hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Β Μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Β Μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας.Ἔτος 1845 (Β Μέρος)


Ὕδρα 1844-1846.Ἐκλογὲς Βίας & Νοθείας

Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους.Συλλογὴ Λαδὰ (Κ47) «Ἐκλογικὰ» Φάκελος 46
Ἐκλογικὰ Ἔγγραφα (Ἐκλογικὰ Ἐπαρχία Ὕδρας-Δήμου Ὕδρας) 1844-1846


1845

Πολιτικὴ κατάστασις ἐν τὴ νήσω Ὕδρα κατὰ τὸ ἔτος 1845-Πόρισμα τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων διὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς 2ας Ἰουνίου 1844-Ἀκύρωσις τῆς Ἀης ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας Δημητρίου Σταματίου Μπουντούρη,Λαζάρου Ἀναγνώστου Γιουρδῆ καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ-Κρίσεις περὶ τῆς ἀναφορᾶς παραπόνων τῆς 26ης Αὐγούστου 1844 διὰ τὰ περιστάτικα βίας καὶ νοθείας τῆς 2ας Ἰουνίου 1844 τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτη, Γκίκα Δοκοῦ & Δημητρίου Ἰωάννου Κριεζῆ-Σύνταξις ἐκλογικοῦ καταλογοῦ διὰ τὴν 2αν Ἐκλογικὴν διαδικασίαν-Ἐργασίες ἐπιτροπῶν παραπόνων &ἀντιρρήσεων-Κλήρωσις Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου-Ἐκλογὴ Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκλογῶν-Βᾶν ἐκλογικὴν διαδικασίαν (12ης-19ης Δεκεμβρίου 1845)-Ἀναφορὰ 12ης Δεκεμβρίου 1845 ὑποστηρικτῶν τῶν ἐκλεχθέντων Βουλευτῶν τῆς Ἀης Ἐκλογικῆς διαδικασίας Δημητρίου Σταματίου Μπουντούρη,Λαζάρου Ἀναγνώστου Γιουρδῆ καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ γιὰ κρούσματα βίας & νοθείας-Ἀποτελέσματα Ψηφοφορίας-Ἔκθεσις Διοικητοὺ Ὕδρας

  

Πόρισμα τῆς 18ης Φεβρουαρίου 1845 τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων διὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς 2ας Ἰουνίου 1844 εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.


 Εἰς τὸ συγκεκριμένο πόρισμα τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς καταγράφονται ὀνομαστικῶς και λεπτομερῶς οἱ καταγγελίες τῶν Ὑδραίων πολιτῶν,κυρίως ψηφοφόρων τῆς ἀντιπολιτεύσεως,οἱ ὁποῖοι ἐβιάσθησαν καὶ κακοποιήθηκαν κατὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐκλογικοῦ τους δικαιώματος ἀπὸ ἔνοπλους ψηφοφόρους.

Ἀπ’τὴν μελέτη τοῦ πορίσματος προκύπτουν τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

α) Οἱ ἔνοπλοι ἄνδρες τῆς πολιτοφυλακῆς,οἱ ὁποῖοι ἄσκησαν βία προπηλακίζοντας, ἀπειλώντας καὶ κακοποιώντας τοὺς Ὑδραίους πολίτες κατὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐκλογικοῦ τους δικαιώματος ἦταν:

Ὁ ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς Ἄλ.Ραφαήλ,ὁ Δημήτριος Κολοσαχίνης,ὁ Ἄντ.Καρλοῦτσος,ὁ Σκλάβος ,ὁ Ἀναστάσιος Σπαχής,ὁ Στρουμπούλης,ὁ Ἀνδρέας  Τενεκές,ὁ Γ. Θεοχάρης,ὁ Δ.Τσαρτσίκος,Α.Φιλιπάγγον ὁ Ἰωάννης Κόκκος,ὁ Γ.Κοντοπεθέρης,ὁ Ἀναστασιος Παρασκευᾶς ,ὁ Ἄλ.Τσούμπης,ὁ Γκίκας Τσέπας (ἀποχώρησε λόγω τῶν γεγονότων,ἐκφράζοντας τὴν ἀντίθεσίν του) και ο ἀξιωματικος Λάζαρος Πινότσης

β) Ἄνθρωποι ποὺ ἐψηφοφόρησαν δίχως νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν:

 ὁ Ἄντ.Κουρούπης,ὁ Ι.Κουλούρης,ὁ Σπήλιος Ψωμιθόπουλος,ὁ υἱὸς τοῦ Γ.Καμέρε,ὁ Ἄντ.Κουλούρης,ὁ Ματθαῖος Καραμανόλης,ὁ υἱὸς τοῦ Ἄντ.Μπαΐρη,ὁ υἱὸς τοῦ Σόνου,ὁ Γ.Παππαμανόλη,Ἄθ.Διοβιολένας (παράφρων),ὁ Γ.Μπουλαμάντης (ἀντὶ τοῦ Γ.Μπερδέλη),ὁ Σ.Ρέστας (ἀνήλιξ)

ἐνῶ δὲν ψηφοφόρησαν ἄνθρωποι ἱκανοὶ καὶ εὐϋπόληπτοι ὅπως:


ὁ Μήχ.Κοταρᾶς,ὁ Γ.Δούκας,ὁ Ἄθ. Νεβροῦζος,ὁ Ἔμμ.Ν.Χ.Ἀνδρέου, ὁ Ἄθ. Κατσιπούλης,ὁ Ἰω.Κουκουδάκης,ὁ Ἀναστάσιος Τζάνης και ὁ Γιαννάκης Ράπτης  (πορευθεῖς νὰ ψηφοφορήση εὗρε τὸ ὄνομα τοῦ ψηφοφορημένου)

γ) Τὸ πάθος μεταξὺ τῶν ἀντιπολιτευόμενων πλευρῶν ἦταν τόσο ἔντονο,ὥστε εὑρέθησαν φυσέκια μὲ χαραγμένα μηνύματα ἐν εἴδει ἀπειλῶν:

Εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ν.Ξάνθου εὑρέθη φυσέκιον μὲ βόλι καὶ πυρίτιδα καὶ μὲ ἐπιγραφὴν «Τσουκαλὰ κερατὰ θὰ φᾶς τὸ κεφάλι σου»,ἐνῶ εὐρεύθη καὶ φυσέκιον κατὰ τοῦ Γ.Μοσχονὰ μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Μοσχονὰ τήραξε ἄνοιξε τὰ μάτια σου καλά».

δ) Οἱ πολίτες ποὺ ἀπειλήθηκαν ἐνόπλως ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους τῆς ἐξουσίας ἦταν:


-) Κατὰ τὴν 5ην Μαΐου 1844 προσεβλήθη διὰ ξίφων ὁ Ἐμμανουὴλ Κριεζήν, ὁ Ἀναστάσιος Διοτίμης ( ἐτραματίσθη διὰ μαχαίρας),ὁ Κωνσταντῖνος Κιάφας ὠσαύτως ἀλλ’ὄχι βαρέως και ὁ Κολυμπάτης (ἐρραπίσθη)

-) Ὁ Δημήτριος Κριεζὴς (ἀπειλήθηκε καθ’ὑπόδειξιν τοῦ Βασιλείου Μπουντούρη,μέλους τῆς Δηματρεσιακῆς Ἐπιτροπῆς,κατηγορήθηκε ἐπίσης  ἀπὸ τὸν  Νικόλαο Σκούρτη ὅτι κατηγοροῦσε τοὺς Ὑδραίους ὡς βαρβάρους,ἀπειλήθηκε ἐπίσης ἀπὸ τὸν Πέτρον Βούλγαρη ὅταν κατήγγειλε ἁρπαγὲς ψηφοδελτίων ψηφοφόρων)
-) Ὁ Ἀναστασιος Οἰκονομόπουλος (ἠπειλήθη παρὰ τοῦ Α.Βουδούρη),
-) ο Γκίκας Δοκὸς (ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακες  Ἀνδρεα Τενεκὲ καὶ Ἀναστασιον Σπαχή),
-) ὁ Παῦλος Παππαδόπουλος (ἀπὸ πολιτοφύλακες εἰς τὸ ἐργαστήριόν του),
-) ὁ Ἰωαννης Παππαθανασόπουλος (τὸν ἐφοβέρισαν νὰ τοῦ καύσουν τὴν οἰκίαν),
-) ὁ Παντελὴς Κουντουριώτου (ἀπειλήθηκε εἰς τὴν ἀγορὰν ἀπὸ ἐνόπλους),

 -) ὁ Ν.Π.Πάνου καὶ ὁ Ἀνδρέας Κριεζὴς (ἀπὸ τὸν πολιτοφύλακα ὁ Ἰωάννην Κόκκο μὲ ξίφος,καθὼς καὶ ἀπὸ πολιτοφύλακες ὁ πρῶτος),
-) ὁ Μανολης Χ.Ἀνδρέου,(ἀπὸ τὸν Α.Φιλιπάγγον διὰ ξίφους εἰς τὴν χείραν),
-) ὁ Ἀντωνίος Παππαπάνου,( ἐπερικύκλωσαν τὴν οἰκίαν του καὶ ἀπὸ τὸν φόβον αὐτὸν ἀπέβαλεν ἡ σύζυγός του),
-) ὁ Θ.Οἰκονομόπουλος (ἀπὸ τὸν Μανόλη Χ.Θεοφίλου διὰ ξυλοδαρμὸ)

ε) Οἱ πολίτες ποὺ προπηλακίσθησαν ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους τῆς ἐξουσίας ἦταν:

 Ὁ Παντελὴς Λ.Κουντουριώτου,ὁ Ἀνδρέας Βουδούρης,ὁ Δήμ.Λ.Κουντουριώτου,ὁ Ἀνδρέας Κριεζὴς ,ὁ Δημήτριος Κριεζής,ὁ Γ.Δούκας,ὁ Ἐλευθέριος Κριεζής,ὁ Γεώργιος Θεοφίλου,ὁ  Ν.Σαχινης, ὁ Δ.Ζερβιάδης, οἱ τεχνίτες καὶ οἱ βιομήχανοι (ἀπὸ τὸν πολιτοφύλακα Ἰω.Κόκκο),ὁ Κ.Τσάθας,ὁ Ἰω.Καλόγηρου,ὁ Βασίλειος Βίκος,ὁ Ἰω.Κοτρώνης ,ὁ Παναγ.Φαντόπουλος,ὁ Δ.Διαμαντὴς (ὁ ἀστυνόμος ἐσφάλισε τὸ καφφενεῖον του),ὁ  Γ.Μαυρός,ὁ Θ.Τσέπας (ὑπερασπιζόμενος τὸν Ἔμμ.Κριεζήν),ὁ Παντελὴς Λ.Τσώρτσης (ὑπερασπιζόμενος τὸν Ἔμμ.Κριεζήν),ὁ Μανόλης Κολυμπάδης,ὁ Ἰω.Μπίκος,ὁ Κυριάκος Βρέττας, ὁ Ι.Μουντσούρας,ὁ Ἄντ. Μουτσούρας,


στ) Οἱ πολίτες ποὺ κατήγγειλαν τὴν περιφρούρηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἀπὸ ἐνόπλους ἄνδρες τῆς πολιτοφυλακῆς,τὸ Ἀστυνομικὸ Ὕδρας  καὶ ἀπὸ Ἀξιωματικοὺς ἦταν:

Ὁ κ.Ζάκας, ὁ Δημήτριος Κριεζής,ὁ Δημήτριος Μ.Πάνου (παρεμπόδιση ψηφοφόρων ἀπὸ τοὺς Λ.Κοκκίνη καὶ τὸν Ἀστυνόμον Ὕδρας εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Μοναστηρίου),ὁ Κυριάκος Βρέτας,ὁ Δημήτριος Γ.Βούλγαρης,

 

ζ) Οἱ πολίτες ποὺ κατήγγειλαν προπηλακισμοὺς καὶ ἀπειλὲς ἀπὸ τοὺς ἔνοπλους ἄνδρες τῆς πολιτοφυλάκης:

Ὁ Ἰω.Μπιτσίλης,ὁ Ν.Σαχίνης (ἄσκηση βίας εἰς τοὺς κτίστες ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακες),ὁ Ἄν.Σιγαλός,ὁ Δ.Διαμαντὴς (προπηλακισμὸς τοῦ  Ἔμμ.Κριεζής),ὁ Ἀναγ.Τρατάρης (ἁρπαγὴ ψηφοδελτίου Ρασογιάννη), Ἀνδρέας Κριεζής,ὁ Παναγ.Γκίκα,ὁ Στ.Πλοῦσκος  (νὰ μὴν ἐνεργήση ὑπὲρ τῶν Κουντουριωτῶν),ὁ Ν.Βρέττας (νὰ μὴν ἐνεργὴ ὑπὲρ τῶν Κουντουριωτῶν),ὁ Βρέττας Βρέττα,ὁ Ἔλ.Κριεζὴς ,ὁ Γ.Σπαχής,ὁ Γ.Τουρκίστας,ὁ Παντελὴς Λ.Τσώρτσης (ὡς νὰ ἦτον ἀποστασία),ὁ Ἐλευθέριος Γκίκας,ὁ Ἰωάννης Μακρυμούρας,ὁ Δ.Βούλγαρης (προπηλακισμὸς τοῦ  Ἔμμ.Κριεζής),ὁ Γ.Κριεζὴς (πιέσεις εἰς τοὺς  Ὑδραίους ὑπηρετοῦντες εἰς τὸν Ναύσταθμον καὶ εἰς τὸν Ἀναγνώστη Κοτσοβίλαν ἀξιωματικό του Ναυστάθμου),ὁ Ν.Μπότσης,ὁ Γ.Ἤλ.Τσώρτσης,ὁ Ν.Π.Πάνου (προπηλακισμὸς τοῦ  Ἔμμ.Κριεζὴς καὶ προπηλακισμοὶ τῶν ὑπηρετούντων εἰς τὸν Ναύσταθμον),ὁ Μανολ.Χ.Ἀνδρέου,ὁ Σαράντος Γρηγορίου,ὁ Ἰω.Φώκας,ὁ Βασίλειος Παππαθεοχάρη,ὁ Γ.Στρατηγόπουλος

η) Πολίτες ποὺ παραβιάσθηκαν ἀπὸ ἔνοπλους ἄνδρες τῆς πολιτοφυλακῆς, νὰ  ψηφοφορήσωσιν ὑπὲρ τῶν Ὑπουργικῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν εἴτε δὶ’ἁρπαγῆς εἴτε δὶ’ ἀνταλλαγῆς ψηφοδελτίων,εἴτε δὶ’ἀπειλῶν  ἦταν οἱ ἑξῆς:

Ὁ Δῆμος Ρόφου καὶ Γ.Διαμαντὴς (ἀπὸ τὸν Ἀστυνόμον),
ὁ Γ.Μαῦρος καὶ ὁ Π.Φαντόπουλος,(διότι ἐπροτίθοντο νὰ ψηφίσουν Κουντουριώτη, ἀπειλήθηκαν δὶ’ὅπλου),

ὁ Ν.Γκίκας,ὁ Ν.Νοταρᾶς, ὁ Ἀθαν.Κοντοπεθέρης,ὁ Ἰω.Ποριώτου,ὁ Δ.Ε.Ρασσόγιαννης,ὁ Γ.Φυσέκης,ὁ Παῦλος Βερζοβίτης,ὁ Σ.Σφαραγκούκης,ὁ Γ.Καραβέλλης,ὁ Γ.Σπαχής,ὁ  Γ.Α.Τσιρτσίκος,ὁ Γκίκας Γκουμοῦλος, ὁ Σταῦρος Φραγκούλης,ὁ Παῦλος Παππαδόπουλος,ὁ Στ.Πλέσας( Στ.Πλούσας),ὁ Ν.Σιγαλὸς,ὁ Ἀντωνίος Παππαπάνου,ὁ Μανόλης Μπούνης,ὁ Ἰωάννης Μπίκος

οἱ φύλακες τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου Ν.Τσορτσίκος καὶ Ἔμμ.Χ.Θεοφίλη (ἀπὸ τὸν προϊστάμενον τῶν Σερφιώτην),
ὁ Ἰω.Πετροπετσιώτης,ὁ Α.Βρέττας, ὁ Ἰω.Θανασόπουλος,ὁ Ἰω.Παππαθανασόπουλος (ἀπὸ τὸν  Κοκκίνη),
ὁ Κῶν.Τσάθης (ἀπὸ τὸν λιμενάρχην Β.Βουδούρην),
ὁ Ἰωάν.Τζανὲς(ναύτης τῆς λέμβου τοῦ λιμεναρχεῖου παρὰ τοῦ λιμενάρχου Β.Βουδούρη),
οἱ Ὑδραῖοι ὑπηρετοῦντες εἰς τὸν Ναύσταθμον,ὁ Ἀναγνώστης Κοτσοβίλας ἀξιωματικός του Ναυστάθμου (ἀπὸ τὸν λιμενάρχη Β.Βουδούρην),
ὁ Κοσμᾶς Ἐλευθερίου καὶ τελωνιακοὶ φύλακες (ἀπὸ τὸν ἐπιστάτη τους),
οἱ τσαγκάριδες,ὁ Δήμ.Τσαλίκης,οἱ μάστοροι (εἰς τὸ ἐργαστήρι τοῦ Γ.Καμίνη καὶ τοῦ Γ.Μπαρμπέρη ὅπου τους τοὺς ἔδιδαν κόκκινα ψηφοδέλτια),

 θ)Πολίτες ποὺ κατήγγειλαν διασπορὰ ψευδῶν φημῶν καὶ εἰδήσεων περὶ τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη,(ὅτι ἑτοίμαζε ἔνοπλο σῶμα κατὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς πολιτοφυλακῆς),καθὼς καὶ πολίτες οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν τὶς διώξεις τὶς ὁποῖες ὑπέστη ἡ οἰκογένεια :

Προκύπτει ἀπὸ τὶς σοβαρότατες αὐτὲς καταγγελίες,πὼς κατὰ τὴν Ἀην Ἐκλογικὴν διαδικασίαν,οἱ προσπάθειες τῶν ἐνόπλων ἀνδρῶν τῆς πολιτοφυλακῆς βασίστηκαν εἰς τὴν πολιτικὴ δίωξη τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν της.

Ο Δ.Ζουρβιάδης ,ὁ Κῶν.Τσάθης,ὁ Ἰω.Μπίκος,ὁ Γ.Μαῦρος,ὁ Γ.Α.Τσιρτσίκος (ἢ Τσορτσόκου),ὁ Ἀναστασιος Βουτσᾶς,(ἠπειλήθη ὑπὸ τοῦ Λ.Πινότση),ὁ Γ.Ἤλ.Τσώρτσης, ὁ Δ.Κριεζής,ὁ Ν.Π.Πάνου (προπηλακισμός του ὡς ψηφοφόρος Κουντουριώτου),

 ὁ Σαράντος Γρηγορίου (ὑβρίσθη καὶ ἐκυνηγήθη ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακας’ ἐφυλακίσθη ἀπὸ τὸν εἰσπράκτορα τῶν δημοτικῶν φόρων ὡς ἀνήκων εἰς τὴν μερίδα τοῦ Κουντουριώτου),

 ὁ Ἰω.Ραφαήλ,(ἐμμέσως ὡς μέλος τῆς δηματρεσιακῆς ἐπιτροπῆς,ἀνήκων εἰς τὴν ὑπουργικὴν μερίδα,ἐκφράζοντας τὴν ἀπορία διότι δὲν ψήφισαν οἱ υἱοὶ τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη),

 ὁ Ἰωάννης Μακρυμούρας (πολλαὶ ἀπειλαὶ ἐγίνοντο κατὰ τῶν Κουντουριωτῶν),

ὁ Κυριάκος Βρέτας καὶ ὁ ἀδελφός του Σταῦρος Βρέτας (ἀπειλὲς ἔξωθέν της Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας κατὰ τῶν ψηφοφόρων τοῦ Κουντουριώτου),

ὁ Δ.Βούλγαρης (οἱ ἔνοπλοι ποὺ προπηλάκισαν τὸν Ἔμμ.Κριεζὴ  ἔτρεξαν νὰ ἐπιπέσουν εἰς τὰς οἰκίας τῶν Κουντουριωτῶν,ὁ δὲ Παῦλος Κουντουριώτης ἀπειλήθηκε ἀπὸ ἐνόπλους),

ὁ Γ.Μοσχονᾶς ( ὅτι βίαι,παρανομίαι καὶ ὕβρεις κατὰ τῶν Κουντουριωτῶν & φῆμαι διὰ φρουρὰ τῶν Κουντουριωτῶν),

ὁ Μανολ.Χ.Ἀνδρέου,(τραγούδια καὶ ὕβρεις πολιτοφυλάκων ἔξωθεν τῶν οἰκιῶν τῶν Κουντουριωτῶν),

  

ι) Ἔνοπλοι ἄνδρες τῆς πολιτοφυλακῆς οἱ ὁποῖοι προπηλάκισαν καὶ ἀπείλησαν ψηφοφόρους τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη ἦταν:


Ὁ πολιτοφύλαξ Σκλάβος,ὁ Ἀνδρέας Τενεκές,ὁ Ἀναστάσιος Παρασκευᾶς,ὁ Δ.Κολοσαχίνης,ὁ Δ.Τσιρτσίκου ,ὁ Ἄλ.Τσούμπης,ὁ Ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλάκης Γ.Θεοχάρης ὁ ὁποῖος διεδίδοντας πὼς ὁ Κουντουριώτης ἑτοίμαζε ἔνοπλη φρουρὰ σαράντα ἀτόμων,διέταζε τὸν ὁπλισμὸ τῶν πολιτοφυλάκων),ὁ Ἀναστασιος Σπαχὴς

Μετὰ τὴν ἔκθεση ὅλων τῶν ἐνστάσεων τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων,τὸ πόρισμα καταλήγει εἰς τὴν ἀπαρίθμηση τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς μειονοψηφίας (ὑποστηρικτὲς τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων Δημητρίου Στ. Μπουντούρη, Λάζαρου Ἀναγνώστου Γιουρδῆ καὶ Ἰωάννου Δαμιανοῦ) καθὼς καὶ τῆς πλειονοψηφίας (παραπονούμενοι ψηφοφόροι τῆς ἀντιπολιτεύσεως-καταγγέλοντες τῶν κρουσμάτων βίας & νοθείας) ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως μὴ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς 2ας Ἰουνίου 1844.


Λαμβάνοντας ὑπ’ὄψιν,ἡ Διερευνητικὴ Ἐπιτροπὴ πὼς οἱ πολίτες ποὺ κατήγγειλαν ὀνομαστικῶς τὰ πλεῖστα περιστατικὰ βίας καὶ νοθείας ἦτο περίπου ἑκατό,ἐνῶ οἱ πολίτες ποὺ ἐδήλωσαν πὼς ἄσκησαν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα ἐλεύθερα,δίχως νὰ ὑποπέσει εἰς τὴν ἀντίληψή τους περιστατικὰ βίας καὶ νοθείας ἦτο μόλις εἴκοσι, γνωμοδότησε ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν Βουλευτῶν Ὕδρας Μπουντούρη,Γιουρδῆ καὶ Δαμιανοῦ.

Παραθέτουμε αὐτούσιο τὸ πόρισμα ὑπογραμμίζοντας τὰ κυριότερα σημεῖα του:


«.Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ἐν τὴ πρώτη Βουλευτικὴ Συνοδω τοῦ ἔτους 1844-1845,Τόμος Β΄,Συνεδρίασις ΗΖ’,Φεβρουαρίου 18.Ἔκθεσις τοῦ δ’τμήματος περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (404-418)»

«Τὸ Δ’ Τμῆμα τῆς Βουλῆς
Συγκείμενον παρὰ τῶν κ.κ Ἀναστάσιου Μαυρομιχάλη Πρόεδρου,Ν.Κριεζώτου, Ν.Μπούκουρα,Μ.Καΐρου,Διομ.Κυριακοῦ,Ι.Γιολδάση,Γ.Γριζάνου,Π.Ι.Κυριακοῦ,Β.Δημητρακόπουλου,Γ.Ρεβελιώτου,Ι.Τατεράκη,Κ.Οἰκονομόπουλου καὶ Γ.Φεγγαρὰ γραμματέως παρόντων καὶ τῶν κ.κ Ι.Βλάση,Ν.Ζέρβα καὶ Ι.Χαραμὴ ἀποντων.

Συνελθὸν τὴν 27 καὶ 31 τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου,τὴν 5,10 καὶ 16 τοῦ τρέχοντος Φεβρουαρίου ἐν τῶν Βουλευτικῶ καταστήματι ἔλαβεν ὑπ’ὄψιν τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς νήσου Ὕδρας καὶ τὰς ἀνακριτικᾶς πράξεις τῆς Βουλευτικῆς ἐπιτροπῆς ἀποσταλείσης εἰς Ὕδραν δὶ’ἀποφάσεως τῆς Βουλῆς κατὰ γνωμοδότησιν τῆς ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς ὑπ’ἀριθμ 36.

 ἐκλεκτικὸς κατάλογος συνταχθεῖς τὴν ἃ’Μαΐου 1844 παρὰ τοῦ δημαρχιακοῦ παρέδρου καὶ τῶν ἱερέων,περιέχων 2804 ὀνόματα ἐξετέθη ἀπὸ τῆς 3 μέχρι τῆς 12 διὰ τὰ παράπονα καὶ ἀπὸ τὰς 13 μέχρι τῆς 17 τοῦ αὐτοῦ διὰ τὰς ἀντιρρήσεις΄ τὸ δὲ ὁρκωτικὸν δικαστήριον ἀφήρεσεν 9 ὀνόματα καὶ προσέθηκεν ἀλλὰ 138.Ἀλλ’ὁ Δήμ.Λαζαρίμος δημοτικὸς σύμβουλος,πάρεδρος καὶ ἐπαρχιακὸς σύμβουλος δὲν ἔλαβε ποσῶς μέρος εἰς τὰς ἀνωτέρω πράξεις.

Ἐκ τῶν ὡς ἀνωτερω 2933 προσώπων ὡς ἐχόντων τὰ προσόντα τοῦ ψηφοφορεῖν ἐψηφοφόρισαν ἀπὸ τῆς 26 Μαΐου μέχρι τῆς 2 Ἰουνίου :1250΄

 διαλογῆς δὲ γενομένης ἀνεδείχθησαν πλειοψηφοῦντες:

Δ.Σ.Μπουντούρης 825,
Λάζαρος Α.Γιουρδὴς 763,
Ι.Κ.Δαμιανὸς 758

Μειονοψηφοῦντες δὲ οἱ κ.κ

Γκίκας Δοκὸς 423,
Γ.Κουντουριώτης 315,
Δήμ.Ι.Κριεζὴς 293,

 καὶ ἄλλοι μὲ ὀλιγοτέρας.Ἐκ τῶν 133 καταθέσεων ἐνόρκως ληφθείσων εἰς Ὕδραν παρὰ τῆς βουλευτικῆς ἐπιτροπῆς ἐξάγονται τὰ ἀκόλουθα περιστατικά:

 Ὅτι τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Μαΐου εἰς τὴν ἀγορὰν Ὕδρας οἱ ἔνοπλοι μισθωτοί της Κυβερνήσεως πολιτοφύλακες Ὑδραῖοι ἕως 50 εἰς τὸ φανερόν,ἐξ ὧν ἠσαν ὁ Δήμ. Κολοσαχίνης,ὁ Ἄντ.Καρλοῦτσος, ὁ Σκλάβος καὶ ἄλλοι,προσέβαλον ξηφήρεις τὸν Ἔμμ.Κριεζὴν ἕνεκα τῆς ὁποίας οὗτος ἔκαμεν ἐνστάσεως κατὰ τοῦ Θεόφιλου Ρήγα ὡς μὴ ἐχόντος τὰ προσόντα τοῦ ψηφοφόρου,δυνάμει τῆς ὁποίας ἄλλοτε ὑπέστη καταδίκης ἐπὶ κατηγορίας στάσεως,ἐρισθεντες παρὰ τοῦ ἀστυνόμου καὶ τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν,ὅθεν ὁ μὲν Ἔμμ.Κριεζὴς ἐσώθη διὰ τῆς φυγῆς καὶ ὡς ἐκ τοῦ φόβου ἀνεχώρησεν τὴν ἐπιούσαν εἰς Ἀθήνας,ὁ δὲ Ἀνας.Διοτίμης ἐτραματίσθη διὰ μαχαίρας εἰς τὴν ὠμοπλάτην καὶ τὴν ὀσφύν,καὶ ὁ Κῶν.Κιάφας ὠσαύτως ἀλλ’ὄχι βαρέως,ὁ Κολυμπάτης ἐρραπίσθη,ὁ Παντελὴς Λ.Κουντουριώτου κατέφυγεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἰωάν.Μπιτσιλή,οἱ δὲ λοιποὶ πολίται ἐκ τῶν παρευρεθέντων προσβληθέντες ἐτράπησαν εἰς φυγήν’ὁ Ἄντ.Μουτσοῦρος,ὁ Παντελὴς Τζώρτζης,ὁ Ἀνδρέας Βουδούρης,ὁ Δήμ.Λ.Κουντουριώτου παρηγγέλθησαν νὰ μὴν ἐξέλθουν τῶν οἰκιῶν τῶν,διότι θὰ φάγουν χιλίας ἑκατὸν εἰς τὴν πλάτην καὶ θὰ τοὺς κάμουν τέσσαρα κομμάτια οἱ πολιτοφύλακες Ἄντ. Καρλοῦτσος,Ἀνας.Σπαχὴς καὶ Ραφαὴλ Στρουμπούλης’ὁ Ἀνδρέας Κριεζὴς κάμνων παρατηρήσεις τίνας περὶ τῶν τοιούτων κινημάτων ἐπεριφρονήθη παρὰ τοῦ πολιτοφύλακα Τενεκὲ καὶ διαφόρων ἄλλων ἀξιωματικῶν.

Ὁ Δημήτριος Κριεζὴς ἴδων τοσουτους ἐνόπλους περιφερόμενους μὲ τὰ τρομπόνια εἰς τὰς χείρας ἐζήτησεν ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸν τῆς πολιτοφυλακῆς Α.Ραφαήλ, ὅστις τὸν εἶπεν νὰ ἔχη ὀλιγώτερα τὰ λόγια του,διὰ νὰ μὴν πάθη ὅσα καὶ ὁ Ἔμμ.Κριεζής.

Ὅτι μετὰ τοῦτο οἱ ἔνοπλοι,οἱ μὲν εἰς τὸ φανερόν,οἱ δὲ εἰς τὸ μυστικὸ ηὔξησαν περὶ τοὺς ἑκατόν,ἕνεκα δὲ τῶν παρ’αὐτῶν καθ’ἑκάστην γινομένων φοβερισμῶν κατὰ τῶν ἀντιπολιτευομένων,οὐδεὶς ἠδύνατο ἐλευθέρως νὰ κάμη παράπονα’ εἰς δὲ τὴν οἰκιὰν τοῦ Ν.Ξάνθου εὑρέθη φυσέκιον (εὐρισκόμενον ἤδη ἐνταύθα) μὲ βόλι καὶ πυρίτιδα καὶ μὲ ἐπιγραφὴν «Τσουκαλὰ κερατὰ θὰ φᾶς τὸ κεφάλι σου»

Ο Γ.Δούκας,ὁ Ἐλευθέριος Κριεζής,ὁ Γεώργιος Θεοφίλου καὶ ἄλλοι ἐμποδίσθησαν νὰ κάμωσι παράπονα’αἳ μετὰ ταῦτα ἐνστάσεις ἐγένοντο ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ τὴν Ὑπουργικὴν μερίδα,ὁ κ.Ζάκας ὁμολόγει ὅτι μετὰ τὸ συμβὰν τοῦ Ἔμμ.Κριεζὴ ἔνοπλοι περὶ τοὺς ἑξήκοντα,ἐν οἶς καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ Λάζαρος Πινότσης, Α.Ραφαήλ,Γ.Θεοχάρης,Α.Τενεκὲς καὶ ἄλλοι,φέροντες εἰς χείρας τὰ τρομπόνια περιεστοίχισαν τὴν Μονὴν ὅπου ὑπῆρχε ἡ τῶν παραπόνων ἐπιτροπὴ κάμνοντες τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ τὰς ἀκολούθας ἡμέρας φοβούμενοι δῆθεν μήπως οἱ ἀντιπολιτευομένοι ὀπλίσωσιν ἀνθρώπους’ὁ ρηθεῖς Ν.Ζάκας ἀπειληθεῖς ἀνεχώρησεν εἰς Πόρον.

 Ο Ν.Σαχινης ὁμολογεῖ ὅτι ὡμιλοῦσε μὲ τὸν Ἀνας.Τσούνην εἰς τὴν ἀγοράν,ὄτε ὁ υἱὸς τοῦ Α.Μπαΐρη νομίζων ὅτι ὡμιλοῦσε περὶ πολιτικῶν πραγμάτων τὸν ἔσπρωξε δὶς διὰ νὰ παύση τὰς ὁμιλίας’ οἱ φρόνιμοι καὶ σημαντικοὶ τῶν Ἀντιπολιτευομένων φοβούμενοι περιωρίσθησαν εἰς τὰς οἰκίας τῶν παραπονούμενοι μεταξὺ τῶν διὰ τὰ γεγόμενα,

καὶ τοιουτοτρόπως περιωρίσθη τὸ πρὸς τὸ ἐνίστασθαι δικαίωμα, ἐγγραφέντων καὶ ψηφοφορησάντων πολλῶν,οἰος ὁ Ἄντ.Κουρούπης,ὁ Ι.Κουλούρης,ὁ Σπήλιος Ψωμιθόπουλος,ὁ υἱὸς τοῦ Γ.Καμέρε,ὁ Ἄντ.Κουλούρης,ὁ Ματθαῖος Καραμανόλης,ὁ υἱὸς τοῦ Ἄντ.Μπαΐρη,ὁ υἱὸς τοῦ Σόνου,ὁ Γ.Παππαμανόλη καὶ ἄλλοι,

καὶ παραλειφθέντων πολλῶν ἱκανῶν,οἰος ὁ Μήχ.Κοταρᾶς,ὁ Γ.Δούκας,ὁ Ἄθ. Νεβροῦζος,ὁ Ἔμμ.Ν.Χ.Ἀνδρέου, ὁ Ἄθ.Κατσιπούλης,ὁ Ἰω.Κουκουδάκης,ὁ Ἀναστάσιος Τζάνης καὶ ἄλλοι ἐψηφοφόρησε δὲ ὁ Γ.Μπουλαμάντης ἀντὶ τοῦ Γ.Μπερδέλη.

Ὅτι ἀρξαμένης τῆς ψηφοφορίας οἱ αὐτοὶ ἔνοπλοι περὶ τοὺς 70,ἐκτὸς τῶν ἀξιωματικῶν,ἐφρουροῦν τὴν Μονὴν μὲ τὰ ὄπλα εἰς τὰς χείρας,ἱστάμενοι δὲ ἐντὸς καὶ ἐκτός του ναοῦ μετὰ τοῦ ἀστυνόμου καὶ τῶν ἀξιωματικῶν παρεβίαζον τοὺς πολίτας νὰ ψηφοφορήσωσιν ὑπὲρ τῶν Ὑπουργικῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν δὶ’ἁρπαγῆς καὶ ἀνταλλαγῆς ψηφοδελτίων

ὅτι χάριν τῆς ἡσυχίας τὸ ὑπουργεῖον διέταξε νὰ ὀπλοφορήσωσιν ὅλοι οἱ ἀξιωματικοί του ναυτικοῦ,διόρισαν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν τὸν Ἄλ.Ραφαὴλ ἀλλὰ μεταξὺ τούτων ὁ Γκιώνης Τσέπας βλέπων παραβιάσεις πραττόμενας παρ’αὐτῶν, παρετήρησεν εἰς τὸν ρηθέντα ἀρχηγὸν ὅτι ἀντὶ οἱ ἀξιωματικοὶ νὰ φυλάττωσι τὴν εὐταξίαν γίνονται συμμέτοχοι τῶν παρανομημάτων τῶν πολιτοφυλάκων,καὶ ὅτι εἰς τοιαύτην περίστασιν δὲν ἐδύνατο νὰ συμπράξη,καὶ οὕτως ἀπεσύρθη τοῦ χρέους τοῦ’ ὁ Ἀστυνόμος ἤρπασε καὶ ἤλλαξε τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Δήμου Ρόφου καὶ Γ.Διαμαντή,καὶ ἐγένοντο περὶ τούτου παράπονα εἰς τὸν Διοικητήν.

Εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπίσης οἱ πολίται ἐβιάζοντο καὶ ἐμποδίζοντο νὰ συνεννοῶνται καὶ συνομιλοῦν μεταξὺ τῶν’ ὁ Δήμ.Κριεζὴς ἔκαμε παρατήρησιν περὶ τοῦ ψηφοφορήσαντος Ἄθ.Διοβιολένα παράφρονος,ὀτε ὁ Βασίλειος Βουδούρης μέλος τῆς Δηματρεσιακῆς ἐπιτροπῆς εἶπεν ὅτι ὁ Δήμ.Κριεζὴς θὰ μᾶς φέρει ἄνω κάτω,καὶ ἀμέσως τὸν περιεκύκλωσαν πολιτοφύλακες καὶ ἀξιωματικοί,ὁ δὲ πολιτοφύλαξ Δ.Τσαρτσίκος ἐρεθισθεῖς παρ’ἄλλων κατηύθυνε καὶ τὸ ὅπλον τοῦ’

ἂλλ’ὁ Δ.Κριεζὴς εἴπων ὅτι ἐξασκεῖ τὸ δικαίωμά του,προσέθεσεν ὅτι ἀφοῦ γίνεται παραβίασις ἀναχωρεῖ, καὶ οὕτως ἀνεχώρησεν καὶ κατὰ τὴν παρατήρησιν καὶ δοκιμὴν τοῦ Δ.Κριεζὴ ἐπὶ μίας μὴ ἐξησφαλισμένης ὀπῆς τῆς κάλπης περὶ τοῦ ἐφικτοῦ της εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς ψηφοδελτίων,ὁ ρηθεῖς προσεβλήθη παρὰ τῶν ἐνόπλων΄μάλιστα δὲ ὁ Ν.Σκούρτης ἐξέλθων εἰς τὴν ἀγορὰν ἐδιμηγόρει κατὰ τὸ Δ.Κριεζή,ὅτι δῆθεν ἔλεγε βαρβάρους τους Ὑδραίους,ὥστε πολλοὶ θέλοντες νὰ κάμουν ἐνστάσεις,ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὰ γινόμενα δὲν ἐτόλμων πλέον νὰ ὀμιλήσωσιν’

πολιτοφύλακας Ἰω.Κόκκος ἐσύναξε τοὺς τεχνίτας καὶ συνώδευσεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τῆς ἐκλογῆς,ὁ Δ.Κριεζὴς ἔκαμε περὶ τούτου παρατήρησιν εἰς τὸν ἀρχηγόν,ἀλλ’οὗτος τοῦ ἀπήντησεν ὅτι ὁ ρηθεῖς Κόκκος κάμνει τὸ χρέος του,ὧν ἐπὶ τούτω διωρισμένος οἱ πολιτοφύλακες ἔτρεχον εἰς τοὺς δρόμους μὲ τὰ τρομπόνια εἰς τὰς χείρας διὰ νὰ ἐμπνέουν τρόμον’ὁ Ἀνδρέας Τενεκὲς καὶ ὁ Ἀνας.Σπαχής, ἀξιωματικοὶ ἀμφότεροι,ἀπειλοῦσαν τὸν Γ.Μαῦρον καὶ τὸν Π.Φαντόπουλον,διότι εἰς τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἐσημείωσαν τὸ ὄνομα τοῦ Κουντουριώτου,μάλιστα ὁ Δ.Κολοσαχίνης ἐπειράθη κατ’αὐτῶν μὲ τὸ τρομπόνι ἀλλ’ἐμποδίσθη παρ’ἄλλων πολιτών’οἱ ἔνοπλοι ἤσαν διηρημένοι εἰς τρία καὶ ἐκρατοῦν τὰς τρεῖς ὁδοὺς τὰς ἄγουσας εἰς τὸν ναόν,βλέποντες δὲ τίνα μὲ ψηφοδέλτιον ὑπὲρ τῶν ἀντιπολιτευομένων ὑποψηφίων Βουλευτῶν τοῦ τὸ ἤρπαζον καὶ τοῦ ἔδιδον ἰδικον τῶν

ὁ Ἀνδρ.Βουδούρης ἔγραψε τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἀγραμμάτων Ν.Γκίκα,Ν.Νοταρὰ καὶ Ἀθαν.Κοντοπεθέρη,ἀλλ’ἠρπάγησαν καὶ ἀντηλάχθησαν παρὰ τοῦ ἀστυνόμου καὶ τοῦ πολιτοφύλακος Γ.Κοντοπεθέρη’ τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ κατὰ τοῦ Ἰω.Ποριώτου,ὅταν ὁ ἀστυνόμος ἤρπασε τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Δ.Ε.Ρασσόγιαννη,παρὼν ὁ Ἀναγ.Τρατάρης ἀνέφερε τὸ πράγμα εἰς τὸν Διοικητήν’ ἐξ’ὅλων τῶν παρανομιῶν τούτων παροξυνθεῖς ὁ Δ.Κριεζὴς ὠμίλησεν εἰς τὴν ἀγοράν,ὁ δὲ Πέτρος Βούλγαρης τὸν ἐσυμβούλευσε νὰ ἀποσυρθῆ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ διὰ νὰ μὴν ὑποφέρη

ἀρξαμένης τῆς ψηφοφορίας ὁ ἀστυνόμος εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν φέρων μαζὺ τοῦ διαφόρους ἐνόπλους’ὁ δὲ Δ.Κριεζὴς ἀνεφέρθη εἰς τὸν Διοικητήν,καὶ οὗτος ἔλθων αὐτοπροσώπως ἐπέπληξε τὸν ἀστυνόμον ἀλλ’οὗτος ἔπραξε τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας’ ὁ Δ.Κριεζὴς ἰδὲ τὸν Δὴμ & Ἐλευθ Βουδουρέους νὰ ἁρπάσουν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Γ.Φυσέκη’εἶδε προσέτι τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἀντιπολιτευομένων ὑποψηφίων ἐσχισμένα καὶ ὄπισθέν της θύρας τοῦ ναοῦ,τοῦ τὰ ἔδειξε δὲ ὁ ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς.

 Ὁ Ἰω.Μπιτσίλης ὁμολογεῖ ὅτι ὁ φόβος ἠτο γενικὸς κατὰ τῶν ἀντιπολιτευομένων,οἱ ἔνοπλοι περνοντες τοὺς ψηφοφόρους τοὺς ὑπέσχοντο πολλά,καὶ τοὺς ἐφαγοπότιζαν, ἑξαπατῶντες καὶ ἀλλάσοντες τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἀπλουστέρων’ περιφερόμενοι ἐμπόδιζον τοὺς πολίτας νὰ συνομιλῶσι καὶ τοὺς ἀπειλοῦσαν,καθὼς καὶ τὸν Δ.Ζερβιάδην’ὁ Ν.Σαχτούρης ἴδε τοὺς πολιτοφύλακας πηγαίνοντας εἰς τοὺς κτίστας ἐργαζομένους καὶ διὰ τῶν ἀπειλῶν καὶ τῆς βίας νὰ τοὺς ὁδηγοῦν εἰς τὸν ναόν,καὶ νὰ τοὺς ἀπειλοῦν ὅτι δὲν θέλουν δυνηθῆ νὰ διαμείνουν εἰς Ὕδραν,ἂν δὲν ψηφοφορήσουν ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν,τοὺς ἴδε προσέτι ζητοῦντας νὰ ἁρπάσωσι τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Παύλου Βερζοβίτου.

Ἀνας.Οἰκονομόπουλος κάμνων παρατηρήσεις περὶ τῶν πραττομένων παρανομιῶν ἠπειλήθη παρὰ τοῦ Α.Βουδούρη νὰ ἐξορισθῆ τῆς Ὕδρας,ζητήσας δὲ ἱκανοποίησιν,προσεβλήθη παρὰ τῶν ἐνόπλων.

 Ο Δ.Ζουρβιάδης ὁμολογεῖ ὅτι δεισπείροντο πολλάκις λόγοι ὅτι ὁ Κουντουριώτης θὰ κατέβη εἰς τὴν ἀγορὰν μὲ ἐνόπλους,καὶ ἀμέσως οἱ ἔνοπλοί της ἐξουσίας ἐγίνοντο ὡς διακόσιοι.Ὁ πολιτοφύλαξ Σκλάβος εἶπεν εἰς τὸν μάρτυρα νὰ παύση ἐνεργῶν ὑπὲρ τοῦ Κουντουριώτου,διότι θὰ τὸν ξεσχίσουν εἰς τὴν ἀγοράν,καὶ ἂν θέλη νὰ ἐνεργήση ὑπὲρ τῶν Ὑπουργικῶν νὰ τοῦ δώσουν καὶ θέσιν’

ὁ ἴδιος ὁ Σκλάβος ἠπείλησε τὸν Κ.Τσάθαν,τὸν Ἰω.Καλόγηρον καὶ τὸν Βασίλειον Βίκον νὰ συνομιλοῦν μεταξὺ τῶν εἰς τὴν ἀγορᾶν’ὁ Μανόλης Κοῦρκος ἐσυμβούλευσε τὸν μάρτυρα νὰ ψηφοφορήση ὑπὲρ τῶν Ὑπουργικῶν,διότι οἱ πολιτοφύλακες εἶχον σκοπὸν νὰ τὸν κτυπήσουν καὶ αὐτὸς τοὺς ἐμπόδισεν.

Ἄν.Σιγαλὸς ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Δ.Ε.Ρασσογίαννης καὶ Σ.Σφαραγκούκης παρεβιάσθη ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους,ὡς ἐκεῖνοι τοῦ εἶπον.Ο Δ.Διαμαντὴς ὁμολογεῖ ὅτι εἰς τὸ καφφενεῖον τοῦ προσεβλήθη ὁ Ἔμμ.Κριεζής,ὁ δὲ ἀστυνόμος διὰ τῆς βίας ἐσφάλισε τὸ καφφενεῖον τοῦ αὐτὸ διὰ τὸν λόγον ὅτι συνείρχοντο ἐκεῖ ταραχοποιοὶ ἄνθρωποι’ὁ Ἰω.Κοτρώνης ἐμποδίσθη νὰ κάμη ἐνστάσεις,ὁ Ρασσογιάννης παρεβιάσθη,κατὰ δὲ τοῦ μάρτυρος ἐγένετο ἀπόπειρα.

Ὁ Παναγ.Φαντόπουλος ὁμολογεῖ ὅτι οἱ πολιτοφύλακες Κολοσαχίνης,Ἀνδρ.Τενεκές, Ἀνας.Παρασκευᾶς καὶ ἄλλοι τὸν ἠπείλησαν νὰ ψηφοφορήση ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν, διὰ τοῦτο ἔγραψεν εἰς τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ τὰ ὀνόματα Γιουρδή,Δαμιανοῦ καὶ Κουντουριώτου,ἀλλὰ διὰ τὸ τελευταῖο ὄνομα,τὸ ὁποῖον ἴδεν ὁ Γιουρδὴς ἐξυλίσθη παρὰ τῶν πολιτοφυλάκων Δ.Κολοσαχίνη, Δ.Τσιρτσίκου καὶ Ἄλ.Τσούμπη’οἱ αὐτοὶ καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐκαιροφυλακτοῦσαν νὰ ξυλίσουν καὶ τὸν σύντροφόν του Γ.Μαυρόν,ὅστις ἠτο δύο ἡμέρας κρυμμένος’ὁ Γ.Καραβέλλης μεθυσμένος,ἐσύρθη διὰ τῆς βίας εἰς τὸν ναὸν καὶ ἐψηφοφόρησεν.

 Κῶν.Τσάθης ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Σκλάβος τὸν ἀπειλοῦσεν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθέν του διὰ νὰ μὴν ἐνεργὴ ὑπὲρ τῶν Κουντουριωτῶν,καὶ τέλος τῶν ὠδήγησεν εἰς τὸν λιμενάρχην Β.Βουδούρην,ὅστις ἀφοῦ τὸν κατήχησεν τοῦ ἔδωκε καὶ τρεῖς σταυροὺς τοῦ Συντάγματος,ἀλλὰ διότι εἰς τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ ἔγραψεν τὸν Δοκόν,τοῦ εἶπε «Μὲ γελᾶς γείτονα».

Ὁ Ἀναγ.Τρατάρης ὁμολογεῖ ὅτι παρόντος αὐτοῦ ὁ ἀστυνόμος ἤρπασε τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Ρασσογιάννη,ὅστις θυμώσας τὸ ἐξέσχισε καὶ ἀνεχώρησεν,ὁ δὲ μάρτυς ἀνέφερε τοῦτο εἰς τὸν Διοικητήν’ ὁ Ἀνδρ.Τενεκὲς καὶ Ἀνας.Σπαχὴς ἠπείλησαν καὶ τὸν Δοκόν,καὶ ἕναν ἄνθρωπον τούτου νὰ τοῦ κόψουν τὸ κεφάλι ἂν ψηφοφορήση ὑπὲρ τοῦ Δοκοῦ’ οἱ ἔκτακτοι φύλακες τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου Ν.Τσορτσίκος καὶ Ἔμμ.Χ.Θεοφίλη,ἔλαβον ψηφοδέλτια ἀπὸ τὸν προϊστάμενον τῶν Σερφιώτην, ἀπειληθέντες νὰ χάσουν τὴν θέσιν τῶν ἂν πράξουν ἄλλως.

 Παῦλος Παππαδόπουλος ὁμολογεῖ ὅτι οἱ ἔνοπλοι τὸν ἠπείλησαν νὰ τοῦ στείλουν στρατιώτας εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦ’διὰ τοῦτο ἔκαμε δύο ψηφοδέλτια καὶ τῶν δύο μερίδων καὶ συνωδεύθη εἰς τὸν ναὸν πρὸς ἀσφάλειαν παρὰ τοῦ Ἐλευθ.Βουδούρη ὁ Γιαννάκης Ράπτης πορευθεῖς νὰ ψηφοφορήση εὗρε τὸ ὄνομα τοῦ ψηφοφορημένου ὁ Ἰω.Πετροπετσιώτης ὑποχρεωθεῖς νὰ λάβη,ἐρυθροῦν ψηφοδέλτιον παρὰ τῶν ὑπουργικῶν,θυμώσας ἀνεχώρησεν.

Ὁ Ἀνδρέας Κριεζὴς ὁμολογεῖ ὅτι οἱ ὑπουργικοὶ ψηφοφόροι ἐλάμβανον ὄλας τὰς εὐκολίας,οἱ δὲ ἀντιπολιτευομένοι ὄλας τὰς δυσκολίας μὲ σκοπὸν νὰ μεταπεισθώσιν’ ὁ Σ.Ρέστας ἀνήλιξ μὴ ἐγγεγραμμένος ἐψηφοφόρησεν’ὁ ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς παρήγγειλε τοῦ μάρτυρος νὰ μὴ κάμη παρατηρήσεις κατὰ τῆς ἐκλογῆς,διότι θὰ τὸν φονεύσουν’τὰ αὐτὰ τοῦ εἶπε καὶ ὁ Ἐλευθ.Βουδούρης.

 Παναγ.Γκίκα ὁμολογεῖ ὅτι ἔμενεν ἀδιάφορος καὶ ἐθεωρεῖ μὲ λύπην τοῦ τὰ γινόμενα παρὰ τῆς ἐξουσίας.

Στ.Πλοῦσκος ὁμολογεῖ ὅτι τὸ ἑσπέρας τοῦ συμβάντος κατὰ τοῦ Ἔμμ.Κριεζὴ ὑπῆγαν εἰς τὸ ἐργαστήριόν του ὁ Ἀνδρ.Τενεκὲς καὶ ὀκτὼ ἄλλοι ἔνοπλοι,ἀπειλήσαντες αὐτὸν νὰ μὴν ἐνεργήση ὑπὲρ τῶν Κουντουριωτῶν.

Ο Ν.Βρέττας ὁμολόγει ὅτι ἠπειλήθη νὰ μὴν ἐνεργὴ ὑπὲρ τῶν Κουντουριωτῶν,καὶ φοβούμενος ἐσφαλίσθη δύο ἡμέρας εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ’παρεβιάσθη καὶ ὁ Γ.Τσεραμός.

Βρέττας Βρέττα ὁμολογεῖ ὅτι παρόντος τοῦ εἰς τὴν ἀγορὰν οἱ πολιτοφύλακες καὶ ἀξιωματικοὶ μετὰ τὴν παρατήρησιν τοῦ Δ.Κριεζὴ περὶ τῆς ὀπῆς τῆς κάλπης ἐφώναξαν βαρεῖτε τοὺς χωρὶς νὰ ἦναι παρὼν κανεὶς τῶν ἀντιπολιτευομένων.

Ἔλ.Κριεζὴς ὁμολογεῖ ὅτι παρόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦ Α.Σιγαλοῦ,ἦλθεν ὁ Δ.Ε.Ρασσόγιαννης τρέμων καὶ λέγων ὅτι ὁ ἀστυνόμος μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ Βουδούρη ἤρπασαν τὸ ψηφοδέλτιόν του καὶ τοῦ ἔδωκεν ἄλλο,παρεβιάσθη δὲ καὶ ὁ Α.Βρέττας καὶ ὁ Ἰω.Θανασόπουλος.

 Ἰω.Παππαθανασόπουλος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Κοκκίνης τὸν ἐπρότρεπε νὰ ψηφοφορήση ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν,μετὰ δὲ τὴν ψηφοφορίαν ὁ πολιτοφύλαξ Ἀνας. Σπαχὴς τὸν ἐφοβέρισε νὰ τοῦ καύση τὸ σπίτι.

Ο Γ.Σπαχὴς ὁμολογεῖ ὅτι βλέπων τοὺς λοιποὺς συμπολίτας τοῦ καταβιαζομένους ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακας ἐψηφοφόρησεν ἐναντίον τῆς θελήσεώς του,ἤτοι ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν’ τὰ πάντα ἐγίνοντο διὰ τῆς βίας καὶ κανεὶς τῶν πολιτῶν δὲν εἶχεν ἐλευθέραν τὴν θέλησίν του.

Ο Θ.Τσέπας ὁμολογεῖ ὅτι θελήσας νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν Ἔμμ.Κριεζὴν ἐκυνηγήθη παρὰ τῶν πολιτοφυλάκων,καὶ φοβεριζόμενος παρ’αὐτῶν ἔμεινεν ἔγκλειστος εἰς τὸ σπίτι του,διὰ νὰ ἐξαπατήση δὲ τοὺς ὑπουργικοὺς ἔγραψε δύο ψηφοδέλτια’ἂλλ’ἐκεῖνοι ἀφοῦ τὸν ἐννόησαν,καθημέραν τὸν ὕβριζον καὶ τὸν ἐφοβέριζον.

Ο Γ.Τουρκίστας ὁμολογεῖ ὅτι τὸν ἐφοβέριζαν οἱ πολιτοφύλακες διότι ἐψηφοφόρησεν ὑπὲρ τῶν ἀντιπολιτευομένων.

Ἰω.Ραφαήλ,μέλος τῆς δηματρεσιακῆς ἐπιτροπῆς,ἀνήκων εἰς τὴν ὑπουργικὴν μερίδα, ὁμολογεῖ ὅτι ὁ λαὸς τῆς Ὕδρας ἔχει τὴν ὑπόληψιν μεγάλην εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν Κουντουριωτών’ἀλλὰ δὲν ἠξεύρει διὰ τί δὲν ὑπῆγαν νὰ ψηφοφορήσουν.

Παντελὴς Λ.Τσώρτση ὁμολογεῖ ὅτι εἰς τὸ φανερὸν καὶ εἰς τὸ μυστικὸν ὠπλισμένοι ἤσαν τοσοῦτοι ὥστε τὸ πᾶν ἐφαίνετο εἰς τὴν νῆσον ὡς νὰ ἦτον ἀποστασία’εὑρεθεῖς καὶ αὐτὸς εἰς τὸ συμβὰν τοῦ Ἔμμ.Κριεζὴ ἐκυνηγήθη καὶ περιωρίσθη εἰς τὴν οἰκίαν του,ὡς καὶ ἄλλοι πολλοί.

Μανόλης Κολυμπάδης ὁμολογεῖ ὅτι οἱ πολιτοφύλακες τὸν ἐκτύπησαν καὶ τὸν ἐκυνήγησαν κατὰ τὸ περιστατικὸν τοῦ Ἔμμ.Κριεζήν’ἑνὸς θέλοντες νὰ πάρουν τὸ ψηφοδέλτιον οἱ ἔνοπλοί του ἔσχισαν τὸ μεϊτάνι.

Ο Γ.Μαῦρος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰω.Μπίκος τοῦ εἶπεν ὅτι ὁ Τενεκές,ὁ Κολοσαχίνης καὶ ὁ Παρασκεύας τὸν φοβερίζουν ὡς φρονοῦντα τῶν Κουντουριωτῶν,καὶ διὰ τοῦτο φοβηθεῖς ἐτραβήχθη εἰς τὸ σπίτι τοῦ διὰ δύο ἡμέρας,αὐτοὶ δὲ ἐρευνοῦσαν νὰ τὸν εὕρουν εἰς τὸ ἐργαστήριόν του,πλὴν ἔλαβεν τὸν Λ.Γιουρδὴν καὶ Ν.Μπιτζαξὴν καὶ τοὺς ἐξιλέωσεν’


ὅτι τόσον αὐτός,ὅσον καὶ ὁ σύντροφός του Γ.Α.Τσιρτσίκος,φοβούμενοι ἔγραψαν δύο ὀνόματα ἀπὸ τοὺς ὑπουργικούς,καὶ τὸν Κουντουριώτην,πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς κινδύνου καὶ τὰ ἔρριψαν εἰς τὴν κάλπην ἀλλ’οἱ πολιτοφύλακες ἴδοντες τὸ ὄνομα τοῦ Κουντουριώτου,τοὺς ἐφοβέρισαν καὶ τοὺς ἐξώπλισαν.

 Ο Γ.Α.Τσορτσόκου ὁμολογεῖ ὅτι βιασθεῖς ἔδωκεν τὴν ψῆφον τοῦ ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν διότι πηγαίνων νὰ ψηφοφορήση τοῦ ἐζήτησαν νὰ ἀναγνώσουν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ τινὲς πολιτοφύλακες καὶ οὕτω θυμωθεῖς τὸ ἐξέσχισε,ἀλλ’ἑπομένως ἐπειδὴ οἱ πολιτοφύλακες ἐπήγαιναν εἰς τὸ ἐργαστήριόν του καὶ τὸν ἐφοβέριζον,διὰ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰς ἀπειλᾶς ἔγραψε δύο ὀνόματα τῶν ὑπουργικῶν καὶ τοῦ Δοκοῦ’ ἂλλ’ἐν ἑσπέρας τὸν ἐξύλισαν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν σύντροφόν του Γ.Μαῦρον.

Ἰωάν.Τζανὲς ὁμολογεῖ ὅτι ὧν ναύτης τῆς λέμβου τοῦ λιμεναρχεῖο ὑπεχρεώθη παρὰ τοῦ λιμενάρχου Β.Βουδούρη νὰ λάβη καὶ ρίψη εἰς τὴν κάλπην χωρὶς νὰ τὸ ἀνοίξη ἐν ψηφοδέλτιον.

 Ο Γ.Θεοχάρης ὁμολογεῖ,ὅτι ἀρχηγὸς ὧν τῆς πολιτοφυλακῆς καὶ ὑποπτεύων ἐκ μέρους τῶν Κουντουριωτῶν ἐχόντων ἕως 40 ὁπλισμένους εἰς τὸ μυστικὸν διέταξε τὸν ὁπλισμὸν τῶν πολιτοφυλάκων καὶ τοὺς διαροῦσεν ἀνὰ τρεῖς εἰς τοὺς δρόμους, ἀλλ’ἀφοῦ δὲν ἴδε τινους τοὺς ἀφώπλισεν ἐκτὸς τῶν ξιφών’εἰς τὸ συμβὰν τοῦ Ἔμμ. Κριεζὴ εὗρε τοὺς πολιτοφύλακας μὲ τὰ σπαθιὰ εἰς χείρας,τοὺς δὲ πολίτας μὲ ξύλα,ὁ δὲ Διότιμης ἐκτυπήθη ἀποπειραθεῖς νὰ σύρη ὄπλα τὰ ὁποία μυστικῶς ἔφερεν ὡς ἴδε ταῦτα ὀφθαλμοφανῶς.

 Δημήτριος Μ.Πάνου ὁμολογεῖ,ὅτι ἦτον παρὼν ὅταν ὁ Γκίκας Γκουμοῦλος εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Μοναστηρίου ἐμποδίσθη παρὰ τοῦ Λ.Κοκκίνη ζητοῦντος ἑπομένως νὰ ἀλλάξη τὸ ψηφοδέλτιόν του,ἀλλ’οὗτος μὴ δυνηθεῖς προσῆλθεν εἰς τὸν ἀστυνόμον, οὗτος δὲ ἐπλησίασε τὸν Γκουμοῦλον,καὶ δὲν ἠξεύρει τί ἀπέγινεν,ἀλλ’ὁ μάρτυς ἀνέφερε τὴν πράξιν εἰς τὸν Διοικητὴν ὅστις διὰ τοῦ γραμματέως τοῦ παρήγγειλε τὸν ἀστυνόμον νὰ λείψη ἀπὸ τὰ τοιαῦτα,ἄλλως θὰ τοῦ στείλη τὴν παῦσιν.

πολιτοφύλαξ Ἰωάν.Κόκκος δὲν ἔπαυε καθ’ἑκάστην φοβερίζων τοὺς κτίστας καὶ τοὺς τοιούτους βιομηχάνους.Τὸ ἑσπέρας τοῦ συμβάντος τοῦ Ἔμμ.Κριεζή,οἱ πολιτοφύλακες ἐφοβέριζαν νὰ ὑπάγουν νὰ καύσουν τὰς οἰκίας τῶν Κουντουριωτῶν καὶ τοῦ Βούλγαρη,οὗτοι δὲ ἐκ τοῦ φόβου ἤσαν κλεισμένοι εἰς τὰς οἰκίας τῶν.

Ἐλευθέριος Γκίκας ὁμολογεῖ ὅτι οἱ πολιτοφύλακες ἔφερον πάντοτε κρυφίως ὄπλα,συχνὰ ἐφοβέριζον τοὺς πολίτας,πάντοτε ἔκαμνον θορύβους καὶ κανεὶς δὲν ἠδύνατο νὰ ὁμιλήση ἐλευθέρως.

Ἰωάννης Μακρυμούρας ὁμολογεῖ ὅτι ἠκολούθησαν βίαι καὶ παρανομίαι τὰς ὁποίας πότε δὲν εἶχον ἰδεῖ οἱ Ὑδραῖοι εἰς τὸν τόπον τῶν,πολλαὶ ἀπειλαὶ ἐγίνοντο κατὰ τῶν Κουντουριωτῶν,ὥστε δὲν ἠδύναντο τὰ παιδιὰ τῶν νὰ ἐξέλθουν τὰς οἰκίας τῶν.

Κυριάκος Βρέττας ὁμολογεῖ,ὅτι δὲν ἠδύναντο νὰ συνομιλήσωσι φοβεριζόμενοι ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους’ ὁ ἀδελφός του Σταῦρος ἠπειλήθη παρὰ τοῦ Λ.Γιουρδὴ εἰς τὴν ἀγοράν,παρόντος τοῦ μαρτύρος,διότι εἰς τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ ἔβαλεν τὸ ὄνομα τοῦ Κουντουριώτου,καὶ τοῦ εἶπε καλὰ Κύρ.Σταῦρο ἔκαμες τὴν ἀνδραγαθίαν σου καὶ νὰ ἰδῆς.Οἱ τῆς μερίδος τοῦ Κουντουριώτου δὲν ἠδύναντο νὰ συνοδεύσωσι ψηφοφόρους,διότι ἵσταντο ἔξωθέν του ναοῦ οἱ ἔνοπλοι καὶ τοὺς ἐπερνον τὰ ψηφοδέλτια,ἐκακομεταχειρίσθησαν καὶ τὴν ὑπηρέτριαν τοῦ μάρτυρος εὕροντες τὴν ἔξω.

Ἀνας.Βουτσᾶς,ἠπειλήθη ὑπὸ τοῦ Λ.Πινότση,διότι ὑπῆγεν εἰς τοῦ Κουντουριώτου δὶ’ὑπόθεσίν του καὶ ἀπηγορεύθη νὰ ὑπάγη εἰς ἄλλην φοράν’ ὁ Σταῦρος Φραγκούλης ὁ Παῦλος Παππαδόπουλος καὶ ὁ Στ.Πλέσας παρεβιάσθησαν παρὰ τῶν ὁπλοφόρων οἱ ὁποῖοι ἐφοβέριζον πάντα ἄνθρωπον,μὴ συμφωνοῦντα μὲ τὸ πνεῦμα τῶν.

Ο Δ.Βούλγαρης ὁμολογεῖ,ὅτι ἴδε τεσσεράκοντα ἐνόπλους ἐπιπεσόντας μὲ τὰ ξίφη,κατὰ τοῦ Ἔμμ.Κριεζὴ καὶ κατὰ τοῦ πλήθους,καὶ ἐπλήγωσαν τὸν Διότιμην καὶ Κιάφαν,καὶ ἔτρεξαν νὰ ἐπιπέσουν εἰς τὰς οἰκίας τῶν Κουντουριωτῶν,καὶ διαφόρων ἄλλων πρωτίστων πολιτῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως.Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἐκείνην πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἀπεσύρθησαν εἰς τὰς οἰκίας τῶν καὶ δὲν ἐτολμοῦν νὰ πλησιάσωσιν εἰς τὸν τόπον τῆς ἐκλογῆς.

Παντελὴς Κουντουριώτου ἀπειληθεῖς εἰς τὴν ἀγορὰν κατέφυγεν εἰς μίαν πλησιάζουσαν οἰκίαν,καὶ δὶ’αὐτῆς εἰς τὴν ἰδικήν του,οἱ ἔνοπλοι μετὰ τοῦτο ἐδιπλασιάσθησαν,καὶ ἐνεθαρρύνθησαν ἀπὸ τὰς ἐπανειλλημένας εὐχαριστίας τοῦ Ὑπουργείου,καὶ μὲ τρομπόνια εἰς χείρας ἐφρουροῦν τὸν Ναόν,καὶ περιέτρεχον τὴν πόλιν καὶ τὴν ἀγοράν,ὁδηγοῦντες διὰ τῆς βίας πολλούς,τῶν πολιτῶν,μεταξὺ τῶν βιασθέντων,εἶναι ὁ Στ.Πλούσας,ὁ Στ.Φραγκούλης,ὁ Ν.Σιγαλὸς καὶ ἄλλοι’ἕνεκα τοῦ φόβου πολλοὶ τῶν κληρωθέντων διὰ τὰς ἐπιτροπᾶς δὲν παρευρέθησαν εἰς τὰ χρέη τῶν’ οἱ πολιτοφύλακες ἤρπασαν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Ρασογιάννη,ὁ δὲ Τρατάρης ἀνέφερε τοῦτο εἰς τὸν Διοικητήν.

Ο Γ.Κριεζὴς ὁμολογεῖ ὅτι οἱ ἐκ Πόρου ἐλθόντες Ὑδραῖοι ὑπηρετοῦντες εἰς τὸν Ναύσταθμον,ὁ δηγουμένοι ἀπὸ τοὺς πρεσβύτας,ὑπεχρεώθησαν νὰ δώσουν τὴν ψῆφον τῶν ἐναντίον τῆς θελήσεως τῶν.

Ἦτο παρὼν ὅταν ὁ λιμενάρχης Β.Βουδούρης,(ἀδελφός του ὑποψηφίου Δ.Βουδούρη) ἐξύβρισε τὸν Ἀναγν.Κοτσοβίλαν, ἀξιωματικόν του Ναυστάθμου,διότι δὲν ὑπῆγεν ἀπ’εὐθείας εἰς τὸ λιμεναρχεῖον,διὰ νὰ λάβη ὁδηγίας διὰ τὰς ψήφους,ἀπειλῶν αὐτὸν νὰ τοῦ ξηλώση τὰ γαλόνια οἱ πολιτοφύλακες ἐβίαζον τοὺς πολίτας καὶ ἤρπαζαν τὰ ψηφοδέλτια τῶν καὶ ἴδεν ὅτι ἤρπασαν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Ρασογιάννη,ἐβίαζον τοὺς ἀδυνάτους,ὁ κόσμος ἐφοβεῖτο, καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ ὁμιλοῦν ἀνὰ δύο.

Ο Ν.Μπότσης μίαν δύο φορᾶς ἐξῆλθον οἱ πολιτοφύλακες μὲ τὰ ὄπλα εἰς τὰς χείρας χωρὶς νὰ ὑπάρχη καμμία αἰτία καὶ ἠπόρησε καὶ αὐτός.Πολλῶν εἰσερχομένων εἰς τὸν Ναὸν ἤλλαζον τὰ ψηφοδέλτια.

 Κοσμᾶς Ἐλευθερίου τελωνιακὸς φύλαξ,ὁμολογεῖ ὅτι ἦτο τελωνιακὸς φύλαξ ὁ δὲ ἐπιστάτης τοῦ ἔδωκε ἰδικὸν τοῦ ψηφοδέλτιον,καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν φυλακῶν.

Ο Γ.Μοσχονᾶς ὁμολογεῖ ὅτι βίαι καὶ παρανομίαι ἔγειναν πάμπολλαις ὕβρεις πολλαὶ ἐλέγοντο δημοσίως κατὰ τῶν Κουντουριωτῶν,φῆμαι διάφοροι διεδίδοντο ἀπὸ τοὺς τότε δυνατούς,ὅτι οἱ Κουντουριῶται εἶχον σκοπὸν νὰ ὁπλίσουν ἀνθρώπους,καὶ οἱ ἔνοπλοί της ἐξουσίας,ἔτρεχον μὲ τὰ ὄπλα εἰς τὰς χείρας’ αἳ τοιαῦται φῆμαι κύριον σκοπὸν εἶχον νὰ δειλιάσουν τοὺς πολίτας,νὰ ἐρεθίσουν τὰ πνεύματα κατὰ τῶν Κουντουριωτῶν,καὶ νὰ σύρουν τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ὑπὲρ εὐατῶν.Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς,ὁ ψυχοϋιὸς τοῦ μετὰ τοῦ υἱοῦ του,εὗρον εἰς τὴν πύλην τῆς οἰκίας τοῦ ἐν φυσέκι μὲ βολὶ καὶ πυρίτιδα,καὶ μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Μοσχορὰ τήραξε ἄνοιξε τὰ μάτια σου καλά».

Ο Γ.Ἤλ.Τσώρτση ὁμολογεῖ ὅτι ἀπειλαὶ ὕβρεις καὶ προσβολαί,ἐγίνοντο καθ’ἑκάστην ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους,καθ’ὅλων ἐκείνων οἵτινες δὲν ἤσαν μὲ τὸ πνεῦμα τῶν.Ἡ βία ἐγίνετο εἰς τοὺς βιομηχάνους καὶ ἄλλους ἀδυνάτους,οἰον ὁ Ι.Μουντσούρας,ὁ Ἄντ. Μουτσούρας,Μανόλης Κολυμπάδης καὶ Γ.Μαῦρος,οἱ ὁποῖοι ὡς ἐκ τῶν ἀπειλῶν ἐβιάσθησαν νὰ μείνουν τρεῖς ἡμέρας περιωρισμένοι εἰς τὰς οἰκίας τῶν, διότι ὡμίλησαν εἰς τὴν ἀγορὰν περὶ τῶν παράνομων καὶ βιαίων πράξεων τῆς πολιτοφυλακῆς.

Εἰς δύο ἐποχάς,γνωρίζη ὅτι ἐξῆλθον μὲ τὰ ὄπλας εἰς τὰς χείρας εἰς τὴν ἀγορὰν λέγοντες,ὅτι ὁ Κουντουριώτης, θέλει νὰ κατεβῆ μὲ ὁπλισμένους κάτω,πράγμα διόλου ψευδές.Μάλιστα ὁ Δ.Κριεζὴς τοὺς εἶπεν,ὅτι δὲν εἶναι τρόπος αὐτὸς διὰ νὰ φοβίζουν τὸν κόσμον.Ἦτο παρών,ὅταν οἱ πολιτοφύλακες ἔφερον εἰς τὸν Ναόν,τοὺς εἰς τὸν Ναύσταθμον,ὑπηρετοῦντες,χωρὶς νὰ ἀφήσουν κανένα νὰ τοὺς πλησιάση.

Ο Ν.Π.Πάνου ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Κολοσαχίνης διὰ τοῦ ξίφους ἐδοκίμασε νὰ κτυπήσει τὸν Ἔμμ. Κριεζήν,ἐπλήγως δὲ τὸν Διότιμην,ὁ Ἄν.Σπαχὴς εἰσῆλθε λέγων «Νὰ πηγαίνεις ἐπάνω κερατὰ καὶ αὔριον νὰ μὴ κατέβης καθόλου,διότι καὶ σὺ εἶσαι μὲ τὸν Κουντουριώτην»,ὁ Ἀνας.Τσαμαδὸς τὸν ἐσυμβούλευσε νὰ ὑπάγη εἰς τὴν οἰκίαν του,ὄτε ὁ Ι.Κόκος πολιτοφύλαξ ὤρμησε νὰ τὸν κτυπήση μὲ τὸ ξίφος,τὴν αὐτὴν στιγμὴν προσέβαλε καὶ τὸν Ἀνδρέαν Κριεζήν

 οἱ πολιτοφύλακες ἐπερνον τοὺς τσαγκάριδες καὶ τοὺς ὑπήγαινον εἰς τὸ ἐργαστήρι τοῦ Γ.Καμίνη καὶ τοῦ Γ.Μπαρμπέρη,καὶ τοὺς ἐφαγοπότιζαν, καὶ τοὺς ἔδιδαν κόκκινα ψηφοδέλτια’ἐν ἑσπέρας πηγαίνων εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Δήμ.Κριεζή, ἀπηντήθη ἀπὸ τὸν Τενεκέν,Σπάχη καὶ Καρλούτσου,οἱ ὁποῖοι τὸν ἐφοβέρισαν λέγοντες,ἡ νὰ βάλωμεν γνῶσιν,ἡ θὰ μᾶς πάρη ὁ διάβολος,καὶ φοβηθεῖς δὲν ὑπῆγε,καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν του.

 Ἐν ἄλλο ἑσπέρας διαβαίνων ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι τοῦ Ἀντωνόπουλου ἐξυβρίσθη παρὰ τῶν ἰδίων.Τοὺς ἐλθόντας ἐκ Πόρου Ὑδραίους ὑπηρετοῦντας εἰς τὸν Ναύσταθμον,ἐφοβέρισαν νὰ παύσουν,ἂν δὲν ψηφοφορήσουν ὑπὲρ τῶν Ὑπουργικῶν.

Μανολ.Χ.Ἀνδρέου,ἐπλησίασε πρὸς τὸν Α.Φιλιπάγγον συνοδεύοντα αὐτούς,διὰ νὰ τοὺς παρατηρήση νὰ ἀφήση ἐλευθέρους τους ἀνθρώπους’ὀτε ὀργισθεῖς ἔσυρε τὸ ξίφος καὶ τὸν ἐπλήγωσε εἰς τὴν χείραν ὀλίγον.

 Οἱ πολιτοφύλακες ἐλάμβανον μὲ τὴν βίαν τὰ ψηφοδέλτια τῶν πολιτῶν,καὶ τοὺς ἔδιδον ἄλλα.Ἕνεκα τῶν ὠπλισμένων οἱ οἰκοκυραῖοι,φοβούμενοι περιωρίσθησαν εἰς τὰς οἰκίας τῶν,τὴν νύκτα οἱ πολιτοφύλακες,διέβαινον ἀπὸ τὰς οἰκίας τῶν Κουντουριωτῶν, τραγωδοῦντες καὶ ὑβρίζοντες αὐτούς.

 Δήμ.Τσαλίκης ὁμολογεῖ ὅτι οἱ πολιτοφύλακες παρεβίαζον τοὺς μαστόρους καὶ τεχνίτας,τοὺς ὠδηγοῦν εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦ Γ.Μπαρμπερή,τοὺς ἐφαγοπότιζον καὶ τοὺς ἔδιδον ψηφοδέλτια ἰδικὰ τῶν,ἐπειράθησαν νὰ πάρουν καὶ τὸ ἰδικόν του,ἀλλὰ τὸ ἔσχισε,καὶ οὕτως ἀπεσύρθη εἰς τὴν οἰκίαν του,  χωρὶς νὰ ψηφοφορήση.Οἱ αὐτοὶ ἤλλαξαν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ Ἀντωνίου Παππαπάνου,καὶ ἐπερικύκλωσαν τὴν οἰκίαν τοῦ μαρτύρος,καὶ ἀπὸ τὸν φόβον αὐτὸν ἀπέβαλεν ἡ σύζυγός του,αὐτὸς δὲ διὰ τοῦ παραθύρου ἔφυγε καὶ ἀνεχώρησεν.

Ο Θ.Οἰκονομόπουλος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Μανόλης Χ.Θεοφίλου τοῦ εἶπε νὰ μὴν κατέβη εἰς τὴν ἀγοράν,διότι θὰ τὸν δείρουν καὶ φοβηθεῖς ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας περιωρισμένος εἰς τὸ ἐργαστήριόν του.

Σαράντος Γρηγορίου ὁμολογεῖ,ὅτι εἰς τὸ περιστατικὸν τοῦ Ἔμμ.Κριεζή,καταβὰς καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀγοράν,ὑβρίσθη καὶ ἐκυνηγήθη ἀπὸ τοὺς πολιτοφύλακας’ ἐφυλακίσθη ἀπὸ τὸν εἰσπράκτορα τῶν δημοτικῶν φόρων ὡς ἀνήκων εἰς τὴν μερίδα τοῦ Κουντουριώτου,καθ’ἡμέραν δὲ τὸν ἐξύβρισαν καὶ ἐφοβέριζαν.Τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἔφερον διὰ τῆς βίας νὰ ψηφοφορήσουν.

Μανόλης Μπούνης ὁμολογεῖ,ὅτι ἐδοκίμασαν οἱ πολιτοφύλακες νὰ πάρουν τὸ ψηφοδέλτιόν του.Ὁ Ἰω.Φώκα ὁμολογεῖ,ὅτι ἤρπαζαν τὰ ψηφοδέλτια ἀπὸ τὰς χείρας τῶν ψηφοφόρων, καθὼς τοῦ Ρασόγιαννη,τὸν ὁποῖον ἴδε ἐξερχομένον τῆς Μονῆς καὶ θυμωμένον ἕνεκα τούτου.

Ο Γ.Στρατηγόπουλος ὁμολογεῖ,ὅτι μία ἡμέραν ἐκυνήγησαν τὸν Ἰωάννην καὶ Ἀντώνιον Μουνζουρέους καὶ τὸν Παντελὴν Τσώρτσην καὶ τοὺς περιώρισαν εἰς τὰς οἰκίας τῶν, διότι ἐλέγετο,ὅτι ἔμελλον νὰ καταβοῦν εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ νὰ ὁμιλήσουν κατὰ τῶν παρανομιῶν.

 Βασίλειος Παππαθεοχάρη ὁμολογεῖ,ὅτι οἱ πολιτοφύλακες ἤρπαζαν τὰ ψηφοδέλτια τῶν ψηφοφόρων,καθὼς τοῦ Ἰωάννου Μπίκου καὶ τὰ πάντα ἤσαν φόβοι μὴ δυναμένων τῶν ἀνθρώπων νὰ ὁμιλήσωσιν εἰς τὴν ἀγορὰν ἀνὰ δύο.

  

Λόγοι τῆς μειονοψηφίας καὶ ὑπὲρ τοῦ κύρους τῆς ἐκλογῆς:

Ὅτι οἱ ἐξετασθέντες παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων εἰς τὴν κατὰ τῆς ἐκλογῆς κατηγορητικὴν ἀναφοράν,τινες μὲν κατέθεσαν ὅτι ὑπεγράφησαν ὑποθέτοντες, ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἄλλου ἀντικειμένου ξένου τῶν ἐκλογῶν,ἄλλοι ὅτι οὔτε ἔπαθαν οὔτε ἤκουσαν γινομένην βίαν ἢ διαφθορὰν εἰς τὰς ἐκλογᾶς’οἱ πλεῖστοι δὲ ὅτι εἰς αὐτοὺς προσωπικῶς δὲν ἐγένετο οὐδεμία βία,ὅτι αὐτοὶ ἐψηφοφόρησαν ἐλευθέρως,ἀλλ’εἰς ἄλλους ἔγινε βία καὶ διαφθορά,μὴ δυνηθέντες ὅμως νὰ ἀναφέρωσιν ὀνομαστί, εἰμὴ τίνας μόνον ὀλιγίστους κατέθεσαν,ὅτι παρεβίασαν,ὅτι πάντες οἱ ἐξετασθέντες ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων εἰς τὴν προμνημονευθεῖσαν ἀναφορὰν κατέθεσαν ὅτι δὲν ἐγένετο οὐδεμία βία,ἀλλὰ τὰ πάντα ἐνηργήθησαν ἐν τάξει καὶ ἀσφάλεια’ὅτι οἱ μὴ ὑπογεγραμμένοι εἰς τὴν κατηγορητικὴν ἀναφορὰν καὶ πολλοὶ ἐξ’αὐτῶν τούτων τῶν ὑπογεγραμμένων κατέθεσαν ὅτι οἱ πολιτοφύλακες ὅλοι Ὑδραῖοι εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν διωρίσθησαν ἐγκρίσει τῆς Κυβερνήσεως ὡς καὶ οἱ ἀμφοτέρων τῶν κομμάτων ναυτικοὶ ἀξιωματικοὶ πρὸς συντήρησιν τῆς τάξεως καὶ ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς ἑκατέρωθεν ἐξάψεως τῶν κομμάτων’ ὅτι διεδόθη φήμη περὶ μελετωμένης βίας ἐκ μέρους τοῦ ἀποτυχόντος κόμματος καὶ τοῦτο ἐκράτει εἰς ἀνησυχίαν τὰ πνεύματα’ὅτι ὁ ὑποψήφιος ὡς Βουλευτὴς κ.Δ.Κριεζὴς καὶ ἄλλοι ἐξακολουθοῦν προτείνοντες ἐνστάσεις ἐνωπίον της ἁρμοδίου ἐπιτροπῆς μέχρι τέλους τῶν ἐκλογῶν ὅτι τὰ περὶ ἀνηλίκων καὶ περὶ ἀποκλείσεως ἱκανῶν ἀναφέρονται παρὰ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τὴ ἀναφορὰ ἀορίστως καὶ μόνον παρὰ τινω μνημονεύονται ρητῶς ὡς τοιοῦτοι ὀλίγοι’ ὅτι ἑτέρα ἀναφορὰ ἀνατίθεται πρὸς τὴν μνημονευθεῖσαν,φέρουσα πλειοτέρας,ἔτι ὑπογραφᾶς,ὑποστηρίζει ἀπ’ἐναντίας τὸ ἀπαραβίαστον καὶ ἔγκυρόν της ἐκλογῆς’ὅτι ἐξ’ὅλων τούτων ἐξάγει ἡ μειονοψηφία,ὅτι καὶ ἂν ἐγένετο τινὲς βιαιοπραγίαι,δὲν εἶχον δημόσιον χαρακτήρα,ἀλλ’ἐξεπήγαζον ἀπὸ τὴν τότε κοινὴν καθ’ὅλον τὸ κράτος ἕνεκα τῶν ἐκλογῶν ἔξαψιν τῶν πνευμάτων καὶ ἀπὸ τὸν ἰδιαίτερον τῶν ναυτῶν χαρακτήρα,καὶ ὅτι ὁπωσδήποτε καὶ ἂν θεωρηθῶσι δὲν ἠδύναντο νὰ μεταβάλωσι τὸ νόμιμον ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς.

Οἱ λόγοι τῆς πλειονοψηφίας καὶ κατὰ τοῦ κύρους τῆς ἐκλογῆς εἶναι οἱ ἑξῆς:

Ὅτι οἱ ἐνόρκως εἰς Ὕδραν ἐξετασθέντες εἶναι ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων καὶ μὴ εἰς τὰς ὑπὲρ καὶ κατὰ τῆς ἐκλογῆς ἀναφορᾶς,καὶ τὸ μέγιστον μέρος αὐτῶν ὠμολογεῖ καὶ βεβαιοί,ὅτι ἐγένοντο παντοῖαι γενικαὶ καὶ μερικαὶ παραβιάσεις τόσον κατὰ τὴν ἀνάκρισιν τοῦ καταλόγου,ὅσον καὶ κατὰ τὴν ψηφοφορίαν,ἤτοι ὅτι ἕνεκα τῆς κατὰ τοῦ Θεόφιλου Ρήγα ἐνστάσεως τοῦ Ἔμμ.Κριεζή,οἱ ἔνοπλοί της ἐξουσίας ἐπέπεσαν ξιφήρεις κατ’αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν πολιτῶν καὶ ἄλλοι μὲν ἐτραυματίσθησαν δὶ’ὅπλων ὡς ὁ Ἀναστάσιος Διότιμης καὶ Κῶν.Κιάφας,ἄλλοι ἐρραπίσθησαν καὶ ἄλλοι ὑβρίσθησαν, ἠπειλήθησαν ἐκυνηγήθησαν καὶ κατέφυγον εἰς τὰς οἰκίας τῶν, καὶ τοιουτοτρόπως περιωρίσθη τὸ πρὸς τὸ ἐνίστασθαι δικαίωμα τῶν πολιτῶν, κηρυχθέντος ὁριστικοῦ του ἐκλεκτικοῦ καταλόγου μὲ πολλοὺς ἀνικάνους ἐγγεγραμμένους καὶ πολλοὺς ἱκάνους παραλειφθέντας.

Ὅτι καὶ κατὰ τὴν ψηφοφορίαν οἱ αὐτοὶ ἔνοπλοι,καθ’ἑκάστην πολυπλασιαζόμενοι,ὁ ἀστυνόμος καὶ ὁ λιμενάρχης,τόσον παρὰ τὸν ναὸν τῆς ψηφοφορίας ὅσον καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ τὴν πόλιν παρεβίαζον τοὺς ψηφοφόρους τῆς ἀντιπολιτεύσεως διὰ τῆς πειθοῦς,δὶ’ὑποσχέσεων,δὶ’ὕβρεων,δὶ’ἀπειλῶν,δὶ’ἁρπαγῆς καὶ ἀνταλλαγῆς ψηφοδελτίων καὶ δὶ’ἄλλων βιαοπραγιῶν,περιορίζοντες οὕτω τὴν ἐλευθέραν περὶ τὸ ψηφοφορεῖν θελῆσιν τῶν πολιτῶν.

 Οἱ ἔνοπλοι οὗτοι πολίται,ὄντες Ὑδραῖοι καὶ μισθωμένοι ἀπ’εὐθείας παρὰ τοῦ Ὑπουργείου προτιθέμενοι νὰ ἐκφοβήσωσι τοὺς πολίτας καὶ νὰ ἐπηρρεάσωσι τὴν θέλησιν τῶν πολιτῶν ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν,διέσπειρον καθ’ἑκάστην φήμας ψευδεῖς περὶ μελετωμένων δῆθεν σχεδίων ἐκ μέρους τῶν Κουντουριωτῶν κατὰ τὰς ἡσυχίας τοῦ τόπου καὶ κατὰ τῆς ἐκλογῆς,διὰ νὰ εὐρίσκωσιν οὕτως ἀφορμᾶς νὰ περιφέρωνται ἔνοπλοι μὲ τὰ τρομπόνια εἰς χείρας καταλαμβάνοντες τὰς ὁδοὺς καὶ τὴν ἀγορὰν ὡς νὰ ἐπαπειλεῖτο μέγας κίνδυνος,καὶ ταῦτα πράττοντες,ὄτε μέγα μέρος Ὑδραίων ἤσαν ἀποντες μὲ τὰ πλοῖα,ἐκ δὲ τῶν 2933 ἐγγεγραμμένων εἰς τὸν κατάλογον ψηφοφόρων,μόνο 1250 ἐψηφοφορήσαν κατὰ μέγα μέρος βιομήχανοι καὶ πάροικοι εὐκολώτερον παραβιαζόμενοι.

 Ὅτι τὰ περιστατικὰ ταῦτα εἶναι τοιαῦτα καὶ μὲ τοιαύτην λεπτομέρειαν περιεγεγραμμένα παρὰ τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογοῦνται παρὰ τοσούτων ἀξιοπίστων διὰ τὲ τὴν ἡλικίαν, τὴν κοινωνικὴν θέσιν καὶ τὸν τρόπον τῆς καταθέσεως,ὥστε δὲν δύναται τὶς ἐλλόγως νὰ διστάση περὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν ἀποδεικνυόμενου ὅτι ἐγένετο ἐκ συνεννοήσεως καὶ προθέσεως πρὸς ἐπίτευξιν τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν.

Ὅτι οἱ κατὰ τῆς ὑπάρξεως τῶν γενομένων παραβιάσεων μάρτυρες εἶναι πολὺ ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν μόλις εἴκοσιν,ἀρνούμενοι δὲ ταύτας μὲ γενικᾶς ἐκφράσεις καὶ ἀπέναντι τοσούτων τὸν ἀριθμὸν ὑπὲρ τοὺς ἑκατὸν μερικῶς καὶ λεπτομερῶς καταθεσάντων τῶν μὲν πᾶν ὧν τῶν δὲ ἰδοντων καὶ ἀκουσάντων δὲν δύνανται νὰ ἦναι ἀξιόπιστοι.

Καὶ ἐπειδὴ διὰ τοὺς ἐκτιθέντας λόγους παρεβιάσθη ἡ ἐλευθέρα θέλησις τῶν πολιτῶν τόσον κατὰ τὴν ἀνάκρισιν τοῦ καταλόγου,ὅσον καὶ κατὰ τὴν ψηφοφορίαν.

Γνωμοδοτεῖ κατὰ πλειοψηφίαν.
Νὰ κηρυχθεῖ ἄκυρος ἡ γενόμενη ἐκλογὴ τῆς Ὕδρας καὶ ὁ ἐκλεκτικὸς κατάλογος καὶ νὰ ἐπαναληφθῶσιν ἐξ ὑπαρχῆς αἳ ἐκλογικαὶ πράξεις.Νὰ ἐξέλθωσι τοῦ βουλευτηρίου οἱ κ.κ Βουδούρης,Γιουρδής,Δαμιανὸς

Ἐν Ἀθήναις τὴν 16ην Φεβρουαρίου 1845
Εἰσηγητὴς Γ.Ν.Ρεβελιώτης ..»


Ἀκύρωσις τῆς Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας τῆς 2ας Ἰουνίου 1844

Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ἐν τὴ πρώτη Βουλευτικὴ Συνοδω τοῦ ἔτους 1844-1845,Τόμος Β΄,Συνεδρίασις ΗΘ’,Φεβρουαρίου 19. Συζητήσεις περὶ τῆς βουλευτικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (430)-Ἀκύρωσις τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας (445)-Πρωτόκολλον Ψηφοφορίας (431-445)


Τὴν 19ην Φεβρουαρίου 1845,συνῆλθε ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων διὰ νὰ συνεδριάσει περὶ τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς ἀποσταλεῖσας εἰς τὴν νῆσον Ὕδρας Διερευνητικῆς  Ἐπιτροπῆς περὶ τῶν γεγονότων ποὺ ἐκτυλίχθηκαν κατὰ τὴν Ἀην Ἐκλογικὴν διαδικασίαν Βουλευτῶν  Ὕδρας ποὺ ἀποπερατώθηκε τὴν 2αν Ἰουνίου 1844.Θέμα  τῆς συνεδριάσεως ἦταν ἡ ἀκύρωση ἢ μὴ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

 Πρῶτος ἀγόρευσε κατὰ τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς ἐκθέσεως τοῦ τμήματος τῆς πλειονοψηφίας εἷς ἐκ τῶν δύο Βουλευτῶν ποὺ ἐστάλησαν εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν, μαζὶ μὲ τὴν Διερευνητικὴν Ἐπιτροπήν.Ὁ Βουλευτὴς (δὲν κατονομάζεται) ἐπιχείρησε εἰς τὴν ὁμιλίαν του,νὰ καταρρίψει τὶς δύο διατυπωθεῖσες σοβαρὲς αἰτίες ἀκυρώσεως τῆς Ἐκλογῆς Ὕδρας’  ἃ) τὶς καταγγελίες περὶ τῆς συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου καὶ β) τὶς καταγγελίες περὶ ἀσκήσεως βίας & ἀπειλῶν εἰς βάρος τῶν ψηφοφόρων Ὕδρας.

Ὁ Βουλευτὴς ἰσχυρίσθηκε πὼς ἡ διατυπωθεῖσα ἔνστασις παρὰ τοῦ Ἐμμανουὴλ Κριεζῆ κατὰ τοῦ καταδικασθέντος Ὑδραίου πολίτη Θεόφιλου Ρήγα,(κατὰ τὴν Στάση τῆς 7ης Ἀπριλίου 1838),προκάλεσε μὲν αἱματηρὴ συμπλοκὴ εἰς τὴν ἀγορὰν τῆς Ὕδρας, ἀλλὰ αὐτὴ κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἦτο τυχαία καὶ ὄχι προμελετημένη διὰ νὰ προσβάλει ὅσους ἐκ τῶν ψηφοφορῶν ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀντιρρήσεις τοὺς κατὰ τῆς συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.Συνεπῶς ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος συνετάχθη νομίμως βάσει τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.

Ὅσο ἀφορᾶ τὶς καταγγελίες διὰ τὴν ἄσκησιν βίας κατὰ τῶν πολιτῶν,ἐπισημαίνει πὼς ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος μὲ διαταγὴν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν,ἐπέτρεψε τὴν σύστασιν ἔνοπλου σώματος τεσσεράκοντα ὁπλοφόρων διὰ λόγους τάξεως καὶ ἀσφαλείας.

Εἰς τὴν Ὕδραν ὑπῆρχαν,ὅπως διαπίστωσε,διαθέσιμοι ἀξιωματικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπρόσκειντο πολιτικὰ καὶ εἰς τὶς δύο πολιτικὲς παρατάξεις,ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὴν κρίσιν του,κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας μόνον ἕνας πολίτης κατήγγειλε ὅτι παραβιάσθη καὶ κακοποιήθηκε’ὁ Δ.Ρασογιάννης,ὁ ὁποῖος μετέπειτα ὑποστήριξε πὼς ὡς ὑποστηρικτὴς τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη κατήγγειλε πὼς παραβιάσθει ἐπειδὴ ἤθελε νὰ προβάλει εἰς τὴν Κουντουριώτικην μερίδα τὴν ὑποστήριξή του.

Δία τὴν ἀναφορὰ τῆς 26ης Αὐγούστου 1844,παρατηρεῖ πὼς ὑπογράφτηκε μόνον ἀπὸ τριακόσιους πενήντα ψηφοφόρους (ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν δύο χιλιάδων ψηφοφόρων),ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἦταν ἀγράμματοι,ἐνῶ τὴν ἴδιαν περίοδο συνετάχθη ἀναφορὰ ὀκτακοσίων ψηφοφόρων ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

Εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἀγορεύσεώς του ὁ Βουλευτής,ἐξέφρασε τὴν πεποίθησίν του πὼς ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τῆς Ὕδρας ἐτάχθη,δίχως δόλον,ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

Λαμβάνοντας τὸν λόγον ὁ εἰσηγητὴς τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἐξέφρασε τὴν γνώμην πὼς ἡ συμπλοκὴ εἰς βάρος τοῦ Ἐμμανουὴλ Κριεζῆ,εἶχε ὡς στόχον τὴν  τρομοκράτηση τῶν πολιτῶν ποὺ ἤθελαν νὰ διατυπώσουν ἐνστάσεις κατὰ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.Κατ’ἐπέκταση στόχος τῆς συγκεκριμένης συμπλοκῆς, ἦταν ἡ πολιτικὴ δίωξη μέσω ἐκβιασμῶν,ἀπειλῶν καὶ προπηλακισμῶν τῆς Κουντουριώτικης πολιτικῆς μερίδας.

Ἑπομένως ἐπειδὴ κρούσματα βίας παρατηρήθηκαν καθ’ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ψηφοφορίας,ἡ σύνταξις τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου εἶναι παράνομος.Ὁ εἰσηγητὴς τῆς ἐπιτροπῆς κατακρίνει τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἐνόπλων ἀνδρῶν τῆς πολιτοφυλακῆς, προσθέτοντας ἐπίσης πὼς ὅσοι ἐκ τῶν διαθέσιμων ἀξιωματικῶν ἄνηκαν εἰς τὴν πολιτικὴν παράταξιν τοῦ Κουντουριώτη,λόγω τῶν ἀπειλῶν ποὺ ἐδέχοντο καὶ λόγω τῆς οἰκονομικῆς τους ἔνδειας,δὲν δύναντο νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀντιρρήσεις τους, φοβούμενοι μὴν ἀποπεμφθοῦν ἀπ’τὴν ὑπηρεσία τους.

Ὁ Εἰσηγητὴς,εἰς τὴν συνέχεια τῆς ἀγορεύσεώς του,ἐξαίρει τὸν ρόλον τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη,ἡ ὁποία ἀπεφάσισε νὰ τηρήσει οὐδέτερη στάση κατὰ τῶν γεγονότων βίας καὶ νοθείας ποὺ παρατηρήθηκαν εἰς τὶς ἐκλογὲς λόγω τῆς δράσης τῶν ἐνόπλων, ἀποφεύγοντας νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσει ἐνόπλως,ὡς ἔχουσα τὴν πλειοψηφία.


«Παρητήθησαν νὰ ἐνεργήσωσιν οἱ Κουντουριῶται,εἶπεν ὁ προλαλήσας (εἰσηγητής),ὄχι ἕνεκα τῆς βίας ἀλλὰ διότι ἐπείσθησαν ὅτι δὲν ἔχουσι τὴν πλειονοψίαν’ἀλλὰ τὶς ἀδιαφορεῖ καὶ δύναται νὰ παραχωρήση εἰς ἄλλον,ὅταν πρόκειται περὶ τῆς φιλοτιμίας του,ἤτις,ὡς ἅπαντες γνωρίζουσιν,εἶναι καὶ μάλιστα κατὰ τὰς ἐκλογᾶς,τὸ ἱερώτατον πάντων’ἐξ ἐναντίας οἱ Κουντουριῶται εἶχον τὴν πλειονοψηφίαν καὶ ἠδύναντο νὰ ἀντικρούσωσι τὴν βίαν διὰ τῆς βίας,ἀλλ’ἠδιαφόρησαν,διότι τότε αἱματώδεις συμπλοκαὶ ἤσαν ἄφευκτοι’ ὅτι δ’ἐπηνέχθη βία ἀποδεικνύεται πληρέστατα καὶ ἀπὸ τὰ εἰς τὰς οἰκίας τινῶν ψηφοφόρων ριφθέντα φυσέκια μὲ ἀπειλητικᾶς ἐπιγραφᾶς.»

 Χαρακτηρίστική του τρόπου ποὺ διεξήχθη ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία εἶναι ἡ ἑξῆς ἀναφορὰ τοῦ Εἰσηγητοῦ:

«ἐπειδὴ ὁ λαὸς ἀρνούμενου τοῦ διοικητοῦ νὰ δώση ἐνσφράγιστον κάλπην κατέθηκε τὰς ψήφους τοῦ εἰς ἰδιωτικήν,ἐπειδὴ ὁ λαὸς εἰς ἄλλην παρεβιάσθη,καὶ παρέδωκεν ὡς ἐνέχυρον τὰς ψήφους τοῦ εἰς συμβολαιογράφους,καὶ ταῦτα ἐγένοντο διὰ νὰ ἀποφύγωσι τὴν χύσιν αἵματος,καὶ ὁ τόπος,καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος τούτου κατηγόρησαν ὡς παρανόμους,ὡς βιαίας,ταύτην δὲ τὴν ἐκλογήν,διεξαχθεῖσαν ὑπὸ τὰς αὐτᾶς ἀφορμᾶς διότι οἱ Κουντουριωταὶ παρεχώρησαν διὰ νὰ ἀποφύγωσι τὴν χύσιν αἵματος..»

Σύμφωνα μὲ τὴν εἰσήγηση τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς,ὁ λαὸς τῆς Ὕδρας,λόγω τῆς πενίας καὶ τῆς ἄσχημης οἰκονομικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε εἰς τὴν Ὕδραν, κατέφευγε εἰς τοὺς πλουσιότερους προκρίτους,προκειμένου νὰ ψηφίσει ἔναντι πληρωμῆς,γεγονὸς ποὺ ἀλλοίωσε τὴν ἐλεύθερη πολιτικὴ βούληση τῶν πολιτῶν.

Εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἀγορεύσεως τοῦ,ὁ Εἰσηγητὴς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπρότεινε τὴν ἀκύρωσιν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας Ὕδρας.

Ἐν συνέχεια ἀγόρευσε κατὰ τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς ἐκθέσεως τοῦ τμήματος τῆς πλειονοψηφίας ὁ δεύτερος Βουλευτὴς ποὺ συνόδευσε τὴν Διερευνητικὴν Ἐπιτροπὴ εἰς τὴν Ὕδραν.

Ἀρχικῶς,περὶ τοῦ περιστατικοῦ τῆς συμπλοκῆς κατὰ τοῦ Ἐμμανουὴλ Κριεζῆ, διετύπωσε τὶς ἴδιες κρίσεις μὲ αὐτὲς τοῦ πρώτου Βουλευτοῦ.Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε εἰς τὴν Ὕδραν.

Σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην τοῦ Βουλευτοῦ,ἡ πολιτικὴ διάκρισις μεταξὺ τῶν δύο κυρίων πολιτικῶν παρατάξεων τῆς νήσου Ὕδρας,δὲν ἦτο ὅμοια μὲ τὴν διάκριση τῶν πολιτικῶν παρατάξεων ποὺ ἐπικρατοῦσαν εἰς ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος.(Ὑπουργικοὺς ἢ μή).

Μάλιστα ὁ Βουλευτὴς ὑποστήριξε πὼς ἡ Κουντουριώτικη  μερίδα εἶχε περισσότερα ἐρείσματα εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν,ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους της,και συμμετεῖχε κανονικῶς εἰς ὅλες τὶς διερευνητικὲς ἐργασίες συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.Κατὰ συνέπεια ἡ σύνταξίς του κρίνεται νόμιμη.

Ὁ δεύτερος Βουλευτὴς ἰσχυρίστηκε πὼς ἔνοπλοι ἄνδρες ὑπῆρχαν εἰς τὴν Ὕδραν,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας καὶ ἀπὸ τὶς δύο πολιτικὲς παρατάξεις (ἀκόμη καὶ ὅταν διαδόθηκαν φῆμες περὶ ἑφόδου κατὰ τῆς κάλπης τῆς ψηφοφορίας),ἐνῶ ἐπισήμανε πὼς ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐκλογῶν εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν εἴσοδον ἐνόπλων ἐντός του Περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Βία δέ, δὲν ἀσκήθηκε μήτε κατὰ τοῦ Παντελῆ Κουντουριώτου μήτε κατὰ ἄλλων ψηφοφόρων, διότι ἦτο ἀδύνατον νὰ παραβιασθεῖ Ὑδραῖος πολίτης (λόγω ἀνδρείας). Σημαντικὴ εἶναι ἡ ἐπισήμανση τοῦ Βουλευτοῦ πὼς ὅσοι ἐρωτήθηκαν-ὡς βιασθέντες- ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες τὴν ἀναφορὰν τῆς 26ης Αὐγούστου 1844,ἰσχυρίστηκαν πὼς δὲν γνώριζαν τὸ ἀντικείμενον τῆς συντάξεώς της.

Ἡ ἀγόρευσις τοῦ Βουλευτοῦ κατέληξε μὲ τὴν πεποίθησιν πὼς ἡ ἐκλογὴ τῆς νήσου Ὕδρας ἦτο ἡ νομιμοτέρα ὅλης της Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.

Ἐν συνέχεια,ἀγόρευσε εἷς ἐκ τῶν ἐκλεχθέντων Βουλευτῶν κατὰ τὴν Ἀην Ἐκλογὴν Ὕδρας (δὲν κατονομάζεται) ἐκ μέρους καὶ τῶν ἄλλων δύο Βουλευτῶν.Ἐκφράζοντας ἀρχικῶς τὶς εὐχαριστίες του ὡς πρὸς τοῦ δύο Βουλευτὲς ποὺ συνόδευσαν τὴν Διερευνητικὴν Ἐπιτροπὴν εἰς τὴν Ὕδραν, ἐδήλωσε πὼς αἰσθάνεται ἀρχικῶς ἀγαλλίασιν διότι ἡ ἐκλογὴ τῶν ἦτο καθόλα νόμιμη καὶ δίκαιη,διότι οὐδεὶς ἐκ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἐξετασθέντων πολιτῶν (τῶν φερόμενων ὡς παραπονούμενων) ἐδήλωσε τελικῶς  ὅτι ἐβιάσθη καὶ κατὰ δεύτερον δικαιωμένος διότι εἶχε ἐκφράσει τὴν ἄρνησίν του διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τὴν Ὕδραν.

Ἡ ἀγόρευση τοῦ Βουλευτοῦ Ὕδρας ἦτο καθόλα σύμφωνη μὲ τὶς ἀγορεύσεις τῶν δύο προλαλησάντων Βουλευτῶν ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Διερευνητικὴ Ἐπιτροπὴ εἰς τὴν Ὕδραν,καὶ κινήθηκε εἰς τὴν ἰδίαν ὑπερασπιστικὴ γραμμὴ’δηλαδὴ πὼς τὸ περιστατικὸ τῆς συμπλοκῆς εἰς βάρος τοῦ Ἐμμανουὴλ Κριεζῆ δὲν εἶχε ὡς στόχο νὰ τρομοκρατήσει τοὺς πολίτες, πὼς ἡ παρουσία τῆς ἔνοπλης πολιτοφυλακῆς ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀλέξανδρου Ραφαὴλ ἦτο ἀναγκαία διὰ τὴν τήρηση τῆς τάξεως,πὼς οἱ καταγγελιὲς γιὰ παραβιάσεις τῶν ἐκλογικῶν δικαιωμάτων ποὺ ὑπέστησαν ὁ Δ. Ράσογιαννης καὶ οἱ Βιομήχανοι Ὕδρας ἦταν ἀνυπόστατες (ἐξετασθέντες δήλωσαν πὼς δὲν ἐβιάσθησαν),ἐνῶ  ἀνυπόστατες ἦταν ἐπίσης καὶ οἱ καταγγελιὲς κατά τῆς συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.

Κατὰ συνέπειαν δὲν πρέπει νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ἐκλογὴ τῶν Βουλευτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

Εἰς τὴν συζήτησιν παρενέβη ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν,ἀναφέροντας πὼς ἡ ἀποφάση νὰ ἀποσταλεῖ ἔνοπλη φρουρὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν Ὕδραν στηρίχθηκε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον εἰς τὶς συνεχεῖς εἰσηγήσεις καὶ παρεκκλίσεις τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας,ὅτι ἡ πολιτικὴ κατάστασις εἰς τὴν Ὕδραν ἦτο ἔκρυθμη.Ἡ ἀποστολὴ τῆς ἔνοπλης φρουρᾶς ἀπεφασίστη νὰ γίνει αἰφνιδίως διὰ λόγους ἀσφαλείας,ἐνῶ παράλληλα ἐστάλη μὲ τὴν φρουρὰν ἔκτακτος Διοικητής, διότι ὁ μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης Διοικητὴς εἶχε ζητήσει τὴν μετάθεσίν του.

Ἅμα τὴ ἀφίξει του,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας εὗρε τεσσεράκοντα ἕως πεντήκοντα ἐνόπλους νὰ προπηλακίζουν μὲ «σαδρυάδες καὶ πιστόλας» τοὺς πολίτες ποὺ ἤθελαν νὰ ὑπογράψουν τὴν κατὰ τῆς ἐκλογῆς ἀναφορὰν  τῆς 26ης Αὐγούστου 1844 (δηλάδη προπηλακισμούς κατά των υποστηρικτών του Δημητρίου Λαζάρου Κουντουριώτη, Γκίκα Δοκοῦ καὶ Δημητρίου Δημητρίου Ἰω.Κριεζὴ)

Τὸν λόγο πῆρε ἐν συνέχεια,ὁ πρὸ ἀγορεύσας Βουλευτὴς Ὕδρας ἐξιστορώντας τὰ γεγονότα ποὺ ἐκτυλίχθηκαν σχετικὰ μὲ τὸν διορισμὸ τοῦ νέου Διοικητοῦ Ὕδρας:


«...εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑπουργείου ἐθεώρησε τοὺς Βουλευτὲς Ὕδρας φίλους,καθ’ὅσον ἐκύρωσε τὸν ὑπὲρ τῆς μερίδος τῶν δημοτικὴν Ὕδρας ἐκλογὴν καὶ διώρισε δήμαρχον ἄνθρωπον οἰκεῖον καὶ συγγενῆ τῶν Βουλευτῶν,μ’ὅλον ὅτι μὲτ οὐ πολὺ ἔπαυσεν αὐτὸν τῆς δημαρχιακῆς ὑπηρεσίας.

Κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς μεταβολῆς ὁ ἀπῶν Βουλευτὴς Σπετσῶν,ὁ τῆς Ἐρμιονίδος,ὁ τοῦ Πόρου καὶ ἐγὼ μετὰ τῶν δύο συναδέλφων μου παρακαλέσαμεν τὸν Πρωθυπουργὸν νὰ ἀφίση πρὸς τίνας καιρὸν τὸν Κ.Ὀρφανόν Διοικητὴν εἰς Ὕδραν,διότι τὰ πνεύματα ἤσαν ἀρκούντως τεταραγμένα, καὶ ἡ παρουσία αὐτοῦ,ὡς ἀνθρώπου συνοκειωθέντος μὲ τὰ ἤθη τῶν συμπολιτῶν μᾶς τούτων,συνετέλει πολὺ εἰς τὴν κατεύνασιν τῷ τεταραγμένων πνευμάτων’ἡ παρακκλησις μᾶς αὐτὴ δὲν ἀπορρέει ἀπὸ κομματισμόν,καθόσον ἠμεῖς δὲν ὁμονοοῦμεν ὅλοι πρὸς ἀλλήλους’ ἀπετυχόμεν,καὶ πρὸς τοῦτο ἐγράψαμεν πρὸς τὸν κ.Κωλέττην, ἀλλ’ὅμως καὶ δὲν ἐπεκρίναμεν τὴν ἐξουσίαν, καθόσον ἐγὼ πρῶτος ἀναγνώρισα τοῦτο ὡς δικαίωμα τῆς ἐξουσίας’μαθόντες τὴν ἀποτυχία τῆς παρακλήσεώς μας ὑπήγομεν αὔθις πρὸς αὐτὸν καὶ τῷ ὑπεδείξαμεν τὴν ἀνάγκην τοῦ διορισμοῦ Διοικητοῦ,μ’ὅλον ὅτι ἄλλοι ἀνθ’ἠμῶν,εὐνοούμενοι παρὰ τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς,δὲν ἤθελον ζητήσει τὸν διορισμὸν Διοικητοὺ’

  ἐστάλη Διοικητὴς μὲ ἀπόλυτη ἐξουσίαν,πολλοὺς ὑπαλλήλους παύσας,μ’ὅλον τοῦτο,διότι τὸ Ὑπουργεῖον εἶχεν ἀναδεχθῆ τὴν εὐθύνην, ἐσιωπήσαμεν’τί δὲ διὰ τὴν διαμονὴν τῶν στρατευμάτων,διὰ τὸν ὁπλισμὸν 80 πολιτοφυλάκων,ἦτον τοῦτο τῆς ἀνάγκης ἔργον.Εἶπον ταῦτα διὰ νὰ ἀποδείξω ὅτι ὄλαι αἳ ἀποστολαὶ αὐταί,δὲν ἐγένοντο πρὸς ὠφέλειάν μας,ἀλλὰ καὶ καιρίως μᾶς ἔβλαψαν..»

Πρὸς τὸ τέλος τῆς συνεδριάσεως ἀγόρευσαν καὶ ἄλλοι Βουλευτὲς τοῦ Κοινοβουλίου. Εἷς ἐξ αὐτῶν ὑποστήριξε τὴν διετυπωθεῖσα ἄποψη πὼς ἡ συμπλοκὴ εἰς βάρος τοῦ Ἐμμανουὴλ Κριεζῆ εἶχε ὡς στόχον τὴν τρομοκράτηση τῶν πολιτῶν.Κατήγγειλε δέ, πὼς ὁ Κουντουριώτης παρόλο ποὺ ἐκλέχθηκε ὡς μέλος τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς δὲν συμμετεῖχε εἰς τὰς ἐργασίες τῆς ἕνεκα τῶν ἀπειλῶν καὶ τῶν προπηλακισμῶν τῶν ἐνόπλων ἀνδρῶν.Ὁμοίως καταγγέλθει πὼς ἀπειλήθηκε νὰ δολοφονηθεῖ ὁ Γκίκας Δοκός.

Τελικῶς,πρὸ τῆς λήξεως τῆς συνεδριάσεως ἡ Βουλὴ ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας μὲ ψήφους πενήντα (59) ὑπὲρ ἔναντι τριαντὰ τριῶν (33) κατά,ἀφοῦ πρωτύτερα εἶχε συζητηθεῖ ἂν θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν δύο ξεχωριστὲς ψηφοφορίες’ἡ πρώτη περὶ τῆς συντάξεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου,ἐνῶ ἡ δεύτερη περὶ τῆς ἐγκυρότητας τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Ὡς ψηφολέκτες ὁρίσθηκαν ὁ κ.Ι.Ζάρκης καὶ ὁ Α.Καλαμογδάρτης.Περὶ τοῦ παρατεταμένου χρόνου ἀναβολῆς τῆς 2ας Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας


Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1845,ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων συνεδρίασε τὴν 10ην καὶ 17ην Ἰουλίου  περὶ τοῦ παρατεταμένου χρόνου ἀναβολῆς τῆς διεξαγωγῆς τῆς 2ας Ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.(Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ἐν τὴ πρώτη Βουλευτικὴ Συνοδω τοῦ ἔτους 1844,Τόμος Γ΄,Συνεδρίασις ΡΗΔ’,Ἰουλίου 10.-Συνεδρίασις ΡΥΙ’,Ἰουλίου 17.Περὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας)

Προκύπτει ἀπ’τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τῆς 10ης  & 17ης Ἰουλίου 1845,πὼς ἡ Διοίκηση τῆς Ὕδρας μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν 1499 ἀναφορὰ τῆς 27ης Ἰουνίου 1844, ἀνέφερε ὡς κυριότερη αἰτία διὰ τὴν καθυστέρηση τῆς ἀποπερατώσεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας τὴν ἀπροθυμία τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν τῆς νήσου νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου ἀποστέλλοντας τοὺς καταλόγους τῶν ἐνοριῶν Ὕδρας.

Εἰς τὴν καθυστέρηση συνέβαλλε ἐπίσης καὶ ἡ παρανόηση τῶν ὑπαλλήλων τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Ὕδρας,(κυρίως τοῦ Δημάρχου Ὕδρας) ὅτι ἡ σύνταξη τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου ἦταν ἁρμοδιότητα δικιά τους σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς παρέδρους καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ τῶν ἱερέων.

Σημείωση:Ἡ ἐκλογὴ Ὕδρας ἀκυρώθηκε τὴν 3ην Μαρτίου 1845 ἀπὸ τὸ Δ΄Τμῆμα τῆς Βουλῆς καὶ κοινοποιήθηκε μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν 2952 διαταγὴ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας.Τὴν 20ην Ἰουνίου 1845 συνετάχθη σχετικὴ ἀναφορὰ Ὑδραίων πολιτῶν διὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἐκλογῶν.

Τὴν 15ην Σεπτεμβρίου 1845,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Δημήτριος Λ. Κουντουριώτης διακήρυξε πρὸς τὸν λαὸν τῆς Ὕδρας τὴν σύνταξη τοῦ νέου ἐκλογικοῦ καταλόγου τῶν ψηφοφόρων,καλώντας οἱονδήποτε πολίτη τῆς νήσου ἐπιθυμόυσε, νὰ ὑποβάλει τὰ παράπονα καὶ τὶς ἐνστάσεις του.:Διακήρυξις Δημάρχου Ὑδραίων περὶ τῆς διατυπώσεως παραπόνων διὰ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῆς νήσου Ὕδρας

«....Ἄρ.Πρώτ:828
Ὕδρα τὴν 15ην Σεπτεμβρίου 1845
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος
Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Διακηρύττει

Δυνάμει τῆς ἀπὸ 16η Φεβρουαρίου ἐ.ἐ ἀποφάσεως τῆς Βουλῆς καὶ κατὰ συνέπεια τῆς Διαταγῆς τῆς Διοικήσεως ὑπ’ἀριθμ.1067 συνετάχθη νέος κατάλογος τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν ἐπὶ τὶς ἐκλογῆς τῶν νέων Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας σύμφωνα μὲ τὸν περὶ ἐκλογικὸν Βουλευτῶν νόμον τῆς ἐθνικῆς συνελεύσεως.Ἐξεδόθη εἰς τὸ Δημαρχεῖον κατὰ τὴν (...δυσανάγνωστον..)  τοῦ Ἄρθ.8 (...δυσανάγνωστον..)  νόμου ὅπου θέλει διαμείνει ἐκτεθειμένος δέκα ἡμέρας ἀπὸ σήμερον.

Εἰδοποιοῦνται ὅθεν οἱ Δημότες περὶ τούτου,προσκαλοῦντες,οὗτος ἐπιθυμεῖ νὰ προσέρχετε ἐλευθέρως πρὸς παρατήρησιν τοῦ εἰρημένου καταλόγου καὶ κάμη τὰ ὅποια τυχὸν παράπονα,καὶ αὐτὰ ἐντός της δεκαημέρου προθεσμία τῆς ἐκθέσεώς του

Ὁ Δήμαρχος
Δ.Λ.Κουντουριώτης
Δία τὸ ἀκριβές του ἀντιγράφου
Ἐν Ὕδρα τὴν 21ην Δεκεμβρίου 1845...»


Ὁ ἐκλογικὸς κατάλογος τοῦ ἔτους 1845,συντάχθηκε τὴν 14ην Νοεμβρίου 1845, (ὀνόματα δύο χιλιάδων ἐννιακοσίων ὀγδόντα ψηφοφόρων (2.980)) ενώ τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1845,κατόπιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων  &ἀντιρρήσεων κατὰ τοῦ ἐκλογικοῦ αὐτοῦ καταλόγου, συντάχθηκε συμπληρωμάτικος κατάλογος (ὀνόματα τριακοσίων δεκαοκτὼ ψηφοφόρων (318)). Σύνολο:(3.318).

Τὴν ἴδια ἡμέρα,ἐξεδόθη πάρα τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Λ. Κουντουριώτη, τὸ πρωτόκολλο τῆς δημοσιεύσεως τῆς ἐκθέσεως τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου-τῶν ἐχόντων τὸ δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν Ὑδραίων πολιτῶν-ἐπὶ τῆς ἐπαναληπτικῆς διαδικασίας τῆς πρώτης ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας. 

«..ὁ Δήμαρχος ἀποστείλας ἀντίγραφον αὐτοῦ ὅμοιον πρὸς τὴν Διοίκησιν ἐξέθεσεν αὐτὸν αὐθημερὸν εἰς τὸ Δημαρχικόν, ἐκδόσας τὸ ὑπ’ἀριθμ.828 πρόγραμμα αὐτοῦ περὶ τῆς ἐκθέσεώς του,δημοσιεύσεως συγχρόνως καὶ διὰ τοῦ κήρυκος Ἀντωνίου Μπάθα.Εἰς ἔνδειξιν τούτου συνετάχθη τὸ παρὸν πρωτόκολλον τοῦ ὁποῖον ὑπογράφη παρὰ τοῦ Δημάρχου,τοῦ Κήρυκος,ἐπισφραγισθὲν μὲ τὴν σφραγίδα τῆς Δημαρχίας.
Ἐν Ὕδρα τὴν 15η Σεπτεμβρίου 1845..»

 Σημείωσις:Διασώζεται τὸ ὄνομα τοῦ κήρυκος Ἀντωνίου Μπάθα

  

Κλήρωσις μελῶν τῆς πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς παραπόνων


Τὴν 15ην Νοεμβρίου 1845,συνετάχθη παρὰ τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Δημητρίου .Λ. Κουντουριώτη καὶ τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων τῆς Ὕδρας,ἡ πενταμελὴς (βάσει τοῦ νόμου) ἐπιτροπῆ τῶν παραπόνων ἐπὶ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας τῆς νήσου Ὕδρας.

Εἰς τὸ συγκεκριμένο ἔγγραφον,καταγράφονται ὅλα τὰ ὀνόματα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς νήσου Ὕδρας κατὰ τὸ ἔτος 1845.Τελικῶς,ἐκλέχθησαν ὡς μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς (κατόπιν κληρώσεως) οἱ:

Μανώλης Φωκᾶς,Ἰωάννης Μπαρμπαρής, Ἰωάννης Ν. Ἀργαστηριάρης, Λάζαρος Γιουρδὴς καὶ Κυριάκος.Α.Σερφιώτης:

 Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ συνταχθὲν πρωτόκολλον τῆς κληρώσεως τῆς πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς 

«...Πρωτόκολλον
Σήμερον τὴν δεκάτην πέμπτην του παρόντος μηνὸς Νοεμβρίου κατὰ τὴν ὑπὸ  χθεσινὴν ἡμερομηνίαν πρόσκλησιν τοῦ Δημάρχου ὑπ’ἀριθμ.820 συνελθόντων τῶν κατὰ τὴν ἐνεστώσαν περίοδον καὶ κατὰ τὰς παρελθούσας δύο,Δημοτικῶν Συμβούλων τοῦ Δήμου τοῦτοι διὰ νὰ ἐκλεχθεῖ διὰ κλῆρον ἡ παρὰ τὸ περὶ ἐκλογῆς Βουλευτῶν Νόμου διαταττομένης πενταμελὴς ἐπιτροπὴ τῶν παραπόνων,ἐπεμφώθησαν ἐπὶ παρουσία τοῦ Δημάρχου, ὄλας της .... τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν εὑρεθέντων παρόντων εἰρημένων Δημοτικῶν Συμβούλων τῶν Κυρίων:

 Δ.Λ.Κουντουριώτη,Λ.Τσαμαδού,Α.Μπαρμπαρή,Α.Φιλίππου,Β.Στ.Μπουντούρη, Γ.Καμίνην,Γ.Μοσχονᾶν,Δ.Γεωργίου,Δ.Σταυρόπουλου,Δ.Λαζαρίμου,Ἐλευθέριον Στ. Μπουντούρην,Θ.Ρήγαν,Ἰω.Ν.Ἐργαστηριάρη,Ἰωάννην Δράκου,Ἰω.Μπαρμπαρήν, Κ.Α.Σερφιώτην,Λ.Γιουρδήν,Λ.Πινότσην,Νικόλαον Βούλγαρην,Νικόλαον Βατσαξήν,Ν.Λ. Σπετσιώτην,Ν.Ψημιλόπουλου,Χ.Ἀγαλόπουλου,Μ.Γιουρδὴν

καὶ ἐξέθησαν πάντα εἰς τὴν κληρωτίδα ἐκτὸς τῶν κυρίων Γκίκα Δοκοῦ,Γ.Γ.Γκιώνη, Παντελῆ Λ.Α.Πρωτοπαππα,οἵτινες παρελήφθησαν κατὰ τὴν ἔννοιάν της ἀπὸ 4ης Μαΐου 1844 ὑπ’ἀριθμ.6495 ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ κληρώσεως γινομένης,ἐξήχθησαν τὰ ὀνόματα τῶν:

  κ.κ Μανώλη Φωκά,Ἰωάννη Μπαρμπαρή,Ἰωάννη Ν.Ἀργαστηριάρη,Λάζαρου Γιουρδῆ, Κ.Α.Σερφιώτη,

  οἵτινες ἀπαρτίζουσι τὴν παρὰ τοῦ Νόμου διαταττομένην πενταμελὴς τῶν παραπόνων ἐπιτροπήν...»


Ἐν συνέχεια,τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 15ην Νοεμβρίου 1845,ἡ ἐπιτροπὴ παραπόνων  συνέταξε τὸ πρωτόκολλον ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν της.

Πρωτόκολλον Παραπόνων κατὰ τοῦ ἐκτεθέντος εἰς τὴν Δημαρχίαν καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν γιὰ τὴν Β’ ἐκλογὴν Βουλευτῶν Ὕδρας 1845


«Πρωτόκολλον τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῷ  παραπόνων κατὰ τοῦ ἐκτεθέντος καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν ἐπὶ τῆς δεύτερης ἐκλογῆς Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας

 Σήμερον τὴν δεκάτην πέμπτην Νοεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσεράκοντα πέμπτου ἔτους ὥραν τρίτην μ.μ κληρωθεῖσα πενταμελὴς ἐπιτροπὴ παρὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου (...δυσανάγνωστον..)  καὶ ἐνστάσεις καὶ παράπονα κατὰ τοῦ ἐκτεθέντος εἰς τὸ Δημαρχιακὸν κατάστημα καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν ἐπὶ τῆς δευτέρας ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας, (...δυσανάγνωστον..)  παρὰ τῷ κ.κ Λάζαρον Γιουρδή, Μανώλη Φωκά, Ἰωάννη Μπαρμπαρή,Ἰωάννη Γ.Ἀργαστηριάρη καὶ Κυριάκον Α.Σερφιώτη, ἐνταλθεῖσα στὸ προαύλιον τοῦ Δημάρχου κ Δ.Λ.Κουντουριώτη εἰς τὸ Δημαρχικὸν κατάστημα ὡς διορίσασα ἐκ συμφώνου Πρόεδρον αὐτῆς τὸν κ. Ἰωάννη Μπαρμπαρὴ καὶ Γραμματέα τὸν Ἰωάννη Φωκὰ (...δυσανάγνωστον..) τῆς Διακηρύξεως τῆς Δημαρχίας περὶ τῆς ἐκθέσεως τοῦ καταλόγου καὶ τῆς διορισθείσης ἐπιτροπῆς ὡς τῆς διὰ τοῦ κήρυκος Δημοτικῆς Διακηρύξεως κληρωμένης μὲ τὸ ἄρ.10 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου,ὡς ἐπὶ παρουσία τοῦ Δημάρχου Δ.Λ.Κουντουριώτη ἔκαμεν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν (...δυσανάγνωστον..) συνετάχθη παρὰ πρωτόκολλον,ὡς ὑπεγράφη παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς..


Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Λ.Κουντουριώτης
Ἡ ἐπιτροπὴ Ἰω.Μπαρμπαρής,Λ.Ἃ Γιουρδής,Κ.Ἃ Σερφιώτης,Μ Φωκᾶς,Ἰωάννης Ἀργαστηριάρης
Ὁ Γραμματεὺς ..»

Μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν,ἀπὸ τὴν 16ην Νοεμβρίου 1845 καὶ ἔπειτα, ἐπαρουσιάζοντο καθημερινά ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπονούμενοι πολίτες,οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλλαν τὶς ἐνστάσεις τους γιὰ τὴν μὴ καταγραφὴ τῶν ὀνομάτων τοὺς εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῆς Ὕδρας.Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἡμερησίων συνεδριάσεων τῆς ἐπιτροπῆς,συνετάσσοντο τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων αὐτῶν.

Εκ των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών συνετάχθηκε ο συμπληρωματικός κατάλογος των ψηφοφόρων της 10ης Δεκεμβρίου 1845.


Ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν παραπόνων τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν Ὑδραίων πολιτῶν.

Τὶς πρῶτες ἐνστάσεις περὶ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου διετύπωσε ὁ Δημήτριος Γ.Γκούμας,ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε θύμα δολοφονικῆς ἀπόπειρας ἀπὸ ἐνόπλους ἄνδρες  τῆς πολιτοφυλακῆς τῆς ἐξουσίας,ὅπως κατήγγειλαν τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1845 εἰς ἔγγραφον ἔκθεσή τους παραπονούμενοι πολίτες τῆς Ὕδρας.

  

«..Ἐκ τῆς συνεδριάσεως τῆς 16ης τοῦ παρόντος μηνὸς Νοεμβρίου,ὥραν 2 μ.μ ἐπαρουσιάσθη ἐνωπίω τῆς ἐπὶ τῶν παραπόνων ἐπιτροπῆς ὁ κ Δημήτριος Γ.Γκούμας καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐχόντων τῶν δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν ὁ  Βασίλειος Μιχάλη ἐτῶν 30 οἰκίαν,τὸ ἐπάγγελμα βαφεύς,ὁ Δημήτριος Α.Γκίκα ἐτῶν 27 οἰκίαν,σκυτοτόμος τὸ ἐπάγγελμα,ὁ Μανόλης Μαρίνης ἐτῶν 28 οἰκίαν τὸ ἐπάγγελμα βαφεύς,διο συνεπεγράφη πρωτόκολλον.

Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Λ.Κουντουριώτης
Ὁ παραπονούμενος Δημήτριος Γεωργίου Γκούμα
Ἡ ἐπιτροπὴ Ἰω.Μπαρμπαρής,Λ.Ἃ Γιουρδής,Κ.Ἃ Σερφιώτης,Μ Φωκᾶς,Ἰωάννης Ἀργαστηριάρης
Ὁ Γραμματεὺς

... .... .... δὲν ἐπαρουσιάσθη οὐδεμία ἔνσταση ὡς καὶ διελύθη ἡ συνεδρίαση καὶ ὑπεγράφη τὸ πρακτικὸν
Ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Λ.Κουντουριώτης
Ἡ ἐπιτροπὴ Ἰω.Μπαρμπαρής,Λ.Ἃ Γιουρδής,Κ.Ἃ Σερφιώτης,Μ Φωκᾶς,Ἰωάννης  Αργαστηριάρης
Ὁ Γραμματεὺς»


Την 17ην Νοεμβρίου 1845,ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς δὲν κατατέθηκε οὐδεμία ἔνστασις περὶ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου.

Την 18ην Νοεμβρίου 1845,ἐπαρουσιάσθηκαν ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Νικόλαος Μαστροαντώνης ἀνθρακοπώλης ἐτῶν τριάκοντα καὶ ὁ Λάζαρος Χρήστου Ἁγιοπετρίτης ἔμπορος.Τὴν ἴδια ὅμως ἡμέρα ἐπαρουσιάσθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ἕτερος πολίτης τῆς Ὕδρας ὁ ὁποῖος διετύπωσε ἔνσταση περὶ τῆς ἐγγραφῆς τῶν συγκεκριμένων πολιτῶν εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον:

«..Τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ὥραν ἐπαρουσιάσθη ἐνωπίω τῆς ἐπὶ τῶν παραπόνων ἐπιτροπῆς ὁ Δημήτριος Ι.Ἄθ.Γκίκα καὶ ἐζήτησε νὰ διαγραφοῦν ἐκ τῶν ψηφοφόρων  καταλόγου οἱ Νικόλαος Μαστροαντώνης ἀνθρακοπώλης,ὁ Λάζαρος Μαστροχρίστου ἔμπορος καὶ ὁ Δημήτριος Ἃ Γκιόζου,ὁμοίως,διὸ συνυπέγραψε τῆς ἐπιτροπῆς..»

Παράλληλα τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 18ην Νοεμβρίου 1845,ἐζήτησαν νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Δημήτριος Λαζαρίμος ἔτων 35 ἔμπορος,ὁ Δημήτριος Ψευτοβασίλης ἐτῶν 29 ἔμπορος, ὁ Σπύρος Χ¨Δημητρίου ἐτῶν 35 ναύτης, ὁ Γεώργιος Δημητρακόπουλος ἐτῶν 26 ἔμπορος,ὁ Παναγιώτης Χαραμαντᾶς ἐτῶν 40 ἔμπορος,ὁ Ἠλίας Μπαλάσης ἐτῶν 32 σκυτοτόμος,ὁ Γεώργιος Κοτρώνης ἐτῶν 25 λεπτουργός,ὁ Παναγιώτης Παλαμίδης ἐτῶν 34 σταμπαδόρος,ὁ Παναγιώτης Θ. Γκέλης ἐτῶν 25 ἔμπορος,ὁ Γκιώνης Τσέπης ἐτῶν 38 καὶ ὁ Ἀναγνώστης Ἰω Τέτσης ἐτῶν 60 ὑποπλοίαρχος.

Τὴν 19ην Νοεμβρίου 1845 ἐπαρουσιάσθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Κωνσταντῖνος Φαντόπουλος καὶ ἐζήτησε διὰ νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Μιχαὴλ Ραφαήλ Χρίστου ἐτῶν 26 τροπεύς, ὁ Κωνσταντὴς Μανώλη ἐτῶν 60 οἰκίαν τροπεύς,ὁ Δημήτριος Σταμπόλης ἐτῶν 60 οἰκίαν ναύτης,ὁ Γεώργιος Μοναστηρίου (;;..δυσανάγνωστον..)  ἐτῶν 55 οἰκία ράπτης,ὁ Μιχαὴλ Θ Κρεμαστιώτης ἐτῶν 26 οἰκίαν μυλωνάς,ὁ Νικόλαος Ρήγας ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Γεώργιος Σάββα Παύγουζα ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Προκόπιος Θ Κλανιάρης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Ποριότης ἐτῶν 45 οἰκίαν ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Νεουδάκης ἐτῶν 35 κουρεύς, ὁ Ἰωάννης Νεουδάκης ἐτῶν 65 οἰκίαν,ὁ Στρατὴς Ἄθ.Νεουδάκης ἐτῶν 30 οἰκίαν ναύτης,ὁ Μιχαὴλ Ἄθ.Νεουδάκης ἐτῶν 31 οἰκίαν ναύτης,ὁ Ἀναστάσιος Ἄθ.Νεουδάκης ἐτῶν 29 οἰκίαν ξυλουργὸς.


Ὁμοίως τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 19ην Νοεμβρίου 1845 ἐπαρουσιάσθηκε ὁ Δημήτριος Γ.Γκούμας καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Δημήτριος Γ Βοβολίνης ἐτῶν 35 οἰκίαν ναύτης,ὁ Στρατὴς Μοσχονησιώτης ἐτῶν 40 οἰκίαν μουσικός,ὁ Γεώργιος Σκλαβοῦνος ἢ Μπαρμπερόπουλος ἐτῶν 28 οἰκίαν λεπτουργός,ὁ Παναγιώτης Γ Καλατζὴς ἢ (...δυσανάγνωστον..) ἐτῶν 36 οἰκίαν,ὁ Κωνσταντῖνος Βενετσιάνος ἐτῶν 32 οἰκίαν ἔμπορος,ὁ Θεόδωρος Κουκουδάκης ἐτῶν 42 οἰκίαν ναύτης,ὁ Ἰωάννης Λ Λαλεχοὺ ἐτῶν 45 οἰκίαν ἀξιωματικός,ὁ Γιάνος Τρέκας ἐτῶν 38 οἰκίαν ναύτης,ὁ Πέτρος Σκουμπάφης ἐτῶν 28 οἰκίαν ναύτης,ὁ Μιχαὴλ Σκουμπάφης ἐτῶν 40 οἰκίαν ναύτης,ὁ Δημήτριος Κουλάτσης ἐτῶν 56 μὲ οἰκίαν ἀργός,ὁ Δημήτριος Ἀναργ.Μπαροὺ ἐτῶν 34 ἄνευ οἰκίαν φύλαξ,ὁ Γεώργιος Γκούτσης (;;.δυσανάγνωστον..)  ἐτῶν 26 ἄνευ οἰκίας ναύτης,ὁ Νικόλαος Καρὰς ἐτῶν 50 μὲ οἰκίαν ναύτης,ὁ Νικόλαος Κολατζούρης ἐτῶν 60 μὲ οἰκίαν ναύτης,ὁ Ἰωάννης Καρὰς ἐτῶν 27 ἄνευ οἰκίας ναύτης,ὁ Μανώλης Γκίκα Καλμούκης ἐτῶν 35 ἄνευ οἰκίας σχοινᾶς,ὁ Θεόφιλος Κ. Τρατάρης ἐτῶν 27 ἐμπορός,ὁ Ἀνδρέας Δ Μπαροὺ ἐτῶν 27 ἄνευ οἰκίας νάυτης,ὁ Ἀντώνιος Δ Μπαροὺ ἐτῶν 29 ἄνευ οἰκίας ναύτης,ὁ Ἀναγνώστης Κουρούσης ἐτῶν 46 μὲ οἰκίαν νάυτης,ὁ Ἀντώνιος Ἄθ.Γύφτου ἐτῶν 50 μὲ οἰκίαν γύφτος,ὁ Ἀθανάσιος Π. Ἀρμπὴς ἐτῶν 28 ἄνευ οἰκίας ράπτης,ὁ Ἀθανάσιος Γ.Ι.Μιχάλη ἐτῶν 40 ἄνευ οἰκίας ἀξιωματικὸς.


Κατὰ τὴν λήξη τῆς συνεδριάσεως τῆς 19ης Νοεμβρίου 1845,ἡ ἐπιτροπὴ συνέταξε τὸ ἑξῆς πρακτικὸ περὶ των παρελθόντων ἐνστάσεων Ὑδραίων πολιτῶν:

«Ἡ ἐπιτροπὴ παραπόνων παρατηρήσασα ὅτι ἡ ἔνσταση τὴν ὁποίαν ἔναγε πρὸς αὐτὴν ὁ Λ.Μ Βανοὺ κατὰ τὴν 17ην τοῦ παρόντος Σεπτεμβρίου νὰ μὴν καταχωρισθῶσιν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐχόντων τὸ δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν οἱ κ  Ἰ Μαστροαντώνη, Λ.Μαστροχρήστου καὶ ὁ Δ.Λ.Γκί (...δυσανάγνωστον..)  κατὰ τὴν αἴτησιν τῶν κ Ι.Μαστραντώνη καὶ Δ. Γκούμα δὲν εἶναι ἔνσταση ἀλλ’ἀντίρρηση ὅθεν μετεκάλεσε τὸν γραμματέα (...δυσανάγνωστον..)  καὶ εἰδοποίησεν ὅτι ἀκυρώθη ἡ παραδοχὴ τῆς ἐνστάσεως αὐτῆς ὡς ὅσης ἀντιρρήσεως κυρίας καὶ ὄχι ἐνστάσεως’ δίνει αὐτοῦ τὸ δικαίωμα νὰ κάμη τὴν ἀντίρρησιν αὐτὴν περὶ μὴ παραδοχῆς τῶν ἐγγραμμένων εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον εἰς τὴν (...δυσανάγνωστον..)  τῶν ἀντιρρήσεων ἤτις εἶν ἁρμοδία περὶ τῆς παραδοχῆς,διο ἀπεδέχθη ἡ παροῦσα πράξις καὶ ὑπεγράφη παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Λ.Μ.Βανού..»

Τὴν 20ην Νοεμβρίου 1845,ἐπαρουσιάσθηκαν διὰ νὰ ἐγγράφουν ὁ Μιχαλάκης Γ. Μπουδούρης ἐτῶν 53 μὲ οἰκίαν σημαιοφόρος,ὁ Δημήτριος Νουπουλιάκος (;;δυσανάγνωστον.) ἐτῶν 26 οἰκίαν μεταξουργὸς,καὶ ὁ Στέργιος Σ (δυσανάγνωστον)  ἐτῶν 35 ἄνευ οἰκίας σκυτοτόμος.

Παρομοίως,ἐπαρουσίασθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Νικόλαος Πετσιώτης καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸν κατάλογον ὁ Νικόλαος Ἀντώνιος ἐτῶν 60 μὲ οἰκίαν νάυτης,ὁ Νικόλαος Δήμ.Σκλιᾶς ἐτῶν 53 μὲ οἰκίαν βαφεὺς καὶ ὁ Ἀναστάσιος Μ Μπουδούρης ἐτῶν 25 ἄνευ οἰκίας νάυτης.Ἐπίσης ὁ Γεώργιος Ι.Κριεζὴς ἐτῶν 45 μὲ οἰκίαν ναυτικός,ἐπαρουσιάσθηκε αὐτοβούλως &ζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ στὸν κατάλογο.

Ὁμοίως ὁ Νικόλαος Βρέτας ἐζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ ὁ Ἀναστάσιος Ἰ Βρέτας ἐτῶν 26 μὲ οἰκίαν ναυτικὸς.

Ἐν συνέχεια,τὴν ἴδια ἡμέρα τὴν 20ην Νοεμβρίου 1845,ὥρα τρίτην μ.μ ἐπαρουσιάσθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Νικόλαος Γ.Βούλγαρης καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Ἀνδρέας Γκιώνη ἐτῶν 30 λεπτουργός,ὁ Ἀθανάσιος Ἰω Πυρπηρὴς ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Ἐλευθερίου ἐτῶν 65 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Βλάσης ἐτῶν 27 σκυτοτόμος,ὁ Κυριάκος Κ.Τρατάρης ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Κωνσταντῖνος Τσίπης ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Κυριάκος Δ Αἰγινίτου ἐτῶν 28 ξυλουργός,ὁ Νικόλαος Σάγας ἐτῶν 38 σκυτοτόμος,ὁ Δημήτριος Λαλούσης ἐτῶν 55 σφουγγαράς,ὁ Μανώλης Νέγκας ἐτῶν 40 ἀξιωματικός,ὁ Σταῦρος Πινότσης ἐτῶν 58 ὑπαξιωματικός,ὁ Γεώργιος Τσουρντὸς ἐτῶν 25 σφουγγαράς,ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐτῶν 32 ράπτης,ὁ Ἀνδρέας Πετροπετσιώτης ἐτῶν 55 πλοίαρχος,ὁ Νικόλαος Ντεδάκης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἀναστάσιος Ἄθ.Κάβουρας ἐτῶν 28 ἁλιεύς,ὁ Ἀθανάσιος Ι.Ντρίβα ἐτῶν 55 ξυλουργός, ὁ Γεώργιος Ἀνδρέου Πετροπετσιώτου ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Νικόλαος Μπούμης ἐτῶν 26 παπουτσής,ὁ Πέτρος Μπούμης ἐτῶν 30 παπουτζῆς,ὁ Λάζαρος Λαζαρίμου ἐτῶν 50 ναύτης,ὁ Πέτρος Ν Βούλγαρης ἐτῶν 50 ἁλιεύς,ὁ Γεώργιος Ι (..δυσανάγνωστον..) ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Γεώργιος Ἄπ.Μιχάλη ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Γεώργιος Καρὰς ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Παναγιώτης Δ Πιταρᾶς ἐτῶν 26 σιδηρουργός,ὁ Κοσμᾶς Μπιθεζὴς ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Λάζαρος Α. Μπαΐρης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Λάζαρος Καλαμίτσης ἐτῶν 29 ναύτης,ὁ Γεώργιος Ἀγγαλόπουλος ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Ἀναστασίου Γκέλου ἐτῶν 39 ἁλιεύς,ὁ Νικόλαος Μπούκης κτίστης ἐτῶν 40,ὁ Ἀλεξανδρὴς Θεοχάρης ἐτῶν 33 σκυτοτόμος,ὁ Λάκος  Κανέλος ἐτῶν 65 ναύτης,ὁ Δήγας Ξενάκης ἐτῶν 60 ναύτης, ὁ Φραντζέσκος Ματαρατσὴς ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Κυριάκος Ματαρατσὴς ἐτῶν 27 ναύτης καὶ ὁ Ἰωάννης Κολυμπάδης ἐτῶν 45 ἔμπορος.

Τὸ διήμερό της 21ης & 22ας Νοεμβρίου δὲν διετυπώθησαν ἐνστάσεις.

Τὴν 23ην Νοεμβρίου 1845, ἐπαρουσιάσθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Νικόλαος Γ Βούλγαρης καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Γκίκας Ἄθ.Γκίκουρης ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Γεωργίος Σαχίνης ἐτῶν 60 ὑποναύαρχος,ὁ Δημήτριος Ρασσογιάννης ἐτῶν 40 παντοπώλης,ὁ Δημήτριος Γ.Κουλάτσης ἐτῶν 55 ἀρτοποιός,ὁ Δημήτριος Κουραντᾶς ἐτῶν 45 κτίστης,ὁ Νικόλαος Κολαντζούρης ἐτῶν 55 ναύτης,ὁ Νικόλαος Μουζιᾶς ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Νικόλαος Κωνσταντίθης ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Νικόλαος Χρίστου Χουντεθιάφη ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Νικόλαος Μελισσόπουλος ἐτῶν 36 ναύτης,ὁ Νικόλαος Πραγματάρης ἐτῶν 60 πρεσβευτής,ὁ Νικόλαος Ζιαρώμας ἐτῶν 60 ναύτης, ὁ Νικόλαος Σύρμας ἐτῶν 40 ναύτης,ὁ Νικόλαος Α. Καράτσης ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Νικόλαος (δυσανάγνωστον) ἐτῶν 38 ναύτης,ὁ Δημήτριος Τσόπρης ἐτῶν 45 πλοίαρχος,ὁ Δημήτριος Συριτας ἐτῶν 29 συρίτας,ὁ Δημήτριος (..δυσανάγνωστον..) ἐτῶν 45 πλοίαρχος, ὁ Γεώργιος Κουφὸς ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Νικόλαος Ἀντωνίου ἐτῶν 62 ναύτης,ὁ Βασίλειος Ἀδάμης ἐτῶν 28 ξυλουργός,ὁ Χατζὴ Ἐλευθέριος Βίκος ἐτῶν 80 ξυλουργός,ὁ Ἀντώνιος Φιλίππου ἐτῶν 60 φαρμακοποιός,ὁ Παναγιώτης Νταμουλιάρης ἐτῶν 30 κηπουρός,ὁ Παναγιώτης Κιάφας ἐτῶν 38 ἔμπορος,ὁ Δημήτρης Σχινᾶς ἐτῶν 40 ράπτης,ὁ Ἰωάννης Μουζιᾶς ἐτῶν 40 κουρεύς,ὁ Ἰωάννης Χ Φραντζέσκου ἐτῶν 40 ἀξιωματικός,ὁ Ἰωάννης Σαμπαζιώτης ἐτῶν 55 οἰνοπώλης,ὁ Ἰωάννης Π¨Γιαννάκης ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Βραχνὸς ἐτῶν 30 κρεοπώλης,ὁ Ἰωάννης Κάκος ἐτῶν 33 ναύτης,ὁ Ἀλέξανδρος Π¨Ανδρέου ἐτῶν 40 πλοίαρχος,ὁ Ἀναστάσιος Θ Βῶκος ἐτῶν 40 ἀργός,ὁ Ἀνδρέας Δρόσος ἐτῶν 33 ναύτης,ὁ Μιχάλης Ραφαηλ Καλαφάτης ἐτῶν 28 καλαφάτης,ὁ Ἀθανάσιος Μ Τρατάρης ἐτῶν 28,ὁ Νικόλαος Ἄπ. Βατικιώτης ἐτῶν 28 καλατζῆς,ὁ Δημήτριος Ἄπ. Βατικιώτης ἐτῶν 26 καλατζῆς,ὁ Σταμάτης Γ Πολυγκερος λεπτουργὸς ἐτῶν 27,ὁ Θεόδωρος Γ Θεοδωρίκα ἐτῶν 42 κυβερνήτης,ὁ Θεοχάρης Π΄΄Θεοχάρης ἐτῶν 55 ναύτης,ὁ Θεόδωρος Πολυπόρτης ἐτῶν 43 κτίστης,ὁ Σταῦρος Κόζης ἐτῶν 32 ναύτης,ὁ Στάθης Σαράντου ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Παναγιώτης Φαμελιάρης ἐτῶν 25 κτίστης,ὁ Φίλιππος Κ Φιλιππάγκου ἐτῶν 40 ἔμπορος,ὁ Παντελὴς Κουρκούτης ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Ντρίτσας ἐτῶν 40 ἔμπορος, Ἰωάννης Μικρούλης ἐτῶν 50 καλατζῆς,ὁ Νικόλαος Βαρελὰς ἐτῶν 42 κτίστης,ὁ Παναγιώτης Καψούλιας ἐτῶν 40 κτίστης,ὁ Παναγιώτης Μαμάσης ἐτῶν 50 κτίστης καὶ ὁ Βασίλειος Κολμανιάτης ἐτῶν 37 ναύτης.

Ομοίως,τὴν 23ην Νοεμβρίου 1845, ἐπαρουσιάσθηκε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Ἐλευθέριος Ἄπ.Κριεζὴς καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Ἀντώνιος Δαρδανὸς ἐτῶν 60 μὲ οἰκίαν φύλαξ ὑγειονομικός,ὁ Ἀνδρέας Σάββα Ἀνδρέου ἐτῶν 38 ἀξιωματικός, ὁ Ἀνδρέας Ι.Ρεβίδης ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Ἀνδρέας Θ Κλανιάρης ἐτῶν 48 μὲ οἰκίαν ναύτης,ὁ Γιαννιὸς Σμιριλάκης ἐτῶν 65 οἰκίαν ἔμπορος,ὁ Γεώργιος Καλαποδὰ ἐτῶν 26 ἔμπορος,ὁ Γεράσιμος Βεργιώτης ἐτῶν 40 οἰκίαν ναύτης,ὁ Δημήτριος Ἰω. Κριεζὴς ἐτῶν 46 οἰκίαν,ὁ Δημήτριος Λ.Φράγκου ἐτῶν 28 οἰκίαν ναύτης,ὁ Δημήτριος Βατικιώτης ἐτῶν 26 οἰκίαν ράπτης,ὁ Δημήτριος Ν Κοτομάτης ἐτῶν 26 οἰκίαν ράπτης, ὁ Εὐστάθιος Γεωργίου ἐτῶν 42 οἰκίαν ναύτης,ὁ Ζαχαρίας Δ Λέου ἐτῶν 30 οἰκίαν μεταξουργός,ὁ Ἰωάννης Ἀναστασάκος ἐτῶν 38 ἀχθοφόρος,ὁ Ἰωάννης Φαμελιάρης ἐτῶν 29 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Ἀρέλας ἐτῶν 40 οἰκίαν φύλαξ ὑγιειονομικός,ὁ Ἰωάννης Σφακιανὸς ἐτῶν 35 οἰκίαν σκυτοτόμος,ὁ Ἰωάννης Καραγιάννης Σιμιακὸς ἐτῶν 50 οἰκίαν νάυτης,ὁ Κωνσταντῖνος Τσιγκάρης ἐτῶν 60 οἰκίαν ἀόμματος,ὁ Κυριάκος Μιχελὴ ἐτῶν 40 οἰκίαν ξυλουργός,ὁ Κωνσταντὴς Τσιτσίνης ἐτῶν 50 οἰκίαν φύλαξ ὑγειονομικός,ὁ Κωνσταντὴς Σούγλας (;; δυσανάγνωστον) ἐτῶν 35 κτίστης,ὁ Λάζαρος Φράγκου ἐτῶν 29 ναύτης,ὁ Μπαρμπαρὴς Ν. Ρεβίδη ἐτῶν 27 ναύτης,ὁ Μιχαὴλ Βαγγελίθη ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Νικόλαος Τζάνη ἐτῶν 33 ναύτης,ὁ Νικόλαος Ἰω. Πιρμικύρη ἐτῶν 30 οἰκίαν ναυτής,ὁ Νικόλαος Ζερεφὸς ἐτῶν 35 κτίστης,ὁ Νικήτας Πατέρη ἐτῶν 55 ράπτης, ὁ Νικόλαος Π¨Ανδρέου ἐτῶν 50 οἰκίαν ναύτης,ὁ Πετράκης Ἃ Βαρσάμου ἐτῶν 38 ὑπαξιωματικός,ὁ Στάθης Μπουλουμάντης ἐτῶν 48 οἰκίαν ναύτης,ὁ Σπηλιώτης Παπουτσὴς ἐτῶν 35 ποιμήν,ὁ Σταμάτης Ρεντετάγκου ἐτῶν 34 φύλαξ ὑγειονομικός,ὁ Σταμάτης Μαυριδερὸς ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Σπύρος Ἠλιάδης ἢ Φουσέκης ἐτῶν 27 κλητὴρ δικαστικός,ὁ Γεώργιος Σάββα Παύγουζα ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἀντώνιος Σ. Κωνσταντάκης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Προκόπιος Θ.Κλανιάρης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Στάθης Μίχ. Π¨Στάθη ἐτῶν 30 κτίστης,ὁ Ἀνδρέας Ν Καρατζὰ ἐτῶν 26 ποιμήν,ὁ Νικόλαος Χρίστου Θιάφη ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Λάζαρος Γκίκα Ντόσα ἐτῶν 44 οἰκίαν ναύτης,ὁ Δημήτριος (δυσανάγνωστον) ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἠλίας Τσάκος ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Δημήτριος Β. Ψευτοβασίλης ἐτῶν 29 ναύτης,ὁ Σπύρος Χ¨Δημητρίου ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Γεώργιος Δημητρακόπουλος ἐτῶν 26 ἔμπορος,ὁ Παναγιώτης Ἄθ. Χαραμαντὰ ἐτῶν 40 ἔμπορος,ὁ Ἠλίας Μπαλάσης ἐτῶν 32 σκυτοτόμος,ὁ Γεώργιος Κοτρώνης ἐτῶν 26 λεπτουργός,ὁ Παναγιώτης Παλαμίδας ἐτῶν 34 σταμπαδῶρος, ὁ Παναγιώτης Θ Ποῦλος ἐτῶν 29 ἔμπορος,ὁ Ἀναγνώστης Ἰω Τέτσης ἐτῶν 60 ὑποπλοίαρχος,ὁ Ἀντώνιος Β.Ψευτοβασίλης ἐτῶν 26 μεταξουργός,ὁ Νικόλαος Σωτήρου Ἀθηναίου ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Νικόλαος Καραμίτσου ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Στρατὴς Ἀναγιάννης ἐτῶν 35 κτίστης,ὁ Γεώργιος  Π¨Σταύρου ἐτῶν 28 τορνατζῆς, ὁἘλευθέριος Παντελάκης ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Παναγιώτης Λ Μάρου ἐτῶν 34 ναύτης,ὁ Καραγιάννης Ἀναστασίου ἐτῶν 36 ναύτης,ὁ Δημήτριος Ἃ Μεθενίτη ἐτῶν 28 ναύτης, ὁ Χρῆστος Δ Σκλιᾶς ἐτῶν 30 βαφεύς,ὁ Ἰωάννης Ἃ Σκριβάνος ἐτῶν 30 ναύτης, ὁ Ἰωάννης Στοῦρος (;;δυσανάγνωστον) ἐτῶν 25 φύλαξ,ὁ Ἰωάννης Ἔλ.Γκιώνης ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Μανώλης Βλάσση ἐτῶν 28 λεπτουργός,ὁ Δημήτριος Χ Γκοτσᾶς ἐτῶν 70 ναύτης,ὁ Δημήτριος Ζαχαλίου ἐτῶν 25 μεταξουργός,ὁ Δημήτριος Στερόπουλος ἔμπορος,ὁ  Ἀντώνιος Γκίκα Καραντώνη ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Νικόλαος Δ Φαμελιάρης ἐτῶν 26 σκυτοτόμος,ὁ Ἀθανάσιος Μπουζουβόπουλος Μπερτσοβίτης ἐτῶν 26 ἀρτοποιός,ὁ Σπηλιώτης Ψιμιλόπουλος ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Δημήτριος Στρατὴ Κουλούρη ἐτῶν 30 λεπτουργός,ὁ Ἀθανάσιος ΑΘ. Ἀμοριανοὺ ἐτῶν 35 ναύτης, ὁ Δημήτριος Τσάκος ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Ποῦλος ἐτῶν 27 ναύτης,ὁ Παντελὴς Μοντζούρης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Γεώργιος Σμπιρίκος ἐτῶν 45 σχοινᾶς,ὁ Ἠλίας Γιαννόπουλος ἐτῶν 28 ἀχθοφόρος,ὁ Κωνσταντὴς Ἀναργύρου ἐτῶν 55 ποιμήν, ὁ Σταμάτης Λαλεγιῶργος ἐτῶν 50 ποιμήν,ὁ Κωνσταντὴς Τζίρμπης ἐτῶν 40 ποιμήν, ὁ Ἰωάννης Κρὴς Καλατζὴς ἐτῶν 65 καλατζῆς.

Τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 23ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ ὁ Βασίλειος Πατερὸς ἐτῶν 27 πληρεξούσιος εἰρηνοδικείου.Ὁμοίως,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ὁ Κυριάκος Βρέτζας καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Λάκος Κανέλλου ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Οὔγκρας ἐτῶν 40 ναύτης, ὁ Ἀντώνιος Καραπάνου ἐτῶν 30 ναύτης, ὁ Λάζαρος Ἀλεξ.Κριεζὴς ἐτῶν 26 ὑπάλληλος καὶ ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης ἐτῶν 28 ὑγειονομικὸς φύλαξ.

Τὴν 24ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ὁ Ἐλευθέριος Ἄθ.Κριεζὴς καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον ὁ Ἀθανάσιος Ζωγκὸς ἐτῶν 45 ποιμήν,ὁ Ἀλέξανδρος Δημητρίου ἐτῶν 36 ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Μιχαλίνος ἐτῶν 55 ναύτης,ὁ Ἀποστόλης Ἀποστόλου ἐτῶν 40 ναύτης,ὁ Ἀντώνιος Γ. Τέτσης ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Γερατζάλης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Ἀθανάσιος Πέτσας ἐτῶν 31 ναύτης,ὁ Ἀναγνώστης Σύρμας ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Ἀντώνης Δ Τσιέρης ἐτῶν 60 σιδηρουργός,ὁ Ἀνδρέας Σοροῦκος ἐτῶν 34 πλοίαρχος,ὁ Ἀνάργυρος Ἐλευθ. Ραφαὴλ ἐτῶν 27 ναύτης,ὁ Ἀντώνιος Καλκούνης ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Βασίλειος Καραχάλιος ἐτῶν 45 κτίστης,ὁ Βασίλειος Δημούλας ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Γεωργάκης Παναγιώτας ἐτῶν 68 ναύτης,ὁ Γεώργιος Δ Ζωγκώκης ἐτῶν 25 καλατζῆς,ὁ Γεώργιος Κρητικοῦ ἐτῶν 25 βαρελοποιός,ὁ Γεώργιος Καλαμπάκας ἐτῶν 34 κηπουρός,ὁ Γεώργιος Ἀγγελέτος ἐτῶν 60 ναύτης,ὁ Γεώργιος Νιτάγκου (;; δυσανάγνωστον) ἐτῶν 55 ναύτης,ὁ Γεώργιος Βούλγαρης ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Γεώργιος Λοῦλος ἐτῶν 62 κτίστης,ὁ Δημήτριος Καραγιάννης ἐτῶν 40 ναύτης, ὁ Δημήτριος Ἀποστόλου ἐτῶν 40 ναύτης,ὁ Δήμας Ρήγας ἐτῶν 41 ναύτης,ὁ Δήμας Σοφικίτης ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Δημήτριος Κωνσταντὰ ἐτῶν 28 μυλωνάς,ὁ Δήμας Γκιώνης ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Δημήτριος Γ Μερκούρκης ἐτῶν 29 ναύτης ὁ Δημήτριος Βλάχου ἐτῶν 27 ἔμπορος,ὁ Δημήτριος Ν.Μπουγιαντσὴ ἢ Σκλιᾶς ἐτῶν 26 βαφεύς,ὁ Δημήτριος Ἔλ.Καθήκουρης ἐτῶν 35 ποιμήν,ὁ Δημήτριος Ἄθ.Σκλιᾶς ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Δημήτριος Διγενὴς ἐτῶν 35 ἔμπορος,ὁ Δημήτριος Μπουλούμπασης ἐτῶν 110 ἀργός,ὁ Εὐθύμιος Α.Ρετσούλα ἐτῶν 35 ἁλιεύς,ὁ Εὐστάθιος Γεωργαντᾶς ἐτῶν 35 ἔμπορος,ὁ Ἠλίας Χρυσάνθου ἐτῶν 40 κουρεύς,ὁ Θεόδωρος Γκόβοσης ἐτῶν 40 κτίστης,ὁ Θεόδωρος Γ.Λόσης ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Μπαρδάκου ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Ἀθ.Μουστάκα ἐτῶν 27 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Γκ. Μυλωνὰ ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Βάρκας ἐτῶν 25 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Χελιώτης ἐτῶν 40 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Καλαθάκης ἐτῶν 30 καλατζῆς,ὁ Ἰωάννης Καρὰς ἐτῶν 27 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Κοντοπιθάρης ἐτῶν 40 ποιμήν,ὁ Ἰωάννης Τριανταφύλλου ἐτῶν 32 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Παπαγιαννόπουλος ἢ Ματσαγκὸς ἐτῶν 42 ράπτης,ὁ Κωνσταντὴς Γκίκας ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Κωνσταντῖνος Μπούρας ἐτῶν 40 βυρσοδέψης,ὁ Κωνσταντῖνος Φλεβάρης ἐτῶν 28 σκυτοτόμος,ὁ Λάζαρος Χρήστου Ἁγιοπετρίτης ἐτῶν 26 ἔμπορος,ὁ Μιχάλης Χιώτης ἐτῶν 60 κηπουρός,ὁ Μιχάλης Χρόνης Ἀγγιστριώτης ἐτῶν 26 κτίστης,ὁ Νίκας Βασιλείου ἐτῶν (δυσανάγνωστον) ἔμπορος,ὁ Νικόλαος Ἄθ.Πάτσες ἐτῶν 30 ναύτης,ὁ Νικόλαος Μυλωνὰς ἐτῶν 55 μυλωνάς,ὁ Νικόλαος Ἄντ.Μπούμης ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Νικόλαος Παναγιώτη Κιάφα ἐτῶν 35 καλατζῆς,ὁ Νικόλαος Ἄθ. Κολμανιάτη ἐτῶν 33 ναύτης,ὁ Νικόλαος Μωραΐτη ἐτῶν 38 ναύτης,ὁ Νικόλαος Βασιλάκης ἐτῶν 30 μουσικός,ὁ Νικόλαος Καντίνης ἐτῶν 33 ναύτης,ὁ Νικόλαος Βαρκεζὴς ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Νικόλαος Βασιλείου ἐτῶν 26 ἔμπορος,ὁ Νικόλαος Βαρελὰς ἐτῶν 30 κτίστης,ὁ Παναγιώτης Μανὸς ἐτῶν 49 ναύτης, ὁ Νικόλαος Γ.Μερτσάνη ἐτῶν 55 ποίμην,ὁ Πέτρος Δημιτσανίτης ἐτῶν 40 ξυλουργός, ὁ Πέτρος Βουρλάκος ἐτῶν 45 πλοίαρχος,ὁ Σωτῆρος Χ¨Παύλου ἐτῶν 38 πλοίαρχος, ὁ Σωτῆρος Ζερεφὸς ἐτῶν 44 κτίστης,ὁ Στέργιος Κανούδης ἐτῶν 30 τσαγκάρης,ὁ Σαράντος Παπαγιαννόπουλος ἢ Ματσάγκος ἐτῶν 35 ράπτης,ὁ Τριαντάφυλλλος Γ. Τριανταφύλλου ἐτῶν 35 μάγειρας,ὁ Φραντζέσκος Γ.Σαχίνης ἐτῶν 45 πλοίαρχος,ὁ Φραντζέσκος Χ.Θεοχάρης ἐτῶν 40 νάυτης,ὁ Χατζὴ Κωνσταντὴς Ταμπάκης ἐτῶν 70 ταμπάκης,ὁ Χρήστος Γ. Ρετέκος ἐτῶν 28 ναύτης,ὁ Χρήστος Σπίρλας ἐτῶν 35 ναύτης,ὁ Χρόνης Ἀγγιστριώτης ἐτῶν 60 κτίστης καὶ ὁ Χρήστος Ν. (Βώκου ἢ Κόκου: δυσανάγνωστον) ἐτῶν 40 ποιμήν.

Τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 24ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ὁ Γεώργιος Ἄπ.Βατσαξὴς καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ ἀδελφός του Νικόλαος Ἄπ.Βατσαξὴς ἐτῶν 26 ναυτικός,ὁ Ἀναστάσιος Μοίρας Κορίνθιος ἐτῶν 65 καὶ ὁ Νικόλαος Καβοντόρος ἐτῶν 34 βοσκός.


Τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 24ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ὁ Ἀντώνιος Μαντζουράνης καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφοῦν ὁ Ἀναγνώστης Κοκορόπουλος ἐτῶν 45 ὑγειονομικὸς φύλαξ,ὁ Ἀνδρέας Ντόσης ἐτῶν 40 ναύτης,ὁ Βαγγέλης Πάκος ἐτῶν 26 ναύτης,ὁ Δημήτρης Β Παρασκευὰ ἐτῶν 45 ναύτης,ὁ Δημήτριος Ἀγγιστριώτης ἐτῶν 42 ναύτης,ὁ Ἰωάννης Κοσμᾶς Ντόσα ἐτῶν 34 ναύτης, ὁ Ἰωάννης Οὔγκρας ἐτῶν 34 ναύτης,ὁ Μανώλης Λεσαράπης ἐτῶν 39 ναύτης,ὁ Νικόλαος Καρλοῦτσος ἐτῶν 48 νάυτης,ὁ Παντελὴς Λεσαράπης ἐτῶν 43 ναύτης,ὁ Κωνσταντὴς Κωνσταντὴ ἐτῶν 26 μυλωνάς,ὁ Σταμάτης Βούλγαρης ἐτῶν 26 κρεοπώλης,ὁ Γεώργιος Βάρκας ἐτῶν 36 πλοίαρχος,ὁ Μανώλης Τσάκονα ἐτῶν 28 ναύτης καὶ ὁ Γκίκας Εὐθυμίου Μεθενίτης ἐτῶν 25 ναύτης.

Τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 24ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς καὶ κατέθεσε ἔνσταση περὶ ἑπτὰ ὀνομάτων ψηφοφόρων ὁ Κωνσταντῖνος Γ.Μνιέστρης.

Ὁμοίως προσῆλθε ἐνωπίω τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Ἀντώνιος Γ.Μουτσούρας καὶ ἐζήτησε νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ κατάλογο ὁ Ἰωάννης Χ¨Δαμιανού καὶ ὁ Δημήτριος Μπουντούρης,διότι διαμένοντες καὶ ἐξασκοῦντες ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα εἰς τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἐδήλωσαν ἐγκαίρως τὸν τόπο ἐξασκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ τους δικαιώματος.Δία τὸν ἴδιο λόγο, διαγράφονται ἐπίσης ὁ Ἀνδρέας Βαρβέρης,ὁ Δημήτριος Βελισάριος,ὁ  Ἄπ.Π¨Βίκου,ὁ Ἰωάννης Α. (δυσανάγνωστον), ὁ Κωστὴς Μαρούσης, ὁ Χριστόδουλος Μαυρομμάτης.Ἐπίσης διαγράφεται ὡς δημότης Ἐρμιόνης ὁ Γεώργιος Γκοκότσης.

Τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 24ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς καὶ ὁ Λάζαρος Γιουρδὴς καὶ ἐζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ ὁ Λάζαρος Γιαννίκες ἐτῶν 30 κτηματίας.


Μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων τὴν 25ην Νοεμβρίου 1845, ἡ ἐπιτροπὴ κατακύρωσε τὸ πρακτικὸ ἐνάρξεως καταθέσεως τῶν ἀντιρρήσεων.


«.Τὴν ἐπὶ τὴν μετὰ τὴν λῆξιν τῆς διὰ τὰ παράπονα κατὰ τοῦ καταλόγου ὁρισθείσης προθεσμίας ἤτοι τὴν εἰκοστὴν πέμπτην Νοεμβρίου 1845,ἡ ἐπιτροπὴ ἐξέδωσε τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἀντιρρήσεων.

Ἡ ἐπιτροπὴ τῶν παραπόνων ἐπιτροπή.
Διακηρύττει
Παρελθούσης της ἀπὸ τοῦ ἄρ.10 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου δεκαημέρου προθεσμίας διὰ τὴν παραδοχὴ τῶν ἐνστάσεων κατὰ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν διὰ τὴν ἐπακόλουθη της ἐκλογὴς τῶν Βουλευτῶν, (..δυσανάγνωστον..) τούτου ἔκθετει εἰς τὸ Δημαρχικὸν κατάστημα τὸ πρωτόκολλον τῶν ἐνστάσεων καὶ προσκαλοῦντας οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ παρατηρήσουν αὐτὸ καὶ (..δυσανάγνωστον..) οἱ ἔχοντες συμφέρον καὶ ἀντιρρήσεις των μὲ τὴν ἐπιτροπήν,ἐντὸς τὴν ἀπὸ τὸ ὕπ.ἄρ.11 τοῦ αὐτοῦ Νόμου (..δυσανάγνωστον..)  ἀπὸ σήμερον προθεσμίαν ἐναγομένη δύο ἡμέρες..
Ἐν Ὕδρα τὴν 25 Νοεμβρίου 1845..»

Ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν ἀντιρρήσεων τῶν παραπόνων τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν Ὑδραίων πολιτῶν.

«...Πρωτόκολλον τῶν ἀντιρρήσεων τῶν γενομένων ἐναντίον τῶν παραπόνων τῶν κατὰ τοῦ καταλόγου ἐχόντων δικαίωμα τοῦ ψηφοφορεῖν διὰ τὴν ἐπανάληψιν τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τοῦ Δήμου Ὕδρας 1845...»

Οἱ ἐργασίες τῆς ἐπιτροπῆς τῶν ἀντιρρήσεων ἄρχισαν τὴν 25ην Νοεμβρίου 1845.Ἡ πρώτη ἔνσταση διετυπώθη τὴν 28ην Νοεμβρίου 1845.Συγκεκριμένα ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Δημήτριος Κουντουριώτης προσεκόμισε ἔγγραφον (ὑπ’ἀριθμ:861) εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῶν ἀντιρρήσεων κατὰ τῆς ἐνστάσεως τὴν ὁποίαν εἶχε ὑποβάλλει ὁ Κωνσταντῖνος Μνιέστρης διὰ τὸν Ἰωάννη Ν. Μουτσούρα βάσει τοῦ ὁποίου ἀπεδεικνύετο πῶς δὲν ἔπρεπε νὰ διαγραφεῖ ἀπ’τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον Ὕδρας διότι ἐν τέλει δὲν συμμετεῖχε εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τῆς περιφέρειας Πειραιῶς.

Τὴν ἴδιαν ἡμέραν,προσῆλθε ὁ Ἐλευθερίος Ἰω. Κριεζὴς καὶ παρέδωσε εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἔγγραφο ἀντιρρήσεως κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Κωνσταντίνου Γ Μνιέστρη βάσει τοῦ ὁποίου ζητοῦσε τὴν διαγραφὴ τοῦ υἱοῦ του Ἰωάννου Μνιέστρη ὡς ἀνηλικοῦ,διότι εἶχε γεννηθεῖ μετὰ τὸ 1820 (δὲν εἶχε κλείσει τὸ 25ο ἔτος τῆς ἡλικίας του).


Τὴν 29ην Νοεμβρίου 1845,προσῆλθε ἐνωπίον της ἐπιτροπῆς ὁ Δημήτριος Μ. Πάνου (;;δυσανάγνωστον) διατυπώνοντας ἃ) ἀντίρρηση κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Δημητρίου Γκούμα  διὰ τὸν Δ.Α. Πινότση,ζητώντας τὴν  διαγραφή του ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον ὡς ἀνήλικου βάσει τοῦ καταλόγου τῆς στρατολογίας τοῦ Δήμου Ὕδρας,β) ἀντίρρηση κατὰ τοῦ Νικόλαου Μαστραντώνη ἀνθρακοπώλη διότι δὲν ἦτο δημότης Ὑδραίων, γ) ἀντίρρηση κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Ι.Γ. Βούλγαρη διὰ τὸν Λάζαρο Α. Μπαΐρη ὡς ἀνήλικου βάσει τοῦ καταλόγου τῆς στρατολογίας τοῦ Δήμου Ὕδρας καὶ τοῦ Ναυστάθμου.

Τὴν ἴδια ἡμέρα,ὁ Ἀναγνώστης Τηνιὸς προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς ἀντιρρήσεως καὶ διετύπωσε τὴν ἀντιρρῆσίν του κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Κωνσταντίνου Γ. Μνιέστρη διὰ τὴν διαγραφὴ ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τοῦ υἱοῦ τοῦ Νικόλαου, διότι εἶναι  ἐνήλικος ὡς γεννημένος εἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1820.

Ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθε ὁ Μανώλης Ἔλ. Μανώλης διατυπώνοντας τὴν ἀντίρρησιν τοῦ κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Κωνσταντίνου Γ Μνιέστρη διὰ τὴν διαγραφὴ ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐλευθερίου,ἀναφέροντας πῶς αὐτὸς εἶναι  ἐνήλικος διότι ἔχει γεννηθεῖ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1820.

Ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθε ὁ Κυρίακος Α.Βότσης διατυπώνοντας τὴν ἀντίρρησιν τοῦ κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Κωνσταντίνου Γ Μνιέστρη διὰ τὴν διαγραφὴ ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τοῦ ανηψίου  τοῦ Ἐλευθερίου Α.Μάτση, ἀναφέροντας πῶς αὐτὸς είναι ἐνήλικος διότι έχει γεννηθεῖ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1820.

Ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθε ὁ Ἀντώνιος Εὐαγγελίδης διατυπώνοντας τὴν ἀντίρρησιν τοῦ κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Κωνσταντίνου Γ Μνιέστρη διὰ τὴν διαγραφὴ ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τοῦ υἱοῦ τοῦ Δημητρίου, ἀναφέροντας πῶς αὐτὸς εἶναι ἐνήλικος διότι ἔχει γεννηθεῖ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1820.

Ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθε ὁ Δημήτριος Στ.Μπουδούρης διατυπώνοντας τὴν ἀντίρρησιν τοῦ κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Ἀντωνίου Ν. Μουτσούρα διὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰωάννη Κ.Δαμιανοῦ.

Ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθε ὁ Γ.Ι.Βατσαξὴς διατυπώνοντας τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ κατὰ τοῦ ἐγγράφου ἐνστάσεως τοῦ Νεουδάκη διὰ τὸν Ἰω.Νεουδάκη καὶ κατὰ τοῦ ἐγγράφου ἐνστάσεως  τοῦ Ἰω. Γ. Βούλγαρη διὰ τοὺς Ἀναστάσιον Θ Βώκου καὶ Ἀθανάσιον Μ.Τρατάρη.

Τέλος,ἐνωπίον τῆς ἐπιτροπῆς προσῆλθαν ὁ Ἰωάννης Παπαμανουὴλ Μπίκου παραδίδοντας ἔγγραφον διὰ τὴν ἀντίρρησιν τοῦ κατὰ τῆς ἐνστάσεως τοῦ Ἀντωνίου Ν. Μουτσούρα καὶ ὁ Γ.Ι.Βατσαξὴς κατὰ τῶν ἐνστάσεων τοῦ Δ.Διγενῆ, Κωνσταντίνου Φαντόπουλου,Ἄντ.Κωνσταντινίδη καὶ Ἐλευθέριου Ἰω.Κριεζή.

Ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ἀντιρρήσεων ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων ποὺ διετυπώθησαν εἰς τὴν ἐπιτροπὴ τῶν παραπόνων ἀποπεράτωσε τὶς ἐργασίες τῆς τὴν 29ην Νοεμβρίου 1845.


Κλήρωσις Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου


Ὑπὸ τὴν συμμετοχὴν  ὅλων τῶν κατὰ τὰ παρελθόντα ἔτη διατελεσάντων Δημάρχων, Παρέδρων,Δημοτικῶν & Ἐπαρχιακῶν Συμβούλων τῆς νήσου Ὕδρας κληρώθησαν τὰ δεκαπέντε πραγματικὰ καὶ δεκαπέντε συμπληρωματικὰ μέλη τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὴν Βαν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας την 30ην Νοεμβρίου 1845.

Πρὸ τῆς κληρώσεως τῶν μελῶν ἀπεφασίστηκε παρὰ τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου  ἡ παροχὴ διευκρινήσεων γιὰ τὴν συμμετοχὴ ἢ μὴ εἰς τὴν κλήρωσιν τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου,τῶν τεσσάρων ἀποντων Δημοτικῶν Συμβούλων, (ἄρτι ἀφιχθέντων ἐκ Πόρου) Νικόλαου Σκούρτη,Γκίκα Δοκοῦ,Γκίκα Γ.Γκιώνη καὶ Δημήτριου Β. Δοντά.Τελικῶς ἡ εἰσήγησις τῆς Διοικήσεως ἦτο ἀρνητική.


«...Πρωτόκολλον τῆς κληρώσεως τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὴν Βᾶν Ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας

Σήμερον τὴν τριακοστὴν Νοεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιουστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους συνελθόντων τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων

κ. Ἀναστασίου Δ.Τσαμαδοὺ Προέδρου,Βασιλείου Στ.Μπουντούρη,Κυριάκου Σερφιώτου,Λάζαρου Πινότση,Ἰωάννη Δράκου,Ἀναγνώστου Γιαννικέ,Ἀναγνώστου Καλλίτσα,Ἰωάννη Μπαρμπαρῆ, Ἰωάννη Ν.Ἀργαστηριάρη,Νικολάου Ψιμιλόπουλου, Δημητρίου Σταυροπούλου,Γεωργίου Μοσχονᾶ,Ἀναργύρου Μπαρμπαρῆ,Ἐλευθερίου Στ.Μπουντούρη καὶ Ἀντωνίου Φιλίππου

εἰς δημόσιαν συνεδρίασιν παρόντος τοῦ Δημάρχου κ Δ.Λ.Κουντουριώτου διὰ νὰ κληρώσουν τὰ μέλη ποὺ θὰ ἐκδικάσουν τὰς κατὰ τοῦ συναχθέντος καταλόγου τῶν διὰ τὴν Βᾶν Βουλευτικὴν ἐκλογὴν τῆς Ὕδρας ψηφοφόρων γινομένας ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις, ἔγινεν αἴτησις τὶς ὑπὸ τινῶν συμβούλων νὰ συμπεριληφθῶσι μεταξὺ τῶν κληρωσισομένων καὶ ὁ Νικόλαος Σκούρτης,Γκίκας Δοκός,Γκίκας Γ.Γκιώνης καὶ Δημήτριος Β.Δοντάς,οἵτινες ἀποντες ἀφικοῦντες σήμερον ἐκ Πόρου. Ἀφοῦ δὲ εἰς τὰς παρατηρήσεις τοῦ Δημάρχου καὶ τινῶν συμβούλων ἀποντων ὅτι κατὰ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 6495 ἀπὸ 4ης Μαΐου πρὸς τὴν Διοίκησιν Ἀθηνῶν διαταγὴν τοῦ ὑπουργεῖο τῶν ἐσωτερικῶν πρέπει νὰ μὴ συμπεριληφθῶσιν οὗτοι ἀντιπαρατήρησαν πολλοὶ τῶν συμβούλων ὅτι ἡ ρηθεῖσα διαταγὴ μνημονεύει περὶ τῆς τὴν ἀριθμ.10 τοῦ ἐκλογικοῦ Νόμου ἐπιτροπῆς,διὰ τὴν ὁποία ὁ νομοθέτης δὲν ἐπρόβλεψε καὶ συμπληρωματικὰ μέλη, ἀπ’ἐναντίας τὴν κατὰ τὸ ἰστ΄ἄρθρον κλήρωσιν τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου τὸ ὁποῖον ἐπρόβλεψε καὶ ἕτερα συμπληρωματικὰ μέλη διὰ νὰ ἀναπληρώσωσι τοὺς κωλυομένους πρέπει νὰ συμπεριληφθῶσι καὶ οὗτοι,ὑπάρχουσης μάλιστα θετικῆς πληροφορίας περὶ τῆς ὅσον οὕτω ἀφίξεως τῶν ριθέντων τεσσάρων πολιτῶν, ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,ὡς δηλώνεται εἰς τὰ σημερινὰ πρακτικά,νὰ ζητηθῆ περὶ ταύτας διασάφησιν παρὰ τῆς Διοικήσεως,ἀφοῦ δὲ περὶ τὴν 3ην ὥραν μ.μ ἐλίφθη ἡ ὑπ’ἀριθμ. 3192 ἀπόφ.30 Νοεμβρίου τῆς Διοικήσεως διασάφησις ἦδον οἱ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι ὅτι ἡ Διοίκησις διέταξε νὰ μὴν συμπεριληφθῶσιν διὰ τὴν κλήρωσιν καὶ οἱ τέσσερις ριθέντες Σύμβουλοι,ἔθεσαν λοιπὸν εἰς τὴν κληρωτίδα ἅπαντα τὰ λοιπὰ ὀνόματα τῶν ἀπ’ἀρχῆς καὶ ἐκ τῆς συστάσεως τῶν δήμων μέχρι σήμερων χρηματισάντων δημάρχων,Παρέδρων, Δημοτικῶν Συμβούλων,ἐπαρχιακῶν συμβούλων καὶ ὁρκωτῶν

κ. Γεώργιου Κουντουριώτου,Λάζαρου Κουντουριώτου,Δημητρίου Βούλγαρη, Μανόλη Γιουρδῆ, Γεωργίου Μοσχονᾶ,Γεωργίου Ἀντωνάκη,Γεωργίου Καμίνη, Σταμάτη Ν.Μπουντούρη, Ἀνάργυρου Μπαρμπαρῆ,Δημητρίου Σταυροπούλου, Δημητρίου Γεωργίου,Λάζαρου Γιουρδῆ,Νικολάου Βατσαξῆ,Μανόλη Γκίκα,Ἰωάννη Ν.Ἀργαστηριάρη,Θεοφίλου Ρήγα, Χρήστου Ἀγαλόπουλου,Ἀναστασίου Δ. Τσαμαδού,Δημητρίου Λ.Κουντουριώτου,Ἰωάννην Δράκου,Βασιλείου Στ. Μπουντούρη,Κυριάκου Ἄντ.Σερφιώτου,Ἐλευθερίου Στ. Μπουντούρη,Νικολάου Βούλγαρη,Λάζαρου Πινότση,Ἀντωνίου Φιλίππου,Ἀναγνώστη Γιαννικέ,Νικολάου Ψιμιλόπουλου,Ἀναγνώστου Καλίτσα,Ἰωάννην Μπαρμπαρήν, Δημητρίου Λαζαρίμου,Νικολάου Οἰκονόμου,Ἰωάννην Στ.Μπουντούρη, Ἀναγνώστου Νίκα, Φραντζέσκου Γ.Μπουντούρη,Ἰωάννην Ἰω.Κωνσταντίνου,Γεωργίου Κοκκίνη, Ἰωάννην Ἀναστ.Κοκκίνη,Νικολὴ Ἀντωνάκου,Νικόλαου Ἐλευθερίου Γκίκα,Ἰωάννου Ἀναγν.Οἰκονόμου,Δημητρίου Λ.Τσαμαδοὺ καὶ Δημητρίου Ἀναγν.Θεοδωράκη

 καὶ κληρώθησαν τὰ δεκαπέντε πραγματικὰ μέλη τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου ὡς ἐφεξῆς:

1.Δημήτριος Λ.Κουντουριώτης 2.Δημήτριος Ἀναγν.Θεοδωράκης 3.Γεώργιος Κουντουριώτης 4.Ν.Βατσαξὴς 5.Βασίλης Στ.Μπουντούρης 6.Ἀναστάσης Δ. Τσαμαδὸς 7.Γεώργιος Καμίνης 8.Ἀντώνης Μπαρμπαρὴς 9.Δημήτριος Σταυροπούλος 10.Γεώργιος Μοσχονᾶς 11.Νικόλαος Βούλγαρης 12.Δημήτριος Λ.Τσαμαδὸς 13.Ἐλευθέριος Στ. Μπουντούρης 14.Φραντζέσκος Γ.Μπουντούρης 15.Λάζαρος Κουντουριώτης.

 Μετὰ ταῦτα κληρώθησαν κατὰ τὴν ἐφεξῆς σειρὰν τὰ λοιπὰ συμπληρωματικὰ μέλη τοῦ αὐτοῦ δικαστηρίου ὡς ἀκολούθως:

α) Ἀντώνης Φιλίππου β) Νικόλας Ψιμιλόπουλος γ) Ἀναγνώστης Νίκας δ) Θεόφιλος Ρήγας ἐ) Ἰωάννης Ν.Ἀργαστηριάρης στ) Γεώργιος Δ.Κοκκίνης ζ) Γεώργιος Ἀντωνάκης ἡ) Λάζαρος Πινότσης θ) Σταμάτης Ν.Μπουντούρης ἰ) Κωνσταντῖνος Δαμιανὸς ἴα) Ἰωάννης Στ.Μπουντούρης, ἲβ) Κυριάκος Ἄντ.Σερφιώτου ἲγ) Μανόλης Γιουρδὴς ἲδ) Ἰωάννης Μπαρμπαρὴς καὶ ἰὲ) Νικολὴς Ἀντωνάκης.

Διο συνετάχθη τὸ παρὸν τῆς κληρώσεως πρωτόκολλον καὶ ὑπεγράφη παρὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Δημάρχου τὸ πρακτικὸν αὐτῶν.
(Ἕπονται οἱ ὑπογραφὲς)..»

Μετὰ τὴν κλήρωση τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου,τὰ μέλη ποὺ ἐκλέχθησαν ὑπέγραψαν τὸ ἑξῆς κείμενον ἐν εἴδει ἀποδείξεως:


« Ἔλαβον τὴν ἀπὸ 30 Νοεμβρίου ἐ.ἐ ὑπ’ἀριθμ 869 εἰδοποίησιν τοῦ Δημάρχου Ὕδρας περὶ τῆς ἐκλογῆς μου ὡς μέλος πραγματικοῦ/συμπληρωματικοῦ του ὁρκωτοῦ δικαστηρίου ἐπὶ τῆς ἐνεργούμενης ἤδη ἐκλογῆς τῶν βουλευτῶν τῆς Ὕδρας.
Ὕδρα τὴν 30ην Νοεμβρίου 1845»

 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συγκεκριμένης συνεδριάσεως,τὸ Ὁρκωτικὸ Δικαστήριο ἀσχολήθηκε μὲ δύο πάρα πολὺ σοβαρὰ θέματα.Τὸ πρῶτο θέμα ἀφοροῦσε τὴν ὁμόφωνη καταδίκη τῶν  νέων δυσάρεστων ἐπεισοδίων ποὺ ἔλαβαν χώρα εἰς τὴν ἀγορὰ τῆς Ὕδρας, τὰ ὁποία προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν ἔνοπλη πολιτοφυλακὴ τῆς νήσου ὑπὸ τὴν συμμετοχὴ μίας συμμορίας πολιτῶν,οἱ ὁποῖοι προπηλάκησαν εὐϋπόληπτους δημότες τῆς Ὕδρας διὰ πολιτικοὺς λόγους.

Τὸ δεύτερο θέμα ἀφοροῦσε τὴν συμμετοχὴ εἰς τὶς ἐργασίες τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου των τεσσάρων ἀποντων Δημοτικῶν Συμβούλων (ὡς εἰπώθηκε εἰς τὸ    Πρωτόκολλο τῆς κληρώσεως τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὴν Βᾶν Ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας) 

«..Συνεδρίασις τῆς τριακοστῆς Νοεμβρίου 1845

Σήμερον τὴν 30ην Νοεμβρίου 1845 συνῆλθον εἰς τὸ δωμάτιον τῶν συνεδριάσεων διὰ νὰ κληρώσουν τὸ ἀπὸ τὸ ἄρθρον 12 τοῦ ἐκλογικοῦ τῶν Βουλευτῶν Νόμου ἀπαιτούμενον ὁρκωτικὸν δικαστήριον κατὰ πρόσκλησιν ὑπ’ἀριθμ.164 τῆς χθεσινῆς ἡμερομηνίας τοῦ Δημάρχου,οἱ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι

 Βασίλης Στ.Μπουντούρης, Ν.Γ.Βούλγαρης,Λάζαρος Πινότσης,Ἐλευθέριος Μπουντούρης,Ἀναγνώστης Καλλίτσας, Ἀναγνώστης Γιαννίκες, Ἰωάννης Μπαρμπαρής,Ἰωάννης Ν.Ἀργαστηριάρης,Γεώργιος Μοσχονᾶς,Νικόλας Ψιμιλόπουλος,Δημήτριος Σταυρόπουλος,Κ υριάκος Σερφιώτης, Ἀνάργυρος Μπαρμπαρής,Ἀντώνιος Φιλίππου,Ἰωάννης Δράκου,παρόντος τοῦ Προέδρου Ἀναστάσιου Δ Τσαμαδοῦ καὶ τοῦ Δημάρχου Δ.Λ.Κουντουριώτου.

Εἰς τῶν συμβούλων παρετήρησεν ὅτι πρὶν προβῶσιν εἰς τὴν κλήρωσιν χρεωστεῖ νὰ κάμει μία παρατήρησιν περὶ τῶν δυσάρεστων προχθεσινῶν ἐν τὴν ἀγορὰν συμβάντων ἀπὸ τὴν ἔνοπλην πολιτοφυλακὴν επιθετούσης μετὰ τῆς συμμορίας πολιτῶν κατὰ διαφόρων εὐϋπόληπτων δημοτῶν,τῶν ὁποίων τὸ ἀποτέλεσμα  ότι θέλει ήσθε αίσιον καθότι στους (..δυσανάγνωστον..) ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἐξουσίας ἢ ζωή,ἢ τιμὴ καὶ ἡ ἀσφάλεια ἑκάστου πολίτη (..δυσανάγνωστον..)  εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ἐνόπλου πολιτοφυλακῆς εἰς τὸ νὰ κακοποιῶσιν ὅλους τους τιμίους καὶ εὐϋπόληπτους πολίτας, πολλοὶ τῶν συμβούλων ἀπεδέχθεισαν ὡς ἀληθῆ τὰ παράπονα ταῦτα,ἐζήτησεν ὅθεν ὁ ρηθεῖς σύμβουλος νὰ γίνει προηγουμένως ψήφισμα ἐξ ὧν ν’ἀποδοκιμασθεῖ ἡ προχθὲς λάβουσα χώραν εἰς τὴν ἀγορὰν σκηνὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς πολιτοφυλακῆς καὶ τινῶν πολιτῶν,

ἀλλ’ἐπειδὴ ἡ δὴ πρόσκληση περὶ ἐπουδέστερου ἀντικειμένου περὶ κληρώσεως δηλονότι τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ συμβουλίου νὰ ληφθεῖ ὑπ’ὄψιν τοῦ τὸ προκείμενον τῆς κληρώσεως ἔργον. Ἀκολούθως μετέβισαν εἰς τὸ τῆς κληρώσεως ἔργον, λάβοντες ὑπ’ὄψιν τῶν τὸν παρουσιασθέντα ἀπὸ τὸν Δήμαρχον κατάλογον ὅλων τῶν ἀπ’ἀρχῆς τῆς συστάσεως τῶν Δήμων μέχρι σήμερον χρηματισάντων Δημάρχων, Παρέδρων,δημοτικῶν Συμβούλων, ἐπαρχιακῶν Συμβούλων καὶ ὁρκωτῶν.

Ἐνταύθα ἐγενη δὲ ἀμφισβήτιση περὶ τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων Κ.Γκίκα, Γ. Γκιώνη,Γκίκα Δοκοῦ,τοῦ Παρέδρου Ν.Σκούρτη καὶ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβούλου Β.Δοντά.Πολλοὶ ἐκ τῶν συμβούλων παρετήρησαν ὅτι οἱ ριθέντες τέσσερις ἔχοντες τὰ προσόντα του νὰ συμπεριληφθῶσιν εἰς τὴν κλήρωσιν τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου,ἂν καὶ ἀποντες, ἔχουσι πληροφορίαν περὶ τῆς ἀφίξεως τοὺς θέλουσιν ἔλθει ἐντός της σήμερον ἡμέρας καὶ ἐζήτησαν ἕνδεκα ἐκ τῶν συμβούλων νὰ κληρωθῶσι καὶ οὗτοι,εἰς ἐζήτησε νὰ μὴ κληρωθῶσι οἱ τέσσερις ὡς ἀμφίβολοι δὲν ἔδωκεν ψῆφον.

Ὁ Δήμαρχος ἦτο τῆς αὐτῆς ἰδέας του νὰ μὴ κληρωθῶσιν.Ἐπαρουσιάσθη ἀπὸ τὸν Δήμαρχον ἡ ὑπ’ἀριθμ.6495 ἀπὸ 4 Μαΐου πρὸς τὴν Διοίκησιν Ἀθηνῶν διαταγὴ τοῦ ὑπουργείου τῶν ἐσωτερικῶν διαττάσουσα νὰ μὴν συμπεριληφθῶσι οἱ ἀποντες εἰς τὴν κλήρωσιν τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Νόμου ἐπιτροπῆς τῶν παραπόνων.Ἀλλ’ ἐπαρατήρηθη ὑπὸ τινῶν συμβούλων ὅτι ἡ διαταγὴ αὐτὴ ἐφαρμόστηκε διὰ τὴν ρηθείσαν μόνον τῆς ἐπιτροπῆς τῶν παραπόνων κλήρωσιν περὶ ἢς ὁ Νόμος δὲν προέβλεψεν περὶ συμπληρωματικῶν μελῶν,ἐνταύθα ὅμως περὶ τοῦ 12ου ἄρθρου τοῦ περὶ κληρώσεως τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου ὁ Νόμος ἐπρόβλεψε καὶ ἕτερα συμπληρωματικὰ μέλη δεκαπέντε,ὅθεν ἀπαίτησαν ἂν ὄχι ἅπαντες οἱ ἐλλειπόντες, τουλάχιστον οἱ τέσσερις ἤδη σήμερον ἀφικνούμενοι ἐνταύθα νὰ συμπεριληφθῶσιν εἰς τὴν κλήρωσιν..

...Γνωμοδότησε τὸ συμβούλιον νὰ ζητήθει τῆς Διοικήσεως  ἡ γνώμη περὶ τούτου διὰ τοῦ προεδρείου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.Τινὲς τῶν συμβούλων ἐζήτησαν νὰ γνωμοδοτήση ἡ Διοίκησις καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀποντων τῶν ὁποίων ἡ ταχεία ἐνταύθα ἄφιξη ἀμφισβητεῖται.Μετὰ τοιαῦτα ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ συμβουλίου διὰ πλειοψηφίας νὰ διαλυθεῖ μέχρι τῆς δευτέρας μετὰ μεσημβρίας ἡ συνεδρίασις ἕως ὅτου ἔλθει τῆς Διοικήσεως ἡ ἀπάντηση καὶ διελύθη ἡ συνεδρίασις.Εἰς τῶν συμβούλων ἐζήτησε νὰ τοῦ δοθεῖ τὸ ἔγγραφόν του παρόντος πρακτικοῦ,ἐνεκρίθει νὰ τοῦ δοθεῖ.

 Ὁ Πρόεδρος
Α.Δ.Τσαμαδὸς
Τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Ε.Σ.Μπουντούρης,Ν.Γ.Βούλγαρης,Βασίλειος Στ.Μπουντούρης,Λ.Πινότσης,Α.Καλλίτσας, Α.Γιαννίκες,Ἰωάννης Δράκου
Ὁ πρωτοκολλητὴς Κ.Α.Σερφιώτης...»


Τὴν 30ην Νοεμβρίου 1845 συνεδρίασε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τῆς νήσου Ὕδρας λαμβάνοντας ἀπόφαση νὰ ἀποστείλει πρὸς τὴν Διοίκησιν τῆς Ἑλλάδος ἀντίγραφο τοῦ πρακτικοῦ της συνεδριάσεώς του,βάσει τοῦ ὁποίου ζητεῖτο ἡ γνωμοδότησις τῆς Διοικήσεως περὶ τῆς συμμετοχῆς ἢ μὴ τῶν τεσσάρων ἀποντων Δημοτικῶν Συμβούλων εἰς τὶς ἐργασίες τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου.Εἰς τὴν συγκεκριμένη συνοδευτικὴ ἐπιστολὴ τῆς 30ης Νοεμβρίου 1845,ἐπισημαίνεται πὼς ὁρισμένα μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,ἀρνήθησαν νὰ ὑπογράψουν τὸ πρακτικό της συνεδριάσεως ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος πὼς ἐντὸς αὐτοῦ,ὑπῆρχε ἀναφορὰ περὶ τῶν ταραχῶν-ἐπεισοδίων ποὺ ἔλαβαν χώρα εἰς τὴν ἀγορὰ τῆς Ὕδρας.

«...Κρίνομεν χρέος κ Δήμαρχε,νὰ σᾶς παρατηρήσωμεν ὅτι ἐκ τῶν δεκαέξι Δημοτικῶν Συμβούλων,οἱ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι:

Ἰωάννης Μπαρμπαρής,Ἰωάννης Ν.Ἀργαστηριάρης,Γεώργιος Μοσχονᾶς,Νικόλαος Ψιμιλόπουλος,Δημήτριος Σταυρόπουλος,Ἀνάργυρος Μπαρμπαρὴς καὶ Ἀντώνιος Φιλίππου

 προσκληθέντες νὰ ὑπογράψωσι τὰ πρακτικὰ δὲν ἠθέλησαν διὰ τὸν λόγον ὅτι καθὼς ἐξεφράσθησαν τίνες ἐξ αὐτῶν,ὑπάρχουν εἰς αὐτὰ καὶ τινὲς παρατηρήσεις τινῶν συμβούλων περὶ τῆς γενομένης εἰς τὴν ἀγορὰν προχθεσινῆς ταραχῆς ...»


Ὁρκοδοσία Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου

 Την 2αν Δεκεμβρίου 1845, ὑπογράφτηκε τὸ πρωτόκολλον ὁρκοδοσίας τῶν πραγματικῶν καὶ συμπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου .

«..Πρωτόκολλον Ὁρκοδοσίας

Σήμερον τὴν δευτέραν Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους συνελθόντων κατὰ τὴν ἀπὸ 30ην Νοεμβρίου ἐ.ἐ πρόσκλησιν τοῦ Δημάρχου ὑπ’ἀριθμ.26 ἐντός του Δημαρχικοῦ καταστήματος ....

(ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τοῦ Δημάρχου καὶ τῶν ἐκλεγμένων πραγματικῶν καὶ συμπληρωματικῶν μελῶν)

.....τοῦ κληρωθέντος ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου ἐπὶ τῆς ἐνεργουμένης ἤδη ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας ἀνέγνωσε εἰς αὐτοὺς ὁ Δήμαρχος τὸν ἑξῆς ὅρκον τῆς ὑπηρεσίας 

 «Ὁμόσαντες,ὑποσχεθῆτε ὅτι θὰ θεωρήσετε μὲ ἐκτενῆ προσοχήν,καὶ πάντι νὰ ἐξετάσετε εὐσυνειδήτως,κατὰ τὴν προσκλημένην δικαστικὴν συζήτησιν τὰς γενομένης ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις ἐπὶ τῆς ἐνεργουμένης ἤδη Βουλευτικῆς ἐκλογῆς,ὅτι δὲν θὰ συννενοηθεῖτε μὲ κακία περὶ τῆς ἐκδοθησομένης ἀποφάσεως καὶ ὅτι ἐκπληροῦντας τὰ ἀφ’ὑμᾶς (δυσανάγνωστον) εἰς ἐπιβαλλομένων καθήκοντα,δὲν θὰ πράξετε κατὰ φιλίαν, ἔχθραν,φόβον, χάριν,οὔτε πρὸς ἰδιαιτέραν τινὰ ὠφέλειαν ἢ δὶ’ἄλλων τοιαύτην αἰτίαν, ἀλλὰ θὰ ἔχετε πρὸ ὀφθαλμῶν μόνον τὸν Θεόν,τὴν δικαιοσύνην,τὴν ἀλήθειαν καὶ θὰ δώσετε τὴν ψῆφον σᾶς κατὰ συνείδησιν καὶ κατὰ τὴν ἐκ τῶν συζητήσεων παρελθοῦσαν ἐλευθέραν πεποίθησίν σας,προσφερόμενοι πάντες σεπτῶς καὶ ἀδόλως,διὰ νὰ ἔχετε βοηθὸν τὸν Θεὸν καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ εὐαγγέλιον..»


Μετὰ τὴν ὁρκοδοσία τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου,τὴν ἴδια ἡμέρα,τὴν 2αν Δεκεμβρίου 1845,ὑπογράφτηκε τὸ πρωτόκολλο ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὁρκωτικοῦ δικαστηρίου.


«...Πρωτόκολλον τῶν συνεδριάσεων τὸν ἐπὶ τῆς ἐκδικάσεως τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου (δυσανάγνωστον)

 προσδιορίσεται τὴν τρίτην Δεκεμβρίου ὡς ἡμέραν διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν, ἡμερησίας διάρκειας τῶν ὁποίων προσδιορίσθη ἡ δεκάτη π.μ μέχρι τῆς δωδεκάτης της μεσημβρινῆς καὶ ἡ Δευτέρα μετὰ μεσημβρίαν μέχρι τῆς τετάρτης...»

Ἡ πρώτη δημόσια συνεδρίαση τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου πραγματοποιήθηκε τὴν 3ην Δεκεμβρίου 1845 ἐντός του δημοτικοῦ καταστήματος τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Δία τὸν λόγον αὐτὸν συντάχθηκε τὸ Πρωτόκολλον τῶν συνεδριάσεων τοῦ ἐπὶ τῆς ἐκδικάσεως τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου.

Τὴν πρώτην ἡμέρα τὰ μέλη τοῦ δικαστηρίου προχώρησαν εἰς τὴν ἐπιλύση διαδικαστικῶν θεμάτων λειτουργίας τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου, ὁρίζοντας ὡς ἀντικαταστάτες τοῦ Δημάρχου (περίπτωση κωλύματος) ἀναπληρωματικὰ μέλη.

* Σημείωσις:λόγω τῆς κακῆς καταστάσεως τοῦ χειρογράφου καὶ τοῦ δυσανάγνωστου χαρακτῆρος πιθανολογῶ πῶς τὰ μέλη ποῦ προτάθησαν ἦταν οἱ ὁρκωτοὶ  Βασίλειος Στ. Μπουντούρης,Ἰωάννης Στ.Μπουντούρης καὶ Γεώργιος Μοσχονᾶς).

Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες,ἐκδικάσθηκαν ἀνὰ σειρὰ καταθέσεως οἱ διατυπωθεῖσες ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις ἐπὶ τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου τῶν ψηφοφόρων Ὕδρας. Πρὸ τῆς ἐκδικάσεως κάθε ἐνστάσεως,διεξήγετο κλήρωσις μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου.Τὰ ἐκλεχθέντα μέλη ἀπεφάσιζαν τελικῶς διὰ τὴν τύχην τῶν διατυπωθείσων ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν συνεδριάσεων,συνετάχθη τὸ Πρωτόκολλο τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων κατὰ τοῦ καταλόγου τῶν ψηφοφόρων εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

*Σημείωσις: Δυστυχῶς δὲν εἶναι εὐανάγνωστη ἡ μελέτη τῶν χειρόγραφων ἐγγράφων τῶν δύο παραπάνω πρωτοκόλλων,λόγω τοῦ δυσανάγνωστου γραφικοῦ χαρακτῆρος (τὸ μελάνι γραφῆς τῆς ἐμπρόσθιας σελίδας ἔχει ἀποτυπωθεῖ εἰς τὴν ὀπίσθια γραφή), ἐνῶ ἀρκετὲς σελίδες εἶναι ἡμικατεστραμμένες.


Δημοσίευσις προγράμματος ἐνάρξεως ἐκλογικῆς ψηφοφορίας


Τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1845 δημοσιεύθηκε τὸ πρόγραμμα διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκλογῆς τῆς ψηφοφορίας τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας.

«...Πρωτόκολλον περὶ τῆς Δημοσιεύσεως τοῦ προγράμματος τῆς Διοικήσεως διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκλογῆς τῆς ψηφοφορίας

Λαβόντες τὸ ἀπὸ 10 Δεκεμβρίου ὑπ’ἀριθμ.3306 πρόγραμμα τῆς Διοικήσεως τὸ προσδιορίζον τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς πρώτης ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας ἐνεργήσαμεν αὐθημερὸν τὴν δημοσίευσιν τοῦ διὰ τοιχοκολλήσεως καὶ τοῦ κήρυκος καὶ τυμπανοκρουσίας σύμφωνα μὲ τὸ Ἀριθμ.17 τοῦ περὶ ἐκλογῆς Βουλευτῶν Νόμου.Πρὸς σύστασιν τούτου συνετάχθη τὸ παρὸν ὑπογραφὲν παρ’ἠμῶν καὶ τοῦ κήρυκος καὶ σφραγισθὲν μὲ τὴν σφραγίδα τῆς Δημαρχίας.
Ὁ Δήμαρχος
Δ.Λ.Κουντουριώτης..»

Τὴν ἴδια ἡμερά,τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1845,ὁ Διοικήτης Ὕδρας & Σπετσῶν διακήρυξε ὡς ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1845.Ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία θὰ ὁλοκληρώνετο εἰς ὀκτὼ ἡμέρες

«....προσδιορίζομεν ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογῆς τὴν 12ην τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς ἡμέραν Τετάρτην,καὶ τόπον αὐτῆς τὸν ἐν Ὕδρα Ἱερὸν Δημοτικὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.Ἡ ψηφοφορία θέλει διαρκέσει ὀκτὼ κατὰ συνέχειαν ἡμέρας,ἤτοι ἀπὸ τῆς 12ης τρέχοντος μέχρι τῆς 19ης τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀπὸ τῆς 9 ὥρας πμ μέχρι τῆς 3μμ.Κανεὶς δὲν δύναται νὰ συνέλθει πρὸς ψηφοφορίαν εἰς ἄλλον τόπον καὶ χρόνον ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρου προσδιοριζομένου,πάσα δὲ ἄλλη συνάθροισις θεωρεῖται ὡς παράνομη καὶ τὰ μέλη ταύτης θέλουν καταμήν (δυσανάγνωστον) εἰς τὸν ἁρμόδιον εἰσαγγελέα

Ἡ παροῦσα θέλει δημοσιευθεῖ διὰ τοιχοκολλήσεως καὶ διὰ δημόσιου κήρυκος ἐπιμελεία τοῦ Δημάρχου Ὕδρας..
Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Ἰω.Εὐγενίδης
Δία τὸ ἀκριβές του ἀντιγράφου
Ἐν Ὕδρα τὴν 21 Δεκεμβρίου 1845.
Ὁ Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως Ε.Κορέσης»


Ἐκλογὴ ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς Βᾶς ἐκλογῆς Βουλευτῶν Ὕδρας


Τὴν 11ην Δεκεμβρίου 1845,συνεδρίασε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ὕδρας διὰ νὰ κληρώσει τὴν πενταμελῆ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

Στὴν συγκεκριμένη συνεδρίαση παρέστησαν οἱ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι:

Ἀναστασίος Δ. Τσαμαδος Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Νικόλαος Βούλγαρης,Βασίλειος Στ.Μπουντούρης,Ἐλευθέριος Στ.Μπουντούρης, Λάζαρος Πινότσης, Ἀναγνώστης Γιαννίκες, Ἀναγνώστης Καλλίτσας,Ἰωάννης Ν. Ἀργαστηριάρης,Κυριάκος Σερφιώτης,Νικόλαος Ψιμιλόπουλος, Γεώργιος Μοσχονᾶς,Δημήτριος Σταυρόπουλος,Ἰωάννης Μπαρμπαρὴς καθὼς καὶ ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Δημήτριος Λ.Κουντουριώτης


Δικαιῶμα συμμετοχῆς εἰς τὴν κλήρωσιν τῶν μελῶν τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς εἶχαν οἱ μέχρι τὴν ἐνεστώσα περίοδο (τῆς συνεδριάσεως) χρηματίσαντες Δημάρχοι, Πάρεδροι, Δημοτικοὶ &Ἐπαρχιακοὶ Σύμβουλοι καθὼς καὶ Ὁρκωτοί.Συγκεκριμένα εἰς τὴν κληρωτίδα συμμετεῖχαν τὰ ὀνόματα τῶν :

Γεωργίου Κουντουριώτου,Λάζαρου Κουντουριώτου,Δημητρίου Βούλγαρη,Μανόλη Γιουρδη,Γκίκα Δοκοῦ,Γεωργίου Μοσχονᾶ,Γεώργιου Καμίνη,Σταμάτιου Ν. Μπουντούρη,Ἀνάργυρου Μπαρμπαρῆ,Δημητρίου Σταυρόπουλου,Δημήτριου Γεωργίου,Λάζαρου Γιουρδῆ,Νικόλαου Βατσαξῆ,Μανόλη Φωκᾶ,Ἰωάννη Ν. Ἀργαστηριάρη,Θεόφιλου Ρήγα,Χρήστου Ἀγαλόπουλου, Ἀναστάσιου Δ. Τσαμαδού, Δημήτριου Λ.Κουντουριώτου,Ἰωάννη Δράκου,Βασίλειου Στ.Μπουντούρη, Κυριάκου Α.Σερφιώτου,Νικόλαου Σκούρτη,Ἐλευθέριου Στ.Μπουντούρη, Νικόλαου Βούλγαρη,Λάζαρου Πινότση,Ἀντώνιου Φιλίππου,Ἀναγνώστου Γιαννικέ,Νικόλαου Ψιμιλόπουλου,Νικόλαου Λ.Σπετσιώτου,Ἀναγνώστου Καλλίτσα,Ἰωάννου Μπαρμπαρῆ,Δημητρίου Λαζαρίμου,Παντελῆ Π.Πρωτοπαππα,Νικόλαου Οἰκονόμου,Ἰωάννου Στ.Μπουντούρη,Ἀναγνώστου Νίκα, Ἀντωνίου Μπαρμπαρῆ, Κωνσταντίνου Δαμιανοῦ,Φραντζέσκου Γ.Μπουντούρη,Ἰωάννου Κάθ. Κωνσταντίνου,Γεωργίου Δ.Κοκκίνης,Ἰωάννου Α.Κοκκίνη,Νικόλαου Ἀντωνάκη, Νικόλαου Ἐλευθερίου Γκίκα,Ἰωάννου Α.Οἰκονόμου,Δημητρίου Λ.Τσαμαδοὺ καὶ Δημητρίου Ἀναγν.Θεοδωράκη

Πρόεδρος τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς ἐκλέχθηκε ὁ Γεώργιος Δ.Κοκκίνης,ἐνῶ μέλη αὐτῆς (κατὰ σειρὰ) ἐκλέχθησαν ὁ Ἰωάννης Ν.Ἀργαστηριάρης,ὁ Γκίκας Δοκός,ὁ Δημήτριος Βούλγαρης καὶ ὁ Γεώργιος Κουντουριώτης.Μετὰ τὸ πέρας τῆς συνεδριάσεως συνετάχθη τὸ σχετικὸ πρωτόκολλον τῆς «Δηματρεσιακῆς» ἐπιτροπῆς.

  

Βᾶν Ἐκλογικὴ Διαδικασία Βουλευτῶν Ὕδρας
Πρωτόκολλον τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας


«...Τὸ παρὸν πρωτόκολλον μετρηθὲν καὶ ἀριθμηθὲν παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς περιέχει σελίδας ἑκατὸν δέκα ἔξι ἤτοι ἀπὸ ἀριθμὸ 1 ἕως 116
Ἐν Ὕδρα τὴ 12 Δεκεμβρίου 1845..»

 «...Σήμερον τὴν δωδεκάτην Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους,ἡμέραν τετάρτην,περὶ τὴν ἐνάτην ὥραν πρὸ μεσημβρίαν,συνῆλθον ἐν τῶν ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,διαταγὴ τοῦ 18ου ἄρθρου τοῦ περὶ ἐκλογῆς Νόμου κληρωθεῖσα ἐπιτροπὴ διὰ τὴν ψηφοφορία τῆς βᾶς βουλευτικῆς ἐκλογῆς Ὕδρας συγκειμένης ἀπὸ τὸν κύριον Γεώργιον Δ.Κοκκίνην προεδρεύοντος,τῶν κυρίων Ἰωάννου Ν.Ἀργαστηριάρη,Γ.Δοκοῦ,Δ.Γ. Βούλγαρη, Γ.Κουντουριώτου.......

....ἀκολούθως προσῆλθεν εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἡ κάλπη ἐσφραγμένη παρὰ τοῦ Διοικητοῦ καὶ ἐσφραγίσθη ὑπ’ἀρχὰς ἐφ’ὅλων τῶν γωνιῶν ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιτροπῆς, συμφώνως μὲ τὰ διαλαμβανόμενα κατὰ τὸ ἄρθρο 22 τοῦ περὶ ἐκλογῆς νόμου....» 

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,προσῆλθε ἐνωπίον τῆς ἐφορεύουσας ἐπιτροπῆς ὁ κύριος Δημήτριος Βουδούρης (Μπουντούρης) καὶ διετύπωσε ἐνστάσεις περὶ τῆς διαδικασίας σφραγίσεως τῆς κάλπης καθὼς καὶ τῆς περὶ τῆς ἐσωτερικῆς της καταστάσεως,διότι ἡ κάλπη κατὰ τὴν γνώμη τοῦ σφραγίσθηκε πρὸ τῆς παρουσιάσεώς της εἰς τὴν ἐφορεύουσαν ἐπιτροπήν.Ἐπισήμανε ἐπίσης,εἰς τὰ μέλη  τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς πὼς παρεμποδίστηκε ἡ εἴσοδός του ἐντός του Ναοῦ παρὰ τοῦ Ὑπομοιράρχου Ὕδρας.

Τελικῶς ἡ ἔνστασις τοῦ Δημητρίου Βουδούρη ἀπορρίφθηκε ὡς ἀβάσιμη. Τὰ γεγονότα αὐτά,συνέβησαν ὡς ἀναφέραμε,πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας καὶ κατεγράφησαν εἰς τὸ πρακτικό της 12ης Δεκεμβρίου 1845 :

«..Ἀκολούθως ὁ Δημήτριος Βουδούρης παρετήρησεν εἰς τὴν ἐπιτροπήν,ὅτι ἔχει ἀμφιβολίαν περὶ τῆς ἐσωτερικῆς της κάλπης καταστάσεως,καθὼς περὶ τὴν 10ην ὥραν π.μ ὁ ὑπομοίραρχος ἐμπόδισεν αὐτὸν τὲ καὶ ἄλλους διὰ νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὸν Ναόν. Καλέσασα ἡ ἐπιτροπὴ τὸν ὑπομοίραρχον,καὶ ἐρωτήσασα αὐτὸν δημόσια,οὕτως ἀπήντησεν ὅτι ὀλίγα λεπτὰ πρὸ τῆς ἐνάτης ὥρας π.μ παρεκάλεσε τοὺς περὶ τὴν θύρα ἱσταμένους,νὰ ὑπομένωσιν ὀλίγον σκοπὸν ἔχων νὰ ἐρευνήση  τοὺς εἰσερχομένους μὴν τυχὸν φέρωσι ξίφη  ἢ ράβδους.Ἡ ἐπιτροπὴ λαβοῦσα ὑπ’ὄψιν ὅτι ὁ κ Δ.Σ.Μπουντούρης κατὰ τὴν 9ην ὥραν π.μ ἦτο ἐντός του Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως καὶ ὅτι ὁ λόγος τοῦ κ. Ὑπομοιράρχου ἦτο συμφωνως μὲ τὰ καθήκοντά του καὶ ἐνενταλμένος διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ψηφοφορίας. Πρὸς τούτοις ὅτι ἡ κάλπη ἦτο πληρέστατα ἠσφαλισμένη,γνωμοδοτῆ ὅτι ἡ παρατήρησις τοῦ κ.Δ.Σ.Μπουντούρη ἦτο ἀβάσιμη. Ἑπομένως ἡ ἐπιτροπὴ ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας καὶ ἤρχισαν νὰ προσέρχονται οἱ ἀκόλουθοι παραδίδοντες τὰ ψηφοδέλτια τῶν.»

Τὴν πρώτην ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας προσῆλθαν καὶ παρέδωσαν τὰ ψηφοδέλτιά τους συνολικὰ ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ πολίτες.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ,πῶς μετὰ τὴν προσέλευση τῶν πρώτων δέκα ψηφοφόρων, ὁ Βουλευτὴς τῆς Ὕδρας κ. Ἰωάννης Δαμιανὸς διετύπωσε ἔνσταση διὰ τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποία εὐρίσκετο ἡ κάλπη καὶ ἡ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπή,ἀναφέροντας πῶς ὁ προσδιορισθέντας τόπος,παρὰ τὴν ὑμετέραν Διοίκησιν Ὕδρας,δὲν ἦτο εὐρύχωρος γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῆς ψηφοφορίας,ζητώντας τὴν μετακίνησή της εἰς τὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἔνσταση ἀπορρίφθηκε παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς.

  
Σημείωση:Ἀπ’τὴν πλευρὰ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Δημήτριου Στ.Μπουντούρη καὶ τοῦ Ἰωάννου Δαμιανοῦ,διατυπώθεισαν σοβαρὲς ἐνστάσεις ὡς πρὸς τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς,εἰς τὴν καταγραφὴ τῶν σοβαροτάτων παρατυπιῶν, αὐθαιρεσιῶν καὶ καταπατήσεων τῶν ἐκλογικῶν δικαιωμάτων τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων ποὺ παρατηρήθηκαν κατὰ τὴν παρατεταμένη ἐκλογικὴν περίοδο,διότι πλεῖστα ἐκ τῶν γεγονότων τῆς βίας & νοθείας οὐδέποτε κατεγράφησαν εἰς τὰ πρακτικά της.Λεπτομερέστατα καταγράφονται ὅλες οἱ καταγγελίες καὶ οἱ ἐνστάσεις εἰς τὴν ἀναφορὰ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1845 (της ίδιας ημέρας) ποῦ συνέταξαν οἱ Ὑδραῖοι παραπονούμενοι πολίτες πρὸς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων.

Τὴν 3ην ὥραν μ.μ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1845,ἀποπερατώθηκε ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας τῆς Βᾶς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν.Παρουσία τοῦ Δημάρχου Ὕδρας, ἡ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ προέβη στὴν σφράγιση τῆς ὀπῆς τῆς κάλπης,ἡ ὁποία μεταφέρθηκε πρὸς φύλαξη σὲ ξεχωριστὸ δωμάτιο,παρουσία τοῦ ὑπομοίραρχου.

Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 1ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

1.Κωνσταντῖνος Γρίβας,2.Σταμάτης Μ.Ἐλευθερή,3.Ἰωάννης Κρ..Βοῦτας, , 4.Κωνσταντῖνος Πίτσας,5.Σταμάτης Βόγκλης,6.Θεοδωράκης Ν.Ρεντεντάγκος, 7.Παναγιώτης Κῶν. Φαμελιάρης,8.Γεώργιος Ἰω.Κρητικοῦ,9.Νικόλας Γ.Κρητικός, 10.Ἰωάννης Ντούσκου, 11.Δημήτρης Ντοῦσκος,12.Γεώργιος Δ.Πολίτης,13.Χρῆστος Δ.Σκλιᾶς ,14.Βασίλης Γ.Τέτσης,15.Σαράντος Γρά....16.Κανέλος Κρεμασιώτης, 17.Σταμάτης Ν.Βίλας, 18.Σωτήρης Πολυεόρτης, 19.Μίχ.Θ.Κρεμασιώτης,20.Γεώργιος Καπερόνης, 21.Θεόδωρος Γιάκουμης,22.Ἰω.Ροῦσσος Παπουτσής, 23.Παναγ. Δ.Πιταρᾶς, 24.Νικόλαος Τσιτσινάκης,25.Δημήτριος Χ¨Αγγέλου,26.Ἀγγελὴς Λαγός, 27.Δημήτριος Παρίσσης,28.Θεόδωρος Φλεβάρης,29.Δημήτρης Πολίτης, 30.Μανόλης Φαμελιάρης,31 Παναγιώτης Βλάχος,32.Γεώργιος Μπουζαλές, 33.Ἀθανάσιος Ρεντετάγκος, 34.Ἀναστάσιος Καρακατσάνης,35.Ἀποστόλης Χασότης, 36.Ἰωάννης Μπαλάσκας,37.Σταῦρος Ἀλέξης, 38.Μανόλης Κουκουδάκης,39.Δημήτριος Κακλής,40.Ἀντώνιος Κ Καρίντζης,41.Ἰωάννης Τσίντσας, 42.Σπύρος Κωστόπουλος, 43.Ἀντώνιος Μπουρτζουβόπουλος,44.Ἰωάννης Σπίρλας Κυριάκος Κατσιπούλας, (ὀνόματα δύο ψηφοφόρων μὲ αὔξοντα Ἀριθμὸ 44) 45.Ἀνδρέας Κύρ.Γκρούαζα, 46.Παναγιώτης Τσιλιγκίρης,47.Νικόλας Τσάνος, 48.Κυριάκος Μιχελή,49.Κωνσταντὴς Νόσας, 50.Δημήτρης Σχοινᾶς,51.Δημήτρης Λαλούσης,52.Πάνος Μπίρθας,53.Γεώργιος Κόκκιζας,54. Παντελὴς Τσίντσας, 55.Νικόλας Καράς (πιθανῶς ἢ Κάκος), 56.Κωνσταντὴς Φαμελιάρης,57.Γιάνος Ρομπότσης, 58.Γεώργιος Μαρούκας, 59.Ἰωάννης Παύγουζας,60.Κυριάκος Α.Γκρούαζα,61.Παναγιώτης Στεφανόπουλος, 62.Σπήλιος Βέγκος,63.Δημήτρης Σταμπόλης,64.Γεώργιος Τσάνος, 65.Γεώργιος Καταθλίβερης,66.Δημήτρης Τσότσος,67.Γεώργιος Κάβουρα,68.Θεόδωρος Κλανιάρης, 69.Ἰωάννης Κουκουδάκης,70.Κυριάκος Κύτρος,71.Ἀνάργυρος Ἄθ.Ρεντετάγκος, 72.Πέτρος Γκίκα Κάβουρα,73.Γεώργιος Τσιγκάρης,74.Ἰωάννης Κ.Κύτρος, 75.Χ¨Παναγ.Παπαθανασίου,76.Νικόλας Σμπίλης,77.Κωνσταντὴς Βέγκος, 78.Ἐλευθέρης Ἰωάννου Συμιακοῦ,79.Νικόλας Κολμπυστάρδας,80.Ἰωάννης Ἄθ.Παργιανός,81.Δημήτρης Γ.Μαλάνος,82.Δήμας Πορδαλὰς ἢ Παναγιώτης,83. Ἰωάννης Λάβας,84.Νικόλαος Δ.Φαμελιάρης,85.Ἀντώνιος Κατραμάδος,86.Γεώργιος Ἰω.Μοναστηρίου,87.Θεοδωρὴς Κουκουδάκης,88.Κυριάκος Μπιθιζής,89.Γεώργιος Παναγ.Μυλωνάς,90.Νικόλας Φαρδούτσης,91.Θεόδωρος Ἰω.Κοταρᾶς,92.Ἰωάννης Τσουντός,(Πιθανῶς ὁ Ἰωάννης Τζουρντὸς)93.Ἀντώνιος Λυμπεράκης,94.Εὐαγγελὴς Φρούτας,95.Νικόλας Α.Βούλγαρης, 96.Ἀθανάσιος Κανέλης;(λόγω γραφικοῦ χαρακτῆρος πιθανῶς τὸ ἐπίθετο Κανέλης τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ὑπάρχει τὸ ὄνομα στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους),97.Γκίκας Γκικαντόσα, 98. Μιχάλης Χιότης,99. Χρῆστος Α.Χελιώτης,100.Νικόλας Κουλάτσης,101.Νικόλας Δελιθανάσης,102.Δημήτριος Ἀργύρης, 103.Ἰωάννης Κ.Μπερτσ(ζ)οβίτης,104.Νικόλας Γ.Λούμης,105.Ἠλίας Τσάκος, 106.Ἰωάννης Πιέρου, 107.Νικόλας Τσιρτσίκης,108. Ἰωάννης Κουφογιάννης, 109.Σταῦρος Πετσάλης,110.Γεώργιος Ζωγκότσης,111.Κώνστ.Κοντοπιθάρης, 112.Παναγιώτης Τσομπανας (δὲν ὑπάρχει τὸ ὄνομα στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους). 113.Νικόλας Φιλίππου,114.Ἀντώνιος Γκιρμπης (δὲν ὑπάρχει τὸ ὄνομα στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους),115.Ἀνδρέας Καλογιάννης, 116.Κώνστ.Γ.Νεβρούζου, 117.Βασίλης Σχοινας

Τὴν 13ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 118).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς τριακόσιοι εἴκοσι δύο πολίτες.Τὸ πρακτικό της δευτέρας ἡμέρας τῆς ψηφοφορίας κλείνει μὲ τὴν ἑξῆς παράγραφο:


«...Τὴν 3ην ὥραν μ.μ τῆς αὐτῆς ἡμέρας,ὥραν προσδιορισθήσα παρὰ τοῦ προγράμματος τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας καὶ Σπετσῶν,διὰ τὴν παῦσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς, διέκοψεν ἡ ἐπιτροπὴ τὰς ἐργασίας τῆς φθάσαντος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψηφοφόρων μέχρι τοῦ τριακοστοῦ εἰκοστοῦ δευτέρου,καὶ σφραγίσασα παρόντος τοῦ δημάρχου καὶ δημόσια τὴν ὀπὴν τῆς κάλπης,ἐπιθεωρήσαντες καὶ τὰς σφραγίδας τοῦ ὅσοι ἠθέλησαν ἐκ τῶν παρόντων ψηφοφόρων,ἤτοι οἱ κύριοι Ἀνδρέας Ν.Βόκου,Γ.Α.Τσιρτσίκου,Παῦλος Παππαδόπουλος καὶ Ν.Κοκορέλης.Πρὸς βεβαίωσιν τούτου συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις ἤτις ὑπεγράφη παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν θελησάντων ψηφοφόρων.Ἡ κάλπη παρεδώθη εἰς τὸν φρούραρχον..»

(Παρόμοια πρακτικὰ συνετάσσοντο κάθε ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ψηφοφορίας)


Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 2αν ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

118.Βασίλ.Χ.Μπουντούρης,119.Νικολ.Α.Οἰκονόμου,120.Ἀναστάσιος Ζωγκός, 121.Ραφαλιᾶς Στρουμπούλης,122.Ἀντώνιος Φιλίππου,123.Κυριάκος Ζίμιρας, 124.Ἀλεξανδρὴς Ἄκληρος ἢ Δρίτσας, 125.Βασίλης Καθήκουρης,126.Κυριάκος Λ.Μπρούσκου,127.Δημήτρης Μπαροὺ,128.Ἀναστάσιος Τσιτσίνης,129.Δημήτριος Ἰω. Μεθενίτης,130.Μανόλης Κοταρᾶς,131.Χριστόφορος Καρανικόλας, 132.Ἀναστάσιος Βότση,133.Νικόλας Μιχαήλ.134.Ἰωάννης Κάλου,135.Ἀναγνώστης Α.Χ.Φοῦσα, 136.Ἀνδρέας Σπίρλας,137.Παναγιώτης Καμπιέζος,138.Ἀνδριανὸς Θ.Δραπανιώτης,139.Ἀντώνιος Γκιώνης,140.Κοσμᾶς Μπουλάμαντης, 141.Ἰω.Μ.Λαλεχού,142.Γκίκας Κάβουρας ἢ Τραχανάς, 143.Ἰωάννης Μπούμπουλης, 144.Παντελὴς Μ.Κρητικοῦ,145.Λάζαρος Ζάκας, 146.Νικόλας Κολιμπάδης, 147.Φίλιππος Μαστοράκης,148.Ἀντώνιος Δ.Βόκου,149. Σταῦρος Πινότσης, 150.Γκιώνης Μπούριθης,151.Γεώργιος Γκιώνης,152.Θεόδωρος Βούλγαρης, 153.Κώνστ.Μαργκούνης, 154.Φράντ.Κριεμάδης,155.Ἰω.Γ.Τέτσης, 156.Δέδες Λαλεχός,157.Νικόλας Σύρμας, 158.Ἰω.Α.Οἰκονόμου, 159.Σταῦρος Βαρελάς, 160.Ἀνδρέας Ν Σταμάρε,161. Χ.Γ Μερτσάνης, 162.Νικόλας Βαρελάς,163.Νικόλας Δ.Βασίλη,164.Δημήτρης Τσιτσίνης,165.Γεώργιος Πουλής, 166.Σταμάτης Ξένος, 167.Μανόλης Χ΄Ἀναργύρου,168.Ἀνδρέας Νίνης,169.Ραφαλιᾶς Γ.Κιούσης, 170.Δημήτρης Χ΄Μπαμπούσκου,171.Δημήτρης Ρέστης,172.Κυριάκος Κ.Σπανός, 173.Ἀναστάσιος Κάβουρας,174.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,175.Νικόλας Μαρίνης Μπογιαντσης,176.Γεώργιος Δελιγιάννης,177.Ἰωάννης Ν.Σαρής,178.Ἀναγνώστης Κοκορέλης,179.Θεόδωρος Μπουλάμαντης, 180.Ἰωάννης Γ.Μιχαήλ.181.Κωνσταντὴς Γουναράς,182.Κωνσταντὴς Δ.Κόκκου,183.Πάνος Σακελλαρίου,184.Σταμάτης Λαλεγιῶργος,185.Γεωργης Λούμης,186.Ἰωάννης Παρίσσης, 187.Δημήτριος Γ.Πέτρου, 188.Βασίλης Ἀδάμης,189.Γεώργιος Σαχτούρης,190.Παντελὴς Πρωτοππαπας, 191.Γεώργιος Ἀναστ.Ρούσσης,192.Ἰωάννης Μαλάνος,193.Γεώργιος Γόμπος, 194.Χριστόδουλος Κυπραῖος 195.Μιχαὴλ Σταυριανός,196.Ἀναστάσιος Μ.Μπουντούρης,197.Εὐστράτιος Μοσχονησιώτης,198.Ἰω Καραγιάννης Συμιακός, 199.Διονύσιος Ἰω.Βίλλου (ή Βίλλα),200.Μανόλης Παππαχριστοδούλου,201.Ἰωάννης Μπαλλής,202.Ἠλίας Χρυσάνθου,203.Λουκᾶς Γεωργίου, 204.Ἰωάννης Δ.Κοκκίνης, 205.Δημήτριος Πανάγου Τριπολιτσιώτης,206.Ἀνδρέας Καραντσας, 207.Γεώργιος Κοταρᾶς, 208.Θεόδωρος Κριεγκίζας.209.Γεώργιος Ἰω.Καραβέλας,210.Ἰωάννης Γιάπαππας,211.Ἀναστάσιος Ζωγκός,212.Δημήτριος Δεδεψίθης.213.Δημήτριος Εὐσταθ. Ρασσογιάννης,214.Ἐλευθέριος Λέου,215.Νικόλαος Καλαμίτσης,216.Βασίλειος Μπογιαντσης, 217.Κυριάκος Μπαρδάκος,218.Δημήτριος Ἔλ.Λυγνός,219.Παναγιώτης Κουκουλίνης,220.Ἀνάργυρος Χ’Νικολάου,221.Ἰωάννης Α.Σκόρδου,222.Γεώργιος Ἁγιομαυρίτης ἢ Λόλος 223.Θεόδωρος Καρυστινός,224.Φρά.Α.Ματαραντζής. 225.Κυριάκος Ματαραντζής,226.Γεώργιος Α.Γκοτσᾶς, 227.Κωνσταντὴς Σοφικίτης, 228.Δημήτρης Καραγιάννης,229.Δημήτριος Κ.Κύτρου, 230.Γεώργιος Μυσύρος, 231.Γεώργιος Δ.Μπαρδάκου,232.Κωνσταντὴς Μουτσ(ζ)ούρης,233.Ἰωάννης Βίλλας, 234.Παναγιώτης Στοῦρος,235.Ἰωάννης Ζαβὸς ἢ Ρέστης,236.Γεώργιος Σωτήρου Ἄκληρος, 237.Δαμιανὸς Γ.Κοταρᾶς,238.Ἀντώνιος Ν.Μισύρου,239.Νικόλας Παναγ. Κώστας,240.Δημήτριος Ἀναρ.Δεβελέκου,241.Ἰωάννης Ν.Φωκᾶς,242.Παντελὴς Ρούσσης,243.Ἀνδρέας Κρής,244.Ζαχαρίας Δ.Λέου,245.Σταμάτης Δεδεθάτης, 246.Δημήτρης Χ Γκότσας,247.Νικόλας Κ.Παύλου,248.Ἰωάννης Γιανίτσης,249.Ἰωάννης Κυρίου,250.Λάζαρος Μυσύρος,251. Ἀποστόλης Ρηγόπουλος,252.Μανώλης Νίνης (ἢ Νίνος),253.Παναγιώτης Ἀρμιράντες,254. Μιχάλης Π.Πλακάς,255.Ἀλέξης Σταύρου Ἀλέξη, 256.Παντελὴς Δημητρίου Ρούση, 257.Γκίκας Δημητρίου Ρούσσης,258.Παντελὴς Μωραΐτης, 259.Σπύρος Πετροπουλος,260.Θεόδωρος Οἰκονομόπουλος,261.Διαμαντὴ Χρήστου Βραχνοῦ, 262.Γιανιὸς Σμιρλάκης,263.Ἀθανάσιος Μαγκλάρας,264.Κυρίακος Μπερτσοβίτης,265.Δῆμος Ν.Βούλγαρης,266.Δημήτριος Λ.Κουντουριώτης, 267.Ἐλευθέριος Βελισσάριος,268.Κοσμᾶς Ντοῦσκος,269.Φραντζέσκος Ἰωάννου Καλαφάτη,270.Ἰωάννης Ἀναστασάκος,271.Ἀθανάσιος Μπάρλος, 272.Σταμάτης Ἰω.Ρεντετάγκος,273.Νικόλαος Καρσαλιάκος,274.Δημήτριος Μοῦρτος,275.Δημήτριος Δημησέτε,276.Δημήτριος Θ.Νικολάου,277.Κωνσταντῖνος Τσιγκάρης,278.Ἀντώνιος Α.Χ.Νικολάου, 279.Παναγιώτης Παππαδόπουλος 280.Ἰωάννης Σ.Μπουντούρης, 281.Ἐλευυθέριος Α.Γκίκα, 282.Παναγιώτης Σκλαβοῦνος,283.Πέτρος Δ.Πετροπετσιώτης,284.Κωνσταντὴς Καλής,285.Ἰωάννης Μίχ.Ράφ(π)της,286.Σωτήρης Μπεντενιώτης,287.Γεώργιος Κουφός,288.Δημήτριος Γ.Κουφοῦ,289.Παναγιώτης Γ.Κουφοῦ,290.Παναγιώτης Γ.Κούκιος,291.Νικόλας Βατικιώτης, 292.Δαμιανὸς Σακελλαρίου,293.Νικόλαος Σάγκας,294.Ἰωάννης Πετροπετσιώτης,295.Νικόλαος Μαλάνος,296.Ἠλίας Τσιρτσίκος,298.Ἰωάννης Παντελέσκος (297 δὲν ὑπάρχει καταχώρηση), 299.Γεώργιος Μαρόπουλος,300.Λάζαρος Ν.Σπετσιώτης,301.Πάνος Μπαστάλας,302.Δημήτριος Γ.Μωραΐτη,303.Νικόλαος Ἀντώνιος,304.Γεώργιος Α.Τσιρτσίκος,305.Κωνσταντὴς Δ.Κιάφας, 306.Ἀναγνώστης Τρατάρης,307.Παντελὴς Α.Τσάκος,308.Ἀντώνιος Εὐαγγελίδης,309.Ἀναστάσιος Βέτιμης,310.Ἀναστάσιος Ἀλέξη,311.Βασίλειος Γεωργαντᾶς,312.Δημήτριος Γ.Τσιρτσίκου,3 13.Ἀναγνώστης Ντάβος,314.Λάζαρος Τσῶρτσος,315.Ἰωάννης Καραγκιόζης,316.Στέφανος Χασαπάκης, 317.Δημήτριος Ν.Μισύρου,318.Παναγιώτης Χαρ(α)μαντᾶς,319.Δήμας Καρσαλιάκος, 320.Χ’Κωνσταντὴς Ταμπάκης,321.Νικόλαος Ἤλ.Τσιρτσίκου, 322.Ἰωάννης Κρής.


Τὴν 14ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 323).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς  πεντακόσιοι τρείς ψηφοφόροι.

«Σήμερον τὴν δεκάτην τετάρτην του Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους,ἡμέραν Παρασκευὴν ὥραν 9ην πμ συνῆλθεν ἐντός του Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,τοῦ προσδιορισθέντος κατὰ τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας διὰ τῆς ψηφοφορίας τῆς Βᾶς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας, ἡ ἐφορεύουσα τῆς ψηφοφορίας ἐπιτροπὴ συγκειμένης ἀπὸ τους κυρίους Γ.Δ.Κοκκίνη Προεδρεύοντος, Ἰω.Ν. Ἀργαστηριάρη,Γκίκα Δοκοῦ,ἀποντων τῶν Κυρίων Δημητρίου.Γ.Βούλγαρη καὶ Γεωργίου Κουντουριώτου παρόντος καὶ τοῦ Δημάρχου κ. Δημητρίου Λαζάρου Κουντουριώτου καὶ διέταξε νὰ προσαχθῆ ἐνώπιον αὐτῶν ἡ κάλπη. Προσενεχθήσα δὲ παρατηρήθη παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν παρόντων ψηφοφόρων,καὶ εὑρέθησαν αἳ ἐπ’αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῶν ὀπῶν σφραγίδες σῶες.Οὕτω ὁ Προεδρεύων τῆς Ἐπιτροπῆς διέταξε καὶ ἀπεσφραγίσθη ἡ ὀπὴ αὐτῆς καὶ ἦρξεν ἀρξαμένης τῆς ψηφοφορίας,ἤτις ἤρξατο ὡς ἀκολούθως ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τριακοστοῦ εἰκοστοῦ τρίτου.Πρὸς βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις ἡ ὁποία ὑπεγράφη παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημάρχου,τοῦ Γραμματέως,τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν παρευρεθέντων ψηφοφόρων ὅσων ἠθέλησαν

Ὁ Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης
Ἡ Ἐπιτροπὴ
Γεώργιος Δ.Κοκκίνης,Ἰωάννης Ν.Ἀργαστηριάρης,Γκίκας Δοκὸς
Ὁ Γραμματεὺς Σ.Γ.Πραγματακάκης
Οἱ παρευρεθέντες ..»

(παρόμοια πρακτικὰ συνετάσσοντο κάθε ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας)

Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 3ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

323.Ἰω.κ.Ζάκας,324.Ἀναγν.Ἰωαννίδης,325.Ἰωάννης Δρίβας (δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Δρίβας-ἀπαντᾶται μόνο τὸ ἐπίθετο Γρίβας ἢ Γρήβας),326.Θεόδωρος Βοῦτας,327.Ἀνδρέας Ν.Φαμελιάρης,328.Λάζαρος Καρακατσάνης,329.Κοσμᾶς Ἒλ Γκικαλέξη, 330.Γεώργιος Τσ(ζ)ερεμές, 331.Τριαντάφυλλος Γ.Τριανταφύλλου,332.Ἰωάννης Κριεκλόκες, 333.Ἀναστάσιος (Μπ)Βαλοματής,334.Στάθης Μ.Παππαστάθης,335.Ἀντώνιος Παντελέσκος, 336.Γεώργιος Α.Παντελέσκου,337.Παναγιώτης Πλούσας,338.Ἀνάργυρος Ραφαήλ, 339.Ἰωάννης Α.Ραφελιᾶς,340.Γεώργιος Ν.Κριεζής,341.Δημήτρης Θεοδωράκης, 342.Ἰωάννης ....ρδος,343.Σταῦρος Γούλας,344.Ἀνάργυρος Στ.Ἀλέξη, 345.Μανόλης Μπούκης,346.Γεώργιος Βατικιότης,347.Ἰωάννης Καλαθάκης, 348.Γεώργιος Ν.Τσίγκος,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Τσίγκος) 349.Ἰωάννης Παντελέσκος,350.Δημήτριος Σπ.Γκιωνάκη,351.Κυρίακος Κοταρᾶς, 352.Δημήτριος Π.Θεοδώρου,353.Γεώργιος Καράς,354.Παντελὴς Χρ.Μωραΐτου, 355.Ἀντώνιος Καραπάνου,356.Ἰωάννης Ἄθ.Μουστάκα,357.Δημήτριος Γ.Κάβουρα, 358.Νικόλαος Ἰω.Μάρσης, 359.Δημήτρης Κολοσπείρου,360.Ἀντώνιος Βράνας (δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Βρανάς),361.Σταῦρος Παπουτσής,362.Ἀθανάσιος Ν.Δρίβας,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Δρίβας-ἀπαντᾶται μόνο τὸ ἐπίθετο Γρίβας ἢ Γρήβας) 363.Παναγ.Ἰω.Παππαδόπουλος,364.Κοσμᾶς Ἀλευράς,365.Παντελὴς Κανέλου, 366.Ἰωάννης Βοχαΐτης,367.Σάββας Ἄντ.Κωνσταντάκης,368.Μιχαλάκης Μπουντούρης, 369.Ἰωάννης Βήλλας,370.Θεόδωρος Α.Σέρρου,371.Νικόλαος Δ.Σκλιά,372.Θεόδωρος Α.Τσέπης,373.Νικόλαος Λ.Σπετσιώτου,374.Μανόλης Α.Σέρρου,375.Ἐλευθ.Γ. Γαρμπής, 376.Σταῦρος Κολμπιστάρδας, 377.Γκίκας Σάββας, 378.Ἀνδριανὸς Γκίκα Σάββα, 379.Ἀνδρέας Γκίκα Σάββα,380.Γεώργιος Ἀποστ.Γούναρης,381.Δήμας Γ.Κανάκη, 382.Κωνσταντὴς Α.Ζίρμπης,383.Δημήτριος Α.Κουλούρας,384.Ἰωάννης Χαραλάμπης, 385.Δημήτριος Ματζόρος Κοῦνες,386.Ἰωάννης Ρόκας Ὀλύμενος, 387.Σταμάτης Καρβελᾶς,388.Ἰωάννης Σάπιος,389.Κωνσταντὴς Γκάφας,390.Ἰωάννης Γκέλης,391.Δημήτριος Βόκου,392.Θεόδωρος Σαρκόσης,393.Γκίκας Καραντώνη,394.Ἰωάννης Παππανδρέου,395.Μερτίρης Γιόρτσου,396.Γκίκας Λ.Ὀρλόφ,397.Ἀνδρέας Παππανδρέου, 398.Δημήτριος Α.Καμπιέζου,399.Νικόλαος Παπέτρου,400.Δημήτριος Δελής,401.Πάνος Γεωργας, 402.Θεόδωρος Δ.Μαραγκοῦ,403.Γεώργιος Βλάσης, 404.Λάζαρος Καλμούκης,405.Θεόδωρος Ν.Μαραγκοῦ,406.Δημήτριος Μπουλουμπάσης,407.Γεώργιος Καλαμπάκας,409.Ραφαὴλ Καραντώνης,(408 καταχώρηση δὲν ὑπάρχει),410.Διονύσιος Σορόκου,411.Κανέλλος Τουρκοβασίλης, 412.Γεώργιος Δρούγκα,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Δρούγκας),413.Δημήτριος Καρακατσάνης,414.Ἀποστόλης Ἀργείτης, 415.Ἀθανάσιος Παππαδημητρίου,416.Πάνος Γερακίτης, 417.Σταμάτης Ἰω.Καλαφάτη, 418.Νικόλαος Οὔγκρας,419.Κανέλος Ἰω.Πολίτη,420.Ἀνδρέας Ἰω.Μπουντούρη,422.Ἀναστάσιος Ἰω.Μπουντούρης (421.καταχώρηση δὲν ὑπάρχει),423.Νικόλαος Ἰω.Τσάνης, 424.Σταμάτης Ἰω.Τσίτσα,425.Δημήτριος Εὐαγγελίδης,426.Δημήτριος Καραμίχας, 427.Ἰωάννης Στύπας,428.Ἀντώνιος Κόνθης,429.Κυριάκος Ἤλ.Φουσέκης, 430.Ἀνδρέας Γ.Ζωγκού, 431.Ἐλευθέριος Γκικαλέξη,432.Ἰωάννης Ροῦσσος, 433.Γεώργιος Α.Πέρκα,434.Ἀνάργυρος Τραμουντάνας,435.Ἀναστάσιος Π.Τσούγκ. (δυσανάγνωστον-πιθανὸν δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον), 436.Ἰωάννης Τσιτσινάκης,437.Ἀντώνιος Μπούζας,438.Πέτρος Φρισκαλάκης, 439.Δημήτριος Καρακατσάνης,440.Ἰω.Κουτσίγκος ἢ Μπουλαμάντης,441.Δημήτρης Τριπολίτης, 442.Ἀντώνιος Χ’Ἀναργύρου,443.Φίλιππος Φιλιππάγκου,444.Ἀθανάσιος Μπουζουμπάρδης (ή Μπουζιμπάρδης),445.Θεόδωρος Δ.Μπαρδάκου,446.Γεώργιος Φαντόπουλος,447.Τσῶρτζος Βολότσης,448.Ἀποστόλης Ρουμπάκης,449.Γκιώνης Α.Γκιώνης,450.Ἀντώνιος Καλκούνης,451.Νικόλας Α.Νέγκας,452.Λάζαρος Βόγκλης, 453.Βασιλ.Ἰω.Μπουδούρης,454.Θεοδόσιος Ἰω.Φλώρη(ου), 455.Λάζαρος Γκίκα Βιένα, 456.Γεώργιος Μέγκ..λής,457.Γεώργιος Θ.Κοκορέλης, 458.Δημήτριος Μπούμης, 459.Πέτρος Δ.Μπούμης,460.Χ’Φρ.Τσαλίκης,461.Δημήτριος Καλκούνης,462.Κυριάκος Μυλωνάς,463.Γεώργιος Τσιρτσίκος,464.Ἀντώνιος Παππαπάνου,465.Νικόλας Βέσης, 466.Ἀνάργυρος Ζαρόμας,467.Κυριάκος Ἰω.Ἀρμυράντε,468.Ἰωάννης Ἀμουργιανός, 469.Νικόλας Ψιμιλόπουλος, 470.Ἰωάννης Α.Καλογιάννης,471.Ἀθανάσιος Κουζούμης, 472.Δημήτριος Α.Τσαμαδός,473.Μανόλης Παπ’Ἰωάννου Κολδιολῆ(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸ κατάλογο),474.Ἰωάννης Μακρυγιάννης,475.Γεώργιος Μαργαρίτης,476.Μανόλης Κατραμάδος,477.Ἀντώνιος Καθήκουρης, 478.Μιχαὴλ Σοφικίτης,479.Βαθῆς Γ.Βώκου,480.Μανώλης Τζίγκος,481.Δημήτριος Σταμάτης Κατσάβη,482.Ἰωάννης Χ.Ντεβελέκου,483.Δήμας Κοταρᾶς,484.Δημήτριος Γκίνης,485 Νικόλας Α.Καλαμίτσης,486.Δημήτριος Ν.Κουλάτσης,487.Γεώργιος Ι.Γρίβας, 488.Κωνσταντὴς Στατήρας,4 89.Δημήτριος Εὐσταθίου,490.Δέδες Ρομπότσης, 491.Γεώργιος Τσιριγότης,492.Βασίλειος Παππαβασιλείου,493.Νικόλαος Καλογιάννης,494.Ἀναστάσιος Ν.Μεθενίτη,495.Ἰωάννης Ἀναστ. Κόκκινος, 496.Ἔμμ.Δ.Κριεζής,497.Νικόλας Χ’ Θεοφίλου,498.Ἰωάννης Δέδε Μερτσάνης, 499.Νικόλας Δ.Καραβέλας,500.Ἀγγελὴς Ἰω.Καθήκουρης,501.Μιχαὴλ Ἄλ.Γκικαλέξης,502.Σταμάτης Ἰω.Πλούσας,503.Εὐστάθιος Ἰω.Χελιώτης

Τὴν 15ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ τέταρτη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 504).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς ἑξακόσιοι πέντε  ψηφοφόροι.

«..Ἐνεργουμένης τῆς ψηφοφορίας (ἀριθμὸς ψηφοφόρου 543) ἐπαρουσιάσθη ὁ Γ.Ι. Βατσαξὴς τὴν 10ην π.μ ὅστις παρέδωσε εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἔγγραφον-ἔνστασιν διὰ τῆς ὁποίας ἀναφέρει ὅτι ἄνθρωποι σύροντες ὑπὸ ἐνόπλων της ἐξουσίας  καὶ εἰς ἐκ τῶν πολιτῶν αγοράζη τὰς ψήφους αὐτῶν.

Ὁ παραπονούμενος Γ.Ι.Βατσαξὴς
Ἡ ἐπιτροπὴ
Γ.Δ.Κοκκίνης,Ι.Ν.Ἀργαστηριάρης,Γκίκας Δοκὸς»

Εἶναι ἡ πρώτη ἀναφορὰ-διατυπωθεῖσα ἔνσταση-γιὰ τὴν παρουσία ἐνόπλων ἀνδρῶν τῆς ἐξουσίας οἱ ὁποῖοι ἐξαγόραζαν ψήφους,κατὰ τὴν διενέργεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Λόγω τῆς σοβαρότητας τῆς καταγγελίας προσῆλθε εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ὁ Δημήτριος Γ. Βούλγαρης (μετέπειτα Ὑπουργὸς τῆς Κυβερνήσεως Κωλέττη):

«...Ἐνταύθα ἐπαρουσιάσθη ὁ κ.Δ.Γ.Βούλγαρης μέλος τῆς ἐφορευούσας  την ψηφοφορίαν ἐπιτροπῆς ὅστις καὶ ἔλαβε μέρος εἰς τὰς ἐργασίας της...» 

Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἐρώτησαν τὸν Γ.Ι.Βατσαξὴ ἂν ἀσκήθηκε ἐναντίον τοῦ βία, καὶ τοῦ ἐζήτησαν νὰ κατονομάσει τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ τοῦ ἐπετέθησαν.Ο Γ.Ι. Βατσαξὴς ἀπήντησε ἀντιφατικῶς εἰς τὴν πρώτην ἐρώτησην ἐνῶ ἀπέφυγε νὰ κατονομάσει αὐτοὺς ποὺ κατήγγειλε πὼς παρενοχλοῦσαν ἐνόπλως τοὺς ψηφοφόρους. Ἐν τέλει ἡ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ γνωμοδότησε ὡς ἀνυπόστατη τὴν διατυπωθεῖσα ἔνστασή του.

«...εν ελευθερία προσέρχοντες οι ψηφοφόροι εις την ψηφοφορίαν,και δε τούτοις ο ίδιος ο παραπονούμενος αρνηθείς δημοσίως παρά του Προέδρου της Επιτροπής 1ον  εαν συνέβη εις αυτόν βίαν κ 2ον εάν δύναται να αναφέρει εν ονόματι των παραβιασθέντων, μετά την πρώτην ερώτησην απήντησεν αντιφατικώς προσθέσας ούτε δύνατε να γίνη εις αυτόν,και εις δε την δευτέραν απήντησεν,ότι δεν δύνατε να αναφέρη επί του παρόντος τα ονόματα,και οτι κατόπιν έχει ν’αποδείξη το τοιούτον,γνωμοδοτή ότι η ένστασις του κυρίου Γ.Ι.Βατσαξή ήτο ανυπόστατος..»


Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 4ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

504.Γεώργιος Παύγουζας,505.Δημήτριος Ντάβου,506.Παῦλος Κουλούρης, 507.Γεώργιος Π.Σακελλαρίου,508.Ἰωάννης Δ.Κουλάτση,509.Ἀναστάσιος Ἔλ. Μεθενίτης,510.Κωνσταντὴς Ἔλ.Μεθενίτης,511.Λάζαρος Κοκκίνης, 512.Κωνσταντὴς Κωστάκης,513.Ἰωάννης Βατικιώτης, 514.Ἀναστάσιος Α.Μοίρας,515.Δήμας Λάμπος, 516.Κωνσταντὴς Λάμπου,517.Παναγιώτης Μίχ.Ἀγγελέτου,518.Ἀντώνιος Πέτσας, 519.Ἀθανάσιος Στατήρας,520.Δημήτριος Ἰω.Γρίβας, 521.Νικόλαος Ξένος, 522.Ἀντώνιος Ν.Ξένου,523.Δημήτριος Ν Κομματᾶς ἢ Μαυριδερός, 524.Δημήτριος Λαλεχού,525.Ἰωάννης Ν.Κιάφα,526.Δημήτριος Χ’Φιλίππου,527.Δημήτριος Ἀποστόλη, 528.Ἰωάννης Ἀνδριανού,529.Μανόλης Ἰω.Τσάκονα,530.Στάθης Γεωργαντᾶς,531.Ἰωάννης Σορόκος,532.Θεόδωρος Π.Ἀγγελέτου,533.Μιχαὴλ (Εὕα)Βαγγελίδης,534.Ἀναγνώστης Χ’Φιλίππου, 535.Νικόλαος Κολαντσ(ζ)ούρης, 536.Νικόλαος Β.Μυσυας;(ὡς δυσανάγνωστον,ἂν ἰσχύει,δὲν ὑπάρχει τέτοια καταχώρησιν εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον)537.Κωνσταντὴς Γ.Κουσαδιανός, 538.Ἀνδρέας Π.Μπούμης, 539.Χριστόφιλος Λαλεμπούκουρης,540.Γεώργιος Ν.Παύγουζα,541.Δημήτριος Ἀνδριώτης,542.Γεώργιος Χ’Πούλου,543.Ἀνάργυρος Μ.Σαρρής,544.Δημήτριος Γ.Σαχτούρης, 545.Ἰωάννης Κ.Μεθενίτης,546.Λάζαρος Κ.Μεθενίτης,547.Νικόλαος Δ.Βόκου,548.Γεώργιος Θεοχάρης,549.Γεώργιος Λ.Νέγκας, 550.Μάνθος Χ’Ἀνδρέου,551.Νικόλας Λ.Κολοδήμας,552.Γεώργιος Κυρίου,553.Θεόδωρος Κυρίου,554.Ἀντώνιος Γ.Τέτσης,555.Παντελὴς Βόγκλης,556.Μανουὴλ Κρητικός,557.Γεώργιος Ἔλ.Λιγνός,558.Γεώργιος Γκαρδαλίνος,559.Γεώργιος Πλούσας,560.Παῦλος Σέρρου,561.Ἰωάννης Μωραΐτης,562.Ἀντώνιος Μελαχρινός, 563.Γεώργιος Λιγνός,564.Νικόλας Ρεβίδης,565.Ρήγας Ραγκόπουλος,566.Ἰωάννης Μονάς,567.Γκίκας Μεθενίτης, 568.Γεώργιος Ν.Γκιώνης,569.Κυριάκος Γ.Κωνσταντή, 570.Ἰωάννης Κ.Μυλωνά, 571.Γεώργιος Ἰω.Τσιρτσίκου, 572.Ἰωάννης Τσιρτσίκος, 573.Ἰωάννης Φαντόπουλος,574.Δημήτριος Ν.Μαραγκός,575.Ἀνδρέας Δέδε Λαλεχού, 576.Ἰωάννης Θ Ρούσσης,578.Ἀνδρέας Κ.Μυλωνὰς (577 καταχώρηση δὲν ὑπάρχει), 579.Παντελὴς Ἰω.Τσιώτου,580.Πέτρος Κ.Κωνσταντή,581.Φίλιππος Καβεζός, 582.Ἰωάννης Α.Σπίρλας,583.Ἀντώνιος Α.Μεθενίτης,584.Περικλῆς Ν.Χ’Ἀνδρέου, 585.Νικολὴς Μ.Θειάφη, 586.Ραφαὴλ Πενθερός,587.Νίκας Θ.Κουπιτόρης, 588.Παναγιώτης Π’Θεοδώρου,589.Σταμάτης Ἰω.Φαναριώτης,590.Νικόλαος Βασιλείου Σοφικίτης,591.Δημήτριος Τσόπρης,592.Ἀναστάσιος Σπαχής,593.Γεώργιος Βάρκας, 594.Νικόλαος Βαρβερόπουλος,595.Γεώργιος Ντούσκου,596.Ἰωάννης Χ’Ποριώτης, 597.Θεόδωρος Ἰω.Πούλου,598.Παναγιώτης Πούλου,599.Γεώργιος Τσολάκης, 600.Χρῆστος Καλαματιανός,601.Ἀντώνιος Γκουμούλας, 602.Φρά.Ζερμπίνος,603.Θεόδωρος Ἰω.Βαρνάκου,604.Νικόλαος Ἰωάννου Ρήγα,605.Ἀντώνιος Σαράντος

Τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 606).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς οκτακόσιοι δεκατρείς  ψηφοφόροι.

Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 5ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

606.Δημήτριος Ἀραπογιάννης,607.Χρῆστος Καπέτσος,(δεν ὑπάρχει εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον)608.Ἀθανάσιος Καλιακούδα,609.Βασίλειος Κωστόπουλος,610.Δημήτριος Γ.Κριεμάδης,611.Δημήτριος Χρηστάκης,612.Ἰωάννης Παππαδόπουλος,613.Φίλιππος Σταματάκης,614.Χρῆστος Ἁγιοπετρίτης, 615.Θεόδωρος Σουρέλης,616.Γεώργιος Δραγουμάνος,617.Κωνσταντὴς Παππαμανόλης,618.Νικόλας Πιταρᾶς,619.Ἰωάννης Μακρίσας,620.Γεώργιος Στρουμπούλης,621.Δημήτριος Α.Αἰγινίτου, 622.Μιχάλης Ραφαὴλ Χρήστου, 623.Ἀντώνιος Τσιέρης,624.Γεώργιος Περδίκης,625.Νικόλας Ἀϊβαλιώτης,626.Θεόδωρος Κολοβελόνης,627.Ἀναγνώστης Γ.Βουγιουκλής, 628.Γεώργιος Γιάπαππας,629.Παναγιώτης Ράπτης,630.Ἀντώνιος Δ.Μπαρού, 631.Δημήτριος Ἰωάννου Τσίντση, 632.Ἀναστάσιος Γκικαντόσα,633.Γεώργιος Ναντάκης,634.Λουκᾶς Γ. Ντεντεθάτης,635.Δημήτριος Κ.Κοτομμάτης,636.Μιχάλης Ἀποστόλη Κλουτσονικολοὺ,637.Γρηγόρης Παππαδάκης,638.Νικόλαος Α.Τηνιακού, 639.Λουκᾶς Παντολέων,640.Δημήτριος Λαγκαδούσης,641.Κωνσταντὴς Κριεμάδης, 642.Ἀλέξανδρος Κριεζής, 643.Παναγιώτης Νταμουλάρης,644.Παναγιώτης Παππαδόπουλος, 645.Κωνσταντὴς Μαγκουράκης,646.Δημήτριος Γκιώνης,647.Σάββας Χ’Ἐλευθερίου,648.Γεώργιος Τσιλιγκίρης,649.Σταμάτης Παπλωματάς,650.Ἀνδρέας Παρίσσης,651.Νικόλας Δρίβας,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ ἐπίθετο Δρίβας-ἀπαντᾶται μόνο τὸ ἐπίθετο Γρίβας ἢ Γρήβας)652.Κυριάκος Ἀντωνάκης,653.Γεώργιος Νικολὴ Δρίβα,654.Ἰωάννης Γ Φωκᾶς,655.Δημήτριος Σαχτούρης,656.Παντελὴς Κολέτσης,657.Νικόλας Κυριαζής,658.Νικόλας Πριμηκύρης 659.Ἀθανάσιος Γ.Κοκκαλιάρης,660.Μιχάλης Κ(Χ)αλιορης,661.Δημήτριος Γ.Καλιοντσή,662.Κωνσταντὴ Παύλου,663.Ἀνάργυρος Α.Χελιώτου,664.Ἀναγνώστης Τήνιος,665.Κωνσταντὴς Ἄντ.Λαδιανού, 666.Κυριάκος Π.Σακελλαρίου,667.Δημήτριος Καμπέρος,668.Νικόλαος Στ.Μπουντούρης,669.Γεώργιος Κοντοπιθάρης,670. Ἀθανάσιος Βότσης,671.Νικόλας Ναντάκης,672.Κωνσταντὴς Φλεβάρης,673. Λάζαρος Χρήστου Ἁγιοπετρίτη,674.Γεώργιος Μπαρμπαρης,675.Ἀγγελὴς Γκίνρτζος,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον),676.Δημήτριος Γκινρτού;;;,677.Μιχαὴλ Καλαποδᾶς, 678.Δημήτριος Μ.Καλαποδᾶς,679.Γεώργιος Μ Καλαποδᾶς,680.Μιχαὴλ Ἀγριανίτης,681.Δημήτριος Στρίγκος,682.Παῦλος Οἰκονόμου, 683.Δημήτριος Π.Κριεζής,684.Ἰωάννης Π.Κριεζής,685.Νικόλας Ἀντωνάκης,686. Κωνσταντὴς Κολμποντάσης,687.Σταῦρος Γ.Μαρουδα,688.Δημήτριος Γ.Μπούκης, 689.Ἀντώνιος Ἰωάννου Ζερβοῦ,690.Θεόδωρος Τσιλιγκίρας,691.Γεώργιος Ἃ Ζουρβιάδης,692.Μιχαὴλ Θεριακόπουλος,693.Γεώργιος Δ Στρατηγόπουλος,694.Νικόλας Στρατηγόπουλος, 695.Ἀντώνιος Στρατηγόπουλος,696.Γεώργιος Ἄντ.Πουλάκης,697.Νικόλας Μανιάτης, 698.Κωνσταντὴς Καλόγηρος,699.Ἰωάννης Καλόγηρος,700.Μιχαὴλ Λαγός,701.Σπύρος Ἃ Κοκορογιάννης, 702.Παναγιώτης Κιάφας,703.Γκίκας Π Κασκαμπά,704.Φίλιππος Α.Φιλίππου,705.Παῦλος Παππαδόπουλος,706.Δημήτριος Ἃ Ζουρβιάδης,707.Ἀθανάσιος Ζωγκός,708.Πέτρος Χαρμπής,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον) 709.Ἀνάργυρος Καραγιάννης,710.Κωνσταντὴς Γ.Καρογιάννης,711.Δημήτριος Ἐλευθ.Κοντοπιθάρη,712.Ἀνδρέας Ἃ Λαγκαδιανού,713.Ἰωάννης Λαγκαδιανός, 714.Σταμάτης Λαγκαδιανός, 715. Γεώργιος Μαυραγάνης,716.Κωνσταντὴς Π.Μπιρσιμιτζὴς,717.Κωνσταντὴς Μανοῦσος,718.Γεώργιος Παππαβασιλείου, 719.Ἠλίας Παππαβασιλείου,720.Δημήτριος Παππαβασιλείου,721.Γεώργιος Τσιγκάρης, 722.Νικόλας Μελιτσακόπουλος,(δὲν ὑπάρχει καταχώρηση εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον),723.Δέδες Μπουζιτσέπης, 724.Σπύρος Κορμός,725.Γεώργιος Μπουζιτσέπης,726.Στέριος Κακούδης, 727.Δημήτριος Κουσαδιανός,728.Δημήτριος Στούπης,729.Γεώργιος Β.Ροβάτσης,730.Νικόλας Γιάπαππας, 731.Κωνσταντὴς Κυριαζής,732.Δημήτριος Βλάχος,733.Ἀναγνώστης Καλανοδόπουλος,734.Δῆμος Κοκκίνης,735.Νικόλας Ἀγγελάκης,736.Δημήτρης Βαλσάμης,737.Δημήτρης Ζωγκότσης, 738.Πάνος Γ.Μερτσάνης,739.Διονύσιος Ἰω.Μαούτσου,740.Ἀντώνιος Γ.Ἀντωνάκης, 741. Γεώργιος Μ.Πρεβέκας, 742.Ἰωάννης Διαμαντής,743.Ἀντώνιος Σκλιᾶς, 744.Παναγιώτης Ἰατροπολίτης,745.Ἰωάννης Α.Τσουρντού,746.Γεώργιος Τσάθα, 747.Ἀνδρέας Πριμυκύρης,748.Κωνσταντὴς ..(πιθανόν Μπόρμπολος),749.Ἐλευθέριος Ἰω.Κριεζής,750.Σωτῆρος Ρήγας,751.Ἀναστάσιος Πιτσᾶς,752.Δημήτρης Μαντᾶς, 753.Γεώργιος Ἐλευθ.Κριεζή,754.Ἰωάννης Ἐλευθ.Κριεζής,755.Παναγιώτης Πλουμίδης, 756.Γκίκας Χ’Ἀναργύρου,757.Ἰωάννης Καραμουτζιάρης,758.Νικόλας Βρέτας,759.Νικήτας Πάτερος, 760.Μαρίνος Μέλ..ρής (δυσανάγνωστον τὸ ἐπιθέτο.Εἰς τὸν κατάλογον μὲ ὄνομα Μαρίνης ὑπάρχουν μόνο δύο πρόσωπα μὲ τὰ ἐπίθετα Σπαχὴς & Χαρίτος),761.Τριαντάφυλλος Καραγιαννόπουλος, 762.Νικόλας Παρασκευᾶς, 763.Βασίλειος Ζωγκός,764.Παναγιώτης Ἡλιοπουλος,765.Θεόδωρος Ἰω.Δοντά, 766.Ἰωάννης Κωνσταντινίδης,767.Ἰωάννης Θ.Γκίκα,768.Γεώργιος Πριτσιμίτσης (Μπιρσιμιτζὴς),769.Ἠλίας Παλάσκας,770.Σπηλιώτης Παπουτσὴς,771.Ἀνδρέας Μαστρογεώργη, 772.Παναγιώτης Μοναχούλης,773.Σωτῆρος Λαλούδης,774.Ἰωάννης Μοναχούλης,775.Γεώργιος Καρμανιόλας,776.Δημήτριος Ν.Μουζιά,777.Νικόλας Κύρ. Μεγαλογιάννης,778. Ἰωάννης Ἀγγελέτος,779.Γρηγόριος Γκρισέρας,780.Δημήτριος Στεφόπουλος,781.Γεώργιος Μπίλης,(ὑπάρχει πρόσωπο εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ τὸ ἐπίθετο Σμπίλης),782.Ζαφύρης Παρασκευά,783.Πάνος Κουκουλίνης,784.Δημήτριος Μ.Πάνου,785. Κωνστάντινος Δ Τσάθα,786.Χ’Μιχάλη Φρουδάκης, 787.Ἰωάννης Γκιαούρης,788.Γεώργιος Φ.Βούλγαρης,789.Ἰωάννης Π.Κοτρόνης,790.Ἀντώνιος Μπάθας,791.Νικόλαος Ἃ Ἀργαστηριάρης,792.Γεώργιος Ἰωάννου Ἀργαστηρίαρης,793. Ἰωάννης Λ.Οὔγκρας,794.Ἰωάννης Μεθενίτης,795.Ἰωάννης Ν.Μαδαροὺ,796.Νικόλαος Δ.Μπούμη, 797.Ἀναστάσιος Ἰωάννου Τουρκίστε,798.Νικόλαος Ἰωάννου Βατικιώτου, 799.Ἀναγνώστης Καραγεωργόπουλος,800.Ἐλευθέριος Ἔμμ.Ἐλευθερίου,801.Ἀντώνιος Τούχνας,802.Γεώργιος Λ.Παντολέων,803.Νικόλαος Α.Σιγαλοῦ,804.Ἀνάργυρος Μπαρμπαρής,805.Γρηγόριος Παππαδάκης, 806.Παντελὴς Κουσα(ντ)διανός, 807.Μανόλης Δελόπουλος,808.Ἀναστάσιος Λακούτσης, 809.Ἰωάννης Δ.Τσόπρης (εἰς τὴν ψηφοφορία καταγράφτηκε ὡς Τσόπορης),810.Λάζαρος Ἀλεξ. Κοκκίνης,811.Στέριος Ἀργυρίου,812.Ἰωάννης Καλαματιανάκης,813.Νικόλαος Μυλωνὰς


Τὴν 17ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ έκτη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 814).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς εννιακόσιοι πενήντα δύο  ψηφοφόροι.


Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 6ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

814.Θεόδωρος Γεωργίου Κόης,815.Γεώργιος Παναγιώτου,816.Κυριάκος Παπουτσής, 817.Φραγκίσκος Γ.Μπουδούρης,818.Ἠλίας Γ.Βουγιουκλής,819.Δημήτριος Σάββα Ἀνδρέου,820.Παναγιώτης Ἀντωνίου Γκιώνης,821.Γκίκας Μαρίνου,822.Ἰωάννης Γαλίτσης,823.Παναγιώτης Π.Γκίκα,824.Νικόλαος Α.Βότση,825.Γεώργιος Δημητρίου Μπακάλη,826.Ἀναστάσιος Τσό(ώ)νης,827.Θεόδωρος Γκάβοσης, 828.Ἰωάννης Κυριακοῦ Κόλεζα,829.Ἰωάννης Χ’Νταβού,830.Ἀναστάσιος Γ.Βρέτα,831.Σταμάτης Κ.Στατήρας,832.Σταῦρος Π.Μυλωνάς,833.Παντελὴς Κουράντος,(δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον,ἀπαντῶνται δύο ἄτομα μὲ ὀνοματεπώνυμο Δημήτριος Κουράντες)  834.Ραφαὴλ Ἔλ.Ραφαήλ,835. Γεώργιος Παντελῆ Τέτση,836.Στέφανος Κοκονέζης, 837.Ἐλευθέριος Κοκονέζης, 838.Βαθῆς Μουντσούρα,839.Δημήτριος Νικολάου Κριεζή,840.Ἀναγνώστης Ζουρβιάδης ,841.Λάζαρος Μαμάσης,842.Δημήτριος Πάτρας, 843.Ἰωάννης Ν.Τσιρτσίκου,844. Κωνσταντὴς Δαμιανός, 845.Γεώργιος Παξινός, 846.Ἰωάννης Κανελάκης,847.Ἀναγνώστης Καζάρης (εἰς τὸν κατάλογον ἀναφέρεται μὲ τὸ ἐπίθετο Καζάζης),848.Μιχαὴλ Καζάζης,849.Ἀνδριανὸς Ν.Καζάζης, 850. Ἰωάννης Χιώτης,851.Νικόλαος Ἄθ.Μουντσούρης,852.Σταμάτης Μ.Μαῦρος,853. Σταῦρος Σπαραγγούλης, 854.Ἀντώνιος ...ἐτας,855.Κωνσταντὴς Φαντόπουλος,856. Παναγιώτης Ν.Φαντόπουλος,857.Γεώργιος Μ.Μαῦρος,858.Δημήτριος Γ.Καλυβίτης, 859.Ἀνδρέας Παπ’Ἰωάννου Διολῆ,860.Σταμάτης Ἰωάννου Βηλας,861.Κωνσταντάκης Ἤλ.Κουτσουρίδα,862.Δημήτριος Διγενής,863.Νικόλας Κωνσταντινίδης, 864.Ἰωάννης Π.Χασάπης,865.Χρῆστος Δ.Μπούζα,866.Δημήτριος Σκλ(ή)ίρης,867.Σπύρος Ἠλιάδης, 868.Βασίλειος Ν.Πάτερος,869.Νικόλαος Γ.Σαχτούρης,870.Πάνος Μ.Πάνου,871. Ἰωάννης Α.Βότσης,872.Γεώργιος Δημητρακόπουλος,873.Σταῦρος Βρέτας,874.Νικόλας Κωνσταντίθης, 875.Ἰωάννης Α.Φώκας,876.Προκόπης Θ.Κλανιάρης,877.Ἀντώνιος Τρατάρη,878.Βασίλειος Ἰω.Κολμανιάτης,879.Δημήτριος Κιοσσές,880.Μιχαὴλ Φωκᾶς, 881.Δημήτριος Λέκας,882.Πέτρος Πετῶν,(εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον ἀναφέρεται ψηφοφόρος Πέτρος Μεντῶν),883.Ἀγγελὴς Ἰω.Στρίγκου,884.Ἀναγνώστης Σιδέρης, 885.Μιχαλάκης Ρούφα,886.Νικόλας Π’Πάνου,887.Ἰωάννης Γιακαλὴς Παππαθανασόπουλος,888.Ἀνδρέας Χ’Δημητρίου Μπουδούρης,889.Μανόλης Ν.Μαδαρός, 890.Κοσμᾶς Παππανδρέου,891.Παναγιώτης Τρατάρης,892.Σωτῆρος Μπούχλας,893.Νικόλας Παντελάκης,894.Ἐλευθέριος Ν.Παντελάκης,895.Ἀναστάσιος Θ.Βῶκος,896.Ἰωάννης Α.Κοκκίνης, 897.Χαράλαμπος Καπετσινάκης,898.Κωνσταντὴς Βαλ(ρ)σαμής,899.Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, 900.Ἰωάννης Π’Ἔμμ.Οἰκονόμου,901. Λάζαρος Ζάκας,902.Θεόφιλος Κ.Ρήγας,903.Σπήλιος Β.Σαραϊντάρης,904.Βασίλειος Σαραϊντάρης,905.Ἀναστάσιος Ν.Οἰκονόμου,906.Ἐλευθέριος Α.Μάτσης,907.Ἀντώνιος Χαλικιόπουλος,908.Ἀντώνιος Καρλοῦτσος,909.Γκίκας Γκιώνης ἢ Γκίκας,910.Ἰωάννης Λαζαρίδης,911.Δημήτριος Α.Εὐαγγελίδης,912.Γκιώνης Τσέπης,913.Ἀναστάσιος Τσαμαδός,914.Ἰωάννης Α.Οἰκονόμου,915.Δημήτριος Ν.Βῶκος,916. Χρόνης Ἀγριβιό(ώ)της, 917.Χριστόδουλος Γούσιος,918.Μιχάλης Δ.Μπογιαντσής (Μπογιατζὴς), 919.Βασίλειος Π’Θεοχάρη, 920.Ἀναγνώστης Νίκας,921.Κωνσταντὴς Χαραμής, 922.Γεώργιος Μπαρμπαρής, 923.Ἔμμ.Ν.Γιουρδής,924.Μανόλης Μέντης,925.Δημήτρης Ν.Κωνσταντή,926.Ἀνδρίκος Ρογκόπουλος,9 27.Ἀναστάσιος Φουντούλης,928.Γεώργιος Παππασταύρου,929.Εὐάγγελος Δ.Εὐαγγελίδη,930.Νικόλας Μουντσᾶς,(δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον-ἴσως ἀφορᾶ παράφραση τοῦ ἐπιθέτου Μουζιᾶς),931. Γεώργιος Μπροῦζος,(δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον)932.Ἀναστάσιος Μπογδάνος,933.Ἰωάννης Καλαντζής,934.Κωνσταντὴς Ἀγαλόπουλος,935.Νικόλαος Κοκοβίλη, 936.Νικόλας Σμπίλης,937.Κυριάκος Βρέτας,938. Ἰωάννης Στρώ(ο)μας, 939.Ἰωάννης Μπαρμπαρής, 940.Θεόφιλος Κ.Βρέττας,941.Ἀντώνιος Ἐλευθερίου Μανώλη,942.Κυρίακος Μουζιᾶς,943.Λάζαρος Μάρος,944.Δημήτριος Γεωργίου, 945.Ἀντώνιος Γιακαλής,946.Κωνσταντὴς Παππαδόπουλος,    947.Ἀναστάσιος Σιγαλός, 948.Ἰωάννης Τσάπελης,949.Ἀνδρέας Θ.Σαχτούρης,950.Θεόδωρος Λαζαρίμου, 951.Πέτρος Πετροπετσιώτης,952.Κωνσταντῖνος Εὐαγγελίδης


Τὴν 18ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ἕβδομη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 953).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς χίλιοι εβδομήντα ψηφοφόροι.


Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 7ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

953.Ἀναστάσιος Βότσου,954.Κωνσταντῖνος Θερ(γ)ιακόπουλος,955.Ἔμμ.Ποριώτη,956. Ἀναγνώστης Κοῦνες,957.Ἀνδρέας Παππαπαύλου,958.Ἰωάννης Α.Καλογιάννης, 959.Ἰωάννης Κ.Τσάνου, 960.Σταμάτης Χ’Ἰωάννου Γκιώνη,961.Ἰάκωβος Μ.Χιότου, 962.Γεώργιος Χιότης,963.Ἀντώνιος Δ.Κουκουλίνης,964.Σάββας Ἀνδρέου,965. Δημήτριος Λαζαρίμος,966.Εὐστάθιος Λαζαρίμου, 967.Γεώργιος Π’Δήμ. Παρθενόπουλου,968.Φραντσέσκος Γκιώνης,969.Πέτρος Γ.Καρσαλιάκου, 970.Λάζαρος Καραμουτσ(ζ)ιάρης,971.Γεώργιος Φουσέκης,972.Παντελὴς Παντελέσκου,973.Λάζαρος Καλιγκούνας,974.Ἰωάννης Μ.Βλάσης,975.Ἰωάννης Καβεζός,(εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον μὲ τὸ ἐπίθετο Καβεζὸς ἀπαντῶνται οἱ Γεώργιος & Φίλιππος) 976.Ἔμμ.Ἰω. Παππαγ...(πιθανῶς δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον),977. Δημήτριος Ἄλ.Γκικαλέξης,978.Νικόλας Κ.Μερτσάνης,979.Σταμάτης Ν.Καράς, 980.Δημήτριος Κ.Φραγκάκης,981.Παναγιώτης Γερακίτης, 982.Δημήτριος Μοίρας,983. Ἀναστάσιος Τσαλίκης,984.Γεώργιος Καβεζός,985.Ἀθανάσιος Ἀναστ.Γκέλλου(η),986. Διαμάντης Α.Ρέτουλας,987.Ἀντώνιος Α.Σερφιώτη,988.Θεφάνης Ι.Σταυροπούλου,989. Διονύσιος Λαζαρίμου,990.Δημήτριος Σταυρόπουλος,991.Δημήτριος Ψευτοβασίλης,992. Πέτρος Ν.Μπούμης,993.Ἔμμ.Ν.Χ’Ἀνδρέου,994.Νικόλας Βερβή,995.Γεώργιος Ἰω. Μιχαήλ,996. Τσανέτος Ἰω.Βαρνάκου,997.Ἀντώνιος Ν.Ρεβίδης,998.Δήμας Βέκιος,999. Ἀντώνιος Μπούμης,1000.Θεόδωρος Γ.Κριεζής,1001.Γεώργιος Ἰω.Κριεζής, 1002.Ἰωάννης Γ.Κριεζής, 1003.Μανόλης Χ’Μιχάλη,1004.Ἐλευθέριος Ν.Γκίκα,1005. Ἀλέξανδρος Μπούμης,1006.Νικόλας Γ.Τσιγκάρης,1007.Νικόλας Π.Ρουμάνης,1008. Ἰωάννης Σταματίου Φώκας,1009.Ἀναστάσιος Ν.Ρεβίδης,1010.Γεώργιος Ἀραπογιάννης,1011.Ἀνδρέας Ν.Βῶκος,1012.Βασίλειος Ροῦσσος, 1013.Στέφανος Γ.Πραγματάκης,1014.Μιχαλάκης Γ.Δασκαλάκης,(εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον ἀπαντᾶται ψηφοφόρος Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης),1015.Ἀνάργυρος Μαυριδερός, 1016.Νικόλαος Κοκορέλης,1017.Εὐαγγέλης Καρίντσ(ζ)ης,1018.Δημήτριος Γ.Μπουντούρης,1019. Πέτρος Κοκορέλης,1020.Γεώργιος Τουρκίστες,1021.Βάθης Ντουρτσουνιώτης,1022.Ἀντώνιος Μαντσ(ζ)ουράνης,1023.Λάζαρος Ἰωάννου Δοντᾶ,1024.Γεώργιος Στ.Σπαχή,1025. Κωνσταντῖνος Ν.Μπουντούρης,1026.Ἰωάννης Παππακωνσταντίνου,1027.Γεώργιος Ψευτοβασίλης,1028.Λάζαρος Γκικαντόσα, 1029.Γκιώνης Σάββα Ἀνδρέου,1030. Χρῆστος Σαράντου,1031.Δημήτριος Χρ.Βραχνοῦ, 1032.Νικόλαος Ξανθός,1033. Γεώργιος Μοσχονᾶς,1034.Νικόλαος Ντό(ώ)νης, 1035.Ἰωάννης Χ.Ν.Τσάκος,1036.Ἰωάννης Γκίκα Θεοδοσίου,1037.Δημήτριος Ἤλ. Γιώρτσου (ἴσως & Γιώνζου ὡς ἀναφέρεται εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον), 1038. Βασίλειος Σιάκος,1039. Χριστόδουλος Ἀλεξάνδρου,1040.Δήμας Ξενάκης, 1041.Ἰωάννης Συκιᾶς,1042.Ἀνδρέας Δημησέτες,1043.Ἀντώνιος Μπαρμπαρής, 1044.Χρῆστος Δ.Ἀγαλόπουλος,1045.Παναγιώτης Γ.Καλαντζης ἢ Μπέκας, 1046.Γεώργιος Β.Καμίνης,1047.Ἰωάννης Μιχαλάκη,1048.Δημήτριος Γ.Μιχαλαρὲς, 1049.Χρῆστος Ἀλεξ.Δρίτσα,1050. Μανώλη Α.Φώκας,1051.Γεώργιος Κ.Σορόκος, 1052.Ἀνδρέας Κ.Σορόκος, 1053.Γεώργιος Α.Λιμπεράκη,1054.Μιχάλης Κυριακοῦ, 1055.Ἠλίας Γιαννόπουλος,1056.Γεώργιος Δεδεψίθης,1057.Ἰωάννης Πινότσης, 1058.Βασίλειος Δ.Σαμπαζότης,1059. Γεώργιος Α.Λουβής, 1060.Ἀθανάσιος Γ.Νευρούζου,1061.Δημήτριος Μίχ.Ἀγριανίτη,1062.Δημήτριος Πλατσούκας, 1063.Δημήτριος Λαζαρίμου,1064.Λάκης;; Κανέλου,1065. Ἀνδρέας Φρ.Ἐγγλέζου, 1066.Γεώργιος Ἀντωνίου Τέτσης,1067.Ἰωάννης Κάργας,1068. Ἰωάννης Ἀντωνίου Κριεζής,1069.Ἀνδρέας Ἀντωίου Κριεζής,1070.Ἀναγνώστης Τσιρτσίκος

Τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1845,ὥραν ἐνάτην πρωΐνην,ἤρξατο ἡ ὄγδοη ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας (αὔξων ἀριθμὸς 1.073).Ἕως τὴν 3ην ὥραν μ.μ εἶχαν ψηφίσει συνολικῶς χίλιοι ἑκατὸν σαράντα δύο ψηφοφόροι (1.142)


Ψηφίσαντες κατὰ τὴν 8ην ἡμερὰν τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας

1071.Ἀντωνίος Μουντσούρης,1072.Πάνος Τρίκας,1073.Θεόδωρος Μπούφης,1074. Κυριάκος Φαμελιάρης,1075.Ἰωάννης Ν.Χρυσούλης,1076.Σταμάτης Ν.Κοκοβίλες (Κοκοβήλας),1077.Παναγιώτης Τουρκαντώνης,1078.Ἐλευθέριος Κάβουρας, 1079.Ἀναγνώστης Φιρσκαλάκης,1080.Δημήτριος Τσάκος,1081.Παναγιώτης Βομπίλης,(εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον ἀναφέρεται ὡς Γομπίλης),1082. Θεόδωρος Δραπανιώτης,1083.Γεώργιος Ν.Χρόνης,1084.Ἀνάργυρος Μαμ(μ)άσης,1085.Νικόλαος Κολότσης,1086.Γεώργιος Ζ....;;,1087.Ἀναγνώστης Κυριάκου Μπαροῦ, 1088.Νικόλαος ....;., 1089.Ἀντώνης Ψευτοβασίλης,1090.Γκίκας Μπουρδουμπούκης,1091.Ἀντώνης Γ.Κιουράνης, 1092.Γεώργιος Α.Καρίντζης,1093.Λάζαρος Χρυσούλας,1094. Δημήτριος Μ.Τσό(ώ)νης,1095.Πέτρος Γ.Βούλγαρης,1096.Λάζαρος Α.Ρετούλας,1097.Δημήτριος Π’Ἰω.Μάνου,1098.Μανώλης Καρσαλιάκου,1099.Κυριάκος Τρατάρης,1100.Ἰωάννης Δ. Φράγκου,1101.Λάζαρος Α.Κάβουρα, 1102.Γεώργιος Μπαρμπαρὴς Ρεβίδης,1103. Παντελὴς Πετροπετσιώτης,1104.Γεώργιος Δ.Φράγκου,1105.Μανώλης Γ.Κλανιάρης, 1106.Κωνσταντὴς Ι.Μεθενίτης,1107.Νικόλαος Τσ(ζ)ίγκας, 1108.Ἰωάννης Δ.Σαρρής, 1109. Ἀνδρέας Γ.Θεοδωρίκα,1110.Σταμάτης Ν.Βούλγαρης,1111.Ἀντώνιος Βραχνός, 1112. Γεώργιος Παναγιώτου Σκούρη;;,1113.Εὐθύμιος Γκίκα Μεθενίτη, 1114.Δημήτριος Μπροῦσκος,1115.Κυριάκος Δ.Τσερεμέ,1116.Μανώλης Τρίκας, 1117.Ἰωάννης Νικογιαννάκης, 1118.Δημήτριος Γ.Ραβδά,1119.Μανώλης Γ.Ραβδά, 1120.Ἰωάννης Κωνσταντουλάκης, 1121.Ἀναγνώστης Ν.Μιέκρας, 1122.Δημήτριος Α.Μεθενίτης,1123. Παναγιώτης Κουρής, 1124.Δημήτριος Β.Καλιγούνης,(δὲν ἀπαντᾶται εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον),1125.Κωνσταντὴς Βενετσιάνος,1126.Κωνσταντὴς Χιότης,1127.Γεώργιος Κουντουριώτης,1128.Δημήτριος Γ.Βούλγαρης, 1129.Γκίκας Δοκός,1130.Ἰωάννης Ἀργαστηριάρης,1131.Γεώργιος Δ.Κοκκίνης,1132.Παναγιώτης Ξυφτέρης,(δὲν ἀπαντᾶται εἰς τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον), 1133.Δημήτριος Μόσχος,1134.Ἰωάννης Ἠλία Τσίγκου,1135.Ἀναγνώστης Γιανίκες, 1136.Δημήτριος Χ’Ἰω.Θειάφη,1137.Γιαννάκης Χρήστου Βραχνοῦ,1138.Ἰωάννης Λαλεμπούκουρης,1139.Κωνσταντὴς Γ.Ἁγιομαυρίτης,1140.Ἰωάννης Ν.Μουντσοῦρος, 1141.Ἰωάννης Κ.Δράνιας.

  

Ἀναφορὰ Ὑδραίων Πολιτῶν κατὰ τῶν πεπραγμένων τῆς Ἐξουσίας κατὰ τὴν τὴν Βᾶν Ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας (Δεκέμβριος 1845) καὶ καταγγελία τῶν περαστικῶν βίας & νοθείας.


Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέρα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας,τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1845, σημαντικὴ μερίδα Ὑδραίων πολιτῶν συνέταξεν ἔγγραφη ἔκθεση-ἀναφορὰ πρὸς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,εἰς τὴν ὁποία ἀναφέρονται λεπτομερῶς τὰ σοβαρὰ γεγονότα-ἐπεισόδια ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκλογικῆς περιόδου.Τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῆς ἔγγραφης ἀναφορᾶς εἶναι τὰ ἑξῆς:

α) Σοβαρότατες παρατυπίες εἰς τὴν σύνταξιν τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων,εἰς τοὺς ὁποίους συμπεριελήφθησαν ὀνόματα ἀτόμων ἀνηλίκων καὶ ἑτεροδημοτῶν.Οἱ συγκεκριμένοι ἐκλογικοὶ κατάλογοι παρουσίαζαν σημαντικότατες διαφορὲς-ὡς πρὸς τὰ πρόσωπα-μὲ τοὺς ἀπογραφικοὺς καταλόγους τῶν ἐνοριῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

β) Σοβαρότατες καταγγελίες διὰ τὴν στάσιν τοῦ Δημάρχου Ὑδραίων Δημητρίου Λ.Κουντουριώτη εἰς τὴν διαδικασία κληρώσεως τῶν μελῶν ποὺ θὰ ἐκλέγοντο ὡς μέλη τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων καὶ ἀντιρρήσεων.

γ) Καταγγελίες διὰ δολοφονικὴ ἀπόπειραν κατὰ τοῦ Ὑδραίου πολίτη Δημήτριου Γκούμα ἀπὸ ἔνοπλα τμήματα τῆς πολιτοφυλάκης,μετὰ τὴν καταγγελία τοῦ πρώτου διὰ παρατυπίες εἰς τὴν κλήρωσιν τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων.

δ) Καταγγελίες διὰ τὴν τρομοκράτηση τῶν Ὑδραίων ψηφοφόρων ἀπὸ ἔνοπλα μέλη τῆς πολιτοφυλακῆς διὰ τὴν στήριξη τῶν φίλα προσκείμενων ὑποψηφίων Βουλευτῶν εἰς τὴν ἐξουσίαν

ε) Καταγγελίες διὰ σαφεῖς ἀπειλὲς γιὰ δολοφονίαν τῶν τριῶν ἐκλεχθέντων βουλευτῶν τῆς Αης ἐκλογικῆς διαδικασίας,κυρίως κατὰ τοῦ Δημητρίου Στ. Μπουντούρη καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ ἀπὸ μέλη τῆς πολιτοφυλακῆς.

στ) Καταγγελίες γιὰ περικύκλωση καὶ ἀποκλεισμὸ τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἀπὸ ἔνοπλα τμήματα τῆς πολιτοφυλακῆς (ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνόπλων ἀνῆλθε εἰς τοὺς 350!!!).Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ παρεμποδιστεῖ ἡ εἴσοδος ἐντός του ναοῦ τῶν Βουλευτῶν Δημητρίου Στ.Μπουντούρη καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ.

ζ) Καταγγελίες τῶν Βουλευτῶν Δημητρίου Στ.Μπουντούρη καὶ Ἰωάννη Δαμιανοῦ γιὰ τὴν διαδικασία σφραγίσεως τῆς ὀπῆς τῆς ἐκλογικῆς κάλπης καθὼς καὶ διὰ τὴν θέση τῆς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία εὐρίσκετο εἰς τὸ στενώτερον σημεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ πρόταση διὰ τὴν μεταφορὰ τῆς εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ναοῦ.

η) Καταγγελίες διὰ χρηματισμὸ τῶν ψηφοφόρων,οἱ ὁποῖοι παρελαμβάνοντο ἀπὸ τὴν βορεινὴ θύρα τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ ἐσυνοδεύοντο ἕως τὴν κάλπην διὰ νὰ ψηφίσουν τοῦ ὑποψηφίους της ἐξουσίας.

θ) Καταγγελίες γιὰ τὴν μὴ συμμετοχὴ εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν τῶν Ὑδραίων πολιτῶν-ναυτῶν τοῦ Ναυστάθμου,καθὼς καὶ παρατυπίες εἰς τὸν ἀριθμὸ τῶν ψηφισάντων βάσει τῶν ὑπονοιῶν πὼς ἡ ἐπιτροπὴ κατέγραφε ὡς ψηφίσαντες ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιθυμοῦσαν νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν.


Παραθέτουμε αὐτούσια τὴν ἀναφορὰ τῶν Ὑδραίων παραπονούμενων πολιτῶν:
  

«....22 Δεκεμβρίου 1845 Ἄρ.11-24/3
Πρὸς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων
Κύριοι Βουλευτὲς

Εἶναι γνωστὰ εἰς τὴν Βουλὴν τὰ ἀφορώντα τὴν ἀκυρωθεῖσαν Βουλευτικὴν Ἐκλογὴν ἠμῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ παραλείπομεν.Εἶναι γνωστὸν ἐπίσης εἰς τὴν Βουλὴν ὅτι ἀφοῦ ἡ Βουλευτικὴ ἐκλογὴ τῆς Ὕδρας ἠκυρώθη τὴν 15ην Φεβρουαρίου,μόλις ἐσχάτης μετὰ παρέλευσιν δέκα μηνῶν διετάχθη ἡ ἔναρξις τῆς νέας ἐκλογῆς,ἐνῶ κατὰ τὸν ἐκλογικὸν Νόμον ἐντὸς δύο μηνῶν εὔρεσε νὰ ἀποπερατωθῆ.

Δὲν ἀγνοεῖτε ἐπίσης κ.Βουλευτὲς τὴν διαγωγὴν τῆς ἐξουσίας καθ’ὅλον τοῦτο τὸ διάστημα,τὴν ἀποστολὴν στρατοῦ,τὴν παράνομον καὶ αὐθαίρετον παῦσιν τοῦ Δημάρχου καὶ τὴν ἀντικατάστασιν αὐτοῦ μὲ θυσία ὁλόκληρού του Δημοτικοῦ Νόμου,τὴν σύστασιν ἔμμισθου πολιτοφυλακῆς,τὴν παῦσιν τοῦ Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τόσα ἄλλα τὰ ὁποία περιττὸν νομίζομεν νὰ ἀπαριθμήσομεν περιοριζόμενοι εἰς τὴν ἔκθεσιν τῶν μετὰ τὴν σύνταξιν τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων συμβάντων.

Εἰς τὴν σύνταξιν τῶν καταλόγων δὲν ἐτηρήθη ἡ παρὰ τοῦ Νόμου ἀπαιτούμενη ἀκρίβεια καὶ τάξις,διότι ὁ Δήμαρχος δὲν ἔδιδε ποςῶς ἀκρόασιν εἰς τὰς παρατηρήσεις τῶν Δημοτικῶν Παρέδρων καὶ οὕτω παρυσεσφρήσαν εἰς τὸν κατάλογον  πλῆθος ἀνήλικων καὶ πολλοὶ βαστάζοι καὶ ἀριθμὸς ἀλλοδημοτῶν,...δία τὴν ἀκριβῆ παραβολὴν τοῦ γενικοῦ καταλόγου μὲ τοὺς καταλόγους τῶν ἐνοριῶν κατὰ τὸν Νόμον.

Εἰς τὴν κλήρωσιν τῆς ἐπὶ τῶν παραπόνων ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ἀντιρρήσεων ἐπιτροπῆς,πολλοὶ τῶν δημοτικῶν συμβούλων ἐζήτησαν παρὰ τοῦ Δημάρχου τὰ πρακτικὰ τῶν ἀρχαιρεσιῶν καὶ ἄλλα ἔγγραφα,δὶ ὧν ἀποσαφηνύσονται ποῖοι οἱ ἔχοντες παρὰ τὸν Νόμον ἀπαιτούμενα προσόντα διὰ νὰ τεθοῦν τὰ ὀνόματα αὐτῶν εἰς τὴν κάλπην καὶ νὰ κληρωθῶσι τὰ πέντε ὀνόματα,τὰ ὁποῖα ἔμελλον νὰ συγκροτήσωσι τὴν ἐπὶ τῶν παραπόνων ἐπιτροπήν,ἀλλ’ὁ Δήμαρχος ἀντέτεινεν διὰ τοῦτο νὰ παρουσιάσει μόνο καταλόγο τῶν ἐχόντων τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος προσόντα χωρὶς νὰ φέρει οὐδεμία ἀπόδειξιν πρὸς ὑποστήριξιν αὐτῶν,καθὼς συναναφέρει τινῶν τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν Διοίκησιν βεβαιούσι τούτω,καθὼς ἐπίσης βεβαιούσι ὅτι δὲν ἐτέθησαν εἰς τὴν κληρωτίδα καὶ τὰ ὀνόματα ὁλόκληρης περιόδου Δημοτικῶν Συμβούλων καὶ ὅτι ἐξ’αὐτοῦ ὁ συμπληρωματικὸς σύμβουλος Ἰωάννης Μπαρμπαρὴς ἐκληρώθη εἰς μέλος τῆς ρηθείσης ἐπιτροπῆς,ὅστις ὡς ἐπὶ τῆς ὑπόθεσης ὅτι ἀναπληρῆ τὸν παυθέντα δημοτικὸν σύμβουλον Κ.Λάζαρον Κουντουριώτη δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κληρωθεῖ ἀφοῦ συνεκληρώθει ὡς ὁ τελευταῖος κ.Κουντουριώτης,τὴν ὁποίαν καὶ ἀναπληρώση ἐνάντια του Δημοτικοῦ Νόμου ἐξίσου καὶ συνεμορφώθει τέλος πάντων καὶ τοιουτοτρόπως κληρωθεῖσα ἐπιτροπὴ καὶ ὁ πρῶτος ἐκ τῶν ψηφοφόρων ὁ Δημήτριος Γκούμας,ὅστις ἐπαρουςῖασεν ἔνστασιν κατὰ τοῦ καταλόγου ὑπέφερεν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μισθωτούς της ἐξουσίας πολιτοφύλακας,οἵτινες ἐνεστρεῦσαντες αὐτοὶ ἔξωθέν της οἰκίας τοῦ διὰ νὰ τὸν δολοφονήσωσιν ἐπέπεσον κατ’αὐτοῦ ἐν καιρῶ ἐντός της αὐτῆς ἡμέρας μὲ ράβδους καὶ ὄπλα καὶ μόλις διεσώθη,ἀνεφέρθη τὴν πρωΐαν πρὸς τὸν διὰ τὴν δυστυχίαν τῆς Ὕδρας διοικοῦντα,καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἤτις ἐνεχήρισε τὴν ἀναφορὰν τοῦ ἔλαβεν τὴν λυπηρᾶν ἀπάντησιν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀνακατεύετε εἰς τὴν ἐκλογήν.

Οἱ πολιτοφύλακες οὗτοι τῆς ἐξουσίας πεντήκοντα τὸν ἀριθμόν,ἀντὶ νὰ παύσωσι κατὰ τὴν περὶ ἐθνοφυλακὴν καὶ διατελῶν ἐν γένει ἀπόφασιν τῆς Βουλῆς ηὔξησαν κατὰ τὰς ἐκλογᾶς,οἵτινες περιφερόμενοι ἔνοπλοι ἠπήλεισαν ἅπαντές τους ὑπεργήρους καὶ παροίκους καὶ ταῖς κατωτέρας τάξεως ἁπλοὺς ψηφοφόρους μὲ τῆς ζωῆς τὴν ἀπώλειαν ἐὰν δὲν ἤθελον ψηφοφορίση ὑπὲρ τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων,καὶ εἰς ἄλλους ἔλεγον αὐτοὶ οἱ ἴδιοι,καθὼς καὶ ὅλα ἐνταύθα.

Ἀρχή,ἤτοι ὁ μοίραρχος,ὁ λοχαγὸς καὶ ὁ Διοικητὴς ὅτι ὅσοι ἀνακατεύοντες εἰς τὰς ἐκλογᾶς θέλουν πάθει ὅτι ἐπαθεν ὁ Γκούμας βλέποντες τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐκλογῆς μὲ τὰ παρὰ τῆς ἐξουσίας χορηγούμενα μέσα,μ’ὄλας τὰς ἐπεμβάσεις καὶ ὀξεῖς ἐπιθέσεις τῶν ἐνταύθα ἀρχῶν ἐκήρυττον δημόσια οἱ παρὰ τῆς ἐξουσίας μισθοδοτούμενοι ἔνοπλοι πολιτοφυλακῆς τὴν δολοφονίαν τῶν τριῶν πρώτων Βουλευτῶν,ὡς ἀγαπημένων παρὰ τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν ἀπ’τοῦ παρελθόντος μηνὸς περὶ τὴν μεσημβρίαν ὅποτε οἱ πολίτες συνήθεις ἀποσύροντες ὅλα τό.... ἐπέπεσον κατὰ τοῦ ἑνὸς τούτων τοῦ κ.Δημήτριου Στ.Μπουντούρη,περὶ τοῦ ὁποίου γενομένου λόγου εἰς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον ὁ κ.Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης ἐπὶ πλήρης συνεδριάσεως αὐτῆς ὁμολόγησεν ὅτι ἐκ προμελέτης προσέβλεπε οὗτος πρὸς ἐκδίωσιν τοῦ περὶ οὐ νοῦ ἐν τὴν οἰκία αὐτοῦ περιορισμοῦ του,ὅστις μόλις διεσώθει ὡς ἐκ θαύματος,ἐπέπεσον καὶ κατὰ διαφόρων ἄλλων διασήμων φιλήσυχων πολιτῶν καὶ ἀξιοτίμων ναυτικῶν ἀξιωματικῶν εὑρεθέντων εἰς τὴν ἀγοράν,διότι ἤσαν φίλοι τῶν τριῶν της Ὕδρας Βουλευτῶν.

Οἱ δὲ κ. λοχαγὸς καὶ ὑπομοίραρχος ἀντὶ νὰ περιστήλωσι τοὺς ἐνόπλους τούτους τῆς ἐξουσίας παρόντες κατὰ τὴν γενόμενην στιγμὴν ἵσταντο ἀπαθεῖς δέοντες τὴν σκηνὴν καὶ ἐκαυγχάζον,ὁ δὲ τελευταῖος τούτων ὁ κ. ὑπομοίραρχος,ὑπὸ τὰς διαταγᾶς τοῦ ὁποίου ὑπάγονται οἱ πολιτοφύλακες ἀντὶ νὰ φροντίση διὰ τὴν ἐπάνοδον τῆς ἡσυχίας,ἀντὶ νὰ ἐμποδίση τὶς ἐπὶ ἐναντίον διαφόρων πολιτῶν ἐνεργηθείσας ἐνωπίον του ἐπιθέσεις, ἀπήντησε πρὸς τὸν κ.Μπουντούρην,ὅστις ἤθελε νὰ σύρει τὴν προσοχὴν τοῦ ἐπὶ τῆς καταστάσεων αὐτῆς,ὅτι θέλει νὰ τὸν πέμψει εἰς τὸ Παλαμίδι. Καὶ νὰ σαπίση εἰς τὶς φυλακαί.

Τοιαύτη διαγωγὴ τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας,πρὸς ἕνος διακεκριμμένου συμπολίτην καὶ ὑποψηφίου Βουλευτήν,καὶ παρὰ τῶν ἀρχῶν ἐνθάρρυνσις τῶν κακοποιῶν τούτων διὰ τῆς ἐπιδοκιμασίας τῆς διαγωγῆς τῶν,κατέστησαν εἰς τοιαῦτον βαθμόν,ὥστε δημοσίως ἐκήρυτταν ὅτι,προκειμένου λόγου περί,ὡς ἂν ἤθελον σκοτώση δὲν ἦχον τίποτε νὰ φοβηθοῦν,καθότι ἐν ἀμνηστείας διάταγμα ἤθελε τοὺς ἀπαλλάξει πᾶν καταστάσεως, τοιαύτη λοιπὸν ἐπέμβασις τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας ἐτάραξε τοὺς πολιτᾶς δοῦσα αὐτῆς ὑπόνοια προμελετημμένου σκοποῦ τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τῶν ἐκλογικῶν ἐργασιῶν.

Τὸν αὐτὸν καὶ μεγαλυτέρον κίνδυνον ἔτρεχεν ὁ ἕτερος τῶν Βουλευτῶν κ.Δαμιανὸς τοῦ ὁποίου τὴν δολοφονίαν ἐκήρυτταν δημοσίως οἱ πολιτοφύλακες εἰς τοιαῦτον βαθμόν,ὥστε πολλοὶ τῶν συγγενῶν του καὶ τῶν φίλων του τῶν ἐπροσπάθησαν νὰ τὸν ἐμποδίσωσι νὰ μεταβεῖ ἐνταύθα βέβαιοι ὄντες διὰ τὴν δολοφονία του,καθὼς ἐπίσης περὶ τῆς ἐπιτυχίας τῆς ἐκλογῆς του καὶ αὐτοῦ ἀποντος.

Εἰς τὴν Βουλὴν ἀφίνομεν νὰ κρίνη τὰ ἔργα τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου ἀφοῦ λάβη ὑπ’ὄψιν τὰ πρακτικὰ αὐτοῦ εἰς τὰ ὁποία ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται τὸ πλῆθος τῶν παρατυπιῶν καὶ παρανομιῶν καὶ ἡ μὴ τακτικὴ σύνταξις τῶν ψηφοφορικῶν καταλόγων ἕως τὴν σήμερον πρώτην ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας συνέβησαν.

Κατὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ Διοικητοῦ τὴν ἐνάτην ὥραν τῆς σημερινῆς ἡμέρας προσδιορισθεῖσα διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ψηφοφορίας εἰς τὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως,ὤστις πρὸ καιροῦ κατεστρατῶν τοῦ ἐνταύθα διαμένοντος λόχον, ὡς ἑπομένως ἀκατάλληλας διὰ ψηφοφορίαν,διότι ποτὲ δὲν δύναται νὰ ἐνεργηθῆ ἐκλογὴ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν λόγχην τῶν στρατιωτῶν καὶ ἐντός του στρατῶνος.

Προτοῦ λοιπὸν φθάση ἡ ὥρα τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας,ὁ λόχος ἐτέθη εἰς τὰ ὄπλα καὶ περιεκύκλωσε τὸν ναόν,οὕτως καὶ εἰς ἐνταύθα διαμένουσα δύο ἐνωματίες χωροφυλάκων καὶ οἱ ἑξήκοντά της ἐξουσίας ἔνοπλοι πολιτοφύλακες καὶ οἱ ἑξαπλάσιοι τούτων μυστικοὶ ἔνοπλοι πολίτες τῆς αὐτῆς μερίδος,ἐνῶ καὶ ἀλλοῦ ὁ ἀστυνόμος ἀπηγόρευσε τὴν .... πάντα ἀφοπλισμοῦ καὶ οὕτω πολλοὺς τῶν ὑποφαινομένων ἐζήταγον μὴ φέρωσι  τί ὅπλον,ὠστι διὰ μίας ὁ ναὸς καὶ τὰ πέριξ αὐτοῦ περιήγουν τριακόσιους πεντήκοντα 350 ὁπλοφόρων,ὑποφερτὸν ἤθελεν ἦσθε ἴσως ἐὰν οἱ ὁπλοφόροι οὗτοι ἐπεριορίζοντο εἰς τὰ ἔργα τῶν καὶ ἔκρινον ἐλευθέραν τὴν ἐντός του στρατῶνος τούτου ἐνεργούμενην ψηφοφορίαν,ἀλλὰ τουναντίον ὁ κ.Ὑπομοίραρχος,ὁ κ.λοχαγός,ὁ ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς Βέτιμης ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐνόπλων ταύτης δυνάμεως κύλησαν τὸ ἥμισύ της θύρας τοῦ περιβόλου τοῦ Ναοῦ,καὶ διέταξαν τοὺς ἐν τὴν θύραν ἐποπτετηθέντες πολιτοφύλακας,νὰ μὴν ἐπιτρέψουν εἰς οὐδένατην εἴσοδον.

Ἰδοὺ κ.Βουλευτὲς τὰ προεόρτια της ψηφοφορίας,τὰ ὁποία ἀνήγγειλαν τὰ μετὰ ταῦτα συμβάντα.Οἱ κ.Σταμάτης Μπουντούρης,οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ Βουλευτὴς πρώην Ὕδρας Δημήτριος Στ.Μπουντούρης,Λάζαρος Γιουρδὴς καὶ Γεώργιος Βατσαξὴς ἐζήτησαν νὰ εἰσέλθωσι περὶ τὴν δεκάτην περίπου ΄ψρᾶν καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὑπομοίραρχος τοὺς ἐμπόδισε περὶ τὴν δεκάτην καὶ ἥμισυ ὥραν ἐζήτησε νὰ εἰσέλθη ὁ ψηφοφόρος Α.Ζερβὸς καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς Βέτιμης,τὸν ἐμπόδισεν εἴπων πρὸς αὐτῶν δὲν εἶσαι .... καὶ δὲν συο συγχωρῶ τὴν εἴσοδον,οἱ πολίτες κατεταράχθησαν ὅλα τὰς βιαίας ταύτας ἐπεμβάσεις τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας,ἀλλ’ οἱ φρονιμότεροι καὶ οἱ πρώην τρεῖς Βουλευτὲς ἐπιθυμοῦντες νὰ ἐμποδίσωσι πάσαν ἀφορμὴν συγκρούσεως καὶ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἀντιπαραταχθῶσι διὰ τοῦ λόγου καὶ τοῦ νόμου κατὰ τῆς βίας καὶ τῆς αὐθαιρεσία καθησύχασαν τοὺς πολίτας προτρέποντες αὐτοὺς νὰ ὑποφέρωσιν ἀγογγύστως.

Εἰσελθῶν τέλος πάντων ὁ κ.Δημήτρης Στ.Μπουντούρης εἰς τὸν ναὸν μὲ πολλᾶς δυσκολίας ἔκαμεν εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας ἐπιτροπὴν ἔνστασιν περὶ τῆς σφραγίσεως τῆς κάλπης καὶ τῆς ἀποσφραγίσεως τῆς ὀπῆς,μὲ δηνάμενος νὰ παρευρεθεῖ τὴν ὥραν τῆς ἀποσφραγίσεως ἕνεκα τῆς παρεμποδίσεως αὐτοῦ τὲ καὶ ἄλλων πολλῶν ψηφοφόρων περὶ ὥραν προσκαλέσας ὡς μάρτυρες διαφόρους πολίτας καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιον τὸν ὑπομοίραρχον ,στόι μὴ δυνηθεῖς νὰ τὸ ἀρνηθῆ ὁμολόγησεν ὅτι τὸν ἐμπόδισε τὴν εἴσοδον,ἀλλ’ἐπρόσθεσεν ὅτι ἐπραξεν τοῦτον οὐχὶ μὲ κακὸν σκοπόν,ἀνάγκην δὲν ἔχομεν νὰ ἐξετάσωμεν τὸν σκοπὸν τοῦ κ.Ὑπομοιράρχου,διότι ἡ διαγωγὴ τοῦ πρὸ καιροῦ ἀπέδειξεν τοὺς σκοπούς του.Ἀλλὰ τὶς θέλει πιστεύσει ὅτι ἡ ἐφορεύουσα τὴν ψηφοφορίαν ἐπιτροπὴ οὖσα μονομερὴς ἤθελε νοθεύση τὴν κατάθεσιν τοῦ ὑπομοίραρχου εἰς τὰ πρακτικά της ὡς μᾶλλον τοῦτο εἶναι βέβαιον,ἡ ἐπιτροπὴ παραμορφῶσα τὴν ἀλήθειαν ἀνέφερεν εἰς τὰ πρακτικὰ ὅτι ἡ παρεμπόδισις τὸν κ.Μπουντούρη καὶ τῶν λοιπῶν ψηφοφόρων ἐγένετο δέκα λεπτὰ πρὸ τῆς ἐνάτης ὥρας διὰ νὰ στηρίξη αὐτὴν ὡς γενομένην δῆθεν ὀλίγα λεπτὰ πρὸ τῆς στιγμῆς καθ’ἢν ἔμελλε ν’ἀρχίση ἡ ψηφοφορία ἐνῶ ὁ ὑπομοίραρχος ἐβεβαίωσεν ἐνωπίον πολλῶν ἐξ ἠμῶν δημοσίως ἐν τῷ ναῶ ὅτι ἡ παρεμπόδισις ἐγένετο τὴν δεκάτην ὥραν.Εἰς τὴν Βουλὴν ἀφίνομεν νὰ κρίνη τὴν διαγωγὴν ταύτην τῆς ἐπιτροπῆς.

Μετὰ διάφορες ἄλλες ἐνστάσεις σκοπὸν ἔχουσε τὸν τρόπον τῆς ψηφοφορίας,τῆς ὁποίας οὔτε ὑπ’ὄψιν ἠθέλησε νὰ λάβη ἡ ἐπιτροπή,ὁ ἕτερος τῶν ὑποψηφίων Βουλευτῶν κ. Δαμιανὸς ἐπρότεινεν εἰς τὴν ἐπιτροπὴν νὰ μετατεθεῖ αὐτὴ μετὰ τῆς κάλπης ἀπὸ τὴν ἀπόκεντρον καὶ στενωτάτην γωνίαν τοῦ Ναοῦ εἰς τὸν κέντρον αὐτοῦ καὶ νὰ ἀνοιχθῶσιν  καὶ οἱ τρεῖς κατὰ μέτωπον τοῦ Ναοῦ θύρες,ὥστε νὰ ὑπάρχη δημοσιότης δίδουσα ἐγγυήσεις τίνας,ἀλλ’ἡ ἐπιτροπὴ οὔτε καν νὰ καταχωρίση αὐτὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἠθέλησε,καταφρονήσασα οὔτη τὴν .. διάταξιν τοῦ 20.ἄρθρου τοῦ ἐκλογικοῦ Νόμου ......., καὶ τοιαῦτα διαγωγὴ τῆς ἐπιτροπῆς μὴ διδούσης οὐδεμίαν ἀκρόασιν εἰς τὰς νομίμας παρατηρήσεις τῶν πολιτῶν ἀπέλπισεν ὄλαις περὶ τῆς ἐνστάσις τοῦ νόμου.

 Δία νὰ ἐννοήσητε κ.Βουλευτὲ τὴν διαγωγὴν τῆς ἐπιτροπῆς ὡς πρὸς τὴν τελευταίαν ἔνστασιν καὶ τὴν ἐπέμβασιν τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας ἁφῆς νὰ σᾶς ἀναφέρομεν ὅτι τῆς πρὸς τὴν θάλασσαν θύρας τοῦ περιβόλου τοῦ ναοῦ ἦταν ἀνεμυγμένον τὸ ἥμισυ,ὅπου ἤσαν ἔνοπλοι πολιτοφύλακες εἰσάγοντες μόνον ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἐσυνόδευον ἔξωθεν ἄλλοι ἐπίσης ἔνοπλοι πολιτοφύλακες εἰς τοὺς ὁποίους ἔδιδον οἱ εἰς τὴν θύραν ἱστάμενοι ἔνοπλοι ψηφοδέλτια τυπωμένα,ἅπαντα ἕτοιμα ἀπὸ προηγουμένης,ἐζήταγον αὐτοὺς μήπως φέρωσιν ἄλλα ψηφοδέλτια καὶ οἱ ὁποῖοι συνοδευόμενοι ἀπὸ ἐνόπλους μέχρι τῆς θύρας τοῦ Ναοῦ,ὅπου περιέλθοντο εἰς ἄλλους ἐνόπλους ἐδηλοῦντο μέχρι τῆς κάλπης,ὅπου παρεδίδοντο ὑπὸ τὴν φύλαξιν ἄλλων ἐνόπλων,οἵτινες τοὺς ἐπέτρεπαν μέχρι τῆς ψηφοφορίας καὶ μτὰ ταῦτα δημοσίας ἐπέδιδον πρὸς ὅσους ἐξ αὐτῶν εἶχαν ὑποσχεθῆ πληρωμὴν τὸ συμφωνηθὲν ποςὸν τῶν χρημάτων.

 Ἡ δὲ ἐπιτροπὴ ἵστατο εἰς τὴν δεξιὰν γωνία τῆς ἐκκλησίας,τῆς ὁποίας τὸ πλάτος μόλις εἶναι πέντε ποδῶν,καὶ ὅπου μόλις χωροῦν τὰ τῆς ἐπιτροπῆς μέλη καὶ οἱ περιφρουροῦντες αὐτὴν ἔνοπλοι,οἱ δὲ λοιποὶ ψηφοφόροι ἦτε νὰ πλησιάσουν δύνανται, ἦτε νὰ ἐπιτηροῦν τῆς ἐπιτροπῆς τὰς πράξεις,οὔτε νὰ βεβαιώθωσι περὶ τῆς ταυτότητος τῶν ψηφοφόρων ἢ ἂν οὗτοι εἶναι ἐγγεγραμμένοι εἰς τὸν κατάλογον τῶν ψηφοφόρων κλπ. Ἀπέναντι δὲ τῆς θέσεως ταύτης τῆς ἐπιτροπῆς ὑπάρχει θύρα τὶς ἔχουσα μόλις τεσσάρων ποδῶν πλάτος καὶ οὔτη ἀπὸ σωροῦ ὁπλοφόρων,οἱ δὲ λοιπαὶ θύρες τοῦ ναοῦ μένουσι κεκλυσμένες μετὰ τῆς κυρίας τῆς μεγαλυτέρας,ὥστε νὰ μὴ εἰσέρχονται ἄλλοι ψηφοφόροι.....

Εἰς τοιαύτην εὐρισκόμενοι θέσιν καὶ μὴ δυνάμενοι διὰ τῆς νομίμου ὁδοῦ νὰ τακτοποιήσωμεν τὸν τρόπον καὶ τὸν τόπον τῆς ἐκλογῆς,στερηθέντες καὶ αὐτοῦ του νομίμου μέσου τῶν ἐνστάσεων διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν γνῶσιν τῆς Βουλῆς αἳ ἐνεργούμενες βιαῖες ἐπεμβάσεις καὶ παρανομίες,καὶ νὰ δυνηθῆ ἐν γνώση νὰ’ἀποφανθῆ περὶ τῆς νομιμότητος τῆς ἐκλογῆς,βεβαιῶσι ὄντας προσέτι ὅτι ἡ μονομερὴς ἐπὶ τῆς ψηφοφορίας ἐπιτροπὴ κρυπτόμενη εἰς τὴν στενωπὴν γωνίαν τοῦ ναοῦ περιφρουρούμενη ἀπὸ τοὺς δορυφόρους της,ὥστε νὰ μὴ δύναται βλέμμα οὐδενὸς νὰ ἐπιτηρεῖ τὰς πράξεις της καὶ θεωροῦντες τοῦτο γενόμενον ἐπὶ σκοπῶ δολιεύσεως, δύο μέσα ἔμεον εἰς τοὺς καταπιεζομένους ν’ἀντικρούσωμεν διὰ τῆς βίας τὴν βιαίαν τῶν ἐνόπλων της ἐξουσίας ἐπέμβασιν καὶ τὴν πρόληψιν τῆς δολιεύσεως τῆς ἐπιτροπῆς νὰ καταφύγωμεν εἰς τὴν Βουλὴν καταφυγήν.

Ἠδυνάμεθα νὰ πράξωμεν τὸ πρῶτον καὶ διὰ τῆς βίας νὰ διδάξωμεν τὴν ἐπεμβαίνουσαν τῆς ἐξουσίας ἔνοπλον δύναμιν ὅτι ἀτιμώρητοι οἱ λαοὶ δὲν ὑβρίζονται,ἀλλὰ φίλοι της τάξεως ... τὴν ἡσυχίαν τοῦ τόπου μᾶλλον τῆς ἐξουσίας αὐτῆς,ἤτις διὰ τῶν ἐπεμβάσεων τῶν ἐνόπλων αὐτῆς προκαλεῖ τὴν ἀναστα΄τωσιν τῶν πολιτῶν,ὑπακούσαντες δὲ καὶ εἰς τὴν ἐπιμονὴν τῶν ὑποψηφίων του λαοῦ Βουλευτῶν,προτιμήσαντες νὰ μὴ ἐκλεχθῶσι πότε Βουλευτές,παρὰ νὰ παραβιάσωσι τὸν νόμον ἢ νὰ γίνωση αἴτιοι τῆς χύσεως αἵματος τῶν συμπολιτῶν αὐτῶν,πρὸς δὲ θέλοντες νὰ ψεύσωμεν τὰς ἀπὸ τοῦ βλέματος τῆς Βουλῆς παρὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ .... αἱματοχυσίας καὶ στάσεις κταφεύγομεν πρὸς τὴν Βουλήν,ἀφοῦ προηγουμένως τινὲς ἐξ’ἠμων εἰς μάτην ἐπεκαλέσθησαν τὴν προσοχὴν τῆς Διοικήσεως,ἐπικαλούμενοι τὴν νόμιμην συνδρομὴν τῶν κ.Βουλευτῶν εἰς τὴν ἀναίτιαν ταύτην καταπάτησιν τῶν ἱερωτέρων πληρωμάτων τοῦ λαοῦ ἐκ μέρους τῆς ἐξουσίας,βέβαιοι ὅτι θέλετε μᾶς ἀπαλλάξει τους ... ἠμεῖς αὐτοὶ τὰ καταπατώμενα δικαιώματά μας.

Ἡ ἀνωτέρα ἀληθὴς τῶν πραγμάτων ἔκθεσις,ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπογραφέντων ὑπογραφῶν εἰς διάστημα ὀλίγων ὡρῶν καὶ ἡ μέχρι τοῦδε διαγωγὴ τῆς ἐξουσίας ὡς πρὸς τὰ ὑδραϊκὰ εἶναι αἳ μεγαλύτερε ἀποδείξεις τῆς ἀληθείας τῶν λόγων μας.

Βεβαιωθεῖτε κύριοι Βουλευταὶ ὅτι οἱ διὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἀναδεχθησόμενοι Βουλευτὲς δὲν εἶναι οἱ Βουλευτὲς τοῦ Ὑδραϊκοῦ Λαοῦ,ἀλλ’οἱ Βουλευτὲς τῆς βίας τοῦ δόλου κᾶ τῆς διαφθορᾶς,τῆς μετὰ βίας ἀποδείξεις φαίνονται εἰς τ’ἀνωτέρω,τοῦ δὲ δόλου καὶ διαγωγὴ τῆς ἐπιτροπῆς ἕνεκα τῆς ὁποίας ἀποσυρθέντων ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς ψηφοφορίας θέλουσι ψηφοφορήσει μόνοι οἱ ἐνάριθμοι τῶν ὑπουργικῶν ὑποψηφίων πολίτες,εἰς τὸ παραβιασθὲν μέρος τῶν γερόντων,παροίκων καὶ ἑτεροδημοτῶν τῶν ψηφοφορισάντων εἰς τοὺς δήμους τῶν πρὸς δὲ καὶ ὅλοι του ναυστάθμου καὶ λοιπῶν πολεμικῶν πλοίων οἱ ναῦτες,οἴτινε πειθαρχημένοι ἐπὶ ποινὴ παύσεως, βεβαιώμεθα θέλουσι ψηφοφορήση,ἡ δὲ ἐπιτροπὴ ἐνεργοῦσα ἐν τῷ κρυπτῶ ὡς μὴ δεχόμενη οὐδεμίαν τῶν πράξεών της,θέλει παρουσιάση ἴσως τοὺς αὐτοὺς ψηφοφόρους πολλάκις θέλουσι ψηφοφορήση ὑπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἀποντων ψηφοφόρων,ἢ ἲψς ἐγγράψει καὶ ἐξ ἠμῶν τῶν ἰδίων ὀνόματα ὡς ψηφοφορησάντων, ἐνῶ πραγματικὰ οὐδεὶς ἐξ ἠμῶν θέλει λάβη μέρος εἰς τὴν ψηφοφορίαν τῆς διαφθορᾶς δέ,διότι ἀφθόνως ἐξοδεύοντες χρήματα διὰ τὴν ἀγορὰν τῶν συνειδήσεων ἁπλῶν καὶ πτωχῶν πολιτῶν μας,χρήματα τὰ ὁποῖα ὡς ἐκ τῆς ἀφθονίας τὴν ὁποία ἐξοδεύονται δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πιστεύψωσι ὅτι ἐξέρχονται ἀπὸ ἰδιωτικὸν ταμεῖον.

Εἶναι καιροὶ πλέον κ.Βουλευτὲς νὰ δώσετε προσοχὴν εἰς τὴν  κατάστασιν τοῦ τόπου εἰς τὴν καταπάτησιν τῶν πληρωμάτων τοῦ λαοῦ,εἰς τοὺς ἀναίτιες ταύτης τῶν Νόμων παραβιάσεις διὰ νὰ προλάβετε τὴν ἐπαπειλουμένην σπήλωση τῆς κοινωνίας διὰ τὴν ὁποίαν θέλετε δώση λόγον μίαν ἡμέραν ἐνωπίον Θεοῦ & Ἔθνους.

Εἶναι καιρὸς πλέον κ.Βουλευτὲς νὰ ρίξετε τὰ βλέμματά σας ἐπὶ τοῦ τοιούτους μῆνες μυριοτρόπως καταπιεζομένου Ὑδραϊκοῦ λαοῦ,τοῦ ὁποίου μόνον τὸ φιλήσυχον καὶ φιλονόμον πνεῦμα ἐχαλίνωσε μέχρι τοῦδε τὴν δικαίαν ἀγανάκτησιν.

Συλλογισθῆτε κ.Βουλευτὲς ὅτι πρόκειται περὶ λαοῦ ὤστις ἐθυσιάσθη,συνεισέφερεν ὅτι καὶ ἂν εἶχε στὰ δυστυχῆ χέρια τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας.Καὶ εἶναι λυπητερὸν νὰ περιφρονῆτε τοιουτοτρόπως,διότι θέλω νὰ δώση δείγματα σεβασμοῦ τῶν νόμων ὡς ἔδωκεν ἄλλοτε δείγματα γενναιότητος καὶ πατριωτισμοῦ,δὲν θέλει νὰ καταφύγη εἰς τὴν ὅλα τῶν ἰδίων αὐτοῦ μέσων ἀντίκρουσιν τῆς βιαίας ἐπεμβάσεως τῆς ἐξουσίας.

Ἐν Ὕδρα τὴν 12 Δεκεμβρίου 1845
Οἱ Δημότες Ὕδρας
(ἕπονται οἱ ὑπογραφὲς)

Ἰδοὺ οἱ ὑπογραφὲς τῶν παραπονούμενων Ὑδραίων πολιτῶν ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀναφορὰ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1845,ὅπως τὶς ἀποκρυπτογράφησε ὁ Καθηγητὴς Γλωσσολογίας Νικόλαος Παντελίδης. Ἔχει διατηρηθεῖ κατ’ἀπόλυτη ἀκρίβεια (μὲ τὸ κόμμα, τὴ βαρεία, τὴν τελεία τὰ κεφαλαία καὶ μικρὰ ) ἡ ἀρχικὴ γραφὴ τοῦ κειμένου, ἐνῶ ἐντὸς τῶν παρενθέσεων με πλάγια γράμματα εἶναι ἐπεξηγήσεις τοῦ Ν.Παντελίδη ποὺ δεν υπάρχουν στὸ πρωτότυπο περὶ τῶν ἀτόμων ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἀναφορά. Δία τοὺς ἀναλφάβητους ὑπέγραφαν ἄλλοι.«...Λ.Πινότσης,Α.Ραφαὴλ,γεωργίος  κ. μανὸς,Νικόλαος Σκούρτης,νικώλαος  μιχαὴλ, γεωργιως  ἐγκλέζις,διὰ τὸν ἀγράμματον Δημήτριον Ν. Σαχίνην ὁ ἀδερφὸς τοῦ ἐμανολης σαχηνης,κοσμᾶς Γκήκουρις,Ἰω: Δ: Δράκου,διὰ τὸν ἀγράμματον Δημήτριον ὑπογράφω Σπύρος Σαράντης,Α. Τζαννὴς,Ἠλίας καλίτζας (=Καλίτσας),Διὰ τὸν ἀγράματον Γεοργιον Παντέλι τέστις (=Τέτσης) Ν. Α. Μπαΐρης,νικόλαος Ἰω πριμήκυρης,δία Ἰωάννην Καλόγερον κτήστην δὶ’ ἐμοῦ  Κ Ἃ Σερφιώτη,διὰ τὸν ἀγράμματον φ. καλαφάτην Ἰω Κωνσταντίθη,δία τὸν ἰοάνιν πλατανίτην Θ. Κ. μιλονὰ,διμιτριὸς μαβροπεδι  (=Δημήτριος Μαυροπαίδης),διὰ τὸν ἀγράμματον  Ἰωάννην γιαννήτσην Ἀντώνιος Ἅ: πινότση,Ἰω πετροπουλος,ἀναστάσιος προύσκου (=Μπρούσκου),Θεοδωρὴς Μπρουσκως, δημήτρις Νικολάου πέτρου,Πρῶτο ὀνοματεπώνυμο δεύτερης στήλης δυσανάγνωστο, πιθανὸν γυορυςλούμης (=Γιώργης Λούμης),σταμάτης. Ν. Μπουδούρης,Μηχαὴλ Ἰ Νεούδακης (=Νεουδάκης),Διὰ τὸν ἀγράμματον Ἰωάννην νεούδακην  Μηχαὴλ Ἰ Νεουδακης,διὰ τὸν ἀγράμματον πέτρων κατράμη Ἰω πά: (=πάπα-) μανουὴλ Μπίκου,δία τὸν ἀγραματον Μ. νηνην (=Νίνην) Ἰ Κωνσταντίθη χατζὴ ἐλεφτερις  (=χατζὴ-Ἐλευθερίου),δία τὸν ἀγραματων δημήτρη Σ ρέστη ἀντώνης κοτζογιάννης,δία τὸν ἀγράματο Ι. Καζάζ. (=Ἰωάννη Καζάζη)  Δ:σ------ δηα τὸν ἀγραματὸν πετσ--------   Δ:σ------,ληονὴς κονσταντουλάκης,Ἃ  Ζερβὸς,Ν  Βατσαξὴς,Διὰ τὸν Παναγιώτην Παπαδάκην Νικόλαος Ἰω: Βατσαξή,Διὰ τὸν ἀγράμματον Νικόλαον Ἅ: Τσίπην  Γεώργιος Ἰω. Βατσαξὴς,Διὰ τὸν ἀγράμματον Κωνσταντῖνον Τσίπην  Γ. Ι. Βατσαξὴς,δημητρηως π τσόρτζης (=Δημήτριος Παντελῆ Τζῶρτζος / Τζώρτζης),βασηλης σαμπζότης (=Σαμπαζώτης),Σταμάτης Ρέστης,διὰ τὸν ἀγραμ  Ἀντονιον Μακρελέγκαν Σ. Ρέστης,διὰ τὸν ἀγράμματον  Νικολὸν Δήμου Μ. Α. Γιουρδής,ἀναγνώστης κουλάτζης  (=Κουλάτσης),Π. χαλουλος  (=Χαλοῦλος),διὰ τὸν ἀγράματον χρῆστον κόλμποτασην  Λ. Γιουρδης,Διὰ τὸν ἀγράμματον χρῆστον . Ποῦλον  λάζαρος Α. Γιουρδὴς,Διὰ τὸν ἀγράμματον Κωνσταντῖνον Σκουμπάφην  Δημήτριος Γ. Γκούμα,σταμάτης Γ. Πολυγγέρου,Ἰω  πάτζες (;),διὰ τὸν ἀγράματον Νικόλαον δρούγκα Κ Ἃ Σερφιότης,διὰ τὸν ἀγράματον μαστροπαναγὴ κοκορόγιαννη κτήστη Κ Ἃ Σερφιότης,Ι. Στύπας,γεόριος χαραμὴς,διὰ τὸ ἀγράματον ἀλεξανδρὴν δρήτσαν πημένα δὶ’ ἐμοῦ Κ Ἃ Σερφιότης,Θεόδωρος Ἰω: Δοντὰ,Διὰ τὸν ἀγράμματον Δήμ. Ι. Δρίτζα  θεόδωρος Ἰω. Δοντὰ,διὰ τὸν ἀγράματον πανὸν σικηοτὴν Ἰω. Κωνσταντιθης,Δημήτριος Γεωργίου Γκούμα,βασιλιος μιχελις (=Μιχελὴς),Ἀντώνιος Α. Πηνότσης,Διὰ τὸν ἀγράμματον Ἰωάννην ντέντε λαλεχοὺ  Ἐλευθέριος  Σ  Μπουντούρης,νικόλαος φ χαραμὶς,Δημήτριος Ἃ πηνότζη,Δημήτριος Ἔλ. Μπουντούρης,λάζαρος . Α. Γιουρδὴς,Ἐλευθέριος Σ. Μπουντούρης,Μ. Α. Γιουρδὴς,Ν  Βούλγαρης,Κ Ἃ Σερφιότης,σταματις μηχαὴλ,Δ(;) Γ κουλάτζης,Γ. Ἃ Καμίνης,διὰ τὸν ἀγράμματον Ἰωάννην Κακὸν  Ε. Σ. Μπουντούρης,θ. Κ. μηλονὰ,Δὴμ  Ἰω  Βατζαξὴς,Γ. Ι. Βατσαξὴ,Διὰ τὸν ἀγράμματον Γ. μ<π>ἀρμπερόπουλον  Δ. Γ. Γκούμα,Ἀντώνιος λισμάνης,Κ. Ι. Μπ.------ λαζαριτις,Ἰω  πὰ’’ (=πάπα-) ἐμανουὴλ μπίκου,Σπύρος Σαράντης,Νικόλαος Ἰω. Βατσαξὴ,διὰ τὸν ἀγράματον  Ἰω  μπαραμπάκι  Ἰω. πὰ’’ (=πάπα-) ἐμανουὴλ Μπίκου,Ρ  Ἔλ: Ραφαήλ,Ἰωάννης Ν. Βατζαξής,Διὰ τὸν ἀγράματον Φρατζέσκον Ζερπηνον  Κοσμᾶς Γ. Καμίνης,Διὰ τὸν ἀγράματον  μανὸς χατσὶ γετέκης  λάζαρος βατσαξὴς,Διὰ τὸν ἀγράματον  Δημήτρης χατσὴ γετέκης  Κοσμᾶς Γ Καμίνης,Ἃ καλήτζας,Ν. Α. Μπαΐρης,κοσμᾶς γκίκουρης,Ἀντόνης Παρπέρις σταθάκη,ἀντώνης κοτζογιάννης,δία τῶν ἀγραματων Ἰωάννην Βυλαν  ἀντώνης κοτζογιάννης,Ι: Ππ (=πάπα-) Στούρου,διὰ τὸν ἀγράματον Νικόλαον Κοκίνην  Ν. Α. Μπαΐρης,διὰ τὸν ἀγράμματον Μαστρο Κωνσταντὴ Πιτζὰ  Μ. Α. Γιουρδή,ἀλέξανδρος  Παπανδρέα,Γιατοναγραματον : σοτιρον πλατανίτι : νικόλαος χαραμης,λάζαρος Καλμούκης,διὰ τὸν ἀγράμματον Γ. Μ. Μπουντούρην λάζαρος Καλμούκης,Διὰ τὸν Ἀγράμματον Σοτίρον. Δ. Πλατανίτην  Ν. Α. Μπαΐρης,Ἀνδρέας  Σὰββ Πάτζες,Διὰ τὸν ἀγρὰμ<ἀτὸν>  Ἐλευθέριον  Γγικὰ  ἀλέξη  Ρ: Ἔλ: Ραφαήλ,Ι. Κωνσταντίθης,Διὰ τὸν ἀγρὰμ<ἀτὸν Σαράντον Π Γιαννόπουλον  Ραφαὴλ Ἔλ. Ραφαήλ,διὰ τὸν ἀγραματὸν  Κυριάκον  κρουαζα  Ι.  Κωνσταντίθης,διὰ τὸν ἀγράμ. Ἐμμανουὴλ Ἰω. Καζάζη  Ραφαὴλ Ἔλ.ἀναγνόστης  νή: (=Νικολάου)  πουζουκέπης (=Μπουζετσέπης / Μπουζιτσέπης),διὰ τὸν ἀγράματον  ἰωάννην  κουζούμη  γεωργηος  λουβὴς,γεωργηος  λουβὴς,γεοργηος  καπλανης,διὰ τὸν ἀγράμματον  Σταμάτιον  Ττελημάνην  Α. λ. Τσαμαδός,Ἀναστάσιος λ. Τσαμαδός,Διὰ τὸν ἀγράματον  Κυριάκον  Μηχελὴν Κοσμᾶς Γ Καμίνης,

διατοναγράματον : μαστρογιανι : ρετετακοπουλο ;  ν  φ: χαραμις,διὰ τὸν ἀγράματον  κοσμᾶ τσίνην  κοσμᾶς κριεζὴς,ἃ  διμήτρις  ρητίκου,Γεωργηος παξινός,διὰ τὸν ἀγραμάτον  . Μιχάλη σκουμπάφη  Ἰω πὰ’’ (=πάπα-)  ἐμανουὴλ Μπίκου,Γεώργιος Π: (πάπα-) σταύρου,δία τὸν ἀγράματον : Ἰω. ἀγρ<ἰ>ἀνίτη  κ:  Ἰω  Κωνσταντουλάκης,Κ: Ἰω Κωνσταντουλάκης,διὰ τὸν ἀγράμ.  Ἀγγελὴ  Γ: τζιλιπάνη  Δ: Βάθης,παναγηότησ. Τζιλιπάνης,δία τὸν  ἀγραματο  Δημήτριον Γεωργίου ραυδᾶν  Κ: Ἰω Κωνσταντουλάκης, Μανόλης Κωνσταντουλάκης,διὰ τὸν ἀγράματον  Γεώργιον Τοῦσκον  ὑπὸ γράφω Μανόλης κωνσταντουλάκης,διὰ τὸν ἀγράματον  Δημήτριος τεβελέκως  Κοσμᾶς Γ  Καμίνης,Γ: Ά: Βαρβέρης,διὰ τὸν ἀγράματον  ἀναστάση μπουτούρη Γ: Ά: Βαρβέρης, ἀθανάσιος Γ: κοκκαλιάρης,διὰ τὸν ἀγράματον  κυριάκον λεμπέσην  ἀθανά. Γ:Κ: διατοναγραματον  : χριστόδουλον : ν : καλαφατι : νικόλαος : χαραμις,διὰ τὸν ἀγράματον  κωσταντίνον ματσαύρακον (=Ματσαβράκος / Μὰ(ν)τζαβράκος)  κοσμᾶς κριεζὴς,Ά: Κολέτζης,Διὰ τὸν ἀγράμματον  Ἀναστάσιον Καραλὴν  λ . Α. Γιουρδὴς, Ν: μαστρατονις (=Μαστραντώνης),δία τὸν ἀγραματον  Δ: ντουραμανι  Ν: μαστροαντώνις,διὰ τὸν ἀγράματον  πέτρον βανκελίθην (=Βαγγελίθης)  Α. Κολέτζης, διατον ἀγραματον  παντέλι  κουσιαντιαν<ὂν>  Ἀθανάσιος Ἐμμανουὴλ,διὰ τὸν ἀγράμματον  Νηκόλαον Δ Μιλονᾶν  Δημήτριος Γ.  Γκούμα,διὰ τὸν ἀγράματον  ἀθανάσηον  μπάρλον  Ἰω πὰ’’ (=πάπα-)  ἐμανουὴλ Μπίκου,Δημητριὸς  Γ  Πέλκας, διατόναγραματον Δημητριὸν Ἰω τζριτζικὸν (=Τσιρτσίκον) Δημητριὸς Γ: Π: (=Δημήτριος Γεωργίου Πέλκας),Διὰ τὸν ἀγράμματον Παντελῆ  Σκλάβον  Ἰωάννης Ν Βατζαξὴς,Διὰ τὸν ἀγράμματον Παναγιώτην κουφὸν  Ἰωάννης Ν. Βατζαξὴς,διὰ τὸν ἀγράμματον Λάζαρον βόγκλην  Σ. Παππαγεωργίου,διὰ τὸν ἀγράματον Νικόλαον βόγκλην  Σ. πὰ’’ (=πάπα-) Γεωργίου,διατον ἀγραματον χριστὸς νικόλαου καριστηνος (=Καρυστινὸς)  Ἀθανάσιος ἐμμανουὴλ,διατον ἀγραματον χριστὸν νικόλαου καριστηνου  Ἀθανάσιος ἐμμανουὴλ ,δία τὸν ἀγραματον λάζαρον ματαρατζη  (=Ματαρατζὴ) Ἀθανάσιος ἐμανουηλ,διὰ τὸν μανόλη σαχίνη Ἰω πὰ΄΄ (=πάπα-) μανόλη Μπίκου, Ἀθανάσιος ἐμμανουὴλ,Διὰ τὸν Ἀγράματον  διμήτριος καρακατσάνης  Κ. Γ. Καμίνης, Ἀναγνώστις Π: Γ: Ἀναγνωστώπουλος,διὰ τὸν ἀγράμματον  Δημήτριον Γ βοβολίνην  Ἀναγ Π Γ Ἀναγνωστόπουλος,διὰ τὸν ἀγρὰμ΄΄  Γιακουμάκην Β. Μούρτου   Ραφαὴλ Ἐλε. Ραφαὴλ,Νικολάος Ἰωὰν Βατικιότης,διμήτρις καρακασάνις,Διὰ τὸν Ἀγράματον  Ἂν<ἃ>στάσιον Καρακατσάνιν  Κοσμᾶς Γ Καμίνης,Διὰ τὸν ἀγράμματον Ἰωάννην Πέρου   Ἰωάννης Ν Βατζαξής,Διὰ τὸν ἀγράματον νικόλαον πουλακίον (=Πουλακιὸν)  Ν. Α. Μπαΐρης,Μανολις νεουδακις,διὰ τὸν ἀγράμματ.  μανοὴλ Κ. Νίνην  Σπύρος Σαράντης,διὰ τὸν δὲντ στάμα  βίλαν  ἀγρὰμμ  Σπύρος Σαράντης,Ἰωάννης Β. Δοντὰς, γεωργηος τζουρτὸς,διὰ τὸν ἀγράμματον  φραντζέσκον Ζερμπίνον  Σπύρος Σαράντης,διὰ τὸν ἀγραμ΄΄  Παναγιώτην  Δ  Κουκουλίνην  Σπύρος Σαράντης,Δημητρίος Ἃ σερφιότης,Διὰ τὸν ἀγράμματον Ἀνδρέαν Πηνότση  Δημήτριος Γ. Γκούμα,γεοργιος σορόκος,Σταμάτιος Γκ. Καλμούκης,Γεώργιος λ. Τσαμαδὸς,Διὰ τὸν ἀγράμματον Φίλιππον Φιλιπάγκον Δὴμ΄΄  Ἰω΄΄. Βατζαξὴς,Ἰ  φραντζέσκου,Διὰ τὸν ἀγράμματον Βασίλειον Δ. Μαλτέζον, Γεώργιος Ἰω Βατσαξὴς,Διὰ τὸν ἀγράμματον  Δημήτριον Γ Κουφοῦ  Δὴμ΄΄  Ἰω΄΄. Βατζαξὴς,Διὰ τὸν Ἀγράμματον  Γεώργιον Κοσμᾶν . λ . Α . Γιουρδὴ,Ἰ Οἰκονόμος,διὰ τὸν ἀγράμματον Δημήτριον Γαλλιότη  Ἰωάννης Οἰκονόμος, διὰ τὸν ἀγράμματον Βασίλειον Τραταλάτη (;)   Ἰωάννης Οἰκονόμος,Διὰ τὸν ἀγράμματον ἀντώνιον τζήπην . Ι . φραντζέσκος,Κιργικος (=Κυριάκος) μιχελοπουλος,Κυριάκος θ. Ρήγας,Διὰ τὸν Ἀγράμματον  Γκίκαν Γκίκουρην  ὑπογράφω ἔγω ὁ Ἀντώνιος Ἀναγνώστου πίνοτση,διὰ τὸν ἀγράμματον  Μανόλην Κ. Νήνην  Ν. ----ς, Διὰ τὸν ἀγράμματον  Δημήτριον Ἰω’’.  Βατικιώτην  Γ. Ι. Βατσαξὴς,Διὰ τὸν ἀγράμματον  ἀλεξανδρὴν Τσέπην  Γ. Ι. Βατσαξὴς,διὰ τὸν ἀγράμματον  Νικόλαον Νεραντζὴ  Μ. Α. Γιουρδὴς,Ι. Κ. Δαμιανὸς...»Σημείωσις:(Πηγή:Wikipedia)


-) Ὁ Δημήτριος Βουδούρης (1814-1886) ὑπῆρξε πληρεξούσιος της Ἐπαρχίας Ὕδρας κατὰ τὴν Ἐθνικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1843 & του έτους 1862, Βουλευτὴς (Ἀγγλικοῦ κόμματος) κατὰ τὰ ἔτη 1853,1856 καὶ 1859  καὶ διετέλεσε τρεῖς φορὲς ὑπουργὸς εἰς τα Ὑπουργεῖα Ναυτικῶν καὶ Ἐξωτερικῶν εις τὶς κυβερνήσεις Βάλβη (1863), Κανάρη (1864) καὶ Κουμουνδούρου (1865),όπου ώς Υπουργός Ναυτικῶν (1865), εξέδωσε Βασιλικὸ Διάταγμα ποὺ χαρακτήρισε τὸν Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίαν ὡς «ἐπίσημον ἐθνικὸν ἄσμα».

Ἐνηλικιώθηκε εἰς τὴν Ἰταλίαν & τὴν Μεγάλη Βρετανία.Κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια μετέβη διὰ σπουδὲς εἰς τὴν Ἐλβετία,ἐνῶ ἐν συνέχεια ἀκολούθησε σπουδὲς εἰς τὴν Γενεύη καὶ τὸ Παρίσι.Διετέλεσε εις τις αρχές της πολιτικής του σταδιοδρομίας ώς ἀκόλουθος καὶ γραμματεὺς τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας εἰς τὸ Μόναχο, ἐνῶ ἀργότερα διορίσθηκε γραμματεὺς τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας εἰς τὸ Λονδίνο.Διετέλεσε ἐπίσης πρεσβευτὴς εἰς τὴν  Πετρούπολη.
   

-) Ὁ Ἰωάννης Δαμιανὸς (1813-1860) ὑπῆρξε πληρεξούσιος της Ἐπαρχίας Ὕδρας κατὰ τὴν Ἐθνικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1843.Ὡς νομικὸς ἐχρημάτισε εἰσηγητὴς τοῦ σχεδίου τοῦ συντάγματος.Ἐκλέχθηκε Βουλευτὴς Ὕδρας ἐν ἔτει 1851.Ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀντωνίου Κριεζῆ διετέλεσε Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης.

-) Ὁ Λάζαρος Γιουρδής,υἱὸς τοῦ Προκρίτου καὶ ἐφοπλιστοὺ τῆς νήσου Ὕδρας Δημητρίου Γιουρδῆ,ἐκλέχθηκε βουλευτὴς Ὕδρας κατὰ τὶς βουλευτικὲς περιόδου 1850-1853 καὶ 1859-1860.Πάππους τοῦ ὑπῆρξε ὁ ἐπίσης Πρόκριτος τῆς νήσου Ὕδρας Δημήτριος Τσαμαδός.

 Διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στὶς 4 Δεκεμβρίου 1850 καὶ στὶς 3 Νοεμβρίου 1851.Ἐξελέγη πληρεξούσιος τηςΎδρας εἰς τὴν Β΄ Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων τῶν ἐτῶν 1862-1864,ἡ ὁποία συνεκλίθη μετὰ τὴν ἔξωση τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος καὶ κατηρτισε  τὸ νέο Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων (1864) Διαλογὴ τῶν ψήφων τῆς Βᾶς Ἐκλογικῆς Διαδικασίας τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας


Τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1845,συνετάχθη τὸ τελευταῖο πρακτικό της ἐκλογικῆς διαδικασίας τὸ ὁποῖο  ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

«Τὴν τρίτην ὥραν μμ τῆς αὐτῆς ἡμέρας,ἤτοι τὴν δεκάτην ἐνάτην του μηνὸς Δεκεμβρίου,συμφώνως μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας καὶ Σπετσῶν,ληξάσης τῆς ὀκταημέρης προθεσμίας,ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποπεράτωσε τὰς ἐργασίας της,φθάσαντος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψηφηφορησάντων τοὺς χιλίους ἑκατὸν τεσσεράκοντα δύο σφραγίσασα διὰ τῶν ἰδιῶν σφραγίδων τῶν τὰ μέλη τὴν ὀπὴν τῆς κάλπης,καθὼς καὶ ἐκ τῶν παρόντων ψηφοφόρων,οἱ κύριοι Γεώργιος Α.Τσιρτσίκου,Ἀνδρέας Ν.Βώκου, Παῦλος Παππαδόπουλος,Ἀναστάσιος Ν.Οἰκονόμου καὶ Δημήτριος Μ (δυσανάγνωστον),συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις τῆς σφραγίσεως,τὸ δὲ πρωτόκολλον τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς περιέχει σελίδας ἑκατὸν δέκα ἔξι ἀριθμημένες ἅπασας ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 1-116 καὶ μονογραφημένες.

 Ἑπομένως ἡ Ἐπιτροπὴ εἰδοποίησε διὰ τοῦ ὑπ’ἀριθμ.5 ἐγγράφου τῆς τὸν κ.Διοικητὴν Ὕδρας καὶ Σπετσῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν της.Πρὸς βεβαίωσιν ὑπεγράφη ἡ παροῦσα παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημάρχου,τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ παρὰ τῶν παρόντων ψηφοφόρων ὅσοι ἠθέλησαν,ἡ δὲ κάλπη παρεδόθη εἰς τὸν φρούραρχον καὶ τὸν ὑπομοίραρχον πρὸς φύλαξιν.

Ὁ Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης
Ἡ ἐπιτροπὴ (ἕπονται ὑπογραφὲς τῶν μελῶν)..»


Πρωτόκολλον τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας

«Τὸ παρὸν πρωτόκολλον ἀριθμηθὲν καὶ μονογραφηθὲν περιέχει φύλλα εἴκοσι δύο καὶ σελίδας τεσσεράκοντα τέσσερας ἄρ.44.

Ἐν Ὕδρα τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1845
Ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας
Ἡ ἐπιτροπή..»

Σήμερον τὴν εἰκοστὴν Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους,ἡμέραν πέμπτην της ἑβδομάδος,ὥραν 9ην π.μ κατὰ τὴν ὑπ’ἀριθμ 3396 διαταγὴν τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας καὶ Σπετσῶν,συνελθοῦσα ἡ ἐφορεύουσα τὴν ψηφοφορίαν ἐπιτροπήν,συγκειμένη ἀπὸ τοὺς κυρίους Γ.Δ.Κοκκίνη Προεδρεύοντος, Ἰωάννην Ν.Ἀργαστηριάρη,Γ.Δοκοῦ,Δ.Γ.Βούλγαρη ἀποντος τοῦ κ.Γ.Κουντουριώτου,παρόντος τοῦ κ.Διοικητού,εἰς τὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,τόπου προσδιορισθέντος διὰ τὴν ψηφοφορίαν πρὸς ἐκλογὴν τῶν Βουλευτῶν τῆς Ὕδρας,διὰ νὰ ἐνεργήση τὴν διαλογὴν τῶν ψηφοδελτίων.Ὁ Φρούραρχος καὶ ὁ Ὑπομοίραρχος Ὕδρας ἐπαρουσίασαν τὴν κάλπην,τῆς ὁποίας τὴν φύλαξιν εἶχον ἐπιφορτισθεῖ παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς.Παρατηρηθείσας δὲ αἳ ἐπ’αὐτῆς καὶ τῆς ὀπῆς τεθήσας σφραγίδες παρὰ τοῦ Διοικητοῦ,κατὰ τῆς Ἐπιτροπῆς,καὶ παρὰ τῶν ψηφοφόρων,εὑρέθησαν σῶες καὶ ἀλύμαντος.

Συμφώνως δὲ μὲ τὰς περὶ ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν ὁδηγίας ἡ ἐπιτροπὴ ἐξέλεξεν ἐκ τῶν μελῶν τῆς τὸν κύριον Γ.Δ.Κοκκίνην διὰ νὰ ἐξάγη ἐκ τῆς κάλπης τὰ ψηφοδέλτια. Ἑπομένως ὁ κ.Διοικητὴς συμφώνως μετὰ τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπεσφάλισε δημοσίως τὴν κάλπην καὶ ἤρξατο τὴν διαλογὴν τῶν ψήφων,συμφωνημένων εἰς τὸ πρωτόκολλον.

Διο συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις,ἤτις ὑπεγράφη παρὰ τοῦ Διοικητοῦ,τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Δημάρχου,τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐκ τῶν παρευρεθέντων ψηφοφόρων ὅσοι ἠθέλησαν

Ὁ Διοικητής,Ἡ Ἐπιτροπή,Ὁ Δήμαρχος..»

 «Τὴν 3ην ὥραν μ.μ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἤτοι τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσερακοστοῦ πέμπτου ἔτους ἐτελείωσεν ἡ διαλογὴ τῶν ψηφοδελτίων,τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς εὑρέθη 1.140 καὶ δύο μὴ μονογραφημένα παρὰ τοῦ Προέδρου, μετὰ τὴν μέτρηση τῶν ψήφων ἀπεδήχθησαν λαβόντες ψήφους οἱ ἑξῆς:

 Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης 1.125
Γκίκας Δοκὸς 1.100
Δημήτριος Ἰω.Κριεζὴς 1.101

 Δημήτριος Μπουδούρης 5,Κάκος 1,Δημήτριος Κολσαχίνης 1,Ἰωάννης Κ.Δαμιανὸς 8, Ἀνδρέας Στίπας 1,Ἰωάννης Δέδε Λαλεχοὺ 1,Νικόλαος Οἰκονόμου 5,
Λάζαρος Γιουρδὴς 3,Ἀθανασέλης 1,Ἰωάννης Ἀναγν.Οἰκονόμου 1,Νικόλας Μπαΐρης 1, Ἀναστάσιος Τσαμαδὸς 5,Ἀντώνιος Κριεζὴς 2,Γεώργιος Τουμπάζης 9,
Γκίκας Ἰω.Δοκὸς 3,Γκίκας Γκιώνης 1,Δημήτριος ΚυρΛαζάρου 3,Δημήτριος Κριεζὴς 1
Νεουδάκης Βαρβερὴς 1,Ἀντωνέλος ,Ἀνδρέας Κουντουριώτης 4,Μιχαὴλ Τσαμαδὸς 4, Νικόλαος Σκούρτης 1,Ἰωάννης Δράκος 1,Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος 1

 Ἑπομένως οἱ λαχόντες τὴν πλειοψηφίαν καὶ ἀναδειχθέντες Βουλευτὲς κατὰ  τὴν παροῦσαν βουλευτικὴν πρώτην της ἐπαρχίας τῆς νήσου Ὕδρας οἱ κύριοι:

 Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης 1.125
Δημήτριος Ἰωάννου Κριεζῆς 1.101
Γκίκας Δοκὸς 1.100

Μετὰ ταῦτα ἐτέθησαν τὰ ψηφοδέλτια  εἰς ἐν σακούλιον τὸ ὁποῖον ἐσφραγίσθη παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Δημάρχου,τῶν ψηφοφόρων κ.κ Χριστοδούλου Ἀλεξάνδρου,Ἀνδρέα Βώκου καὶ Παύλου Παππαδόπουλου καὶ διευθύνθη διὰ τοῦ Δημάρχου εἰς τὴν Διοίκησιν Ὕδρας &Σπετσῶν διὰ τὸ ὑπ’ἀριθμ.6 ἔγγραφόν της Ἐπιτροπῆς,ὁμοῦ μὲ τὰ πρακτικὰ τῆς πορίας ἐμοτογραφήθη ἕκαστον φύλλον παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Διοικητοῦ.Πρὸς βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις ἤτις ὑπεγράφη παρὰ τοῦ κ.Διοικητού, τῆς Ἐπιτροπῆς,τοῦ Δημάρχου,τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ψηφοφόρων ὅσοι ἠθέλησαν...»


 Τὴν 21ην Δεκεμβρίου 1845,τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὸν Διοικητὴ Ὕδρας &Σπετσῶν Ι.Εὐγενίδη.Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ Διοικητὴς τῆς Ὕδρας συνέταξεν τὴν δικιά του ἔκθεση διὰ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς περιόδου.Τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς ἐκθέσεώς του εἶναι τὰ ἑξῆς:

α) Ἡ σύνταξις τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων πραγματοποιήθηκε κατὰ τὸ ἄρθρο 8 τοῦ Νόμου,βάσει τοῦ δημοσιευθέντος προγράμματος τοῦ Δημάρχου.

β) Ἡ κλήρωσις τῆς ἐπιτροπῆς παραπόνων ἐγένετο ἐπὶ δημοσίας συνεδριάσεως

γ) Ἡ διατύπωση τῶν ἐνστάσεων-ἀντιρρήσεων τῶν παραπονούμενων πολιτῶν,εἰς τὴν ἐπιτροπὴ τῶν παραπόνων,ἐγένετο βάσει τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Νόμου,δίχως νὰ παρατηρηθοῦν κωλύμματα

δ) Ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν τοῦ Ὁρκωτικοῦ Δικαστηρίου ἐγένετο καὶ αὐτὴ ἐπὶ δημοσίας συνεδριάσεως.Εἰς τὴν κλήρωσιν ἔλαβαν μέρος ὅσοι εἶχαν τὰ προσόντα νὰ μετάσχουν εἰς αὐτήν.

ε) Τὸ Ὁρκωτικὸν Δικαστήριον μετὰ τὸ πέρας τῶν συνεδριάσεών του συνέταξεν τὸν τελικὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῆς βᾶς ἐκλογικῆς διαδικασίας τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.

στ) Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκλογῆς δημοσιεύθηκε μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ.3306 ἀπόφαση τῆς Διοικήσεως.

ζ) Ἡ σφράγιση τῆς κάλπης πραγματοποιήθηκε ἐνωπίω τῆς ἐπιτροπῆς,συνεπῶς ἀπορρίφθηκε ὡς ἀβάσιμη ἡ ἔνστασις ποὺ διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Δημήτριον Στ.Μπουντούρη.

η) Ἡ ἔνσταση τοῦ Ἰωάννη Δαμιανοῦ διὰ τὴν θέση τῆς κάλπης ἀπορρίφθηκε ἐπίσης ὡς ἀβάσιμη,διότι ἡ κάλπη,σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην τοῦ Διοικητοῦ ἦταν σὲ ἐμφανῆ θέση καὶ ὁρατὴ σὲ ὅλους τους ψηφοφόρους.

θ) Ὁμοίως ἀπορρίφθηκε ὡς ἀβάσιμη καὶ ἡ ἔνσταση τοῦ Γεωργίου Βατσαξῆ διὰ προπηλακισμοὺς τῶν ψηφοφόρων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς πολιτοφυλάκης,διότι ὁ ἐνισταμένος δὲν ἀπέδειξε τὶς διατυπωθεῖσες καταγγελίες του.Ἀντιθέτως ἡ Διοίκηση καὶ ὁ Ὑπομοίραρχος Ὕδρας ἐξασφάλισαν τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.Δία τὸν λόγον αὐτόν,οὐδεὶς ἐκ τῶν ψηφοφόρων παραπονέθηκε διὰ παρατυπίες εἰς τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐκλογικοῦ του δικαιώματος.


«....ἀνεπηρρέαστοι καὶ ἐλεύθεροι (οἱ ψηφοφόροι) ἔρριπτον τὰ ψηφοδέλτια τῶν εἰς τὴν κάλπην....

...Ἀπ’ἀρχῆς τῆς ἐνάρξεως τῆς ψηφοφορίας μέχρι τέλους αὐτῆς παρευρίσκοντο ἀενναως ἐντός του τόπου τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐκτὸς΄ὁ τὲ Διοικητὴς καὶ Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως παρατηροῦντες μὴ συμβῶσι παρανομίες,παραβιάσεις ἢ ἐπιρρεάσεις εἰς τὴν ἐκλογὴν ταύτην,καὶ ἐπαγρυπνοῦντες μετὰ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν εἰς τὴν κοινὴν ἡσυχίαν, εὐταξίαν καὶ ἀσφάλειαν τῶν πολιτῶν...»


 Τὰ πρακτικὰ τῆς ἀποπερατωθείσης Βουλευτικῆς ἐκλογῆς τῆς ἐπαρχίας Ὕδρας, κοινοποιήθηκαν εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τὴν 28ην Δεκεμβρίου 1845.

Ὅμως,τὴν 28ην Δεκεμβρίου 1845,συνετάχθη νέα ἀναφορὰ πρὸς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων,ἀπὸ μερίδα Ὑδραίων ψηφοφόρων,εἰς τὴν ὁποία καταγγέλονται σοβαρότατες παρατυπίες καὶ παρανομίες κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος τῶν Ὑδραίων πολιτῶν.Συγκεκριμένα κατονομάζονται οἱ Ἀντώνιος Μουντζούρας,Δημήτριος Γ.Βούλγαρης καὶ Νικόλαος Βότσης ὡς οἱ ὑπεύθυνοί του χρηματισμοῦ τῶν ἀνήμπορων νὰ ἀντιδράσουν Ὑδραίων ψηφοφόρων:


«Πρὸς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων
Κύριοι Βουλευτὲς
Οἱ ὑποφαινόμενοι δημότες Ὕδρας ψηφοφορίσαντες κατὰ τὴν τελευταίαν βουλευτικὴν ἐκλογήν,ὑπὲρ τῶν ἀναγορευθέντων Βουλευτῶν κυρίων Δημητρίου Λαζάρου Κουντουριώτου,Γκίκα Δοκοῦ καὶ Δημητρίου Ἰωάννου Κριεζῆ δὲν διστάζομεν νὰ κυρήξωμεν ὅτι ἐψηφοφορίσαμεν ἐναντίον τῆς θελήσεως ἠμῶν,ὑποχρεωθέντες εἰς τοῦτο δὶ’ἀπειλῶν καὶ διὰ χρηματικῆς ἀδρᾶς διαφθορᾶς,εἰς τὴν ὁποίαν ὑπεχρεώθημεν νὰ ὑποκύψωμεν διὰ νὰ ἀποφύγωμεν ἄλλας ὀλεθριοτέρας συνέπειας.

Οἱ πλῆστοι τῶν ψηφοφόρων συρόμενοι παρὰ τῶν ὁπλοφόρων τῆς ἐξουσίας ἐνωπίον τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ... Ἀντωνίου Μουντζούρα,εἰς τὸ μαγαζίον του .... Δημητρίου Βούλγαρη,ὑποχρεώμεθα νὰ λάβωμεν χρήματα διὰ νὰ ρίψωμεν εἰς τὴν κάλπην τὰ παρ’αὐτῶν καὶ τοῦ πλοιάρχου Ν.Βότση δεδομένα ψηφοδέλτια,διακρινόμενα ὡς ἐκ τοῦ χρήματος,ἐξ ἄλλων συμφωνιῶν ὁδηγούμενοι παρ’ὁπλοφόρων μέχρι τῆς κάλπης. Τοιούτου τρόπου ἐνεργηθεῖσα ἡ ἐκλογὴ δὲν παριστᾶ τὴν ἐλευθέραν τοῦ λαοῦ θέλησιν....»   

Κατὰ προσέγγιση,λόγω τοῦ γραφικοῦ χαρακτῆρος,(διατηρώντας τὴν ἀρχικὴ ὀρθογραφία) οἱ πολίτες τῆς Ὕδρας ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀναφορὰ τῆς 28ης Δεκεμβρίου 1845, ἦταν οἱ ἑξῆς:

«...Δία τὸν ἀγράμματον Ἀθανάσιος Μπάρλος Ν.Α.Μπαΐρης,
Διμιτρις καλατζις,κὸς μασταλεβρης,
Δία τὸν ἀγράμματον Κωνσταντὴ Νικολάου Κόλμποταση Ν.....,
δία τὸν ἀγράμματον Φίλιππον Μ.Φιλιπάγκου Ἰω.Κωνσταντίθης,
Θανάσις τσακονας,διὰ τὸν ἀγράμματον Ἀντώνιον σορτζοβίτη Δημήτριος ἔλ.Μερτύρη,
δία τὸν μανολι νινιοῦ:ἀγράμματος νικόλαος Γ:χαραμις,Ντιρτζας ζωγκος
δία τὸν ἀγράμματον Δήμ.Νίκ.Κριεζὴν Ἰω.Δοντὰς,
Ἀθανάσιος μουζούρης ὡς ἐγραμματος δὶ ἐμοῦ τοῦ Δ.Γ.Γκούμα,
Δημήτριος Γ.Πορδαλὰς ὡς ἐγράμματος δὶ ἐμοῦ Ἀντωνίου Α. Σπινοτος,
Δία τὸν ἀγράμματον Κονσταντινου Μ:λεσειου Λ.Γ.Πέλτος
Δία τὸν ἀγράμματον  Θεόδωρο Κ.........,
Δία τὸν ἀγράμματον δημήτριον Γ. Κρ.... Γεώργιος Μωραΐτης,
Δία τὸν ἀγράμματον ραφαλια Στρουμπουλὴν Ἐλευθέριος Δ.Μνιεστρης,
Κωνσταντῖνος Β.Γιάκου,Χατζὴ μηχαλης φρηδακης,
Μαστρογρηγωρης  ..παδακης ἀγράμματός του ὑπογράφω ἔγω χατζὴ μιχαλης φρηδακης,
Δία τὸν ἀγράμματον κοσταντη νικόλαου κόστα μανολις νεουδακης,Ἰωανις παναγιοτις, παναγηωτης πηπεροπουλος,
Δία τὸν ἀγράμματον Γκικαν Θανασουλην Λαζαρη Α.Νισυρος,
Μηχαλη δημητρίου ζουρντος,Ἰωάννης Ἀντωνίου Μπίκου,
Δία τὸν ἀγραματον Μανολη καρσαλιάκου,Ἰω. Παπαμανουὴλ Μπικου, Ν.Ι.τρήβ....,Γεωργακης στουρας,Μποτζη...»


Τὴν 28ην Δεκεμβρίου 1845 ἀπεστάλησαν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων τὰ πρακτικὰ τῆς 2ας Ἐκλογικῆς διαδικασίας τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας.(Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,κατὰ τὴν Δευτέραν Σύνοδον τῆς πρώτης Βουλευτικῆς Περιόδου ἔτους 1845-1846,Τόμος Ἅ΄,Συνεδρίασις ΣΤ’, Δεκεμβρίου 28.Παραπομπὴ διὰ κληρώσεως τῶν ἐγγράφων τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας  εἰς τὸ ἃ’ τμῆμα πρὸς ἐξέλεγξιν 137-140 (22-23)


«..Τὴ προτάσει τοῦ Προέδρου,παρατηρήσαντος ὅτι ἀπεστάλησαν εἰς τὸ Προεδρεῖον τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλευτικῆς Ἐκλογῆς Ὕδρας καὶ ἀντίρρησις τῆς κατ’αὐτῆς μετὰ τριῶν ἄλλων ἐγγράφων,ἐνηργήθη παρὰ τοῦ Ἀντιπροέδρου Μ.Καΐρη,καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιτήρησιν τῶν ψηφολεκτῶν κ Κ.Λ.Κρεστενίτου καὶ Σ.Παρθενόπουλου,ἡ κλήρωσις τοῦ τμήματος διὰ τὴν ἐξέλεγξιν τῆς ἐκλογῆς καὶ ἔλαχε τὸ δ’ τμῆμα..»


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...