hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ὕδρα 2015 Ἑορτὴ Ἁγίου Γεωργίου-Μπίστι Ὕδρας (Ἀρχεῖον Νεκτάριου Ἀνάργυρου Μακαρατζή)

Ὕδρα 2015 
Ἑορτὴ Ἁγίου Γεωργίου-Μπίστι Ὕδρας (Ἀρχεῖον Νεκτάριου Ἀνάργυρου Μακαρατζή)


Πέμπτη 30 Ἀπριλίου 2015

Φωτογραφίες-Ἐπιμέλεια Παρουσιάσεως:
Νεκτάριος Ἀνάργυρος Μακαρατζῆς

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου


"...Σήμερα Πέμπτη 30 - 04 - 2015 γιόρτασε τὸ γραφικὸ ἐκκλησάκι Ἅγιος Γεώργιος στὸ Μπίστι . Τὸ τοπίο ἀπερίγραπτα εἰδυλλιακὸ μὲ μία θαλάσσια αὔρα νὰ δείχνει πὼς καλωσορίζει τοὺς προσκυνητὲς γύρω στὰ 40 ἄτομα . Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἀπὸ τοὺς καλλικέλαδους π. Θεόδωρο Θεοδοσίου καὶ κ. Λάζαρο Καρακατσάνη . Γιὰ τὶς ἐτοιμασίες της ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς γιορτῆς καὶ ἐν συνέχειᾳ τῆς πλουσιοπάροχης τράπεζας τὴν ὅλη φροντίδα εἶχε ἡ οἰκογένεια τοῦ κ. Γιώργου & Ἑλένης Πετρολέκα . Οἱ ψητοῦρες ἄφθονες ὅπως καὶ τὸ κρασὶ καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα μὲ τὴν καλή τους καρδιὰ ἀλλὰ καὶ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν και κανεῖς νὰ μὴν φύγει παραπονεμένος . Τοὺς εὐχόμαστε ὅλοι ὀ Άγιος Γεώργιος καὶ οἱ Ἅγιοι Ραφαηλ , Νικόλαος & Εἰρήνη προστάτες τῆς Μυτιλήνης ποὺ συνεορτάσαμε νὰ τοὺς χαρίζουν ὑγεία καὶ δύναμη ἔτσι ὥστε νὰ φροντίζουν καὶ νὰ γιορτάζουν τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι ποὺ βρίσκεται κάπως μακριὰ ἀπὸ τὸ πολύβουο κέντρο τῆς νήσου μας.." 


  


Εὐλογία Ἄρτων


Οἱ προσκυνητὲς τῆς ἱερᾶς πανήγυρις τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ΤροπαιοφόρουἩ ἱερὰ εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,Νικολάου καὶ Εἰρήνης,προστάτων τῆς Μυτιλήνης

Τὸ ἱερὸ εἰκονοστάσιον (τέμπλον)  καὶ ὁ ἐσωτερικὸς διάκοσμος τοῦ ἐρημοκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Μπίστι)


Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Ὕδρα 1930 Ποδοσφαιρικὸς ἀγὼν Ὑδραϊκός-Ἡρακλῆς

Ὕδρα 1930 
Ποδοσφαιρικὸς ἀγὼν Ὑδραϊκός-Ἡρακλῆς

Εἰς τὶς ἀρχὲς τῆς τρίτης δεκαετίας τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος,εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν  ἐδραστηριοποιοῦντο εἰς τὸν χῶρον τοῦ ἀθλητισμοῦ,συγκεκριμένα εἰς τὸ ποδόσφαιρον, δυὸ ὑδραϊκες ὁμάδες:Ὁ «Ὑδραϊκός» καὶ ὁ «Ἡρακλῆς».Εἰς τὸ φύλλον τῆς 21ης Φεβρουαρίου 1930, τῆς ἐφημερίδος τοῦ Πειραιῶς «Νέοι Καιροί» διασώζεται μάλιστα δημοσιογραφικὴ ἀνταπόκρισις ἐκ τῆς νήσου Ὕδρας, περὶ τῆς τελέσεως ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος μεταξὺ τῶν δυὸ ἀντιπάλων ὁμάδων,ὁ ὁποῖος διεξήχθη εἰς τὸ ποδοσφαιρικὸν γήπεδον πλησίον τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς συνοικίας Καμινῖου Ὕδρας.Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ συγκεκριμένου ἀγῶνος,ἦτο ἰσόπαλο 3-3.

Ὁ συγκεκριμένος ποδοσφαιρικὸς ἀγών,διεξήχθη εἰς τὰ πλαίσια πρωταθλήματος,δίχως ὅμως νὰ μνημονεύονται περαιτέρω πληροφορίες περὶ τῶν λοιπῶν ὁμάδων ποὺ συμμετεῖχαν εἰς τὸ πρωτάθλημα. Παράλληλα ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ πληροφορία πὼς πρὸ τῆς ἀναπλάσεως τοῦ «περιβολιοῦ τοῦ Κούσουλα», τῆς μετέπειτα ἕδρας τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος τοῦ «Πανυδραϊκοῦ» οἱ ποδοσφαιρικοὶ ἀγῶνες τῆς νήσου διεξήγοντο πλησίον τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.«Ὕδρα.Φεβρουάριος (ταχυδρομικῶς).
Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν αἳ ποδοσφαιρικαὶ ὁμάδες τῆς νήσου μας «Ὑδραϊκός» καὶ «Ἡρακλῆς» συνηντήθησαν ὑπὸ τὴν διαιτησίαν τοῦ κ.Πόλυ Μπρούσκου εἰς τὸ γήπεδον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου δι’ ἀγώνα πρωταθλήματος.

Τὸ ἐναρκτήριον λάκτισμα ἔχει ὁ «Ὑδραϊκός»,ὅστις καὶ πραγματοποιεῖ τὸ πρώτον σοὺτ διὰ τοῦ Λουκᾶ.Ὁ ἀγὼν εἶναι πολὺ νευρικὸς καὶ ἄνευ συστήματος.Πρῶτος συνέρχεται ὁ «Ἡρακλῆς» καὶ δι’ὡραίων συνδυασμῶν ἀπειλεῖ τὸ ἀντίπαλον τέρμα.Μία ἀτομικὴ ἐνέργεια τοῦ Καλογιάννη ἐξαναγκάζει τὸν Παρίση νὰ ἐπέμβη,ὄχι ὅμως ἀποτελεσματικά.Ὁ «Ἡρακλῆς» ἔχει τὸ πρώτον ὑπὲρ αὐτοῦ τέρμα διὰ νὰ ἐπακολουθήση ἐντὸς ὀλίγου καὶ δεύτερον ἀπὸ ἐπανορθωτικὸν λάκτισμα κτυπηθὲν ὑπὸ τοῦ Μπίκου.
Κατὰ τὸ δεύτερον ἡμιχρόνιον ὁ «Ὑδραϊκος» παρὰ τὰ εἰς βάρος τοῦ δυὸ τέρματα,εἶναι ἀποφασισμένος νὰ παίξη τὸν ὑπὲρ ὅλων ἀγώνα.Ὡραῖος συνδυασμὸς Θεοδωρίδη-Λουκᾶ ἀναγκάζει τὸν Δαρδανὸν νὰ συλλέξη τὴν σφαίραν ἀπὸ τὰ δίκτυά του,καὶ κατόπιν ὀλίγων λεπτῶν κόρνερ κτυπηθὲν παρὰ τοῦ Καλαφάτη μετατρέπεται εἰς γκὸλ μὲ κεφαλιὰν τοῦ Θεοδωρίδη.

Ὁ ἀγὼν ἔχει ἰσοφαρισθῆ,ἀλλ’ ὁ «Ἡρακλῆς» ἐννοεῖ νὰ νικήση.Οὕτω ταχεία κάθοδος Ζωγράφου –Δ.Δαρδανοὺ ἐπιφέρει σύγχυσιν εἰς τὴν ἄμυναν τοῦ «Ὑδραϊκοῦ» καὶ ὁ «Ἡρακλῆς» ἔχει τὸ τρίτον ὑπὲρ αὐτοῦ τέρμα.Ὑπολείπονται ὀλίγα λεπτά,τὰ ὁποῖα ἐκμεταλλεύωνται θαυμάσια οἱ «Ὑδραϊκοί» καὶ κατορθώνουν δι’ὁρμητικῆς καθόδου τοῦ Λουκᾶ νὰ ἰσοφαρίσουν καὶ πάλιν τὸν ἀγώνα.Μετ’ὀλίγον ὁ διαιτητὴς Μπροῦσκος (ἐσφαλμένως ἀναφέρεται Βαροῦσκος) ὁ ὁποῖος ἔπαιξε θαυμάσια σφυρίζει τὸ πέρας τοῦ ἀγῶνος.

Αἳ ἀντίπαλαι ὁμάδες κατῆλθον ὑπὸ τὴν κατωτέρω σύνθεσιν:
«Ὑδραϊκός»:Α.Πανοῦτσος,Λ.Παρίσης,Α.Μπαλάσκας,Ε.Καλκούνης,Σ.Τσιριτάκης,Π.Κυριαζόπουλος,Α.Λουκᾶς (ἀρχηγός),Κ.Θεοδωρίδης,Ε.Πρωτέος,Ι.Ρούσης,Ε.Καλαφάτης
«Ἡρακλῆς»:Ε.Δαρδανός,Π.Κουζάκος (ἀρχηγός),Ε.Μπίκος,Π.Βάρκας,Α.Γερανός,Ε.Καρακατσάνης,Γ.Καλογιάννης,Π.Βανός,Σ.Ζωγράφος,Δ.Δαρδανός,Π.Γεωργοπαπαδάτος..»


Σημείωσις:Τέσσερις μῆνες ἀργότερα,ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁμὰς τοῦ «Ὑδραϊκοῦ» μετέβη εἰς τὴν γειτονικὴν Ἐρμιόνη,ὅπου καὶ ἐνίκησε τὴν μικτὴ ὁμάδα τῆς περιοχῆς.

Πηγή:Ἐφημερίδα Νέοι Καιροί,Φύλλον 6ης Ἰουνίου 1930,Ἄρθρον «Υδραϊκός-Ερμιόνη 2-0»


«..Ὕδρα (ταχυδομικῶς)Τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἡ Ὑδραϊκὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμὰς μετέβη εἰς Ἐρμιόνην ὅπου καὶ συνηντήθη μετὰ τῶν μικτῶν ὁμάδων Ἐρμιόνης Ἐθνικοῦ καὶ Κρανιδίου.Ἡ ὁμὰς τοῦ Ὑδραϊκοῦ ἀπετελεῖτο ἀπὸ τοὺς Αναργυρον Λουκᾶν ἀρχηγόν,Ἀράπογλου,Π.Κουζάκον,Κωνσταντινίδην,Χ.Στυλιανὸν Λαρίσσης,Κουζέλην,Δαρδανὸν νεώτερον,Παπαγεωργίου,Θεοδωρίδην,Καρακαντᾶν καὶ Καζέλην.Ὁ ἀγὼν ἔληξεν μὲ τέρματα 2-0. Ὁ Διαιτητὴς τοῦ ἀγῶνος ἦτο ὁ κ.Πῶλσον καθηγητὴς τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Ὕδρας.Πλεῖστοι φίλαθλοι εἶχον κατακλύσει τὸ γήπεδον ἴνα παρακολουθήσουν τὸν ἀγώνα..»


Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ὕδρα 2015 Ἄφιξις Ἁγίου Φωτὸς (Ἀρχεῖον:Νεκτάριος Ἀνάργυρος Μακαρατζής)

Ὕδρα 2015
Ἄφιξις Ἁγίου Φωτὸς


Μεγάλο Σάββατο 11 Ἀπριλίου 2015

Φωτογραφίες-Ἐπιμέλεια: Νεκτάριος Ἀνάργυρος Μακαρατζὴς
Ἄφιξις Ἁγιοῦ Φωτὸς
Παραλαβή Του ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ὑδραίων Γεώργιο Εὐαγγέλου Κουκουδάκη 
Παράδοσή Του στὸν Πρωτοσύγγελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης,Τροιζηνίας  & Ἐρμιονίδος Ἀκίνδυνου Δαρδανοῦ.Διανομή Του,παρὰ τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας,Σπετσῶν,Αἰγίνης,Τροιζηνίας & Ἐρμιονίδος Ἐφραὶμ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...