hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1821 Τὸ ἔτος 1821 στὴν Ὕδρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1821 Τὸ ἔτος 1821 στὴν Ὕδρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ὕδρα 1821 Τὸ ἔτος 1821 στὴν Ὕδρα

Ὕδρα 1821
  Τὸ ἔτος 1821 στὴν Ὕδρα


α)Κήρυξις Ἐπαναστάσεως εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν
Τὴν νύκτα τῆς 27ης Μαρτίου 1821 πρὸς τὸ ξημέρωμα τῆς 28ης Μαρτίου 1821.
Πηγές:
Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν, Ἀθῆναι 1953

Βιογραφίες Διαπρεπῶν Ὑδραίων 1821,Καπετὰν Ἀντώνης Γιάννη Οἰκονόμου-Ἱστορικὴ Δικαίωση-Πειραιεὺς 1985,σὲλ 37

Ὕδρα Λησμονημένη Γλώσσα,Τόμος Ἅ΄,Τίτος Γιοχάλας,2006

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ὁ Καπετὰν Ἀντώνιος Ἰωάννου Οἰκονόμου καὶ ὁ ὁμοϊδεάτης συνεργὸς τοῦ Γκίκας Θεοδώρου Γκίκας,υἱὸς τοῦ προκρίτου Γκίκα, κήρυξαν τὴν Ἐπανάσταση κατὰ τὴν νύκτα τῆς 27ης Μαρτίου πρὸς τὸ ξημέρωμα τῆς 28ης Μαρτίου 1821,ἐξεγείροντας τὸν λαὸν τῆς νήσου, κρούοντας τοὺς κώδωνες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας. Οἱ δύο πρωτεργάτες τῆς Ἐπαναστάσεως,διατηροῦσαν τὸ ἀρχηγεῖο τους στὴν ταβέρνα τοῦ Κουτσόγιωργη ἢ Κουτσογιάννη στὸ Ντρὶμ Σοκκάκι (ἄγνωστο πού).

Ὑπάρχουν δύο ἐκδοχὲς περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς συγκεκριμένης στενωπού. Ἡ ἐπικρατέστερη ἐκδοχὴ εἶναι πὼς ἡ ὀνομασία προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρβανίτικη λέξη Ντρίμ:Τρίμ:Παλληκάρι,λόγω τοῦ γεγονότος πὼς εἷς τὸ συγκεκριμένο στενὸ σύχναζαν τὰ ἀνδρειώτερα παλληκάρια τῆς Ὕδρας.

Ἡ δεύτερη ἐκδοχὴ εἶναι πὼς ἡ στενωπὸς ὀνομάζεται Ντροὺμ Σοκκάκι ἀπὸ τὴν τουρκικὴ λέξη Ντρούμ:Δίπλωμα,Τσάκιση,λόγω τοῦ διπλώματος ποὺ παρατηρεῖται κατὰ τὴν διάβαση τῆς στενωπόυ.

Ἡ Ἐπανάσταση κηρύχθηκε στὴν συγκεκριμένη στενωπό, διότι αὐτὴ ἦταν πλησίον της Καγκελλαρίας (Διοικητήριον) τῆς Ὕδρας.

Ντρίμ Σοκκάκι


* Σημείωση:
 Πηγή:(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ)ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821,ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 1860)σὲλ 91
Γεώργιος Δ Κριεζής.«Τότε (1770) ὠκοδομήθη ἐπὶ τῆς παραλίας ἔμπροσθέν της ἀγορᾶς τὸ πρῶτον διοικητικὸν κατάστημα,ὀνομασθὲν Καγκηλαρία,ἓν ὢ ἤδρευον πᾶσαι αἳ ἀρχαὶ τοῦ Τόπου μέχρι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τὸ 1823,ὄτε διὰ τὴν εὐρυχωρίαν τῆς ἀγορᾶς καταδαφισθὲν τὴ ἀδεία τῶν προκρίτων, ἀνεπληρώθη μέχρι σήμερον ὑπὸ τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Παναγιᾶς»Πανοραμικὴ ἄποψις τῆς ὑπάρχουσας Ἀγορᾶς τῆς νήσου Ὕδρας,πλησίον της ὁποίας ὑπῆρξε ἡ Καγκελλαρία τῆς νήσου Ὕδρας.Φωτογραφία ἀπὸ τὸ Δῶμα τῆς ἐρειπωμένης ἀρχοντικῆς οἰκίας τοῦ Ἄου Ναύαρχου τοῦ Ὑδραϊκοῦ Στόλου Ἰάκωβου (Γιακουμάκη) Τομπάζη.


Πηγή:Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο Ἰ,σὲλ 151-153

(Ἀναδημοσίευσις:Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 28-30 «Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἷς τὰ νήσους Ὕδραν,Σπέτσας καὶ Ψαρὰ )Ἀπόσπασμα«...Ὁ δὲ Οἰκονόμος ὑποστηριζόμενος παρὰ τοῦ Γκίκα,ἐνεργοῦντος ἓν ἀγνοία τοῦ πατρός του,Θεοδώρου Γκίκα,ἑνὸς τῶν προκρίτων,καὶ ἔχων θερμοὺς συνεργοὺς τὸν συμπολίτην τοῦ Πέτρον Μαρκέζην καὶ τὸν Γεωργην Ἀγαλλόπουλον Πελοποννήσιον κατοικοῦντα ἓν Ὕδρα (Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς καὶ ὁ Μιχάλης Γκιώνης τὸν ἀναφέρουν Ὑδραῖον,διότι ὁ πατέρας τοῦ ἦτο Πελοποννήσιος ἐγκατεστημένος στὴν Ὕδρα ἀπὸ  τὸ 1770) ἐπροσπαθεῖ νὰ διαταράξη τὸν τόπον καὶ παρὰ θέλησιν τῶν προκρίτων....

....Τὰ πνεύματα ἤσαν τοιουτοτρόπως προητοιμασμένα ὄτε τὸ δειλινὸν τῆς 27ης Μαρτίου ἔφθασεν εἷς Ὕδραν πλοιάριον ἀναγγέλον ὅτι οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ Μεγαρεῖς ἀπέκλεισαν τοὺς Τούρκους ἓν Ἀκροκορίνθω.Ὁ Οἰκονόμος ἐστρατολογει πρὸ τίνων ἡμερῶν ἓν Ὕδρα ἐπὶ σκοπῶ ἐκστρατεύση εἷς Πελοπόννησον,ἢς τὰ κινήματα ἤσαν ἤδη γνωστά,ἀλλ’ἡ περὶ ἢς ὁ λόγος ἀγγελία ἐμεγάλυνε ταῦτα,ἐνθουσίασε τὸν λαὸν καὶ τὸν κατέστησεν ἀκράτητον.Ὁ Οἰκονόμος,ὅστις ἐκαιροφυλάκτει,ἴδων τὴν διάθεσιν τοῦ λαοῦ παρήτησε τὸ σχέδιον τῆς ἐκστρατείας του,καὶ ἀπεφάσισε νὰ διεγείρη αὐθημερὸν τοὺς συμπολίτας τοῦ εἷς ἐπανάστασιν καὶ ἅμα ἐνύκτωσεν,ἤχησεν ὁ κώδων τῆς πόλεως κατὰ διαταγὴν αὐτοῦ,καὶ κήρυκες περιέτρεχαν τὰς ὁδοὺς φωνάζοντες:

«στὰ ἅρματα ὅλοι,στὰ ἅρματα»

 καὶ οἱ μὲν πρόκριτοι ἐφοβήθησαν ἐπὶ τῷ ἤχω τοῦ κώδωνος καὶ ἐπὶ τὴ κραυγὴ τῶν κηρύκων καὶ δὲν ἐξῆλθαν τῶν οἰκιῶν δὶ’ὅλης της νυκτὸς’ ὁ δὲ λαὸς συνήχθη ὅπου ἐκλήθη,καὶ ἀκούσας εἷς τί ἡ κλῆσις,ὤρμησεν ἐπὶ τὴ προτάσει τοῦ Οἰκονόμου καὶ ἐπάτησε τὰ ἐν τῷ λιμένι πλοῖα ἔδραξε τὰ ἐν αὐτοῖς ὄπλα,καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας καὶ μεγαλοτολμος Οἰκονόμος,εὑρεθεῖς τὴν ἐπαύριον (28ην Μαρτίου) ἀρχηγὸς παμπόλλων ὁπλοφόρων,κατέβει εἷς τὸ Διοικητήριον* καὶ ἐξεθρόνισε τὸν Νικόλαον Κοκοβίλαν διοικητὴν τοῦ τόπου,ἀλαλάζοντος τοῦ λαοῦ.


Οἱ δὲ πρόκριτοι τῆς νήσου Λάζαρος Κουντουριώτης,Δημήτρης Τσαμαδός, Βασίλης Μπουντούρης & Γκίκας Γκιώνης,οἵτινες συνῆλθαν ὡς δημογέροντες τῆς περιόδου ἐκείνης ἡμέρας γενομένης εἷς τὸ μοναστήριον, ὅπως συσκεφθῶσι περὶ τῶν πραγμάτων,ἀκούσαντες ἔξωθεν πολλὴν ὀχλοβοήν,καὶ μάθοντες καὶ τὸν ἐκθρονισμὸν τοῦ διοικητοῦ,ἐρρίφθησαν ἔξω του μοναστηρίου διὰ τῶν θυρίδων ἔντρομοι καὶ διεσκορπίσθησαν’ὥστε πάσα ἐξουσία πολιτικὴ στρατιωτικὴ καὶ ναυτικὴ ἀφέθη εἷς τὸν Οἰκονόμον...» 
Ἡρῶον Καπετὰν Ἀντώνιου Ἰωάννου Οἰκονόμου


 *Σημείωση:

Ἡ ἐνέργεια τοῦ Οἰκονόμου νὰ καταλύσει τὸ πολίτευμα τῆς Ὕδρας καὶ νὰ κηρύξει τὴν Ἐπανάσταση κατὰ τὴν νύκτα τῆς 27ης Μαρτίου 1821, προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν Προκρίτων τῆς Ὕδρας.Οἱ σχέσεις τῶν Προκρίτων τῆς Ὕδρας μὲ τὸν Οἰκονόμου ἀναλύονται διεξοδικὰ ἀπὸ τὸν Ἀντώνιον Λιγνὸ ,τὸν Γεώργιον Νικολάου Σαχίνη,τὸν Ἀντώνιο Μανίκη καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Καραμῆτσο.Διήγηση τοῦ Καπετάν Σταματίου Φωκᾶ

Πηγή:
Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24,Ἀπρίλιος 1964 Ἀριθμ.4 (278) «Ἱστορικὰ Μελετήματα,Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 στὴν Ὕδρα,Μιχαὴλ Γκιώνης»,σέλ83
Ἀναμνήσεις Καπετὰν Σταμάτη Φωκά,πλοιάρχου καραβιοῦ «Θεμιστοκλῆς»,διήγησις ἀνεψιοῦ τοῦ Παντελῆ Φωκά,ἓν ἔτει 1901


Κατὰ τὴν διήγηση τοῦ Σταματίου Φωκᾶ,ἡ κατάλυση τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ἀντώνιον Οἰκονόμου,μὲ τὴν βοήθεια 500 (περίπου Μωραϊτῶν),προκάλεσε τὴν ἔκρηξη ἐπιφανῶν Ὑδραίων ὅπως τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη,ὁ ὁποῖος ἐσκόπευε νὰ κινηθεῖ ἐναντίον τους.
Κατὰ τὸν Φωκά,ἡ σύνεσις τῶν Προκρίτων Λάζαρου Κουντουριώτη, Νικόλαου Οἰκονόμου,Ἰάκωβου Τομπάζη (ὁ Ἐμμανουὴλ Τομπάζης ἦτο ἀνένδοτος),Γιώργη & Γιώργη Γκιώνη,Ἰωάννη Ὀρλάνδου),ἀπέτρεψε τὴν ἐκτροπὴ τῆς διαμορφωθείσας καταστάσεως (Ἐπαναστάσεως) σὲ ἔνοπλη σύγκρουση μεταξὺ Ὑδραίων & Μωραϊτῶν.

Ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν Μωραϊτῶν μνημονεύονται ὁ Δημήτριος Τσόκρης (πρωτοπαλλήκαρο τοῦ Κολοκοτρώνη & γνώριμος τῶν Ὑδραίων),ὁ Νίκος & Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

 
β)Ἔρανος διὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς ἐξόδου τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου κατὰ τὴν 29ην Μαρτίου 1821
Πηγή:Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο Ἰ,σὲλ 151-153

(Ἀναδημοσίευσις:Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 28-30 «Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἷς τὰ νήσους Ὕδραν,Σπέτσας καὶ Ψαρὰ )
«..Οὗτος (ὁ Οἰκονόμος) ὑπώπτευσεν ἐξ ὅσων εἶδε,μήπως οἱ πρόκριτοι,ὧν ἓν ἀγνοία καὶ ἀκουσία ἐκινήθη ἡ ἐπανάστασις,φύγωσι καὶ στερήσωσι τὸν τόπον τῆς χρηματικῆς συνδρομῆς τῶν’διὰ τοῦτο τὸς παρεφύλαττεν’ ἤξευρεν ὅτι οὔτε αὐτὸν ὡς ὅμοιον κατεδέχοντο,οὔτε πρὸς τὸ ἐπαναστατικὸν κίνημα ἤσαν εὐδιάθετοι,καὶ εἰς ἐπιτυχίαν ἀνέθεσε τὰς ἐλπίδας τοῦ εἷς τὸν λαόν,ὂν συνήθροισεν ἔνοπλον ἐκ νέου,καὶ μέγα συμφέρον ἔχων νὰ οἰκειοποιηθῆ,ἀπήτει δὶ’αὐτοῦ ἀπὸ τῶν προκρίτων ἓν ταῖς οἰκίαις κρυπτομένων χρήματα εἷς διανομὴν ἐντός της ἡμέρας.Οἱ πρόκριτοι ἔστειλαν αὐθωρὶ πολλὰ’ «δὲν μᾶς φθάνουν» ἐφώναζαν οἱ ὁπλοφόροι σείοντες τὰς ρομφαίας «θέλομεν καὶ ἄλλα» ἔστειλαν καὶ ἄλλα,καὶ πάλιν ἄλλα,ἕως οὗ συνεπληρώθησαν ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν δίστηλα 130 χιλιάδες καὶ οὕτως ἡσύχασε τὸ πλῆθος εὐφημοῦν τοὺς καλοὺς καὶ γενναίους προκρίτους.»Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος ΙΓ΄ Βιβλίον Χρηματικῶν Καταβολῶν τῆς Νήσου Ὕδρας σὲλ 359-472
Διενέργεια ἐράνου διὰ τὴν συλλογὴ χρημάτων διὰ τὴν προπαρασκευὴν τοῦ στόλου.

*Σημείωσις Ἀντωνίου Λιγνοῦ:

.....Ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστου εἷς τὸν ἔρανον τὸν ἐνεργηθέντα τὴν 29 Μαρτίου 1821,ἀνελθόντα εἷς γρόσια 237.458 ἢ τάληρα 32.753.Αὐταπόδεικτον εἶναι ὅτι ὁ ἔρανος οὗτος ἐγένετο διὰ πολεμικᾶς παρασκευᾶς καὶ ὅτι διὰ νὰ ἐγίνετο τοῦτο,θὰ εἶχεν ἤδη κυρηχθεῖ ἓν Ὕδρα ἡ ἐπανάστασις’ ἄλλως ὁ σκοπὸς τοῦ ἐράνου τὴν 29 Μαρτίου θὰ ἦταν ἀκατανόητος.


Ἔρανος 29ης Μαρτίου 1821 (σὲλ 359-377)


(Τὸ Βιβλίο Χρηματικῶν Καταβολῶν τῆς νήσου Ὕδρας,περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῶν ἐράνων ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν Ὕδρα διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀγώνα.Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς παρουσίαζει συνοπτικὰ τὸν πίνακα τῶν καταβολῶν τοῦ ἐράνου τῆς 29ης Μαρτίου 1821 στὶς σελίδες 30-31)Τιμὴ τάλλαρου 7 10
..Λάζαρος Κουντουριώτης 40.0000 ἤτοι ,Δημήτριος Τσαμαδὸς 17.400, Σταμάτιος Μπουντούρης 17.000,Θεόδωρος Γκίκας 14.500,Γεώργιος Γκιώνης 5.000,Ἀναστάσιος Θεοδωράκης 13.050,Βασίλειος Νικολάου Μπουντούρης 6.525,Δημήτριος Γεωργίου Βούλγαρη 14.000,Λαζάρου Γκίκα Δρένια 7.250,Γιακουμάκης καὶ Μανώλη Τομπάζηδων 9.425,Φραντζέσκος Βούλγαρης 3.625,Νικόλαος Οἰκονόμου 3.000,Γεώργιος Χατζὴ Γκιώνη 4.350,Ἀναγνώστης Θεοδωράκη 2.500,Ἀναγνώστης Γιουρδὴς 2.550,Νικόλαος Κοκοβίλε 3.625 (ὁ   Διοικήτης τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης),Παντελὴς Γιάννη Γκίκα 2.000,Ἀνδρέα Μιαούλη 3.625, Ἰωάννης Κριεζὴς 1.813,Ἰωάννης Γεωργίου Κριεζῆς 1.813,Δαμιανοῦ Κωνσταντίνου Χατζῆ Δαμιανοῦ 2.175,Ἐλευθερίου Νικολάου Ἐλευθερίου 500,Νικόλαος Ἐλευθερίου Γκίκα 1.450,Μανώλης Ἐλευθερίου Μανώλη 1.450,Ἀναγνώστης Ντρίτζα 2.175,Μανώλης Νέγκας 2.900,Δημήτριος Λαζαρίμος 725,Χατζὴ Ἀναγνώστης Ζερβοῦ 3.625,Γιάννος Ζερβοῦ 1.450, Βάθης Δοντὰς 2.900,Ἀναστασίου Τσαμαδοῦ 2.900,Ἰωάννης καὶ Παναγιώτης Ἰατροῦ 8.700,Νικολὴς Ἰατροῦ 2.175,Γεώργιος Ἀντωνόπουλος 725,Μιχαὴλ Ἰατροῦ 5.075,Δημήτριος Γεωργίου 1.088,Χήρα Νικολάου Σορόκου 1.813, Λιμπέρης Γιαννακόπουλος 2.175,Ἰωάννης Σταυρόπουλος 363,Ἀλέξιος Μαρούλογλου 3.625,Χατζὴ Δημήτριος Ἀγαλόπουλος 3.000,Νικόλαος Δημοπουλος 4.350,Παναγιώτης Μπεγλόπουλος 1.450, Νικόλαος Φαντόπουλος 1.425,Ἰωάννης Πιέρου Κλάδου 1.450,Εὐστάθιος Χοΐδα 1.000,Ἰωάννης Ζημινάκη 1.450,Ἀθανάσιος Ἀθανασόπουλος 641, Δημήτριος Καρόπουλος 350,Ἰωάννης Στρατηγόπουλος 302,Μανώλης Δόξα 350,Ἰωάννης Μουστακόπουλος 300,Γεώργιος Παπαχρήστου γαμβρὸς Βαρελὰ 350
Ὁ Μιχαὴλ Γκιώνης μελετώντας τὰ ὀνόματα τῶν Προκρίτων ποὺ ὑπέγραψαν τὸν ἔρανον τῆς 29ης Μαρτίου 1821 μνημονεύει τὶς ἑξῆς ἠχηρὲς ἀπουσίες:


Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24,Μάϊος 1964 Ἀριθμ.5 (279) «Ἱστορικὰ Μελετήματα,Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 στὴν Ὕδρα,Μιχαὴλ Γκιώνης»,σέλ117«...Ποῦ εἶναι ὁ Σταμάτης Φωκᾶς ἰδιοκτήτης τοῦ καραβιοῦ Θεμιστοκλῆς,ὁ Γ.Σαχίνης τοῦ Μιλτιάδη,ὁ Ραφαλιᾶς Νέγκας μὲ τὸ Σκιπίων;(Ὁ Μανώλης Νέγκας ἔδωσε στὸν ἔρανο).Ο Γ.Νέγκας μὲ τὸ Ἀθηνᾶ,ὁ Λάζαρος Πινότσης μὲ τὸ Τιμολέων;Ὁ Σάββας Ἀνδρέου μὲ τὸ Κέκρωψ,ὁ Λευτέρης Γκιώνης μὲ τὸ Ἀριστείδης,ὁ Ι.Μπατσαξὴς μὲ τὸ Κίμων,ὁ Ἀναγνώστης Ζῶτος μὲ τὸ Βατερλῶ, ὁ Ἠλιὰς Γιῶρτζος μὲ τὸ Τηλεμαχος,ὁ Δημήτρης Χριστοφόρου μὲ τὸ Ἀχιλλεὺς ἢ ὁ Θοδωρὴς Γκιώνης μὲ τὸ Αἴολος,ὁ Ν.Λαλεχὸς μὲ τὸ Διομήδη,ὁ Σταμάτης Δοκὸς μὲ τὸ Τηλεμαχος;Τὰ ξαδέλφια τοῦ Μιαούλη Νικόλαος Βῶκος μὲ τὸ Ἡρακλῆς καὶ Δημήτρης Βῶκος μὲ τὸ Ὀδυσσεύς;Ο Α.Σερφιώτης μὲ τὸ Ἐπαμεινώνδας,ὁ Δ.Μεθενίτης μὲ τὸ Νέστωρ;Ποῦ εἶναι οἱ Ραφαλιάδες, Νικόλαος Ρεβίδης,Ἀνδρέας Ζάκας,Λάζαρος Παναγιώτας,Δημήτριος Κιοσές, Κ.Μπελεμπίνης,Λάζαρος Μπροῦσκος καὶ τόσοι ἄλλοι καπεταναῖοι καὶ τόσοι ἄλλοι;»

γ)Παραχώρησις ἐξουσίας εἷς τὸν Καπετὰν Ἀντώνιον Οἰκονόμου τὴν 31ην Μαρτίου 1821Πηγή: Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 9-10«Δηλοποιεῖται διὰ τοῦ παρόντος κοινοῦ ἐσφράγιστου τὲ καὶ ἐνυπόγραφου γράμματος,ὅτι συνελεύσεως κοινῆς γενομένης διὰ τὴν καλὴν σύστασιν τῆς πατρίδος μας,ἐκρίναμεν ἄξιον διὰ νὰ ἀναδεχθῆ τὴν φροντίδα τῆς τοπικῆς διοικήσεως τὸν τιμιώτατον συμπατριώτην μᾶς κύριον κάπ.Ἀντώνιον Οἰκονόμου,τῷ ὁποίω δίδομεν πάσαν πληρεξουσιότητα,εἷς τὸ νὰ διοικῆ μετὰ τῶν κατὰ καιρὸν ψηφισθέντων προεστώτων προκρίτων κατωθεν ὑπογεγραμμένων τὴν πολιτείαν ταύτην,κρίνων καὶ ἀνακρίνων πάσαν ἐπιτυχοῦσαν ὑπόθεσιν πολιτικὴν τὲ καὶ ἐμπορικήν.Ὁ ἀναγορευθεῖς κοινὴ ψήφω διοικητὴς κύριος Κάπ.Ἀντώνιος θέλει ἔχει μεθ’εὐατοὺ καὶ δώδεκα ,συμβούλους ἐκλεγμένους ὑπ’αὐτοῦ’ οἱ μὲν δύο θέλει ἔχουσιν εἷς πάσαν συνέλευσιν ἐλευθέραν τὴν εἴσοδον καὶ τὴν ψῆφον ἰσοδύναμον τοῖς κατὰ καιρὸν προεστῶσι προκρίτοις,οἱ δὲ δέκα μόνην τὴν αὐτοπρόσωπον παράστασιν πρὸς ἡσυχίαν τοῦ λαοῦ.

Ὁ ρηθεῖς διοικητὴς κύριος κάπ.Ἀντώνιος ἔχει ἀπόλυτον ἐξουσίαν,χρείας τυχούσης,νὰ ἐκστρατεύση διὰ ξηρᾶς τὲ καὶ θαλάσσης κατ’ἀρέσκειαν πάσαν ἀναγκαιοῦσαν δύναμιν,ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας δύναται νὰ ἀπέλθη καὶ ὁ ἴδιος ὀψέποτε βουληθῆ.Ἠμεῖς δὲ οἱ κατωθεν γεγραμμένοι προεστῶτες οἱ φέροντες τὸ πρόσωπον τοῦ κοινοῦ τούτου ὑποσχόμεθα ἐτοίμως καὶ ἀναντιρρήτως προμηθεῦσαι τὴν τοιαύτην δύναμιν καὶ τὴν ἔξοδον τοιαύτης ἐκστρατείας.Ἡ ἀναγκαία κουστωδία τῆς πατρίδος θέλει εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ διοικητοῦ κυρίου κάπ.Ἀντωνίου καὶ θέλει εἶναι εἷς χρέος δὶ’αὐτῆς νὰ διητηρήσει ἡ εἰρήνη,ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ καλὴ διαγωγὴ παντῶν τῶν κατοίκων χωρὶς νὰ παραβλέπεται ἡ παραμικρὴ ἀταξία.Οἱ κατὰ καιρὸν προεστεύοντες θέλουσιν εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τοῦ διοικητοῦ κυρίου Ἀντωνίου.Οὕτως εὐχαριστήσει ἠμῶν τελεία συνεφωνήθη’διο καὶ εἷς τὴν περὶ τούτου ἔνδειξιν ὑπογραφόμεθα αὐτοχειρὶ πάντες.


Ὕδρα 31 Μαρτίου 1821

Λάζαρος Κουντουριώτης,Δημήτριος Τσαμαδός,Θεοδωρὴς Γκίκα,Γεωργης Γκιώνη,Νικόλαος Οἰκονόμος,Σταμάτης Ν.Μπουντούρη,Ἀναγνώστης Παπαμανώλη,Βασίλης Ν.Μπουντούρη, Παντελὴς Γιάννη Γκίκα,Γεωργης Χ΄΄Γκιώνη,Ἰωάννης Ὀρλάνδος,Μανώλης Τουμπάζης,Λευθέρης Χ΄΄Γκιώνη, Σάββας Ἀντρέα Σάββα,Γιάννης Φραντζέσκου Δοντά,Ἀντώνιος Γεωργίου Κριεζῆς,Ἠλίας,Γιάννης Μπιτζιλής,Γιάννης Δοκός,Πολυχρόνης Ἰωάννου, Γεώργιος Δημητρίου Νέγκα, Ἀντρέας Γιάννη Θεοδόση,Ἀλέξανδρος Δημήτρη, Γιάννης Δημητρίου Ζάκα,Λάζαρος Παπαμανώλη,Κωνσταντὴς Μεθενίτης, Λάζαρος Νικολαόυ Ζάκας,Λάζαρος Νικολάου Κριεζής,..Σερφιώτης,Γιάννης Βούργαρης,Λάζαρος Πινότσης,Γιώργης Σαχτούρης,Βαγγέλης Δημητρίου, Ἰωάννης...,Ἀντώνης Δημητρίου,Νικόλαος Βόκου,..Νικόλ.Οὔγκρα,..Παντελῆ Πέτρου,Ἀναγνώστης Ραφελιᾶς,Ἀναγνώστης Ἀντώνη Πινότζη,Δημήτρης Ἀνδρέου Βώκου,Φραντζέσκος Βούργαρης,Γεωργης Κιβωτός,Ἀναστάσης Θεοδωράκης, Δημήτριος Κριεζής,Ἀντώνης Βόκου, Ἀναγνώστης Γιουρδή, Γεώργιος Κουντουριώτης,Γιακουμάκης Τομπάζης,Κ.Λάζαρος Λαλεχού, Καπετὰν Δημήτρης Βόκου,Νικόλας Παντελῆ,Γιάννης Γκέλης,Ἀναγνώστης Κριεμάδης, Ἀναστ.Θεοφάνης Βόκου,Γιώργης Ἰωάννου Κριεζῆ.δ) Δοξολογιὰ ἓν τὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας τὴν 15ην Ἀπριλίου 1821
Πανηγυρικὸς λόγος Νεόφυτου Βάμβα
Πηγή: Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 17-19Ἀπόσπασμα«...Ἀδέλφια καὶ φιλελεύθεροι Ὑδριῶται,ἕως τώρα ἐστέκεσθε ἀνυπόμονοι’ἡ μεγαλοψυχία σας δὲν ὑπέφερε νὰ κάθεσθε σεῖς μόνοι ἀργοὶ εἰς τοῦτον τὸν ἔνδοξον καὶ δικαιότατον ἀγώνα’ἡ μικρὰ ὅμως αὐτὴ ἀργοπορία ἄναψε περισσότερον τὴν εὐγενῆ φιλοτιμίαν σας καὶ ἀνδρεία.Σηκωθεῖτε τώρα,γενναῖοι Ὑδριῶται’οἱ φιλογενεῖς πρόκριτοι σᾶς ἑτοιμάζουν τὰ καράβια τῶν διὰ νὰ καταπολεμήσετε τὸν ἐχθρὸν’τὸ γένος σᾶς προσκαλεῖ’τὰ νησιὰ τοῦ ἀρχιπελάγους καὶ αἳ πολιτεῖαι τῆς ξηρᾶς καρτεροῦν μὲ ἀνυπομονησίαν νὰ ἴδωσι τὰ καράβια σας μὲ τὴν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας.....

...Ἀδέλφια καὶ φιλελεύθεροι Ὑδριῶται,ἂς ἀφρίσει ἡ ἑλληνικὴ θάλασσα ὑποκάτω ἀπὸ τὰ πολεμικά σας καράβια’δείξατε ὅτι εἶσθε ἀπόγονοί του Μιλτιάδου καὶ τοῦ Θεμιστοκλέους’δὲν εἶναι μακρὰ ἀπὸ δῶ ὁ Μαραθώνας ὅπου οἱ πρόγονοί μας μὲ δέκα χιλιάδας ἐνίκησαν ἑκατὸν χιλιάδας πεζοὺς καὶ δέκα χιλιάδας ἱππεῖς τῶν βαρβάρων’ἐκεῖ κοντὰ εἶναι καὶ τὸ περίφημον στενόν της Σαλαμίνος,ὅπου μὲ ὀγδοήκοντα καράβια ἐνίκησαν χίλια διακόσια τῶν ἐχθρῶν’οἱ σημερινοὶ ἐχθροί μας δὲν εἶναι ἀνδρειότεροι ἀπὸ κείνους τοὺς Περσιανοὺς’καὶ σεῖς ἔχετε ὀμόνοιαν’ δὲν εἶσθε κατώτεροι ἐκείνων τῶν προγόνων μᾶς εἷς τὴν ἀνδρείαν.Ἑνωθῆτε λοιπὸν μὲ τοὺς ἀνδρείους συναδέλφους σᾶς Σπετσιώτας καὶ Ψαριανοὺς’ἀκολουθεῖτε μὲ εὐπείθειαν καὶ ὑποταγὴν τοὺς μεγαλόψυχους καπεταναίους σᾶς διὰ νὰ ὑποτάξετε τὸν ἐχθρόν...

....Σεῖς δὲ φιλογενέστατοι οἰκοκυραῖοι τῆς περιφήμου Ὕδρας,καὶ σεῖς γενναῖοι καὶ ἄφοβοι Ὑδραῖοι πολεμισταί,μὴ ἀμφιβάλλετε ποσῶς’οἱ ἁμαράντινοι στέφανοι τῆς νίκης σᾶς πλέκονται ἀπὸ τώρα’ἡ ἔνδοξος φήμη τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς φιλογενείας σᾶς θέλει ἀντηχήσειν εἷς τὰ πέρατα τῆς γής,καὶ ὁ Κύριος τῶν οὐρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων σιμά της δόξης τοῦ κόσμου τούτου θέλει σᾶς ἀποδώσειν καὶ τὰ ἀνεκλάλητα ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Ζήτω τὸ γένος τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν


Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας

**Σημείωσις Ἀντωνίου Λιγνοῦ:

Τὸ ἀληθὲς εἶναι ὅτι ἡ ἐπανάστασις ἓν Ὕδρα ἐκηρύχθη ὑπὸ τοῦ Ἀντωνίου Οἰκονόμου καὶ τοῦ λαοῦ τὴν νύκτα τῆς 27ης Μαρτίου’ τὴν δὲ 15ην Ἀπριλίου,ἡμέραν καθ’ἢν πάντες πιστεύουν ὅτι ἐπανεστάτησεν ἡ Ὕδρα, οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο ἡ Δευτέρα ὑπὸ τῶν προκρίτων καὶ δὶ’ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς ἀναγνώρισις καὶ παραδοχὴ τῆς ὑπὸ τοῦ λαοῦ τῆς νύκτας τῆς 27ης Μαρτίου κηρυχθείσης ἐπαναστάσεως,ἀφοῦ τὴν 31 Μαρτίου οἱ πρόκριτοι εἶχον ἤδη τὸ πρῶτον,διὰ τοῦ παρ’αὐτῶν ὑπογραφέντος πρακτικοῦ ἀναγνωρίσει αὐτήν...


 *Σημείωσις :

Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐπισημαίνει πὼς μετὰ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τὰ ἔγγραφά  του Κοινοῦ της Ὕδρας φέρουν τὴν ὑπογραφὴ «Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας».Ἡ ὑπογραφὴ αὐτὴ θεωρεῖται ὡς ἔμμεση ἐπιτυχία τῶν Προκρίτων,οἱ ὁποῖοι κατάφεραν ἀφενὸς μὲν νὰ μὴν ὑπάρχουν τὰ ὀνόματά τους δίπλα στὸ ὄνομα τοῦ Ἀντωνίου Οἰκονόμου (δὶ’αὐτοὺς κατέλυσε βιαίως τὴν ἐξουσία) ἀφετέρου δέ,νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ὄνομα τοῦ Οἰκονόμου ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις.ε) Πατέντα (ἐφοδιαστικὸν ἔντυπον) πλοίων τῆς Ὕδρας κατὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ στόλου κατὰ τὴν 16ην Ἀπριλίου 1821
Πηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 19-21(εἷς τὴν ἑλληνικὴν & λατινικὴν)

Ἐν ὀνόματι Θεοῦ Παντοκράτορος

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος βεβαρυμένον πλέον νὰ ἀναστενάζει ὑπὸ τὸν σκληρὸν ζυγόν,ἀπὸ τὸν ὁποῖον τέσσαρας περίπου αἰώνας καταθλίβεται ἐπονειδίστως, τρέχει μὲ γενικὴν καὶ ὁμόφωνον ὁρμὴν εἷς τὰ ὄπλα,διὰ νὰ κατασυντρίψη τὰς βαρειᾶς ἁλύσεις,τὰς ὑπὸ βαρβάρων Μαομετάνων περιτεθείσας εἷς αὐτό.Τὸ ἱερὸν ὄνομα τῆς ἐλευθερίας ἀντηχεῖ εἷς ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ πάσα ἑλληνικὴ καρδιὰ ἀναφλέγεται  ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἐπαναλάβη τὸ πολύτιμον τοῦτο δῶρον τοῦ Θεοῦ,ἢ νὰ ἀπολέσθη εἷς τὸν ὑπὲρ τούτου ἀγώνα.

Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας οὗ θέλουσι μένειν ὀλιγώτερον πρόθυμοι εἷς τὸν εὐγενὴν τοῦτον ἀγώνα,ἀλλὰ καταφρονοῦντες πάντα κίνδυνον διὰ νὰ καταστρέψωσι τοὺς τυράννους τῶν,θέλουν μεταχειρισθῆ τὸ μόνον μέσον,τὸ ὁποῖον ἡ φύσις τῆς τοπικῆς αὐτῶν θέσεως δίδει εἷς αὐτοὺς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον.

Ἠμεῖς οἱ προύχοντες οἱ συγκροτοῦντες τὴν διοίκησιν τῆς νήσου ταύτης ἐπιτρέπομεν εἷς τὸν καπιτᾶν Φραγκίσκον Δοντὰ τοῦ πλοίου Θεμιστοκλῆς (παρόμοια πατέντα καὶ διὰ τὰ ἄλλα πλοῖα) τὸ ὁποῖον ἔχει κανόνια δώδεκα καὶ ἄλλα πολεμικὰ ὄπλα ὑπὸ τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν,νὰ ὑπάγη μετὰ τοῦ πλοίου τούτου ὅπου ἤθελε κρίνει ὠφέλιμον καὶ ἀναγκαῖον εἷς τὸν κοινὸν ἀγώνα,καὶ νὰ ἐνεργὴ κατὰ τῶν ὀθωμανικῶν δυνάμεων ξηρᾶς τὲ καὶ θαλάσσης,πράττων πᾶν ὅτι συγχωρεῖται εἷς νόμιμον πόλεμον,ἕως οὗ ἡ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους νὰ ἀποκατασταθῆ μὲ στερέωσιν.

Παρακαλοῦμεν ὅλους τους ἄρχοντας τῶν θαλασσίων καὶ ἠπειρωτικῶν δυνάμεων πασῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἐξουσιῶν ὄχι μόνον νὰ μὴν ἐπιφέρωσι κανὲν ἐμπόδιον εἷς τὸ πλοῖον τοῦτο καὶ εἷς τὰς ἐνέργειας τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ,ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρωσι εἷς αὐτὸ πάσαν βοηθείαν καὶ ὑπεράσπισιν συγχωρουμένην ἀπὸ τὴν οὐδετερότητα αὐτῶν.

Τοῦτο ἐλπίζομεν ἐκ μέρους τῆς γενναιότητος τῶν πεπολιτισμένων ἐθνῶν καὶ ἤθελεν εἶσθαι ὕβρις πρὸς αὐτά,ἐὰν ἀμφιβάλωμεν καν μίαν στιγμὴν περὶ τῆς προθύμου αὐτῶν εὐνοίας εἷς τοῦτον τὸν ἀγώνα μας,ὅστις γίνεται ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἀνθρωπότητος.Οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων ἐκείνων ἀνδρῶν, οἵτινες ἐτίμησαν τὸ ἀνθρώπινον γένος μὲ τὰ ὑψηλᾶς αὐτῶν ἀρετᾶς,καὶ ἐφώτισαν τὸν κόσμον,μάχονται ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἐναντίον εἷς τους τυράννους τῶν,τοὺς βαρβάρους ἀπογόνους του βαρβάρου Ὀσμάνου,τοὺς ἐξολοθρευτᾶς τῶν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν καὶ ἐχθρούς της ἱερᾶς θρησκείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.Τὶς θέλει εἶσθαι ποτὲ τοσούτον σκληρός,ὥστε νὰ γένη ὀχληρὸς εἷς τὴν φοβερὰν ταύτην περίστασίν μας,ἢ νὰ μὴν εὔχεται ὑπὲρ ἠμῶν.

Ἐξεδόθη εἷς τὴν καγκελλαρίαν τῆς νήσου Ὕδρας τὴ 16 Ἀπριλίου 1821 Ε.Π


Ντέντες Κυριάκου Ρήγα,Ἀναγνώστης Ραφελιὰ 
* Σημείωση:

Οἱ πατέντες αὐτές,διανεμήθησαν στὸ σύνολο τῶν πλοίων τοῦ Τρινησιακοῦ στόλου.Ὑποδηλώνουν τὴν ὀργάνωση (ποὺ διέθετε τὰ Ἐπαναστατικὰ ἔτη)τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου,ἐνῶ παράλληλα ἀποτελοῦσαν προκηρύξεις τῶν Ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων πρὸς τὰ πολιτισμένα Εὐρωπαϊκὰ Ἔθνη τῆς ἐποχῆς.
Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς στηριζόμενος στὴν ἡμερομηνία τῶν  πατεντῶν αὐτῶν (16 Ἀπριλίου 1821),καὶ συνυπολογίζοντας πὼς εὑρέθησαν ἀρκετὲς παρόμοιες πατέντες (τῆς ἴδιας ἡμερομηνίας) καταλήγει καὶ ἑδραιώνει τὸ ἐπιχείρημα πὼς ἡ Ὕδρα προπαρασκευάζετο πρὸ καιροῦ νὰ ἐπαναστατήσει. Παράλληλα ἐπισημαίνει πὼς ἡ κίνησις τοῦ Οἰκονόμου (τὴν 27ην Μαρτίου 1821) οὕτως ἢ ἄλλως πρόλαβε τὴν διαφαινόμενη κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως παρὰ τῶν Προκρίτων τῆς Ὕδρας

στ) Προκηρύξεις πρὸς τοὺς Καπεταναίους τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου
(Ὑποδείξεις-κανονισμοὶ τῶν πλόων τῶν πλοίων τῆς Ὕδρας καὶ τῶν λοιπῶν νήσων)


Πηγή:
 Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 22,28
1η Ἐπιστολὴ 16ης Ἀπριλίου 1821

Τιμιωτάτοι καὶ ἀνδρειοτάτοι καπεταναῖοι τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου,καὶ σεῖς γενναῖοι ναῦται καὶ πολεμισταὶ
Ἠξεύρετε πὼς ὁ πόλεμος,τὸν ὁποῖον κάμνομεν ἐναντίον εἷς τους ἀσεβεῖς τυράννους,ἀποβλέπει εἷς τὴν ἐλευθερίαν μας’ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεὸς ἀπεφάσισε τὸν ὄλεθρον καὶ ἀφανισμὸν τῶν ἐχθρῶν της ὀρθοδόξου πίστεώς μας,καὶ ἠμεῖς εἴμεθα διωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τελειώσωμεν τὴν θείαν ἀπόφασιν.Πρέπει λοιπόν,ἄνδρειοι ἀδελφοί,νὰ φερώμεθα εἷς ὅλα μας τὰ κινήματα μὲ τάξιν,μὲ γνῶσιν καὶ μεγαλοψυχίαν.

Ἀπό σας, ἀδελφοί,προσμένοι τὸ γένος τὴν ἐλευθερίαν του,ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ δοξασθῆ ἡ Ἑλλάς.Ἔχετε λοιπὸν τὴν ἀνδρείαν ἑνωμένην μὲ τὴν τιμήν.Ἂς μὴ πειράζη κανεὶς τοὺς ὁμοπίστους καὶ ὁμογενεῖς,ἀλλ’ἓξ ἐναντίας νὰ τοὺς βοηθῆτε καὶ νὰ τοὺς ἐγκαρδιώνετε.Ὁμοίως,ἀδελφοὶ νὰ μὴν πειράζετε καράβια εὐρωπαϊκά,ἀλλὰ νὰ φέρεσθε εἷς αὐτὰ φιλικῶς.Ὅταν ἀπαντήσετε κανὲν καράβιον μὲ σημαίαν εὐρωπαϊκήν,τὸ ὁποῖον νὰ ἔχει τούρκικα ἅρματα καὶ ἄλλας πολεμικᾶς μουνιτζιόνας,νὰ περνέτε τὰς ἐχθρικᾶς μουνιτζιόνας, δίδοντες τὸν συμφωνημένον ναῦλον τοῦ καραβιοῦ.

Ἂν ἔχη τὸ εὐρωπαϊκὸν καράβι στράτευμα τούρκικον,νὰ τὸ ὑποχρεώνετε νὰ γυρίζη ὀπίσω καὶ νὰ ἀφήνη τοὺς Τούρκους ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου τους ἐπῆρεν,ἢ νὰ τοὺς ρίπτει εἷς κανὲν ἐρημονήσι.Δὲν συμφέρει εἷς ἄλλην καμμίαν περίστασιν νὰ κάμνετε τὴν παραμικρᾶν ἐνόχλησιν εἷς εὐρωπαίους,διὰ νὰ μὴ προξενήσωμεν παράπονα,καὶ ἀκολουθήση καμμία ἔχθρα.Πρέπει ὁμοίως νὰ προσέχετε ὅπου τὰ ἄλλα,ἑλληνικὰ καράβια,τὰ ὁποῖα ἐμποροῦν νὰ σηκώθωσιν ἀπὸ ἄλλα νησιὰ ἢ πόλεις ἑλληνικᾶς,νὰ τὰ ἔχετε εἷς τὴν εὐπείθειάν σας,νὰ τὰ στέλλετε ὅπου εἶναι χρεία,καὶ νὰ μὴ τὰ ἀφήνετε νὰ κάμνωσι καμμίαν ἀταξίαν ἢ ἀσυγχώρητον πείραξιν εἷς χριστιανικοὺς ἰδικούς μας ἢ εὐρωπαίους.

Νικᾶτε ἄνδρειοι Ἕλληνες τοὺς ἐχθρούς μας καὶ τιμᾶτε πανταχοῦ τὸ γένος μας.Εὐτυχεῖτε μὲ ἀδελφικὴν ἀγάπην καὶ συμφωνίαν.Ἂς πίπτουν οἱ τύραννοι ἐνώπιον τῶν ἀνικήτων ὅπλων σας.


Ὕδρα 16 Ἀπριλίου 1821
Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας2η Ἐπιστολὴ 19ης Ἀπριλίου 1821


Ἐντιμότατοι κύριοι καπεταναῖοι τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου

Ἡ ἔγερσις τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους κατὰ τῶν τυράννων του καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ στόλου μᾶς γίνεται μόνον ἐπὶ σκοποῦ νὰ βλάψωμεν τὸν κοινὸν ἐχθρὸν ἕως οὗ νὰ ἀποκτήσωμεν τὰ δικαία μας καὶ τὴν ἐλευθερίαν μας.Ὅλες οἱ φροντίδες μᾶς πρέπει νὰ εἶναι προσηλωμένες εἷς τοῦτο τὸ τέλος,τοῦ ὁποίου τὴν ἔκβασιν ἐπιθυμοῦμεν,καὶ βέβαια θέλει ἀπολαύσωμεν ἐὰν ὁδηγηθοῦμεν μὲ φρονήματα ἄξια ἐλευθέρων ἀνδρῶν.

Τὰ πολιτισμένα ἔθνη τῆς Εὐρώπης θέλει βέβαια εὐφημήσουν τὴν ἀπόφασιν μᾶς’πρέπει ὅμως καὶ ἠμεῖς νὰ πορευθῶμεν πρὸς αὐτὰ μὲ ὅλην τὴν ὑπόκλισιν,σεβόμενοι τὰ δικαιώματά τους καὶ προσφέροντες ἀνήκουσαν εὐλάβειαν εἷς τὴν οὐδετερότητα τῶν.

Ἀνάγκη λοιπὸν εἶναι νὰ σᾶς ἐνθυμίσωμεν ὅτι ἡ οὐδέτερος σημαία σκεπάζει καὶ διαφυλάττει τὰς ἐχθρικᾶς πραγματείας’μάλιστα δὲ διορίζομεν νὰ ἀπέχετε ἀπὸ κάθε πράξιν ἡ ὁποία ἤθελε φέρει σύγχισιν ἢ δυσαρέσκειαν εἷς τους καπους τῶν ἐμπορικῶν καραβιῶν φέροντα σημαίαν τινὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων’νὰ μὴν συγχωρήσετε νὰ τοὺς γίνετε βίζιτα ἢ βιαστικῶς,οὔτε νὰ τοὺς ζητῆτε τὰ χαρτιὰ τῶν διὰ νὰ τὰ ἐξετάζετε.

Ἡ μόνη προσοχὴ σᾶς θέλει περιορίζεται νὰ βεβαιωθῆτε ἐὰν τοιαῦτα καράβια μετακομίζουν πολεμικὰ ἐφόδια ἢ στρατεύματα ἐχθρικά,καὶ εἷς αὐτὴν μόνον τὴν περίστασιν θέλει ἐμποδίσετε τὴν πρόοδόν τους καὶ θέλει περιλάβετε τὰ ἐφόδια πληρώνοντες τὸν ναῦλον,ἡ ἐὰν φέρουν στρατεύματα νὰ διορίσετε νὰ ἐπιστρεφθουν εἷς τὸν τόπον ἀπὸ τὸν ὁποῖον τὰ ἐπερίλαβαν.Ὑγιαίνετε.


Ὕδρα 19 Ἀπριλίου 1821
Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας


ζ)Προκήρυξις κατοίκων νήσου Ὕδρας πρὸς τοὺς Δυτικοὺς ΧριστιανοὺςΠηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 30-31Πρὸς τοὺς Δυτικοὺς Χριστιανοὺς
Χριστιανοὶ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας,

Ὁ κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς διδάσκει καὶ μᾶς προστάζει νὰ ἀγαπῶμεν τὸ πλησίον.Τί πλησιέστερον παρὰ τοὺς ὁμογενεῖς,ὁποιουδήποτε θρησκεύματος καὶ ἂν εἶναι;Εἶναι συνδεμένοι μὲ τὰ αὐτὰ γενικὰ συμφέροντα,ἀπὸ τὰ ὁποία κρέμανται καὶ τὰ μερικά,συνδεμένοι εἷς ἀγάπην ἀπὸ τὸ αὐτὸ γένος,ἀπὸ τὴν αὐτὴν πατρίδα.Ἠμεῖς δὲ οἱ Ἀνατολικοὶ καὶ οἱ Δυτικοὶ Χριστιανοὶ εἴμεθα συνδεμένοι καὶ μὲ τὸν αὐτὸν πανάγιον σταυρόν,ἐπάνω εἷς τὸν ὁποῖον ἤπλωσε τὰς ἀχράντους χείρας τοῦ ὁ Θεάνθρωπος ἠμῶν Κύριος.

Ἐγερθῆτε λοιπὸν συμφώνως μὲ τοὺς Ἀνατολικοὺς ἀδελφούς σας.Ὁ αὐτὸς ἥλιος διέρχεται καὶ συνέχει τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Δύσιν.Καὶ σεῖς ἀδελφοὶ συνετυραννεῖσθε,καὶ σεῖς συνεπάσχετε.Συγκινηθῆτε λοιπόν,ἀδελφοὶ χριστιανοὶ καὶ ὁμογενεῖς.Ἂς ἐνωθῶμεν ὅλοι ὑπὸ τὴν αὐτὴν σημαίαν μὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα.Κοινὴ ἡ ἐλευθερία,κοινὰ καὶ τὰ ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἀγαθά.Δείξατε εἷς ὅλα τὰ φωτισμένα ἔθνη,ὅτι εἷς τὴν φωνὴν τῆς Κοινῆς Πατρίδος ἐφανῆτε ἓξ ἴσου τέκνα εὐπειθῆ.Τὰ ὀνόματα σᾶς ἂς συνταχθῶσι μὲ τὰ ἰδικὰ μᾶς εἷς τὴν ἱστορίαν τῶν ἐθνῶν.

Τὴ 20η Ἀπριλίου 1821 Ὕδρα
Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας
η)Ἐκλογὴ Πρώτου Ναυάρχου Ὑδραϊκοῦ Στόλου Ἰάκωβου Ν.Τομπάζη παρὰ τῶν πλοιάρχων τοῦ Ὑδραϊκοῦ Στόλου κατὰ τὴν 29ην Ἀπριλίου 1821
Πηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 49

Ὅρκος τοῦ ἐκλεχθέντος ναυάρχου ὑπὸ τῶν καπεταναίων Ὑδριωτῶν«Ὁρκίζομαι εἷς τὸν ἀληθινὸν Θεὸν τὸν ὑπερασπιζόμενον τὸ δίκαιον,τὸν ἐκδικούμενον τὸν κακὸν καὶ παραβάτην τῶν ἠθικῶν του Εὐαγγελίου ἀρετῶν’ ὁρκίζομαι εἷς τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον’ ὁρκίζομαι εἷς τὴν ἐλευθερίαν καὶ εἷς τὴν μέλλουσαν Λαμπρᾶν τοῦ γένους,παρόντων τῶν ἀξιοτίμων καπεταναίων τῆς πατρίδος μου Ὕδρας,νὰ φυλάξω ὅσα ἀκολουθοῦν:

Ἀον)Νὰ ἀναδεχθῶ τὴν προσωρινὴν ἀξίαν τοῦ ναυάρχου τοῦ ναυτικοῦ της Ὕδρας ἕως οὗ νὰ τελειώση ἡ καμπάνια μας,εἷς τὴν ὁποίαν ἡ πατρὶς μᾶς ἔστειλε κατὰ τὴν κοινὴν ψῆφον τῶν συμπατριωτῶν μου καπεταναίων,τὴν ὁποία ἀναδέχομαι προθύμως καὶ μὲ τὴν ἀναγκαίαν φιλογένειαν.

Βὸν)Νὰ ἀκούω τὰς διαταγᾶς τῆς βουλῆς τῆς Ὕδρας,ὅπου ἤθελε τύχει νὰ μᾶς πέμψη

Γὸν)Νὰ κινήσω τὸ ναυτικόν της Ὕδρας κατὰ τοῦ βαρβάρου τυράννου της πατρίδος καὶ τῶν ὀπαδῶν,χωρὶς νὰ βλάψω ἄλλον,ὅπου κριθῆ εὔλογον ἀπὸ τὸ κοινὸν συμβούλιον.

Δὸν)Εἷς ἀναπόκτητους τόπους,ἢ ἐχθρικὸν πλοῖον,νὰ σέβωμαι τὴν ἰδιοκτησία τῶν ἀθώων ὁμογενῶν μας,τῶν εὐρωπαϊκῶν ὑπηκόων,καὶ αὐτῶν τῶν Τούρκων,ὅταν παραδίδωσι τὰ ὄπλα χωρὶς πόλεμον

Ἐον)Ἐπειδὴ τὸ ναυτικό μας εἶναι ἑνωμένον μὲ τὰ πλοῖα τῶν ἄλλων δύο νησιῶν,νὰ συνεργῶ μετ’αὐτῶν εἷς τὸν κοινὸν σκοπόν,κατὰ τὴν ἀπόφασιν ἤτις θέλει γίνεται εἷς τὰ πολεμικᾶς μᾶς συμβούλια κατὰ καιρούς.

ΣΤον)Νὰ φέρω ἢ νὰ στείλω εἷς Ὕδραν τὸ μέρος τῶν λαφύρων ὅπου ὁ παρὼν στόλος ἤθελε κάμει,διὰ νὰ τὰ μοιράση ἡ πατρὶς κατὰ τοὺς νόμους ὅπου θέλει διορίσει.

Ζὸν)Ἂν δὲ παραβῶ τὸν ἄνω ἐκτεθέντα ὅρκον μου,κυρήττομαι ἀνάξιος του ἔμπιστευθεντος μοὶ ὑπουργήματος καὶ ὑποχρεως νὰ δώσω λόγον εἷς τὸν Θεόν,εἷς τὴν πατρίδα μου καὶ εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ γένους.

Χίος,ἓν τῷ ἑλληνικῶ στόλω τὴ 28 Ἀπριλίου 1821

Ὁ Ναύαρχος
Γιακουμάκης Ν .Τουμπάζης

Οἱ καπεταναῖοι

Καπετὰν Λάζαρος Πέτρου Λαλεχός,Κάπ.Ἀναστάσης Τζαμαδός,Καπετὰν Δημήτριος Ἀντώνη Βώκου,Κάπ.Λάζαρος Παπαμανώλη,Καπετὰν Λευθέρης Γιάννη Γκιώνη,Κὰπ Γιάννης Γκέλης,Καπετὰν Γιάννος Δοντάς,Καπετὰν Ἰωάννης Δ.Βούργαρης.θ) Δολοφονία Ὑδραίων μελλάχηδων ὑπηρετούντων εἷς τὸν Ὀθωμανικῶν στόλων εἷς τὰ Παράλια της Ἠπείρου & δολοφονία ἀρχηγοῦ τοὺς Κωνσταντίνου Γκιούστου.Πηγές:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 50

Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 48-52 «Ὁ σφαγιασμὸς τῶν εἷς τὸν Τουρκικὸν Στόλον ὑπηρετούντων ἓξ Ὕδρας ναυτῶν»)

Φιλογενέστατοι πρόκριτοι Σπετζῶν,

Ἓξ Ὕδρας τὴ 28 Ἀπριλίου 1821

Ἐτούτην τὴν ὥρα ἔφθασαν ἄνθρωποι πασαγκιέροι μὲ ἓν καράβι ρωσσικὸν διηγούμενοι τὰ ἐνάντια περὶ τοῦ κάπ.Κωνσταντὴ Γκιούστου,ὅτι δηλαδὴ τὸν ἐθανάτωσαν’ ἐπρόσθεσαν πρὸς τούτοις ὅτι δύο ρωσσικαὶ φρεγᾶται νὰ ἐφάνησαν ἀρραμέναι πρὸς τὸ ἐπάνω στενὸν τὸ πρὸς τὸν Εὔξεινον Πόντον.

Ἀγαπητοί σας
Οἱ προεστῶτες καὶ κάτοικοι πάντες τῆς νήσου Ὕδρας

Πέντε ἡμερῶν εἴδησις εἶναι αὐτὴ

Τὸ ἔσωθεν ἴσον πρὸς τοὺς καπιτάνιους ἐκρίθη ἀναγκαῖον νὰ πεμφθῆ καὶ εἷς τους ἐδικούς σας καὶ εἰδικούς μας καπιτανίους τοῦ στόλου ὅλου.

Τοῖς φιλογενέσι ἄρχουσι προκρίτοις Σπετσῶν ἀσπασίως,εἷς Σπέτζας.


Ὀνόματα σφαγιασθέντων Ὑδραίων

Γκίκας Γεώργη Ἀμουργιανού,Θεοδόσης Παριανός,Γιάννης Πάνου Μαντά, Ἀναστάσης Πνευματικοῦ, Παρασκευᾶς Δημήτρη Πουλήκη,Ἀναστάσης Πρεβεζιάνος, Ἀναστάσιος Κουτζοῦκος,Νικολὸς Δημήτρη Πουλήκη,Γεωργης γαμβρὸς Γεώργη Καρακατζάνη,Ἀντώνης Τζίρμπης,Ἀντώνης Βολιώτης Ἀθηναῖος, Μάρκος Δήμα Ζεμέρα,Ἀντώνης Μιχάλη,Δημήτρης Γιάννη Ρετετάγκου,Γεωργης Βοῦτας,Δημήτρης Παναγιώτη Γούναρη,Νικολὸς Καραγκιώζη,Γιάννης γαμβρὸς Γεωργάκη Χάντζα,Λινάρδος Παναγιώτη Ἀσικόπουλου,Πιέρος Ροδίτης,Μανώλης Φραντζέσκου Σκούρτη,Σταμάτης Νέγρου,Τζανὴς γαμβρὸς Λεκάκη,Δῆμος Λεκάκη,Γιάννης Μεθενίτης γαμβρὸς Κόκκινου,Νικολὸς Ἀναστάση Τοῦσα (Παντελὴς Ντεντάκη),Βαγγέλης γαμβρὸς Μανώλη Ντεβελέκου,Κωνσταντὴς Νικολοὺ Μισίρα,Γιάννης Μπεζενάρη Πόριος,Βασίλης Μιχαλάκη Καλαματιανός,Γιάννης γαμβρὸς Κοκκονέζη,  Πανάγος Γεώργη Σμυρλὴ Μπαρμπέρης,Δημήτρης Γιάννη Τζούβαλη, Ἀναστάσης Ἀθανάση Κορωνιός,Γρηγόρης Νικολοὺ Ψαλίδη,Γεωργάκης Μποναπάρτης,Νικολὸς Ἀναστάση Σκούρτη,Λέκας Λεκάκη,Γιάννης γαμβρὸς Σταμάτη Τζιτζά,Γεωργης Παντελὴς Γκίκα Βιάνα,Λάζαρος Ἀντώνη Δημαμά, Παναγιώτης Μπογάνας,Μανώλης Δήμα Δημαμά,Γιάννης Καράς,Δαμιανὸς Νικολοὺ Χ΄΄ Δαμιανοῦ,Ἀγγελάκης Λαζαράκη,Δημήτρης Νικολοὺ Βρέση, Ἀναγνώστης Νικολοὺ Βρέση,Δημήτρης Ραφελιά,Νικολὸς Χ΄΄Δαμιανοῦ.
 &
 Κωνσταντῖνος Γκιοῦστος
Κυβερνήτης Τουρκικῆς Ναυαρχίδος καὶ ἀρχηγὸς τῶν Ὑδραίων ἓν τῷ Ὀθωμανικῶ στόλω

*Σημείωση:
Οἱ πενήντα μελλάχηδες ἓν Κωνσταντινούπολει ἀπελευθερώθησαν κατὰ τὴν ναυμαχία τοῦ Ἀργολικοῦ κόλπου (Σεπτέμβριος 1822)

 
Ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς καὶ ὁ Μιχαὴλ Γκιώνης θεωροῦν πὼς ἡ σφαγὴ τῶν πενήντα Ὑδραίων μελλάχηδων καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Γκιούστου, πραγματοποιήθηκε ὅταν ὁ Σουλτάνος πληροφορήθηκε τὴν εἴσοδο τῆς Ὕδρας (Τὴν καταράστηκε) στὴν Ἐπανάσταση.
Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, λίγου μῆνες πρὸ τῆς ἔναρξης τῆς Ἐπαναστάσεως εἶχε διατυπώσει τὸ σχέδιο τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου ἐντός του λιμένος τῆς Κωνσταντινούπολης,ἀπὸ τοὺς ὑπηρετοῦντες Ἕλληνες (μελλάχηδες) τὸ ὁποῖο θεωρήθηκε παράτολμο καὶ ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθεῖ.

ι)Κανονισμὸς διανομῆς πρεζῶν-λαφύρων κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ναυτικῶν ἐκστρατειῶν
Κανονισμὸς ὑγειονομικῆς περίθαλψης τραυματισθέντων ἀγωνιστῶν & ὀρφανῶν οἰκογενειῶνΠηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 77


Γίνεται γνωστὸν εἷς ὅλους τους τιμιωτάτους καπιταναίους καὶ ναυτικοὺς στρατιώτας τῆς πατρίδος

Ἀον)Ὅτι ἀπὸ ὄσας πρέζας ἤθελεν κάμει κατὰ τῶν τυράννων μας Ἀγαρηνῶν, τὸ ἓν τρίτον θέλει διαμοιράζεται μεταξὺ εἷς τους λαβόντας τὴν πρέζαν,τὰ δὲ λοιπὰ δύο τρίτα θέλουν εἶναι ἄλλων πατριωτῶν,ὅσοι εὑρισκόνται εἷς δούλευσιν τοῦ στόλου.Ἡ χριστιανικὴ καὶ πατριωτικὴ ὁμόνοια καὶ ἀγάπη ἀπαιτεῖ νὰ φυλάττεται ἀκριβῶς ἡ παροῦσα διάταξις τῶν πρεζῶν διὰ νὰ εἶναι καὶ ὁ παντοδύναμος Θεὸς πανταχοῦ βοηθός μας καὶ νὰ μὴ χαίρωνται οἱ ἀσεβεῖς,βλέποντες μεταξὺ τῶν ἐλευθερωτῶν τῆς πίστεως καὶ τοῦ γένους μικροπρεπεῖς καὶ βλαπτικᾶς διχονοίας

Βὸν)Ἡ πατρὶς θέλει τρέφει τὴν φαμίλλιαν ἐκείνου τοῦ στρατιώτου,ὅποιος πολεμῶν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ γένους ἤθελεν (ὁ μὴ γένοιτο)ἀποθάνειπληγωθῆ τόσον,ὥστε νὰ μὴν ἠμπορὴ πλέον νὰ δουλεύη.Θέλει ὁμοίως κάμνει ἡ πατρὶς τὰ ἔξοδα τῆς ἰατρειᾶς

Εἷς τὴν Ὕδραν τὴν 10ην Μαΐου 1821
Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας
*Σημείωση:

Ὁ κανονισμὸς σχετίζεται μὲ τὴν λεία ποὺ ἀπεκόμισαν κατὰ τὴν ἐκστρατεία ἀπελευθερώσεως τῆς νήσου Χίου τὰ καράβια τοῦ Λάζαρου Πινότζη καὶ Γεωργίου Σαχτούρη.(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,Ἐπιστολὴ τῆς 29ης Ἀπριλίου 1821 & Ἐπιστολὴ τῆς 02ας  Μαΐου 1821 σὲλ 52,57)

Κατὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς λείας οἱ Ὕδραιοι κατέσφαξαν τὸν Ὀθωμανὸ Σεϊχουλισλὰμ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Ὀθωμανοὺς τοῦ πλοίου ὡς ἀντίποινα διὰ τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου.Ὁ ὄγκος τῆς λείας (ἀμύθητα ποσὰ) προκάλεσε ἀναστάτωση στὰ πληρώματα τοῦ στόλου.Τὸ γεγονὸς αὐτὸ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Προκρίτους τῆς Ὕδρας ὡς ἡ ἀφορμὴ προκειμένω νὰ καθαιρέσουν τὸν Καπετὰν Ἀντώνιον Οἰκονόμου ἀπὸ τὴν ἐξουσία, διεγείροντας τὴν δυσαρέσκεια τῶν πληρωμάτων τῶν πλοίων πρὸς τὸν Οἰκονόμον,σχετικὰ μὲ τὴν διανομὴ τῆς λείας.Πηγές για την Σημείωση:
Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 98-108 

Βιογραφίες Διαπρεπῶν Ὑδραίων 1821,Καπετὰν Ἀντώνης Γιάννη Οἰκονόμου-Ἱστορικὴ Δικαίωση-Πειραιεὺς 1985,σὲλ 37

Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος 24,Ἰούνιος 1964 Ἀριθμ.6 (280) «Ἱστορικὰ Μελετήματα,Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 στὴν Ὕδρα,Μιχαὴλ Γκιώνης»,σέλ134

 Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο Ἰ,σὲλ 163,Κεφάλαιο ΙΕ,σελ233-234

ἴα)Ἀνακατάληψις ἐξουσίας-Καθαίρεσις Καπετὰν Ἀντωνίου Οἰκονόμου
κατὰ τὴν 12 Μαΐου 1821Πηγή:
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,Σπυρίδων Τρικούπης,Ἔκδοσις Δευτέρα,Τόμος Ἅ,Ἀθῆναι 1978,Κεφάλαιο ΙΕ,σὲλ 234-237

(Ἀναδημοσίευσις:Ἱστορία τῆς νήσου Ὕδρας,Τόμος Δεύτερος.Ὁ κατὰ θάλασσαν ἀγὼν τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν,Ἀθῆναι 1953 σὲλ 105-108 «Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἷς τὰ νήσους Ὕδραν,Σπέτσας καὶ Ψαρὰ )
«..Ἐλαττωθείσης τῆς δημοτικότητός του,δύο μεγάτολμοι πλοίαρχοι Ὑδραῖοι,ὁ Λάζαρος Παναγιώτας καὶ ὁ Θεόφιλος Δρένιας,μὴ ἀνεχόμενοι νὰ βλέπωσι τοὺς προκρίτους,οὖς ἐσέβοντο,περιφρουρούμενους, φορολογούμενους καὶ κινδυνεύοντας,  οὐδὲ τὴν πατρίδα τῶν εἷς χείρας δημεγέρτου,ἀπεφάσισαν νὰ τὸν σκοτώσωσι,καὶ μηδενὶ ἀνακαλύψαντες τὴν ἀπόφασιν τῶν ἐκίνησαν τὴν 12ην Μαΐου 1821 πρὸς τὸ διοικητήριον ὅπου ἦτο ὁ Οἰκονόμος.

Καθ’ὁδὸν ἀπήντησαν τὸν Ἀντώνιον Κριεζήν,καὶ τὸν ἐμυσταγώγησαν.(Ὁ Μιχαὴλ Γκιώνης θεωρεῖ πὼς ἐξ’ἀρχῆς ὁ Κριεζὴς συμμετεῖχε στὴν ἀπόπειρα ἐξοντώσεως τοῦ Οἰκονόμου).Ὁπλισθεῖς ἓν τῷ ἅμα καὶ αὐτός,καὶ ὀπλίσας καὶ δέκα συγγενεῖς του ἔτρεξε κατόπιν.Ἀναβαίνοντες δὲ οἱ δύο πρῶτοι εἷς τὸ διοικητήριον ἀπήντησαν τὸν Οἰκονόμον ἱστάμενον-ἄνωθέν της κλίμακος ἐν μέσω δώδεκα ὁπλοφόρων,ἐν οἶς καὶ ὁ υἱός του καὶ ὁ τολμηρὸς Κολοδήμας (φονεὺς τοῦ πατρὸς τῶν Κουντουριώτων).Ὁ Οἰκονόμος ἀπείκασεν εἷς τί ὁ ἐρχομὸς τῶν καὶ ἀμέσως ἐπυροβόλησεν τὸν Δρένιαν,ἀλλὰ δὲν τὸν ἐπῆρε.Μετὰ τὸν πυροβολήσαντα πατέρα ἐπυροβόλησε τὸν αὐτὸν καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸν ἔρριψε νεκρόν.


Καπετὰν Ἀντώνιος Κριεζὴς

Ἐπυροβόλησαν καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐπλήγωσαν τὸν Παναγιώταν πυροβολήσαντα καὶ αὐτὸν καὶ πληγώσαντα τὸν Κολοδήμαν.Ἔφθασαν ἐν τούτοις καὶ ὁ Κριεζὴς  μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν καὶ ἔμεινεν ὑπὸ τὸ διοικητήριον πυροβολῶν καὶ πυροβολούμενος,ἀλλὰ μήτε βλάπτων μήτε βλαπτόμενος.Τὸ κατὰ τοῦ Οἰκονόμου  κίνημα ἀνδρῶν ἐχόντων ὑπόληψιν ἀπέσπασε πολλοὺς τῶν ὀπαδῶν του.

Βλέπων δ’ἐκεῖνος τὴν δεινὴν θέσιν του,ἐφώναξε μεγαλοφώνως ἔσωθέν του διοικητηρίου «βοήθεια παιδιά,βοήθεια».Ἔτρεξαν τίνες ἔξωθεν εἷς βοήθειαν,ἀλλ’ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Κριεζήν’ἔτρεξαν καὶ ἐκ δευτέρου ἀκούσαντες τὴν αὐτὴν φωνήν,ἀλλὰ καὶ ἐκ δευτέρου ἀπεκρούσθησαν.Τότε οἱ περὶ τὸν Κριεζὴν ὑποπτεύσαντες μὴ γίνωσιν οἱ ἔξω ὀλίγοι πολλοὶ καὶ ὀρμήσωσιν ἐπ’αὐτοὺς ὀλίγους ὄντας,ἀνέβησαν εἷς τὴν παρακείμενην οἰκίαν τοῦ Βούλγαρη καὶ ἐκεῖθεν ἐτουφέκιζαν τὸ διοικητήριον.

Συγχρόνως τὸ ἐτουφέκιζαν καὶ ὁ Μανώλης Τομπάζης καὶ ὁ Ἀναστάσης Κριεζῆς καὶ ὁ Τερσανᾶς ἐκ τῶν οἰκιῶν αὐτῶν.Ἐμβᾶς καὶ ὁ Γεωργης Σαχτούρης εἷς τὸ πλοῖον τοῦ Κριεζῆ,προσωρμισμένον εἷς ἐπισκευήν, ἤρχισεν νὰ κανονιοβολῆ καὶ αὐτὸς τὸ διοικητήριον,καὶ συνεκανονοβολοῦν καὶ δύο ἄλλα πλοῖα.Ὑποναύαρχος Ὑδραϊκοὺ Στόλου Γεώργιος Σαχτούρης
Ὁ Οἰκονόμος,δεινῶς πολεμούμενος καὶ κινδυνεύων,ἐξῆλθε τοῦ διοικητηρίου διὰ τινὸς στενωποὺ ἀλλ’οἱ περὶ τὸν Κριεζὴ ἐρρίφθησαν κατόπιν καὶ τὸν κατέφθασαν ὑπὸ τὴν οἰκία Γεώργη Γκιώνη (Νῦν Ξενοδοχεῖα Ξενία-Ὑδρούσσα),ὅπου ἐντὸς δέκα βημάτων τὸν ἐπιστόλισεν ὁ Κριεζὴς συνοδευόμενον ὑπὸ πέντε,ἀλλὰ δὲν τὸν ἐκτύπησε.Τούτου γενομένου, διεσκορπίσθησαν οἱ ἀκολουθοῦντες τὸν Κριεζήν.Ὁ δὲ Γκιώνης,ἀκούσας ἄνωθέν της οἰκίας τὸν πιστολισμόν,καὶ ἴδων τὸν Κριεζὴν σχεδὸν ἀπομεμονωμένον καὶ κινδυνεύοντα,κατέβη καὶ τὸν ἀνέβασεν εἷς τὴν οἰκίαν του.Τρέχοντες δὲ οἱ περὶ τὸν Οἰκονόμον ἔμφοβοι,διότι ἐπήρχοντο πολλοί,κατέλαβαν οἰκίαν τινὰ ἐπὶ τοῦ ἄνω μέρους τῆς πόλεως,καὶ οὕτως οἱ μαχόμενοι διεχωρίσθησαν,καὶ ὁ Κριεζὴς κατέβη εἷς τὴν ἀγοράν,ὅπου ηὖρε 500 ἕτοιμους νὰ κινηθῶσι κατὰ τοῦ Οἰκονόμου,ἐν οἶς καὶ τὸν Ἀναστάσην Τσαμαδόν,τὸν Μανώλην Τομπάζην καὶ τὸν Γεωργην Σαχτούρην.
Ἀναστάσιος Τσαμαδός

Ὁ Οἰκονόμος μαθῶν τὴν κατ’αὐτοῦ ἐκστρατείαν καὶ βλέπων ὅτι δὲν εἶχεν ἐλπίδα σωτηρίας ἐντός της νήσου,μετέβη εἷς τὸ Καμίνι,καὶ ἔμβας εἷς ἀλιάδα ἐπέβη ἐπὶ τῆς ἐκεῖ εὑρεθείσης ἄνευ ναυτῶν γολέττας τοῦ Τομπάζη καὶ ἀπέπλευσε.Τοῦτο ἴδοντες οἱ καταδιώκοντες αὐτὸν ἔστειλαν εἷς σύλληψιν τῆς γολέττας πλοῖον,ἐφ’οὐ ἐπέβη καὶ ὁ Μανώλης Τομπάζης.Κινδυνεύων τότε ὁ Οἰκονόμος ἐπόδισε κατὰ τὸν Παλαμιδὰ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τῆς νήσου,ἐγκατέλειψε τὴν γολέτταν πλέουσαν, ἀπέβη εἷς τὴν ξηρὰν καὶ ἀνέβη εἷς τὸ βουνόν.

Ἀλλὰ τὸν ἐκύκλωσαν ἐκεῖ οἱ ἀντίπαλοί του καὶ τὸν προσεκάλεσαν ἐπὶ ποινὴ θανάτου νὰ παραδοθῆ’παρεδόθη,ἐπεβιβάσθη ἐπὶ τινὸς τῶν ἐν τῷ πορθμῶ τῆς Ὕδρας πλοίων,καὶ ἐκεῖθεν εἷς λέμβον ἔχουσαν 10 ναύτας διαταχθέντας νὰ τὸν μεταφέρωσιν εἷς τὴν ἀντιπορθμὸν τῆς Πελοποννήσου γῆν καὶ νὰ τὸν θανατώσωσιν.Ἀλλὰ μεταξὺ τῶν 10 ναυτῶν ἔτυχαν καὶ συγγενεῖς του Οἰκονόμου,οἵτινες ὑπερισχύσαντες τὸν ἀπέλυσαν ἐπὶ τῆς Πελοποννησιακῆς ξηρᾶς ἀβλαβής....» 
*Σημείωση:

Εἷς τὸ Βιβλίο Χρηματικῶν Καταβολῶν τῆς νήσου Ὕδρας,:(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,σὲλ 359-377) εἷς τὸν λογαριασμὸν τοῦ Ἀντωνίου Κριεζῆ ὑπάρχει ἡ καταχώρησις:

  Ἀντωνίου Κριεζῆ τοῦ Γεωργίου εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐδιώχθη ὁ Ἀντώνιος Οἰκονόμου 405 γρἲβ)Ὁρισμὸς ἀρχηγῶν Ἑλληνικοῦ στόλου (ἀνὰ πέντε πλοίων) τῆς μοίρας τοῦ Αἰγαίου
(Μετὰ τὴν καθαίρεση τοῦ καπετὰν Ἀντώνιου Οἰκονόμου) Πηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 98-99)Ἀπόσπασμα«..Καπεταναῖοι Ὑδριῶται οἱ συγκροτοῦντες τὸν Ἑλληνικὸν στόλον καὶ σεῖς γενναῖοι σύντροφοι τῶν καραβιῶν

κοινὴ βουλὴ τῆς πατρίδος μᾶς θέλουσα νὰ διαφυλαχθῆ ἡ καλὴ σύστασις καὶ εὐταξία τοῦ στόλου μᾶς εἷς τὸν παρόντα ἀγώνα ἀποκατάστησεν εἷς κάθε πέντε καράβια ἕνα ἀρχηγὸν’δηλαδή:

Σεῖς,Μιχαὴλ Τζαμαδέ,Νικόλαε Ρεβίδη,Ραφαὴλ Νέγκα,Λάζαρε Παπαμανώλη, ἔχετε ἀρχηγὸν τὸν καπετὰν Ἀναστάσιον Τζαμαδόν,...

Ἀντώνιε Ραφαήλ, Νικόλα Μπατσαξή,Δημήτριε Α.Βόκου καὶ Ἰωάννη Μαρούκα ἔχετε ἀρχηγὸν τὸν κάπ.Γιακουμάκην Νικολάου Τομπάζην....

Γεώργιε Δημητρίου,Ἀντώνιε Κριεζῆ,Λάζαρε Πινότση,Ἀνδρέα Θεοδοσίου, ἔχετε ἀρχηγὸν τὸν κάπ.Ἰωάννην Βούργαρην......

Ἰωάννη Ζάκα,Δημήτριε Θεοδωράκη,Ἰωάννη Γκέλη,......,ἔχετε ἀρχηγὸν τὸν Λάζαρο Λαλεχό..


πρὸς τὸν ὁποῖον εἶσθε εἷς χρέος νὰ ὑπακούετε,ἐκτελοῦντες τὰς διαταγᾶς καὶ παραγγελίας του μὲ ζῆλον πατριωτικόν,διὰ νὰ ἀπολαύσητε ἐν καιρῶ μετὰ τῶν συντρόφων σᾶς ναυτῶν παρὰ τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως μας καὶ τῆς ἀγαπητῆς πατρίδος τὸν στέφανον τῆς τιμῆς καὶ δόξης....Ὕδρα 16 Μαΐου 1821

Οἱ πρόκριτοι τῆς νήσου Ὕδραςἲγ) Κοινωνικὴ μέριμνα τῆς Πολιτείας τῆς νήσου Ὕδρας περὶ  πεσόντων, τραυματισθέντων,ὀρφανῶν του Ἱεροῦ Ἀγῶνος.Ἀπονομὴ εὔφημου μνείας εἷς τους ἥρωεςΠηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 100-101)


«Ὅποιος πολεμᾶ διὰ τὴν πίστιν καὶ ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος καὶ τοῦ γένους,θέλει λάβει ἀπὸ τὸν Θεὸν αἰώνιον δόξαν καὶ ἁμαράντινον στέφανον’ ὅμως εἶναι δίκαιον καὶ ἐδῶ εἷς τὸν κόσμον νὰ τιμᾶται καὶ ν’ ἀντιπληρώνεται’ διὰ τοῦτο ἀποφασίζομεν μὲ τὴν βούλαν τοῦ κοινοῦ τους ἀκόλουθους νόμους.

Ἀον. Ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ εἷς τὸ ἑξῆς ὅποιος συμπατριώτης ἤθελεν (ὃ μὴ γένοιτο) θανατωθῆ εἷς τὸν πόλεμον ὅπου κάνομεν ἐναντίον εἷς τους Ἀγαρηνούς,ἢ φαμίλια τοῦ ἔχει,νὰ τρέφεται ἀπὸ τὴν κάσαν τῆς πατρίδος,ἓν ὄσω ἡ χηρευμένη αὐτοῦ γυνὴ μένει ἀνύπανδρος, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἔχει νὰ μνημονευθῆ παρρησία εἷς ὄλας τὰς ἐκκλησίας’ ἂν πληγωθῆ εἷς τὸν πόλεμον,ἔχει νὰ ἰατρεύεται μὲ ἔξοδα τῆς κοινῆς κάσας τῆς πατρίδος’ καὶ ἂν (ὃ μὴ γένοιτο) σακατευθῆ καὶ δὲν εἶναι πλέον εἷς κατάστασιν νὰ δουλεύη,ἢ φαμίλια τοῦ ἔχει ὁμοίως νὰ τρέφεται μὲ ἔξοδα τῆς κοινῆς κάσας.Ἡ πατρὶς θέλει δώσει καὶ εἷς τὰ ἀρσενικά του παιδιὰ ἓν γράμμα ἀποδεικτικόν της πατρικῆς ἀνδραγαθίας

Βόν. Ἂν ἐκεῖνος ὅπου ἤθελε θανατωθῆ εἷς τὸν πόλεμον,ἔχει πατέρα καὶ μητέρα,οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἔχουν νὰ τρέφωνται μὲ ἔξοδα τῆς κοινῆς κάσας

Γόν.Κάθε χρόνον θέλει γίνεται τὴν τρίτην Κυριακήν της μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μνημόσυνον εἷς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Μοναστηριοῦ μὲ τὸν ἀρχιερέα καὶ ὅλους τους ἱερεῖς διὰ τοὺς ἀποθανόντας εἷς τὸν πόλεμον.

Δόν.Ὅποιος πιασθῆ καὶ φανερωθῆ προδότης καὶ ἐπίβουλός της πατρίδος,ν’ἀναθεματίζεται ἐκκλησιαστικῶς,καὶ νὰ κατατρέχεται ὡς ἀσεβὴς καὶ ἐχθρός της πατρίδος

Ἐον.Κάθε καπιτάνος νὰ γράφη τὸ ὄνομα ἐκείνου τοῦ ναύτου,ὁ ὁποῖος ἤθελε κάμει κανέναν ἡρωίκον ἔργον ἢ εἷς τὴν ξηρὰν ἢ εἷς τὴν θάλασσαν,καὶ ἡ πατρὶς νὰ δίδη εἷς ἐκεῖνον τὸν ναύτην ἀποδεικτικόν του ἠρωϊσμοῦ τοῦ ὑπογεγραμμένον ἀπὸ τὸν καπιτάνον καὶ βουλλωμένον μὲ τὴν βούλλαν τοῦ κοινοῦ,διὰ νὰ παρρησιασθῆ μίαν ἡμέραν εἷς τὸν ὀρθόδοξον βασιλέα μας,καὶ νὰ λάβη τὴν πρέπουσαν τιμὴν καὶ δόξαν.

Οἱ ἀνωτέρω νόμοι ἔχουν νὰ ἀπεράσουν τὸν κώδικα τῆς πατρίδος

Ὕδρα 16 Μαΐου 1821

Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας

Γ.Τρίππος Καγκελλάριος.
ἲδ)Περὶ φυλάξεως τῆς νήσου ὝδραςΠηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 127)


«Τῷ Αἰγίνης καὶ Ὕδρας Γερασίμω

Πανιερώτατε

Παραγγείλατε τοῖς ἱερεύσι πάσι νὰ ψάλλωσι καθ’ἑκάστην ἡμέραν παράκλησιν ὑπὲρ τῆς κατατροπώσεως τοῦ ἐχθροῦ καὶ νὰ ἑξακολουθῶσι μετὰ ταῦτα μετὰ τῶν ἐνοριτῶν τὴν νυκτερινὴν φύλαξιν τῆς πατρίδος

Ὕδρα 25 Μαΐου 1821

Οἱ πρόκριτοι»ἴε)Ἐκλογὴ Ναυάρχου Ὑδραϊκοῦ Στόλου Ἰάκωβου Ν.Τομπάζη παρὰ τοῦ Κοινοῦ της Ὕδρας


Πηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 134-135)Καπετὰν Γιακουμάκη Νικολάου Τουμπάζη,

κοινὴ βουλὴ τῆς πατρίδος,θέλουσα νὰ διαφυλαχθῆ ἡ καλὴ σύστασις καὶ εὐταξία εἷς τὸν στόλον τῆς εἷς τὸν παρόντα πόλεμον,ἀποκατέστησεν ἐσὲ ἀρχηγὸν εἷς τὰ καράβια της.Ἐσεῖς οἱ καπεταναῖοι εἶσθε εἷς χρέος νὰ ὑπακούσητε εἷς τὰς διαταγᾶς καὶ παραγγελίας τοῦ εἰρημένου καπετὰν Γιακουμάκη μὲ πάσαν προθυμίαν,διὰ νὰ ἀπολαύσητε ἓν καιρῶ ὁμοὺ μετὰ τῆς συντροφίας σᾶς παρὰ τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως μας καὶ τῆς ἀγαπητῆς πατρίδος τὸν στέφανον τῆς δόξης καὶ τιμῆς.

Ἡ πατρὶς παραγγέλει ἐσὲ τὸν ἀρχηγόν,νὰ διαφυλάξετε τὴν ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἀρχηγῶν καὶ καπεταναίων,νὰ συμβουλεύησαι μὲ ὅλους εἷς κάθε σου κίνημα,νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς συντρόφους σας,νὰ εἶσθε πρόθυμοι νὰ κτυπήσετε τὸν ἐχθρόν,ἂν δοκιμάση νὰ ἔβγη ἀπὸ τὰ κάστρα.Ὅστις δὲ ἀπὸ ἐσᾶς πράξη τὸ ἐναντίον τῆς παραγγελίας ταύτης,ἠμεῖς δὲν θέλομεν κρίνει τὸν τοιοῦτον ἀλλὰ θέλει κρίνει αὐτὸν τὸν ὑψηλὸν κριτήριον τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως μας,καὶ θέλει δώσει ἐκεῖ λογαριασμὸν εἷς ὅσα κακῶς ἐφέρθη.Ὁμοίως καὶ σεῖς,γενναῖοι συντρόφοι,νὰ πολεμήσετε μὲ ἀνδρείαν τὸν ἐχθρόν της πίστεώς μας,διὰ νὰ λάβετε παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως μας τὸν στέφανον τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης.Ἂν δὲ καὶ τὶς ἀπὸ ἐσᾶς ἐναντιωθῆ εἷς ὅσα παραγγέλλει ἡ πατρὶς ἔχει νὰ δώση λόγον εἷς τὸ ὑψηλὸν κριτήριον τοῦ βασιλέως μας.

Ὕδρα 26 Μαΐου 1821

Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου ὝδραςΚαπετὰν Γιακουμάκης Νικολάου Τομπάζης
ἰστ)Ἑορτασμὸς νικηφόρων Ναυμαχιῶν Ἐπανάστασις 1821Πηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 179
(Ἀρχεῖον Τομπάζη)


«Ἀγαπητοὶ καὶ γενναῖοι συντροφοναῦται πατριῶται (Τῆς μοίρας τοῦ Αἰγαίου)(Μετὰ τὴν ναυμαχία Ἐρεσσοὺ)


 
Ἡ ἀνδρεία σας μὲ τὴν ἀνίκητον βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔδιδεν εἷς ὅλους μας καλᾶς ἐλπίδας καὶ θάρρος ὅτι ἔχετε νὰ νικήσετε τὸν ὑπερήφανον καὶ ἄπιστον ἐχθρόν.Ὅλοι μεγάλοι καὶ μικροί,ἄνδρες καὶ γυναῖκες,ἱερεῖς καὶ λαϊκοί,ὅλοι μὲ καθημερινᾶς δεήσεις καὶ παρακλήσεις εἷς τὸν Θεὸν ἐπροσμέναμεν τὴν χαροποιὰν εἴδησιν ὅτι ἐξουσίασατε καὶ ἐκαύσατε ἐκείνους ὁπού ἤρχοντο μὲ σκοπὸν νὰ σκλαβώσωσι καὶ νὰ ἀφανίσωσι πρῶτον τὴν πατρίδα μας καὶ κατόπιν τοὺς ἄλλους συναδέλφους μᾶς χριστιανούς.Ἤξευραν οἱ ἄπιστοι τύραννοι ὅτι ἐνόσω μένει ἢ Ὕδρα δὲν ἠμποροῦν νὰ κάμουν τίποτε εἷς τὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος,μᾶς ἠξίωσε λοιπὸν ὁ παντοκράτωρ Κύριος νὰ ἀκούσωμεν ἐκεῖνο ὅπου ἐπροσμέναμεν ἀπὸ τὴν ἀνδρείαν σᾶς’ ἀναεγνώσαμεν παρρησία τὸ γράμμα τῆς νίκης σας καὶ τὴν ἴδια ἡμέραν εἷς τὰς δέκα ὥρας ἐσήμαναν αἳ καμπάναι τοῦ μοναστηρίου καὶ συναχθέντες ὅλοι ἐψάλαμεν δοξολογίαν εἷς τὸν Θεόν,καὶ τὸ πρωΐ πάλι ἐκάμαμεν λιτανείαν.

Εὖγε ἄνδρειοι συμπατριῶται μὲ τοὺς γενναίους συναδέλφους καὶ συμμάχους σᾶς’ ἀναστήσατε ἐκείνους τοὺς περιφήμους χρόνους τοῦ Μιλτιάδου καὶ τοῦ Θεμιστοκλέους.Ἐσεῖς,ὡς Ὑδραῖοι,ἐκάματε τὸν ἀσεβῆ τύραννον νὰ καταλάβη μὲ φόβον καὶ τρόμον πῶς τὰ πλήθη του καὶ τὰ ὑπερήφανα καράβια του δὲν εἶναι τίποτε ἐμπρὸς εἷς τὴν ἀνδρείαν καὶ ὁμόνοιάν σας.Εἷς ὄλιγας ἡμέρας ἐλευθερώσατε ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ μεγάλους φόβους καὶ κινδύνους.Ἡ φήμη τῆς λαμπρᾶς νίκης σᾶς τρέχει παντοῦ καὶ φέρει τρόμον εἷς τους ἐχθρούς,ἐμψύχωσιν εἷς τὰ χριστιανικὰ στρατεύματα καὶ θαυμασμὸν εἷς τὰ ξένα ἔθνη.Οἱ γονεῖς,αἳ γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα σᾶς χαίρουν,καὶ δικαίως στοχάζονται τὴν νίκην ὅπου ἐκάματε διὰ τὸ πλέον μεγάλον καὶ χριστιανικόν τους καύχημα.Ὅλη ἢ πατρίς μας,καὶ μαζὶ μὲ τὴν πατρίδα μᾶς ὅλον τὸ γένος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἐδοξάσθη.

Ἐκαύσατε τὸ ὑπερήφανον δελίνι τοῦ ἐχθροῦ,καὶ ἢ ἄλλη τοῦ ἁρμάδα καταφοβισμένη ἔτρεξε νὰ κρυφθῆ,καὶ αὐτὴ βέβαια δὲν ἤθελε γλυτώσει ἀπὸ τὴν ἐμπειρίαν καὶ ἀνδρείαν σᾶς ἂν τὴν ἐπροφθάνατε ἔξω.Αὐτὰ εἶναι,ἀγαπητοὶ συμπατριῶται,ἑλληνικὰ τῷ ὄντι κατορθώματα’ ἂς ἴδη τώρα ὅλος ὃ κόσμος πῶς εἶσθε ἀληθινοὶ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἡρώων.Τοιαῦτα κατορθώματα ἔχουν νὰ μᾶς φέρουν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀληθινὴν δόξαν.Ποτὲ λοιπὸν μὴ λησμονήσετε,ἀνδρεῖοι Ὑδραῖοι,ὅτι εἶσθε ἀπὸ τὸν Θεὸν διωρισμένοι ἐλευθερωταὶ τοῦ γένους τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.Βλέπετε ὅτι τὸ παντοδύναμον χέρι τοῦ συμμαχεῖ μαζί σας,καὶ μὲ ἀνέμους καὶ μὲ ἀστροπελέκια κατὰ τῶν ἀσεβῶν ἐχθρῶν μας.Δείχνετε παντοῦ,τέκνα πιστά του Κυρίου ἠμῶν καὶ τῆς πατρίδος,δείχνετε παντοῦ νικητικὴν καὶ εὔδοξον τὴν σταυροφόρον σημαίαν τῆς ἐλευθερίας μας,καὶ παντοῦ ἂς θαυμάζη ὃ κόσμος τὴν τιμήν σας,τὴν ἑλληνικήν σας ἀνδρείαν καὶ χριστιανικήν σας ἀγάπην καὶ ὁμονοίαν.Σᾶς εὐχόμεθα πάντοτε κράτος καὶ νίκην.

Ὕδρα 4 Ἰουνίου 1821

(Σ) Οἱ συμπατριῶται σᾶς Ὑδραῖοι


ἲζ)Ἄρθρα τῆς διοικήσεως τῶν τριῶν νήσων
Ἀπόσπασμα ἀπὸ «Συνθήματα καὶ ἄρθρα τοῦ ἐκλαμπρότατου πρίγγιπος Δημητρίου Ὑψηλάντη,πληρεξουσίου ἐπιτρόπου τοῦ σεβαστοῦ του αὐταδέλφου πρίγγιπος Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη γενικοῦ ἐπιτρόπου τοῦ γένουςΠηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 218-219)


«...δ’ Ἐπειδὴ αἳ τρεῖς νῆσοι Ὕδρα,Σπέτζιες,Ψαρὰ ἔχουσι τὴν ναυτικὴν δύναμιν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξήρτηται ἡ ἐλευθερία ὅλων τῶν ἑλληνικῶν νήσων,τῆς Πελοποννήσου καὶ ὅλων τῶν ἑλληνικῶν παραθαλάσσιων τόπων,ἔχουσι τὴν γενικὴν ἐφορίαν καὶ εἶναι κεφαλὴ ὅλων τῶν ἄλλων ἐφοριῶν τῶν λοιπῶν νήσων,ὅπου ὑπέκειντο εἷς τὸν τύραννον.

Διορίζεται δὲ

Ἃ΄Ἐπειδὴ ἡ ναυτικὴ αὐτὴ δύναμις χρειάζεται μεγάλα ἔξοδα διὰ νὰ εὑρίσκεται τακτικῶς εἷς ἐνέργειαν,διὰ τοῦτο εἷς τὸ ἑξῆς ὅλα τὰ ἄνω ρηθέντα νόμιμα δοσίματα καὶ συνεισφοραὶ νὰ συναζωνται καὶ νὰ παρακατίθενται εἷς τὴν γενικὴν κάσσαν τῆς Ὕδρας.

Β΄Ἡ σύναξις θέλει γίνεται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον.

1.Τρεῖς ἐκλεγμένοι ἄνθρωποι μὲ ἔγγραφον ἀπόδειξιν ἀπὸ τὰς τρεῖς προειρημένας ἐφορίας,δηλονότι εἷς ἀπὸ Ὕδραν,εἷς ἀπὸ Σπέτζιες καὶ εἷς ἀπὸ Ψαρά,νὰ στέλλωνται διὰ νὰ παραλαμβάνωσι παρὰ τῶν ἐφόρων ἑκάστης νήσου τὰ συναχθέντα δοσίματα,διὰ νὰ τὰ παραδίδωσιν εἷς τὴν κάσσαν τῆς Ὕδρας καὶ νὰ διαμοιράζωνται ἀναλόγως.

2.Οὗτοι οἱ τρεῖς ἐκλεγμένοι νὰ δίδωσιν εἷς τους ἐφόρους τῶν νήσων ἔγγραφόν της χρηματοληψίας καὶ νὰ λαμβάνωσιν ἄλλον ἔγγραφον χρηματοδοσίας ἐκ μέρους αὐτῶν,καὶ τὰ ἔγγραφά της χρηματοδοσίας νὰ τὰ ἐγχειρίζωσιν εἷς τὴν κάσσαν

3.Ὅποιος θέλει νὰ ἁρματώση καράβι καὶ νὰ ἔκβη εἷς κοῦρσος,πρέπει πέρνη ἀπὸ τοὺς ἐφόρους τοῦ τόπου τοῦ ἀποδεικτικόν της τιμιότητος καὶ ἀξιότητός του,καὶ μὲ τὸ ἀποδεικτικὸν τοῦτο νὰ ἔρχεται εἷς μίαν τῶν τριῶν ἀνωτέρω νήσων,διὰ νὰ λαμβάνη τὴν ἄδειαν.

4.Ὅποιος ἐξ ἐναντίας ἤθελε πιασθῆ χωρὶς νὰ ἔχη τὴν προειρημένην ἄδειαν,ὁ τοιοῦτος νὰ κρίνεται καὶ νὰ παιδεύεται κατὰ τοὺς νόμους ἀπὸ τὴν ἐθνικὴν Βουλὴν

5.Ὅποιος δέ,ἀφ’οὗ λάβη τὴν ἄδειαν καὶ ἔκβη εἷς τὸ κοῦρσος,ἤθελε παραβῆ τὰς διαταγᾶς καὶ τοὺς νόμους ὅπου του δίδονται ἀπὸ τὴν γενικὴν ἐφορίαν,ὁ τοιοῦτος θέλει κρίνεται καὶ παιδεύεται ἀπὸ τὴν αὐτὴν ἐθνικὴν Βουλὴν κατὰ τοὺς νόμους.

6.Αἳ πρέζαι νὰ διατάττωνται εἷς τὸ ἑξῆς κατὰ τοὺς νόμους,τοὺς ὁποίους ἔδωκεν ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ ἔθνους διὰ τοῦ πληρεξουσίου του.

7.Ἑκάστη νῆσος θέλει κατασκευάσει μίαν βούλλαν ἐθνικήν,εἷς κομμάτια τέσσαρα διηρημένην,δὶ’ἢς νὰ σφραγίζωνται ὄλαι αἳ τοπικαὶ ὑποθέσεις

Δημήτριος Ὑψηλάντης

Πληρεξούσιος του Γενικοῦ Ἐπιτρόπου
*Σημείωση:
Ἐπὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη,ἐστάλη σχετικὴ ἐπιστολὴ τῆς 23ης Ἰουνίου 1821 τῶν Προκρίτων τῆς νήσου Ὕδρας πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν ἑλληνικῶν νήσων καὶ τῶν ἠπειρωτικῶν παραλίων της Ἑλλάδος (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,σὲλ 252-253)

ἰη)Εἴσοδος Ἀνδρέα Μιαούλη εἷς τὸν Ἱερὸν Ἀγώνα
(Ἰούλιος 1821)
Πηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 300-301)Πατριῶται καπιτάνιοι ἀρχηγοὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου καὶ λοιποὶ ἁπαξάπαντες καπιτάνοι καὶ σύντροφοι γενναῖοι,χαίρετε

Ἓξ Ὕδρας τὴ 20 Ἰουλίου 1821

Εἴδομεν ἀπὸ τοῦ ἀγαπητοῦ σας 14 τρέχοντος σημειωμένον τὰ κινήματά σας κατὰ τοῦ ἐχθροῦ,τὰ ὁποία ἐμεταχειρίσθητε,καὶ τὴν ἀποτυχία αὐτῶν.Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅμως,ἀγαπητοί,ποσῶς ὅτι ἡ ἄοκνος ἐπιμέλειά σας νὰ ἐδιόρθωσε μετὰ ταῦτα τὰ πρῶτα σας κινήματα,καὶ ὁ στόλος ἐπανῆλθεν εἷς τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς ἀφοβίας καὶ τόλμης,καὶ εἴθε ἐντὸς ὀλίγου νὰ ἀκούσωμεν εὐαγγέλια νίκης καὶ χαρᾶς.

Οἱ πατριῶται μᾶς ὅ,τὲ καπετὰν Ἀνδρέας Μιαούλης,καπετὰν Φραγκίσκος Βούλγαρης,καπετὰν Μανώλης Τομπάζη καὶ καπετὰν Γεώργιος Κιβωτὸς κινηθέντες ἀπὸ πατριωτικὸν ζῆλον,αὐτόκλητοι ἔρχονται εἷς τὸν στόλον διὰ νὰ συναγωνισθῶσι καὶ αὐτοὶ μεθ’ὑμῶν ὅλων εἷς ὅ,τι δυνηθοῦν διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς πατρίδος καὶ τοῦ Γένους.Γενναῖοι καπιτάνιοι πατριῶται καὶ σεῖς ἀνδρεῖοι σύντροφοι,ὁ ἐχθρὸς εὑρίσκεται εἰσέτι εἷς τὸν ἴδιον βαθμὸν τῆς δειλίας’ἂν καὶ ὀλίγον ἀνέλαβεν ἀπὸ τὴν στενότητα τῆς θέσεως εἷς τὴν ὁποίαν ὑμεῖς εὑρέθητε,ὁ φόβος εἶναι εἷς αὐτὸν ἐρριζωμένος εἷς τὴν καρδιάν του ἀπὸ τὰς προλαβούσας πυρκαϊᾶς καὶ καταδρομὰς τὰς ὁποίας ἐπροξένησεν εἷς αὐτὸν ἡ τόλμη καὶ ἀνδρεία σας.

Ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος καὶ τοῦ Γένους ὅλου κρεμᾶται εἷς τὰς χείρας σας,ἀδελφοί,μετενδυθῆτε τὴν πρώτην πανοπλίαν τῆς τόλμης καὶ ἀφοβίας,καὶ μὴν ἀμφιβάλλετε ὅτι θέλει ἐπιτύχητε ἐκ τρίτου τὴν νίκην’  διαταχθῆτε ἐκ νέου πάντες,ἀκολουθεῖτε ἐνεδρεύοντες τὰ κινήματα τοῦ ἐχθροῦ μὲ τὴν πλέον ἀξιοπαρατήρητον προσοχὴν καὶ ἐπιμέλειαν,καὶ θέλετε ἰδεῖ αὐτὸν ἐντὸς ὀλίγου νὰ περιπέση εἷς τους βρόχους τῶν παγίδων σας.

Ὅσος καιρὸς ἀπεράση πλέον τοῦ πεπληρωμένου μηνός,σᾶς ὑποσχόμεθα, γενναῖοι συντρόφοι,νὰ σᾶς πληρώσωμεν μέχρι ὀβολοῦ,καὶ περὶ τούτου μείνατε ἐν ἡσυχία. Προθυμοποιηθῆτε ὅμως καὶ σεῖς,ἀγαπητοί,νὰ καταστρέψετε τὸν ἐχθρὸν διὰ νὰ τιμηθῆτε.

Κατ’αὐτὴν τὴν στιγμὴν φθάσαν τὸ μπουρλότο τοῦ Βόδιζα ἐπληροφορήθημεν τοῦ μισευμοῦ σας ἀπὸ Σάμον εἷς ἀναζήτησιν τοῦ ἐχθροῦ.Κύριος ὁ Θεὸς νὰ διευθύνη τὰ βήματά σας καὶ νὰ καταστρέψη ἐκεῖνα τοῦ ἐχθροῦ της ἁγίας μας πίστεως.Δία μπουρλότα,ἀγαπητοί,ὅπου ζητεῖτε,κατὰ τὸ παρὸν ἐτοιμάζομεν τὸ δίον τοῦ Βόδιζα διὰ νὰ στείλωμεν,διὰ ἄλλα δέ,ἂν λάβετε ἀνάγκην, μεταχειρισθῆτε ἀπὸ τὰ τοῦ στόλου μᾶς ἐλευθέρως.

Ταῦτα καὶ μένομεν μὲ ὅλη τὴν ἀδελφικὴν ἀγάπην


Ἀγαπητοί σας


Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας.ἲθ)Ὁρισμὸς πληρεξουσίων της νήσου Ὕδρας

Πηγή:
(Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 311-312)βουλὴ τῆς νήσου Ὕδρας...ἐπιθυμοῦσα τὴν αἰσίαν καὶ ταχείαν ἔκβασιν τῶν ἐν Πελοποννήσω πραγμάτων καὶ στρατιωτικῶν ὑποθέσεων,ἀποστέλλει ἐκεῖ πρέσβεις πληρεξουσίους τους ἑξῆς ἐκ τῶν εὐπατριδῶν,τὸν κ. Γεώργιον Κουντουριώτην,κ. Δημήτριον Τσαμαδόν,κ. Γεώργιον Γκιώνην καὶ κ. Βασίλειον Μπουντούρην, πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ γενικὸς στρατηγὸς καὶ ἔφορος πάσης Ἑλλάδος καὶ Πελοποννήσου φιλογενέστατος κύριος κύριος Δημήτριος Ὑψηλάντης,καθὼς καὶ ἡ Πελοποννησιακὴ Γερουσία θέλει δώσωσι πίστιν τελείαν εἷς τὴν φωνὴν τῆς πρεσβείας τῶν.Εἷς ἔνδειξιν ἐδόθη τὴ εὐγενεία τῶν ἡ παροῦσα ἀπόλυτος ἐπιτροπικὴ εἷς τὰς χείρας τῶν. 


Ὕδρα,Ἀον ἔτος τῆς ἐλευθερίας τὴ 4 Αὐγούστου

Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας

Λάζαρος Κουντουριώτη,Σταμάτης Ν.Μπουντούρη,Ἰω.Ὀρλάνδος,Δημήτριος Κριεζής,Ἀναγνώστης Παπαμανώλης,Νικόλαος Οἰκονόμος,Γεωργης Χατζὴ Γκιώνη,Θεοδωρὴς Γκίκα,Ἀναγνώστης Οἰκονόμος,Παντελὴς Γιάννη Γκίκα,Ἀναγνώστης Γιουρδή,Νικόλας Κοκοβίλες
*Σημείωση:
Παρόμοια ἐπιστολὴ τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 1821, ὁρίζει ὡς πληρεξουσίους τους κ. Δημήτριον Τσαμαδόν,τὸν κ. Γεώργιον Γκιώνην,τὸν κ. Ἰωάννην Ὀρλάνδον καὶ τὸν κ. Μανώλην Τομπάζη (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας, Τόμος Ἕβδομος 1821,σὲλ 369)

κ)Ἀποφάσεις Ἃ΄ἢς Ἐθνοσυνελεύσεως ἓν Ἐπιδαύρω περὶ τῶν Τριῶν νήσων
Ὀργανισμὸς Πελοποννησιάκης ΓερουσίαςΠηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ἕβδομος 1821,Ἐν Πειραιεῖ 1926,σὲλ 389-397)Κεφάλαιον Τρίτον 


.....κ. Ἐπειδὴ καὶ αἳ τρεῖς νῆσοι,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν,ἔκαμον ἀμέσως καὶ ἐμμέσως λαμπρᾶς ἐκδουλεύσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα γενικῶς,μερικωτέρως δὲ καὶ ἰδιαιτέρως πρὸς τὴν Πελοπόννησον,ἡ Πελοποννησιακὴ Γερουσία ἀναλαμβάνει τὰς ἀποζημειώσεις τῶν ἄχρι τοῦδε σημνατικῶν ἐξόδων,καὶ τὰς δικαίας ἀνταμοιβὰς ἐκείνων,ὅσοι ἀποδεικτικῶς ἐξώδευσαν’μένει δὲ εἷς αὐτὴν νὰ συναγροικηθῆ μετὰ τῆς Ἐθνικῆς Βουλῆς.......Ὑπεγράφη ὁ ὀργανισμὸς ἓν ἔτει 1821 Δεκεμβρίου 27 ἓν Ἐπιδαύρω

κὰ)Δολοφονία καπετὰν Ἀντωνίου Οἰκονόμου
τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1821Πηγή:
Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Δέκατος Ἕκτος Προσθῆκαι 1708-1854,Ἐν Πειραιεῖ 1932,σὲλ 80-81)


1η Ἐπιστολὴ

Λάζαρω & Γεωργιω Κουντουριώτη,εἷς Ὕδραν


Σᾶς δίδω τὴν εἴδησιν ὅτι ἐδῶ εὑρίσκεται ὁ Λ.Κολοδήμας πρὸ πέντε ἡμερῶν φερμένος’ προσμένεται ὁ Α.Οἰκονόμου διὰ νὰ ἑνωθῆ μετὰ τοῦ Γιατράκου στράτευμα.Αὐτὰ τὰ ὀργανίζει ὁ Γ.Ἀγαλόπουλος.Λοιπὸν γράψατε κανένα σφοδρὸν γράμμα πρὸς τὸν πρίγκηπα καὶ τὴν ἐδῶ συναχθεῖσαν συνέλευσιν τῶν δεπουτάτων τῆς Πελοποννήσου διὰ νὰ γένη ἡ ἀνήκουσα παιδεία εἷς τους τρεῖς τούτους φθορεῖς τῆς πατρίδος μας χωρὶς ἀναβολὴν καιροῦ μὲ ἐπίτηδες ἄνθρωπον,πρὶν γαγγραινάρη τὸ πράγμα’τὸ δὲ γράμμα νὰ ἔλθη εἷς χείρας μας,καὶ ὅσον τάχιστα.

Τὴν 5ην Δεκεμβρίου 1821 ἓν ἌργειἸω.Ὀρλάνδος


2η Ἐπιστολὴ
Τοῖς εὐγενεστάτοις ἓν τὴ Πελοποννήσω πληρεξουσίοις πρέσβεσι τῆς νήσου Ὕδρας,ἓν Ἄργος. 


Εὐγενέστατοι ἠμῶν ἀδελφοὶ
Σᾶς πέμπομεν τὴν ἐπιστολήν,τὴν ὁποία μᾶς ζητεῖτε,διὰ τὸν Ἐκλαμπρότατον Πρίγκηπα.Αὐτὴν ἐκάμαμεν εἷς τὸ γαλλικὸν διὰ νὰ μὴν ἀναγνωσθῆ εὔκολα ἀπὸ καθένα ἂν ἤθελε παραπέση,ἀφοῦ τὴν ἐγχειρίσετε. Ἰδοὺ δὲ τὴν μετάφρασιν αὐτῆς

Ἐκλαμπρότατε


 


Μανθάνομεν ὅτι κάποιος Λάζαρος Νικολάου Δήμα ἦλθεν εἷς Ἄργος,καὶ ὅτι ὁ καπετὰν Ἀντώνιος Οἰκονόμου καὶ κάποιος Γεώργιος Ἀγαλόπουλος, ἢ προσμένονται ἢ ἤδη ἔφθασαν ὁμοίως αὐτοῦ.
Ἡ Ὑμετέρα Ἐκλαμπρότης ἴσως ἠξεύρει ὅτι οἱ τρεῖς ἄνθρωποι οὗτοι εἰσὶν ἐκεῖνοι,οἵτινες ἔφεραν τὴν ἡμετέραν πατρίδα εἷς τὸν ἔσχατον κίνδυνον τοῦ ὁλοκλήρου αὐτῆς ἀφανισμοῦ,ἓν ἡ ὥρα ἀπὸ αὐτὴν εἶχεν ἡ Ἑλλὰς τὴν μεγαλυτέραν ἀνάγκην’οἱ ἡμέτεροι ἓν Πελοποννήσω πληρεξούσιοι πρέσβεις δύνανται περὶ τούτου νὰ σᾶς πληροφορήσουν.


 


Νῦν δὲ ἡ εἴδησις τῆς αὐτῶν πλησιάσεως προξενεῖ τὸ φρικτότερον ἀποτέλεσμα μεταξὺ τῶν ἠμετέρων’ἡ ἀναρχία μέλλει ἐντὸς ὀλίγου ν’ἀναφανῆ μεταξὺ ἠμῶν’ἠμεῖς μέλλει νὰ χαθῶμεν ὅλοι,καὶ ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ μὴν λογαρίαση πλέον ὅτι ἔχει τὴν Ὕδραν,ἀνίσως καὶ ἀμέσως δὲν προφθάση τὸ πράγμα.


 


Ἠμεῖς λοιπὸν πρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα,ἴνα θελήση νὰ ἐλευθερώση ὑμᾶς αὐτούς,τὸν τόπον μας,καὶ τὴν Ἑλλάδα ὅλην ἀπὸ τὸ κακόν,τὸ ὁποῖον ἡ παρουσία μόνον τῶν εἰρημένων ἀνθρώπων πρέπει νὰ προξενήση.


Ἡ Ὑμετέρα Ἐκλαμπρότης ἠμπορεῖ νὰ συσκεφθεῖ μυστικῶς μετὰ τῶν ἡμετέρων πρέσβεων περὶ τοῦ πῶς νὰ ἐπιτευχθῆ τὸ ποθούμενον.Χωρὶς ὅμως αὐτό,ἠμεῖς λέγομεν πάλιν,ἡ Ὕδρα ἔχασε τὸ πᾶν,καὶ ἡ Ἑλλὰς ἔχασε διὰ παντὸς τὴν Ὕδραν.Οἱ ταῦτα ὑμὶν βεβαιοῦντες.Ἐκλαμπρότατε,εἰσὶ μὲ τὸ μεγαλύτερον σέβας.

 
Οἱ πρόκριτοι τῆς νήσου Ὕδρας 


Ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Βουλὴν τῆς Πελοποννήσου δὲν πέμπομεν,ἐπειδὴ ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀναφερθῆ εἷς πολλοὺς καὶ νὰ δημοσιευθῆ’ἡ εὐγένειά σας δὲ προσπαθήσατε νὰ μᾶς ἐλευθερώσετε διὰ παντὸς ἀπὸ τὴν παροῦσαν ἀνησυχίαν καὶ φόβον,μεταχειριζόμενοι ὅποιον τρόπον,καὶ πρὸς ὅποιον ἀρχηγόν,πρόκριτον ἢ ἰδιαίτερον ἄνθρωπον κρίνεται μὲ τὸ μεγαλύτερο μυστικὸν καὶ μὲ τὴν βαθυτέραν πολιτικήν,ἐπειδὴ ὁ ἐρχομὸς τῶν εἰρημένων ἀνθρώπων ἐδῶ ἀρκεῖ νὰ ἀφανίση ὅλους μας κατὰ κράτος καὶ νὰ βάλη ἄνω κάτω τὰ πάντα ἄνευ διορθώμου ἐλπίδος.Ἔρρωσθε

Ἀπὸ Ὕδραν τὴ 9 Δεκεμβρίου 1821Ὑμέτεροι συναδέλφοι
Οἱ πρόκριτοι τῆς νήσου Ὕδρας

Ἰωάννης Ὀρλάνδος
3η Ἐπιστολὴ
(Ἀρχεῖον Ὀρλάνδου)

(Σημείωση Ἀντωνίου Λιγνοῦ:Τὸ σημείωμα τοῦτο ἐστάλη μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Οἰκονόμου)

Ραβάσιον μυστικὸν

Οἱ μετὰ τοῦ κὰπ Α.Ὁ πιασθέντες νὰ ἐπιστρέψωσιν’ὁ πρώην ὅμως σύντροφος αὐτοῦ Λ.Ν.Δ κάμετε παντοιω τρόπω διὰ νὰ λάβη καὶ τὴν τύχη μετ’αὐτοῦ κοινήν,ὅτι ἄλλως ἡσυχία καὶ ἀσφάλειαν δὲν ἔχει ἡ πατρίς,τὴν ὁποίαν ἀμφότεροι ἐζητοῦν νὰ ἀναστρέψωσιν,ὡς ἔγινεν καὶ εἷς ὑμᾶς γνωστὸν


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...