hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1833-1835.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ καὶ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1833-1835.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ καὶ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ὕδρα 1833-1835.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ καὶ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου Ὕδρας


Ὕδρα 1833-1835. 
Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικοῦ καὶ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου Ὕδρας 
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Ἀρχεῖον τῆς Γραμματείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως


Ὕδρα,Την 7ην Φεβρουαρίου 1833

Επιστολή τοῦ Διδασκάλου Κυρίλλου Ἀβραμίδη τοῦ Σμυρναίου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἐνεστώσας καταστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ (Ἀλληλοδιδακτικοῦ) Σχολείου Ὕδρας.Ἡ ἐπιστολὴ ἐγράφη ἐπ'ἀφορμὴ τῆς παραλαβῆς τῆς Βασιλικῆς Ἐγκυκλίου (Ἀριθμ.14) περὶ ἀναδιάρθρωσης τῆς Παιδείας τοῦ Κράτους ἡ ὁποία ἐξεδόθη παρὰ τοῦ Βασιλέως  Ὄθωνος.Ὁ Διδάσκαλος Κύριλλος Σμυρναῖος ἀναφέρει χαρακτηριστικά: 

"..Σᾶς εἶναι γνωστὴ ἡ εἰς ταύτην τὴν Νῆσον δωδεκαετοῦς διατριβῆς μου,εἷς ὅτι δὲν ἔλειψα ἀπὸ τὰ ἱερὰ χρέη μου,τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸν χαρακτήρα ἢ ἐπάγγελμά μου,εἰς τὴν διάρκειαν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος,μῆτε θέλω λήψη ἐκπληρῶν τὰς ὑψηλᾶς διαταγᾶς τῆς Α.Μ ἢ τὰ χρέη πρὸς τὴν πατρίδα.Σᾶς γνωστοποιῶ ὅμως ὅτι Δημόσιος διδάσκαλος ὀνομάζομαι,δημόσιον μισθὸν δὲν ἔλαβον πότε,ἐκτὸς 50 φοίνικων τὰς ὁποίας μου εἶχε χορηγήση ἡ παρελθοῦσα Κυβέρνησις,χάριν τοῦ παρ'ἐμοῦ διδασκομένων ἀπόρων μαθητῶν,ὡς τούτους ἔχω σχεδὸν δύο χρόνους νὰ τοὺς λάβω ἐξαιτίας τῶν παρελθουσῶν πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν,χωρὶς νὰ λείψω ἀπὸ τὰ χρέη μου..".

Ἐκ τοῦ συγκεκριμένου χωρίου,γίνεται φανερὸ πὼς ὁ Κύριλλος Σμυρναῖος διατελοῦσε καθήκοντα Διδασκάλου,καθ’ όλη τὴν διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἀπὸ τὸ ἔτος 1821 ἕως τὸ ἔτος 1833.Τὸ Διάταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας γιὰ τὴν καταβολὴ τῶν πενήντα φοινίκων εἶχε ἐκδοθεῖ τὴν 4ην Ἰουνίου 1830 (τὸ ὑπογράφει ὁ ἴδιος ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλαδὸς Ἰωάννης  Καποδίστριας):

«...Ἑλληνικὴ Πολιτεία.
Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.
Πρὸς τὸν Ἔκτακτον Διοικητὴν Ὕδρας.
Καθὼς εἰδοποιηθῆτε μὲ τὴν ὑπ'ἀριθμ.740 καὶ τὴν 12 τοῦ παρελθόντος Μαΐου,ἡ Κυβέρνηση ἐχορήγησε πρὸς τὸν Ἱεροδιδάσκαλον Κ.Κύριλλον Σμυρναῖον Φοίνικας πεντήκοντα Δρ.50 κατὰ μήνα,χάριν τῶν παρ'αὐτῶ μαθητευομένων πτωχῶν νέων.Τούτους δὲ θέλετε πληρώσει κατὰ μήνα ......,δία λογαριασμοῦ τῆς Κυβερνήσεως,ἀρχομένουν ἀπὸ τὴν 1ην τοῦ παρελθόντος Μαΐου.
Ἓν Ναύπλιω τὴν 1ην Ἰουνίου 1830.
Ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας....»

«(Ἀποστέλλεται  τῷ πρωτοδικείω ἓν Ὕδρα τὴ 1η Αὐγούστου 1833.Φέρει σφραγίδα τῆς Δημογεροντίας Ὕδρας)».

Σημείωση:Σχετικὴ ἐνημέρωση περὶ τοῦ ἰδίου θέματος (τῆς καταβολῆς τῶν πενήτντα φοινίκων),εἶχε λάβει μέσω ἐπιστολῆς τῆς 14ης Μαΐου 1830,ὁ Διδάσκαλος Κύριλλος Σμυρναῖος.


Ύδρα,Την 7ην Φεβρουαρίου 1833
Επιστολή τοῦ Διδασκάλου Βασίλειου Νικολαΐδη Κυδωνιεὺς πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας κατὰ τὴν τριετία 1829-1831.Συγκεκριμένα ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: 

"....Περὶ τὸ 1829 ἡ παρελθοῦσα Κυβέρνησις,διέταξε νὰ λαμβάνων 16 φοίνικας τὸ ἐνοίκιόν του ὀσπιτιοῦ,χάριν τῶν ἀπόρων καὶ περὶ τὸ 1830 Ὀκτωβρίου διωρίσθην κοινὸς διδάσκαλος μὲ μισθὸν φοίνικας 88.Οἱ μαθητὲς ἔφθασαν τοὺς 150.Τὰ πρὸς τὸν διοργανισμὸν τοῦ Σχολείου μετὰ τῆς Κυβερνήσεως δὲν ἤσαν ἄλλα,ἤτοι 4 θρανία,60 ἀβάκια,16 φυλλάδια.Τὰ δὲ λοιπὰ ὅλα ἐξ ἰδίων μου ἐπροβλέφθησαν,ὡς τὰ ἔξοδα τοῦ Σχολείου διὰ 13 μήνας,ὁ μισθός μου ἐξηκολούθησεν ἀπὸ τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1830 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1831..."

Ἐν συνέχεια ὁ Διδάσκαλος Νικολαίδης ἐπισημαίνει τὴν οἰκτρὴ οἰκονομικὴ κατάσταση εἷς τὴν ὁποίαν εἶχε περιέλθει μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὁ λαὸς τῆς νήσου Ὕδρας:.

"...οἱ ἄνθρωποι τῆς Νήσου ταύτης εὑρίσκονται εἷς μεγάλην ἀνέχειαν καὶ οἱ δυστυχεῖς διδάσκαλοι μήτε ἀπὸ κοινὸν μήτε ἀπὸ μερικὸν μισθὸν δύνανται νὰ ἐξοικονομήσουν τὰς οἰκογενείας τῶν,ὡς θέλουν νὰ καταντήσουν νὰ πωλῶσι τὰ ἐνδύματα τῶν,ὡς τὰ βιβλία τῶν,διὰ νὰ μὴν γενῶσι θύματα ἐλεϊνὰ τοῦ λοιμοῦ.Ὡς τοιαύτη εἶναι ἡ κατάστασις τῶν καταστημάτων,τῶν διδασκάλων καὶ τῶν διδασκομένων...".

Τὴν 1ην Αὐγούστου 1831 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1167) ὁ Διδάσκαλος Νικολαϊδης ἀποστέλλει νέα ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία τονίζει τὴν οἰκτρὴ οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν Διδασκάλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας ἐκζητώντας τὴν συμπαράστασιν της Αὐτοῦ Μεγαλειότητος,τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος.


Ύδρα,Την 18ην Ἀπριλίου 1833
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:241) τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὕδρας Παναγιώτη Βασιλόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἐνεστώσας καταστάσεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος εἷς τὴν Ὕδραν.Ὁ Διοικητὴς ἀναφέρει πὼς ἐνῶ διατέθηκαν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως ὑπέρογκα χρηματικὰ ποσὰ γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος (Ἀλληλοδιδακτικὸν Σχολεῖον),αὐτὸ ἐξακολουθεῖ καὶ παραμένει ἡμιτελές.

"....ἂν δὲν ληφθεῖ κανὲν μέτρον ἀπὸ τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ θέλει τάχιστα φθαρεῖ,εἰς μάτην τὰ ὑπέρογκα ἔξοδα ὅπου αὐτὰ ἔγιναν.Δία νὰ ἐπισκευασθῆ στοχάζομαι ὅτι ὀλίγα χρήματα ἀρκοῦν ,....δὲν λείπει τίποτα ἄλλο....
.....αἳ θύραι,τὰ παράθυρα,τὸ ἀσβέστωμα καὶ τὸ .....".

Ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας Βασιλοπουλος,ἀναφέρει ἐπίσης πὼς λειτουργοῦσαν παράλληλα εἰς τὴν Ὕδραν,δύο Ἀλληλοδιδακτικὰ Σχολεῖα δυναμικότητος δεκαπέντε μαθητῶν ἕκαστος καὶ μία Σχολὴ ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.Γιὰ τὴν ὑπόλοιπη νεολαία ἀναφέρεται χαρακτηριστικῶς:

"...Ἡ δὲ λοιπὴ νεολαία,διὰ τὴν ἄκραν πτώχειαν τῶν γονέων τοὺς περιφέρεται εἰς τοὺς δρόμους ἀτάκτως..."


Ύδρα,Την 25ην Ἀπριλίου 1833
Επιστολή τοῦ Διδασκάλου Βασίλειου Νικολαΐδη Κυδωνιεὺς πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων του.
Περὶ τοῦ θέματος τῆς μισθοδοσίας τῶν Διδασκάλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας,ἐπανέρχεται εἷς νέαν του ἐπιστολὴ τὴν 1ην Αὐγούστου 1831,παραθέτοντας παράλληλα δύο ἰσολογισμοὺς τῶν ἀποδοχῶν του.

Α)
 «.....Ἐλάμβανον κατὰ μήνα παρὰ τοῦ Ἐκτάκτου Διοικητοῦ Ὕδρας δυνάμει τῶν ὑπ'ἀριθμ. 756 & 873 διαταγῶν της τότε Κυβερνήσεως ἀπὸ 1η Μαΐου 1830 ἄχρι 1η Μαΐου 1831 ἀνὰ πεντήκντα φοινίκια ἀναλογοῦν μὲ δραχμὲς τεσσαράκοντα.
Ἡ ὁλικὴ ποσότης: Φοίνικας 600,(Δραχμὲς 480)....».
«......Ἀπὸ 1η Μαΐου 1830 ἀφοῦ διωρίσθη ὑπὸ μισθὸν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως διὰ τῆς ὑπ'ἀριθμ 756 διαταγῆς ἄχρι τῆς 20ης Ἰανουαρίου 1833.
Οἱ ἐλλιπόντες μισθοὶ συμποσοῦνται Ἀπὸ μηνὸς Ἰανουαρίου 1833 ἄχρι τέλους τοῦ παρελθοῦντος Ἰουλίου τοῦ ἐκλιπόντος
τὸ ὅλον: Φοίνικες 316,66,(Δραχμὲς 253,33)....»


Β)
«... Ἐλάμβανον κατὰ μήνα παρὰ τῶν Ἐφόρων τοῦ Σχολείου Φοίνικας 80,(δραχμὲς 70,40) ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 1830 μέχρι τῆς 1ης Ἰουνίου 1831.
Ἔλαβον: Φοίνικες 616,00,( Δραχμὲς 492,80)...»

«...Ἀπὸ 1η Νοεμβρίου 1830 ἄχρι τῆς 20ης Ἰουνίου 1833.Οἱ ἐλλίποντες μισθοί μου ἀπὸ 20 Ἰανουαρίου ἄχρι τέλους τοῦ παρελθόντος Ἰουλίου.
Τῶν ἐλλιπόντων τὸ ὅλον: Φοίνικες 2.346,66+557,33=2.904,00,(Δραχμές:1.877,33+445,86=2323,00).
Ἀφαιροῦται ἡ ἀπέναντι ληφθήσα ποσότης: Φοίνικες 616,00,(Δραχμές:492,80).
Τὸ καταλοιπόν:Φοίνικες:2.288,00,(Δραχμές:1.830,40)..»


Ύδρα,Την 1ην Αὐγούστου 1833
Δηλώσεις (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1167) & (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1227) τῆς Δημογεροντίας τῆς Ὕδρας,τις ὁποῖες ὑπογράφουν ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Λάζαρος Κουντουριώτης καὶ ὁ Νικόλαος Οἰκονόμος καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐξακολούθησις τῶν καθηκόντων τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου παρὰ τοῦ Διδασκάλου Κυρίλλου Σμυρναίου, ἀνεξαρτήτως τῆς παύσεως τῆς μισθοδοσίας του.(Κατὰ τὴν πρώτη ἐπιστολή, ἐξακολούθηση τῶν διδασκαλικῶν καθηκόντων του ἀπὸ τὴν 1ην Ἀπριλίου 1831 καὶ ἔπειτα,ἐνῶ κατὰ τὴν δεύτερη ἀπὸ τὴν 1ην Μαΐου 1831 καὶ ἔπειτα).

Ναύπλιω,Την 30ην Μαΐου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:2630) τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ προβιβασμοῦ τοῦ Μιχαὴλ Ρουκουνάκη ὡς Δημοδιδάσκαλου δευτέρας τάξεως.Προτάσσεται ἡ ἄμεση ἐπικύρωση τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως, διότι τὸ Σχολεῖο τῆς Ὕδρας,λόγω τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν του,χρήζει ἄμεσου διορισμοῦ νέων Διδασκάλων.


Ύδρα,Την 24ην Ἰουνίου 1834
Προϋπολογισμός (ὑπ'ἀριθμ:5250) τῆς ἀναγκαίας Δαπάνης διὰ τὴν τελειότητα τῆς Οἰκοδομῆς τοῦ Κατὰ τὴν Ὕδραν Δημοτικοῦ Σχολείου.Τὸν προϋπολογισμὸ ὑπογράφουν οἱ Δημογέροντες Ὕδρας Λάζαρος Κουντουριώτης καὶ Νικόλαος Οἰκονόμου καθὼς καὶ οἱ διορισθέντες προϋπολογιστὲς (πιθανῶς δυσανάγνωστα: Χριστόφ....,Θεόδωρος Δημητρίου Λάλου).

«...Εἰς 300 καντάρια Ἄσβεστον 360,00.
Εἰς μετακόμισιν τούτου 50,00.
Εἰς Σβύσιμον τοῦ ἰδίου 70,00.
Εἰς Ἀσκούς,Σχοινιὰ καὶ Κορίνια 40,00.
Εἰς μετακόμισιν Ἄμμου 120,00.
Εἰς 70 ὀκάδες λινάριον μιχθησόμενον μὲ τὸν Ἄσβεστον 70,00.
Εἰς 150 ἡμερομίσθια μαστορικὰ ἀνὰ τρεῖς δραχμᾶς ἕκαστον 450,00.
Εἰς 200 ὁμοίως ὑπουργικὰ ἀνὰ μίαν ἥμισυ δραχμῶν ἕκαστος 300,00.
Εἰς τριάντα κατνάρια 60,00.
Εἰς  ...φικὸν καὶ τριπτικὸν τοῦ ἰδίου 36,00.
Εἰς μετακόμισιν τοῦ ἰδίου 3,00.
Εἰς 2.000 ὀκάδες κουρασάνι 80,00.
Εἰς μετακόμισιν τοῦ ἰδίου 4,00.
Εἰς 384 τζάμια διὰ παράθυρα 230,00.
Εἰς Στόκον διὰ τὰ ἴδια 40,00.
Εἰς 200 λεὺκες πλάκας τῆς Μάλτας διὰ τὰ παράθυρα καὶ τὸ προαύλιον 100,00.
Εἰς μετακόμισιν αὐτῶν 10,00.
Εἰς  πελεκητικὰ καὶ στρωτικὰ τῶν ἰδίων 120,00.
Εἰς 170 βενετικὰ σανίδια διὰ στρώσιμον τοῦ ἐπιπέδου 340,00.
Εἰς 120 μικρᾶς τρόβας ἐπὶ τῶν ὁποίων θέλουν καρφωθῆ τὰ σανίδια 200,00.
Εἰς 12 ὀκάδες καρφιὰ 24,00.
Εἰς 70 ἡμερομίσθια διὰ πελεκητικὰ καὶ καρφωτικὰ 280,00.
Εἰς 16 σανίδια βενετικὰ διὰ καμπλάτισμα τῶν θυρῶν 32,00.
Εἰς 4 ἡμερομίσθια διὰ αὐτὸ τὸ ἔργον 16,00.
Εἰς 7 κλεῖθρα σιδηρᾶ 14,00.
Εἰς μίαν κλειδαριὰν διὰ τὴν θύραν 14.
Εἰς ἔξοδα διὰ μετακόμισιν νεροῦ 100,00.Εἰς ἑκατὸν εἴκοσι σανίδια Βενετικὰ ἀναγκαῖα ......καὶ τὴν Ἀνὰ βάθρον τοῦ Διδασκάλου 240,00.
Εἰς τριάντα ἡμερομίσθια μαστορικὰ διὰ αὐτὸ τὸ ἔργον 120,00.
Εἰς 10 ὀκάδες καρφὶ 20,00.
Τὸ ὅλον 3.537,00..»


Ύδρα,Την 28ην Ἰουνίου 1834
Κατάλογος τῶν Δία τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον τῆς Ὕδρας ἀναγκαιούντων Βιβλίων, Πινάκων,Ἀβακίων κ.τ.λ.Ὁ κατάλογος συνετάχθη παρὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Μιχαὴλ Ρουκουνάκη καὶ ἐπικυρώθηκε παρὰ τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος τὴν 3ην Ἰουλίου 1834.Ὁ κατάλογος περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς:

"...Ἀβάκια ἅ',β',γ' μεγέθους.......
Πίνακας τῆς ἀναγνώσεως ὁμοίως. Πίνακας τῶν μεγαλογραμμάτων.
Τῆς Καλλιγραφίας τοῦ Κ.Α.Ἠσαΐου τὰ ἐκδιδόμενα πρὸς τὸ παρὸν καὶ ἀκολούθως τὴν συμπλήρωσιν.
Τῆς Ἀριθμητικῆς,τῆς Μεταφράσεως τοῦ ἰδίου ὠσαύτως.Ἑτέροι μὲ γράμμας καθέτους διὰ προγύμνασιν τῶν ἀρχαρίων.
Τῆς Γεωγραφίας) ἐὰν εὑρίσκονται ἕτοιμοι.
 Τῆς Ἰχνογραφίας) εἶδε ἀκολούθως.
Βιβλία τὰ εἰσακτέα.
Τῆς Ἱερᾶς Κατηχήσεως.Τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας.Τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος.
Τῆς Ἰχνογραφίας.Τῆς Γεωγραφίας.Τῆς Ἀριθμητικῆς διὰ πράξεις.
Ἔγγραφόν της αὐτῆς διὰ ἀπὸ στῆθος τῆς Γραμματείας.
Τὸ Εὐαγγέλιον τῆς κατὰ λέξιν ἐξηγήσεως τὸ καθ'ἡμέραν.
Τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ν.Θεοτόκου τῶν Ἀποστόλων.Τοῦ αὐτοῦ διὰ τὰς Κυριακᾶς..."


Ύδρα,Την 28ην Ἰουνίου 1834
Κατάλογος τῶν εἰς τὸ ἓν Ὕδρα Δημοτικὸν Σχολεῖον σταλμένων ἀποσκευῶν.

"..Πρὸς διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἃ΄Περίοδος
Περίληψη τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὑπὸ Ι.Νικητόπουλου 1-15.
Β'
Ἀπανθίσματα
Ἱστορικά της Παλαιᾶς Διαθήκης 1-10.
Σύνοψις τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας τοῦ Κοραῆ 1-10.
Γ΄
Τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον 1-10.
Τὸ ψαλτήριον τὸ τῆς Κατηχήσεως (Βοήθημα διὰ τὸν διδάσκαλον) 1-1.
Ἐγχειρίδιον τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ὑπὸ Α.Σιούρτζου 1-1.
Ἡ Ἱερὰ Γραφὴ 1-1.
Ἀποδείξεις τοῦ Χριστιανισμοῦ 1-1.
Δία τὴν ἐξήγησιν τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων μετὰ τὴν ἐκκλησίαν.
Κυριακοδρόμιον τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου 2-1.
Κυριακοδρόμιον τῶν Ἀποστόλων 2-1.

Δία τὴν πρωϊνὴν καθημερινὴν ἀνάγνωσιν μετὰ τὴν προσευχήν.
Μαθήματα δὶ'ἀνάγνωσιν ἀπὸ τὰς Ἱερᾶς Γραφᾶς 1-1.

Πρὸς ἀνάγνωσιν.
Ἃ΄Περίοδος.
Πίνακες ἀναγνώσεων ὑπὸ Κοκκώνη1.
Ἀλφαβητάριον ἁπλοῦν διὰ τὰ παιδιὰ 1-10.
Β'
Πρώτη τροφὴ τῶν παίδων τοῦ ὑγειοὺς ἀνθρωπίνου νοῦ ὑπὸ Γεννάδιου 1-10.
Πίνακας τῶν μαθημάτων ἐκ τῶν Ἱερῶν Γραφῶν 1.
Γ'
Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.Πρὸς Σπουδὴν καὶ Γλώσσαν.
1.Περίοδος Ὁ Μικρὸς φιλόσοφος 1-2
2.Θέλγητρον τῆς Γραμματικῆς 1-10.
3.Διάλογος περὶ Γραμματικῆς 1-10.
Γραμματική του Δί.... 1-10.
Πρὸς Διδασκαλία Ἀριθμητικῆς.
1.Περίοδος.Πίνακες μοναδικοῦ 6.
Ἀριθμητική.Στοιχειώδη μαθήματα 1-10.
 2.Πίνακες παιδαγωγικῆς Ἀριθμητικῆς.
 3.Ἀριθμητικὴ 1-2
Ἱστορία Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος 1-10
Ἰχνογραφία Διδασκαλία τῆς Διαγραφικῆς Γεωγραφίας 1-1.
 Γεωγραφία. Τῶν παίδων ἡ Γεωγραφία 1-10.
Διδακτικῆς Ὁδηγὸς τοῦ Κοκκώνη.1-1


Ναύπλιω,Την 03ην Ἰουλίου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:3231) τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως,μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ ἐνεχυρίαση,ἐκ μέρους τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας,τοῦ διπλώματος Δημοδιδασκάλου Β' Τάξεως τοῦ Μιχαὴλ Ρουκουνάκη,ὁ ὁποῖος κρίνεται πλέον κατάλληλος διὰ νὰ ἀναλάβει τὰ καθήκοντά του εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ὕδρας.

Ναύπλιω,Την 12ην Ἰουλίου 1834
Επιστολή-Δήλωσις (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1812) τῆς Δημογεροντίας Ὕδρας,τὴν ὁποία ὑπογράφουν οἱ Δημογέροντες Λάζαρος Κουντουριώτης & Νικόλαος Οἰκονόμου.Μὲ τὴν Δήλωση αὐτή,πιστοποιῆται πὼς τὸ Δημοτικὸν Ταμεῖον Ὕδρας εἶναι

"...εἷς παντελὴν ἀπορίαν.."

Ύδρα,Την 14ην Ἰουλίου 1834
Απόσπασμα (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:671) τῆς ἀπαντήσεως τῆς Δημογεροντίας Ὕδρας περὶ τῆς Δημοτικῆς της περιουσίας.Σύμφωνα μὲ το συγκεκριμένο ἀπόσπασμα,(τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ὡς δικαιολογητικό της αἰτήσεως τῆς Δημογεροντίας τῆς νήσου Ὕδρας,μέσω τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας,πρὸς τὴν Νομαρχία Ἀργολιδος καὶ Κορινθίας γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς πιστώσεως γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος),ἡ κοινότης τῆς Ὕδρας εἶναι ἰδιοκτήτρια δύο κτιρίων ἐπὶ τοῦ λιμένος της,εἰς τὰ ὁποία συστεγάζονται οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑγειονομείου καὶ τοῦ Λιμεναρχείου Ὕδρας,δίχως ὅμως νὰ λαμβάνει ἔσοδα ἢ ἐνοίκια ἀπὸ τὴν χρήση τῶν συγκεκριμένων κτιρίων.Τὸ ἀπόσπασμα καταληγεῖ μὲ τὴν φράση

"....ὁ Δῆμος τῆς Ὕδρας δὲν ἔχει κανένα δημοτικὸν πόρον διὰ νὰ συντρέξει πρὸς σύστασιν καὶ διατήρησιν οὔτε τῶν δημοτικῶν σχολείων,οὔτε ἄλλου ὁποιουδήποτε δημοτικοῦ καταστήματος..."


Ναύπλιω,Την 11ην Αὐγούστου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:4345) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Νομαρχία Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας περὶ τῆς ἀποστολῆς βιβλίων καὶ συγγραμμάτων ὑπὲρ τῶν μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Ὕδρας.

Ναύπλιω,Την 7ην Σεπτεμβρίου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:2730,3585) τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀναγκαίας ἐπισκευῆς τοῦ ἐν Ὕδρα ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος.Ἡ ἐπιστολὴ συνετάχθη κατόπιν αἰτήματος τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας,ὁ ὁποῖος κοινοποίησε τὴν ἀνάγκη ἐπισκευῆς τοῦ καταστήματος μὲ τρεῖς διαδοχικὲς ἀναφορές.

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ κατάστημα Ὕδρας ἐκτίσθη παρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (δὲν ἀναφέρεται ἐπακριβῶς τὸ ἔτος) ἀλλὰ παρέμεινε ἡμιτελές.Κατὰ τὸν καταρτισθέντα προϋπολογισμὸ (24ης Ἰουνίου 1834) του  ἔτους τῆς Δημογεροντίας τῆς Ὕδρας, συμπεριελήφθηκε πίστωση ὑπὲρ τῆς ἐπισκευῆς τοῦ καταστήματος,συνολικοῦ ὕψους 3.537,00.Παράλληλα τέθηκε πρὸς μελέτην ἡ ἐνοικίαση ἰδιωτικῶν κατοικιῶν γιὰ τὴν προσωρινὴ στέγαση 350 μαθητῶν τοῦ Σχολείου Ὕδρας.Γιὰ τὴν ἐνοικίαση τῶν κατοικιῶν αὐτῶν ἀπαιτεῖτο ἡ ἐτήσια καταβολὴ ἐνοικίου 1.440,00 (δρχ 120 ἀνὰ μήνα).

Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας ζητᾶ τὴν ἐπικύρωση τῆς ἀποφάσεως τῆς Δημογεροντίας τῆς Ὕδρας διὰ τὴν ἐπισκευὴν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος,ἀναφέροντας πὼς οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τῆς Δημογεροντίας εἶναι ἐλάχιστοι καὶ δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν κάλυψη τῆς συγκεκριμένης πιστώσεως.Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται πὼς ἡ Δημοτικὴ περιουσία περιορίζεται εἰς τὴν ἐπικαρπίαν τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας εἰς τὴν Πελοπόννησο,ἡ ὁποία μετα βίας ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῆς συγκεκριμένης Μονῆς.

Τὰ ὡς ἄνω,ἐκτίθενται ἐπίσης εἰς τὴν ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:551,671) τῆς 4ης Ἰουλίου 1834 τοῦ Ἔπαρχου Ὕδρας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Νομαρχία Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας 

Ύδρα,Την 11ην Ὀκτωβρίου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:6334) τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας πρὸς τὴν Βασιλικὴν Ἐπαρχίαν τῆς Ὕδρας περὶ τῆς ἐνεστώσας καταστάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Μ.Ρουκουνάκης ἐτόνιζε τὶς σημαντικὲς ἐλλείψεις βιβλίων,συγγραμμάτων,πινάκων,ἀβακίων καὶ γραφικῆς ὕλης ἀπ'τὶς ὁποῖες ἔπασχε τὸ Σχολεῖο.Οἱ κυριότερες ἐλλείψεις ἀφοροῦσαν κυρίως τὰ μαθήματα ποὺ σχετίζοντο μὲ τὴν Γραφὴ καὶ τὴν Ἀριθμητικήν.

Ναύπλιω,Την 23ην Ὀκτωβρίου 1834
Απόφαση (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:5608) τοῦ Γραμματεῶς τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Βασιλικὴ Νομαρχία Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας μὲ τὴν ὁποία ἐγκρίνεται ἡ πίστωσις    3.537,00 δραχμῶν γιὰ τὴν τελειοποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος τῆς νήσου Ὕδρας.Μάλιστα,ἐπισημαίνεται πὼς ἅπτεται εἰς τὴν εὐχέρειά της  Κοινότητας τῆς νήσου Ὕδρας,ὁ διαχωρισμὸς τοῦ Σχολείου εἰς δύο τμήματα μὲ σκοπὸ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τῶν κορασίων τῆς νήσου.Τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

"....Πρὸς τὸν Νομάρχην Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας.
Εἰς τὴν ἀριθμ.2730,3585 ἀναφορὰν τοῦ Νομαρχείου περὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ Σχολείου Ὕδρας γνωστοποιεῖ ἡ γραμματεία τὸ ὑπ'ἀριθμ. 17360 Βασιλικὸ Διάταγμα,διὰ τοῦ ὁποίου εὐαρεστήθη ἡ Α.Μ νὰ .... καὶ αὔθις ἐην πατρικὴν αὐτῆς πρόνοιαν πρὸς τοὺς κατοίκους τούτης τῆς νήσου,οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν μὲ τοιαύτην ἀφιέρωσιν τὴν πατρίδαν,χορηγοῦσα ἀπὸ τοῦ ἐκκλησιαστικὸν ταμεῖον 3.537,00 Δραχμὲς ἤτοι τρεῖς χιλιάδες πεντακόσιας τριάντα ἑπτὰ δραχμᾶς,πρὸς τελειοποίησιν τῆς οἰκοδομῆς τοῦ δημοτικοῦ σχολείου,τὰς ὁποίας θέλει ἀποδώσει μετὰ ταῦτα ἡ κοινότης εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν ταμεῖον,ἀφοῦ ἐκποιήσει ὀργανισθέντος τοῦ Δήμου.

Ἐπειδὴ δὲ ἡ οἰκοδομὴ εἶναι πολλὰ μεγάλη καὶ δὲν συμφέρει νὰ ἔχει διδασκάλους,ἐπέκρινα τῶν 150 παιδιῶν ἡ Α.Μ ἀφήνει εἷς τὴν Κοινότητα νὰ διαθέσει ἐπὶ τὸ ὠφελιμότερον τὴν οἰκοδομήν.Παροῦσα τούτην,εἰς δύο ὥστε νὰ διδάσκονται καὶ κοράσια.Αἳ 3.537,00 Δραχμὲς θέλουν πληρωθῆ παρὰ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐφόρου τὸν Δεκέμβριον,ὅποτε ὁ κατάλογος τῶν ἐξόδων τοῦ Νοεμβρίου ἐστάλθη.
Τὴν 23ην Ὀκτωβρίου 1834...."


Ναύπλιω,Την 4ην Νοεμβρίου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:5638,33436) τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀναγκαιότητας ἀποστολῆς ἀβακίων καὶ κονδυλίων διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.

Εἰς τὴν ἐπιστολὴ ἐπισημαίνεται πὼς ἐπὶ τῆς ἀναφορᾶς τῆς 3ης Ἰουλίου 1834 τοῦ Δημοδιδασκάλου Κ.Μ.Ρουκουνάκη διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Σχολείου Ὕδρας,ἐστάλησαν τελικῶς μέρος βιβλίων καὶ συγγραμμάτων.Ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας ἐπιτάσσει τὴν ἄμεση ἀποστολὴ τῶν λοιπῶν ὑλικῶν διὰ τὴν εὔρρυθμη λειτουργία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.

Ναύπλιω,Τὴν 13ην Νοεμβρίου 1834
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:6334) τοῦ Γραμματεῶς τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Βασιλικὴ Νομαρχία Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας μὲ τὴν ὁποία κοινοποιῆται ἡ ἀποστολὴ τριάντα ἀβακίων διὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς ἐπαρχίας.Παράλληλα ζητεῖται ἡ ἀποστολὴ τοῦ καταλόγου τῶν βιβλίων ποὺ παρέλαβε ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Μ.Ρουκουνάκης ἀπὸ τὸ Διευθυντήριον.

Ναύπλιω,Τὴν 03ην Μαρτίου 1835
Επιστολή (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1039,5815) τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία διατάσσεται ἡ κταταμέτρηση παρὰ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐφόρου Ὕδρας τῆς χορηγηθείσας πιστώσεως τῶν 3.537,00 Δραχμῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση καὶ τελειοποίηση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Ὡς ἄμεση  προτεραιότητα προσδιορίζεται ἡ ζήτηση Δημοδιδασκάλου πρώτης τάξεως γιὰ τὴν ἐκπαίδευση χιλίων περίπου παιδιῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...