hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1839 Μέριμνα κατασκευῆς ἀγκυροβολίου διά τόν Λιμένα Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1839 Μέριμνα κατασκευῆς ἀγκυροβολίου διά τόν Λιμένα Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Ὕδρα 1839 Μέριμνα κατασκευῆς ἀγκυροβολίου διά τόν Λιμένα Ὕδρας

Ὕδρα 1839 
Μέριμνα κατασκευῆς ἀγκυροβολίου διά τόν Λιμένα ὝδραςΠηγή:Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους,Ἀρχεῖον Ὑπουργείου Ναυτικῶν Περιόδου Ὄθωνος (1835-1865),Ὑποφάκελος 005,Κατασκευή Λιμένος Ὕδρας (1839)Ὁ Ἀντώνιος Κριεζής,(Ἀντιναύαρχος τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ ἐπί Βασιλείας Ὄθωνος, Αὐλάρχης καί διατελέσας Ὑπουργός τῶν Ναυτικῶν ἐπί  Κυβερνήσεων Ἄρμανσπεργκ (1836) και Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου (1841) ἀλλά  καί Πρωθυπουργός (1849)),ἀπέστειλε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ὕδρας,τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1839,ἐπιστολή πρός τήν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα, τόν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Ὄθωνα,διά τῆς ὁποίας ἐξέφραζε τό αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς νήσου, ὅπως παραχωρηθοῦν παρά τοῦ Βασιλικοῦ Πολεμικοῦ Ναυστάθμου, δύο ἄγκυρες καί μία ἁλυσίδα,διά τήν κατασκευή ἀσφαλοῦς ἀγκυροβολίου διά τόν λιμένα τῆς νήσου.

Ὁ Ἀντώνιος Κριεζής ἐπισημαίνοντας τήν οἰκτρήν οἰκονομική κατάστασιν εἰς τήν ὁποίαν εὐρίσκετο ὁ Δῆμος Ὑδραίων,μετά τήν λῆξιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐλευθερίας, ἐπρότεινε εἰς τόν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων,ὅπως δεχθεῖ τήν δωρεάν παραχώρησιν τῶν συγκεκριμένων εἰδῶν

Ἐν ἀντιθέσει,ὁ Ἀντώνιος Κριεζής,ἐκτιμώντας τήν συνολική δαπάνη τῶν δύο ἀγκυρῶν καί τῆς ἁλυσίδος εἰς τό ποσόν τῶν 2.117,60 δραχμῶν, ἐπρότεινε εἰς τήν Βασιλικήν Κυβέρνησιν ὅπως πιστώσει τήν συγκεκριμένη δαπάνη μέ τίς ὀφειλόμενες ὡς πρός τόν Δῆμον Ὕδρας ἀποζημιώσεις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος.«Πρός τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα
Ἡ ἐπί τῶν Ναυτικῶν Γραμματεία
Ἀθῆναι τήν 21 Σεπτεμβρίου/3 Ὀκτωβρίου 1839

Περί παραχωρήσεως ὑλικῶν ἐκ τοῦ Ναυστάθμου εἰς τόν Δῆμον τῆς Ὕδρας
Μεγαλειότατε
Ὁ Δῆμος τῆς Ὕδρας ἐπεχαίρει  ὅπως,ἀναλόγως τῶν χρηματικῶν αὐτοῦ μέσων, νά διορθώση τόν λιμένα τῆς νήσου …..(ἐκάνης)
Διά τό ἔργον τοῦτο, τό ὁποῖο κυρίως πρός ἀσφάλειαν καί εὐκολίαν τοῦ ναυτικοῦ ἐμπορικοῦ γίνεται, ἐχρειάσθησαν ἐσχάτως δύο ἄγκυρας ἱκανοῦ μεγέθους καί μία ἅλυσσος νά τεθῶσιν ἐπ’ τῆς εἰσόδου τοῦ λιμένος, διά νά δένωσι τά εἰσερχόμενα καί ἐξερχόμενα πλοῖα.
Ἀλλά τοιούτων οὐδενῶς μή εὑρισκομένων εἰς τήν Ἑλλάδα ἠναγκάσθη ὁ Δῆμος νά ζητήση αὐτά ἀπό τόν Ναύσταθμον πεπεισμένος  ὅτι ἡ Βασιλική Κυβέρνησις, ἐκτιμώσα ἐπαξίως τό σπουδαῖον της ἐπιχειρήσεως καί τήν προκύπτουσαν ὠφέλειαν πρός δέ τήν ναυτιλίαν εὐχαρίστως  πρός αὐτόν τόν Δῆμον τῆς Ὕδρας,ἤθελε παραδεχθῆ  εὐχαρίστως τήν αἴτησίν του
Εἰς τόν Ναύσταθμον ὑπάρχουν ἀρκεταί παλαιαί δικρότων ἄγκυραι,ἄχρηστοι διά τό μέγεθός των εἰς τά πλοῖα μας, ἐκ βύθ….(δυσανάγνωστον)… κατά καιρούς ἐκ τῆς θαλάσσης,καθώς καί μία ἅλυσσος,….(δυσανάγνωστον)…. ἄχρηστος καί αὐτή
Τό Ναυτικόν Διευθυντήριον συσταῖνον τήν αἴτηση τοῦ εἰρημένου Δήμου προτάσσει νά παραχωρηθῶσιν εἰς αὐτόν δύο ἄγκυρας,ἑκάστη τῶν ὁποίων ζυγίζη 44 καντάρια,καί ἅλυσσος,ζυγίζουσα καί αὐτή καντάρια 81,6/44.
Ἐπειδή ἡ παραχώρησις αὐτή, δέν φέρη ἐπαισθητικήν εἰς τό Δημόσιον ζημίαν, ὡς οὔτων  ἀχρήστων των αἰτουμένων εἰδῶν, ἐνῶ ἄλλως εἰς  τόν Δῆμον γίνεται σημαντικῆς ὠφέλειας πρόξενος, τολμῶ νά παρακαλέσω τήν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα ὡς ...(δυσανάγνωστον)… πολλοῦ ποιουμένην τήν εὐημέριαν τῶν ὑπηκόων της,νά εὐδοκήση νά διδῶσιν εἰς τόν Δῆμον τῆς Ὕδρας δωρεάν τ’ ἀνωτέρω εἴδη.
Ἄν ἡ πρότασίς μου αὐτή δέν ἤθελεν ἐγκριθῆ,παρακαλῶ νά εὐαρεστηθῆ ἡ Ὑμετέρα Μεγαλειότης νά διατάξη ὥστε, ἡ τιμή τοῦ περί οὐ ὁ λόγος ὑλικοῦ νά μή ληφθῆ ἀπό τόν εἰρημένον δῆμον,ἀλλά νά ἐκπασθεῖ ἐν καιρῶ ἀπό τάς ὀφειλομένας χρηματικᾶς ἀποζημειώσεις εἰς τήν Κοινότητα τῆς Ὕδρας.
Ἄν δύο ἄγκυραι ἐκτιμηθῆσες ἀνά 13 δραχμᾶς τό καντάριον καί φέρουν δραχμές 1.144, ἡ δέ ἅλυσσος πρός 12 δραχμᾶς τό καντάριον, δραχμές 973,62/10.
Τό ὅλον δραχμές 2.117,62/00
Εἰς τήν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα ἀποκεῖται νά διατάξη ὅπως ἐγκρίνη
Ὑποσημειοῦμαι μέ βαθύτατον σέβας
Τῆς Ὑμετέρας Μεγαλειότητος
Ταπεινότατος,εὐπειθέστατος καί ἐλεεινότατος ὑπήκοος
Α.Γ.Κριεζής

(Παρά Δραγούμη)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ὁ πιθανολογούμενος βράχος τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας εἷς τόν ὁποῖον εἶχε δεθεῖ ἡ μία ἄκρη τῆς ἁλυσσίδος τοῦ ἀγκυροβολίου τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας
Ὁ βράχος τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τοῦ λιμένος τῆς Ὕδρας,ἀκριβῶς κατωθεν τοῦ κόκκινου φαναριοῦ τοῦ Κάβου-Κάστρου.Ἐπί τοῦ βράχου,ἔχει διασωθεῖ τμῆμα τῆς ἁλυσσιδός πού θεωρεῖ ἀπαραίτητη εἰς τήν ἐπιστολή τῆς 21ης Σεπτεμβρίου/3  Ὀκτωβρίου 1839,ὁ Ἀντώνιος Κριεζής διά τήν δημιουργία ἀσφαλοῦς ἀγκυροβολίου διά τόν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας
Πανοραμική ἄποψις τοῦ λιμένος τῆς νήσου Ὕδρας καί ἡ νοητή γραμμή τῆς ἁλυσσίδος πού συνέδεε τούς δύο βράχους εἰς τίς ἀκτές του.Τήν μέθοδο αὐτή,εἶχαν ἐφαρμόσει τήν περίοδο τῆς Ἐνετοκρατίας,οἱ Ἐνετοί εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἱέρακα Λακωνίας,ὁ  ὁποῖος ἔφερε τήν χαρακτηριστική ὀνομασία «Porto Cadena»

Σημείωσις:Διά τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἀποδεικνύεται,ὅτι εἶναι ἐσφαλμένος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἁλυσσίδα ἐχρησιμοποιεῖτο διά νά ἀποτρέψει τά ἐχθρικά πλοῖα τοῦ Στόλου τῶν Ὀθωμανῶν & Αἰγυπτίων νά προσεγγίσουν τήν Ὕδραν.Ὡς γνωστόν,διά τήν ἀσφάλειαν καί τήν φύλαξιν τῆς νήσου Ὕδρας,οἱ Πρόκριτοι εἶχαν προσλάβει ἐμμισθεῖ ἔνοπλα στρατεύματα ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη καί τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Τζάμη Καρατάσου,τά ὁποῖα καί εἶχαν καταλύσει κυρίως εἷς τίς περιοχές τοῦ Βλυχοῦ,τοῦ Παλαμιδά καί πέριξ των Ἱερῶν Μονῶν τῆς νήσου (Πηγή: (Ἱστορικόν Ἀρχεῖον Ὕδρας,Τόμος Ι΄,Ἔτος 1824). Παράλληλα,εἶχαν ἐνισχύσει τίς ἀκτές τῶν κεντρικῶν λιμένων Ὕδρας καί Μανδρακίου μέ τήν δημιουργία κανονιοστάσεων.

Ἕνεκα ὅμως τοῦ μικροῦ πλάτους τοῦ Στενοῦ της Ὕδρας και τοῦ συγκριτικοῦ πλεονεκτήματος τῶν μικρῶν καί εὐέλικτων πλοίων τῶν νήσων Ὕδρας καί Σπετσῶν ἔναντί των μεγάλων καί βραδυκίνητων πλοίων του Ὀθωμανο-Αἰγυπτιακοῦ Στόλου,ἀπέτρεψαν τελικῶς τόν ἐχθρικόν στόλον νά ἐπιχειρήσει κατά τῆς Ὕδρας

Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ ἀνδρεία, τό σθένος καί η τόλμη που ἐπεδείκνυαν κατά τήν διάρκεια τῶν ναυμαχιῶν,τά πληρώματα τῶν Ὑδραίων ἀλλά καί τά ἀντίστοιχα τῶν Σπετσιώτων,πού ἀσφαλῶς θά συνέδραμαν τούς Ὑδραίους εἰς ἐνδεχόμενην ἐκστρατεία τῶν Ὀθωμανῶν,ἀποτέλεσαν τροχοπέδη εἰς τήν ἐκπλήρωση τῶν στρατηγικῶν σχεδίων τοῦ Αἰγύπτιου Ἰμπραήμ πασᾶ,ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε διακαῶς τήν καταστροφή τῆς νήσου Ὕδρας,μετά τήν καταστροφή τῶν ἀπομακρυσμένων βάσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ εἰς τό Αἰγαῖο Πέλαγος.(Κάσου,Ψαρρῶν).

Ἄλλωστε,εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἀποτυχημένη ἐκστρατεία κατά τῆς νήσου τῶν Σπετσῶν,ἡ ὁποία καί κατέληξε εἰς τήν νικηφόρα διά τούς Ἕλληνες ναυμαχία τοῦ Ἀργολικοῦ,τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1822.
Ὁπότε καί τά κανονιοστάσια τῆς Ὕδρας,οὐδέποτε ἐχρησιμοποιήθησαν ἐνεργά διά νά προστατεύσουν τήν νῆσον,διότι ἡ Ὕδρα οὐδέποτε ἀπειλήθηκε ἀπό τούς Ὀθωμανούς.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...