hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Ὕδρα 1908.Καταγγελίες κατὰ τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Σταύρου Ι.ΤσίπηΠηγή: Ἐφημερίδα Σκρίπτ, Φύλλον 14ης Αὐγούστου 1908,
Ἄρθρον: «Ὕδρα,Δημοτικῶν τὸ ἀνάγνωσμα»


Μετὰ τὴν παρέλευση τοῦ πρώτου ἑξαμήνου της νέας θητείας τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Σταύρου Ι.Τσίπη, εἰς τὸ φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ» τῆς 14ης Αὐγούστου 1908,εἰς τὴν ἑνότητα «Τὸ Σκρίπτ εἰς τᾶς Ἐπαρχίας», δημοσιεύθηκε ἄρθρον τοῦ Ὑδραίου ἀνταποκριτοῦ τῆς ἐφημερίδος  «Σ.Α.Ρ», εἰς τὸ ὁποῖο στηλιτεύονται καὶ καταγγέλλονται οἱ ἐνέργειες καὶ οἱ παρεμβάσεις τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Σταύρου Ι. Τσίπη (Δήμαρχος Ὑδραίων (1907-1912)) εἰς τὰ Δημοτικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ θέματα τῆς νήσου Ὕδρας.Προστριβὲς εἰς τὶς σχέσεις Δήμου Ὑδραίων καὶ Ἐκκλησίας Ὕδρας


Ἐκ τῶν γραφομένων τοῦ ἀνταποκριτοῦ τῆς ἐφημερίδος, προκύπτει πὼς οἱ σχέσεις μεταξὺ τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Σταύρου Ι.Τσίπη καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Ὕδρας Ἰωάσαφ καὶ τῶν ὑπόλοιπων μελῶν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶχαν διαρραγῆ, ἐξαιτίας τῆς παρεμβατικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Δημάρχου εἰς τὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὕδρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὰ καταγγελλόμενα, ὁ Δήμαρχος, ὅλως αὐθαιρέτως, ἀπεφάσισε νὰ προχωρήσει εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κεντρικὴ θύρα εἰσόδου τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας, προκαλώντας τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν τῆς νήσου, οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλλαν ἀναφορὰ εἰς τὸν Νομάρχην Ἀργολιδοκορινθίας καταγγέλλοντας τὴν ἐνέργεια τοῦ Δημάρχου, διότι ἡ κεντρικὴ θύρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία κτίσεώς της καὶ ἔπειτα, οὐδέποτε εἶχε σφραγισθεῖ.

Παράλληλα, ἡ νέα παρεμβατικὴ ἐπέμβασις τοῦ Δημάρχου Ὕδρας νὰ ὑποδείξει εἰς τοὺς νεωκόρους τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἔπρεπε νὰ κόπτωνται ἐφ’ ἑξῆς οἱ ἄρτοι κατὰ τὴν τέλεση τῶν Θείων Λειτουργιῶν, προκάλεσε τὴν σφοδρότατη ἀντίδραση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωάσαφ, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε αὐστηρὰ ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία διέταζε τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου νὰ προχωρήσουν εἰς τὸ κλείσιμό του, εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων θὰ εἰσέρχετο ἐκ νέου εἰς τὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὕδρας.


Καταγγελίες περὶ παρατυπιῶν εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων τοῦ Δημάρχου


Οἱ αὐθαίρετες παρεμβάσεις τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Σταύρου Ι.Τσίπη εἰς τὸν καταρτισμὸν καὶ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου, προκάλεσαν ἐντονότατες ἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῶν μελῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Σύμφωνα μὲ τὶς καταγγελίες ,ὁ Δήμαρχος ἐπεδίωξε νὰ ἀλλοιώσει τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον, διαγράφοντας ὅλους τους διατελέσαντες Δημοτικοὺς Συμβούλους τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὑπὸ τὴν αἰτιολογίαν πὼς δὲν διέθεταν τὰ ἀνάλογα πολιτικὰ προσόντα, καὶ ἐγγράφοντας εἰς αὐτὸν κατὰ προτίμησίν τους φίλα προσκείμενους εἰς τὴν πολιτικὴ τοῦ παράταξη Δημοτικοὺς Συμβούλους, ἀδιαφορώντας διὰ τὸ ἂν διαθέτουν ἢ ὄχι τὰ κατὰ τὸν νόμον πολιτικὰ προσόντα.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ διαβιβαστικοῦ ἐγγράφου περὶ τῶν ἀλλαγῶν τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου Ὕδρας εἰς τὸν Εἰρηνοδικεῖον, τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 1907, καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ βάσει τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου κοινοποίησις τῆς ἐτήσιας –ἀνὰ μήνα Ἰανουάριο ἀναθεώρησις τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου, ἀνέδειξε τὶς παράνομες παρεμβάσεις τοῦ Δημάρχου Ὕδρας.

Σημείωσις:Ὁ ἐκλογικὸς νόμος παρεῖχε τὸ δικαίωμα εἰς οἱανδήποτε ἐνδιαφερόμενον πολίτη τὸ ἐπιθυμοῦσε νὰ ὑποβάλλει ἐνστάσεις περὶ τῶν τροποποιήσεών του ἐκλογικοῦ καταλόγου.

Ἡ ὑποβολὴ τοῦ παραποιημένου ἐκλογικοῦ καταλόγου εἰς τὸ Εἰρηνοδικεῖον προκάλεσε τὴν ὑποβολὴ μηνυτήριας ἀναφορᾶς ἐκ μέρους τῶν μελῶν τῆς Ἀντιπολιτεύσεως.Ἡ γνωστοποίησις τῆς ἐν λόγῳ μηνυτήριας ἀναφορᾶς, ἐξώθησε ἀρχικῶς τὸν Δήμαρχο Ὑδραίων Σταῦρο Ι. Τσίπη νὰ προβεῖ εἰς τὴν ἐκπρόθεσμη διαγραφὴ δυὸ Δημοτικῶν Συμβούλων τῆς παρατάξεώς του ἐκ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου, καὶ ἐν συνέχειᾳ νὰ ὑποβάλλει συμπληρωματικὴ βεβαίωση πρὸς τὸ Εἰρηνοδικεῖον,τὴν 31ην Ἰανουαρίου 1908,τὴν τελευταία ἡμέρα ὑποβολῆς τῶν ἐνστάσεων, ἐπιδιώκοντας νὰ γνωστοποιήσει εἰς τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, πὼς ἐσφαλμένα παρερμήνευσε τὶς διατάξεις τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου προσπαθώντας νὰ ἀποποιηθεῖ τὶς καταγγελίες καὶ νὰ διασκεδάσει τὶς ἐντυπώσεις πὼς μερολήπτησε ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν ὑποστηρικτῶν του.

Παράλληλα, νέες παρατυπίες εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων τοῦ Δημάρχου Ὕδρας, παρατηρήθηκαν κατὰ τὴν διαδικασία κατάρτισης τοῦ νέου καταλόγου τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτηδευματιῶν. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δημάρχου Ὕδραιων νὰ μὴ προσλάβει εἰς τὴν θέσιν τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐπιτηδευματιῶν τὸν πλειοψηφοῦντα ἐκλεγέντα Δημοτικὸ Σύμβουλο, ὡς ὅριζε ὁ σχετικὸς Νόμος, ἀλλὰ ὅλως αὐθαιρετῶς  Δημοτικὸ Σύμβουλο ὁ ὁποῖος ἦτο συγγενής του καὶ δωδέκατος εἰς τὴν ἐκλόγιμην θέσιν τοῦ καταλόγου, προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις. Ἡ ἐνέργεια δὲ τοῦ Δημάρχου,νὰ αὐξήσει τὸν φόρο ἐπιτηδεύματος, προκάλεσε τὴν γενίκευση τῶν ἀντιδράσεων τῶν μελῶν τοῦ κλάδου, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας  εἰς τὸν Ὑπουργὸ τῶν Οἰκονομικῶν.

Ἐν κατακλείδι,ὁ ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδος,δὲν παρέλειψε νὰ ἐπισημάνει πὼς παρὰ τὴν οἰκτρὴ οἰκονομικὴ κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει περιέλθει ὁ Δῆμος Ὑδραίων, ὁ Δήμαρχος τῆς νήσου εἰσήγαγε πρὸς συζήτησιν ὡς θέμα ἡμερησίας διατάξεως τὴν αὔξησιν τόσο τῶν δικῶν του μισθολογικῶν ἀποδοχῶν ὅσο καὶ τοῦ Γραμματέως του.


Πηγή: Ἐφημερίδα Σκρίπτ, Φύλλον 14ης Αὐγούστου 1908,
Ἄρθρον: «Ὕδρα,Δημοτικῶν τὸ ἀνάγνωσμα»

«Ἑξάμηνον πλησιάζει ἀφ’ὅτου ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του ὁ κ.Δήμαρχος καὶ εἰς οὐδὲν προέβη πρὸς ἀνόρθωσιν τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Δήμου’νυχθημερὸν ἐργάζεται διὰ μικροζητήματα διαρκῶς παρερμηνεύων τοὺς Νόμους:

1ον)Ὡς κύριον μέλημα τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς τοῦ ἐθεώρησε νὰ κλείσει τὴν κεντρικὴν θύραν τῆς εἰσόδου εἰς τὸν περίβολον τοῦ Δημοτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὑπάρχουν τὸ Δημαρχεῖον καὶ τὸ Συμβολαιογραφεῖον ἀπὸ κτίσεως ναοῦ καὶ οἰκημάτων οὐδέποτε ἐκλείσθη ἡ θύρα αὐτῆ’ ὅλοι οἱ κατὰ καιροὺς Δήμαρχοι ἐσεβάσθησαν τὸ ἔθιμον τούτο’πᾶς τὶς ἐλευθέρως εἰσήρχετο εἴτε προσκύνημα εἰς τὸν ἱστορικὸν ναὸν εἴτε δι’ἐργασίας τοῦ εἰς τὴν Δημαρχίαν ἢ τὸ Συμβολαιογραφεῖον ἐκ τῆς κεντρικωτάτκης πρὸς τὴν πλατείαν  μεγάλης εἰσόδου’ πρὸς τοιαύτης πεισματώδους καὶ μικρολόγου ἰδέας τοῦ κ.Δημάρχου ὑπεβλήθη ἀναφορὰ ἐκ μέρους συμπολιτῶν μας πρὸς τὸν κ.Νομάρχην,ὅστις εἴμεθα βέβαιοι,ὅτι λαμβάνων ὑπ’ὄψιν τὰ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενα θὰ διατάξη τὸν δημοτικόν μας ἄρχοντα νὰ ἐπαναφέρη τὸ πρώην καθεστώς.

2ον) Ὡς γνωστὸν κατὰ μήνα Ἰανουάριον γίγνεσθαι ἀναθεώρησις τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων καὶ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων τὰ προσόντα,ὅπως ἐγγραφώσιν εἰς τὸν κατάλογον τῶν κληρωσίμων δι’Ἐφορευτικᾶς Ἐπιτροπᾶς.Ὑποβάλλουν δὲ μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους συμπληρωματικὸν κατάλογον οἱ Δήμαρχοι περὶ ἐγγραφῆς ἢ διαγραφῆς.Ὁ κ.Δήμαρχος Ὕδρας διαβιβάζει ἔγγραφον πρὸς τὸν κ.Εἰρηνοδίκην καὶ ζητεῖ νὰ διαγραφώσιν ἐκ τοῦ καταλόγου ὅλοι οἱ διατελοῦντες δημοτικοὶ σύμβουλοι καὶ μὴ φίλοι του,ὡς μὴ ἔχοντες τὰ προσόντα,ἐνῶ οἱ διατελοῦντες Δημοτικοὶ Σύμβουλοι ἀκριβῶς ἔχουσι τὰ προσόντα’ ζητεῖ δὲ τὴν ἐγγραφὴν ἄλλων στερουμένων τῶν προσόντων,ἀλλὰ φίλων του’ ἀγνοῶν ὅμως ὅτι τὸν Ἰανουάριον ἐκτίθενται οἱ κατάλογοι οὗτοι εἰς τὸ Εἰρηνοδικεῖον καὶ λαμβάνει γνῶσιν πᾶς πολίτης τῶν ἐγγραφῶν καὶ διαγραφῶν,μόλις ἐμυρίσθη ὅτι ἐγένετο γνωστὸν τὸ κόλπο σπεύδει τὴν 4ην Ἰανουαρίου ὅλως ἐκπροθέσμως καὶ ζητεῖ τὴν διαγραφὴν καὶ δυὸ ἀκόμη φίλων του Δημοτικῶν Συμβούλων διὰ νὰ μὴ φανῆ,ὅτι ἐμερολήπτησε,ἐνῶ ὅλοι εἶχον τὰ προσόντα’ καὶ τέλος ὅταν ἐπληροφορήθη ὅτι ὑπεβλήθη μήνυσις εἰς τὸν κ.Εἰσαγγελέα διὰ τὴν τοιαύτην τοῦ ψευδῆ βεβαίωσιν ὑποβάλλει ἄλλο ἔγγραφον πρὸς τὸν κ.Εἰρηνοδίκην τὴν 30ην Ἰανουαρίου,τὴν τελευταίαν ἡμέρα τῶν ὑπὸ τῶν δημοτῶν ὑποβαλλομένων ἐνστάσεων καὶ λέγει «μὲ συγχωρεῖτε,παρερμήνευσα τὸν Νόμον νὰ μὴ διαγραφοῦν»Ἂς ἴδωμεν τώρα τί θὰ εἰπῆ καὶ ἡ ἀνάκρισις,ὅπου θὰ προσκομισθοῦν ὅλα τὰ ἔγγραφα.

3ον) Κατὰ τὴν ἐφετεινὴν ἐξέλεγξιν τοῦ καταλόγου τῶν ἐπιτηδευμάτων ὁ κ.Δήμαρχος ἀντὶ νὰ προσλάβη ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τὸν πλειοψηφοῦντα Δημοτικὸν Σύμβουλον,συμφώνως τῷ Νόμῳ,προσλαμβάνει τὸν 12ον,ὅστις,κατὰ σύμπτωσιν,τυγχάνει γυναικαδελφὸς τοῦ κ.Δημάρχου’ εὐυπόληπτοι ὅμως ἐπιτηδευματίαι ἰδόντες ὅτι ἐν τῷ καταλόγῳ καταπληκτικῶς ηὐξήθη ὁ φόρος τοῦ ἐπιτηδεύματος τῶν σπεύδουν δι’ἀναφορᾶς τῶν πρὸς τὸν κ.Ὑπουργὸν τῶν Οἰκονομικῶν νὰ γνωρίσουν τὴν παρὰ τὸν Νομὸν συγκρότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς,κακίζοντες ἐν τῇ ἀναφορᾷ τῶν τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν τοῦ κ.Δημάρχου’ ἔχομεν,ὡς βλέπετε,διαρκῶς φάμπρικαν παρερμηνειῶν τοῦ Νόμου παρὰ τοῦ κ.Δημάρχου καὶ δὲν ἠξεύρομεν πότε θὰ παύση.

3ον) Ἄνευ παρερμηνείας τοῦ Νόμου.Ἐνῶ ὁ κ.Δήμαρχος ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν «Ἀκρόπολιν» πίνακα ἐμφαίνοντα τὴν οἰκτρὰ κατάστασιν τῶν οἰκονομικῶν του Δήμου,ἔρχεται εἰς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον καὶ ζητεῖ τὴν αὔξησιν τῆς μισθοδοσίας του καὶ τοῦ γραμματέως του’ ὁ λογαριασμὸς ὅμως ἔγινε χωρὶς τὸν ξενοδόχον,κατὰ τὴν κοινὴν παροιμίαν,διότι,φυσικά,ὁ κ.Νομάρχης καὶ ὁ κ.Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν θὰ ἐπιφέρωσι γενναῖον ψαλίδισμα εἰς τᾶς τοιαύτας γενναιοδωρίας τοῦ κ.Δημάρχου.

4ον)_Εἰς τὸ 4ον ἐπιτραπήτω μοὶ νὰ σταυροκοπηθῶ ἐπικαλούμενος τὴν ἐξ Ὕψους βοηθείαν διὰ τὴν δημοτικὴν ἀρχὴν τοῦ τόπου μας.Πρόκειται περὶ σκανδαλώδους ἐπεμβάσεως τοῦ κ.Δημάρχου εἰς τὰ καθήκοντα τῶν ἱερέων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἡ «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου»’ διατάσσει τὸν νεωκόρον καὶ τοὺς ἱερεῖς πὼς νὰ κόπτωνται καὶ νὰ μοιράζονται οἱ ἄρτοι τῆς Ἐκκλησίας’ οἱ ἱερεῖς κυριολεκτικῶς τὰ ἔχασαν.Πρὸς τῆς τοιαύτης αὐτῆς διαταγῆς πληροφορηθεῖς τὴν τοιαύτην ἐπέμβασιν τοῦ κ.Δημάρχου ὁ Σέβ. Ἐπίσκοπος ἐξέδωκεν ἔντονους αὐστηρᾶς διαταγᾶς πρὸς τοὺς ἰερεῖς’ πληροφορούμεθα δὲ ἀσφαλῶς ὅτι,ἂν ἐπαναληφθῆ ἡ τοιαύτη ἐπέμβασις τοῦ κ.Δημάρχου,ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει ὁριστικὴν ἀπόφασιν νὰ προβῆ εἰς τὸ κλείσιμον τοῦ Ναοῦ,πολὺ δικαίως ἄλλως τέ,ἀφοῦ εὐρισκόμεθα πρὸ Δημάρχου μὴ γνωρίζοντος τὰ καθήκοντά του καὶ διαρκῶς παρερμηνεύοντος τοὺς νόμους.Περαίνων τῶν Δημοτικῶν τὸ ἀνάγνωσμα ἀναφωνῶ: Κύριε,Κύριε,ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν Δήμαρχον μας καὶ κατάρτισον αὐτόν,ἴνα μὴ παρερμηνεύει τους Νόμους…»

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Πειραιεὺς 2015 Ἐκδήλωση Κοπῆς Πρωτοχρονιάτης Πίτας Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας Ὕδρας

Πειραιεὺς 2015
Ἐκδήλωση Κοπῆς Πρωτοχρονιάτης Πίτας
Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας Ὕδρας


Δευτέρα 12 Ἰανουαρίου 2015Τὴν Πρωτοχρονιάτικη πίτα τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας Ὕδρας εὐλόγησε ὁ ἱερεὺς Κυπριανὸς
Ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀθανάσιος Ζεύκης,ἀπευθύνει σύντομο χαιρετισμὸ στὰ μέλη  της Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ναυτιλίας ὝδραςΣτὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ  Ρουσάκης Σκουλούδης (ἀπόφοιτος ἔτους 1946) καὶ ὁ Δημήτριος Παπαχελᾶς (ἀπόφοιτος ἔτους 1947).


Ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀθανάσιος Ζεύκης καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Παπαχαρίσης κατὰ τὴν ἐπίδειξη τοῦ νέου ἡμερολογίου τῆς Σχολῆς γιὰ τὸ ἔτος 2015
Ὁ Ρουσάκης Σκουλούδης ὡς ἀρχαιότερος ἀπόφοιτός της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας ἔκοψε τὴν πρωτοχρονιάτικη πίτα.

 Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Ὕδρα 2015 Ἅγια Θεοφάνεια Καθαγιασμὸς τῶν Ὑδάτων

Ὕδρα 2015
Ἅγια Θεοφάνεια
Καθαγιασμὸς τῶν Ὑδάτων


Τρίτη 06 Ἰανουαρίου 2015


  Ἀκολουθία Μεγάλου Ἁγιασμοῦ
εἷς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας


Χοροστάτησε ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Πρωτοπρεσβύτερος Ἀκίνδυνος Δαρδανός


Λιτανευτικὴ Πομπὴ πρὸς τὴν Συνοικία Καλὰ Πηγάδια
Ἁγιασμὸς Συνοικίας Καλών Πηγαδίων


Συλλειτούργησαν ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἀκίνδυνος Δαρδανός,ὁ ἐφημέριος της ἐκκλησίας Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου Γεώργιος Βλαχόπουλος,ὁ ἐφημέριος της ἐκκλησίας Ὑπαπαντῆς Τοῦ Κυρίου Θεόδωρος Θεοδοσίου

Καθαγιασμὸς Ὑδάτων Λιμένος Ὕδρας
Κατάδυσις Τιμίου Σταυροῦ εἷς τὸν λιμένα τῆς Νήσου Ὕδρας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...