hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1837 (Ά μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1837 (Ά μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1837 (Ά μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1837 (Ά μέρος)


Γενικά Αρχεία Κράτους

Εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διασώζονται τρεῖς πίνακες μὲ στοιχεῖα διὰ τὴν λειτουργία δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας κατὰ τὸ ἔτος 1837.Διευθυντὲς τῶν συγκεκριμένων σχολείων ἦταν οἱ δημοδιδάσκαλοι Ἠλίας Χριστοφίδης καὶ Βασίλειος Νικολαΐδης.

Εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον ποὺ διηύθυνε ὁ δημοδιδάσκαλος Ἠλίας Χριστοφίδης φοιτοῦσαν ἕως καὶ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ὀκτὼ (178) μαθητές, ἐνῶ εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον ποὺ διηύθυνε ὁ δημοδιδάσκαλος Βασίλειος Νικολαΐδης φοιτοῦσαν ἕως καὶ ἑκατὸν εἴκοσι (120) μαθητές. 

Ἡ διδασκαλία τῶν μαθητῶν συμπεριελάμβανε τὰ μαθήματα τῆς Ἀνάγνωσης, τῆς Γραφῆς, τῆς Ἀριθμητικῆς, τῆς Χριστιανικῆς Διδασκαλίας, τῆς Γραμματικῆς καὶ τῆς Γραμμικῆς Ἰχνογραφίας.

Διασώζεται δέ,εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, ἡ πληροφορία πὼς τὰ κτήρια τῶν Δημοτικῶν Σχολείων εἶχαν ἤδη ὑποστεῖ σημαντικὲς ζημίες λόγω τοῦ σεισμοῦ τῆς 20ης Μαρτίου 1837,προτοῦ ἐπέλθη ὁ ἰσχυρότερος σεισμὸς τῆς 16ης Ἀπριλίου 1837,διότι τὰ συγκεκριμένα ἔγγραφα, τὰ ὁποία ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος Ὑδρας Λάζαρος Κουντουριώτης, φέρουν ἡμερομηνία 2 Ἀπριλίου 1837).

«ὑπῆρχε (οἰκοδομή) στέρεα κεντρικὴ καὶ κατάλληλος διὰ διδακτήριον ἐβλήθη ὅμως ἤδη ἐκ τοῦ συμβάντος σεισμοῦ»

Τὰ ἐνοίκια τῶν κατοικιῶν τοῦ δημοδιδασκάλου Ἠλία Χριστοφίδη (35 δραχμές) καὶ Βασίλειου Νικολαΐδη (30 δραχμές) ἐκαταβάλλοντο ἀπ’τὸ ταμεῖο τοῦ Δήμου Ὕδρας.


Κατάλογος τοῦ ὑλικοῦ του ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου
Ὑλικοῦ Ἄφθαρτου

1 Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου μὲ τὸ εἰκονοστάσιόν της
1 Εἰκὼν τοῦ Βασιλέως
6 Πίνακες τῶν μεγαλογραμμάτων
2 Πίνακες γνωμικῶν
2 Πίνακες τῆς Ἀριθμητικῆς
2 Πίνακες τὰ κυριότερα σχήματα τῆς γραμματικῆς,Ἰχνογραφίας
2 Πίνακες (ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγάλος) τῆς τιμῆς.
1 Πίναξ τῆς ἀτιμώσεως
1 Πίναξ γεωγραφικός του Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος (χειρόγραφος)
1 Πίναξ γεωργραφικὸς τῆς Κρήτης (χειρόγραφος)
1 Πίναξ γεωγραφικὸς τῶν παραλίων τῆς Ἰωνίας (χειρόγραφος)
1 Βάθρον μὲ τὴν καθέδραν καὶ γραφεῖον τοῦ διδασκάλου ὅμοιον μὲ τὸ τοῦ ἐν Αἰγίνης Βασιλικοῦ Ὀρφανοτροφείου
12 Γραφεῖα μὲ τὰ συρτάρια καὶ πινακοστάτες τῶν διὰ 12,τὸ κάθε ἕνα,μαθητὴς
1 Γραφεῖον της …(δυσανάγνωστον)…,μὲ τὰ συρτάρια καὶ τὸ ὁμαλ..(δυσανάγνωστον)…
8 Τηλέγραφοι
8 Ἀριθμοὶ ἴσοι τῶν …(δυσανάγνωστον)…. τοῦ τηλεγράφου διὰ τὸ μάθημα τῆς γραμματικῆς, Ἰχνογραφίας
13 Θρανία
144 Ἀβάκια καρφωμένα εἰς τὰ γραφεῖα
144 Κονδυλοφόροι
25 Καλαμάρια χωματένια
8 Πλαίσια διὰ τοὺς πίνακες τῆς γραφῆς
10 Γωνίδια
10 Μέτρα καὶ 15 ἐν…(δυσανάγνωστον)….,διηρημένον τὸ ἑκατοστὸν εἰς δυό,διὰ τὴν γραμματικήν,Ἰχνογραφίαν εἰς τὰ θρανία.
8 Διαβῆτες,μικροὶ χάλκινοι
16 Μαυροπίνακες μὲ τὸ γαλλόμετρον ἐπιγεγραμμένοι (μὲ τὰ κοράκια)
16 Ἡμικύκλια (μὲ τὰ κοράκια)
16 Τραπεζίδια (μὲ τὰ κοράκια)
2 Ζῶναι περὶ τοῦ διδακτηρίου
155 Σανιδοπίνακες
8 Πάνινα παράσημα
1 Πυξίδα τῶν ἐργαλείων τῆς Γραμματικῆς,Ἰχνογραφίας
16 Ἡμίμετρα (διὰ τὰ ἡμικύκλια)
16 Γνώμονες μεγάλοι (διὰ τὰ ἡμικύκλια)
16 Διαβῆτες ξύλινοι (διὰ τὰ ἡμικύκλια)
1 Πυξίδα τῶν εὐσήμων
5 Πίνακες τῆς κατατάξεως τῶν μαθημάτων
1 Κόδωνας ὀρειχάλκινον κίτρινον
Βιβλία
1 Ὁδηγὸς τῆς Ἀλληλοδιδακτικῆς,μέθοδος τοῦ Σάρ…,μετάφρασης,ὑπὸ τοῦ Ι.Π.Κοκκίνη
1 Ὁδηγὸς τῆς Γραμματικῆς,Ἰχνογραφίας,τοῦ Φράγκ…,μετάφρασις
1 Σῶμα Παλαιὰ καὶ Νέα Γραφή,ἔκδοσις Μ….
1 Σῶμα κυριακοδρόμιον τοῦ Εὐαγγελίου ὑπὸ Γ.Θεοτόκη.
1 Σῶμα Παιδαγωγία ὑπὸ Ν.Δούκα
3 Θεωρίαι Χριστιανικαί,ἐκδόσεις Βιέννης
2 Κατήχησις Δουρβάρεως,ὑπὸ Α.Κορομηλὰ
2 Κάτ…(δυσανάγνωστον)….. ἀριθμητικαὶ μεγάλαι
2 Ἀριθμητικαὶ ἐκδόσεις Μαλίτης
1 Ἐγχειρίδιον τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ ὑπὸ Α.Σβ….
2.Περιγραφὴ τῆς ἐν Ναυαρίνῳ Ναυμαχίας
2 Ὑγιεινὰ παραγγέλματα
16 Μάχες διὰ φωτοχυσίαν εἰς τὰ παράθυρα
1 Βαρέλι τοῦ νεροῦ μὲ ὀρειχάλκινον βρύσιν
Ὑλικοῦ Φθαρτοῦ
12 Προσευχητάρια (ἔκδοσις τῆς ἐπὶ τῆς προπαιδείας ἐπιτροπῆς ἐν Αἰγίνει)
10 Σύνοψις τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας (ἔκδοσις τῆς ἐπὶ τῆς προπαιδείας ἐπιτροπῆς ἐν Αἰγίνει)
26 Σύνοψις τῆς Ἱερᾶς Κατηχήσεως (ἔκδοσις τῆς ἐπὶ τῆς προπαιδείας ἐπιτροπῆς ἐν Αἰγίνει)
10 Μεταφρασμένα Εὐαγγέλια
10 Ἱστορία τοῦ μεσαίωνος
10 Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος
10 Ἱστορία τῆς Ρώμης
9 Ἱστορία τῆς Ἀγγλίας
Ἱστορία τῆς Γαλλίας
Σύνοψίς της …(δυσανάγνωστον)… ὑπὸ τοῦ Ν.Νικητόπουλου
Σῶμα πίνακες γραφῆς
6 Φύλλα πίνακες γραμματικῆς μὲ τὰ πινακίδια τῶν (Χειρόγραφα)
5 Φύλλα πίνακες γραμματικῆς,Ἰχνογραφίας μὲ τᾶς προτάσεις τῶν (Χειρόγραφα)
1 Σῶμα πίνακας Γραμματικῆς,Ἰχνογραφίας μὲ τᾶς προτάσεις τῶν,ἔντυπον,
1 Σῶμα πίνακας Ἀναγνώσεως
1 Σῶμα πίνακας Ἀριθμητικῆς τοῦ Ι..(Δυσανάγνωστον)…,μετάφρασις ὑπὸ Α.Ἠσαΐου.
10 Φύλλα πίνακες Ἀριθμητικῆς κατὰ τοῦ Πεντα…(Δυσανάγνωστον)
Κατάστοιχα
1 Γενικὸν Μαθητολόγιον
1 Ἔλεγχου κουσιῶν.
1 Τοῦ ἐν τοὶς προσκλήσεως  πρ..(Δυσανάγνωστον).. (ἔντυπον δι’6 μῆνες)
1 Ἔλεγχος τῆς προόδου
1 Τῶν μηνιαίων καταστάσεων τοῦ Σχολείου
1 Τῶν κατ’ἐνορίαν ὀνομάτων
1 Κλητήριον
29 Κατάλογοι προσκλήσεως χειρόγραφοι
5 Κατάλογοι τῆς μηνιαίας καταστάσεως τοῦ Σχολείου (χειρόγραφοι)
Ἀρκετὰ εὔσημα διαφόρων ἀξιῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
16 Σημεῖα ἑρμηνευτῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
9 Σημεῖα ὑπαγορευτῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
25 Σημεῖα πρώτων μαθητῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
2 Σημεῖα γέν. πρωτοσχόλων (βραβεῖα ἔντυπα)
7 Σημεῖα θυρωρῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
5 Σημεῖα καλῶν Μαθητῶν (βραβεῖα ἔντυπα)
80 εὐχαρηστήρια
200 …(Δυσανάγνωστον)…ἔντυπα γραμμάτια ἢ φύλλα
26 Ἀποδεικτικὰ πρωτοσχόλων
18 Δεῖκτες
2 Μπουκάλαις μαύραις διὰ μελάνων,ὄλιγη μελάνη,ὀλίγη κρ..(Δυσανάγνωστον)..,μερικὰ σφουγγάρια
150 Πετροκόνδυα
3  Κ..(Δυσανάγνωστον)..καλοῦ χαρτιοῦ
32 Μολυβδοκόνδυλα
21 Πετροκόνδυλα
2 Σιδεροκόνδυλα
23 Ἐκ Τεργέστης (εἰς μονόφυλλα διάφορα δείγματα τῆς καλλιγραφίας)
22 Τοῦ Ἠσαΐου (εἰς μονόφυλλα διάφορα δείγματα τῆς καλλιγραφίας)
2 Τενεκέδες τοῦ νεροῦ
2 Σαπούνια
1 Ἔγγραφον τοῦ Δημάρχου ὑπ’ἀριθμ.1102


Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 12ην Ἰουνίου 1837.
Ἠλίας Χριστοφίδης
Παραλαβῶν
Ἰω.ΧωματιανὸςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...