hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1909.Διενέργεια ἐράνου ὑπὲρ σεισμοπαθῶν Ἰταλίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1909.Διενέργεια ἐράνου ὑπὲρ σεισμοπαθῶν Ἰταλίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ὕδρα 1909.Διενέργεια ἐράνου ὑπὲρ σεισμοπαθῶν Ἰταλίας

Ὕδρα 1909.
Διενέργεια ἐράνου ὑπὲρ σεισμοπαθῶν ἸταλίαςἈρχεῖον Ἐφημερίδας Σκρίπτ
(Φύλλον 17ης Ἰανουαρίου 1909) (Φύλλον 20ης Ἰανουαρίου 1909)Εις τις αρχές του έτους 1909, διενεργήθη εις την Ύδραν  έρανος δια την συγκέντρωσιν χρηματικού ποσού υπέρ της ενισχύσεως των σεισμοπαθούντων πληθυσμών της γειτονικής χώρας Ιταλίας.

Ὁ σεισμός, μεγέθους 7,1 βαθμῶν τῆς κλίμακας Ρίχτερ ( (Charles Francis Richter),εἶχε διάρκεια 40 περίπου δευτερολέπτων. Συνέβη τὴν 28ην Δεκεμβρίου 1908,ὤρα 05:20 πρωϊνήν. Τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐγκέλαδου ἦταν ἡ πόλη τῆς Μεσσήνης τῆς Σικελίας καὶ ἔγινε αἰσθητὸς σὲ ἀκτίνα 300 χιλιομέτρων. Σύμφωνα μὲ τὶς καταγραφὲς τῶν ἐπιστημόνων τῆς ἐποχῆς, μετὰ τὸ σεισμικὸ γεγονὸς ἐπακολούθησε παλιρροιακὸ κύμα τὸ ὁποῖο προκάλεσε τεράστιες καταστρόφες εἰς  τὶς ἀκτὲς τῆς Σικελίας. Ὁ ἐγκέλαδος εἶχε ἀποτέλεσμα τὸν βίαιο θάνατο 70.000 ἀνθρώπων.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα του ανταποκριτού της εφημερίδος «Σκρίπτ» εις την  Ύδραν (υπογράφει με το ψευδώνυμο «Αίας»),γενναία υπήρξε εις τον έρανον, η συνεισφορά των πλουσιοτέρων κατοίκων της νήσου, ενώ συγκινητική υπήρξε και η συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας ,η οποία συγκέντρωσε χρηματικό ποσό ύψους 269,50 δραχμών,ψάλλοντας τα πατροπαράδοτα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.
Ἰδοὺ τὴ δημοσιεύθηκε εἷς τὰ συγκεκριμένα φύλλα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».


Πηγή:Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Σκρίπτ (Φύλλον 17ης Ἰανουαρίου 1909)  

«Ὕδρα,17 Ἰανουαρίου (τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας).
Οἱ κάτοικοι τῆς ἱστορικῆς του Ἔθνους μας νήσου καὶ εὐάνδρου πόλεώς της δὲν λησμονούσι τοὺς τλημόνας ἀδελφοὺς τῶν, τὰ δυστυχῆ της Ἰταλίας τέκνα.Ἀκόμη ἐξακολουθούσι προσφέροντες ὑπὲρ τούτων πάσαν συνδρομήν.Ἐκτὸς τῶν δραχμῶν 770 ἂς ὡς ἄλλοτε ἐγράψαμεν κατέθεσαν διὰ τοῦ δραστηριωτάτου αὐτῶν δημοτικοῦ ἄρχοντος καὶ ἄλλης ἐπιτροπῆς εἰς τὴν Νομαρχίαν Ἀργολίδος καὶ τὸν Σ.Μητροπολίτην Ἀθηνῶν,συνεισέφερον κατὰ τᾶς πληροφορίας μας μέχρι χθὲς καὶ ἄλλας 700 ἂς κατέθεσαν εἰς τὸν Σ.Ἐπίσκοπον Ὕδρας καὶ Σπετσῶν,εἰς αὐτᾶς δ’ὑπολείπεται ἤδη νὰ προστεθῆ ἡ γενναία συνδρομὴ τῶν πλουσίων της νήσου μας καὶ ἡ τοῦ Σ. ἤτις εὐχόμεθα νὰ εἶνε γενναιοτέρα τῆς πρὸς τοὺς μικρούς τους ψάλαντας διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν τὰ κάλλανδα….


Πηγή:Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Σκρίπτ  (Φύλλον 20ης Ἰανουαρίου 1909)

…..Μέχρι τῆς 6ης Ἰανουαρίου 1909 εἶχον κατατεθῆ κατὰ τὸν δημοσιευθέντα κατάλογον εἰς φρ.11.286,80 καὶ εἰς δρ.86.644,50. Τὴν 17ην (;;) Ἰανουαρίου 1909 κατετέθησαν διὰ τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτου ὑπὸ τῶν ἑξῆς:
Ἀνακτορικοῦ οὐλαμοῦ διὰ Γ.Φασουλὴ δρ:56,Μαθητῶν Ὕδρας ἐκ Καλλάνδων δρ:269,50, Σεβασμιότατου Ἐπισκόπου Ὕδρας ἓξ ἐράνων τῆς πόλεως δρ:623,70,Σεβασμιότατου Ἐπισκόπου Θηβῶν καὶ Λεβαδείας δρ:100.
Ἐν ὄλῳ φρ:11.236,88-δρ:87.694,00


 Ο έρανος διενεργήθη επί των ημερών του Δημάρχου Υδραίων   Σταύρου Ι.Τσίπη (1907-1912) και του Επισκόπου Ύδρας  Ιωάσαφ.Εἰς τὸ διαδύκτιον, ἔχει ἀναρτηθεῖ σχετικὴ μελέτη τῆς  φιλολόγου & ποιήτριας Φωτεινῆς Καϊμάκη, μὲ τίτλο  «Ἡ ἔκθεση ἑλληνικῆς μνήμης στὴν σικελικὴ Μεσσήνα καὶ στὸ Παλέρμο, τὰ προηγηθέντα καὶ τὰ παρεπόμενα» εἰς τὴν ὁποία ἀναφέρεται πὼς ἡ Ἑλλὰς ἦτο τὸ πρῶτο κράτος τὸ ὁποῖο μερίμνησε διὰ τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας εἰς τὶς πληγεῖσες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας. Ἰδιαίτερη μέριμνα ἐλήφθη παρὰ τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν διὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀνεκτίμητης ἀξίας ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Ὀρθόδοξου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως τῆς Μεσσήνας.

Συγκεκριμένα ἡ Κὰ Φωτεινὴ Καϊμάκη (ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἐκθέσεως «Μεσσήνη / Μεσσήνα τῆς Σικελίας ,Museo Regionale “Maria Accascina”» τὴν ὁποίαν συνδιοργάνωσαν τὴν 23ην Μαρτίου 2013 τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν,τὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν & Νεοελληνικῶν Σπουδῶν ‘‘Bruno Lavagnini” μὲ ἕδρα τὸ Παλέρμο Ἰταλίας,ἡ  Πανεπιστημιακὴ Βιβλιοθήκη “Giacomo Longo” μὲ ἕδρα τὴν Μεσσήνα Ἰταλίας, τὸ πολιτιστικὸ ἵδρυμα τῆς Σικελικῆς Βουλῆς “Federico II’’ καθὼς ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα),ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


Πηγή:http://www.apan.gr/contents/uploads/attached/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%A6%20%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20pdf.pdf


«…. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ πρώτη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἔστειλε βοήθεια σὲ τρόφιμα , φάρμακα
καὶ γιατροὺς (ὅπως οἱ Καλλιοντζής, ὁ Γερουλάνος καὶ ὁ Ἀλεβιζάτος), ποὺ ἔφτασαν στὰ νοσοκομεῖα τῆς Κατάνιας. Τὴν βοήθεια μετέφεραν τὰ πολεμικὰ πλοῖα «Σφακτηρία» καὶ «Κρήτη». 

Ὁ Βλάσης Γαβριηλίδης τῆς ἐφημερίδας Ἀκρόπολις στάλθηκε στὸν τόπο τῆς καταστροφῆς μὲ τὴν «Σφακτηρία», κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ὑπουργοῦ Ναυτικῶν Ἐμπειρίκου. Μέσα στὶς πάμπολλες προσφορὲς γιὰ τοὺς σεισμόπληκτους ἦταν καὶ αὐτὴ τῆς κυρίας Σλήμαν, χήρας του Ἐρρίκου Σλήμαν (τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶχε «ἀνακαλύψει» καὶ ἀνασκάψει τὴν Τροία καὶ τὶς Μυκῆνες). Στὶς 5 Ἰανουαρίου 1909, στὸ Δημοτικὸ Θέατρο τῆς Ἀθήνας ὀργανώθηκε κοντσέρτο ἀπὸ ἐπιτροπὴ κυριῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου. Οἱ κυρίες τῆς ἐπιτροπῆς ἤσαν: Θεοτόκη, σύζυγος τοῦ πρωθυπουργοῦ Γεωργίου Θεοτόκη, Λεβίδη, Μπαλτατζῆ, Ἐμπειρίκου, Σλήμαν, Μερκούρη, Σκουζέ, Νεγρεπόντη, Ἀβέρωφ, Κουκέα καὶ Σερπιέρι.Ὁ διευθυντὴς τῆς Ἑστίας, Ἀδαμάντιος Κύρου, δημοσίευσε στὶς 21 Δεκεμβρίου 1908 (ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθοῦσε ἀκόμη τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο) στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου του γιὰ τὸν σεισμὸ ἕνα ποίημα τοῦ Ἰωάννη Πολέμη μὲ τίτλο «Ὁ σεισμός».Ὁ καθηγητὴς Δανιὴλ Μακρής, γραμματέας τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Μεσσήνας, ἔκανε ἔρευνα στὶς ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς Ἀκρόπολις, Ἑστία καὶ Ἐμπρός, καὶ δημοσίευσε τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν σεισμό, ποὺ βρίσκονται καὶ στὸν ὀγκώδη Κατάλογο τῆς Ἔκθεσης.

Στὰ πρῶτα ὀνόματα Ἑλλήνων τῆς Μεσσήνας ποὺ σκοτώθηκαν βρίσκουμε αὐτὸ τοῦ Μιχαὴλ Βρυώνης, προμηθευτῆ τοῦ ρώσικου στόλου τῆς Μεσογείου. Καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια ἐμπόρων καὶ ἐφοπλιστῶν τῆς Κεφαλονιᾶς. Μὲ τὴν εὐκαιρία, σημειώνω ὅτι τὸ λιμάνι τῆς Μεσσήνας συνδεόταν ἀπευθείας μὲ ρωσικὰ λιμάνια τῆς Μαύρης Θάλασσας (Μεσσήνα-Ὀδησσός, Μεσσήνα-Μαριούπολη στὴν Ἀζοφική).
Οἱ ναυτικοί της «Σφακτηρίας» ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ καπετάνιου Ζώτου ἔσκαψαν πρῶτα στὰ ἐρείπια τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Μεσσήνας καὶ διέσωσαν τὸ πολύτιμο ἀρχεῖο του,τὸ ὁποῖο παρέδωσαν στὸν πρόξενο Σταθόπουλο.

 Ἔπειτα, ὀργάνωσαν μία «ἀνασκαφική» ἐπιχείρηση στὰ ἐρείπια τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ εἶχαν σχηματίσει ἕναν πελώριο καὶ ἀσταθῆ ὄγκο ὕψους 8 μέτρων. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀνέσυραν 50 μικρὲς καὶ 15 μεγάλες εἰκόνες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐκεῖνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορα, τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας καὶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἁγιογραφημένες ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Δαμασκηνό, ποὺ ἐργάστηκε τέσσερα χρόνια στὴν Μεσσήνα (μεταξὺ 1569 καὶ 1573). Ἀπὸ τὸ τραγικὸ ρημαδιὸ ἔβγαλαν ἐπίσης ἱερὰ σκεύη τῆς Ἁγίας Τράπεζας, καθὼς καὶ κολυμβῆθρες, καντηλέρια, μία ἱερατικὴ στολὴ κεντημένη μὲ ἀσημένια κλωστὴ κι ἕναν βαρὺ σταυρὸ μεγάλης τέχνης καὶ ἀξίας. Ὅλα αὐτὰ τὰ παρέδωσε ὁ πλοίαρχος Ζῶτος στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὰ γραφεῖα τῆς ὁποίας στεγαζόταν τὸ Μουσεῖο τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (κατόπιν Βυζαντινό)….»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...