hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ὕδρα 2013 Ἀναστήλωσις τοῦ Κωδωνοστασίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας


Ὕδρα 2013
Ἀναστήλωσις τοῦ Κωδωνοστασίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας

Ἡ δεσπόζουσα Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὁμώνυμου ὅρους
Εἷς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας 1854-1955 (Ἐκ τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους)(ἑνότητα :Ἐπισκευὲς ἓν τὴ Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας),ἐκ τῶν Προϋπολογισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ ἀναφέρεται πῶς κατὰ τὴν ἡγουμενίαν τοῦ Ἰεροθέου Β΄ ὠκοδομήθη τὸ κωδωνοστάσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλίου ἓν ἔτει 1861.

Ὁ περίβολος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας
Τὸ κωδωνοστάσιον τῆς Μονῆς εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὰ κωδωνοστάσια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.Ὁ Νικόλαος Χαλιορὴς περιγράφει λεπτομερῶς τὴν δομὴ τοῦ κωδωνοστασίου ( Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (ἡ ἐκτισμένη ἓν τῷ ὀμωνύμω βουνῶ τῆς νήσου Ὕδρας),Νικόλαος Γ Χαλιορῆς ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1928 σὲλ56-59)


«...Στηρίζεται τὸ πρῶτον ἐπὶ χαμηλῆς τετραγώνου βάσεως,τεθεμελιωμένης εἰς τὸ κεντρὸν ἀκριβῶς τοῦ μνημονευθέντος τετραγώνου πύργου τοῦ πυλῶνος καὶ σχηματιζούσης ἀναβαθμίδας 0,15 περίπου τοῦ μέτρου.Ἡ βάσις αὐτὴ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου της ἀναβαθμίδος,μετασχηματίζεται εἰς κόλουρον πυραμίδα,πεπλατυσμένην κατὰ τὴν βάσιν,συμφώνως πρὸς τὴν διαμόρφωσιν,τὴν ὁποίαν ἔλαβεν,ἕνεκεν τῆς Φραγκικῆς καὶ τῆς Ἑνετικῆς ἐπιδράσεως ἐπὶ τῆς τέχνης.Ἐπὶ δὲ τῆς βάσεως ταύτης ἐγείρεται τὸ κύριον σῶμα τοῦ κωδωνοστασίου.
Τὸ σχῆμα τούτου ἐν κατόψει,εἶναι τετράγωνον,κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρατοῦντα ἐν τὴ Βυζαντινὴ τέχνη.Αἳ δὲ ἐξωτερικαὶ παρειαὶ τούτου ὡς καὶ τῆς πυραμιδοειδοῦς βάσεως αὐτοῦ,εἶναι κατασκευασμέναι ἐκ πωρολίθων καὶ ὁμοίων πλακῶν.
Ἀπαρτίζεται δὲ ἐκ τριῶν ὀρόφων διηρθρωμένων διὰ πωρίνων ζωνῶν ἢ γείσων,κατὰ τὴν,ὑπὸ τὴν Φραγκικὴν ἐπίδρασιν,ἀναπτυχθεῖσαν τέχνην.
Ὁ ἀνώτατος ὄροφος καλύπτεται,κατὰ τὰς τέσσαρας αὐτοῦ γωνίας,ὑπὸ πλακῶν κεκομμένων,κατὰ τὸ πρὸς τὰ ἔσω μέρος αὐτῶν,τοξοειδῶς,οὕτως ὥστε,σχηματίζεται ὑπ’αὐτῶν κυκλικὸν ἄνοιγμα πολὺ μικροτέρας διαμέτρου ἢ ἡ βάσις τοῦ κωδωνοστασίου....»

Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ (Τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,Ἀθῆναι 1946) μᾶς ἀναφέρει τὸ ἐπίγραμμα τὸ ὁποῖο ἦτο ἐντοιχισμένο εἷς τὴν βάση τοῦ κωδωνοστασίου:

Ἐπὶ τοῦ κωδονοστασίου ἐπίγραμμα ἠρωελεγεῖον:
«Εὒτ ἄθρεεις αἳ ὕδμητον γλαφυρὸν ξένε τὸν δὲ
Κωδωνεῖσα κωδώνων λιγυρῶν τ’ἀΐεις
Τῆμος ἀναμέμνασ’ ἅμα σαλπίγγων ἐπικήρου
Τοῦ νῦν αἰῶνος συντελείας συμβολικῶς
Τούνεκα καὶ δακρύσι ψυχῆς ρύπον ἂρ’΄ἀποπλύνου ἔστ΄ἂν τοίσι ζῶσι διατελέοις προφρόνως»
Μετάφραση Ἀντωνίου Λιγνοῦ
«Ὄτε θέασαι,ξένε,τὸ ὑψηλὸν τοῦτο καὶ κομψὸν κωδονοστάσιον,Καὶ ἀκούεις τοὺς εὔηχους αὐτοῦ κώδωνας,τότε φαντάσου τὰς σάλπιγγας

Τῆς συντέλειας τοῦ προσκαίρου τούτου αἰῶνος.Μὲ δάκρυα λοιπὸν ἀπόπλυνε
Προθύμως τῆς ψυχῆς σου τὸν ρύπον ἐνόσω θὰ ὑπάρχης ἓν τοῖς ζῶσι»

Τὸ κωδωνοστάσιο λόγω παλαιότητος,ὑποστηλώθη λόγω κινδύνου καταρρεύσεως,ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ κύρου ἡγουμένου Εὐθυμίου Σκάγκου. Διεξήχθησαν ἐνέργειες γιὰ τὴν ἐκ νέου ἀναστήλωση καὶ ἐπισκευή του,ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑδραίου ἡγουμένου Θεολόγου Ράππα Γρηγοριάτη (προερχόμενου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους).

Πράγματι,τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012 ἀποπερατώθηκε ἡ ἀναστήλωσις τοῦ κωδωνοστασίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.Ἡ καμπάνα τοῦ Προφήτου Ἡλίου,ἀκουγοτᾶν ἕως τὴν νῆσον Πόρο.Εἶχε διερράγη,καὶ γιὰ τὸν λόγο τοῦτο ἐστάλη εἷς τὸν Ναύσταθμον,ὅπου ἀφότου τὴν ἐχύσανε,τὴν ξαναεφτίαξαν,ἀλλὰ ἔχασε τὸν παλαιό της ἦχο.(Κάτω δεξιά)
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας,ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοὺς πρόποδες τοῦ Ὅρους Ἔρος.Ἀριστέρα,ἡ περιοχὴ εἰς τὴν ὁποία εὐρίσκετο ὁ ἱστορικὸς πεῦκος τοῦ ΚολοκοτρώνηΦωτογραφία τοῦ παλαιοῦ κωδωνοστασίου τῆς Ἱερᾶς Μόνης Προφήτου Ἡλιοῦ,δημοσιεύεται εἷς τὸ βιβλίο (Ταξείδι στὴν Ὕδρα,Ἰωάννης Μύρικλης, 1957 σὲλ 59) καθὼς καὶ εἷς τὸ βιβλίο τοῦ Νικολάου Χαλιορῆ (Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (ἡ ἐκτισμένη ἓν τῷ ὀμωνύμω βουνῶ τῆς νήσου Ὕδρας)σὲλ 25)


Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Ὕδρα 2013 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα Κατασκευὴ-Καῦσις Ἰούδα


Ὕδρα 2013
Κυριακή του Πάσχα - Καύσιμο Γιούδα


Κυριακή του Πάσχα 05 Μαΐου 2013(Φωτογραφίες Κατασκευῆς ὁμοιώματος Γιούδα: Κωνσταντῖνος Γ Ἀργείτης)

Μεγάλο Σάββατο.Ὁ Κούλης Λαναρᾶς & ὁ Κωνσταντῖνος Ἀργείτης τελειοποιοῦν τὸ ὁμοίωμα τοῦ Γιούδα ποὺ θὰ τεθεῖ στὴν πυρὰ μετὰ τὸν Ἑσπερινό της Ἀγάπης


Τὴν Μεγάλη Πέμπτη & τὸ Μεγάλο Σάββατο, ὁ Κούλης Λαναρᾶς πιστὸς στὸ πατροπαράδοτο ἔθιμο τῆς Καύσεως τοῦ Γιούδα,τὰ τελευταία σαράντα ἔτη,κατασκευάζει τὸ ὁμοίωμα τοῦ Γιούδα, τὸ ὁποῖο παραδίδεται στὴν πυρά,μετὰ τὸν Ἑσπερινό της Ἀγάπης,τὴν Κυριακή του Πάσχα,στὴν προβλήτα τῆς Ἀκαδημίας Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.Στὴν κατασκευὴ τοῦ ὁμοιώματος,συμμετεῖχαν οἱ ἐκτελεστές του Γιούδα Κωνσταντῖνος Γ Ἀργείτης & Δημήτριος Ν Σταματάκος & Μιχάλης Αναργύρου.

 
Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου Γ.Ἀργείτη.
Ἡ τελετουργία κατασκευῆς τοῦ ὁμοιώματος τοῦ Γιούδα. 


Ἐκτελεστές του Ἰούδα.
Ἓξ ἀριστερῶν:
(Ὄρθιοι):Σπύρος Μαῦρος,Στέλιος Μερτζάνης,Κυριάκος Καρακατσάνης (ὄπισθεν),Κούλης Λαναρᾶς,Κωνσταντῖνος Ἀναστόπουλος (ὄπισθεν),Κωνσταντῖνος Ἀργείτης,Γιάννης Λαναρᾶς (ὄπισθεν),Γιῶργος Μελαχροινός,Λευτέρης Κεχαγιόγλου,Κωνσταντῖνος Φανελάκης,Νίκος Παύλου.
(Καθήμενοι):Ἀλέξανδρος Βολιώτης,Ζαχαρίας Λαναρᾶς,Δημήτριος Σταματάκος

 

Μαγνητοσκόπιον:Καῦσις τοῦ Ἰούδα (Γιούδα) μετὰ τὸν Ἑσπερινό της Ἀγάπης 
 
 

 
 
 
 
 
 Ὕδρα 2013 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα.Ἑσπερινός της Ἀγάπης

Ὕδρα 2013 
Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα.Ἑσπερινός της Ἀγάπης
Κυριακή του Πάσχα
05 Μαΐου 2013(Φωτογραφίες:Εὐγενικὴ προσφορὰ Ἀνώνυμου Ἀναγνώστη)
Ἑσπερινός της Ἀγάπης.
Διανομὴ Πασχαλινοῦ Αὐγοῦ
Καθεδρικὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Ἐφραὶμ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...