hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1842 (Ε΄ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1842 (Ε΄ μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1842 (Ε΄ μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1842 (Ε΄ μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα ΚράτουςὉ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως Ὕδρας Σ.Γ.Πραγματευτάκης,(ἀπόντος τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας), ἀπέστειλε τὴν 5ην Σεπτεμβρίου 1842 τὴν  ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 1618 ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ «τῶν Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικὴ Γραμματείας», μὲ τὴν ὁποία κοινοποιοῦσε τοὺς πίνακες τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν διεξαχθεισῶν ἐαρινῶν ἐξετάσεων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας. Εἰς τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή, ἐπισυνάφθηκαν ἐπίσης οἱ ἐπίσημοι κατάλογοι τῶν ὀνομάτων τῶν μαθητῶν τῶν Δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ἀρρένων Ὕδρας καθὼς καὶ ὁ ἀντίστοιχος κατάλογος τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων Ὕδρας.

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως, ἐπεσήμανε εἰς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία, πὼς ἡ ἐπιτευχθεῖσα πρόοδος τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐαρινοῦ ἑξαμήνου ἦτο ἄκρως ἱκανοποιητική, καὶ συνετελέστη λόγω τοῦ ἐξαίρετου ἤθους τῆς Διδασκάλου Κυρίας Μαρίας Καλαυρίου καὶ τῶν Διδασκάλων τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ἀρρένων Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερου καὶ Ἰωάννου Χωματιανοῦ.

Τὴν 28ην Σεπτεμβρίου 1842,ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας, ἀπαντώντας εἰς τὴν ἐπιστολὴ τῆς 5ης Σεπτεμβρίου 1842,συνέστησε εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας νὰ ἀποστείλει ἄμεσα τὴν συνταχθεῖσα ἔκθεση τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας διὰ τὴν διενέργεια τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἐαρινοῦ ἑξαμήνου, ἐνῶ παράλληλα συνέστησε εἰς τοὺς Διδασκάλους Ἰωάννη Χωματιανὸ καὶ Α.Δ.Καλλίερο νὰ προσδώσουν ἰδιαίτερη βαρύτητα εἰς τὰ μαθήματα τῆς Ἰχνογραφίας καὶ Καλλιγραφίας ἀντιστοίχως.
Τέλος, συστήθηκε εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας νὰ ἀποστείλει ἄμεσα τοὺς πίνακες τῶν ἀντίστοιχων ἀποτελεσμάτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων Ὕδρας.

Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας προκάλεσαν τὴν δυσαρέσκεια τόσο τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας ὅσο καὶ τῶν Δημοδιδασκάλων τῶν Σχολείων Ὕδρας. Συγκεκριμένα, δυὸ ἡμέρες ἀργότερα, τὴν 30ην Σεπτεμβρίου 1842,ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας Δ. Ὀρφανός, ἀπέστειλε ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ (ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου:1924) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία, προσπαθώντας νὰ ἀποσοβήσει τὴν  διαφαινόμενη δυσαρέσκεια τῆς Βασιλικῆς  Γραμματείας ὡς πρὸς τὶς ἐπιδόσεις τῆς Διδασκάλου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων Κ. Καλαυρίου.

«…παρατηροῦμεν ὅτι διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμ.16331 ἀπαντώμενης διαταγῆς της,ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία ἀποσιωπᾶ τὴν ὀφειλομένην εἰς τὴν διαληφθεῖσαν Διδάσκαλον εὐχαρίστησίν της,λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ βεβαιώσω τὴν Β.Γραμματείαν,περὶ τοῦ ὅτι ἀνήκει μέγας ἔπαινος εἰς τὴν ἀξιότιμον ταύτην Διδάσκαλον,διὰ τοὺς ὅποιους κατέβαλλε κόπους εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ διανοητικὴν μόρφωσιν τῶν κορασῖων Ὕδρας..»

Ὁμοίως, τὴν 7ην Ὀκτωβρίου1842,(ὑπ’ἄρ.Πρ:1980 ἐπιστολή) ὁ Διοικητὴς τῆς νήσου Ὕδρας Δ. Ὀρφανὸς κοινοποίησε εἰς τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου:245/Διεκ.20/Ἄρ.Πρ:10934 αἴτηση τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1842, τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ. Καλλίερου,μὲ τὴν ὁποίαν ἐκφράζετε ἡ δυσαρέσκειά του διὰ τὶς ἀρνητικὲς κρίσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας ὡς πρὸς τὸ πρόσωπό του.

«…Ὅθεν ἔρχεται διὰ τοῦ παρόντος ἐγγράφου του,ν’ἀποδώση τὴν ἀπαιτουμένην πρὸς τὴν Β.ταύτην Γραμματείαν ἐνδόμυχον εὐχαρίστησιν καὶ εὐγνωμοσύνην του,καὶ νὰ τὴν βεβαιώση ὅτι θέλει ἐπιμελεῖται πάντοτε μὲ τὸν αὐτὸν ζῆλον καὶ ἐπιμέλειαν κατὰ τὴν συνήθειάν του/ἂν ὄσω μετέρχεται τὸ πολύμοχθον Δημοδιδασκαλικὸν τοῦτο ἔργον/ καὶ καταβάλλει ὄλαις δυνάμεσι διὰ τὴν πρόοδον τῶν μαθητῶν του’λυπῆται δὲ καιρίως ὅτι κατὰ τοὺς θυσιαζομένους κόπους τοῦ διὰ τὴν πρόοδον τῆς ἐνταύθα νεολαίας,δὲν θερίζει τόσον ἀξίους καρποὺς τῶν κόπων του…»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1842

Σημείωσις:Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας,ἡ ὁποία ἐπιθεωροῦσε τοὺς πίνακες τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἑξαμηνιαίων ἐξετάσεων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας,δυνάμει τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ «Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Νόμου» ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὕδρας ὡς Πρόεδρο τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς,ἀπὸ ἕναν Ἱερεὰ καὶ ἀπὸ δυὸ ἕως τέσσερις ἐκλεγμένους ἀπ’τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο δημοτὲς Ὕδρας,μὴ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.Διὰ τὴν ἀποσαφήνιση τῆς συγκεκριμένης διατάξεως,ἀπεστάλη διευκρινιστικὴ ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.πρωτοκόλλου:357 τῆς 13ης Φεβρουαρίου 1842 τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Βασιλικῆς Γραμματείας.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Ἔλεγχος τῆς Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας. Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου ἕως τέλους Ἰουνίου τοῦ 1842 ἔτους

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Βούλγαρης,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 γ γ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1838 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:53,Παρουσίες:80,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀναστ.Ἰω.Σπαχής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:4,Παρατηρήσεις:11/4 ἤλλαξε Σχολεῖον

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ, Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:126, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/8 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ, Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:120

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασς.Παύλ.Πρωτοπαπά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Συμβολαιογράφος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:28/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:1/12 εἷς Σπέτσας

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀναργ.Ἀναγ.Γκουμούλα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/4 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:51,Παρατηρήσεις:3/5 ἀπείθειας

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Δήμ.Λαλούση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:1/4  μὲ πλοῖον

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/8 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:στ, Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀγγελ.Τζόρτζη.Ι.Κουτουλουμά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/1 1841 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:48,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:113,Παρουσίες:20,Παρατηρήσεις:14/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίας 74 ἡμερῶν.Τὴν δὲν 1/6 ἐπανῆλθε κατ'ἀνωτέραν ἔγκρισιν

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Κύρ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:14/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίας 100 ἡμερῶν

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκούλιου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:116
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Γκιούλης ή Γκιούλιου λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 δ ἒ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Σπύρ.Πετζάλη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/4 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:107

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Νέγκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1841 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:70,Παρουσίες:63,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἰωάννου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/5 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:86,Παρουσίες:23,Παρατηρήσεις:28/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄθ.Ι.Παντελέσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:90,Παρατηρήσεις:ἀφιλότιμος

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μᾶν.Φώκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:131,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκίκα Ὀρλόφ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:125,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ φρόνιμος

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄ Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ στ γ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:116, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Στάμ.Ψαρά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:1/2 ἀνεχώρησεν ἄνευ λόγου

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Μιχάλη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:115

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Κύρ.Κουαρίου;;,Ἡλικία:15,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Κύπρος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:74,Παρουσίες:46,Παρατηρήσεις:13/6 ἀποχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δήμ.Μεθενίτου ,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:42,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι εἰς Ἀθήνας

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Τσιτσίνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:32

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Γεωρ.Μοσχονά,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:36

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Χ.Ρεβίδη,Ἡλικία:15,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:26,Παρατηρήσεις:18/6 εἰς Ἀθήνας

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γ.Τοῦσα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐπιστάτης Λιμένος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:20
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τροφοδότης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:25/4 1840 ἒ β γ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:84,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν τοῦ πατρὸς

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Ἀνδρ.Γιανεριδάκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Βυρσοδέψης,Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:30/5 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:79, Παρατηρήσεις:βαρύνους

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασιλ.Νίκ.Κολδήμα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σημαιοφόρος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 ἡ ζ ἒ στ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:11, Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:1/6 εἰς Πόρον

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασιλ.Δήμ.Μπογαζιανού,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ζ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:64,Παρουσίες:24,Παρατηρήσεις:15/6 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν 40ήμερον

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεώργ.Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:18/8 1837 ζ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς αἳ ἀπουσίαι εἰς Πόρον

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ν.Οὔγκρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 1838 ζ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:50,Παρατηρήσεις:1/5 εἰς Ἀθήνας

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γιαννούλα Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος   ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεώργ.Ἄλ.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/4 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88, Παρατηρήσεις:μὴ προοδευτικὸς

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:127, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἰω.Χάνοζα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 ἡ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:93, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς αἳ ἀπουσίαι εἰς Ἀθήνας

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἀντωνίου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ γ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:82,Παρουσίες:51,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἄθ.Νεβρούζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/10 ἒ ἃ γ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:1/3 ἤλλαξεν Σχολεῖον

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Δ.Καρυστινός,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/2 1841 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:73,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν μητρὸς

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεώργ.Θ.Γκέλη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/4 β ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:14/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν 80 ἥμερων

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ν.Τρίκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:4,Παρατηρήσεις:31/4 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν πεντάμηνον

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ν.Τζερεμέ,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ζ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:5/3 μὲ πλοῖον

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Στάμ.Γκίκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/11 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:97,Παρατηρήσεις:διετρέξεν 8 κλάσεις

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Παναγ.Πολίτου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:112,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ι.Μούρτου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 στ ἃ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:67,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ν.Μπούκη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:37

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Κοσμᾶς Τρύπου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:26

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Βασιλ.Λαουτάρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 1838 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:85, Παρατηρήσεις: ἀφιλότιμος,αἳ δὲ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/7 στ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:,Παρουσίες:4,Παρατηρήσεις:11/1 ἤλλαξεν Σχολεῖον

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Παπαμανόλη,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:91,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Παππὰ Ι.Κριεζή,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1839 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:131,Παρατηρήσεις:βαρύνους

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πυρπηρής,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/5 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:101,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δημοσθ.Μ.Δημαμά,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:19/8 ἡ στ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:72, Παρουσίες:61, Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι  μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ν.Μπούκη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Τέκτων, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:19/9 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:112

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Μονοχάρτζη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:19/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:1/2 μὲ πλοῖον

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Μίχου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:76,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν καὶ δι'ἀμέλειαν

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Διαμάντων Ι.Γκέλη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1841 ἡ ἡ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:40, Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Σπύρ.Τζίτζα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις:βαρύνους

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Κοσμᾶ Τρίπου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:14,Παρατηρήσεις:1/2 μὲ πλοῖον

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ν.Σαχίνη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:20/6 εἰς Ναύπλιον

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 β ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:125

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ζ  ζ  ζ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:59,Παρουσίες:32,Παρατηρήσεις:30/4 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γ.Κοντοπιθάρης,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1842 ἡ ζ ἒ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:104, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Διαθέσιμος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:96,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Μάρκου Χριστοφίλου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:36,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκ.Ν.Γκίκουρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:34

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:38

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Στρογγογιώργη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:19

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Δ.Γαρουφαλιά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/7 1838 ζ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:100, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἑλένη Δ.Ραπελέ,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ἒ δ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:91, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἑλένη Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:25/4 1840 ἡ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:52,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐανθία Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/10 στ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:56,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Ι.Πάτζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:61,Παρουσίες:72,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Ν.Οὔγκρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:52,Παρατηρήσεις:1/5 εἰς Ἀθήνας

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Ι.Θεοδωράκη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/11 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:63,Παρουσίες:48,Παρατηρήσεις:1/6 μὲ πλοῖον

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐγενικὴ Γ.Τζόρτζη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:48,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λιμενικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:78,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ζαχαρούλα Ι.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/1 1841 ἡ ἡ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:45,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ζογκῶ Ἔμ.Οἰκονόμου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1842 ἡ ἡ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:28,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Ἀνας.Κολμανιάτης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:3,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/9 1839 ἡ ἃ β ἔ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:98

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφ.Ἄντ.Θ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφ.Θ.Ι.Φλώρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:68,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ἀνας.Γκίτσα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Κοσμᾶ Τρίπου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'οἰκιακὰ

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Παντελέζα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:25/5 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:115,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Δήμ.Γκίτσα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:60,Παρουσίες:31,Παρατηρήσεις:30/4 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάννης Ραφ.Μαρούκας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:86

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωανν.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/10 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:126,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς ἀλλ'ἄτακτος

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Νίκ.Δοκοῦ,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/9 1838 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:73,Παρατηρήσεις:20/4 μὲ πλοῖον

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:102, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Δήμ.Μαντά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1839 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

  6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ράφ.Βανού,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:74,Παρουσίες:59,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ν.Φροῦτα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 ἡ ἃ ζ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:79,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Νίκ.Καπετανάκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/8 ἡ στ στ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:18/3 εἰς Ἀθήνας

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Θ.Ι.Φλώρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κρεοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἒ ἃ ἃ ἃ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:74,Παρουσίες:59,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Θ.Μπαρμπέρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κουρεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:19/9 ἒ ἃ β β ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:8,Παρατηρήσεις:1/2 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Γ.Λυχνός,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 1841 ζ β β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:5,Παρατηρήσεις:1/2 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Γ.Βούλγαρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/1 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:113

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἀνας.Καραλή,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ἃ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:39,Παρατηρήσεις:30/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γράμμ. Λιμενάρχου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς καὶ χρηστοήθης,αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Θεοδ.Λούση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις:δίετρεξεν 5 κλάσεις

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Χρής.Γρουσούλα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:94

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 ἡ ἒ ἒ ἔ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:86,Παρουσίες:47, Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Σαραντ.Παπαδόπουλος,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:οὐδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ζ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:110

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Θεοδ.Σακτούρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/5 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:,Γραφή:,Ἀριθμητική:, Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:37,Παρατηρήσεις:διετρέξεν 4 κλάσεις

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ι.Δαφνοπούλου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:1/6 ὑπηρέτης

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίβ.Γ.Λ.Νέγκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑποναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:12, Παρουσίες:121, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μαστραντώνη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/5 1838 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:3,Παρατηρήσεις:14/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν 75 ἡμερῶν

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Α.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1839 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Εὔθ.Γκίκ.Μεθενίτη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:20/5 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μπρούσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 ζ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:3, Παρουσίες:130, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλή;;,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:87

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ι.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:95,Παρατηρήσεις:διέτρεξεν 5 κλάσεις

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:132,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθ.Ν.Μπαρμπαρή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σιτοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:108,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δέδε Ρομπότζη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/8 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:91

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κυριακούλα Ἄν.Οἰκονόμου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ἐρμιόνη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ζ δ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:4, Παρουσίες:52, Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀνδρ.Γκρούαζα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:22

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Ἄντ.Γκιώνη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/1 1838 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:97

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:131,Παρατηρήσεις:δίετρεξεν 5 κλάσεις

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μπίλιω Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:49,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μάρ.Τζόρτζη Ι.Κωνσταντουλάκη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός,Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/1 1841 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ, Ἀπουσίες:13, Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίλτ.Σακτούρη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:73,Παρουσίες:60,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Γ.Βλάση,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:21/4 ἡ ἃ β ἒ ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:120, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς ἀλλὰ σκληρὸς

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μάρ.Δήμ.Πάτρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:48,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μ.Μ.Μαύρου,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ  ἡ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:51,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς
(Σημείωσις: Ἀναφέρεται μὲ τὸ ὄνομα Μπαντούκα εἰς ἄλλον σχολικὸν πίνακα)
 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μαρία Γκίκ.Καλμούκη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Φύλαξ, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:41,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μαρουσα Γ.Καμίνη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ζ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἔμ.Κιοσές,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/1 1838 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:52,Παρουσίες:81

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ι.Ν.Γκίκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/1 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:1/2 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δ.Μεθενίτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/6 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:103

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Θ.Λούση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:30/10 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:127

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Πάντ.Βότσου,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 γ ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:90,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ι.Κατοκλίνος,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/3 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:20,Παρατηρήσεις:1/3 εἰς Τέχνην

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δέδε Μπουζετσέπη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μακαρονοποιός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:1/3 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἀναγ.Μανούσου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:59,Παρουσίες:74,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἄντ.Γιαννίτση,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ι.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἡ ἃ δ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:16,Παρατηρήσεις:1/2 εἰς Μ….

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Μ.Σαχίνη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 ἡ στ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:41,Παρατηρήσεις:2/3 μὲ πλοῖον

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἄντ.Μουτζούρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 ἡ ἡ ἡ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκονδήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Διαθέσιμος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:102, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Οὐρανία Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/1 1838 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Ζ.Καρυστινού,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:115,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Φώκα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 1839 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ χρηστοήθης

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Κουλούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:84

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Γ.(Ὑ)φαντόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:85

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Γ.Χρόνη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 ἡ ἃ δ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:88,Παρατηρήσεις:ἔκτακτος

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρ.Π.Ι.Κριεζή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 γ ἃ β ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:106,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:120,Παρατηρήσεις:δίετρεξεν 5 κλάσεις

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:128,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρ.Ἄγγ.Τζουρντού,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:62,Παρατηρήσεις:1/5 ἀνεχώρησεν

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἀνας.Ποριώτη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σκυτοτόμος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7.4 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:123

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:89

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Ἄντ.Εὐαγγελίδη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ζ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:99, Παρατηρήσεις:φιλότιμος

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ι.Κλειδαρά,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 ζ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:64,Παρουσίες:69

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρ.Ι.Κουφογιάννη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κηπουρός, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 στ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:61,Παρουσίες:72

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Δ.Μπισλάνη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1842 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:122

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Γ.Βάνου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/3 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:57

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ν.Ρεβίδη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναυτικός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 ἡ ἃ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:56,Παρατηρήσεις:διέτρεξεν 6 κλάσεις

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Γκίκ.Σεγγίνα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1837 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:117

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Φράνζ.Ζερμπίνος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:112

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σπύρ.Τζίτζα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:20/6 μὲ πλοῖον

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σπύρ.Ἀποσ.Ρομπότση,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταματίνα Ν.Σαχίνη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:50,Παρατηρήσεις:14/3 ἀπεπέμφθη δυνάμει ἀνωτέρας διαταγῆς

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:ἔκτακτος

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σιδέρης Γ.Ξένου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:33

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ν.Ξένου.Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:37,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς ἀλλ'ἄτακτος

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ἄθ.Πριμυκήρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:30

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Χρόνη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:19

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:113,Παρουσίες:20,Παρατηρήσεις:14/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν 74 ἡμερῶν.Τὴν δὲ 1/6 ἐπανῆλθεν κατ'ἀνωτέραν ἔγκρισιν

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρυσούλα Μ.Μαύρου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Χίος,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/1 1838 ἃ ἃ  ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:50,Παρατηρήσεις: 14/3 ἀπεπέμφθη κατ'ἀνωτέραν διαταγὴν

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1841 ζ ἒ γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:39,Παρουσίες:94

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Μ.Χρηστοφίλου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἅ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἅ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:37

 185Αύξων Ἀριθμὸς
66Ανεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
115μένουν εὐρισκόμενοι εἰς τὴν ἅ΄τῆς Β΄Ἐξαμηνίας

Προβιβασμοί τῆς ἐξαμηνίας κατὰ τὰ παραδιδόμενα μαθήματα
47 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
85 εἰς τὴν Γραφὴν
58 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
66 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
16 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν

Δύο τάξεις τοῦ ἀνωτέρου τμήματος παραδίδονται συνδιδακτικοῦ Γεωγραφίαν καὶ Γραμματικὴν τῆς Παλαιᾶς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἐκ τῆς Κλίμακος τοῦ Χρυσοβέργη
Εν γένει δὲ ὡς πρὸς τὴν ἠθικὴν ἀνατροφὴν ὅλοι ἔχουν ἀλλάξει,καὶ ἡ πρόοδος ὡς ἐκ τούτου προβαίνει μᾶλλον βίον παρὰ προαιρετικὸν

Έν Ὕδρα τὴ 12η Ἰουλίου 1842.Ὁ ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος τῆς Διοικήσεως Ὕδρας Ι.Χωματιανός.Ἐθεωρήθη ἐν Ὕδρᾳ τὴν 3ην Αὐγούστου 1842.Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης.,ΒΓ.Μπουτούρη,Διονύσιος Δ.ΛαζαρίμουΠΙΝΑΚΑΣ
Ἄρ.Πρ:236/Διεκ.14)Ἔλεγχος 32.
Ἔλεγχος τῆς προόδου τῶν μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῆς Διοικήσεως Ὕδρας ἀπὸ 2 Ἰανουαρίου μέχρι τῆς 30ης Ἰουνίου τοῦ 1842 ἔτους

 Σημείωσις:Ὁλικὴ ποσότης παρουσιῶν καὶ ἀπουσιῶν ἐργάσιμας ἡμέρας 134.


1,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀπόστολος Γ.Ἀποστόλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 γ ἃ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Παρουσίες:87,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 2,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀριστείδης Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ β β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ζ,Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:109,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 3,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρέας Καρπούσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἅ, Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:123,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 4,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀριστείδης Γ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 β ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:109,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:καθ'ὅλα κάλλιστος μαθητὴς

 5,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀντώνης Γ.Μπάλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:80,Ἀπουσίες:54,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:καθ'ὅλα κάλλιστος μαθητὴς

 6,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀριστείδης Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 στ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:109,Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:μετρίως ἐπιμελὴς

 7,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρέας Ἰω.Ἐργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Παρουσίες:118,Ἀπουσίες:16

 8,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀναστάσιος Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 στ ζ ἔ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:53,Ἀπουσίες:81

 9,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀντων.Γ.Τσιλιγκύρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Χαλκεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἒ ζ ἔ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:60,Ἀπουσίες:74

 10,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Θ.Δραπανιότης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 β ἒ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:57,Ἀπουσίες:77,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:μετρίως ἐπιμελὴς

 11,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀντων.Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:129,Ἀπουσίες:5,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 12,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ν.Δαμιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἱερεύς, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :20/9 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:94,Ἀπουσίες:40

 13,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μητρέλιας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :20/5 στ ζ δ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:49, Ἀπουσίες:39
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μητρούλιας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 14,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γ.Βόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὀρφανός, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:60, Ἀπουσίες:74

 15,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Γ.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :28/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:100,Ἀπουσίες:34,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 16,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Λ.Πινότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :30/12 στ στ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:122,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:καλὸς μαθητὴς

 17,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ν.Κοκκορέλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ξυλουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 ἒ ἡ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:39,Ἀπουσίες:95

 18,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀνανίας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἱερεύς, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/11 ἃ γ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:102,Ἀπουσίες:10,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀναχώρησε τὴν 31/5

 19,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελὴς Ἠλιόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/11 ἒ στ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:115,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν 2 κλάσεις εἰς μίαν

 20,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀντώνιος Ἤλ.Γκίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:123,Ἀπουσίες:11
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 21,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἰω.Σπαχή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1840  δ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:97,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 22,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀθανάσιος Χ.Ἀσκόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/6 ἒ ἡ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:54,Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 27/6

 23,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Α.Παρασκευᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 ἃ γ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:δ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:16,Ἀπουσίες:47,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 24,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνάργυρος Σταράς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 ἃ γ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:47,Ἀπουσίες:16,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν τρεῖς κλάσεις εἰς μίαν

 25,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀθανάσιος Γ.Μπουντούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 ἃ γ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:γ,Ἀριθμητική:ἅ,Παρουσίες:18, Ἀπουσίες:5, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀναχώρησε τὴν 31/5

 26,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Π.Σκληρῆς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 γ γ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:στ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:30,Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν τρεῖς κλάσεις εἰς μίαν

 27,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Βασίλειος Ν.Μαυρουδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :25/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:56, Ἀπουσίες:78

 28,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Βρέτας Βρέτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/12 1841 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:ἡ,  Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:106,Ἀπουσίες:28,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 29,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Βασίλ.Ἰω.Σπαχή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ἡ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:72,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:κάλλιστος μαθητὴς

 30,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεώργιος Β.Σαΐκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 1840 ἒ ἒ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:122,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:μετρίως ἐπιμελὴς

 31,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Δ.Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:89,Ἀπουσίες:45

 32,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεώργ.Δ.Καραγιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 στ ζ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Παρουσίες:79,Ἀπουσίες:55

 33,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:96,Ἀπουσίες:38

 34,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Δ.Μιχαλαρίας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:73,Ἀπουσίες:61
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μιχαλαρίου λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 35,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωρ.Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:133,Ἀπουσίες:1,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 36,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωρ.Α.Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/6 ζ ἡ στ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:77, Ἀπουσίες:57

 37,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:γ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:20,Ἀπουσίες:114,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 27/6

 38,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωρ.Ν.Οἰκονόμου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/8 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:γ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:53,Ἀπουσίες:79,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 27/6

 39,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Α.Γ.Ἀναστασάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/8 1840 ἃ ἒ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:79,Ἀπουσίες:61,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 27/6

 40,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Θ.Μιχάλη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :30/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:δ,Ἀριθμητική:ἔ,Παρουσίες:67,Ἀπουσίες:67,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 27/6

 41,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Μίχ.Σκουμπάφης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :3/3 1841 ἃ β ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:100,Ἀπουσίες:34,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:μετρίως ἐπιμελὴς

 42,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργ.Α.Ἀντωνίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἱεροδιάκονος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:98,Ἀπουσίες:13,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν τρεῖς κλάσεις εἰς μίαν

 43,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωρ.Α.Νεβρούζου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 1842 δ ἡ δ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:76,Ἀπουσίες:12

 44,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωρ.Ἰω.Κατσουλιέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/3 δ ζ δ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:49,Ἀπουσίες:39,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 45,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γκίκας Δ.Βῶκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 στ ἡ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:14,Ἀπουσίες:24

 46,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δημήτριος Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 1840 ἒ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:δ,Παρουσίες:119,Ἀπουσίες:15

 47,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δημητρ.Α.Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:108,Ἀπουσίες:26

 48,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἰω.Ζαβός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων:Τέκτων, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ β ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:100, Ἀπουσίες:34

 49,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Γ.Τσολάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:105,Ἀπουσίες:29,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς

 50,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ β β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:122,Ἀπουσίες:22

 51,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκ.Βόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:52,Ἀπουσίες:82

 52,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Α.Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :5/6 ἃ β ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:δ,Παρουσίες:63,Ἀπουσίες:711

 53,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Παρουσίες:96,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 54,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Α.Καρπούσης,Πατρίς:Σάμος,Ἡλικία:12,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/1 ἒ ζ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:117, Ἀπουσίες:17, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 55,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Κ.Λεκάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:72, Ἀπουσίες:62

 56,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἤλ.Γγίκγας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :29/12 ἃ β ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ζ,Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:100,Ἀπουσίες:34,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν τρεῖς κλάσεις εἰς μίαν
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 57,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἰω.Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ζ ἡ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:90,Ἀπουσίες:21,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 58,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἰω.Μονάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 ζ ἡ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:67,Ἀπουσίες:44,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀναχώρησε τὴν 31/5

 59,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ἰω.Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/6 στ ἡ γ ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:20,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 60,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Γιακουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/12 1841 ἃ β ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:ζ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:30,Ἀπουσίες:59,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴ 31/5

 61,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἐλευθέριος Χ.Ἀγαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 1840 γ β γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:123,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 62,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Δήμ.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 δ στ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:84,Ἀπουσίες:50

 63,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἐμμανουὴλ Ἀντωνίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἱεροδιάκονος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 1841 δ ζ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Παρουσίες:110,Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 27/6

 64,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἠλίας Ἠλιόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:123,Ἀπουσίες:11

 65,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἡρακλῆς Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 1842 ἃ δ β,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ζ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:88,Ἀπουσίες:23,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου: δίετρεξεν ἀπὸ δυὸ κλάσεις εἰς μίαν

 66,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Θεόδωρος Δ.Κλῆμος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 ζ ἡ ἔ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:79,Ἀπουσίες:32,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 67,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Θεοχάρης Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:96,Ἀπουσίες:38

 68,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάννης Δ.Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:ζ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:93,Ἀπουσίες:41

 69,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :22/5 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:35,Ἀπουσίες:36,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 31/5

 70,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ γ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:125,Ἀπουσίες:9,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 71,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Γκ.Γκίκουλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἒ στ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:68, Ἀπουσίες:66

 72,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Γίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 δ δ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:90, Ἀπουσίες:44
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 73,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Π.Ν.Δαμιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:108,Ἀπουσίες:26,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 74,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Καραγιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:76,Ἀπουσίες:58

 75,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Π.Θεοδώρου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/5 β στ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:50,Ἀπουσίες:84,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 76,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Δ.Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :5/6 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Παρουσίες:96,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:διέτρεξεν τρεῖς κλάσεις εἰς μίαν

 77,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Θ.Μιχάλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/12 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ζ,Ἀριθμητική:δ,Παρουσίες:75,Ἀπουσίες:53

 78,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἄθ.Μουστάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/9 ζ ἡ ἔ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:100,Ἀπουσίες:34,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 79,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Θεοδωράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:114,Ἀπουσίες:20,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου: ἐπιμελὴς

 80,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Κολκοκκίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:49,Ἀπουσίες:62

 81,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Π.Ι.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Παρουσίες:94,Ἀπουσίες:17

 82,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰάκωβος Βλάσσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 ἃ δ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:67,Ἀπουσίες:21,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 27/6

 83,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Θ.Μπαρμπαρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :3/5 ἒ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:47,Ἀπουσίες:41

 84,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Μαρτίνος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:17

 85,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἰω.ΑΘ.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:17,Ἀπουσίες:5

 86,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Γ.Καμίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 στ ἡ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:78,Ἀπουσίες:56,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 87,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κῶν.Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἔμπορος, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:γ,Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:101, Ἀπουσίες:33

 88,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κυργιάκος Β.Ἀποστόλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :5/6 γ ἒ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:90,Ἀπουσίες:44,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν τρέις κλάσεις εἰς μίαν

 89,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κωνσταντῖνος Ν.Γκίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :12/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:57,Ἀπουσίες:32,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου: ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 90,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κῶν.Γεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/3 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:δ,Παρουσίες:116,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου: διέτρεξεν δυὸ κλάσεις εἰς μίαν

 91,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κυργιάκος Χ.Γούσιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Σαπουνοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/1 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:118,Ἀπουσίες:16
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 92,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κῶν.Α.Βλάσσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/2 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Παρουσίες:69,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 27/6

 93,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κυργιάκος Μαστραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 στ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:6,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 94,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Λάζαρος Γ.Κουντουριώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων:Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :18/12 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:β,Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:23,Ἀπουσίες:89,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 31/5

 95,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μανόλης Δ.Μπαρούς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφή:στ, Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:38,Ἀπουσίες:96

 96,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μανόλης Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/6 ἒ ἡ γ,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:82,Ἀπουσίες:52

 97,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μανόλης Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ β ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:123,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

  98,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μιχαὴλ Ἰω.Ρόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :25/5 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:105,Ἀπουσίες:29

 99,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μανόλης Μ.Καθήκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 ζ ἡ ζ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:107,Ἀπουσίες:27,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:διέτρεξεν δυὸ κλάσεις εἰς μίαν

 100,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μίχ.Ἐλευθ.Ἰωάννου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 1842 ἃ δ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:38,Ἀπουσίες:7,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 101,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νικολ.Μ.Βερβενιότης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:στ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:20, Ἀπουσίες:114,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 31/5

 102,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Α.Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 δ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:88,Ἀπουσίες:46

 103,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νικολ.Α.Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1841 στ ἒ β,Γραφή:ζ, Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:108,Ἀπουσίες:26

 104,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Δ.Γίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:δ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:118,Ἀπουσίες:16
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 105,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Ζαβός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Τέκτων, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 δ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:93, Ἀπουσίες:41,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 106,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Δ.Θεοδωράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ζ στ ἔ,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:115,Ἀπουσίες:19

 107,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Μπουντούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κτηματίας ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1841 ἃ στ β,Γραφή:ζ, Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:91,Ἀπουσίες:43

 108,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Μ.Καρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :16/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:97,Ἀπουσίες:37

 109,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Α.Καζάζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:99,Ἀπουσίες:35

 110,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :13/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β,Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:85,Ἀπουσίες:43,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 27/6

 111,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Μπαμπαφίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/9 ἒ ἒ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:86,Ἀπουσίες:48

 112,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Μιαούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/3 1842 β στ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:ἅ,Παρουσίες:8, Ἀπουσίες:25, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 113,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Γ.Μουντσούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:41,Ἀπουσίες:4
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 114,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἰω.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 ἃ δ ἔ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:στ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:43,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 115,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Νίκ.Δ.Μπίμπιλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 1842 ἃ ἒ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:36,Ἀπουσίες:9

 116,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παντελὴς Μαντσουράνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:55,Ἀπουσίες:79

 117,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παναγιώτης Χ.Ἀρμπής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/6 ἃ β ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:101,Ἀπουσίες:33,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς

 118,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Μεταξουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/2 1841 ζ ἡ δ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:110,Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου: ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 119,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Γ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ξυλουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :25/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:δ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:90,Ἀπουσίες:44

 120,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πέτρος Μ.Σκουμπάφης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :3/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:103,Ἀπουσίες:31

 121,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Χρ.Γούσιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Σαπουνοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :19/5 ἡ ἡ στ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:72,Ἀπουσίες:62,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 122,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Γ.Ναντάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :26/5 β ἒ ἃ ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:108,Ἀπουσίες:26

 123,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πέτρος Α.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :26/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ, Ἀνάγνωσις:ἔ,Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:58,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 31/5

 124,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παναγιώτης Δ.Χαλδαῖος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἀρχιτέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ἃ γ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:94,Ἀπουσίες:17,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:δίετρεξεν δύοκ κλάσεις εἰς μίαν

 125,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Κ.Τέτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:22,Ἀπουσίες:12

 126,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παῦλος Ἰω.Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/6 ἃ ζ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:18,Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 127,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ραφαλιᾶς Π.Γεννέτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:β,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:74,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 128,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Στυλιανὸς Σ.Κορδιαλένιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἰατρός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἒ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:97,Ἀπουσίες:37,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἐπιμελὴς

 129,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Στέφανος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:δ,Παρουσίες:109,Ἀπουσίες:25

 130,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:ραφαλιᾶς Π.Γεννέτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 ἒ στ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Παρουσίες:92,Ἀπουσίες:42

 131,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σπύρος Σ.Λελούδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θερμοπώλης ἢ Ξενοδόχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/6 γ β β,Γραφή:ζ, Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:75,Ἀπουσίες:59

 132,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταῦρος Γ.Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:126,Ἀπουσίες:8

 133,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σπύρος Κ.Γρίβας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:36,Ἀπουσίες:53,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 134,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σπύρος Ν.Νεραντσής;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 1841 ἒ ζ γ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:99,Ἀπουσίες:35

 135,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σωτήρης Μπούχλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἅ,Ἀνάγνωσις:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Παρουσίες:32, Ἀπουσίες:16,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 136,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταμάτης Α.Τσαλίκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/3 γ στ β,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:31,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 137,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φώτης Μακρύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ, Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:128,Ἀπουσίες:6

 138,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φραγκίσκος Θ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Παρουσίες:112,Ἀπουσίες:22,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἔκτακτος

 139,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φίλιππος Γρ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:108,Ἀπουσίες:26

 140,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φίλιππος Μ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :11/12 ἃ δ β,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:δ,Ἀριθμητική:β, Παρουσίες:38, Ἀπουσίες:51,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:ἀνεχώρησεν τὴν 30/4

 141,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Χριστόφιλος Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἔ,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:120,Ἀπουσίες:14

 142,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Χρῆστος Θ.Δ.Μπαρμπαρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :3/3 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:36,Ἀπουσίες:49

 143,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Χαραλάμπης Καθήκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/6 ἃ β ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:ἅ, Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:7

 144,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Π.Ν.Δαμιανοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :30/12 1840 ἒ ζ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:33,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 145,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Χ.Γούσιου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων:Σαπουνοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :8/4 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ, Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:43,Ἀπουσίες:28,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας, ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 146,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Δ.Νίνη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :9/10 ἒ ἡ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:42,Ἀπουσίες:29,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 147,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Κ.Κιτωνάκη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/3 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:β,Ἀνάγνωσις:β, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 148,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Διαμάντω Δαμιανοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/4 1841 ἃ στ ἅ,Γραφή:ἔ, Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:47,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας, ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 149,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Λ.Τσαμαδού,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κτηματίας ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :27/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Παρουσίες:43,Ἀπουσίες:28,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 150,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Δ.Βόκκου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/6 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:δ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:41,Ἀπουσίες:30,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 151,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Εὐανθία Α.Πυργιότη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/8 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:γ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:25,Ἀπουσίες:45,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 152,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ζαχαρούλα Ν.Καπνοπούλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Παρουσίες:40,Ἀπουσίες:21,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας, ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 153,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Στ.Καρπούση,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :8/4 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:39,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 154,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Ν.Βρέτα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κτηματίας ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/10 β γ γ,Γραφή:ἡ, Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:ζ, Παρουσίες:32,Ἀπουσίες:39,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 155,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Α.Μπαΐρη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :30/7 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:33,Ἀπουσίες:38,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 156,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Γ.Μιλιόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :4/10 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:στ,Ἀριθμητική:γ, Παρουσίες:52,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 157,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Κοκκίνη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/7 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:στ,Ἀνάγνωσις:δ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:49,Ἀπουσίες:22,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 158,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Ν.Γκίκα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/1 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:γ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:19,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 159,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μπίλιω Κοκκίνη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :9/12 1841 ἒ ἒ β,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:49,Ἀπουσίες:22,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 160,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Α.Μπαρμπαρή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :18/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:δ,Ἀνάγνωσις:γ, Ἀριθμητική:β,Παρουσίες:15,Ἀπουσίες:56,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 161,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μοσχούλα Νίτη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :2/3 1842 ἒ ἡ ἔ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Παρουσίες:10,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 162,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πετρούλα Ἰω.Γιουρδή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :10/12 1840 ζ ἡ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Παρουσίες:29,Ἀπουσίες:42,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 163,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Στυλιανὴ Γ.Μιλιόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :24/5 γ ζ γ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Παρουσίες:51,Ἀπουσίες:20,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 164,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματία Α.Μπερδελή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :28/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφή:ἡ,Ἀνάγνωσις:ἡ,Ἀριθμητική:δ, Παρουσίες:48,Ἀπουσίες:23,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 165,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματία Μπαρμπέρη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τὶς ὁποῖες ἐδιορίσθησαν :1/11 1841 ἃ β ἅ,Γραφή:ζ,Ἀνάγνωσις:στ, Ἀριθμητική:γ,Παρουσίες:39,Ἀπουσίες:32,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἑκάστου:Δυνάμει τῆς ὑπ'ἀριθμ 599/322 Διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Διοικήσεως Ὕδρας,ἀπεπέμφθη(σάν) τὰ εἰρημμένα Κοράσια ἀπὸ τὸ Σχολεῖον τὴν 13ην Μαρτίου τοῦ 1842 ἔ΄τοὺς

 Σημείωσις ἅ΄:Τὰ εἰς τὸ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ὑποσημειουμένου διδασκάλου Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἀρρένων διδασκόμενα μαθήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: Γραφή, Ἀνάγνωσις, Ἀριθμητική.Ἐγγράφως εἶναι ὄτε δὲ καὶ ἡ κατὰ νοῦν,Κατήχησις καὶ Ἱερὰ Ἱστορία,Διαγραφικὴ Γραμματικὴ καὶ Τεχνολογία,Ἑλληνικὴ Ἱστορία,Φυσικὴ Γεωγραφία,Πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἑλληνικὸν μάθημα συνδιδακτικής.

Σημείωσις β΄:Ἐκ τῶν ἀπουσιῶν δύναται τὸ Γέν.Διευθυντήριον καὶ ἡ Σεβαστὴ αὐτὴ Βασιλικὴ Γραμματεία νὰ παρατηρήση τὴν ἐπιμέλειαν ἑκάστου

Περίληψις.
 Εις τᾶς 2 τοῦ παρελθόντος μηνὸς Ἰανουαρίου ἠσαν καταγεγραμμένοι μαθηταί:134
Καθ'ὄλον τὸ διάστημα τοῦ Ἑξαμήνου ἦλθον νέοι μαθηταί:40
Άθροισμα:174
Εκ τούτου ἀναχώρησαν κατὰ τὸ ἑξάμηνον μαθηταί:53
Μενουν εὐρισκόμενοι τὴν 30ην Ἰουνίου τοῦ 1842 ἔτους μαθηταί:121

Εν  Ὕδρα τὴν 14ην Ἰουλίου τοῦ 1842 ἔτους
Ο Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος
Η Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ἐν Ὕδρᾳ Δημοτικῶν Σχολείων.
Ο Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης,Β.Ι.Μπουτούρη,Διονύσιος Δ.Λαζαρίμος
Εν Ὕδρα τὴν 15ην Ἰουλίου τοῦ 1842 ἔτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἀριθμ.Πρώτ:236/Διεκ:14)Ἐλέγχου 30.
Ἔλεγχος τῆς τριμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Σχολείου.Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον τῶν Παίδων.Διοίκησις Ὕδρας, Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 11.000.
Ἔτος 1842 Τριμηνία Ἀην (Ἰανουάριος,Φεβρουάριος,Μάρτιος)

Περὶ τοῦ Σχολείου.Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα ἀνώγειον ἐνοικιαζόμενον.Χωρητικότητας μαθητῶν 108.Τὸ ἀκίνητον ὑλικὸν εἶναι καλόν.Τὸ κινητὸν πλῆρες.
Ὄνομα καὶ βαθμὸς Διδασκάλου.Α.Δ.Καλλίερος.Δευτέρας τάξεως μὲ τὸ ἐπίθετον ἀρκετὰ καλός.Ἐδιδάχθη εἰς τὸ Πρότυπον.Μηνιαῖος μισθὸς 90 δρχ.Χορηγεῖται  τακτικὸς κατὰ μῆναν ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Τριμηνίαν Ἰανουαρίου,Φεβρουαρίου,Μαρτίου τοῦ 1842 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:134,Μηνὸς Φεβρουαρίου:136,Μηνὸς Μαρτίου:141
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Γραφήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:19,Μηνὸς Φεβρουαρίου:9,Μηνὸς Μαρτίου:25,Ὁλικὴ ποσότης:53
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 9,Μηνὸς Φεβρουαρίου:3,Μηνὸς Μαρτίου:17,Ὁλικὴ ποσότης:29
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 12,Μηνὸς Φεβρουαρίου:6,Μηνὸς Μαρτίου:31,Ὁλικὴ ποσότης:49
Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:0,Μηνὸς Μαρτίου:12,Ὁλικὴ ποσότης:12
Γραμματικήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου: 0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:3,Μηνὸς Μαρτίου:0,Ὁλικὴ ποσότης:3

Ἡ ἠθικὴ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι μετρίως καλὴ ἑξαιρουμένων τίνων χρηστῶν μαθητῶν τῶν ὁποίων οἱ Πατέρες εὑρίσκονται πάντοτε εἰς τὸν τόπον κάτοικοι.
30 μαθητὲς διέτρεξαν τὴν παρελθοῦσαν τριμηνίαν ἀνὰ δυὸ καὶ τρεῖς κλάσεις εἰς διάφορα μαθήμaτα.Πολλὰ ἐξ’αὐτῶν εἰς ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν μήνα ἀπὸ δυὸ καὶ τρεῖς κλάσεις εἰς ὅλα τὰ μαθήματα.

Σημείωσις:Ἡ πρόοδος αὐτὴ γίνεται μᾶλλον διὰ τῆς βίας καὶ προσπάθειας τῶν διδασκάλων ἢ τῆς ἐπιμελείας τῶν μαθητῶν.Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ συζηθεῖσα περὶ τὰ τέλη Ἰανουαρίου ἐπιθεώρησε τὸ Σχολεῖον τὸ παρελθὸν τρίμηνον δυὸ φορὲς τὴν 20ην Φεβρουαρίου καὶ τὴν 27ην Μαρτίου.

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:270
Ἐνοίκιόν του καταστήματος:105
Διάφορα Ἔξοδα:…..
Κεφάλαιον:375 (τοῦτο τὸ ποσὸν ἐπειδὴ ποτὲ μὲν αὐξάνει,πότε δὲ ἐλαττοῦται,εἶναι ἀγαστὸν εἰς ἠμᾶς.

Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος
Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ
Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης
Β.Γ.Μπουτούρη
Διονύσιος Δ.Λαζαρίμου.
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴν 15ην Ἰουλίου 1842ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἀριθμ.Πρώτ:236/Διεκ:14)Ἐλέγχου 31.
Ἔλεγχος τῆς τριμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Σχολείου.Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον τῶν Παίδων.Διοίκησις Ὕδρας, Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 11.000.
Ἔτος 1842 Τριμηνία Βὴν (Ἀπρίλιος,Μάϊος,Ἰούνιος)

Περὶ τοῦ Σχολείου.Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα ἀνώγειον ἐνοικιαζόμενον.Χωρητικότητας μαθητῶν 108.Τὸ ἀκίνητον ὑλικὸν εἶναι καλόν.Τὸ κινητὸν πλῆρες.
Ὄνομα καὶ βαθμὸς Διδασκάλου.Α.Δ.Καλλίερος.Δευτέρας τάξεως μὲ τὸ ἐπίθετον ἀρκετὰ καλός.Ἐδιδάχθη εἰς τὸ Πρότυπον.Μηνιαῖος μισθὸς 90 δρχ.Χορηγεῖται  τακτικὸς κατὰ μῆναν ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Τριμηνίαν Ἀπριλίου,Μαΐου,Ἰουνίου τοῦ 1842 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:126,Μηνὸς Μαΐου:124,Μηνὸς Ἰουνίου:126
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Γραφήν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:13,Μηνὸς Μαΐου:10,Μηνὸς Ἰουνίου:17,Ὁλικὴ ποσότης:40
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:6,Μηνὸς Μαΐου:20,Μηνὸς Ἰουνίου:7,Ὁλικὴ ποσότης:33
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἀπριλίου:4,Μηνὸς Μαΐου:8,Μηνὸς Ἰουνίου:25,Ὁλικὴ ποσότης:37
Διαγραφικὴν
Μηνὸς Ἀπριλίου:0,Μηνὸς Μαΐου:7,Μηνὸς Ἰουνίου:8,Ὁλικὴ ποσότης:13
Γραμματικήν:
Μηνὸς Ἀπριλίου:0,Μηνὸς Μαΐου:0,Μηνὸς Ἰουνίου:11,Ὁλικὴ ποσότης:11

Ἡ ἠθικὴ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι μετρίως καλὴ ἑξαιρουμένων τίνων χρηστῶν μαθητῶν.24 μαθητὲς διέτρεξαν τὸ τρίμηνον ἀνὰ δυὸ καὶ τρεῖς κλάσεις εἰς διάφορα μαθήματα.Περὶ ἐπιμέλειας τῶν μαθητῶν ἰδὲ τὴν σημείωσιν τοῦ 30 τριμηνιαίου ἐλέγχου.

Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ ἐπιθεώρησε τὸ Σχολεῖον τὸ παρελθὸν τρίμηνον τρεῖς φορὲς τὴν 5ην,τὴν 11ην Μαΐου καὶ τὴν 5ην Ἰουλίου.Ὁ Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως ἦλθε τὴν 1ην Μαΐου πρὸς ἐπιθεώρησιν τοῦ Σχολείου

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:270
Ἐνοίκιόν του καταστήματος:105
Διάφορα Ἔξοδα:…..
Κεφάλαιον:375

Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος
Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ
Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης
Β.Γ.Μπουτούρη
Διονύσιος Δ.Λαζαρίμου.
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴν 15ην Ἰουλίου 1842ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἔλεγχος τριμηνιαίας Καταστάσεως Σχολεῖον Δημοτικὸν τῶν ἀρρένων
Διοίκησις Ὕδρας, Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 12.000.
Ἔτος 1842 Τριμηνία Ἅ΄ἢν

Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα προσωρινὸν χωροῦν μαθητᾶς 178. Ὑλικὸν ἀκίνητον καλόν.Κινητὸν πλῆρες.Ὁ Διδάσκαλος Ι.Χωματιανός.Βαθμὸς Βᾶς κλάσεως.Ἐδιδάχθη τὴν μέθοδον εἰς τὸ Πρότοπον.Μισθὸς μηνιαῖος 100 δρχ. χορηγεῖται  τακτικὸς ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Ἀην Τριμηνίαν τοῦ 1842 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:147,Μηνὸς Φεβρουαρίου:157,Μηνὸς Μαρτίου:154
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Ἀνάγνωσιν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:0,Μηνὸς Μαρτίου:32
Γραφὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:10,Μηνὸς Μαρτίου:15
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:9,Μηνὸς Φεβρουαρίου:10,Μηνὸς Μαρτίου:28
Χρ.Διδασκαλίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:10,Μηνὸς Μαρτίου:25
Γραμματικήν-Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:0,Μηνὸς Μαρτίου:0

Εἷς μαθητὴς διέτρεξεν δυὸ κλάσεις εἰς ἕνα μήνα εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ ἐθεώρησε τὸ Σχολεῖον δὶς κατὰ τὴν ἰγ’ καὶ κστ’ Μαρτίου.

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:300
Ἐνοίκιόν του Σχολείου:108
Διάφορα Ἔξοδα:…..

Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος τῆς Διοικήσεως Ὕδρας
Ἰω.Χωματιανός.
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴν 3ην Αὐγούστου 1842
Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης
Β.Γ.Μπουτούρη
Διονύσιος Δ.Λαζαρίμου.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Ἔλεγχος τριμηνιαίας Καταστάσεως Σχολεῖον Δημοτικὸν τῶν ἀρρένων
Διοίκησις Ὕδρας, Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 12.000.
Ἔτος 1842 Τριμηνία Β΄ἢν

Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα προσωρινὸν χωροῦν μαθητᾶς 178. Ὑλικὸν ἀκίνητον καλόν.Κινητὸν πλῆρες.Ὁ Διδάσκαλος Ι.Χωματιανός.Βαθμὸς Βᾶς κλάσεως.Ἐδιδάχθη τὴν μέθοδον εἰς τὸ Πρότοπον.Μισθὸς μηνιαῖος 100 δρχ. χορηγεῖται  τακτικὸς ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Ταμεῖον Ὕδρας

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Βᾶν Τριμηνίαν τοῦ 1842 ἔτους
Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:123,Μηνὸς Φεβρουαρίου:120,Μηνὸς Μαρτίου:127
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Ἀνάγνωσιν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:0,Μηνὸς Μαρτίου:3
Γραφὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:12,Μηνὸς Φεβρουαρίου:22,Μηνὸς Μαρτίου:18
Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:1,Μηνὸς Μαρτίου:20
Χρ.Διδασκαλίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:19,Μηνὸς Μαρτίου:22
Γραμματικήν-Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Μηνὸς Φεβρουαρίου:16,Μηνὸς Μαρτίου:0

Δυὸ μαθητὲς διέτρεξαν δυό-τρεῖς κλάσεις εἰς ἕνα μήνα.Ἡ ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ ἐθεώρησε τὸ Σχολεῖον δὶς τὴν τριμηνίαν τὴν ἐ’  Μαΐου καὶ Ἰουνίου.Ἀμφότεροι ἕνα μήνα ἀνὰ 3,ὁ  ἕτερος δὲ ἄλλον μήνα 2,8 εἰς Γραφὴν

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς τριμηνίας (Κεφάλαιον)
Μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:300
Ἐνοίκιόν του Σχολείου:108
Διάφορα Ἔξοδα:…..

Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος τῆς Διοικήσεως Ὕδρας
Ἰω.Χωματιανός.
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴν 3ην Αὐγούστου 1842
Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης
Β.Ι.Μπουτούρη
Διονύσιος Δ.Λαζαρίμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Κατάταξις τῶν ἐξετασθηνομένων Μαθητῶν τοῦ Ἄου Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας κατὰ τᾶς ἐαρινᾶς ἐξετάσεις γενησομένας τὴ 26 Αὐγούστου 1842 καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν


Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Π.Ἄντ.Ρήγα,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:ἄριστα,Κλάσις :ἡ,Γραφή: καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:μετρίως,Κλάσις :2,Γραμματική:κάλλιστα,Κλάσις :2,Ἀπουσίες:45

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Βούλγαρης,Ἡλικία:13,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Ἀπουσίες:56

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γραφή: κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:κάλλιστα,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:106

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:23

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:21

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλη,Ἡλικία:7,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :δ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ, Ἀπουσίες:40

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γραφή:μετρίως, Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:45

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Σπύρου Πετσάλη,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:42

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀθαν.Ι.Γ.Παντελέσκου,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :στ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:67

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἄντ.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Ἰχνογραφία:μετρίως,Κλάσις :γ,Ἀπουσίες:4

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς, Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:13

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Α.Βώκου,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β,Ἀπουσίες:20

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Μεθενίτου,Ἡλικία:12,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β,Κλάσις :β,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:70

Ονομα & Ἐπώνυμον:Β.Ἀνδρ.Γιανεριδάκη,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:85

Ονομα & Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτα,Ἡλικία:11,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :στ,Κλάσις :στ, Κλάσις :στ,Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:131,Παρατηρήσεις:ἐμποδιζέται ὑπὸ τοῦ πατρὸς

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Μεθενίτου,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1, Ἀπουσίες:53

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Ἄλ.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Γραφή:καλῶς, Κλάσις :ζ,Κλάσις :στ,Κλάσις :στ,Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:65

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Χάνοζα,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Γραφή:μετρίως, Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ,Κλάσις :β, Ἀπουσίες:96

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτη,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ, Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:80

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Ἀντωνίου,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἔ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:145

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Δ.Καρυστινού,Ἡλικία:14,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:166,Παρατηρήσεις:ἀπῶν εἰς Πόρον

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Δήμ.Φώκα,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἔ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:43

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Πᾶν.Πολίτου,Ἡλικία:8,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ,Κλάσις :β,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:25,Παρατηρήσεις:ἀπῶν εἰς Ἀθήνας

Ονομα & Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Μούρτου,Ἡλικία:9,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἅ,Κλάσις :β,Κλάσις :δ, Ἀπουσίες:56

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Β.Λαουτιάρης,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:110

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Παπαμανόλη,Ἡλικία:14,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἤ1,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:60,Παρατηρήσεις:ἀγνοεῖται ἡ ἀπουσία του

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Π.Ι.Κριεζή,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :στ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:75

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Πάντ.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:8,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :γ,Κλάσις :γ, Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:50

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Πάντ.Πυρπυρή,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:45

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δημοσθ.Μ.Δημαμά,Ἡλικία:13,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :β,Ἀπουσίες:130,Παρατηρήσεις:συμπλέει μετὰ τοῦ πατρὸς

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Μπούκη,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :γ,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:92

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Μίχου,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ,Κλάσις :δ,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:120

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Κοντοπιθάρη,Ἡλικία:13,Κλάσις :ἡ,Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :στ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :β,Ἀπουσίες:30

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Τζόρτζος Μάρ.Χριστοφίλου,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :ἅ,Κλάσις :β,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:2

Ονομα & Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Σταύρου,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β, Κλάσις :β,Κλάσις :γ,Ἀπουσίες:4

Ονομα & Ἐπώνυμον:Εὐάγγελ.Δ.Γαριφαλή,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Ἰχνογραφία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:μετρίως,Κλάσις :2,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :2,Ἀπουσίες:90

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:14,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:μετρίως,Κλάσις :2,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :2, Ἀπουσίες:100

Ονομα & Ἐπώνυμον:Εὐαγγ.Μάνθ.Χ'Ἄνδρεου,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :β,Κλάσις :β,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:12

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Ἀναργ.Σούστου,Ἡλικία:12,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἅ,Κλάσις :β, Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:8

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἐμμανουήλ.Ν.Ἀλέξη,Ἡλικία:,Ἀνάγνωσις:μετρίως

Ονομα & Ἐπώνυμον:Θεοδώρ.Ἀνδρ.Λαλεχού,Ἡλικία:13,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:μετρίως,Κλάσις :2,Γραμματική:κάλλιστα, Κλάσις :2,Ἀπουσίες:125

Ονομα & Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:15

Ονομα & Ἐπώνυμον:Θεοφ.Ἄντ.Βώκου,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :β,Ἀπουσίες:35

Ονομα & Ἐπώνυμον:Θεοφ.Θεοδ.Ι.Φλώρη,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:110

Ονομα & Ἐπώνυμον:Θεοδόσ.Ι.Παντελέζα,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀπουσίες:34

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ράφ.Μαρούκας,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:76

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:13,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ,Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:12

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ἄντ.Μιαούλη,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β,Ἀπουσίες:60

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γραφή:καλῶς, Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :γ, Ἀπουσίες:75

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ν.Φροῦτα,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:45

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:85

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ν.Καπετανάκη,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :β,Ἀπουσίες:110

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Θεοδ.Ι.Φλώρη,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ, Ἀριθμητική:κακῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ζ,Ἀπουσίες:140

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Α.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :στ,Κλάσις :δ, Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἐμποδίζεται δι'ἀδυναμίαν ὑπ'ἀσθενείας

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Χριστ.Γρεκούλα,Ἡλικία:11,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β,Κλάσις :β,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:60

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Ἄνδ.Λαλεχός,Ἡλικία:10,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :στ,Κλάσις :ἔ,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:115,Παρατηρήσεις:δὲν θέλει νὰ ἐμφανισθεῖ

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Σάρ.Παπαδόπουλος,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:21

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ι.Θεοδ.Σακτούρη,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :γ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :γ,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:1

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κίβ.Γ.Λ.Νέγκα,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:κάλλιστα,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:μετρίως,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :2, Ἀπουσίες:38

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κοσμᾶς Π.Ι.Κριεζή,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :δ,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:72

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κύρ.Λ.Μπρούσκου,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:65

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κ.Ἄντ.Παυλή,Ἡλικία:8,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ,Κλάσις :δ,Κλάσις :στ, Ἀπουσίες:85

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κ.Ι.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:7,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:52

Ονομα & Ἐπώνυμον:Κ.Ἀνας.Παναγιώτου,Ἡλικία:7,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:6

Ονομα & Ἐπώνυμον:Λάζ.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:9,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ζ, Ἀπουσίες:100,Παρατηρήσεις:ἀπῶν εἰς Πόρον

Ονομα & Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτου,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ, Ἀπουσίες:63

Ονομα & Ἐπώνυμον:Μίχ.Γ.Σακτούρης,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ζ,Κλάσις :στ,Κλάσις :ἡ,Ἀπουσίες:176

Ονομα & Ἐπώνυμον:Μίχ.Γ.Βλάση,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :γ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:15

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Ἄντ.Γκιώνης,Ἡλικία:11,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ, Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :γ,Ἀπουσίες:125

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μεθενίτη,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :στ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀπουσίες:115

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Θεοδ.Λούση,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἤ,Κλάσις :ζ, Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀπουσίες:25

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Βότσου,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :β, Κλάσις :γ,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:70

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ, Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ζ,Ἀπουσίες:100, Παρατηρήσεις:ἀπῶν εἰς Πόρον

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Ἄντ.Μουντζούρη,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :ἡ,Ἀπουσίες:33

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ν.Κιοσές,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως, Γραφή:καλῶς, Ἀριθμητική:καλῶς

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Φώκα,Ἡλικία:13,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Ἰχνογραφία:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Γραμματική:καλῶς,Κλάσις :1, Ἀπουσίες:26

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Ι.Κουλούρη,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :στ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ζ, Κλάσις :ἅ,Ἀπουσίες:72

Ονομα & Ἐπώνυμον:Παναγ.Γ.Ὑφαντόπουλος,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:μετρίως,Κλάσις :ζ, Ἀπουσίες:125

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Γ.Χρόνη,Ἡλικία:13,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ζ,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:114,Παρατηρήσεις:ἀνεχώρησεν

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πετρ.Χ.Ι.Κριεζή,Ἡλικία:6,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ,Κλάσις :δ,Κλάσις :ζ, Ἀπουσίες:66

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἔμμ.Γιουρδή,Ἡλικία:6,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :β,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :γ,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:20

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Μίχ.Καλογέρου,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :γ,Κλάσις :γ,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:22

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνας.Λαφιώτη,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:18

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πάντ.Ἄντ.Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :ζ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :ἡ,Ἀπουσίες:62

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ι.Κλειδαρά,Ἡλικία:8,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἅ, Κλάσις :β,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:50

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πετρ.Κουφογιάννης,Ἡλικία:11,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἔ,Κλάσις :β, Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:100,Παρατηρήσεις:Ἀπῶν εἰς Μῶλον

Ονομα & Ἐπώνυμον:Παναγ.Ν.Ρεβίδης,Ἡλικία:12,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Γραφή:καλῶς,Κλάσις :στ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :δ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ, Ἀπουσίες:10

Ονομα & Ἐπώνυμον:Πᾶν.Πάρ.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἅ,Κλάσις :β,Κλάσις :γ,Ἀπουσίες:3

Ονομα & Ἐπώνυμον:Ραφαὴλ Γκ.Σεγγίνας,Ἡλικία:13,Ἀνάγνωσις:καλῶς,Κλάσις :ἡ, Γραφή:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :δ, Γεωγραφία:καλῶς,Κλάσις :1,Κλάσις :1,Ἀπουσίες:37

Ονομα & Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :γ, Κλάσις :β,Κλάσις :δ,Ἀπουσίες:9

Ονομα & Ἐπώνυμον:Στάμ.Ν.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ,Κλάσις :γ,Ἀριθμητική:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:4

Ονομα & Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἠλία,Ἀνάγνωσις:μετρίως

Ονομα & Ἐπώνυμον:Χρῆστος Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:9,Ἀνάγνωσις:μετρίως,Κλάσις :ἡ, Κλάσις :ζ,Ἀριθμητική:μετρίως,Κλάσις :ἔ,Χρ.Διδασκαλία:καλῶς,Κλάσις :ἔ,Ἀπουσίες:70

 Εν Ὕδρα τὴν 28ην Αὐγούστου 1842.
Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή.
Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας ὡς Πρόεδρος καὶ ἀπόντος τοῦ ὁ Γραμματεὺς Σ.Γ.Πραγματευτάκης.
Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Γ.Βούλγαρης.
Ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας,
Δ.Β.Δοντάς,
Ἰωάννης Α.Οἰκονόμος


ΠΙΝΑΚΑΣ
Ἔλεγχος τῆς Προόδου ἢ Πίναξ τῶν Ἐξεταζομένων Μαθητῶν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῶν Ἀρρένων κατὰ τᾶς Δημοσίας Ἐξετάσεις τοῦ 1842 ἔτους γινομένας τὴν 29ην Αὐγούστου

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀπόστολος Ἀποστόλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 1840 γ ἡ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἠΑνάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:93

Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀριστείδης Χ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ β β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:52

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀριστείδης Γ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 β ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἡ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κάλλιστα Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα,Παρουσίες:64

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀριστείδης Δ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Αριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::μετρίως Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα, Παρουσίες:56

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνδρέας Ἰω.Ἐργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐΑριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΧριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΧριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλῶς Ἰχνογραφία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:32

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνας.Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ ἒ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:112

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνας.Θ.Δραπανιότης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 β ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Χριστιανικὴ Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς, Παρουσίες:133

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀντώνιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίωςΑριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κάλιστα Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:9

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἄντ.Ν.Δαμιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἱερεύς, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :30/9 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:62

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀντώνιος Μητρελιᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :20/5 στ ζ δ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:129
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μητρούλιας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνας.Γκ.Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς : 28/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:180

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀθανάσιος Γκ.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/9 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΑριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλῶς,Παρουσίες:75

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀθανάσιος Λ.Πινότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :30/12 στ στ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἡ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα, Παρουσίες:13

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνδρέας Κοκκορέλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ξυλουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/1 ἒ ἡ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἠ Αριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:177

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀγγελὴς Ἠλιόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/11 ἒ στ β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στΑνάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κάλλιστα Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα,Παρουσίες:21

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀντώνιος Γκίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/12 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἃ ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:11
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀναστάσιος Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/1 1842 δ ἒ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Αριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:14

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀλέξανδρος Παρασκευᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/4 ἃ γ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:47

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνάργυρος Σταράς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/4 ἃ γ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Παρουσίες:16

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀθανάσιος Σκλήρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 γ γ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Παρουσίες:15

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Βασίλης Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/1 ἡ ἡ στ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἡ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:38

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Βρέτας Βρέτα,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/12 1841 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:28

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :23/5 1840 ἒ ἡ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐΑνάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:33

  Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:92

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Χ.Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:69

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Μιχαλαριᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:132

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀνδρέας Σ.Καρπούσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:22

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :29/5 1840 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:7

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ζ ἡ στ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζΑριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΙχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς Γραμματικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): μετρίως Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:112

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Ν.Βαφεύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Βαφεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/6 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:172

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Θ.Μιχάλη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς : 30/11 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:157

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Σκουμπάφης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/5 1841 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Παρουσίες:84

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Ἀντωνίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/12 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλῶς,Παρουσίες:20

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Νεβρούζου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/2 1842 δ ἡ δ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς, Παρουσίες:12

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δημήτριος Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 1840 ἒ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ,Παρουσίες:22

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δημήτριος Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:54

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δημήτριος Ζαβός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Τέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἔ, Παρουσίες:60

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δημήτριος Τσολάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:71

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δημήτριος Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ β β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλῶς,Παρουσίες:40

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Γκ.Βόκκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :28/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:188

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ, Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ,Παρουσίες:130

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7/1 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἔ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:97

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Λεκάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/10 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:70

 Όνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :20/12 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:34
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/1 1842 ἒ ἡ δ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:121

 Όνομα & Ἐπώνυμον:Δήμ.Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/6 στ ἡ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:7

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἐλευθέριος Ἀγαλόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :29/5 1840 γ στ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζΑνάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλώςΓραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα Γεωγραφια(Πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα,Παρουσίες:24

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἐλευθέριος Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς:24/5 δ στ δ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Παρουσίες:96

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἠλίας Ἠλιόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/12 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἅ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἅ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα,Παρουσίες:13

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἡρακλῆς Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/2 1842 ἃ δ β.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ,Παρουσίες:23

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Θεόδωρος Κλῆμος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/4 στ ἡ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Παρουσίες:90

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Θεοχάρης Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/4 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς, Παρουσίες:117

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Δ.Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :22/5 1840 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Παρουσίες:84

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰωάννης Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ γ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:35

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰωάννης Γκίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἒ στ γ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Παρουσίες:128

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰωάνν.Π.Δαμιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἱερεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἔ,Παρουσίες:53

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰωάν.Θεοδώρου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :27/5 β στ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἡ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς Γραμματικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:130

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰωάννης Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/4 στ ἡ στ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ, Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἡ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:74

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Θ.Μιχάλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/12 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ,Παρουσίες:133

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Μουστάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/9 στ ἒ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΓραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:51

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Θεοδωράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/10 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:20

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Κολκοκκίνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/1 1842 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Παρουσίες:62

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Μπαρμπαρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/5 ἒ στ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Παρουσίες:41

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἰω.Μυρτίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 ἃ β ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:17

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Κοσμᾶς Κοσμίτης;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 στ ἡ δ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): ἄριστα,Παρουσίες:98

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Κωνσταντῖνος Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :29/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:60

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Κύργ.Ἀποστόλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :5/6 γ ἒ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς Ἀριθμητικὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΧριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλώςΙχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς ,Παρουσίες:64

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Κυργιάκος Γούσιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Σαπουνοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/9 1840 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:84
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Κυργιάκος Μαστραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 1842 στ ἒ γ,Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:8

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μανόλης Μπιρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:215

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μανόλης Σάλπας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ἒ ἡ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς Γεωγραφία (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:106

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μανόλης Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :20/5 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Παρουσίες:16

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μίχ.Ρόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/5 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:80

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μανόλης Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/10 ζ ἡ ζ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κακώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΕλληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλῶς,Παρουσίες:53

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Μίχ.Ἰωάννου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 1842 ἃ δ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:7

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νίκ.Βερβενιότης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ, Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:201

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικολ.Παντελέσκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 δ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:89

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικολ.Τσαμαδός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1841 στ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:110

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Τίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:72
  (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Ζαβός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Τέκτων, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 δ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Παρουσίες:57

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Θεοδωράκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 στ στ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::μετρίως Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:62

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Μπουντούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1841 ἃ στ β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΑναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κάλλιστα Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι): καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::μετρίως Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):κάλλιστα,Παρουσίες:135

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικολ.Καρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :16/10 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἔ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς, Παρουσίες:70

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Καζάζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :13/9 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:108

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλαος Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 1842 ἃ δ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:3

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλ.Μπίμπιλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/5 ἃ ἒ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:9

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παντελὴς Μαντσουράνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Παρουσίες:168

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παναγιώτης Ἀρμπής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ράπτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/6 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:64

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παναγιώτης Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ξυλουργός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :25/2 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:130

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Πέτρος Σκουμπάφης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/3 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:102

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παντελὴς Γούσιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Σαπουνοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :18/5 ἡ ἡ στ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίωςΧριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα,Παρουσίες:83
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παντελὴς Ναντάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :26/5 β ἒ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Παρουσίες:47

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παναγιώτης Χαλδαῖος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀρχιτέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :7/1 1842 ἃ γ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::καλῶς,Παρουσίες:17

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Παῦλος Ζάκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/6 ἃ ἒ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ,Παρουσίες:4

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ραφαλιᾶς Γεννήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/1 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::μετρίως,Παρουσίες:14

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Στυλιανὸς Κορδιαλένιος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἰατρός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἒ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΑναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίωςΑριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Χριστιανικη Διδασκαλία (Ἱστορία)(Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι)::μετρίως Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Ελληνικη Ἱστορία (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γεωγραφια (Φυσική) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς ,Παρουσίες:65

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Στέφανος Βλαστός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):δ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:53

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σπύρος Λελούδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θερμοπῶλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 γ β β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):στ,Παρουσίες:117

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σταῦρος Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :10/12  ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):γ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:32

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Φώτης Μακρύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):στ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β,Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς, Παρουσίες:30

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Φραγκίσκος Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :4/6 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς, Παρουσίες:80

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Φίλιππος Γρ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :2/1 1841 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:101

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Χριστόφιλος Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :24/5 1840 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς,Παρουσίες:77
 Όνομα & Ἐπώνυμον :Χρῆστος Μπαρμπαρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :3/3 1842 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Παρουσίες:49

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Χαραλάμπης Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/6 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἅ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:7

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γκίκας Μαρόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 1842 στ ἡ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ζ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώςΑναγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Νικόλαος Μαρόπουλος;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἒ στ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Χριστιανικη Διδασκαλία (Κατήχησις) (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Κριεζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 στ ἡ ἔ.Γραφὴ (Κλάσις):ἡ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Ιχνογραφια (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλώς Γραμματικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):ἄριστα, Παρουσίες:1

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σόλων Κριεζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 στ ἒ β.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ, Παρουσίες:4

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σωκράτης Κριεζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἃ  ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἅ, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως,Παρουσίες:4

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Δήμ.Πλατανίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἃ  ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):ἔ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β, Γραφὴ (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Ἀθανάσιος Μπούκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σταμάτιος Κατσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Τελωνοφύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 γ γ β.Γραφὴ (Κλάσις):δ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Γεώργιος Στεφάνου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἃ β ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):γ

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σάββας Γκ.Σάββας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Διαθέσιμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 στ ἡ γ.Γραφὴ (Κλάσις):ζ,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):ἐ Ανάγνωσις (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):μετρίως Αριθμητικη (Μαθήματα εἰς τὰ ὁποία ἐξετάσθεσαι):καλῶς

 Όνομα & Ἐπώνυμον :Σταμάτης Κιούρτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων: Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς :1/7 ἃ ἃ ἅ.Γραφὴ (Κλάσις):β,Ἀνάγνωσις (Κλάσις):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις):β

 Εν Ὕδρα,τὴν 31ην Αὐγούστου 1842.
Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή.Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας,ὡς Πρόεδρος καὶ ἀπόντος τοῦ ὁ Γραμματεὺς Σ.Γ.Πραγματευτάκης
Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Γ.Βούλγαρης ,
Ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας,
Δ.Β.Δοντάς,
Ἰωάννης Α.ΟἰκονόμοςΠΙΝΑΚΑΣ
Ἔλεγχος Ἃ Ἑξαμήνου της Προόδου Κορασίδων κατὰ τὸ ἔτος 1842


1,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Ν.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:6,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

2,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνδρονίκη Χριστοδούλου,Ἡλικία:8,Πατρίς:Σέρφος, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

3,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀνέζω Ν.Ξάνθου,Ἡλικία:10,Πατρίς:Σίφνος, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

4,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Ν.Ἀντωνάκη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:κοσμία, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:κοσμία,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

5,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Σ.Πραγματ(ευτάκη)., Ἡλικία:8,Πατρίς:Ἴος,Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

6,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Γουσίου,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἃ
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

7,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Δ.Κουπετώρη,Ἡλικία:7,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β

8,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἀγγελικὴ Γ.Τζόρτζη,Ἡλικία:8,Πατρίς:Χίος, Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Διαγωγή:ἀρίστα,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

9,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Π.Πετῶν,Ἡλικία:7,Πατρίς:Γαλλία, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

10,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἄννα Δοντά,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,

11,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Γεωργούλα Χρ.Χαλουλ..,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἃ

,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Αἰκατερίνη Δ.Βόκου,Ἡλικία:15,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

12,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Διαμάντω Γ.Στρογκογ(ἐώργη),Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

13,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Διαμάντω Ν.Οἰκονόμου,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ἐρμιόνη, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ζ,Διαγωγή:ἄριστα,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Κουφογιάννη,Ἡλικία:13,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα
14,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Δ.Βούλγαρη,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

15,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Εἰρήνη Γ.Καμπούρη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Πόρος, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:γ

16,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Ἔμ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

17,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Γ.Βασιλάκη,Ἡλικία:9,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

18,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Ἄντ.Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:11,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:ἄριστα,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ

19,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Π.Πετροπετσιώτη,Ἡλικία:11,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:κακῶς,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

20,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ἑλένη Π.Τζόρτζη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:β

21,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ζόγκω Γκ.Ψεύτη,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Χειροτεχνήματα διάφορα:κάλλιστα

 Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Ζώγκω Κλόκκα,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα,Χειροτεχνήματα διάφορα:κάλλιστα

22,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:(Δυσανάγνωστον),Ἡλικία:..,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β

23,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κυργιακούλα Γιαλογ..,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ξ,Χρ.Διδασκαλία:ξ

24,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κιάρω Φιλίππου,Ἡλικία:15,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ

25,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Λ.Κουνδουρ(ἰωτη),Ἡλικία:14,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:κάλλιστα,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

26,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Δ.Παρθενοπούλου,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἠκάλλιστα,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:ἡ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

27,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:11,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

28,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Α.Τσαμαδού,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

29,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Καλλιόπη Χριστίδη,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:ἄριστα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

30,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κυργιακούλα Οἰκονόμου,Ἡλικία:9,Πατρίς:Ἐρμιόνη, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

31,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Κονδύλω Γ.Κουνδουριώτη,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

32,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Καλλιόπη Μεθοδίου,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ναύπλιον, Διαγωγή:κάλλιστα,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

33,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Καλλιόπη Γ.Κουνδουριώρη,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:..,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Καλὴ Ἀστροπελιώτου,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,

34,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μπίλιω Α.Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:16,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἠ Διαγωγή:κάλλιστα,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

35,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Γκορογιάννη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

36,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Σπυράκη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:κάλλιστα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ

37,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μπίλιω Ι.Βότσου,Ἡλικία:9,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ

38,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Ἔμ.Μπίκου,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἠκάλλιστα,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

39,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Ν.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

40,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μπίλιω Δ.Σαρκώση,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:κάλλιστα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

41,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μεταξὶα Μπουλούμπ(ἀση),Ἡλικία:11,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Ἀριθμητική:ἔ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

42,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαροῦσα Ι.Στρογκογεώργη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

43,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαγδαλινὴ Ἠλιοπούλου,Ἡλικία:9,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:γ ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

44,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Κιάφα,Ἡλικία:7,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:ἃ

45,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Δ.Κουπετόρη,Ἡλικία:14,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ

46,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Γ.Τζόρτζη,Ἡλικία:11,Πατρίς:Χίος, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

47,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μοσχούλα Ν.Νίτη,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:στ,Διαγωγή:ἄριστα, Χρ.Διδασκαλία:στ

48,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Γ.Κωνσταντίνου,Ἡλικία:15,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

49,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαρία Π.Πετῶν,Ἡλικία:10,Πατρίς:Γαλλία, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:β

50,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μπίλιω Κοκίνη,Ἡλικία:9,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

51,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαριγῶ Κοτρώνη,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα, Χρ.Διδασκαλία:ἒ

,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Μαργαρίτα Φιλίππου,Ἡλικία:12,Διαγωγή:ἄριστα

52,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παρασκευὴ Βότσου,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:στ

53,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Παναγιούλα Μπουντούρη,Ἡλικία:7,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:δ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

54,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πετρούλα Ν.Κλόκα,Ἡλικία:7,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

55,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πετρούλα Τρατάρη,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

56,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Πετρούλα Λ Γιουρδή,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ

57,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματίνα Δ.Βούλγαρη,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:ἄριστα,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:κάλλιστα,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

58,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματίνα Ἐργαστηριάρη,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:κάλλιστα,Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

59,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματίνα Εὐαγγελίθη,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:δ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

60,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σκεύω Λ.Γιουρδὴ ,Ἡλικία:6,Πατρίς:Ὕδρα,Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

61,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματίνα Μυλωνά,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα,Διαγωγή:μετρίως, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

62,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Σταματίνα Μεθενίτη,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα,Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:γ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:β

63,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Στυλιανὴ Μιλιόρδου,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα,Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἡ,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

64,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φωτεινὴ Δ.Παρθενοπούλου,Ἡλικία:12,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:ἄριστα,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:κάλλιστα,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:κάλλιστα,Ἀριθμητική:ἡ, Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

65,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φλώρου Π.Γκίκα,Ἡλικία:10,Πατρίς:Ὕδρα,Διαγωγή:καλῶς, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:κάλλιστα,Γραφή:ἡ,Διαγωγή:καλῶς,Ἀριθμητική:ἔ,Διαγωγή:ἄριστα, Χρ.Διδασκαλία:ἡ

66,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Καλὴ Ἀστροπελιώτου,Ἡλικία:8,Πατρίς:Ὕδρα, Ἀνάγνωσις:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

67,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Φλώρου Θ.Δοντά,Ἡλικία:11,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως, Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Διαγωγή:ἄριστα,Χρ.Διδασκαλία:ἒ

68,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Χριστίνα Δημητροπούλου,Ἡλικία:13,Πατρίς:Ὕδρα, Διαγωγή:μετρίως,Ἀνάγνωσις:ἡ,Διαγωγή:μετρίως,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β

69,Ὄνομα & Ἐπώνυμον:Θεοδώρα Μπρούσκου,Χειροτεχνήματα διάφορα:ἄριστα

 Εν Ὕδρα τὴ 3 Σεπτεμβρίου 1842.Ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή,
ὁ Διοικητὴς Ὕδρας ὡς Πρόεδρος,καὶ ἀπόντος τοῦ ὁ Γραμματεὺς Σ.Γ.Πραγματάκης.
Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας.Δ.Γ.Βούλγαρης.
Ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας,
Δ.Β Δοντὰ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...