hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα. Περὶ τῆς Ἱστορικῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (1890-1967). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα. Περὶ τῆς Ἱστορικῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (1890-1967). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Ὕδρα. Περὶ τῆς Ἱστορικῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (1890-1967)

Ὕδρα.
Περὶ τῆς Ἱστορικῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (1890-1967)


Ἵδρυσις Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν

(Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,Φ.Ε.Κ Ἀριθμὸς 12,Ἐν Ἀθήναις τὴ 11 Ἰανουαρίου 1891.

«Περὶ ἐγκρίσεως κατασταστικοῦ τῆς ἓν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων(2)

Καταστατικόν της Ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων

Ἄρθρον 1.
Συνίσταται ἐν Ἀθήναις Ἐταιρία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Πατριωτικὸς Σύνδεσμος ἢ Ἀδελφότης τῶν Ὑδραίων

Περὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ Συνδέσμου

Ἄρθρον 2.
Σκοπὸς τοῦ Συνδέσμου εἶναι:
Α) Ἡ ἵδρυσις κέντρου ἑνώσεως καὶ ἀδελφικῆς συνεργασίας τῶν ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ Ὑδραίων
Β) Ἡ φιλανθρωπικὴ ἐπικουρία πρὸς τοὺς δεομένους ὑποστηρίξεως Ὑδραίους,καθόλου δὲ ἡ ἀλληλοβοήθεια καὶ ἡ προστασία τῶν Ὑδραίων καὶ
Γ) Ἡ κατὰ τὴν 14η Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους πανηγυρικὴ τέλεσις τῆς ἑορτῆς τοῦ ἓξ Ὕδρας Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου,ἐν τῷ ἐνταύθα ἐνοριακῶ ναῶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Καρύτση)

Περὶ τῶν πόρων τοῦ Συνδέσμου

Ἄρθρο 3.
Πόροι τοῦ Συνδέσμου εἶναι:
Ά) Τὰ κατὰ τὴν παραδοχὴ τῶν τακτικῶν μελῶν εἰς τὸν Σύνδεσμον δικαιώματα ἐγγραφῆς δραχμαὶ δύο.
Β)Αἳ καταθέσεις αὐτῶν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Συνδέσμου μία δραχμὴ τουλάχιστον κατὰ μήνα
Γ) Αὐτοπροαίρετοι εἰς τὸ ταμεῖον αὐτοῦ εἰσφοραὶ
Δ) Δωρεαὶ πρὸς τὸν Σύνδεσμον.
Ε) Οἱ τόκοι τῶν κεφαλαίων τοῦ Συνδέσμου

Ἄρθρον 4.
Ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος,ἐκτὸς τῶν κανονικῶν εἰσφορῶν τῶν μελῶν αὐτοῦ δέχεται καὶ ἐκτάκτους συνδρομὰς καὶ γενναιοδωρίας τῶν ἁπανταχοῦ διεσπαρμένων τέκνων τῆς Ὕδρας, πρὸς τελείωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἐκτεθέντων σκοπῶν αὐτοῦ

Περὶ τοῦ Συμβουλίου

Ἄρθρον 5.
Ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος διοικεῖται ὑπὸ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐξ ἑνὸς Προέδρου,ἑνὸς Ἀντιπροέδρου,ἑνὸς Γραμματέως,ἑνὸς Ταμίου,καὶ ἑπτὰ Συμβούλων,ἐκλεγομένων κατὰ περιόδους,διαρκοῦσας ἐπὶ ἓν ἔτος,διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας,καὶ σχετικῆς πλειονοψηφίας,ἐκ τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν γενικὴν συνέλευσιν τὴν γενησομένην κατὰ τὴν τελευταίαν Κυριακήν του μηνὸς Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.


Καθήκοντα Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου


Ἄρθρον 6
Ὁ Πρόεδρος διευθύνει τὰς συνεδρίας τοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Συνελεύσεων,δίδει τὸν λόγον εἰς τὸν αἰτοῦντα καὶ τὸν ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν παρεκτρεπόμενον,ἀντιπροσωπεύει τὸν Σύνδεσμον ὑφ’ὄλας τὰς ἀπόψεις ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν,ἐκδίδωσι τὰ ὑπὸ τοῦ ταμίου πληρωτέα ἐντάλματα,ἐπιστατεῖ εἰς τὴν καθόλου ἀδελφικὴν ἁρμονίαν τοῦ Συνδέσμου, ὧν εἰσηγητὴς τῶν εἰς τὴν πορείαν αὐτοῦ ἀφορώντων μέτρων.
Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροὶ τὸν Πρόεδρον κωλυόμενον,κωλυομένου δὲ καὶ τούτου,ὁ πρεσβύτερος τῶν Συμβούλων,ἐν μεγίστη ἀνάγκη.

Ἄρθρον 7.
Ὁ Γραμματεὺς τηρῶν τὴν ἀλληλογραφίαν τοῦ Συνδέσμου προσυπογράφει τὰ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐκδιδόμενα ἔγγραφα,συντάσσει τὴν τῶν ἐνιαυσίων του Συνδέσμου ἐργασιῶν ἔκθεσιν,ἤν,ἐγκριθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου,ἀναγινώσκει καὶ ὑποβάλλει εἰς τὴν κατὰ τὴν τελευταίαν Κυριακήν του Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους γενικὴν συνέλευσιν,συντάσσει τὰ πρακτικὰ τοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Συνελεύσεων,φυλάττει τὰ ἔγγραφά του Συνδέσμου ὡς καὶ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ κρατεῖ τὰ ἑξῆς βιβλία:

α) Βιβλίον τῶν πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων β) Βιβλίων Μητρώου τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου γ) Βιβλίον ἐν ὢ ἐγγραφήσονται οἱ δωρηταὶ καὶ οἱ εὐεργέται τοῦ Συνδέσμου δ) Βιβλίον πρωτοκόλλου τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων ἐ)Βιβλίον ἐνταλμάτων. Κωλυομένου δὲ τούτου,τὸν ἀναπληροὶ ἓν μέλος τοῦ Συμβουλίου.


Ἄρθρον 8
Ὁ ταμίας κρατεῖ τὸ ταμεῖον καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ Συνδέσμου,ὑπ’εὐθύνην τοῦ ἐνεργεῖ τὰς εἰσπράξεις διὰ διπλοτύπων ἀποδείξεων ὑπογραφομένων παρ’αὐτοῦ,καὶ δὶ’εἰσπράκτορος τῆς ἐμπιστοσύνης του,καὶ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου,ἀμοίβων αὐτὸν διὰ δραχμῶν 10 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν,ἐκτελεῖ τὰς πληρωμᾶς ἐπὶ τὴ βάσει ἐνταλμάτων τοῦ Προέδρου,ὑποβάλλει εἰς τὴν κατὰ τὸν Νοέμβριον ἑκάστου ἔτους γενικὴν συνέλευσιν τοῦ Συνδέσμου ἔκθεσιν περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ Ταμίου αὐτοῦ.Εἶναι δ’ὑπεύθυνος πρὸς πληρωμὴν τόκων,ἐάν,ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰσπράξεως ποσοῦ ἐκ διακοσίων δραχμῶν,δὲν εἰδοποιήση τὸν Πρόεδρον,ὅστις ὀφείλει νὰ καλέση εὐθὺς τὸ Συμβούλιον,ἲν’ἀποφασίση περὶ τῆς διαθέσεώς του.Κρατεῖ δὲ καὶ τὰ ἑξῆς βιβλία: α) Βιβλίον ταμείου,εἰς ὁ ἐγγράφονται αἳ ἐν γένει εἰσπράξεις καὶ αἳ πληρωμαὶ β) Βιβλίον διπλοτύπων εἰσπράξεων.Ἀποβιώσαντος ἢ παραιτηθέντος τούτου,συγκαλεῖται ἔκτακτος συνέλευσι πρὸς ἀντικατάστασιν αὐτοῦ.

Καθήκοντα Συμβουλίου

Ἄρθρον 9.
Τὸ Συμβούλιον διαχειρίζεται ἅπαντα τὰ συμφέροντα τοῦ Συνδέσμου,συμμορφούμενον μετὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ,συνεδριάζει κατὰ μήνα,ἐκτάκτως δ’ὁσάκις ὑπὸ τοῦ Προέδρου κληθῆ,ἐγκρίνει τὰ τακτικὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου,ἀνατίθησιν εἰδικᾶς ἐντολᾶς εἰς πρόσωπα,εἴτε ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ,εἴτε ἐκ τῶν λοιπῶν του Συνδέσμου,καὶ δημοσιεύει τὴν ἐτήσιον λογοδοσίαν διὰ μίας τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένον ἐφημερίδων,ἢν ἐν ἰδιαιτέρω φυλλαδίω.Αἳ ἀποφάσεις τοῦ ἐπὶ παντὸς ἀναφυομένου ζητήματος καταρτίζονται διὰ πλειοψηφίας,ἐν περιπτώσει δ’ἰσοψηφίας ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου νικᾶ.

Ἄρθρον 10
Τὸ συμβούλιον θεωρεῖται ἐν ἀπαρτία,παρόντων ἑπτὰ τῶν ἕνδεκα μελῶν του

Ἄρθρον 11.
Τὸ συμβούλιον τάσσει προθεσμίαν τρίμηνον εἰς τὰ μὴ ἐκπληρώσαντα τὰ ἑταιρικὰ τῶν καθήκοντα μέλη,ὅπως καταβάλωσιν εἰς τὸν ταμίαν τὰ καθυστεροῦντα μηνιαῖα ποσά. Παρελθούσης τῆς προθεσμίας ταύτης,δικαιοῦται νὰ διαγράψη ταῦτα τοῦ μητρώου τῶν μελῶν. Δύνανται ὅμως,ἐπανερχόμενα καὶ πληρόνοντα τὰ καθυστερούμενα,ὡς καὶ νέον δικαίωμα ἐγγραφῆς δύο δραχμᾶς,νὰ ἀποκτήσωσι τὰ πρώην δικαιώματα τῶν

Ἄρθρον 12.
Ἐν περιπτώσει ἀποβιώσεως ἢ παραιτήσεως ἑνὸς ἢ πλειόνων μελῶν τοῦ ἑπταμελοῦς συμβουλίου,τὸ μέλος τοῦτο ἀναπληροῦται ὑπὸ τοῦ ἀμέσως ἐπιλαχόντος

Περὶ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου


Ἄρθρον 13
Τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου διακρίνονται εἰς τακτικά,ἐπίτιμα καὶ ἀντεπιστέλλοντα

Ἄρθρον 14
Πᾶς Ὑδραῖος δύνανται νὰ γίνη τακτικὸν μέλος τοῦ Συνδέσμου.Δία νὰ ἔχη ὅμως ψῆφον ἐν τὴ συνελευύσει,πρέπει νὰ ἔχη συμπεπληρωμένον τὸ 21ον ἔτος τῆς ἡλικίας του.Ἡ ἐξακρίβωσις τῆς ἡλικίας του καὶ τῆς ταυτότητός του ἐπαφίεται εἰς τὴν κρίσιν τοῦ συμβουλίου

Ἄρθρον 15.
Ἐπίτιμα μέλη ἀναγορεύονται πάντες,Ἕλληνες ἢ ἀλλοδαποὶ ὧν αἳ γνώσεις,αἳ συγγραφαὶ τῶν,αἳ ὑπὲρ τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος ἐργασίαι τῶν,αἳ φιλανθρωπικαὶ πράξεις τῶν καὶ αἳ γενναιοδωρίαι τῶν συνετέλεσαν ἢ συντελέσουσιν ὑπὲρ τῆς εὐοδώσεως τῶν σκοπῶν τοῦ Συνδέσμου ἢ τῆς πατρίδος.


Ἄρθρον 16
Ἀντεπιστέλλοντα μέλη εἰσὶ τὰ μὴ εὑρισκόμενα ἐν τὴ ἕδρα τοῦ Συνδέσμου μέλη.

Ἄρθρον 17
Πᾶς ὅστις θέλει προσφέρει τῷ Συνδέσμω ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τοῦ ἄνω μὲν τῶν100 δραχμῶν ἀναγορεύεται δωρητής,ἄνω δὲ τῶν 300 δραχμῶν εὐεργέτης.Τὰ ὀνόματα δὲ τούτων ἀπὸ τοῦ εὐεργέτου καὶ ἐντεῦθεν,χαράσσονται χρυσοῖς γράμμασιν ἐπὶ πίνακος τοποθετησομένου ἐν τὴ αἰθούση τοῦ γραφείου τοῦ Συνδέσμου.Οἱ τοιοῦτοι δ’ἀποκτῶσι καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ψήφου.

Περὶ Συνελεύσεως

Ἄρθρον 18
Τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου συνέρχονται εἰς γενικᾶς μὲν συνελεύσεις δὶς τοῦ ἔτους,κατὰ τὴν τελευταίαν Κυριακήν του Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους καὶ κατὰ τὴν ἀμέσως ἑπομένην πρώτην Κυριακήν του Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους,εἰς ἐκτάκτους δ’ὁσάκις ἤθελον κληθῆ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου,καθ’ἡμέραν καὶ ὥραν ὁριζομένην ὑπ’αὐτοῦ.Αἳ συνελεύσεις τοῦ Συνδέσμου ἀπαρτίζονται ὑπὸ τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ,λογίζονται δ’ἐν ἀπαρτία,παρόντος τουλάχιστον τοῦ ἡμίσεος πλέον ἑνὸς ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ μελῶν αὐτοῦ.


Ἄρθρον 19
Κατὰ τὴν γενικὴν συνέλευσιν τὴν γενησομένη τὸν Νοέμβριον ἑκάστου ἔτους,ὁ Σύνδεσμος λαμβάνει γνῶσιν τῆς ἐκθέσεως τοῦ Συμβουλίου περὶ τῆς διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τοῦ Συνδέσμου,ὡς καὶ περὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ ταμείου.Συνάμα κατὰ τὴν αὐτὴν συνεδρίασιν ἐκλέγει τριμελῆ ἐξελεγκτικὴν ἐπιτροπήν,ἤτις κατὰ τὴν ἀμέσως ἑπομένην τοῦ Δεκεμβρίου Κυριακὴν ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλη εἰς τὴν συνέλευσιν τὴν ἔκθεσιν τῆς ἐπὶ τῷ ἔργων τοῦ Συμβουλίου,ὁπόταν αὐτὴ θέλει προβῆ εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Συμβουλίου ἀνυπερθέτως.

Ἄρθρον 20
Κατὰ τὰς ἐκτάκτους συνελεύσεις θέλει ἐξετάζει ὁ Σύνδεσμος ἐκεῖνα τῶν ζητημάτων,διὰ τὴν συζήτησιν τῶν ὅποιων ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.Ἂν δὲ μέλος τί τοῦ Συνδέσμου φέρη ἐπερώτησιν τινὰ περὶ ἄλλου θέματος μὴ ἀναγεγραμμένου ἐν τὴ ἡμερησία διατάξει, ἐπιτρέπεται καὶ τούτου ἡ συζήτησις.


Ἄρθρον 21
Δέκα ἡμέρας τουλάχιστον πρὸ τῶν ὁριζομένων διὰ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ἡμερῶν διὰ τὴν συγκρότησιν συνελεύσεων,ὑποχρεοῦται ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου νὰ γνωστοποιῆ τοῦτο εἰς τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου διὰ τριῶν ἐκ τῶν ἐνταύθα ἐκδιδομένων ἐφημερίδων.


Ἄρθρον 22
Ἂν κατὰ τὰς ὁριζομένας ἡμέρας τῶν Συνελεύσεων δὲν κατορθωθῆ ἀπαρτία τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου,ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου ἀναβάλλει τὴν συνεδρίαν διὰ τὴν ἑπόμενην Κυριακήν,δημοσιεύων τὴν ἀναβολὴν ταύτην διὰ τριῶν ἐφημερίδων,ἂν ὅμως καὶ κατὰ τὴν ἑπομένην Κυριακὴν δὲν κατορθωθῆ ἀπαρτία,ἡ συνέλευσις θεωρεῖται ἐν ἀπαρτία,ὁσαδήποτε καὶ ἂν ὦσι τὰ παρόντα μέλη

Ἄρθρον 23
Ἂν κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν δὲν περατωθῆ συζήτησις τίς,ἡ συνέλευσις προσδιορίζει τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν διὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῶν ἐργασιῶν της,ἄνευ ἰδιαιτέρας γνωστοποιήσεως. Ἂν κατὰ τὴν προσδιορισθεῖσαν ἡμέραν δὲν προσέλθωσιν ἱκανὰ πρὸς ἀπαρτίαν μέλη,ἡ συνέλευσις προβαίνει εἰς τὸ ἔργον τῆς κατὰ τὸ ἀνωτέρω 22 ἄρθρον τοῦ παρόντος καταστατικοῦ

Γενικαὶ διατάξεις

Ἄρθρον 24
Ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος ἔχει ὡς σημαίαν τοῦ τὴν σημαίαν τῆς Ὕδρας τοῦ1821,ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ μέσω δὲ τῆς σημαίας σταυροῦ,τὸν ἓξ Ὕδρας Ἅγιον Κωνσταντῖνον τὸν Νεομάρτυρα,ἄνωθεν δὲ χρυσοῖς γράμμασιν τὰς λέξεις «Ἀδελφότης Ὑδραίων»

Ἄρθρον 25
Ὁ Σύνδεσμος ἔχει σφραγίδα φέρουσαν ἐν τῷ μέσω ἄγκυραν,κύκλω δὲ τὰς λέξεις «Ἀδελφότης Ὑδραίων.Ἓν Ἀθήναις ἔτος 1890.

Ἄρθρον 26
Ἐπιτρέπεται εἰς τὸ συμβούλιον,ὅπως καθ’ἕκαστον ἔτος λαμβάνει παρὰ τοῦ ταμίου δραχμᾶς τριακοσίας,ἂς θέλει χρησιμοποιήσει διὰ τὴν ὅσον,ἔνεστι λαμπροτέραν ἱεροτελεστίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.Τὰ περισσεύοντα δὲ χρήματα ἐπιστρέφονται εἰς τὸν ταμίαν

Ἄρθρον 27
Ἐπιτρέπεται εἰς τὸ συμβούλιον,ὅπως μετὰ δύο ἔτη ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Ἀδελφότητος προβῆ εἰς χρηματικὴν περίθαλψιν τῶν ἀναξιοπαθούντων μελῶν αὐτῆς,ἐκ τῶν τόκων τοῦ σχηματισθησομένου κεφαλαίου.Ὁμοίως ἐπιτρέπεται εἰς τὸ συμβούλιον,ἐὰν μέλος τί τῆς Ἀδελφότητος ἄπορον ἤθελεν ἀποθάνει,νὰ μεριμνήση περὶ τῶν ἐξόδων τῆς κηδείας καὶ ταφῆς, προσκαλοῦν συνάμα καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῆς ὅπως παρακολουθήσωσι τὴν κηδείαν.Ὁμοίως ἐπιτρέπεται εἰς τὸ συμβούλιον ὅπως κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Πάσχα,τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Ἀποκρέων,δώση χρηματικὸν ποσὸν οὐχὶ ἀνώτερον τῶν 50 δραχμῶν εἰς τὴν ἀπορφανισθεῖσαν οἰκογένειάν του.

Ἄρθρον 28
Πᾶν μέλος τοῦ Συνδέσμου ἐκτὸς τῶν πρὸς τὸ ταμεῖον ὑποχρεώσεών του,ὀφείλει σεβασμὸν πρὸς τοὺς συναδέλφους τοῦ ἐν ταῖς συνεδριάσεσιν, ἀποφεύγων τὰς προσωπικότητας καὶ ὑποτάσσων εἰς τὸ γενικὸν συμφέρον πᾶν αἴσθημα φιλοπρωτίας.Ἐκεῖνος δ’ὅστις ἤθελε φανῆ ἀσυνεπὴς πρὸς τ’ἀνωτέρω καθήκοντά του,πρῶτον μὲν ἐπιπλήσσεται ὑπὸ τοῦ προέδρου τοῦ συμβουλίου ἐν συνεδριάσει,ἓν ὑποτροπὴ δὲ θέλει διαγράφεσθαι τοῦ μητρώου τῶν μελῶν τοῦ συνδέσμου καὶ αἳ εἰσφοραὶ τοῦ θέλουσιν ἀποβαίνει εἰς ὄφελος τοῦ Συνδέσμου

Ἄρθρον 29
Τὴν ἐν γένει ἀντιπροσωπείαν τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου ἐν ταῖς τελεταῖς καὶ λοιπᾶς ἐορταῖς θὰ ἔχη ὁ πρόεδρος μετὰ τοῦ λοιποῦ Προεδρείου καὶ Συμβουλίου

Ἄρθρον 30
Ἀπαγορεύονται αἳ πολιτικαὶ συζητήσεις ἐν τῷ Συνδεσμω

Ἄρθρον 31
Ἐν γενικὴ συνελεύσει ἀποφασίζεται ἡ διάλυσις τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου,ὅταν τὰ δύο τρίτα τῶν μελῶν τοῦ ψηφίσωσιν αὐτήν.Πάσα δὲ ἡ κινητὴ ἢ ἀκίνητος περιουσία αὐτοῦ ὁρίζεται πρὸς ἵδρυσιν βιομηχανικοῦ ἢ ἄλλων φιλανθρωπικοῦ καταστήματος ἓν Ὕδρα,τῆς περὶ τούτου ἐπιλογῆς ἀφιεμένης εἰς τὸ τότε δημοτικὸν συμβούλιον τοῦ δήμου Ὑδραίων,ὅπερ καὶ θέλει διὰ τοῦ πρόεδρου αὐτοῦ παραλάβει τὴν περιουσίαν τοῦ Συνδέσμου παρὰ τοῦ ταμίου αὐτοῦ διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως,καὶ χρησιμοποιήσει αὐτὴν εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ὑπ’αὐτοῦ ἀποφασισθησομένου φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος

Ἄρθρον 32
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναθεώρησις τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ἐκτὸς καθόσον ἀφορᾶ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ,τὴ προτάσει τοῦ συμβουλίου ἐν γενικὴ συνελεύσει τοῦ Συνδέσμου καὶ τὴ ἐπιψηφίσει τῶν τριῶν τετάρτων τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου

Ἀθήνησι τὴ 22 Δεκεμβρίου 1890»


Σημείωση:
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος1961,Ἔτος 21ον Ἄρ.7 (245) σελ156)

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀντώνιο Μανίκη καὶ τὸν Νικόλαο Χαλιορή,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν εἶναι ἀρχαιότερη.Προσδιορίζουν τὸ ἔτος ἱδρύσεως πρὸ τοῦ 1880.Ἰδοὺ ἡ σχετικὴ ἀναφορά:


«..Μία σημείωσίς μου.Εἶχα πάντοτε καὶ ἔχω τὴν ταπεινὴν γνώμην ὅτι ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἀθηνῶν εἶναι τὸ πρῶτον ἱδρυθὲν πατριωτικὸν σωματεῖον,πολὺ δὲ πρὸ τοῦ 1880.Κάπου τὸ εἶχα βρή,μὰ δὲν θυμᾶμαι πού.Τώρα ὁ φίλτατος Νικόλαος Χαλιορής,μὲ τὴν πραγμάτειάν του γιὰ τοὺς ὑποτρόφους τοῦ κληροδοτήματος Νίκ.Κρήτσκη μου ὑπενθυμίζει ταπολησμονηθὲν εὔρημά μου ἐκεῖνο.Γράφει,λοιπὸν ὅτι ὁ Σκεῦος Ζερβὸς στὸ σύγγραμμά του «Ἐθνικὰ κληροδοτήματα καὶ δωρεαὶ» ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐν Ἀθῆναι Ἀδελφότης τῶν Ὑδραίων εἶχε καταθέσει ἀπὸ τοῦ 1880 ἐξ ὁμολογίας Ἐθνικοῦ Λαχειοφόρου δανείου,χωρὶς νὰ προσδιορίζη καὶ τὸν σκοπὸν τῆς διαθέσεως αὐτῆς.Συνεπῶς,ἀφοῦ κατὰ τὸ 1880 ἦτο σὲ κατάστασιν ἡ Ἀδελφότης νὰ διαθέση τὴν δωρεὰν αὐτήν,λογικὸν εἶναι νὰ παραδεχθῶμεν πὼς θὰ εἶχεν ἱδρυθῆ μερικὰ χρόνια πρὶν τὸ 1880.Τώρα ποὺ ξαναβρῆκα τὸ νῆμα τῆς Ἀριάδνης,μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ ἀγαπητοῦ μας κ.Χαλιορή,ἐλπίζω νὰ βρῶ καὶ τὴν ἀκριβῆ χρονολογίαν τῆς ἱδρύσεως τοῦ καλοῦ τούτου πατριωτικοῦ σωματείου...»


Σημείωση: Δὲν ἐντοπίστηκε σχετικὸ Φύλλο Ἐφημερίδας Κυβερνήσεως,προγενέστερό του ἔτους 1891,τὸ ὁποῖο ὑποδήλωνε τὴν σύσταση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,πρὸ τοῦ ἔτους 1890.Ἀρχαιρεσίες ἔτους 1895
(Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Σκρίπτ,ἔτους 1895)


Τὴν 2αν Δεκεμβρίου 1895,δημοσιεύθηκε πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν σύγκλιση Γενικῆς Συνελεύσεως,ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καλαμιώτου τῆς συνοικίας Πλάκα Ἀθηνῶν.Ἡ πρόσκληση ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


«..Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος
Καλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Πατριωτικοῦ τῶν Ὑδραίων Συνδέσμου εἰς Ἃ΄Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν 3ην Δεκεμβρίου ἐ.ἐ ἡμέρα Κυριακή,ὥρα 2μ.μ ἐν τῷ ἐνταύθα Καταστήματι τοῦ Συλλόγου «Ἀναπλάσεως» παρὰ τὴ ὀδῶ Καλαμιώτου ἀριθμ.63.Ἀντικείμενον:

α) Λογοδοσία τοῦ 1895
β)Ἐκλογὴ Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐν Ἀθήναις τὴ 30 Νοεμβρίου 1895
Ὁ Πρόεδρος Δ.Χ.Παπαδόπουλος
Ὁ Γραμματεὺς Ε.Χ.Κυριαζὴς ..»

Πέντε ἡμέρες ἀργότερα,τὴν 7ην Δεκεμβρίου 1895,δημοσιεύεται νέα πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν γιὰ τὴν σύγκλιση 2ας Γενικῆς Συνελεύσεως:

«Πατριωτικὸς τῶν Ὑδραίων Σύνδεσμος
Καλοῦνται τὰ μέλη τοῦ Πατριωτικοῦ τῶν Ὑδραίων Συνδέσμου εἰς τὴν Β΄Γενικὴν Συνέλευσιν,γενησομένην τὴν προσεχὴν Κυριακὴν 10ην ὁδεύοντος μηνός,ὥρα2μ.μ ἐν τῷ ἐνταύθα καὶ ἐν ὀδῶ Καλαμιώτου ἀριθμ.63 καταστήματι τοῦ Συλλόγου τῆς«Ἀναπλάσεως». Ἀντικείμενον τῆς Συνελεύσεως:
α) Ὑποβολὴ τῆς ἐκθέσεως ὑπὸ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς
β) Ἀρχαιρεσίαι τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Ἓν Ἀθήναις τὴ 7η Δεκεμβρίου 1895
Ὁ Πρόεδρος Δ.Χ.Παπαδόπουλος
Ὁ Γραμματεὺς Ε.Χ.Κυριαζὴς ..»


Ἡ ἴδια πρόσκληση δημοσιεύθηκε ἐπίσης καὶ τὴν 9ην Δεκεμβρίου 1895.Δύο ἡμέρες ἀργότερα,ἐπισημοποιήθηκε ἡ ἐπανεκλογὴ ἀπὸ συστάσεως τῆς Ἀδελφότητος,στὴν θέση τοῦ Προέδρου,τοῦ Δημητρίου Χ Παπαδόπουλου στὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος. Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ κείμενο τῆς δημοσίευσης:


«..Ἀδελφότης Ὑδραίων
Χθὲς συνελθοῦσα εἰς συνεδρίασιν ἡ ἀδελφότης τῶν Ὑδραίων προέβη εἰς τὰς κατ’ἔτος εἰθισμένας ἀρχαιρεσίας αὐτῆς,ἐξελέγη δὲ πρόεδρος ὁ ρέκτης κ.Δ.Παπαδόπουλος,ὁ ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς ἀδελφότητος πάντοτε ἐκλεγόμενος τοιοῦτος.Μετὰ τοῦτο πάντα τὰ μέλη παρεκάθησαν εἰς κοινὸν γεῦμα καὶ ἐπέστεψεν ἀδιάπτωτος εὐθυμία τὰς ἀρχαιρεσίας..»

Τὴν 22αν Φεβρουαρίου 1900,στὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας Ἐμπρός, δημοσιεύεται ἡ εἴδηση κατάθεσης στεφάνου ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Δ.Παπαδόπουλου,ἐξ ὀνόματος τῶν σπογγαλιέων Ὕδρας εἰς μνήμην Θεόδωρου Γκίκα:

«Ἐξ ὀνόματος τῶν σπογγαλιέων Ὕδρας,ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου τῶν Ὑδραίων καὶ τῶν τυπογράφων κ.Δ.Παπαδόπουλος κατέθεσε στέφανον ἐπὶ τοῦ νεκροῦ του Θ.Γκίκα»
Ἀρχαιρεσίες ἔτους 1900
(Ἀρχεῖον Ἐφημερίδας Σκρίπτ,ἔτους 1900)


Τὴν 24ην Δεκεμβρίου 1900,κατὰ τὶς γενόμενες ἀρχαιρεσίες τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἐπανεξελέγη στὴν θέση τοῦ Προέδρου ὁ Δημήτριος Παπαδόπουλος.Ἡ σχετικὴ ἀναφορὰ δημοσιεύθηκε στὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας Σκρίπτ τὴν 25ην Δεκεμβρίου 1900:


«..Σύνδεσμος Ὑδραίων
Γενομένων χθὲς τῶν ἀρχαιρεσιῶν τοῦ Πατριωτικοῦ τῶν Ὑδραίων Συνδέσμου,ἐν τῷ Δημαρχείω Ἀθηνῶν,ἐξελέγησαν παμψηφεὶ

Πρόεδρος ὁ κ.Δημήτριος Χρ.Παπαδόπουλος,ἀντιπρόεδρος ὁ κ. Εὐάγγελος Κυριαζής, γραμματεὺς ὁ κ.Γρηγόριος Τομπάζης,ταμίας ὁ κ.Γεώργιος Κ.Τράστας καὶ σύμβουλοι οἱ κ.κ Ἰωάννης Ε.Μπούκης, Θεμιστοκλῆς Φ.Φιλιπάγκος,Δημήτριος Γ.Ζίζιλας,Ἐμμανουὴλ Σάββα Μπούκης,Δ.Γ Τσιγγάρης,Κύρ.Ι.Γεωρτζος,Δημήτριος Ἀγγελής...»Τὴν 12ην & 13ην Νοεμβρίου 1901, (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Σκρίπτ,Φύλλα τῆς Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) δημοσιεύεται ἀνοικτὴ πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:


«Ἡ Ἀδελφότης Ὑδραίων εἰδοποιεῖ ὅτι τὴν προσεχῆ Τετάρτη 14 Νοεμβρίου μνήμην τοῦ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου πανηγυρίζει δὶ’Ἀρχιερατικῆς λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῶ ναῶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκακίων).
Ὁ Πρόεδρος»

Δημοσίευση τῆς 13ης Νοεμβρίου 1903,στὴν ἴδια ἐφημερίδα,(Φύλλο Ἐφημερίδας Σκρίπτ) :

«.Ἠχὼ τῶν Δύο πόλεων.Ἑορτὴ Ὑδραίων
Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐνταύθα Ὑδραίων ἐπὶ τὴ αὐριανὴ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας νεομάρτυρος Κωνσταντίνου πανηγυρίζει ἐν τῷ ναῶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια)καὶ καλεῖ τοὺς συμπολίτας αὐτῆς καὶ πάντας τοὺς φιλεόρτους ὅπως παραστῶσι κατὰ τὴν γενησομένη ἱεροτελεστίαν..»


Ὁμοίως τὴν 13ην Νοεμβρίου 1929, (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Σκρίπτ)δημοσιεύεται πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«..Ἑορτὴ τῶν Ὑδραίων
Τελουμένης αὔριον Πέμπτην της ἑορτῆς τοῦ νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας δὶ’ἀρχιερατικῆς λειτουργίας εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου(Πευκάκια) ἔνθα καὶ τὸ παρεκκλήσιόν του,προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ ἐν Ἀθήναις Ὑδραῖοι ὅπως παρευρεθοῦν..»


Ἀρχαιρεσίες-Γενικὲς Συνελεύσεις τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν

Ἀρχαιρεσίες Διετίας 1932-1933
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Νοέμβριος,Ἔτος Ἀον 1932 )

Κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,διὰ τὴν διετίαν 1932-1933 ἐκλέχθηκε τὸ ἑξῆς Διοικητικὸ Συμβούλιο:


Πρόεδρος:Στρατηγὸς Ἀντώνιος Βίγκος,
Ἀντιπρόεδρος: Ἐφοπλιστὴς Πᾶν.Πρωτόπαπας
Ταμίας:Στρατηγὸς Δημήτριος Παστέλλας
Γενικὸς Γραμματεύς:Κωνσταντῖνος Τζάθας
Σύμβουλοι:Δημήτριος Ζαραφωνίτης,Παντελὴς Κουντουριώτης,Θεόδωρος Σαχτούρης,Ἰωάννης Σαχίνης,Ἀθανάσιος Κουλούρας,Ἰωάννης Χατζηανδρέου,Ἀνδρέας Περκιζας,Ἰωάννης Χαραμής.

Τὸ συγκεκριμένο Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Τεῦχος1ο,Ἔτος Ἅ΄,1933) προχώρησε στὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση παράδοσης τῆς Ἐπαναστατικῆς Σημαίας τῆς νήσου Ὕδρας στὸν κυβερνήτη τοῦ Ἀντιτορπιλλικοῦ «ΥΔΡΑ».
Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης σημειώνει (Φωτογραφία Κουρμπέτη)

«Ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερά: οἱ κ.κ.Ράφ.Μωραΐτης,Ἀνδρ.Κοκκίνης,Γκ.Χρυσούλης,Ἄντ.Βίγκος,Δήμ.Παστέλλας,Ἄλ.Χατζηκυριάκος,Μίχ.Σαγόνιας,Εὐάγγ.Καΐρης,Ἀνδρ.Μπογδάνος,Ἄντ.Μανίκης,Κωνσταντῖνος Τζάθας,Ἰωάννης Μάνος»
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Τεῦχος 5ο,Ἔτος Β΄,1934)(Φωτογραφία Γερμενὴ)
«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Προκόπιος καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ μεταβαίνοντες εἰς τὸ ἀντιτορπιλλικὸν «Ὕδρα»

Στὰ πλαίσια τῆς καθιερωμένης κοινωφελοῦς καὶ φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἀδελφότητας τῶν ἐν Ἀθῆναι Ὑδραίων (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Τεῦχος 1ο,Ἔτος Ἅ΄,1933) τὸ Προεδρεῖο τῆς κατέβαλλε τὸ ποσὸ τῶν (1.000,00 δραχμῶν)ὑπὲρ τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἀδελφότητας Ὕδρας καὶ τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου «Ἁγία Εἰρήνη»

Οἱ συγκεντρώσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητος ἐλάμβαναν χώρα κατὰ τὸ ἔτος 1933, στὸ πατάρι τοῦ καφενείου «Εὐρώπη» κάθε Πέμπτη.Μάλιστα κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος 1934 διὰ τὴν διευκόλυνση τῶν μελῶν του,δημοσιεύθηκε ἡ ἑξῆς ἀνακοίνωση στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1934,Ἔτος Β΄σὲλ4):


«..Ἡ Ἀδελφότης τῶν Ὑδραίων,διὰ νὰ ἐπιτύχη μεγαλειτέραν ἐπικοινωνίαν τῶν μελῶν αὐτῆς,ἀπεφάσισεν καὶ ὤρισεν ὡς κέντρον συνεντεύξεως τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τὸ καφεζαχαροπλαστεῖον ἡ «Εὐρώπη»,ὁδὸς Κοραὴ 10.Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος παρακαλεῖ πάντας τοὺς συμπολίτας ὅπως παρευρίσκωνται εἰς αὐτὸ καθ’ἑκάστην Πέμπτην καὶ ὥραν 7-9:00 μ.μ.
Ὁ Πρόεδρος Ἀντώνιος Βίγκος
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κωνσταντῖνος Ι.Τζάθας.»

Στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν τῶν συνεδριάσεων αὐτῶν τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν κατὰ τὸ ἔτος 1934,(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1935, Ἔτος Β΄σὲλ 2) συγκαταλέγεται ἡ ἀνοικτὴ πρόσκληση πρὸς τὸ ἀδελφὸ Σωματεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,προκειμένου νὰ ἀναπτυχθεῖ κοινὴ δράση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ραγδαίας παρακμῆς ποὺ παρουσίαζε ἡ πατρίδα Ὕδρα κατὰ τὰ ἔτη τοῦ μεσοπολέμου.

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης,ἀποδίδοντας βαρύνουσα σημασία στὴν πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν τὴν ἐπικροτεῖ καὶ τὴν δημοσιεύει στὸ περιοδικὸ τοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»:

«Κύριε Πρόεδρε
Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ἀνακοινώσωμεν πρὸς Ὕμας,ὅτι κατὰ τὴν γενομένην τὴν22αν Ἀπριλίου Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς ἡμετέρας Ἀδελφότητος,ἐξητάσθη τὸ ζήτημα«ἐὰν εἶναι δυνατόν,καὶ πῶς,ν’ἀνασταλῆ ἡ ἀπὸ πολλοῦ κατάδηλος παρακμὴ τῆς ἀγαπητῆς γεννέτειρας νήσου ἠμῶν»

Κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς συζητήσεως ταύτης,γενομένην ἐν ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ σύμπνοια, ἠκούσθησαν σοβαραὶ γνῶμαι καὶ εὐελπίδες πεποίθησεις καὶ ὑπεδείχθησαν τὰ πρακτικὰ μέσα τῆς βελτιώσεώς της ὡς ἄνω καταστάσεως, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων διαφεύγει καὶ τὴν δύναμιν,ἀλλὰ καὶ τὴν ἁρμοδιότητα μόνης της Ἀδελφότητος,ἀπαιτουμένης κοινῆς προσπάθειας πάντων τῶν συμπολιτῶν μας πρὸς καθορισμὸν τοῦ τί δέον γενέσθαι.

Διὸ ἡ Ἀδελφότης ἠμῶν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἀδελφὸν Ὑδραϊκὸν Σύνδεσμον Πειραιῶς, οὗτινος ὁ σκοπὸς εἶναι κοινὸς μὲ τὸν τοῦ ἡμετέρου Σωματείου καὶ παρακαλεῖ τοῦτον ὅπως ἐν ἀγαστὴ συμπράξει προβῶσιν εἰς κοινὴν σύσκεψιν καὶ ἐξεύρεσιν τῶν μέσων, παρασκευάζοντες ἐν,οὕτως εἰπεῖν,Ὑδραϊκὸν Συνέδριον ἢ Συνέλευσιν ἐπὶ τῷ αὐτῶ,παντῶν τῶν δυναμένων νὰ συντρέξωσι πρὸς τοῦτο Ὑδραίων τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς, ἀνήκοντων ἡ μὴ εἰς τὰ Σωματεῖα μας,ὡς καὶ ἀντιπροσώπων τῆς Κοινότητος Ὕδρας, οἵτινες καίτοι ἐγγύτερον πρὸς τὰ πράγματα εὐρισκομένοι καὶ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενοι,θ’ ἀναγνωρίσωσι καὶ εἰς ἠμᾶς τοὺς ἀπώτερον εὐρισκομένους,τὴν ἀγαθὴν πρόθεσιν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ δὲν θὰ ἀποστέρξωσι τὴν σύμπραξιν ἠμῶν ἀποβλεπόντων ἄνευ ἰδιοτέλειας εἰς τόσον ὠφέλιμον σκοπόν.

Τὸ συνέδριον τοῦτο,κρίνομεν,ὅτι δέον νὰ συγκλιθῆ κατὰ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριον,ὅπως δοθῆ ὁ πρὸς προπαρασκευὴν ἀπαιτούμενος χρόνος,ἀπὸ τοῦδε ὅμως δέον νὰ συσταθῆ ὀλιγομελὴς ἐπιτροπή,πρὸς καθορισμὸν τῶν συζητουμένων θεμάτων καὶ ἢν ἐπιτροπὴν δύνανται νὰ καθορίσωσι τὰ Προεδρεῖα τῶν δύο ἀδελφῶν Σωματείων.

Τὰς σκέψεις ταύτας διαβιβάζει ἡ Ἀδελφότης πρὸς τὸν Ὑδραϊκὸν Σύνδεσμον,ἐπικαλουμένη τὴν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου,γνώμην καὶ ἀπόφασιν αὐτοῦ

Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος Ἀντώνιος Βίγκος
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κωνσταντῖνος Τζάθας..»Θάνατος τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν,Ναυάρχου (Ἀπελευθερωτοῦ τοῦ Αἰγαίου) & Ἃ΄ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη


Ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ἀνήμερα τοῦ θανάτου τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη ἐξέδωσε τὸ ἑξῆς ἱστορικὸ ψήφισμα:(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Τεῦχος 7ο-8ο Ἰούλιος-Αὔγουστος 1935,Ἔτος Γ΄)

«.Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ἐν Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἐν Ἀθήναις,συνελθὸν ἐκτάκτως,ἐπὶ τὴ ἀγγελία τοῦ θανάτου τοῦ ἐνδόξου Ναυάρχου καὶ Ἐπιτίμου Προέδρου αὐτῆς Παύλου Κουντουριώτη,ψηφίζει παμψηφεί:
1) Νὰ διαβιβασθῶσι τὰ συλληπητήρια τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ μεταστάντος.
2) Τὰ ἐν Ὕδρα μέλη αὐτῆς ν’ἀντιπροσωπεύσωσι τὴν Ἀδελφότητα εἰς τὴν κηδείαν,τὰ δὲ ἐν Ἀθήναις νὰ παραστῶσιν εἰς τὸ ἐν τὴ Μητροπόλει μνημόσυνον
3) Ν’ἀποσταλῶσιν εἰς μνήμιν τῶν (1.000,00)δραχμαὶ εἰς τὰ ἐν Ὕδρα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα
4) Ν’ἀναρτηθῆ ἡ εἰκὼν τοῦ εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἀδελφότητος.
5)Νὰ διακοπῶσιν εἰς ἔνδειξιν πένθους,αἳ ἐργασίαι τῆς ἐπὶ ἕνα μήνα
Ἀθῆναι 22 Αὐγούστου 1935
Ὁ Πρόεδρος Ἀντώνιος Βίγκος
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κωνσταντῖνος Τζάθας..»


Παράλληλα ἡ Ἀδελφότητα τῶν ἐν Ἀθῆναι Ὑδραίων προχώρησε στὴν δωρεὰ (400,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου «Ἁγία Εἰρήνη» λόγω τοῦ θανάτου τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.


Τὴν 13ην Νοεμβρίου 1946,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν δημοσίευσε πρόσκληση (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:


«Ἑορτὴ τῶν Ὑδραίων
Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων προσκαλεῖ τοὺς συμπολίτας τῆς ὅπως παραστοῦν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια) αὔριον καὶ ὥραν 9ην π.μ»


Τὴν 12ην Νοεμβρίου 1947,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) διοργάνωσε τὸν ἐτήσιο ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,στὸ Μερόπειο Ἵδρυμα:

«..Εἰς τὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Μερόπειου Συλλόγου (παρὰ τὴν Ἀκρόπολιν) θὰ τελεσθῆ τὴν Κυριακὴν 10 π.μ ἀρχιερατικὴ πανηγυρικὴ λειτουργία ἐπ’εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Νεομάρτυρος τῆς Ὕδρας Ἁγίου Κωνσταντίνου.
Μετὰ τὴν λειτουργία ἡ ὁποία ὀργανοῦται ὑπὸ ἐπιτροπῆς τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,θὰ γίνη δεξίωσις εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Μερόπειου Συλλόγου.
Κατὰ τὴν δεξίωσιν αὐτὴ θὰ ὁμιλήσει ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ.Σπύρος Μελὰς μὲ θέμα«Ἡ Ὕδρα καὶ τὰ τέκνα της»


Ὁμοίως τὴν 13ην Νοεμβρίου 1948,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν δημοσίευσε πρόσκληση (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Ἡ ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τελεῖ αὔριον 9.30 πμ τὴν ἑορτὴν τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,διὰ λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῶ Ναῶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκακίων) ὅπου καὶ τὸ παρεκκλήσιον αὐτοῦ αὔριον Κυριακὴν 14ην τρέχοντος καὶ ὥρα 9:30 πμ»Ἀθλοθέτηση Ἰστιοπλοϊκῶν Ἀγώνων εἰς μνήμην Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη καὶ ἔνδοξων Ναυμάχων 1821


Τὴν 13ην Αὐγούστου 1949,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν, συνεργαζόμενη μὲ τὸν Δῆμο Ὕδρας καὶ διάφορους ἄλλους φορεῖς ἀθλοθέτησε τὴν διεξαγωγὴ ἰστιοπλοϊκῶν ἀγώνων εἰς μνήμην τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.Ἡ σχετικὴ ἀναφορὰ δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Ἐμπρός):

«Σήμερον τὴν 8ην πρωϊνὴν γίνεται ἡ ἐκκίνησις τοῦ μεγάλου ἀγῶνος ἱστιοπλοΐας ἀνοικτῆς θαλάσσης εἰς μνήμην τῶν Ναυμάχων 1821 ἀπὸ Φαλήρου εἷς Ὕδραν,τοῦ Ἰστιοπλοϊκοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς διὰ σκαφῶν τύπου ΕΘΕ τῆς δυνάμεως ὅλων τῶν Ὁμίλων,ἀποστάσεως 40 μιλλίων.

Τὰ σκάφη ἀγώνων θὰ συνοδεύση εἰς γενικὴν ἐκδρομὴν μέγας ἀριθμὸς σκαφῶν τῆς δυνάμεως τοῦ ΙΟΠ καὶ τῶν ἄλλων Ναυτικῶν Ὁμίλων ὡς καὶ εἰδικὸν σκάφος μὲ ἐκδρομεῖς.

Ἐπ’εὐκαιρία τῆς εἰς Ὕδραν παρουσίας τῶν σκαφῶν ἀγώνων,θὰ διεξαχθῆ καὶ τοπικὸς ἀγὼν 3 μιλλίων εἰς μνήμην τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη τὴν Κυριακὴν14 τρέχοντος καὶ ὥρας 3:30 μμ ὡς καὶ διαφοραι ἄλλαι ἐκδηλώσεις πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς τιμῆς πρὸς τὰ ἔνδοξα τέκνα τῆς Νήσου.

Ἀθλοθέται τῶν ἀγώνων εἶναι:Τὸ Ὑπουργεῖο Ναυτικῶν,τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας,ὁ Δῆμος Ὕδρας,ὁ Δῆμος Νικαίας,ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς,ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων καὶ ὁ ΙΟΠ»


Τὸ τελετουργικὸ τῶν ἀγώνων περιγράφεται λεπτομερῶς στὸ (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Ἐμπρός,τῆς 12ας Αὐγούστου 1949) στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Αὔριον ἡ Ἐκκίνησις τοῦ Ἀγῶνος Ἱστιοπλοΐας Φαλήρου-Ὕδρας εἰς μνήμην τῶν Ναυμάχων τοῦ 21»

«...Ὅπως καὶ πρὸ ἡμερῶν ἀναγράψαμεν,ὁ Ἰστιοπλοϊκὸς Ὅμιλος Πειραιῶς ἐν συνεργασία μετὰ τῶν Ὑδραϊκῶν σωματείων Ἀθηνῶν-Πειραιῶς,ὀργανώνει ἀπὸ αὔριον καὶ κατὰ τὸ τριήμερον 13,14,15 Αὐγούστου ἀγώνας ἱστιοπλοΐας εἷς Ὕδραν εἷς μνήμην τῶν Ναυμάχων τοῦ 1821 καὶ τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.Οἱ ἀγῶνες τελοῦν ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν προστασίαν τῆς Α.Μ τοῦ Βασιλέως καὶ τὴν ἐπίτιμον προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν.

Κατὰ τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα αὔριον 8ην πρωϊνὴν θὰ γίνη ὁ ἀπόπλους,ἐξ ὅρμου Νέου Φαλήρου τῶν σκαφῶν τῶν ἀγώνων διὰ Ὕδραν.Τὴν ἴδιαν ὥραν θὰ σημειωθῆ ὁ ἀπόπλους καὶ εἰς Ὕδραν δὶ’ἑνὸς κανονιοβολισμοῦ πυροβόλου τοῦ 1821,ἐνῶ συγχρόνως θὰ γίνεται εἰς τὸν ἱστὸν τοῦ Κάστρου τῆς Ὕδρας ἡ ἔπαρσις τῆς Ἐθνικῆς σημαίας,τῆς σημαίας τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Ὕδρας τοῦ 1821 καὶ τοῦ σήματος τοῦ Ὀργανωτοῦ Ἰστιοπλοϊκοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς.

Ὁ τερματισμὸς τοῦ πρώτου σκάφους ἀμφοτέρων τῶν κατηγοριῶν,εἰς Ὕδραν θὰ σημειωθῆ διὰ κανονιοβολισμοῦ,ἐνῶ τὸ σῆμα τοῦ Ὁμίλου τοῦ σκάφους αὐτοῦ θὰ ἐπαίρεται ἐπὶ τῆς κεραίας τοῦ ἱστοῦ ἀγώνων καὶ ἐπὶ τοῦ λιμενοβραχίονος.

Τὴν 8 πμ τῆς Κυριακῆς θὰ γίνη ὁ ἀπόπλους μὲ εἰδικὸν σκάφος ἐκ τοῦ λιμένος Πειραιῶς διὰ τὴν Ὕδραν,τῶν ἐκδρομέων,τὴν 15ην ὥραν ἡ ἐπίδοσις εἰς τὸ προαύλιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ εἰς τοὺς κυβερνήτας τῶν σκαφῶν ἀγώνων μικρᾶς σημαίας τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Ὕδρας τοῦ 1821.

Τὴν 15:15’ ἡ ἔπαρσις τῶν σημαιῶν τούτων ἐπὶ τῶν ἱστῶν τῶν σκαφῶν ἀγώνων.Τὴν15:30’ ἡ ἔναρξις ἀγώνων ἱστιοδρομίας τριγώνου τριῶν ναυτικῶν μιλλίων,εἰς μνήμην Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη,πρὸ τῆς πόλεως τῆς νήσου.Καὶ τὴν 20:30΄ ἡ ἔναρξις ἑνετικῆς ἑορτῆς τῶν σκαφῶν τοῦ Ἰστιοπλοϊκοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς καὶ τῶν συναδέλφων Σωματείων.

Τὴν 10:30’ πμ τῆς Δευτέρας 15 Αὐγούστου θὰ γένη εἰς τὸν Ἱερὸν Βράχον,ὅπου ὁ τάφος τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη,κατάθεσις στεφάνων ὑπὸ τῶν Προέδρων τοῦ Ἰστιοπλοϊκοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς καὶ τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων

Τὴν 1:30 ἀπονομὴ τῶν ἐπάθλων τῶν ἀγώνων καὶ τὴν 16:30’ ἡ ὑποστολὴ σημαίων καὶ σημάτων νικητῶν,ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καὶ ἡ λῆξις τῶν ἀγώνων διὰ κανονιοβολισμοῦ...»


Τὴν 12ην Νοεμβρίου 1950,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν δημοσίευσε πρόσκληση (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,τελεῖ μεθαύριον Τρίτη 9 πμ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πολιούχου τῆς Ὕδρας,Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου
Ἡ ἑορτὴ θὰ γίνη ἐν τῷ Ἱερῶ Ναῶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια) ἔνθα καὶ τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου.»


Ὁμοίως καὶ στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρός) της 13ης Νοεμβρίου 1951 δημοσιεύθηκε ἡ καθιερωμένη πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.

Τὴν 30ην Μαρτίου 1951,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἵδρυση ὀργάνωσης,ἡ ὁποία θὰ εἶχε ὡς στόχο τὴν ἀναζωογόνηση τῆς παρηκμασμένης νήσου Ὕδρας.Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) ἡ ἑξῆς καταχώρηση:


«Ὑδραϊκὴ ὀργάνωσις
Πρωτοβουλία τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων ἱδρυθῆ Ἐφορεία ἐξ ἐπιλέκτων κυριῶν τῆς Ὑδραϊκῆς παροικίας μὲ σκοπὸν τὴν κοινωνικὴν πρόνοιαν,τὴν ἐπαγγελματικὴν μόρφωσσιν τῶν νεανίδων,τὴν στενὴν συνεργασίαν μὲ τὴν ἐν Ὕδρα Τουριστικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἀναζωογόνησιν τῆς κινήσεως τῆς νήσου καὶ γενικώτερον διὰ τὴν προαγωγὴν τῶν ζωτικοτέρων συμφερόντων αὐτῆς»


Τὴν 13ην Μαρτίου 1952 (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) δημοσιεύθηκε ἡ πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς χοροεσπερίδας τοῦ Σωματείου:

«Ὁ χορὸς τῶν Ὑδραίων
Τὸ Σάββατον θὰ δοθῆ εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Ἀκροπὸλ Παλλὰς» ἡ ἐτήσια χοροεσπερὶς τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων ὑπὲρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν αὐτῆς»

Ὁ χορὸς τῆς Ἀδελφότητας διεξήχθη καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος,στὸ ἴδιο ξενοδοχεῖο.


Τὴν 13ην Νοεμβρίου 1952 (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν δημοσίευσε τὴν καθιερωμένη πρόσκληση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνημῆς τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Πανήγυρις Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου
Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τελεῖ τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 14ην καὶ ὥραν 9 ½ πμ πανηγυρικὴν ἑορτὴν εἰς μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια).Τὴν παραμονὴν 13ην τρ.καὶ ὥραν 8:50’ μμ θὰ γίνη εἰδικὴ ἐκπομπὴ διὰ τὸν Ἅγιον ὑπὸ τοῦ Σταθμοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων..»

Ἡ πρόσκληση δημοσιεύθηκε παράλληλα καὶ στὸ (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου:

«Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τελεῖ σήμερον 9:30 μμ πανηγυρικὴν ἑορτὴν εἰς μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια)»


Τὴν 13ην Νοεμβρίου 1954,δημοσιεύθηκε ἡ καθιερωμένη πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Ἐμπρός):

«Ἑορτὴ τῶν Ὑδραίων
Αὔριον Κυριακὴν τελεῖται ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων ἀρχιερατικὴ λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκακίων),ἔνθα καὶ τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου»


Ἀρχαιρεσίες Ἔτους 1955

(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ὀκτώβριος 1955,Ἔτος 15ον Ἄρ.10 (176) σὲλ 243)

Ἐκλογὴ στὴν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν τοῦ Δημητρίου Μαργκούνη (ἀνωτέρου τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ὕδρα ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης Ἀθηνῶν) καὶ τοῦ Νικόλαου Γ.Καλαμακιώτη στὴν θέση τοῦ ταμία.Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1956
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀπρίλιος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.4 (182) σὲλ 98)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.5 (183) σὲλ 102-104)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.6 (184) σὲλ 128)

Πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν σύγκλιση Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτην 24ην Μαΐου 1956,ὥρα Ἑβδόμην μ.μ στὴν αἴθουσα τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:


Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1955

-) Ἔκφραση συλλυπητηριῶν σύσσωμής της Ἀδελφότητας Ὑδραίων γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Στρατάρχου καὶ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρου Παπάγου καὶ τιμητικὴ ἀναφορὰ τῆς συνεισφορᾶς τοῦ ἐκλιπόντος ὑπὲρ τῆς νήσου Ὕδρας,ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε μέσω τῶν ἀποφάσεών του,τὴν παραμονὴ τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας καὶ τὴν ἀνέγερση καταλύμματος γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν περιηγητῶν τῆς νήσου τῆς Ὕδρας.

Σημείωση:Τὴν7ην Αὐγούστου 1954,(Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας Ἐμπρὸς) εἶχε δημοσιευθεῖ ἡ συνάντηση ἀντιπροσωπείας Ὑδραίων μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλέξανδρο Παπάγο:

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως στρατάρχης Παπάγος ἐδέχθη χθὲς τὸν νέον ὑποδιοικητὴν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος καὶ Ἀθηνῶν κ.Παρασκευόπουλον,τὸν Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου κ.Δασκαλάκην καὶ ἐπιτροπὴν Ὑδραίων»


(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ὀκτώβριος 1955,Ἔτος 15ον Ἄρ.10 (176) σὲλ 224)

Σημείωση:Στὸ Πρακτικό της 24ης Ὀκτωβρίου 1955 καταχωρήθηκε ὁ ἐπικήδειος λόγος τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν Παντελῆ Κουντουριώτη ἐπὶ τοῦ θανάτου τοῦ Στρατάρχου Ἀλέξανδρου Παπάγου.Στὸ τέλος τῆς συνεδριάσεως ἐλήφθησαν οἱ ἑξῆς ἀποφάσεις:

«...Τὸ Συμβούλιον μετὰ τὴν ἀνωτέρω ὁμιλίαν τοῦ κ.Προέδρου αὐτοῦ ψηφίζει:
1)Ὅπως ἡ ὁμιλία αὐτὴ ὑποβληθῆ εἰς τὴν ἐρίτιμον χήραν Κυρίαν Μαρίαν Ἀλεξάνδρου Παπάγου.
2) Ὅπως εἰς μνήμιν τοῦ Στρατάρχου Παπάγου διατεθῆ ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τὸ ποσὸν τῶν δρ.2.500,00 πρὸς τὸ Γυμνάσιον Ὕδρας διὰ τοὺς ἀπόρους μαθητᾶς
3) Ὅπως ἡ ἀνωτέρω ὁμιλία μετὰ τοῦ ψηφίσματος τῆς Ἀδελφότητος δημοσιεύθη εἰς τὸ μηνιαῖον Περιοδικὸν τῆς νήσου μας «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»

-) Ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν διὰ τὴν στήριξη τῶν προσπαθειῶν τοῦ Διοικητῆ τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας κ.Θεόφιλου Μωραΐτη διὰ τὴν παραμονὴ τῆς Σχολῆς στὴν Ὕδρα.Δία τὸν σκοπὸ αὐτό,ἡ Ἀδελφότητα ἐνέκρινε τὴν δωρεὰ χρηματικοῦ ποσοῦ 4.000,00 δραχμῶν καθὼς καὶ τὴν δωρεὰ παιγνίου ἐπιτραπέζιας ἀντισφαίρισης ἀξίας 2.800,00 δραχμῶν γιὰ τὴν ψυχαγωγία τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς.

-) Εἰσήγηση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν περὶ τῆς ἐπέκτασης τοῦ νεοϊδρυθέντος ξενοδοχειακοῦ καταλύμματος (λόγω περιορισμένου ἀριθμοῦ κλινῶν) στὸ οἰκόπεδο τοῦ Ἀρχοντικοῦ Γεωργίου Δήμα Βούλγαρη.Ἰδιαίτερη μνεία ἀποδόθηκε στὴν Κυρία Ἑλένη Π.Κουντουριώτη,χήρα Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη,διότι συνέβαλλε τὰ μέγιστα στὴν εὔρρυθμη λειτουργία τοῦ νέου ξενοδοχείου.

Παράλληλα,στὰ πλαίσια τῆς Περιηγητικῆς ἀνάπτυξης τῆς νήσου,ἡ Ἀδελφότητα συνέβαλλε ἐπίσης στὴν λειτουργία παραλιακοῦ ἐστιατορείου «Ρουμπίνι»καὶ στὴν χορηγία 2.100,00 δραχμῶν γιὰ τὴν διαφήμιση τῆς νήσου Ὕδρας σὲ Εὐρωπαϊκὸ διαφημιστικὸ περιοδικό.

-) Ἀγορὰ τεσσάρων ἀργαλειῶν παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἀπὸ τὰ κέρδη τοῦ ἐν Ὕδρα πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.

-) Κατασκευὴ μικροῦ μώλου στὴν παραλία Αὐλάκι.

-) Χρηματικὴ ἐνίσχυση (πληρωμὴ διδάκτρων καὶ ἀγορὰ βιβλίων)τῶν ἐπιμελῶν Ὑδραίων Σπουδαστῶν τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν.

Στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Δεκέμβριος1955,Ἔτος 15ον Ἄρ.12 (178) σὲλ 293) δημοσιεύεται δωρεὰ τῆς ἐν Ἀθῆναι Ἀδελφότητας τῶν Ὑδραίων (3.000,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῶν ἀπόρων συμπολιτῶν σπουδαστῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

-) Δωρεὰ (2.500,00 δραχμῶν) ὑπὲρ Γυμνασίου Ὕδρας

-) Ἀγορὰ ἐπίπλων (καθισμάτων) γιὰ τὸ Ἐντευκτήριο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως τῆς Ἐργαζόμενης Νεολαίας Ὕδρας.

-) Συνοπτικὴ ἀναφορὰ τῶν κυριότερων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὶς ὁποῖες παρευρέθηκαν τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν.

(Ἑορτὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ Ἑορτὴ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀθηνῶν (χοροστατοῦντος τοῦ Πανοσολογιοτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφάνιου Καλαφάτη))

-) Τιμητικὴ μνεία γιὰ τὴν ἐκλογὴ στὴν θέση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ὑδραίου Δωρόθεου Κοταρᾶ.


(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀπρίλιος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.10 (182) σὲλ 80-97)

Σημείωση:Τὴν 27ην Μαΐου 1956,ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν, ἀπαρτιζομένης ἀπὸ τοὺς Παντελῆ Κουντουριώτη, Δημήτριο Μαργκούνη,Κωνσταντῖνο Τζάθα,Ἀντώνιο Μανίκη καὶ Γεώργιο Ἰω.Σαχίνη ἐπισκέφθηκε τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας Δωρόθεο Κοταρὰ ὑποβάλλοντας τὰ συγχαρητήριά της.

Τὴν 30η Μαρτίου 1956,ἡ Ἀδελφότητα ἀπέστειλε τὸ κάτωθι συγχαρητήριο τηλεγράφημα:


«..Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Κύριον Δωρόθεον.

Κοινὴ γενέτειρα Ὕδρα σεμνύνεται ἐν ἀγαλλιάσει ὅτι ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία ἐξέλεξεν ὡς Προκαθήμενον πάσης Ἑλλάδος τὸ πάνσεπτον καὶ φωτισμένον πρόσωπόν Σας,σεμνὸν καὶ σοφὸν τέκνον τῆς ἱστορικῆς ἰδιαιτέρας μᾶς Πατρίδος.Ὑποβάλλει εὐσεβάστως διάπυρα συγχαρητήρια διὰ τὸ καλόν της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἐθνικῶν αὐτῆς διεκδικήσεως.
Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων.
Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Μαργκούνης»


Β)Ἀπολογισμὸς χρηματικῆς διαχειρήσεως & Ἀνάγνωση ἐκθέσεως τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς

Γ) Ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν διετία 1956-1957

Ὡς μέλη ἐκλέχθηκαν οἱ ἑξῆς:

Παντελὴς Κουντουριώτης (Πρόεδρος)Δημήτριος Ζαραφωνίτης (Ἀντιπρόεδρος),Κωνσταντῖνος Τζάθας (Ἀντιπρόεδρος),Δημήτριος Μαργκούνης (Γενικὸς Γραμματεύς),Νικόλαος Καλαμακιώτης (Ταμίας) καὶ Σύμβουλοι Ἐλευθέριος Καλίτσας, Ἀντώνιος Μανίκης, Δημήτριος Νικολαΐδης,Κωνσταντῖνος Παντελάκης,Ἰωάννης Ἃ Ρωσσώνης,Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης,Ἀνδρέας Δημητριάδης.

Στὴν Γενικὴ Συνέλευση παρευρέθησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Παντελὴς Κουντουριώτης,ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Γκίκας Κουλούρας καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος Κωνσταντῖνος Τζάθας.Ἀπουσίαζε διὰ λόγους ἀσθενείας ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Μαργκούνης.


Στὴν ὁμιλία τοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης ἐξῆρε τὴν Κυρία Ἑλένη Κουντουριώτη (χήρα Ναυάρχου) γιὰ τὴν φιλανθρωπική της δράση,τὸν Γενικὸν Διευθυντὴ τῶν Δημοσίων Ἔργων Δημήτριο Βασιλείου καὶ τὸν Ναύαρχο-πρώην Βουλευτὴ Ὕδρας- Στέλιο Καναβαριώτη γιὰ τὴν προώθηση καὶ διατύπωση τῶν αἰτημάτων τῆς νήσου Ὕδρας γιὰ τὴν διενέργεια ἔργων κοινῆς ὠφέλειας,τὸν Βασιλικὸ Ναύσταθμο γιὰ τὴν κατασκευὴ μεγάλης Ἐπαναστατικῆς Σημαίας τῆς νήσου Ὕδρας γιὰ τὴν δωρεά της στὴν Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ Ὕδρας καὶ τὸν Δημήτριο Ζαραφωνίτη γιὰ τὴν συμβολή του στὴν περάτωση σημαντικῶν ἔργων ὀδοποιΐας τῆς νήσου Ὕδρας.

Παράρτημα: Τὴν 31ην Μαρτίου 1956 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀπρίλιος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.4 (182) σὲλ 90) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ «Ἀκροπὸλ Παλλάς».Ἡ ἐπιτυχία τοῦ χοροῦ ἀποδόθηκε στὴν ἄοκνη συνεισφορὰ τῶν Κυριῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σωματείου.Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἀναφέρει τὰ ἑξῆς ὀνόματα:

«..Ἐπὶ κεφαλῆς σελαγίζει τὸ ὄνομα τῆς ἐπιτίμου Προέδρου,τῆς ἐριτίμης κυρίας Ἑλένης Παύλου Κουντουριώτη καὶ ἀκολουθοῦν κατ’ἀλφαβητικὴν σειρὰν καὶ τάξιν Μελχισεδὲκ τὰ ὀνόματα τῶν κυρίων Ἀναστασιάδου Ἔφης,Βελλῆ Χάρης,Γερμανοῦ Μαρίνας,Δημητριάδου Βιργινίας,Ζάκκα Πολυξένης,Ζαραφωνίτου Μαρίας,Καλλέργη Μαρίας,Καλλίτσα Μαρίκας, Καναβαριώτη Καίτης,Καραγιάννη Πάτρας,Καραγιάννη Πόλυς,Κατράκη Κικής,Κιοσσὲ Μπέμπας,Κομνηνοῦ Ἁγνῆς,Κουλούρα Ἕλλης,Κουντουριώτη Φρόσως,Λιακοπούλου Μαριλένας,Μαντζίνη Μαρίας,Μαργκούνη Δέσποινας,Μυρίκλη Μπήλιως,Νεύρου Βάσως, Νικολακοπούλου Ματθίλδης,Παντελάκη Λιλίκας,Παούρη Αἰκατερίνης,Παπαλεονάρδου Εἰρήνης,Σαχίνη Εὐαγγελίας,Τζάθας Μαρίας,Χαραμῆ Ἀγγέλας,Χρυσικοῦ Νίνον καὶ διδὸς Σπηλιοπούλου Λέλας..»

Σημαντικὴ ἦταν ἡ συνεισφορὰ τῆς κυρίας Μαρίκας Καλλίτσα στὴν ἐπιτυχῆ λαχειοφόρο ἀγορὰ τῆς χοροεσπερίδος.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ὁ Δήμαρχος Πειραιῶς Δημήτριος Σαπουνάκης,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Περικλῆς Σεφεριάδης,ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Μιχαὴλ Σαγόνιας,ὁ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Ζάκκας καὶ ὁ Βουλευτὴς Πειραιῶς Εὐάγγελος Σαββόπουλος.


Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1957
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀπρίλιος 1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.4 (194) σὲλ 89)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.5 (195) σὲλ 125-126)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.6 (196) σὲλ 144-146)


Πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν σύγκλιση Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτην 9ην Μαΐου 1957.Τελικὰ ἡ Γενικὴ Συνέλευση συνῆλθε τὴν 24ην Μαΐου 1957 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1956

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Δημήτριος Μαργκούνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη.

-) Τιμητικὴ ἀναφορὰ διὰ τὴν ἐκλογὴ στὴν θέση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ὑδραίου Δωρόθεου Κοταρᾶ.

-) Ἔκφραση συλλυπητηριῶν σύσσωμής της Ἀδελφότητας Ὑδραίων γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ,Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου & Δημάρχου Ὕδρας Ἀντωνίου Λιγνοῦ.


Στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος 1956,Ἔτος 17ον Ἄρ.7 (185) σὲλ 185)δημοσιεύθηκε ψήφισμα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἐπὶ τοῦ θανάτου τοῦ Δημάρχου Ἀντωνίου Λιγνοῦ:

«..Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,συνελθὸν ἐκτάκτως,ἐπὶ τὴ θλιβερὰ ἀγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Ἀντωνίου Λιγνοῦ,ἀνδρὸς τιμήσαντος τὴν ἰδιατέραν αὐτοῦ πατρίδα Ὕδραν καὶ ἀναλώσαντος τὴν ζωὴν τοῦ εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν αὐτῆς

Ψηφίζει
1)Νὰ μεταβῆ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀδελφότητος εἰς Ὕδραν καὶ νὰ παραστὴ κατὰ τὴν κηδείαν αὐτοῦ.
2) Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος ν’ἀποχαιρετίση τὸν τετιμημένον νεκρὸν ἐξ ὀνόματος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων.
3)Νὰ κατατεθῆ στέφανος ἐπὶ τῆς σοροῦ του
4)Θεσπίζει,εἰς μνήμιν του,ἐτήσιον χρηματικὸν βραβεῖον ἐκ δρχ.1000,ἀπονεμόμενον εἰς τὸν πρωτεύοντα μαθητὴν ἢ μαθήτριαν τῆς τελευταίας τάξεως τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας.
5) Ν’ἀποσταλοῦν συλληπητήρια γράμματα εἰς τοὺς οἰκείους του μεταστάντος καὶ
6) Νὰ δημοσιευθῆ τὸ παρὸν διὰ τοῦ τύπου.

Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης
Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Π.Μαργκούνης
Τὰ μέλη:Δημήτριος Ζαραφωνίτης,Νικόλαος Καλαμακιώτης,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης,Δημήτριος Νικολαΐδης,Κωνσταντῖνος Ι.Παντελάκης,Ἰω.Α.Ρωσσώνης,Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης,Κωνσταντῖνος Ι.Τζάθας..»

-) Θέσπιση ἐτήσιου ἀριστείου 1.000,00 δραχμῶν εἷς μνήμιν Ἀντωνίου Λιγνοῦ.

Ἡ θέσπιση τοῦ συγκεκριμένου ἀριστείου ὑπὲρ τοῦ πρωτεύοντος μαθητοῦ ἢ μαθήτριας τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας εἶχε δημοσιευτεῖ στὸ Τεῦχος (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος 1956, Ἔτος16ον Ἄρ.7 (185) σὲλ 163)

Παράρτημα:Τὸ πρῶτο ἀριστεῖο τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,εἷς μνήμιν τοῦ Δημάρχου Ἀντωνίου Λιγνοῦ, ἀπονεμήθηκε στὴν μαθήτρια Ἀλεξάνδρα Πάντ.Τζίρμπη (σχολικὸ ἔτος 1955-1956)(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Δεκέμβριος 1956 ,Ἔτος 16ον Ἄρ.12 (190) σὲλ 267) τὴν Κυριακὴ 9ην Νοεμβρίου 1956,στὸ Σαχτούρειο Γυμνάσιον Ὕδρας στὰ πλαίσια τιμήτικης ἐκδήλωσης εἰς μνήμιν τοῦ Ἀντωνίου Λιγνοῦ.

Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Περικλῆς Σεφεριάδης,ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Μιχαὴλ Καλαφάτης,ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου Χρῆστος Εὐαγγελάτος καὶ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Κοτομάτης.
Τὴν Ἀδελφότητα ἐκπροσώπησε ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης,ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Μαργκούνης καὶ ὁ Σύμβουλος καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» Ἀντώνιος Μανίκης.

Κατὰ τὸ ἔτος 1958,τὸ ἀριστεῖο ἀπονεμήθηκε στὴν μαθήτρια Ζωὴ Γεωργίου Τσιγκάρη (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἰούλιος1959 ,Ἔτος 19ον Ἄρ.7 (221) σὲλ 151)


Τὸ 1959,τὸ ἀριστεῖο ἀπονεμήθηκε στὴν μαθήτρια Βασιλικὴ Γεωργίου Καλογιάννη (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960 ,Ἔτος 20ον Ἄρ.6-7 (232-233) σὲλ 122)

Τὸ 1960,ἀριστεῖα ἀπονεμήθηκαν στὶς μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου Κικῆ Γ.Καλογιάννη (1958-1959) καὶ Ἑλένη Λουκᾶ Κοτρώνη (1959-1960) διὰ χειρὸς τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀδελφότητας Κωνσταντίνου Τζάθα


Λεπτομερῆ περιγραφὴ τῆς τελετῆς ἀπονομῆς τῶν ἀριστείων εἰς μνήμιν τοῦ Δημάρχου Ἀντωνίου Λιγνοῦ παρατίθεται ἐπίσης στὸ Τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Νοέμβριος 1963,Ἔτος 23ον Ἄρ.11 (273) σὲλ 241).

Στὴν συγκεκριμένη τελετὴ ἀπονεμήθηκαν ἀριστεῖα (1.000,00δραχμῶν) στὶς ἀριστοῦχες μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας (Μαρίνα Κουκουδάκη(1961-1962) καὶ Εὐθυμία Μπίκου (1962-1963).Κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τῶν ἀριστείων,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἀνεγνῶσε τὴν ἑξῆς ἐπιστολή:

«...Δεσποινὶς
Τὸ ἡμέτερον Διοικητικὸν Συμβούλιον,ὡς γνωστόν,ἀποδίδον φόρον τιμῆς πρὸς τὸν ἀοίδιμον ἄνδρα καὶ πρόκριτον Ὑδραῖον Ἀντώνιον Λιγνόν,ἅμα τῷ θανάτω του,συνελθὸν ἐκτάκτως,μεταξὺ τῶν ἄλλων τιμητικῶν ἀποφάσεων διὰ τὸν ἐκλιπόντα,ἠθλοθέτησεν ἐτήσιον χιλιόδραχμον ἔπαθλον διὰ τὸν ἑκάστοτε πρωτεύοντα ἀπόφοιτον Γυμνασίου Ὕδρας.Δία τὸ σχολικὸν ἔτος ἡ τιμητικὴ ὡς ἄνω διάκρισις ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου εἰς ὑμᾶς καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν σας ἀπονέμει ἡ Ἀδελφότης μας τὸ ἐκ δραχμῶν 1.000 ἀθλοθετηθὲν βραβεῖον,ἐλπίζουσα ἀφοῦ σᾶς συγχαρῆ ἐγκαρδίως διὰ τὴν ἐπιτυχίαν σας,ὅτι καὶ ὁ μετέπειτα βίος σας θὰ στέφεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιτυχίας διὰ τὸ καλὸ τόσον ὑμῶν καὶ τῆς ἀξιοτίμου οἰκογενείας σας,ὅσον καὶ τῆς ἰδιατέρας ἀγαπητῆς μας πατρίδος Ὕδρας.
Μετὰ πατριωτικῶν χαιρετισμῶν
Ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης»


-) Συναινετικὴ πρόταση τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀνέγερση προτομῆς τοῦ Δημάρχου, Ἀκαδημαϊκοῦ& Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὕδρας Ἀντωνίου Λιγνοῦ.

-) Ἐνέργειες τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας διὰ τὴν παραμονὴ τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων στὴν Ὕδρα.

-) Συμμετοχὴ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν ἀποπεράτωση τῶν λιμενικῶν ἔργων καὶ ἔργων ὀδοποιΐας στὴν Ὕδρα.Στὴν ἐκτέλεση τῶν ἔργων ὀδοποιΐας ἐργάσθηκαν συστηματικὰ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Δημήτριος Ζαραφωνίτης καθὼς καὶ οἱ Δημήτριος Βασιλείου καὶ Διονύσιος Παπαλεονάρδος.

-) Ἵδρυση κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ὑδραίων Ἐμπόρων Νικολάου Πινότση καὶ Δαμιανοῦ Στρουμπούλη.

-) Ἐνέργειες διὰ τὴν περιηγητικὴ ἀνάπτυξη τῆς νήσου Ὕδρας.

Συγκεκριμένα ἐπισημαίνεται ἡ συνεισφορὰ τῆς Ἀδελφότητας στὴν λειτουργία τοῦ ξενοδοχείου καὶ τοῦ κολυμβητηρίου στὴν «Θέση Σπηλιὰ Μπαϊράμη».Εἰδικότερα γιὰ τὸ κολυμβητήριο,τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ναυτικοῦ ἀπεφάσισε,κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ κ.Λάππα καὶ τοῦ Πλοιάρχου Β.Ν Δημητρίου Κιοσσέ, τὴν ὁριοθέτηση τῆς κολυμβητικῆς περιοχῆς μέσω συρματοπλέγματος,ἐνῶ ἡ Ἀδελφότητα ἐπέτυχε τὴν κατασκευὴ ἀποδυτηρίου (πλησίον Περιπτέρου) γιὰ τοὺς λουόμενους τῆς περιοχῆς.(Ἀνάλογες δράσεις ἀποφασίστηκαν καὶ γιὰ τὶς παραλίες τῆς Συνοικίας Καμινίου).

Ἐπίσης ἡ Ἀδελφότητα συνέβαλλε στὴν διαφήμιση τῆς νήσου Ὕδρας μέσω τῆς δημοσιεύσεως τριῶν ἐγχρώμων φωτογραφιῶν στὸν ὁδηγὸ τῆς Γαλλικῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας «Air France».

Παράλληλα,ἡ ἄοκνη ἐργασία τῶν κυριῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ὑπὸ τῆς ὁδηγίες τῆς Κυρίας Ἑλένης Κουντουριώτη,εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν προβολὴ καὶ δίαδοση τῶν πατροπαράδοτων Ὑδραϊκῶν προϊόντων.

Τέλος,ἡ Ἀδελφότητα Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὑδραϊκὸ Σύνδεσμο Πειραιῶς ἀπεφάσισε τὴν δημιουργία-λειτουργία Ἀποθήκης Πάγου κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες διὰ τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας.


-) Ἀπόφαση περὶ πωλήσεως τῶν ἀργαλειῶν (ἀγοράσθηκαν τὸ προηγούμενο ἔτος) ἕνεκα τῆς ἀδιαφορίας τῶν νεαρῶν κοριτσιῶν νὰ ἐκμάθουν τὴν ὑφαντικὴ τέχνη.

-) Ἀπόφαση οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τῶν ἀπόρων σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (πληρωμὴ διδάκτρων καὶ ἀγορὰ βιβλίων).

Συγκεκριμένα,στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Μάρτιος 1956,Ἔτος 16ον Ἄρ.3 (181) σὲλ 75 )δημοσιεύεται δωρεὰ τῆς ἐν Ἀθῆναι Ἀδελφότητας τῶν Ὑδραίων (1.300,00 δραχμῶν) διὰ τὴν πληρωμὴ τῶν διδάκτρων ἀπόρου Ὑδραίου Σπουδαστῆ.

-) Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τῆς ἐτήσιας χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν:

«..Αἳ καθαραὶ εἰσπράξεις ἓξ εἰσιτηρίων ἀνῆλθον εἰς τὸ ποσὸν τῶν δρχ15.426
Αἳ δὲ τοῦ λαχείου εἰς δρχ 16.370.
Ἤτοι καθαραὶ εἰσπράξεις ἐν συνόλω δρχ 31.796..»

-) Ἐπισημοποίηση καὶ ὡρίμανση τῆς σκέψεως γιὰ τὴν ἀγορὰ γραφείων γιὰ τὶς ἀνάγκες λειτουργίας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.


Β)Ἀπολογισμὸς χρηματικῆς διαχειρήσεως & Ἀνάγνωση ἐκθέσεως τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς

Τὴν ἔκθεση ἀνέγνωσε ὁ ταμίας τῆς Ἀδελφότητας Νικόλαος Καλαμακιώτης.

Στὴν ὁμιλία τοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν θλίψη του γιὰ τὴν ἀπουσία (λόγω ἀσθενείας) τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Γκίκα Κουλούρα,ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες της πρὸς τὴν Κυρία Βέρα Ἄθ.Κουλούρα γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας της γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἀδελφότητας.


Κατόπιν ὁ Πρόεδρος ἐξῆρε γιὰ τὴν φιλανθρωπική τους δράση,τὴν Κυρία Ἑλένη Κουντουριώτη (Χήρα Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη) καὶ τὶς Κυρίες τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας Ἔφη Ἀναστασιάδου,Νίτσα Γερμανοῦ,Βιργινία Ἄν.Δημητριάδου,Μαρία Ζαραφωνίτου,Μαρία Καλλέργη,Πάτρα Καραγιάννη,Μαρίκα Καλλίτσα, Ἕλλη Γκ.Κουλούρα,Λιλὴ Κ.Παντελάκη,Λέλα Σπηλιοπούλου,Ἑλένη Σούλια,Μαρία Κ.Τζάθα καὶ Μαίρη Σούλια.


Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐξέφρασε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν Φιλυδραϊκὴ τοὺς στάση πρὸς τοὺς Δημήτριο Βασιλείου,Περικλῆ Βυζάντιο, Δημήτριο Ζαραφωνίτη,Δημήτριο Κιοσσέ,Γεώργιο Κοσμᾶ,Παναγιώτη Μανουηλίδη,Παῦλο Μυλωνά,Διονύσιο Παπαλεονάρδο,Θεόφιλο Σαραντόπουλο,Ἄγγελο Σπάχη καὶ Κωνσταντῖνο Σπηλίοπουλο.

Παράρτημα: Τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1957 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Φεβρουάριος 1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.2 (192) σὲλ 31-32) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχεῖο«Ἀκροπὸλ Παλλάς».


Ὁ χορὸς ἐσημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία.Κορυφαία στιγμὴ ἡ παρουσίαση νησιωτικῶν καὶ λαϊκῶν παραδοσιακῶν χορῶν ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ συλλόγου τῆς Δώρας Στράτου (ἀπὸ γιαγιὰ Ὑδραία).Ἡ ἐπιτυχία τῆς χοροεσπερίδας ἀποδόθηκε στὴν ἄρτια ὀργάνωση τῶν Κυριῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σωματείου:

«..Ἐπὶ κεφαλῆς ἵσταται ἡ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐρίτιμος Κυρία Ἑλένη Παύλου Κουντουριώτη ἡ ὁποία καὶ ἐλάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία τῆς τὴν Χοροεσπερίδα.Καὶ ἀκολουθοῦν αἳ Κυρίαι Ἀναστασιάδου Ἔφη,Βελλὴ Χάρη,Γερμανοῦ Νίτσα, Δημητριάδου Βιργινία,Ζάκκα Πολυξένη,Ζαραφωνίτου Μαρία,Καλαμακιώτου Ἑλένη, Καλλέργη Μαρία,Καλλίτσα Μαρίκα,Κιοσσὲ Μπέμπα,Κομνηνοὺ Ἁγνή,Κουλούρα Ἕλλη, Κουντουριώτη Φρόσω,Μαργκούνη Δέσποινα,Νικολαΐδου Τάση,Ὀκάφρεϋ Μπήλιω, Παντελάκη Λιλίκα,Παούρη Αἰκατερίνη,Ρωσσώνη Ἑλένη,Σπηλιοπούλου Λέλα,Τζάθα Μαρία,Χαραμὴ Ἀγγέλα..»

Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Δημήτριος Ἀλιπράντης,ὁ Δήμαρχος Πειραιῶς Δημήτριος Σαπουνάκης,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Περικλῆς Σεφεριάδης,,ὁ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Ζάκκας καὶ οἱ Βουλευτεὺς Πειραιῶς Εὐάγγελος Σαββόπουλος καὶ Παῦλος Ντεντιδάκης καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Δ.Ρεδιάδης.

Σημείωση: Σύμφωνα μὲ τὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) τῆς 12ης Φεβρουαρίου 1957,ὁ χορὸς τῆς Ἀδελφότητας διεξήχθη κατὰ τὸν μήνα Φεβρουάριο:

«Τὸ προσεχὲς Σάββατον καὶ ὥραν 9 μμ θὰ δοθῆ εἰς τὸ «Ἀκροπὸλ Παλλὰς» ὁ χορὸς τῆς «Ἀδελφότητος Ὑδραίων».Αἳ εἰσπράξεις θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ φιλανθρωπικῶν σκοπῶν καὶ ἄλλων κοινωφελῶν ἔργων εἷς Ὕδραν»Ψήφισμα Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν διὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δωροθέου Κοταρᾶ:

(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.7 (197) σὲλ 158)

Τὴν 27ην Ἰουλίου 1957, ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἐξέδωσε διὰ τὸν θάνατο Ὑδραίου Ἀρχιεπισκόπου Δωρόθεου Κοταρᾶ τὸ ἑξῆς ψήφισμα:

«...Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,συνελθὸν εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν ἐπὶ τῷ θλιβερῶ ἀγγέλματι τοῦ θανάτου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

ΔΩΡΟΘΕΟΥ

σοφοῦ καὶ σεμνοῦ τέκνου τῆς ἰδιαιτέρας μᾶς πατρίδος,προσενεγκόντος μεγίστας ὑπηρεσίας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Ἔθνος μας,ἐκφράζει τὴν βαθυτάτην θλίψιν καὶ ψηφίζει:
1) Νὰ ἐκφρασθοῦν τὰ συλληπητήρια εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν οἰκογένειαν τοῦ μεταστάντος
2) Νὰ παρακολουθήση σύσσωμον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὴν κηδείαν αὐτοῦ
3) Ἀντὶ στεφάνου νὰ διατεθῆ ποσὸν δρχ 2.000,00 ὑπὲρ φιλανθρωπικῶν σκοπῶν
4) Νὰ δημοσιευθῆ τὸ παρὸν διὰ τοῦ τύπου

Ἐν Ἀθήναις τὴ 27η Ἰουλίου 1957
Ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Μαργκούνης..»


Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1959
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.6 (220) σὲλ 147)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.7 (221) σὲλ 151-154)

Σύγκλιση Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν τὴν Τρίτην 30ην Μαΐου 1959 στὴν αἴθουσα τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1958

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη.

-) Ἐνέργειες ποὺ ἀνέλαβε ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὰ πλαίσια τῆς προσπάθειας προβολῆς καὶ ἀνάπτυξης τοῦ Περιηγητισμοῦ τῆς νήσου Ὕδρας:

Ἀρχικῶς,ἐκδόθηκαν εὐχετήριες κάρτες μὲ ἀπεικονίσεις τῆς νήσου Ὕδρας,τις ὁποῖες φιλοτέχνησε ὁ Ὑδραῖος καλλιτέχνης Ἄγγελος Σπαχής.

Ἐπίσης,ἡ Ἀδελφότητα μερίμνησε στὴν διαρρύθμιση τοῦ χώρου τοῦ Κολυμβητηρίου τῆς Σπηλίας γιὰ τὴν καλύτερη πρόσβαση τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ στὴν τοποθέτηση σημαντήρων γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν λουομένων.(Σημαντικὴ ἦταν ἡ συνεισφορὰ τοῦ Ὑδραίου Ὑποναυάρχου Β.Ν Δημητρίου Κιοσσὲ στὴν τοποθέτηση τῶν σημαντήρων).

Παράλληλα ἐξακολούθησε ἡ λειτουργία τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου κειμηλίων τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,παρὰ τὸν θάνατο τῆς ἐπικεφαλῆς Ἑλένης Κουντουριώτη. Εὔσημα γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Πρατηρίου ἀπονεμήθηκαν στὶς κυρίες Μαρία Καλλέργη, Ὀδέττη Μπουντούρη καὶ Φρόσω Κουντουριώτη.


Σημείωση:Ἐπὶ τοῦ ἀγγέλματος τοῦ θανάτου τῆς Ἑλένης Κουντουριώτη, ήρας του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν προχώρησε στὴν ἔκδοση τοῦ συγκεκριμένου ψηφίσματος (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Νοέμβριος 1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.7 (201) σὲλ 256):


«...Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἓν Ἀθήναις συνελθὸν ἐκτάκτως ἐπὶ τῷ θλιβερῶ ἀγγέλματι τοῦ θανάτου τῆς σεβαστῆς Ὑδραίας Δεσποινῆς ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ συζύγου τοῦ ἐνδόξου της Ὕδρας Ναυάρχου,διαπρεψάσης ἐν ἀρετή,ἀξιοπρέπεια καὶ κοινωνικὴ δράσει
Ψηφίζει
1)Νὰ παρακολουθήση τὸ Συμβούλιον τὴν κηδείαν αὐτῆς
2)Νὰ διατεθοῦν εἰς μνήμην αὐτῆς δραχμαὶ 1.000,00 ὑπὲρ φιλανθρωπικῶν ἐν Ὕδρα σκοπῶν
3)Νὰ ἐκφρασθοῦν τὰ συλληπητήρια τῆς Ἀδελφότητος εἰς τοὺς οἰκείους αὐτῆς
4)Νὰ δημοσιευθῆ τὸ παρὸν διὰ τοῦ Τύπου
Ἐν Ἀθήναις τὴ 7η Νοεμβρίου 1957
Ὁ Ἀντιπρόεδρος Κωνσταντῖνος Ι.Τζάθας
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Μαργκούνης..»

Τέλος ἡ Ἀδελφότητα προχώρησε στὴν ἀγορὰ πενήντα ἀντιτύπων πρὸς διανομὴ τοῦ βιβλίου «Ταξείδι στὴν Ὕδρα»,τοῦ συγγραφέως Ἰωάννη Μύρικλη.

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καὶ πρωτευόντων μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας (πληρωμὴ διδάκτρων) καὶ τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.


Στὸ τέυχος τοῦ περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Μάρτιος 1957,Ἔτος 17ον Ἄρ.3 (193) σὲλ 74)δημοσιεύεται δωρεὰ τῆς ἐν Ἀθῆναι Ἀδελφότητας τῶν Ὑδραίων (2.000,00 δραχμῶν) διὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων ὑπὲρ τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας,δωρεὰ (1.000,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῆς Χριστιανικῆς Κίνησης Γυναικὼν καὶ τέλος,δωρεὰ (1.150,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῶν ἀναξιοπαθούντων κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας.


-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας

-) Χορηγία 5.000,00 δραχμῶν τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Μιαούλεια 1958»

-) Ἀγορὰ προτομῆς τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτη,κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητας,βάσει τῆς προτάσεως τοῦ τέως Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Δημητρίου Μαργκούνη.Στόχος τῆς Ἀδελφότητας εἶναι ἡ τοποθέτηση τῆς προτομῆς τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἀρχοντικοῦ του Λαζάρου Κουντουριώτη,ὑπὸ τὴν μέριμνα τοῦ Φιλυδραίου ἀρχαιολόγου Γιάννη Μηλιάδη.

Παράλληλα ἀναφέρθηκε πὼς διεξάγονται συντονισμένες προσπάθειες μὲ τὸ ἀδελφὸ Σωματεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς γιὰ νὰ τελεσφορήσει καὶ τὸ θέμα τῆς τοποθέτησης τῆς προτομῆς τοῦ Ὑδραίου Προκρίτου Ἀντωνίου Λιγνοῦ στὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας.

-) Ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ συντήρηση τῆς κεντρικῆς θύρας τοῦ Ἀρχοντικοῦ του Γεώργιου Δήμα Βούλγαρη,ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Ζωγράφου Περικλῆ Βυζάντιου.

Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους
Τὴν ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ ἀνέγνωσε ὁ ταμίας τῆς Ἀδελφότητας Νικόλαος Καλαμακιώτης.

Κατὰ τὴν ὁμιλία του,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν,Παντελὴς Κουντουριώτης ἀρχικὰ τιμῆσε τὸν ἐκλιπόντα (θανόντα κατὰ τὸ ἔτος1958) Ἐπίτιμο Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας Γκίκα Κουλούρα.

Ἐν συνέχεια,ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τὶς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας πρὸς τὸν παραιτηθέντα (λόγω ἐπαγγελματικοῦ φόρτου) –κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος-Γενικὸ Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητας Δημήτριο Μαργκούνη καλοσωρίζοντας παράλληλα τὸν Γεώργιο Ἰωάννου Σαχίνη στὴν ἀνάληψη τῶν νέων καθηκόντων του.


Τέλος ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης,ἐκθείασε τὸ ἔργο ποὺ διετέλεσαν οἱ κυρίες τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σωματείου,ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐπιτυχῆ τέλεση τῆς ἐτήσιας καθιερωμένης χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας,ἐνῶ στὸν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας του, εὐχαρίστησε τὴν κυρία Βέρα Ἀθανασίου Κουλούρα γιὰ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας της γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.


Στὶς διεργασίες τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως παρέστη ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου Χρῆστος Εὐαγγελάτος.


Παράρτημα: Τὴν 8ην Μαρτίου 1959 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάρτιος 1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.3 (217) σὲλ 71-32)(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.7 (221) σὲλ 152) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχεῖο «Ἀκροπὸλ Παλλάς».


Ἡ πρόσκληση τῆς χοροεσπερίδας δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) τὴν 4ην Μαρτίου 1959:

«Τὴν 8 Μαρτίου εἰς τὰς αἴθουσας τοῦ ξενοδοχείου «Ἀκροπὸλ Παλλὰς»δίδεται ὁ ἐτήσιος χορὸς τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων»

Ἡ κυριότερη στιγμὴ τῆς χοροεσπερίδας ἦταν ἡ παρουσίαση νησιωτικῶν παραδοσιακῶν χορῶν ἀπὸ ἑπτὰ ἐκλεκτὲς κοπέλες οἱ ὁποῖες ἔφεραν τὴν παραδοσιακὴ Ὑδραϊκὴ ἐνδυμασία, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Κυρίας Βιργινίας Δημητριάδου.Οἱ κοπέλες ἦταν οἱ δίδες Ὄλγα Μαντζίβη,Ἔβη Γκιώνη, ανουέλα Βαρδουλάκη,Ξανθούλα Ζωγραφάκη,Ἰρὲν Μυλωνάκη, Ροζίτα Μυλωνάκη καὶ Λουάνα Τσενόγλου.

Δία τὴν ἐπιτυχία τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς (ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης κέρδισε λαχεῖο 10.500,00 δραχμῶν τὸ ὁποῖο ἀγόρασε διὰ λογαριασμὸ τοῦ Σωματείου) ἐργάσθηκαν ἐπιμελῶς οἱ κυρίες:

«..Φρόσω Κουντουριώτη,Μαρία Στ.Καλλέργη,Μαρίκα Ἔλ.Καλλίτσα (ὁ δραστήριος αὐτὸς ἄγγελος τῆς Ἀδελφότητος,ποὺ πάντοτε παντοῦ τρέχει καὶ ποτὲ δὲν κουράζεται),Μαρίνα Π.Γερμανοῦ,Μαρία καὶ Πολυτίμη Ἄντ.Κοτομάτη,Μαρία Δ.Ζαραφωνίτου,Βιργινία Δημητριάδου,Χάρη Βελλή,Ἔφη Ἀναστασιάδου,Λέλα Σπηλιοπούλου,Κικὴ Κ.Κατράκη,Ἁγνὴ Κομνηνού..»


Κατὰ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς 30ης Μαΐου 1959 ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης ἀναφέρθηκε στὴν ἐπιτυχῆ ὀργάνωση τῆς χοροεσπερίδας συμπληρώνοντας ἐπίσης καὶ τὰ ὀνόματα τῶν κυριῶν:

Λελὲς Ἀδαμοπούλου, Ἔφης Ἀναστασιάδου,Νίτσα Γερμανοῦ,Λίτσας Κοτομάτης,Εὐτέρπης Κριεζῆς,Τάσης Νικολαΐδου,Λιλίκας Παντελάκη,Λέλας καὶ Μαίρης Σούλια,Μαρίας Τζάθας καὶ τοῦ κυρίου Θεόφιλου Σαραντόπουλου.


Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ Βουλευτὴς Πειραιῶς καὶ Νήσων Εὐάγγελος Σαββόπουλος.


Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1960
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος1960,Ἔτος 20ον Ἄρ.5 (231) σὲλ 117)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960,Ἔτος 20ον Ἄρ.6-7 (232-233)σὲλ 122-124,135-136)

Πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν σύγκλιση Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτην 16ην Ἰουνίου 1960 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1959


Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,Παντελὴς Κουντουριώτης ἀναφέρθηκε στοὺς ἐκλιπόντες-θανόντες τοῦ παρελθόντος ἔτους,μνημονεύοντας τὴν Ἀρχόντισσα Βιβὴ Χαραμή,χήρα του Ὑδραίου Προκρίτου Σπήλιου Χαραμῆ καὶ μητέρα τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Χαραμή, τὴν Πόπη Χατζηνικολή,θυγατέρα τοῦ Διδασκάλου τῆς νήσου Ὕδρας Ἰωάννη Τζάθα,τὸν Σταμάτιο Βέτιμη Δημοτικὸ Σύμβουλο καὶ Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας,τὸν Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Βασιλικοῦ Ναύσταθμου Παντελεήμονα Βέτιμη καὶ τὸν Ἱερέα «Πρωθιερέα τῆς νήσου» Δημήτριο Χελιώτη.

Σύσσωμα τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητας τήρησαν ἑνὸς λεπτοῦ σιγήν.


Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη.


-) Ἀναφορὰ περὶ τῆς ἐξακολούθησης τῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς προτομῆς τοῦ Ὑδραίου Προκρίτου Ἀντωνίου Λιγνοῦ στὴν θύρα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας.

-) Διανομὴ παιγνίων καὶ δεμάτων ἱματισμοῦ πρὸς τοὺς ἀπόρους κατοίκους τῆς νήσου Ὕδρας.Ἡ διανομὴ τῶν παιγνίων πραγματοποιήθηκε μέσω τῆς Ἀμερικανικῆς Ὀργάνωσης διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ παιδιοῦ,ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Κυρίας Μαρίκας Ἐλευθερίου Καλλίτσα,μέλους τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν ἐνῶ ἡ διανομὴ τῶν δεμάτων ἱματισμοῦ πραγματοποιήθηκε μέσω τοῦ Ε.Ε.Σ,παρὰ τῆς Ἀμερικανικῆς Ὀργάνωσης Καθολικῶν Ἱερέων,ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Κυρίας Ἔφης Στεφάνου Ἀναστασιάδου καὶ ὑπὸ τὴν παρουσία τοῦ Προέδρου καὶ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητας.


Συγκεκριμένα,στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Αὔγουστος 1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.8 (222) σὲλ 198)δημοσιεύεται ἡ διανομὴ ἑξακοσίων ἀτομικῶν δεμάτων ἱματισμοῦ στοὺς ἄπορους κατοίκους τῆς νήσου Ὕδρας,ἡ ὁποία διεξήχθη κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν:

«..Τὰ δέματα διενεμήθησαν τὸ Σάββατον 19 Σεπτεμβρίου,παρὰ τῆς ἰδίας κ.Ἀναστασιάδου,βοηθουμένης παρὰ τριῶν Ἀδελφῶν του δωρητοῦ Ὀργανισμοῦ,ἐπὶ παρουσία δὲ τῶν κ.κ Ἀνδρέα Ραφαλιά,δημάρχου,Παντελῆ Κουντουριώτη,προέδρου τῆς Ἀδελφότητος,Γ.Ι.Σαχίνη,γέν.γραμματέως αὐτῆς,Β.Καρρά,Δ.Σπαλιέρη,ἀντιπροέδρου τοῦ Δημοτ.Συμβουλίου καὶ Πανοσολογιωτάτου Ἀθανασίου Κουλούρα.Βεβαίως θερμὰ τὰ ὀφειλόμενα εὐχαριστήρια πρὸς τὴν Ἀδελφότητα,διὰ τὴν ἀγαθοεργὸν αὐτὴν ἐνέργειαν,ἀλλὰ ἡ πλέον βαθειὰ εὐγνωμοσύνη τῶν πτωχῶν του νησιοῦ μᾶς ὀφείλεται πρὸς τὸν Καλὸν Σαμαρείτην,τὴν κυρίαν Ἔφην Ἀναστασιάδου,ἡ ὁποία,παντοῦ καὶ πάντοτε,δὲν λησμονεῖ νὰ προστρέχη συμπαραστάτις καὶ βοηθὸς εἰς τὴν δεομένην βοηθείας ἄπορον τάξιν τῆς κοινωνίας τῆς Ὕδρας..»

-) Χορηγία τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Μιαούλεια 1959»

-) Τιμητικὴ δωρεὰ τῆς Σημαίας τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς νήσου Ὕδρας στὸν Δήμαρχο Μεσολογγίου,εἷς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ὑδραίους Ναυμάχους.

Στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Αὔγουστος 1959 Ἔτος 19ον Ἄρ.8 (222) σὲλ 198)δημοσιεύεται ἡ συγκεκριμένη δωρεὰ τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν πρὸς τὸν Δήμαρχον τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου Χρήστου Εὐαγγελάτου,διὰ τὸ Δημαρχιακὸ κατάστημα,τῆς Ἐπαναστατικῆς Σημαίας τῆς νήσου Ὕδρας.

-) Νέες ἐπεμβάσεις στὸν χῶρο τοῦ Κολυμβητηρίου στὴν θέση«Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη» (ἐπέκταση πλατωμάτων-κατασκευὴ ἀποδυτηρίων-ρίψη χαλικιοῦ στὶς παραλίες Καμινίου) στὰ πλαίσια τοῦ καλλωπισμοῦ τῶν παραλιῶν τῆς νήσου Ὕδρας.Παράλληλα ἡ Ἀδελφότητα προχώρησε στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Λιμενικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ἀκτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

-) Χορηγία (4.000,00 δραχμῶν) πρὸς τὸν Δῆμον Ὕδρας γιὰ τὴν δενδροφύτευση τῆς νήσου.

-) Ἐνέργειες πρὸς τὴν Δ.Ε.Ἡ γιὰ τὸ φλέγον θέμα τῆς ἠλεκτροδότησης τῆς νήσου Ὕδρας.


Σημείωση: Κατὰ τὸ ἔτος 1958,ὁ Δήμαρχος τῆς Ὕδρας Περικλῆς Σεφεριάδης ἀνέλαβε πρωτοβουλίες,ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Οἰκονομικῶν Δημήτριο Ἀλιπράντη, προκειμένου νὰ ἐπιτυχεῖ τὴν ἠλεκτροδότηση τῆς νήσου Ὕδρας.Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ συγκεκριμένου στόχου,ὁ Δήμαρχος Ὕδρας ἀπευθύνθηκε παράλληλα (μέσω ἐπιστολῆς) πρὸς τὴν Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν ζητώντας τὴν οἰκονομικὴ συνεισφορά της,γιὰ τὴν ἀγορὰ μηχανῆς ἠλεκτροδοτήσεως συνολικῆς ἀξίας 60.000,00 δραχμῶν.Τὰ κυριότερα ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Δημάρχου Περικλῆ Σεφεριάδη εἶναι τὰ ἑξῆς:


(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Φεβρουάριος 1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.2 (216) σὲλ 6)

Ἀποσπάσματα Ἐπιστολῆς
«..Δῆμος Ὕδρας Ἄρ.Πρώτ:2404
Ἓν Ὕδρα τὴ 23 Δεκεμβρίου 1958
Πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων
(Δία τοῦ κ.Προέδρου) Ἀθήνας
Κύριοι,

.....Ὡς εἶναι ἤδη ὑμὶν γνωστόν,ὁ ἠλεκτροφωτισμὸς ἐν τὴ νήσω μας,μετὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ τιμολογίου τῆς Δ.Ε.Η καὶ ἐντεῦθεν διὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους περιωρίσθη ἐπὶ τοσούτον ὥστε νὰ θεωρῆται ἐν πολλοῖς μὲν μὴ ὑφιστάμενος λόγω τοῦ μειωμένου τῆς τάσεως καὶ ἰδίως εἰς τὴν περιοχὴν Καμινίνω,εἰς τὰ περισσότερα δὲ τμήματα νὰ διακόπτεται μέχρι τῆς 10ης ἑσπερινῆς.

.....Κατόπιν τούτου,δὲν ὑφίσταται ἄλλη διέξοδος καὶ δὲν ἀπομένει ἑτέρα λύσις,ὡς ἄλλως τὲ καὶ εἰδικὸς ἐπιστήμων ἠλεκτρολόγος μετακληθεῖς ἐπὶ τούτου παρ’ἠμῶν ὑπέδειξε,παρὰ μόνον ἡ ἐξεύρεσις,προμήθεια καὶ ἀγορὰ νέας μηχανῆς ἠλεκτρικῆς παραγωγῆς,δοθέντος ὅτι ἡ ἠλεκτρικὴ ἐταιρία οὔτε συμφέρον πρὸς τοῦτο ἔχει οὔτε τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα διαθέτει.

Ἡ ἀγορὰ ὅμως τῆς μηχανῆς ταύτης θέλει ἀπαιτήσει περὶ τὰς 60.000,00δραχμές,ἂς οὐδεὶς ἄλλος,Δῆμος ἢ ἰδιώτης ἐξ Ὕδρας,εἶναι δυνατὸν νὰ διαθέση καὶ μόνον ἡ ἡμετέρα Ἀδελφότης εὑρίσκεται εἰς οἰκονομικὴν θέσιν νὰ πράξη τοῦτο,ἐπαναλαμβάνουσα ἐκεῖνο ὅπερ καὶ πολλάκις κατὰ τὸ παρελθὸν ἔκαμε λ.χ Περίπτερον,Ἐστιατόρειον,Τουριστικὸν Ξενοδοχεῖον...

....Ἐν ἀναμονὴ εὐχαρίστου ἀπαντήσεως
Διατελοῦμεν μετὰ πατριωτικῶν χαιρετισμῶν
Ὁ Δήμαρχος Περικλῆς Σεφεριάδης..»

-) Ἐξακολούθηση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν Κυριῶν Μαρίας Καλλέργη,Ὀδέττης Μπουντούρη καὶ Φρόσως Κουντουριώτη.

-) Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τῆς ἐτήσιας χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν (Καθαρὰ Ἔσοδα:24.843,00 δραχμῶν)

-) Ἐνέργειες τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἕδρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας στὴν πόλη τῆς νήσου Ὕδρας.

(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ὀκτώβριος 1959,Ἔτος 19ον Ἄρ.10 (222) σὲλ 203)
(Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 1959)


«..Ἀξιότιμον Κύριον Α.Ραφαλιᾶν
Δήμαρχον Ὕδρας-Ὕδραν
Τὸ δὲ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν,συνελθὸν εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν,τὴν ἑσπέραν τῆς 2ας τοῦ μηνός,ἐνέκρινε ὁμοφώνως τὴν ἀποστολὴ τῆς ἀκολούθου τηλεγραφικῆς διαμαρτυρίας.

-Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν,Ἐξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας,Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας
Ἐξοχώτατον Ὑφυπουργὸν Οἰκονομικῶν

Ἡ Ἀδελφότης Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ἐκφράζουσα γνώμην συμπολιτῶν καὶ φιλυδραίων,μὲ κατάπληξιν καὶ ὀδύνην ἐπληροφορήθη μελετωμένην κατάργησιν παλαιοτάτης Μητροπόλεως Ἱερᾶς Νήσου Ὕδρας,πρωταγωνίστριας εἰς ἀγώνας καὶ θυσίας διὰ τὴν ἐλευθερίαν Ἑλληνικῆς Πατρίδος καὶ ἀξιοπρέπειαν Ἑλλήνων.Διαμαρτύρεται ἐντόνως ἐνώπιον Ἱστορίας Ἔθνους καὶ ὑποβάλλει θερμοτάτην παράκλησιν πρὸς ματαίωσιν πραγματοποιήσεως ἀδίκου ἀποφάσεως.
Ἀθῆναι 2 Ὀκτωβρίου 1959
Ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Γεώργιος Ι.Σαχίνης»

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (3.000,00 δραχμῶν) πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ Γονέων τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καὶ πρωτευόντων Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας (πληρωμὴ διδάκτρων καὶ ἀγορὰ βιβλίων ὕψους5.738,00 δραχμῶν)

-) Συμμετοχὴ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ἐκπροσωπουμένης παρὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Γεωργίου Ἰω.Σαχίνη στὰ ἀποκαλυπτήρια του Ἠρώου Σφακτηρίας-Πύλου καὶ κατάθεση Στεφάνου ὑπὲρ τῶν πεσσόντων Ἀναστάσιου Τσαμαδού,Στάυρου Σαχίνη καὶ τῶν τετρακοσσίων Ὑδραίων ναυτῶν.


Σημείωση:Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ Γεωργίου Ἰω.Σαχίνη περὶ τῆς ἐκδήλωσης:


«..Εἰς τὴν Πύλον ἐκομίσθη τὸ λάβαρον τῆς Ἀδελφότητος,ἡ Ἐπαναστατικὴ Σημαία τῆς Ὕδρας,ἀναρτηθεῖσα παρὰ τοῦ κ.Δημάρχου εἰς τὸ κατάστημα τῆς Δημαρχίας,ἐν τῷ μέσω τῶν Σημαιῶν τῆς Γαλλίας,Ρωσίας καὶ Ἰταλίας..»


Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους
Τὴν ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ ἀνέγνωσε ὁ ταμίας τῆς Ἀδελφότητας Νικόλαος Καλαμακιώτης.

Γ) Ἔκθεση Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς

Δ) Ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν διετία 1960-1961

Κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς Γενικῆς Συνέλευσης,ἐκλέχθηκε τὸ ἑξῆς Διοικητικὸ Συμβούλιο:


«..Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,
Ἀντιπρόεδροι Κωνσταντῖνος Τζάθας καὶ Δημήτριος Γ.Ζαραφωνίτης,
Γενικὸς Γραμματεὺς Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης,
Ταμίας Νικόλαος Καλαμακιώτης,
Σύμβουλοι Ἀνδρέας Δημητριάδης,Ἐλευθέριος Καλλίτσας,Ἀντώνιος Π.Κοτομμάτης,Ἀντώνιος Ν.Μανίκης,Δημήτριος Π.Μαργκούνης,Δημήτριος Νικολαΐδης,Κωνσταντῖνος Παντελάκης..»

Συγκεκριμένα βάσει τῆς διαλογῆς προέκυψαν τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα:

«..Τακτικοὶ Σύμβουλοι:Δημητριάδης Ἀνδρέας,Ζαραφωνίτης Δημήτριος,Καλαμακιώτης Νικόλαος,Καλλίτσας Ἐλευθέριος,Κουντουριώτης Παντελής,Κοτομάτης Ἀντώνιος,Μανίκης Ἀντώνιος,Μαργκούνης Δημήτριος,Νικολαΐδης Δημήτριος,Παντελάκης Κωνσταντῖνος,Σαχίνης Γεώργιος,Τζάθας Κωνσταντῖνος

Ἀναπληρωματικοὶ Σύμβουλοι:Καλλιγᾶς Κωνσταντῖνος,Κουλούρας Γκίκας,Μονοχαρτζῆς Ἀδριανός,Παριανὸς Ἐπαμεινώνδας,Ρωσσώνης Ἰωάννης,Σπηλιόπουλος Κωνσταντῖνος

Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή:Λαγκαδιανὸς Γεώργιος,Παπαγεωργίου Γκιώνης..»


Κατὰ τὴν ὁμιλία του,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν, αντελὴς Κουντουριώτης ἐξέφρασε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας διὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ὑδραίου Ἀρχιμανδρίτη Ἐπιφάνιου Καλαφάτη στὴν θέση τοῦ Μητροπολίτη Παροναξίας,καθὼς καὶ γιὰ τὴν προαγωγὴ στὸ βαθμὸ τοῦ Πλοιάρχου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος τοῦ Ὑδραίου Διοικητὴ τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Ὕδρας Θεόφιλου Καλλίτσα.


Παράρτημα: Τὴν 19ην Φεβρουαρίου 1960 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάρτιος 1960,Ἔτος 20ον Ἄρ.3 (229) σὲλ 69)(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος-Ἰούλιος 1960,Ἔτος 20ον Ἄρ.6-7 (232-233) σὲλ 124) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχεῖο «Βασιλέων Μέλαθρον».

Ὁμοίως,ὅπως καὶ τὴν παρελθοῦσα χρονιά,παρουσίασαν παραδοσιασοὺς νησιωτικοὺς χορούς,ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Βιργινίας Δημητριάδου οἱ δίδες Ἔπη Νικολακοπούλου, Βεατρίκη Ἀρνέλλου,Μαριλένα Παπανδρέου, Ὄλγα Μαντζίβη,Εἰρήνη Μεφσούτ, Μανουέλλα Βαρδουλάκη,Μαρίνα Γερμανοῦ,Ἰρὲν Μυλανάκη,Ροζίτα Μυλανάκη,Ρίτσα Εὐσταθίου Ποτίνα Κεραμίδα καὶ ὁ χορευτὴς Κωνσταντῖνος Μαλκότσογλου.


Στὴν χοροεσπερίδα παρευρέθηκαν ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Ἀνδρέας Ραφαλιᾶς,ὁ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Ζάκκας,ὁ Βουλευτὴς Πειραιῶς καὶ Νήσων Εὐάγγελος Σαββόπουλος,ὁ τέως Δήμαρχος Πειραιῶς Δημήτριος Σαπουνάκης καὶ ὁ Σύμβουλος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Θεόδωρος Βῶκος.


Κατὰ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς 16ης Ἰουνίου 1960,ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Σαχίνης ἀπένημε τὰ εὔσημα γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἐκδήλωση τῆς χοροεσπερίδας στὶς κυρίες:

«..Λελὲ Ἀδαμοπούλου,Ἔφη Ἀναστασιάδου,Χάρη Βελλή,Νίτσα Γερμανοῦ,Βιργινία Δημητριάδου,Ματίνα Γιαμάκου,Πολυξένη Ζάκκα,Μαρία Ζαραφωνίτου,Μαρία Καλλέργη,Θηρεσία Καλλίτσα,Μαρίκα Καλλίτσα,Πάτρα Καραγιάννη,Κικὴ Κατράκη,Ἁγνὴ Κομνηνού,Λίτσα Κοτομάτη,Φρόσω Κουντουριώτη,Εὐτέρπη Κριεζή,Μαρινέλαν Λιακοπούλου,Μαρία Μαντζίνη,Ὀδέττην Μπουντούρη,Τάσην Νικολαΐδου,Ματθίλδην Νικολακοπούλου,Λιλίκαν Παντελάκην,Μαίρη Σούλια,Ἀλεξάνδρα Στεφάνου,Μαρίαν Τζάθα,Ρίτσα Εὐσταθίου,Πολυτίμη Κοτομάτη,Λέλα Σούλια,Λέλαν Σπηλιοπούλου καὶ Κικὴ Παυλάκη..»


Σημείωση: Στὶς 20 Νοεμβρίου 1960 (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία),ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν τέλεσε τὴν καθιερωμένη λειτουργία εἰς μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Ἑορτὴ Ὑδραίων
Ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,τῶν συνοικιῶν Ἀκροπόλεως,Θησείου,Μακρυγιάννη καὶ Καλλιθέας θὰ τελέση σήμερον εἰς τὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας Μερόπειου Φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος,πανηγυρικὴν λειτουργίαν ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τοῦ πολιούχου Ὕδρας Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου.

Θὰ ἐπακολουθήση δεξίωσις εἰς τὰς αἴθουσας τοῦ Μεροπείου,θὰ ὁμιλήση δὲ σχετικῶς ὁ κ. Ἀντώνιος Μανίκης καὶ θὰ γίνουν καλλιτεχνικαὶ ἐκδηλώσεις μὲ τὴν συμμετοχὴν τῆς χορωδίας τῆς διδὸς Ἄννας Ἀλευρομύτη»Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1961
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούλιος1961,Ἔτος 21ον Ἄρ.7 (245) σὲλ 153-156)


Σύγκλιση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν τὴν Πέμπτην 17ην Ἰουνίου 1961 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:


Ἡ πρόσκληση δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) τὴν 15ην Ἰουλίου 1961:

«Ἀδελφότης Ὑδραίων
Πρόσκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως
Καλοῦνται τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος εἰς τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν17ην Ἰουλίου 1961,ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 7:30 μμ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (Κολοκοτρώνη 4 Ἀθῆναι) μὲ θέματα ἡμερησίας διατάξεως:Λογοδοσία πεπραγμένων Δ.Σ,ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως,ἔκθεσις ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς,διάφοροι ἀνακοινώσεις.

Ἐν Ἀθήναις τὴ 10 Ἰουλίου 1961
Ὁ Πρόεδρος Π.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γέν.Γραμματεὺς Γ.Ι.Σαχίνης»


Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1960

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη.

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας καὶ τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καὶ ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας

Στὸ τέυχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Μάϊος1960,Ἔτος 20ον Ἄρ.5 (231) σὲλ 117) δημοσιεύεται δωρεά,ἐπ’ἀφορμὴ τῶν Ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, (3.500,00 δραχμῶν) ὑπὲρ ἀπόρων οἰκογενειῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Δήμου Ὕδρας γιὰ τὴν δενδροφύτευση τῆς νήσου Ὕδρας

-) Ἀπόφαση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Δήμου Ὕδρας γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν ἀπορριμάτων τῆς πόλεως τῆς Ὕδρας σὲ χαράδρα ἔξωθέν της πόλεως.Σημαντικὲς συμβουλὲς περὶ τοῦ θέματος παρεῖχε στὴν Ἀδελφότητα Ἀθηνῶν ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Ἀδαμόπουλος.


-) Νέες λειτουργικὲς παρεμβάσεις πρὸς διευκόλυνση τῶν λουομένων στὸ Κολυμβητήριο τῆς «Σπηλίας τοῦ Μπαϊράμη».


-) Ἐνέργειες τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν Παντελῆ Κουντουριώτη (συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δ.Ε.Ἡ Πέτρο Γουναράκη) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φλέγοντος θέματος τῆς ἠλεκτροδότησης τῆς νήσου Ὕδρας. Κατὰ τὸ παρελθόντα ἔτος,ἐπετεύχθη ἡ τοποθέτηση καὶ δεύτερης μηχανῆς ἠλεκτροφωτισμοῦ μὲ προοπτικὴ τὴν δημιουργία ἐγκαταστάσεων ἠλεκτροδοτήσης στὴν θέση «Βλυχός».Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἑξῆς ἀναφορὰ περὶ τοῦ θέματος:

«...Γνωρίζομεν δὲ ὅτι ἔχομεν τὴν διαβεβαίωσιν τῶν ἁρμοδίων της Δ.Ε.Ἡ πὼς θὰ ἀποφευχθῆ ἡ τοποθέτησις ἀντιαισθητικῶν στύλων εἰς σημεῖα,δυνάμεθα νὰ ἀλλοιώσουν τὴν γραφικότητα τῆς νήσου..»


-) Ἐξακολούθηση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.

-) Τέλεση μνημοσύνου εἰς μνήμην τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς συνεργασίας τοῦ Δήμου Ὑδραίων,τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς.

Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας Προκόπιος Καραμάνος ἐνῶ τὸν τιμητικὸν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Ναύαρχος Δημήτριος Φωκᾶς.Τὸ Βασιλικὸ Ναυτικὸ ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Στόλου Ναύαρχος Δημήτριος Κιοσές,ὁ ὁποῖος κατέφθασε στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του μὲ τὸ Ἀντιτορπιλλικὸ «Ἀετός».

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ μνημοσύνου,τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση,χοροστατοῦντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ Παντελεήμονα Βέτιμη.


Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους
Τὴν ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ ἀνέγνωσε ὁ ταμίας τῆς Ἀδελφότητας Νικόλαος Καλαμακιώτης.

Στὴν ἐτήσια καθιερωμένη ὁμιλία του,ὁ ἐπὶ ἐννέα συναπτὰ ἔτη Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης,ἀναφέρθηκε γενικῶς στοὺς σκοποὺς καὶ στὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Σωματείου τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν, καλώντας ἅπαντες Ὑδραίους καὶ Φιλυδραίους νὰ συμμετάσχουν στοὺς κόλπους της,ἐπισημαίνωντας ὡς ἄσκοπη τὴν δημιουργία νέου Σωματείου ὑπὸ τὴν ὀνομασία«Ἕνωση Φίλων Ὕδρας»,δεδομένου τῆς ἐνεργοὺς καὶ ἐπιτυχοῦς συνεισφορᾶς τῶν ἤδη ὑπάρχοντων Σωματείων Ἀθηνῶν & Πειραιῶς.

Ἐν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν ἔνδοξη Σχολὴ Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας τονίζοντας τὴν σπουδαιότητα παραμονῆς τῆς ἐν λόγω Σχολῆς στὴν νῆσο Ὕδρα.Ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης ἐξῆρε τὸ ἦθος τῶν διατελεσάντων Διοικητῶν Κυρίων Μωραΐτη καὶ Καλλίτσα καθὼς καὶ τῶν Ἀξιωματικῶν της Σχολῆς γιὰ τὴν ἄψογη ἐμφάνιση καὶ ἀπόδοσή τους.


Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητας,ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης ἐξέφρασε εὐχαριστίες ἐπίσης πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Δημήτριο Ἀλιπράντη,ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἀρωγὸς στὰ αἰτήματα τῆς νήσου Ὕδρας,ἐνῶ παράλληλα τόνισε τὶς ἐπικείμενες χρηματοδοτήσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ πρὸς τὸν Δῆμο Ὕδρας,γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ Ξενοδοχείου Ὕδρας,γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς παραλίας«Μανδράκι» καὶ γιὰ τὸν καλλωπισμὸ τῶν κτιρίων τῶν Σφαγείων γιὰ τὴν δημιουργία ἐντευκτηρίου τοῦ Ὑδραϊκοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου. (Σημείωση:Ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης ἀνέπτυξε τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἀνέλαβε παράλληλα τὴν προεδρία τοῦ Υ.Ν.Ο)


Παράρτημα: Τὴν 4ην Μαρτίου 1961 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάρτιος 1961,Ἔτος 21ον Ἄρ.3 (241) σὲλ 69) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχεῖο «Βασιλέων Μέλαθρον».


Παραδοσιακοὺς χοροὺς παρουσίασαν ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς κυρίας Βιργινίας Δημητριάδου οἱ δίδες Ἀναγνωστοπούλου,Βαροὺχ Σίρλεϊ,Γερμανοῦ Ἀθηνᾶ,Εὐσταθίου Ρίτσα,Ζωγραφάκη Ξάνθη,Κατσάρη Ἄννα,Μαντζίβη Εὐαγγελία,Μαντζίβη Ὄλγα, Μομφεράττου Μανουέλλα,Μπούβα Καίτη,Μπουγιούκου Ἀδαμαντία,Μυλανάκη Ροζίτα,Οἰκονομίδου,Ρούσση Μαρία,Τζίκα Ἀλίκη καὶ ὁ χορευτὴς Κωνσταντῖνος Μαλκότσογλου.


Γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς χοροεσπερίδας,ἐργάσθηκαν ὡς κάθε ἔτος οἱ κυρίες:

«..Φρόσω Π.Κουντουριώτη,Λέλα Ἀδαμοπούλου,Μαρίνα Γερμανοῦ,Ματίνα Γιαμάκου, Βιργινία Δημητριάδου,Μαρία Δ Ζαραφωνίτου,Μαρία Στ.Καλλέργη,Μαρίκα Ἔλ.Καλλίτσα, Κικὴ Κ Κατράκη,Ἀθηνᾶ Γερμανοῦ,Μαίρη Σούλια καὶ ὁ κύριος Θεόφιλος Σαραντόπουλος..»

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν ὁ Ὑφυπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν Δημήτριος Ἀλιπράντης,ὁ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Ζάκκας,ὁ Βουλευτὴς Πειραιῶς καὶ Νήσων Εὐάγγελος Σαββόπουλος,ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Μιχαὴλ Σαγόνιας,ὁ Κεντρικὸς Λιμενάρχης Πειραιῶς Θεόφιλος Καλλίτσας καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας κὸς Φραγκίσκος.


Ἰδού,πὼς ἀποτύπωσε τὶς ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν,ἡ ἐφημερίδα (Ἐλευθερία)στὴν στήλη Κοσμικότητες τὴν 10ην Μαρτίου 1961:
«Ὁ χορὸς τῶν Ὑδραίων ποὺ ἐδόθη προχθὲς τὸ βράδυ στὶς ὡραῖες ἀνθοστόλιστες αἴθουσες τοῦ ξενοδοχείου Κίγκς Πάλας ἐσημείωσε ρεκὸρ ἐπιτυχίας.Οἱ ἑλληνικοὶ χοροὶ-ποὺ ἐχορεύθησαν ἀπὸ ὁμάδα ὡραίων κοριτσιῶν μὲ γραφικὰ κουστούμια-ἐνθουσίασαν ὅλους καθὼς καὶ τὸ τραγούδι τῆς περίφημης βεντέττας τοῦ Κορονὲτ Σιμὸν Ντεμπὺ ὑπερήρεσε.

Μεταξὺ τῶν παρευρεθέντων:ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ ἡ κ. Ἀλιμπράντη,ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων καὶ ἡ κ. Παντελῆ Κουντουριώτη,ἡ κ.Ἀλεξανδρή,ἡ κ.Ι.Χαραμή,ὁ λιμενάρχης Πειραιῶς καὶ ἡ κ.Καλίτσα,ὁ κ. καὶ ἡ κ.Ἔλ.Βενιζέλου,ὁ κ. καὶ ἡ κ.Στ.Καλλέργη,ὁ κ.Δ Στεφάνου,ἡ κ.Σαχτούρη,ὁ κ. καὶ ἡ κ. Γ.Χαρμπούρη,ὁ πλωτάρχης καὶ ἡ κ.Π. Κουντουριώτη,ὁ κ.καὶ ἡ κ.Α.Ψυλλά,ὁ κ. καὶ ἡ κ.Κουρούκλη,ὁ κ.Σαραντόπουλος,ὁ κ.καὶ ἡ κ.Λ.Καλοχρήστου ὁ κ.Π.Βυζαντινοῦ,ὁ κ. καὶ ἡ κ.Γερμανοῦ,ἡ κ.Ροΐλου,ὁ κ. καὶ ἡ κ.Δημητριάδη κ.ἃ»Σημείωση: Ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Μάρτιος 1961,Ἔτος 21ον Ἄρ.3 (241) σὲλ 93) κατὰ τὸ ἔτος 1961διέθεσε τὰ χρηματικὰ ποσὰ τῶν (6.000,00 δραχμῶν) γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ κολυμβητηρίου στὴν θέση «Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη» καὶ (5.000,00 δραχμῶν) στὸ Ταμεῖο τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς (Ἐμποροπλοιάρχων) διὰ τὴν πληρωμὴ τῶν διδάκτρων τριῶν Ὑδραίων Σπουδαστῶν.

Κατὰ τὸ ἔτος 1962,ἡ χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,διεξήχθη τὴν 24ην Μαρτίου 1962,παραμονὲς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὸ ξενοδοχεῖο «Βασιλέων Μέλαθρον».

Ἡ πρόσκληση δημοσιεύθηκε ἐπανειλλημένως στὰ (Φύλλα τῆς Ἐφημερίδας Ἐλευθερία)

Τὴν 11ην Νοεμβρίου 1962,δημοσιεύθηκε στὸ(Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) ἡ πρόσκληση τοῦ ἐτήσιου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Τὴν πρωίαν τῆς 14ης τρέχοντος μηνός,ἡμέραν Τετάρτην,τελοῦμεν ἀρχιερατικὴν λειτουργίαν εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκακίων) ἐπὶ τὴ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.Προσκαλοῦμεν ὅθεν ἅπαντάς τους ἐν Ἀθήναις Ὑδραίους καὶ Φιλυδραίους,ὅπως τιμήσωσι τὴν ἱερὰν τελετὴν διὰ τῆς παρουσίας τῶν.

Ἀθῆναι τὴ 4η Νοεμβρίου 1962
Ὁ Πρόεδρος Π.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γέν.Γραμματεὺς Γ.Ι.Σαχίνης»


Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1963
(Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία τῆς 8ης Ἰουνίου 1963)


Ὡς μέλη τοῦ Προεδρείου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἐκλέχθηξαν οἱ ἑξῆς:

«Πρόεδρος Π.Κουντουριώτης
Ἃ΄Ἀντιπρόεδρος Δ.Ζαραφωνίτης,Κ.Τζάθας
Β΄Ἀντιπρόεδρος Δ.Ζαραφωνίτης
Γ΄Ἀντιπρόεδρος Ἀνδρ.Δημητριάδης
Γέν.Γραμματεὺς Γ.Σαχίνης
Ταμίας Π.Καλαμακιώτης
Σύμβουλοι:Κ.Καλλιγᾶς,Ἔλ.Καλλίτσας,Α.Καραντώνης,Α.Κοτομμάτης,Γκ.Κουλούρας,
Α.Μανίκης,Δ.Μαργκούνης,Δ.Νικολαΐδης,Κ.Παντελάκης,Θ.Σαραντόπουλος,Κ.Σπηλιόπουλος,Ν.Τομπάζης,Κ.Τσαμαδός,Ἔμμ.Χατζηανδρέου»


Τὴν 12ην Νοεμβρίου 1963,δημοσιεύθηκε (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) ἡ καθιερωμένη πρόσκληση τοῦ ἐτήσιου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου:

«Τὴν 14ην τρέχοντος ἡμέραν Πέμπτην καὶ ὥραν 9ην πμ τελοῦμεν τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου καὶ προσκαλοῦμεν τοὺς Ὑδραίους καὶ φιλυδραίους ὅπως προσέλθουν εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια) ἔνθα τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Νεομάρτυρος.

Ἐν Ἀθήναις τὴ 10 Νοεμβρίου 1963
Ὁ Πρόεδρος Π.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γέν.Γραμματεὺς Γ.Ι.Σαχίνης»


Ἑορτασμὸς τελέσθηκε καὶ τὴν 16ην Νοεμβρίου 1963 καὶ στὸ Μερόπειο Ἵδρυμα (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία):


«Ἑορτὴ τῶν Ὑδράιων
Ἐπιτροπὴ τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων τελεῖ αὔριον εἰς μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου πολιούχου καὶ προστάτου τῆς Ὕδρας,εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Μεροπείου (Δ.Ἀεροπαγίτου 45 & Ἐρεχθείου) λειτουργίαν.Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωσις τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ ἱδρύματος μὲ ὁμιλητὴν τὸν Ὑδραῖον κ.Γ.Ι.Σαχίνην»


Αρχαιρεσίες-Γενική Συνέλευση έτους 1964
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.5 (279) σὲλ 99,105-109)

Σύγκλιση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν τὴν Παρασκευὴ 8ην Μαΐου 1964 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης,ἀναφέρθηκε στὴν ἀπώλεια τοῦ Βασιλέως Παύλου ἀναγνώνοντας τὸ σχετικὸ ἐκδοθὲν ψήφισμα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν περὶ τοῦ θανάτου του:

(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάρτιος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.3 (277) σὲλ 62)
«..Ψήφισμα τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἐν Ἀθήναις
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἐν Ἀθήναις,συνελθόν,εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν,σήμερον τὴν 7ην Μαρτίου 1964,ἐπὶ τῷ θλιβερῶ ἀγγέλματι τοῦ ἀδόκητου θανάτου τοῦ λαοφιλοῦς τῶν Ἑλλήνων Βασιλέως ΠΑΥΛΟΥ

Καὶ ἀκοῦσαν,ἐν συντριβή,τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἑξάραντος τὰς ἀνυπερβλήτους χριστιανικᾶς ἀρετᾶς τοῦ προώρως ἐκλιπόντος ἀειμνήστου Βασιλέως καὶ πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ τὴν Πατρίδα προσενεχθείσας καθ’ὅλον Αὐτοῦ τὸν βίον,ὑψίστας ὑπηρεσίας

Ὁμοφῶνος ψηφίζει ὅπως:
1)Ἐκφράση καὶ δημοσία τὴν βαθυτάτην ὀδύνην τοῦ διὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀγαθοῦ,τοῦ πράου,τοῦ καλοῦ καὶ εὐγενοῦς Βασιλέως
2)Συμπενθήση,μετὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ,ἐπὶ τεσσαρακονθήμερον
3)Ἀργήσουν τὰ γραφεῖα τῆς Ἀδελφότητος μέχρι καὶ τῆς ἡμέρας τῆς κηδείας καὶ
4) Δημοσιευθῆ τὸ παρὸν εἰς τὸ πατριωτικὸν περιοδικὸν «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»

Ἐντολὴ τοῦ Δ.Συμβουλίου
Ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης
Ο Γ.Γραμματεὺς Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης..»
Τὴν 24ην Ἀπριλίου 1964,ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἔλαβε τὸ κάτωθι εὐχαριστήριο τηλεγράφημα (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.5 (279) σὲλ 109):

«...Κύριε Πρόεδρε
Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάσω τὰς θερμᾶς εὐχαριστίας τῆς Α.Β.Ὑ τῆς Διαδόχου εἰς ὑμᾶς καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,διὰ τὸ ὑμέτερον ψήφισμα,ἐπὶ τῷ θανάτω τοῦ ἀειμνήστου Βασιλέως Παύλου

Μετὰ τιμῆς
Ταγματάρχης Μ.Ἀρναούτης
Ἀρχηγὸς Οἴκου Α.Β.Ὑ Διαδόχου..»


Ἐν συνέχεια,ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης,ἀναφέρθηκε στὶς ἀπουσίες (ἐκλιπόντες-θανόντες) στὰ πλαίσια τῆς κοινότητας τῶν Ὑδραίων Ἀθηνῶν μνημονεύοντας τὸν Παναγιώτη Μάτση Πρόεδρο τοῦ Μερόπειου Φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος,τὸν Κωνσταντῖνο Σαγόνια,τὸν Πλοίαρχο τοῦ Ε.Ν Νικόλαο Π.Βασιλείου,τὸν τέως Γενικὸ Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητας Πάνο Κ.Καλλιγά,τὸν Στέφανο Καλογερὰ(ἀδελφό της Βέρας Ἄθ.Κουλούρα),τὴν Θηρεσία Ἰω.Πολίτου (μητέρα Ἀγγέλας Ἰω.Χαραμή),τὴν Ἕλλη Γκίκα Κουλούρα,σύζυγο τοῦ Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Γκίκα Κουλούρα,τὴν Βασιλικὴ Ἐπιφανίδου (ἀδελφή του Ἀρχιμανδρίτη Εὐθύμιου Οἰκονόμου)καὶ τέλος τὴν Βιργινία Τομπάζη,σύμβουλο τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν

Κύρια θέματα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως:

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1963

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη.

-) Ἐνέργειες τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῆς περιοχῆς στὴν ὁποία θὰ τοποθετηθεῖ ἡ φιλοτεχνηθεῖσα παρὰ τοῦ γλύπτη κ.Παπὰ προτομὴ τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση


Περὶ τοῦ ἰδίου θέματος,ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα τῶν Ὑδραίων ἐδώρισε τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν(5.000,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῆς ἀνέγερσης τῆς Προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἰανουάριος1962,Ἔτος22ον Ἄρ.1 (251) σὲλ 2 ) .


-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (10.000,00 δραχμῶν) τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (3.000,00 δραχμῶν) τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας.Ἡ Ἀδελφότητα ἐξέφρασε παράλληλα δημόσιες εὐχαριστίες στὸν εἰδικὸ σύμβουλο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Δαμιανὸ Στρουμπούλη,διότι ἐπέτυχε τὴν προαγωγὴ τοῦ Γυμνασιακοῦ Παραρτήματος Ὕδρας σὲ Αὐτοτελὲς Γυμνάσιον.

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (34.191,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.Ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο ποσό,τις(20.000,00 δραχμὲς) προσέφερε ὁ Θεόφιλος Σαραντόπουλος,εἰς μνήμην τῆς Τασίας Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου.


-) Ἐξακολούθηση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ὑπὸ τὴν ἐποπτία τῆς Μαρίας Στεφάνου Καλλέργη.Ἐπισημαίνεται πὼς πωλοῦνται-ἄνευ κέρδους γιὰ τὴν Ἀδελφότητα- κεντήματα καὶ ὑφάσματα τῶν καλογραιῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς νήσου Ὕδρας.


-) Τιμητικὴ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ πατριωτικοῦ περιοδικοῦ«Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»


-) Διαφημιστικὴ προβολὴ μέσω τῆς ἔκδοσης εὐχετήριων Χριστουγεννιάτικων καρτῶν μὲ ἀπεικονίσεις τῆς νήσου Ὕδρας.

Παράλληλα,στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ἀνάπτυξης τοῦ Περιηγητισμοῦ στὴν Ὕδρα,ἡ Ἀδελφότητα συνέβαλλε μὲ τὶς ἐνέργειές της στὴν ἐγκατάσταση παραρτήματος «Τουριστικῆς Ἀστυνομίας»,συνεργαζόμενη μὲ τὴν «Τοπικὴ Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ Ὕδρας».


Ἐπίσης ἡ Ἀδελφότητα βοήθησε στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ ξεναγοῦ τῆς νήσου Ὕδρας.

Σημαντικὴ δράση ἀνέλαβε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν Παντελὴς Κουντουριώτης,ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὴν χορηγία (20.000,00 δραχμῶν)πρὸς τὸν Δῆμον Ὕδραν,παρὰ τοῦ Ε.Ο.Τ,γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐξόδων καθαριότητας τοῦ ἔτους 1963.


Κατόπιν ἐνεργειῶν πρὸς τὸν Ε.Ο.Τ,ἡ Ἀδελφότητα ἐπέτυχε τὸν ἐξωραϊσμὸ τῶν ἀποδυτηρίων καὶ ἐγκαταστάσεων τοῦ Κολυμβητηρίου «Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη».


-) Ἐπιτυχεῖς ἐνέργειες τοῦ Προέδρου τῆς Ἀδελφότητας Παντελῆ Κουντουριώτη καὶ τοῦ Γκιώνη Κύρ.Παπαγεωργίου γιὰ τὴν ἵδρυση παραρτήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν νῆσο Ὕδρα.

-) Ἐνέργειες πρὸς τὴν Δ.Ε.Η γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀλλοιώσεως τοῦ οἰκισμοῦ τῆς νήσου,μέσω τῆς τοποθέτησης ἀκαλαίσθητων (μαύρων) στήλων ἠλεκτροφωτισμοῦ.

-) Ἐπέκταση τῆς συνεργασίας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν μὲ τὸ Σωματεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,τὸν Δῆμο Ὕδρας καὶ τὴν Τοπικὴ Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ γιὰ τὴν περαιτέρω ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν νῆσον Ὕδραν.

Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους
Ἀνεγνώσθηκε ἡ ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ τῆς χρηματικῆς διαχείρισης τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοῦ ἐν Ὕδρα πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας

Γ) Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀνεγνώσθηκε παρὰ τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Γκιώνη Κύρ.Παπαγεωργίου τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκθεσης.

Στὴν ὁμιλία του,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης, τόνισε τὴν ζωτικὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ τομέας τοῦ «Τουρισμοῦ» γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς νήσου Ὕδρας:

«...Συνιστῶμεν,μ’ὅλην τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ τρέφομεν πρὸς τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ μας,νὰ προσέξουν τὸν τόσον ζωτικὸν αὐτὸν τομέα.Τουρισμὸς δὶ’αὐτοὺς εἶναι ἡ εὐημέριά τους..»


Στὸν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας του,ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τὴν ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐν Ὕδρα πρατηρίου Μαρία Στεφάνου Καλλέργη γιὰ τὶς ὑπηρεσίες της καὶ τὴν Βέρα Ἀθανασίου Κουλούρα γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας γιὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.


Παράρτημα: Τὴν 16ην Μαρτίου 1963 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάρτιος 1963,Ἔτος 23ον Ἄρ.3 (265) σὲλ 63-64) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχεῖο «Βασιλέων Μέλαθρον»,ἡ ὁποία ἐλογίζετο στοὺς κοσμικοὺς κύκλους τῆς Ἀθήνας ὡς ἀπὸ τὰ καλύτερα κοσμικὰ καὶ χορευτικὰ γεγονότα τῶν Ἀθηνῶν.


Ἡ πρόσκληση δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) τὴν 15ην Μαρτίου 1963:


«Χοροεσπερὶς
Αὔριον καὶ ὥραν 10μμ δίδεται εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Βασιλέων Μέλαθρον»,ἡ ἐτήσια χοροεσπερὶς τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,ὑπὲρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν ἓν Ὕδραν»


Χαρακτηριστικὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς προετοιμασίας τῆς χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ἦταν ἡ εἰκόνα πὼς ἡ οἰκία τῆς Κυρίας Τάσης Δ.Νικολαΐδου εἶχε μεταβληθεῖ σὲ κατάστημα λαϊκῶν εἰδῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς.


Τοὺς καθιερωμένους ὑδραϊκοὺς χορούς,ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς κυρίας Βιργινίας Δημητριάδου παρουσίασαν οἱ κυρίες Ἀναστασιάδου Λίλα,Βαλσάμη Φούλα,Βλασοπούλου Μπιμπίκα,Βασαρὰ Ὄλγα,Βαροὺχ Σίρλεϋ,Γιαμάκου Ἕλλη,Γερμανοῦ Ἀθηνᾶ,Γερμανοῦ Ζωή,Δρόσου Κατίνα,Κατσάρη Ἄννα,Οἰκονομίδου Νανά,Μαντζιβὴ Εὐαγγελία,Μεφοὺτ Εἰρήνη,Παπαδοπούλου Μπεμπέκα καὶ Σπηλιοπούλου Κική.

Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Ζάκκας,ὁ Βουλευτὴς Κωνσταντῖνος Βοβολίνης,ὁ πρώην Δήμαρχος Πειραιῶς Δημήτριος Σαπουνάκης,ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Μιχαὴλ Σαγόνιας καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Θεόδωρος Βῶκος.

Ὁμοίως ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας,ἡ γνωστὴ ὁμάδα τῶν Κυρίων τῆς Ἐπιτροπῆς:


«...Φρόσω Κουντουριώτη,Ἔφην Ἀναστασιάδου,Μαντούλαν Βρανᾶν,Νίτσαν Γερμανοῦ,Ματίναν Γιαμάκου,Βιργινία Δημητριάδου,Μαρίαν Δ.Ζαραφωνίτου,Μαρίαν Στ.Καλλέργη (πρωταθλήτρια τοῦ λαχείου),Μαρίκαν Ε.Καλλίτσα,Κικὴν Κατράκη,Τάσην Νικολαΐδου,Λιλίκαν Κ Παντελάκη,Λέλαν Σούλια,Λελὲ Σούλια,Ἀμαλία Σπηλιοπούλου,Ἀλεξάνδρα Στεφάνου καὶ Λίλαν Κ.Τζάθα..»


Παράρτημα: Τὴν 11ην Ἀπριλίου 1964 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἀπρίλιος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.4 (278) σὲλ 87)(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.5 (279) σὲλ 109) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «Βασιλέων ἀνάκτορον».

Κατὰ τὴν ἐτήσια χοροεσπερίδα τοῦ τρέχοντος ἔτους,τοὺς παραδοσιακοὺς χοροὺς παρουσίασαν οἱ κυρίες Ἀναστασάκου Λίλα,Ἀντωνάτου Ἀμαλία, Βαροὺχ Σίρλετ,Γιαμάκου Ἔρση,Ἐμμανουὴλ Λένα,Καΐρη Κέφη,Μαφσοὺτ Εἰρήνη,Μουράτογλου,Μυσίου Ἀλέκα, Οἰκονόμου Καίτη,Σαμαρὰ Ἂν καὶ Χατζηθωμὰ Ἐλπίς.

Στὴν χοροεσπερίδα παρευρέθηκαν ὁ Ναύαρχος Δημήτριος Κιοσὲς καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Δαμιανὸς Μίχαηλ Στρουμπούλης.

Ἡ ἐπιτυχῆ λαχειοφόρος ἀγορὰ (ἐπωλήθησαν διακόσια εἰσιτήρια)ὀφείλετο στὴν ἐργασία τῶν κυριῶν :


«..Ἔφην Ἀναστασιάδου,Χάριν Βέλλη,Μαντούλαν Βρανά,Νίτσαν Γερμανοῦ, Ματίναν Γιαμάκου,Βιργινία Δημητριάδου,Μοίραν Εὐσταθίου,Μαρίαν Ζαραφωνίτου,Μαρίαν Καλλέργη,Μαρίκαν Καλλίτσα,Πούπαν Κοκκινάκη, Ἁγνὴν Κομνηνού,Φρόσω Κουντουριώτη,Μαίρη Κουρουσοπούλου,Τάση Νικολαΐδου,Ματθίλδη Νικολακοπούλου,Λιλίκα Παντελάκη,Μαίρη Σαχίνη, Λέλαν Σούλια,Λελὲ Σούλια,Λέλαν Σπηλιοπούλου,Ἀλεξάνδρα Στεφάνου,Λίλαν Τζάθα,Μαρίαν Τζάθα (στὴν οἰκία τῆς ὁποίας συγκεντρώθηκαν τὰ ἀντικείμενα τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς)...».

Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1964
(Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία τῆς 6ης Μαΐου 1964)

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ἐλλείψει ἀπαρτίας, πραγματοποιήθηκε τὴν 8ην Μαΐου 1964.:


«Ἀδελφότης τῶν Ὑδραίων Ἐν Ἀθήναις
Πρόσκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως

Μὴ ἐπιτευχθείσης ἀπαρτίας κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς 30ης λήξ.μηνός, προσκαλοῦνται καὶ πάλιν τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος τὴν 8ην Μαΐου ἐ.ἐ ἡμέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 7.15 μ.μ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος (Κολοκοτρώνη 4) εἰς ἐπανάληψιν τῆς Γέν.Συνελεύσεως ,μὲ τὰ κάτωθι θέματα ἡμερησίας διατάξεως: 1)Λογοδοσία πεπραγμένων Δ.Συμβουλίου κατὰ τὸ 1963. 2) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος. 3) Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς 4) Διάφοροι ἀνακοινώσεις

Ἓν Ἀθήναις τὴ 2 Μαΐου 1964
Ὁ Πρόεδρος Π.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γέν.Γραμματεὺς Γ.Ι.Σαχίνης»


Μὲ ἐπισημότητα,ἑορτάστηκε ὅπως κάθε ἔτος,ἡ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (Φύλλο Ἐφημερίδα Ἐλευθερίας τῆς 13ης Νοεμβρίου 1964):


«Ἡ Ἀδελφότης Ὑδραίων Ἀθηνῶν πανηγυρίζει τὸ Σάββατον καὶ ὥραν 9 πμ τὴν ἑορτὴν τοῦ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου εἰς τὸν Ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Πευκάκια) ὅπου τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου»Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1965
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος1965,Ἔτος 25ον Ἄρ.5 (291) σὲλ 108)
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος1965,Ἔτος 25ον Ἄρ.5 (292) σὲλ 137-139)

Σύγκλιση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν τὴν 28ην Μαΐου 1965 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.

Ἰδοὺ ἡ σχετικὴ πρόσκληση,ὅπως αὐτὴ δημοσιεύθηκε στὸ (Φύλλο Ἐφημερίδας Ἐλευθερία) τῆς 26ης Μαΐου 1965:


«Ἀδελφότης Ὑδραίων Ἐν Ἀθήναις
Πρόσκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως

Προσκαλοῦνται τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος τὴν προσεχῆ Παρασκευὴν 28 Μαΐου καὶ ὥραν 7.30 μμ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (Καραγεώργη Σερβίας 4-Στοὰ Καλλιγὰ 4-ὄροφος 5ος),μὲ θέματα ἡμερησίας διατάξεως:
Λογοδοσία πεπραγμένων Δ.Συμβουλίου 2)Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως 3) Ἔκθεσις ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς 4) Ἐνδιαφέρουσαι ἀνακοινώσεις 5) Ἀρχαιρεσίαι
Ἐν Ἀθήναις τὴ 20η Μαΐου 1965
Ὁ Πρόεδρος Π.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γέν.Γραμματεὺς Γ.Ι.Σαχίνης»


Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης,ἀναφέρθηκε στὶς ἀπώλειες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας,μνημονεύοντας τὸν Ἀνδρέα Γεδεῶν Ρογγόπουλο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Σφὰξ Τυνίδος,τὸν Ἰωάννη Τέτση Στρατηγὸ ἐν ἀποστρατεία,τὴν Εὐφροσύνη Ἰω.Καλλέργη (θυγατέρα τοῦ πρωθυπουργοῦ Στέφανου Δραγούμη),τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας Ἰερόθεο Πραματάρη,τὴν Ἄννα Τζουμάρα (θυγατέρα Γ.Χαραμή),τὸν Μιχαὴλ Ἰω.Σακελλαρίου Ἀξιωματικό του Ε.Ν,τὴν Δέσποινα Ἔμμ. Λαμπρινούδη(θυγατέρα Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη καὶ μητέρα τοῦ Ἥρωα τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου Παύλου Λαμπρινούδη) καὶ τὸν τέως Δήμαρχον Ὕδρας Περικλῆ Σεφεριάδη.


Συγκεκριμένα ἐπὶ τοῦ ἀγγέλματος τοῦ θανάτου τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Περικλῆ Σεφεριάδη, ἡ Ἀδελφότητα Ὑδραίων Ἀθηνῶν ἐξέδωσε τὸ κάτωθι ψήφισμα (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Σεπτέμβριος 1964,Ἔτος24ον Ἄρ.9 (283) σὲλ 194):

«...Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος,συνελθὸν εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν,τὴν 13ην Σεπτεμβρίου 1964,ἐπὶ τῷ θλιβερῶ ἀγγέλματι τοῦ θανάτου τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Περικλῆ Σεφεριάδη,καὶ λαβὸν ὑπ’ὄψιν τὰς προσφερθείσας ὑπ’αὐτοῦ πολυτίμους πρὸς τὴν Ὕδραν ὑπηρεσίας:

Ψηφίζει παμψηφεὶ ὅπως:
1) Τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου παρακολουθήσουν τὴν ἐκφορὰν τοῦ νεκροῦ
2)Καταθέση στέφανον ἐπὶ τῆς σοροῦ τοῦ μεταστάντος
3)Ἐκφρασθῶσι τὰ συλληπητήρια τῆς Ἀδελφότητος εἰς τὴν οἰκογένειαν αὐτοῦ
4)Δημοσιευθῆ τὸ παρὸν εἰς τὰ περιοδικὰ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» καὶ«Ὑδραϊκὰ Χρονικά».
Ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Γεώργιος Ι.Σαχίνης..»

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντος ἔτους 1964

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Προέδρου Παντελῆ Λ.Κουντουριώτη:

-) Διαφημιστικὴ προβολὴ μέσω τῆς ἔκδοσης εὐχετήριων Χριστουγεννιάτικων καρτῶν μὲ ἀπεικονίσεις τῆς νήσου Ὕδρας, φιλοτεχνηθεῖσες παρὰ τοῦ Ὑδραίου ζωγράφου Παύλου Παντελάκη.


Ἐπίσης,ὑπὸ τὴν συνεργασία τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,τοῦ ὀργανισμοῦ Ε.Ο.Τ, τοῦ Υ.Ν.Ο καὶ τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τουρισμοῦ Ὕδρας πραγματοποιήθηκαν ἐκ νέου ἐργασίες ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Κολυμβητηρίου «Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη».


Παράλληλα τονίσθηκε δεόντως ἡ συνέχιση τῆς συνεργασίας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν μὲ τὸ Σωματεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,τὸν Δῆμο Ὕδρας,τὸν Ὑδραϊκὸ Ναυτικὸ Ὅμιλο καὶ τὴν Τοπικὴ Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ γιὰ τὴν περαιτέρω ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν νῆσον Ὕδραν.

-) Ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν περὶ τῆς ἐπικείμενης παύσης τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας λόγω τῆς πληθώρας λειτουργίας καταστημάτων «εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης».

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (10.000,00 δραχμῶν) τῶν Ὑδραίων Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας .Ἐπισημαίνεται πὼς οἱ προκύπτουσες οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις –ἀνὰ ἔτος- προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς τῆς χοροεσπερίδας τῆς Ἀδελφότητας.(Κατὰ τὰ ἔτη 1964-1965 τὰ ἔσοδα ἑκάστου χοροεσπερίδας ἀνῆλθαν στὶς (30.000,00 δραχμὲς) περίπου.

Συγκεκριμένα στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Ἀπρίλιος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.4 (278) σὲλ 74)δημοσιεύεται ἡ διάθεση χρηματικοῦ ποσοῦ (10.000,00 δραχμῶν) στὸ Ταμεῖο τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς (Ἐμποροπλοιάρχων) διὰ τὴν πληρωμὴ τῶν διδάκτρων τῶν ἀπόρων Ὑδραίων Σπουδαστῶν. Τὸ ποσὸ διέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων Ἀθηνῶν Παντελὴς Κουντουριώτης καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ Συνδέσμου Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης.

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (5.000,00 δραχμῶν) τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας μέσω τῆς ἐνισχύσεως τοῦ «Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων»

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (27.205,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας ἐπ’εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καὶ τῶν Χριστουγέννων.

Στὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας, Δεκέμβριος 1964,Ἔτος 24ον Ἄρ.12 (286) σὲλ 252)δημοσιεύεται ἡ διανομή,ἐπ’ἀφορμὴ τῶν Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, διαφόρων βοηθημάτων ὑπὲρ πτωχῶν συμπολιτῶν Ὕδραιών του Πειραιῶς καὶ τῶν Ἀθηνῶν.

Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως παρελθόντος ἔτους
Ἀνεγνώσθηκε ἡ ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ τῆς χρηματικῆς διαχείρισης τῆς Ἀδελφότητος

Γ) Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀνεγνώσθηκε παρὰ τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Γκιώνη Κύρ.Παπαγεωργίου τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκθεσης.


Στὴν ὁμιλία του,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,Παντελὴς Κουντουριώτης ἐξέφρασε δημοσίως τὶς εὐχαριστίες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας πρὸς τῆς κυρίες τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σωματείου διὰ τὴν ἀφοσίωσή τους στοὺς φιλανθρωπικοὺς καὶ κοινωνικοὺς σκοποὺς τῆς καθὼς καὶ διὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν ἐπιτυχῆ διεξαγωγὴ τῆς ἐτήσιας χοροεσπερίδας τοῦ Σωματείου.


«..Εἶναι αἳ κυρίαι (Κατ’ἀλφαβητικὴν τάξιν τοῦ ἐπωνύμου) Ἔφη Ἀναστασιάδου,Χάρη Βέλλη,Μαντούλα Βρανά,Νίτσα Γερμανοῦ,Ματίνα Γιαμάκου,Βιργινία Δημητριάδη (τῆς ὁποίας τὸ σπίτι ἦτο ἀνάστατον ἐπὶ ἡμέρας διὰ τὴν ἐκμάθησιν τῶν χορῶν παρὰ τοῦ γκροὺπ τῶν κοριτσιῶν) Μαρία Ζαραφωνίτου,Μαρία Καλλέργη,Μαρία Καλλίτσα (τῆς ὁποίας τὸ σπίτι ἦτο ἀνάστατον ἐπὶ ἡμέρας διὰ τὴν τακτοποίησιν τῶν ἀντικειμένων τοῦ λαχείου) Κικῆ Κατράκη,Πούπα Κοκκινάκη,Ἁγνὴ Κομνηνού,Λίλα Κοττομάτη, Φρόσω Κουντουριώτη,Μαίρη Κουρουσοπούλου,Τάση Νικολαΐδου,Λιλίκα Παντελάκη,Αἰκατερίνη Παούρη,Μαίρη Σαχίνη, Λέλα Σούλια,Λέλα Σπηλιοπούλου,Μαρία Τζάθα καὶ Μοίρα Εὐσταθίου..»

Ἐπίσης,ὁ Παντελὴς Κουντουριώτης,ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητας, εὐχαρίστησε δημοσίως τὴν Κυρία Βέρα Ἀθανασίου Κουλούρα διὰ τὴν διάθεση τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας γιὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἀδελφότητας.

Τὴν Σύγκλιση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως παρακολούθησε ὁ Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ Παντελεήμων Βέτιμης,ὁ ὁποῖος καὶ ἐξῆρε τὸ ἔργον τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν.


Δ) Ἀρχαιρεσίαι πρὸς ἀνάδειξιν νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου 1965-1967

Τὸ νέο Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητας συνεκροτήθη σὲ σῶμα ἀπὸ τοὺς κάτωθι κυρίους:

«..Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,
Ἀντιπρόεδροι Ἀνδρέας Δημητριάδης,Δημήτριος Ζαραφωνίτης,Κωνσταντῖνος Τζάθας
Γενικὸς Γραμματεὺς Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης
Ταμίας Νικόλαος Καλαμακιώτης

Τὴν 28ην Μαΐου 1965 εἶχαν ἐκλεγεῖ ὡς τακτικοὶ καὶ ἀναπληρωματικοὶ σύμβουλοι οἱ ἑξῆς:

«...Τακτικοὶ :Δημητριάδης Ἀνδρέας,Ζαραφωνίτης Δημήτριος,Καλαμακιώτης Νικόλαος,Καλλίτσας Ἐλευθέριος,Γκίκας Κουλούρας,Κουντουριώτης Παντελής,Μανίκης Ἀντώνιος,Μαργκούνης Δημήτριος,Παντελάκης Κωνσταντῖνος,Σαχίνης Γεώργιος,Σπηλιόπουλος Κωνσταντῖνος,Τζάθας Κωνσταντῖνος.

Ἀναπληρωματικοί:Βίγκος Γ,Καλλιγᾶς Κ,Νικολαΐδης Δ,Παυλάκης Γ,Στεφάνου Δ,Τομπάζης Ν..»

Κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,ὁ Πρόεδρος Παντελὴς Κουντουριώτης,μὲ τὴν παράλληλη ἰδιότητά του ὡς Προέδρου τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τουρισμοῦ Ὕδρας, ὁμίλησε ἐπισταμένως γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Περιηγητισμοῦ στὴν νῆσον Ὕδρα,τονίζοντας ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτά,συμμετέχουν παράλληλα καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ Ὕδρας.

Συγκεκριμένα ἀπαριθμήστικαν (ἀνακεφαλαιώθηκαν) οἱ ἑξῆς δράσεις :

(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μάϊος1965,Ἔτος 25ον Ἄρ.5 (291) σὲλ 106-108)

1) Ἀγορὰ παρὰ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,τοῦ παλαιοῦ Ἀρχοντικοῦ της Οἰκογενείας Μπουντούρη καὶ μετατροπή του σὲ Ξενοδοχεῖο.Κατὰ τὸ πρῶτο ἔτος,ὁ Ὑδραῖος εὐπατρίδης Ἀθανάσιος Κουλούρας συνείσφερε οἰκονομικὰ καὶ ὑλικὰ στὴν ἐπισκευὴ τοῦ (ἀλλαγὴ κουφωμάτων καὶ στέγης) ἀλλὰ μετὰ τὸν θάνατό του,ἡ Ἀδελφότητα παρεχώρησε τὸ συγκεκριμένο οἴκημα στὸν Ε.Ο.Τ προκειμένου νὰ ἀποπερατωθεῖ ἡ ἀνακαίνισή του.Ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας ὁ ἀριθμὸς τῶν κλινῶν τοῦ ἐν λόγω ξενοδοχείου ἀνῆλθε στὶς δεκατέσσερις.

2) Συμμετοχὴ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν ἐπέκταση τῆς κτιριακῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ Ξενοδοχείου «Ξενία» καὶ στὴν ἀνάπλαση τῆς κείμενης πλατείας. Παράλληλα ἐπισημάνθηκε πὼς ἡ τοποθέτηση τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση ἐματαιώθη προσωρινῶς λόγω τῶν ἀντιδράσεων τῶν κατοίκων τῆς νήσου διὰ τὸν τόπον στὸν ὁποῖο ἐπελέγη ἡ τοποθέτησή της.(Σημείωση:Ἐπιθυμία ἦτο ἡ προτομὴ νὰ τοποθετηθεῖ πλησίον της θάλασσας τῆς νήσου Ὕδρας)

3) Ἐνέργειες τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἵδρυση παραρτήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν νῆσο Ὕδρα.Τὸ ἐγχείρημα ἐπέτυχε χάρη στὴν δραστηριοποίηση τοῦ Ὑδραίου ἐμπόρου Δαμιανοῦ Στρουμπούλη.

«...Ὁ ἐξαίρετος αὐτὸς ἐμπόρος σ’ὅλον τὸ μακροχρόνιον διάστημα τῆς παρ’αὐτοῦ ἐκπροσωπήσεως τῆς Τραπέζης,ἔδειξε τὰ θαυμάσια προσόντα του,ἔθεσε τὰ βάσεις,ἀνέπτυξε τὰς ἐργασίας καὶ μᾶς ἐδικαίωσεν ἀπολύτως.Ἡ τάξις τοῦ ὑπῆρξε παραδειγματικὴ καὶ ὡς μᾶς ἐβεβαίωσαν αἳ προϊστάμεναι ὑπηρεσίαι,κατετάσσετο πάντοτε πρῶτος στὴν ἀκρίβεια τῶν λογιστικῶν καταστάσεων καὶ τῆς ἐπιμελημένης ἀλληλογραφίας,μεταξὺ τῶν συναδέλφων του..»

Μετὰ τὴν ἀποχώρησή του,ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε τὴν ἵδρυση Πρακτορείου της.Ἀκολούθησε δίμηνο διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Προεδρίας,τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ,τὸ Βυζαντινὸ Μουσείο,τις Τεχνικὲς Ὑπηρεσίες τῆς Τραπέζης γιὰ τὴν ὁριστικὴ λειτουργία τοῦ Παραρτήματος.

Σημαντικὴ ἦταν ἡ συνεισφορὰ τοῦ Διευθυντῆ τῆς Τραπέζης Κωνσταντίνου Σγουρδέλη,ὁ ὁποῖος δώρησε καὶ σημαντικὸ ἀριθμὸ βιβλίο στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο-Μουσεῖο Ὕδρας

4) Ἐνέργειες τῆς Ἀδελφότητας,σὲ συνεργασία μὲ τὸν Πρεσβευτὴ Ἄλ.Ἀργυροπουλο καὶ Ἰωάννη Παούρη γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος ἠλεκτροφωτισμοῦ τῆς νήσου Ὕδρας. Ἐπισημαίνεται ἡ σημαντικὴ κινητοποίηση τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας,μὲ διαρκεῖς πιέσεις πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς Δ.Ε.Η γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀλλοιώσεως τοῦ γραφικοῦ χαρακτήρα τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας,μέσω τῆς τοποθέτησης μαύρων στήλων κατὰ μῆκος τῆς παραλίας.

«...Αἳ συζητήσεις (μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δ.Ε.Η) διεξήχθησαν εἰς ἔντονον ὕφος.Αἳ δικαιολογίαι τῶν ἤσαν ὅτι ὁ τρόπος,ποὺ ἐπροτείναμεν εἶναι πολυέξοδος.Ἐφθάσαμεν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὰς εὐθύνας ὅλων μας καὶ νὰ δηλώσωμεν ἀπροκαλύπτως ὅτι θὰ φθάσωμεν μέχρι τοῦ τύπου.Καὶ μεσολαβήσει Ὑπουργείων καὶ Τουρισμοῦ ἐνικήσαμεν.Σήμερα δὲν βλέπομεν τοὺς στύλους στὴν παραλία,ποὺ ὠρισμένα θὰ κατέστρεφαν γιὰ πάντα τὴν ὠμορφιὰ τοῦ νησιοῦ...»

5) Ἐνέργειες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Ε.Ο.Τ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ὑδρεύσεως τῆς νήσου Ὕδρας.Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πιέσεων τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας,ἦταν ἡ ἀγορὰ μηχανήματος ἄντλησης τοῦ νεροῦ καὶ ἡ μεταφορά του ἀπὸ τὸν Βόλο στὴν Ὕδραν.


6) Ἐνέργειες γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν Σφαγείων σὲ νέα θέση ἐκτός της πόλεως τῆς Ὕδρας καὶ μετατροπὴ τοῦ παλαιοῦ κτιρίου σὲ Ἐντευκτήριον τοῦ Ὑδραϊκοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου. Παράλληλα ἐπισημάνθηκαν οἱ προσπάθειες τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία τοῦ Υ.Ν.Ο.


7) Σημαντικὲς παρεμβάσεις τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν πρὸς τὸν Ε.Ο.Τ γιὰ τὴν ἀνάπλαση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ Κολυμβητηρίου «Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη».Τὰ συνολικὰ ἔξοδα τῆς ἀναπλάσεως ἀνῆλθαν στὸ ποσὸ τῶν (100.000,00δραχμῶν).


8) Συνεισφορὰ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς καθαριότητας.Ἡ Ἀδελφότητα συνέβαλλε στὴν ἀγορὰ κάρρου γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν ἀπορριμάτων καὶ ἐπρότεινε στὸν Ε.Ο.Τ τὴν ἀγορὰ ἀποτεφρωτικοῦ κλιβάνου γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος.


9) Συμμετοχὴ τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν δημιουργία παραρτήματος τῆς Τουριστικῆς Ἀστυνομίας κατόπιν συναντήσεων μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν,τὸ Ἀρχηγεῖο Χωροφυλακῆς,τὴν Διεύθυνση τῆς Τουριστικῆς Ἀστυνομίας καὶ τὸν Ε.Ο.Τ. Ἰδιαίτερα εὔσημα ἀπονεμήθηκαν στὸ Γραφεῖο Τουριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς νήσου Ὕδρας.

10) Εἰσήγηση τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν γιὰ τὴν πλακόστρωση τοῦ προβλήτα τοῦ λιμένος καὶ τὴν μετέπειτα τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων γιὰ τοὺς ἐπιβάτες τῶν πλοίων.


Παράρτημα: Τὴν 20ην Μαρτίου 1965 (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Μαρτίος 1965,Ἔτος 25ον Ἄρ.3 (289) σὲλ 59,65) διεξήχθη ἡ ἐτήσια χοροεσπερίδα τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν στὴν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «Βασιλέων Μέλαθρον».

Τὴν βραδύα πλαισίωσε μουσικὰ ἡ «Ὀρχήστρα τῶν Φαιάκων» καὶ οἱ τραγουδιστὲς Σῶτος Παναγόπουλος,Ντόρα Γιαννακοπούλου καὶ ὁ Ὑδραῖος Νικόλαος Σουρέλης. Τοὺς παραδοσιακοὺς χορούς,ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Βιργινίας Δημητριάδου παρουσίασαν οἱ κυρίες Βαροὺχ Σίρλεϋ,Δανιὴλ Κλαίρη,Ἁλικάτου Τασούλα,Καραλὴ Βίκυ,Ζύγουρα Φωτεινή,Βρούσαλη Μαρία,Μοναστηριώτη Ξανθίππη καὶ Σωσῶ,Λουκάτου Τζούλια καὶ Κουφογιάννη Μαρία.


Στὸν χορὸ παρευρέθηκαν ὁ πρώην Ὑπουργὸς Ἀνδρέας Ζάκκας,ὁ πρώην Δήμαρχος Πειραιῶς Δημήτριος Σαπουνάκης,ὁ καθηγητὴς Ι.Χρυσικὸς καὶ ὁ Πάρεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας κ.Κουροσόπουλος.Ἀρχαιρεσίες-Γενικὴ Συνέλευση ἔτους 1965-1966
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος1967,Ἔτος 27ον Ἄρ.6 (316) σὲλ 133-137,140)

Σύγκλιση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν τὴν 6ην Ἰουνίου 1967 στὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης,ἀναφέρθηκε στὴν κοίμηση τοῦ Προκαθημένου τῆς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης Προκόπιου Καραμάνου.


Ἐν συνέχεια καταμέτρησε τὶς λοιπὲς ἀπώλειες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας, μνημονεύοντας τὸν Ἀνδρέα Μπογδάνο παλαιὸ σύμβουλο τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν,τὴν Αἰκατερίνη Γεωργίου Κουλούρα,τὸν Ἐλευθέριο Γεωργίου Καλλίτσα σύμβουλο τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν,τὸν Δημήτριο Σαπουνάκη,τὸν Κωνσταντῖνο Σπετσιώτη Ὀλυμπιονίκη καὶ παλαιὸ πρωταθλητὴ εὐγενῶν ἀγώνων,τὴν Πετρούλα Ν.Παπαδάκη,τὴν Μαρίκα Παναγιώτου Πρωτόπαπα,τὸν Συνταγματάρχη Παναγιώτη Δημητρίου Παβέλλα,τὸν Μάριο Καραγιάννη, τὴν Κατίνα Παπαντωνίου ἀδελφή του Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀδελφότητας Ἀνδρέα Δημητριάδου,τὴν Πανωραία Ξένου τὸ γένος Σαχτούρη καὶ τὸν Ἱερέα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας Ἰερόθεο Παπαδάκη.

Ά) Λογοδοσία πεπραγμένων παρελθόντων ἐτῶν 1965-1966

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς λογοδοσίας ἀνέγνωσε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀδελφότητας Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης:


-) Διαφημιστικὴ προβολὴ μέσω τῆς καθιερωμένης ἐτήσιας ἔκδοσης εὐχετήριων Χριστουγεννιάτικων καρτῶν μὲ ἀπεικονίσεις τῆς νήσου Ὕδρας,μὲ ἔργα τῶν ζωγράφων Περικλῆ Βυζάντιου,Νικόλαου Τομπάζη καὶ Παύλου Παντελάκη.

Ἐπίσης,ὑπὸ τὴν συνεργασία τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,τοῦ ὀργανισμοῦ Ε.Ο.Τ, τοῦ Υ.Ν.Ο καὶ τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τουρισμοῦ Ὕδρας πραγματοποιήθηκαν ἐκ νέου ἐργασίες συντήρησης τοῦ Κολυμβητηρίου «Σπηλιὰ τοῦ Μπαϊράμη».Παράλληλα ἐλήφθησαν δράσεις ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Δημάρχου Ὕδρας κ.Βροντίση γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἀπόδοση τοῦ Κάστρου-Περίπτερο στὸν λαὸ τῆς Ὕδρας(εἶχαν προκύψει προβλήματα λόγω τῆς λειτουργίας ἐπικείμενου κέντρου).

-) Ἀναφορὰ περὶ τῶν ἐπιτυχημένων χοροεσπερίδων τοῦ Σωματείου,κατὰ τὰ ἔτη 1965-1966, οἱ ὁποῖες ἀπέφεραν ἔσοδα,μέσω τῶν λαχειοφόρων ἀγορῶν,(30.000,00 δραχμῶν).


-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (10.000,00 δραχμῶν) τῶν Ὑδραίων Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας .

Σημείωση:Ὁμοίως καὶ κατὰ τὸ ἐνεστώτα ἔτος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰανουάριος 1967,Ἔτος 27ον Ἄρ.1 (311) σὲλ 21) ἡ Ἀδελφότητα διέθεσε τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν (6.000,00 δραχμῶν) στὸ Ταμεῖο τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς(Ἐμποροπλοιάρχων) διὰ τὴν πληρωμὴ τῶν διδάκτρων δύο ἀπόρων Ὑδραίων Σπουδαστῶν

-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (5.000,00 δραχμῶν) τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας μέσω τῆς ἐνισχύσεως τοῦ «Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων»


-) Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (20.239,00 δραχμῶν) ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας ἐπ’εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καὶ τῶν Χριστουγέννων.

-) Χορηγία 3.500,00 δραχμῶν τῆς Ἀδελφότητας γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Μιαούλεια 1966».Μέλος τῆς Ἀδελφότητας συμμετεῖχε παράλληλα στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Μιαουλείων.

-) Ἀπονομὴ εὐσήμων στὸν ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» Ἀντώνιο Μανίκη γιὰ τὴν πολυετῆ συνεισφορά του.

-) Διαρκῆ ἐποπτία τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἄθηνων στὴν ἐπίλυση τοῦ πολύπαθου θέματος τῆς τοποθέτησης τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση.

-) Ἐξακολούθηση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Ὕδρα Πρατηρίου τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν,παρὰ τὴν ἀπόφαση παύσεώς του,ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Μαρίας Καλλέργη καὶ τῆς Κονδύλως Θεοφίλου.Διατυπώθησαν νέες ἐνστάσεις περὶ τῆς παύσεώς του,λόγω τῆς πληθώρας λειτουργίας καταστημάτων «εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης».

-) Χορηγία 2.000,00 δραχμῶν τῆς Ἀδελφότητας πρὸς τὸν Δῆμον Ὕδρας γιὰ τὴν δημιουργία Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης.

-) Ἀθλοθέτηση κυπέλλων καὶ ἀριστείων πρὸς ἐνίσχυση τοῦ Ὑδραϊκοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου κατὰ τὴν διάρκεια τῶν κολυμβητικῶν ἀγώνων.

-) Χορηγία 2.000,00 δραχμῶν τῆς Ἀδελφότητας πρὸς ἐνίσχυση τοῦ Τοπικοῦ Προσκοπικοῦ Συνδέσμου.


Παράλληλα ἐπισημάνθηκε ἐκ νέου τὴν συνέχιση τῆς συνεργασίας τῆς Ἀδελφότητας Ὑδραίων Ἀθηνῶν μὲ τὸ Σωματεῖο τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,τὸν Δῆμο Ὕδρας, τὸν Ὑδραϊκὸ Ναυτικὸ Ὅμιλο καὶ τὴν Τοπικὴ Ἐπιτροπὴ Τουρισμοῦ γιὰ τὴν κοινὴ ἐπίλυση τῶν θεμάτων τῆς νήσου Ὕδρας.


Β) Ἀπολογισμὸς διαχειρίσεως παρελθόντος ἔτους
Ἀνεγνώσθηκε ἡ ἔκθεση τοῦ ἀπολογισμοῦ τῆς χρηματικῆς διαχείρισης τῆς Ἀδελφότητος ἀπὸ τὸν ταμία Κωνσταντῖνο Σπηλιόπουλο.


Γ) Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀνεγνώσθηκε παρὰ τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Γκιώνη Κύρ.Παπαγεωργίου τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκθεσης.

Στὴν ὁμιλία του,ὁ ἐπὶ δεκαέξι συναπτὰ ἔτη Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Παντελὴς Κουντουριώτης ἀπέτησε φόρο τιμῆς στοὺς διατελέσαντες Προέδρους τῆς Ἀδελφότητας Ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη,Ναύαρχο Νικόλαο Βότση,Στρατηγὸ Ἀντώνιο Βίγκο,Στρατηγὸ Δημήτριο Παστέλλα καὶ Καπετὰν Γκίκα Κουλούρα.

Ἓν συνέχεια ἐξέφρασε δημοσίως τὶς εὐχαριστίες τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας πρὸς τὶς Κυρίες τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Σωματείου ποὺ συνέβαλλαν στὴν ἐπιτυχία τῶν χοροεσπερίδων τῶν ἐτῶν 1966 καὶ 1967:

«...Πρὸς τὰς κυρίας Ἀναστασιάδου Ἔφην,Βέλλη Χάρην,Βρανᾶ Μαντούλαν,Γερμανοῦ Νίτσαν,Γιαμάκου Ματίνα,Δημητριάδου Βιργινία,Δίδα Εὐσταθίου Μοίραν,Κυρίαν Ζαραφωνίτου Μαρίαν,Καλλέργην Μαρίαν,Κοτομάτη Λίλαν,Κουντουριώτη Φρόσω, Κουρουσόπουλου Μαίρην,Μαργκούνην Δέσποιναν,Νεύρου Βάσω,Νικολαΐδου Τάση,Παντελάκη Λιλίκαν,Σαχίνην Μαίρην,Σούλια Λέλαν,Σούλια Λελέ,Σπηλιοπούλου Λέλαν,Στεφάνου Ἀλεξάνδραν,Τζάθα Μαρία καὶ πρὸς τὸν κὸν Θεόφιλον Σαραντόπουλον..»

Στὸν ἐπίλογό του,ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν εὐχαρίστησε διὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν κυρία Βέρα Ἀθανασίου Κούλουρα γιὰ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας (Ἑρμοῦ 25) γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἀδελφότητας Ἀθηνῶν.


Ε) Ἀρχαιρεσίαι γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐτῶν 1967-1968

Κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες ἐκλέχθηκε παμψηφεὶ ὁ Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης. Συνολικὰ ἐκλέχθηκαν οἱ κάτωθι:

«...1) Κουντουριώτης Παντελής,2)Δημητριάδης Ἀνδρέας,3)Ζαραφωνίτης Δημήτριος 4) Κουλούρας Γκίκας,5)Κοτομάτης Πάνος,6) Μανίκης Ἀντώνιος,7)Μαργκούνης Δημήτριος, 8)Νικολαΐδης Δημήτριος, 9) Παντελάκης Κωνσταντῖνος,10)Σαχίνης Γεώργιος τοῦ Ἰωάννου, 11) Σπηλιόπουλος Κωνσταντῖνος, 12) Τζάθας Κωνσταντῖνος

Δία τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπὴν οἱ κ.κ Στέφανος Καλλέργης καὶ Γκιώνης Κ.Παπαγεωργίου..»

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἀπαρτίστηκε ἀπό τους :


«..Πρόεδρος Παντελὴς Λ.Κουντουριώτης,
Ἀντιπρόεδροι Ἀνδρέας Δημητριάδης,Δημήτριος Ζαραφωνίτης,Γεώργιος Ἰω.Σαχίνης
Γενικὸς Γραμματεὺς Κωνσταντῖνος Τζάθας καὶ εἰδικὸς Δημήτριος Μαργκούνης
Ταμίας Κωνσταντῖνος Σπηλιόπουλος

Οἱ λοιποὶ ἐκλεγέντες:

«...(κατὰ ἀλφαβητικὴν σειρὰ ἐπωνύμου :Πάνος Κοτομάτης,Γκίκας Κουλούρας,Ἀντώνιος Μανίκης,Δημήτριος Νικολαΐδης καὶ Κωνσταντῖνος Παντελάκης παραμένουν τακτικοὶ σύμβουλοι.

Ἐξελέγησαν δὲ ὡς ἀναπληρωματικοί:Γεώργιος Βίγκος ,Κωνσταντῖνος Π.Καλλιγᾶς ,Στυλιανὸς Ἃ Κωστόπουλος,Δημήτριος Στρουμπούλης,Διονύσιος Στεφάνου,Νικόλαος Τομπάζης καὶ Νέαρχος Τομπάζης..»


(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἰούνιος1967,Ἔτος 27ον Ἄρ.6 (316) σελ140)
«Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν κ.Παντελὴς Κουντουριώτης ἀπὸ τοῦ βήματος ὁμιλεῖ κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...