hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Ἐκλογὲς Ὕδρας 1910-1935. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Ἐκλογὲς Ὕδρας 1910-1935. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Ὕδρα Ἐκλογὲς Ὕδρας 1910-1935

Ὕδρα Ἐκλογὲς Ὕδρας 1910-1935-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1910 
(Ἐκλογὲς γιὰ τὴν Ἅ΄Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ καὶ τὴν Διπλὴ Ἀναθεωρητικὴ Βουλή)


Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς  Βουλῆς,Σύνοδος Α΄,
Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1910
Συνεδρία Β΄,τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1910,Πρακτικὸν Συνεδρία Γ΄,τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1910
Συνεδρία Δ΄,τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 1910,Συνεδρία Ε΄,τῆς 13ης Σεπτεμβρίου 1910
Συνεδρία ΙΓ΄,τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 1910

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ» καὶ «Ἐμπρός»,Φύλλα 22ας Ἰουλίου 1910
Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ» «Τελευταία ὥρα-Ἥττα τῶν ἡνωμένων κομμάτων.-Ἡ κατάπληξις καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τοῦ λαοῦ.-Ἡ ἐπανάστασις ἐξακολουθεῖ.-Πῶς χαρακτηρίζει ὁ κ.Ράλλης τὰ ἀποτελέσματα.-Παμψηφία τῶν ἀνεξαρτήτων καὶ εἰς τᾶς ἐπαρχίας»,Φύλλον 9ης Αὐγούστου 1910
Πηγη: Εφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 20ης Νοεμβρίου 1910 «Τὰ ὄργια ἐν Ὕδρᾳ-Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ»
Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 22ας Νοεμβρίου 1910,Ἡ χθεσινὴ ὑποδοχὴ εἰς τὴν Ὕδραν
«Πηγή: Σκρίπτ, Φύλλον Ἐφημερίδος 23ης Νοεμβρίου 1910, Ἄρθρον «Ὁ συνδυασμὸς Ὕδρας παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ»
Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 11ης Δεκεμβρίου 1910.Ἡ ἐκλογὴ Ὕδρας

Πηγή: Βικιπαίδεια. Ἑλληνικὲς ἐκλογὲς Αὐγούστου 1910 (Ἀναθεωρητική)
Πηγή: Βικιπαίδεια. Ἑλληνικὲς ἐκλογὲς Νοεμβρίου 1910 (Ἀναθεωρητική)

Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς  Βουλῆς,Σύνοδος Β΄,
Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1911
Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς,τῆς 8ης Ἰανουαρίου 1911


Ἅ΄Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ

Τὴν  8 Αὐγούστου 1910,ἡ Κυβέρνηση  τοῦ Στέφανου Δραγούμη διεξήγαγε Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη διπλοῦ ἀριθμοῦ Βουλευτῶν γιὰ την Α' Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Εἰς τὴν συγκεκριμένη ἐκλογικὴ διαδικασία, ἐξελέχθησαν λόγω τοῦ ἀπαιτούμενου διπλοῦ ἀριθμοῦ Βουλευτῶν γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς,ἕξι συνολικὰ Βουλευτὲς Ὕδρας:

ὁ  Παναγιώτης Βερβενιώτης,ὁ Δημήτριος Τομπάζης,ὁ Ἰωάννης Κουντουριώτης,ὁ Νικόλαος Μ. Τσαμαδός, ὁ Ἰωάννης Μάνος καὶ ὁ Κυριάκος Κυριαζόπουλος.

Σημείωσις:Εἰς τὰ φύλλα τῶν ἐφημερίδων «Σκρίπτ» καὶ «Ἐμπρός» τῆς 22ας Ἰουλίου 1910 δημοσιεύθηκαν τὰ ὀνόματα τῶν ἐκλογικῶν ἀντιπροσώπων τῆς νήσου Ὕδρας:

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ» καὶ «Ἐμπρός»,Φύλλα 22ας Ἰουλίου 1910
«..Ὁ κατάλογος τῶν δικαστικῶν ἀντιπροσώπων διὰ τᾶς ἐκλογᾶς.Ἐπαρχία Ὕδρας:Δῆμος Ὑδραίων:Τμῆμα ἅ΄: Δ.Γονατᾶς,β΄Μ.Εὐστρατιάδης-Ἀναπληρωτής:Θ.Ζώρας…»

Τὴν 9ην Αὐγούστου 1910,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ» εἰς τὸ ἄρθρον «Τελευταία ὥρα-Ἥττα τῶν ἡνωμένων κομμάτων-Ἡ κατάπληξις καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τοῦ λαοῦ.-Ἡ ἐπανάστασις ἐξακολουθεῖ.-Πῶς χαρακτηρίζει ὁ κ.Ράλλης τὰ ἀποτελέσματα.-Παμψηφία τῶν ἀνεξαρτήτων καὶ εἰς τᾶς ἐπαρχίας» δημοσιεύει τὰ κάτωθι ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα διὰ τὴν νῆσον Ὕδραν.

«…Βερβενιώτης 566,Γκίκας 279,Καλογιάννης 237,Κουντουριώτης 512,Κυριαζόπουλος 528,Μάνος Ἰω.467, Παντελάκης 321,Παπαδόπουλος 197,Ραφαλιᾶς 433,Τομπάζης Δ.552,Τσαμαδὸς 491,Φαμελιάρης 373..»

Τὴν 6ην  Σεπτεμβρίου 1910,εἰς τὴν Β΄ Συνεδρία τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς ὁρκίσθηκαν οἱ Βουλευτὲς Ὕδρας Παναγιώτης Βερβενιώτης,Δημήτριος Τομπάζης,Ἰωάννης Θεοδώρου Κουντουριώτης, Νικόλαος Μ. Τσαμαδός και Ιωάννης Μάνος.  

«….Μεθὸ τὴ προσκλήσει τοῦ κ. Προέδρου ἀνατείναντες τὴν δεξιὰν οἱ κάτωθι κ.κ Βουλευταίς…
…. Παναγιώτης Βερβενιώτης, Δημήτριος Τομπάζης,Ἰωάννης Θεοδώρου Κουντουριώτης,Νικόλαος Μ. Τσαμαδός,Ἰωάννης Μάνος…ὤμοσαν τὸν ἑξῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 64 τοῦ Συντάγματος κεκανονισμένον ὅρκον:
Ὀμνύομεν εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας,ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ φυλάξωμεν πίστιν εἰς τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Συνταγματικὸν Βασιλέα,ὑπακοὴν εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώσωμεν εὐσυνειδήτως τὰ καθήκοντά μας..»


Τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 1910,κατὰ τὴν Γ΄ Συνεδρία τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς,ἀπεφασίσθη διὰ κληρώσεως ἡ παραπομπὴ πρὸς ἐξέλεγξιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας εἰς τὸ Δ΄ Τμῆμα τῆς Βουλῆς, τὸ ὁποῖο ἀπαρτίζετο ἐκ τῶν Βουλευτῶν:

«…Θ.Οἰκονομόπουλο, Ἄρ. Σακελλαρόπουλο, Γ.Θεοτόκη, Α.Κακκαβά,Γ.Κορυζή, Σ.Δεληγιάννη ,Σ.Γρανίτσα, Γ.Μηνόπουλο,Α. Καπάλα,Α.Βαβυλόπουλος, Μ.Γαλανό, Κ. Σταμούλη,Π.Ἠλιόπουλο, Κ.Βασιλείου, Α.Παναγιωτόπουλο(Ἀχαΐας),Ν.Καμπάνη,Ἔλ.Βενιζέλο,Α.Πετρομανιάτη, Ἄλ.Σκουζέ, Ι.Βαλαωρίτη,Ι.Μαραγκό, Τρ.Παπαδάμ,Σ.Στασινόπουλο,Χ.Τριάντη,Χρ.Γαρδίκη,Ν.Γαρδίκη,Ν.Γαζή, Ν.Τριανταφυλλάκο,Γ.Ἀγαθοκλῆ, Δ.Καλλέργη,Α.Ψύλλα,Ν.Σιμόπουλο,Θ.Παπαϊωάννου, Σπ.Τσαγκάρη, Ι.Τσουτσάνη,Σ.Σακελλαριάδη,Π.Λαλάκα, Δ.Ξύδη,Στ.Δραγούμη,Δ.Τσιτσαρά,Κ.Ζῶτο,Γ.Μακρυκώστα, Β.Δημητρακόπουλο,Σπ.Τσακόπουλο,Ἄρ.Ἀντωνόπουλο Π.Καββαδία…»

Τὴν 8ην Σεπτεμβρίου 1910,εἰς τὴν Δ΄ Συνεδρία προσῆλθε ἐνωπίω τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ὁρκίσθηκε καὶ ὁ τελευταῖος Βουλευτὴς τῆς νήσου Ὕδρας Κυριάκος Κυριαζόπουλος.

Τὴν 13ην Σεπτεμβρίου 1910,εἰς τὴν Ἔ΄ Συνεδρία τῆς Βουλῆς κατατέθηκε ἡ ἔκθεσις τοῦ Δ΄ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων περὶ τῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας.Τὴν 23ην Σεπτεμβρίου 1910,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ΙΓ΄ Συνεδρία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὸ Σῶμα ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς ἐγκυρότητας τοῦ κύρους τῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

«…Εἴτα ὁ γραμματεὺς τοῦ προσωρινοῦ Προεδρείου ἀνέγνωτας ἐκθέσεις τῶν Τμημάτων ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν Σπετσῶν,Τρικάλων,Ὕδρας,Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος,ὑπὸ δὲ τῆς Βουλῆς,ἀνεγνωρίσθησαν Βουλευταὶ οἱ ἑξῆς:
Ὕδρας
Παναγιώτης Βερβενιώτης, Δημήτριος Τομπάζης, Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Ἰωάννης Θεοδώρου Κουντουριώτης, Νικόλαος Μ. Τσαμαδὸς ,Ἰωάννης Μάνος…»


Διπλὴ Ἀναθεωρητικὴ Βουλή

Την 12 Ὀκτωβρίου 1910 ο Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεωργιος Ἅ΄ κατήργησε διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος,τὴν Ἀ' Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ καὶ προκήρυξε νέες Ἐθνικὲς ἐκλογὲς διὰ τὴν ἐκλογὴ νέας Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς.Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 28ην Νοεμβρίου 1910,ἐν μέσῳ σφοδρότατων ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῶν παλαιῶν κομμάτων τοῦ Κοινοβουλίου,τὰ ὁποία ἀπεῖχαν ἐκ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,χαρακτηρίζοντας τὴν ἀπόφαση καταργήσεως τῆς Ἅ΄ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς ὡς πραξικοπηματική. Ἡ ἀποχὴ τῶν παλαιῶν κομμάτων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν εὐρεία ἐκλογικὴ ἐπικράτηση τοῦ Κόμματος τῶν Φιλελευθέρων του Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

Ἀποκαλυπτικὴ τῶν πολιτικῶν ζυμώσεων ποὺ ἐπεκράτησαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν κατὰ τὴν προεκλογικὴν περίοδον ποὺ μεσολάβησε μεταξὺ τῶν δυὸ ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων ἐν ἔτει 1910,ἦτο ἡ ἀνταπόκρισις τῆς 5ης Νοεμβρίου 1910 τοῦ συντάκτου τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».Εἰς τὴν ἐφημερίδα ἀναφέρονται οἱ διεργασίες τῶν μελῶν τῶν δυὸ κυριοτέρων πολιτικῶν παρατάξεων τῆς Ὕδρας.Συγκεκριμένα δημοσιεύονται τὰ κάτωθι: 

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 5ης Νοεμβρίου 1910
«..Τὸν πυρήνα τοῦ ἀνεξάρτητου συνδυασμοῦ Ὕδρας ἐκ νέων ἀνδρῶν ἀποτελοῦν μέχρι τῆς στιγμῆς οἱ κ.κ Φαμελιάρης δικηγόρος ἐν Ὕδρᾳ,Π.Γιάνναρος διευθυντὴς τῆς «Ἑσπερινῆς» καὶ «Πρωϊνής»,Δ.Παντελάκης ἰατρὸς ἐν Ὕδρᾳ καὶ Δ.Γιουρδὴς κτηματίας.Μετὰ τοῦ συνδυασμοῦ τούτου ὑπάρχει πιθανότης,ὅτι θὰ συνεργασθῆ καὶ ὁ τέως βουλευτὴς Δ.Μαυροκορδάτος Τομπάζης ὡς καὶ ὁ Ζῶτος ὑποναύαρχος.
Τὸν πυρήνα τοῦ ἀντιθέτου συνδυασμοῦ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ Βερβενιώτης καὶ Κυριαζόπουλος οἵτινες προσέλαβον καὶ τοὺς κ.κ Κουντουριώτην τέως βουλευτήν,Ραφαλιᾶν καὶ Μάνον.Μένει εἰσέτι κενὴ ἡ ἕκτη θέσις,διὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ συνδυασμοῦ κ.Βερβενιώτης ἐπιζητεῖ νὰ προσλάβη τὸν κ..Τομπάζην.Εἶνε ὅμως ζήτημα ἐὰν οὗτος δεχθῆ νὰ καταλάβη τὴν ἕκτη θέσιν τοῦ συνδυασμοῦ τοῦ κ.Βερβενιώτου,προτιμῶν νὰ συνεργασθῆ μετὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν κ.κ Φαμελιάρη καὶ Γιάνναρου.
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ κ. Βερβενιώτης θὰ προσλάβη τὸν κ. Καλλίτσαν ἐφοπλιστήν»


Δυὸ ἑβδομάδες ἀργότερα,ὁ πολιτευτὴς Πέτρος Γιάνναρος (ὑποστηρικτὴς τῆς φιλοβενιζελικῆς παρατάξεως) κατήγγειλε,μέσω ἐπιστολῆς τοῦ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριο Βενιζέλο,παρεμβάσεις ἀξιωματικῶν του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὑπὲρ συγκεκριμένων ὑποψηφίων,(δὲν κατονομάζονται ἀπὸ τὸν καταγγέλοντα) παραβιάζοντας τὶς συστάσεις περὶ οὐδετερότητας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας. Συγκεκριμένα καταγγέλλεται εἰς ὑπαξιωματικὸς τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,ἐν ὀνόματι Κοτζιᾶς,ὁ ὁποῖος κατέφθασε εἰς τὴν Ὕδραν,μὲ ἱστιοφόρο εἰς τὸ ὁποῖον εἶχε ἀναρτηθεῖ ὀθωμανικὴ σημαία!!!,και ψηφοθηροῦσε ἐνδεδυμένος μὲ πολιτικὴ περιβολὴ (ὄχι στρατιωτική).Ὁ Πέτρος Γιάνναρος,ὡς διευθυντὴς τῶν ἐφημερίδων «Ἑσπερινῆς» καὶ «Πρωϊνής», κατήγγειλε τὶς ἑξῆς παρατυπίες:

Πηγη: Εφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 20ης Νοεμβρίου 1910 «Τὰ ὄργια ἐν Ὕδρᾳ-Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ»

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐπανελθων ἐξ Ὕδρας σήμερον λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ἀνακοινώσω εἰς ὑμᾶς ὅτι αἳ περὶ ἀποχῆς τῶν στρατιωτικῶν ἐκ τῶν μελλουσῶν ἐκλογῶν συστάσεις παραβιάζονται καὶ ὑπ’αὐτῶν τῶν ἁπλῶν ὑπαξιωματικῶν ἀκόμη.
Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν ἠμην εἰς Ὕδραν,ἔνθα πρόκειται ν’ἀγωνισθῶ κατὰ τᾶς προσεχεῖς βουλευτικᾶς ἐκλογᾶς,ἔκπληκτος δὲ συνηντήθην ἐκεῖ μετὰ τίνος ὑπαξιωματικοῦ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὀνομαζόμενου Κοτζιᾶ,ὅστις φέρων,ἴσως ἕνεκα πλειοτέρου σεβασμοῦ πρὸς τᾶς ἐγκυκλίους σας,πολιτικὴν ἐνδυμασίαν, περιήρχετο τὸ κατάστημα ψηφοθηρῶν ὑπὲρ τῶν ἀντιπάλων ἠμῶν ἐν Ὕδρᾳ.
Ἐπληροφορήθην ἐκεῖ ὅτι ὁ ὑπαξιωματικὸς οὗτος προστατεύεται παρ’ἀξιωματικοῦ ἐγγύτατα πρὸς ὑμᾶς κειμένου καὶ ὅτι ἐστάλη εἰς Ὕδραν ἐπιβαίνων μάλιστα ἱστιοφόρου φέροντος Ὀθωμανικὴν σημαίαν,ὅπως ἀφ’ἑνὸς μὲν ἐνεργήση ἐναντίον ἠμῶν,ἀφ’ἑτέρου δὲ κατασκοπεύση ἠμᾶς κατὰ τὴν ἐν Ὕδραν διαμονήν μας.
Μὲ τὴν πεποίθησιν,ὅτι τελεῖτε ἐν πλήρει ἀγνοία τῶν οὕτω συμβαινόντων ἐν Ὕδρᾳ σχετικῶς πρὸς τᾶς αὐστηροτάτας ἐγκυκλίους σας,ἐπιφυλάσσομαι ν’ἀνακοινώσω καὶ εἰς τὸ μέλλον πάσαν αὐτῶν παράβασιν,οὐχὶ διότι ἐξαρτῶ συμφέρον τί πολιτικὸν ἐκ τῶν μέτρων,ἄτινα θὰ λάβη ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν, ἀλλ’ ἐκ τῆς πεποιθήσεως ἢν ἔχω ὅτι ἄλλως εἶνε ἀδύνατον νὰ γνωρίζετε τᾶς τοιαύτας μικρᾶς καὶ ἀσημάντους ὑπηρεσιακᾶς παραβάσεις τῶν ὑπαξιωματικῶν τοῦ Β.Ναυτικοῦ,ἂς αἳ ἀρμόδιαι ὑπηρεσίαι δὲν εὐκαιροῦν,φαίνεται, νὰ τιμωρήσουν,ἢ ἀπασχολήσουν ὑμᾶς ἀναφέρουσαι αὐτᾶς.
Διατελῶ μετὰ σεβασμοῦ
Πέτρος Γιάνναρος
Διευθυντὴς τῆς «Πρωϊνῆς» καὶ «Ἑσπερινῆς» καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ὕδρας

Σημείωσις:Ὁ Πέτρος Γιάνναρος, ἂν καὶ ἀμφιλεγόμενος ὡς πρὸς τὴν ἀξιοπίστια καὶ τὴν εἰλικρίνεια τῶν γραφομένων τοῦ δημοσιογράφος, ἦτο ἰδιαίτερα δημοφιλὴς διὰ τὴν ἐποχή του. Ἐξέδιδε ἐπὶ τριάκοντα συναπτὰ ἔτη (1900-1930) τὴν ἐφημερίδα «Ἑσπερινή», ἐνῶ παράλληλα ἐξέδιδε καὶ τὴν ἐφημερίδα «Πρωϊνή»

Δυὸ ἡμέρες ἀργότερα, τὴν 22αν Νοεμβρίου 1910,δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα «Σκρίπτ» ἀνταπόκριση τῆς πανηγυρικῆς ἐπισκέψεως τοῦ ὑποψήφιου Βουλευτοῦ Ὕδρας Πέτρου Γιάνναρου ποὺ διενεργήθη τὴν 21ην Νοεμβρίου 1910 εἰς τὴν Ὕδραν.Ὁ Πέτρος Γιάνναρος μαζὶ μὲ τὸν ἕτερο ὑποψήφιο Βουλευτὴ Ὕδρας κ. Φαμελιάρη κατέφθασε εἰς τὴν Ὕδραν διὰ μέσω εἰδικοῦ ναυλωθέντος σημαιοστόλιστου πλοίου καὶ ἔτυχε παλλαϊκῆς ὑποδοχῆς μετὰ ὁμοβροντιῶν καὶ κανονιοβολισμῶν ἐκ τῶν κανονιῶν τοῦ Κάβο-Κάστρου.Ἐκ τῶν γραφομένων,διαφαίνονται τὰ ἰσχυρὰ ἐρείσματα τῆς φιλοβενιζελικῆς παρατάξεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 22ας Νοεμβρίου 1910,Ἡ χθεσινὴ ὑποδοχὴ εἰς τὴν Ὕδραν

«Ὕδρα,21 Νοεμβρίου.Διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «Πόρος» ἐπίτηδες ναυλωθέντος ἀφίκετο τὴν 10ην πρωϊνήν,ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ὕδρας κ.Πέτρος Γιάνναρος.Τὴν ἐμφάνισιν τοῦ σημαιοστόλιστου ἀτμοπλοίου δαιμονιωδῶς οὐρίζοντος καὶ κανονιοβολοῦντος χαιρετίζουν ἀπὸ τῆς ξηρᾶς ὁμοβροντίαι κανονιοβολισμῶν.Εἰς τὴν προκυμαίαν ἀναμένει πλῆθος ἀσφυκτικῶς συνωθούμενον.Πολλὰ πλοῖα καὶ καταστήματα σημαιοστόλιστα,ἐπίσης τὸ ἐκλογικὸν κέντρον τοῦ φιλελεύθερου συνδυασμοῦ εἶνε σημαιοστολισμένον μεγαλοπρεπῶς.Ἡ λέμβος τοῦ Γεώργιου Κοκκονέζη σημαιοστόλιστος πλησιάζει εἰς τὸ ἀτμόπλοιον καὶ ἀνέρχονται οἱ ἐπιβαίνοντες αὐτῆς κ.κ Φαμελιάρης συνυποψήφιος καὶ Χειλέρης ἐφοπλιστὴς (σ.σ: ἴσως Χείλαρης) καὶ χαιρετώσι τοὺς ἀφιχθέντας.Τὴν ἔξοδον τοῦ κ.Γιάνναρου χαιρετίζουν διὰ ζητωκραυγῶν.Ὁ λαὸς ἐνθουσιῶν συνοδεύει αὐτὸν μέχρι τινός….Ἐπὶ ἠμίσειαν ὥραν ἐξόχως ὡραία χειροκροτούμενος καὶ ἐπευφημούμενος.Τὸ τέλος τοῦ λόγου καλύπτουσι χειροκροτήματα καὶ ζητωκραυγαί.Ὁ κ.Γιάνναρος δέχεται συγχαρητήρια θερμότατα,εἴτα ἀκολουθούμενος ὑπὸ τοῦ λαοῦ ζητωκραυγάζοντος καὶ χειροκροτοῦντος μεταβαίνει εἰς τὸν καθεδρικὸν ναόν,μετὰ ταῦτα εἰς τὸ ζαχαροπλαστεῖον Γκουμούλα ἀσφυκτικῶς κατακλυσθέν,τέλος καὶ εἰς τὴν οἰκίαν Φαμελιάρη.Γενικὴ ὁμολογία ἡ ὑποδοχὴ ἦτο πρωτοφανὴς καὶ ἐνθουσιώδης καὶ εἰλικρινής..»
  

Παραμονὲς τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν,σύσσωμος ὁ βενιζελικὸς συνδυασμὸς Ὕδρας,ἐπεσκέφθη τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριον Βενιζέλον εἰς τὸ γραφεῖον του καὶ τοῦ ὑπέβαλλε αἴτημα τῶν Ὑδραίων ἐφοπλιστῶν τοῦ σπογγαλιευτικοῦ κλάδου,διὰ τὴν ἵδρυσιν καταστήματος σπογγαλιευτικῆς τραπέζης,ὡς παραρτήματος τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης.Ἡ ἵδρυσις σπογγαλιευτικῆς τραπέζης ἐθεωρεῖτο κρίσιμη καὶ ὠφέλιμη διὰ τὴν οἰκονομία τῆς νήσου Ὕδρας,καθὼς θὰ ἐξασφάλιζε τὴν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων καὶ κεφαλαίων διὰ τὴν ἐκκίνησιν καὶ προπαρασκευὴν τῶν σπογγαλιευτικῶν πλοιαρίων τῆς νήσου.

Παράλληλα,οἱ κ.κ Φαμελιάρης,Γιάνναρος,Γιουρδής,Παντελάκης καὶ Ζῶτος,αἰτήθηκαν εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον νὰ διατάξει τὴν ταχεία ἀναχώρησιν τῆς θωρηκτῆς μοίρας τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ ὁποία εἶχε ἀγκυροβολήσει ἀνοικτά της Ὕδρας,θεωρώντας πὼς ἡ παρουσία της θὰ ἀσκοῦσε πίεση εἰς τὸ ἐλεύθερο φρόνημα τῶν κατοίκων τῆς νήσου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Τὸ αἴτημα τοῦ φιλοβενιζελικοῦ συνδυασμοῦ Ὕδρας,ἐπιβεβαίωνε τὰ καταγγελόμενα τῆς ἐπιστολῆς τῆς 20ης Νοεμβρίου 1910 ποὺ ἀπέστειλε εἰς τὸν Πρωθυπουργὸ ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ὕδρας Πέτρος Γιάνναρος.

Ἡ ἀπόκρισις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου εἰς τὸ αἴτημα τῶν Ὑδραίων, ἠτὸ θετικὴ ὡς πρὸς τὴν ἵδρυσιν τοῦ ὑποκαταστήματος.Διὰ τὸν λόγον αὐτόν,ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἐξήγγειλε εἰς τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ βενιζελικού συνδυασμοῦ Ὕδρας πὼς θὰ συμπεριελάμβανε εἰς τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τῆς νέας κυβερνήσεώς του,τὴν ἵδρυσιν καταστήματος τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης εἰς τὴν Ὕδραν.

Παράλληλα,ἀνέφερε πὼς θὰ διατάξει τὴν ἄμεση μεταστάθμευση τῆς θωρηκτῆς μοίρας εἰς τὴν Χαλκίδα.

«Πηγή: Σκρίπτ, Φύλλον Ἐφημερίδος 23ης Νοεμβρίου 1910, Ἄρθρον «Ὁ συνδυασμὸς Ὕδρας παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ»

«…Περὶ τὴν μεσημβρίαν χθὲς ὁ Πρωθυπουργὸς ἐδέχθη τὸν συνδυασμὸν ὁλόκληρόν της Ὕδρας ἐκ τῶν κ.κ Γιαννάρου,Φαμελιάρη,Γιουρδή,Παντελάκη καὶ Ζώτου.Οἱ ἀνωτέρω ὑποψήφιοι παρεκάλεσαν τὸν κ.Πρωθυπουργὸν νὰ διατάξη τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τῆς ἱστορικῆς νήσου τῆς θωρηκτῆς μοίρας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐκλογῶν,καθ’ὅσον ἐν ἐνάντιᾳ περιπτώσει μέλλει αὐτὴ νὰ ἐπιδράση σπουδαίως ἐπὶ τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ,ὡς ἀποτελούμενου τοῦ πληρώματος ταύτης κατὰ τὸ πλείστων ὑπὸ Ὑδραίους.
Ὁ κ.Βενιζέλος ὑπεσχέθη ὅτι θὰ διατάξη τὴν μεταστάθμευσιν τῆς εἰς Χαλκίδα.
Μετὰ ταῦτα παρεκάλεσαν τὸν κ.Πρωθυπουργὸν καὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν ἐκεῖ Σπογγαλιευτικῆς Τραπέζης,τὴν ὁποίαν,ὡς γνωστόν,μελετᾶ νὰ ἱδρύση ἡ Λαϊκὴ Τράπεζα.
Ὁ κ.Πρωθυπουργὸς ἀνεγνώρισε τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀνεγέρσεως τοιούτου ἱδρύματος, καθὼς καὶ τὰ ὀφέλη ἄτινα ἐκ ταύτης θὰ προκύψωσι καὶ ὑπεσχέθη ὅτι θὰ περιλάβη τὴν ἐν Ὕδρᾳ ἵδρυσιν τοιούτου καταστήματος εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως…»


Εἰς τὶς Ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 28ης Νοεμβρίου 1910,ἐκλέχθηκαν Βουλευτὲς Ὕδρας ὁ Θεμιστοκλῆς Ραφαλιᾶς, ὁ Κυριάκος Κυριαζόπουλος,ὁ Ἰωάννης Κουντουριώτης,ὁ Πάνος Βερβενιώτης,ὁ Γεώργιος Καλλίτσας καὶ ὁ Ἰωάννης Μάνος

Τὴν 11ην Δεκεμβρίου 1910,δυὸ ἑβδομάδες μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ» ὑπὸ τὸ πρίσμα σκωπτικῆς διαθέσεως, διακωμώδησε τὴν μὴ ἐκλογὴ τοῦ ὑποψήφιου Βουλευτῆ Ὕδρας Πέτρου Γιάνναρου,ὁ ὁποῖος προσπαθώντας προφανῶς νὰ αἰτιολογήσει τὴν ἀποτυχία ἐκλογῆς του, διέδιδε πὼς εἰς τὴν Ὕδραν ἐψήφισαν ὑπεράριθμοι ψηφοφόροι,καταγγέλοντας ἐμμέσως παρατυπίες εἰς τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία.


Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 11ης Δεκεμβρίου 1910.Ἡ ἐκλογὴ Ὕδρας

«-Δὲν μοῦ λές,κουμπάρε,τι ἔγινε μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς Ὕδρας;Ὁ Γιάνναρος λέει πὼς αὐγατίσανε τὰ κεφάλια τῶν ψηφοφόρων.
-Δὲν καταλαβαίνω
-Νά,ἐπήγανε καὶ 300 ἀκόμα κεφάλια ποὺ ψήφισαν στὸν Πειραιὰ καὶ ξαναψήφισαν στὴν Ὕδρα
-Τί λὲς βρὲ ἀδελφέ;300 κεφάλια βγῆκαν παρὰ πάνω γιὰ μία μέρα! Ἀμ’τότε αὐτή,κουμπάρε μου,δὲν ἦταν ἐκλογὴ τῆς Ὓδρας’ἦταν τῆς Λερναίας Ὕδρας!!!!...»


Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,τὴν 8ην Ἰανουαρίου 1911,προσῆλθαν ἐνωπίω τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ὁρκίσθηκαν οἱ Βουλευτὲς Ὕδρας Κυριάκος Κυριαζόπουλος,Ἰωάννης Μάνος,Θεμιστοκλῆς Ραφαλιᾶς,Γεώργιος Καλλίτσης καὶ Ἰωάννης Κουντουριώτης.

Κατὰ τὴν Ἅ΄ Συνεδρία τῆς Διπλῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὴν 10ην Ἰανουαρίου 1911, ὁρκίσθηκε ὁ Βουλευτὴς Ὕδρας Παναγιώτης Βερβενιώτης.Εἰς τὴν ἴδιαν συνεδρία,ἀπεφασίσθη διὰ κληρώσεως ἡ παραπομπὴ πρὸς ἐξέλεγξιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς Ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας εἰς τὸ Ζ΄ Τμῆμα τῆς Βουλῆς, τὸ ὁποῖο ἀπαρτίζετο ἐκ τῶν Βουλευτῶν:

«Δήμ.Κούζη,Ἰωάννη Μαλλιαρόπουλο,Θεοφ.Θεοδωρόπουλο,Ἔμμ.Ρεπούλη,Στέφ.Σουμαρίπα,Ἀνδρ.Μαρλά, Ἰωάννης Γιαμαρέλο,Θέμ.Λάζο,Δήμ.Δεδούση,Κ.Λιδωρίκη,Α.Κατριβάνο,Γεώργ.Συγγούρη,Γ.Παπαϊωάννου, Κῶν.Περιβολιώτη,Ἤλ.Φλέσσα,Χάρ.Βοζίκη,Πέρ.Ἀλεξάκη,Ἄθ.Πετρόπουλο,Ἄντ.Βούτση,Ἰω.Π.Μανέτα, Νικολ. Χαρδούβαλη,Σπύρ.Τσαγκάρη,Κῶν.Ρεβελιώτη,Α.Γρίβα,Ἰωάν.Γιδογιάννη,Ἤρ.Βελλόπουλο,Ν.Ξηρό, Ε.Σπετσέρη, Βασίλ.Μιχαλέα,Κῶν.Γ.Καραπάνο,Πέρ.Κ.Καραπάνο, Ν.Φραγκίστα,Νίκ.Μακρή, Μίλτ.Νεγρεπόντη,Ἰωάν. Ἀθανασάκη,Ἀνδρ.Σαρλή,Α.Ἀβέρωφ, Δήμ.Βρατσάνο, Ἰω.Γραμματίκα. Κ.Ρακτιβᾶν,Ν.Πολιτόπουλο,Α.Καρέλα»

Τὴν 14ην Ἰανουαρίου 1911,εἰς τὴν Ἔ΄ Συνεδρία τῆς Βουλῆς κατατέθηκε ἡ ἔκθεσις τοῦ Ζ΄ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων περὶ τῶν ἐκλογῶν τῆς Ὕδρας. Τὴν 18ην Ἰανουαρίου 1911,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ζ΄ Συνεδρία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὸ Σῶμα ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς ἐγκυρότητας τοῦ κύρους τῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

«..Θεμιστοκλῆς Ραφαλιᾶς,Κυριάκος Κυριαζόπουλος,Ἰωάννης Κουντουριώτης,Πάνος Βερβενιώτης,Γεώργιος Καλλίτσας καὶ Ἰωάννης Μάνος..»


-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1912 

Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Σύνοδος Α΄,της ΙΘ΄Βουλευτικῆς Περιόδου
(19 Μαΐου 1912-30 Σεπτεμβρίου 1913),Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1913
Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως τῆς Α΄Συνόδου της Βουλῆς, της ΙΘ΄Βουλευτικῆς Περιόδου,τῆς 19ης Μαΐου 1912

Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός»,Φύλλα 12ης & 13ης Μαρτίου 1912

Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 11ην Μαρτίου 1912.Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,τὴν  19ην Μαΐου 1912,προσῆλθαν ἐνωπίω τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ὁρκίσθηκαν οἱ ἐκλεγέντες Βουλευτὲς Ὕδρας Ἀθανάσιος Μιαούλης,Ἰωάννης Μάνος και Ἰάκωβος Τομπάζης.Ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης ἐκλέχθηκε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς «ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν»,ὁ Ἰωάννης Μανὸς «ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης», ἐνῶ  ὁ Ἰάκωβος Τομπάζης ἐκλέχθηκε ἐπιλαχόντας κοσμήτορας τῆς Βουλῆς,λαμβάνοντας ἕναν ψῆφο.

Ἡ ἐφημερίδα «Ἐμπρός» εἰς τὰ φύλλα τῆς 12ης & 13ης Μαρτίου 1912 δημοσίευσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν Ὕδρας ἀναφέροντας πὼς ἐκλέχθηκαν εἰς τὴν Ὕδραν δυὸ Βενιζελικοὶ Βουλευτές’οἱ Ἀθανάσιος Μιαούλης καὶ Ἰωάννης Μάνος καὶ εἰς ἀνεξάρτητος’ὁ Ἰάκωβος Τομπάζης.


-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1915  (Μάϊος 1915-Δεκέμβριος 1915)


Πηγή:Πρακτικό τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Σύνοδος Α΄,της Κ΄Βουλευτικῆς Περιόδου
(3 Αὐγούστου 1915-21 Ὀκτωβρίου 1915),Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1916
Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως τῆς Α΄Συνόδου της Βουλῆς, της Κ΄Βουλευτικῆς Περιόδου,τῆς 3ης Αὐγούστου 1915

Πηγή:Πρακτικό τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Σύνοδος Α΄,της ΚΑ΄Βουλευτικῆς Περιόδου
Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως τῆς Α΄Συνόδου της Βουλῆς,ΚΑ΄Βουλευτικῆς Περιόδου,τῆς 11ης Ιανουαρίου 1916


Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 31ην Μαΐου 1915.Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,τὴν  3ην Αὐγούστου 1915,προσῆλθαν ἐνωπίω τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ὁρκίσθηκαν οἱ ἐκλεγέντες Βουλευτὲς Ὕδρας Ἀθανάσιος Μιαούλης,Ἰωάννης Μάνος,Ἰάκωβος Τομπάζης.

Ὁ Ἰωάννης Μανὸς ἐκλέχθηκε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς «ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν», ἐνῶ  ὁ Ἰάκωβος Τομπάζης «ἐπὶ τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας».Ὁ ἕτερος Βουλευτὴς Ἀθανάσιος Μιαούλης κατὰ τὰ ἔτη 1914,1915 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα τοῦ Ὑπουργοῦ Ναυτικῶν. 

Λόγω τῆς σφοδρῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως μεταξὺ τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α΄ καὶ τοῦ  Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου,ἡ ὁρκισθεῖσα κυβέρνησις παραιτήθηκε τὴν 22αν Σεπτεμβρίου 1915.Ἡ ταραχώδης πολιτικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικράτησε εἶχε ὡς συνέπεια νὰ ἐπακολουθήσουν οἱ βραχύβιες κυβερνήσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Ζαΐμη (24ης Σεπτεμβρίου 1915) καὶ Στέφανου Σκουλούδη (25ης Ὀκτωβρίου 1915).Ἡ τελευταία προκήρυξε ἐθνικὲς ἐκλογές,οἱ ὁποῖες διεξήχθησαν τὴν 6ην Δεκεμβρίου 1915.


Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,τὴν  11ην Ιανουαρίου 1916,προσῆλθαν ἐνωπίω τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς καὶ ὁρκίσθηκαν οἱ ἐκλεγέντες Βουλευτὲς Ὕδρας Δημήτριος Μιαούλης,Κυριάκος Κυριαζόπουλος καὶ Παναγιώτης Βερβενιώτης.

Σημείωσις:Εἰς τὰ παραλειπόμενα τῆς πρώτης ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 31ης Μαΐου 1915,ἐνδιαφέρον  παρουσιάζει η ἐπιστολή-ἀνακοίνωση τῶν δημοσιογράφων  τῶν ἐφημερίδων «Ἑσπερινῆς» καὶ «Πρωϊνής» υπέρ τοῦ πολιτευτού Ὕδρας καὶ ἐκδότου τῶν δύο ἐφημερίδων Πέτρου Γιάνναρου,μὲ τὴν ὁποίαν διαψεύδουν τις φῆμες περὶ ἐκλογικῆς μεταπηδήσεώς του εἰς τὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια τῆς Ἀττικοβοιωτίας.Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα,ο Πέτρος Γιάνναρος ἀπεφάσισε νὰ ἀπορρίψει ἐν τῇ γενέσει,τὴν τιμητικὴ πρόταση τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων διότι προτίμησε νὰ παραμείνει πιστὸς εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν αἰτημάτων καὶ τῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων τῆς ἰδιαίτερης πατρίδος τοῦ Ὕδρας,ἡ ὁποία διήρχετο περιόδο ἰσχυρῆς οἰκονομικῆς ὑφέσεως.Παράλληλα οἱ ἀνειλημμένες ἐπαγγελματικὲς ὑποχρεώσεις του,ὡς ἐκδότης τῶν ἐντύπων αὐτῶν,δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀσχοληθεῖ εἰς τὸν πολιτικὸν στίβον εἰς τὸν βαθμὸν ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον ἐπιθυμοῦσε.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλο 24ης Ἀπριλίου 1915,Μία ἀνακοίνωσις τοῦ κ.Γιάνναρου-Πρόκειται περὶ διαβολῶν.

«Σχετικῶς δὲ πρὸς τὰ ἀνωτέρω αἳ συνάδελφοι «Πρωϊνής» καὶ «Ἑσπερινῆς» μας παρεκάλεσαν νὰ δημοσιεύσωμεν τὴν κατωτέρω αὐτῶν ἀνακοίνωσιν.
-Εἶνε ἀνακριβῆ καὶ ἀστεία τὰ γραφέντα,ὅτι ὁ κ.Γιάνναρος ἐπεζήτησε νὰ συμπεριληφθῆ εἰς τὸν Βενιζελικὸν συνδυασμὸν Ἀττικοβοιωτίας.Τουναντίον μάλιστα τοῦ ἐπροτάθη τοῦτο ἐπανειλημμένως,ἀλλ’ ὁ κ.Γιάνναρος ἠρνήθη ἀπολύτως νὰ δεχθῆ τὴν τόσον τιμητικὴν δι’αὐτὸν πρότασιν τῶν Φιλελευθέρων,δηλώσας εἰς τὴν διοικοῦσαν ἐπιτροπὴν τοῦ κόμματος ὅτι ἡ μεγάλη του δημοσιογραφικὴ ἐπιχείρησις δὲν τοῦ ἐπιτρέπει ἀπολύτως νὰ ἀναμιχθῆ εἰς ἐκλογᾶς,τοσούτον μεγάλης περιφερείας,διότι ὁ κ.Γιάνναρος ἐννοεῖ νὰ παραμείνει πρωτίστως δημοσιογράφος καὶ οὐχὶ νὰ μεταβληθῆ εἰς πολιτευόμενον.
Ἐὰν ἐπολιτευθῆ καὶ θὰ πολιτευθῆ καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐν Ὕδρᾳ πράττει τοῦτο,διότι ἄγεται ἐξ εὐγενῶν αἰσθημάτων καὶ ἰδανικῶν νὰ φανῆ χρήσιμος ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ τόσον εἰς τὴν ἰδιαιτέραν τοῦ πατρίδα ὅσο καὶ εἰς τοὺς δεινῶς σήμερον χειμαζόμενους συμπολίτας του,ὑπὲρ ὢν οὐδὲν μέχρι τοῦδε ἐπετεύχθη καὶ οὐδὲν σοβαρὸν μέτρον ἐλήφθη,ἀφοῦ πρὸ εἰκοσαημέρου ἀκόμη εἶδε τὸ φῶς εἰς τᾶς Ἀθηναϊκᾶς ἐφημερίδας καὶ μία διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς ἠρωϊκῆς καὶ ἐνδόξου Ὕδρας,ὅτι πεινοῦν,διερχόμενοι ἡμέρας οἰκονομικῆς δυσπραγίας καὶ μεγάλων στεναχωριῶν.
Νομίζομεν ὅτι αἳ τοιαῦται ἀντιλήψεις τοῦ κ.Γιάνναρου πρέπει νὰ ἐκτιμηθοῦν δεόντως,τοσούτον μᾶλλον καθόσον καταδεικνύουν ὅτι ὁ ἡμέτερος διευθυντὴς πολιτεύεται ἀφ’ὑψηλοῦ ἔχων ὡς πρόγραμμα τοῦ ἰδέας καὶ ἰδανικὰ καὶ δὲν κατέρχεται εἰς τὸ ταπεινὸν ἔδαφος τοῦ διαγωνισμοῦ πρὸς κατάληψιν διὰ τοῦ παραθύρου καὶ οὐχὶ διὰ τῆς θύρας μίας βουλευτικῆς θέσεως,ἀλλὰ διαπνέεται ὑπὸ τῶν εὐγενῶν μόνον αἰσθημάτων νὰ φανῆ χρήσιμος εἰς τοὺς συμπολίτας του,θέτων ἐντελῶς κατὰ μέρος τὸν σκοπόν του νὰ γίνη βουλευτής.Διότι ἂν ἤθελε νὰ γίνη ἁπλῶς καὶ μόνον βουλευτὴς ἠδύνατο νὰ ἀποδεχθῆ εὐγνωμόνως τὴν θέσιν,ἢν προσφέρει αὐτῶ τὸ κόμμα τῶν Φιλελευθέρων,τόσον ἐν τῷ νομῷ Ἀττικοβοιωτίας,καθὼς καὶ ἐν τῷ συνδυασμῷ Εὐβοίας τῷ καταρτιζομένῳ ὑπὸ τοῦ φίλου βουλευτοῦ κ.Ἀβέρωφ,ἀφοῦ εἶνε γνωστὸν ἐκ τῶν προτέρον ὅτι ἡ ἐπιτυχία καὶ τῶν δυὸ συνδυασμῶν εἶνε τελείως ἐξησφαλισμένη.Ταῦτα γράφομεν ἅπαξ διὰ παντός,δηλοῦντες ὅτι δὲν θὰ ἀπαντήσωμεν πλέον εἰς συκοφαντίας καὶ ραδιουργίας,γραφομένας δι’εὐνόητους λόγους…»-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1920 (Ἐκλογὲς Διπλὴς Ἀναθεωρητικὴς Βουλής)Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Γ΄εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως 1920-1921,Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1921


Οἱ ἐκλογὲς προκηρύχθηκαν ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριο Βενιζέλο.Ἀρχικῶς οἱ ἐκλογὲς εἶχαν προγραμματισθεῖ νὰ διεξαχθοῦν τὴν 25ην Ὀκτωβρίου 1920,ἀλλὰ τελικῶς ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τοὺς μετατέθηκε μία ἑβδομάδα ἀργότερα,τὴν 1ην Νοεμβρίου 1920,λόγω τοῦ αἰφνιδίου θανάτου τοῦ Βασιλέως Ἀλέξανδρου.Διὰ τὸν λόγον αὐτόν,ὁρίσθηκε Ἀντιβασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ὁ Ὑδραῖος Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης.

Ἐν μέσῳ πολεμικῆς περιόδου,καθὼς ἡ χώρα διεξήγαγε τὴν τραγικὴ διὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία,δυὸ ἦτο οἱ κυριότερες πολιτικὲς παρατάξεις ποὺ ἀντιπαρατέθηκαν διὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας: Ἀπ’τὴν μία πλευρά,τὸ Κόμμα τῶν Φιλελευθέρων του Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου,ὁ ὁποῖος λόγω τῶν διαγραφόμενων ἐπιτυχιῶν τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων εἰς τὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο προσδοκοῦσε εἰς τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ εἰς τὸν Πρωθυπουργικὸν θῶκον,ἐνῶ ἀπ’τὴν ἄλλην πλευρὰ ὁ Συνασπισμὸς τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολιτεύσεως,ὁ ὁποῖος ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸ κόμμα τῶν Ἐθνικοφρόνων,τὸ Συντηριτικὸ κόμμα καὶ τὸ Μεταρρυθμιστικὸ κόμμα καὶ τελικῶς ἐπικράτησε εἰς τὶς ἐκλογές.

Ἡ νέα Βουλή,ἕνεκα τοῦ ἀναθεωρητικοῦ της χαρακτήρα ὀνομάστηκε Διπλὴ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ καὶ ἔμεινε γνωστὴ ὡς ἡ Γ΄ἐν Ἀθῆναις Ἐθνικὴ Συντακτικὴ Συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων.Βουλευτὲς Ὕδρας ἐκλέχθηκαν ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης,ὁ Δημήτριος Θεοδωράκης καὶ ὁ Ἰωάννης Μάνος ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε επίσης μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς «ἐπὶ της Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας»

Εἰς τὸ Μουσεῖο Μπενάκη,διασώζεται ἔγγραφο τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας διὰ τὸ ἔτος 1920.Συγκεκριμένα οἱ ἐκλεγέντες Βουλευτὲς ἔλαβαν:

Πηγή:Ἀρχεῖον Μουσείου Μπενάκη

«…173/445.Προνομιοῦχος Περιφέρεια
Περιφέρεια Ὕδρας
Ὀνοματεπώνυμον Ὑποψηφίου:
Ἐπιτυχόντες:
Μιαούλης Ἀθανάσιος (Τμῆμα Ἀον:937)-(Τμῆμα Βόν:498)=Σύνολον 1.435
Θεοδωράκης Δημήτριος (Τμῆμα Ἀον:928)-(Τμῆμα Βόν:489)=Σύνολον 1.417
Μάνος Ἰωάννης (Τμῆμα Ἀον:923)-(Τμῆμα Βόν:476)=Σύνολον 1.399

Σύνολο Ψηφισάντων Ἄου Τμήματος:960
Σύνολο Ψηφισάντων Βοῦ Τμήματος:511
Σύνολο Ψηφισάντων:1.471

Φιλελεύθεροι
Εἰς τὴν περιφέρειαν Ὕδρας δὲν ὑπῆρξεν ἀντίθετος συνδυασμός…»


-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1923


Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Δ΄εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως,Τόμος Α΄
Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1924


Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1923 καὶ εἶχαν ὡς κύριο μέλημα τὴν ἀνάδειξιν τῶν Βουλευτῶν της Δ΄ ἐν Ἀθῆναις Ἐθνικὴς Συντακτικὴς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων,ἡ ὁποία καὶ θὰ ἀποφάσιζε καὶ θὰ ἐπέλεγε εἴτε τὸ πολίτευμα τῆς Προεδρευομένης εἴτε τῆς Βασιλευομένης Δημοκρατίας.Τὶς ἐκλογὲς προκήρυξε ἡ Ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση τῶν Ἀντιστράτηγων Νικόλαου Πλαστήρα καὶ Στυλιανοῦ Γονατά,ἡ ὁποία μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 1922,ἀνέλαβε τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου.

Οἱ ἐκλογὲς ἀνέδειξαν Βουλευτὲς Ὕδρας τὸν Ἀθανάσιο Μιαούλη (ὁρκίσθηκε τὴν 5ην Ἰανουαρίου 1924 κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Β΄Συνεδρίας καὶ ἐκλέχθηκε μέλος τῆς ἐπιτροπῆς «ἐπὶ τῶν ναυτικῶν»),τὸν Θεόδωρο Κριεζὴ καὶ τὸν Ἀντώνιο Δαμιανό.

Εἰς τὴν διεξαχθεῖσα ψηφοφορία τῆς 25ης Μαρτίου 1924 περὶ «ἐκπτώσεως τῆς Δυναστείας καὶ ἀνακηρύξεως τῆς Δημοκρατίας»,κατὰ τὴν ΛΗ΄ Συνεδρία τῆς Δ΄ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικῆς Συντακτικῆς Συνελεύσεως,και οἱ τρείς Βουλευτὲς Ὕδρας ἐψήφισαν ὑπὲρ τῆς Προεδρευομένης Δημοκρατίας.-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1926


Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 27ης Ἰουνίου 1926,Καταρτίσθη τὸ Ν.Δ τῆς ἐκλογῆς Βουλευτῶν κατὰ περιφέρειας ἐκλεγησόμενοι Βουλευταί-Ὁ ὡς βάσις ληφθεῖς ἀριθμὸς ἐκλογέων

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 19ης Σεπτεμβρίου 1926,Ἡ προπαρασκευὴ διὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐκλογῶν-Ὁδηγίαι πρὸς τοὺς ἐκλογεῖς καὶ τᾶς ἀρχάς-Εἰς τᾶς προνομιοῦχος νήσους

Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς A΄ Συνόδου της Α΄Βουλευτικῆς Περιόδου,Τόμος Α΄
(26 Νοεμβρίου 1926-29 Αὐγούστου 1927)Ἀθῆναι,Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου,1927

Πηγή:Στατιστικὴ τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν τῆς 7ης Νοεμβρίου 1926,Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας,Γενικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 10ης Νοεμβρίου 1926,Τὰ ἀνακοινωθέντα ἀποτελέσματα τῆς πρώτης καὶ δευτέρας κατανομῆς-Φέρονται σχεδὸν ἰσοψηφοῦντες οἱ Βενιζελικοὶ καὶ οἱ Ἀντιβενιζελικοί-Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ καὶ πάλιν δὲν εἶνε ἀκριβῆ-Πιθανὴ ἀλλοίωσις ὑπὲρ τῶν ἀντιβενιζελικῶν.

Πήγη:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 14ης Νοεμβρίου 1926,Οἱ ἀριθμοὶ ἀποδεικνύουν τὴν νίκην τῶν Δημοκρατικῶν.

Πηγή:Ἐφημερίδα: «Ἐμπρός», Φύλλον 13ης & 23ης Φεβρουαρίου 1927

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς Φύλλου 107,Ἐν Ἀθήναις τὴ 3ην Ἰουνίου 1927,Σύνταγμα τῆς Ἑλληνίκης Δημοκρατίας


Οἱ Ἐθνικὲς ἐκλογὲς διεξήχθησαν τὴν 7ην Νοεμβρίου 1926.Διὰ τὶς προνομιοῦχες ἐκλογικὲς περιφέρειες τῶν νήσωνὝδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν,ἴσχυσε κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἡ ἑξῆς ἰδιομορφία -διάκρισις.Ὅσοι ἐκ τῶν ψηφοφόρων τῶν νήσων αὐτῶν,εἶχαν ἐγκαίρως ἐγγεγραφεῖ εἰς τοὺς καταρτισθέντες ἐκλογικοὺς καταλόγους,θὰ ἐψήφιζαν εἰς τὶς περιφέρειές τους,τοὺς ἀντίστιχους ὑποψηφίους βουλευτὲς διὰ σφαιριδίων βάσει τοῦ πλειοψηφικοῦ συστήματος.Ἐν ἀντιθέσει,ὅσοι ψηφοφόροι δὲν εἶχαν ἐγγεγραφεῖ κατὰ τὴν ἀνασύστασιν τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων,θὰ ἐψήφιζαν εἰς εἰδικὰ ἐκλογικὰ τμήματα διὰ ψηφοδελτίων, βάσει τοῦ ἀναλογικοῦ συστήματος,τοὺς ὑποψήφιους βουλευτὲς τῆς περιφέρειας τοῦ δήμου Πειραιῶς (διὰ τὶς νήσους Ὕδρας καὶ Σπετσῶν) καὶ τῆς περιφέρειας τοῦ νομοῦ Εὐβοίας (διὰ τὴν νῆσον τῶν Ψαρρῶν).Ἡ διαταγὴ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καθόριζε παράλληλα τὴν ἰσχὺ τοῦ ἐκλογικοῦ προνομιακοῦ δικαιώματος ἕως τοῦ ἔτους 1944.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 19ης Σεπτεμβρίου 1926,Ἡ προπαρασκευὴ διὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐκλογῶν-Ὁδηγίαι πρὸς τοὺς ἐκλογεῖς καὶ τᾶς ἀρχάς-Εἰς τᾶς προνομιοῦχος νήσους

«..Πρὸς τοὺς νομάρχας Ἀττικοβοιωτίας,Ἀργολιδοκορινθίας καὶ Εὐβοίας κοινοποιεῖται διαταγὴ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν,δὶ ἢς καθορίζεται ὅτι τοὺς ὑποψήφιους τῶν προνομιούχων περιφερειῶν Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν θὰ ψηφίσουν οἱ ἐγγραφέντες εἰς τοὺς καταρτισθέντες ἐσχάτως ἐκλογικοὺς καταλόγους ἐπ’εὐκαιρία τῆς ἀνασυντάξεως Ὑδραῖοι,Σπετσιῶται καὶ Ψαρριανοί.Οἱ λοιποὶ ἐκλογεῖς τῶν Σπετσῶν,Ὕδρας καὶ Νέων Ψαρρῶν, οἱ μὴ προσελθόντες κατὰ τὴν ἀνασύνταξιν,ἐγγεγραμμένοι δὲ εἰς τοὺς κοινοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τῶν νήσων τούτων,θὰ ψηφίσουν τοὺς ὑποψηφίους της ἐκλογικῆς περιφέρειας,εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγονται,ἤτοι οἱ μὲν ἐκλογεῖς Ὕδρας καὶ Σπετσῶν θὰ ψηφίσουν τοὺς ὑποψηφίους της ἐκλογικῆς περιφερείας τοῦ δήμου Πειραιῶς,οἱ δὲ ἐκλογεῖς Νέων Ψαρρῶν τοὺς ὑποψηφίους του νομοῦ Εὐβοίας.Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον θὰ γίνουν ἴδια ἐκλογικὰ τμήματα,χωριστὰ διὰ τοὺς προνομιούχους ἐκλογεῖς καὶ χωριστὰ διὰ τοὺς ἄλλους.Καὶ εἰς μὲν τὰ τμήματα τῶν προνομιούχων οἱ ἐκλογεῖς θὰ ψηφίσουν διὰ σφαιριδίων καὶ μὲ τὸ πλειοψηφικόν,εἰ δὲ τὰ ἄλλα τμήματα διὰ ψηφοδελτίου καὶ τοῦ ἀναλογικοῦ.Τὸ προνόμιον θὰ ἰσχύση μέχρι τοῦ 1944..»

Σημείωσις:Φαίνεται διὰ μέσω δημοσιεύματος τῆς 27ης Ἰουνίου 1926,τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία»,πὼς ἀρχικῶς ὑπῆρξε ἡ σκέψις εἰς τοὺς ἐπιτελεῖς τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν νὰ καταργηθεῖ τὸ προνομιακὸ ἐκλογικὸ δικαίωμα τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν.Τελικῶς ἡ συγκεκριμένη εἰσήγησις οὐδέποτε ἐφαρμόσθηκε.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 27ης Ἰουνίου 1926,Καταρτίσθη τὸ Ν.Δ τῆς ἐκλογῆς Βουλευτῶν κατὰ περιφέρειας ἐκλεγησόμενοι Βουλευταί-Ὁ ὡς βάσις ληφθεῖς ἀριθμὸς ἐκλογέων

«…Τὰ μέχρι τοῦδε προνόμια τῶν τριῶν Νήσων Σπετσῶν,Ψαρρῶν καὶ Ὕδρας πρὸς ἐκλογὴν ἰδῖων βουλευτῶν καταργοῦνται..»

Ἡ διαλογή τῶν ψήφων ἀνέδειξε ως Βουλευτὲς Ὕδρας τους Ἀθανάσιον Μιαούλη,Ἰωάννη Μάνο καὶ Ἀνδρέα Σαχτούρη,ἅπαντες πολιτευτὲς τοῦ Κόμματος τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων του Ἐλευθέριου Βενιζέλου,παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ὁ ἴδιος ὁ Βενιζέλος,ἀπεῖχε τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας καθὼς τὴν δεδομένη χρονικὴ περίοδο διαβιοῦσε εἰς τὸ Παρίσι.Σημαντικὴ ἦτο τόσο ἡ παρουσία τῶν ἀνεξάρτητων ὑποψηφίων πολιτευτῶν ὅσο καὶ ἡ παρουσία τοῦ μοναδικοῦ  ὑποψηφίου του Κόμματος τῶν Ἐλευθεροφρόνων του Ἀντιστράτηγου Ἰωάννου Μεταξὰ.Διὰ τὴν ἐκλογικὴν περιφέρεια τῆς νήσου Ὕδρας, σύμφωνα μὲ τὴν Γενικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος τὰ ἀποτελέσματα ἦταν τὰ ἑξῆς:

«…Προνομιοῦχος ἐκλογικὴ Περιφέρεια Ὕδρας
Ἀριθμὸς βουλευτικῶν ἑδρῶν: 3
Ἀριθμὸς ἐκλογικῶν τμημάτων:1
Ἀριθμὸς ἐγγεγραμμένων ἐκλογέων:2.517
Ἀριθμὸς ψηφισάντων ἐκλογέων:1.360

(Ἀναφέρονται τὰ ὀνοματεπώνυμα τῶν ὑποψηφίων,ἡ ἔνδειξις τοῦ κόμματος ἑκάστου ὑποψηφίου καθὼς καὶ οἱ ψῆφοι ποὺ ἔλαβεν ἕκαστος ὑποψήφιος)

1.Γκίκας Ν.Κουλούρας- Ἀνεξάρτητος-235
2.Ἰωάννης Στ.Καλογιάννης-Λαϊκὸν Κόμμα-382
3.Ἀθανάσιος Ν.Μιαούλης-Ἕνωσις Φιλελευθέρων-1.032
4.Ἀντώνιος Ἀνδρ.Σαχτούρης-Ἕνωσις Φιλελευθέρων-1.287
5.Ἰωάννης Ἄντ.Μάνος-Ἕνωσις Φιλελευθέρων-1.121
6.Ἰωάννης Λάζ.Σπετσιώτης-Κόμμα Ἐλευθεροφρόνων 461
7.Ἀθανάσιος Ἰω.Σπίρλας-Ἀνεξάρτητος-357
8.Γκίκας Γ.Χρυσούλης-Ἀνεξάρτητος-156…»


Τὴν 10ην Νοεμβρίου 1926,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ» δημοσίευσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἀμφισβητώντας τὴν ἐγκυρότητά τους,ἀφήνοντας σαφεῖς ὑπόνοιες διὰ ἀλλοιώσεις καὶ νοθεῖες ὑπὲρ τῶν ἀντιβενιζελικῶν ὑποψηφίων.Διὰ τὴν προνομιοῦχο ἐκλογικὴ περιφέρεια τῆς νήσου Ὕδρας,η ἐφημερίδα ἀναφέρεται ἁπλῶς την ἐκλογὴ τριῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν τῆς Φιλελεύθερης παρατάξεως.Ἐν ἀντιθέσει, τὴν 14ην Νοεμβρίου 1926,ἡ ἐφημερίδα «Μακεδονία» ἐπισημαίνει τὴν καθαρὴ ἐπικράτηση τῶν Δημοκρατικῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν,ἤτοι τῶν πολιτευτῶν τοῦ κόμματος τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων.Ὅσο ἀφορᾶ τὶς προνομιοῦχες ἐκλογικὲς περιφέρειες τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν,ἡ ἐφημερίδα ἀνέφερε πὼς ἡ ἐκλογὴ διεξήχθη διὰ τῆς χρήσεως σφαιριδίων καὶ ἀνέδειξε διὰ τὴν νήσον Ὕδραν ὡς πρῶτον ἐκλεχθέντα Βουλευτή τὸν Ἀθανασίον Μιαούλη μὲ 1.287 ψήφους.Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρθρογράφο,ἡ ἀνάλυση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος τῆς Ὕδρας κατέδειξε ἐκλογικὴ δύναμη 73 ψήφων ὑπὲρ τῆς παρατάξεως τῶν Βασιλοφρόνων(σ.σ:βάσει τῶν ἐπισήμων ἀποτελεσμάτων τῆς Γενικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας πρῶτος εἰς ψήφους ἐξελέγη ὁ Ἀντώνιος Σαχτούρης και ὄχι ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης ὡς ἐσφαλμένως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα.Ἐπίσης ἡ δύναμις τῶν Βασιλοφρόνων ἦτο ἰσχυρότερη,γεγονὸς ποὺ καταδεικνύεται ἀπὸ τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ ψήφων ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀνεξάρτητοι ὑποψήφιοι Βουλευτές).

Ἡ ὀρκωμωσία τῶν τριῶν νεοεκλεχθέντων Βουλευτῶν Ὕδρας τελέσθηκε τὴν 6ης Δεκεμβρίου 1926 κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἅ΄Συνεδρίας τῆς νέας Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Τὸν Φεβρουαρίου τοῦ 1927,εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος τῆς Ἀβασίλευτης Δημοκρατίας,τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀπεφάσισε νὰ παρατείνει τὴν προθεσμία ἀναθεωρήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου τῆς νήσου Ὕδρας.Τὴν ἴδιαν περίοδο,ἡ Συνταγματικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνέκρινε τὴν παράταση τοῦ ἐκλογικοῦ προνομίου τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν,Ψαρρῶν ἕως τοῦ ἔτους 1944,εἰς τὸ ἄρθρον 121 τοῦ νέου Συντάγματος,ὡς εἶχε ὁριστεῖ εἰς τὸ ἄρθρον 118 τοῦ προηγούμενου συντάγματος.

Οἱ διεργασίες ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος εἶχαν ξεκινήσει κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προηγουμένου ἔτους 1926 ἀπὸ τριακονταετῆ συνταγματικὴ ἐπιτροπή,τῆς ὁποίας ὅμως ἡ εἰσήγηση δὲν ἔγινε ἀποδεκτὴ λόγω τοῦ Συντάγματος ποὺ συνέταξε ἡ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τοῦ ἔτους 1927.(Πηγή:Ἐφημερίδα: «Ἐμπρός», Φύλλον 13ης & 23ης Φεβρουαρίου 1927)

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς Φύλλου 107,Ἐν Ἀθήναις τὴ 3ην Ἰουνίου 1927,Σύνταγμα τῆς Ἑλληνίκης Δημοκρατίας

«..Ἄρθρον 121
Τὸ ἐκλογικὸν προνόμιον τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν διατηρεῖται μέχρι τοῦ ἔτους 1944,ὄτε συμπληροῦται ἐκατονταετία ἀπὸ τῆς διὰ τοῦ ψηφίσματος τῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου παραχωρήσεώς του..»-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1928 (Λόγω θανάτου Βουλευτοῦ Ἰωάννου Μάνου)


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 309,Ἐν Ἀθήναις τὴ 24η Δεκεμβρίου 1927

Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 29ης Δεκεμβρίου 1927,Τὰ περὶ βουλευτοποιήσεως τοῦ Βενιζέλου ἀνακριβεῖς.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 31ης Δεκεμβρίου 1927

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 9,Ἐν Ἀθήναις τὴ 31ην Ἰανουαρίου 1928

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 6ης Φεβρουαρίου 1928

Πηγή:Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Σύνοδος Α΄ Τόμος Α΄, Β΄Βουλευτικῆς Περιόδου,Συνεδρία ΛΣΤ΄


Ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια ποὺ ἐπικρατοῦσε εἰς τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας,εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐκλεγεῖ αὐτοδύναμη κυβέρνησις.Τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀνέλαβε ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀλέξανδρου Ζαΐμη (4 Δεκεμβρίου 1926 – 4 Ἰουλίου 1928),ἡ ὁποία εἶχε ἀναλάβει τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση τοῦ Γεώργιου Κονδύλη,ἡ ὁποία καθαίρεσε τὴν 22αν Αὐγούστου1926 τὴν διορισμένη ἀπὸ τὸν Δικτάτορα Θεόδωρο Πάγκαλο κυβέρνηση τοῦ Ἀθανάσιου Εὐταξία.Ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀλέξανδρου Ζαΐμη παρέδωσε τὴν ἐξουσία εἰς τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο,ὁ ὁποῖος καὶ προκήρυξε τὴν διεξαγωγὴ Ἐθνικῶν ἐκλογῶν διὰ τὴν 19ην Αὐγούστου 1928.

Εἰς τὴν Ὕδραν ὅμως,ἐκλογὲς διεξήχθηκαν ἐπίσης εἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους,τὴν 29ην Ἰανουαρίου 1928,ἐξαιτίας τοῦ θανάτου τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἰωάννου Μάνου.Διὰ τὸν λόγον αὐτόν,ἐξεδόθη Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 22ας Δεκεμβρίου 1927,τὸ ὁποῖο ὅριζε τὴν διεξαγωγὴ ἀναπληρωματικῶν ἐκλογῶν διὰ τὴν ἀναπλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας.Τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ὑπεγράφη παρὰ τοῦ Ὑδραίου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 309,Ἐν Ἀθήναις τὴ 24η Δεκεμβρίου 1927

«..Περὶ ὁρισμοῦ ἡμέρας πρὸς ἐκλογὴν ἑνὸς βουλευτοῦ ἐν τῇ νήσῳ Ὕδρα ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος Ἰωάννου Μάνου
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὰ ἄρθρα 36,ἐδαφ.3 καὶ 121 τοῦ Συντάγματος,τὸ ἄρθρον 133 τοῦ νόμου 3363 τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 1926 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν» καὶ τὸ ἄρθρον 45 τοῦ νόμου ΧΜΗ΄ τοῦ 1877 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν»,ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νόμου ΓΧΝΣ΄τοῦ 1910,προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ὁρίζομεν ἡμέραν πρὸς ἐκλογὴν ἑνὸς βουλευτοῦ ἐν τῇ νήσῳ Ὕδρα,ἀντὶ τοῦ ἀποθανόντος βουλευτοῦ Ἰωάννου Μάνου,τὴν 29ην Ἰανουαρίου 1928,ἡμέραν Κυριακήν.
Ἡ ψηφοφορία ἄρξεται ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου,ὥρα 7 καὶ 34΄ καὶ λήξει κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου ὤρα 5 καὶ 43΄.Προσκαλοῦμεν τοὺς ἐκλογεῖς νὰ προτείνωσι τοὺς ὑποψηφίους αὐτῶν συμφώνως τῷ νόμῳ.Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύει καὶ ἐκτελέσει τὸ διάταγμα τοῦτο
Ἐν Ἀθήναις τὴ 22 Δεκεμβρίου 1927
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Παῦλος Κουντουριώτης
Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργὸς
Ἀλέξανδρος Ζαΐμης..»

Ἡ ἐκδόση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος διὰ τὴν ἀναπληρωματικήν ἐκλογὴν τῆς νήσου Ὕδρας,συνδυάστηκε ἔμμεσα καὶ ἐπισκιάστηκε ἀπὸ ἔντονους πολιτικοὺς ψιθύρους καὶ φῆμες,ποῦ ἀπόρρεαν ἀπὸ κύκλους τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων,περὶ βουλευτοποιήσεως τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου εἰς τὴν κενωθεῖσα θέσιν τοῦ Ὑδραίου Βουλευτοῦ.Ὡς γνωστόν,ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀπεῖχε τῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἀπὸ τοῦ ἔτους 1926 καὶ ἔπειτα.Οἱ συγκεκριμένες φῆμες,διαψεύσθησαν ὑπὸ τὸν ἴδιον τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλο,ὁ ὁποῖος τὶς χαρακτήρισε ὡς ἀνακριβεῖς καὶ ἀνυπόστατες,συμπληρώνοντας παράλληλα πὼς ἡ Ἕνωσις Φιλελευθέρων ἐπροσανατολίζετο νὰ προτείνει ὡς ὑποψήφιον Βουλευτὴ Ὕδρας τὸν Ἀντώνιον Δαμιανόν.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία»,Φύλλον 29ης Δεκεμβρίου 1927,Τὰ περὶ βουλευτοποιήσεως τοῦ Βενιζέλου ἀνακριβεῖς.

«…Ἀθῆναι 29, Ἀνεγράφη ὅτι ὑπὸ βουλευτῶν τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων πρόκειται νὰ ὑποδειχθῆ ἡ ὑποψηφιότης τοῦ κ.Βενιζέλου διὰ τὴν κενωθείσαν θέσιν ἐν Ὕδρᾳ λόγω τοῦ θανάτου τοῦ βουλευτοῦ κ.Μάνου.Ὁ κ.Βενιζέλος ἐδήλωσεν ὅτι ἡ πληροφορία εἶνε ἀνακριβής,προσέθεσε δέ,ὅτι ὡς ἔμαθε,ὠρίσθη ἤδη ὁ ὑποψήφιος του κόμματος Φιλελευθέρων διὰ τὴν θέσιν τοῦ βουλευτοῦ Ὕδρας.Ὡς δημοκρατικὸς ὑποψήφιος εἰς Ὕδραν πρόκειται νὰ ὑποστηριχθῆ ὁ κ. Α.Δαμιανὸς πρώην ὑπουργός..»

Ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν Ὕδρας,δημοσιεύθηκε εἰς τὸ φύλλον κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία» της 31ης Δεκεμβρίου 1927.


Τὴν 23ην Ἰανουάριου 1928,ἐξεδόθη νέο Προεδρικὸ Διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἐκαθόριζετο ὡς τόπος διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὴν ἐξέλεγξιν τῆς ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας,τὸ κατάστημα τοῦ Ἄρειου Πάγου.

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 9,Ἐν Ἀθήναις τὴ 31ην Ἰανουαρίου 1928

« (7) Περὶ ὁρισμοῦ τόπου συνεδριάσεων τοῦ εἰδικοῦ δικαστηρίου πρὸς ἐξέλεγξιν τῆς βουλευτικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸ ἄρθρον 3 τοῦ νόμου ΓϡΝΕ΄ «περὶ ἐξελέγξεως καὶ ἐκδικάσεως τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν», προτάσσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ,ὁρίζομεν τόπον συνεδριάσεων τοῦ πρὸς ἐκδίκασιν καὶ ἐξέλεγξιν τῆς Βουλευτικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας τῆς 29ης Ἰανουαρίου 1928 Εἰδικοῦ Δικαστηρίου τὸ κατάστημα τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύει καὶ ἐκτελέσει τὸ διάταγμα τοῦτο
Ἐν Ἀθήναις τὴ 23η Ἰανουαρίου 1928
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Παῦλος Κουντουριώτης
Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς
Θ.Τουρκοβασίλης…»

Τὴν 4ην Φεβρουαρίου 1928,τὸ Πρωτοδικεῖο Πειραιῶς ἐπικύρωσε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀναπληρωματικῶν ἐκλογῶν τῆς νήσου Ὕδρας καὶ ἀνακήρυξε Βουλευτὴ Ὕδρας εἰς τὴν θέσιν τοῦ θανόντος Ἰωάννου Μάνου τὸν Ἀντώνιον Δαμιανόν.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 6ης Φεβρουαρίου 1928

«…Τὸ Πρωτοδικεῖον Πειραιῶς κατὰ τὴν προχθεσινὴν αὐτοῦ συνεδρίασιν ἀνεκήρυξε βουλευτὴν Ὕδρας τὸν κ. Ἀντώνιον Δαμιανόν,εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποθανόντος πρότινος Μάνου…»

Ὁ νεοεκλεγεῖς Βουλευτὴς Ὕδρας Ἀντώνιος Δαμιανὸς ὁρκίσθηκε τὴν 3ην Φεβρουαρίου 1928

Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Σύνοδος Α΄ Τόμος Α΄,της Β΄Βουλευτικῆς Περιόδου,Συνεδρία ΛΣΤ΄

«..Προσέρχεται εἴτα ὁ ἄρτι ἐκλεγεῖς βουλευτὴς Ὕδρας κ. Ἀντώνιος Δαμιανός,ὅστις δίδει τὸν ὑπὸ τοῦ Συντάγματος τεταγμένον ὅρκον ἔχοντα οὕτω:
Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ φυλάξω πίστιν εἰς τὴν Πατρίδα, ὑπακοὴν εἰς τὸ Δημοκρατικὸν Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώσω εὐσυνειδήτως τὰ καθήκοντά μου…»


Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀναπληρωματικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας,Βουλευτὲς Ὕδρας ἦτο πλέον   Ἀθανάσιος Μιαούλης,  Ἀνδρέας Σαχτούρης καὶ ὁ Ἀντώνιος Δαμιανός.-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1928  


Πηγή:Ἀρχεῖον Μουσείου Μπενάκη.Ἄρ.Πρ:173/54,φ.330 Ἐπιστολὴ 29ης Μαΐου 1928 Ἀνδρέα Σαχτούρη πρὸς Ἐλευθέριον Βενιζέλο

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 13ης Ἰουλίου 1928,Κατόπιν τῶν ἐντόνων διαμαρτυριῶν-Αἳ Ἀθῆναι καὶ ὁ Πειραιεὺς θὰ ἀποτελέσουν χωριστᾶς ἐκλογικᾶς περιφέρειας-Τὸ ἐκλογικὸν διάταγμα δημοσιεύεται σήμερον.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 18ης Ἰουλίου 1928

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 20ης Αὐγούστου 1928,Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν εἰς τᾶς ἐπαρχίας.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 21ης Αὐγούστου 1928,Τὰ μέχρι τοῦ ἀπογεύματος χθὲς ἀνακοινωθέντα ἀποτελέσματα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν εἰς τὸν Πειραιά,τᾶς ἐπαρχίας καὶ τᾶς νήσους

Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως της Α΄ Συνόδου της Β΄Βουλευτικῆς Περιόδου


Μετὰ τὴν διεξαγωγὴ τῆς ἀναπληρωματικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Βουλευτοῦ Ὕδρας Ἀντώνιου Δαμιανοῦ εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἐκλιπόντα Βουλευτοὺ Ἰωάννου Μάνου καὶ ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ὅδευε εἰς νέες Ἐθνικὲς Ἐκλογές,ὁ Βουλευτὴς Ὕδρας Ἀνδρέας Σαχτούρης,ἀναλογιζόμενος τὴν κρισιμότητα τῶν πολιτικῶν περιστάσεων,ἀπέστειλε τὴν 29ην Μαΐου 1928 ἐπιστολὴν κάλεσμα εἰς τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλο,μὲ τὴν ὁποίαν ἔθετε εἰς τὴν διάθεσίν του,τὴν βουλευτική του ἕδρα,ἐπιδιώκοντας τὴν ἄμεση  ἐπιστροφή τοῦ τελευταίου ἀπὸ τὸ Παρίσι.

Πηγή:Ἀρχεῖον Μουσείου Μπενάκη.Ἄρ.Πρ:173/54,φ.330 Ἐπιστολὴ 29ης Μαΐου 1928 Ἀνδρέα Σαχτούρη πρὸς Ἐλευθέριον Βενιζέλο

«Κύριε Πρόεδρε,
Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω πρὸς ὑμᾶς τὰ ἑξῆς:
Ἐὰν ἄλλοι λόγοι ἐπιβάλλωσι νῦν,ἢ θὰ ἐπιβάλωσιν βραδύτερον τὴν παράτασιν τῆς παρούσης Βουλῆς καὶ συνεπῶς τὴν ἀνάγκης τῆς ἐν αὐτῇ παρουσίας ὑμῶν θεωρῶ στοιχειῶδες καὶ ἐπιβεβαιωμένον τὸ καθῆκον μου νὰ θέσω ἀπὸ σήμερον εἰς τὴν διάθεσιν ὑμῶν τὴν παραίτησίν μου ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας.Ἡ ἰδιαιτέρα μου Πατρὶς καὶ ἅπαντες οἱ συμπολίται μου θὰ θεωρήσωμεν ὕψιστην τιμὴν διὰ τὴν Νῆσον μας ἂν ὡς ἀντιπρόσωπος αὐτῆς,ἔστω καὶ προσωρινός,δεχθῆτε νὰ ἐπανατεθεῖτε εἰς τὸ Κοινοβούλιον
Ἀφοσιωμένος
Ἀνδρέας Σαχτούρης
Ἀθῆναι 29 Μαΐου 1928..»


Δυὸ μῆνες σχεδὸν πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τῶν Ἐθνικῶν ἐκλογῶν τῆς 19ης Αὐγούστου 1928,προκλήθηκε μεγάλη ἀναστάστωσις καθὼς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἐπροσανατολίζετο νὰ συγχωνεύσει τὶς ἐκλογικὲς περιφέρειες τῶν Ἀθηνῶν,τοῦ Πειραιῶς καὶ τῆς Ὕδρας εἷς μίαν ἑνιαίαν περιφέρεια.Ἡ σκέψις καὶ μόνο τῆς ὑλοποιήσεως τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως,προκάλεσε ἔντονες διαμαρτυρίες & ἀντιδράσεις ἐξαναγκάζοντας τελικῶς τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν νὰ διατηρήσει ἀναλλοίωτες τὶς περιφέρειες αὐτές.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 13ης Ἰουλίου 1928,Κατόπιν τῶν ἐντόνων διαμαρτυριῶν-Αἳ Ἀθῆναι καὶ ὁ Πειραιεὺς θὰ ἀποτελέσουν χωριστᾶς ἐκλογικᾶς περιφέρειας-Τὸ ἐκλογικὸν διάταγμα δημοσιεύεται σήμερον.

«…Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν κ.Ζαβιτσάνος συνειργάσθη χθὲς τὴν ἑσπέραν διὰ μακρῶν μετὰ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ὑπουργείου κ.Λιανοπούλου ἀναφορικῶς πρὸς τὸν τελικὸν καταρτισμὸν τοῦ διατάγματος τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν.Κατὰ τὴν συνεργασίαν ἀπεφασίσθη,ὅπως ἀναθεωρηθῆ,κατόπιν τῶν διαμαρτυριῶν ἡ προηγούμενη ἀπόφασις καθ’ἢν ἀποτελοῦν ἰδὶαν ἐκλογικὴν περιφέρεια αἳ Ἀθῆναι ἔχουσαι πληθυσμὸν 542.446 ἀποτελέσουν ἴδιαν ἐκλογικὴν περιφέρειαν ἐκλέγουσαι 21 βουλευτᾶς,ὁ δὲ Πειραιεὺς καὶ Ὕδρα μὲ κατοίκους ὁ μὲν πρῶτος 257.809 καὶ ἡ Δευτέρα 2.353 ἀποτελέσουν ἑτέραν περιφέρειαν ἐκλέγουσαν 10 βουλευτᾶς.Τὸ διάταγμα θὰ δημοσιευθῆ εἰς τὸ σημερινὸν φύλλον.
Διὰ τᾶς προνομιούχους περιφέρειας
Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν ὅτι τὸ προνόμιον τῶν νήσων Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν διατηρεῖται ὡς ἔχει ἀνέκαθεν καὶ ὡς ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Συντάγματος.Δηλαδὴ οἱ ἀπολαύοντες τοῦ προνομίου δημότες τῶν προνομιούχων νήσων,οἱ καταγόμενοι ἐξ αὐτῶν θὰ ψηφίσουν καὶ θὰ ἐκλέξουν ἴδιους βουλευτᾶς.Οἱ μὴ ἀπολαύοντες τοῦ προνομίου τῆς νήσου Ὕδρας,ἤτοι οἱ μὴ καταγόμενοι ἐξ αὐτῆς θὰ ψηφίσουν εἰς τὴν περιφέρειαν Ἀθηνῶν-Πειραιῶς ὑπαρχούσης ἴδιας κάλπης εἰς Ὕδραν.Τὸ αὐτὸ θὰ γίνη διὰ τᾶς Σπέτσας ὅπου οἱ ἀπολαύοντες τοῦ προνομίου θὰ ψηφίσουν εἰς τὴν περιφέρειαν Ἐρμιονίδος,οἱ δὲ τῶν Ψαρρῶν οἱ μὲν τῶν Νέων Χωρῶν εἰς Χαλκίδα,οἱ δὲ τῶν Παλαιῶν εἰς Χίον..»

Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις,μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν,ἐξέδωσε Προεδρικὸ Διάταγμα τὴν 14ην Ἰουλίου 1928 μὲ τὸ ὁποῖο καθόριζε τὸν ἀριθμὸ τῶν βουλευτικῶν θέσεων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς χώρας (250 ἐν συνόλῳ).

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 124,Ἐν Ἀθήναις τὴ 14ην Ἰουλίου 1931

«..Περὶ ὁρισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτικῶν θέσεων ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας κατὰ τᾶς προσεχεῖς ἐκλογᾶς τῆς 19ης Αὐγούστου 1928
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὰ ἄρθρα 1,2,48,49 καὶ 115 Ν.Δ τῆς 11ης Ἰουλίου 1928 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν»,προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν
Ὁρίζομεν τὸν ἀριθμὸ τῶν βουλευτικῶν θέσεων ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας διὰ τᾶς ἐνεργηθησομένας τὴν 19ην Αὐγούστου 1928 ἐκλογῆς ἀναλόγως πρὸς τὸν πραγματικὸν πληθυσμὸν ἑκάστης,ὡς ἑξῆς…:
..(96) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ὕδρας 3
(97) Προνομιοῦχος περιφέρεια Σπετσῶν 2
(98) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ψαρῶν 2..»

Ἡ ἀπόφασις περὶ διατηρήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος τῶν προνομιούχων περιφερειῶν Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν έως του έτους 1944,δυνάμει τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ἐδημοσιεύθη ἐπίσης εἰς τὸ φύλλον τῆς 18ης Ἰουλίου 1928 τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».

Ἡ διαλογὴ τῶν ψήφων τῶν ἐκλογῶν τῆς 19ης Αὐγούστου 1928 ἀνέδειξε Βουλευτὲς Ὕδρας τὸν Ἀθανάσιον Μιαούλη,τὸν Γκίκα Κουλούρα καὶ τὸν Ἀντώνιον Δαμιανό.Ἡ ὀρκωμωσία τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας τελέσθηκε τὴν 17ην Ὀκτωβρίου 1928 κατὰ τὴν διαδικασία ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς νέας Βουλῆς.

Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες  τῆς διεξαγωγῆς τῶν Ἐθνικῶν ἐκλογῶν,τὴν 20ην & 21ην Αὐγούστου 1928,ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ» ἐκυκλοφόρησε καταγγέλοντας τὶς βαναυσότητες καὶ τοῦ τραμπουκισμοὺς τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Βενιζελικῆς παρατάξεως κατὰ τῶν πολιτικῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολιτεύσεως.Ἡ ἐφημερίδα φιλοξενεῖ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος Παναγὴ Τσαλδάρη περὶ τῶν αὐθαίρετων ἐνεργειῶν ποὺ διέπραξαν «μπράβοι» τοῦ Κόμματος τῶν Φιλελευθέρων καθ’ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν.Ἐκ τῆς δημοσιεύσεως τῶν πρώτων ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων (μέσω τηλεγραφημάτων τῆς νυκτός) ἀναφέρεται τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ 3ού ἐκλογικοῦ τμήματος τῆς νήσου Ὕδρας καθὼς καὶ οἱ συνολικοὶ ψῆφοι ποὺ ἔλαβαν οἱ νεοεκλεγέντες Βουλευτὲς Ὕδρας.

Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 20ης Αὐγούστου 1928,Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν εἰς τᾶς ἐπαρχίας.

«..Τμῆμα 3ον τέως δήμου Ὑδραίων,ἐψήφισαν ἐν ὄλῳ φιλελεύθεροι 47,λαϊκοὶ 7 καὶ 3 ἄκυρα..»


Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 21ης Αὐγούστου 1928,Τὰ μέχρι τοῦ ἀπογεύματος χθὲς ἀνακοινωθέντα ἀποτελέσματα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν εἰς τὸν Πειραιά,τᾶς ἐπαρχίας καὶ τᾶς νήσους

«..Ὕδρα.Ἐξελέγησαν οἱ Φιλελεύθεροι κ.κ Μιαούλης 552,Κουλούρας διὰ 528,Δαμιανὸς διὰ 314..»-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1929 Γερουσιαστικὲς ἐκλογὲς 


Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 22ας Ἀπριλίου 1929,Τὰ ἀποτελέσματα εἰς τοὺς ἄλλους νομοὺς
Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 23ας Ἀπριλίου 1929


Τὴν 21ην Ἀπριλίου 1929,διεξήχθησαν Ἐθνικὲς Γερουσιαστικὲς ἐκλογές,εἰς τὶς ὁποῖες ἐπικράτησε τὸ Κόμμα τῶν Φιλελευθέρων του Ἐλευθέριου Βενιζέλου.Ἡ Ὕδρα,εἰς τὶς συγκεκριμένες ἐκλογὲς ἐνσωματώθη εἰς τὴν ἐκλογικὴν περιφέρειαν τῆς Ἀργολιδοκορινθίας εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλέχθησαν Γερουσιαστὲς οἱ Φιλελεύθεροι κ.κ Χριστόπουλος (5.296) καὶ Κοτσονόπουλος (3.582) καὶ ὁ Λαϊκὸς κ.Καρπετόπουλος (5.542).Ἐν συνόλῳ τὸ Κόμμα τῶν Φιλελευθέρων ἔλαβε 12.680 ψήφους ἐνῶ τὸ Λαϊκὸ κόμμα 10.541 ψήφους. Εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν, συντριπτικὴ ὑπῆρξε ἡ ἐπικράτησις τῶν Φιλελευθέρων.Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δυὸ ἐκλογικῶν τμημάτων Ὕδρας,τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας τῆς  Ἀργολιδοκορινθίας,ἔλαβαν:

Πηγή:Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,Φύλλον 22ας Ἀπριλίου 1929,Τὰ ἀποτελέσματα εἰς τοὺς ἄλλους νομοὺς

1ο Τμῆμα Ὑδραίων
Φιλελεύθεροι 292,Λαϊκοὶ 30
2ο Τμῆμα Ὑδραίων,ἐψήφισαν 183
Φιλελεύθεροι 158,Λαϊκοὶ 29

Ἤτοι:
Φιλελεύθεροι:450,Λαϊκοί:59


-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1931 (Λόγω θανάτου Βουλευτοῦ Αντωνίου Δαμιανού)


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 262,Ἐν Ἀθήναις τὴ 8ην Αὐγούστου 1931

Τὴν 2αν Αὐγούστου 1931,διεξήχθη εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν νεὰν ἀναπληρωματικὴν ἐκλογὴν Βουλευτοὺ,λόγω τοῦ θανάτου τοῦ Βουλευτοῦ Ἀντωνίου Δαμιανοῦ,ὁ ὁποῖος κατὰ τραγικὴν εἰρωνείαν εἶχε ἐκλεγεῖ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας ἀντικαθιστώντας τὸν ἐκλιπόντα Βουλευτὴ Ἰωάννην Μάνον.Τὴν 4ην Αὐγούστου 1931, ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης ἐξέδωσε Προεδρικὸ Διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο καθόριζε τὸν τόπο ἐξέλεγξις καὶ ἐκδίκασις τοῦ κύρους τῆς ἀναπληρωματικῆς ἐκλογῆς εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλέχθηκε νέος Βουλευτὴς Ὕδρας ὁ δικηγόρος Θεόδωρος Ἀντωνίου Κριεζής.


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 262,Ἐν Ἀθήναις τὴ 8ην Αὐγούστου 1931

«..Διάταγμα (1)
Περὶ ὁρισμοῦ πρὸς ἐξέλεγξιν καὶ ἐκδίκασιν τοῦ κύρους τῆς ἀναπληρωματικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸ ἄρθρον 3 τοῦ νόμου ΓΛΝΕ΄προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ,ὁρίζομεν τόπον συνεδριάσεως τῆς πρὸς ἐξέλεγξιν καὶ ἐκδίκασιν τοῦ κύρους τῆς διεξαχθεισομένης τὴν 2αν Αὐγούστου ἀναπληρωματικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας εἰδικοῦ Δικαστηρίου τὴν αἴθουσαν τῆς συνεδριάσεως τοῦ καταστήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύει καὶ ἐκτελέσει τὸ Διάταγμα τοῦτο.
Ἐν Δεκελείᾳ τὴ 4 Αὐγούστου 1931
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Ἀλέξανδρος Ζαΐμης
Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς
Ν.Ἀβραάμ..»-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1932


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 269,Ἐν Ἀθήναις τὴ 19ην Αὐγούστου  1932
Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως,Ἐπίσημα Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Περίοδος Γ΄ τῆς Ἅ΄ Συνόδου 

Πηγή: Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,Διεύθυνση Διοικητικοῦ,Τμῆμα Μητρώου Βουλευτῶν,Μητρῶο Πληρεξουσίων,Γερουσιαστῶν καὶ Βουλευτῶν

Οἱ ἐκλογὲς προκηρύχθηκαν διὰ την 25ην Σεπτεμβρίου 1932.Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἐξέδωσε ἕναν μήνα νωρίτερα,τὴν 19ην Αὐγούστου 1932 Προεδρικὸ Διάταγμα διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀριθμοῦ  τῶν βουλευτικῶν θέσεων τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς χώρας (250 ἐν συνόλῳ).

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 269,Ἐν Ἀθήναις τὴ 19ην Αὐγούστου 1932

«..Περὶ ὁρισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας κατὰ τᾶς ἐκλογᾶς τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὰ ἄρθρα 1,2,71 & 3 καὶ 72 τοῦ Νόμου 5493 τῆς 21ης Μαΐου 1932 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν», τὰ ἄρθρα  1 και 2 του νόμου 5571 της 19η ς Αὐγούστου 1932 «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν.Δ τῆς 12ης Ἰουλίου 1932, περὶ ὁρισμοῦ τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν εἰς διακοσίους πεντήκοντα καὶ τὸ ἄρθρον 121 τοῦ Συντάγματος,  προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν
Ὁρίζομεν τὸν ἀριθμὸ τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας διὰ τᾶς ἐνεργηθησομένας τὴν 25ην Σεπτεμβρίου 1932 ἐκλογάς ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων ἑκάστης,ὡς ἑξῆς…:
..(39) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ὕδρας 3
(40) Προνομιοῦχος περιφέρεια Σπετσῶν 2
(41) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ψαρῶν 2..»


Μετὰ τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων,Βουλευτὲς Ὕδρας ἐκλέχθηκαν ὁ ἰατρὸς Μιχάηλ Γκιώνης καὶ οἱ Ἀξιωματικοί του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Θεόδωρος Σπυρίδωνος Κιζάνης καὶ Σταμάτιος Μπουντούρης.Τὰ μέλη τῆς νέας Βουλῆς ὁρκίσθηκαν τὴν 24ην Ὀκτωβρίου 1932 κατὰ τὴν ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς κατὰ τὴν Ἅ΄ Σύνοδο τῆς Γ΄Περιόδου τῆς Βουλῆς.

Ἡ ἐκλεχθεῖσα Βουλὴ τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932 ἦτο βραχύβια λόγω τῆς ἄστατης πολιτικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε,καθὼς λόγω τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς ποὺ ἐφαρμόσθη,οὐδὲν πολιτικὸ κόμμα ἐκατόρθωσε νὰ σχηματίσει αὐτοδύναμη κυβέρνησιν.Ἐν τέλει,ἐσχηματίσθη κυβέρνησις ὑπὸ τοῦ Παναγῆ Τσαλδάρη τὴν 3ην Νοεμβρίου 1932 ἡ ὁποία παρέδωσε τὴν ἐξουσίαν εἰς τὸν Ἐλευθέριον Βενιζελὸν τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1933 μὲ σκόπον τὴν προκήρυξιν νέων Ἐθνικῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν.Ἡ Βουλὴ  διελύθη τὴν 24ην Ἰανουαρίου 1933.


-)Ὕδρα Ἐκλογὲς 1933


Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Νοέμβριος 1932,Ἀριθμὸς 1,Ὁ κῆπος δὲν εἶναι ἄφρακτος

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 22,Ἐν Ἀθήναις τὴ 24ην Ἰανουαρίου 1933

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Ἰανουάριος 1933,Ἀριθμὸς 3,Κατὰ καθῆκον καὶ διὰ τὴν ἱστορίαν-Μία δημοσίευσις καὶ μία ἀπάντησις

Πηγή:Σφαίρα,Ἡ ἀρχαιοτέρα ἑλληνικὴ Ἐφημερίς,Ἔτος ἱδρύσεως 1880,Πειραιεὺς Σάβββατον 14 Ἰανουαρίου 1933,Ἀριθμὸς Φύλλου 16.116 Ἔτος 53ον

Πηγή:Σφαίρα,Ἡ ἀρχαιοτέρα ἑλληνικὴ Ἐφημερίς,Ἔτος ἱδρύσεως 1880,Πειραιεὺς Σάβββατον 25 Φεβρουαρίου 1933,Ἀριθμὸς Φύλλου 16.162 Ἔτος 53ον,Γράμματα πρὸς τὴν «Σφαίραν»,Χάριν τῆς Ἀληθείας 

Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Ἅ΄ Φεβρουάριος 1933,Ἀριθμὸς 4 (Β),
Τυμβωρύχοι
Νέα ἀπὸ τὴν Ὕδρα
Νέα ἀπὸ τὴν Ὕδρα,Ἡ ἐνθουσιώδης καὶ πανηγυρικὴ ὑποδοχὴ τῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν κ.κ Γκίκα Κουλούρα,Μίχ.Γκιώνη καὶ Στ.Μπουντούρη.

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933, Ἀριθμὸς 5,
Καὶ μικρόψυχος καὶ ἐκδικητικὸς
Τὰ πράγματα εἰς τὴν θέσιν τῶν
Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ κ.Ἀντώνιου Λιγνοῦ.
Ὁ Λόγος τοῦ ἀρχηγοῦ

Πηγή:Πρακτικὸν Ἐνάρξεως,Ἐπίσημα Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς,Περίοδος Δ΄ τῆς Ἅ΄ Συνόδου,Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου

Πηγή: Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,Διεύθυνση Διοικητικοῦ,Τμῆμα Μητρώου Βουλευτῶν,Μητρῶο Πληρεξουσίων,Γερουσιαστῶν καὶ Βουλευτῶν

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Ἰούνιος 1933, Ἀριθμὸς 9,Οἱ διπλοψηφίσαντες

Οἱ ἐκλογὲς προκηρύχθηκαν ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου διὰ τὴν 5ην Μαρτίου 1933.Οἱ συγκεκριμένες ἐκλογὲς ἦτο καὶ οἱ τελευταῖες εἰς τὶς ὁποῖες ἴσχυσε τὸ προνόμιον τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν διὰ τὶς νήσους Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν.Ἅμα τὴ προκηρύξει τῶν νέων ἐκλογῶν,ἡ κυβέρνησις μέσω τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἐξέδωσε Προεδρικὸν Διάταγμα,τὴν 24ην Ἰανουάριου 1933 μὲ τὸ ὁποῖον καθόριζε τὸν ἀριθμὸ τῶν Βουλευτικῶν ἑδρῶν ἀνὰ ἐκλογικὴν περιφέρειαν.

Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 22,Ἐν Ἀθήναις τὴ 24ην Ἰανουαρίου 1933

«.Διάταγμα
.Περὶ ὁρισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας κατὰ τᾶς ἐκλογᾶς τῆς 5ης Μαρτίου 1933
Ἑλληνικὴ Δημοκρατία
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὰ ἄρθρα 1 καὶ 2 τοῦ νόμου 3824 τῆς 24ης Ἰανουαρίου 1929 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν»,ὡς τὸ δεύετερον ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ νόμου 5295 τῆς 30ης Δεκεμβρίου 1931,τὰ ἄρθρα 71 & 3 καὶ 72 τοῦ Νόμου 5493 τῆς 21ης Μαΐου 1932 «περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν» καὶ τὸ ἄρθρον 121 τοῦ Συντάγματος,  προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν
Ὁρίζομεν τὸν ἀριθμὸ τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν ἑκάστης ἐκλογικῆς περιφέρειας διὰ τᾶς ἐνεργηθησομένας τὴν 5ην Μαρτίου 1932 ἐκλογάς ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων ἑκάστης,ὡς ἑξῆς…:
..(96) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ὕδρας 3
(97) Προνομιοῦχος περιφέρεια Σπετσῶν 2
(98) Προνομιοῦχος περιφέρεια Ψαρῶν 2..»


-)Πολεμικὴ κατὰ τῆς ἀντιπολιτευτικῆς πολιτικῆς τοῦ περιοδικοῦ «Μέλλον τῆς Ὕδρας» κατὰ τῶν ὑποψηφίων τῶν Φιλελευθέρων-Ἐπιστολὴ τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία»-Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τριακοσίων πεντήκοντα Ὑδραίων φιλοβενιζελικῶν.


Τὸ 1932,ἦτο ἔτος ὁρόσημο διὰ τὸν ἔντυπον τύπο τῆς νήσου Ὕδρας,καθότι ἐκυκλοφόρησε τὸν Νοέμβριον τὸ πρῶτο τέυχος τοῦ ἱστορικοῦ διὰ τὴν πατρίδα μας περιοδικού «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» τοῦ ἐκδότου Ἀντώνιου Μανίκη.Ἡ κυκλοφορία τοῦ νέου ἐντύπου συνέπεσε ἐν μέσῳ τῆς προκηρύξεως δυὸ συνεχόμενων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων’τῶν ἐκλογῶν τῆς 5ης Μαρτίου 1933 καὶ των προγενέστερων ἐκλογῶν τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932,εἷς τὶς ὁποῖες εἶχε κορυφωθεῖ ἡ πολιτικὴ σύγκρουσις μεταξὺ τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων του Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τῶν Κομμάτων τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολιτεύσεως.

Ὡς ἦτο φυσικὸν,ὁ ἐκδότης Ἀντώνιος Μανίκης δὲν ἔμεινε ἀμέτοχος εἰς τὴν πολιτικὴν ἀντιπαράθεσιν μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.Τουναντίον μέσω τῆς δημοσιευθείσας ἀρθρογραφίας τοῦ, ἐτάχθη κατὰ ὁρισμένων ἐκ τῶν ὑποψηφίων πολιτευτῶν του Κόμματος τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων του Ἐλευθέριου Βενιζέλου’κυρίως δὲ κατὰ τοῦ ὑποψήφιου πολιτευτού Θεόδωρου Κιζάνη,ὁ ὁποῖος εἰς τις ἐκλογὲς τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932 ἐκλέχθη διὰ πρώτη φορᾶ Βουλευτὴς Ὕδρας.

Ἡ κυκλοφορία τῶν δυὸ πρώτων τευχῶν τοῦ νέου περιοδικοῦ,παρ’ὅτι προκάλεσε λαμπρὰ ἐντύπωση διὰ τὴν τυπογραφική ἐμφάνιση καὶ τὴν πληθώρα τῆς ὕλης του,προκάλεσε τὴν ἔντονη πικρία και δυσαρέσκεια τόσο τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» ὅσο καὶ μεγάλης μερίδας τῶν πολιτῶν τῆς Ὕδρας,διότι ἡ δημοσίευσις τοῦ ἄρθρου «Ρωμαντισμὸς καὶ Πραγματικότης» τοῦ ἐκδότου Ἀντωνίου Μανίκη,εἰς τὸ δεύτερο τεῦχος τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου 1932,περιελάμβανε γενικευμένες πολιτικὲς κρίσεις καὶ ἀναφορὲς διὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτικὴ συνεισφορὰ τῆς πλειοψηφίας τῶν διατελεσάντων-ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἑκατονταετοῦς προνομιακοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος τῆς νήσου Ὕδρας-Βουλευτῶν,οἱ ὁποῖες θεωρήθηκαν ἐμμέσως ὡς ἀπαξιωτικὲς καὶ μειωτικὲς καὶ διὰ τὴν πολιτικήν μνήμην τοῦ πρόσφατα ἐκλιπόντος Ὑπουργοῦ των Ναυτικῶν καὶ ἐπὶ εἴκοσι ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη Βουλευτοὺ Ὕδρας Ἀθανασίου Μιαούλη.

Σύμφωνα μὲ τὴν πεποίθηση τοῦ ἐκδότου Ἀντωνίου Μανίκη,ἡ οἰκτρὴ οἰκονομικὴ κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε περιέλθει ἡ Ὕδρα,ἠδύνατο νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ ἐὰν οἱ ἐκλεγέντες Βουλευτές της,δὲν εἶχαν ἐπαναπαυθεῖ εἰς τὶς δάφνες τοῦ ἔνδοξου ἱστορικοῦ παρελθόντος της.Ἀπὸ παραχωρήσεως τοῦ προνομιακοῦ δικαιώματος τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν Βουλευτῶν,οἱ ἀρχοντικὲς οἰκογένειες τῆς νήσου,οἱ ὁποῖες εἶχαν συνεισφέρει τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος,θεώρησαν ὡς ἰδὶον κεκτημένον τὴν ἐκλογὴν τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν εἰς τὶς Βουλευτικὲς ἕδρες τῆς νήσου.Συνεπεία τῆς ἰσχύος ποὺ διέθεταν οἱ συγκεκριμένες οἰκογένειες, ἑδραιώθηκε εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν-ὅπως καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας-τὸ καθεστὼς τῆς οἰκογενειοκρατίας καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῶν πελατειακῶν σχέσεων καὶ δοσοληψιῶν μεταξὺ τῶν Βουλευτῶν καὶ τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἑκάστοτε προεκλογικῶν περιόδων.

Ἡ παγίωσις τῆς καταστάσεως ταύτης,προκάλεσε μέγιστη ἀνισότητα εἰς τὸν κοινωνικὸν ἱστὸν τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας,καθὼς ἡ ἐνασχόλησις ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τῶν ἀπογόνων τῶν παλαιῶν ἀρχοντικῶν οἰκογενειῶν τῆς νήσου εἰς τὰ πολιτικὰ ἀξιώματα ἐξασφάλιζε εἰς τὰ μέλη τοὺς μία ἄνετη προνομιακὴ διαβίωση,τόσο εἰς τὸ οἰκονομικὸ ὅσο καὶ εἰς τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο,ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ ὑπόλοιπου πληθυσμοῦ τῆς νήσου,ὁ ὁποῖος διαβιοῦσε ὑπὸ συνθῆκες ἄκρατης πενίας καὶ ἀνέχειας ἀναζητώντας τὰ πρὸς τὸ ζεὶν εἰς τὰ σκληροτράχηλα ἐπαγγέλματα τῆς θάλασσας,μὲ κυριότερη διέξοδο τὴν ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία εἰς τὸν κλάδον τῆς σπογγαλιείας. Παράλληλα,ἀρκετοὶ ἐκ τῶν ἀρρένων της νήσου ἀπευθύνοντο εἰς τοὺς Βουλευτὲς ἀποζητώντας τὸν διορισμόν τους εἴτε εἰς διάφορες θέσεις τοῦ λιμένος Πειραιῶς,εἴτε εἰς διάφορες θέσεις τῆς Ὑπηρεσίας Φάρων ὡς Ὑπαξιωματικοὶ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Φεβρουάριος 1933,Ἀριθμὸς 2,Ρομαντισμὸς καὶ Πραγματικότης

«….Οἱ ἄμεσοι ἀπόγονοι τῶν Ὑδραίων ἐπαναστατῶν τοῦ 21,γαυριῶντες ἐπὶ πατραγαθία καὶ θεωροῦντες εὐατοὺς ὡς διογενεῖς,ὡς ἀνώτερα ὄντα ἐπὶ τῆς γῆς,ἅμα τὴ συστάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους,ἐπίστευσαν ὅτι ἀπετέλουν τὴν ἀριστοκρατίαν καὶ κατὰ συνέπειαν,ὅτι ἤσαν οἱ μόνοι ἐκ Θεοῦ ἐνδεδειγμένοι διὰ νὰ κυβερνήσωσι τὸν Τόπον. Κλείσαντες,ὅθεν,τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν,εἰσῆλθον εἰς τὸν Πύργον τοῦ ρωμαντισμοῦ τῶν,ὀπόθεν ἡ δὲν ἔβλεπον καθ’ὁλοκληρίαν τὴν ὁλοὲν ἐξελισσομένην πραγματικότητα,ἢ τὴν ἔβλεπον ὄπισθεν τῶν μαύρων γυαλιῶν τοῦ παρελθόντος.Καὶ ἔγιναν Πρωθυπουργοί.Καὶ ἔγιναν Ὑπουργοί.Καὶ ἔγιναν Βουλευταί.Καὶ ἔγιναν Δήμαρχοι τοῦ τόπου.Καὶ ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ἐκατονταετίαν,αὐτοὶ καὶ μόνον ἐκυβέρνησαν τὴν Ὕδραν.Εἰς οὐδένα ἐκ τοῦ λαοῦ ἐπετράπη ἡ εἴσοδος εἰς τὸ Μεσαιωνικὸν φρούριον τῶν.
Καὶ τὸν λαὸν ὁ ὁποῖος κατάπληκτος ἐθαύμαζε τὴν σειομένην περικεφαλαίαν τοῦ ὀνόματος τῶν,τὸν ἠγνόησαν. Καὶ οὐδὲν ποτὲ ἔπραξαν ὑπὲρ αὐτοῦ.Τὰ πάντα μοιραίως ἔβαινον καὶ ἤδη βαίνουσι πρὸς τὸν κρημνόν.Καὶ ἂν ποτὲ προσέτρεξαν εἰς αὐτόν,ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκμεταλλεύσεως αὐτοῦ,τοὺς ὤθησε πρὸς τὰ ἐκεῖ.Καὶ τότε τὸν ἐχαΐδεψαν μὲ τὸ ἀπατηλὸν χέρι τῆς μικροσυναλλαγῆς καὶ τὸν ἐκοίμισαν μὲ τὸ νανούρισμα τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν μικροσυμφερόντων του.
Καὶ τὸν ἠμπόδισαν νὰ ἐγερθῆ ἐκ τοῦ τύπου.Ἡ μάθησις τῶν τέκνων τοῦ λαοῦ,ἄχρηστος καὶ ἐπικίνδυνος ἐφώναζον.Καὶ οὐδένα τοῦ λαοῦ ὑπεστήριξαν ἡ ἀνέδειξαν.Τὰ πάντα δι’αὐτοὺς καὶ διὰ τὰ τέκνα τῶν.Τὴν κληρονομίαν ἔπρεπε νὰ λάβωσι μόνον οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα τῶν,κληρονομικῶ δικαιώματι,οἱοιδήποτε καὶ ἂν ἤσαν ἱκανοὶ καὶ ἀνίκανοι.Ἀρκετὸν γὰρ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ πάππου,διὰ νὰ εἶναι οἱ ἐσαεὶ κυβερνῆται τῆς νήσου.
Καὶ ὁ λαός;-Ἅ! ὁ Λαός.Ἡ ὑπὸ τὸν μανδραγόραν ὕπνωττεν ἢ ὅταν ἐξεγείρετο,ἔκθαμβος,ἔστεκε κατάπληκτος πρὸ τῆς αἴγλης τῶν ὀνομάτων καὶ ἐγονυπέτει πρὸ τῶν φερόντων αὐτά.Καὶ ἡ νοοτροπία τοῦ ὁμοία πρὸς τὴν τῶν χαλεπῶν ἐκείνων χριστιανῶν,οἱ ὁποῖοι παρεκαλοῦν τὸν Ἀγᾶν νὰ τοὺς σφάξη διὰ ν’ἁγιάσουν.
Καὶ ἐφρονεῖ ὅτι τὰ πάντα ἔχουσι καλῶς καὶ ὅτι δὲν δύναται νὰ γίνη ἄλλως,ἀφοῦ καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος,εἰς τὴν ἁπλουστέραν αἴτησιν τοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον παρέθετε τὰ ὀνόματα ἐκείνων,ὡς μόνον στήριγμά της.
Καὶ οὐδέποτε ἐσκέφθη νὰ ἐξετάση ἂν οἱ σείοντες τὴν περικεφαλαίαν τῶν ὀνομάτων,εἶχον καὶ κεφαλὴν ὑπ’αὐτήν.Καὶ ἂν ποτὲ κάποιος,ὁ ἱερόσυλος,ἐζήτει νὰ ἐρευνήση τᾶς Γραφᾶς,τότε ὁ λαὸς πρῶτος,ἀπειλητικός,ἐξηγείρετο κατ’αὐτοῦ καὶ ἂν δὲν ἔκαμε ἄλλο τίποτε «τοῦ ἔσουρνε,ὅσα σούρνει ἡ σκούπα». Καὶ οὒτ ἐφθάσαμεν ὅπου πάντες γνωρίζομεν.Νὰ ψυχορραγῆ ὁλόκληρος τόπος,νὰ πεθαίνη ὁλόκληρος λαὸς καὶ ἠμεῖς νὰ χειροκροτῶμεν τὸν διορισμὸν πλοιάρχου,ὡς νυκτοφύλακος εἰς κάποιαν μαούναν τοῦ Πειραιῶς ἢ νὰ θεωρῶμεν τὴν θέσιν τοῦ φαροφύλακος ὡς τὸ ἄπαντον τῶν προεκλογικῶν ἢ μετεκλογικῶν προγραμμάτων τῶν βουλευτῶν μας…»Σημείωσις:Ἡ τελευταία ἀναφορὰ τοῦ Ἀντώνιου Μανίκη περὶ διορισμοῦ τῶν Ὑδραίων ναυτικῶν εἰς διάφορες θέσεις τοῦ λιμένος Πειραιῶς καὶ τῆς Φαρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ θεωρήθηκε ὡς  ἀπρέπης καὶ ἀσεβης διὰ τὴν πολιτικὴ συνεισφορὰ τοῦ εκλιπόντος Αθανασίου Μιαούλη.Ἤδη,μία δεκαετία ἐνωρίτερα,ἡ ἐφημερίδα «Σκριπτ» σχολιάζοντας τὴν ἰσχυρὰ ἐπικράτηση τῆς Φιλελεύθερης παρατάξεως τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου εἰς τὴν Ὕδραν,θεωροῦσε πὼς ἦτο ἀποτέλεσμα ἔντονων πολιτικῶν διεργασιῶν, μηχανορραφιῶν καὶ πελατειακῶν σχέσεων ποὺ εἶχε ἀναπτύξει καὶ ἐπιβάλλει ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης εἰς τὴν Ὕδραν ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν καθώς ἐπέλεγε ποὶοι ἐκ τῶν πολιτῶν τῆς Ὕδρας θὰ προσελαμβάνοντο εἴτε εἰς τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό,εἴτε εἰς τὸ Λιμενικὸ Σῶμα εἴτε εἰς τὶς Ὑπηρεσίες τοῦ Φαρικοῦ Δικτύου τῆς χώρας.Η ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,ειχε χαρακτηριστικά προσδώσει εἰς τὸν Ἀθανάσιον Μιαούλην τὸν τίτλο τοῦ «Βασιλίσκου τῆς Ὕδρας»  


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Ὀκτωβρίου  1920,Ἄρθρον:Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζέλος»

«…Ἡ Ὕδρα καὶ ὁ Βενιζελισμὸς
Ἡ «Ἑστία» ἐπανηγύριζε προχθὲς ὅτι εἰς τὴν Ὕδραν δὲν ἐτόλμησαν νὰ ἐμφανισθοῦν ὑποψήφιοί της Ἀντιπολιτεύσεως,ἀλλ’ἀνεκηρύχθησαν μόνον οἱ κυβερνητικοί,οἱ ὁποῖοι ἄνευ οὐδενὸς ἀντιπάλου δύνανται ἀπὸ τουδε νὰ θεωρηθοῦν ὡς διωρισμένοι βουλευταί.Ὁ Βενιζελισμὸς ἐναβρύνεται συνήθως διὰ τᾶς μᾶλλον ἐπαισχύντους πράξεις του.Εἰς τὴν Ὕδραν,ὡς γνωστόν,λόγω τοῦ προνομίου,ἐκλέγονται τρεῖς βουλευταί.Ψηφίζουν ἑκάστοτε 800-1000 ψηφοφόροι.Ἐκ τούτων 475 ὑπηρετοῦν εἰς τὸ Π.Ναυτικὸν καὶ τὸν ναύσταθμον ὡς ναῦται,ὑπαξιωματικοὶ καὶ ναυτεργάτες,εὐρισκόμενοι ὄντως ὑπὸ τὴν ἄμεσην δικαιοδοσίαν καὶ ἐξάρτησιν τοῦ βασιλίσκου τῆς Ὕδρας κ.Ἀθανασίου Μιαούλη Ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν.Ἕτεροι 150-175 Ὑδραῖοι,εἶνε διωρισμένοι ὑπὸ τοῦ ἰδίου κ.Μιαούλη ὡς φαροφύλακες καὶ φανοφύλακες,διατηρουμένου μονίμως πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ὡς τμηματάρχου τῶν φάρων καὶ φανῶν ἐν τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ναυτικῶν του κ.Λυκούδη,γυναικαδελφοῦ τοῦ κ.Μιαούλη.Εἶνε γνωστὸν ὅτι τᾶς ἡμέρας τῶν ἐκλογῶν δὲν λειτουργοῦν καὶ οἱ πλέον ἀπομεμακρυσμένοι φάροι τῆς Ἑλλάδος,διὰ νὰ ἔλθουν οἱ φύλακες τῶν νὰ ψηφίσουν τὸν πάτρωνα τῶν.Ἐπὶ πλέον ἕτεροι 200-250 ψηφοφόροι τῆς Ὕδρας εἶναι διωρισμένοι εἰς τὴν ἐμπορικὴν ναυτιλίαν καὶ τὸ Λιμενικὸν Σῶμα,φροντίδι ἑτέρου πράκτορος τοῦ κ.ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν,τοῦ διευθυντοῦ τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ.Μπούκα. Τοιουτοτρόπως ἐκ τῶν χιλίων ψηφοφόρων Ὕδρας ἐννεακόσιοι τουλάχιστον ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς καλῆς θελήσεως τοῦ κ.Μιαούλη,ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἠδιαφόρησε διὰ τὴν οἰκονομικὴν καταστροφὴν καὶ ἐρήμωσιν τῆς νήσου ἐξεμεταλλεύθη τὴν πενίαν τῶν ἀγαθῶν Ὑδραίων διὰ νὰ τοὺς καταστήση ὑποχείριούς του διορίζων αὐτοὺς εἰς διάφορας θέσεις.
Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ λησμονῆται ρόλος,τὸν ὁποῖον ἡ δωροδοκία παίζει εἰς ὄλας τᾶς μικρᾶς περιφερείας’ καὶ ὁ πονηρότατος Μιαούλης ἐφροντίζη καὶ ἀπ’αὐτῆς τῆς ἀπόψεως νὰ ἐξασφαλισθῆ ἀπὸ ἐνδεχομένου ἐπικινδύνου ἀνταγωνιστοῦ προσλάβων ὡς συνυποψήφιον τὸν ἐν Αἰγύπτῳ πολυεκατομμυριοῦχον κ.Θεοδωρακάκην,μὲ τὴν ὑπόσχεσην ἐξαγορᾶς καὶ πρὸς ἑκατὸν ἀκόμην δραχμᾶς ἑκάστης ψήφου.Ἰδοὺ διατὶ πρέπει νὰ αἰσχύνεται ἡ «Ἑστία» καὶ ὁ Βενιζελισμὸς διὰ τὸ φαινόμενον τῆς Ὓδρας’φαινόμενον ἀνήκουστον πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ ἐξαχρειώσεως,ἕνεκα τοῦ ὁποίου τὰ προνόμια εἶνε ἐπάναγκες τὸ ταχύτερον νὰ καταργηθοῦν…»


Πρῶτος ἀντέδρασε εἰς τὰ γραφόμενα τῆς συντακτικῆς ὁμάδας τοῦ «Μέλλοντος τῆς Ὕδρας» ὁ διευθυντὴς  τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του εἰς τὸ φύλλον τῆς 27ης Δεκεμβρίου 1932 ζητώντας τὴν ἄμεση ἀνασκευὴ τῶν ἀρνητικῶν διατυπωθέντων σχολίων κατὰ τῆς μνήμης τοῦ ἐκλιπόντος.Τὸ συγκεκριμένο ἄρθρον ἀναδημοσιεύθηκε εἰς τὸ τέυχος Ἰανουαρίου 1933 τοῦ περιοδικοῦ «Μέλλον τῆς Ὕδρας».

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Ἰανουάριος 1933,Ἀριθμὸς 3,Κατὰ καθῆκον καὶ διὰ τὴν ἱστορίαν-Μία δημοσίευσις καὶ μία ἀπάντησις

«…Ἐφημερίδα «Ἑστία».Ἄρθρον 27ης Δεκεμβρίου 1932
Κακὴ Ἀρχὴ
Εἴδομεν ἐκδιδόμενον μὲ λαμπρᾶν τυπογραφικὴν ἐμφάνισιν καὶ ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσαν ὕλην ἕνα περιοδικὸν τοπικόν,φιλοδοξοῦν νὰ συντελέση εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς προόδου καὶ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόντων τῆς Ὕδρας.Ἡ φιλοδοξία εἶνε λαμπρὰ καὶ τὸ περιοδικὸν αὐτὸ θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἔχη πολὺ ἐνδιαφέρουσαν δράσιν διὰ τὴν πρόοδον τῆς νήσου τῶν Κουντουριωτῶν,Μιαούληδων,Τομπάζηδων καὶ Σαχτουραίων.
Δυστυχῶς ὅμως τὰ πρῶτα φύλλα τοῦ καλοῦ περιοδικοῦ ἐγκαινιάζονται μὲ μίαν προσωπικὴν καὶ ἄτοπον ἐπίθεσιν ἐναντίον τετιμημένου νεκροῦ,ἡ ὁποία καὶ ἀπρεπὴς καὶ ἄδικος εἶναι,ὅταν δὲ ἕνας ξένος βλέπη Ὑδραϊκὸν περιοδικὸν νὰ ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ μακαρίτου Ἀθανασίου Μιαούλη,εἶνε φυσικὸν νὰ τὸν καταλαμβάνη δυσφορία,ἂν ὄχι ἀγανάκτησις.Καὶ ἡ δυσφορία αὐτὴ αὐξάνει ὅταν βλέπη τὴν μνήμην τοῦ νεκροῦ προσβαλλομένην, διὰ ποῖον,νομίζετε λόγον;..διότι δὲν ἐφρόντισεν ἀρκετὰ διὰ τὴν Ὕδραν.Ἐνῶ ἂν εἶχε κανεὶς νὰ κατηγορήση τὸν ἀλησμόνητον αὐτὸν ἄνθρωπον διὰ κάτι,ἦτο ἀκριβῶς λόγω τῆς ἀπολύτου ἀφοσιώσεώς του εἰς τὰ ζητήματα καὶ τὰ συμφέροντα τῶν συμπολιτῶν του.
Οἱ ἐκδίδοντες τὸ περιοδικόν,δὲν πρέπει νὰ ἀγνοοῦν τὴν κακὴν αὐτὴν ἐντύπωσιν,τὴν ὁποίαν προεκάλεσε τὸ περιοδικὸν τῶν,διὰ νὰ φροντίσουν νὰ τὴν ἐπανορθώσουν…»

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης,ἐκ μέρους τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ νεοεκδοθέντος περιοδικοῦ, ἀπήντησε ἄμεσα εἰς τὸν Διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία»,θεωρώντας πὼς οὗτος παρερμήνευσε τὶς πολιτικὲς ἀναφορὲς τοῦ διὰ τὸν πολιτικὸν βίον τοῦ τετιμημένου νεκροῦ Ἀθανασίου Μιαούλη,τὸν ὁποῖον ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ «Μέλλοντος τῆς Ὕδρας» ἐτίμησε μέσω διαφόρων ἀναφορῶν τοῦ εἰς τὰ δυὸ πρώτα τεῦχη τῆς κυκλοφορίας του. Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἀπαντήσεώς του,καταλήγει τονίζοντας πὼς κύριος καὶ μοναδικὸς σκόπος τῆς ἐκδόσεως τοῦ νέου ἐντύπου ἦτο ἡ ἀλλαγὴ τῶν παγιωμένων καὶ λανθασμένων πολιτικών συμπεριφορών καὶ νοοτροπιών τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας’ νοοτροπιῶν ποὺ κρατοῦσαν τοὺς πολίτες ὑποχείρια καὶ ἕρμαια τῶν πελατειακῶν σχέσεων ποὺ ἀνέπτυσσαν μὲ τοὺς Βουλευτὲς Ὕδρας,ἐπιθυμώντας νὰ συμβάλλει κατ’αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὴν ἀνόρθωσιν καὶ ἐξύψωσίν της παρακμάζουσας –εις τὸν κοινωνικὸν καὶ οἰκονομικὸν τομέα-νήσου Ὕδρας.


Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Ἰανουάριος 1933,Ἀριθμὸς 3,Κατὰ καθῆκον καὶ διὰ τὴν ἱστορίαν-Μία δημοσίευσις καὶ μία ἀπάντησις

«..Ἐν Ἀθήναις τὴ 28η Δεκεμβρίου 1932
Ἀξιότιμε κ Διευθυντὰ
Ἀφοῦ πρῶτα θερμώς σας εὐχαριστήσωμεν διὰ τὰ καλά σας λόγια,τὰ ὁποία κατεχωρήσατε,μὲ τόσην καλωσύνην,εἰς τὸ χθεσινὸν φύλλον τῆς ἀγαπητῆς «Ἑστίας»,διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Μέλλοντος τῆς Ὕδρας,θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἀπορία μας καὶ τὴν κατάπληξίν μας,διότι ὁ τόσον ἀπρόσωπος ἀγὼν τοῦ φύλλου μας παρεξηγήθη καὶ ἐθεωρήθη προσωπικὸς καὶ μάλιστα στρεφόμενος κατὰ τῆς μνήμης τοῦ ἀλησμονήτου πράγματι Ἀθανασίου Ν.Μιαούλη,ὂν πάντες οἱ Ὑδραῖοι δὲν ἐπαύσαμεν,οὔτε θὰ παύσωμεν εὐγνωμόνως νὰ ἐνθυμούμεθα,ἔτι δὲ μᾶλλον ἀποροῦμεν καταπλησσόμεθα διότι ἀνὰ κατηγορήθημεν ὡς ἀφιερώσαντες σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου τοῦτο εἰς τὸ μεγάλον της Ὕδρας Ἀπόδημον.
Εἴμεθα ἐν τούτοις ὑποχρεωμένοι νὰ τονίσωμεν,ὅτι ἂν ὁ ἀναληφθεῖς παρ’ἠμῶν ἀγών,σκοπὸν κυρίως ἔχων,τὴν ἀλλαγὴν τῆς νοοτροπίας τῶν κατοίκων τῆς νήσου,ἤτις μεγίστων κακῶν ἐγένετο μέχρι τοῦδε πρόξενος,διὰ τὲ τὴν νῆσον καὶ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους,ἐν τῇ διεξαγωγῇ του,ἀπροσώπως πάντοτε,θίξη ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸν δημόσιον βίον ὠρισμένων ἀνδρῶν ἐκ τῶν μετὰ τὴν σύστασιν τοῦ Κράτους δρασάντων,μεταξὺ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ὅσοι καὶ εἰς ἠμᾶς προσφιλεῖς,τοῦτο δὲν πρέπει,ἔχομεν τὴν γνώμην,νὰ καταπλήξη κανένα,ἐφόσον ὡς γνωστὸν εἰς τοὺς σκληροὺς ἀγώνας,ὡς ὁ ἰδικός μας,δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθώσιν ὡς καλοὶ καθοδηγηταὶ αὐτῶν τὰ προσωπικὰ αἰσθήματα τῶν τούτους διεξαγόντων,ἀλλ’ὁ ἱερὸς σκοπὸς εἰς ὂν ἀποβλέπουν οὗτοι καὶ ἐν προκειμένῳ ἡ ἀνόρθωσις ἑνὸς δυστυχούντους τόπου.
Ἀλλοίμονον ἂν καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ εὐλογημένη εὐγνωμοσύνη μας κλείση τὰ ὦτα εἰς τὴν ἀπέλπιδα κραυγὴν τῆς ψυχορραγούσης ἤδη ἐνδόξου ἰδιαιτέρας μας Πατρίδος.
Μὲ ἐξαιρετικὴν τιμὴν
Διὰ τὴν συντακτικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Μέλλοντος τῆς Ὕδρας
Ὁ ὑπεύθυνος Συντάκτης
Ἀντώνιος Ν.Μανίκης..»


Παράλληλή της ἀντιδράσεως τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία»,σφοδρότατη ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀντίδρασις τῶν Ὑδραίων ὑποστηρικτῶν τῆς φιλοβενιζελικῆς παρατάξεως.Χαρακτηριστική της ἐντάσεως ποὺ ἐπεκράτησε εἰς τοὺς κύκλους τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας,ἦτο ἡ ἐνυπόγραφη ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας κατὰ τοῦ ἐκδότου καὶ τῆς συντακτικῆς ὁμάδας τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,τῆς 14ης Ἰανουαρίου 1933,τὴν ὑπέγραψαν τριακόσιοι πεντήκοντα Ὑδραῖοι κάτοικοι τῶν πόλεων τοῦ Λαυρίου καὶ τοῦ Πειραιῶς,ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα τοῦ Πειραίως «Σφαίρα».

Πηγή:Σφαίρα,Ἡ ἀρχαιοτέρα ἑλληνικὴ Ἐφημερίς,Ἔτος ἱδρύσεως 1880,Πειραιεὺς Σάβββατον 14 Ἰανουαρίου 1933,Ἀριθμὸς Φύλλου 16.116 Ἔτος 53ον,Ἀπάντησις εἰς τοὺς ἀσεβεῖς συντάκτας τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»


«…Ὁ Ὑδραϊκὸς κόσμος μὲ κατάπληξιν ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγανάκτησιν εἶδε εἰς τὰ δυὸ πρῶτα φύλλα ἑνὸς πολιτικοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸν τίτλον «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» μίαν ἀνίερον προσβολὴ ἀπὸ μέρους τῶν συντακτῶν του καὶ ἑνὸς ἐπιστολογράφου κατὰ τοῦ ἀλησμόνητου νεκροῦ της Ὕδρας τοῦ Ἀθανασίου Μιαούλη.
Μόνον ἀχάριστοι καὶ ἀσεβεῖς,μὴ δυνάμει τοῦ λοιποῦ νὰ συγκαταλέγονται εἰς τὴν Ὑδραϊκὴν οἰκογένειαν,ἦτο δυνατὸν νὰ ἀποπειραθώσιν νὰ κάμουν κριτικήν του ἔργου καὶ τῆς ἀφοσιώσεως τῆς Πανελληνίου μορφῆς τοῦ Ἀθανασίου Μιαούλη πρὸς τὴν Ὕδραν τοῦ ἐπὶ 27 ἔτη.Τοὺς ἀσεβεῖς αὐτοὺς καὶ ἀχάριστούς τους παραδίδομεν εἰς τὴν κοινὴν περιφρόνησιν.
Οἱ ἐν Ὕδρᾳ Λαυρίω καὶ Πειραιεῖ Ὑδραῖοι
Γεώργιος Κ.Πινότσης,Δημήτριος Κ.Πινότσης,Εὐάγγελος Κ.Πινότσης,Παναγιώτης Κ.Πινότσης,Ἰωάννης Θ.Τσιγκάρης,Διονύσιος Παραθουράκης,Δημήτριος Παρίσης,Δημήτριος Λακούτσης,Νικόλαος Λιακούτσης, Ε.Λιακούτσης,Δ.Τρίμης,Παναγιώτης Νέγκας,Γεώργιος Καλαφάτης,Κοσμᾶς Παπαγεωργίου,Μιχαὴλ Ἀγκιστριώτης,Δημήτριος Τσιγκάρης,Ἰωάννης Καραγκιῶζος,Νικόλαος Δελημάνης,Γεώργιος Ρούσσης,Ἀντώνιος Μποῦζος,Ἐμμανουὴλ Φουρδούτσης,Σταμάτιος Κιάφας, Παντελὴς Ἀγκιστριώτης,Ἐμμανουὴλ Χρυσοχόος, Σπ.Τουμάσης,Γεώργιος Σοφιτζής,Φραγκίσκος Βούλγαρης,Νικόλαος Κιάφας,Γεώργιος Σκουλής,Θεόδ.Λεκάκης, Ἰωάννης Λεμπέσης,Ἐμμανουὴλ Χατζησπύρος,Χάρης Βέγκος,Ἀνδρέας Μιχελής,Γκίκας Καλμούκης,Στέλλιος Εὐσταθίου,Νικόλαος Φαμελιάρης,Ἰωάννης Φαμελιάρης,Σάββας Καλμουκής,Γεώργιος Καλμούκης,Παναγιώτης Ἀργυτόπουλος,Ἀναστάσιος Βενιζέλος,Εὐάγγελος Π.Βενιζέλος,Ἰωάννης Καλμούκης,Ἰωάννης Λιζάρδος,Κυριάκος Δήμου,Ἰωάννης Παρίσης,Εὐάγγελος Καλαφάτης,Γεώργιος Λεμπέσης,Νικόλαος Δήμου,Σπ.Χρυσικόπουλος, Ἀθανάσιος Καλμούκης,Λάζαρος Καλμούκης,Θεόδωρος Καλμούκης,Γεώργιος Παρίσης,Νικόλαος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Σπαχής,Χρῆστος Βρετάκης,Γεώργιος Μητρώκας,Πέτρος Γαρούφης,Βασίλειος Ραμέσης,Μιχαὴλ Σενής, Εὐάγγελος Βρετάκης,Μιχαὴλ Δελής,Ἰωάννης Γκαρδαλίνος,Δημήτριος Βιέννας,Ἀντώνιος Δελής,Παναγιώτης Μουτζούρης,Εὐάγγελος Παύγουζας,Γεώργιος Ρούσσης,Θεόδωρος Καρυστινός,Ἰωάννης Καρυστινός,Νικόλαος Καρυστινός,Γεώργιος Φράγκου,Σταμάτιος Καλμούκης,Ραφαὴλ Μελαχροινός,Δ.Μελαχροινός,Ε.Μελαχροινός, Φραντζέσκος Μελαχροινός,Ἀνδρέας Ντοῦσκος,Δημήτριος Ντοῦσκος,Κωνσταντῖνος Λεμπέσης,Δημήτριος Λεμπέσης,Χριστόφορος Λεμπέσης,Σωτήριος Μοίρας,Παντελὴς Τούνιας,Βασίλειος Τούνιας,Ἀντώνιος Πινότσης, Πέτρος Χρυσαφίτης,Παντελὴς Χρυσαφίτης,Ἰωάννης Χρυσαφίτης,Εὐάγγελος Δραπανιώτης,Ἰωάννης Χρυσαφίτης, Παναγιώτης Δεβελέκος,Ἰωάννης Σκόρδος,Ἰωάννης Βοῦτας,Ἀντώνιος Μπουζιτσέπης,Ἰωάννης Μπαστούνης, Δημήτριος Ἰγγλέσης,Ἰωάννης Ντοῦσκος,Εὐάγγελος Διαμαντής,Παναγιώτης Μεϊντάνης,Εὐάγγελος Κιρατζᾶς, Ἀθανάσιος Κοτταρᾶς,Νικόλαος Μουρμούρης,Στ.Μουρμούρης,Γεώργιος Κοτταρᾶς,Ἰωάννης Κοτταρᾶς, Φρατζέσκος Κοτταρᾶς,Ἰωάννης Βεναρδής,Ἐμμανουὴλ Δέδες,Ἰωάννης Λοζάρδος,Ἰωάννης Λουμάκης,Μιχαὴλ Φράγκος,Εὐστάθιος Γαβριηλίδης,Εὐστ.Κατσαρός,Παναγιώτης Μαργκούνης,Δημήτριος Μπρούμης,Ἰωάννης Κυριάκης,Γεώργιος Μελησινός,Κωνσταντῖνος Πολυμερόπουλος,Ἀθανάσιος Βάγιας,Γεώργιος Φράγκου, Νικόλαος Κ.Πινότσης,Νικόλαος Μοίρας,Δημήτριος Δελόπουλος,Νικόλαος Βενιζέλος,Σπύρος Μπίκος,Γεώργιος Μπίκος,Γεώργιος Βανός,Γεώργιος Γκιώνης,Δημήτριος Γκιώνης,Εὐάγγελος Γκιώνης,Σταῦρος Γούναρης, Στυλιανὸς Γούναρης,Ἰωάννης Κουντούρης,Εὐάγγελος Ραφαλίας,Νικόλαος Πέρκιζας,Φραντζέσκος Παριανός, Σωτήριος Οὔγγρας,Κωνσταντῖνος Πινότσης,Δημήτριος Κιάφας,Κωνσταντῖνος Κιάφας,Ἰωάννης Κιάφας,Θεόδ. Πουλάκης,Ἐλευθέριος Παύλου,Ἰωάννης Παύλου,Γεώργιος Παύλου,Ἐμμανουὴλ Γκιόζος,Ἐλευθέριος Στρουμπούλης, Εὐάγγελος Τσιγκάρης,Ἰωάννης Βενιζέλος,Στ.Βέτιμης,Ἰωάννης Σουρέλης,Ἠλίας Τηλιακός,Χάρ. Τηλιακός,Εὐάγγελος Βουγιουκλής,Ἔμμ.Δελόπουλος,Βασίλειος Λεμπέσης,Ἀνδρέας Γκρούεζας,Κ.Κυριάκης, Ἰωάννης Γκρούεζας,Ἰωάννης Ἐγγλεζόπουλος,Ἐλευθέριος Τσιγκάρης,Κωνσταντῖνος Βολονάκης,Εὐστ.Πρωταῖος, Ἀντώνιος Καρίντζης,Ἐλευθέριος Μπαρμπαρής,Κοσμᾶς Μπαρμπαρής,Λουκᾶς Κοτρώνης,Βασίλειος Φούσκας, Ἰωάννης Φούσκας,Σ.ΓΚιουζέλης,Ἰωάννης Βέγκος,Ἰωάννης Γρυπαῖος,Ἰωάννης Περδίκης,Κ.Καρυστιναῖος,Κ. Μερτζάνης,Ι.Μερτζάνης,Π.Μερτζάνης,Δ.Μερτζάνης,Δ.Συκιᾶς,Σ.Βούλγαρης,Α.Μερτζάνης,Μ.Μερτζάνης,
Χ.Βυντιάδης,Σ.Πριμικίρης,Σ.Μοίρας,Χ.Καρμανιόλας,Γ.Καραγιάννης,Γ.Παπαδημητρίου,Ἰωάννης Δρίβας, Ἰωάννης Γκίοζος,Μιχάλης Κ.Κιάφας,Κωνσταντῖνος Λουλός,Ἰωάννης Ἀγκιστριώτης,Μόσχος Κόζης,Χαράλαμπος Κόζης,Στυλιανὸς Χελιώτης,Νικόλαος Σορῶτος,Μάρκος Σορῶτος,Φραντζέσκος Σορῶτος,Γεώργιος Ρεβίδης, Νικόλαος Ρεβίδης,Ἀντώνιος Ρεβίδης,Κωνσταντῖνος Ρεβίδης,Ἀντώνιος Μπούχλας,Εὐάγγελος Σορῶτος, Γεώργιος Παπουτσής,Παναγιώτης Παπουτσής,Ἀριστ.Παπουτσής,Κωνσταντῖνος Βούλγαρης,Ἰωάννης Μπούχλας, Βασίλειος Μπούχλας,Σωτήριος Μπούχλας,Παναγιώτης Σαρρής,Πέτρος Μπαμποῦσκος,Σπύρος Μπαμποῦσκος, Εὐάγγελος Μπαμποῦσκος,Νικόλαος Μπαμποῦσκος,Δημήτριος Μπαμποῦσκος,Βασίλειος Μπαμποῦσκος, Δημήτριος Μαυρομίχαλος,Εὐστ.Κουλούρας,Γεώργιος Καρατζᾶς,Κωνσταντῖνος Κωστάλας,Τάσος Ἀγκιστριώτης, Ἠλίας Ἄν.Πινότσης,Βασίλειος Μακρής,Παναγιώτης Μακρής,Δημήτριος Στρουμπούλης,Ἀρτέμις Δανάμπασης, Δημήτριος Δανάμπασης,Π.Χιωτέλης,Γεώργιος Τζάνος,Νικόλαος Χατζηνικολάου,Ἀριστ.Βλαστός,Α.Βλαστός,Σ. Καλαφάτης,Β.Δρόσος,Ἰωάννης Δρόσος,Χρῆστος Δρόσος,Ἰωάννης Τσιγκάρης,Γεώργιος Λιγνός,Ἀντώνιος Σαχτούρης,Γεώργιος Σαχτούρης,Μιχαὴλ Σαχτούρης,Νικόλαος Σαχτούρης,Ἰωάννης Σμυρναίου,Ἰωάννης Μεθενίτης,Σταμάτιος Μεθενίτης,Μοσχ.Μεθενίτης,Ἰωάννης Μεθενίτης,Δημήτριος Μεθενίτης,Σταῦρος Μεθενίτης, Κωνσταντῖνος Μπεράτης,Δημήτριος Περάκης,Ἀντώνιος Περάκης,Δημήτριος Μαργκούνης,Ἰωάννης Ἐλευθερίου, Νικόλαος Τσίγκος,Νικόλαος Κορδολής,Δημήτριος Κορδολής,Παναγιώτης Κορδολής,Κωνσταντῖνος Κορδολής, Ἐμμανουὴλ Κιοσσές,Κωνσταντῖνος Κιοσσές,Χρῆστος Κρουστοῦ,Γεώργιος Σόρας,Ἀντώνιος Λουβας,Εὐάγγελος Λίοντας,Γεώργιος Ἀξιλιθιώτης,Γεώργιος Καραγκιόζης,Παναγιώτης Καραγκιόζης,Δημήτριος Λούσης,Νικόλαος Λυκούρης,Βασίλειος Παπαβασιλείου,Ἀντώνιος Μπαρμπαρής,Κωνσταντῖνος Πετράκης,Δαμιανὸς Ἀναργύρου, Κωνσταντῖνος Χάνουζας,Ἄν.Χάνουζας,Εὐάγγελος Χάνουζας,Ἀντώνιος Χάνουζας,Δημήτριος Ἀναργύρου, Γεώργιος Ἀναργύρου,Κωνσταντῖνος Ἀναργύρου,Σταμάτιος Ἀναργύρου,Ἰωάννης Ἀναργύρου,Πᾶν. Καλογήρου, Νικόλαος Ἀναργύρου,Ἠλίας Ἀναργύρου,Δημήτριος Μητρώκας,Γεώργιος Μάτσας,Στύλ.Μάτσας,Ἀντώνιος Κρούσουκης,Γεώργιος Τακτικός,Σπύρος Κοτζιᾶς,Λάζαρος Μωραΐτης,Ἰωάννης Κίτρος,Γεώργιος Κίτρος, Ἐμμανουὴλ Τρίκας,Φίλιππος Κρούσουκης,Ἰωάννης Λυκογιαννάκης,Ἀντώνιος Βεσκόκαλης,Γεώργιος Φαμελιάρης,Γεώργιος Βούλγαρης,Γεώργιος Κρούσουκης,Γεώργιος Βάρκας,Γεώργιος Κάβουρας, Γεώργιος Λιμνιώτης,Ἀνδρέας Γρυπαῖος,Δημήτριος Καστριώτης,Εὐάγγελος Βουρλάκος,Γεώργιος Νίτης,Ἰωάννης Κριεζής, Ἰωάννης Ἰωσηφίδης,Ἰωάννης Τζιμπέτρος,Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος,Παναγιώτης Τσιτσινάκης

Ἑπόνται τριακόσιαι πεντήκοντα ὑπογραφαὶ Ὑδραίων…»


-) Ἀνάμειξις Προέδρου τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ὕδρας Ἀντωνίου Λιγνοῦ εἰς τὴν προεκλογικὴν περίοδον- Διάψευσις περὶ ὑπάρξεως ἐπιστολῆς κατὰ τοῦ ὑποψήφιου Βουλευτοῦ Γκίκα Κουλούρα


Ἡ δημοσιευθεῖσα ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τῶν Ὑδραίων πολιτῶν τῶν πόλεων τοῦ Λαυρίου καὶ τοῦ Πειραιῶς κατὰ τοῦ ἐκδότου του περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» Ἀντωνίου Μανίκη,ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς τὸν Ὑδραῖον πολίτη Κωνσταντῖνον Καΐρη,νὰ διανείμει εἰς πολλαπλὰ ἀντίγραφα ἐνυπόγραφη ἐπιστολή του,εἰς τὴν ὁποίαν ὑποστήριζε πὼς ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς τῶν Φιλελευθέρων Ὕδρας Θεόδωρος Κιζάνης διέθετε εἰς τὴν κατοχὴ τοῦ ἐπιστολὴ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ὕδρας Ἀντωνίου Λιγνοῦ,μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Λιγνὸς ἐσύστηνε εἰς τὸν ἐκλιπόντα Ἀθανάσιο Μιαούλη,νὰ ἀπόρριψει τὴν συμμέτοχη τοῦ ἐφοπλιστοῦ Γκίκα Κουλούρα,ὡς ὑποψηφίου του ἐκλογικοῦ συνδυασμοῦ του,εἰς τὶς παρελθοῦσες ἐκλογές τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932.Ὁ κ. Καΐρης,εἰς τὴν ἐπιστολὴ τοῦ διαβεβαίωνε πὼς ὁ Πρόεδρος Ἀντώνιος Λιγνὸς θὰ προέβαινε εἰς τὴν δημοσίευσιν τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς,ἀλλὰ τελικῶς ἄλλαξε γνώμη καὶ ὀπισθοχώρησε ἀναλογιζόμενος τὴν θέσιν τοῦ ὡς Προέδρου τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας,τοῦ ὁποίου τὴν κατασκευὴ χρηματοδότησε ὁ Γκίκας Κουλούρας.

Ὁ Ἀντώνιος Λιγνός,παρενέβη διαψεύδοντας τὶς διαδόσεις καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Κωνσταντίνου Καΐρη, ἀποστέλλοντας ἐνυπόγραφη ἐπιστολὴ τοῦ εἰς τὴν πειραϊκὴ ἐφημερίδα «Σφαίρα».Ἡ ἐπιστολὴ δημοσιεύθηκε εἰς τὸ φύλλον τῆς 25ης Φεβρουαρίου 1933 καὶ ἀναδημοσιεύθηκε εἰς τὸ τεῦχος Μαρτίου 1933 τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας».Ὁ Ἀντώνιος Λιγνός,μέσω τῆς ἐπιστολῆς του,ἀρνήθηκε κατηγορηματικῶς πὼς ἐπρότεινε ἢ ἐσύστησε εἰς τὸν Ἀθανάσιον Μιαούλη οἱονδήποτε ὑποψήφιον πολιτευτὴ διὰ τὸν συνδυασμόν του, ἐπισημαίνοντας πὼς λόγω χαρακτῆρος τοῦ ἐκλιπόντος,ἦτο ἀδύνατον οὗτος νὰ δεχθεῖ οἱανδήποτε ὑπόδειξιν εἰς τὸν πολιτικόν του βίον.Εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἐπιστολῆς του,ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἦθος τοῦ ἐφοπλιστοῦ Γκίκα Κουλούρα,θεωρώντας τὸν ὡς μέγα εὐεργέτη τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του, ἐξυμνώντας τὴν συνεισφορὰ τοῦ εἰς τὴν κατασκευὴν καὶ ἵδρυσιν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας , ἐπισημαίνοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον πὼς ἦτο ἀδιανόητον διὰ αὐτὸν νὰ καταφερθεῖ ἀρνητικῶς κατὰ τοῦ συγκεκριμένου ἀνδρός.


Πηγή:Σφαίρα,Ἡ ἀρχαιοτέρα ἑλληνικὴ Ἐφημερίς,Ἔτος ἱδρύσεως 1880,Πειραιεὺς Σάβββατον 25 Φεβρουαρίου 1933,Ἀριθμὸς Φύλλου 16.162 Ἔτος 53ον,Γράμματα πρὸς τὴν «Σφαίραν»,Χάριν τῆς Ἀληθείας 
Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933, Ἀριθμὸς 5,Τὰ πράγματα εἰς τὴν θέσιν τῶν

«..Κύριε Διευθυντά,
Ἀπεστάλη εἷς Ὕδραν αὐτᾶς τᾶς ἡμέρας,εἰς πολλαπλὰ ἀντίγραφα,ἐπιστολὴ τοῦ κ.Κωνσταντίνου Καΐρη ἀπευθυνόμενη πρὸς ὅσους εἶχον ὑπογράψει ἔγγραφον τί,δημοσιευθὲν εἰς τὴν «Σφαίραν» καὶ ἀποδοκίμαζον τὸ εἰς τὸ «Μέλλον τῆς Ὕδρας» δημοσιευθὲν ἄρθρον περὶ τῶν πολιτικῶν της Ὕδρας ἀνδρῶν.
Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὁ κ.Καΐρης,πρὸς τοὶς ἄλλοις,λέγει ὅτι ὁ κ.Κιζάνης κατέχει ἐπιστολήν μου διὰ τῆς ὁποίας, προκειμένου περὶ τῆς παρελθούσης ἐκλογῆς,ἔγραφον ἐγὼ εἰς τὸν ἀείμνηστον Μιαούλην,ὅτι ἤμην ἐνάντιος εἰς τὴν πρόσληψιν τοῦ κ.Γκίκα Κουλούρα εἰς τὸν παρ’αὐτοῦ καταρτισθέντα τότε συνδυασμὸν καὶ ὅτι ἡ ἐπιστολή μου ἐκείνη θὰ ἐδημοσιεύετο,ἂν δὲν εἶχεν ἐγερθῆ ὁ θόρυβος,περὶ τῆς τύχης τοῦ ἀρχείου του.
Ὁ κ.Καΐρης γράφει ὡς νὰ ἦτο ἀπολύτως βέβαιος περὶ τῆς ὑπάρξεως τοιαύτης ἐπιστολῆς,ἀλλὰ διαβεβαιῶ αὐτὸν καὶ πάντα ἄλλον,ὅτι οὔτε ὁ κ.Κιζάνης,οὔτε ἄλλος τὶς κατέχει τοιαύτην ἐπιστολήν μου,διότι οὐδέποτε ἐγράφη.Οἱ γνωρίσαντες καλῶς τὸν Ἀθανάσιον Μιαούλην θὰ γνωρίζουν ἐπίσης καλῶς ὅτι δὲν ἠνείχετο νὰ τοῦ ὑποδεικνύουν ἄλλοι ποὶους νὰ προσελάμβανεν εἰς τοὺς συνδυασμούς του καὶ ποιοὺς νὰ μὴν προσελάμβανεν. Οὕτω ἐγὼ δὲν θὰ ἤμουν τόσον μωρὸς νὰ ἔγραφον ὅσα διαδίδονται καὶ νὰ ἐλαλοῦν εἰς ὦτα μὴ ἀκούοντος. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐδέχετο ὑποδείξεις ὁ Μιαούλης,ἐγὼ δὲν θὰ διέπραττον τὴν ἀτιμίαν,χωρὶς κανένα λόγον μάλιστα,νὰ βυσσοδομῶ κατὰ τοῦ κ.Κουλούρα,ὁ ὁποῖος,εἶναι ὁμολογουμένον καὶ πασίγνωστον,ὅτι ἔχει ἀναλάβει ὡς ἐπάγγελμα τὸ εὐεργετεὶν καὶ ὁ ὁποῖος κατὰ προτροπήν μου ἐθυσίασε κολοσσιαία ποσὰ εἰς ἔργον,διὰ τὸ ὁποῖον σήμερα ἡ Ὕδρα καυχᾶται
Ὕδρα 21 Φεβρουαρίου 1933
Μεθ’ὑπολήψεως
Ἀντώνιος Λιγνός..»

  
-)Καταγγελίες Ἀντώνιου Μανίκη κατὰ τῶν ὑποψηφίων τῶν Φιλελευθέρων Ὕδρας.


Παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις διαμαρτυρίας τῶν Ὑδραίων ὑποστηρικτῶν τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων,ποῦ προκλήθηκαν λόγω τῶν πολιτικῶν ἀναφορῶν τοῦ Ἀντωνίου Μανίκη εἰς τὰ δυὸ πρῶτα τεύχη τῆς κυκλοφορίας  τοῦ περιοδικοῦ,αὐτὸς συνέχισε νὰ ἀρθρογραφεῖ κυρίως κατὰ τοῦ ὑποψήφιου Βουλευτοῦ τῶν Φιλελευθέρων Ὓδρας Θεόδωρου Κιζάνη,τὸν ὁποῖον κατέκρινε ἐντόνως καὶ καυστικῶς θεωρώντας τὸν ὡς ξένο σῶμα διὰ τὴν νῆσον Ὕδραν,ὄντας ὡς μὴ Ὕδραιος εἰς τὴν καταγωγήν.

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Νοέμβριος 1932,Ἀριθμὸς 1,Ὁ κῆπος δὲν εἶναι ἄφρακτος

«…Τελευταίως ἐκυκλοφόρησε κάποια διάδοσις,πὼς κάποιος πολιτευτής,γειτονικῆς δὲ νήσου,ἄρτι ἐκλεγεῖς βουλευτής,δεικνύει ὄψιμον ἐνδιαφέρον διὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων,μέχρι δὲ τοιούτου σημείου,ὥστε σκέπτεται ν’ἀνοίξη καὶ ἰδιαίτερον πολιτικὸν γραφεῖον ἐν Πειραιεῖ,πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον.Δὲν γνωρίζομεν κατὰ πόσον εἶνε ἀληθὴς ἡ διάδοσις,οὔτε καὶ ἐξετάζομεν.Ἁπλῶς τὸν προειδοποιοῦμεν ὅτι ὁ κῆπος δὲν εἶνε ἄφρακτος.Ὑπάρχει καὶ φράκτης καὶ νοικοκύρης καὶ ἐπὶ πλέον σκύλος ποὺ δαγκώνει…»

Κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Ἀντώνιου Μανίκη,ὁ Θεόδωρος Κιζάνης,ἐπιδιώκοντας νὰ ἀποκτήσει ἰσχυρὰ ἐρείσματα εἰς τοὺς κόλπους τῆς ὑδραϊκῆς κοινωνίας,ἐπιδίδετο ἐπανειλλημένως εἰς τὴν ἀπροκάλυπτη σκύλευσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τῆς πολιτικῆς μνήμης καὶ σταδιοδρομίας τοῦ ἀειμνήστου Ὑπουργοῦ Ναυτιλίας καὶ Βουλευτοὺ Ὕδρας Ἀθανάσιου Ν.Μιαούλη,ἔχοντας ὡς ἀποκλειστικὸ γνώμονα τὴν ἰσχυροποίησιν καὶ βελτιοποίησιν τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς του θέσεως,μέσω τῆς ἐκλογῆς τοῦ εἰς τὸν βουλευτικὸν θῶκον,ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ πραγματικά συμφέροντα τῶν πολιτῶν τῆς Ὕδρας.Διὰ τὸν συγκεκριμένον λόγον τοῦ πρόσαψε τὸν μειωτικὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ «τυμβωρύχου». 

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Φεβρουάριος 1933,Αριθμός 4 (Β), Τυμβωρύχοι

«…Τυμβωρύχοι
Ναὶ καταγγέλομεν σ’ὅλον τὸν κόσμον,ὅτι ὁ Συνδυασμὸς τοῦ κ.Θ.Κιζάνη εἶναι τυμβωρύχος!
Ἄδειοι στὸ μυαλὸ ἀπὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων,κούφιοι στὴν καρδιὰ γιὰ ὅτι Ὑδραϊκό,γιατί δὲν εἶναι Ὑδραῖοι,στὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐκλογικοῦ τους Κέντρου,ἀντὶ νὰ εἰποῦν τὸ πρόγραμμά τους, ἀντὶ νὰ ἐκθέσουν τί σκέπτονται,γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸ νησί μας ποὺ χάνεται,ἄνοιξαν τοὺς τάφους, ἐσκύλευσαν τὸ τιμημένον ὄνομα καὶ τὸ ἐπέταξαν σύμβολο καὶ κλωτσοσκούφι στὴ προεκλογικὴ διαμάχη τῶν ζωντανῶν ἀνθρώπων…
Ἠξέραμε πὼς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί,ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν Ὕδρα καὶ μὲ τοὺς Ὑδραίους,οἱ τυχάρπαστοι,οἱ κοπτόμενοι εἰσβολεῖς γιὰ νὰ καλλιτερεύσουν τὸ ἐπάγγελμά τους καὶ τὸ εἰσόδημά τους,οἱ ἀποβλέποντες μόνον στὴν ἱκανοποίηση τῆς μικροφιλοδοξίας τους,δὲν θὰ ἐδίσταζον νὰ μεταχειρισθοῦν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ σκοπό τους,νὰ πάρουν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Ὑδραίων τὴν «ἐλευθέραν εἴσοδον εἰς τὸ Μέγαρον τῆς ὁδοῦ Σταδίου»…»

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης,εἰς τὸ τεῦχον τοῦ μηνὸς Μαρτίου,μία βδομάδα πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, ἐκάλεσε τὸν Ὑδραϊκὸ λαὸ νὰ προσέλθει εἰς τὶς κάλπες καὶ νὰ καταψηφίσει τὸν Θεόδωρο Κιζάνη, ἀψηφώντας τὶς διατυπωθεῖσες ἀπειλές του,ὅτι θὰ κινηθεῖ κατὰ τῶν Ὑδραίων ναυτικῶν,ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας,τὴν ὁποίαν ἐποφθαλμιοῦσε,εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ἐκλέγετο.

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933,Αριθμός 5,Καὶ μικρόψυχος καὶ ἐκδικητικὸς

«…Ναὶ κύριε Θεόδωρε Κιζάνη,δὲν εἶσαι μοναχὰ τυμβωρύχος,ἀλλὰ καὶ μικρόψυχος καὶ ἐκδικητικός. Καταγγέλομεν:Ὁ κ.Θ.Κιζάνης εἶπεν,ὅτι ἂν ὁ Ὑδραϊκὸς λαὸς δὲν τὸν ψηφίσει,ἂν ἡ Ὕδρα δὲν τὸν στείλει ἀντιπρόσωπο στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,θὰ προσπαθήσει μὲ  κάθε θυσία,νὰ γίνει Διευθυντὴς τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ τότε: Οὐαὶ καὶ τρισαλλοίμονο!Θὰ κυνηγήσει τοὺς Ὑδραίους ναυτικοὺς μέχρι ἐξοντώσεως..»

Τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης προέτρεπε τοὺς συμπατριῶτες τοῦ Ὑδραίους νὰ τιμήσουν διὰ τὶς ψήφους των,τὸν ἀληθινὸ εὐεργέτη τῆς πατρίδος τους,τόν ὑποψήφιο Βουλευτὴ Ὕδρας ἐφοπλιστῆ Γκίκα Κουλούρα,καθὼς αὐτὸς εἴτε φανερὰ εἴτε κρυφὰ συνείσφερε πάντοτε ὑπὲρ τῶν ἀπόρων συμπατριωτῶν του, καταψηφίζοντας καὶ καταδικάζοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὶς ἀήθεις ἐπιθέσεις τοῦ νεοεισελθέντα ὑποψήφιου Βουλευτοῦ Θεόδωρο Κιζάνη κατὰ τοῦ Γκίκα Κουλούρα.Κατ’οὐσίαν,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης συνηγόρησε ὑπὲρ τῶν λεγομένων τοῦ Πρόεδρου τῆς Κοινότητος Ὕδρας Ἀντωνίου Λιγνοῦ,ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ συγκεκριμένου ἀνδρός-λόγω τῆς ἱστορικῆς συμβολῆς τοῦ εἰς τὴν ἵδρυσιν καὶ ἀνοικοδόμησιν τοῦ κτιρίου τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Μουσείου Ὕδρας-καὶ διέψευσε τὶς διασπειρόμενες φῆμες περὶ ἀρνητικῆς εἰσηγίσεώς του εἰς τὸν ἐκλιπόντα Ἀθανάσιον Μιαούλη κατὰ τῆς προσωπικότητός του.
  
Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ κ.Ἀντώνιου Λιγνοῦ.

«..Ἡ εἰς ἄλλην στήλην δημοσιευομένη ἐπιστολὴ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητός μας,ἐκτὸς τοῦ ἄλλου περιεχομένου της,τὸ ὁποῖον βάζει ὠρισμένα πράγματα εἰς τὴν θέσιν τῶν καὶ μὲ λέξεις ἀρκετὰ θαρραλέας,κατὰ τοῦτο εἶναι πλέον βαρυσήμαντος.Ὅτι εἰς τὴν τελευταίαν της παράγραφον ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ κ.Γκίκας Κουλούρας, ἐναντίον τοῦ ὁποίου στρέφονται αἳ ἐπιθέσεις τοῦ κ.Κιζάνη καὶ τῆς κομπανίας του,ὑπῆρξεν εὐεργέτης τῆς Ὕδρας.
Εἰς τὴν περικοπὴν ταύτην τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ.Λιγνοῦ προσθέτομεν καὶ ἠμεῖς,ὅτι ὁ κ.Γκίκας Κουλούρας, ὄχι μόνον ὑπῆρξεν εὐεργέτης τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων,στὰ κρυφὰ καὶ τὰ φανερά,ἀλλὰ καὶ εἶναι καὶ θὰ εἶναι τοιοῦτος.Ἂν τώρα οἱ Ὑδραῖοι,κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἐκλογήν,παρασυρθέντες,δὲν τὸν ἐτίμησαν,ἄλλο ζήτημα αὐτό.Ὑπάρχει ἤδη τρόπος ἐπανορθώσεως τῆς μεγίστης ἀχαριστίας τὴν ὁποίαν ἔδειξαν πρὸς τὸν γνήσιον Ὑδραῖον,τίμιον ἄνθρωπον καὶ εὐεργέτην.
Τὸ ἐλπίζομεν!
Καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ κτυπήση τὸν κ.Κουλούραν πουθενά,τὸ ἀποδεικνύει καὶ αὐτὴ ἡ περικοπὴ τοῦ λόγου τοῦ κ.Κιζάνη,ποὺ ἐξεφώνησεν εἰς τὸ ἐκλογικόν του Κέντρον,τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν.Τὸν ἀπεκάλεσεν ἁπλῶς «γέρον».Δὲν εὐρῆκε τίποτε ἄλλο,νὰ προσάψη εἰς τὸ ἔντιμο ὄνομα τοῦ Καπετάν-Γκίκα.Ἐὰν τώρα,ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὰ «νειάτα» τοῦ κ.Κιζάνη,ὁ κ.Κουλούρας,δὲν πρέπει νὰ ψηφισθῆ,τοῦτο τὸ ἀφήνομεν νὰ τὸ κρίνουν οἱ Ὑδραῖοι!..»

Παράλληλα,εἰς τὰ πλαίσια τῆς προεκλογικῆς ἀρθρογραφίας του,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἀπευθύνθηκε μὲ πικρία πρὸς τὸν ἕτερο ὑποψήφιο Βουλευτὴ Ὕδρας Παναγιώτη Πρωτοπαπά,θεωρώντας τὸν ὡς ἠθικὸ αὐτουργὸ τῆς παρουσίας τοῦ ξενόφερτου εἰς τὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς νήσου Ὕδρας Θεόδωρου Κιζάνη (τὸν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «λαθρεπιβάτη»).

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933,Αριθμός 5,Καὶ μικρόψυχος καὶ ἐκδικητικὸς

«…Κύριε Παναγιώτη Πρωτοπαπά!Κρίμα! Εἶσαι ἔνοχος μπροστὰ στὸν Ὑδραϊκὸ λαό! Ναί,εἶσαι ἔνοχος! Γιατί, χωρὶς νὰ βασανίσεις αὐτὸ ποὺ ἔκανες ἔσκυψες κι ἐπάνω σου,ἐπάνω στὸ ἠθικό σου κύρος,ἐπάνω στὴν ὑλική σου δύναμη,ποὺ εἶναι γι’ἀλλοῦ τόσο χρήσιμη κι εὐλογημένη,ἐστηρίχτηκε ὁ κ.Θεόδωρος Κιζάνης,ὁ λαθρεπιβάτης τῆς Ὕδρας.Ἐὰν δὲν ἤσουν σύ,Κύριε Πρωτοπαπά,παιδὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ὕδρας,γέννημα καὶ θρέμμα τοῦ ἠρωϊκοῦ μας νησιοῦ,σύντροφε τῶν παιδικῶν μας χρόνων,ὁ Ἀρχηγός σου (!) κ.Θ.Κιζάνης δὲν θὰ ἐτολμοῦσε ὄχι νὰ βάλει ὑποψηφιότητα,ἀλλ’οὔτε κὰν νὰ πατήσει τὸ πόδι του στὸν γυμνὸ βράχο τῶν γλαρῶν καὶ τῶν ἀτρόμητων θαλασσινῶν.Τοῦ ἔδωκες τὴ δύναμι καὶ γι’αὐτὸ εἶσαι ἔνοχος..»

Διὰ τὸν ἄλλον ὑποψήφιον του Κόμματος τῆς Ἕνωσις τῶν Φιλελευθέρων,Θεόδωρο Κριεζήν,ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἀντωνίου Μανίκη ἦτο πλήρως ἀπαξιωτικῆ καὶ εἰρωνικὴ καθὼς τοῦ ἀμφισβητούσε τὸ δικαίωμα τῆς πολιτικῆς τοῦ παρουσίας,λόγω τῆς ἀνύπαρκτης συνεισφορᾶς τοῦ πρὸς τὸν Ὑδραϊκὸν λαόν,κατὰ τὶς δυὸ θητεῖες που διετέλεσε Βουλευτὴς Ὕδρας (16 Δεκεμβρίου 1923 ἕως 30 Σεπτεμβρίου 1925)& (2 Αὐγούστου 1931 ἕως 18 Αὐγούστου 1932)

Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Καὶ μικρόψυχος καὶ ἐκδικητικὸς

«..Κύριε Θεόδωρε Κριεζή;Τί θέλεις πάλι στὴν Ὕδρα;Πῶς ἐτόλμησες νὰ ξαναπαρουσιασθῆς μπροστά μας; Τί ἔκανες δυὸ φορὲς ποῦ ἔγινες βουλευτής;Σ’ἐρωτοῦμε:Τί ἔκανες;Τί ἔκανες γιὰ τὸ καλό της Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων;Ἅ! τίποτε! Καὶ τότε πὼς τολμᾶς νὰ ζητᾶς καὶ γιὰ Τρίτη φορᾶ νὰ μᾶς ἀντιπροσωπεύσεις στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,ποῦ τὸ αἷμα τῶν προγόνων σου ἐθεμελίωσε;Ἀντιπαρερχόμεθα γιατί δὲν μποροῦμε τίποτα νὰ ποῦμε!..»

Σημείωσις:Τὸ παράδοξό της ὑποθέσεως ἦτο πὼς ὁ τέως Βουλευτὴς Ὕδρας Θεόδωρος Α.Κριεζῆς,εἶχε ἀποστείλει μελέτη περὶ τοῦ Ὑδραίου ἰατροῦ Νικόλαου Παρίση,ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας»,«Ὑδραίϊκαι φυσιογνωμίαι τῶν νεοτέρων χρόνων-Ὁ Νικόλαος Παρίσης,ὑπὸ τοῦ Θεόδωρου Α.Κριεζή,τέως Βουλευτοὺ Ὕδρας»-)Εκλογική κίνησις Υδραίων υποψηφίων


Καὶ ἐνῶ οἱ ἐκλογὲς τῆς 5ης Μαρτίου 1933 ἔβαιναν εἰς τὴν τελικήν τους εὐθεία,ἡ προεκλογικὴ δραστηριότης τῶν ὑποψήφιων Βουλευτῶν Ὕδρας ἔφθανε εἰς τὴν κορύφωσίν της.Τὴν 12ην Φεβρουαρίου 1933, κατέφθασαν εἰς τὴν Ὕδραν διὰ ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν οἱ ὑποψήφιοι Βουλευτὲς Ὕδρας Γκίκας Κουλούρας,Μιχαὴλ Γκιώνης καὶ Σταμάτιος Μπουντούρης.Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνταπόκρισιν τοῦ περιοδικοῦ «Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας» ἡ ὑποδοχὴ τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἦτο μεγαλειώδης καὶ ἱστορική.Σύσσωμος ὁ ὑδραϊκὸς λαὸς ἀνέμενε εἰς τὴν σημαιοστόλιστη προκυμαία τῆς νήσου τοὺς ὑποψήφιους Βουλευτὲς ποὺ κατέφθασαν εἰς τὴν Ὕδραν μὲ τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς «Ὑδράκι» τοῦ Ἰωάννου Λεούση καὶ ἔγινε δεκτοὶ μὲ κανονιοβολισμούς,ζητωκραυγᾶς καὶ ἐπευφημίας.Οἱ ὑποψήφιοι Βουλευτὲς Ὕδρας,διὰ δυὸ συνεχόμενες ἡμέρες,περιόδευσαν εἰς τὶς συνοικίες τῆς πόλεως συνομιλώντας μὲ τοὺς ψηφοφόρους,καὶ παρευρέθησαν εἰς τὸ γαμήλιο μυστήριον νεαροῦ ζεύγους,τὸ ὁποῖο καὶ ἐστεφάνωσεν ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς καὶ ἰατρὸς Μιχαὴλ Γκιώνης.


Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Φεβρουάριος 1933, Ἀριθμὸς 4 (Β),Νέα ἀπὸ τὴν Ὕδρα,Ἡ ἐνθουσιώδης καὶ πανηγυρικὴ ὑποδοχὴ τῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν κ.κ Γκίκα Κουλούρα,Μίχ.Γκιώνη καὶ Στ.Μπουντούρη.

«…Ὕδρα (τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας Φεβρουάριος)
Ἡ ὑποδοχὴ ἡ ὁποία ἔγινε τὴν Κυριακὴν 12ην τοῦ τρέχοντος,εἰς τοὺς ἐπισκεφθέντας τὴν νῆσον ὑποψηφίους βουλευτᾶς κ.κ Γκ.Κουλούραν,Μίχ.Γκιώνη καὶ Στ.Μπουντούρην,θὰ μείνη ἱστορική.Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς πρωΐας ὅλα σχεδὸν τὰ καταστήματα τῆς ἀγορᾶς εἶχον λάβει ἑορταστικὴν ὄψιν,στολισμένα μὲ σημαῖες,δάφνες καὶ μυρσίνες.Ἐπίσης σχεδὸν ὅλα,ἡ ἐξαίρεσις ἦτο τόσο μικρὰ ὥστε οὔτε κὰν διεκρίνετο,τὰ ἐν τῷ λιμένι καΐκια,εἶχον σημαιοστολισθῆ πανηγυρικῶς.
Ἅμα ὡς κατέπλευσε τὸ ξακουσμένο «Ὑδράκι» τοῦ Λεούση,ἐχαιρέτισε τὸν ἔνδοξο βράχο μὲ κανονιοβολισμούς.Οἱ πολιτευταὶ ἐπιβάντες πολυτελεστάτης σκαμπαβίας,τὴν ὁποίαν συνώδευον ἑκατέρωθεν δυὸ βενζινάκατοι ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὴν νῆσον ὑπὸ τᾶς ζητωκραυγᾶς καὶ ἐπευφημίας τοῦ συγκεντρωμένου ὁλοκλήρου σχεδὸν τοῦ Ὑδραϊκοῦ κόσμου,ὁ ὁποῖος συνώδευσε τοὺς λαοφιλεῖς ὑποψηφίους μέχρι τῆς οἰκείας του Γκ.Κουλούρα,ἐκ τοῦ ἐξώστου τῆς ὁποίας,ὡμίλησαν καὶ οἱ τρεῖς ὑποψήφιοι,ἀναπτύξαντες δι’ὀλίγων τὸ πρόγραμμα τῶν.
Τὸ ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τὰ καταστήματα τῆς ἀγορᾶς,γενόμενοι ἐνθουσιωδῶς δεκτοί.
Κατὰ τὴν ἑσπέραν αὐθορμήτως διαδήλωσις πολυπληθής,καὶ ἐνθουσιώδης,παρέλαβεν ἐκ τῶν οἰκῶν τῶν τοὺς ὑποψηφίους καὶ τοὺς συνώδευσε μέχρι Καμινῖων.Ἐκεῖ παρέστη εἰς τοὺς γάμους τοῦ κ.Ρούση μετὰ τῆς Δίδος Ἑλένη Π.Γκιώνη,τοὺς στέφανους τῶν ὁποίων ἀντήλλαξεν ὁ Μ.Γκιώνης.
Τὴν ἑπομένην οἱ ὑποψήφιοι ἐξῆλθον εἰς περιοδείαν ἀνὰ τὴν πόλιν,γενομένοι καὶ πάλιν ἐνθουσιωδῶς δεκτοὶ παρὰ τῶν κατοίκων.Τὸ ἑσπέρας παρετέθησαν γεύματα εἰς τὰ οἰνοπωλεῖα τῶν κ.κ Σουρέλη καὶ Παπαθανασίου, διεξαχθέντα ἐν ἀδιαπτώτῳ εὐθυμία καὶ μὲ ἀκράτητον ἐνθουσιασμόν…»


Μία ἑβδομάδα ἀργότερα,τὴν 18ην Φεβρουαρίου 1933,οἱ τρεῖς ὑποψήφιοι Βουλευτὲς Γκίκας Κουλούρας, Μιχαὴλ Γκιώνης καὶ Σταμάτιος Μπουντούρης ἐγκαινίασαν τὸ ἐκλογικό τους κέντρο εἰς τὸν Πειραιά.


Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Φεβρουάριος 1933, Ἀριθμὸς 4 (Β),Νέα ἀπὸ τὴν Ὕδρα

«..Ἐγκαίνια ἐκλογικοῦ κέντρου.
Μὲ πάσαν ἐπισημότητα καὶ μὲ μεγάλον ἐνθουσιασμὸν ἐγένοντο,τὸ παρελθὸν Σάββατον,18ην τρέχοντος,παρουσία ἀπείρου πλήθους συμπατριωτῶν,τὰ ἐγκαῖνια τοῦ ἐν Πειραεῖ καὶ ἐπὶ τῆς διασταυρώσεως τῶν ὁδῶν Μπουμπουλίνας καὶ Φίλωνος ἐκλογικοῦ κέντρου,τοῦ συνδυασμοῦ τῶν Φιλελευθέρων κ.κ Γκίκα Κουλούρα, Μιχαὴλ Γκιώνη καὶ Σταμάτιου Μπουντούρη…»


Τὴν ἴδια περίοδο,τὴν Κυριακη τῆς Αποκριας,ἐκφώνησε προεκλογικὴ ὁμιλία εἰς τὸ προεκλογικὸν κέντρον τοῦ συνδυασμοῦ τοῦ εἰς τὸν Πειραιὰ ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ὕδρας Θεόδωρος Γκιζάνης.Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης, μὲ ὕφος εἰρωνικὸ καὶ χλευαστικό,στηλιτεύει τὶς πολιτικὲς ἀναφόρες τοῦ Γκιζάνη κατὰ τῶν ἑτέρων ὑποψηφίων Βουλευτῶν Ὕδρας Γκίκα Κουλούρα (τὸν ἀπεκάλεσε «γέρο»),Μιχαὴλ Γκίωνη καὶ Σταμάτιο Μπουντούρη,ἐνῶ χρησιμοποιώντας ὡς λογοπαίγνιο τὴν ἡμερομηνία ἐκφωνήσεως τοῦ πολιτικοῦ λόγου (Κυριακή της Ἀποκριᾶς) καυτηριάζει τὸ κοινὸ τῶν ψηφοφόρων ποὺ παρευρέθηκε εἰς τὴν ὁμιλίαν,ἡ πλειοψηφία τοῦ ὁποίου ἦτο πολίτες τοῦ Πειραιῶς καὶ τοῦ Γαλαξιδίου,μασκαρεμένοι-σύμφωνα πάντα μὲ τὴν πολιτικὴ ἀνάλυση τοῦ Ἀντωνίου Μανίκη-σὲ Ὑδραίους πολίτες.Ἡ ἀπέχθεια τοῦ Ἀντωνίου Μανίκη,ἦτο τόσο μεγάλη διὰ τὸν Θεόδωρο Γκιζάνη ἀφοῦ ἔφθασε εἰς τὸ σημεῖον νὰ τὸν ἀποκαλεῖ εἰρωνικὰ «ποντίφηκα» καὶ «Δαλάϊλαμα»


Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Ἅ΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Ὁ Λόγος τοῦ ἀρχηγοῦ
«..Συνέστησε δὲ νὰ καταψηφισθοῦν ἀγρίως νὰ ψηφισθῆ δ’αὐτός,ποὺ εἶναι πρώην ἀξιωματικός του Λιμενικοῦ καὶ ἐπῆρε τὸ βουλευτηλήκι γιὰ βιοποριστικὸν ἐπάγγελμα καὶ «Θιὸς σχωρέσει τὰ πεθαμένα σου! Μία ψῆφο καὶ σὲ μένα,τὸν μονόφθαλμο,ποὺ στοὺς στραβοὺς βασιλεύω….
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω
Καὶ ἠμεῖς οἱ «ἀσεβεῖς» μετανοοῦμεν καὶ ὡς ἄλλαι Μαγδαληναὶ κύπτομεν καὶ ἀσπαζόμεθα τὴν παντόφλαν τοῦ Κύρ-Θεόδωρου καὶ χειροκροτοῦντες τὸν ἀνακηρύσσομεν ὄχι μόνον Καίσαρα,ἀλλὰ καὶ μέγαν της Ὕδρας Ποντίφηκα καὶ Δαλάϊλαμαν!...»


Παράλληλα ὁ ἐκδότης τοῦ «Μέλλοντος τῆς Ὕδρας» ἦτο ἐξίσου καταγγελτικὸς διὰ τὴν ἀπρεπῆ συμπεριφορὰ ποὺ ἐπέδειξε ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Θεόδωρος Γκιζάνης,μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἐκλιπόντος Ἀθανασίου Μιαούλη,καθὼς παρερεύθη εἰς μεταμεσονύχτιον ἀποκριάτικο γλέντι μέχρι πρωΐας


Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Ἅ΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Λύσεις Αἰνιγμάτων

«..Κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Μνημοσύνου,ἐνῶ τὸ πρωΐ εἰς τὸ Μοναστήρι,ὁ κ.Κιζάνης μετὰ τῆς κομπανίας του,σὰν ἄλλοι Φαρισαῖοι ἔχυνον θερμὰ (γράφε κροκοδείλια) δάκρυα καὶ ἀνεστέναζον,κατὰ τὸ βραδάκι,στὰ Καμίνια,ἀφοῦ πρῶτα ἀνύψωσαν τὶς σημαῖες ποὺ ἕως τὴν ὥραν αὐτὴν ἤσαν μεσίστιοι (μετζάστρες) παρεκάθησαν εἰς πρώτης τάξεως θορυβῶδες γλέντι,ἐν μέσῳ δὲ χορδῶν καὶ ὀργάνων,λαούτων καὶ βιολιῶν,ἐτραγούδησαν ὄχι μόνον ἀποκρηάτικα τραγούδια,ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν Τριτσιμπήδαν…
….Καὶ σκανδαλιστικὸν μὲν διὰ τὸν πρωτοφανῆ φαρισαϊσμὸν τῆς πρωΐας, «ἀσεβές» δέ,διότι δὲν ἐκράτησαν τὰ ὠρισμένα ἐκεῖνα προσχήματα κατὰ τὸ βράδυ,ἀπέναντι τῆς μνήμης τοῦ Νεκροῦ,τὸν ὁποῖον ἐπέπρωτο νὰ χρησιμοποιήσουν ὡς προεκλογικὸν κόλπον…»


Τὴν προεκλογικὴ ὁμιλία τοῦ Θεόδωρου Γκιζάνη εἰς τὸν Πειραιά,χαιρέτησαν διὰ τῆς παρουσίας τους καὶ ἀπηύθυναν σύντομους χαιρετισμόυς οἱ ἄλλοι δυὸ ὑποψηφίοι Βουλευτὲς τοῦ συνδυασμοῦ Θεόδωρος Κριεζῆς καὶ Παναγιώτης Πρωτοπαπάς.Διὰ τὸν πρῶτον ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἐπανέλαβε τοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπουσίας τοῦ ὡς Βουλευτὴς Ὕδρας κατὰ τὶς δυὸ προηγούμενες θητεῖες του…


Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Ἅ΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Ὁ Λόγος τοῦ ἀρχηγοῦ
«…ὁ κὺρ Θεοδωράκης ἐπικαλούμενος,ὁ ὁποῖος δὶς ὡς ἐναλλασσόμενος βουλευτὴς ἐκλεγεῖς,οὐδὲν ὑπὲρ τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Ὑδραίων ἔπραξεν,ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῶν λόγων τοῦ ἀρχηγοῦ,ἐδάκρυσε καὶ ὠρκίσθη,ὅτι ἂν οἱ Ὑδραῖοι,ἀπομωραινόμενοι καὶ πάλιν,τὸν ἐκλέξουν καὶ διὰ τρίτην φορᾶν βουλευτήν,δὲν θ’ἀπομακρυνθῆ καθ’ὁλοκληρίαν ἀπὸ τὸ πρόγραμμά του,τὸ ὁποῖον συνοψίζεται εἰς δυὸ μόνο λέξεις: «Μηδὲν πράττειν»

ενώ δια τον δεύτερον Παναγιώτη Πρωτόπαπα ότι παρεσύρθη εις το να συνεργασθεί με τον Θεόδωρο Γκιζάνη

Πηγή:Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας,Ἔτος Ἅ΄ Μάρτιος 1933,Ἀριθμὸς 5,Ὁ Λόγος τοῦ ἀρχηγοῦ
«..ὁ ὁποῖος πονηρὸς παρεσύρθη (καταλαβαινόμαστε) κα αεὶ μπλέχτηκε εἰς τὸν ἄχαρι ἐκλογικὸν ἀγώνα..»


Εἰς τὴν ἐκλογικὴν ἀναμέτρησιν τῆς 5ης Μαρτίου 1933,ἐκλέχθηκαν Βουλευτὲς Ὕδρας οἱ ἐφοπλιστὲς Γκίκας Κουλούρας,Παναγιώτης Πρωτοπαπὰς καὶ ὁ ἀξιωματικός του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Θεόδωρος Σπυρίδωνος Κιζάνης.Οἱ συγκεκριμένοι Βουλευτὲς ὑπῆρξαν οἱ τελευταῖοι Βουλευτὲς Ὕδρας ποὺ ἐξελέχθησαν δυνάμει τοῦ προνομιακοῦ δικαιώματος τῆς νήσου Ὕδρας,τὸ ὁποῖο θεσπίσθηκε τὴν 3ην Σεπτεμβρίου 1843.Ἡ Βουλὴ εἰς τὴν ὁποίαν ὑπηρέτησαν διελύθη τὴν 1ην Ἀπριλίου 1935.Οἱ Βουλευτὲς Ὕδρας ὁρκίσθηκαν τὴν 27ην Μαρτίου 1933 κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς νέας Βουλῆς.

Εἰς τὶς τελευταῖες βουλευτικὲς ἐκλογὲς Ὕδρας τῆς 5ης Μαρτίου 1933,δὲν ἔλειψαν καὶ φαινόμενα νοθείας τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος,καθὼς διεπιστώθη ἱκανὸς ἀριθμὸς ψηφοφόρων ποὺ διπλοψήφισαν.Μάλιστα,δι’ ἀποφάσεως τῶν ἀρχῶν παραπέμφθηκαν σὲ δίκη.(Δὲν κατονομάζονται τὰ ὀνόματά τους)


Πηγή:Το Μέλλον της Ύδρας,Έτος Α΄ Ἰούνιος 1933, Ἀριθμὸς 9,Οἱ διπλοψηφίσαντες

«..Ἡ εἰσαγωγὴ εἰς δίκην τῶν διπλοψηφισάντων,κατὰ τᾶς παρελθούσας βουλευτικᾶς ἐκλογᾶς,συμπολιτῶν,μᾶς θλίβει ἀπείρως,ἔτι δὲ μᾶλλον ἢ καταδίκη τῶν,δι’ ὁ καὶ ἐκφράζομεν τὴν συμπάθειάν μας.Αὐτὰ μόνον εἴχομεν νὰ εἰπόμεν,διότι δὲν ἀναμιγνυόμεθα πλέον εἰς τοπικοὺς ἐκλογικοὺς ἀγώνας,δεδομένου ὅτι τὸ δὶς ἐξαμαρτείν,οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ.Καὶ ὑπερηφανευόμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι ἂν δὲν εἴμεθα σοφοί,τουλάχιστον δὲν εἴμεθα ἠλίθιοι..»


-)Ὕδρα 1935 Κατάργησις ἐκλογικοῦ προνομίου νήσου Ὕδρας


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 155,Ἐν Ἀθήναις τὴ 18ην Ἀπριλίου  1935


Τὴν 18ην Ἀπριλίου 1935,ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐξέδωσε Ἀναγκαστικὸν νόμον καταργώντας ὁριστικῶς τὸ προνόμιον ἐκλογῆς Βουλευτῶν διὰ τῆς νήσους Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ψαρρῶν.Μὲ τὸν νόμον αὐτὸν ἔκλεισε μία μακρὰ ἱστορικὴ περιόδο διεξαγωγῆς Βουλευτικῶν ἐκλογῶν,ἑνὸς αἰῶνος περίπου (ἐννενήκοντα ἕνα),εἰς τὴν ὁποίαν ἡ νῆσος Ὕδρας ἐξέλεγε τρεῖς Βουλευτές.Ἡ ὑποβαθμισμένη εἰς ἁπλὴ κοινότητα πλέον νῆσος Ὕδραν συγχωνεύθη εἰς τὴν ἐκλογικὴν περιφέρειαν τοῦ πρώην δήμου Πειραιῶς.


Πηγή:Ἑλληνικὴ Δημοκρατία,Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως,Τεῦχος Πρώτον,Ἀριθμὸς φύλλου 155,Ἐν Ἀθήναις τὴ 18ην Ἀπριλίου  1935

«..(4) Περὶ ρυθμίσεως θεμάτων τινῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν νόμου
Ἔχοντες ὑπ’ὄψει τὸ ἄρθρον 5 τῆς ἅ΄συντακτικῆς πράξεως τῆς 1ης Ἀπριλίου 1935 «περὶ καταργήσεως τῆς Γερουσίας,διαλύσεως τῆς Βουλῆς,συγκλῆσες Ἐθνοσυνελεύσεως καὶ μεταρρυθμίσεως τοῦ Συντάγματος», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου,ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:
…Ἄρθρον 7
Διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν πληρεξουσίων ὁ δῆμος Σπετσῶν καὶ ἡ κοινότης Ὕδρας ἀποτελούσι μέρος τῆς ἐκλογικῆς περιφερείας τοῦ πρώην δήμου Πειραιῶς μετὰ τῶν ἐπαρχιῶν Αἰγίνης Τροιζηνίας καὶ Κυθήρων.
Οἱ ἀπολαυόντες τοῦ καταργηθέντος προνομίου ἐκλογεῖς τῶν κοινοτήτων Ψαρῶν καὶ Νέων Ψαρῶν (Ἐρέτρειας) ἀποτελούσιν ἐφεξῆς μέρος τοῦ ἐκλογικοῦ συλλόγου τῆς περιφερείας τοῦ νόμου,εἰς ὂν ὑπάγεται ἑκατέρα τῶν κοινοτήτων τούτων διοικητικῶς.
Διὰ διατάγματος,ἐκδιδομένου προτάσει τῶν Ὑπουργῶν τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῶν Ἐσωτερικῶν,θέλουσι κανονισθῆ τὰ τῆς συγχωνεύσεως τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων τῶν ὡς ἄνω δήμου καὶ κοινοτήτων καὶ τῶν καταλόγων τῶν ἀπολαυόντων τοῦ καταργηθέντος προνομίου ἐκλογέων αὐτῶν καὶ τῆς ἐκδικάσεως τῶν καταρτισθησομένων νέων ἑνιαίων ἐκλογικῶν καταλόγων.
Μέχρις οὗ καταστώσιν ὁριστικοὶ οἱ ἑνιαῖοι οὗτοι κατάλογοι,οἱ ἀπολαυόντες τοῦ προνομίου ἐκλογεῖς θέλουσι ψηφοφόροι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπαρχόντων εἰδικῶν καταλόγων αὐτῶν…»


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...