hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1836.Σύστασις Γυμνασίου Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1836.Σύστασις Γυμνασίου Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ὕδρα 1836.Σύστασις Γυμνασίου Ὕδρας

Ὕδρα 1836
Σύστασις Γυμνασίου Ὕδρας


 

Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος ἀπεφάσισε τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1836,νὰ προχωρήσει εἰς τὴν σύστασιν Γυμνασίου εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ὡς δεῖγμα εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν συνεισφορὰν τοῦ λαοῦ τῆς Ὕδρας εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἔθνους,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας.

Εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους διασώζονται τὰ ἑξῆς ἔγγραφα περὶ τῆς συστάσεως τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας:
 


Ἅ) Βασιλικὸ Διάταγμα τῆς 12ης/24ης Δεκεμβρίου 1836


«…Ἄρ.18189-Ἄρ.Πρ:10028
Οθών Ἐλέω Θεοῦ Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος
Otto Von Gottes Gnaden Koenig von Griechenland


Θέλοντες νὰ δόσωμεν δεῖγμα ἰδιαιτέρας εὐμένειας εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,τῆς ὁποίας οἱ ἠρωϊκοὶ ἀγῶνες συνετέλεσαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν τῆς Ἑλλάδος ἀπελευθέρωσιν, ἀπεφασίσαμεν νὰ συστήσωμεν ἐντὸς αὐτῆς Γυμνάσιον.Πάλιν ἀναλογιζόμενοι τὰ διαθέσιμα μκρὰ μέσα καὶ θεωροῦντες ὅτι βαθμιδὸν ἀπαιτεῖται νὰ προετοιμασθώσιν οἱ σπουδάζοντες νέοι, ἀπεφασίσαμεν πρὸς τὸ παρὸν δυὸ μόνο κλάσεις μαθημάτων νὰ συστηθώσι, καὶ ἑπομένως δυὸ μόνο καθηγητές.Διὰ τὸ κατάστημα πρέπει νὰ φροντίση ὁ δῆμος. Ἡ Γραμματεία θέλει μας καθυποβάλη περὶ τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ προτάσεις.

Ἀθήνα τὴν 12/24 Δεκεμβρίου 1836
Ἐν ὀνόματι καὶ κατ’ἰδιαιτέραν Διαταγὴν τῆς Α.Μ τοῦ Βασιλέως
Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον…»
 

 Β) Κοινοποίησις τῆς ἀποφάσεως τῆς συστάσεως τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας πρὸς τὸν Διοικήτην Ὕδρας
 
 
«Α.Π 10028/3580
Περὶ Γυμνασίου Ὕδρας
Πρὸς τὸν Διοικητὴν Ὕδρας


Σᾶς διευθύνεται ἔγκλειστος ἀναφορὰ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας περὶ συστάσεως Γυμνασίου εἰς τὴν νῆσον ταύτην,διὰ νὰ γνωστοποιήσετε ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ νὰ δώση εἰς τοὺς Ὑδραίους ἰδιαίτερης εὐμένειας δεῖγμα,διότι οἱ ἠρωϊκοὶ αὐτῶν ἀγῶνες συνετέλεσαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν τῆς Ἑλλάδος ἀπελευθέρωσιν,ἀποφασίσαμεν τοῦ Γυμνασίου τὴν σύστασιν, ἀλλ’ ἀναλογιζόμενοι τὰ μικρὰ διαθέσιμα μέσα,καὶ θεωροῦμεν ὅτι βαθμιδὸν μόνον ἠμποροῦν νὰ προετοιμασθώσι οἱ σπουδάζοντες νέοι,ἐνέκρινεν νὰ συστηθώσι πρὸς τὸ παρὸν ἐκτὸς τοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου δυὸ μόνον τάξεις Γυμνασίου,καὶ νὰ διορισθώσι ἑπομένως δυὸ μόνον καθηγηταί,περὶ τῶν ὁποίων θέλει γίνει προσεχῶς πρότασις.Ὁ Δῆμος τῆς Ὕδρας θέλει φροντίση περὶ εὐρεύσεως καὶ ἑτοιμασίας του ….. καταστήματος,καὶ περὶ τούτου θέλει εἰδοποιήση τὸ διευθυντήριον τῆς Γραμματείας.

Ἐν Ἀθῆναι τὴν 22αν Δεκεμβρίου 1836…»
 Γ) Ἀναφορὰ τοῦ Διοικητοῦ Ύδρας Α.Πάκμωρ προς τὴν ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου ἐκπαιδεύσεως Βασιλικὴν Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος
Ἄρ.Πρ:270 (Σχ.1259 π.ἔ)
(15 Μαρτίου 1837)
Ἄρ.Πρ:11591

Ἐπὶ τῆς ὑπ’ἀριθμ.10028 Περὶ τοῦ Γυμνασίου Ὕδρας.
Ἐν Ὕδρᾳ τὴν 3ην Μαρτίου 1837
Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου ἐκπαιδεύσεως Βασιλικὴν Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας.

Κοινοποιήσας τὰ ἐν διαλαμβανόμενᾳ εἰς τὴν ὑπ’ἀριθμ.10028 Διαταγήν σας Κύριε Γραμματεῦ, περὶ Γυμνασίου εἰς Ὕδραν, πρὸς τὸν Δήμαρχον Ὕδρας, ἀπαντῶ ἤδη εἰς τὴν Γραμματείαν κατὰ συνέπειαν τῆς ὑπ’ἀριθμ.1001 ἀναφορᾶς τοῦ Δημαρχείου εἰς τὴν Διοίκησιν, ὅτι ὁ Δῆμος τῆς Ὕδρας ἐκφράζων διὰ τοῦ Δημάρχου τοῦ τὰ βαθέα τῆς εὐγνωμοσύνης αἰσθήματα τῶν Ὑδραίων πρὸς τὴν Α.Μ διὰ τὰ ὁποία εὐαρεστήθη ἡ Κυβέρνησίς της νὰ δείξει καὶ εἰς ταύτην τὴν περίστασιν ἰδιατέρας εὐμένειας δείγματα χάριν τῶν ἠρωϊκῶν ἀγώνων του,εὔχεται ἀκολούθως νὰ ἰδῆ ἐγκαίρως καὶ ἀνηκόντως ἐκτελεσμένα τὰ πρὸς τὴν προκείμενην ὑπόθεσιν συντελεστικὰ μέτρα διὰ τὴν ἠθικήν του τόπου βελτίωσιν.

Ὄντας δὲ ἤδη ἕτοιμον καὶ εντελούς καθ’ὅλα του καταστήματος,τοῦ ὁποίου ἐγκλείεται εἰκονικὴ παράστασις κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ λήξαντος Φεβρουαρίου ἀναφορὰν τῆς Διοικήσεως, δὲν μένει παρὰ νὰ σᾶς παρακαλέση ὁ ὑποφαινόμενος διὰ νὰ εὐαρεστηθεῖτε Κύριε Γραμματεῦ,νὰ ἐπιταχύνετε τὸν διορισμὸν τῶν δυὸ καθηγητῶν,περὶ ὢν γίνεται μνεία εἰς τὴν μνησθείσαν Διαταγήν.

Εὐπειθέστατος
Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας
Α.Πάκμωρ
Ὁ Γραμματεὺς
Κ.Π.Τέτσης..»  

  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...