hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 2013 Ἑσπερινὸς Ἑορτῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου Κιάφα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 2013 Ἑσπερινὸς Ἑορτῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου Κιάφα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Ὕδρα 2013 Ἑσπερινὸς Ἑορτῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου Κιάφα

Ὕδρα 2013
Ἑσπερινὸς Ἑορτῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου

 
Ἐκκλησία Ἁγίου Ἀρτεμίου
Παλαιὰ Ἐνορία Συνοικίας Ἀκροπόλεως-Κιάφας
Οἰκογενείας Τσιγκάρη

 Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου 2013

(Συνορεύει μὲ τὸν Δισυπόστατον Ναὸν Ἁγίας Τριάδος & Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
 

Χοροστατοῦντος τοῦ Ἐφημέριου Ἱερέως τῆς Ἐκκλησίας
 Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου ,Γεωργίου Βλαχόπουλου
Ἱεροψάλτες:Πλοίαρχος Εὐάγγελος Τσιγκάρης & Νικόλαος Ρούσσης
Μαγνητοσκόπιον:
Ἑσπερινὸς Ἑορτῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου


 
Ὡς ἔτος ἱδρύσεως ἀνακαινήσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ,ὁ Ἱερεὺς Δημήτριος Χελιώτης ἀναφέρει τὸ 1748.
( «Χριστιανικὴ Ὕδρα,Κατάλογος τῶν ἐν Ὕδρα Ἱερῶν Ναῶν,Ὕδρα 1938»,Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Γκίκα Χελιώτου») 

Αυτό προκύπτει απ’την εγχάρακτη επιγραφή που ευρίσκεται στὸν ὑπέρυθρό του ναοῦ :

«17+48 Ἀνεκαινίσθη οὗτος ὁ θεῖος ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου Ἰωάννου ἱερέως.Μαρτίου 9»


Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Τεῦχος Ἀπρίλιος 1961 σὲλ 90) ἀναφέρει  πῶς ἡ ἐκκλησία ἄνηκε ἀνέκαθεν εἰς τὴν οἰκογένεια Παπαμανώλη καὶ θεωροῦσε πῶς κάποιο μέλος τῆς συγκεκριμένης οἰκογενείας,ἦτο καὶ ὁ κτήτορας τῆς ἐκκλησίας.Συνεπῶς,βάσει τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ ὑπερύθρου προκύπτει πὼς ἡ ἐκκλησία ἦταν παλαιότερά του ἔτους 1748,ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ἀνεκαινίσθη ὑπὸ τοῦ ἱερέως Ἰωάννη,ὁ ὁποῖος διαδέχθη τὸν πρῶτον ἐφημερίον ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Παπαμανώλη καὶ πατέρα τοῦ Παπαμανώλη.
Κατὰ τὰ μεταγενέστερα ἔτη,ἡ ἐκκλησία περιῆλθε στὴν κατοχὴ τῶν κληρονόμων τοῦ προκρίτου τῆς Ὕδρας Σταμάτιου Καΐρη.(Ὁ Ἱερεὺς Δημήτριος Χελιώτης ἀναφέρει τὴν ἐκκλησία ὡς ἰδιοκτησία Καΐρη)

Ὁ Ἰωάννης Παπαμανώλης,ὅταν ἐπισκέφθηκε μετὰ ἀπὸ πολυετῆ ἀπουσία,τὴν προγονικὴ ἐκκλησία τῆς οἰκογενείας του,(«Ὕδρα 1930 Ἡ οἰκογένεια Βούλγαρη τῆς Ὕδρας  Σκιαγραφίαι-ἄγνωστοι σελίδες-ἀναμνήσεις ,Ἰωάννου Θ. Παπαμανώλη» σὲλ 40-41) ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

«...Ὁ οἰκογενειακὸς ναὸς μᾶς κεῖται εἰς τὴν κορυφὴν τῆς Κιάφας,οὕτω δὲ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἰς αὐτὸν εὐρίσκοντο πλησιεστέρα πρὸς τὸν Θεόν,ὁ ὁποῖος ἐνωτίζετο εὐμενέστερα τὰς δεήσεις τῶν.Αἳ εἰκόνες,παλαιαὶ βυζαντιναί,μαῦραι σχεδὸν ἀπὸ τὴν πολυκαιρίαν,ἀπὸ τὸ λιβάνι καὶ ἀπὸ τὰ κεριά,ὅπως καὶ ὅλον τὸ μικρὸν θολωτὸν ἐσωτερικόν.Τὰ στασίδια σαρακωφαγωμένα.Ἀπ’ἔξω χορταριασμένος καὶ μαδημένος ἀπὸ τὴν βροχὴν καὶ ἀπὸ τὰς ἑκατοντάδας τῶν ἐτῶν τὰ ὁποία ἐπέρασαν ἀπ’ἐπάνω του.Τὸ μικρὸ καμπαναριό του,τὸ ὁποῖον εἰς τοὺς παλαιοὺς χρόνους ἐξυπνὰ ἀπὸ τὰ χαράματα καὶ προσεκάλει τοὺς εὐλαβεῖς ἐνορίτας της,καπεταναίους καὶ ναύτας,εἰς προσευχήν,μένει σιγηλὸν τὸν περισσότερον χρόνον σήμερον.Εἰσερχόμενος εὐλαβῶς εἰς τὸν ναόν,ἐνόμιζα ὅτι ἠσθανόμην γλυκειὰν μυρωδίαν θεϊκήν.Ἐφωτίζετο ἀπὸ τὸ γλυκὺ θαμπόφως ἑνὸς κανδηλίου καὶ ἀπὸ τὰς διὰ τῶν μικρῶν παραθύρων εἰσερχόμενας τελευταίας ἀκτίνας τοῦ δύοντος ἡλίου..»
(Σημείωση:Διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ ὑπέρυθρον εἰς τὸ μαγνητοσκόπιον)

Ἐν συνέχεια,ἀναφέρει  πὼς ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου μαζὶ μὲ τὶς γειτνιάζουσες ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀποτελοῦσε ἑνιαῖον τρισυπόστατον ναόν.Παραθέτει ἐπίσης τὴν ἑξῆς σημαντικὴ πληροφοριὰ  ((«Ὕδρα 1930 Ἡ οἰκογένεια Βούλγαρη τῆς Ὕδρας  Σκιαγραφίαι-ἄγνωστοι σελίδες-ἀναμνήσεις ,Ἰωάννου Θ. Παπαμανώλη» σὲλ 36)
«....Παρὰ τὸν ἐπίσης προγονικὸν τρισυπόστατον θολωτὸν ναόν μας,ὅστις ἀριθμεῖ μετὰ τῆς οἰκίας βίον αἰώνων,τιμωμενον ἐπ’ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος...
.....Σημειωτέον ἓν παρόδω,ὅ,τι εἷς τὸν ἀνωτέρω οἰκογενειακόν μας ναόν,γνωστὸς περισσότερον ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,ἐγένετο ἡ ὀρκομωσία τῶν προκρίτων κατὰ τὰς παραμονὰς τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος.Ἡ κρημνισθεῖσα οἰκία μας ὡς καὶ ὁ παρὰ ταύτην ναὸς μᾶς εἶνε ἐκ τῶν πρώτων,αἴτινες ἐκτίσθησαν κατὰ τὸν πρὸ πέντε περίπου αἰώνων γενόμενον ἀρχικὸν ἐποικισμὸν τῆς νήσου ταύτης....»

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης,ἐρευνώντας τὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας  τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου,παραθέτει ὁρισμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν οἰκογένεια Παπαμανώλη.Συγκεκριμένα,τρία μέλη τῆς οἰκογενείας Παπαμανώλη,ἐχρημάτισαν ἐφημέριοί του ναοῦ πρὸ τοῦ 1800.Τὸ ἐπίθετό της οἰκογενείας ἦταν Θεοχάρης.Ἦταν συγγενεῖς τῶν ὑπόλοιπων Θεοχάρηδων ποὺ διέμεναν στὴν Ὕδρα καθὼς καὶ τῶν ὁμώνυμων τῶν Σπετσῶν.
(Σημείωση:Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Προφήτου Ἠλία Κιάφας ἔχουμε τὴν ἑξῆς ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο Μανίκη για τὴν οἰκογένεια Παπαμανώλη:
Πρῶτος ἱερεὺς τῆς ἐκκλησίας ἦταν ὁ Παπὰ Μανώλης Θεοχάρης.Τὸν διαδέχθηκε ὁ υἱὸς τοῦ Παπᾶ Ἀντώνιος Θεοχάρης,ο οποίος ἦταν πατέρας τοῦ Θεοχάρη Θεοχάρη ὁ ὁποῖος ἦταν καπετάνιος τοῦ Ἀγώνα, καὶ τοῦ Γιωργάκη Θεοχάρη ὁ ὁποῖος ἦταν μπουρλοτιέρης τοῦ Ἀγώνα.Ὁ υἱὸς τοῦ Θεοχάρη,ὁ Ἀντώνιος Θεοχάρης ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ μετοίκησε στὸν Πειραιά.Ἦταν ὁ τρίτος κατὰ σειρὰ δήμαρχος τοῦ Πειραιᾶ.
Ὅταν ὁ Μανώλης Θεοχάρης πρωτοχειροτονήθηκε ἱερέας στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα (1700-1750),οἱ Ὑδραῖοι ἀντὶ νὰ τὸν ἀποκαλοῦν Παπὰ Μανώλη Θεοχάρη,τὸν ἀποκαλοῦσαν Παπαμανώλη.Τὸν Παπὰ Μανώλη διαδέχθησαν ὁ υἱὸς τοῦ Παπᾶ Ἰωάννης καὶ ὁ ἐγγονὸς τοῦ Παπαμανώλης.Ὁ υἱὸς τοῦ Παπαμανώλη,Ἰωάννης ἦταν καραβοκύρης ποντοπόρος καὶ  σύγγαμβρος τοῦ καπετὰν Γεώργιου Βούλγαρη Μπέη (εἶχαν νυμφευθεῖ τὶς θυγατέρες τοῦ Μάρκου Γκίκα Μανώλη)
Τελευταῖος ἐφημέριος ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ Παπαμανώλη ἦταν ὁ Πάπα Μανώλης Στοῦρος ἢ Παπαδόπουλος,ἐγγονὸς τῆς ἀδελφῆς του σύγγαμβρού του Βούλγαρη καπετὰν Ἰωάννη Παπαμανώλη (ὁ ὁποῖος καὶ δὲν χειροτονήθη).

Κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1828 (Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Τόμος ΙΔ΄) ἦταν ἐνορία μὲ 67 οἰκογένειες,ἐπὶ συνόλου 302 ἐνοριτῶν,ἐκ τῶν ὁποίων 295 γηγενεῖς Ὑδραῖοι, μὲ ἐφημέριο τὸν Παπὰ Εὐθύμιον Περπινιώτη Λέστη.
Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ἀναφέρει ὡς σημαντικοὺς ἐνορίτες τους :
 Ἰωάννη Παπαμανώλη, Κωνσταντῖνον Παπαμανώλην,Ἀθανάσιον Κουζούμη,ΔημήτριονΣκορδον,Δήμας Δημαμᾶς κ.ἃ
Θεωροῦσε πῶς ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος ἦταν προφανῶς ἡ ἐνορία τοῦ Πολιούχου τῆς Νήσου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,διότι στὸν συγκεκριμένο ναὸ ὑπῆρξαν ἐνορίτες μέλη τῆς οἰκογενείας Δημαμᾶ.

Ἐν ἀντιθέσει ὁ Γεώργιος Ν Σαχίνης (Ἐκκλησάκια,Ἐκκλησίες,Ἐρημοκλήσια,Πειραιεὺς 1982) ἀναφέρει πὼς σύμφωνα μὲ μαρτυρίες παλαιῶν Ὑδραίων, ὁ Ἅγιος ἦταν ἐνορίτης τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς τὴν Κιάφα.

Ὁ Νικόλαος Γ.Χαλιορὴς ἐπισημαίνει ὅ,τι ὁ Ἅγιος Ἀρτεμίος ἦταν βοηθὸς εἰς τὴν μαιευτική του Ἁγίου Ἐλευθερίου.Θεωρεῖται προστάτης τοῦ ἐμβρύου κατὰ τοὺς μῆνες τῆς κυήσεως.
Ὁ ναὸς περιῆλθε εἰς τὴν ἰδιοκτησία τῆς οἰκογενείας Τσιγκάρη πρὸ ἑνὸς αἰῶνος (περὶ τῶν ἐτῶν 1913-1918).

Κατάλογος ενοριτών 1786 εκκλησίας  Αγίου Αρτεμίου,συνοικία Ακροπόλεως 1748
(Βιβλίο Ύδρα Νήσος Εντέλης Δρυόπων Ύδρα 1998,Γιάννης Α Καραμήτσος)
Το 1870 ο ΠαπαΜανώλης,Αντώνης Δημαμάς,Δήμας Κοταρά,Ζαχαρίας Παπαϊωάννου,Μπαρού,Κοσμάς Μπουλαμάντης,χήρα Δημήτρα Κοταρά,Μήτρος Κοντοπιθάρη,Κυργιάκος Γκαζιτόρη

Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας Τόμος ΙΓ΄
( ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ) σελ 445-446
(Μόνο έρανοι και όχι πάσαι αι δια τον αγώνα καταβολαί)

1826 Απριλίου 20.Ενορίται Εκκλησίας Αγίου Αρτεμίου,Παπαμανώλη.

Δήμας Ντουφεξής γρ.11,Αντώνης Καρίντζης γρ.5,Δημαμάς γρ.9
......... ..  Ντεβελέκος γρ.5,Δημήτρης Γεώργη Μερτζάνη γρ.15,Γεώργης Σκουμπάφης  γρ.8,20
Νικόλας Μπούζας γρ.3,Κυριάκος Τόπρα γρ.7,20,Αντώνης Μαντζουράνης γρ.23
Ψυχοϋιός Παπαμανώλη γρ.6,Κυριάκος Κοταράς γρ.3,Παναγιώτης Χασάπης γρ.10
Μανώλης Κοταράς γρ.49,Παναγιώτης Κλειδωνιάς γρ.5,Γιάννης Κοταράς γρ.11
Γιάννης Πανούτζου γρ.5,Μιχάλης Μανώλη Κοταρά γρ.18,Κωνσταντής Παπαμανώλη γρ.24
Πάνος Γεώργη Μερτζάνη γρ.19,Αναστάσης Αναργύρου Κοταρά γρ.5,Γεώργης Παντελέσκος            γρ.10
Θεοδωρής Βούτας γρ.3,Δημήτρης Κωνσταντή Μπούζα γρ.23,Παύλος Τζιτζινη γρ.24,10
Γιάννης Αρτέμης  γρ.12,Φίλιππος Τρέκα  γρ.12,Μιχάλης Σκουμπάφης  γρ.39
Δημήτρης Τζάκος  γρ.6,Ελευθέρης Κάβουρας  γρ.12,Κυριάκος Ιατρός Σάμιος γρ.12
Μανώλης Δημαμάς γρ.20,Δημήτρης Παπαδημήτρης γρ.12,Αθανάσης Κουζούμης γρ.12
γρ.471,10 Ταλ.39.3.10

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤ΄ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΗΝ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1828
(Αρίθμ 36. Αγίου Αρτεμίου,20 Ιουνίου 1828) Η ενορία του Αγίου Αρτεμίου
(Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας Τόμος ΙΔ)
Πάροικοι
Αρσενικά
Πάροικοι
Θηλυκά
Α/Α
Αί Οικογένειαι με τας ιδιοκτησίας τους
Ψυχαί
Αρσενικά
Θηλυκά
Υδραίοι
1
Γιάννης Παπαμανώλη
7
5
2
6

1
2
Κωνσταντής Παπαμανώλη
4
1
3
4


3
Μανώλης Κοταράς
6
2
4
5
1

4
Γεώργης Παντελέσκος
2
1
1
2


5
Φίλιππας Παντελή Τρίκα
6
2
4
5

1
6
Νικόλας Κωνσταντή Μπούζα
6
1
5
5

1
7
Δημήτρης Κωνσταντή Μπούζα
5
1
4
5


8
Δήμας Δημαμάς
4
2
2
4


9
Αθανάσης Κουζούμης
4
2
2
3

1
10
Δημήτρης Γεώργη Μερτζάνη
4
2
2
4


11
Πάνος Γεώργη Μερτζάνη
5
2
3
5


12
Δημητράκης Γιάννη Ιατρού
5
1
4
5


13
Γιάννης Αρτέμη
5
2
3
4

1
14
Θεοδόσης Σταμάτη Ταξιάρχη
4
1
3
4


15
Ντέντες Σταμάτη Ταξιάρχη
5
1
4
5


16
Γαρουφαλιάς Μαστραντώνη Σουσάνας
8
4
4
8


17
Μιχάλης Μανώλης Κωνσταντάκη
2
1
1
2


18
Δημήτρης Κατζάβης
3
2
1
3


19
Σταμάτης Νικόλα Κατζάβη
6
2
4
6


20
Δήμας Ντουφεξής γαμβρός Γιάννη Μπουλαμάντη
7
3
4
7


21
Γεώργης Παπαμανώλης ψυχουιός
5
3
2
5


22
Δημήτρης Ντεβελέκος
5
2
3
5


23
Κυριάκος Γιάννη Κοταρά
2
1
1
2


24
Αντώνης Γκίκας Ευγένας
3
1
2
3


25
Γιάννης Δήμα Κοταρά
5
3
2
5


26
Κυριάκος Τόπρας
4
1
3
4


27
Αντώνης Μεθενίτης γαμβρός Μανώλη Ντεβελέκου
4
2
2
4


28
Δημήτρης Σκόρδος
8
5
3
8


29
Γιάννης Ντεληθεοδόση
5
3
2
5


30
Παύλος γαμβρός Γιάννη Ντεληθεοδόση
3
2
1
3


31
Γεώργης Σκουμπάφης
7
4
3
7


32
Παναγιώτης γαμβρός Γκίκα Ευγένας
3
1
2
3


33
Παναγιώτης Παριανός γαμβρός Αναστάση Μπουζετσέπη
5
1
4
5


34
Γιάννης Μπεζενιάρης
6
4
2
6


35
Αναστάσης Αναργύρου Κοταρά
7
2
5
7


36
Νικόλας γαμβρός Αντώνη Γκαζετόρη
2
1
1
2


37
Παντελής Γεώργη Παντελέσκου
5
1
4
5


38
Νικόλας γαμβρός Τζανέτου
4
1
3
4


39
Κωνσταντής Ζαγουριανός Γεωργάκη Σινούλη
3
1
2
3


40
Νικόλας γαμβρός Τζανέτου
5
2
3
5


41
Ελευθέρης Γκικαντόσα
8
4
4
8


42
Γιάννης γαμβρός Γιάννη Ταξιάρχη
2
1
1
2


43
Διαμαντής γαμβρός θεοδωρή Γιάννη Κοταρά
2
1
1
2


44
Κωνσταντής Αραπογιάννη
5
3
2
5


45
Δημήτρης Αναργύρου Κοταρά
8
3
5
8


46
Σταμάτης Μεθενίτης γαμβρός Τζόπρη
3
2
1
3


47
Ηλίας γαμβρός Κλειδωνιάρη
4
2
2
4


48
Γεώργης Παντελή Ρούση
2
1
1
2


49
Ανδρέας Φραντζέσκου Παπανδρέ
1
1

1


50
Σιδέρης γαμβρός Παύλου Κοκ...
5
3
2
5


51
Δημήτρης Γεώργη Κόκου
5
3
2
5


52
Παρασκευή του ποτέ Παντελή Τρίκα
5
3
2
4
1

53
Κατερίνα του ποτέ Θεοδωρή Μαντζουράνη
3
2
1
3


54
Σουσάνα του ποτέ Γκίκα Ευγένας
5
2
3
5


55
Παρασκευή του ποτέ Αντώνη Καρίντζη
5
3
2
5


56
Μαρούσα του ποτέ Δημήτρη Μπιθεστάτα
5
2
3
5


57
Κονδύλω του ποτέ Νικόλα Λαλεχού
6
4
2
6


58
Μάρω του ποτέ Πανούση
3
2
1
3


59
Ελένη του ποτέ θυγατήρ Αγγελέτου
3
1
2
3


60
Κωνσταντίνα του ποτέ Θεοδώρη Μπουλαμάντη
3
2
1
3


61
Μάρω του ποτέ Αντώνη Κοταρά
3
1
2
3


62
Νέζω του ποτέ Γιάννη Μανιάτη γαμβρός του Παλιόση
3
2
1
3


63
Αναστασία του ποτέ Αγγελή Σαλονικέως γαμβρός Ρούση
6
4
2
6


64
Ελένη του ποτέ Γιάννη γαμβρού Γιάννη Μπουλαμάντη
5
1
4
5


65
Σταμάτα του ποτέ Ανδρέα Παντελή Νέγκα
2

2
2


66
Ελένη θυγατήρ του ποτέ Παπαμανώλη
5
3
2
5


67
Μαρίκα του ποτέ Γεωργάκη Κοταρά
6
3
3
6Παπά Ευθύμιος Περπενιώτης Λέστης
302
138
164
295
2
5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...