hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα.Περιφορὰ Ἐπιταφιῶν Κιάφας-Γκουρμάδας (Γκουριμὰδ) Πρὸ 100 ἐτῶν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα.Περιφορὰ Ἐπιταφιῶν Κιάφας-Γκουρμάδας (Γκουριμὰδ) Πρὸ 100 ἐτῶν. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Ὕδρα Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα.Περιφορὰ Ἐπιταφιῶν Κιάφας-Γκουρμάδας (Γκουριμὰδ) Πρὸ 100 ἐτῶν

Ὕδρα Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα
Περιφορὰ Ἐπιταφιῶν Κιάφας-Γκουρμάδας (Γκουριμὰδ)
Πρὸ 100 ἐτῶνΠεριηγητικὴ διαδρομὴ

Ἀναπαράστασις τῆς διαδρομῆς τῆς Περιφορᾶς τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν καὶ τῆς Μητροπόλεως τῶν συνοικιῶν Κιάφας & Γκουρμάδας (Γκουριμάδ),ὅπως αὐτὴ ἐτελεῖτο πρὸ 100 ἐτῶν.Πηγές:
(Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Αρ.4 (302) Τεῦχος Ἀπρίλιος 1966 σὲλ 95-96)
((Ἡ Φωνὴ τῆς Ὕδρας Ἄρ.Φύλλου 149 (253) Ἰούνιος 2002,σὲλ 11)

Ἐγγράφον Ἀποστράτου  Σταματίου Χρυσαφίτη,Ἐφόρου τῶν Προσκόπων καὶ τοῦ Πανυδραϊκοῦ. «τὴν νύκτα τῆς 15ης Ἀπριλίου 1964,ξημέρωμα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς»)
 Η ΠΡΟ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

 (Ὑπογραφή: Ἀπόστρατος)
 (Τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο ἔχει δημοσιευθεῖ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1966 καὶ περιγράφει τὴν περιφορὰ τῶν ἐπιταφίων τῶν ἄνω συνοικιῶν τῆς Ὕδρας περὶ τὸ ἔτος 1906).


 

«Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν δὲ εἶχε ἡ περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων οἱ ὁποῖοι εἶχον ὡς σημεῖον συναντήσεως τὸν δρόμον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τοῦ Παπᾶ Δημήτρη Τρασάνη.....

Ἐκκλησία Γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Οἰκονόμου
Μητρόπολις Συνοικιῶν Κιάφας & Γκουριμὰδ (Γκουρμάδας)
......Παρὰ τὴν ἡλικίαν μας,διατηροῦμεν ζωηρᾶν τὴν ἀνάμνησιν τῶν λεπτομερειῶν τῆς περιφορᾶς τῶν ἐπιταφίων τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἀναλήψεως,τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου,τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου,τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου,οἱ ὁποῖοι θὰ περιεφέροντο ἀπὸ τὸν δρόμον τοῦ ἄλλοτε ποτὲ δημάρχου κὺρ Ἀναστάση Οἰκονόμου,ἂν καὶ ἦτο πλέον οὗτος μεταξὺ τῶν μακάρων, ὡς ἐκδήλωσις σεβασμοῦ πρὸς τὴν μνήμην του.....Ἡ ἀρχοντικὴ οἰκία τοῦ Δημάρχου Οἰκονόμου,παραπλεύρως της ἐκκλησίας τοῦ ΧριστοῦἩ Διαδρομὴ προσέγγισις τοῦ ἐπιταφίου της ἐκκλησίας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν ἐκκλησία Γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Οἰκονόμου μέσω τῆς Ρούγγας......Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐβράδυνε καὶ ἐγίνετο ἀφοῦ εἶχον περάσει πρὸ αὐτῆς ὅλοι οἱ Ἐπιτάφιοι τῶν ἄνω Συνοικιῶν.Καὶ ἡ ἀργοπορία τῆς ἐξόδου αὐτῆς ὠφείλετο εἷς τὴν μεγαλοπρεπέστατην καὶ κατανυκτικὴν τέλεσιν τῆς Ἁγίας Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου,ἡ ὁποία ἀσφαλῶς ἔχει παραμείνει ἀλησμόνητος εἷς τους ἐπιζώντας.
 

Λαμπρότατος ἦταν ὁ στολισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου,μὲ σχέδια παρμένα ἀπὸ τὰ ἀνθοπωλεῖα τῶν Ἀθηνῶν,μὲ τὴν φροντίδα τοῦ γράφοντος τὰς γραμμᾶς αὐτᾶς.Δώδεκα εὐσταλεῖς ναῦται τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ ἀδειοῦχοι ἐνορίται τὸν ἐπλαισίωναν - ἐντὸς αὐτοῦ εἶχε τοποθετηθῆ τὸ ἐκ Ρωσίας πολύτιμον ἀντιμήνσιον - καὶ ὀκτὼ λευκοφοροῦσαι παρθένοι,κρατοῦσαι τὰ πλέον ὡραία καὶ εὔοσμα ἄνθη τῆς ἐποχῆς τὸν περιέβαλλον.

 Κατὰ τὰ τελευταία δ΄ἔτη ὁ ἀγαπητὸς συγγενὴς Παντελὴς Βάρκας,εἴησαν πολλὰ τὰ χρόνια του καὶ ἐπαξίως νὰ καταλάβη τὰς ἀνώτατας θέσεις ἐν τὴ ἱεραρχία τῆς Ὑπηρεσίας του,ἐπιτηρητής,ὁ δὲ γράφων ἓν μεγάλη στολή,μὲ γυμνὸν τὸ ξίφος,ὡς ἄλλος Ἑκατόνταρχος, διὰ τῆς παρουσίας του,ἐτηρεῖ τὴν γενικὴν τάξιν ἓν τῷ Ναῶ.Καὶ ποτὲ δὲ ἐσημειώθη ἡ παραμικρὴ ἀταξία.

 Κατὰ τὴν διαδρομὴν τοῦ Ἐπιταφίου,εἷς ὥραν  προκεχωρημένην,οἱ ναῦται,ἐκ περιτροπῆς,ἐκράτουν τὸ κουβούκλιον καὶ τὸ πρόγραμμα αὐτῆς ἦτο:
Πρὸς Εὐαγγελίστριαν,ὅπου ἡ ἐνορία ἀνέμενεν εἷς τὸ ὑπόστεγον διὰ νὰ ἴδη τὸν Ἐπιτάφιόν της Μητροπόλεως τῶν συνοικιῶν.Δέησις.....

Εὐαγγελίστρια


.....Ἓν συνέχεια πρὸς πλατεία Σταμάτιου Καΐρη,στροφὴ ἀριστερὰ πρὸς καμάραν χαμηλὴν οἰκίας Δήμ.Λαγοῦ,τὴν ὁποίαν μὲ δυσκολίαν καὶ συρόμενος σχεδὸν διήρχετο ὁ Ἐπιτάφιος,κάθοδος πρὸς τὸν Ἅγιον Δημήτριον τοῦ Κριεζῆ ,....

Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Κριεζῆ


.....κατόπιν γραμμὴ πρὸς τὴν μὴ ὑπάρχουσαν  ἤδη οἰκία τοῦ κὺρ-Μανώλη Κριεζῆ,τοῦ ἐφευρέτου τοῦ πηδαλίου τοῦ ἀεροστάτου ἀλησμονήτου Μαλφάτο ,κάθοδος πρὸς τὴν ἐκκλησία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐκεῖθεν.....,

Τρεῖς Ἱεράρχες τοῦ Ρήγα


.....διὰ τῆς ἀνοικτῆς πλέον ὁδοῦ καὶ μεγάλης ἀρτηρίας πρὸς τὸν κατήφορον,ἀπὸ τὶς σκάλες τοῦ Κιβωτοῦ,εἷς τὴν πλατείαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ στροφὴ ἀριστερὰ πρὸς τὸ Τρὶμ Σοκάκι πρὸς τὴν Ἀγορὰν (Προκυμαίαν τοῦ Λιμένος).Συνάντησις μὲ τοὺς Ἐπιταφίους του Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.Δέησις.....


Επιτάφιος Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου


*Σημείωσις: Τὴν σημερινὴ ἐποχὴ στὸ σημεῖο συνάντησης ἀπαντῶνται οἱ ἐπιτάφιοι τῶν ὑπαρχουσῶν ἐναπομεινασῶν ἐνοριῶν τῆς νήσου Ὕδρας:
Α) Ὁ ἐπιτάφιος του Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Β) Ὁ ἐπιτάφιος της ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου
Γ) Ὁ ἐπιτάφιος της ἐνορίας  τοῦ Κυρίου
Δ) Ὁ ἐπιτάφιος της ἐνορίας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας  & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου
(Τὸ σημεῖο συνάντησης δὲν προσεγγίζει ὁ ἐπιτάφιος της ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Καμινίου,λόγω ἀποστάσεως).....Ὅταν δὲ ἐψάλη ἡ φήμη τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Προκοπίου,κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς Ποιμαντορίας τοῦ εἷς τὴν Νῆσον,οὗτος ἔμεινεν κατάπληκτος καὶ ἐσταυροκοπήθη,ὅταν ἐπληροφορήθη ὅτι ὁ Ἐπιτάφιος του Οἰκονόμου ἀπὸ τὸ ἀκραῖον σύνορόν της πόλεως εἶχε φθάσει εἷς τὴν Ἀγοράν. ‘Ητο καὶ ἡ τελευταία χρονία
 

Καὶ ἡ ἐπιστροφή.Ἀπὸ τὶς σκάλες ἐφθάσαμεν πρὸ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Μπίκου,ὅπου ὁ μακαρίτης ὁ Παπὰ Σταῦρος ἔκαμεν δέησιν.Ἀπὸ ἐκεῖ διὰ τῆς στενωποὺ τοῦ Ὀρλάνδου ἐφθάσαμεν εἷς τὴν πλατείαν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.Δέησις.Ἀπὸ ἐκεῖ,ἀριστερὰ ἀνελθόντες,ἐφθάσαμεν εἷς τὴν Ζωοδόχον Πηγή.Δέησις.....


Ζωοδόχος Πηγή


.....Ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν μας (τοῦ Χριστοῦ) ὅπου μας ὑπεδέχθησαν οἱ κρουόμενοι χαρμοσύνως κώδωνες.
...... Τέλος,ἐφθάσαμεν εἷς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ οἱ ἐνορίται ,μικροὶ καὶ μεγάλοι,ἐπέρασαν ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιον,τὸν ὁποῖον ἐκρατοῦν οἱ ναῦται εἷς ἀρκετὸν ὕψος εἰς τὴν μεγάλην θύραν τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν αὐλήν.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὑπολοίπου ἀκολουθίας καὶ τῆς τοποθετήσεως τοῦ ἀντιμηνσίου ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης,διενεμήθησαν ἄνθη καὶ τεμάχια κηροῦ τοῦ Ἐπιταφίου εἷς ὅλους τους ἐνορίτας ναυτικούς,διὰ φυλακτὸ καὶ ἐπῆρε τέλος ἡ ἀκολουθία σχεδὸν τὸ μεσονύκτιον...»Περιηγητικὴ διαδρομὴ βάσει τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς τοῦ Ἐπιταφίου της ἐκκλησίας τῆς Γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Οἰκονόμου


Ὁ Ἐμμανουὴλ Καλαφάτης (Συλλογὴ Ἀνθέων καὶ ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἓξ Ὕδρας,Πειραιεὺς 1936) ἐπισημαίνει τὸ κύρος τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἷς τὴν Γκουρμάδα,μὲ τὴν ἑξῆς φράση:«Αἳ ἐκκλησίαι ἀκολουθοῦσαν τὴν τάξιν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ἐκκλησίας.Τάξις εἷς τὸ σήμαμα (μόνο τὸ σήμαμα σὲ ἐνθουσιάζει ἀφήσετε τὰ μεγαλεία..»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...