ.Δ.Παστέλλα...»

Ἑκατέρωθεν τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου εἶχαν παραταχθεῖ τὰ ἄγηματα τῶν Δόκιμων Ἀξιωματικῶν του Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῶν Σχολείων τῆς Ὕδρας.Τὸν Ναύαρχον Ἀλέξανδρο Σακελλαρίου καὶ τὴν χήρα του Ναυάρχου Νικολάου Βότση,συνόδευαν οἱ ἀντιπροσωπεῖες τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ τῆς Ὑδραϊκῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν.Τὴν 12ην πρωΐνην, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Προκόπιος Καραμάνος καὶ τὰ μέλη τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς και Δήμαρχο Ὑδραίων Ἀντώνιον Λιγνόν,ἀπὸ τὸν δωρητή καί εὐεργέτη τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας ἐφοπλιστὴ Γκίκα Κουλούρα καὶ τὸν Ἰωάννην Κριεζήν, ὑπεδέχθη τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελειοῦ Ναυτικοῦ,ὁ ὁποῖος καὶ παρέδωσε διὰ λογαριασμὸ τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν το ἱστορικὸν κειμήλιον τοῦ τορπιλλοβόλου.


Διὰ τὴν Ἀδελφότητα τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,παρευρέθησαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου, ἐκτός του Προέδρου τῆς στρατηγοῦ Δημήτριου Παστέλλα,τὰ μέλη τῆς Ε. Κολυμπάδης,Π.Κουντουριώτης,Δ. Ζαραφωνίτης,Π.Μεσσαράπης,Α.Μαγδάνος ἐνῶ ἀπὸ τὸν Ὑδραϊκὸ Σύνδεσμο Πειραιῶς ἐκτός του Προέδρου τῆς Ἀντώνιου Μανίκη,παρευρέθησαν τὰ μέλη Κ.Κοτζιά, Δ.Μαλώση,Π.Πινότση καὶ Ι.Πετράκη.


Ἕνεκα τῆς περιστάσεως,πανηγυρικοὺς λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου, ὡς παραδοὺς τοῦ τηλεβόλου ἐκ μέρους τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος,ὁ Δήμαρχος Ὑδραῖων Ἀντώνιος Λιγνὸς ὡς Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,ὁ στρατηγὸς Δημήτριος Παστέλας ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ὡς Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ τελευταῖος ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης.


(Σημείωσις:Οἱ πανηγυρικοὶ λόγοι δημοσιεύθηκαν εἰς τὶς δημοσιεύσεις τῶν εφημερίδων «Ἀκρόπολις», «Ἐθνική» , «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,«Πρωΐα»


Ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις τῆς παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου περατώθηκε μὲ τὴν κατάθεσιν τῶν δάφνινων στεφάνων τοῦ Προέδρου τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Ἀντώνιου Μανικῆ καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Ὑδραϊκῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν στρατηγοῦ Δημήτριου Παστέλλα.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Θάρρος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ χθεσινὴ μεγαλοπρεπὴς ἐν Ὕδρα τελετὴ παραδόσεως τοῦ πυροβόλου τοῦ Νικολάου Βότση εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ἠρωοτόκου νήσου-Λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Τύπος Ἀθηνῶν»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις τοῦ πυροβόλου τοῦ Βότση εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Χρονογράφος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Τὸ πυροβόλον τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν-Λόγοι τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλαρίου-Μιὰ σεμνὴ καὶ ὡραία τελετὴ


«...Ἐγένετο χθὲς μετὰ πάσης ἐπισημότητος καὶ ἐπιβλητικότητος ἡ παράδοσις εἰς Ὕδραν καὶ εἰς τὴν ἐκεῖ ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς νήσου τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11» μὲ τὸ ὁποῖον ὁ θρυλικὸς Ναύαρχος Βότσης ἐβύθισε τὸ 1912 εἰς Θεσσαλονίκην τὸ τουρκικὸν πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλέν».
Τὴν πρωΐαν τῆς χθές,ἀπέπλευσαν πρὸς τοῦτο ἐκ Πειραιῶς δύο πολεμικά των ὁποίων ἐπέβαινεν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου ναύαρχος Σακελλαρίου,ἀντιπροσωπεῖαι τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων καὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,ἡ κυρία Βότση μετὰ τῆς οἰκογενείας Βότση καὶ τμῆμα τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Ἡ πόλις τῆς Ὕδρας ἀπὸ πρωΐας παρουσίαζε πανηγυρικὴν ὄψιν.Ἡ γραφικὴ αὐτὴ πόλις σημαιοστόλιστος ὑπεδέχθη τὰ δυὸ ἑλληνικὰ πολεμικὰ πολεμικὰ μὲ κωδωνοκρουσίας καὶ κανονιοβολισμούς.
Τὴν 11:30 ἀκριβῶς ἀπεβιβάσθη τὸ θρυλικὸν πυροβόλον καὶ μετεφέρθη πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου ὅπου ἐγένετο παράταξις τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῆς σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Τὴν 12ην ἀκριβῶς προσῆλθεν ὁ ναύαρχος κ. Σακελλαρίου τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας κ.Προκόπιος καὶ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνός,Γκίκας Κουλούρας καὶ Ἰωάννης Κριεζής.
Ὁ κ.Σακελλαρίου παραδίδων τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἐτόνισε τὸ ἔνδοξον κατόρθωμα τοῦ Ναυάρχου Βότση καὶ κατέληξεν εὐχηθεῖς ὅπως «ἡ Ὕδρα διαφυλάσσει τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ δημιουργεῖ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν εὐκλεῶν παραδόσεων».
Ὠμίλησεν ἐν συνεχεία ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνὸς εὐχαριστήσας τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου λειψάνου τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον κατηύθηνεν εἰς τὴν νίκην ὁ ἀείμνηστος Ὑδραῖος Νικόλαος Βότσης ἐτόνισε δὲ ὅτι πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ Βότση ἡ Ὕδρα ἀποκαλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ μέχρι ἐδάφους.
Τέλος κατέθεσαν κλάδους δάφνης ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων ὁ Πρόεδρος αὐτῆς στρατηγὸς Δ.Παστέλλας ἐκ μέρους δὲ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ κ. Ἀντώνιος Μανίκης. Ἐπίσης εἶπεν ὀλίγας λέξεις καὶ ὁ ἰατρὸς κ. Ἰωάννης Παντελάκης....»


Οἱ ἐκφωνηθέντες πανηγυρικοὶ λόγοι τῆς ἡμέρας


Εἰς τὶς δημοσιογραφικὲς ἀνταποκρίσεις τῆς 23ης Μαρτίου 1937,δημοσιεύθησαν (σ.σ:τὸ ἴδιο ἀκριβῶς κείμενο) εἰς τὶς ἐφημερίδες «Ἀκρόπολις»,«Ἐθνική»,«Ἑλληνικὸ Μέλλον» καὶ «Πρωΐα»,οἱ πανηγυρικοὶ λόγοι ποὺ ἐξεφώνησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐπίσημων ἀρχῶν κατὰ τὴν τελετὴ παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11» εἰς τὴν Ὕδραν.

Ἀρχικῶς,ὁμίλησε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ ὡς Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ,ὁ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου.Εἰς τὸν σύντομον χαιρετισμόν του πρὸς τοὺς παρευρισκομένους,ὁ Ναύαρχος ὕμνησε μὲ ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ συγκίνησιν,τὸν ἠρωΐκον καὶ ξηρὸν μικρὸν βράχον τῆς νήσου Ὕδρας,ὁ ὁποῖος ἀποτέλεσε τὴν κοιτίδα γεννήσεως γενναίων καὶ θαρραλέων ἀνδρῶν,οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν ἀνδραγαθημάτων τους,συνέβαλαν διαχρονικῶς,ἀπ’τὸ ἔτος κηρύξεως τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 ἕως τοὺς ἔνδοξους Βαλκανικοὺς Πολέμους τοῦ 1912-1913 εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀλύτρωτων περιοχῶν τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ εἰς τὴν εὐόδωσιν τῶν ἐθνικῶν πόθων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.Ὡς ἦτο φυσικόν,ἐν μέσω τῶν κρίσιμων τελευταίων ἐτῶν τοῦ Μεσοπολέμου,δύο μόλις ἔτη πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου,καὶ ἔνω εἷς τὴν Εὐρωπαϊκὴν ἤπειρον εἶχαν ἐπικρατήσει τὰ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα τῶν χιτλερικῶν εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ τῶν φασιστῶν εἰς τὴν Ἰταλίαν,(σ.σ: εἰς τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτειαν εἶχε ἤδη ἐπιβληθεῖ τὸ καθεστὼς τῆς Δικτατορίας τοῦ Ἰωάννου Μεταξά),ὁ Ναυάρχος Σακελλαρίου διὰ τοῦ πανηγυρικοῦ του λόγου,ἐπιχείρησε νὰ ἐξυψώσει τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας,καλώντας τους νὰ παραμείνουν πιστοὶ εἰς τὰ ἰδεώδη της Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ ἂν οἱ περιστάσεις τὸ ἐπιφέρουν νὰ μὴν διστάσουν νὰ πεθάνουν διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος τους,ἀκολουθώντας τὸ λαμπρὸ παράδειγμα τοῦ συμπατριώτου τοὺς Νικολάου Βότση,ὁ ὁποῖος ἀψηφώντας τὸν θάνατον κατόρθωσε νὰ καταβυθίσει τὸ θωρηκτὸ «Φετὶχ Μπουλὲντ» εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης.


Ἐν συνεχεία,τὸν λόγον ἔλαβε ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων,Ἰατρὸς και Πρόεδρος τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας Ἀντώνιος Λιγνός.Εἰς τὴν ὁμιλία του,ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐξέφρασε ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς νήσου Ὕδρας,τις θερμές του εὐχαριστίες εἰς τὸν Ναύαρχον Ἀλέξανδρο Σακελλαρίου,ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν,διὰ τὴν τιμὴν ποὺ ἔκαμε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν πατρίδα τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση,νὰ ἐμπιστευθεῖ εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τῆς νήσου τὴν διαφύλαξιν τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11».Ὁ Δήμαρχος Ἀντώνιος Λιγνὸς ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς ἀξιωματικούς του ἀγήματος τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων,τοὺς συνέστησε νὰ τιμήσουν διὰ τῆς ναυτικῆς τους σταδιοδρομίας τὸ ἔνδοξο ναυτικὸ παρελθὸν τῆς πατρίδος τοὺς παραμένοντας πιστοὶ εἰς τὶς ἀρχὲς ποὺ ἐνέπνευσε ὁ χρησμὸς ποὺ ἀπέδωσε εἰς τὸν Θεμιστοκλὴν τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν, περὶ «τῶν ξύλινων τειχῶν»,ὅπως ἐνέπνευσε καὶ τοὺς Ὑδραίους Ναυμάχους τοῦ 1821 ὁ συγκεκριμένος χρησμός.


Σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθηναν κατὰ τὴν κατάθεσιν τῶν δάφνινων στεφάνων ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων στρατηγὸς Δημήτριος Παστέλας,τονίζοντας πὼς τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀθηνῶν πρωτοστάτησαν μὲ τὶς ἐνέργειές τους στὴν πραγματοποίηση τῆς παράδοσης τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ κειμηλίου εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ὡς Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης.Καὶ οἱ τρεῖς ὁμιλητὲς ἐξύμνησαν καὶ ἐξῆραν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἥρωος Νικόλαου Βότση.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἀκρόπολις»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Ἕνα ἱερὸν ἐθνικὸν κειμήλιον εἰς τὴν θέσιν ποὺ τοῦ ἁρμόζει-Τὸ κανόνι τοῦ τορπιλλητοῦ Βότση-Παρεδόθη εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ πόλιν τῆς Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ εἰς τὴν ἠρωϊκὴν νῆσον-Μιὰ ἐμπνευσμένη προσλαλιὰ τοῦ Ναυάρχου Σακελλαρίου.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἐθνική»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Ἡ ἠχὼ τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Μία πατριωτικὴ ἑορτὴ-Τὸ πυροβόλον τοῦ Βότση εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας 

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Εἰς δόξαν τῶν ἡρώων-Τὸ πυροβόλον ποὺ ἐβύθισε τὸ «Φετὶχ-Μπουλὲν» εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς νήσου Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσημος παράδοσις τοῦ-Συγκινητικὸς λόγος τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλάριου.

  & Πηγή: Ἐφημερὶς «Πρωΐα»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὸ κανόνι τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη εἰς τὸ μουσεῖον τῆς Ὕδρας.

«..Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη εἰς Ὕδραν μετὰ πάσης ἐπισημότητος καὶ ἐπιβλητικότητος ἡ ἑορτὴ τῆς παραδόσεως εἰς τὴν ἐκεῖ ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς νήσου τοῦ πυροβόλου,τοῦ τορπιλλοβόλου «11», μὲ τὸ ὁποῖον ὁ θρυλικὸς Ναύαρχος Βότσης ἐβύθισεν τὸ 1912 εἰς Θεσσαλονικὴν τὸ ἐχθρικὸν πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλέν».Τὴν πρωΐαν τῆς προχθὲς ἀπέπλευσαν πρὸς τοῦτο ἐκ Πειραιῶς δύο πολεμικά των ὁποίων ἐπέβαινον ὁ Ναύαρχος Σακελλαρίου,ἀντιπροσωπεῖαι τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων καὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,ἐκ τῶν κ.κ στρατηγοῦ Παστέλλα,Ε.Κολυμπάδη,Π.Κουντουριώτη, Δ.Ζαραφωνίτη ,Π.Μεσσαράπη, Α.Μαγδάνου,ἐκ μέρους τῆς πρώτης καὶ τῶν κ.κ Ἄν.Μανίκη, Κ.Κοτζιά, Δ.Μαλώση,Π.Πινότση καὶ Ι.Πετράκη ἐκ μέρους τοῦ δευτέρου.Ἐπεβιβάσθη ἐπίσης τοῦ ἑνὸς ἀντιτορπιλικοῦ ἡ χήρα του Ναυάρχου Βότση  ἐπὶ κεφαλῆς τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Βότση.Ἐπίσης πρὸς ἀπόδοσιν τῶν τιμῶν ἐπεβιβάσθησαν μαθηταὶ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Ἡ πόλις τῆς Ὕδρας ἀπὸ πρωΐας παρουσίαζε πανηγυρικὴν ὄψιν.Ἡ γραφικὴ αὐτὴ πόλις ἐξύπνησε σημαιοστόλιστος.Ἡ κυανόλευκος καὶ ἡ σημαία τῆς Ὕδρας ἐκυμάτιζεν ἐπὶ πάσης οἰκίας.Ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Ναυάρχου Βότση ἐκυμάτιζεν ἡ Ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὸ σῆμα τοῦ Ναυάρχου.Ἡ εἴσοδος τῶν πολεμικῶν εἰς τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας ἐχαιρετίσθη μὲ κανονιοβολισμοὺς καὶ κωδωνοκρουσίας.Τὴν 11:30’ πρωϊνὴν ἀπεβιβάσθη τὸ θρυλικὸν πυροβόλον καὶ ἐτοποθετήθη πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου,ὅπου καὶ ἐγένετο παράταξις τῶν σχολείων,τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.Τὴν 12ην ἀκριβῶς προσῆλθεν ὁ Ναύαρχος κ. Σακελλαρίου,τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας κ.Προκόπιος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνός,Κουλούρας καὶ Κριεζής.Ὁ κ.Σακελλαρίου παραδίδων τὸ Πυροβόλον εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ἐξεφώνησεν τὸν κάτωθι λόγον:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

«Αἰσθάνομαι βαθύτατα τὴν τιμήν,ἥτις μοῖ ἀνετέθη,ὅπως παραδώσω εἰς τὴν πλήρη ἱερῶν ἐθνικῶν παραδόσεων νῆσον ταύτην ἐκ μέρους τοῦ Πολεμικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,τὸ μικρὸν πυροβόλον τοῦ ἀθάνατου τορπιλλοβόλου,δὶ οὐ ὁ ἔνδοξος Ναύαρχος Βότσης μεγάλα ἐπετέλεσε.Καὶ ἡ τιμὴ αὐτή μου φέρει βαθύτατην συγκίνησιν,διότι μὲ μεταφέρει εἰς τὴν ἐπικὴν ἐκείνην ἐποχήν,ὅταν οἱ ἄνδρες ἀπησχολοῦντο εἰς τὴν ἐκτέλεσιν μεγάλων ἔργων.Καὶ ἡ συμβολικὴ μικρὰ νῆσος Ὕδρα,ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα τοῦ τί ἦτο ἱκανὸν νὰ ἐκτελῆ ἡ μικρὰ ἠμῶν Πατρίς,ὅταν προασπίζεται ὑπὸ ἀνδρῶν,οἴους ἀφθόνως ἐξέθρεψεν ὁ μικρὸς καὶ ξηρὸς οὗτος βράχος ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ 1821 μέχρι τῆς ἐπικῆς ἐξορμήσεως τῶν ἐνδόξων ἠμῶν Βαλκανικῶν πολέμων.
Καὶ δὶ’ἠμᾶς μὲν βαθέως ἐχομένων τῶν Ἐθνικῶν ὑποθηκῶν τοῦ παρελθόντος καὶ τῶν δυναμικοτήτων τῆς ἀειθαλλοὺς Ἑλληνικῆς Πατρίδος,βαρέως πιέζει ἐπὶ τῶν ὠμῶν μας ἡ εὐθύνη τῆς συνεχίσεως τῶν παραδόσεων ὄσας μᾶς ἐμπνέει ὁ ἠρωϊκὸς βράχος,ἐφ’οὐ ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ πατῶμεν σήμερον.
Ὑμεῖς δὲ διερχόμενοι πρὸ τῶν μνημείων τῶν γενναίων ναυάρχων,οἵτινες γεννηθέντες ἐνταύθα εἶχον τὴν τιμὴν ἀτρόμητοι νὰ ἐπιδεικνύωσι διαρκῶς τὴν πρώραν τῶν πρὸ τοῦ φεύγοντος ἐχθροῦ καὶ νὰ ἀποσπῶμεν οὕτω τὸ γέρας τῆς νίκης,ἥτις τὴν πατρίδα μας καὶ ἀρχῆθεν ἠλευθέρωσε καὶ βραδύτερον ἐμεγάλυνεν,ἀποκαλύπτεσθε πρὸ τῶν μεγάλων ἐκείνων ἀνδρῶν καὶ εὔχεσθε ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Πατρὶς γόνιμος ἀποβῆ εἰς τὴν ἐκτροφὴν γενεᾶς,ἴνα συνεχίση τὰς ἱστορικᾶς ἐπιδείξεις τῆς Φυλῆς μας.
Αἳ εὐγενεῖς ψυχαὶ τόσων ἡρώων,οἵτινες ἐνταύθα ηὐτύχησαν νὰ ἴδωσι τὸ πρώτον τὸ φῶς τῆς ζωῆς,οἵτινες ἐπάλαισαν,ἐμόχθησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ τῶν ἀνωτέρω Ἐθνικῶν ἰδεωδῶν,ἀπὸ τοῦ Μιαούλη μέχρι τοῦ ὕστατου ὅλων του φίλτατού μας ναυάρχου Βότση,παρακολουθοῦσαι τὴν σημερινὴν ἀπότισιν τοῦ φόρου εὐγνωμοσύνης ἠμῶν πρὸς τὰ ἠρωϊκὰ τῶν ἔργα,ὡς συνενώσωσι πρὸς τὸν Ὕψιστον τὰς δεήσεις μας,ἴνα οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀναπήπτοντες ἐκ τοῦ ληθάργου της κραιπάλης τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας,ἀναμνησθῶσιν,ὅτι μόνον διὰ τῆς συντόνου,ὁμαδικῆς καὶ ἀποφασιστικῆς στροφῆς μας πρὸς τὰ ἰδεώδη καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Φυλῆς μᾶς εἶνε δυνατὸν νὰ ἐπέλθη πρόοδος εἰς τὸν τόπον μας.Πρέπει ὅλοι νὰ πεισθῶμεν,ὅτι ἡ ἠρεμία καὶ εὐμάρεια παχύνει μὲν τοὺς λαούς,ἀλλ’ὅτι μόνον ὅταν εἶνε τὶς προετοιμασμένος νὰ ἀποθάνη ὑπὲρ τῶν ἀνωτέρων ἰδανικῶν της ζωῆς,νικᾶ εἰς τὸν σκληρὸν ἀγώνα τῆς ἐπικρατήσεως καὶ δημιουργεῖ ἔργα,ἅτινα οἱ ἐπιγενόμενοι θαυμάζουν,ἐφόσον τὸ θεῖον τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Τιμῆς ὄνομα θὰ κατευθύνη τὰς τύχας τῆς ἀνθρωπότητος.
Εἰς τὴν σημερινὴν καμπὴν τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος,συνεσκοτισμένης ἀπὸ τοὺς ἀγώνας καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν ὁμάδων πρὸς τὰ πλέον διϊστάμενας ἀλλήλων κατευθύνσεις,τελεταί,ὡς ἡ σημερινὴ χρησιμεύσουν ὡς ἀναβάπτισις πρὸς ἐπιδίωξιν τρόπων ζωῆς οὖς οἱ πλεῖστοι ἐξ ἠμῶν ἐλησμόνησαν,ἂν καὶ ἀποτελοῦν οὗτοι τὸ βάθρον,ἒφ οὐ στηριζόμενοι ἐμεγαλούργησεν ἀείποτε τὸ Ἑλληνικὸν δαιμόνιον.
Μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τούτων.Ἡ δάφνη φύεται ἐπὶ δυσπροσίτων κλιτύων,τὰ δὲ μέτωπα,ἅτινα ὀνειρεύονται νὰ τὴν στεφανωθῶσιν,οὐδέποτε αὐλακοῦνται ἀπὸ τὰς ρυτίδας τῆς κοπώσεως,τῆς νωθρότητος καὶ τῆς ἀπογοητεύσεως.Τὸ θνήσκειν ἐντίμως καὶ ἀνδρικῶς,εἶνε πάντοτε προτιμώτερον τοῦ ζῆν ὡς ματαῖον ἄχθος ἀρούρης.
Ἐνωτίσθωμεν ἅπαντές το παράδειγμα τοῦ Ναυάρχου Βότση,ὅστις ἔζησε πάντοτε μοχθῶν ὕπερ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος καὶ ἂν ἐπέζησε τοῦ κατορθώματός του,εἶνε διότι ὁρμῶν πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἰδανικοῦ του, εἶχε κατὰ νοῦν νὰ μὴν ἐπιζήση πιθανῆς ἀποτυχίας του.Οὕτω ἐργαζόμενοι καὶ σκεπτόμενοι μεγαλουργῶσιν οἱ λαοί.
Εὔχομαι εἰς τὴν Ὕδραν νὰ διαφυλάσση τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ νὰ δημιουργῆ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν εὐκλεῶν της παραδόσεων.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

Ὠμίλησεν ἀκολούθως ὁ ἰατρὸς καὶ πρόεδρος τοῦ Ἀρχείου Ὕδρας κ.Λιγνὸς εἴπων τὰ ἑξῆς:
«Εὐχαριστῶ τὴν Αὐτοῦ Ἐξοχώτητα τὸν κ.ὑπουργὸν τῶν Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμήν,τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν,νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου λειψάνου τοῦ πλοίου,τὸ ὁποῖον κατύθυνεν εἰς τὴν δόξαν ὁ ἀείμνηστος συμπολίτης μᾶς Νικόλαος Βότσης.
Εὐχαριστῶ τὸν κ. Ἀντιπρόσωπον τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν καὶ τοὺς κυρίους ἀξιωματικούς των πλοίων,τὰ ὁποῖα ἐναγκαλίζει σήμερον φιλοστόργως ἡ θάλασσα τῆς Ὕδρας,διὰ τὴν τιμήν,τὴν ὁποίαν ἔκαμαν νὰ μετάσχουν εἰς τὴν σημερινὴν ἑορτήν.
Ἀπευθύνω θερμὸν χαιρετισμὸν εἰς τοὺς μαθητᾶς τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμν,ποὺ ηὐνόησεν ἡ τύχη,νὰ παραστοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην μυσταγωγίαν.
Θέλω νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς αὐτοὺς ἰδιαιτέρως.
Προσφιλεῖς μαθηταὶ τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων.
«Τεῖχος ξύλινον ἀπόρθητον τελέθειν»
Εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Ἕλληνας,ὄτε ὁ Ξερξης ἠθέλησε νὰ ὑποδουλώση τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ξύλινον τεῖχος ἀπέβη ἀεὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας ἀπόρθητον.
Ὁ χρησμὸς οὗτος ἐνεθάρρυνεν καὶ τοὺς Ἕλληνας ναυτικούς του 1821 καὶ ἐπετέλεσαν τὸ ἔργον,τὸ ὁποῖον ἐπετέλεσαν.Ὁ χρησμὸς οὗτος ἐνεθάρρυνεν τότε τοὺς Ὑδραίους νὰ ἐκπέμπουν ἀπὸ τοῦτον τὸν ὅρμον στόλους καὶ νὰ ἐπαναφέρουν αὐτοὺς πάντοτε νικηφόρους.Ὁ αὐτὸς χρησμὸς ἐνέπνευσε τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ εἰς τοὺς ναυμάχους τῆς Ἕλλης.
Τοῦ ξύλινου τείχους τῆς Ἑλλάδος,σεῖς μαθηταὶ τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων εἶσθε οἱ μέλλοντες φρουροί.Σεῖς θὰ διαδεχθῆτε καὶ τοὺς ἀγωνιστᾶς τῆς ἐν Σαλαμίνι Ναυμαχίας καὶ τοὺς ναυμάχους τοῦ 1821,καὶ τοὺς ναυμάχους τῆς Ἕλλης.Σεῖς εἶσθε ἡ ἐλπὶς τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.
Ἐμπνευσθῆτε ἀπὸ τὸν βράχον,τὸν ὁποῖον αὐτὴν τὴν στιγμὴν πατεῖτε,φρονήματα ὑψηλὰ καὶ γενναία.Λάβετε ὡς παράδειγμα τὸν Νικόλαον Βότσην,τοῦ ὁποίου σήμερον τιμᾶτε τὴν μνήμην.
Ἡ Ὕδρα σᾶς εὔχεται τοῦτο ἐξ’ὅλης ψυχῆς.
Πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ Βότση ἡ Ὕδρα ἀποκαλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ μέχρι ἐδάφους.Ἀγηρῶς ἡ μνήμη αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα ἀνέσπερος.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ

Ὁ στρατηγὸς Δ.Παστέλλας εἶπε τὰ ἑξῆς καταθέτων ἐπὶ τοῦ πυροβόλου δάφνινον στέφανον.
Εἰς τὸ τιμημένον αὐτὸ κανόνι,τὸ ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τὴν δόξαν καὶ τὸ κλέος τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ καὶ ἐνσαρκώνει τὴν στιγμὴν αὐτὴν τὸ δοξασμένον τορπιλλοβόλον 11 μὲ τὸ γενναῖον πλήρωμά του,τὸ ὁποῖον κυβερνωμένον ἀπὸ τὸν λεοντόκαρδον ναυάρχον Νικόλαον Βότσην,τέκνον τῆς ἠρωϊκῆς μᾶς πατρίδος Ὕδρας ἐμεγαλούργησε καὶ ξανάγραψε σελίδας ἀπὸ τὴν πανένδοξον ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ,ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἐν Ἀθήναις,ἥτις ἐπρωτοστάτησεν,ἴνα ἀποκτήση ἡ Πατρὶς τὸ ἱερὸν αὐτὸ κειμήλιον,καταθέτω τὸν κλάδον αὐτὸν τῆς δάφνης εἰς ἐκδήλωσιν θαυμασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης.
Μετ’αὐτὸν ὁ κ. Ἀντώνιος Μανίκης,πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,εἶπε τὰ ἑξῆς,καταθέτων κλάδον δάφνης.
Ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐνδόξου τορπιλλοβόλου τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «11», ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς, καταθέτει δὶ’ἐμοῦ εἰς αἰωνίαν μνήμην καὶ δόξαν ἀμάραντόν του γενναίου ναυάρχου Νικολάου Βότση τὸν κλάδον τῆς δάφνης τοῦτον.
Τέλος ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης εἶπε τὰ ἑξῆς:
«Ὅπλον τρομερόν,ὅπλον ἀήττητον εἰς τὰς χείρας τοῦ ἀειμνήστου ἥρωος Νικόλαου Βότση,σὺ φλογερὸν ὅπλον ἔρριψας εἰς τὰς φλόγας καὶ εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης τὸ ἐχθρικὸν «Φετὶχ-Μπουλέν»,σὺ ἐνέσπειρας τὸν τρόμον εἰς τοὺς πολέμιους καὶ τὸ θάρρος εἰς τὸν κατὰ θάλασσαν καὶ ξηρὰν στρατόν μας,σὺ νικηφόρον ὅπλον ἤρχισας τὴν νίκην,ἴνα τὴν συνέχιση καὶ τὴν συμπληρώση ὁ ἀείμνηστος ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης.
Τὸν ἥρωα χειριστήν σου Νικόλαον Βότσην τιμώσα ἡ Πατρὶς σὲ στέλλει ἐν τιμητικωτάτη συνοδεία ἴνα ἀποτεθῆς εἰς τὴν πατρώαν του ἥρωος γῆν καὶ μείνης ἀθάνατον μνημεῖον τῆς δόξης του.Ἡ δὲ γενέτειρά του ἐν βαθυτάτη συγκινήσει καὶ μετ’εὐλαβείας σὲ δέχεται εἰς τὰς ἀγκάλας της,ἀφοῦ ὁ ἔνδοξος Βράχος τῆς προσθέτει καὶ νεωτέραν δόξαν.
Τὸ θρυλικὸν πυροβόλον ἐναπετέθη κατόπιν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἀρχείου.Τὴν ἑσπέραν ὁ ναύαρχος καὶ αἳ λοιπαὶ ἀντιπροσωπεῖαι ἐπέστρεψαν εἰς Πειραιὰ προπεμφθέντες ἐνθουσιωδώς ὑπὸ τῶν κατοίκων...»


Ποίημα γιὰ τὸν Ναύαρχο Νικόλαον Βότση«...Τιμή στὴν οἰκογενεια, ποὺ ἐκᾶνε τὸ Βότσὴ
τὸν ἅξιο τὸ λεβεντή μας, γενναιὁ πατριωτὴ.
Ποῦ μπῆκὲ στὸ ἐνδεκατο, μικρό τροπιλλοβολό.
Καὶ τὸ Φετιχ Μπουλεν χτυπᾶ, καὶ τὸ βυθιζεῖ ὁλό.
Οἵ Τουρκοὶ ὁτᾶν ἅκουσαν, τέτοια βοή μέγαλὴ
Ὑστερα π’ ἀνεθαρρησαν, τοὺς ἡρθὲ παραζαλή.
Καὶ τὸ πρωί σηκωνουνται, τρέχουνε καὶ ρωτουνὲ
Ποῦ εἰναὶ τὸ Φετιχ Μπουλεν, ζητουνὲ γιὰ νὰ δούνὲ
Μὰ εἰς μάτὴν ἐρευνουν, εἰς μάτὴν τὸ ζητουνέ.
Τρέχουνε στὸ Καραμπουρνου, καὶ τὸν Πάσα ρωτουνὲ

“Τζανουμ’ ἐμεῖς προσεχαμέ, ἀπ’ τὴ μέγαλὴ ντάπιὰ
Ἐνὰ δελφινῖ εἰδάμε, μὲ δυὸ μέγαλὰ μάτια”.
Ητᾶν δελφινῖ ἀφυσικο, καὶ στὴν κοιλία τοῦ ὁ Βότσὴς
Ὁ ἅξιος, ὁ λεβεντής μας, γενναιὃς πατριωτῆς.
Ποῦ ’βγαλε τὴν ἀπόφάση, ἡρθὲ στὴ Σαλόνικὴ
Καὶ ἅρχισε ὁ στὸλὸς μᾶς τὴν πρῶτὴ τοῦ τὴ νῖκή.
Ζῆτῷ τοῦ Βότσῆ μας, παιδιά, νέὁ θαλασσοπουλὶ
Ζῆτῷ εἰς τὸ Κάναρή μας, καὶ νέὁ Μιαουλή.

Μὰρς Βότση τραγούδι ἐποχῆς τῆς κ. Κούλας...»


ΠΗΓΕΣ:

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑστία»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς τὴν Ὕδραν

  Πηγή: Ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ὕδραν τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11»-Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ εἰς τὴν νῆσον
   
Πηγή: Ἐφημερὶς «Θάρρος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ χθεσινὴ μεγαλοπρεπὴς ἐν Ὕδρα τελετὴ παραδόσεως τοῦ πυροβόλου τοῦ Νικολάου Βότση εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ἠρωοτόκου νήσου-Λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Τύπος Ἀθηνῶν»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις τοῦ πυροβόλου τοῦ Βότση εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Χρονογράφος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Τὸ πυροβόλον τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν-Λόγοι τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλαρίου-Μιὰ σεμνὴ καὶ ὡραία τελετὴ

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἀκρόπολις»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Ἕνα ἱερὸν ἐθνικὸν κειμήλιον εἰς τὴν θέσιν ποὺ τοῦ ἁρμόζει-Τὸ κανόνι τοῦ τορπιλλητοῦ Βότση-Παρεδόθη εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ πόλιν τῆς Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ εἰς τὴν ἠρωϊκὴν νῆσον-Μιὰ ἐμπνευσμένη προσλαλιὰ τοῦ Ναυάρχου Σακελλαρίου.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἐθνική»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Ἡ ἠχὼ τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Μία πατριωτικὴ ἑορτὴ-Τὸ πυροβόλον τοῦ Βότση εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας 

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Εἰς δόξαν τῶν ἡρώων-Τὸ πυροβόλον ποὺ ἐβύθισε τὸ «Φετὶχ-Μπουλὲν» εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς νήσου Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσημος παράδοσις τοῦ-Συγκινητικὸς λόγος τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλάριου.

  & Πηγή: Ἐφημερὶς «Πρωΐα»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὸ κανόνι τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη εἰς τὸ μουσεῖον τῆς Ὕδρας.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...