hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1845 (Ή μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1845 (Ή μέρος). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Ἔτος 1845 (Ή μέρος)

Ὕδρα 1837-1847.Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.
Ἔτος 1845 (Ή μέρος)

Γενικὰ Ἀρχεῖα ΚράτουςΠαῦσις Δημοδιδασκάλου Β΄Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας Α.Δ.Καλλίερου καὶ μετάθεσις Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη εἰς Ὕδραν


Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1844,(ὑπ’ἄρ.Πρώτ:27608 ἐπιστολὴ τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1844) το Ὑπουργείο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» ἐνέκρινε  την μετάθεση τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Σαλαμίδην εἰς τὸ Β΄ Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας εἰς τὴν θέσιν τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλιέρου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπαύθη προσωρινῶς ἀπὸ τῶν καθηκόντων του. Τὸ Ὑπουργεῖο ἐξαναγκάστη νὰ προβεῖ εἰς τὸν συγκεκριμένον διορισμὸν διότι  καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ προηγούμενου ἔτους,ὁ Δημοδιδάσκαλος του Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας Α.Δ.Καλλιέρος, αἰτεῖτο διαρκῶς ἀναρρωτικές ἄδειες λόγω προβλημάτων ὑγείας.


«….Πρὸς τὸν Δημοδιδάσκαλου Ὕδρας Α.Καλλιέρον.
Ἐν Ἀθήναις τὴν 31ην Δεκεμβρίου 1844.
Ἐλάβομεν γνῶσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐνιαυτῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐκ τῆς ἐκθέσεως τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, ἤτις ρητῶς ἀνήγγειλεν ὅτι μόνο οἱ μαθηταὶ ὑπὸ τήν σου διεύθυνσιν σχολείου δὲν ἐνεφάνησαν προοδεύοντες εἰς τὰ μαθήματα τῶν. Τοῦτο δὲ καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ σταλέντα εἰς ἠμᾶς ὑποδείγματα τῶν μαθητῶν καλλιγραφίας καὶ ἰχνογραφίας καὶ μάλιστα τῆς προσωπογραφίας,τερατώδη πάντη καὶ βάναυσας οὐ μόνον ἀμάθειαν ἀλλὰ καὶ ἀπειρίαν ,.(δυσανάγνωστον)...Τοιαῦτα δείγματα ὡς ..(δυσανάγνωστον).. εἰς δημόσιας ἐξετάσεις. Οὕτως,δὲ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι αὐτὰ εἰς διαφόρους καὶ μακρᾶς περιόδους προσκληθεῖς εἰς Βᾶς Ἐξετάσεις ὑπεξέφυγες αὐτᾶς ἐπὶ διαφόρους προφάσεις,ἂν καὶ τὸ 72 ἄρθρο τοῦ νόμου τῆς 6/18 Φεβρουαρίου 1834 ὑποχρεώνει κοινῶς ὅλους τους δημοδιδασκάαλους εἰς Β΄ἐξετάσεις καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ἑξαιρεθεῖ τῶν ὁρισμὸν αὐτόν.
Ἄρα σου ἐκφράσωμεν τὴν δυσαρέσκειάν μας διὰ ταύτην τὴν ἀμέλειαν τῶν χρεῶν σου, δί΄ἢς ἐφάνης ἀνίκανός της θέσεώς σου,ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἀντικατάστασίν σου ἐπ’ὠφελεία τῆς μαθητευόμενης νεολαίας.Ὅθεν εἰς τὴν θέσιν σου διορίζεται ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Κέας Σ.Μ.Σαλουμίδης.Σὺ δέ,παύεσαι τῆς διδασκαλικῆς ὑπηρεσίας προσωρινῶς,…..(δυσανάγνωστον)..Προσκαλεῖσαι ἑπομένως νὰ συμορφωθεῖς μὲ τὴν παροῦσαν καὶ μὲ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 72 τοῦ νόμου,…..(δυσανάγνωστον)..
Ὁ Ὑπουργὸς


Ἅμα τὴ ἀνακοινώσει τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Διοικητὴς Ὕδρας ἐπεδίωξε νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀνάκληση τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως μὲ (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:94/28990/17 Ἰανουαρίου 1845) ἐπιστολὴ τοῦ  πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσῖας Ἐκπαιδεύσεως» τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1845.

Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας ἐξῆρε τὴν ἱκανότητα,τὴν ἐπιμέλεια, τὴν συνέπεια καὶ τὴν διαγωγὴ τοῦ παυθέντα Δημοδιδάσκαλου Α.Δ. Καλλιέρου,ἐπισημαίνοντας παράλληλα πὼς ὁ εἰρημένος ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως πολλῶν εὐυπόλυπτων πολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.

Τὸ γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὴν ἔγκριση τῆς ἀποφάσεως  ἀποπομπῆς τοῦ Δημοδιδασκάλου  Α.Δ.Καλλιέρου ἦταν ἡ ἀδικαιολόγητη-κατὰ τὸ Ὑπουργεῖο-ἀπουσία τοῦ κατὰ τὴν διενέργεια τῶν ἐξετάσεων ἐξαμηνίας τοῦ Β΄Δημοτικοῦ Σχολείου.Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας προσπάθησε νὰ προσβάλλει τὸ αἰτιολογικό της  ληφθείσας ἀποφάσεως μηνύοντας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο πὼς ὁ Δημοδιδάσκαλος οὐδέποτε ἔλαβε διαταγὴ νὰ παρευρεθεῖ εἰς τὶς  ἑξαμηνιαῖες ἐξετάσεις.

Ἄπ΄ τὴν πλευρά του,τὴν 24ην Ἰανουαρίου 1845, ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλιέρος,μὲ ἐπιστολὴ τοῦ (Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:68/Ἄρ.Διεκ:3/Ἄρ.Πρ:29194/6 Φεβρουαρίου 1845) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» ἐπέρριψε τὶς εὐθύνες τῆς ἀποπομπῆς τοῦ εἰς τὴν ἐχθρικὴ στάση ποὺ ἐπεφύλαξε ἐναντίον του, ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ἐξετάσεων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.Σύμφωνα μὲ τὶς καταγγελίες τοῦ Δημοδιδασκάλου, ὁ ἐκτελῶν χρέη Δημάρχου Ὕδρας Δ.Β.Δοντάς, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τοῦ διὰ ἐλλείψεις εἰς  τὸ ἀναγκαῖο ὑλικὸ γιὰ τὴν διενέργεια τῶν ἐξετάσεων (ἐλλείψεις βιβλίων & πλακῶν γραφῆς διὰ τοὺς μαθητᾶς),οὐτὸς ἐπέδειξε παντελῆ ἀδιαφορία καὶ ἀπαξία. Ὁμοίως, ἀπαξιωτικὴ στάση τήρησαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς,τὰ ὁποία οὐδέποτε ἐπεσκέφθησαν τὸ Β΄Δημοτικὸ Σχολεῖο Ὕδρας.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος Α.Δ.Καλλιέρος, προχωρώντας περαιτέρω, κατήγγειλε πὼς εὐρίσκετο εἰς οἰκτρὴν οἰκονομικὴν κατάστασιν, λόγω τῆς καθυστερήσεως τῆς ἀποπληρωμῆς τῆς ὀφειλόμενης μισθοδοσίας τοῦ (δεκὰ ἐννέα μηνιαίους μισθούς).

Ο Α.Δ.Καλλιέρος, μὴ δυνάμενος νὰ ἀνταπεξέλθει οἰκονομικᾶ, κατήγγειλε τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἰς τὸν ἔκτακτο ἐπιτρόπον Ὕδρας Δ.Μελετόπουλο, θεωρώντας πὼς ἡ καθυστέρησις αὐτὴ ὀφείλετο εἰς τὶς καταχρήσεις καὶ τὶς ραδιουργίες τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δ.Β.Δοντά. Ἡ ἐπίπληξη τοῦ Ἔκτακτου Ἐπιτροποῦ πρὸς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας, γιὰ τὴν μὴ ἀπόδοση τῶν ἐνταλμάτων μισθοδοσίας, προκάλεσε τὴν μῆνιν τοῦ Δημάρχου, ὁ ὁποῖος καὶ διὰ λόγους ἀντεκδικήσεως ἐπεδίωξε καὶ ἐπέτυχε τὴν παῦσιν τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλιέρου τὴν 31ην Δεκεμβρίου 1844.

Σημείωσις: Εἰς τὸν μαρμάρινη πλάκα ποὺ εὑρίσκεται ἐντοιχισμένη εἰς τὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου Ὕδρας, ἐντὸς τοῦ Περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας, (Μαρμάρινη πλάκα: «Δήμαρχοι Ὑδραίων ἀπὸ συστάσεως Ἑλληνικοῦ Κράτους») ἀναγράφονται ὡς Δήμαρχοι Ὕδρας ὁ Δημήτριος Γεωργίου Βούλγαρης 1837-1843 καὶ ὁ Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης 1844-1858.Μεταξὺ τῶν δυὸ Δημάρχων,παρεμβάλλεται ἡ ἐτήσια (ἴσως καὶ ὀλιγόμηνη) θητεία τοῦ Δημάρχου Δημητρίου Β.Δοντὰ κατὰ τὸ ἔτος 1844. Τὸ συγκεκριμένη ἔτος, ἦταν ἔτος ἔντονων πολιτικῶν ζυμώσεων καὶ γεγονότων εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν.Κατὰ τὸ ἔτος 1844,διεξήχθεισαν οἱ Βουλευτικὲς ἐκλογὲς Ὕδρας, ἐν μέσῳ κλίματος βίας καὶ νοθείας,συνεπεία τοῦ ὁποίου ἀκυρώθηκε ἡ Ἅ΄ ἐκλογὴ τῶν Βουλευτῶν Ὕδρας, δυνάμει ἀποφάσεως τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Εἰς τὶς συγκεκριμένες ἐκλογὲς ἐπεδίωξε νὰ ἐκλεγεῖ ὡς Βουλευτὴς Ὕδρας καὶ ὁ Δημάρχος Ὑδραίων Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης. Ἐνδεχομένως ὁ Δημήτριος Β.Δοντάς, διετέλεσε χρέη ὑπηρεσιακοῦ Δημάρχου Ὕδρας καὶ κατὰ συνέπεια θὰ πρέπει νὰ ἀναγραφεῖ τὸ ὄνομά του εἰς τὴν συγκεκριμένη πλάκα.

Τὴν 20η Ἰανουαρίου 1845,ὁ νεοδιορισθεῖς κατὰ τὸν μήνα Δεκέμβριο τοῦ 1844,Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Μ.Σαλουμίδης,μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸν 175 ἐπιστολὴ τοῦ πρὸς τὴν Γραμματεία «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν της Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Βασιλικοῦ Ὑπουργείου» ἀπεδέχθη τὸν διορισμὸν τοῦ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας,καὶ αἰτήθηκε τὴν χορήγηση τρίμηνης ἄδειας διὰ προσωπικούς του λόγους.(σχετικὰ αἰτήματα τοῦ πρώην Διδασκάλου Κέας,εἶχαν ὑποβληθεῖ κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Σύρου).

Τὴν 9ην Μαρτίου 1845,ὁ Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Σ.Μ.Σαλουμίδης (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:29653/ 22 Μαρτίου 1845/30005 ἐπιστολή) παρεκάλεσε τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» νὰ συστήσει εἰς τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Κέας, τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν χρωστούμενων δεδουλευμένων του, ὕψους 348,10 δραχμῶν διὰ τὴν περίοδο ἀπὸ 1ης Ἰουνίου 1843 ἕως τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1844 (ἕως τὴν ἡμερομηνία παραδόσεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κέας λόγω τοῦ διορισμοῦ τοῦ εἰς τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖον Ὕδρας).Τὸ ὀφειλόμενο ποσὸ ἀποπληρωμῆς, προέκυψε ἐκ τοῦ γεγονότος πὼς τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Κέας προσδιόριζε τὴν μηνιαία ἀμοιβὴ τοῦ Δημοδιδασκάλου εἰς τὸ ποσὸ τῶν 100,00 δραχμῶν μηνιαίως καὶ ὄχι εἰς τὸ ποσὸ τῶν 120,00 δραχμῶν μηνιαίως ὡς ἐλόγιζε ὁ Δημοδιδάσκαλος Σ.Μ.Σαλουμίδης.

Τὴν 18ην Μαρτίου 1845,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως » ἀπέστειλε πρὸς τὸν Διοικητὴ τῆς Σύρου ἔγγραφη ἐντολὴ ἀποπληρωμῆς τῆς ὀφειλόμενης μισθοδοσίας τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη.(Σημείωσις:Τὴν συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου, ἀπέστειλε ταχυδρομικῶς και ὁ Δημοδιδάσκαλος Σ.Μ.Σαλουμίδης εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Σύρου).

Ἐξαιτίας τῆς χορηγήσεως τῆς ἀδείας εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον Σ.Μ.Σαλουμίδη,τὸ Ὑπουργεῖο ἀνεκάλεσε τὴν ἀπόφαση παύσεως τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ. Καλλιέρου παρατείνοντας τὴν παραμονὴ τοῦ εἰς τὸ Β΄Δημοτικὸν Σχολεῖον Ὕδρας.Παράλληλα,τὸ Ὑπουργεῖο (ὑπ’ἀριθμ. Πρώτ:28990/441) σύστησε εἰς τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Ὕδρας νὰ ἀποπληρώσει τὴν καθυστερούμενη μισθοδοσία τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλιέρου καὶ τον διέταξε νὰ ἐπιστρέψει εἰς τὴν τέλεση τῶν διδασκαλικῶν καθηκόντων του καὶ νὰ παρουσιασθῆ εἰς τὸ Β΄ Δημοτικὸ Σχολεῖον Ὕδρας κατὰ τὸν προσεχῆ μήνα Αὒγουστο’ δηλαδὴ κατὰ τὸ διάστημα διεξαγωγῆς τῶν μαθητικῶν ἐξετάσεων. Ἐν ἀντιθέσει, κηρύσσεται ἔκπτωτος καὶ παύθεται τῶν καθηκόντων τοῦ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 72 τοῦ νόμου περὶ τοῦ δημοδιδασκαλικοῦ ἐπαγγέλματος.

Ὁμοίως,τὴν ἴδια ἡμέρα,την 18ην Μαρτίου 1845,ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» ἔκρινε ὡς ἀποδεκτή,τὴν τρίμηνη ἄδεια τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Σ.Μ.Σαλουμίδην (ἕως τὴν 18ην Μαρτίου 1845),ὑπὸ τὸν ὄρο τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ ἀναλογοῦντος μισθοῦ τοῦ κατὰ τὸ μεσοδιάστημα διορισμοῦ του  ἀπ’ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Κέας εἰς τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ὕδρας.

Τὴν 18ην Ἀπριλίου 1845,ὁ Διοικητὴς τῆς Σύρου, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:30005 /20 Ἀπριλίου 1845) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως»,μὲ τὴν ὁποία γνωστοποιοῦσε τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν δεδουλευμένων ὀφειλῶν τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη.Ἡ καθυστέρησις εἰς τὴν ἀποπληρωμὴν ὀφείλετο εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τῆς νήσου Κέας.Ὁ Διοικητὴς τῆς Σύρου καλοῦσε δὲ τὸν εἰρημένον Δημοδιδάσκαλον νὰ ὁρίσει πληρεξούσιο πρόσωπο διὰ τὴν εἴσπραξη  τῶν δεδουλευμένων.Τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως»,κοινοποίησε τὴν 30ην Ἀπριλίου 1845 τὴν ἀποφάση τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Σύρου εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον Σ.Μ.Σαλουμίδην.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος Σ.Μ.Σαλουμίδης ὅμως,τὴν 16ην Ἰουνίου 1845,μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν Πρώτ:30698/18 Ἰουνίου 1845 ἐπιστολὴ τοῦ πρὸς τὴν Γραμματεία «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» αἰτήθηκε τὴν παράταση τῆς τρίμηνης ἀδείας γιὰ ἕξι μῆνες ἐπιπλέον λόγω κατεπείγουσας ἀνάγκης. Ἡ ἑξάμηνη παράταση ἀδείας ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπ’ τὸ Ὑπουργεῖο τὴν 22αν Ἰουνίου 1845 (Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:1233 ἐπιστολή).

Τὴν 12ην Ἰουλίου 1845, (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:31050/13 Ἰουλίου 1845),ὁ Δημοδιδάσκαλος Σ.Μ. Σαλουμίδης ἀπέστειλε νέα ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο  «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν καταβολὴ μέρους μόνο τῶν ὀφειλομένων τῆς μισθοδοσίας του. Συγκεκριμένα ὁ πληρεξούσιος του, Νικόλαος Πάγκαλος, παρέλαβε τὸ ποσὸ τῶν 144,30 δραχμῶν. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ὁ Δημοδιδάσκαλος ἀπαίτησε τὴν πληρωμὴ τῆς ὑπόλοιπης ὀφειλῆς τῶν 238,70 δραχμῶν καθὼς καὶ τοῦ ὀφειλομένου ποσοῦ τῶν 51,54 δραχμῶν ποὺ ὁ ἴδιος κατέβαλε διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κέας.Τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶχε πιστοποιήσει εἰς τὴν Δημοτικὴ Ἀρχὴ τῆς νήσου Κέας τὴν 20ην Ἰανουαρίου 1845.Τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν 19ην Ἰουλίου 1845, διέταξε ἐκ νέου τὸν Διοικητὴ τῆς νήσου Σύρου νὰ ἐνεργήσει τα δέοντα  γιὰ τὴν ἄμεση ἀποπληρωμὴ τοῦ ὑπολοίπου ποσοῦ τῶν ὀφειλομένων τῆς μισθοδοσίας τοῦ Σ.Μ.Σαλουμίδη.

Τὸ θέμα τῆς ἀποπληρωμῆς τῶν ὀφειλῶν τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη παρέμεινε ἄλυτο καὶ διὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες ποὺ ἐπακολούθησαν. Τὴν 2αν Ὀκτωβρίου 1845,ὁ Δημοδιδάσκαλος ἐπανῆλθε μὲ νέα ἐπιστολὴ τοῦ (Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:6592/2475-4332/32028 2 Ὀκτωβρίου 1845) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» μὲ τὴν ὁποία γνωστοποιοῦσε τὴν καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τοῦ ὑπολοίπου της ὀφειλῆς τῶν δεδουλευμένων του.

Ὁ Δημοδιδάσκαλος ἐξέφρασε τὴν ἀγανάκτησή του, διότι ἡ καταβολὴ τῶν δεδουλευμένων του, πραγματοποιήθηκε βάσει μηνιαίου μισθοῦ ὕψους 100,00 δραχμῶν ἀντὶ τῶν 120,00 δραχμῶν ποὺ ἐδικαιοῦτο δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμὸν 21898 διαταγὴ τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας βάσει τῶν ὑπ’ ἀριθμὸν 1690 καὶ 1691 διοικητικών ἀποφάσεων.

Συγκεκριμένα,ὁ Σ.Μ.Σαλουμίδης διαμαρτύρετο διότι εἰσέπραξε μέσω τοῦ πληρεξουσίου του,τὸ ποσὸ τῶν 164,30 δραχμῶν ἐνῶ τοῦ ὀφείλοντο ἀκόμη δραχμὲς 580,30 συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν 51,54 δραχμῶν ποὺ κατέβαλε διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Σχολείου Κέας κατὰ τὸ διάστημα 1ης Ἰουνίου 1843-20ης Ἰανουαρίου 1844.Ἐπειδὴ δὲ,ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ Κέας ἀδυνατοῦσε νὰ καταβάλλει τὰ ὑπόλοιπά της ὀφειλῆς του,ὁ Σ.Μ.Σαλουμίδης ἐπρότεινε τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ μέσω τῆς ἐκδόσεως ὁμολόγου μὲ προθεσμία ἐτήσιου νόμιμου τόκου 12%.

Μετὰ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ τοῦ Δημοδιδασκάλου,ὁ Διοικητὴς Σύρου,τὴν 12ην Ὀκτωβρίου 1845,ἀπαίτησε τὴν ἄμεση ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη ἀπ’τὴν πλευρὰ τοῦ Δήμου Κέας ἔναντι τιμήματος μηνιαίας μισθοδοσίας 120,00 δραχμῶν.

Τὴν 21ην Δεκεμβρίου 1845,λόγω τοῦ κωλύματος τοῦ Δημοδιδασκάλου,ἡ ἑξάμηνη ἄδεια παρατάθηκε τελικῶς εἰς ἐτήσια ἄδεια.(Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:33022/22 Δεκεμβρίου 1845 ἐπιστολὴ Δημοδιδασκάλου Σ.Μ.Σαλουμίδη/ Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:33022 ἐπιστολὴ τοῦ Ὑπουργείου ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν).


ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΣ

Τὴν 4ην Ἰουλίου 1845,ὁ Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Σ.Βελέντζας ἀπέστειλε ἐπιστολὴ εἰς τὸ «Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν» μὲ θέμα τὴν διατήρηση τῆς χορηγούμενης ἐτήσιας πιστώσεως ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν λειτουργία τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας, λόγω τῆς ἀδυναμίας καλύψεως τῶν ἐξόδων ἀπ’τὴν πλευρὰ τοῦ Δημοτικοῦ Ταμείου Ὕδρας.Ἡ ἐπιστολὴ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς ἐνδιαφέροντα διὰ τὴν τραγικὴν κατάστασιν τῶν Διδακτηρίων τῆς νήσου Ὕδρας:

«…Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν
Ἐν Ἀθήναις τὴν 4ην Ἰουλίου 1845
Ἐπιστρέφοντας ἔγκλειστον τὴν ἀναφορὰν τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας περὶ διατηρήσεως τῶν διδακτικῶν καταστημάτων εἰς τὸν Δῆμον τῆς νήσου ταύτης,λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι κατὰ τὸ παρὸν δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐλαττωθεῖ ἡ χορηγούμενη μέχρι σήμερον εἰς αὐτὸν τὸν Δῆμον βοήθεια ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου,διότι γνωρίζομεν ὅτι τὸ δημοτικὸν ταμεῖον δὲν ἔφθασεν ἀκόμη εἰς κατάστασίν του νὰ συντηρῆ ἰδῖας δαπάναις ὅλα τὰ ἀναγκαῖα διδακτικὰ καταστήματα.Ἕνεκα τούτου  παρακαλέσαμεν τὴν Βασιλικὴν ἔγκρισιν περὶ τῆς ἀνανεώσεως τῆς μισθοδοσίας τῆς διδασκάλισσας Μ.Καλαυρίου,ὥστε ὁ Δῆμος οὗτος δὲν ἔχει νὰ ἐξοδεύση δαπάνη κυρίως διὰ τὴν μισθοδοσία μίας καὶ μόνο τῆς Δημοδιδασκάλου καὶ διὰ τὸ ἐνοίκιον τῶν καταστημάτων.Αἳ δὲ σημειούμεναι ποσότητες εἰς τὴν σημείωσιν τῶν προϋπολογιζομένων ἐξόδων διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν ἡ μὲν  800 διὰ μελάνην καὶ λοιπὰ ἀναγκαῖα τῶν σχολείων,ἡ δὲ 500 δραχμὲς διὰ ἐπισκευᾶς μας φαίνονται, ὑπερβολικότατες καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ διογκώνετε κατ’ἔτος εἰς τοιαύτας ποσότητας
Ὁ Γραμματεύς…»


Τὴν 15ην Ἰουλίου 1845 (Ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:1676 ἐπιστολή),ὁ Διοικητὴς Ὕδρας & Σπετσῶν ἀπέστειλε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας» τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἑξαμηνιαίων ἐλέγχων τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας (διευθυνομένων παρὰ τῶν Δημοδιδασκάλων Ἰωάννου Χωματιανοῦ καὶ Α.Δ.Καλλίερου).Ἀριθμ.Πρώτ:71.83/Διεκ:5.11)Ἐλεγχος 83.87
Ἐπὶ τοῦ Ἀριθμ.Πρώτ:84.85/Διεκ:12.13
Ἔλεγχος της Αης και Βης τριμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Σχολείου.Ἐπαρχιακὸν Δημοτικὸν Β΄Σχολεῖον τῶν Ἀρρένων ἐν Ὕδρᾳ.Διοίκησις Ὕδρας καὶ Σπετσῶν.Δῆμος Ὕδρας.
Πλῆθος κατοίκων 11.517.
Τοῦ 1845 πέμπτου ἔτους   
Τριμηνία Αὴν (Ἰανουάριος,Φεβρουάριος,Μάρτιος)
Τριμηνία Βὴν (Ἀπρίλιος,Μάϊος,Ἰούνιος)

Περὶ τοῦ Σχολείου.Τὸ Σχολεῖον εἶναι οἴκημα ἀνώγειον ἐνοικιαζόμενον παρὰ τοῦ Δήμου.Χωρητικότητας μαθητῶν 108. Τὸ ἀκίνητον ὑλικὸν εἶναι ἐν μέρει ἐλλειπὲς.Τὸ κινητὸν ὁμοίως.
Περὶ τοῦ Διδασκάλου.Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος.Βᾶς τάξεως.Ἐδιδάχθη ἔις το Πρότυπον.Μηνιαιὃς μισθός 90 δρχ.Μισθοδοτεῖται ὑπὸ τοῦ Δήμου Ὕδρας.

Διοργανισμὸς διὰ τὴν Ααν και Βαν Τριμηνίαν
Ἰανουαρίου,Φεβρουαρίου,Μαρτίου,Απριλίου,Μαΐου και Ιουνίου τοῦ 1845 ἔτους
(Ἀριθμὸς τῶν ὑπαρχόντων μαθητῶν):
Μηνὸς Ἰανουαρίου:106,Φεβρουαρίου:95,Μαρτίου:90,Ἀπριλίου:90,Μαΐου:91,Ἰουνίου:90.
Μαθηταὶ προβιβασθέντες ἀνὰ μίαν κλάσιν εἰς τὴν:
Γραφήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:5,Φεβρουαρίου:0,Μαρτίου:16,Ἀπριλίου:0,Μαΐου:38,Ἰουνίου:20.
Τὸ ὅλον 79
Ἀνάγνωσιν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Φεβρουαρίου:0,Μαρτίου:16,Ἀπριλίου:12,Μαΐου:20,Ἰουνίου:20.
Τὸ ὅλον 68
 Ἀριθμητικὴν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Φεβρουαρίου:0,Μαρτίου:15,Ἀπριλίου:0,Μαΐου:23,Ἰουνίου:49.
Τὸ ὅλον 87
Χρ.Διδασκαλία
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Φεβρουαρίου:0,Μαρτίου:0,Ἀπριλίου:12,Μαΐου:20,Ἰουνίου:20.
Τὸ ὅλον 52
Ἰχνογραφίαν
Μηνὸς Ἰανουαρίου:0,Φεβρουαρίου:21,Μαρτίου:8,Ἀπριλίου:0,Μαΐου:8,Ἰουνίου:21.
Τὸ ὅλον 58
Γραμματικήν:
Μηνὸς Ἰανουαρίου:4,Φεβρουαρίου:3,Μαρτίου:0,Ἀπριλίου:4,Μαΐου:0,Ἰουνίου:15.
Τὸ ὅλον 26

Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλὴ.

Σημείωσις τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Σχολείου
Ἔξοδα τῆς Αης και Βας τριμηνίας και μισθὸς τοῦ Διδασκάλου:540 δρχ.
Ἐνοίκιόν του καταστήματος:210
Κεφάλαιον:750

Ἐν  Ὕδρα τὴν 1ην Ἰουλίου 1845
Ὁ Διδάσκαλος Α.Δ.Καλλίερος

Ἀντίγραφον ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
Ἐν  Ὕδρα τὴν 5ην Ἰουλίου 1844

Ἡ ἐπιτροπὴ
Ο Δήμαρχος Δ.Λ.Κουντουριώτης
Αναστάσιος Κ.ΜπαρούςἌρ.Πρ:84,85/Διεκ:12,13,Ἔλεγχος 88.Ἔλεγχος τῆς Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ ἐν Ὕδρᾳ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Β΄Σχολείου τῶν ἀρρένων της Διοικήσεως Ὕδρας καὶ Σπετσῶν τοῦ Δήμου Ὕδρας.Κατάστασις ἀπὸ 2 Ἰανουαρίου ἕως τέλος Ἰουνίου 184πέμπτου ἔτους

 Αριθμός Πρ4849/Ἄρ.Δικ15,Ἔλεγ.70 

 
 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρέας Ἰω.Ἐργαστηριάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:26/5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:55,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Γκ.Κολμανιάτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Θαλασσινός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος,καλὸς μαθητὴς

3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Ἰω.Σπαχής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1  1842 δ γ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:94

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Λ Μελαχροινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Χρυσοχόος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1843 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):3,Ἀπουσίες:12

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Δ.Λισμάνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:52,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Θ Ρήγας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:27,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος,ἐπιμελὴς καὶ κόσμιος,καλὸς μαθητὴς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀθανάσιος Δ Μηνᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀπουσίες:10,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εις τέχνην

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Παππαντρές (Παπανδρέου),Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀντώνιος Χ'Ἀνδρέου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ζ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):3,Ἀπουσίες:3,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:κόσμιος, ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀναστάσιος Δ Μπούμης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:3

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἄντ.Λ.Κολότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:28

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἄγγ.Ν.Ρομπότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:26

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἄντ.Καραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἃ ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἀνδρ.Α.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:9 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:8,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος καὶ κόσμιος

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἄντ.Ν.Γκίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:9 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται): β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἐπῆγε μὲ τὸ πλοῖον του
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἄγγελος Στ.Καρίντσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1845 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βρέτας Στ.Βρέτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1842 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:43,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Γ.Γεῶρτζος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 1842  ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:21,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Βαθῆς Δ.Δοντάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:24,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Δ Μιχαλαριᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κουρεύς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:58,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: μετοίκησε εἰς τὸν Πόρον

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Κ.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:17  

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Σπαχή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:17  

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Μ.Καθίκουρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἄλλαξε Σχολεῖον

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Καραγεωργόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτότομος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τέχνην

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Λ.Σπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:30,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Π.Κουσατιανός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:50,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: κόσμιος,ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γκίκας Δ.Μοίρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 ἒ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Σιγαλός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ μαγαζίον του

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Μπογιατόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:45

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ν.Καπετανάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 ἡ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:οὗτος ἦτο ἐκ τῶν καλῶν μου μαθητῶν ἀλλ'ἀνεχώρησεν εἰς Ἀθήνας

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Ἰω.Γιουρδής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1845 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Α.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:β γ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:18

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Γεώργιος Π.Σαρής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:18

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Μπαΐρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5/6 1840 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:110

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:40,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἐπιμελὴς καὶ ἔκτακτος

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Κριεζής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:5,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:επιμελής καὶ ἔκτακτος

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμας Δελιμάνης (Ντελιμάνης),Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:30

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Τρίπ.Καραγιαννόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σκυτοτόμος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τέχνην

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Α.Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:4,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δήμ.Ἄθ.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:112

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτρ.Β.Βόκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:9 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:73

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δαμιανὸς Εὖ.Εὐαγγελίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 1844 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:12,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: έκτακτος καὶ κόσμιος

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Ἰω.Μπογιατσόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 στ στ γ, Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:43

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Λ.Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:28

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Δημήτριος Στ.Γεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:4

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐάγγελος Μ.Τρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:64  

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Εὐστάθιος Θεοφίλου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 δ στ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:69

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Α.Κατσάβης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐλευθέριος Ἰω.Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:2,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς καὶ καλὸς μαθητὴς

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἐμμανουὴλ Οὔγκρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:15,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ζόρζης Π.Ζόρζη,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:75

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἠλίας Μουντσούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/12 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:30,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόφιλος Ἰω.Κωνσταντίθης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:5  

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόδωρος Γ.Γκιώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: δι'ἀπουσίαν

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Θεόφιλος Γ.Ρεβίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:6 ἃ γ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μπουλής,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἐμποροκυβερνήτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:22/5 1840 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:49

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Τίγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 δ δ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: (βαφεύς) εἰς τέχνην
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Τίγκας ἢ Γκίγκας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Θεοδώρακης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/10 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:54  

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ. Δαμιανάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:64

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:2

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Γ.Βούργαρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:22

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Μπαρμπέρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:65

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Ἀνδρ.Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:12, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 δ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:55

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Ἄντ.Μιαούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἡ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:69,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάννης Δ.Καρσαλιάκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Ἰωάν.Γ.Τετεψίθης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1845 στ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Β.Σάϊκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:27/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:2

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κανέλλος Παππαδόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/7 1843 β ἡ β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:50,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: έκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κωνσταντῖνος Χ.Χρυσούλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Ν.Ρομπότσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἒ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:29

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Πασχαλινόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 β β β,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετοίκησε εἰς τὸ Ἄργος

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Ν.Ἀντωνάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτηματίας,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:4

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργιάκος Μαστραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ   

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κώντ.Δ.Στατήρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:15έκτακτος καὶ ἐπιμελής, διέτρεξε 3 κλάσεις εἰς μίαν

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κύργ.Γ.Γκιώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 στ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κῶν.Χρ.Χρόνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Κτίστης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2 δ ἡ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κύργ.Διον.Δήμας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κῶν.Κωνσταντή,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 δ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔγινε ναύτης

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κυργι.Κ.Μαντσαβράκος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 δ ἡ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:65

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κοσμᾶς Π.Ἁγιοπετρίτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 ἡ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Κῶν.Ν.Καπετανάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετέβη εἰς Ἀθήνας

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Λάζαρος Λαλεχός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀξιωματικός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:50

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Γ.Καραντώνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/9 1842 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:83

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μπαρμπαρῆς Γ.Ρεβίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1843 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἐπιμελής,ἔκτακτος,κόσμιος & καλὸς μαθητὴς

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Ἰω.Πάτσης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/3 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:48

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανολ.Φιλιππάγκος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ποιμήν,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:20/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ' εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ' εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανόλης Εὐσταθίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:μετοίκησε εἰς Πόρον

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μιχαὴλ Δ.Σκλιᾶς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:9 ἃ ἒ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:49,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μιχαὴλ Θ.Θεοδωρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:16

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Μανουὴλ Α.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μυλωνάς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:15

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Δ.Τίγκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀπουσίες:24

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικόλαος Α.Καζάζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Γαϊτανοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:13/11 1841 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1842 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:13,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Ἰω.Μητρόκας;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Α.Κώνστας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 1844 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικολ.Καρατάρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικολ.Γ.Μαρόπουλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος, Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:11 ζ ἡ ἔ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ, Ἀπουσίες:32  

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικολ.Π.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 ἒ στ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:37

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Γ.Γρίβας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Τέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:8

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νίκ.Στ.Βρέτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:10

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Νικολ.Α.Μπάρλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:10

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ναντάκης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Σιτοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:26/5 1840 β ἒ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:70

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Ρασσογιάννης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Οἰνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1843 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ, Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:12 

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Π.Σκόρδου,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 β β ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:36

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Π.Τρίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/6 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:91,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ κόσμιος

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Κρεμαστιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἀρτοποιός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/8 ἃ ἒ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀπουσίες:17,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Ἰω.Ἰωαννίδης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ψάλτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/2 1844 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ι.Κουλούρας, Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:11, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ἔμπορος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 στ ἡ γ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:εἰς τὸ μαγαζίον του

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παναγιώτης Νεγρίτας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:8 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πέτρος Α.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 ζ ἡ δ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀπουσίες:34,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:επιμελής

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Πάνος Α.Μπασταλής;;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:40

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Μ.Μαντσουράνης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἒ γ γ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:13

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Δ.Κουλάκης;;,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Φύλαξ,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Παντελὴς Ἄντ.Πετροπετσιώτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀπουσίες:9

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Στέφανος Δ.Βλαστός,Πατρίς:Κρήτη,Ἡλικία:9, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑπάλληλος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:20,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος καὶ ἐπιμελὴς

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Γ.Μιλόρδου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὑφαντῆς,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10/12 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:35

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σωτῆρος Π.Πριμηκύρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἔ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἅ, ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Ν.Καρμανιόλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:9 ἃ ἒ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀπουσίες:11,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:έκτακτος,ἐπιμελής, καλὸς μαθητής.Διέτρεξε 3 κλάσεις εἰς μίαν

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταμάτης Α.Καρμανιόλας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Σταῦρος Ν.Μπουντούρης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Τέκτων,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:5 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Π.Μακρύς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:50

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φίλιππος Γρ.Φιλίππου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ὀρφανός,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:2/1 1841 ἃ ἃ ἃ ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:46,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἔκτακτος

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φώτης Π.Γεωργίου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Καπνοπώλης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/4 1844 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀπουσίες:14,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: ἔκτακτος,ἐπιμελής.Διέτρεξε 3 κλάσεις εἰς μίαν

 126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Ν.Κάβουρας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:7, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Ναύτης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς, Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:1/5 ἃ δ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):στ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ, Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:δι'ἀπουσίαν

 127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Ν.Γκίκας,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:5, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:10 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):γ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀπουσίες:30

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Φραγκίσκος Δ.Μυλωνάς,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:10, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:12 1844 ἡ ἡ στ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου:ἄλλαξε Σχολεῖον

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χριστόφιλος Π.Ζόρζης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:6, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Πλοίαρχος,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:24/5 1840 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ζ,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):ἡ,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):δ,Ἀπουσίες:75

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμο τῶν Μαθητῶν:Χρῆστος Δ.Βραχνός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἡλικία:8, Ἐπάγγελμα τῶν Γονέων:Μακελλάρης,Καιρὸς καθ'ὂν ἔλθον εἰς τὸ Σχολεῖον καὶ οἱ Κλάσεις Γραφῆς,Ἀναγνώσεως καὶ Ἀριθμητικῆς εἰς τᾶς ὁποίας ἐδιορίσθησαν:3 1845 ἃ ἃ ἅ,Γραφὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀνάγνωση (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Ἀριθμητικὴ (Κλάσις καθ'εἰς ἢν εὑρίσκεται):β,Παρατηρήσεις περὶ τοῦ Ἠθικοῦ ἕκαστου: δι'ἀπουσίαν

 Σημείωσις:Τὰ παραδιδόμενα μαθήματα εἶναι τὰ ἑξῆς:Γραφή-Ἀνάγνωσις-Ἀριθμητική-Χριστιανικὴ Διδασκαλία-Ἰχνογραφία-Γραμματική-Ἑλληνικὴ Ἱστορία-Γεωγραφία-Ἔκθεσις Ἰδεῶν (γραπτήν).Ὁρισμὸς Ἰχνογραφίας-Γραμματική της Ἀρχαίας γλώσσης καὶ ἐφαρμογὴν αὐτῆς.Ἡ διαγωγὴ τῶν μαθητῶν μου εἶναι καλή.

Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 2ην Ἰουλίου 1845 ἔτους.
Ὁ Διδάσκαλος Α.Καλλίερος.

Περίληψις:Εἰς τᾶς 2 τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου ἤσαν καταγεγραμμένοι 106.Εἰς τὸ διάστημα τῆς Ἅ΄Ἐξαμηνίας ἦλθαν μαθητές:29.Ἄθροισμα 135.
Καθ'ὄλον τὸ διάστημα ἀναχώρησαν μαθητὲς 45.Μένουν εὐρισκόμενοι τὴν 1ην τοῦ παρελθόντος μηνὸς Ἰουλίου  μαθητὲς 90.

Ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.
Ὁ Δήμαρχος καὶ Πρόεδρος Δ.Λ.Κουντουριώτης,
Ἀναστάσιος Κ.Μπαροὺς ΠρωτοκολλιστὴςἜλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰανουαρίου ἕως τέλους Ἰουνίου τοῦ 1845 ἔτους

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ἐλευθ.Κόκκινος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/4 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:γ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:40, Παρουσίες:8,Παρατηρήσεις:2/3 45 εἰς Ἀθήνας

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:97,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις: μετρίως ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Γκιούλης ή Γκιούλιου λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 δ ἒ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:9, Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκίκα Ὀρλόφ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ. Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:99,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ φρόνιμος

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Γεωρ.Μοσχονά,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:101,Παρατηρήσεις: μετρίως ἐπιμελὴς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:104,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:118, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς
 
 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστ.Κύρ.Φιλίππου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 ζ ζ δ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:105, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Στάμ.Καρά,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 στ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:7,Παρατηρήσεις:31/3 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:103, Παρατηρήσεις:βαρύνους

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:104

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ(ου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:102

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρέας Μιχαλίου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:23/10 δ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:3/4 45 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:110, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαναν.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ  ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:70

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ἄθ.Πριμηκύρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/5 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:32

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:25

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Κάβουρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:18

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Θεοδ.Σακτούρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:19

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:61, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:121, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γιῶργος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:115,Παρατηρήσεις:βαρύνους

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑγειονομικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:19

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Γραμματική:α,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:121,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:48, Παρουσίες:79,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἄντ.Τσαλίκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ γ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:γ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:4, Παρατηρήσεις:3/2 45 εἰς Ἀθήνας

 28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:125,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:17/4 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:49,Παρατηρήσεις:31/3 45 ἀπεσύρθη ὡς ἀνεπίδεκτος μαθήσεως

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:73

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μίχ.Καθήκουρης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 ἡ ζ δ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:55

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Σιγαλός,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γεωργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/6 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:11

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Βασιλ.Λαουτάρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1838 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:96,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ, Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:112,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:107, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Στρογγογιώργη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:69,Παρατηρήσεις: βαρύνους
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Μπαρμπεράκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἃ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:3/4 45 ὑπηρέτης

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Νέγκα,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:42, Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:103

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναρ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:128

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ι.Παρθενόπουλος,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἡ δ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:3/2 45 μὲ πλοῖον

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γεωρ.Μαστραντώνης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/8 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματικήγ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:112,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πετρ.Μπαμπούσκου;;,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:107,Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Χ' Φρ.Τσαλίκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:50,Παρουσίες:77

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πᾶν.Μπισλάνης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:38,Παρουσίες:14,Παρατηρήσεις:29/5 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἄντ.Θ.Βῶκος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βάσ.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/5 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:34

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Μ.Δελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:24

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δαμιαν.Ι.Στρουμπούλης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/5 ἡ ἃ ἃ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:24

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:84,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Γ.Ντεβελέκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:102

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:117,Παρατηρήσεις: βαρύνους

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:115

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:58,Παρατηρήσεις:ἀμελὴς

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Εὔσ.Τσόπρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/5 ζ στ δ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:25

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ. Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ   ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:114, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Μάδη,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/4 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:73,Παρατηρήσεις:4/4 45 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:99

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰωάν.Ἐλευθ.Κριεκλόκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/7 1840 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Γραμματική:γ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:10,Παρατηρήσεις:31/1 45 εἰς Κωνσταντινούπολιν

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:40,Παρουσίες:87,Παρατηρήσεις:ἐπιμελής,αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:33,Παρουσίες:44 
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Κουλούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα α-η)

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:103,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Λάζ.Ρεντουλας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1845 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:13,Παρατηρήσεις:4/2 45 ἀνεχώρησεν ἄνευ λόγου

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:β, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:0,Παρουσίες:42

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:39

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πάντ.Φώκας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:28/5 ἒ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:20

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Ι.Μπινιάρης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:18

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 1840 ζ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:στ,Γραμματικήα, Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλὴ ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:85,Παρουσίες:42,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειάν του

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:10, Παρουσίες:117,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σιτοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:83,Παρουσίες:44,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν πρόοδον

 75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογερόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Κ. Μαριγγούνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς  Βάσ.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:49, Παρατηρήσεις:12/4 45 εἰς Ἀθήνας

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:74,Παρουσίες:53, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτ.Μπετῶν;;,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:83,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι δι'ἀσθένειαν

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:18/1 1845 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:29/6 45 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:74

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ γ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:γ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Ράφ.Στρουμπούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/4 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:38 

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 1841 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:109,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἀναγ.Μανούσου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:56,Παρουσίες:71,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειάν του

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:22, Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:120, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Φραγκάκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:84,Παρουσίες:43,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειάν του

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στ.Καρά,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:54,Παρουσίες:11,Παρατηρήσεις:31/3 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν δίμηνον

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:111,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Βίκος λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ἀνδρ.Σπέρλας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στάμ.Ποριώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Κολέτσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 1845 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:34,Παρουσίες:36

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Δελόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:23

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματικῆ:ε,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:124,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:116, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ,Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:87,Παρουσίες:40,Παρατηρήσεις:νωθρὸς τὸν νοῦν καὶ ἀνεπίδεκτος μαθήσεως

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:83

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Χ΄΄ Φράντ.Τσαλίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1844 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:32,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:6/5 45 εἰς Ἀθήνας

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀναγ.Μανοῦσος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 δ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:99

103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 δ γ β δ, Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:11, Παρουσίες:116, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρ.Ι.Ἀρτεμίου,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύκληρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/11 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:17,Παρατηρήσεις:3/2 εἰς Ἀθήνας

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:63

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Φρ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:101, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:25, Παρατηρήσεις:21/2 εἰς Τέχνην

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σιδέρης Γ.Ξένου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:70

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ν.Ξένου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 ἡ ἃ ἒ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:31/3 45 εἰς Κωνσταντινούπολιν

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταματ.Ἀθαν.Κουλούρα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/8 ἡ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:52, Παρουσίες:35,Παρατηρήσεις:4/5 45 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σόλων Ἐμμαν.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ζ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:γ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:119, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σωκράτης Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:118,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Μπετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:78, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.ΑΘ.Πριμικύρη,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/2 1844 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:11,Παρατηρήσεις:4/2 45 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ι.Καυκαλίδας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1844 ἡ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:58,Παρουσίες:69,Παρατηρήσεις:βαρύνους

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Κουλούρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 ἡ δ γ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:72,Παρατηρήσεις: μετρίως ἐπιμελὴς

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Μαυριπλής;;,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/3 1845 στ ἃ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:51,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Ἀπουσίες:80,Παρουσίες:47, Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν φιλομάθειά του

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:δ, Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:46,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις:βαρυνούστατος

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:62

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1841 ζ ἒ γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:γ, Ἀπουσίες:65,Παρουσίες:62, Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

 123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Γκίκ.Μωραΐτη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 ἡ ζ  ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:στ,Γεωγραφία:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:72,Παρουσίες:55,Παρατηρήσεις:αἳ ἀπουσίαι μαρτυροῦν τὴν φιλομάθειά του

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Κ.Τζάθα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/4 1845 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:42

 20Μαθηταί ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
104ευρίσκονται τὴν Ἀὴν τῆς Β΄Ἐξαμηνίας

Εν Ὕδρα.Τὴ 10η Ἰουλίου 1845
Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανὸς

Προβιβασμοί τῆς Ἐξαμηνίας ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Μαθημάτων 
42 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
94 εἰς τὴν Γραφὴν
63 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
43 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
59 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
82 εἰς τὴν Γραμματικὴν
Η Ἐπιθεωρητικὴ ἐπιτροπή.Ὁ Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος Δ.Λ.Κουντουριώτης.Ἰωάννης Α.Οἰκονόμος.Ἀναστάσιος Μπαροὺς Πρωτοκολλιστὴς


Τὴν 22αν Αὐγούστου 1845,(ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:2084 ἐπιστολή/Ἄρ.Πρ:31607 27 Αὐγούστου 1845),ὁ Διοικητὴς Ὕδρας & Σπετσῶν ἐπρότεινε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὰ ὀνόματα τῶν γραμματιζούμενων πολιτῶν τῆς νήσου Ὕδρας ποὺ κατὰ τὴν κρίση του,ἦταν τὰ καταλληλότερα διὰ νὰ συστήσουν τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ ἐπιθεωροῦσε τὶς ἐξετάσεις τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.

Τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 1845,(ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:1846 ἐπιστολή),τὸ Ὑπουργεῖο ἐνέκρινε τὰ ὀνόματα ποὺ προτάθηκαν ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τῆς νήσου Ὕδρας γιὰ τὴν σύσταση τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς.Τὸ Ὑπούργειο δέ,συνιστᾶ τὴν ἄμεση διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν δυὸ Δημοτικῶν Σχολείων.

Τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1845,ὁ Διοικητὴς τῆς νήσου Ὕδρας (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:2579/θ659-2949 ἐπιστολή) κοινοποίησε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων τῆς ἐξαμηνίας τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.(Α΄ & Β΄ Ἀρρένων καὶ Ἅ΄ Κορασῖων). Ὁ Διοικητὴς ἐξῆρε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, τὸ ἦθος τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἅ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ἦθος τῶν Δημοδιδασκαλισσῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασῖων Ὕδρας Μαρίας Καλαυρίου καὶ Ζωῆς Γκίκα,πιστοποιώντας μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς πὼς οἱ ἐν λόγῳ Δημοδιδάσκαλοι, μὲ τὴν ἐπίπονη ἐργασία τους, συνέβαλλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἱκανοποιητικὴ προόδο τῶν μαθητῶν-μαθητριῶν τῶν Σχολείων τους. Ἐν ἀντιθέσει,εἰς τὸν ἐπίλογο τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς,ὁ Διοικητὴς Ὕδρας κατήγγειλε τὴν πλημμελῆ ἄσκηση τῶν καθηκόντων τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας Α.Δ. Καλλιεροὺ (καὶ τὸ πολιτικὸ τοῦ βίος) ἀπαιτώντας τὴν ἄμεση μετάθεσή του ἀπὸ τὸ Β΄ Δημοτικὸ Σχολεῖο Ὕδρας.

«..Διὰ τὴν πρόοδον λοιπὸν τῶν παίδων τοῦ Δήμου ὡς πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ εἰρημένου Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλίερου,γνωμοδοτοῦμεν τὸ Ὑπουργεῖον νὰ μεταθέση αὐτόν, νὰ διορίση δὲ εἰς τὸ ἐνταύθα Δημοτικὸν Σχολεῖον δημοδιδάσκαλον ἐγνωσμένης ἱκανότητος καὶ ἐπιμελείας…»

Ἰδού,ἡ ἐπιστολὴ(ὑπ’ ἀριθμ.Πρ:32124/6 Ὀκτωβρίου 1845/Διεκ:2579) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1845 τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐξετάσεων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας πρὸς τὴν Βασιλικὴν Διοίκησιν Ὕδρας καὶ Σπετσῶν μὲ θέμα τὴν ἀποτελέσματα τῶν ἑξαμηνιαίων ἐξετάσεων τῶν Σχολείων Ὕδρας καὶ τῆς διαγωγῆς τῶν Δημοδιδασκάλων τῶν Σχολείων Ὕδρας.Τὴν ἐπιστολὴ ὑπογράφουν ὡς μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς,ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Δ.Λ. Κουντουριώτης,ὁ ἱερεὺς Δημήτριος Παρθενόπουλος καὶ ὁ ἱερεὺς Ἀντώνιος Ρήγας.:

«….Ἀποπερατωθείσων τῶν ἐξετάσεων τῆς πρώτης ἐξαμηνίας τοῦ ἔ.ἔ. τῆς φοιτούσης νεολαίας εἰς τὰ κατὰ τὸν Δῆμον Ὕδρας Δημοτικὰ Σχολεῖα τῶν τὲ ἀρρένων καὶ κορασῖων, ὑποβάλλομεν οἱ ὑποφαινόμενοι ἐπισυνημμένως τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν ἐν ἤδῃ ἐκθέσεως ὁμοῦ καὶ πίνακες τῶν ἀριστευσάντων μαθητῶν καὶ ἀριστευσασῶν μαθητριῶν καὶ δείγματα καλλιγραφίας καὶ ἰχνογραφίας αὐτῶν ἑκάστου Σχολείου ὑπὸ στοίχιση Α,Β,Γ,Δ.

Ἐπὶ τῶν πινάκων καὶ τῶν δειγμάτων παρατηρεῖ ἡ Διοικῆσις ὅτι οἱ παῖδες οἱ διδασκόμενοι ὑπὸ τοῦ ἐπαρχιακοῦ Δημοδιδασκάλου Κυρίου Ἰωάννου Χωματιανοῦ καθὼς καὶ τὰ κοράσια διδασκόμενα ὑπὸ τῶν Δημοδιδασκαλισσῶν Κυρίων Μ.Καλαυρίου καὶ Ζωῆς Γκίκα, ἐφάνησαν ἀρκούντως προοδευτικοὶ πρὸς τὴν πρόοδον, τῶν ὁποίων χρεωστεῖται ἔπαινος εἰς τὸν εἰρημένον Δημοδιδάσκαλον καὶ εἰς τᾶς Δημοδιδασκάλισσας ἕνεκα τῆς ἱκανότητος καὶ τῆς ἐπιμέλειας καὶ τῶν κόπων τῶν ὁποίων προόδευσε κατὰ μέγα μέρος ἡ ὑπ’αὐτῶν διδασκομένη νεολαία τῆς Ὕδρας καὶ πολὺ περισσοτέρων ἡ τῶν κορασῖων.

Καθ’ὅσον δὲ ἀφορᾶ τοὺς παίδας τοῦ διδασκομένους ὑπὸ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοδιδασκάλου Κυρίου Α.Καλλιέρου,ἤτοι μικρᾶν ἢ μηδεμίαν πρόοδον εἰς τὰ μαθήματα ἔδειξαν,ἀποδιδομένης οὕτω ἀναμφιβόλως τῆς ὀπισθοδρομήσεως τῶν εἰρημένων παίδων εἰς τὴν ἀμέλειαν καὶ ἀδιαφορίαν ὡς ἔδειξε καὶ δεικνύει  ἀπὸ τίνος καιροῦ ὁ εἰρημένος διδάσκαλος.

Ὑποβάλλουσα ἡ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τὰ ἀποτελέσματα δὲν θεωρεῖ ἀπὸ τῶν χρεῶν τῆς συσταίνουσα τὴν ἐπιμέλειαν καὶ ἱκανότητα τοῦ Δημοδιδασκάλου Κ.Ἰω.Χωματιανοὺ ἢ τῶν Δημοδιδασκαλισσῶν Κ.Κ. Μ.Καλαυρίου καὶ Ζωῆς Γκίκα, νὰ παρακαλέση τὴν Διοίκησιν ὅπως, συσταίνουσα καὶ αὐτὴ τοὺς εἰρημένους ἐξαιτήση ἁρμοδίως νὰ ἐκφρασθῆ ἡ εὐαρέσκεια εἰς αὐτοὺς τῆς Κυβερνήσεως. Ἐνθαρρυνούσης τὴν φιλοτιμίαν,ἐπιμέλειαν τῶν διαληφθέντων.
Συγχρόνως νὰ λάβη μέτρα κατὰ τοῦ Δημοδιδασκάλου Κυρίου Α.Δ.Καλλιέρου καὶ ἐνεργήση ὥστε νὰ μεταθέση αὐτὸν ἡ Κυβέρνησις εἰς ἄλλον δῆμον,διορίζουσα ἀντ’αὐτοῦ ἕτερον ἱκανόν,ἐπιμελὴν καὶ δραστήριον…»


Τὴν 15ην Νοεμβρίου 1845,(ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:32124/2607 διαταγή) ὁ Ὑπουργὸς «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως», δυνάμει τῶν ἄρθρων 54 & 72 τοῦ Νόμου περὶ Δημοτικῶν Σχολείων, γνωστοποίησε εἰς τὸν Α.Δ.Καλλίερον τὴν ἀπόλυση τοῦ ἀπ’ τὴν θέση τοῦ Δημοδιδασκάλου Ὕδρας. Ὁ Ὑπουργὸς καλοῦσε τὸν παυθέντα Δημοδιδάσκαλον, ὅπως παραδώσει ἄμεσα τὸ Ὑλικό του Δημοτικοῦ Σχολείου ποὺ διήυθηνε.Ὁμοίως καλοῦσε τὸ Δημοτικὸ Ταμεῖο Ὕδρας ὅπως ἐξοφλήσει ἄμεσα τὸν ἀπολυθέντα Δημοδιδάσκαλο.

(Σημείωσις: Τὸ Ὑπουργεῖο μὲ τὴν ὑπ’ἄριθμ.Πρώτ:2938 ἐπιστολὴ τῆς 9ης Νοεμβρίου 1845, εἶχε ἐπισημάνει εἰς τὸν Διοικητὴ τῆς νήσου Ὕδρας πὼς ὁ ἀπολυθεῖς Α.Δ.Καλλίερος δὲν ἐδικαιοῦτο φυσικῶς μισθοδοσία διὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐξέλειπε τῶν καθηκόντων τοῦ ἄνευ ἀδείας).

Τὴν 15ην Νοεμβρίου 1845, (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:29777/2613 ἐπιστολή) ὁ Ὑπουργὸς  «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» ἐνημέρωσε τὸν Διοικητὴ τῶν νήσων Ὕδρας & Σπετσῶν διὰ τὸν διορισμὸ καὶ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ νέου Δημοδιδασκάλου Ὕδρας,τοῦ πρώην Δημοδιδασκάλου Θήβας,Λ.Ἀναγνώστου εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀπολυθέντος Α.Δ.Καλλίερου. Ὁ μηνιαῖος μισθὸς τοῦ νέου Δημοδιδασκάλου ὁρίσθηκε εἰς τὸ ὕψος τῶν 80 δραχμῶν μηνιαίως, ἤτοι 1.050,00 δραχμῶν ἐτησίως. Ὁμοίως, (ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:29777/2606 ἐπιστολή) τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» γνωστοποίησε τὰ ἀνωτέρω εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον Θήβας Λ.Ἀναγνώστου.


Σημείωσις:Ο Ὑπουργὸς εἶχε ἤδη ἐνημερώσει,μία  ἡμέρα νωρίτερα,τὴν 14ην Νοεμβρίου 1845(ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:32124/2613 ἐπιστολή)δια τον διορισμό του εν λόγω Δημοδιδασκάλου. Ἡ ἀπαράδεκτη στάσις τοῦ Δημοδιδασκάλου Α.Δ.Καλλιέρου, ἴσως συσχετίζετο μὲ τὴν αἴτηση μεταθέσεως ποὺ εἶχε ὑποβάλει εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὴν 29ην Ἀπριλίου 1845 (ὑπ’ ἀριθμ.Πρώτ:74/30142/4ης Μαΐου 1845), αἰτούμενος τὴν μετάθεσή του εἰς τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Πάρο.

Τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1846,(ὑπ’ἀριθμ.Πρώτ:192/ἄρ.πρ:76-18 Ἰανουαρίου 1846 ἐπιστολή) ὁ Γραμματεὺς Σ.Κορτέσης τῆς Ἐπαρχίας Ὕδρας,ἀπέστειλε εἰς τὸ Ὑπουργεῖο «Ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως» τὰ ἀποτελέσματα τῆς Β΄Ἐξαμηνίας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου,τοῦ διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ Δημοδιδασκάλου Ἰωάννου Χωματιανοῦ.

Ἔλεγχος τῆς Ἑξαμηνιαίας Προόδου τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Ι.Χωματιανού.Ἀπὸ ἅ΄Ἰουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοῦ 1845 ἔτους

 1,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Λάζ.Βόγκλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 1840 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:56, Παρουσίες:74 

 2,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνασ.Θεοδ.Γκιούλη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία: β,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς
 (Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Γκιούλης ή Γκιούλιου λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 3,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Δούκα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 δ ἒ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:53,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 4,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Γκίκα Ὀρλόφ,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 ζ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ. Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:57,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 5,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Γεωρ.Μοσχονά,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:73, Παρατηρήσεις:31/10 45  εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 6,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ι.Παντελέσκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:117,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 7,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Ἀναγ.Καλαποδόπουλος ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἔμπορος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1843 στ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6, Παρουσίες:124, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 8,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστ.Κύρ.Φιλίππου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 ζ ζ δ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:97, Παρατηρήσεις:28/11 εἰς ἰδιαίτερον Ἑλληνικὸν Σχολεῖον

 9,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/2 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:37,Παρουσίες:93,Παρατηρήσεις: ἀπροόδευτος

 10,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Χ.Φραντσέσκου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:119

 11,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ι.Παπανδρέ(ου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/7 1844 στ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:115

 12,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Ι.Καλογιάννης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἒ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 13,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀθαναν.Δ.Μαντᾶς,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111

 14,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνδρ.Ἄθ.Πριμηκύρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/5 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:69,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:31/10 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 15,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Γ.Μπαρμπέρης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 γ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:87

16,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀνας.Δ.Κάβουρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:γ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:46,Παρατηρήσεις:29/11 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 17,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἄντ.Θεοδ.Σακτούρης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἔ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:55,Παρουσίες:75

 18,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀλέξανδρος Δ.Τσούβαλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:76

 19,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἀριστείδης Μᾶν.Κριεζής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:79

 20,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βαθῆς Ἄντ.Μουντσούρα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βαφεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/1 1843 ἡ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:102,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Μουντσούρης ἢ Μουντσούρας λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 21,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλης Δ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/4 1844 ἡ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:9, Παρουσίες:121,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 22,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βασίλ.Δ.Γεώργας,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:112

 23,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βρέτας Κύρ.Βρέτας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑγειονομικὸς Ὑπάλληλος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/6 1845 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ, Ἀπουσίες:30, Παρουσίες:100,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 24,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Βάθης Γ.Γιώρτζου,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:48

 25,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γεωργ.Ἔμμ.Γιουρδής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/1 1840 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:65,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 26,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Ι.Χελιώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/5 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:57,Παρουσίες:73 

 27,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀναγ.Παναγιώτα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:127,Παρατηρήσεις: ἐπιμελὴς

  28,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Σπαχής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/3 1845 ἒ στ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:64

 29,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μίχ.Καθήκουρης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 ἡ ζ δ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:27,Παρατηρήσεις:6/9 45 ἄλλαξε Σχολεῖον

 30,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Σιγαλός,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Γεωργός, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/6 ἡ ζ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:8/7 45 ὑπηρέτης

 31,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Πέτρος Σκλήρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:56

 32,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρέ.Γ.Ντοῦσκος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 ἒ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:81

 33,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Δ.Γαλιώτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μυλωνάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:7/8 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:15,Παρουσίες:80

 34,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ἀνδρ.Ρογκόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:78

 35,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γκίκας Δ.Ραπελές,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/9 στ ἃ β δ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:61

 36,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Μᾶν.Κορτέσης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὑπάλληλος,Πατρίς: ,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:68,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 37,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Σταύρ.Σφαραμπούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Καυσοξυλοπώλης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 γ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:51

 38,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Γ.Ι.Πλατανίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Οἰνοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 ἒ β ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:34

 39,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Βασιλ.Λαουτάρη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/6 1838 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:60,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 40,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Πάντ.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Θαλασσινός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/4 1840 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ. Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:36,Παρουσίες:94,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος

 41,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Γκίκ.Ὀρλόφ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ὑποπλοίαρχος Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 1841 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:123,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 42,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 43,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δήμ.Ι.Στρογγογιώργη,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:41,Παρατηρήσεις:4/11 45 εἰς Πόρον
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Στρογγογιώργης ή Στρογγογεώργης λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 44,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Νέγκας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1843 ἡ στ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:42,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 45,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γ.Μοσχονά,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 στ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ,Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:7,Παρουσίες:30,Παρατηρήσεις:15/8 45 εἰς μαγαζεῖον του

 46,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/1 1844 δ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:στ, Ἀπουσίες:4, Παρουσίες:126, Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 47,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Γεωρ.Μαστραντώνης,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/8 ἡ ἒ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:116,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 48,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Πετρ.Μπαμπούσκου,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:108 

 49,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Χ' Φρ.Τσαλίκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ  ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:22/8 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπουσίαν τρίμηνον

 50,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ἄντ.Θ.Βῶκος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀξιωματικὸς Βάσ. Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/5 1845 ἡ ζ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:29,Παρουσίες:101

 51,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Μ.Δελόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:42,Παρουσίες:88

 52,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δαμιαν.Ι.Στρουμπούλης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:22/5 ἡ ἃ ἃ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:3,Παρατηρήσεις:22/8 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθηση

 53,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Ν.Σαχίνης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν,Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/8 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:12, Παρουσίες:84,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 54,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Δ.Μιαούλης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 55,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Δ.Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ στ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἃ  ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:28, Παρατηρήσεις:16/11 45 μὲ πλοῖον

 56,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Εὐάγγ.Μάνθ.Χ"Ἀνδρέου,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀξιωματικὸς Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1842 ζ ἃ ἃ δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:102,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 57,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐμμαν.Γ.Ντεβελέκος,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:51,Παρουσίες:39,Παρατηρήσεις:5/11 45 ἀνεχώρησεν

 58,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Στάμ.Κοκοβίλα,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/2 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:δ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:17,Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις: ὀπισθοδρομικὸς

 59,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Γ.Βλάσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀρτοποιός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 ἡ ἃ ἃ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:107

 60,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἐλευθ.Μ.Ἐλευθερίου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:68,Παρουσίες:67

 61,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἔμμ.Εὔσ.Τσόπρης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/5 ζ στ δ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:2,Παρατηρήσεις:1/8 45 εἰς Σκιάθον

 62,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Μεθενίτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/3 1845 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110

 63,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Σάρ.Γιαννικές,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:52

 64,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἠλίας Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:59

 65,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοχ.Γ.Ἄντ.Θεοχάρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1839 ἃ ἃ ἃ ἅ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:99,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 66,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἃ ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:120, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 67,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ι.Κολμπιστάρδας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/7 γ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:43,Παρουσίες:87

 68,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Γ.Χρόνης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 1845 ἡ στ δ στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:68,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 69,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοδ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/8 ἡ γ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:83,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 70,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Θεοφιλ.Γ.Ρεβίδης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἡ γ β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:44

 71,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰάκωβ.Ἄντ.Χαλκιόπουλος,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μηδέν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 1841 δ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:122,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος

 72,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανολ.Φώκα,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 στ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110 

 73,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πᾶν.Κουλούρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰδιοκτήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:66,Παρουσίες:64 
  
74,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Ἀνδρ.Γιαννεριδάκη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Κρήτη,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 στ β γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:124 

75,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Ἀναγ.Μπουλούμπασης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/5 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:β,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:128

 76,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ι.Δ.Ντελόπουλος,Ἡλικία:5,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:3/5 γ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:107

 77,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Πάντ.Φώκας,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:28/5 ἒ ἃ ἃ δ,Ἀνάγνωσιν:στ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:54,Παρατηρήσεις:20/11 45 ἄνευ λόγου ἀνεχώρησεν

 78,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Γ.Ι.Μπινιάρης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/6 ζ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:85,Παρατηρήσεις:7/12 45 ἄνευ λόγου

 79,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Λισμάνης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα, Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:26,Παρουσίες:54

 80,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μανοῦσος,Ἡλικία:14,Ἐπάγγελμα Πατρός:Λεπτουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἡ ἃ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:56,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς καὶ προοδευτικὸς

 81,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Δ.Μιαούλης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/10 ἡ ἡ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:26, Παρατηρήσεις:7/12 45 πάλι ἄλλαξε Σχολεῖον

 82,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Μ.Δημαμᾶς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/11 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:34,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 83,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ἰω.Κούγιας,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:6,Παρουσίες:32

 84,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Δήμ.Μπρούσκου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/1 1840 ζ ἃ ἃ β, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ, Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:56,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 85,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἄντ.Παυλὴ ,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:82 

 86,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Ἀναγ.Παναγιώτου,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Παπλωματάς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:95,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 87,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κλεάνθης Ν.Μπαρμπαρή,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Σιτοπώλης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:18,Παρατηρήσεις:7/8 45 ἄλλαξε Σχολεῖον

 88,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Μίχ.Καλογεράκης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἀχθοφόρος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/7 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 89,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κῶν.Πᾶν.Κωνσταντινίδη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 δ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:109

 90,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Ἀθαν.Βούργαρη,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:12/10 1843 ἡ δ στ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:71, Παρουσίες:59

 91,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πέτ.Πετῶν,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/5 1844  ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ ,Ἀπουσίες:23,Παρουσίες:107

 92,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Φράντ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111

 93,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κ.Πᾶν.Ἠλιόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός: Μεταξουργός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/10 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:3,Παρουσίες:59

 94,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κίμων Ν.Βατσαξής,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ ,Ἀπουσίες:5,Παρουσίες:57

 95,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Κύρ.Χρ.Γούσιος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 στ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:β, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:1,Παρουσίες:36
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως  τὸ σωστὸ Τούσιας (Τούσης-Τούσιος) λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα συγχέεται τὸ γράμμα Γ-Τ. δηλαδὴ Γούσιας-Γούσης-Γούσιος)

 96,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Β.Μπουντούρη,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικός,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/3 1844 ἒ γ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:114,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 97,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Λάζ.Σάρ.Γιαννικές,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1845 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:51

 98,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μόσχος Ι.Μεθενίτη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/1 1840 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:117

99,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Ράφ.Στρουμπούλης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/4 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ        ,Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:10,Παρατηρήσεις:1/8 45 εἰς Πόρον

 100,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Μίχ.Πᾶν.Πολίτης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός,Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/8 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:10,Παρουσίες:89, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 101,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Δήμ.Κοκονέζη,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/3 1841 ζ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἰχνογραφία:ἅ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:20,Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 102,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολ.Ἀναγ.Μανούσου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:24/8 45 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 103,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Νικολα.Στάμ.Κοκοβήλα,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:11/2 1842 δ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ, Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ, Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:119,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 104,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μανόλ.Φώκα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/7 ζ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:5, Παρουσίες:125,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 105,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Φραγκάκης,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:30,Παρουσίες:0,Παρατηρήσεις:17/8 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθεια πρὸς τὴν μάθησιν

 106,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Χ.Ι.Βέκιος (Βέκιου),Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς: Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/5 1844 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ, Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:19,Παρουσίες:111 
(Σημείωσις:Ἐνδεχομένως Βίκος λόγω γραφικοῦ χαρακτήρα)

 107,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ἀνδρ.Σπέρλας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/10 ἡ β β ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:12,Παρουσίες:118, Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 108,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Στάμ.Ποριώτης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Κυβερνήτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:γ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:41,Παρουσίες:8,Παρατηρήσεις:5/9 45 ἀνεχώρησεν βαρυνούστατος

 109,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Δελόπουλος (Ντελόπουλος),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:6/11 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ζ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ, Χρ.Διδασκαλία:ἒ ,Ἀπουσίες:24,Παρουσίες:106 

 110,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Πάντ.Κολέτσης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ὀρφανός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 1845 γ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:δ, Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:16,Παρουσίες:14,Παρατηρήσεις:2/8 45 εἰς Πόρον

 111,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Δελόπουλος,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ράπτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:20/5 ζ ἃ ἃ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:44,Παρουσίες:86

 112,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Ι.Γκίκα,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός:Θαλασσινός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:69

 113,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Δ.Μεθενίτης,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πρεσβευτὴς Βασιλικοῦ Ναυστάθμου,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ἡ στ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β ,Ἀπουσίες:14, Παρουσίες:48

 114,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ν.Μᾶν.Μιαούλης,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:πΛοίαρχος Γ΄Τάξεως,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:5/10 ἒ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:στ, Γραφή:ἅ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:δ,Ἀπουσίες:2,Παρουσίες:60,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 115,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Ἔμ.Γιουρδής,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/2 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ζ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:126,Παρατηρήσεις:ἐπιμελέστατος καὶ προοδευτικὸς

 116,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παναγ.Μ.Καλογεράκης,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἀχθοφόρος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/4 β ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:17, Παρουσίες:113,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 117,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πάντ.Δήμ.Βούλγαρη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσε, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:45,Παρουσίες:75,Παρατηρήσεις:ἀπροόδευτος καὶ ὀπισθοδρομικὸς

 118,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Παρασ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1842 ἡ ἃ β γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:48,Παρουσίες:72,Παρατηρήσεις:ἀμελέστατος

 119,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀναγ.Μανοῦσος(ου),Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/8 δ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:31,Παρουσίες:99

 120,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀλεξ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Ἀξιωματικὸς Β.Ναυτικοῦ,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 δ γ β δ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ζ,Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:49,Παρουσίες:71

 121,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Ἀνδρ.Σπέρλα,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:15/3 1845 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:γ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:γ,Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:105

 122,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Παύλ.Ι.Ζάκα,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:Πλοίαρχος Β΄Τάξεως, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/8 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἅ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:21,Παρατηρήσεις:26/9 45 εἰς Πόρον

123,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πᾶν.Δ.Χρηστίδης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Μεταξουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/9 ἡ ἃ β ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:β, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ ,Ἀπουσίες:14,Παρουσίες:66

 124,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Προκόπιος Ι.Ντεντιδάκης,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 ἒ ἃ ἃ γ,Ἀνάγνωσιν:ἔ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:49

 125,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πετρς Π.Ι.Κριεζής,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:4/10 ἡ ἡ ἒ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:51

126,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρoς Π.Τρίκας,Ἡλικία:11,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἡ ἡ ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:25,Παρατηρήσεις:30/11 45 πάλιν ἄλλαξε Σχολεῖον
127,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Γ.Καμίνης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἔμπορος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:β,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:ἅ,Χρ.Διδασκαλία:β ,Ἀπουσίες:9,Παρουσίες:53

 128,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Πέτρος Χ΄Φρ.Τσαλίκης,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:8/10 ἡ δ δ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ἒ,Ἀπουσίες:4,Παρουσίες:19,Παρατηρήσεις:5/11 45 εἰς Τέχνην

 129,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Ράφ.Φρ.Ζερμπίνας,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1841 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:62, Παρατηρήσεις:5/11 45 ὑπηρέτης

 130,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σιδέρης Γ.Ξένου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/5 1842 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ, Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ζ ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:4/9 45 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 131,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σόλων Ἐμμαν.Κριεζή,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 ἡ ζ γ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:25,Παρουσίες:105,Παρατηρήσεις:μετρίως ἐπιμελὴς

 132,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σωκράτης Ἔμμ.Κριεζή,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Διαθέσιμος Πλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:16/9 β ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:20, Παρουσίες:110,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 133,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στέφ.Π.Πετῶν,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἰατρός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/10 1843 ἡ ἒ γ ἔ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:γ,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:95 

 134,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ι.Καυκαλίδας,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1844 ἡ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:δ, Ἀριθμητική:δ,Χρ.Διδασκαλία:ζ,Ἀπουσίες:8,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:7/8 εἰς Γραμματοσχολεῖον

 135,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Ἄντ.Κουλούρας,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός:Χρυσοχόος, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:9/11 ἡ δ γ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ, Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Γραμματική:ἅ,Ἀπουσίες:47,Παρουσίες:81,Παρατηρήσεις: ἀμελὴς

 136,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Μαυριπλής,Ἡλικία:10,Ἐπάγγελμα Πατρός:ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:26/3 1845 στ ἃ ἒ δ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:στ,Ἀπουσίες:35,Παρουσίες:95

 137,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Στάμ.Γ.Κριεζής,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Καλαφάτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:10/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:21,Παρουσίες:59

 138,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Σταύρ.Ν.Κοκορέλης,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ξυλουργός, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:24/9 γ ἃ ἃ β,Ἀνάγνωσιν:δ,Γραφή:ἅ, Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:β,Ἀπουσίες:11,Παρουσίες:59

 139,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Ι.Πετροπετσιώτου,Ἡλικία:7,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/6 1842 ἒ ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:στ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:β,Ἀπουσίες:88,Παρουσίες:22,Παρατηρήσεις:22/11 45 ἐξαλείφθη δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 140,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Δ.Κοκονέζη,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ναύτης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/3 1843 ἃ ἃ ἃ ἅ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἔ, Ἀριθμητική:ἔ,Χρ.Διδασκαλία:ἔ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:117

 141,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Θεοδ.Μυλωνάς,Ἡλικία:12,Ἐπάγγελμα Πατρός: Ἐμποροπλοίαρχος,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:13/3 1845 ἡ ἡ ζ ἡ, Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ,Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἔ,Γραμματική:ἅ, Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ,Ἀπουσίες:18,Παρουσίες:112,Παρατηρήσεις:ἐπιμελὴς

 142,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Φράνζ.Πάρ.Ι.Ἀρμυράντες,Ἡλικία:6,Ἐπάγγελμα Πατρός: Κυβερνήτης,Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:14/3 β ἃ β β,Ἀνάγνωσιν:ἔ, Γραφή:γ,Ἀριθμητική:β,Χρ.Διδασκαλία:γ ,Ἀπουσίες:28,Παρουσίες:102

 143,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Π.Ν.Ἀγαλόπουλος,Ἡλικία:8,Ἐπάγγελμα Πατρός:Ἱερεύς, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/11 1841 ζ ἒ γ γ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ζ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:δ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἀπουσίες:27,Παρουσίες:12,Παρατηρήσεις:12/8 45 ἀνεχώρησεν δι'ἀπέχθειαν πρὸς τὴν μάθησιν

 144,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Γκίκ.Μωραΐτη,Ἡλικία:13,Ἐπάγγελμα Πατρός:ἀπεβίωσεν, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:1/7 1843 ἡ ζ  ζ ἡ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:ἡ, Ἀριθμητική:ἡ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ,Ἰχνογραφία:ἡ,Γραμματική:ἅ,Γεωγραφία:ἅ,Ἔλλ.Ἱστορία:ἅ, Ἀπουσίες:22,Παρουσίες:39,Παρατηρήσεις:30/9 45 ἔλαβε τὸ ἀπολυτήριον

 145,Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον:Χρής.Κ.Τζάθα,Ἡλικία:9,Ἐπάγγελμα Πατρός:Βυρσοδέψης, Πατρίς:Ὕδρα,Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ Κατάταξις:2/4 1845 ἡ ἃ β στ,Ἀνάγνωσιν:ἡ,Γραφή:στ, Ἀριθμητική:γ,Χρ.Διδασκαλία:ἡ   ,Ἀπουσίες:13,Παρουσίες:117


 37 Μαθηταί ἀνεχώρησαν καθ'ὅλην τὴν ἐξαμηνίαν
108 ευρίσκονται τὴν Ἀὴν Ἐξαμηνίαν τοῦ 1846

Εν Ὕδρα.Τὴ 12η Ἰανουαρίου 1846
 Ὁ Ἐπαρχιακὸς Δημοδιδάσκαλος Ὕδρας Ἰω.Χωματιανὸς
Προβιβασμοί τῆς Ἐξαμηνίας ἐπὶ τῶν παραδιδομένων Μαθημάτων 
59 εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν
98 εἰς τὴν Γραφὴν
91 εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν
36 εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν
44 εἰς τὴν Ἰχνογραφίαν
12 εἰς τὴν Γεωγραφίαν
12 εἰς τὴν Γραμματικὴν
12 εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν

Ο Δήμαρχος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς.
 Δ.Λ.ΚουντουριώτηςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...