hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Γ Μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Γ Μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Γ Μέρος)


Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας) 1844-1846

1846


Ἔκθεσις τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ περὶ τῶν γεγονότων τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας-Ἔκθεσις τῆς πλειοψηφίας & τῆς μειοψηφίας τοῦ  Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας –Ἐπικύρωσις τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας
Τὴν 10ην Ἰανουαρίου 1846,ὁ Ἰωάννης Δαμιανὸς συνέταξε τὴν δικιά του ἔγγραφη ἔκθεση-ἀναφορὰ πρὸς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,εἰς τὴν ὁποίαν ἐκθέτει τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν δικιά του ὀπτικὴ γωνιάν.Συγκεκριμένα ἀναφέρονται τὰ κάτωθι:

α) Εἰς τὸν πρόλογο τῆς ἐκθέσεώς του,στηλίτευσε τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Δημητρίου Γκούμα,ὁ ὁποῖος διατύπωσε σοβαρότατες ἐνστάσεις κατὰ τῆς συντάξεως τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων,ἐπισημαίνοντας πὼς ἡ σύνταξη τῶν καταλόγων αὐτῶν δὲν ἔγινε βάσει τῶν διατάξεων τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου,παρὰ τὶς ἐργασίες τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ποὺ διεξήχθησαν μετὰ τὴν ἀκύρωση τῆς 1ης ἐκλογικῆς διαδικασίας.


Ὁ Ἰωάννης Δαμιανὸς κατήγγειλε τὸ γεγονός,πὼς καθ’ὅλον τὸ χρονικὸ διάστημα (δέκα μηνῶν) ποὺ μεσολάβησε ἀπὸ τὴν ἀκύρωση τῆς 1ης ἐκλογικῆς διαδικασίας ἕως τὴν ἔναρξιν τῆς 2ας ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν μισθοδοτούμενα ἔνοπλα σώματα,ἀμοιβώμενα ἀπὸ τὴν ἐξουσία, (ὁπλιτῶν ἐντόπιων στρατιωτῶν) τὰ ὁποία στρατοπέδευσαν ἐντός του περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας, ἡ ὁποία εἶχε προσδιορισθεῖ κατ’ἀπόφαση τῆς Διοικήσεως τῆς Ὕδρας ὡς ὁ τόπος διεξαγωγῆς τῆς 2ας ἐκλογικῆς διαδικασίας. Κατὰ συνέπεια οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς πραγματοποιήθηκαν ἐν συνθῆκες «στρατῶνος»,λόγω τῆς παρουσίας τῶν πολυπληθῶν αὐτῶν ἐνόπλων,κατὰ παραβίαση τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου,οἱ ὁποῖες δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἐλεύθερην ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος.

Ἡ παρουσία τῶν ἐνόπλων ἀνδρῶν τῆς πολιτοφυλάκης,σύμφωνα μὲ τὸν Ἰωάννη Δαμιανὸ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως (χαρακτηρίζεται ὡς κακός,δίχως νὰ τὸν κατονομάζει) καὶ εἶχαν ὡς στόχο τὴν ἐκλογὴν τῶν φίλα προσκείμενων πρὸς τὴν ἐξουσία Βουλευτῶν,ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν θέλησιν τοῦ Ὑδραϊκοῦ λαοῦ.

β) Δεύτερο σημαντικὸ σημεῖο,τὸ ὁποῖο ἐπισημαίνεται δεόντως εἰς τὴν ἔκθεσιν τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ εἶναι ἡ παραβίασις τῆς δημοσιότητας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. Συγκεκριμένα ἀφότου ἀπορρίφθηκε ἀρχικὰ ἡ ἔνστασις τοῦ Δημητρίου Στ. Μπουντούρη γιὰ τὴν διαδικασία σφραγίσεως-ἀποσφραγίσεως τῆς κάλπης κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (καθὼς παρεμποδίστηκε ἡ εἴσοδός του ἐντός του Ναοῦ),ἀπορρίφθηκε ἐν συνέχεια ἡ ἔνστασή του γιὰ τὴν μετάθεση τῆς κάλπης εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.


γ) Τρίτο σημαντικὸ σημεῖο,ἦτο ἡ παραβίαση τῆς μυστικότητας τῆς ψηφοφορίας,διότι τὰ ψηφοδέλτια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἦταν προτυπωμένα ὡς χρωματισμένα καὶ ἐπισημασμένα μὲ γραμμὴ καὶ κατὰ συνέπεια ἦτο φανερὴ ἡ ψῆφος ποὺ θὰ ἐρρίπτετο εἰς τὴν κάλπην.

δ) Συνεχίζοντας τὴν ἔκθεση τῶν καταγγελιῶν του,ὁ Ἰωάννης Δαμιανὸς ἀναφέρει τὴν παραβίαση τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπὸ τὴν διαγωγὴ τῆς ἐξουσίας, ἔχοντας ὡς ἀποτέλεσμα τὴν παύση τοῦ Δημάρχου,τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,λόγω τῆς παρουσίας ὁλόκληρου λόχου γραμμῆς,τριῶν ἐνωματιῶν χωροφυλακῆς καὶ ὀγδόντα πολιτοφυλάκων.


Ἡ παρουσία αὐτὴ τῶν ἐνόπλων,ἐπισημαίνει διὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ Ἰωάννης Δαμιανός, κατετρόμαξε τοὺς Ὑδραίους ψηφοφόρους,ὅπως κατετρόμαξαν ἐπίσης τοὺς ψηφοφόρους οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς τῶν Δημητρίου Στ.Μπουντούρη καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ.Παρὰ τὶς ἐνστάσεις ποὺ διατυπώθηκαν διὰ τὴν διαγωγὴ τῶν ὁπλοφόρων (ἀπειλὲς καὶ προπηλακισμοὶ κατὰ τῶν ψηφοφόρων,ἀνοικτὴ προειδοποίηση-ἀπειλῆ γιὰ τὴν δολοφονία τῶν τριῶν  Βουλευτῶν Ὑδρᾶς),ἡ ἐπιτροπὴ ἀπέρριπτε τὶς ἐνστάσεις αὐτὲς ὡς ἀβάσιμες.

Γενικῶς,ἡ συγκεκριμένη αὐτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννη Δαμιανοῦ ἐπισημαίνει τὶς σοβαρότατες παρατυπίες καὶ παραβιάσεις τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν,ποὺ διαπιστώθηκαν λόγω τῆς παρουσίας τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας.  


Τὴν 23ην Ἰανουρίου 1846,συζητήθηκε εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων ἡ διαφωνία ποῦ προέκυψε περὶ τοῦ κύρους τῆς Βᾶς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.Λόγω τῆς διαφωνίας διορίστηκαν εἰσηγητὲς τῆς πλευρᾶς τῆς πλειονοψηφίας καθὼς καὶ τῆς πλευρᾶς τῆς μειονοψηφίας διὰ νὰ συνταχθοῦν οἱ σχετικὲς εἰσηγητικὲς ἐκθέσεις.Τὸ θέμα αὐτὸ,δηλαδὴ ἡ παρουσίαση εἰς τὴν Βουλὴν δύο διαφορετικῶν εἰσηγητικῶν ἐκθέσεων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ συζήτηση περὶ τῆς τροποποιήσεως ἢ μὴ τῆς σχετικῆς κανονιστικῆς διατάξεως τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.(Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΙΖ’,Ἰανουαρίου 23.Περὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐξελέγχοντος τῆς ἐκλογὴν Ὕδρας τμήματος,καὶ ἀπόφανσις τῆς Βουλῆς περὶ τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ περὶ διπλῶν ἐκθέσεων ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν ζητήματος 137 (119))Ἔκθεσις τῆς πλειοψηφίας & τῆς μειοψηφίας τοῦ  Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας


Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΙΗ’, Ἰανουαρίου 24.Συζήτησις περὶ τῶν διπλῶν ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας ἐκθέσεων (137)- Ἔκθεσις τῆς πλειοψηφίας τοῦ τμήματος περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (138)-Ἔκθεσις τῆς μειοψηφίας (140)

 (Σχόλια ἐντὸς τῶν παρενθέσεων ἀφοροῦν σημειώσεις ἀπὸ τὴν συζήτηση τῶν ἐκθέσεων τῆς πλειονοψηφίας-μειονοψηφίας  από τα Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΛΔ’,Φεβρουαρίου 12.Συζήτησις περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (403-412)


Τὴν 24ην Ἰανουαρίου 1846,συζητήθηκαν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων οἱ ἐκθέσεις τῆς πλειοψηφίας καὶ τῆς μειοψηφίας τῶν μελῶν τοῦ Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,τὰ ὁποία διεφώνησαν περὶ τῆς ἐγκυρότητας ἢ μὴ τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

Τὰ μέλη τῆς πλειονοψηφίας τοῦ Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ποὺ γνωμοδότησαν ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Ὕδρας στήριξαν τὴν ἐπιχειρηματολογία τοὺς εἰς τὰ ἑξῆς κύρια σημεῖα:


Ά) Ὅτι μεσολάβησε  ἀδικαιολογήτως ὑπερβολικὰ μεγάλο διάστημα ἀναβολῆς μεταξύ της Ἀης & Βᾶς Ἐκλογικῆς διαδικασίας τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας,τὸ ὁποῖο ἀντιβαίνει εἰς τὸ ἄρθρον 29 τοῦ Ἐκλογικοῦ Νόμου.(Ἡ ἀναβολὴ κατὰ τὰ μέλη τῆς πλειονοψηφίας ὀφείλετο κυρίως εἰς τὶς ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν διότι ἄνευ αἰτίας ἔπαυσε τὶς δημοτικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς δημοτικοὺς ὑπαλλήλους Ὕδρας).

Β) Ὅτι ἐψήφισε μόλις τὸ 1/3 τῶν ψηφοφόρων τῆς νήσου Ὕδρας.

Γ) Ὅτι παρατηρήθηκαν κρούσματα βίας & νοθείας τὰ ὁποία εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος.Σημαντικότερα ἐξ’αὐτῶν ἦταν ἡ παύση τοῦ Δημάρχου,τοῦ Ἀντιδημάρχου,τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καθὼς καὶ ἡ παρουσία ἐνόπλου τμήματος τῆς πολιτοφυλακῆς καθ’ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ψηφοφορίας ἡ ὁποία καταγγέλθηκε ἀπὸ ἔγγραφη ἀναφορὰ διακοσίων Ὑδραίων πολιτῶν.

(Κατακρίνεται ἡ ἀκύρωση τῆς Ἀης Ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας,ἡ ὁποία βασίστηκε βάσει τῆς παρουσίας μόλις δεκαοκτὼ ὁπλοφόρων ὡς καταγγέλθηκε,ἐνῶ προτάθηκε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς μειονοψηφίας,ἡ κατακύρωση τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας, εἰς τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας,παρατηρήθηκε ἡ παρουσία διακοσίων ἐνόπλων πολιτῶν καὶ ἑκατὸ ἐνόπλων ἀνδρῶν τῆς πολιτοφυλακῆς.


Οἱ καταγγελίες ποὺ ἀναφέρθηκαν εἰς τὴν ἔγγραφην ἀναφορὰν τῶν διακοσίων πολιτῶν Ὕδρας,ἂν καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἐπικυρωμένη,εἶναι ἰδιαιτέρως σοβαρές.Οἱ λόγοι ποὺ δὲν ἐπικυρώθηκε ἡ συγκεκριμένη ἀναφορὰ προκύπτουν ἀπ’τὸ ἑξῆς χωρίον τῆς εἰσηγήσεως μέλου τῆς πλειονοψηφίας κατὰ τὴν συζήτησιν τῆς 24ης Ἰανουαρίου 1846:


«....Ὁ λόγος ὅτι εἰς τὴ ἀναφοράν,ὡς μὴ παρὰ τινὸς κυρωθείσαν,τῶν κατὰ τῆς ἐκλογῆς ἐνισταμέων δὲν πρέπει νὰ ἀποδοθῆ βαρύτης τίς,δὲν εἶναι ἀληθὴς διότι οἱ πάντες γνωρίζομεν ὅτι ὁ μὲν Δήμαρχος,ὡς ὑποστηρίζων εὐατὸν ἢ φίλον ἢ συγγενῆ εὐατοὺ νὰ ἀρνηθῆ δύναται τὰς ἐν αὐτὴ ὑπογραφᾶς νὰ κυρώση,ὁ δὲ Διοικητὴς θέλει ἐπίσης ἀρνηθῆ νὰ περιβάλη μὲ τὴν ἰσχὺν τῆς κυρώσεως ὅ,τι τὴν ὑπ’αὐτοῦ ἐνεργηθεῖσαν ἐκλογὴν ὡς παράνομον εἰσαγγέλει’ἐὰν λοιπὸν θεωρηθεῖ ὡς ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ κύρωσις αὐτή,ὁ λαὸς θέλει ἀπολέσει,ἐν περιπτώσει τοιαύτη,τὸ δικαίωμά του’ἴνα δὲ μὴ τὸ ἄτοπον τοῦτο συμβῆ,οἱ μὲν νόθους τὰς ὑπογραφᾶς θεωροῦντες νὰ κατηγορήσωσιν αὐτῶν ὡς πλαστὼν δύνανται,αὐται δὲ καὶ ἄνευ τῆς κυρώσεως ταύτης γνήσιαι θεωροῦνται,καθόσον μάλιστα ἂν μὲν ὑπέγραψαν οἱ ἐν αὐταις ὡς ὑπογεγραμένοι φαινόμενοι,τότε αἳ ὑπογραφαὶ αὐτῶν εἶναι γνήσιαι,ἂν δὲ δὲν κατηγορήσωσι τούτων ὡς πλαστών,ὅτι ἀληθῶς ἐν αὐταῖς ὑπέγραψαν εἰκάζεται..»).

Συγκεκριμένα ἡ ἔκθεσις τῶν μελῶν τῆς πλειοψηφίας ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


Τὸ Γ’ τμῆμα τῆς Βουλῆς ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας

«...Ἡ Ὕδρα ἐνδοξοτάτη διὰ τὰ ἀναμφισβήτητα πρωτεῖα τῆς εἰς τὸν ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἱερὸν ἀγώνα μας,πρὸς ἀμοιβὴν πικροτάτην,ἀφοῦ ἐστερήθη τῶν ἀντιπροσώπων τῆς καθ’ὁλόκληρον τὴν παρελθοῦσαν Σύνοδον,μόλις μετὰ δεκαμηνον ἀναβολὴν ἀπὸ τῆς ἀκυρώσεως τῆς πρώτης τῶν Βουλευτῶν Ἐκλογῆς,ἐπανέρχεται παρουσιάζουσα τοὺς Βουλευτᾶς τῆς διὰ τῆς Β΄ἐκλογῆς ταύτης.

Τὴν ἐκλογὴν ταύτην ἐπεξεργασθεῖσαν μετ’ἐπιστασίας,τὸ Γ’ Τμῆμα τῆς Βουλῆς,ἀφ’ἑνὸς μὲν εὑρίσκει αὐτὴν στηριζομένην δὶ’ὅλων τῶν ὑπὸ τοῦ  περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν νόμου διαταττομένων πράξεων,ἀπὸ τῆς συντάξεως τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτῶν,μέχρι τῆς διαλογῆς τῆς ψηφοφορίας ἐξ ἢς ἀνεδείχθησαν Βουλευταί:

Ὁ μὲν Δ.Λ.Κουντουριώτης διὰ ψήφων 1.125
Ὁ μὲν Δήμ.Κριεζὴς διὰ ψήφων 1.106
Ὁ δὲ Γκίκας Δοκός διὰ ψήφων 1.100

Ὅ,τι παρατηρεῖ τὶς μὲ ἔκπληξιν τοῦ εἰς τὴν ἐκλογὴν ταύτην εἶναι ὅτι ὁ μὲν κατάλογος φέρει ἀριθμὸν πολιτῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου 3.318,καὶ μ’ὅλον τοῦτο ἐψηφοφόρησαν μόνον 1.142,ἤτοι ὡς ἔγγιστα μόνον τὸ τρίτον.

Ἀφ’ἑτέρου δὲ 200 περίπου πολίται τὴν 12 Δεκεμβρίου π.ἐ ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας,δὶ’ἀναφορᾶς τῶν πρὸς τὴν Βουλὴν προσβάλλουσι τὴν ἐκλογὴν ταύτην,ὡς παράνομων,καθὼς γενομένην κατὰ πρὸ πολλοῦ προπαρασκευασμένην ἐπιρέασιν καὶ ἐπέμβασιν τῆς ἐξουσίας,ἤτις πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ὁποίου προέθετο σκοποῦ,ἀνέβαλεν ἐπίτηδες αὐτὴν ἐπὶ 10 μήνας ἀπὸ τῆς ἀκυρώσεως τῆς Ἀης ἐκλογῆς.

Ἔπαυσε τὸν Δήμαρχον καὶ Πρόεδρον καὶ Ἀντιπρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,ἔστειλε στρατιωτικὴν δύναμιν ἱκανήν,ἐσύστησεν ἔμμισθον πολιτοφυλακήν,διώρισε ὡς τόπον ἐκλογῆς τὸν ναόν,ὅπου ἡ δύναμις αὐτὴ εἶχε τὸν στρατώνα της,τὸν ὁποῖον καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τῆς ἐφορευούσης τὴν ψηφοφορίαν ἐπιτροπῆς ἐπετηρεῖ ἔνοπλος καθ’ὅλην τὴν ψηφοφορίαν ἐκ δὲ τῶν πολιτών,τινων μὲν ἐβιάσθη ἡ θέλησις διὰ τῆς βίας,τινων δὲ ἠγοράσθη.

 Ταῦτα δὲ μόνον ἔχον ὑπ’ὄψιν τοῦ τὸ τμῆμα,παρατηρεῖ ὅτι ἡ προκείμενη ἐκλογὴ ἐγένετο μετὰ 10 περίπου μήνας,ἀφ’ἢς ἠκυρώθη ἡ πρώτη ὑπὸ τῆς Βουλῆς,μ’ὅλον ὅτι οὐδεμίαν περίστασιν γνωρίζει τὸ τμῆμα,γνωστοποιηθεῖσαν εἰς τὴν Βουλὴν ὑπὸ τῆς ἐξουσίας,ὡς γενομένην αἰτίαν ἀνυπέρβλητόν της δεκαμήνου ταύτης ἀναβολῆς τῆς προκειμένης ἐκλογῆς.

Ὅτι τοιαύτη ἀναβολὴ ἀντιβαίνει ρητῶς εἰς τὸ ἄρθρο 29 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου,τὸ ὁποῖον δὲν ἀφίνει τὰς ἐκλογας τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν διάκρισιν τῆς ἐξουσίας,ἀλλ’ὑποχρεοὶ καὶ αὐτὴν νὰ διατάττη τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐντός της διὰ τοῦ μνησθέντος ἄρθρου ταττομένης προθεσμίας,καὶ τὴν Βουλὴν αὐτὴν νὰ ἐπαγρυπνῆ εἰς τὴν ἀκριβὴν διατήρησιν αὐτοῦ,καὶ νὰ ἀκυρὴ δυνάμει τοῦ 34 ἄρθρου τοῦ αὐτοῦ νόμου τὰς μὴ γενομένας ἐκλογᾶς κατὰ τὰς ἐν τῷ νόμω αὐτῶ διατάξεις.

..Ὅτι ἐκ τοιαύτης ἀδικαιολογήτου δεκαμήνου ἀναβολῆς ἐκ τῆς παύσεως τῶν δημοτικῶν ὑπαλλήλων,καὶ ἐκ τοῦ ὅτι δὲν ἐψηφοφόρισαν τὰ δύο τρίτα ἐν τῷ καταλόγω πολιτών’ἀναγκάζεται τὸ τμῆμα νὰ δώση πιθανότητα καὶ εἰς ὅσα οἱ ἀναφερόμενοι ἀναφέρουσιν ἄλλα περιστατικὰ εἰς τὴν ἀναφορὰν τῶν,χωρὶς νὰ παρουσιασθῆ παντάπασιν ἀπὸ τὸ τακτικὸν τῶν περὶ τὴν ἐκλογὴν λαβουσῶν χώραν πράξεων.

Ἑπομένως τὸ τμῆμα γνωμοδοτεῖ κατὰ πλειοψηφίαν,τὴν ἀκύρωσιν τῆς προκειμένης ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας διὰ τὴν παρουσίαν τῆς ἐνόπλου στρατιωτικῆς δυνάμεως καταλυούσης ἐν τῷ ἰδίω Ναῶ,ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τέλους τῆς ἐκλογῆς,καὶ διὰ τὴν παραβίασιν τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου.

Ἐν Ἀθήναις,τὴν 29 Ἰανουαρίου 1846
Ὁ Εἰσηγητὴς Ν.Μαυρομμάτης
Ἰω.Φαρμάκης,Νίκος Θέου,Ι.Εὐσταθίου,Δ.Λ.Ζῶτος,Γ.Δερνιτζώτης,Κ.Οἰκονομόπουλος»


Ἐν συνέχεια,συζητήθηκε ἡ ἔκθεσις τῶν μελῶν τῆς μειοψηφίας τοῦ Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ποῦ γνωμοδότησαν ὑπὲρ τῆς κατακυρώσεως τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Ὕδρας.
Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοὺς βασίστηκε εἰς τὰ ἑξῆς κύρια σημεῖα:

Α) Ὁ ἐκλογικὸς καταλόγος συνετάχθη νομίμως βάσει τῶν ἄρθρων 6,7 & 8 τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου,δημοσιεύθηκε αὐθημερὸν παρὰ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας καὶ ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὸν Δήμαρχον Ὕδρας,ἀπὸ τὸν Πάρεδρον καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν.

(Μάλιστα τὸ μεγάλο διάστημα ἀναβολῆς-παρατάσεως τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας ὀφείλετο εἰς τὴν ἔλλειψιν δημοτικῶν ὑπαλλήλων καθὼς καὶ εἰς τὴν ἄρνησιν τῶν ἱερέων νὰ προετοιμάσουν τοὺς ἐνοριακοὺς καταλόγους Ὕδρας,καὶ δὲν ἐσχετίζετο μὲ λόγους ποὺ ἀποσκοποῦσαν εἰς τὴν χάλκευση τῆς Βᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Τοῦτο προκύπτει ἐπίσης ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἀλληλογραφία μεταξύ του Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Δήμου Ὕδρας).

Β) Ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς παραπόνων τῶν πολιτῶν ἐπὶ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου πραγματοποιήθηκε νομίμως βάσει τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.

Γ) Νομίμως πραγματοποιήθηκε ἐπίσης καὶ ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου,εἰς τὴν ὁποία συμμετεῖχαν κατόπιν διασαφηνίσεως μὲ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν οἱ Νικόλαος Σκούρτης,Γκίκας Δοκός,Γκίκας Γκιώνης καὶ Δημήτριος Δοντάς.Τὸ Ὁρκωτικὸν Δικαστήριον πρόσθεσε ἐν τέλει τὰ ὀνόματα τριακοσίων τριαντὰ ὀκτὼ ψηφοφόρων καὶ διέγραψε τὸ ὄνομα ἑνός.

Δ) Ἡ ἐκλογὴ τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε βάσει τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.

Ε) Οἱ διατυπωθεῖσες ἐνστάσεις τοῦ Δημητρίου Στ.Μπουδούρη,περὶ τῆς ἐσωτερικῆς καταστάσεως τῆς κάλπης,καὶ τοῦ Γ.Ι.Βατσακξὴ ,περὶ τῆς ἀσκήσεως βίας καὶ ἀγορᾶς ψήφων εἰς βάρος τῶν ψηφοφόρων ἀπὸ τὴν πλευρὰ ἐνόπλων ἀνδρῶν,κρίθηκαν ὡς ἀβάσιμες λόγω ἐλλείψεως ἀποδείξεων.

(Τὰ μέλη τῆς πολιτοφυλάκης διέμεναν εἰς κελιὰ ἀπομακρυσμένα τοῦ ναοῦ εὑρισκόμενα καὶ δὲν ἔλαβαν μέρος εἰς τοὺς προπηλακισμοὺς τοῦ ὑποψηφιόυ Βουλευτοῦ Δημητρίου Μπουδούρη,ὁ ὁποῖος κατήγγειλε ὅτι παρεμποδίστηκε ἡ εἴσοδός του ἐντός του Ναοῦ)

Στ) Ἡ ἔγγραφη ἀναφορὰ παραπόνων τῆς 26ης Αὐγούστου 1844 διὰ τὰ περιστατικὰ βίας καὶ νοθείας,λόγω τῆς παρουσίας τῆς ἐνόπλου πολιτοφυλακῆς,εἶναι ἀνεπίσημη καὶ συνεταγμένη μόνο ἀπὸ διακόσιους ψηφοφόρους.

(Ἐκ μέρους τῶν ἀγράμματων ψηφοφόρων ὑπογράφουν ἄλλοι,ἐνῶ πολλοὶ ἐκ τῶν ὑπογραφέντων ἀπουσίαζαν ἐκ τῆς νήσου,λόγω τῆς ἐνασχολήσεώς τους μὲ τὴν ἐμποροναυτιλίαν.Δὶ’αὐτὸν τὸν λόγο ἐψήφισαν μόλις τὸ 1/3 τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος Κατὰ συνέπεια ἀπορρίπτετο ἡ καταγγελία πὼς ὁ λαὸς τῆς νήσου ἀπέφυγε νὰ ψηφίσει ἕνεκα τῶν προπηλακισμῶν τῆς ἐνόπλου πολιτοφυλακῆς.

Τὴν ἴδιαν περίοδον,διὰ τὸν ἴδιον λόγον,κατὰ τὴν διενέργειαν τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας ἐψήφισαν μόλις ὀκτακόσια ἄτομα.Τονίζεται πὼς οἱ ἐκλεχθέντες Βουλευτὲς τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς Δημήτριος .Λ. Κουντουριώτης,Δημήτριος Κριεζὴς καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Γκίκας Δοκὸς ἦτο ἰδιαίτερα ἀγαπητοὶ εἰς τοὺς πολίτες τῆς Ὕδρας).


Ἡ παρουσία τῆς ἐνόπλου πολιτοφυλακῆς αἰτιολογήθηκε εἷς τὶς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ κρίθηκε ἀναγκαία διὰ τὴν φύλαξιν τῆς τάξεως καὶ τῆς ἡσυχίας εἰς τὴν Ὕδραν.
(Ἡ παρουσία τῆς χρονολογεῖτο πολὺ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἀης Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας καὶ δὲν ἐσχετίζετο μὲ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς)

Ζ) Ἡ συμμετοχὴ εἷς τὴν ἐπιτροπὴν παραπόνων -εἰς τὴν θέσιν τοῦ παυθέντος Λαζάρου Κουντουριώτου-Ἰωάννη Μπαρμπαρῆ εἶναι σύννομη βάσει τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.

Η) Ἡ καταγγελία τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ διὰ τὴν θέσιν τῆς κάλπης εἶναι ἀβάσιμη, διότι βάσει τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου ἡ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ εἶναι ὑπεύθυνη διὰ τὸ μέρος τοποθετήσεώς της’ἡ Κεντρικὴ Διοίκησις προσδιορίζει μόνο τὸ μέρος εἰς τὸ ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ ἡ ψηφοφορία.Παράλληλα διὰ τὰ περιστατικὰ βίας καὶ νοθείας,ἐλλείψει ἀποδείξεων,οἱ καταγγελίες κρίθηκαν ἀβάσιμες.

(Οἱ καταγγελίες περὶ τοῦ χώρου τελέσεως τῶν ἐκλογῶν,κρίνονται ὡς ἀβάσιμες,διότι ὁ Περίβολος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἦτο ὁ μοναδικὸς τόπος συναθροίσεως τῶν Ὑδραίων πολιτῶν καθ’ὅλες τὶς σημαντικότερες ἐκδηλώσεις τῆς νήσου)

Συγκεκριμένα ἡ ἔκθεσις τῶν μελῶν τῆς μειονοψηφίας ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


«..Πρὸς τὴν Βουλὴν
Ἔκθεσις ἐπικυρωτική της Βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας τῶν μειονοψηφούντων

Ἐπειδὴ τὰ μέλη τοῦ Γ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς μετὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν ἐκλογικῶν ἐγγράφων τῆς Βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας,διεφώνησαν ὡς πρὸς τὸ ἔγκυρον αὐτῆς,ἀπεφασίσθη νὰ ὑποβάλη ἑκάτερον τῶν διχονοούντων μερῶν ἴδιαν ἒκθεσιν’ ἑπομένως τὰ ὑποφαινόμενα μειονοψηφούντα μέλη ὑποβάλλομεν εἰς τὴν βουλὴν τὰ ἀκόλουθα ἐξαχθέντα ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἐγγράφων τῆς ἐκλογῆς ταύτης,ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται ἡ νομιμότης αὐτῆς.

Τὴν 15ην Νοεμβρίου π.ἐ σύμφωνα μὲ τακτικὸν πρόγραμμα ὁ Δήμαρχος Ὕδρας συνέταξε καὶ ἐξέθεσε τὸν κατάλογον τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτῶν κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν βουλευτῶν νόμου’ὁ κατάλογος δὲ οὗτος ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν,ὡς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἐπὶ τούτου πρωτόκολλον, προσυπογεγραμμένον παρὰ τοῦ ἀνήκοντος κλητῆρος.

Ὁ κατάλογος οὗτος εἰς τὸν ὁποῖον ἐσημειώθηκαν 2980 ἄτομα ὡς ἔχοντα τὸ δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν,συνετάχθη σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 6 καὶ 7 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν νόμου,ὑπογραφεῖς ἀπὸ τὸν Δήμαρχον,τοὺς παρέδρους καὶ τοὺς ἱερεῖς τῆς νήσου Ὕδρας.

Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμ.820 προσκλήσεως τοῦ Δημάρχου συνῆλθον οἱ ἁρμόδιοι δημοτικοὶ σύμβουλοι καὶ ἐξελέχθη ἡ διαταττομένη παρὰ τοῦ νόμου πενταμελὴς ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν παραπόνων’παρελείφθησαν μ’ὅλα ταῦτα οἱ κ.κ Γκίκας Δοκός,Γ.Γ.Γκιώνης καὶ Παντελὴς Π.Α.Πρωτοπαππας,μὴ εὑρεθέντες εἰς τὸν τόπον κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην,ἡ δὲ ἐπιτροπὴ ἔκαμεν αὐθημερὸν ἔναρξιν τῆς ἐκπληρώσεως τῶν καθηκόντων της,καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 10 τοῦ νόμου ἐκλέξασα τὸν Πρόεδρον καὶ Γραμματέα αὐτῆς ἐπὶ παρουσία καὶ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας, ἐργασθεῖσα ἑπομένως τακτικῶς καθ’ὄλας τὰς παρὰ τοῦ νόμου ὠρισμένας ἡμέρας ἐπὶ τῆς παραδοχῆς τῶν παραπόνων καὶ κατ’ἐκείνης ἐπὶ τῆς τῶν ἀντιρρήσεων,ἐτελείωσε τὰς ἐργασίας τῆς τὴν 29 Νοεμβρίου.

Τὴν 30 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Νοεμβρίου συνῆλθον οἱ αὐτοὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι παλαιοὶ τὲ καὶ νέοι διὰ νὰ κληρώσωσι τὸ ὁρκωτικὸν δικαστήριον’αἰτήσεως δὲ γενομένης ὑπὸ τινῶν ἐκ τῶν ἴδιων συμβούλων του νὰ συμπεριληφθῶσι μεταξὺ τῶν κληροθησωμένων οἱ κ Ν.Σκούρτης,Γκίκας Δοκός,Γκ.Γκιώνης,Δήμ.Δοντάς,περὶ τῶν ὁποίων εἰχον πληροφορίας ὅτι ἤσαν καθ’ὁδὸν καὶ ἐπεριμένοντο’παρετηρήθη παρ’ἄλλων ὅτι περὶ τῶν ἀποντων προβλέπει ἡ ἀπὸ 4 Μαΐου καὶ ὑπ’ἀριθμ.6495 ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν’ἑπομένως ἐζητήθη παρὰ τούτων νὰ προοδεύσωσι,καὶ ὅμως λαβόντων χώραν νέων ἀντιπαρατηρήσεων παρὰ πολλῶν ἐπίσης Συμβούλων,ἀπεφασίσθη νὰ ζητησὴ διασάφησις διὰ τοῦ ὑπ’ἀριθμ.3192 ἀπὸ 30 ἰδίου ἐγγράφου της,ἀπεφάνθη ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμπεριληφθῶσιν εἰς τὴν κλήρωσιν καὶ οἱ τέσσαρες ἀποντες Σύμβουλοι’ ἀκολούθως ἀποπερατωθείσης τῆς κληρώσεως κατὰ νόμον,ἔλαχον

ὡς πραγματικὰ μέλη τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου οἱ κ.κ Δ.Λ.Κουντουριώτης, Δήμ.Ἀναγ.Θεοδωράκη, Γ.Κουντουριώτης, Ν.Βατζακτζής, Β.Στ.Βουδούρης, Ἀνας.Δ.Τσαμαδός,Γ.Καμίνης, Ἄντ.Μπαρμπαρής, Δ.Σταυρόπουλος, Γ.Μοσχονᾶς, Ν.Βούλγαρης Δ.Λ.Τσαμαδὸς Ἐλευθ.Στ.Βουδούρη, Φρ.Γ.Βουδούρης καὶ Λάζ.Κουντουριώτης.

Ὡς ἀναπληρωματικὰ δὲ οἱ Ἄντ.Φιλίππου,Ν.Ψιμουλόπουλος,Α.Νίκας,Θεοφ.Ρήγας,Ι.Ν.Ἀργαστηριάρης,

Γ.Δ.Κοκκίνη,Γ.Ἀντωνάκης,Λάζαρος Πινότσης,Στ.Ν.Βουδούρης,Κύρ.Α. Σερφιώτης,Ἰω.Κ. Δαμιανός,Μανόλης Γιουρδής,Ι.Μπαρμπαρὴς καὶ Ν.Ἀντωνάκης.

Τὴν 2αν Δεκεμβρίου συνελθόντα τὰ τὲ πραγματικὰ καὶ ἀναπληρωματικὰ μέλη τοῦ κληρωθέντος ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου ἐν τῷ δημαρχικῶ καταστήματι,κατὰ συνέπειαν προσκλήσεως τοῦ Δημάρχου Ὕδρας,δοθείσης ἐπὶ ἀποδείξει ὡς προκύπτει ἀπὸ τὰ ἐν τῷ φακέλω ἔγγραφα,ὠμοσαν τὸν διατεταγμένον παρὰ τοῦ Νόμου ὅρκον,καὶ οὕτως ἤρξαντο τῶν ἐργασιῶν τῶν,τὰς ὁποίας καὶ ἐτελείωσαν τὴν 9 τοῦ αὐτοῦ μηνός,διατηρηθεισῶν τῶν παρὰ τοῦ Νόμου διατασσομένων διατυπώσεων’ἐπιδιορθέντος ἀκολούθως τὴν 10 Δεκεμβρίου τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτῶν παρὰ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας,κατὰ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ὁρκωτοῦ δικαστηρίου,προσετέθησαν ἐτι ἄτομα 338 παραλειφθέντα ἀπὸ τὸν δήμαρχον κατὰ τὴν πρώτην του καταλόγου Σύνταξιν,εἰς δὲ καὶ μόνος διεγράφη ὡς μὴ ἔχων τὰ νόμιμα προσόντα.

Τὴν 10 Δεκεμβρίου ἡ διοίκησις διὰ προγράμματος,προσηκόντως δημοσιευθέντος, διεκήρυξεν τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας τὴν δ’ἐπιούσαν,ἤτοι τὴν 11,συνελθὸν τὸ δημοτικὸν Συμβούλιον ἐντός του δωματίου τῶν συνεδριάσεών του,παρόντος τοῦ νομίμου ἀριθμοῦ,ἐξελέξατο κατὰ τὸ ἄρθρο 18 τὴν ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας ἐφορευτικὴν πενταμελῆ ἐπιτροπὴν καὶ τὴν 12 ἤρξατο ἡ ψηφοφορία’πρὶν δὲ τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας παρουσιασθεῖ εἰς τὸν προσδιωρισμένον τόπον αὐτῆς ὁ κ Δ.Στ.Βουδούρης παρετήρησεν εἰς τὴν ἐπιτροπήν,ὅτι ἐπειδὴ τὰ μέλη δυτὴς ἔλαχον ἐκ μονομερίας πρὸς περισσοτέραν ἀσφάλειαν,ἀπαιτεῖ νὰ τεθῆ ἡ κάλπη ἐντὸς σακκουλίου,ὅπερ καὶ ἐγένετο ἀλλὰ μετὰ ταῦτα προσκληθεῖς νὰ ὑπογράψει εἰς τὸ συνταχθὲν ἐπὶ τούτου πρωτόκολλον, ἠρνήθη λέγων ὅτι δὲν ἐξετέθη εἰς τὰ πρακτικὰ εὐκρινῶς ἡ αἴτησίς του,καὶ ὅτι ἐμποδίσθη ἀπὸ τὸν ὑπομοίραρχον νὰ εἰσέλθη κατὰ τὴν 10 ὥραν π.μ ἐν τῷ ναῶ.Ἑπομένως ἔχει ἀμφιβολίας περὶ τῆς ἐσωτερικῆς κάλπης καταστάσεως.Ἡ ἐπιτροπὴ ἐζήτησεν λόγον παραχρῆμα ἀπὸ τὸν ὑπομοίραρχον,καὶ οὗτος ἀπήντησεν ὅτι πρὸ ὀλίγων λεπτῶν της 9ης ὥρας παρεκάλεσε τοὺς περὶ τὴν θύραν ἱσταμένους,ἴνα ὑπομείνωσιν ὀλίγον,σκοπὸν ἔχων νὰ ἐρευνήση τοὺς εἰσερχομένους μὴ τυχὸν φέρωσι ξίφη ἢ ράβδον,καὶ τοιουτοτρόπως ἡ ἐπιτροπὴ γνωμοδοτεῖ ἀβασίμους τους προφερομένους παρὰ τοῦ Κ.Βουδούρη λόγους’μετὰ ταῦτα ἤρχισε τακτικῶς ἡ ψηφοφορία.

Τὴν 15 τοῦ Δεκεμβρίου μηνός,ἤτοι τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας περὶ τὴν 11ην ὥραν πμ ἐνῶ εἶχον καταθέσει τὰς ψήφους τῶν 543 ἐκλογεῖς,παρουσιασθεῖς ὁ Γ.Ἰ Βατσακτζὴς ἀνέφερεν εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἐνδεεῖς ἄνθρωποι σύρονται ὑπὸ τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας,καὶ εἰς τῶν πολιτῶν ἀγοράζει τὰ ψήφους αὐτῶν’ἡ ἐπιτροπὴ παρατηροῦσα ὅτι καθ’ὅλον τὸ διάστημα τῆς μέχρι τοῦδε γενομένης ψηφοφορίας δὲν ἐμφανίσθησαν,οὔτε κατὰ τὴν ἀγοράν,οὔτε ἀλλαχοῦ ἔνοπλοι ψηφοφόροι,ἐπιβαινουσῶν αὐστηρῶς τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν,ἠρώτησαν τὸν ἐνιστάμενον ἂν πρὸς αὐτὸν ἐπηνέχθη βία τὶς ἢ ἂν δύναται νὰ ὀνομάση ἄτομα παραβιασθέντα’οὗτος ἀπήντησεν ὅτι πρὸς αὐτὸν οὐδεὶς δύναται νὰ ἐπιφέρη βίαν,ἐπιφυλάττεται δὲ νὰ ἐπιφέρη κατόπιν ὀνόματα τοιαῦτα’ἑπομένως ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ γνωμοδοτεῖ ὅτι ἡ προκείμενη ἔνστασις εἶναι ἀνυπόστατος’

ἐξακολουθήσης τῆς ψηφοφορίας τακτικῶς μέχρι τῆς 19 τοῦ ἰδίου μηνὸς Δεκεμβρίου περὶ τὴν 3ην ὥραν μ.μ ὄτε ἔληξεν ἡ παρὰ τοῦ νόμου ὠρισμένη ὀκταήμερος προθεσμία, δὲν ἐγένετο ἄλλη τὶς ἔνστασις οὐδ’ἔλαβε χώραν συμβὰν ἔχον ἐπιρροὴν εἰς τὸ κύρος τῆς ἐκλογῆς,καὶ οὕτω ψηφοφορησάντων 1142 ἐκλογέων ἀποπερατώθη ἡ ψηφοφορία καὶ παρεδόθη ἡ κάλπη εἰς τὲ τὸν φρούραρχον καὶ ὑπομοίραρχον,καλῶς ἐσφραγισμένη πρὸς φύλαξιν

Τὴν 20ην Δεκεμβρίου ἐν ὥρα 9 πμ συνελθούσης τῆς ἐφορεύουσης τὴν ψηφοφορίαν ἐπιτροπῆς,παρόντος καὶ τοῦ κ.Διοικητού,εἰς τὸν ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τόπον προσδιορισθέντα διὰ τὴν ψηφοφορίαν πρὸς ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν,ὁ φρούραρχος καὶ ὑπομοίραρχος Ὕδρας ἐπαρουσίασαν τὴν κάλπην τῆς ὁποίας εὑρέθησαν σῶαι καὶ ἀλύμαντοι αἳ τεθεῖσαι ἐπ’αὐτῆς σφραγίδες τοῦ διοικητοῦ τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῶν σφραγισάντων αὐτὴν ψηφοφόρων.

 Ἤρξατο μετὰ ταῦτα ἡ διαλογὴ τῶν ψηφοδελτίων,κατὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἔλαβον ψήφους.
Ὁ Δημήτριος Λ.Κουντουριώτης ψήφους 1.125
Ὁ Γκίκας Δοκὸς ψήφους 1.100
Ὁ Δημήτριος Ἰωάννης Κριεζὴς 1.106
Ὁ Δημήτριος Σ.Βουδούρης ψήφους 5

Καὶ ἄλλοι τινὲς ὀλιγωτέρας ὅθεν καὶ ἀνεδείχθησαν ὡς βουλευταὶ τῆς νήσου Ὕδρας
Ὁ Δημήτριος Λ.Κουντουριώτης διὰ ψήφων 1.125
Ὁ Δημήτριος Ἰωάννης Κριεζὴς διὰ ψήφων  1.106
Ὁ Γκίκας Δοκὸς διὰ ψήφων 1.100

Εἰς τὸν διευθυνθέντα εἰς τὸ τμῆμα φάκελον τῆς ἐκλογῆς δὲν φαίνονται ἄλλα ἔγγραφα,ἐκτὸς μίας κατὰ πρῶτον ἀναφορᾶς διακοσίων σχεδὸν κατοίκων Ὕδρας, ἄνευ τινὸς ἐπισημότητος περὶ τῆς γνησιότητος τῶν ἐν αὐτὴ ὑπογραφῶν, μηνολογουμένης τὴν 12ην Δεκεμβρίου π.ἐ ἀπευθυνομένης πρὸς τὴν Βουλήν, δοθείσης εἰς τὸ γραφεῖον αὐτῆς τὴν 24ην Δεκεμβρίου τοῦ π.ε.

Εἰς τὸ πρῶτον αὐτῆς μέρος οἱ ἀναφερόμενοι κάτοικοι πραγματεύονται περὶ τῆς ἀναβολῆς,τῆς ἐκλογῆς, ἀποδίδοντες ἐκ προθέσεως θέλησιν τοιαύτην εἰς τὴν ἐξουσίαν’κατακρίνουσι τὴν παῦσιν τοῦ Δημάρχου καὶ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τὴν σύστασιν τῆς πολιτοφυλακῆς,σκοπὸν ἔχουσαν νὰ ἐπιρρεάση τοὺς ἐκλογεῖς,προσθέτοντες ὅτι ἐνῶ ὁ Δημήτριος Γκούμας ἐραβδίσθη ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακας ἑσπέραν τινά,ὄχι μόνον δὲν ἐτιμωρήθησαν οἱ αἴτιοι,ἀ λλ’ἀκόμη ἐνθαρρυνθέντες ἠπειλοῦν τοὺς γέροντας καὶ τοὺς ἐνδεεῖς,ὅσοι δὲν ἤθελον νὰ δώσωσι τὰς ψήφους τῶν ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων,καὶ ὅτι ἐνῶ εἰς συμπληρωματικὸς σύμβουλος,ὁ ἀντικαταστήσας τὸν παυθέντα σύμβολον Λάζαρον Κουντουριώτην, Ἰωάννης Μπαρμπαρής,ἐκληρώθη ὡς μέλος τῆς ἐπὶ τῶν παραπόνων ἐπιτροπῆς, συνεκληρώθη δὲ καὶ ὁ παυθεῖς σύμβουλος Κουντουριώτης,καὶ ὅτι κατὰ τὴν 27 Νοεμβρίου,περὶ τὴν μεσημβρίαν ἠπειλήθη παρὰ τῶν ἰδίων πολιτοφυλάκων ὁ Δ.Στ.Βουδούρης,εἰς τῶν τριῶν κατὰ τὴν πρώτην ἐνεργηθεῖσαν ἐκλογὴν ὑποψηφίων βουλευτῶν.

Εἰς τὸ δεύτερον αὐτῆς μέρος ἀναφέρουσι τὸ περιστατικὸν τοῦ Δ.Βουδούρη,τὸν ὁποῖον ὁ ὑπομοίραρχος δὲν ἐσυγχώρησε μαζὺ καὶ ἄλλους τίνας,νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὸν ναόν,ὄτε ἤρχισεν ἡ ἔναρξις τῆς ἐκλογῆς,περιστατικὸν περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος καὶ ἐν τοῖς πρακτικοῖς,ὡς προεσημειώθη ἐν τὴ παρουση ἐκθέσει’κατόπιν ἐξιστοροῦν τὸν τρόπον καθ’ὂν διετάχθη ἡ τοποθέτησις τῶν ἐνόπλων πρὸς ἡσυχίαν καὶ ἐξασφάλισιν τῆς ἐκλογῆς,θεωρουμένης ἐπιβλαβὴς διὰ τοὺς ἀποτυχόντας.

Μετὰ ταῦτα ἀναφέρουσιν ὅτι καὶ μ’ὄλας τὰς παρατηρήσεις τοῦ Κ.Δαμιανοῦ,περὶ τοῦ νὰ μετατεθῆ ἡ ἐπιτροπὴ μετὰ τῆς κάλπης εἰς τὸ κεντρικώτερον μέρος τοῦ ναοῦ πρὸς περισσοτέραν ἐγγύησιν,ἐν ὢ ἵστατο εἰς ἀπόκεντρον,ὄχι μόνον δὲν εἰσηκούσθη,ἀλλ’ ἀκόμη δὲν ἠθέλησεν ἡ ἐπιτροπὴ μήτε τὰς παρατηρήσεις τοῦ ταύτας καν νὰ σημειώση εἰς τὰ πρακτικὰ τῆς ἐπὶ τέλους ἐκθέτοντες μὲ γενικᾶς λέξεις τὰ περὶ ἐπεμβάσεων τῆς ἐξουσίας μέτρα,ἑξαιτοῦνται τὴν προσοχὴν τῆς Βουλῆς ἐπὶ τῆς προκειμένης ἐκλογῆς.
Τὰ αὐτὰ σχεδὸν ἐπαναλαμβάνονται εἰς νέαν ἀναφορὰν ὀλίγων τινῶν κατοίκων Ὕδρας,καὶ εἰς ἑτέραν τοῦ Κ.Δαμιανοῦ,διεθυνθείσας ἐσχάτως εἰς τὸ τμῆμα ἀπὸ τὸ Προεδρεῖον τῆς Βουλῆς

Σκεφθέντες
Ὡς πρὸς τὸ περὶ ἀναβολῆς καὶ τῆς συστάσεως τῆς πολιτοφυλακῆς ἐν τὴ νήσω Ὕδρας’ ἀμφοτέρων τούτων τῶν ἀντικειμένων ἡ βουλὴ κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς σύνοδον ἐπελήφθη τῆς συζητήσεως,καὶ ἐδόθησαν οἱ ἀποχρῶντες λόγοι,ὠσαυτως καὶ τὰ περὶ τῆς παύσεως τοῦ τὲ Δημάρχου καὶ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου.

Ὡς πρὸς τὴν κλήρωσιν τοῦ συμπληρωματικοῦ συμβούλου Μπαρμπαρῆ,συνάμα καὶ τοῦ παυθέντος τακτικοῦ συμβούλου Κουντουριώτου τὰ ἄρθρον 10 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν νόμου,ὁρίζον νὰ λαμβάνωσι μέρος ἅπαντες οἱ ἐν ἐνεργεία καὶ μὴ δημοτικοὶ σύμβουλοι δὲν προβλέπει τὴν περὶ τῶν παυθέντων περίστασιν,ἑπομένως φρονοῦμεν ὅτι ἠδύνατο κατὰ νόμον νὰ τεθῆ εἰς τὸν κλῆρον καὶ ὁ παυθεῖς,καθόσον ἐξεπλήρωσε καὶ οὗτος ἅπαξ καθήκοντα δημοτικοῦ συμβούλου’ὡς πρὸς παρατήρησιν τοῦ Κ.Δαμιανοῦ περὶ μεταθέσεως τῆς ἐπιτροπῆς ὁμοῦ καὶ τῆς κάλπης εἰς τὸ κεντρικώτερον μέρος τοῦ ναοῦ,φρονοῦμεν ὅτι κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ἄρθρου 16 καὶ ὁ σκοπὸς αὐτὸς τοῦ νόμου ἐκπληροῦται ὅταν ἡ ψηφοφορία ἐνεργῆται εἰς τὸν προσδιωρισμένον ναόν’ἑπομένως εἰδικὸν καθῆκον εἶναι τῆς ἐπιτροπῆς ὑπευθύνου οὔσης διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς κάλπης νὰ προσδιορίζη αὐτὴ ἡ ἴδια τὸ μέρος,ὅπου θεωρεῖ κατάλληλον διὰ νὰ μένη ἡ κάλπη, πάντοτε ὅμως ἐντός του προσδιορισθέντος ναοῦ.

Ὡς πρὸς τοὺς ραβδισμοὺς καὶ τὰς ἀπειλᾶς’ ἡ τοιαύτη ἔνστασις δὲν ὑποστηρίζεται μὲ τὰς ἀποχρώσας ἀποδείξεις,καὶ ἑπομένως δὲν δύναται νὰ ἔχη ἐπιρροὴν εἰς τὸ κύρος τῆς ἐκλογῆς,ἄλλως τέ,ἐὰν πραγματικῶς ἐλάμβανε χώραν τοιαύτη περίστασις,οἱ παθόντες ἀναμφιβόλως ἤθελον καταφύγει εἰς τὴν ἁρμοδίαν δικαστικὴν ἀρχήν,διὰ νὰ ὑποστήσωσιν ἐξ’ἑνὸς οἱ ἔνοχοι τὴν νόμιμον ποινὴν καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ δύνανται οἱ ἐνιστάμενοι νὰ ὑποστηρίξωσι τὴν προκειμένην κατὰ τῆς ἐκλογῆς ἔνστασιν τῶν.

Ὅθεν,ἐχούσης τῆς νήσου Ὕδρας τὸ δικαίωμα νὰ ἀποστείλη τρεῖς Βουλευτᾶς κατὰ τὸ Δ΄ Ψήφισμα τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς 3 Σεπτεμβρίου.

Γνωμοδοτοῦμεν
Νὰ κηρυχθεῖ ἡ προκειμένη βουλευτικὴ ἐκλογὴ τῆς νήσου Ὕδρας ὡς κύρος ἔχουσα,καὶ νὰ εἰσελθῶσιν ἐν τῷ Βουλευτηρίω οἱ κ.κ Δήμ.Λ.Κουντουριώτης,Δήμ.Κριεζὴς καὶ Γκίκας Δοκὸς ὡς νόμιμοι αὐτῆς Βουλευταί.

 Τὴ 24η Ἰανουαρίου 1846.Ἀθῆναι
Τὰ μέλη
Π.Δαρειώτης,Δ.Ὀρεινός,Β.Καραγιάννης,Μ.Ἰατρός,Ν.Βεΐκος,Δ.Χατζίσκος.»


Τὴν 12ην Φεβρουαρίου 1846,συζητήθηκαν εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἡ ἐγκυρότητα ἢ μὴ τῆς Βᾶς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας βάσει τῶν ἐκθέσεων ποὺ συνέταξαν τὰ μέλη τῆς πλειονοψηφίας καὶ μειονοψηφίας τοῦ Γ’Τμήματος τῆς Βουλῆς.Ἀφοῦ παρουσιάστηκαν ἐκτενῶς τὰ γραφόμενα τῶν δύο ἐκθέσεων,ἡ Βουλὴ ἀπεφάνθη κατηγορηματικῶς ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Δημητρίου Λαζάρου Κουντουριώτου,Δημητρίου Κριεζῆ καὶ Γκίκα Δοκοῦ.

Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΛΔ’,Φεβρουαρίου 12.Παραδοχὴ ταύτης ὡς ἐγκύρου καὶ ἀναγόρευσις Βουλευτῶν αὐτῆς τῶν κ.κ Δ.Κριεζή,Γ.Δοκοῦ καὶ Δ.Λ.Κουντουριώτου (412)


«..Ἀπεφήνατο ἡ Βουλὴ ὅτι ἐφωτίσθη,δὶ’ἀναστάσεως,ὁ δὲ Πρόεδρος ἠρώτησεν αὐτὴν ἂν παραδέχηται τὴν γενομένην τῆς Ὕδρας ἐκλογὴν ἔγκυρον καὶ τοὺς ἀναδειχθέντας Βουλευτᾶς ἔχοντας τὰ ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζόμενα προσόντα’καὶ ἡ Βουλὴ δὶ’ἀναστάσεως ἀπεφήνατο καταφατικῶς,ὁ δὲ Πρόεδρος κατὰ συνέπειαν ἀπήγγειλε τὸ ἀποτέλεσμα κηρύξας Βουλευτᾶς τῆς νήσου Ὕδρας τοὺς κ.κ Δημήτριον Λ.Κουντουριώτην,Δημήτριον Κριεζὴν καὶ Γκίκαν Δοκόν..»


Τὴν 13ην Φεβρουαρίου 1846,ὁρκίσθηκε ὁ Βουλευτὴς Ὕδρας Γκίκας Δοκός καὶ ὑπεγράφη τὸ σχετικὸ πρωτόκολλον.


Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΛΕ’, Φεβρουαρίου 13.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Γ.Δοκοῦ (415-416)-Πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας Βουλευτοῦ Ὕδρας (430)

«..Προσελθῶν ὁ εἰς τῶν χθὲς ἀναγνωρισθέντων Βουλευτῶν Ὕδρας,ὁ κ Γ.Δοκός,ὤμωσε τὸν ἐν τῷ ἄρθρω 57 τοῦ Συντάγματος ὁριζόμενον τοῦ Βουλευτοῦ ὅρκον,κατὰ τὸ ἴδιον της ὀρκομωσίας πρωτόκολλον,τὸ ὁποῖον ἐν τέλει τῶν πρακτικῶν της συνεδριάσεως ταύτης προσαρτᾶται..

....Ὀμνύω εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ φυλάξω πίστιν εἰς τὸν Βασιλέαν τῆς Ἑλλάδος,ὑπακοὴν εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ εἰς τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώσω εὐσεινειδότως τὰ καθήκοντά μου»

Ὁ Δημήτριος Κριεζὴς ὁρκίστηκε Βουλευτὴς Ὕδρας τὴν 6ην Μαρτίου 1846 καὶ ὑπεγράφη τὸ σχετικὸ πρωτόκολλον.


Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις Ν’,Μαρτίου 6.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Δ.Κριεζὴ (650)-Πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας (660)

«..Προσελθῶν δὲ κατὰ πρῶτον,ἤδη ἐν πλήρει συνεδριάσει,ὁ Βουλευτὴς Ὕδρας Δημήτριος Κριεζής,ὤμοσεν ἐπὶ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τὸν Βουλευτικὸν ὅρκον,κατὰ τὸ προσαρτώμενον πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας..»

Ὁ Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης ὁρκίστηκε Βουλευτὴς Ὕδρας τὴν 13ην Ιουνίου 1846 καὶ ὑπεγράφη τὸ σχετικὸ πρωτόκολλον.


Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Β΄,Συνεδρίασις ΥΙΗ’,Ἰουνίου 13.Ὁρκοδοσία Βουλευτοὺ Ὕδρας Δ.Κουντουριώτου καὶ τὸ περὶ ταύτης πρωτόκολλον (1461-1462)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...