hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1847 (Ί μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1847 (Ί μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1847 (Ί μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1847 (Ί μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Περὶ μισθοδοσίας


Κατὰ τὸ ἔτος 1847, διασώζονται εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους ἐπιστολές, σχετιζόμενες μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» εἰς τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας τῶν Δημοδιδασκάλων (πρώην καὶ νῦν) τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.

Συγκεκριμένα,τὴν 5ην Μαΐου 1847,(ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:766/5835 15 Μαΐου 1847 ἐπιστολή) ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας πληροφοροῦσε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» διὰ τὴν  καθυστέρηση τῆς ἀποπληρωμῆς τῆς μισθοδοσίας ὅλων τῶν Δημοδιδασκάλων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας. Σχετικὴ ἀναφορὰ εἶχε ἀποστείλει ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας , ἕναν μήνα ἐνωρίτερα, τὴν 8ην Ἀπριλίου 1847.Ὁ Ἔπαρχος καλοῦσε τὸ Ὑπουργεῖο νὰ μεριμνήσει ἄμεσα διὰ τὴν ἔκδοση τῶν σχετικῶν χρηματικῶν ἐνταλμάτων μισθοδοσίας.

Ἕναν μήνα ἀργότερα,τὴν 8ην Ἰουνίου 1847,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» πληροφόρησε τὸν πρώην Δημοδιδάσκαλον Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερο, διὰ τὴν ἔκδοση,τὴν 23ην Μαΐου 1847,εἰς τὸ Δημοτικὸν Ταμεῖον Ὕδρας & Τροιζηνίας τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 1794 χρηματικοῦ ἐντάλματος ἀποπληρωμῆς τῆς ὀφειλομένης μισθοδοσίας του, συνολικῆς ἀξίας 360,00 δραχμῶν. Τὸ ἐν λόγῳ χρηματικὸ ἔνταλμα ἐδόθη εἰς τᾶς χείρας τοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας. Τὸ θέμα τῆς ἀποπληρωμῆς τῶν καθυστερουμένων δεδουλευμένων τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας, εἶχε ἀπασχολήσει τὸ Ὑπουργεῖο καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ παρελθόντος ἔτους 1846.

Τὴν 11ην Ἰουνίου  1847,ὁ Ἔπαρχος  Ὕδρας Κορτέσης προώθησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:1320/6314 ἐπιστολή) τὴν ἀπὸ κοινοῦ αἴτηση τῶν Δημοδιδασκάλων Ὕδρας, μὲ θέμα τὴν καθυστέρηση καταβολῆς τῆς μισθοδοσίας τους.

Ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας, προσπαθώντας νὰ δικαιολογηθεῖ, ἐνημέρωσε τὸν Ὑπουργὸ πὼς ἡ ἀργοπορία ἐξοφλήσεως τῶν δεδουλευμένων τῶν καθηγητῶν ὀφείλετο εἰς τὴν ἀδυναμία εἰσπράξεως τοῦ δημοτικοῦ φόρου καὶ εἰς τὴν ἔλλειψιν χρηματικοῦ διαθέσιμου εἰς τὸ Δημοτικὸν Ταμεῖον τῆς νήσου Ὕδρας.

Ἡ ἐπιστολὴ τῶν Δημοδιδασκάλων εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ διὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκετο ἡ Ὕδρα εἰς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος:


«…Πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως
Ἐπειδὴ οἱ δημοτικοὶ φόροι τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους διὰ τὴν ἔλλειψιν φορολογικῶν νόμων,δὲν θέλουν ἀρχίση νὰ εἰσπράττονται εἰς μὴ μετὰ τὴν συγκρότησιν τῶν βουλῶν καὶ τὴν ἐπιψήφισιν τῶν φορολογικῶν νόμων,καὶ ἐπειδὴ οἱ ὑποφαινόμενοι λαμβάνονται ὁλόκληρη τὴν μισθοδοσίαν μας εἰς τὸν Δημοτικὸν Ταμεῖον,ὑποπέσαμεν,ὡς ἐκ τούτου,εἰς τὴν μεγαλυτέραν χρηματικὴν ἀπορίαν,καθυστερουμένης τῆς μισθοδοσίας μας ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου ἔ.ἒ μέχρι σήμερον, παρακαλοῦμεν τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον, ὅπως εὐαρεστηθῆ νὰ ἐνεργήση,ὥστε νὰ πληρωθοῦμεν ἐκ τοῦ δημοσίου Ταμείου,ἂν ὄχι ὁλόκληρον, τουλάχιστον μέρος τῆς καθυστερουμένης μισθοδοσίας μας, πρὸς ἐξοικονόμησιν τῶν ἀπολύτων ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀναγκῶν μας,χρεουμένου τοῦ δημοτικοῦ ταμείου πρὸς τὸ δημόσιον.
Εὐέλπιδες ὅτι ἡ αἴτησίς μας,πηγάζουσα ἀπὸ ἀπαραίτητη ἀνάγκην δὲν θέλει ἀπορριφθεῖ, μένομεν μὲ βαθύτατον σέβας.
Εὐπειθέστατοι
Ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας
Ἰωάννης Χωματιανὸς
Λουκᾶς Ἀναγνώστου..»


Ἡ ἐπιστολὴ τῶν Δημοδιδασκάλων,προκάλεσε τὴν κινητοποίησιν τοῦ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Τὸ Ὑπουργεῖο ἐξέδωσε μὲν διαταγὴ διὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ,ἀλλὰ ἀγνόησε τὸν ἕτερο Δημοδιδάσκαλον Λουκᾶ Ἀναγνώστου ὡς πρὸς τὴν δικιά του ἀποπληρωμὴ τῆς μισθοδοσίας.Αὐτό,ὡς ἦτο φυσικόν,προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Λ.Ἀναγνώστου,ὁ ὁποῖος διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως ἀποστέλλοντας ἐπιστολὴ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, τὴν 8ην Ἰουλίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:29/6754/16 Ἰουλίου 1847).


Αἴτηση Ἀδείας Δημοδιδασκάλου Λουκᾶ Ἀναγνώστου.

Παράλληλα, τὴν ἴδιαν περίοδο,τὴν  22αν Μαΐου 1847,ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Λουκᾶς Ἀναγνώστου, αἰτήθηκε ( ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:26/5965/24ης Μαΐου 1847) τρίμηνην ἄδειαν διὰ οἰκογενειακοὺς λόγους.Εἰς τὴν ἐπιστολὴ τοῦ εἰσηγήθηκε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν ἀντικατάστασή του, μὲ Δημοδιδάσκαλο Γ΄ Τάξεως.

Ὅμως,τὸ Ὑπουργεῖο,τὴν 4ην Ἰουνίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:5965/11443 ἐπιστολή) ἀπήντησε ἀρνητικὰ εἰς τὸ αἴτημα τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας,διότι δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα εὑρέσεως ἀντικαταστάτου κατὰ τὸ ἐπίμαχο χρονικὸ διάστημα,κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων  εὐρίσκοντο εἰς προετοιμασίαν  διὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας.Τὸ Ὑπουργεῖο διεμήνυσε δὲ εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον,πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβάλει τὴν ἄδειά του ἕως τὰ τέλη τοῦ Ἰουλίου, μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος Λουκᾶς Ἀναγνώστου,ἐπανῆλθε ἐκ νέου τὴν 25ην Ἰουλίου 1847,(ὑπ’ ἀριθμ.πρώτ:6901/26 Ἰουλίου 1847) αἰτούμενος κατεπείγουσα δεκαπενθήμερον ἄδειαν διὰ προσωπικοὺς λόγους,προκειμένου νὰ μεταβεῖ εἰς τὴν ἰδιαίτερην πατρίδα τοῦ Ἀράχωβα.Ὁ Δημοδιδασκάλος,εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς αἰτήσεώς του,ἐπικαλέσθη τὴν ἐπιείκιαν τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν παράτασιν τῆς ἀδείας τους,ἐὰν καὶ ἐφόσον οὗτος δὲν κατορθώση νὰ ἐπιστρέψει ἐγκαίρως εἰς τὰ καθήκοντά του.

Τὸ Ὑπουργεῖο ἐνέκρινεν τὴν ἄδειαν τοῦ Λουκᾶ Ἀναγνώστου,τὴν 1ην Αὐγούστου 1847 (ὑπ’ἀριθμ. Πρώτ:6901/1693 ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας).

Τὴν 25ην Αὐγούστου 1847,ὁ Δημοδιδάσκαλος Λουκᾶς Ἀναγνώστου,αἰτήθηκε παράταση τῆς ἀδείας τους διὰ λόγους ὑγείας ἕως τὴν 5ην Σεπτεμβρίου 1847 (ὑπ’ἀριθμ.πρώτ:7363/29 Αὐγούστου 1847 ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως»).Προφανῶς ἡ ἀποφάσις τοῦ διὰ τὴν παράταση τῆς ἀδείας ἦταν προειλημμένη πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του.

Σημείωσις:Ὁ Λουκᾶς Ἀναγνώστου ἀντικαταστάθηκε τὴν 12ην Φεβρουαρίου 1848 (ὑπ’ ἀριθμ.Πρώτ:8312/334 ἐπιστολὴ τοῦ Ὑπουργείου «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» πρὸς τὸν Δημοδιδάσκαλον Γορτυνίας Εὐστάθιον Σπυράκην) ὑπὸ τὸν Δημοδιδάσκαλον Εὐστάθιον Σπυράκην,ὁ ὁποῖος μετατέθη εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας. Τὸ Ὑπουργεῖο ὅρισε εἰς τὸν νέον Δημοδιδάσκαλον νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Ὕδραν πρὸς ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων τοῦ πρὸς τὰ τέλη τοῦ μηνὸς Ἰουλίου.


Πίνακας Ἐξαμηνίας

Τὴν 26ην Ἰουλίου 1847,ὁ Γραμματεὺς τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος & Κορινθίας, κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ἀριθμ.5099/ 6967 ἐπιστολή) τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἃ Ἑξαμήνου της καταστάσεως προόδου τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας, τοῦ διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδάσκαλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.


Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄ Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Ἰουνίου τοῦ 1847 ἔτους

1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:49,Παρατηρήσεις:7/4 μὲ πλοῖον

2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:111,Παρουσίες:24,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄ Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:80,Παρουσίες:55,Παρατηρήσεις:30/6 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον εἰς Αἴγιναν

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:75, Παρατηρήσεις:θαλασσοπλόος χάριν ἀναρρώσεως

6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:15, Παρουσίες:120

7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:3/2 Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1845 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:45

9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Δ.Τσούβαλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:91,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίας

10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἄντ.Παυλής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς: Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:89, Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικότατος

11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἀσλάνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:5,Παρατηρήσεις:31/1 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν εἰς τὴν μάθησιν

12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Πᾶν.Δραπανιώτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:15,Παρατηρήσεις:4/4 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Πετρ.Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις:βαρύνους

14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Βάθ.Μουντσούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94

15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 1846 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:43, Παρουσίες:92

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:66,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀμέλειαν

17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἀναργ.Τζίρμπης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ   ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:97

18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Μᾶν.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Εἰσπράκτωρ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/9 ἡ στ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:121, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ν.Λουλή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94,Παρατηρήσεις:31/6 μὲ πλοῖον

20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Πάντ.Πρωτόπαππα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἡ ζ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:21/1 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β  ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:16,Παρατηρήσεις:4/4 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Θ.Δραπανιώτης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ στ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ  ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:98, Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ δ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ   ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Β.Ζωγκός,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ζ ἒ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:68,Παρατηρήσεις:5/5 εἰς Γραμματοσχολεῖον

25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μάρκ.Καλούδη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἀναγ.Καραντώνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/4 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:55

27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Στρατηγόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:66

28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:29,Παρατηρήσεις:22/2 εἰς τὴν Τέχνην

29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γεώργα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:30/4 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν

30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:31,Παρατηρήσεις:28/2 μὲ πλοῖον

31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βάθης Γ.Γιώρτζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:28, Παρουσίες:107

32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:8, Παρουσίες:127,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109

34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Πέτρος Σκλήρης ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:82

35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μᾶν.Κορτέσης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔπαρχος, Πατρίς:Νιόκαστρον,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Στάμ.Κόκκινος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἡ ζ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:31/1 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κοσμᾶς Ντεντεψίθης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ   ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:3,Παρατηρήσεις:28/2 ἐξαλείφθη εἰς ἐνδελεχεῖς ἀπουσίες

39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ν.Λουλὴ (οὔ),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ   ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:δύσνους

40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρ.Κλανιάρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/1 1847 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ   ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:2/5 μὲ πλοῖον

42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἡ, Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:128,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:123,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:130

45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Κ.Κουτσουρίδας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119

46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀγγελ.Καρίντσης,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:βαρύνους

47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δήμα Κοκκίνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καφφεπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:124,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Σκόρδος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:106

49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γκίκα Γκιώνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτηματίας, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:71,Παρουσίες:64,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Πόρον

50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἄντ.Θ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἡ ζ ἡ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἃ  ,Ἀπουσίες:47, Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:26/5 ἄλλαξε Σχολεῖον

51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δαμιανὸς Εὐαγγ.Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 ἡ ζ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:114, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πέτρου Μπαμποῦσκος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 ἡ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ    ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:29/5 μὲ πλοῖον

53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δ.Μιαούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/1 ζ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ    ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:10,Παρατηρήσεις: 8/2 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀνδρ.Λαλεχός,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:69

55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις: βαρύνους

56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:67,Παρουσίες:45,Παρατηρήσεις:31/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐριπίδης Ν.Σπεράντσας,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἑλληνοδιδάσκαλος,Πατρίς:Σίφνος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:4/6 εἰς Σίφνον

58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μίχ.Γριζέλας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:31/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσία δι'ἀπέχθειαν

60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Σάρ.Γιαννακὸς ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:98,Παρατηρήσεις:βαρύνους

61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:114

62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Γ.Περδίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:15/3 ἄλλαξε Σχολεῖον

63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:14,Παρατηρήσεις:4/3 ἀπεβίωσεν

64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/9 1844 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Χρόνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1845 ἡ στ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:103

66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Σῦρον

67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Περδίκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/8 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:92

68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφ.Γ.Ρεβίδης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100

69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Πᾶν.Μητρώκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/4 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:59

70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1842 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:102 

71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις: βαρυνούστατος

72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 1845 β ἃ β β, Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:128, Παρατηρήσεις:βαρύνους

73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:82,Παρατηρήσεις:24/6 ἄλλαξε Σχολεῖον

74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Καγιᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:94

75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Βῶκος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός: Λιμενάρχης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:108

76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Κιάφφας,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄντ.Σαποῦνος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ἡ ζ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:100

78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μ.Δημαμᾶς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ στ ἒ ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:30/5 μὲ πλοῖον

79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Βούργαρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:προοδευτικὸς

80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Εὐαγ.Καθήκουρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐλαιοπώλης , Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/10 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:99

81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰακ.Ἀναγ.Γιαννίτση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110

82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1840 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:90,Παρατηρήσεις:15/6 ὑπηρέτης

83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογεράκη (ὄπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἰχνογραφία: ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:122

84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:37, Παρουσίες:98

85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτρου.Πετῶν ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:125, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:109, Παρατηρήσεις:δύσνους

87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 1845 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:130, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίμων Ν.Βατσαξής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:129,Παρατηρήσεις: ἐπιμελέστατος

89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Χρ.Γούσιος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μικρέμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 στ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:103

90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ν.Καπετανάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1846 ἒ β β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:123

91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κανέλος Α.Χ'Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις: 13/3 μὲ πλοῖον

92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Μᾶν.Δημαμᾶς,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ β β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ , Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:76, Παρατηρήσεις:βαρύνους

93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρής,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Σιτοπώλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/8 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:63,Παρατηρήσεις: 30/6 ἐξαλείφθη μὴ ἐμφανιζόμενος δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Ντρίβας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:15/3 εἰς Σῦρον

95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Γιάπαπας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κτίστης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:61,Παρατηρήσεις:5/5 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Θ.Μυλωνά,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:31/5 ἄλλαξε Σχολεῖον

97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Σάρ.Γιαννακός,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1845 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:117, Παρατηρήσεις:βαρύνους

98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Πάντ.Γκίκα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 1847 ζ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ  ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:79

99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1844 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:107

100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Ι.Πάτσης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 1846 στ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ   ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Γκ.Σάλπας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τεχνίτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/6 ἡ ἡ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β     ,Ἀπουσίες:70,Παρουσίες:65, Παρατηρήσεις:ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μᾶν.Κ.Γκιωσλερή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:βαρύνους

104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος (Βέκιου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις: ἀμελὴς

105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος (Ντελόπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:89,Παρατηρήσεις:24/6 δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν,ἄλλαξε Σχολεῖον

106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Γκίκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:54, Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος καὶ ἀφιλότιμος

107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Μιαούλης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ  ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:126,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/2 1846 στ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:132, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Α.Ι.Γιαννίτσης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Μουντσουρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:96

111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Σόκκος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ  ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:52,Παρατηρήσεις:12/5 μὲ πλοῖον

112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης (ὄπουλος),Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 β ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:82,Παρατηρήσεις:ἀνεπίδεκτος μαθήσεως

114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1844 δ γ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:24, Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:59,Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:νωθρὸς τὸν νοῦν

116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Προκόπιος Ι.Ντεντιδάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:52,Παρουσίες:83

117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:77,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Γιώργα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1846 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:118

119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/1 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β   ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:126, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Βάθη Μουντσούρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/1 1847 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:110

121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Γ.Πολίτης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμπορομεσίτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 στ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Πᾶν.Γκίκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/3 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἃ  ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:87, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Πετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:104

125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σπύρ.Κύρ.Κυριαζόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ὑποδηματοποιός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1847 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:123, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ἀναγ.Ζουρβιάδη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄθ.Ντρίβας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:38,Παρατηρήσεις:2/4 εἰς Γραμματοσχολεῖον

128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 β ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:3/2 εἰς Γραμματοσχολεῖον

129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Γ.Μιλιόρδος,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑφαντῆς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/4 ἡ ἒ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ     ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:64,Παρατηρήσεις:29/6 ὑπηρέτης

130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'οἰκιακὰ ἐμπόδια

132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:86, Παρατηρήσεις: ἀμελέστατος καὶ βαρύνους

133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ν.Μπούζας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 1846 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:108

134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φρ.Λάζ.Τρίτσου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:ὀπισθοδρομικὸς

135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φρ.Ι.Πετροπετσιώτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ τελωνιακός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1847 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:60, Παρουσίες:75, Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

37ανεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν

98Μένουν καταγεγραμμένοι τὴν ἀ' τῆς Βᾶς Ἐξαμηνίας

Αι πολυπληθεῖς ἀπουσίαι διακόπτουν καθημερινὰ τὴν τακτική της παραδόσεως τῶν μαθημάτων καὶ ὁ ἠθικὸς χαρακτὴρ τῶν πλείστων,ἐμποδίζει τὴν πρόοδον τῆς ὁλομέλειας τοῦ Σχολείου,εἰς φέρουσι τὴν χαμηλοτέραν ἀταξίαν ὡς πρὸς τὸν σχηματισμὸ τῶν κλάσεων.

Εν Ὕδρα.Τὴ 16η Ἰουλίου 1847 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανός.Ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.Δ.Λ.Κουντουριώτης ὡς Πρόεδρος

Οι γενόμενοι προβιβασμοὶ καθ'ὅλην τὴν Ἐξαμηνίαν ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Ἀλληλοδιδακτικῆς Μαθημάτων 

97 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
45 εἰς τὴν Γραφὴν
122 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
122 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν

41 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν


Τὴν 20ην Νοεμβρίου 1847,ὁ Γραμματεὺς τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος & Κορινθίας, κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» (ὑπ’ ἀριθμ.7897/8388 ἐπιστολή) τὰ πρακτικὰ τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν ἐν Ὕδρᾳ δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ἀρρένων καὶ τοῦ ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων, συνοδευόμενα μὲ τὰ παρουσιασθέντα δείγματα καλλιγραφίας τῶν μαθητῶν.

Εἰς τὴν συγκεκριμένην ἐπιστολή, ἐπισυνάφθηκε παράλληλα ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας μὲ θέμα τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἐξαμηνίας,τὴν πρόοδο  καὶ τὴν διαγωγὴ  τῶν μαθητῶν καθὼς καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῶν Δημοδιδασκάλων.

Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος & Κορινθίας,ὁ Ἐπάρχος Ὕδρας πληροφόρησε τὴν Νομαρχία πὼς τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Ὕδρας εὐρίσκοντο γενικῶς εἰς καλὴν κατάστασιν.

Ἰδοὺ ἡ ἐπισυναφθεῖσα ἔκθεσις τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1847,τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας,μέλη τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Ἔπαρχος Ὕδρας Κορτέσης ,ὁ Νικόλαος Βατσαξής,ὁ Ἰωάννης Α.Οἰκονόμου καὶ ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας:

«Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας *(8388 ἄρ.πρωτοκόλλου)

Την 7 τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου ἡμέραν προσδιορισμένην παρὰ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας συνελθοῦσα ἐπιτροπή,ἔκαμεν ἔναρξιν τῶν ἐξετάσεων τῶν Μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδασκάλου Κυρίου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.
Ἡ ἐξέτασις διήρκησε τρεῖς ἡμέρας ἐξετασθέντων τῶν μαθητῶν εἰς τὰ ἐν τὰ καταλόγω σημειούμενα μαθήματα.
Τὴν 12 τοῦ αὐτοῦ μήνα συνῆλθεν ἡ ἐπιτροπὴ εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον τῶν Κορασῖων διευθυνομένου ὑπὸ τῆς Κυρίας Ζωῆς Ν.Γκίκα καὶ ἐνήργησε τᾶς ἐξετάσεις αἳ ὁποῖες ἐξακολούθησαν δυὸ κατὰ συνέχειας ἡμέρας.
Τὴν δὲ 16 τοῦ ἴδιου μήνα ἐνήργησε τὴν ἐξέτασιν τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Κυρίου Λουκᾶ Ἀναγνώστου.
Οἱ ἐκπαιδευόμενοι εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦ Κυρίου Ἰωάννου Χωματιανοῦ μαθητᾶς συνίσταντο εἰς 105,ἀλλ’ ἐπαρουσιάσθησαν εἰς τᾶς ἐξετάσεις 68.
Οἱ εἰς τὸ τοῦ Λουκᾶ Ἀναγνώστου μαθητᾶς συμποσοῦνται 50,ἀλλ’ ἐξετάσθησαν 35, εἰς δὲ τὸ Σχολεῖον τῶν Κορασῖων ἐκπαιδεύονται 120 κοράσια δέ,ἐξετάσθησαν 72.
Εἰς τὰ Σχολεῖα τῶν ἀρρένων ἔγινεν ἀνάλογος πρόοοδος ὑπὸ τοῦ παρελθόντος,μολονότι ἀνεχώρησαν πολλοὶ μαθητᾶς ἐκ τῶν ἰκανοτέρων.Ἤθελε δὲ γίνει μεγαλυτέρα πρόοδος, ἐὰν δὲν συνέβαινον συνεχεῖς ἀπουσίες τῶν μαθητῶν πηγάζουσες ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν γονεῶν.
Εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Κορασῖων ἔγινεν ἀνάλογος πρόοδος τόσον εἰς τὰ μαθήματα καθόσον καὶ εἰς τὰ λογοτεχνήματα.Οἱ ἀριστεύσαντες μαθητᾶς ἐβραβεύθησαν  κατὰ ἀξίαν.
Οἱ Δημοδιδάσκαλοι κ.κ Ἰωάννης Χωματιανός,Λουκᾶς Ἀναγνώστου καὶ Κυρία Ζωὴ Γκίκα διανύουν τέλειαν ἐπιμέλειαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν μαθητῶν,εἶναι δὲ καλῆς διαγωγῆς.
Ἐπισυνάπτονται πίνακες τῶν ἐκπαιδευομένων εἰς τὰ εἰρημμένα σχολεῖα παίδων συνοδευόμενα μὲ δείγματα καλλιγραφίας.
Περὶ τῶν ἐλλείψεων τοῦ ἐκπαιδευόμενου κινητοῦ ὑλικοῦ τῶν Σχολείων ἔγιναν αἳ ἀνήκουσας παρατηρήσεις εἰς τὴν Δημοτικὴν Ἀρχὴν διὰ τὴν προμήθειαν αὐτοῦ.
Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1847»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...