hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1873 Ἀρχεῖον Σχεδίου Πόλεως (Προϋπολογισμὸς Λιμένος Ὕδρας ). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1873 Ἀρχεῖον Σχεδίου Πόλεως (Προϋπολογισμὸς Λιμένος Ὕδρας ). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ὕδρα 1873 Ἀρχεῖον Σχεδίου Πόλεως (Προϋπολογισμὸς Λιμένος Ὕδρας )

Ὕδρα 1873
Ἀρχεῖον Σχεδίου Πόλεως
(Προϋπολογισμὸς Λιμένος Ὕδρας )

 
Πηγή:
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους (Ἰανουάριος 1873)


(Μὲ ἀποσιωπητικά:Δυσανάγωστον Κείμενον)Εἷς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους,εἷς τὴν ἑνότητα Ἀρχεῖα Σχεδίων Πόλεων, διασώζεται ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ λιμένος τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὸ ἔτος 1873.

Ὁ προϋπολογισμὸς ἐστάλθη πρὸς ἐπικύρωσιν πρὸς τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἀπὸ τὸν Ἐπάρχο Ὕδρας & Τροιζηνίας τὴν 2αν Ἰανουαρίου 1873.(Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ἔπαρχου εἶναι δυσανάγνωστη).


Τὰ ἔσοδα ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῶν λιμενικῶν φόρων, προορίζονται γιὰ τὴν διεξαγωγὴ λιμενικῶν ἔργων καὶ ἀφοροῦσαν κυρίως τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς μεταφορᾶς τῆς ἐξορυσσόμενης ὕλης ἀπ’τὸν πυθμένα τοῦ λιμένος,μὲ τὴν χρήση φορτηγίδος.


Νωρίτερα,ἓν ἔτει 1870,ἐκδόθηκε Βασιλικὸ Διάταγμα τὸ ὁποῖο καθόριζε τὴν ἐπιβολὴ πενταετοῦς φορολογήσεως ἐπὶ τῶν εἰσαγώμενων ἐμπορευμάτων τῶν προσορμιζομένων πλοίων στὸν λιμένα τῆς Ὕδρας.Τὰ χρήματα ποῦ θὰ προέκυπταν θὰ χρησιμοποιοῦντο γιὰ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὴν ἐκβάθυνση τοῦ πυθμένος τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας καθὼς καὶ για τὴν ἐπισκευὴ τῶν κρηπιδωμάτων αὐτοῦ & τὴν τοποθέτηση ἐν αὐτῶ σημαντῆρος. (Δές:Ὕδρα Ἡ διαμόρφωση τοῦ παραλιακοῦ μετώπου τῆς Ὕδρας)Βασιλικὸ Διάταγμα, ΦΕΚ34.τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 1870


«Διάταγμα
Περὶ ἐπιβολῆς φόρων πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων τινω ἐν τῷ λιμένι Ὕδρας

Γεώργιος Α΄
Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων
Ἴδοντες τὸ ἄρθρον 2 τοῦ περὶ λιμένων κτλ ΡΚΘ΄ Νόμου τῆς 29ης Δεκεμβρίου 1865,

Τὸ ἀπὸ 27ην Ἰουνίου ἐ.ἐ ὑπὸ τὸν ἀριθμὸν ΙΘ΄ ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὑδραίων καὶ τὴν ἀπὸ 27ην Ἰουλίου ἐ.ἐ ὑπ’ἀριθμ.Ζ΄ γνωμοδότησιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Προτάσσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἃ΄Ἐγκρίνομεν τὸ ἄνω μνησθὲν ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὑδραίων,δὶ’οὐ ἐπεβλήθη φόρος 1) πέντε λεπτὰ τὸν τόννον κατὰ πάσαν προσόρμισιν ἐπὶ τῶν ἓν τῷ λιμένι Ὕδρας προσορμιζομένων πλοίων τῶν ἐχόντων χωρητικότητα ἀνωτέραν τοῦ τόννου’2)ἓν τέταρτον τοῖς 0)0 ἐπὶ τῆς ἀξίας ὅλων τῶν ἐν τῷ δήμω εἰσαγομένων ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἢ ἀλλαχόθεν τοῦ Κράτους μεταφερομένων ἐμπορευμάτων καὶ καταναλωσίμων ὠνίων.

Β’ Ἡ φορολογία αὐτὴ διαρκέσει πενταετίαν.

Β΄Δία τῶν ἐξ’αὐτῆς ἀπρτισθησομένων χρηματικῶν κεφαλαίων ἐκτελεσθήσονται τὰ ἑξῆς ἔργα τοῦ λιμένος Ὕδρας’ καθαρισμὸς καὶ βάθυνσις τοῦ περὶ τὸν μῶλον πυθμένος,ἐπισκευὴ τῶν κρηπιδωμάτων αὐτοῦ καὶ τοποθέτησις ἐν αὐτῶ σημαντῆρος.

Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.
Ἓν Κέρκυρα τὴ 17η Αὐγούστου 1870
Γεώργιος Δ.Δρόσος»Τρία ἔτη ἀργότερα,καταρτίζεται ἡ ἑξῆς ἀναφορὰ περὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ:Ἀριθ.15 & 30
Ἐπὶ τῆς ὑπ’ἐγκριθ. 33751 τῆς 16ης Δεκεμβρίου 1872 διαταγῆς του
Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν Εἷς τὴν 8ην Ἰανουαρίου 1873
Ἀριθμ.Πρώτ:827


«..Πρὸς Τὸ Ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργείων
Ἓν Ὕδρα τὴν 2 Ἰανουαρίου 1873


Περὶ τῶν προϋπολογισμῶν τῶν διὰ τοῦ 1873 ἐσόδων καὶ Ἐξόδων τῶν Λιμένων Πόρου καὶ Ὕδρας

Τοὺς διὰ τὸ ἀρξάμενον ἔτος προϋπολογισμοὺς τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν Λιμένων Πόρου καὶ Ὕδρας ὑποβάλλω,ἴνα εὐαρεστηθῶ τὸ Ὑπουργεῖον νὰ φέρει ἴνα εἴθισται ἔγκρισίν του.

Εὐπειθέστατος
Ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας καὶ Τροιζηνίας..»
Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ἐσόδων καὶ Ἐξόδων γιὰ τὸ ἔτος 1873 τοῦ Λιμένος τῆς ὝδραςἜπαρχος Ὕδρας
Λαβόντες καθ’ὑμᾶς τὸν ὑποβληθέντα διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμὸν 30 ἀναφορᾶς τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν Ἐσόδων καὶ Ἐξόδων τοῦ Λιμένος Ὕδρας διὰ τὸ ἔτος 1873 καθ’ὂν προσδιορίσθησαν:

Τὰ μὲν Ἔσοδα ἀθρ. 9.000,00
Τὰ Ἔξοδα ἀθρ. 8.400,00

Τὸν ἀπὸ 01 Ὀκτωβρίου 1852 Νόμον περὶ Δημόσιου Λογιστικοῦ.
Τὸν ἀπὸ 29 Δεκεμβρίου 1865 Νόμον περὶ ἐπιβολῆς φόρων διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ καθαρισμὸν τῶν Λιμένων
Τὸ ἀπὸ 10 Ὀκτωβρίου 1868 Β.Διάταγμα περὶ καθηκόντων τῶν Ἐφορευτικῶν Ἐπιτροπῶν

θεωροῦται ὅτι ὁ προϋπολογισμὸς συνετάχθη ὡς πρὸς τὰ Ἔσοδα ἐπὶ τὴ βάσει δεδομένων,καὶ ὡς πρὸς τὰ Ἔξοδα ὑπὸ τὴ βάσει ἐγκριθέντων πιστώσεων.

Ἐγκρίνομεν τὸν διὰ τὸ ἔτος 1873 προϋπολογισμὸν τοῦ Λιμένος Ὕδρας δυνάμη τοῦ ἄρθρου 17 καὶ 24 τοῦ ρηθέντος Διατάγματος καὶ ὁρίζομεν:

Τὰ μὲν Ἔσοδα ἀθρ. 9.000,00
Τὰ Ἔξοδα ἀθρ. 8.400,00

Διατάσσομεν δὲ ὅτι οὐδεμία πληρωμὴ ἐπὶ τῶν ἐγκρινομένων –διὰ τοῦ παρόντος προϋπολογισμοῦ δαπανῶν δύναται νὰ γένη,.... περὶ μίας ..... δαπάνης πράξεως τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.... περὶ μίας..... ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργ.. 22 Νόμου περὶ Δημοσίου Λογιστικοῦ

Ἀνακοινωθήσα ἡ παροῦσα διὰ τὴν Ἐφορευτικήν του Λιμένος Ἐπιτροπήν.
Ἀθῆναι τὴν 18η Ἰανουαρίου 1873.
Ὁ Ὑπουργὸς
Προϋπολογισμὸς τῶν Ἐσόδων καὶ Ἐξόδων τῆς χρήσεως 1873 τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ λιμένος Ὕδρας


 
Προϋπολογισμὸς
Ἐπιγραφὲς Κεφαλαίων
Ποσὰ
Κεφάλαιο
Ἄρθρον
Ἔσοδα
Κατ’ἄρθρον
Α΄
1
Ἀπὸ εἰσπράξεις λιμενικῶν φόρων καθ’ὅλον τὸ ἔτος
5.000,00
Β΄
2
Περίσσευμα τοῦ ἔτος 1872 ἀπὸ εἰσπράξεις λιμενικῶν φόρων
2.000,00
Γ΄
3
Ἔσοδα δυνάμει τῆς ὑπ’ἀριθμὸν 8567 ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τῆς Νομαρχίας
2.000,00
Τὸ ὅλον τῶν Ἐσόδων δραχμὲς Ἐννέα χιλιάδες
9.000,00


 
Προϋπολογισμὸς
Ἐπιγραφὲς Κεφαλαίων
Ποσὰ
Κεφάλαιο
Ἄρθρον
Κατ’ἄρθρον
Α΄
1
Δία τὴν ἐξόρυξιν τῶν ἐπὶ τοῦ Π.Σ ὑπολοίπων Κ.Μ 1.500,00 ἀνὰ δρ.3,70 ἕκαστον Μ.
5.550,00
2
Δία τὴν καταμέτρησιν τῆς ἐξορυσσομένης ὕλης
300,00
3
Δία τὴν μεταφορὰν αὐτῶν μετὰ τῆς φορτηγίδος, ἢ μὲ κάρρων ἡμερομισθίως,.... συμφωνίας
1.100,00
6.950,00
Β΄
1
Δία τὴν συντήρησιν καὶ τοποθέτησιν τοῦ σημαντῆρος
500,00
500,00
2
Δὶ’ἐπισκευὴν κλπ ἔξοδα πρὸς .....κατάσταση τῆς φορτηγίδος
500,00
500,00
Γ΄
1
Δία Γραφικῶν ὑλικῶν ὕλων
10,00
2
Δία μισθοδοσίαν τοῦ Γραμματέως καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς
360,00
390,00
3
Διὰ τόκων δύο χιλιάδων δραχμῶν 4 ἐπὶ τοῖς % διὰ τὴν Βᾶν Ἐξαμηνίαν
60,00
60,00
8.400,00
Ἀποθεματικὸν
600,00
Τὸ ὅλον τῶν ἐξόδων
9.000,00


Ἓν Ὕδρα τὴν 29η Δεκεμβρίου 1872
Ἡ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας
Ὁ Ἔπαρχος καὶ Πρόεδρος Ὕδρας

(Ὑπογραφὴ Δυσανάγνωστη)

Α.Οἰκονόμος
Μίχ. Θεριακόπουλος
Κ.Δαμιανὸς
Π.Λ.Μπροῦσκος
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...