hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Ὕδρα 1833 Στατιστικὰ στοιχεῖα Καταγεγραμμένων Ἐμπορικῶν πλοίων Λιμένος Ὕδρα

Ὕδρα 1833 
Στατιστικὰ στοιχεῖα Καταγεγραμμένων Ἐμπορικῶν πλοίων Λιμένος ὝδραςΠηγή: Ἔγγραφον 001 «Συνέχεια τῶν πρωτοτύπων ναυτολογίων», Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους -Ὑπουργεῖον Ναυτικῶν (Ἐμπορικὴ Ναυτιλία) Φ-42, ὑποφ. Α»)
Καθαρογραφῆ Καταλόγου:Καθηγητὴς Γλωσσολογίας Νικόλαος Παντελίδης


Ἔρευνα-Μελέτη: Καθηγητής Γλωσσολογίας Νικόλαος Παντελίδης
Κωνσταντῖνος Δ ΚουκουδάκηςΕἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους,διασώζεται ἐπίσημον ἔγγραφον ὑπὸ τὸν τίτλον "Συνέχεια τῶν πρωτότυπων ναυτολογίων", τὸ ὁποῖο ὑπογράφει τὴν 31ην Δεκεμβρίου 1833, ὁ Λιμενάρχης τῆς νήσου Ὕδρας Ἐλευθέριος Ἰωάννου Κριεζῆς.Εἰς τὸ συγκεκριμένον ἔγγραφον τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ναυτικῶν,ἔχουν καταμετρηθεῖ ἐν συνόλω οἱ πλόες διακοσίων ἑβδομήκοντα δύο ἐμπορικών πλοῖων, Ἑλληνικῆς σημαίας,κατὰ τὸ διάστημα τῶν τριῶν τελευταίων τριμήνων του ἔτους 1833.(δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ τὸ Ἃ Τρίμηνό του συγκεκριμένου ἔτους).Τὰ ἐμπορικὰ αὐτὰ πλοῖα εἶχαν εἴτε ὡς ἀφετηρία εἴτε ὡς ἐνδιάμεσον σταθμόν τους,τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας.

Τὰ διάφορα πεδία πληροφόρησης, τοῦ ἐγγράφου τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ναυτικῶν,δύναται νὰ διαχωριστοῦν εἰς δύο κύριες κατηγορίες’,καθότι παράσχουν  πληροφορίες ἀφενὸς μὲν διὰ τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα,ἀφετέρου δὲ διὰ τὰ πληρώματα ποὺ συμμετεῖχαν εἰς αὐτά:


Πληροφορίες διὰ τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα


Α) Αὔξων ἀριθμὸς καταχώρησης τῶν πλόων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων,πιθανότατα πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς τους ἐκ τοῦ λιμένος τῆς νήσου Ὕδρας. (Εὖρος καταγραφῶν:2553-2884).
Β) Εἶδος (τύπος) ἐμπορικοῦ πλοίου.
Γ) Ἀριθμὸς πλοίου. Προφανῶς ὁ αὔξοντας ἀριθμὸς νηολογίου τῶν ἐμπορικῶν πλοίων.Ἐκ τοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ προκύπτει πὼς ὁρισμένα ἐμπορικὰ πλοῖα καταμετρήθηκαν εἰς διπλοῦν και άλλα εἰς τριπλοῦν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἰδίου ἔτους.Ἡ παρατήρηση τῶν διπλῶν αὐτῶν εγγραφῶν τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ἐμφανίζει σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ τους καθεστῶτος.
Δ) Πεδίο τμήματος ἢ πατρίδος.Πιθανῶς ὁ λιμένας νηολογήσεως τῶν ἐμπορικῶν πλοίων.
Ε) Ὀνομασία τοῦ πλοίου,ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτει πὼς ἡ πλειοψηφία τῶν ὀνομάτων ἦτο ἐνεπνευσμένη ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία,κατὰ τὴν συνήθεια ποὺ ἐπικράτησε καὶ ἐπεκτάθηκε κατὰ τὰ ἔτη τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.
Στ) Ἡμερομηνία.Ἴσως,ἡ ἡμερομηνίας καταγραφῆς τῶν ἐμπορικῶν πλοίων πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς τους.
Ζ) Ἀριθμὸς τῶν τόνων τοῦ ἐμπορικοῦ πλοίου,ποὺ προφανῶς ὑποδήλωνε τὴν συνολικὴ χωρητικότητά του.
Η) Ὅπλα.Διαχωρίζεται ὁ ὁπλισμὸς τῶν ἐμπορικῶν πλοίων εἰς ψιλὸν ὁπλισμὸν καὶ εἰς πυροβόλα ὅπλα.
Θ) Σημαία τῶν ἐμπορικῶν πλοίων.Ἅπαντα ἑλληνικῆς σημαίας.
Ι) Ἰδιοκτήτωρ.Ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τῶν πλοιοκτητῶν ἢ τῶν συνιδιοκτητῶν τῶν πλοίων.
Ἴα) Διεύθυνσις. Καταγράφεται ὁ τόπος προορισμοῦ τῶν ἐμπορικῶν πλοίων.
Ἲβ) Δικαίωμα δραχμὲς-λέπτα:Πιθανότατα ἀναφέρεται τὸ τέλος ἐλλιμενισμοῦ ἢ ἀναχωρήσεως πρὸ τοῦ πλόος ἕκαστου ἐμπορικοῦ πλοίου,ἀνάλογά το μέγεθός του (χωρητικότητα εἰς τόνους)


Πληροφορίες γιὰ τὴν σύνθεση τῶν πληρωμάτων


Διὰ τὰ μέλη τῶν πληρωμάτων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων,ἀναγράφονται οἱ κάτωθι πληροφορίες,ἀνὰ πλοῖο:

Ά) Βαθμός.Ἡ εἰδικότητα τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος
Β) Ὄνομα καὶ ἐπίθετό του πληρώματος.
Γ) Πατρὶς (Τόπος καταγωγῆς)
Δ) Τόπος διαμονῆς.
Ε) Ἡλικία.


Σημείωσις:Εἰς τὸν συγκεκριμένον κατάλογον των εμπορικών πλοίων,δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ ὀνόματα τῶν σπουδαιότερων πλοιοκτητῶν τῆς νήσου Ὕδρας,οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν εἰς τὸν ἱερὸν ἀγώνα τῆς Ἐθνεγερσίας,διαθέτοντας τὸν ἰδιόκτητον στόλον τους εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Ἔθνους.


Ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος,ὁ καθηγητής Γλωσσολογίας Νικόλαος Παντελίδης,ἐπισημαίνει τά κάτωθι:


«..Ἐννοεῖται ὅτι αὐτά (σ.σ:τά ἀναφερόμενα εἰς τό κατάλογο πλοῖα)δέν θά ἦταν ὅλα τα πλοῖα τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου τότε. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι παρά τήν καταστροφή τῆς ναυτιλίας τῆς κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Ὕδρα ἔχει ἐλάχιστο χρόνο μετά τό τέλος τῆς Ἐπανάστασης τόσα πλοῖα, ἔστω καί μικρά κατά κύριο λόγο. Γι' αὐτό μήπως πρέπει νά ἀναθεωρήσουμε ἐλαφρά τήν εἰκόνα μιᾶς ἀπόλυτα πτωχευμένης καί πεινώσης Ὕδρας κατά τή δεκαετία τοῦ 1830; Ὅπως φαίνεται μάλιστα ἀπό τή σύνθεση τῶν πληρωμάτων ἡ Ὕδρα ἐξακολουθοῦσε, ἔστω καί σέ μικρότερο βαθμό, νά προσελκύει ἀνθρώπους ἀπό ἄλλους τόπους γιά διαμονή καί ἐργασία.Στό κείμενο θέτεις τό ζήτημα ὅτι οἱ ναυμάχοι τοῦ 1821 δέν ἐμφανίζονται στό ἔγγραφο (μέ τήν ἐξαίρεση π.χ. τοῦ Γκίκα Ἰωάννου (τοῦ ἐπιλεγόμενου Ψεύτη).Αὐτό συμβαίνει μᾶλλον διότι οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς (ὅσοι δέν ἦταν πολύ μεγάλοι στήν ἡλικία γιά τήν ἐποχή ἐκείνη) σταδιοδρόμησαν μετά τόν Ἀγώνα στό Βασιλικό (Πολεμικό) Ναυτικό, ἐνῶ στό ἔγγραφο καταγράφονται οἱ ἀπασχολούμενοι στήν ἐμπορική ναυτιλία...»
Κατηγορίες πλοίων

Τὰ εἴδη τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ποὺ καταμετρήθηκαν συνολικῶς εἰς τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας εἶναι (συμπεριλαμβανομένων τῶν διπλοεγγραφων):


Κατηγορία Πλοίου
Αριθμός καταγραφέντων πλοίων
Βάρκες
1

Βομβάρδες
2

Βρατσέρες
1

Βρίκια
24

Βρικογολέττες
5

Γαμβάρες
7

Γολέττες
37

Κόττερα
10

Λέμβοι
1

Μαρτίγα
12

Σακολεύες
6

Σακολευομάρτιγο
1

Σκαμπαβίες
3

Σκοῦνες
4

Τράτες
3

Τρεχαντήρια
147

Τσερνήκια
6

Φελούκες
2


Σύνολον
272

Βάρκα
>) Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου Βάρκας,νηολογίου Ὕδρας μὲ πλήρωμα τεσσάρων ἀτόμων (πλοίαρχος καὶ τρεῖς ναῦτες).Ἡ μόνη βάρκα ποὺ καταγράφηκε ἐντός του λιμένος Ὕδρας,τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833,βάρους πέντε τόνων


Βομβάρδα

>) Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου Βομβάρδας,νηολογίου Ἴου.Ἡ συγκεκριμένη βομβάρδα καταμετρήθηκε εἰς διπλοῦν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὴν διάρκεια πλόων κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Γ΄Τριμήνου του 1833.Ἡ σύνθεσις τοῦ πληρώματος τῆς συγκεκριμένης βομβάρδας,βάρους πέντε τόνων,ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν πλοίαρχο,τὸν γραμματέα (μόνο κατὰ τὸν ἕναν πλοῦ),τὸν ναύκληρο καὶ πλήρωμα τρίων ἕως πέντε ναυτῶν.


Βρατσέρα

>) Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου Βρατσέρας,νηολογίου τῆς πόλεως Ναυπλίου μὲ πλήρωμα πέντε ἀνδρῶν (πλοίαρχος καὶ τέσσερις ναῦτες).Ἡ βρατσέρα,συνολικοῦ βάρους 10 τόνων,κατεγράφη εἰς τὸν λιμένα Ὕδρας,τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833.


Βρίκιον

>) Εἰκοσιτρία ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Βρικίου.Τὰ δεκαοκτὼ βρίκια ἀνῆκαν εἰς  τὸ νηολόγιον τῆς νήσου  Ὕδρας,τρία εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Σύρου,ἐνῶ διὰ ἕνα βρίκιον δὲν κατεγράφη εἷς ποῖο νηολόγιο ἀνῆκε. Πιθανότατα ἐπείδη τὸ πλοῖο ἦτο ἰδιοκτησία τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Ἀγγελῆ Κουτουλουμᾶ καὶ ἔφερε τὴν ὀνομασία "Ὕδρα",θὰ ἄνηκε καὶ αὐτὸ εἰς τὸ νηολόγιο τῆς νήσου Ὕδρας.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν εἰκοσιτέσσερα πλοῖα διότι ἓν βρίκιον ὑδραϊκοὺ νηολογίου,ἐπ'ὀνόματι "Παναγία Ὕδρας" τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Παντελῆ Λάζ.Τζώρζου καταγράφηκε εἰς διπλοῦν κατὰ τὴν διάρκεια πλόων κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Β΄& Γ΄ Τριμήνου του 1833.Ἡ συνήθης σύνθεσις τοῦ πληρωμάτος ἑνὸς βρικίου ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν πλοίαρχο, τὸν Ὑποπλοίαρχο,τὸν Γραμματέα,τὸν Ναύκληρο καὶ ἀπὸ πλήρωμα  ἑπτὰ (τὸ μικρότερο) ἕως δεκαεπτὰ ναυτῶν  (τὸ ἀνώτερο) ἀνάλογά το μέγεθος τοῦ βρικίου.

>) Εἰς ὁρισμένα βρίκια,ἡ σύνθεσις τοῦ πληρώματος παρουσιάζει ἐναλλαγές.Συγκεκριμένα: Εἷς δύο βρίκια, καταγράφεται ἡ ὕπαρξις ἑνὸς ὑποπλοιάρχου.Τέσσερα βρίκια διέθεταν δύο γραμματεῖς ὡς πλήρωμα (τὸ ἕνα ἐξ' αὐτῶν ἦτο τὸ βρίκιον "Παναγία Υδράς" το ὁποῖο κατεγράφη εἰς διπλοῦν) ἐν ἀντιθέσει ἄλλων δύο βρικίων ποὺ δὲν διέθεταν κανέναν γραμματέα εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματός του.Ἕνα βρίκιον δὲν διέθετε ναύκληρο,ἐνῶ ἕνα βρίκιον διέθετε ἐκτός των ναυτῶν του καὶ ἕνα ὑποναύτη εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματός του.

>) Χρονικῶς  καταγράφησαν πέντε βρίκια τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833, δεκατρία βρίκια τὸ Γ΄Τρίμηνο καὶ ἕξι βρίκια τὸ Δ΄Τρίμηνό του 1833.Ἐκτὸς ἑνὸς βρικίου ποὺ ἔφερε ψιλὸ ὁπλισμό,,τὰ ὑπόλοιπα εἰκοσιτρία πλοῖα ἔφεραν ὡς ὁπλισμὸ πυροβόλα ὅπλα.

>) Ὅσο ἀφορᾶ τὴν χωρητικότητα (τὸ συνολικὸ βάρος) τῶν ἐμπορικῶν βρικίων ποὺ καταγράφησαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας,αὐτὴ δύναται νὰ διαχωριστεῖ εἰς τὶς κάτωθι κατηγορίες:Χωρητικότητα πλοίων
Σύνολον
έως 35 τόνων
1
70-99 τόνων
9
100-130 τόνων
5
170-185 τόνων
4
220-250 τόνων
3
320 τόνων
1Βρικογολέττα

>) Τρία ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Βρικογολέττας.Τὰ δύο ἓξ αὐτῶν ἀνῆκαν εἰς  τὸ νηολόγιον τῆς νήσου  Ὕδρας ἐνῶ ἕνα ἀνῆκε εἰς τὸ νηολόγιον τῆς πόλεως τοῦ Ναυπλίου.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν τέσσερα ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Βρικογολέττας,διότι ἡ Βρικογολέττα "Καλλιώπη" τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Θεόδωρου Κυριακοῦ κατεγράφη εἰς διπλοῦν.

>) Ἡ συνήθης σύνθεσις τοῦ πληρωμάτος μίας βρικογολέτας ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν πλοίαρχο,τὸν Γραμματέα (δύο ἐκ τῶν καταγεγραμμένων δὲν διέθεταν γραμματέα),τὸν Ναύκληρο καὶ ἀπὸ πλήρωμα  ἑπτὰ (τὸ μικρότερο) ἕως ἕντεκα ναυτῶν  (τὸ ἀνώτερο) κατ'ἀναλογία τῆς δομῆς τῆς συνθέσεως τῶν πληρωμάτων τῶν βρικίων.

>)  Ἅπασες οἱ βρικογολέτες διέθεταν πυροβόλα ὅπλα διὰ ὁπλισμὸν ἐνῶ ἡ χωρητικότητά τους κυμαίνετο ἀπὸ 76 ἕως 120 τόνους.Ἡ μία βρικογολέττα καταγράφηκε χρονικῶς τὸ Γ΄Τρίμηνό του ἔτους ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς το Δ΄Τρίμηνό του 1833Γαμβάρα

>) Πέντε ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Γαμβάρας νηολογίου τῆς νήσου  Ὕδρας τὰ ὁποῖα ἔφεραν ὁπλισμὸ πυροβόλων ὅπλων.Οἱ συγκεκριμένες Γαμβάρες ἦταν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐμπορικὰ πλοῖα ποὺ καταμετρήθηκαν ἐντός του λιμένος τῆς νήσου Ὕδρας'μεγαλύτερα δὲ καὶ ἀπὸ τὰ περισσότερα ἐκ τῶν εἰκοσιτεσσάρων βρικίων, καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ μία Γαμβάρα βάρους 170 τόνων,τὸ βάρος τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων Γαμβάρων κυμαίνετο ἀπὸ 274 ἕως 325 τόνους.

>) Ἐν συνόλω καταγράφηκαν ἑπτὰ ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Γαμβάρας,διότι τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα "Λυκομήδης" τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Γεώργιου Λαλεχοῦ καὶ "Ἁγία Τριὰς" τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Γκίκα Ἰωάννου Ψεύτη, ἐκτέλεσαν πλόες κατὰ τὴν διάρκεια καὶ τοῦ Γ΄& καὶ τοῦ Δ΄Τριμήνου του 1833.

>) Ἡ συνήθης σύνθεσις τοῦ πληρωμάτος μιᾶς Γαμβάρας ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν Πλοίαρχο,τὸν Γραμματέα,τὸν Ναύκληρο καὶ ἀπὸ πλήρωμα  δεκατριῶν (το μικρότερο) ἕως εἴκοσι τριῶν ναυτῶν  (τὸ ἀνώτερο) ἀνάλογά το μέγεθός της.

>) Μία ἐκ τῶν καταγεγραφείσων Γαμβάρων ("Χαρίκλεια")διέθετε εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματος ἕναν ὑποναύτη,ἐνῶ ἡ γαμβάρα "Λυκομήδης" διέθετε γραμματέα καὶ ναύκληρο εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματός της ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν Γαμβάρα "Ἁγία Τριὰς" ποὺ διέθετε ἐναλλὰξ γραμματέα ἢ ναύκληρο ἀνὰ τοὺς πλόες της. Χρονικῶς  καταγράφηκαν τρεῖς Γαμπάρες τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833 καὶ τέσσερίς το Δ΄Τρίμηνό του 1833.Γολέττα

>) Τριάντα πέντε ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου γολεττας.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν τριάντα ὀκτώ.Μία Γολέττα ἐξ' αὐτῶν,ἀναφέρεται ὑπὸ τὸν τύπον Γολέττα/Βρίκιον.Τὸ συγκεκριμένο πλοῖο,εἶχε καταμετρηθεῖ τὸν Ὀκτώβριου τοῦ 1833 ὡς τύπου "Γολέττα" καὶ ἦτο ἰδιοκτησία τοῦ Πλοιάρχου Φραντζέσκου Γ.Μπουδούρη,ἐνῶ τὸ Δεκέμβριου τοῦ 1833 καταγράφηκε ὡς Γολέττα/Βρίκιον καὶ ἡ ἰδιοκτησία τοῦ εἶχε μεταβιβαστεῖ εἷς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Ἰωάννη ( Ἰω+: χ+: (=χατζὴ-)) Κωνσταντήθη .

Ὅσο ἀφορᾶ τὴν νηολόγηση τῶν Γολεττῶν ποὺ καταγράφηκαν κατὰ τὸ ἔτος 1833,αὐτὲς ἀνῆκαν εἰς τοὺς ἑξῆς λιμένες: Μία Γολέττα νηολογίου τῆς πόλεως Ναυπλίου,μία νηολογίου τῆς νήσου Σκοπέλου,τρεῖς νηολογίου τῆς νήσου Σύρου,μία νηολογίου τῆς πόλεως τῆς Χαλκίδος,μία ἄνευ ἀναφορᾶς νηολογίου ἀλλὰ πιθανότατα λόγω ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος (ἀνῆκε εἰς τὸν Ὑδραῖον πλοίαρχον Μανουὴλ Μαδάρο) νηολογίου νήσου Ὕδρας καὶ εἴκοσι ὀκτὼ Γολέττες νηολογίου τῆς νήσου  Ὕδρας.Ἡ πλειοψηφία τῶν Γολεττῶν ἔφερε ὁπλισμὸ πυροβόλων ὅπλων,ἐκτός της Γολέττας τῆς νήσου Σκοπέλου,ἡ ὁποία ἔφερε ὡς ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα.Διὰ μία Γολέττα δὲν ἀναγράφεται ὁ ὁπλισμός της.

>) Ἡ πλήρης σύνθεσις τοῦ πληρωμάτος μιᾶς Γολέτας ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν Πλοίαρχο,τὸν Ὑποπλοίαρχο,τὸν Γραμματέα,τὸν Ναύκληρο καὶ ἀπὸ πλήρωμα  πέντε (το μικρότερο) ἕως δεκαεννέα ναυτῶν  (τὸ ἀνώτερο) ἀνάλογά το μέγεθος τῆς Γολέττας.Ἐκ τῶν ἐμπορικῶν πλοίων τύπου Γολέτας ποὺ καταμετρήθηκαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας,μόνο μία Γολέτα διέθετε τὴν προαναφερθεῖσα πλήρη σύνθεση πληρώματος.Ἐκ τῶν ὑπολοίπων,τέσσερις δὲν διέθεταν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματος Γραμματεᾶ καὶ Ναύκληρο,ἐνῶ ἑπτὰ  δὲν διέθεταν Γραμματέα.

>) Οἱ Γολέττες ὡς πρὸς τὸ συνολικό τους βάρος ἦταν μέσου ἐκτοπίσματος,μικρότερες ἀπὸ τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Βρικίων καὶ Γαμβάρων.Ἐκτός της Γολέττας ἐπ'ὀνόματι"Καλλιώπη",νηολογίου Ὕδρας τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Παναγιώτη Κρητικοῦ μὲ συνολικὸ βάρος 325 τόνων,οἱ ὑπόλοιπες δὲν ξεπερνοῦσαν συνολικὴ χωρητικότητα πλέον τῶν 100 τόνων.Ὅσο ἀφορᾶ τὴν χωρητικότητα (τὸ συνολικὸ βάρος) τῶν Γολεττῶν ποὺ καταγράφησαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας,αὐτὴ δύναται νὰ διαχωριστεῖ εἰς τὶς κάτωθι κατηγορίες:Χωρητικότητα πλοίων
Σύνολον
έως 30 τόνων
5
31-60 τόνων
23
61-90 τόνων
5
90-100 τόνων
2
320 τόνων
1
αγνώστου
2
Κόττερον


>) Ὀκτὼ ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Κόττερου.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν δέκα.Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου κόττερο,ἐπ'ὀνόματι "Μιαούλης",νηολογίου Ὕδρας κατεγράφη εἰς τριπλοῦν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1833.Συγκεκριμένα τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833,κατεγράφη ὡς ἰδιοκτησία τῆς οἰκογενείας Λαλεχοῦ,καθὼς ἀναφέρονται ὡς πλοιοκτῆτες του εἴτε ὁ Ἰωάννης Λαλεχὸς εἴτε ὁ Νικόλαος Λαλεχός,ἐνῶ τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833 κατεγράφη ὡς ἰδιοκτησία τοῦ Ὑδραίου Πλοιάρχου Νικολάου Γιώρτζου.Τὸ συγκεκριμένο κόττερο κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ πλοῦ του,τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833 πρὸς τὴν νῆσον Μάλτα,διέθετε εἰς τὸ πλήρωμά του δύο πλοιάρχους.Ἑπτὰ Κόττερα ἔφεραν  ἀριθμὸν νηολογίου νήσου Ὕδρας,ἐνῶ μόλις ένα ἦτο  νηολογίου τῆς νήσου Σύρας.Τὰ ἕξι Κόττερα ἐξ'αὐτῶν ἔφεραν  ὁπλισμὸ πυροβόλων ὅπλων,ἐνῶ δύο ἔφεραν ὡς ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα.Χρονικῶς,ἕνα Κόττερο καταγράφηκε τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833,τρία Κόττερα τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833 καὶ τὰ ὑπόλοιπα τέσσερα Κόττερα τὸ Δ΄Τρίμηνό του 1833.

>) Ἡ σύνθεσις τοῦ πληρωμάτος τῶν ἐμπορικῶν πλοίων Κόττερου ποὺ καταγράφηκαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν παρουσίαζε σημαντικότατες ἀποκλίσεις.Ἡ ἁπλὴ σύνθεσις τῶν πληρωμάτων ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν Πλοίαρχο καὶ ἀπὸ πλήρωμα τεσσάρων ἕως ὀκτῶ ναυτῶν,ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος τοῦ πλοίου.Ἐνίοτε,τὴν θέσιν ἑνὸς ναύτου καταλάμβανε ὁ Ναύκληρος.Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ σύνθεσις τοῦ πληρώματος τοῦ Κόττερου "Μιαούλης" κατὰ τὴν καταγραφὴ τῶν τριῶν πλόων του.Τὸ συγκεκριμένο Κόττερο κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ πλοῦ του,τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833 πρὸς τὴν νῆσον Μάλτα,διέθετε εἰς τὸ πλήρωμά του δύο πλοιάρχους.Τὸν Ἰωάννη Λ.Λαλεχὸ καὶ τὸν Ἰωάννη Παπὰ Στάυρου.Εἰς ἕτερον πλοῦ του,ὁμοίως κατὰ τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833 διέθετε ὡς πλήρωμα ἕναν Πλοίαρχον καὶ πέντε ναῦτες.Μετὰ τὴν μεταβίβαση τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχο Νικόλαο Γιώρτζου,διέθετε πλέον ὡς πλήρωμα ἕναν Πλοίαρχον,ἕναν Ὑποπλοίαρχον,ἕναν Γραμματέαν,ἕναν Ναύκληρον καὶ πλήρωμα πέντε ναυτῶν.


Χωρητικότητα πλοίων
Σύνολον

9-15 τόνων
2
31-60 τόνων
5
110 τόνων
1
Λέμβος

>) Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου Λέμβου,νηολογίου Πόρου μὲ πλήρωμα τριῶν ἀτόμων (πλοίαρχος καὶ δύο ναῦτες).Ἡ συγκεκριμένη Λέμβος καταγράφηκε ἐντός του λιμένος Ὕδρας,τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833 καὶ  ἦτο συνολικοῦ βάρους μισοῦ τόνου.Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἐὰν μεταξύ του ἐμπορικοῦ τύπου Βάρκας & Λέμβου  ὑπάρχει ἰδεατὴ διαφορὰ ὡς πρὸς τὸ εἶδος,διότι εἰς τὸν ἔγγραφον τῆς Ὑπηρεσίας Ναυτικῶν, καταγράφονται ὡς ξεχωριστὰ εἴδη.


Μαρτίγο

>) Ἐννέα ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Μαρτίγου.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν δώδεκα Μαρτίγα (Μαρτιγάνες) ἐν τῷ λιμένι τῆς Ὕδρας.Ὡς καὶ εἰς τοὺς ὑπόλοιπους τύπους ἐμπορικῶν πλοίων,ὁμοίως καὶ διὰ τὸν τύπο τοῦ Μαρτίγου κατεγράφη εἰς διπλοῦν ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο ἐπ'ὀνόματι "Ἀγλαΐς",νηολογίου Ὕδρας,ἰδιοκτησίας τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Ραφαὴλ Μαρούκα καὶ ἕνα  ἐμπορικὸ πλοῖο ἐπ'ὀνόματι "Ζωοδόχος Πηγή", νηολογίου Ὕδρας τὸ ὁποῖο κατεγράφη εἰς τριπλοῦν κατὰ τὴν διάρκεια πλόων κατὰ τὸ διάστημα τῶν  Β΄-Γ΄-Δ΄Τριμήνων του ἔτους 1833 ἀντίστοιχα.Κατὰ τὴν καταγραφὴ τοῦ πλοίου τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833, ὡς ἰδιοκτήτης φέρεται ὁ Ὑδραῖος Πλοίαρχος ὁ Ἠλίας χ#’’: (=χατζὴ-)Σταύρου.Ἐν συνεχεία ἡ ἰδιοκτησία τοῦ πλοίου μετεβιβάστη εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Ἀναγνώστη Δεντάκη

Ἐκ τῶν ἐννέα Μαρτίγων,πέντε ἦταν νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας,δύο νηολογίου τῆς νήσου Σάμου,ἕνα νηολογίου τῆς νήσου Αἰγίνης καὶ τέλος ἕνα νηολογίου τῆς πόλεως τοῦ Ναυπλίου.Τὰ ἕξι Μαρτίγα ἐξ'αὐτῶν ἔφεραν ὁπλισμὸ πυροβόλων ὅπλων,ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα τρία ἔφεραν ὡς ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα. Χρονικῶς, καταγράφηκαν δύο Μαρτίγα τὸ Β΄Τρίμηνό του 1833,τέσσερα Μάρτιγα τὸ Γ΄Τρίμηνό του 1833 καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἕξι τὸ Δ΄Τρίμηνό του 1833 (συμπεριλαμβανομένου και τῶν διπλῶν καταγραφῶν)

>) Ἡ ἁπλὴ σύνθεσις τῶν πληρωμάτος τῶν ἐμπορικῶν πλοίων Μαρτίγων ἀποτελεῖτο  ἀπὸ τὸν Πλοίαρχο καὶ ἀπὸ βασικὸ πλήρωμα πέντε ἕως ἑπτὰ ναυτῶν,ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος τοῦ ἐμπορικοῦ πλοίου.Τρία Μαρτίγα διεθέταν ἐκτός του κλασσικοῦ τύπου πληρώματος τῶν ναυτῶν καὶ ἕναν Ναύκληρο,ἐνῶ ἕνα Μαρτίγο διέθετε εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ναύκληρου ἕναν Γραμματέα.Τρία Μάρτιγα διέθεταν εἰς τὴν δομὴν τοῦ πληρώματός τους, Γραμματεᾶ καὶ Ναύκληρο,ἐνῶ ἕνα ἐξ'αὐτῶν διέθετε ἐκτός των Ναυτῶν καὶ ἕναν Ὑποναύτη.

>) Ἡ χωρητικότητά τους κυμαίνετο ἀπὸ 23 ἕως 40 τόνους,ἐκτὸς ἀπὸ δύο Μαρτίγων ποὺ εἶχαν χωρητικότητα ὀκτὼ καὶ δεκαέξι τόνων ἀντίστοιχαΣακολεύα

>) Ἐννέα ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Σακολεύας.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν ἕξι ἐμπορικὰ πλοῖα αὐτοῦ του τύπου, διότι ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο ἐπ'ὀνόματι "Ἁγία Τριάς",νηολογίου Ὕδρας κατεγράφη εἷς διπλοῦν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας.Ἐκ τῶν πέντε Σακολευῶν,δύο ἦταν νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας,δύο νηολογίου τῆς νήσου Σάμου καὶ μία νηολογίου τῆς πόλεως τοῦ Ναυπλίου.Δύο ἐξ'αὐτῶν ἔφεραν ὁπλισμὸ πυροβόλων ὅπλων,ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς ἔφεραν ὡς ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα.Τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Σακολεύας,καταγράφηκαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Γ΄ καὶ τοῦ Δ΄Τρίμηνού του 1833. Ἡ συνολικὴ χωρητικότητα τῶν ἐμπορικῶν αὐτῶν πλοίων κυμαίνετο ἀπὸ 12 1/2 ἕως 24 1/2 τόνους.

>) Ἡ σύνθεσις τῶν πληρωμάτος τῶν ἐμπορικῶν πλοίων Σακολεύας ἀποτελεῖτο κυρίως ἀπὸ τὸν Πλοίαρχο καὶ ἀπὸ βασικὸ πλήρωμα τεσσάρων ἕως πέντε ναυτῶν.Ἡ μεγαλύτερη Σακολεύα ἐξ'αὐτῶν,ἐπ'ὀνόματι "Ἀθηνᾶ", νηολογίου τῆς πόλεως Ναυπλίου,ἐκτός του πληρώματος τῶν ἕξι ναυτῶν,διέθετε ἐπίσης δύο Ναύκληρους.Ἡ Σακολεύα "Περιστερά",νηολογίου τῆς νήσου Σάμου,διέθετε ἐξ'ὁλοκλήρου Σάμιους ναυτικοὺς ὡς πλήρωμα.Σακολευομάρτιγο

>) Ἕνα ἐμπορικὸ πλοῖο τύπου Σακολευομαρτίγου,νηολογίου τῆς νήσου Σύρας μὲ πλήρωμα ἀποτελούμενο ἀπὸ τὸν Πλοίαρχον,τὸν Ναύκληρον καὶ τέσσερις ναῦτες.Τὸ ἐμπορικὸ αὐτὸ πλοίο,ἐπ'ὀνόματι "Ἅγιος Νικόλαος", ἦταν συνολικῆς χωρητικότητος 45 τόνων καὶ δίεθετε πυροβόλα ὅπλα διὰ ὁπλισμόν του.


Σκαμπαβία

>) Τρία ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Σκαμπαβίας,ἅπαντα νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας.Ἡ συνολικὴ χωρητικότητα τῶν συγκεκριμένων πλοίων δὲν ὑπερέβαινε τοὺς 2 1/2 τόνους (1 -2 1/2 τόνους).Ἡ σύνθεσις τοῦ πληρώματος ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν Πλοίαρχον καὶ ἀπὸ ἕναν ἕως τέσσερίς το πολὺ ναῦτες.Οἱ Σκαμπαβίες ποὺ καταγράφηκαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας (Γ' & Δ' Τρίμηνό του 1833) δίεθεταν διὰ ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα.

Σκούνα

>) Τρία ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Σκούνας,ἅπαντα νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας.Ἐν συνόλω,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1833 (διάστημα Γ' & Δ΄Τριμήνου) καταγράφηκαν τέσσερις Σκοῦνες,διότι ἡ Σκούνα ἐπ'ὀνόματι "Πρόδρομος",συνολικῆς χωρητικότητος 10 τόνων,κατεγράφη εἰς διπλοῦν.Ἡ συγκεκριμένη Σκούνα,λόγω τοῦ μικροῦ της μεγέθους,διέθετε διὰ πλήρωμα ἕναν πλοίαρχον καὶ τρεῖς ἕως τέσσερις ναῦτες,ἐνῶ ἔφερε διὰ ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα.Ἡ συνολικὴ χωρητικότητα τῶν ἄλλων δύο πλοίων ἦταν 45 καὶ 50 τόνων ἀντίστοιχα καὶ ἔφεραν διὰ ὁπλισμὸν πυροβόλα ὅπλα.Ἡ σύνθεσις τοῦ πληρώματος τῶν δύο μεγαλυτέρων Σκούνων ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν Πλοίαρχον,τὸν Γραμματέα,τὸν Ναύκληρο (τὸ ἕνα ἐκ τῶν δύο) καὶ ἀπὸ ἑπτὰ ναῦτες.  


Τράτα

>) Δύο ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Τράτας,συνολικῆς χωρητικότητος πέντε τόνων,ἅπαντα νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας.Μιὰ ἐκ τῶν δύο,καταγράφη εἰς διπλοῦν κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Γ΄& Δ΄Τριμήνου του ἔτους 1833.Κατὰ τὴν δεύτερη καταγραφή της ἡ ἰδιοκτησία τῆς εἶχε μεταβιβαστεῖ ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον τῆς Ἰωάννην Κριεζὴν εἰς τὸν Βατικιώτην πλοίαρχον Παναγιώτην Σταμοῦλον.Οἱ Τράτες  ἔφεραν διὰ ὁπλισμὸν ψιλὰ ὅπλα καὶ διέθεταν ἐκτός του Πλοιάρχου,πλήρωμα τριῶν ἕως τεσσάρων ναυτῶν.  


Τρεχαντήρι (Τρεχαντήριον)

>) Ἑκατὸν εἴκοσι ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Τρεχαντηρίου.Ὁ συνηθέστερος καταγεγραμμένος τύπος ἐμπορικοῦ πλοίου.Ὁρισμένα ἐξ'αὐτῶν καταγράφηκαν ἄλλα εἰς διπλοῦν καὶ ἄλλα εἰς τριπλοῦν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν διαφόρων πλόων κατὰ τὸ διάστημα τοῦ ἔτους 1833.Ἐν συνόλω καταγράφηκαν ἑκατὸν σαράντα ἑπτὰ Τρεχαντήρια.Δεκαοκτὼ Τρεχαντήρια καταγράφηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄Τριμήνου,ἑβδομήντα πέντε Τρεχαντήρια κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γ΄Τρίμηνου καὶ πενήντα τέσσερα Τρεχαντήρια κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δ΄ Τριμήνου του 1833.

>)Δία τέσσερα Τρεχαντήρια δὲν ἀναγράφεται ὁ λιμένας νηολογήσεώς τους.Τὰ τρία ἐξ'αὐτῶν ἦταν ἰδιοκτησίας Ὑδραίων Πλοιάρχων ἐνῶ τὸ τέταρτο ἦτο ἰδιοκτησίας Χιώτη πλοιάρχου.Ἕξι Τρεχαντήρια ἀνῆκαν εἰς τὸ νηολογίον τῆς νήσου Αἰγίνης,τρία εἰς τὸν νηολόγιον τῆς πόλεως τῆς Ἐρμιόνης,ἕνα εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Κέας,δέκα εἰς τὸ νηολόγιον τῆς πόλεως Κρανιδίου,ἕνα εἰς τὸ νηολόγιον τῆς πόλεως τῆς Μονεμβασίας,ἕνα εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Σπετσῶν,δύο εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Σαλαμίνος,δύο εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Πόρου καὶ ἕνα εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Σερίφου.Τὰ ὑπόλοιπα ὀγδόντα ἐννέα Τρεχαντήρια ἀνῆκαν εἰς τὸ νηολόγιον τῆς νήσου Ὕδρας.

>)Δία πέντε Τρεχαντήρια νηολογίου Ὕδρας,παρατηρήθηκε ἀλλαγὴ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος. Συγκεκριμένα: α)Τὸ Τρεχαντήρι ἐπ'ὀνόματι "Ποσειδῶν" μετεβιβάσθη ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Γεώργιον Παπαδόπουλο εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Παντελῆ Τέτση καὶ τούμπαλιν εἰς τὸν Γεώργιον Παπαδόπουλον.Κατὰ τὴν τριπλῆν αὐτὴν ἐναλλαγὴν τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος τοῦ ἐν λόγω Τρεχαντηρίου, παρατηρήθηκε καὶ ἀλλαγὴ εἷς τὴν νηολόγησιν τοῦ μεταξύ των λιμένων Αἰγίνης καὶ Ὕδρας. β)Τὸ τρεχαντήρι ἐπ'ὀνόματι "Μιλτιάδης" μετεβιβάσθη ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Νικόλαον Νέμπη εἰς τοὺς Ὑδραίους Πλοιάρχους Ἰωάννην καὶ Δημήτριον Τσόπρην.γ)Τὸ Τρεχαντήρι ἐπ'ὀνόματι "Παναγία" μετεβιβάσθη ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Κανάκη Κάβουρα εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Θεόδωρο Ἀνδρέου.δ)Τὸ Τρεχαντήρι ἐπ'ὀνόματι "Παναγία" μετεβιβάσθη ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Δήμα Γκίκα Μιχελὴ εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Σαράντον Μπούζην.ε)Τὸ Τρεχαντήρι ἐπ'ὀνόματι "Ἄρης" μετεβιβάσθη ἀπὸ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Ἀνδρέαν Τερζάκην εἰς τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Γεώργιον Ν.Καλαμίτσην.

>) Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ πλήρωμα ἑνὸς ἐμπορικοῦ πλοίου τύπου Τρεχαντηρίου ἔφθανε συνήθως τοὺς ἐννέα ἄνδρες,ἀνάλογά το μέγεθος.Εἰς τὸν συγκεκριμένον κατάλογον ἔχουν καταγραφεῖ πληρώματα ἀπὸ δύο ἕως ἐννέα ἀνδρῶν.Ἐκτός του Πλοιάρχου,τέσσερα ἐκ τῶν Τρεχαντηρίων διέθεταν εἰς τὸ πλήρωμά τους ἕναν Γραμματέα καὶ ἕναν Ναύκληρον,ἐνῶ ἕνα Τρεχαντήρι διέθετε μόνο Γραμματέα καὶ ἕνα Τρεχαντήρι μόνο Ναύκληρον.Τὰ ὑπόλοιπα μέλη ἦταν ἁπλοὶ νάυτες.Ἕνα Τρεχαντήρι διέθετε εἰς τὸ πλήρωμά του ἕναν ὑποναύτην.

>) Ἡ συνολικὴ χωρητικότητα τῶν καταγεγραμμένων Τρεχαντηρίων κατανέμεται ὡς ἑξῆς:


Χωρητικότητα πλοίων
Σύνολον
1/2- 1 1/2 τόνων
12
2- 2 3/4 τόνων
19
3- 3 3/4 τόνων
22
4- 4 3/4 τόνων
14
5- 5 7/10 τόνων
15
6- 6 1/5 τόνων
5
7- 7 1/2 τόνων
7
8- 8 1/2 τόνων
3
9- 9 1/2 τόνων
2
10-19 τόνων
17
20-30 τόνων
2
40 τόνων
1
άγνωστου
1Τσερνίκι

>) Ἕξι ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Τσερνικί.Τὰ πέντε ἦταν νηολογίου τῆς νήσου Ὕδρας καὶ τὸ ἕνα νηολογίου τῆς νήσου Σύρας.Ἐκτὸς ἑνός (ποῦ διέθετε πυροβόλα ὅπλα),τὰ ὑπόλοιπα ἔφεραν ψιλὸν ὁπλισμόν. Οἱ καταγραφὲς τῶν συγκεκριμένων ἐμπορικῶν πλοίων πραγματοποιήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γ΄Τρίμηνου καὶ τοῦ Δ΄ Τριμήνου του 1833. Ἡ συνολικὴ χωρητικότητά τους κυμαίνετο ἀπὸ 12 ἕως 25 τόνους.

>) Ἀνάλογά το μέγεθος,τὸ πλήρωμα τοῦ Τσερνικιοῦ ἔφθανε ἕως τοὺς ἑπτὰ ἄνδρες.Τὸ μεγαλύτερο Τσερνίκι ἐκ τῶν καταγεγραμμένων,ἐπ' ὀνόματι "Θεμιστοκλῆς", νηολογίου Ὕδρας,διέθετε εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ πληρώματός του,ἐκτός του Πλοιάρχου,ἕνα Γραμματέα,ἕναν Ναύκληρο καὶ τέσσερις ναῦτες. Τὰ ὑπόλοιπα Τσερνίκια,διέθεταν ἐκτός του Πλοιάρχου πλήρωμα ἑνὸς ἕως πέντε ναυτῶν. Ἕνα ἐξ'αὐτῶν διέθετε τρεῖς ναῦτες καὶ ἕναν ὑποναύτην


Φελούκα

>) Δύο ἐμπορικὰ πλοῖα τύπου Φελούκας,νηολογίου νήσου Ὕδρας τὰ ὁποῖα ἔφεραν ὑψηλὸν ὁπλισμόν,εἶχαν συνολικὴ χωρητικότητα 3/4 τοῦ τόνου καὶ διέθεταν διὰ πλήρωμα Πλοίαρχον καὶ δύο ναῦτες.
Προορισμὸς Ἐμπορικῶν πλοίων νήσου Ὕδρας


>) Τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα ποὺ καταμετρήθηκαν εἰς τὸ συγκεκριμένο ἔγγραφον τῆς Ὑπηρεσίας Ναυτικῶν των Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους,ἐκτέλεσαν ἐν συνόλω διακόσιους ἑβδομήκοντα δύο πλόες πρὸς διάφορους λιμένες της τότε ἐλεύθερης ἢ ὑπόδουλης Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας ἀλλὰ καὶ εἰς διάφορους λιμένες τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Συγκεκριμένα κατὰ τὸ διάστημα τοῦ Β΄-Γ΄-Δ' Τριμήνου του 1833 ἐξετελέσθηκαν οἱ κάτωθι πλόες:


διεύθυνσις
(Γραφὴ Καταλόγου)
Προορισμός
Αριθμός Πλόων
Σύραν
Σύρος
59
Ναύπλιον
Ναύπλιο
34
Πόρον
Πόρος
16
Εὔοιαν
Εύβοια
13
Ἀθήνας
Ἀθήνα.Ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν ὁρίσθηκε παρὰ τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος,ὡς ἡ νέα πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἐν ἔτει 1833.Οἱ πλόες τῶν πλοίων τῆς νήσου Ὕδρας ἀναφέρουν ὡς τελικὸν προορισμὸν τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν,δίχως νὰ μνημονεύουν τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς,καθότι ὁ Πειραιεὺς ἐσυστάθη ὡς Δῆμος ἐν ἔτει 1835.Πρῶτοι ἐποικιστὲς τοῦ ὑπῆρξαν οἱ Χιῶτες (1836) οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν πέριξ της ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ οἱ Ὑδραῖοι (1838) οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν καὶ ἵδρυσαν τὴν συνοικίαν "Ὑδραίϊκα".
11
ἁλίευσις ἰχθύων.
Πιθανῶς πέριξ της νήσου Ὕδρας
7
Κ.Κολόνες (=Κάβο-Κολόνες= Σούνιο)
Ἀκρωτήριον Σούνιον
6
Πάρον
Πάρος
6
Χανιά Κρήτης
Χανιά
6
Ἐλευσῖνα
Ἐλευσίνα
5
Καλαμάταν
Καλαμάτα Μεσσηνίας
5
Βῶλον
Βόλος Μαγνησίας
4
Καλαμάκι
Μὲ τὸ ὄνομα Καλαμάκι συναντῶνται οἱ παρακάτω οἰκισμοὶ τῆς Ἑλλάδας:Καλαμάκι Ἀνδρου,Καλαμάκι Ἀργολίδας, Καλαμάκι Ἀττικῆς , Καλαμάκι Βοιωτίας,Καλαμάκι Ἄρμπουνα Ἀχαΐας, Καλαμάκι Μόβρης Ἀχαΐας (πρώην Βίδοβα) ἢ Καλαμάκι Λιμνοχωρίου Ἀχαΐας,Καλαμάκι Ὠλενίας Ἀχαΐας (πρώην Χαρμπιλαίικα) ἢ Καλαμάκι Ἁγίου Νικολάου Κράλης Ἀχαΐας,Καλαμάκι Ζακύνθου,Καλαμάκι Ἡρακλείου,Καλαμάκι Ἱεράπετρας,Καλαμάκι Κυκλάδων, Καλαμάκι Μαγνησίας,Καλαμάκι Μεσσηνίας, Καλαμάκι Φθιώτιδας, Καλαμάκι Λάρισας
(Πηγὴ Βικιπαίδεια)
4
Κούμην
(Κούμη=Κύμη Εὐβοίας)
Κύμη Εὐβοίας
4
Κρήτην
Κρήτη
4
Κωνσταντινοὐπολιν
Κωνσταντινούπολις
4
Μάλταν
Μάλτα
4
Μαραθονῆσι (=Γύθειο)
Γύθειο
4
Μέγαρα
Μέγαρα Ἀττικῆς
4
Σἀμον
Σάμος
4
-
(Δὲν ἀναγράφεται τελικὸς προορισμὸς)
3
Αἴγινα
Αἴγινα
3
Κύθνον
Κύθνος
3
Σκόπελον
Σκόπελος
3
Σμύρνην
Σμύρνη Μικρᾶς Ἀσίας
3
Σπέτσες
Σπέτσες
3
Ἄβυσσον
Πιθανῶς Ἀναβυσσος Ἀττικῆς
2
Ἑρμιόνην
Ἐρμιόνη
2
Κάριστον
Κάρυστος Εὐβοίας
2
Κέαν
Κέα
2
λεωνίδιον
Λεωνίδιον Ἀρκαδίας
2
Μαρσήλια/Μασσαλίαν
Μασσαλία
2
Μέθενα
Μέθανα Τροιζηνίας
2
Μιτυλήνην
Μυτιλήνη
2
Παράλια Ἀφρικῆς
Γενικὸς προορισμός.Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἂν οἱ πλόες ἐξετελέστηκαν πρὸς τὶς ἀκτὲς τῆς Τυνησίας ἢ τῆς Λιβύης ἢ τῆς Αἰγύπτου.
2
Σέριφον
Σέριφος
2
Σοφικό
Σοφικὸ Κορινθίας
2
Ἀλεξάνδρειαν
Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου
1
Ἀμουργόν
Ἀμοργὸς
1
Ἄνδρον
Ἄνδρος
1
Ἀσίαν
Παράλια Μικρᾶς Ἀσίας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας
1
Ἀφρική
Γενικὸς προορισμός.Δὲν ἀποσαφηνίζεται ἂν οἱ πλόες ἐξετελέστηκαν πρὸς τὶς ἀκτὲς τῆς Τυνησίας ἢ τῆς Λιβύης ἢ τῆς Αἰγύπτου
1
Βάτικα
Βάτικα Λακωνίας
1
θερικό
Περιοχὴ τοῦ μετέπειτα Δήμου Λαυρεωτικῆς.Ἡ πόλη τοῦ Λαυρίου ἱδρύθηκε μὲ Βασιλικὸ Διάταγμα τοῦ ἔτους 1835 καὶ ἀπετέλεσε τὴν συννένωση τῶν περιοχῶν τῆς Κερατέας, Κουβαρᾶ,Ἐννέα Πύργων, Ἀναβύσσου,Ὀλύμπου, Ντάρδεζας. Ἀργότερα μὲ νέο Βασιλικὸ Διάταγμα τοῦ ἔτους 1840 προσετέθηκαν οἱ περιοχὲς τῶν Καλυβίων,Θερικοῦ, Βίγλας, Καμάριζας,Σουνίου,Πασά,Ἁγίου Γεωργίου (Βελβίνας), Ἑλένης (Μακρονήσου)  καὶ Ἐργαστηρίου.
1
θερμίσι ἄντικρυ
Θερμησία Ἐρμιονίδας
1
θεσσαλονίκην
Θεσσαλονίκη
1
Κασσάνδραν
Κασσάνδρα Χαλκιδικής
1
Κεφαλληνίαν
Κεφαλλονιὰ
1
Κορφούς (=Κέρκυρα)
Κέρκυρα
1
Κορώνην
Κορώνη Μεσσηνίας
1
Κρανίδι_
Κρανίδι Ἀργολίδος
1
Λιβόρνον διὰ Γιβρελτέραν
Ἡ πόλη Λιβόρνο τῶν παραλίων της Τοσκάνης τῆς Βορειοδυτικῆς Ἰταλίας.Ἀναφέρεται ὡς ἐνδιάμεσος σταθμὸς  μὲ τελικὸν προορισμὸν τὸ Γιβραλτάρ.
1
Μονεμβασίαν
Μονεμβασία Ἀρκαδίας
1
Μύλους Ναυπλίας
Μύλοι Ναυπλίου
1
Νάξον
Νάξος
1
Νήσσουρα (=Νίσυρος;;)
Νήσσουρα (=Νίσυρος;;) (ἐπεξήγηση Νικόλαου Παντελίδη)
1
Πιγδάδα (=Πιάδα ή Νέα Επίδαυρος)
Νέα Ἐπιδαυρος  
1
Σαλαμῆνα
Σαλαμίνα
1
Σαντορήνην
Σαντορίνη (Θήρα)
1
Σκύρον
Σκύρος
1
Σπάρτην
Σπάρτη Λακωνίας
1
Τῆνον
Τῆνος
1
Τούνεζυ
Τυνησία
1
Χαλκίδα
Χαλκίδα
1
Χῖον
Χίος
1
Σύνολον
272


Χρεώσεις τελῶν τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ἀνάλογα τὴν συνολικὴ χωρητικότητά τους

Τόνοι (Χωρητικότητα)
Δικαίωμα δραχμὲς-λεπτὰ
300 τόνοι-άνω (310-325)
1 δραχμή
200-299 τόνοι (220-274)
80 λεπτά
51-199 τόνοι (53 23/94-185)
40 λεπτά
1/2-50 τόνοι
20 λεπτά
Ὀνοματοδοσίες τῶν Ἐμπορικῶν πλοίων


>) Ὡς γνωστόν,οἱ ὀνομασίες τῶν ἐμπορικῶν καὶ πολεμικῶν πλοίων τοῦ 18ου-19ου αἰῶνος,ἦταν κυρίως ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μυθολογία καὶ ἱστορία ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Παλαιὰ Διαθήκη.

Σύμφωνα μὲ τὸν κατάλογο τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους,τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν,ἡ πλειοψηφία τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ἔφερε τὴν ὀνομασία "Παναγία" (67) ἢ "Παναγία  Ὕδρας" (8),γεγονὸς ποὺ καταμαρτυρεῖ τὸν σεβασμὸ ποὺ ἔτρεφαν οἱ πλοιοκτῆτες τους ὡς πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου.

Τριάκοντα τρία πλοῖα (33) ἔφεραν ὀνομασίες προστατῶν Ἁγίων της Ὀρθοδοξίας,ὀνομασίες ἐμπνευσμένες ἀπὸ σημαντικὰ γεγονότα τῆς Χριστιανικῆς παράδοσης (Ζωοδόχος Πηγή,Μεταμόρφωσις,Εὐαγγελισμὸς) ἀλλὰ καὶ ὀνόματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,προφανῶς ἀνάλογα μὲ τὴν ἐσωτερικὴ πίστη τοῦ πλοιοκτήτη κάθε ἐμπορικοῦ πλοίου.

Ὀγδοήκοντα ἔξι ἐμπορικὰ πλοῖα ἔφεραν ὀνομασίες ἐξέχουσων προσωπικοτήτων τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἢ Μυθολογίας (Θεῶν ἢ Θεοτήτων).

Πέντε ἐμπορικὰ πλοῖα (5) ἔφεραν ὀνόματα ἀστερισμῶν (4) καὶ οὐράνιων φαινομένων (1).

Ἕξι ἐμπορικὰ πλοῖα (6) ἔφεραν ὀνόματα ποὺ σχετίζοντο μὲ πρόσωπα τῆς περιόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους,ἤτοι: ἕνα (1) μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος τοῦ Ἅ΄,ἕνα (1) μὲ τὸ ὄνομα τῶν προστάτιδων Δυνάμεων τοῦ νεοσυσταθέντος Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τέσσερα (4) μὲ ὀνόματα ἡρώων ἀγωνιστῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος.

Πέντε (5) ἔφεραν ὀνόματα τοπωνύμιων τῆς Ἑλλάδος (Δοκός,Ὕδρα,Ἑλλάς).

Ἕνδεκα ἐμπορικὰ πλοῖα (11) ἔφεραν ὀνομασίες συσχετιζόμενες μὲ χαρμόσυνα αἰσθήματα ποὺ συμβάλλουν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν  θεμελιώδων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους (Ἐλπίδα,Πίστη,Χαρμοσύνη κλπ).

Ἕξι ἐμπορικὰ πλοῖα (6) ἔφεραν ὀνόματα γυναικών,ἕνα (1) ὀνομασία ἐμπνευσμένη ἀπὸ πτηνὸ (χελιδόνι) καὶ ἕνα (1) ὀνομασία πιθανότατα ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν πενία καὶ ἀνέχεια τῶν πολιτῶν κατὰ τὰ ἔτη,κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.


ὀνομασία τοῦ πλοίου 
 (γραφή Καταλόγου)
Ὀνομασία τοῦ πλοίου
Προέλευση Ὀνομασίας
Σύνολον
Παναγία 
Παναγία 
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Παρθένου Μαρίας,μητρὸς τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
67
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Νικόλαος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,προστάτου τῶν ναυτικῶν.
9
Παναγία Ὕδρας
Παναγία Ὕδρας
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Παρθένου Μαρίας,μητρὸς τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀναφορὰ εἰς τὴν "Παναγία Ὕδρας",ὑποδηλώνει τὸν βαθύτατο σεβασμὸ τῶν Ὑδραίων ναυτικῶν πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴν  Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας.
8
Λεωνίδας
Λεωνίδας
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Λεωνίδος τοῦ Ἃ' (540 – 480 π.Χ.),Βασιλέως τῆς Σπάρτης ἐκ τοῦ οἴκου τῶν Ἁγιαδῶν,ἡρῶος τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν
7
Ἀθηνᾶ
Ἀθηνᾶ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Θεᾶς Ἀθηνᾶς,Θεᾶς τῶν γραμμάτων, τῆς σοφίας καὶ τῆς νόησης, θυγατέρος τοῦ Δία, πολιοῦχου τῆς Ἀθήνας
6
Θεμιστοκλῆς
Θεμιστοκλῆς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Θεμιστοκλέους,Ἀθηναίου πολιτικοῦ καὶ στρατηγοῦ (527 π.Χ. - 459 π.Χ.) 
5
Ἅγιος Γεώργιος
Ἅγιος Γεώργιος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
4
Ἑρμῆς
Ἑρμῆς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἑρμοῦ,Θεοῦ καὶ ἀγγελιοφόρου τῶν Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου
4
Πρόδρομος
Πρόδρομος
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη,πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου  
4
Ἁγία Τριὰς
Ἁγία Τριὰς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος
3
Ἀφροδίτη
Ἀφροδίτη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἀφροδίτης,Θεᾶς τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ὀμορφιᾶς.
3
Γοργώνη
Γοργώνη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Γοργοὺς (Μέδουσας),μίας ἐκ τῶν τριῶν Γοργόνων.
3
Καλλιώπη (Τ)
Καλλιόπη (Τ)
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Καλλιόπης, μίας ἐκ τῶν ἐννέα Μουσῶν τῆς Ἀρχαιότητος (ἔκ τοῦ: καλὴ + ὢψ = αὐτὴ μὲ τὴν ὡραία ὄψη),Μούσα τῆς Ἐπικῆς ποιήσεως
3
Κείμων
Κίμων
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀθηναίου στρατηγοῦ καὶ πολιτικοῦ Κίμωνα (510 - 450 π.Χ.), υἱοῦ τοῦ Μιλτιάδου καὶ τῆς Ἠγησιπύλης.
3
Ἄρης
Ἄρης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ  Ἄρεως, Θεοῦ τοῦ πολέμου. 
2
Ἀριστείδης
Ἀριστείδης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀθηναίου στρατηγοῦ καὶ πολιτικοῦ Ἀριστείδου τοῦ Δίκαιου (550 π.Χ. - 467 π.Χ.).  
2
Ἀχιλλεὺς
Ἀχιλλεὺς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀχιλλέως, υἱοῦ τοῦ Πηλέα καὶ τῆς Νηρηίδος Θέτιδας. Βασιλεὺς τῶν Μυρμιδόνων εἰς τὴν Φθία καὶ ἐπικεφαλῆς τοὺς εἰς τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον. Κεντρικὸς ἥρωας τοῦ Ὁμηρικοῦ ἔργου τῆς Ἰλιάδος.
2
Ἑλλάς
Ἑλλάς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς ἄρτι ἀπελευθερωθείσας πατρίδος. 
2
Ἐλπίς
Ἐλπίς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἐλπίδος,τῆς θέλησης τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐπίτευξη καὶ εὐοδώση τῶν στόχων του.Ἡ Ἐλπὶς συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν μύθο τῆς Πανδώρας
2
Ἐπαμεινόνδας
Ἐπαμεινώνδας
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Θηβαίου στρατηγοῦ Ἐπαμεινώνδα Ἐπαμεινώνδας (418  – 4 Ἰουλίου 362 π.Χ.)
2
Εὐαγγελίστρια
Εὐαγγελίστρια
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ὄρθοδοξη Χριστιανικὴ πίστη,πρὸς τιμὴν τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος τῆς ἐπικείμενης γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2
Εὐεργέτις
Εὐεργέτις
2
Εὐτυχής
Εὐτυχής
2
Εὐτυχία
Εὐτυχία
2
Καλυψῶ
Καλυψῶ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς νύμφης Καλυψούς,θυγατέρος τοῦ Ἄτλαντος καὶ τῆς Πλειόνης κατὰ μία ἐκδοχὴ ἢ τοῦ Θεοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Περσηίδας.Σύμφωνα μὲ τὸ ὁμηρικὸ ἔπος "Ὀδύσσεια",ὑπεδέχθη καὶ φιλοξένησε τὸν Ὀδυσσέα εἰς τὴν νῆσον τῆς Ὠγυγία
2
Κλεοπάτρα
Κλεοπάτρα
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Βασίλισσας Κλεοπάτρας τῆς Ζ΄ τῆς Αἰγύπτου
2
Λυκομήδης
Λυκομήδης  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Λυκομήδου,Βασιλέως τῶν Δολόπων εἰς τὴν νῆσον Σκύρο.Βοήθησε τὴν Θέτιδα,μητέρα τοῦ Ἀχιλλέως νὰ κρύψει τὸν υἱὸ τῆς εἰς τὰ ἀνάκτορά του,διὰ νὰ μὴν λάβει μέρος εἰς τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον.
2
Περιστερά
Περιστερὰ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ ἀστερισμοῦ
2
Ποσειδῶν
Ποσειδῶν
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ποσειδῶνος,Θεοῦ τῆς θαλάσσης.
2
Σκύλλα
Σκύλλα  
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ μυθολογικὸ τέρας Σκύλλα,θυγατέρος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς Γαίας
2
Τερψιχόρη
Τερψιχόρη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Τερψιχόρης, μίας ἐκ τῶν ἐννέα Μουσῶν τῆς Ἀρχαιότητος(ἔκ τοῦ: τέρπω + χορός, ἡ τέρπουσα διὰ τοῦ χοροῦ), Μούσα τῆς Ὀρχήσεως.
2
ὕδρα
Ὕδρα
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς νήσου Ὕδρας.
2
Ἀγαλλίασις
Ἀγαλλίασις
1
Αγία Μαρίνα
Αγία Μαρίνα
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Μαρίνας
1
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Βασίλειος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
1
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Δημήτριος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
1
Ἅγιος Διονύσιος
Ἅγιος Διονύσιος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
1
Ἅγιος Σπυρίδων
Ἅγιος Σπυρίδων
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
1
Ἀγλαΐα-Ἀγλαΐς
Ἀγλαΐα-Ἀγλαΐς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν μίας ἐκ τῶν Τριῶν Χαρίτων,ἀλληγορικὴ θεότης τῶν ἀκτίνων τῆς αὐγῆς
1
Αἰακός
Αἰακός
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν  τοῦ γενάρχη τοῦ γένους τῶν Αἰακιδῶν, πρώτου Βασιλέως τῆς Αἴγινης    
1
Ἀμφιτρίτη
Ἀμφιτρίτη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἀμφιτρίτης, θεᾶς τῆς θαλάσσης καὶ συζύγου τοῦ Θεοῦ Ποσειδῶνος.
1
Ανατολή
Ανατολή
1
Ἀργοναῦς
Ἀργοναῦς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ ναυτικοῦ πληρώματος τῆς "Ἀργοῦς",πλοίου τοῦ Ἰάσονος ὁ ὁποῖος ἔτεθη ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας.  
1
Ἀριστομένης
Ἀριστομένης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν εἴτε τοῦ Ἀριστομένου,Βασιλέως τῆς Μεσσηνίας εἴτε τοῦ Ἀριστομένους ὑπουργοῦ καὶ Ἀντιβασιλέως τοῦ Πτολεμαίου Ἐ' τοῦ Ἐπιφανοῦς.
1
Ἀρμονία
Ἀρμονία
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Θεᾶς Ἁρμονίας.Φέρεται ὡς θυγατέρα τοῦ Ἄρεως καὶ τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἀδελφή του Φόβου καὶ τοῦ Δείμου  κατὰ τὴ Θεογονία τοῦ Ἡσιόδου,σύζυγος τοῦ Βασιλεῶς Κάδμου.Θεωρείτα ὡς μητέρα τῶν Ἀμαζόνων. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπολλώνιο τὸν Ρόδιο, ἦταν θυγατέρα τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἠλέκτρας,καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ Σαμοθράκη
1
Ἄρτεμις
Ἄρτεμις
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Θεᾶς Ἀρτέμιδος,θυγατέρος τοῦ Διὸς καὶ τῆς Λητοῦς, δίδυμης ἀδερφῆς τοῦ Ἀπόλλωνος, προστάτιδας τοῦ κυνηγιοῦ,τῶν μικρῶν παιδιῶν καὶ ζώων.
1
Ἀσπασία
Ἀσπασία
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἀσπασίας, ἑταίρας καὶ ἐρωμένης ἢ συζύγου τοῦ Ἀθηναίου πολιτικοῦ Περικλῆ.  
1
Γοργώ
Γοργώ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Γοργοὺς (Μέδουσας),μίας ἐκ τῶν τριῶν Γοργόνων.    
1
Γρίβας
Γρίβας
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Θεόδωρου ἢ Θεοδωράκη Γρίβα,(1797 - 24 Ὀκτωβρίου 1862), Πρεβεζιώτη στρατηγοῦ καὶ πολιτικοῦ,γόνου τῆς σπουδαίας  οἰκογένειας Γρίβα τῆς Ἀκαρνανίας. Συμμετεῖχε εἰς τὸν Ἐθνικοαπελευθερωτικὸν Ἀγώνα τῆς Ἐπαναστάσεως ὡς διοικητὴς στρατιωτικοῦ σώματος.
1
Δεϊδάμεια (=Δηιδάμεια)
Δηιδάμεια
Ὀνοματοδοσία πλοίου ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία.Ἴσως πρὸς τιμὴν τῆς Διηδάμειας,μίας ἐκ τῶν ἑπτὰ θυγατέρων τοῦ Βασιλέως τῆς Σκύρου Λυκομήδους.Φέρεται ὡς σύζυγος ἢ κρυφὴ ἐρωμένη τοῦ Ἀχιλλέως,τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἀχιλλεὺς εἶχε καταφύγει κρυπτόμενος εἰς τὰ ἀνάκτορα τοῦ Λυκομήδους γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν συμμετοχὴ τοῦ εἰς τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον.Μήτηρ τοῦ Νεοπτόλεμου. 
1
Δημοσθένης
Δημοσθένης  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀθηναίου ρήτορος Δημοσθένους,τοῦ σπουδαιότερου ρήτορος τῆς ἀρχαιότητος  
1
Δοκός
Δοκός
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς γειτνιάζουσας τῆς νήσου Ὕδρας  νήσου Δοκοῦ-Ἀπεροπίας
1
Ἐλπινίκη
Ἐλπινίκη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἐλπινίκης,θυγατέρος τοῦ Μιλτιάδους καὶ ἀδελφῆς του Κίμωνος.    
1
Ἐπιμέλεια
Ἐπιμέλεια
1
Ἐρατώ
Ἐρατώ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ἐρατοῦς, μίας ἐκ τῶν ἐννέα Μουσῶν τῆς Ἀρχαιότητος (ἔκ τοῦ: ἔρως),Μούσα τῆς Λυρικῆς καὶ Ἐρωτικῆς ποιήσεως.
1
Ζαχαρίας
Ζαχαρίας
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη,πρὸς τιμὴν τοῦ Προφήτου Ζαχαρία    
1
Ζωοδόχος Πηγή
Ζωοδόχος Πηγὴ  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ ἱεροῦ χριστιανικοῦ Ἁγιάσματος τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ἔξωθέν της δυτικῆς πύλης τῆς Σηλυβρίας.    
1
Ἡρακλῆς
Ἡρακλῆς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἠρακλέους,υἱοῦ τοῦ Δία καὶ τῆς Ἀλκμήνης' ὁ μεγαλύτερος ἥρωας τῆς Ἑλληνικῆς μυθολογίας
1
Θεοδῶρα
Θεοδῶρα
1
Καλὴ Ἐλπὶς
Καλὴ Ἐλπὶς
1
Κιβωτὸς
Κιβωτὸς  
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη,πιθανότατα πρὸς τιμὴν τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε.
1
Κλωθώ
Κλωθώ
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Κλωθοῦς,μίας ἐκ τῶν τριῶν Μοιρῶν,ἡ ὁποία συμβόλιζε τὸ παρόν.
1
Κοπέλα
Κοπέλα
1
λαγωνίκη
Λαγωνίκη
Ὀνοματοδόσια πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία,πιθανότα ἀπὸ τὸν ἀστερισμὸ Σείριον (Λαγωνικός).Ἡ λαγωνικὴ φυλὴ θεωρεῖται ὡς ἡ ἀρχαιότερη φυλὴ σκύλων εἰς τὴν ὑφήλιον.
1
Μαργαρίτα
Μαργαρίτα
1
Μαρκομπότζαρης
Μαρκομπότζαρης  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Σουλιώτου στρατηγοῦ Μάρκου Μπότσαρη,(1790 - 21 Αὐγούστου 1823) ὁ ὁποῖος ἔπεσε ἠρωϊκῶς μαχόμενος εἰς τὴν μάχην τοῦ Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου.
1
ΜαρΜαριανή
ΜαρΜαριανή
1
Μεταμόρφωσις
Μεταμόρφωσις  
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη,εἷς ἀνάμνησιν τῆς ἐμφανίσεως (Μεταμορφώσεως) τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς μαθητές τους,παρουσία τῶν προφητῶν Ἡλιοῦ καὶ Μωϋσέως.
1
Μιαούλης
Μιαούλης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη.
1
Μιλτιάδης
Μιλτιάδης  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀθηναίου στρατηγοῦ καὶ πολιτικοῦ Μιλτιάδου (540 - 489 π.Χ.).Ἐπικεφαλῆς τῶν Ἀθηναίων εἰς τὴν μάχην τοῦ Μαραθῶνος (490 π.Χ.).
1
Μιχαήλ Ἀρχάγγελος
Μιχαήλ Ἀρχάγγελος
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ὄρθοδοξη Χριστιανικὴ πίστη,πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ.
1
Μνημοσύνη 
Μνημοσύνη    
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Μνημοσύνης,θεότητας τῆς ἀρχαιοελληνικῆς μυθολογίας,προσωποποίησις τῆς Μνήμης
1
Ὄθων
Ὄθων
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ νεοεκλεχθέντος τὴν 6ην Φεβρουαρίου 1832 Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Ὄθωνος.
1
Ὀλυμπιὰς
Ὀλυμπιὰς
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Ὀλυμπιάδος, θυγατέρος τοῦ Βασιλεῶς Νεοπτόλεμου τοῦ Β΄, Πριγκίπισσας τῶν Μολοσσῶν τῆς Ἠπείρου,σύζυγος τοῦ Βασιλέως Φιλίππου Β/ καὶ μητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
1
Πασιφάη
Πασιφάη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Πασιφάης, συζύγου τοῦ Βασιλέως τῆς Κρήτης Μίνωος,  θυγατέρα τοῦ Ἥλιου καὶ τῆς νύμφης Περσηίδος
1
Περίανδρος
Περιανδρὸς  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Περιανδρου, (668 – 584 π.Χ.) τύραννού της Κορίνθου,ἑνὸς ἐκ τῶν ἑπτὰ σοφῶν της ἀρχαιότητος
1
Περιστερῶνα
Περιστερῶνα
1
Πηνελόπη
Πηνελόπη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Πηνελόπης, συζύγου τοῦ Ὀδυσσέως
1
Πίστις
Πίστις  
1
Σαχίνης
Σαχίνης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν εἴτε τοῦ Δημήτριου Σαχίνη (1759-1808),γενάρχου τῆς οἰκογενείας Σαχίνη,εἴτε τοῦ Γεώργιου Σαχίνη (1789-1864)  
1
Σεμείραμις
Σεμίραμις
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς θρυλικῆς Βασίλισσας τῆς Ἀσσυρίας Σεμίραμις.  
1
Σκέλεθρος
Σκέλεθρος  
Ὀνοματοδοσία πλοίου ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν λέξη σκέλεθρος: (σκελετός).Πιθανότατα ὡς δεῖγμα ταπεινότητας ἀναφορικὰ μὲ τὶς δύσκολες συνθῆκες πενίας καὶ ἀνέχειας ποὺ μάστιζαν τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία κατὰ τὰ ἔτη τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα.
1
Σμύρνα
Σμύρνα  
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία.Πιθανότατα πρὸς τίμην τῆς Σμύρνας,τῆς ἀμαζόνας ποὺ ἐθεωρεῖτο ὡς ἡ ἱδρύτρια τῆς πόλεως τῆς Σμύρνης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
1
Σπάρτη
Σπάρτη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς ἐνδόξου ἀρχαίας πόλεως τῆς Σπάρτης
1
Σωτήρ
Σωτὴρ  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
1
Τηλέμαχος
Τηλέμαχος
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Τηλεμάχου, υἱοῦ τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τῆς Πηνελόπης
1
Τομπάζης
Τομπάζης
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν εἴτε τοῦ Ἰάκωβου (Ἃ Ναυάρχου τοῦ  Ὑδραϊκοῦ στόλου) (1782-1829) εἴτε τοῦ Ἐμμανουὴλ Τομπάζη (1784-1831)
1
Τρεῖς δυνάμεις
Τρεῖς Δυνάμεις
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῶν Τριῶν Ἐγγυήτριων Ξένων Δυνάμεων τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Κράτους' τῆς Μεγάλης Βρετανίας,τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ρωσσικῆς Αὐτοκρατορίας
1
Τρίτων
Τρίτων
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς θαλάσσιας Θεότητος Τρίτωνα,υἱοῦ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς Ἀμφιτρίτης
1
Τύχη
Τύχη
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τῆς Τύχης, Θεότητας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μυθολογίας, προσωποποίησης τῆς τύχης καὶ τῆς εὐμάρειας.Εἰς τὴν ἀρχαιότητα ἐθεωρεῖτο ὡς θυγατέρα τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῆς Ἀφροδίτης, εἴτε ὡς θυγατέρα τοῦ Ὠκεανοῦ καὶ τῆς Τηθύος,μίας ἐκ τῶν Ὠκεανίδων.
1
Φωκίων
Φωκίων  
Ὀνοματοδοσία πλοίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀθηναίου στρατηγοῦ καὶ πολιτικοῦ Φωκίωνος (402-317 π.Χ.)
1
Χαρίκλεια
Χαρίκλεια  
1
Χαρμοσύνη
Χαρμοσύνη  
1
Χείμαιρα
Χίμαιρα
Ὀνοματοδοσία πλοίου,ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ μυθολογικὸ τέρας Χίμαιρα,θυγατέρος τοῦ Τυφῶνος καὶ τῆς Ἐχίδνας.
1
Χελιδὼν
Χελιδὼν  
1
ὡραία Ἐλισάβετ
Ὡραία Ἐλισάβετ
1
229Ἰδιοκτησιακὸ Καθεστὼς Ἐμπορικῶν Πλοίων


>) Ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς ποὺ δίειπε τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα δυνάμει τοῦ ἐπίσημου ἐγγράφου τῆς Ὑπηρεσίας Ναυτικῶν των Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους,προκύπτουν οἱ παρακάτω κύριες διαπιστώσεις:


Ἰδιοκτησία
Σύνολον
Ὁ Πλοίαρχος τοῦ πλοίου. >) Οἱ Πλοίαρχοι ἦταν κατὰ πλειοψηφία οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ποὺ πλοιάρχευαν,ἀνεξαιρέτως τοῦ μεγέθους ἢ τοῦ τύπου τοῦ ἐμπορικοῦ πλοίου.
193
Ὁ Πλοίαρχος καὶ συνιδιοκτήτης
22
Πλοιοκτήτης
13
Ἄγνωστος. Δὲν ἀναγράφεται πλοίαρχος
1
229

Ἀνθρώπινο Δυναμικὸ & Εἰδικότητες πληρωμάτων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων


Σύμφωνα μὲ τὶς καταγραφὲς τῶν ἐμπορικῶν πλοίων τοῦ λιμένος  Ὕδρας, προκύπτει πὼς τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό του ἐμπορικοῦ στόλου κατανέμετο εἰς τὶς κάτωθι εἰδικότητες:Πλοίαρχοι

>) Ἐπὶ συνόλου διακοσίων ἑβδομήκοντα δύο ἐμπορικῶν πλοίων,καταμετρήθηκαν ἐν συνόλω διακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς πλοιάρχοι,καθὼς εἰς τὸ ὑπ'ἀριθμὸν 2584 κόττερο τοῦ ὑδραϊκοῦ νηολογίου,ἐπ'ὀνόματι "Μιαούλης" καταγράφησαν ὡς μέλη τοῦ πληρώματος  δύο πλοίαρχοι.

Ἡ πλειοψηφία τῶν πλοιάρχων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων ποὺ καταγράφησαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας, διακόσιοι τεσσεράκοντα ἐννέα τὸν ἀριθμόν,ἦταν Ὑδραϊκὴς καταγωγῆς.Ὀκτὼ ἐξ' αὐτῶν πλοιάρχευαν εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα νηολογίου Αἰγίνης,δύο εἰς πλοῖα νηολογίου Ἴου,ἕνας πλοίαρχος εἰς πλοῖον νηολογίου Κέας, ἑπτὰ εἰς πλοῖα συμφερόντων Κρανιδίου,ἕνας εἰς πλοῖον νηολογίου Μονεμβασίας,τέσσερις εἰς πλοῖα νηολογίου Ναυπλίου,δύο εἰς πλοῖα νηολογίου Πόρου,δύο εἰς πλοῖα νηολογίου Σαλαμίνος,ἕνας εἰς πλοῖον νηολογίου Σερίφου,ἐννέα εἰς πλοῖα νηολογίου Σύρου καὶ ἕνας εἰς πλοῖον νηολογίου Χαλκίδος.Ἐπίσης ἕξι πλοίαρχοι ἐπλοιάρχευαν εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει καταγραφεῖ ὁ ἀριθμὸς νηολογίου τους.Οἱ ὑπόλοιποι διακόσιοι ἑπτὰ Ὑδραῖοι πλοίαρχοι,ἐπλοιάρχευαν εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα ὑδραϊκου νηολογίου.

Οἱ ὑπόλοιποι πλοίαρχοι κατήγοντο ἀπὸ διάφορα ἄλλα μέρη.Συγκεκριμένα:Εἷς πλοίαρχος ἐκ τοῦ χωριοῦ Βατίκων Λακωνίας,εἷς πλοίαρχος ἐκ τῆς νήσου Πόρου,δύο πλοίαρχοι ἐκ τῆς νήσου Σάμου καὶ δύο πλοίαρχοι ἐκ τῆς νήσου Χίου ἐπλοιάρχευαν εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα τοῦ ὑδραϊκοῦ νηολογίου.

Ἐπίσης,τρεῖς πλοίαρχοι εἰς  ἐμπορικὰ πλοῖα συμφερόντων Ἐρμιόνης (Ἐρμιονίτες εἰς τὴν καταγωγήν),τέσσερις πλοίαρχοι εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα συμφερόντων Κρανιδίου (εἰς Ἐρμιονίτης,εἰς Καλύμνιος καὶ δύο Κρανιδιῶτες εἰς τὴν καταγωγήν),εἷς πλοίαρχος εἰς πλοῖον νηολογίου Σύρου (ἀπὸ τὰ Μούντσουλα),εἰς πλοίαρχος εἰς πλοῖον νηολογίου Πόρου (Ποριώτης),εἰς πλοίαρχος εἰς πλοῖον νηολογίου Ναυπλίου (Σαμιώτης),πέντε πλοίαρχοι εἰς ἐμπορικὰ πλοῖα νηολογίου τῆς Σάμου (Σαμιῶτες εἰς τὴν καταγωγήν),εἷς πλοίαρχος εἰς ἐμπορικὸν πλοῖον τοῦ νηολογίου τῆς νήσου Σπετσῶν (Σπετσιώτης εἰς τὴν καταγωγὴν) καὶ τέλος εἰς πλοίαρχος εἰς ἐμπορικὸν πλοῖον νηολογίου τῆς νήσου Σκοπέλου (Σκοπελίτης).Ὑποπλοίαρχοι

>) Τέσσερα ἄτομα ἔφερον τὴν εἰδικότητα τοῦ Ὑποπλοιάρχου.Ἅπαντες ὑδραϊκὴς καταγωγῆς.Εἷς ὑποπλοίαρχος ἐξ αὐτῶν ἐδραστηριοποιῆτο εἰς πλοῖον νηογνώμονα τῆς νήσου Σύρου.

Γραμματεῖς

>)  Ἑξήκοντα ἑπτὰ ἄτομα ἔφερον τὴν εἰδικότητα τοῦ Γραμματέως.Δύο ἐξ΄αὐτῶν κατηγόντο ἀπὸ τὴν Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (εἰς ἐκ τῶν δύο διέμενε εἰς τὴν Ὕδραν) ἐνῶ ἕνας κατήγετο ἐκ τῆς νήσου Σάμου.Οἱ ὑπόλοιποι ἦταν Ὑδραϊκὴς καταγωγῆς καὶ διέμεναν μονίμως εἰς τὴν νῆσον ὝδρανΔιευθυντὴς

>) Εἰς ἐκ τῶν πληρωμάτων τοῦ στόλου ἔφερε τὴν εἰδικότητα τοῦ Διευθυντοῦ.Πιθανῶς ,καθ'ὅτι διέμενε μόνιμα εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ναυπλίου (Ναυπλιώτης εἰς τὴν καταγωγὴν) δροῦσε ὡς ναυλομεσίτης τοῦ ὑπ'ἀριθμὸν νηολογίου 253 ὑδραϊκοῦ βρικιοῦ "Γοργώνη".Ναύκληροι

>) Ὀγδοήκοντα τρία ἄτομα ἔφερον τὴν εἰδικότητα τοῦ Ναυκλήρου,ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἑβδομήκοντα ἐννέα ἐξ αὐτῶν ἦταν Ὑδραϊκῆς καταγωγῆς ἐνῶ τρία ἐξ΄αὐτῶν κατήγοντο καὶ δίεμεναν μονίμως εἰς τὴν Σάμον καὶ εἷς ἐκ αὐτῶν κατήγετο καὶ δίεμενε εἰς τὴν Μύκονον.Ναῦτες

>) Ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνδρῶν τοῦ ἐμπορικοῦ στόλου κατεῖχε τὴν εἰδικότητα τοῦ ἁπλοῦ ναύτου.Ἐπὶ συνόλου χιλίων τριακοσίων ἐννενήκοντα ἀτόμων,τὰ χίλια διακόσια ὀγδοήκοντα ἦταν Ὑδραϊκὴς καταγωγῆς καὶ εἶχαν δηλώσει ὡς μόνιμον τόπον κατοικίας τὴν νῆσον Ὕδραν.

Οἱ ὑπόλοιποι ἑκατὸν δέκα ἄνδρες ναῦτες ποὺ ἐδραστηριοποιοῦντο εἰς τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό των ἐμπορικῶν πλοίων ποὺ κατεγράφησαν ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας κατήγοντο ἀπὸ διάφορα ἄλλες πόλεις ἢ νησιὰ τῆς ἐλεύθερης ἢ μὴ Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.Συγκεκριμένα: Εἷς ναύτης ἐκ τοῦ χωρίου τοῦ Ἁγίου Πέτρου τῆς νήσου Τήνου,εἷς ἐκ τῆς νήσου Αἰγίνης,εἰς ἐκ τοῦ χωριοῦ Αἴνου τῆς νήσου Εὐβοίας,δύο ἐκ τοῦ χωριοῦ Βατίκων Λακωνίας,δύο ἐκ τοῦ χωριοῦ Γεράκι (Ἱέραξ-Γέρακας)Λακωνίας, ἕξι ἐκ τῆς πόλεως τῆς Ἐρμιόνης (κατεγράφησαν ἐν τῷ λιμένι Ὕδρας τρεῖς ἀκόμη Ἐρμιονίτες ὡς μέλη πληρώματος τοῦ κρανιδιώτικου πλοίου "Μνημοσύνη"),εἷς ναύτης ἐκ τῆς νήσου Εὐβοίας(δὲν ἀναφέρεται ἰδιαίτερος τόπος καταγωγῆς),δύο ἐκ τῆς Ζαγορᾶς Πηλίου,δύο ἐκ τῆς νήσου Ἰκαρίας,εἰς ναύτης ἐκ τῆς πόλεως τῆς Καλαμάτας,  τέσσερις ἐκ τῆς νήσου Καλύμνου,δύο ἐκ τῆς πόλεως Κασσάνδρας Χαλκιδικῆς,εἷς ναύτης ἐκ τῆς νήσου Κάσσου,πέντε ἐκ τῆς πόλεως τοῦ Κρανιδίου Ἀργολίδος, τρεῖς ἐκ τῆς νήσου Κρήτης,τέσσερις ἐκ τῆς πόλεωςτων Κυδωνιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,τρεῖς ἐκ τῆς νήσου Κυθήρων,δύο ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἷς νάυτης ἐκ τῆς πόλεως τῶν Μεγάρων Ἀττικῆς,εἷς ναύτης ἐκ τῆς Μεθώνης,δύο ἐκ τῆς νήσου Πάτμου,δύο ἐκ τῆς νήσου Πόρου,εἴκοσι ἕξι ἐκ τῆς νήσου Σάμου ((κατεγράφησαν ἐν τῷ λιμένι Ὕδρας πέντε ἀκόμη Σάμιοι ὡς μέλη πληρώματος τοῦ σαμιώτικου πλοίου "Περιστέρα"),εἷς ναύτης ἐκ τῆς νήσου Σκοπέλου,εἷς ναύτης ἐκ τῆς νήσου Σύμης,ὀκτῶ ἐκ τῆς νήσου Σύρου,εἷς ναύτης ἐκ τῆς Σλαβωνίας (περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Σερβίας),εἷς ἐκ τοῦ χωριοῦ Φυτιλιὸ Χαλκίδος,εἷς ἐκ τῆς πόλεως τῆς Σμύρνης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,εἷς ἐκ τῆς νήσου τῶν Σπετσῶν,πέντε ἐκ τῆς νήσου Χίου καὶ τέλος εἷς ναύτης ἐκ τοῦ χωριοῦ Χρύσαφα Λακωνίας.Ὑποναῦτες

>) Ἕξι ἄτομα ἔφερον τὴν εἰδικότητα τοῦ Ὑποναύτου.Πέντε ἐξ'αὐτῶν ἐδραστηριοποιοῦντο εἰς πλοῖα τοῦ ὑδραϊκοῦ νηογνόμωνα,ἐνῶ ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦτο Σαμιώτης καὶ ἐδραστηριοποιῆτο εἰς πλοῖον τοῦ νηογνώμα ΣάμουἨλικιακὴ κατανομὴ πληρωμάτων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων


Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ κατανομὴ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ του ἐμπορικοῦ στόλου ἀνὰ ἡλικία,ὅπως αὐτὴ ἔχει καταγεγραφεῖ  εἰς τὸ ἔγγραφον ("Ἔγγραφον 001 «Συνέχεια τῶν πρωτοτύπων ναυτολογίων», Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους -Ὑπουργεῖον Ναυτικῶν (Ἐμπορικὴ Ναυτιλία) Φ-42, ὑποφ. Α»).Εἰδικότερα, ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνδρῶν τοῦ στόλου(78,40%) ἦταν ἡλικίας ἕως τριανταεννέα ἐτῶν.Ἐκ τοῦ συγκεκριμένου ἐγγράφου προκύπτει πὼς ἡ ἐνασχόλησις τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας μὲ τὰ ἐπαγγέλματα τοῦ ναυτικοῦ κλάδου ἦτο ἡ μοναδικὴ ἐπαγγελματικὴ βιοποριστικὴ διέξοδος,ἐνῶ ἡ εἴσοδος τῶν ἀνδρῶν εἰς τὴν βιοπάλη εἶχε ὡς ἀφετηρία τὴν προεφηβικὴ ἡλικία (9-13 ἐτῶν),γεγονὸς ποὺ ἀπέτρεπε τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν ἀρρένων εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης
Ἠλικιακὴ κατανομὴ τῶν πληρωμάτων τῶν καταγεγραμμένων ἐν τῶν λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας πλοίων ἀνὰ εἰδικότητα
Εἰδικότητα Πληρωμάτων
έως  9
10-18
19
20-29
30-39
40-49
50-
ἀγνώστου ἡλικίας
Σύνολα
Γραμματεῖς

10
1
33
8
12
2
1
67
Διευθυντὴς1
1
Ναύκληρος

1

47
23
11

1
83
Νάυτης
13
308
11
528
253
156
116
5
1390
Πλοίαρχος

4

89
92
61
26
1
273
Ὑποναύτης

6


6
Ὑποπλοίαρχος1
1
1
1

413
329
12
699
377
241
145
8
1824
% Ηλικιακής κατανομής
0,71%
18,04%
0,66%
38,32%
20,67%
13,21%
7,95%
0,44%
Τόπος καταγωγῆς τῶν ναυτικῶν των ἐμπορικῶν πλοίων


Κατανομὴ ἀνὰ τόπο καταγώγης & εἰδικότητα τῶν πληρωμάτων τῶν καταγεγραμμένων ἐν τῶν λιμένι τῆς νήσου Ὕδρας πλοίων
Τόπος καταγωγῆς
Γραμματεῖς
Διευθυντὴς
Ναύκληρος
Ναύτης
Πλοίαρχος
Ὑποναύτης
Ὑποπλοίαρχος
Ἅγιος Πέτρος Τήνου
1
Ἄγνωστον
1
Αἴγινα
1
Αἴνος Κεφαλλονιὰ
1
Ἀστυπάλαια
1
Βάτικα Λακωνίας
2
1
Βενετία
1
Βόλος
1
Γέρακας Λακωνίας
2
Ἐρμιόνη
9
4
Εὔβοια
1
Ζαγορὰ Πηλίου
2
Ἰκαρία
2
Ἰωάννινα
2
Καλαμάτα
1
Κάλυμνος
4
1
Κασσάνδρα
2
Κάσσος
1
Κρανίδι
5
2
Κρήτη
3
Κυδωνίες
4
Κύθηρα
3
Κωνσταντινούπολις
2
Μέγαρα
1
Μεθώνη
1
Μουντσούλα
1
Μύκονος
1
Ναύπλιον
1
Πάτμος
2
Πόρος
2
2
Σάμος
1
3
31
7
1
Σκόπελος
1
1
Σλαβωνία (Σερβία)
1
Σμύρνη
2
1
Σπέτσες
1
1
Σύμη
1
Σύρος
8
Ὕδρα
64
79
1280
249
5
4
Φυτιλιὸ Χαλκίδος
2
1
Χίος
5
3
Χρυσαφὰ Λακωνίας
1
Ἐπὶ συνόλου
1.824 ἀνδρῶν
67
1
83
1390
273
6
4
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...