hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1851.Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1851.Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ὕδρα 1851.Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἰωάννη Δαμιανοῦ

Ὕδρα 1851.
Ἐκλογὲς Ἀναπληρώσεως τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἰωάννη Δαμιανοῦ


Ἐπανεκλογὴ τοῦ ὁρισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Ἰωάννη Δαμιανοῦ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)

 

Τὴν 16ην Ἰουνίου 1851,μὲ τὴν Ὕπ.ἀριθμ.Πρωτοκόλου 4419 διαταγή,ὁ Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας προκήρυξε τὴν διενέργεια νέας ἐκλογικῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀναπληρωματικοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας εἷς τὴν θέσιν τοῦ ὁρισθέντος ὡς Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Βουλευτοῦ Ἰωάννη Δαμιανοῦ.Ὡς ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ὁρίσθηκε ἡ 22αν Ἰουνίου 1851.
 

«...Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος

Νομάρχης Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας
Πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας ὁ κ Ἰωάννης Δαμιανός,ὁρισθεῖς Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης,ἔπαυσε κατὰ τὸ ἄρθρο 64 τοῦ Συντάγματος νὰ εἶναι Βουλευτής,ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὴν ὑπ’ἀριθμ.9602 διαταγὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν,προκηρύττομεν νέαν ἐκλογὴν πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐλλείποντος Βουλευτοῦ,καὶ προσδιορίζομεν τὴν εἰκοστὴν δευτέραν τοῦ τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου ἡμέραν Παρασκευὴν πρὸς ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας.

Ἡ ψηφοφορία θέλει διαρκέσει ὀκτὼ κατὰ συνέχειαν ἡμέρας.Ἄρχεται δὲ καθ’ἑκάστην τὴν 8ην ὥραν π.μ καὶ ἐξακολουθῆ ἀδιακόπως μέχρι τῆς 5ης μ.μ διευθυσομένης ὑπὸ τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπὴ»

 
Τόπος διεξαγωγῆς τῆς ψηφοφορίας ὁρίσθηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Ἐπειδὴ δέ,κατὰ τὶς παρελθοῦσες ἐκλογικὲς διαδικασίες εἶχαν παρατηρηθεῖ περιστατικὰ βίας & νοθείας, ρητῶς ἀναφέρθη εἰς τὴν σχετικὴν διαταγὴν τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος πώς:

«...Πάσα δὲ συνάθροισις τοιαύτη θεωρῆται ὡς παράνομος καὶ λαμβάνονται ἀμέσως μέτρα παρὰ τῶν ἀρχῶν πρὸς διάλυσίν της,τὰ δὲ μέλη τῶν τοιούτων συνεδριάσεων καταγγέλονται εἰς τὸν εἰσαγγελέαν...»
 

Τὴν 21ην Ἰουνίου 1851,ἅμα τὴ προκηρύξει τῶν Ἐκλογῶν,συνετάχθη τὸ «Πρωτόκολλον ἐκλογῆς ἑνὸς Βουλευτοῦ Ὕδρας πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ Διορισθέντος Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης Βουλευτοῦ κ.Ἰωάννην  Δαμιανοῦ» ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ὕδρας.(τριάντα ὀκτὼ σελίδων). Φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Χρήστου Ἀγαλλόπουλου καθὼς καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἀναγνώστου Καλλίτσα,Γεωργίου Λ.Τσαμαδού,Γεωργίου Ἀντωνάκην («τρεμούσης τῆς χειρὸς τοῦ» ὑπέγραψε ὁ Ἀριστείδης Ἀντωνάκης),Ἀναγνώστου Καζάζη καὶ τοῦ Γραμματέως Γεωργίου Ἰωάννου Βατσαξῆ.

Ἡ κλήρωσις τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας διεξήχθη βάσει τοῦ ὑπ’ἀριθμὸν 18 ἰσχύοντος ἄρθρου τοῦ «Περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου». Τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας,ποὺ μετεῖχαν εἰς τὴν κλήρωσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,ἐνημερώθηκαν σχετικῶς μέσω τῶν ἐγγράφων τῆς 20ης Ἰουνίου 1851 (Ὕπ.ἀριθμ.Πρώτ:469,393,389,260) τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Γεωργίου Α.Καμίνην.Μιὰ ἡμέραν πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν Ἐκλογῶν,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε ἐντὸς δωματίου τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος,τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου,εἰς προπαρασκευαστικὴν συνεδρίασιν διὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ γραμματέως της.


Εἰς τὴν συγκεκριμένην θέσιν ἐξελέγη τελικῶς ὁ Γεώργιος Ἰω.Βατσαξὴς (ὁ ὁποῖος συνυπέγραψε ἐν συνέχεια τὸ προαναφερθὲν Πρωτόκολλον Ἐκλογῆς).

 «Ἐν Ὕδρα τὴν 21ην Ἰουνίου 1851

..Πρὸς τὸν κ.Γεώργιον Ἰω.Βατσαξὴν
Ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὸ ἄρθρο 18.9.2 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου ἐκλέγομεν ὑμᾶς γραμματέα τῆς ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας ἐφορευτικὴν ἐπιτροπῆς.Εἰδοποιῆσθε ὅπως παρευρεθεῖτε αὔριον ἀπὸ πρωΐας ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,διὰ νὰ ἐπιλειφθεῖτε τῶν ἐργασιῶν μας.»

 
Τὴν 22αν Ἰουνίου 1851,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ καθόρισε τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες διὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Ἐκλογῶν,ποὺ ἀφοροῦσαν κυρίως τὸν τόπον διεξαγωγῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,τὴν θέσιν τῆς κάλπης,τὸν ρόλο τῶν ἀνδρῶν τῆς Χωροφυλακῆς καὶ τῆς Ἐθνοφυλακῆς,καθὼς καὶ αὐστηρὲς ἀπαγορεύσεις διὰ τὴν παρουσία ἐνόπλων ἀνδρῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐκλογῶν.

«Σήμερον τὴν εἰκοστὴν δευτέραν Ἰουνίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ πρώτου ἔτους,ἡμέραν Παρασκευὴν ὥραν ἑβδόμην π.μ,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ συγκειμένη παρὰ τοῦ κ Χρήστου Ἀγαλλόπουλου Προέδρου,Α.Καλλίτσα, Ἀναγνώστου Καζάζη,Γ.Λ.Τσαμαδού,Γεωργίου Ἀντωνάκη καὶ τοῦ γραμματέως Γεωργίου Ἰω. Βατσαξή,μετέβη εἰς τὸ ἀπὸ τὸ ὑπ’ἀριθμ.4419 ἀπὸ 16 Ἰουνίου πρόγραμμα τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας προσδιορισθέντα τόπον τῆς ψηφοφορίας εἰς τὸν πρωτεύοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ συσκεφθεῖσα περὶ τοῦ τρόπου τῆς ψηφοφορίας ἀπεφάσισε:

α) Ἡ κάλπη νὰ τεθεῖ εἰς τὸ μέσον του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,ὅπως συνήθως ἐτίθετο ἐπὶ ἐκλογῶν διὰ νὰ δοθεῖ πλήρης δημοσιότης τῆς ἐνεργουμένης ἐκλογῆς

β) Τῶν πολιτῶν καὶ τῶν λοιπῶν ψηφοφόρων ἡ εἴσοδος νὰ ἀφεθῆ ἐλευθέρα μὲ τὴν ὑποχρέωσιν τῶν νὰ μὴν φέρωσι μεθ’αὐτῶν πανταὶ εἴδους ράβδους καὶ ὄπλα,ὡς πρὸς τοῦτο θέλωσι ἐπιτηρῆ οἱ εἰς τὰς πύλας καὶ παρὰ τὴν κάλπην καταταχθησόμενοι χωροφύλακες.Οἱ δὲ λοιποὶ ἐθνοφύλακες ὑπὸ τὰς ὁδηγίας ὄντες τοῦ ὑπομοιράρχου νὰ ἐπαγρυπνῶσιν εἰς τὴν κοινὴν ἀσφάλειαν,εἰρήνην καὶ τάξιν τῶν πολιτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως διατεταγμένα,μὴ ἀνηκούσης εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς κάλπης τῆς διαθέσεως τὴν ἐκτός του τόπου τῆς ψηφοφορίας δυνάμεως ταύτης.Εἰς δὲ τοὺς Ἐθνοφύλακας τούτους νὰ μὴν ἐπιτραπῆ ἡ ἔνοπλος εἴσοδος εἰς τὸν Ναὸν πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς ἐπηρεασμοῦ τῆς ψηφοφορίας.Κατὰ συνέπειαν ὄθεων τῶν ἀποφασισθέντων ἐξεδόθη τὸ ἑξῆς ἔγγραφον πρὸς τὸν ὑπομοίραρχον.»

 
Ἐπακολούθησε δέ,ἐπιστολὴ μὲ τὸν χαρακτήρα τοῦ κατεπείγοντος «...Ἡ διαταγὴ σᾶς αὐτὴ παρακαλοῦμεν νὰ ἐπιταχυνθῆ...») τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ὕδρας πρὸς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας μὲ τὴν ὁποία ἐζητῆτο ἡ συνδρομὴ τοῦ διὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας.
 
«..Παρακαλεῖσθε κ.Ὑπομοίραρχε νὰ διατάξητε τὴν ἐνταύθα σταθμεύουσαν χωροφυλακὴν νὰ τοποθετηθῆ παρὰ τὴν πύλην καὶ ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου..»

  

Πρόγραμμα ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 22ας Ἰουνίου 1851

 
«Ἡ ἐφορευτική της ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐπιτροπὴ

Πρὸς ἅπαντές τους κατοίκους Ὕδρας
Συμπολίτες
Ἀρχομένης σήμερον τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ κ Ἰωάννην Κ.Δαμιανοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης καὶ παύσαντος κατὰ τὸ ἄρθρον 64 τοῦ Συντάγματός του νὰ εἶναι Βουλευτής,σπεύδομεν νὰ διακηρύξωμεν πρὸς φωτισμὸν καὶ γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἐλήφθησαν παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης τὰ ἀνάλογα καὶ κατάλληλα μέτρα χορηγοῦντα ἀφ’ἑνὸς πλήρη δημοσιότητα τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀμεροληψία περὶ τῆς ἐνέργειαν αὐτῆς,καὶ ἀφ’ἑτέρου ἐλευθέραν τὴν εἴσοδον καὶ ἔξοδον εἰς τὸν Ναὸν τῆς ψηφοφορίας εἰς πάντα βουλόμενους νὰ εἰσέλθουν πολίτες πρὸς ψηφοφορίαν,καὶ πρὸς ἐπιτήρησιν ἐπὶ τῶν ... πράξεων.

Τοῦτο δὲ τοῦ κ.Ὑπομοιράρχου συνεννοήθημεν ἀρκούντως περὶ παρεμποδίσεως πάσης οἱονδήποτε εἴδους παραβιάσεως τῆς ψηφοφορίας λαβόντες τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομικὴν ἀρχὴν πρὸς διατήρηση τῆς  κοινῆς τῶν ... εἰρήνης, τάξεως καὶ ἀσφάλεια τῶν κατοίκων.Εἰς ὑμᾶς δ’ἐναπόκειτε νὰ ἀναδείξετε Βουλευτὴν ἄξιόν της ἐμπιστοσύνης ὑμῶν καὶ ἱκανὸν νὰ συντρέξη τὴν Κυβέρνησιν τῆς Α.Μ διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ ὑλικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Ἔθνους.»

 
Ἐν συνέχεια,ὁ Δημαρχεύων Πάρεδρος Ὕδρας Γεώργιος Α.Καμίνης,παρουσία τῶν ἀνδρῶν τῆς χωροφυλακῆς,παρέδωσε εἰς τὴν Ἐφορευτικὴν Ἐπιτροπὴν Ὕδρας,τὸν Ἐκλογικὸν κατάλογον τῆς Βουλευτικῆς Ἐκλογῆς καθὼς καὶ τὴν κάλπη.

Ἡ κάλπη ἐλέγχθηκε διὰ τὸ ἀδιάβλητόν της ἐκλογικῆς διαδικασίας παρουσία μάλιστα τῶν παρευρισκομένων ψηφοφόρων-πολιτῶν Θεοφάνη Βώκου, Ἰωάννη Δράκου καὶ Μιχαὴλ Νεουδάκη.Διαπιστώθηκε πὼς ἔφερε τὶς νόμιμες σφραγίδες τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος & Κορινθίας εἰς ὅλες τὶς πλευρές της).

Μετὰ τὸν ἐλέγχο τῆς κάλπης, ἀπεσφραγίστηκε ἡ ὀπή της καὶ ὑπεγράφη τὸ σχετικὸ πρακτικὸν ἀποσφραγίσεως ἀπὸ τὸν Δημαρχεύοντα Πάρεδρο Ὕδρας Γεώργιον Α.Καμίνην,ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐκλογικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους πολίτες.

Κατόπιν ἤρξατο ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία.Εἰς τὰ (Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46 Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας)) δὲν συμπεριλαμβάνεται ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων, βάσει τοῦ ὁποίου διεξήχθησαν οἱ ἐκλογὲς τοῦ ἔτους 1851.Εἰς τὰ ἡμερήσια πρακτικὰ τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας ἔχουν καταγραφεῖ ὀνόματα ψηφοφόρων,οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν συμμετάσχει εἰς τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία τῶν ἐκλογῶν τῶν ἐτῶν 1844-1846.

Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας,τὴν 22αν Ἰουνίου 1851,ἐψήφισαν ἐν συνόλω διακόσιοι πενήντα δύο ψηφοφόροι :

 

1.Κυριάκος Σερφιώτης,2.Παντελὴς Μπροῦσκος,3.Βασίλης Ζιάκας,4.Δημήτρης Σερφιώτης,5.Δημήτρης Λ.Τσαμαδός,6.Μιχαὴλ Νεουδάκης,7.Δημήτρης Ν.Μουζας,8. Δημήτρης Μιχαλαρέας,9.Γεώργιος Τσιγκαράκης,10.Ἰωάννης Γκενεράλης,11.Μανόλης Ἰω.Κριεζής,12.Λάζαρος Π.Πετροπετσιώτης, 13.Νικόλας Πετροπουλος,14.Ἰωάννης Καρδινόπουλος;;,15.Ἀθανάσιος Πανάγου,16.Δημήτρης Κουλάτσης,17.Ἀνδρέας Βαρκιζής,18.Νικόλας Μπαλής,19.Λάζαρος Πινότσης,20.Μιχάλης Ραφελιᾶς Καλαφάτης,21.Νικόλας Π.Τζουμπανᾶς,22.Παναγιώτης Π.Γκίκας,23.Ἀχιλλεὺς Πρωτόπαπας, 24.Ἀνάργυρος Τραμουντάνας,25.Δημήτρης Τσιρτσίκος,26.Ἰωάννης Χ’Κωνσταντίθης,27.Δαμιανὸς Κουτουλουμᾶς,28.Νικολὴς Δελόπουλος,29.Δημήτρης Βαρκιζής,30.Ἀνάργυρος Βαρκιζής,31.Νικόλας Μουντζούρης,32.Θεόδωρος Μπούφης, 33.Λάκος Κανέλλου,34.Κωνσταντῖνος Πιτσᾶς,35.Ἰωάννης Παύγουζας,36.Ἐλευθέρης Κάβουρας,37.Φραντζέσκος Ζερμπίνος,38.Μιχαὴλ Κουλούρας,39.Διονύσιος Δημητρακόπουλος,40.Ἀναγνώστης Μπαρμπαρής,41.Σταμάτης Δελιμάνης,42.Δημήτρης Λαζαρίμος, 43.Ἀναγνώστης Ἰωαννίδης,44.Ἀναστάσιος Μπούζας,45.Ἀνδρίκος Ρογκόπουλος,46.Γεώργιος Ζίμερας,47.Ἀλεξανδρὴς Πολίτης,48.Δήμας Λαλεχός, 49.Γεώργιος Τσιριγότης,50.Δήμας Εὐαγγελίθης, 51.Γεώργιος Φαντόπουλος,52. Φραντζέσκος Τσαλίκης,53.Ἠλίας Δήμ.Φουσέκης,54.Δήμας Βέκιος, 55.Θεοφάνης Βῶκος,56.Γκίωνης Τσέπης,57.Νικόλας Βατικιώτης,58.Γεώργιος Ἄθ.Κριεζής, 59.Ἰωάννης Τζίτζας,60.Ρήγας Ραγκόπουλος,61.Κυριάκος Κατσιπούλας,62.Κυριάκος Ματαρατζής, 63.Νικόλας Μπαρμπαρής,64.Ἰωάννης Δεντεψίθης,65.Ἰωάννης Θεοδωράκης,66.Κυριάκος Ζόμορας, 67.Μιχαὴλ Χατζηνικόλας,68.Ἀντώνιος Τράκας, 69.Δημήτριος Κιοσσές,70.Θεόδωρος Γκίκα, 71.Μανόλης Α.Γιουρδής,72.Κυριάκος Παξινός,73.Δήμας Βούλγαρης,74.Χρῆστος Μωραΐτης, 75.Μανόλης Ἰω.Τρόκας, 76.Δημήτρης Μοῦρτος,77.Σταῦρος Βρέτας,78.Ἰωάννης Σωτήρου, 79.Δημήτριος Βασιλείου Καλαφάτης,80.Νικόλας Ἀντωνάκης,81.Νικόλας Γ.Ἀντωνίου,82.Σταμάτης Καλμούκης,83.Ἀνας.Λακκούτσης,84.Ἰωάννης Φαντόπουλος,85.Λάζαρος Ἰω.Χίος, 86.Δημήτριος Μπίκος,87.Ἀθανάσιος Τέτσης,88.Ἀναγνώστης Τέτσης,89.Ἠλίκας Τζαμπέτρου,90.Τριαντάφυλλος Καραγιαννόπουλος,91.Ἀντώνιος Λυμπέρης, 92.Μιχαλάκης Μπουντούρης,93.Στέφανης Τσούβαλης, 94.Γεωργάκης Ντοῦσκος, 95.Δημήτρης Κωνσταντῖνος;;,96.Κωνσταντῖνος Μπιρσιμιντζής,97.Πιέρος Βουρλάκος,98.Ἀθανάσιος Πρ...κή (Δυσανάγνωστον),99.Δημήτρης Καρίντζης,100.Γεώργιος Ν.Σαρρής, 101.Ἰωάννης Μεθενίτης,102.Ἀντώνης Μαμάσης,103.Ἀντώνης Καθίκουρης,104.Ἀθανάσιος Μαγκλάρας,105.Ἀντώνιος Μπερτζοβόπουλος, 106.Τριαντάφυλλος Γεωργίου, 107.Ἰωάννης Παντελέσκος,108.Ἀνδρέας Στίπας,109.Χριστόδουλος Ἀναργύρου, 110.Ἰωάννης Μονάς,111.Θεόδωρος Ποῦλος,112.Ἰωάννης Δ.Μωραΐτης,113.Δημήτριος Κοντοπιθάρης,114.Νικόλας Κανέλλος,115.Χατζὴ Μιχάλης Φρουδάκης,116.Ἀναστάσιος Βέτιμης,117.Κωνσταντῖνος Ἰω.Κωνσταντίθη,118.Δημήτριος Β.Λαουτάρης,119.Ἀντώνιος Σκλίας,120.Παναγιώτης Κούκιος,121.Δημήτρης Ζογκώτης, 122.Ἀναστάσιος Κουκουδάκης, 123.(Δυσανάγνωστον),124.Σταμάτιος Καρίντζης, 125.Ἰωάννης Καράβελας;;;, 126.Χριστόδουλος ..(Δυσανάγνωστον),127.Δημήτριος Τσόβερ..(Δυσανάγνωστον), 128.Γεώργιος ..(Δυσανάγνωστον),129.Δημήτρης Μπαρούς;,130.Κοσμᾶς Ἰω.Κριεζής, 131.Γεώργιος Κ.Ντρούγκα,132.Μανόλης Κατραμάδος,133.Ἰωάννης Στίπας, 134.Σταμάτης Ἰω.Καλαφάτης,135.Δημήτριος Χ’Ἀγγέλου,136.Γκίκας Δοντάς, 137.Ἀναστάσιος Φουντούλης,138.Κωνσταντῖνος Μουντζούρας,139.Φραντζέσκος Ματαραντζής, 140.Δημήτριος Τουραμάνης,141.Ἀναγνώστης Τήνιος,142.Ἰωάννης Κατσομάνης;;, 143.Μιχαὴλ Κιοσσές,144.Ἀντώνιος Μακρυλέγκας,145.Κωνσταντῖνος Κανέλλος, 146.Σταμάτιος Ἰω.Τζίτζας,147.Κυριάκος Κ.Ποριώτης,148.Ἀλεξανδρὴς Τσέπης,149.Παῦλος Σέρος,150.Δημήτριος Βαλσάμης,151.Ἰωάννης Γκοτζογιάννης, 152.Ἠλίας Κολεμπέσης,153.Μανόλης Δ.Λαζαρίμος,154.Νικόλας Τρόκας, 155.Ἀναστάσης Μεθενίτης,156.Ἀντώνιος Γκίκα Καραντώνης,157.Ἀνδρέας Μάνθος, 158.Κωνσταντῖνος Μαγκουράκης,159.Παναγιώτης Ἀλμιράντες,160.Παντελὴς Σορόκος,161.Σταμάτης Φαναριώτης,162.Νικόλας Οὔγκρας,163.Ἰωάννης Γκ.Βιεννᾶς,164.Γκίκας Δ.Ρούσσης, 165.Ραφελιᾶς Ι.Κιούσσης,166.Ἀριστείδης Θ.Ἀντωνάκης,167.Μανόλης Φαμελιάρης, 168.Ἀντώνιος (Δυσανάγνωστον), 169.Ἰωάννης Γκίκα,170.Ἀντώνιος Τζιέρης, 171.Νικόλαος Φαμελιάρης,172.Δημήτριος Βίλας;,1 73.Γεώργιος Τσολάκης, 174.Μιχαὴλ Δ.Βολιώτης,175.Ἰωάννης Ἄντ. Καλιμνιώτης,176.Βασίλειος Μπούχλας,177.Δημήτριος Καράς,178.Κωνσταντῖνος Καρογιάννης,179.Ἰωάννης Α.Μπάθας, 180.Ἰωάννης Τριανταφύλλου,181.Παναγιώτης Ἀντωνίου,182.Ἰωάννης Συκιᾶς, 183.Μιχαὴλ Θεριακόπουλος,184.Σταῦρος Ταρτσαλής, 185.Παναγιώτης Α.Μπάθας, 186.Ἀντώνιος Χαλικιόπουλος, 187.Γεώργιος Στεφανόπουλος,188.Θεόδωρος Κλήμης,189.Σταῦρος Καλογήρου,190.Ἰωάννης Τζώρτζη,191.Νικόλαος Δημητρόπουλος,192.Πέτρος Μπούμης,193.Ἀλέξανδρος Μπούμης,1 94.Νικόλαος Δημητριάδης,195.Νικόλαος (Δυσανάγνωστον), 196.Ἀναστάσιος Μεθενίτης, 197.Παναγιώτης Γ Φαντόπουλος,198.Ἰωάννης Παντελῆ Γεννίτης,199.Δημήτριος Γ.Γαλιῶτος,200. Γεωργάκης Ἔλ.Κοντοπιθάρης,201. Παναγιώτης Στεφανόπουλος,202.Γεώργιος Στρουμπούλης, 203.Ἰωάννης Ρομπότσης, 204.Δημήτρης Ν.Ποτήρη;;,205.Ἀποστόλης Ριζόπουλος,206.Κωνσταντῖνος Ἠλία, 207.Κωνσταντῖνος Μανοῦσος,208.Κωνσταντῖνος Καριστινός,209.Χρῆστος Γκούρας,210.Ἰωάννης Δημητρίου,211.Γεωργάκης Ἰω. Μέ...γιάννης,212.Ἰωάννης Ν.Καρρά, 213.Σπύριος Ἰω.Κιούσης,214.Νικόλαος Γ.Μπούχλας,215.Νικόλας Γ.Χαραμής,216.Γεώργιος Δ.Τσάπελης,217.Δημήτρης Ρετούλας,218.Κωνσταντῖνος Παυλής;;,219.Γεώργιος Χαραμής, 220.Ἰωάννης Παναγιωτάκης,221.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,222.Ἰωάννης Σταύρου,223.Δημήτρης Βάρκας,224.Γεώργιος Κάβουρας,225.Πάνος Κουκουλίνης,226.Ἐλευθέριος Ἰω.Βόγκλης,227.Ἰωάννης Λαφιώτης,228.Παναγιώτης Μπουλούμπασης,229.Ἀνδρέας Σαχτούρης,230.Νικόλας Δ.Τσόπρη, 231.Δήμας Γ.Κοτταρά,232.Ἠλίας Γιαννόπουλος,233.Ἰωάννης Μεθενίτης, 234.Ἰωάννης Φιλίππου,235.Ἀντώνης Νικολάου Ρετούβας;;,236.Δημήτριος Ἰω.Τζή..(Δυσανάγνωστον), 237.Ἀναστάσιος Ροῦσος,238.Δήμας Καλέκας,239.Δημήτριος Μαρίνης,240.Ἀναστάσιος Ὀρλόφ, 241.Κωνσταντῖνος (Δυσανάγνωστον),242. Μιχαλάκης Μαμαλίκας,243.Νικόλας Κοκκίνης, 244.Ἀντώνης Μάνος,245.Γεώργιος Α.Καμίνης, 246. Ἀναγνώστης Καλίτσας,247.Μανόλης Παππὰ Χριστοδούλου,248.Ἀναγνώστης Καζάζης,249.Χρῆστος Ἀγαλόπουλος,250.Δημήτριος Δρένιας, 251.Γεώργιος Ἀντωνάκης,252.Γεώργιος Λ.Τσαμαδός.

Τὴν ὥραν 5μ.μ,ἀποπερατώθηκε ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Γεωργίου Α.Καμίνη καὶ τοῦ παρισταμένου πολίτου Θεοφάνη Βώκου,τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς προχώρησαν εἰς τὴν σφράγισιν τῆς κάλπης,συνέταξαν τὸ σχετικὸ πρακτικόν της ψηφοφορικῆς διαδικασίας καὶ παρέδωσαν τὴν κάλπην εἰς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας πρὸς φύλαξιν.Ἡ κάλπη, μεταφέρθη παρὰ τοῦ Ὑπομοιράρχου,εἰς τὸ σκευοφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.

Τὴν 23ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Σάββατο,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 253).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς τριακόσιοι πενήντα πέντε ψηφοφόροι.

«....Μετέβησαν (τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς) εἰς τὸν τόπον τῆς ψηφοφορίας τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου,προσαχθήσης τῆς κάλπης ὑπὸ τοῦ Ὑπομοιράρχου καὶ τῶν πρακτικῶν,παρατηρήθησαν οἱ σφραγίδες αὐτῆς ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας καὶ τοῦ Ὑπαλλήλου τοῦ Ἐπάρχου κ.Ἀντωνίου Μᾶνου,ὅτι ἤσαν ἄβλητοι.Ἐγένετο ὅθεν ἡ ἀποσφράγισις τῆς ὀπῆς καὶ ἤρξατο ἡ ψηφοφορία καταγραφομένην τῶν ὀνομάτων τῶν ψηφοφόρων εἰς τὸ πρωτόκολλον...»

Κατὰ τὴν δεύτερην ἡμέραν τῆς ψηφοφορίας ἐψήφισαν:

 

253.Νικόλαος Σαχίνης,254.Σάββας Ἀνδρέου,255.Δημήτριος Μαυροπαίδης,256. Δέντες Λαλεχός, 257.Ἀναγνώστης Γιαννικές,258.Κωνσταντὴς Ν.Λεμπέσης,259.Νικόλας Τζανουδάκης, 260.Χριστόδουλος Τζεβελέκης,261.Ἀλεξανδρὴς Κάπας,262.Γεώργιος Ι.Κριεζής,263.Κοσμᾶς Πέτρου, 264.Ἰωάννης Μαυρομάτης,265.Ἰωάννης Καστριώτης, 266.Ἐλευθέριος Ἰω.Κριεζής,267.Ἰωάννης Κανελλάκης,268.Κωνσταντῖνος Δ.Βώκου, 269.Ἰωάννης Θηβαῖος,270.Ἰωάννης Δ.Κοκκίνης, 271.Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, 272.Σταμάτης Καρρᾶς,273.Δημήτριος Κοκκονέζης,274.Θεοδόσιος Φρεσκαλάκης, 275.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,276.Νικόλας Σαραντινούδης;,277.Ἐμμανουὴλ Κουκουδάκης,278.Ἀνδρέας Παρίσσης,279.Λ.Παντολέου,280. Ἰωάννης Πανταλέσκος, 281.Δημήτριος Ζερμπίνος,282.Παντελὴς Σόρας,283.Ἰωάννης Βατικιώτης, 284.Παναγιώτης Ἀνας.Περεντέσης, 285.Ἀντώνιος Γιαννίτζης,286.Ἰωάννης Καλογήρου, 287.Δημήτριος Κ.Κατσιπούλας,288.Ἰωάννης Α.Κουτουλουμᾶς,289.Ἰωάννης Μακρυμούρας,290.Ἀνδρέας Γιαραναδάκης;;,291.Ἰωάννης Α.Βώκου,292.Κωνσταντῖνος Δ.Μακρογκιέρης;;,293.Ἰωάννης Τσοτσοβιέννας,294.Θεοδόσιος Τσιτσινάκης, 295.Ἀναστάσιος Ἄθ.Καλή,296.Ἀνδρέας Ἀνδρέου,297.Γιακουμάκης Α.Ζαντώνου;;, 298.Εὐαγγέλης Φρούτας,299.Κωνσταντῖνος Ἀμοργιαννός,300.Ἀντώνιος Κουφογιάννης, 301.Κωνσταντῖνος Ἀναρ.Παύλου,302.Γεώργιος Ἀγγέλου,303.Δαμιανὸς Δοκαΐτης, 304.Ἰωάννης Α.Οἰκονόμου,305.Θεόφιλος Ρήγα,306.Ἰωάννης Ἀνδρέου,307.Ἀντώνιος Ι.Γκέλης,308.Τζανέτος Βαρνάκου,309....λιάνος Κάρ..ἀλένιος..(Δυσανάγνωστον), 310.Γεώργιος Ἰω.Φωκά,311.Ἀναστάσιος Κ.Μπρούσκου,312.Ἀναστάσιος Σπαχής, 313.Δημήτριος Τσάπελης,314.Ἐμμανουὴλ Μπαλλής, 315.Γεώργιος Φ.Βούλγαρης, 316.Δημήτριος Παρίσσης,317.Ἰωάννης Ἐργαστηριάρης,318.Δημήτριος Πλατσούκας, 319.Δημήτριος Ἰω. Τσιρτσίκου,320.Σταμάτης Κοκοβίλας,321.Δημήτριος Μπούμης, 322.Μιχαὴλ Χ.Μιχάλη,323.Σταῦρος Εὐαγγελίδης,324.Γεώργιος Ποριώτου, 325.Κυριάκος Κ.Τρατάρη,326.Δημήτριος Μόσχου,327.Ἀντώνιος Ρεντετάγκου, 328.Μάνος Μιχαλόπουλος,329.Πέτρος Εὐαγγελίδη,330.Παντελὴς Πρωτοπαππας, 331.Γκίκας Μανόλης,332.Δημήτριος Γεωργίου, 333.Δημήτριος Λαζαρίμος, 334.Φραντζέσκος Καλαφάτης,335.Δημήτριος Πολίτης,336.Σπήλιος Μαστρογιάννης, 337.Παναγιώτης Ἄθ. Κοντοπιθάρη,338.Δημήτριος Ἰω.Παπουτσή,339.Ζαφύρης Παρασκευᾶς,340.Θεόδωρος Θ.Κότης,341.Σταμάτης Καρνέτζης,342.Παντελὴς Χ.Μωραΐτου, 343.Κωνσταντῖνος Μαύρου,345.Γκίκας Ἰω.Λαζάρου,346.Ἰωάννης Δ.Δράκου,347.Κωνσταντῖνος Θεριακόπουλος,348.Ἰωάννης Ἀναγιάννης,349.Ἰωάννης Δ.Λατίνος;,350.Θεόδωρος Θ.Θεοδωρίκας, 351.Θεοχάρης Θεοδωρίκας,352.Ἀνδρέας Θ.Φιλιπάγκου,353.Ἀνδρέας Πάπ.Ἀντωνίου,354.Χατζὴ Παναγιώτης,355.Βασίλειος Γεωργαντόπουλος.

Τὴν 24ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Κυριακήν,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 356).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς πεντακόσιοι ἑβδομήντα ἔξι ψηφοφόροι:

356.Ἀντώνιος Φιλίππου,357.Ἰωάννης Παπαγιαννόπουλος,358.Ἀνδρέας Μαστρογεώργης,359.Παναγιώτης Κοκορόγιαννης,360.Ἀναγνώστης Ἀγγελέτος, 361.Νικόλαος Γιάπαππας,362.Χρῆστος Κόκκος,363.Λάζαρος Καλκούνης, 364.Χαράλαμπος Θ.Μακρής,365.Σπύρος Γρίβα,366.Γεώργιος Παξινός,367.Γεώργιος Ρούσσης,368.Νικόλας Γεωργίου Καλαφάτης,369.Ἰωάννης Χελιώτης,370.Ἰωάννης Καλογήρου,371.Ἐμμανουὴλ Φράγκος,372.Ἰωάννης Γκάφας;;,373.Μιχαὴλ Σκουμπάφης,374.Λουκᾶς Γεωργίου,375.Ἀναγνώστης Γκουμούλας,376.Ἰωάννης Γκιώνης,377.Ἰωάννης Γεωργουδάκης,378.Μάρκος Σανταμούρης,379.Παντελὴς Κανέλλου,380.Νικόλαος Θ.Ρούσσης, 381.Νικόλας Κυδωνάκης;;,382.Γεώργιος Θεοδωρίκα,383.Ἰωάννης Γ.Κριεζής,384.Ἀθανάσιος Δ.Ἀγγέλου,385.Ἀθανάσιος Ζογκός, 386.Ἀντώνιος Τσίπης,387.Νικόλαος Τροπολιτσιώτης, 388.Παναγιώτης Ἀλεξανδρή, 389.Δημήτριος Πολίτης,390.Γεώργιος Βούλγαρης,391.Παναγιώτης Χριστάκης,392.Δημήτριος Κοκκαλιάρης,393.Παναγῆς Κρίνας;;,394.Κωνσταντῖνος Γουναράς, 395.Ἀποστόλης Χασότης,396.Ἰωάννης Λάβας,397.Κωνσταντῖνος Τσίρμπης,398.Πέτρος Σκουμπάφης, 399.Γεώργιος Γιάπαππας,400.Πέτρος Ψαράς,401.Νικόλας Κωνσταντίθης, 402.Ἀγγέλης Λαγός, 403.Κωνσταντῖνος Ἀντωνάκης,404.Νικόλας Δ.Βολιώτης, 405.Ἐμμανουὴλ Κωνσταντουλάκης, 406.Ἀναγνώστης Ζουρβιάδης,407.Λιονὴς .... Τουλάκης;,408.Ἰωάννης Κουφογιάννης,409.Ἀναγνώστης Καραγεωργόπουλος, 410.Ἀναγνώστης Παπλωματάς,411.Σάββας Ἐλευθερίου,412.Ἀντώνης Γκαρμπής, 413.Κωνσταντῖνος Κωνσταντουλάκης,414.Παναγιώτης Παππαδόπουλος, 415.Δημήτριος Λεϊμονής,       416.Δημήτριος Χριστάκης,417.Δημήτριος Σκλιᾶς, 418.Σταμάτης Μιχαήλ,419.Ἰωάννης Κουβαράκης, 420.Ἀντώνιος Δραπανιώτης, 421.Νικόλας Κοτομάτης,422.Ἰωάννης Καλούδης,423.Νικόλας Ἀρτίνης,424.Δημήτριος Λιγνός,425.Ἀναστάσιος Λ.Κάβουρα,426.Ἀντώνιος Βώκου,427.Γεώργιος Ἐλευθερίου,428.Ἀναστάσιος Θεοδωράκης,429.Ἐλευθέριος Ν.Ἐλευθερίου,430.Γεώργιος Σακτούρης,    431.Παναγιώτης Ἀντωνίου,432.Γεώργιος Τσάνος, 433.Σπύρος Κοκορόγιαννης,434.Νικόλας Γεωργαντᾶς,435.Ἰωάννης Ἄθ.Μωραΐτης,436.Δημήτριος Ι.Βατικιώτου,437.Ἰωάννης Μητρόκας, 438.Νικόλας Ραφελιᾶς,439.Δημήτριος Γκρικίνος;; Καλαφάτης,440.Χρίστος Στρατή,441.Μανόλης Πριμηκήρης,442.Θεόδωρος Βασιλάκος,443.Νικόλαος Πιταρᾶς,444.Νικόλας Κλόκας,445.Ἀνάργυρος Κωνσταντίνου,446.Κυριάκος Γκορογιάννης,447.Νικόλας Ντόνης,448.Γεώργιος Καλιά,449.Σταῦρος Κολμπιστάρδας,450.Γεώργιος Κ.Κυριαζής,451.Δημήτριος Κουλούρης,452.Θεόδωρος Λαζάρου, 453.Ἠλίας Τσιρτσίκος,454.Νικόλαος Τσιρτσίκος,455.Χρῆστος Σκαπέτσος, 456.Ἰωάννης Καλαματιανάκης,457.Κωνσταντῖνος Κυριαζής,458.Δημήτριος Ράβδας, 459.Ἀναγνώστης Σισμανόπουλος,460.Ἀθανάσιος Ἐμμανουήλ,461.Μιχαὴλ Ἀγριανίτης, 462.Ἀνάργυρος Μαμάσης, 463.Ἀγγέλης Ἡλιοπουλος,464.Γεώργιος Α.Τσιρτσίκος, 465.Δημήτριος Γ.Ἀντώνης,466.Δημήτριος Μπαρμπαρής,467.Ἰωάννης Διαμαντής, 468.Θεόδωρος Δ.Χριστάκης,469.Ἀναστάσης Μαστρο Βασιλείου,470.Γκίκας Κασναμπᾶς,471.Νικόλαος Ι.Βατικιώτου,472.Κυριάκος Φαμελιάρης, 473.Μιχαὴλ Καλαποδᾶς,474.Δήμας Ζίμπυλας,475.Γρηγόριος Παππαδάκης,476.Ἰωάννης Παππαδόπουλος,477.Χρῆστος Μπούζας,478.Θεοδώσιος Ἰ Φλώρη,479.Ἀναστάσιος Μπαναργιώτης, 480.Κωνσταντῖνος Λ Κουτσουρίδας,481.Θεόδωρος Σουρέλης, 482.Κωνσταντῖνος Δ.Σχινᾶς, 483.Ἀναστάσιος Σουρέλης,484.Ἰωάννης Μάρκου, 485.Σταῦρος Σπαραγκούλης,486.Γεώργιος Φιλιπάγκου,487.Νικόλας Παύλου, 488.Γεώργιος Λουβής,489.Ἰωάννης Χιώτης,490.Μιχαὴλ Λαγός, 491.Σταῦρος Ράβδας, 492.Σωτῆρος Βασιλείου,493.Δημήτριος Πινότσης,494.Φραντζέσκος Ἀναστ.Κάβουρας, 495.Νικόλας Α ...ἀπης,496.Ἰωάννης Λικογιάννης,497.Διονύσιος Μαοῦτσος, 498.Ἀγγέλης Α.Κρητικοῦ,499.Γεώργιος Μαοῦτσος,500.Ἀντώνιος Κοτομάτης, 501.Ἰωάννης Κοτομάτης,502.Ραφελιᾶς Χρίστου,503.Ἀντώνιος Μπογδάνος, 504.Ἰωάννης Κ.Δράνια,505.Λάζαρος Α.Κοκκίνης,506.Δημήτριος Μ.Καλαποδᾶς, 507.Κωνσταντῖνος Γρίβας,508.Κωνσταντῖνος Καλαφάτης,509.Νικόλαος Ντρίβας, 510.Λάζαρος Κ.Βιέννας,511.Ἀλέξης Στ.Ἀλέξη,512.Χρῆστος Ἁγιοπετρίτη,513.Σταμάτης Λαλεγεώργας,514.Δημήτριος Α.Πριμηκήρης,515.Γεώργιος Καπλάνης, 516.Νικόλας Μπουρέκης,517.Χατζὴ Μπαμποῦσκος,518.Νικόλας Δ.Σκλιᾶς,519.Μανόλης Μουζιᾶς, 520.Γεώργιος Ἐργαστηριάρης,521.Ἰωάννης Τσιτσινάκης,522.Παντελὴς Κουσαντιανός, 523.Νικόλαος Ρήγας,524.Κωνσταντῖνος Λιμνιός,525.Σπύρος Κορμός,526.Σταμάτης Πιτάρας,527.Θεόδωρος Ρεντετάγκος,528.Ἀνάργυρος Χελιώτης,529.Παναγιώτης Ποῦλος,530.Τάσσος Λαφιώτης, 531.Φραντζέσκος Βούλγαρης,532.Γεώργιος Ν.Βόμπα(οὔ);;,533.Δημήτριος Πετροπετσιώτου, 534.Γεώργιος Κούκιος,535.Ἰωάννης Καλογιάννης,536.Γεώργιος Ἀποστόλου,537.Σταῦρος Μόκρας,538.Νικόλαος Μπαρμπερόπουλος,539.Μανόλης Α.Μιαούλης,540.Ἰωάννης Χ.Ποριώτου, 541.Ἀντώνιος Μπούμης,542.Μιχαὴλ Θ.Δασκαλάκης,543.Γεώργιος Ι.Κουβαράκης,544.Δημήτριος Μπαΐρης,545.Δημήτριος Ραφαήλ,546.Γεώργιος Καραγεωργόπουλος,547.Διονύσιος Λαζαρίμος, 548.Ραφελιᾶς Χ.Κωνσταντίθης,549.Κωνσταντῖνος Κυριαζής,550.Νικόλας Θ.Ποδότας;;,551.Νικόλας Σάγας,552.Στέργιος Ἰω.Κανούδης,553.Θεόδωρος Καριστινός,554.Νικόλαος Νεουδάκης, 555..Ἰωάννης ..(Δυσανάγνωστον),556.Ἀντώνιος Ἐλευθερίου,557.Γκίκας Καρογιάννης,558.Γεώργιος Λαζάρου,559.Βασίλειος Ἰω.Τρατολάτη;;,560.Δημήτριος Γκούμας,561.Μιχαὴλ Τζουρντός, 562.Γεώργιος Μωραΐτου,563.Ἰωάννης Νομικοῦ,564.Δημήτριος Μπασκενής;;,565.Ἀνδρέας Κ.Πετροπετσιώτου,566.Ἰωάννης Κωνσταντουλάκης,567.Ἰωάννης Ρετέκος, 568.Κυριάκος Μούζιας, 569.Γεώργιος Δ.Κοκκόνης,570.Κωνσταντῖνος Δ.Κόκου, 571.Νικόλαος Τραπάννες;;,572.Μιχάλης ..(Δυσανάγνωστον),573.Δημήτριος Δεντεθάτης,574.Πέτρος Πετράκης,575.Γεώργιος Σιδέρης,576.Γεώργιος Μοσχονᾶς

 
Τὴν 25ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Δευτέρα,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τέταρτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 577).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι σαράντα  ἔξι ψηφοφόροι:

 577.Γεώργιος Κοταρᾶς,578.Ἰωάννης Μαδαρου,579.Σταῦρος Γούλας,580.Ἀθανάσιος Κοκκαλιάρης, 581.Δημήτριος Μπέλκας,582.Δημήτρης Τσαλίκης,583.Λάζαρος Α.Γιουρδής,584.Θεοδόσιος Νικολάου,585.Παντελὴς Σκλάβος,586.Ἀντώνης Δημαμᾶς, 587.Ἀναστάσης Ζαραφονίτης,588.Κυριάκος Π’Σακελλαρίου,589.Ἀναστάσιος Ζογκός, 590.Ἐλευθέριος Μ.Μάτσης,591.Ἀντώνιος Λ.Νέγκας, 592.Μανόλης Παύγοζας, 593.Ἰωάννης Παρίσσης,594.Βασίλης Κολμανιάτης,595.Νικόλαος Πετροπετσιώτης,596.Νικόλαος ..(Δυσανάγνωστον),,597.Χρῆστος Παῦλος,598.Νικόλαος Ψιμιλόπουλος, 599.Ἰωάννης Γ.Ρήγας;;,600.Ἀντώνης Μπάθας,601.Ἀντώνιος Κωνσταντάκης, 602.Ἀναγνώστης Π’Πὰντ’Πὰπ’Ἰωάννου,603.Φραντζέσκος Κριεμάδης,604.Ἐλευθέριος Μωραΐτης,605.Ἀντώνης Μισῆρος,606.Ἀθανάσιος Βίλας,607.Κωνσταντὴς Καρακατσάνης,608.Δημήτρης Καλαφάτης, 609.Ἰωάννης Χελιώτης,610.Δημήτρης Ὄκας, 611.Ἀποστόλης Γ.Ἀποστόλης,612.Θεοδωράκης Ἀνδρ.Θεοδωράκης,613.Γεωργης Σκλαβοῦνος,614.Πέτρος Ἰω.Κουφογιάννης,615.Ἀθανάσιος Κουζούμης,616.Ἰωάννης Π’Οἰκονόμου,617.Πέτρος Ἄθ.Βομπίλης,618.Παναγιώτης Φιλιππάκης, 619.Δημήτρης Δήμ.(Δυσανάγνωστον),620.Παναγιώτης Ἄθ.Βομπίλης,621 Δημήτριος Σωτηρόπουλος, 622.Ἐλευθέριος Δ.Πέτα;,623.Νικόλαος Ξιλούρης,624.Ἀθανάσιος Μπάρλας, 625.Κωνσταντῖνος Κωστής, 626.Ἀνδρέας Τσάνης,627.Γεώργιος Πιπίνος,628.Ἰωάννης Κουκουδάκης,629.Ἰωάννης Μοναχούλης,630.Χαράλαμπος Καθύκουρης, 631.Ἀναστάσιος Καρακατσάνης,632.Ἰωάννης Δ.Ράνου;;,633.Μαρίνος Χαρίτου, 634.Δημήτριος Κ.Ἀναργύρου,635.Ἀντώνιος Παντελέσκος, 636.Δημήτριος Καρσαλιάκος, 637.Νικόλαος Α.Παντελέσκου,638.Σταμάτης Ν.Βούλγαρης,639.Φίλιππος Α.Φιλίππου, 640.Ἀθανάσιος Μπακαλές,641.Ἀναστάσιος Ν.Καλαφάτης,642.Βασίλειος Γ.Τέτσης, 643.Λάζαρος Καρακατσάνης,644.Γεώργιος Ἀθανασίου,645.Ἰωάννης Θ.Γιαρακαράκος, 646.Εὐαγγελὴς Ἰω.Γιερακάρης

 
Δία τὴν ἀποπεράτωση τῆς ψηφοφορικῆς διαδικασίας τῆς 25ης Ἰουνίου 1851, συνετάχθη τὸ ἑξῆς πρακτικὸν (παρόμοια πρακτικὰ συνετάχθησαν καὶ γιὰ τὶς ὀκτὼ ἡμέρες ποὺ διήρκησε ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία):

 «Τὴν πέμπτην ὥραν μετὰ μεσημβρίαν διὰ τοῦ προγράμματος τοῦ Νομάρχου ὠρισμένης ὡς τελευταίαν της παύσεως τῆς καθημερινῆς ψηφοφορίας ἐσφραγίσθη ἡ ὀπὴ τῆς κάλπης μς τὴν σφραγίδα τοῦ Ἐπάρχου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ ψηφοφόρου Θεοφάνους Βώκου ἐνώπιον καὶ τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας,διο συνετάχθη ἡ παροῦσα τῆς σφραγίσεως ἔκθεση καὶ ὑπεγράφη ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ Ἐπάρχου Ἀντωνίου Μάνου,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας κ Γ.Α.Καμίνην καὶ τῶν ψηφοφόρων Θεοφάνους Βώκου καὶ Ἀντωνίου Ρεβίδη.Παρέδωσαν τὴν κάλπην καὶ τὰ πρακτικὰ εἰς τὸν Ὑπομοίραρχον.»

 

Τὴν 26ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Τρίτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 647).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι ἐννενήντα τέσσερις ψηφοφόροι:

 
647.Ἰωάννης Τετσής,648.Γκίκας Ἰω.Θεοδοσίου,649.Γεώργιος Τέτσης,650.Νικόλαος ..(Δυσανάγνωστον),651.Μιχάλης Ροῦφας,652.Νικόλαος Μπογιατζή,653.Γεώργιος Χελιώτης, 654.Νικόλαος Παντελής,655.Ἀνδρέας Μπουντούρη,656.Γεώργιος Θ.Κλανιάρης,657.Ἀντώνιος Ρέ..(Δυσανάγνωστον),658.Παντελὴς Ι.Καλογιάννης, 659.Δημήτριος Γ.Τσιτσίνης,660.Σταῦρος Ι.Μοίρα, 661.Ἀνδρέας Μιαούλη,662.Μανόλης ..(Δυσανάγνωστον),663.Ἀντώνιος Πετροπετσιώτης,664.Ἰωάννης Γ.Θεοδοσίου, 665.Δημήτριος Κοκίνης,666.Ἰωάννης Χελιώτης,667.Κωνσταντῖνος Δαμιανός, 668.Κυριάκος Ι. ...κ.κούτης;;(Δυσανάγνωστον),669.(Δυσανάγνωστον),670.Δημήτριος Σταυρόπουλος, 671.Κωνσταντῖνος Φαντόπουλος,672.Σταῦρος Λούκας,673.Μιχαὴλ Καθήκουρης,674.Χριστόδουλος Μωραΐτου,675.Εὐαγγέλης Ἰω.Μανιάτη,676.Νικόλαος Ρεντετάγκος,677.Παναγιώτης Ἡλιοπουλος, 678.Ἀντώνιος Μπαρμπαρής, 679.Κωνσταντῖνος Μάγκος,680.Ἀγγελὴς Ἰω.Στρίγκου,681.Νικόλαος Ἰω.Βανού,682.Ἰωάννης Γαρούφης,683.Ρέστης Ρήγ..(δυσανάγνωστον),684.Νικόλαος Μελλιτζανόπουλος,685.Σταμάτιος Ἄθ.Κριεγκίζα,686.Γεώργιος Δ.Πετροπετσιώτου, 687.Χριστόδουλος Κάβουρας,688.Κωνσταντῖνος Φλεβάρης,689.Δημήτριος Παππαγκελόπουλος,690.Λάζαρος Δ.Μπούμης, 691.Ἰωάννης Σίψης,692.Δημήτριος Χ’Ποριώτου,693.Γεώργιος Δ.Κολέμης,694.Ἰωάννης Πετροπουλος
 

Τὴν 27ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Τετάρτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 695).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι δώδεκα ψηφοφόροι:

 
695.Βασίλειος Μιχέλη,696.Ἰωάννης ..(Δυσανάγνωστον),697.Στάθης Θ.Μακατσά;;, 698.Χριστόδουλος Μαυρομάτης,699.Κωνσταντῖνος Καθήκουρης,700.Παναγιώτης Φαντόπουλος,701.Μιχαὴλ Καζάζης, 702.Γεώργιος Κρεβαντής,703.Ἰωάννης Κωνσταντίνου,704.Δημήτριος Μ.Ντρίτσας,705.Θεόδωρος Γεωργιάδης ;;, 706.Ἀνάργυρος Δ.Βούλγαρης,707.Κοσμᾶς Θ.Καμίνη,708.Γεώργιος Ἀρμυράντες, 709.Ἀντώνιος Α.Πινότσης,710.Δημήτριος Θ.Ἀνδρέου,711.Ἀποστόλης Καμακράτινος, 712.Ἀντώνιος Δ.Βόκου.

 
Τὴν 28ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Πέμπτην,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ἕβδομη ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 713).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι εἴκοσι ἔξι ψηφοφόροι:

 
713.Ἀντώνιος Γριπιώτης,714.Κωνσταντῖνος Μπαρτζουγούνης;;,715.Ἰωάννης Τσάνης,716.Ἀντώνιος Ρεβίδης,717.Δαμιανὸς Χ Παπ’Δαμιανοῦ,718.Θεόδωρος Θ.Βούλγαρης,719.Δημήτριος Στ.Γκιωνάκη, 720.Δημήτριος Καραμίχας, 721.ἈντώνιοςΤραταρης,722.Θεόφιλος Κ.Τρατάρης,723.Ἰωάννης Καλαθάκης, 724.Θεόδωρος Βαρνάκος,725.Γκίκας Ἀγγέλου,726.Γεώργιος Μ.Κώστα;;


Τὴν 29ην Ἰουνίου 1851,ἡμέρα Παρασκευήν,ὥραν ὀγδόην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ όγδοη και τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας (αὔξων ἀριθμὸς 727).Ἕως τὴν 5ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑπτακόσιοι ὀγδόντα ἐννέα ψηφοφόροι:
 

727.Μανόλης Ράβδας,728.Νικόλας Ἐλευθεράκης,729.Μιχαὴλ Νικολάου,730.Νικόλαος Β.Καλαφάτης,731.Ἰωάννης Δ.Ἀραπογιάννης,732.Δημήτριος Θ.Μπουγιουκλής, 733.Παρίσσης Α.Παρίσσης,734.Δημήτριος Κακλής,735.Ἀντώνιος Γκιώνης, 736.Βασίλειος Ροῦσσος,737.Ἀθανάσιος Μπουτσεβόπουλος,738.Νικόλαος Κέσκος, 739.Λάζαρος Καλιγκούνας,740.Κυριάκος Καρακατσάνης, 741.Δημήτριος Ἄντ.Δραπανιώτης,742.Ἀντώνιος Γκιαούρης,743.Δημήτριος Μερτσάνης,744.Δωτήριος Κολιπόρτης,745.Ἀθανάσιος Νευροῦζος,746.Ἀντώνιος Μελαχροινός,747.Βασίλειος Θεοχάρης, 748.Ἀθανάσιος Τσιλιγκίρης,749.Παναγιώτης Νταμουλιάρης,750.Ἀναστάσιος Κολότσης,751.Πέτρος Ζῶτος,752.Δημήτριος Σχινᾶς,753.Χρῆστος Ἀνας.Χελιώτου, 54.Γιαννακὸς Κωνσταντινίδης, 755.Στέφανος Παπ’Γεωργίου,756.Ἰωάννης Γαρουφαλιᾶς,757.Ἰωάννης Παπ’Σταύρου,758.Ι. (Δυσανάγνωστον),759.Γεώργιος Τσιλιγκίρης,760.Ἀναστάσιος Σταύρου Ἀλεξίου,761.Θεοφάνης Ἰω.Σταυροπούλου, 762.Δήμας Δ.Κοκκίνης,763.Ἀνδρέας Πριμηκύρης,764.Ἀναστάσιος Βώκου, 765.Ἀνδρέας Α.Κριεζής,766.Ἰωάννης Κωτρόνης,767.Αντώνιος Καρλούτσος,768.Δημήτριος Στουπής, 769.Ἰωάννης Λ.Οὔγκρας,770.Γεώργιος Δ.Κοτταρά,771.Ἐμμανουὴλ Ἰω.Τσάκονα,772.Γεώργιος Δ.Πολίτη,773.Ἰωάννης Π.Πολίτη, 774.Π.Πολίτης, 775.Δημήτριος Ἀγριανίτης,776.Δημήτριος Ἰω.Σακτούρης,777.Γεώργιος Σκουρῆς, 778.Ἀθανάσιος Χ’Παναγιώτης,779.Στέφανος Βλάσης,780.Δημήτριος Α.Τσουανές, 781.Ἀναγνώστης Π.Οἰκονομόπουλος,782.Μανόλης Μπαρούς, 783.Θεοφάνης Φλώρη,784.Ἰωάννης Ρασογιάννης,785.Νικόλαος Ματήρης;;,786.Γκίκας Κολμανιάτης, 787.Ἰωάννης Τσάπελης,788.Νικόλαος Α.Τήνιος,789.Γεώργιος Ι.Βατσαξή.

 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἐνεφανίσθη ὁ Ἐπάρχος Ὕδρας Ἰωάννης Βουλπιώτης καὶ διέταξε τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων,δὶ’αὐτὸ και συνετάχθη τὸ σχετικὸ πρακτικὸ ἀποπερατώσεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας:

 
«..Τὴν πέμπτην ὥραν μ.μ τὴν ὠρισμένην τελευταίαν (ἡμέραν) τῆς αὐτῆς ψηφοφορίας διὰ τοῦ προγράμματος τοῦ Νομάρχου Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας ἡ τῆς αὐτῆς ψηφοφορίας Ἐπιτροπὴ ἀποπεράτωσε τὴν ἐργασίαν τῆς ψηφοφορίας φθάσαντος τῶν ἀριθμὸν τῶν ψηφοφορησάντων εἰς ἑπτακόσιους ὀγδοήκοντα ἐννέα ἐμφανισθέντος δὲ κατὰ αὐτὴν τὴν ὥρα τοῦ Ἐπάρχου κ.Ἰωάννου Βουλπιώτου κ’ διατάξαντος τὴν κατὰ τὸ ἄρθρο 23.τοῦ περὶ Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου διαλογὴν τῶν ψήφων, ἐγένετο ἡ ἀποσφράγισις τῆς κάλπης ἀφοῦ ἐπαρατηρήθησαν εἰς τὰς πλευρᾶς αὐτῆς οἱ σφραγίδες ὅτι ἤσαν σῶαι καὶ ἀβλαβεῖς,συγχρόνως μετὰ τὴν ἀποσφράγιση ἤρξατο ἡ διαλογὴ δημοσίως ὑπὸ τὴν τήρηση τοῦ ρηθέντος Ἐπάρχου καὶ ἐπὶ παρουσία τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Γ.Α.Καμίνη.

 
Ἐξαγομένων τῶν ψηφοδελτίων ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐκφωνουμένων πᾶν ἐν’αὐτῶν ὀνομάτων ἀφοῦ ἐδίδοντο χάριν ἐλέγχου καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐτίθετο ἐπ’αὐτῶν κατὰ σειρὰν ἀριθμὸς αὔξων μετὰ τὴν ἐκ τῆς κάλπης ἐξαγωγήν,τοῦ ὁποίου ἀριθμοῦ εἰς ἐμπεριεχόμενην ψηφοφορία κατεγράφετο ὑπὸ τοῦ γραμματέως εἰς ἰδιαίτερον ἀναλυτικὸν πινάκαν τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων’ ὑπογραφέντα ὑπὸ τοῦ Ἔπαρχου κ.Ἰω.Βουλπιώτου καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτός του Κ.Γ.Ἀντωνάκη ὡς μὴ δυνάμενου νὰ γράψει ἕνεκα τῆς τρεμούσης χειρός του, ἀποπερατωθείσης δὲ τῆς διαλογῆς ταύτης  ἀναδείχθησαν ὡς λάβοντες ψήφους ὁ Κύριος Ἰωάννης Κ.Δαμιανὸς ἑπτακόσιους ὀγδοήκοντα ἑπτὰ καὶ Ἀναστάσιος Βέτιμης μίαν,εὐρευθείσης καὶ μίας ἀνήθικης ψήφου,ἐτις καὶ αὐθωρὶ ἐξεσχίσθει, ἐπίσης εὑρεθείσης περὶ πλέον καὶ μίας ψήφου ἀμονογραφτη.

Μετὰ δὲ τὴν διαλογὴν ταύτην τὰ ψηφοδέλτια ἐτέθησαν ἐντὸς τινὸς πάνινου σάκου σφραγισθέντος καλῶς μὲ τὰς σφραγίδας τοῦ Ἐπάρχου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς μὴ ἀπαρτίσαντος καὶ τῶν ψηφοφόρων.Ἡ σφράγιση αὐτὴ ἐγένετο δημοσίως ἐνωπίω τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Ὕδρας Κ.Γ.Α.Καμίνη.

Διο συνετάχθη ἡ παροῦσα της διαλογῆς καὶ τῆς σφραγίσεως τῶν ψηφοδελτίων πράξις καὶ ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας Ἰωάννου Βουλπιώτου,τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτός του Κ.Γ.Ἀντωνάκη ὡς μὴ δυνάμενου νὰ γράφει,τοῦ Δημαρχεύοντος Παρέδρου Κ.Γ.Α.Καμίνην μὴ ἀπαρτίσαντος τινὸς τῶν ψηφοφόρων νὰ ὑπογράψη..»

 
Συνεπῶς ἡ διαλογὴ τῶν ψηφοδελτίων ὁδήγησε εἰς τὴν παμψηφεὶ ἐπανεκλογὴν τοῦ κυρίου Ἰωαννοῦ Δαμιανοῦ,τοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης,εἷς τὴν θέσιν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας.Ἔλαβε συνολικῶς ἑπτακόσιες ὀγδοήκοντα ἔξι ψήφους ἐν συνόλω ἑπτακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,την 29ην Ἰουνίου 1851,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιστολὴ ἀπέστειλε εἰς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον καὶ τὰ ἔγγραφά της διεξαχθείσας ψηφοφορίας:
 

«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851

Πρὸς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐπιτροπὴ
Ἀποπερατώσασα ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τὰς ἐργασίας της,ἐπιστρέφει τὸν ὁριστικὸν κατατεθέντα τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῶν ψηφοφόρων διὰ νὰ τεθεῖ εἰς τὰ ἀρχεῖα σᾶς κατὰ τὸν Νόμον.Τῆς παραλαβῆς ταύτης τοῦ ρηθέντος ἐκλογικοῦ καταλόγου παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς χορηγηθῆ ἡ προσήκουσα ἀπόδειξις

Ἡ Ἐπιτροπὴ»

 
Ἐν συνέχεια,ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας ἐπιστολὴ περὶ τῆς ἀπωπερατωθείσας ἐκλογικῆς διαδικασίας:

 

«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851
Πρὸς τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας καὶ τῆς διαλογῆς εἰς τὴν ἐνεργηθεῖσαν Βουλευτικὴν ἐκλογὴν πρὸς ἀντικατάστασιν Βουλευτοὺ Ὕδρας εἰς τὴν θέσιν τοῦ διορισθέντος Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ.Ἰωάννου Δαμιανοῦ,διαβιβάζει ἡ Ἐφορευτικὴ αὐτὴ Ἐπιτροπὴ μετὰ τῆς παρούσης ἐκθέσεως τῆς τὰ ἑξῆς ἔγγραφα ὅπως ἐνεργήθωσι τὰ περαιτέρω.

Ἀον.Ἐν τετραπλὸν πρακτικὸν αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἐνεργηθείσας ψηφοφορίας κατὰ τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ἐργασίας τῆς γενομένης ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον διαλογῆς περιέχον φύλλα ἀριθμημένα τριάκοντα ὀκτώ,ἀριθμ.38 μονογεγραμμένα καὶ ὑπογεγραμμένα δεκατέσσερα.
Βόν.Ἕνα ἀναλυτικὸν πίνακαν τῆς γενομένης διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων.
Γόν.Ἕνα σάκον καλῶς ἐσφραγισμένον περιέχον ἐντὸς αὐτοῦ τὰ τῆς ψηφοφορίας ψηφοδέλτια.
Δόν.Μιὰν ἀπόδειξιν τοῦ Δημάρχου περὶ παραλαβῆς τοῦ ὁριστικοῦ καταλόγου τῶν ἐκλογέων.

Ἡ Ἐπιτροπή.»

 
Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή,ἀπέστειλε ἐπίσης εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπομοίραρχον Ὕδρας διὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε διὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγή τῆς ὀκταήμερης ἐκλογικῆς διαδικασίας.

 
«Ἐν Ὕδρα τὴν 29ην Ἰουνίου 1851
Ἡ ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή.
Πρὸς τὸν κύριον Ἀθανάσιον Λέκα Ὑπομοίραρχον

Ἐκτιμοῦσα ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ τὴν δραστηριότητα καὶ ἱκανότητα ὑμῶν ὅπερ κατεβάλετε καθ’ὅλον τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ψηφοφορίας τὴς ἐνεργηθεῖσας ἐκλογὴς ἑνὸς Βουλευτοῦ Ὕδρας,σπεύδη ὁρμώμενη ἀπὸ ἔνθερμον περὶ τὰ καλὰ προθυμίαν νὰ ἐκφράση τὴν εὐχάριστον εὐγνωμοσύνην τῆς διὰ τὴν μετὰ σπουδὴν κατάλληλη ἐπιμέλειαν καὶ προσπάθειαν ὅπερ κατεβάλετε πρὸς διατήρησιν τῆς κατὰ τὴν πόλιν μᾶς τάξεως,ἡσυχίας καὶ ἠρεμίας,καθ’ὅλον τὸ ὀκταήμερον διάστημα τῆς ἐκλογῆς.

Τὴν εὐαρέσκειαν τῆς ταύτην παρακαλεῖ Κ.Ὑπομοίραρχε νὰ ἐκφράσετε πρὸς τὴν ἔνοπλον ὑπὸ τὰς διαταγᾶς σᾶς φρουράν.
Ἡ ἐπιτροπὴ»
 

Τὴν 10ην Ἰουλίου 1851,συζητήθηκε εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεσις τοῦ Κωνσταντίνου Νταγρὲ περὶ τῆς ἐγκυρότητος τῆς διεξαχθείσας ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 22ας-29ης Ἰουνίου 1851:

 
 Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Πρώτην Σύνοδον τῆς Τρίτης Βουλευτικῆς Περιόδου,1851,Τόμος Β΄,Εν Αθήναις,Εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου,Συνεδρίασις ΟΠ’,Της 10ης Ιουλίου 1851

«Τὸ Δ΄τμῆμα τῆς Βουλῆς διεξέλθον μετὰ προσοχῆς τὰ πρακτικὰ τῆς ἐνεργηθείσης νέας βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας καὶ παρατηρῆσαν ὅτι ἡ ψηφοφορία ἤρξατο τὴν 22αν Ἰουνίου τ.ἐ καὶ ἀπερατώθη τὴν 29 τοῦ ἰδίου,ὅτι ἐκ τῶν ψηφοφορησάντων 789 δημοτῶν ὁ κ.Ἰωάννης Κ.Δαμιανὸς ἔλαβε ψήφους 787,ἀναδειχθεῖς οὕτω βουλευτὴς τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας,καὶ ὅτι κατὰ τῆς ἐκλογῆς ταύτης οὐδεμία ἔνστασις ἐγένετο γνωμοδοτεῖ.Ἡ πρὸς συμπλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως ἐνεργηθεῖσα βουλευτικὴ ἐκλογὴ Ὕδρας νὰ κηρυχθῆ νόμιμος καὶ ἔγκυρος καὶ νὰ ἀναγνωρισθῆ νόμιμός της ἐπαρχίας ταύτης βουλευτὴς ὁ κ.Ἰωάννης Κ.Δαμιανός,ἔχων τὰ παρὰ τοῦ νόμου ἀπαιτούμενα προσόντα.

Ἐν Ἀθήναις,τὴ 10 Ἰουλίου 1851.
Ο Εισηγητής Κ.Νταγρές»

 
Κατόπιν ἐπακολούθησε ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ ὡς Βουλευτοῦ Ὕδρας καὶ ἀποπερατώθηκε ὁριστικῶς ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἔτους 1851.

 
«Προταθείσης δὲ ταύτης εἰς συζήτησιν καὶ μηδεμίας ὑπαρχούσης ἀντιρρήσεως,ἡ Βουλὴ ἐρωτηθεῖσα παρεδέχθη κατὰ τὴν ἔκθεσιν τὸ ἔγκυρόν της ἐκλογῆς Ὕδρας δὶ’ ἀναστάσεως,καὶ νόμιμον αὐτῆς βουλευτὴν τὸν ἤδη ὑπουργὸν τῆς Δικαιοσύνης Κ.Ι.Δαμιανόν.Κηρύξαντος δὲ τοῦ προέδρου τὸ ἀποτέλεσμα,προσελθῶν ὁ ἀνωτέρω βουλευτής,ἔδωκε τὸν ὑπὸ τοῦ 57 ἄρθρου Συντάγματος ὁριζόμενον βουλευτικὸν ὅρκον,κατὰ τὸ ἐν τέλει τῶν πρακτικῶν της παρούσης προσαρτώμενον τῆς ὁρκωμοσίας πρωτόκολλον..»

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...