hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Ὕδρα 1838-1847.Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Δημοτικού Σχολείου Κορασίων Ὕδρας (Α΄ Μέρος 1838-1841)


Ὕδρα 1838-1847.
Ἀποκωδικοποίησις Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Δημοτικού Σχολείου Κορασίων Ὕδρας
Γενικὰ Ἀρχεῖα Κράτους


Ἀρχεῖον τῆς Γραμματείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως

( Α΄Μέρος 1838-1841)


Ὕδρα,Την 8ην Σεπτεμβρίου 1838

Ἐπιστολὴ-ἀναφορὰ τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Γ.Βούλγαρη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀναγκαιότητας συστάσεως Δημοτικοῦ Σχολείου (Δημοδιδασκαλίου) Κορασίων εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν καὶ παράλληλης πρόσληψης μίας Δημοδιδασκάλου διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Σχολείου.

Ὕδρα,Τὴν 12ην Σεπτεμβρίου 1838

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1985) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀναγκαιότητας συστάσεως Δημοτικοῦ Σχολείου (Δημοδιδασκαλίου) Κορασίων εἷς τὴν νῆσον Ὕδραν:

"...Δία της ἀπὸ 16 Ἰουλίου ὑπ'ἀριθμ.1196 ἀναφορᾶς μου,παρέστησα εἰς τὴν Βασιλικὴν ταύτην Γραμματείαν τὴν ἄμεσον ἀνάγκην τὴν ὁποίαν ἔχει ὁ Δῆμος Ὕδρας διὰ τὴν σύστασιν Δημοτικοῦ Σχολείου πρὸς ἐκπαίδευσιν τῶν κορασίων,προσθέτων.Ἐπιτέλους ὅδε ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ αἰσθανόμενη τὴν ἀνάγκην ταύτην καὶ προονοῦσα ὑπὲρ τῆς καλῆς ἀνατροφῆς τῆς Νεολαίας τοῦ Δήμου τῆς προτίθετε νὰ προνοήση περὶ δανείου πρὸς ἀνέγερσιν ἑνὸς καταστήματος τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ χρησιμεύση διὰ Σχολεῖον τῶν Κορασίων.

Ἤδη δὲ λαβῶν ὁ ὑποφαινόμενος ἀφορμὴν ἀπὸ ἀναφορὰν τοῦ Δημάρχου Ὕδρας πρὸς τὴν Διοικῆσιν,ἐπισυνάπτετο καὶ ἑτέρα πρὸς τὴν Βασιλικὴν ταύτην Γραμματείαν ἀναφορὰ τοῦ ἔτους,σπεύδω κατὰ χρέος νὰ διευθύνω αὐτήν.Ἐσωκλειομένης,συγχρόνως νὰ παρατηρήσω ὅτι εἰς ἀφενὸς θεωρῶ ἀναγκαιοτάτη τὴν σύστασιν Δημοτικοῦ Σχολείου διὰ τὰ κοράσια τῆς τὸν Δῆμον τοῦτον,ὀφείλω ἀφ'ἑτέρου νὰ προσθέσω ὅτι φερούμενος ὁ Δῆμος πρὸς συντήρησιν τοιούτου καταστήματος,θέλει εὐγνῶμον τῷ.....πᾶν... ἂν ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία εὐαρεστήθασα συγκατανεύση καὶ ἐνεργήσει του νὰ διορισθῆ μία Δημοδιδάσκαλος μισθοδοτουμένη παρὰ τῆς Βασιλικῆς Κυβερνήσεως.

Ἐκ μέρους τοῦ Δήμου ὑποσχεισν διὰ νὰ εὔρη τὸ οἰκεῖον κατάστημα,πρὶ τοῦ ὁποίου καὶ ἐπρονόησε κατὰ προτροπήν μου καὶ νὰ φροντίση πρὶ τῶν λοιπῶν πρὸς συντήρησιν τούτου ἀναγκαίων.Ἂν ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία θεωρήσει ἀξίαν ἀποστολῆς τὴν προκείμενην πρότασίν μου,.....εἰς τὴν ἀνάγκην καὶ τὴν αἴτησιν τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Ὕδρας,ἤθελα νὰ προτείνω ὡς κατάλληλον δημοδιδάσκαλον διὰ τὸ περὶ οὐ Σχολεῖον τὴν εἰς Τῆνον τοιαύτην ἐπὶ τοῦ παρόντος Κᾶ Βαμβᾶ τὴν ὁποίαν......δύναμαι νὰ συστήσω ὡς ἄξιαν καὶ ἔμπειρον εἰς πολλὰ καὶ ποικίλα χεριοθελήματα καθὼς ἐπίσης καὶ ἀρκετὰ προχωρημένην εἰς τὰ Γράμματα.
Εὐπειθέστατος Ὁ Διοικητὴς Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλος..."

Εν Ἀθήναις,Την 27ην Ἰανουαρίου 1839

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:24182) τοῦ Γραμματέως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα Ὄθωνα περὶ διορισμοῦ Δημοδιδασκάλου διὰ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖο Κορασίων Ὕδρας.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ἡ Γραμματεία ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἐπισημαίνει πὼς εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν λειτουργοῦν ἤδη δύο Δημοτικὰ Σχολεῖα Ἀρρένων καὶ οὐδένα Κορασίων.Δία τὸν λόγο αὐτόν,τονίζεται ἡ ἄμεση ἀνάγκη δημιουργίας Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων καὶ ὁ διορισμὸς Δημοδιδασκάλου,τῆς ὁποίας ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας θὰ πραγματοποιῆτο μέσω τοῦ Ἐκκκλησιαστικοῦ Ταμείου λόγω τῆς οἰκτρῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Δήμου Ὕδρας.

Ἡ συνεισφορὰ τοῦ Δήμου Ὕδρας θὰ περιορίζετο μόνο εἰς τὴν καταβολὴ τῶν ἐξόδων ἐνοικιάσεως καὶ ἐπισκευῆς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καταστήματος.Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει μὲ τὴν πρόταση τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας νὰ μὴν διορισθεῖ ὡς Δημοδιδάσκαλος τοῦ ὑπὸ σύστασιν Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων ἡ προταθεῖσα Ἐλισάβετ Πανταζῆ (λόγω ἀνεπάρκειας γνώσεων),ἀλλὰ οἱ Διδασκάλισσες Αἰκατερίνη Σταλούνου καὶ Μ.Χ.Λαγουδάκη.Ὁ ἐπίλογος τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς (τονίζεται πὼς ἄνευ τῆς συνεισφορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους δὲν δύναται νὰ συσταθεῖ Δημοτικὸ Σχολεῖο Κορασίων) καταλήγει μὲ τὸν διορισμὸ τῆς Αἰκατερίνης Σταλούνου ὡς Δημοδιδασκάλου Κορασίων Ὕδρας:

"..Ἐπὶ τῆς ἀπὸ 27 Ἰανουαρίου καὶ ὑπ'ἀριθμ.24192 προτάσεως τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματείας ἐγκρίνομεν τὴν σύστασιν Δημοτικοῦ Σχολείου κορασίων εἰς Ὕδραν καὶ διορίζομεν εἰς αὐτὸ τὴν κ.Αἰκατερίνη Σταλούνου Δημοδιδασκάλον Γ΄Τάξεως ....μισθὸς 50 δραχμῶν κατὰ μήνα,θέλουν χορηγηθεῖ προσωρινῶς ἀπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου..."

Σημείωση: Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν γνώσεων τῆς Ἐλισάβετ Πανταζῆ (κατόπιν ἐξετάσεων ποὺ διενήργησε ἡ Δημογεροντία Ὕδρας) εἶχε ἐπισημανθεῖ μὲ ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:2066,1041) τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1838 τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Διδασκάλων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Β.Κοκκώνη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ προτάθηκε ὡς ἀντικαταστάτρια τῆς Ἐλισάβετ Πανταζῆ ἡ Δημοδιδάσκαλος Αἰκατερίνη Σταλούνου. Μάλιστα,τὴν ἴδια ἡμέρα,ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀπέστειλε σχετικὴ ἐπιστολὴ (ὑπ' ἀριθμ. Πρώτ:24465,3764) προς τὸν Ἱεραπόστολο Ἰωάννη Χὶλλ περὶ τοῦ θέματος τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς Ἐλισάβετ Πανταζῆ.

Σημείωση 2η:Ἡ Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:24182) τοῦ Γραμματέως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα Ὄθωνα φέρει ἡμερομηνία 27 Ἰουνίου 1839,ἀλλὰ ἐκ τῆς ἐπακολουθήσασας ἀλληλογραφίας,προκύπτει πὼς εἶναι λανθασμένη καὶ ἀπεστάλλει τὴν 27ην Ἰουνίου 1838.

Σημείωση 3η:Ἰωάννης Χίλλ:Ἀμερικάνος ἱεραπόστολος (John Hill) ἱδρυτὴς Ἐκπαιδευτηρίου τὸ 1831, (Hill Memorial School) τὸ ὁποῖο περιλάμβανε «σχολεῖον κορασίδων», «σχολεῖον ἀπόρων παίδων» καὶ «διδασκαλεῖον θηλέων».


Εν Ἀθήναις,Την 3ην)15ην Φεβρουαρίου 1839

Ἐκδόθηκε Βασιλικὸ Διάταγμα περὶ τῆς ἱδρύσεως Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας:

Βασιλικό Διάταγμα (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:25443).
" Ἐλέω Θεοῦ Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος.Ἐπὶ τῆς ἀπὸ 27ης Ἰανουαρίου καὶ ὑπ'ἀριθμ.24182 προτάσει τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Γραμματείας ἐγκρίνομεν σύστασιν Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων εἰς Ὕδραν καὶ διορίζομεν εἰς αὐτὸ τὴν Κυρίαν Αἰκατερίνην Σταλούνου Δημοδιδάσκαλον ΄Γ΄ Τάξεως,ὁ δὲ εἰς τὸν βαθμὸν αὐτῆς ὁρισμένος μισθὸς 50 δραχμῶν κατὰ μῆναν θέλουν χορηγεῖσθαι διὰ τὸ πρῶτον ἔτος κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον.
Ἐν Ἀθήναις τὴν 3ην)15ην Φεβρουαρίου 1839.Ὄθων."

Ἡ ἰσχὺς τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος,ἐν τέλει ἦτο ἐφήμερη.Πρὸ τῆς ἐκδόσεώς του,τὴν 25ην Ἰανουαρίου 1839,ὁ Ἱεραπόστολος Ἰωάννης Χὶλλ ἀπέστειλε ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ. Πρώτ: 25272) πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὴν ὁποία κοινοποιοῦσε τὴν ἀπόφασή της μὴ προσλήψεως τῆς Διδασκάλου Αἰκατερίνης Σταλούνου (ἐξ Ἀνδρου) διὰ λόγους "ψυχικῆς δειλίας" προτείνοντας ὡς ἀντικαταστάτριάς της,τὴν Μαριγῶ Καλαυρίου ἐκ Τήνου.Συνεπῶς ὑπῆρξε διάσταση ἀπόψεων μεταξύ του Αἰδεσιμοτάτου Χὶλλ καὶ τῆς Βασιλικὴ Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας περὶ τοῦ θέματος τοῦ διορισμοῦ τῆς Διδασκάλισσας Αἰκατερίνης Σταλούνου).

Ὁ Αἰδεσιμότατος Ἰωάννης Χὶλλ εἰσηγήθηκε τελικῶς τὴν πρόσληψη τῆς Ἐλισάβετ Πανταζῆ (ἐν ἀντιθέσει τῆς ἀποφάσεως τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας ἡ ὁποία τὴν ἔκρινε ὡς ἀνεπαρκῆ) διὰ τὴν θέσιν τῆς Ὑποδιδασκάλου ὡς συμβοηθὸ διὰ τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Ὕδρας.Ἡ ἐπιστολὴ καταληγεῖ ἐπίσης μὲ τὴν εἰσήγηση τῆς πρόσληψης τῆς ὑποτρόφου Πολυξένης Διογενίδου γιὰ τὴν ἑτέρα κενὴ θέση τῆς Δημοδιδασκάλου Ὕδρας.

Τὴν 28ην Φεβρουαρίου 1839 ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:25272.516) ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αἰδεσιμότατον Ἰωάννη Χὶλλ ἐπικύρωσε τὶς νεότερες ἀποφάσεις διορισμῶν τῶν Διδασκάλων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας,ἀκυρώνοντας τὴν ἀπόφαση ποὺ ἐλήφθη βάσει τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1839.

Τὴν 23ην Μαρτίου 1839,ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση κοινοποιήθηκε μέσω τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ εἰς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα Βασιλέα Ὄθωνα.(Ἡ ἀπόφαση τῆς προσλήψεως τῆς Μαρίας Καλαυρίου,ἀντὶ τῆς Αἰκατερίνης Σταλούνου ἐπικυρώθηκε τελικὰ τὴν 3ην) 15ην Ἀπριλίου 1839)

Σημείωση :Ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως,ἐπισυνάπτηκε Καταλογογος τῆς Μισθοδοσίας τῶν Κορασίων τῶν παρὰ τῷ Κυρίω Χίλλ της 1ης Ἰανουαρίου 1839.

"...Ἑλένη Γιπαλοπούλου Δρχ25,Ἀσπασία Σοΐδου Δρχ25,Σοφία Παπαδιαμαντοπούλου Δρχ25,
Πολυτίμη Δεσποτοπούλου Δρχ25,Ἀρχοντούλα Στελλάκη Δρχ25,Αἰκατερίνη Σταλούνου Δρχ25,
Βασιλικὴ Ἄθ.Τζορώνη Δρχ25,Ἀλεξάνδρα Π''Ἰωάννου Χλόρσου Δρχ25,Μαριέτα Φ.Ἀνδριέτσου Δρχ.25, Ἑλένη Μωραϊτου Δρχ25,Ἀθήνα Τριακονταφύλλου Δρχ25,
Πολυξένη Διογενίδου (ἀντὶ τῆς Ἐλισάβετ Πανταζῆ) Δρχ25).
Σύνολο 300,00 Δρχ.
Ἐν Ἀθήναις τὴ 14η Φεβρουαρίου 1839 Ἰωάννης Ἔρ.Χίλλ.."


Εν Ἀθήναις,Την 25ην Μαρτίου 1839 /6ην Ἀπριλίου 1839

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:26192) τοῦ Αἰδεσιμότατου Ἰωάννη Χὶλλ πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν προσόντων τῆς νεοδιορισθείσας Διδασκάλου Μ.Καλαυρίου.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὁ Αἰδεσιμότατος Χὶλλ προτεῖνε τὴν ἀπευθείας χορήγηση διπλώματος Διδασκάλου εἰς τὴν Μαριγῶ Καλαυρίου,διότι βάσει τῶν ἐξετάσεων ποὺ διενήργησε ἡ Διεύθυνσις Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας προέκυψε πὼς ἡ Μαριγῶ Καλαυρίου δὲν διέθετε τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις γιὰ νὰ διορισθεῖ Διδάσκαλος.

Συνεπῶς,διὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐκγύμναση τῆς Κᾶς Καλαυρίου (μέσω τῆς διαφαινομένης ἀποστολῆς τῆς) εἰς τὴν Φιλεκπαιδευτικὴ Ἑταιρεία Σχολείων Ἀθήνας καὶ προκειμένου νὰ παραγκωνιστοῦν τὰ ὁποιαδήποτε προβλήματα καὶ προσκόμματα εἰς τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ νεοσυσταθέντος Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας,προτάθηκε παρὰ τοῦ Ἰωάννου Χὶλλ ἡ ἀπευθείας χορήγηση τοῦ διπλώματος Διδασκάλου εις την Μαρία Καλαυρίου.
Ὁ Αἰδεσιμότατος Χίλλ λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ προβλήματα ποῦ εἶχαν προκύψει εἰς τὸ θέμα τῶν διορισμῶν τῶν Δημοδιδασκάλων τοῦ Σχολείου Ὕδρας,ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του διὰ τὴν κωλυσιεργία τὴν ὁποία ἐπέδειξε ἡ Διεύθυνσις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας εἰς τὴν ἔκδοση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἀξιολόγησης τῶν Διδασκάλων.

Εν Ἀθήναις,Την 10ην Ἀπριλίου 1839

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:26192,804) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πρὸς τὸν Αἰδεσιμότατον κύριον Ἰωάννη Χίλλ.Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας ἀντέκρουσε τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Αἰδεσιμοτάτου Χίλλ,περὶ ἀργοπορίας εἰς τὸν διορισμὸ τῶν Δημοδιδασκάλων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.

Ὁ Γραμματεὺς ἀφοῦ ἐξέθεσε περιληπτικῶς τὸ ἱστορικὸ τῶν διορισμῶν τῶν Δημοδιδασκάλων τοῦ Σχολείου (πρόσληψη Ἐλισάβετ Πανταζῆ,ἀντικατάσταση αὐτῆς ἀπὸ τὴν Αἰκατερίνη Σταλούνου, ἀκύρωση πρόσληψής της Αἰκατερίνης Σταλούνου καὶ ἀντικατάστασής της ἀπὸ τὴν Χ.Λαγουδάκη καὶ Μαρία Καλαυρίου) κοινοποίησε τὴν ἀκύρωση τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος πρόσληψης τῆς Αἰκατερίνης Σταλούνου καὶ πρότεινε τὴν ἐκπαίδευση τῆς Μαριγῶ Καλαυρίου μέσω τῆς Ἀλληλοδιδακτικῆς Μεθόδου εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Κορασίων Ὕδρας.Ἡ ἀποστολὴ δέ,τοῦ διπλώματος Διδασκάλου θὰ ἐκδίδετο βάσει τῆς προόδου ποὺ θὰ ἐπεδείκνυε κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων της.


Εν Ἀθήναις,Την 18ην)30ην Ἀπριλίου 1839

Ἐκδόθηκε Βασιλικὸ Διάταγμα μὲ θέμα τὸν διορισμὸ τῆς Μαριγῶς Καλαυρίου ὡς Δημοδιδασκάλου Γ΄τάξεως:

Βασιλικό Διάταγμα (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:26509).
" Ἐλέω Θεοῦ Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπὶ τῆς ἀπὸ 23ης Μαρτίου προτάσει τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Γραμματείας ἐγκρίνομεν νὰ διορισθῆ εἰς τὸ ἐν Ὕδρα Σχολεῖον τῶν κορασίων ἡ Δημοδιδάσκαλος Γ΄τάξεως Μαριγῶ Καλαυρίου,ἀντὶ τῆς Α.Σταλούνου διοριζομένης ὑποδιδασκάλου ἀπὸ τὸ ἐν Τήνω Σχολεῖον τῶν κορασίων.Ὁ μισθὸς τούτης δρχ.50 κατὰ μῆναν θέλει πληρώνεσθαι ἐν τὸ Ταμεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας.Εἰς δὲ τὴν Κ.Μαριγῶ Καλαυρίου θέλουν χορηγεῖσθαι 50 δρχ (πεντήκοντα) κατὰ μήνα ὅλα τὸ πρῶτον ἔτος εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον.
Ἓν Ἀθήναις τὴν 18η)30ην Ἀπριλίου 1839.
Ὄθων..".

Ἡ ἀπόφαση διορισμοῦ τῆς Μαριγῶ Καλαυρίου εἰς τὴν θέσιν τῆς Δημοδιδασκάλου Ὕδρας,τῆς κοινοποιήθηκε τὴν 25ην Ἀπριλίου 1839.(ἐπιστολὴ-πρόσκληση πρὸς τὴν νέα ἐκπαιδευτικὸ νὰ μεταβῆ εἰς τὴν Ὕδραν προκειμένου νὰ ὁρκισθεῖ εἰς τὰ νέα της καθήκοντα (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:26500,920))

Ὕδρα,Τὴν 28ην Δεκεμβρίου 1839

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:2122) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ν.Ἀλεξόπουλου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως εἰς τὴν ὁποίαν ἐσωκλείετο ἀπόφαση τοῦ Δημάρχου Ὕδρας περὶ διορισμοῦ τῆς Παρασκευῆς Πραμματάρη ὡς Δημοδιδασκάλου Γ΄ τάξεως μὲ μισθὸ πενήντα δραχμῶν.Ἡ ἐπιστολὴ καταληγεῖ μὲ τὶς δημόσιες εὐχαριστίες τοῦ Δήμου Ὕδρας πρὸς τὴν Κυβέρνηση γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας.

Ἡ ἀπόφαση διορισμοῦ κοινοποιήθηκε εἰς τὴν Παρασκευὴ Πραμματάρη μὲ ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ:108,193) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας τὴν 20ην Ἰανουαρίου 1840.(Εἶχε προηγηθεῖ ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:992) τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1839 τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Γεωργίου Βούλγαρη πρὸς τὴν Βασιλικὴν Διοίκησιν Ὕδρας ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος)

Σημείωση:Ὁ διορισμὸς τῆς Διδασκάλισσας Παρασκευῆς Πραγμάταρη,συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν Σύσταση Β΄Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας.Ὕδρα,Τὴν 25ην Ἰανουαρίου 1840

Έλεγχος ἑξαμηνιαίας προόδου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν κορασίων Ὕδρας.
Διευθυνομένου ὑπὸ Μ.Καλαυρίου.
Ἀπὸ 1ης Ἰουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1839.
Ἡ ἐπὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης94 Αὔξων Ἀριθμός.15ἀνεχώρησαν.79 μένουν τὴν σήμερον.
Περίληψις Προβιβασμοῦ τῆς ἑξαμηνιαίας καθόλα τὰ μαθήματα.
Εἰς τὴν Γραφὴν 125.Εἰς τὴν ἀνάγνωσιν 142.Εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν132.Εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλία 73.

Αριθμός / Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον / Ἡλικία / Ἐπάγγελμα Πατρὸς / Πατρὶς /
[Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ κατάταξις] / [ Γραφῆς/ Ἀναγνώσεως/ Ἀριθμητικῆς/Χρ.Διδασκαλίας]
/ Ἀριθμ.Ἀπουσιῶν/ Ἀριθμ.Παρουσιῶν/
Παρατηρήσεις

1 / Ἀγγελικὴ Ν.Ἀντωνίου / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 1839 ξ γ] / [ ξ/ η/ ε/ζ] / 16/ 92/
2 / Ἀνούσω Ν.Μπογιατζὴ / 12 / Βαφεὺς / Ὕδρα / [] / [ α/ ε/ γ /β] / 16/ 92/
3 / Ἀνέζω Ν.Μυλωνοὺ / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ γ] / [ ζ/ η/ ε/ξ] / 26/ 82/
4 / Ἀναστασία Γ.Φόκου / 9 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [] / [ α/ β/ /] / 8/ 3/
εἰς τὰ 8 ἄλλαξε σχολείων
5 / Ἀριάδνη Γ.Μοσχονὰ / 11 / Ἔμπορος / Κρήτη / [ἡ ἡ ἡ ἡ] / [ η/ η/ η/η] / 15/ 93/
6 / Ἀσήμω Δ.Σκλιὰ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/η/ ε/ξ] / 11/ 85/ Ἐπιμελὴς
7 / Αἰκατερινὴ Δ Βόκου / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴν 19/10 ἃ ζ β ἃ] / [ α/η/ β/γ] / 3/ 41/
8 / Ἀνέζω Ν.Ξάνθου / 6 / Ἰατρὸς/ Ὕδρα / [Τὴν 2/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 2/ 14/
9 / Ἀνέζω Γ.Κωνσταντίνου / 8 / Θαλασσινὸς/ Ὕδρα / [Τὴν 9/11 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ἃ / β/α] / 3/ 28/
10 / Αἰκατερίνη Δ.Βούλγαρη/ 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴν 11/12 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ α/η/ β/α] / 1/ 14/
11 / Βασιλικὴ Ἐ Ντρίτσα / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴν 21/8 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/η/ ε/ε] / 14/ 64/ Ἐπιμελὴς
12 / Διαμάντω Ἰ Γκέλη / 10 / Πλοίαρχος/ Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ γ /ἐ] / 1/ 104/
13 / Διαμάντω Ἰ Παπαμανόλη/ 7 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ἃ ζ ἃ β] / [ α/ ἡ / γ /δ] / 15/ 93/
14 / Δεσπινοὺ Γ.Ἀνδρέου / 10 / Ὀρφανὴ / Χίος / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ζ/ γ /γ] / 31/ 77/
15 / Ἑλένη Κουρογιάννη / 13 / Κηπουρὸς/ Ὕδρα / [ἃ β β β] / [ ε/ η/ ε/δ] / 15/ 93/
Ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος
16 / Ἐργίνα Γ.Παξινοὺ / 8 / Θαλασσινὸς/ Κυδωνιεὺς / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ δ/ β/α] / 14/ 94/
17 / Ἑλένη Δημητρίου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἡ ἡ ἡ ἡ] / [ η/ η/ η/η] / 46/ 62/
18 / Ἑλένη Ι.Α.Καλογιάννη / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ β/ε] / 43/ 65/
19 / Ἑλένη Ἰ Κατσουλιέρη / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ζ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 62/ 46/
20 / Ἑλένη Δ.Πλατζούκου / 11 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ξ/ δ/γ] / 12/ 86/
21 / Ἑλένη Ἐ Γκιώνη / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ζ β β] / [ α/ η/ β/β] / 83/ 9/ 4/12 ἀνεχώρησεν
22 / Ἑλένη Γ Κριεζὴ / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ζ β ἃ] / [ ζ/ η/ ε/δ] / 9/ 99/
Ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος
23 / Εἰρήνη Π Πολύτου / 12 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ α/α] / 11/ 1/ 4/7 ἀνεχώρησεν
24 / Ἑλένη Π.Α.Ρήγα / 10 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ξ] / 20/ 88/ Ἐπιμελὴς
25 / Εἰρήνη Ἰ Μιαούλη / 9 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ δ/ η/ γ /ἐ] / 16/ 92/
26 / Ἑλένη Γ.Κιουρτὴ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 21/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ β/α] / 16/ 49/
27 / Εὐγενικὴ Παπαβασιλείου/ 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 15/9 γ ἡ β ἐ] / [ ε/η/ δ/ε] / 2/ 68/
28 / Ἑλένη Δ.Βούλγαρη / 4 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 1/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/γ/ β/α] / 0/ 62/
29 / Ἑλένη Ε.Ἐλευθερίου / 6 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [Τὴ 9/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/β/ β/α] / 5/ 25/
30 / Εὐανθία Γ.Μουλωνοὺ / 5 / Ἔμπορος / Κρήτη / [Τὴ 1/7 ξ ἡ ἐ] / [ α/β/ β/α] / 0/ 45/
31 / Ζαχαρούλα Ι.Νταβοὺ / 11 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [ξ ἡ β ἐ] / [ ξ/ η/ ξ/] / 5/ 6/ 13/7 ἀνεχώρησεν
32 / Ζωγκοὺ Κ Μαστρογεώργου/ 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ξ ἡ ξ ἐ] / [ ζ/ η/ δ/ξ] / 25/ 83/
33 / Ζωγκοὺ Ι Ν.Γκίκα / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ζ ἡ ξ ἐ] / [ η/ η/ ξ/ε] / 24/ 59/ 28/11 ἀνεχώρησεν
34 / Ζωγκοὺ Γ Ψεύγη / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ξ ἡ ξ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/ε] / 35/ 73/
35 / Ζωγκοὺ Ν.Ἃ Κλώκα / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ γ/ α/α] / 26/ 66/ 4/12 ἀνεχώρησεν
36 / Ζαχαρούλα Γ Ἐλευθερίου/ 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 21/11 ἃ ἡ β β] / [ α/η/ γ /γ] / 2/ 20/
37 / Κυριακούλα Α.Ἐργαστηριάρη/ 13 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ε/ β/α] / 2/ 106/
38 / Καλιόπη Ν Κοκίνη / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ β β ] / [ ζ/ ἡ / ἐ/δ] / 11/ 97/ Ἐπιμελὴς
39 / Κυργιακούλα Α.Σάρπη / 12 / Τροφοδότης / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ β] / [ ζ/ ζ/ γ /β] / 35/ 73/ Ἐπιμελὴς
40 / Κυργιακὴ Ι Ἃ Καλογιάννη/ 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/β] / 6/ 102/
41 / Κονδύλω Α.Τσαμαδοὺ / 9 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 22/ 86/
42 / Κονδύλω Α.Μπαρμπέρη / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ζ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/ζ] / 19/ 89/
43 / Κιά..Α.Χ.Φιλίππου / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ α/ η/ η/ε] / 44/ 45/
44 / Κανέλα Γ.Σαριγιάννη / 8 / Ἁμαξὰς / Ὕδρα / [ἃ β β ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 6/ 66/
45 / Κονδύλω Γ Κουνδουριώτου/ 10 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ δ/ η/ γ /ἐ] / 34/ 44/
46 / Καλιώπη Μ.Ξανθοπούλου/ 9 / Γραμματεὺς / Τῆνος / [ἃ ἐ ἃ β] / [ α/ η/ γ /δ] / 25/ 83/
47 / Κιουράνη Ἐ Γιουρδὴ / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ε/η/ ε/ζ] / 13/ 93/
Ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος
48 / Κονδύλω Λ.Κουνδουριώτου/ 11 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 4/7 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/η/ ε/ζ] / 5/ 103/ Ἐπιμελέστατη καὶ φιλοτιμοτάτη
49 / Καλιώπη Γ.Κουνδουριώτου/ 9 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 1/8 ἃ ἡ β β] / [ δ/η/ γ /δ] / 34/ 62/
50 / Λασκαρίνα Μιχάλη / 11 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ] / [ / / /] / 2/ 9/ 23/7 ἀνεχώρησεν
51 / Μαριγῶ Ἃ Κριεζὴ / 12 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [ζ ἡ ζ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/η] / 8/ 100/
52 / Μπίλιω Λ Νέγκα / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 8/ 100/
53 / Μπίλιω Ἃ Εὐαγγελίθη / 13 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ β] / [ ε/ η/ ι/δ] / 0/ 108/
54 / Μαρία Ἐ Ἐλευθερίου / 10 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [ἃ ἐ ἃ β] / [ ε/ η/ γ /δ] / 0/ 108/
55 / Μαρία Ἃ Κουλούρα / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἐ ἡ γ ] / [ ζ/ η/ δ/ ] / 3/ 9/ 8/8 ἀνεχώρησεν
56 / Μαροῦσα Ἰ Στρογκογεώργου/ 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ γ /β] / 38/ 40/
57 / Μαρία Ἃ Γουρογιάνη / 12 / Μηδὲν / Ὕδρα / [ζ ζ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 4/ 104/
58 / Μαριγῶ Σ Κοριδαλένιου/ 11 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [ἃ ἐ ἃ β] / [ α/ η/ γ /δ] / 22/ 86/
59 / Μαριγῶ Ἰ Μονὰ / 8 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ α/α] / 6/ 43/ 2/10 ἀπεπέμφθη δὶ'ἀταξίαν
60 / Μαρία Ν Μιχαλάκου / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ] / [ α/ η/ β/] / 8/ 4/ 11/7 ἀνεχώρησεν
61 / Μαριγῶ Ν Κολυμπάδη / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ζ ἃ ] / [ α/ ζ/ α/] / 4/ 8/ 25/7 ἀνεχώρησεν
62 / Μπίλιω Ἰ Βότσου / 6 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ δ/ β/α] / 4/ 104/
63 / Μπατούκου Μ Μαύρου / 10 / Ἔμπορος / Χίος / [ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 0/ 108/
64 / Μαριγῶ Γ Σάρπη / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ζ β β] / [ α/ η/ δ/δ] / 10/ 98/
65 / Μαριγῶ Γ Σάββα / 7 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 29/ 79/
66 / Μαργαρίτα Ἃ Φιλίππου / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ δ/ἡ / δ /δ] / 4/ 104 / Ἐπιμελὴς
67 / Μαρία Γ Χ Ἀναργύρου / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ ἃ/ ἐ / ἃ/α] / 30/ 43/
28/11 ἀνεχώρησεν
68 / Μαρία Ἃ Τσιρτζίκου / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 ἃ ζ ἃ β] / [ δ/η/ γ /δ] / 5/ 100/
69 / Μαρία Καλαματάκη / 9 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ α/ α/ α/] / 4/ 7/
70 / Μπίλιω Θ Βόκου / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [28/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ζ/ ε/γ] / 8/ 81/ Ἐπιμελεστάτη
71 / Μρία Γ Μ Μπίκου / 19 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [Τὴ 1/8 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/η/ ε/ξ] / 4/ 85/ Ἐπιμελεστάτη
72 / Μαρία Φ Τέτση / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 15/9 ἃ ἡ ἃ γ] / [ α/η/ δ/δ] / 22/ 48/
73 / Μαρία Δ Κουπετόρη / 11 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [Τὴ 25/8 δ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/η/ ζ/η] / 13/ 60/ Ἐπιμελὴς
74 / Μαριγῶ Ν Ἐλευθερίου / 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 2/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/γ/ β/γ] / 3/ 32/
75 / Μπίλιω Γ Πλάκιζα / 5 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ β/α] / 1/ 34/
76 / Μοσχούλα Νίτη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [29/11 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ α/η/ β/α] / 4/ 14/
77 / Νικολέτα Κ Ραφαὴλ / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/β] / 40/ 68/
78 / Ξανθὴ Λ Τσαμαδοὺ / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ζ ἡ ζ ἐ] / [ ζ/η/ ζ/ξ] / 25/ 83/
79 / Παρασκευὴ Ν Βότσου / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 5/ 103/
80 / Παρασκευὴ Π Πρωτόπαπα/ 11 / Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [ἡ ἡ ἡ ἡ] / [ η/ η/ η/η] / 20/ 88
81 / Πολυτίμη Στρατοπούλου/ 14 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ δ/ ζ/ ε/δ] / 18/ 90/
82 / Σταματίνα Λ Ἐργαστηριάρη/ 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 γ ἡ γ ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ξ] / 5/ 103/
83 / Σταματίνα Ἰωάν.Κιοσὲ / 9 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ β β] / [ α/ ξ/ β/δ] / 3/ 105/
84 / Σταματίνα Μαστροθανάση/ 10 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/α] / 25/ 24/
2/10 ἀνεχώρησεν
85 / Σταματίνα Ἰ Μεθενίτη / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ζ ἃ β] / [ α/ η/ γ /δ] / 3/ 105/
86 / Στυλιανὴ Ν Μπιτσίλη / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἐ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/η] / 13/ 95/ Ἐπιμελὴς
87 / Σκεύω Ν Σκούρτη / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 32/ 76/
88 / Σταματίνα Δ Βούλγαρη / 10 / Δήμαρχος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ζ ἃ β] / [ ε/ η/ ε/δ] / 0/ 108/
Ἐπιμελὴς καὶ φιλότιμος
89 / Σκεύω Εὐαγγελίθη / 14 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [1/8 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/γ] / 3/ 94/
90 / Σταματίνα Γ Κιβωτοῦ / 13 / Ναύτης / Ὕδρα / [3/8 ἃ ἡ β ἐ] / [ α/ η/ γ /ξ] / 23/ 47/
91 / Φωτεινὴ Π Δ Παρθενοπούλου/ 9 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ α/ η/ β/ξ] / 24/ 84/
92 / Φλώρου Π Πλακέζα / 6 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἃ β ἃ ἃ] / [ ἃ / ἐ / β/γ] / 3/ 105/
93 / Φλώρου Π Πρωτόπαπα / 9 / Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [3/11 ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ α/ζ/ β/α] / 0/ 16/
94 / Χρυσίνα Θ Δραπανιώτου/ 12 / Ναύτης / Ὕδρα / [2/10 ζ ἡ ζ ἡ] / [ ζ/η/ ζ/η] / 1/ 57/

Ὕδρα,Τὴν 19ην Φεβρουαρίου 1840

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:300) τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Ὕδρας πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἑξαμηνιαίας ἐξετάσεως τῶν μαθητριῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας.Ο Διοικητὴς τῆς νήσου Ὕδρας ἐξῆρε τὸ ἦθος τῆς Διδασκάλισσας Μαρίας Καλαυρίου ἀπονέμοντας τῆς τὰ εὔσημα διὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει εἰς τὶς μαθήτριες τοῦ Σχολείου.Ἐν Ἀθήναις,Τὴν 8ην Ἀπριλίου 1840

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1361,806) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως (μέσω τοῦ Γραμματέως) πρὸς τὸν Διοικητὴν Ὕδρας περὶ τῆς μισθοδοσίας τῆς Δημοδιδασκάλισσας Μαριγῶς Καλαυρίου δία τὸ διάστημα ἕως καὶ τὴν 14ην Ἀπριλίου 1840.

Περὶ τοῦ ἰδίου θέματος,(μισθοδοσία τῆς Διδασκάλισσας Μαρίας Καλαυρίου),ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἀπέστειλε ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ. Πρώτ: 1528,1065) καὶ πρὸς τὸν Μεγαλειότατο Βασιλέα Ὄθωνα τὴν 10ην Μαΐου 1840.

Συγκεκριμένα,εἰς τὴν ἐπιστολὴ ἐπισημάνθηκε πῶς ἐπειδὴ ὁ Δῆμος Ὕδρας δὲν διέθετε τὴν δυνατότητα νὰ καλύψει οἰκονομικὰ τὴν μισθοδοσία τῆς Μ.Καλαυρίου ἐγκρίθηκε ἡ παράταση τῆς καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων τῆς (50 δρχ ἀνὰ μήνα) μέσω τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου.

Τὸ πρόβλημα ἀποπληρωμῆς τῆς μισθοδοσίας,ὀφείλετο εἰς τὴν ἀρθρόα προσέλευση κορασίων εἰς τὸ νεοσυσταθὲν Δημοτικὸν Σχολεῖον Κορασίων Ὕδρας,ἡ ὁποία (προσέλευση) εἶχε ὡς ἀποτελέσμα νὰ ὑποχρεωθεῖ ὁ Δῆμος Ὕδρας νὰ συστήσει καὶ Β΄ Δημοτικὸν Σχολεῖον Κορασίων,διευθυνομένου παρὰ τῆς Διδασκάλισσας Παρασκευῆς Πραμματάρη. Παράλληλα,τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, λειτουργοῦσαν ἀντιστοίχως δύο Δημοτικὰ Σχολεῖα Ἀρρένων.

Ἐπειδὴ ἡ λειτουργία τῶν τεσσάρων αὐτῶν Δημοτικῶν Σχολείων εἶχε ἐπιβαρύνει σημαντικὰ τὰ πενιχρὰ οἰκονομικά του Δήμου Ὕδρας,ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία ἀπεδέχθη τὴν ἐπιστολὴ-παρακκληση τοῦ Δήμου Ὕδρας (καὶ τῆς Διοικήσεως Ὕδρας) περὶ τοῦ συγκεκριμένου προβλήματος ἐγκρίνοντας τὴν παράταση τῆς μισθοδοσίας τῆς Δημοδιδασκάλισσας Μ.Καλαυρίου.Χαρακτηριστικὰ ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δημήτριος Γ.Βούλγαρης ἀναφέρει τὰ ἑξῆς (ἐπιστολὴ ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:655,678 τῆς 18ης Ἀπριλίου 1840):

"..καθῆκον μου ἀπαραίτητον νὰ ἀναφέρω ὅτι ὅσον εἶναι ἐπαινετὸς ὁ ζῆλος καὶ αἳ προσπάθειαι τοῦ ρηθέντος Δημάρχου διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν τῆς νεολαίας τοῦ Δήμου του,ἄλλο τόσον αἳ δημοτικαὶ πρόσοδοι δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἐξοδεύσει πλέον τῶν ὅσων ἤδη δαπανᾶ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐτησίως δρχ 4.000,00 δὶ'ἐνοικίον τεσσάρων Δημοδιδασκάλων,διὰ μισθὸν τῆς ἑτέρας Δημοδιδασκάλου,δὶ ὁμοῖον ἕνος προπαρασκευαστοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου,ἑνὸς παιδοφύλακος,ἐκτὸς καθ'ἑκάστην σχεδὸν δαπανομένων πρὸς ἀπόκτησιν νέου ὑλικοῦ,ἀναγκαιοῦντος εἰς τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα...".

Σημείωση:Ὁμοίου περιεχομένου εἶναι καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε τὴν ἴδια ἡμέρα (18 Ἀπριλίου 1840 ὑπ΄ ἀριθμ. Πρώτ:229) ὁ Δήμαρχος Ὕδρας πρὸς τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας.

Τὴν 7ην Μαΐου 1840 ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν & τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως (ὑπ'ἀριθμ. Πρώτ: 1069) ἀνακοίνωσε εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας (βάσει τῆς ὑπ' ἀριθμ. Πρώτ:678 τῆς 1ης Μαΐου 1840 ἐπιστολῆς της) πὼς αποφασίστηκε νὰ καλύψει την μισθοδοσία τῆς Μ.Καλαυρίου ἀπὸ τὴν 13ην Ἰουνίου 1839 (ἡμερομηνία ὁρκοδοσίας της) καὶ ἔπειτα.Την 27ην Μαΐου/5ην Ἰουνίου 1840, ἐκδόθηκε Βασιλικὸ Διάταγμα τὸ ὁποῖο ὅριζε τὰ ἑξῆς:

" Ἐπὶ τὴν ὑπ'ἀριθμ.1528 προτάσεως τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γραμματείας ἐγκρίνομεν νὰ συνεχισθῆ διὰ τὸ ἔτος 1840 ἡ μισθοδοσία τῆς ἐν Ὕδρα Δημοδιδασκάλισσας τῶν κορασίων Μ.Καλαυρίου χροηγουμένων πεντήκοντα ἀριθμ.50 δρχ κατὰ μῆναν ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου.".


Ύδρα,Την 1ην Ἰουλίου 1840

Έλεγχος ἑξαμηνιαίας προόδου τοῦ Ἃ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν κορασίων Ὕδρας.
Διευθυνομένου ὑπὸ Μ.Καλαυρίου.
Ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Ἰουνίου 1840.
Ἡ ἐπὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης (Πίνακας)
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴν 1ην Ἰουλίου 1840.
ἐπὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης.
140 Αὔξων Ἀριθμός.35 ἀνεχώρησαν.105 μένουν τὴν σήμερον.
Περίληψις Προβιβασμοῦ τῆς ἑξαμηνιαίας καθόλα τὰ μαθήματα.
Εἰς τὴν Γραφὴν 133.Εἰς τὴν ἀνάγνωσιν 109.Εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν 84.Εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλία 99.

Αριθμός / Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον / Ἡλικία / Ἐπάγγελμα Πατρὸς / Πατρὶς /
[Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ κατάταξις] /
[ Γραφῆς/ Ἀναγνώσεως/ Ἀριθμητικῆς/Χρ.Διδασκαλίας]
/ Ἀριθμ.Ἀπουσιῶν/ Ἀριθμ.Παρουσιῶν/ Παρατηρήσεις

1 / Ἀγγελικὴ Ν.Ἀντωνίου / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 1839 ξ γ] / [ η/ η/ ξ/η] / 28/ 97/ Ἐπιμελὴς
2 / Ἀνούσω Ν.Μπογιατζὴ / 13 / Βαφεὺς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ] / [ γ / ξ/ δ/γ] / 40/ 85/
3 / Ἀνέζω Ν.Μυλωνοὺ / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 γ] / [ ζ/ η/ ε/ξ] / 15/ 22/ 4/3 ἀνεχώρησεν
4 / Ἀσήμω Δ.Σκλιὰ / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 β] / [ η/ η/ ζ/η] / 41/ 84/ Ἐπιμελὴς
5 / Αἰκατερινὴ Δ Βόκου / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴν 19/10 ζ β] / [ ζ/ η/ δ/ε] / 18/ 107/ Ἐπιμελὴς
6 / Ἀνέζω Ν.Ξάνθου / 6 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [Τὴν 2/11 β] / [ α/ ξ/ β/α] / 7/ 30/ 4/3 ἀνεχώρησεν
7 / Ἀνέζω Γ.Κωνσταντίνου / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴν 9/11 ] / [ α/ ε/ β/γ] / 41/ 84/
8 / Αἰκατερίνη Δ.Βούλγαρη / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴν 11/12 ] / [ α/ η/ β/α] / 18/ 41/
4/3 ἀνεχώρησεν
9 / Ἀνέζω Σκλάβου / 14 / Ναύτης / Ὕδρα / [4/3 (1840)] / [ β/ δ/ β/γ] / 35/ 54/
10 / Ἀναστασία Ἰωάννου / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [6/3 ] / [ γ/ δ/ β/γ] / 9/ 76/ Ἐπιμελὴς κὰι φιλότιμος
11 / Ἀριάδνη Γ.Μοσχονὰ / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ἡ ἡ (1839)] / [ η/η/ η/η] / 21/ 104/
12 / Ἀνέζω Ἰ Μπιτσιλὴ / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [6/3 ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 23/ 65/
13 / Ἄννα Γκ.Δοντὰ / 11 / Μῆδεν / Ὕδρα / [29/4 ἃ ἐ ἃ ἃ ] / [ ἃ/ ζ/ β/β] / 3/ 47/
14 / Ἀνέζω Δ .Ράπτη / 15 / Μακαρονὰς / Ὕδρα / [2/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ / ἐ/ β/β] / 5/ 21/ 8/6 ἀνεχώρησεν
15 / Ἀνέζω Δ.Θεοδώρου / 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [3/5 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ η/ η/ γ/β] / 7/ 40/
16 / Ἀνέζω Ν Σαρὴ / 6 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ἃ / ἃ /ἃ] / 10/ 17/
17 / Αἰκατερίνη Κουφάκη / 12 / Λοχαγὸς / Κρήτη / [27/5 ἃ ζ β β] / [ α/ζ/ β/β] / 3/ 21/
18 / Ἀσπασία Ἰ Ψαρὰ / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [27/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/β/ β/β] / 3/ 21/
19 / n;ezv N Bartzw / 6 / Ualassinw / dra / [25/5 ] / [ a/ a/ a/a] / 5/ 18/
20 / Ἀνέζω Παπανδρέου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [25/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ β/α] / 6/ 17/
21 / Ἀνδριάνα Δ.Βούργαρη / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ /ἃ/ α/α] / 4/ 12/
22 / Ἀνέζω Γ.Μαρίνη / 11 / Ὑπάλληλος / Ὕδρα / [7/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ δ/ β/β] / 0/ 16/
23 / Ἀνέζω Λ Νέγκα / 8 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [8/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/β] / 0/ 13/
24 / Βασιλικὴ Ἐ Ντρίτσα / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴν 21/8 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ η/η/ ξ/ξ] / 20/ 58/
16/5 ἀνεχώρησεν
25 / Γαρουφαλιὰ Ν.Πιτταρᾶς / 14 / Σιδηρουργὸς / Ὕδρα / [24/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/γ/ α/α] / 0/ 24/
26 / Διαμάντω Ἰ Γκέλη / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ η/ η/ γ/ξ] / 61/ 64/
27 / Διαμάντω Ἰ Παπαμανόλη/ 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [1/7 ἃ ζ ἃ β] / [ / / /] / 67/ 98/
28 / Δεσπινοὺ Γ.Ἀνδρέου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ξ/ η/ ε/ξ] / 27/ 98/
29 / Διαμάντω Α. Σάλπη / 11 / Ναύτης / Ὕδρα / [19/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ β/α] / 25/ 50/
30 / Διαμάντω Ἃ Τζιώτη / 14 / Ναύτης / Ὕδρα / [24/4 ἃ ξ β ἐ] / [ α/ζ/ γ/ε] / 23/ 20/ 13/6 ἀνεχώρησεν
31 / Ἑλένη Κουρογιάννη / 14 / Κηπουρὸς / Χίος / [1/7 ἃ β β β] / [ ζ/ η/ ξ/ξ] / 28/ 97/ Ἐπιμελὴς
32 / Ἐργίνα Γ.Παξινοὺ / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/β] / 30/ 95/
33 / Ἑλένη Δημητρίου / 14 / Ναύτης / Κυδωνιεὺς / [1/7 ἡ ἡ ἡ ἡ] / [ η/ η/ η/η] / 31/ 47/ 16/5 ἀνεχώρησεν
34 / Ἑλένη Ι.Α.Καλογιάννη / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 5/ 10/ 10/1 ἀνεχώρησεν
35 / Ἑλένη Ἰ Κατσουλιέρη / 15 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ζ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 5/ 10/ 4/2 ἀνεχώρησεν
36 / Ἑλένη Δ.Πλατζούκου / 12 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 32/ 93/
37 / Ἑλένη Γ Κριεζὴ / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ζ β ἃ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 39/ 39/ 10/5 ἀνεχώρησεν
38 / Ἑλένη Π.Α.Ρήγα / 11 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ξ/η] / 39/ 68/
39 / Εἰρήνη Ἰ Μιαούλη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 5/ 32/ 10/8 ἀνεχώρησεν
40 / Ἑλένη Γ.Κιουρτὴ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 21/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ζ/ β/β] / 19/ 106/
10/4 ἀνεχώρησεν
41 / Εὐγενικὴ Παπαβασιλείου/ 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 15/9 γ ἡ β ἐ] / [ ζ/η/ ε/ε] / 5/ 32/ 28/3 ἀνεχώρησεν
42 / Ἑλένη Δ.Βούλγαρη / 5 / Δήμαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 1/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ζ/ β/β] / 19/ 106/ Ἐπιμελὴς
43 / Ἑλένη Ε.Ἐλευθερίου / 6 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [Τὴ 1/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/β/ β/β] / 0/ 16/ 4/2 ἀνεχώρησεν
44 / Εὐανθία Μοσχονὰ / 6 / Ἔμπορος / Κρήτη / [Τὴ 9/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/ε/ β/β] / 20/ 105/
45 / Ἑλένη Γ.Κιουρτὴ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 8/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ε/ β/β] / 7/ 37/
46 / Ἑλένη Ἀνδρ.Πιτσοὺ / 10 / Ναύτης / Ὕδρα / [Τὴ 19/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 5/ 11/ 16/5 ἀνεχώρησεν
47 / Ελένη Βώκου / 12 / / / [T 4/5 ] / [ a/ a/ a/a] / 7/ 40/
48 / Εὐγενικὴ Παπαδοπούλου / 9 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/δ/ β/α] / 6/ 39/
49 / Ἑλένη Γ.Μαρίνη / 9 / Ὑπάλληλος / Ὕδρα / [Τὴ 4/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/δ/ β/β] / 4/ 19/
50 / Εἰρήνη Γ.Καμπούρη / 11 / Ὑπάλληλος / Πόρος / [Τὴ 4/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 4/ 19/
51 / Ζωγκοὺ Κ Μαστρογεώργου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ξ ἡ β ἐ (1839)] / [ ζ/η/ ε/ζ] / 38/ 87/
52 / Ζωγκοὺ Γ Ψεύγη / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ζ ἡ ζ ἐ] / [ ζ/ η/ ξ/ζ] / 26/ 99/
53 / Ζαχαρούλα Γ Ἐλευθερίου / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 21/11 ἃ ἡ β β] / [ β/η/ δ/δ] / 7/ 39/ 4/3 ἀνεχώρησεν
54 / Ζαφείρω Παπαφλότσου / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 29/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 47/ 2/
55 / Ζωγκοὺ Ν.Ἃ Κλώκα / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 8/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ α/α]
56 / Θεοδωρούλα Τενεκὲ / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/γ/ β/β] / 3/ 34/
57 / Κυριακούλα Α.Ἐργαστηριάρη / 15 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ξ/ γ/γ] / 3/ 122/
58 / Καλιόπη Ν Κοκίνη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ β β ] / [ / / /]
59 / Κυργιακούλα Α.Σάρπη / 11 / Τροφοδότης / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ δ/δ] / 98/ 5/
27/5 ἀπέθανεν
60 / Κυργιακὴ Ι Ἃ Καλογιάννη/ 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ζ/ γ/β]/ 46/ 98/
61 / Κονδύλω Α.Τσαμαδοὺ / 10 / Κτηματίας / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ξ/ γ/β] / 28/ 97/
62 / Κονδύλω Α.Μπαρμπέρη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ζ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/η/ ζ/ξ] / 14/ 1/
13/2 ἀνεχώρησεν
63 / Κιάρω .Α.Χ.Φιλίππου / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/η/ ε/ε] / 13/ 112/
64 / Κονδύλω Γ Κουνδουριώτου/ 11 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/η/ δ/ξ] / 62/ 63/
65 / Καλιώπη Μ.Ξανθοπούλου/ 11 / Γραμματεὺς / Τῆνος / [1/7 ἃ ἐ β ἐ] / [ β/η/ γ /ἐ] / 41/ 37/
10/5 ἀνεχώρησεν
66 / Κιουράνη Ἐ Γιουρδὴ / 15 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ 3/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ξ/η/ ξ/ξ] / 45/ 80/
67 / Κονδύλω Λ.Κουνδουριώτου/ 12 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ 4/7 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ η/η/ ξ/η] / 6/ 125/ Ἐπιμελέστατη κὰθ΄ὅλα
68 / Καλιώπη Γ.Κουνδουριώτου/ 9 / Κτηματίας / Ὕδρα / [1/8 ἃ ἡ β β] / [ ξ/η/ δ/δ] / 68/ 57/
69 / Κονδύλω Γ Ψωμοπούλου / 8 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [22/1 ἃ ἡ ἃ ἃ (1840)] / [ ξ/η/ δ/δ]/ 20/ 105/
70 / Κονδύλω Δ Παρθενοπούλου/ 8 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἡ ἃ ἐ ] / [ ἃ/ ἡ / β/ε] / 19/ 106/
71 / Κυργιακούλα Δ.Φωτιὰ / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ 4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ β/δ/ β/β] / 12/ 113/ Ἐπιμελὴς
72 / Κονδύλω Φ Γιουρδὴ / 6 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ἃ/ β/ α/α] / 6/ 18/
26/4 ἀνεχώρησεν
73 / Κόμνα Ι. Κολαθρινοὺ / 16 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 19/3 ] / [ β/ ε/ β/β] / 8/ 57/ Ἐπιμελὴς
74 / Κονδύλω Κοσμᾶ / 12 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 12/3 ] / [ / β/ α/α] / 32/ 43/
75 / Κονδύλω Δ Θεοδώρου / 6 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 3/5 β ] / [ / / β/α] / 4/ 40/
76 / Κονδύλω Σ Καρπούσου / 9 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [29/5 ] / [ / / α/α] / 3/ 20/
77 / Μαριγῶ Κριεζὴ / 13 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [1/7 ζ ζ (1839)] / [ ζ/ η/ ζ/η] / 30/ 95/
78 / Μπίλιω Λ Νέγκα / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 β] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 8/ 29/
4/3 ἀνεχώρησεν
79 / Μπίλιω Ἃ Εὐαγγελίθη / 14 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ ζ/ζ] / 9/ 116/ Ἐπιμελεστάτη
80 / Μαρία Ἐ Ἐλευθερίου / 11 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ ἃ β] / [ ζ/η/ δ/ε] / 0/ 15/
4/3 ἀνεχώρησεν
81 / Μαροῦσα Ἰ Στρογκογεώργου/ 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ξ/ξ/ δ/β] / 67/ 58/
82 / Μαρία Ἃ Γουρογιάνη / 13 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ζ ζ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ξ/ε] / 12/ 113/
83 / Μαριγῶ Σπυράκη / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ ἃ β] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 38/ 87/
84 / Μπίλιω Ἰ Βότσου / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ε/ β/γ] / 28/ 97/
85 / Μπατούκου Μ Μαύρου / 11 / Ἔμπορος / Χίος / [Τὴ 1/7 ἡ ἡ ξ ξ]
86 / Μαριγῶ Γ Σάρπη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ζ β β] / [ ξ/η/ ε/ε] / 26/ 99/
87 / Μαριγῶ Γ Σάββα / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ε/ β/β] / 57/ 68/
88 / Μαργαρίτα Ἃ Φιλίππου / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ ζ/ἡ / ἐ/ε] / 7/ 118/ Ἐπιμελὴς
89 / Μαρία Ἃ Τσιρτζίκου / 15 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ζ ἃ β] / [ ζ/η/ γ/δ] / 29/ 42/
22/3 ἀνεχώρησεν
90 / Μπίλιω Θ Βόκου / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [28/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ ξ/η] / 5/ 120/ Ἐπιμελεστάτη
91 / Μαρία Ἐ Μπίκου / 20 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/8 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/ η/ ξ/η] / 0/ 125/ Ἐπιμελεστάτη
92 / Μαρία Δ Κουπετόρη / 12 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [Τὴ 25/8 δ ἡ ἐ ἐ] / [ η/η/ ζ/η] / 26/ 99/ Ἐπιμελὴς
93 / Μαρία Φ Τέτση / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 15/9 ἃ ἡ ἃ γ] / [ ζ/η/ ξ/ε] / 56/ 69/
94 / Μαριγῶ Ν Ἐλευθερίου / 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 2/10 ἃ β ἃ ἃ] / [ γ/ζ/ β/γ] / 29/ 96/
95 / Μπίλιω Γ Πλάκιζα / 5 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 2/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/η/ β/β] / 57/ 68/
96 / Μοσχούλα Νίτη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [29/10 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ α/ζ/ β/β] / 38/ 87/
97 / Μαλαματένια Σαράντου / 11 / Μυλωνὰς / Ὕδρα / [9/1 ἃ γ ἃ ἃ] / [ α/ ζ/ β/β] / 49/ 76/
98 / Μπίλιω Σαρκώση / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [4/3 ] / [ α/ ε/ β/β] / 7/ 118/
99 / Μαρία Τρατάρη / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [4/3 ] / [ α/ β/ α/β] / 46/ 79/
100 / Μαροῦσα Β Μπουδούρη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [20/8 ] / [ β/ η/ γ/γ] / 20/ 54/
101 / Μαριγῶ Τσίτζου / 8 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [20/3 ] / [ α/ β/ α/α] / 24/ 0/ 23/4 ἀνεχώρησεν
102 / Μαροῦσα Π Στεφανόλογ... / 7 / Ἀρτοποιὸς / Ὕδρα / [2/5 ] / [ α/ α/ α/α] / 4/ 43/
103 / Μαρία Σαρκώση / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [2/3 β] / [ β/ η/ γ/α] / 5/ 42/
104 / Μαρία Κ Γεράτζουλου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [4/6 ] / [ α/ η/ α/α] / 2/ 18/
105 / Μαρία Δ Παρθενοπούλου/ 16 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [15/6 ἃ ἡ β ἐ] / [ α/ η/ β/ε] / 3/ 13/
106 / Μαρία Ἀναργύρου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 18/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ /ἐ / ἃ/α] / 3/ 10/
107 / Νικολέτα Κ Ραφαὴλ / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ 1839] / [ α/ε/ β/β] / 14/ 1/
3/2 ἀνεχώρησεν
108 / Ξανθὴ Λ Τσαμαδοὺ / 13 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ζ ἡ ξ ἐ] / [ ζ/η/ ξ/η] / 8/ 7/
109 / Ξανθὴ Φ Παπαμανόλη / 12 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 26/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 4/ 26/
26/4 ἀνεχώρησεν
110 / Παρασκευὴ Ν Βότσου / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ 1839] / [ γ/ε/ β/γ] / 22/ 103/
111 /Παρασκευὴ Π Πρωτόπαπα /12/ Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ἡ ἡ] / [ η/ η/ η/η] 14/ 111
112 / Πολυτίμη Στρατοπούλου/ 15 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ ζ/ η/ ξ/ε] / 20/ 105/ Ἐπιμελὴς
113 / Παναγιούλα Μπουδούρη/ 5 / Κτηματίας / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ (1840)] / [ α/δ/ α/β]/ 8/ 79/
114 / Πετρούλα Γ Γιουρδὴ / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [4/3 ζ ἡ β ἐ] / [ α/ η/ β/ε]/ 6/ 21/ 26/4 ἀνεχώρησεν
115 / Παναγιώτα Στρατοπούλου/ 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [11/3 ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ α/ζ/ β/β] / 16/ 60/
116 / Πετρούλα Ἰ Γιουρδὴ / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [24/4 ἃ ἡ β δ] / [ γ/η/ γ/δ] / 6/ 47/
117 / Πολυτίμη Ξενάκη / 10 / Φύλαξ / Ὕδρα / [29/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/γ/ β/β] / 6/ 48/
118 / Πετρούλα Ν Κλόκα / 5 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ α/β] / 0/ 39/
119 / Σταματίνα Λ Ἐργαστηριάρη/ 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 γ ἡ γ ἐ 1839] / [ ζ/η/ ε/ξ] / 11/ 26/ 4/3 ἀνεχώρησεν
120 / Σταματίνα Ἰωάν.Κιοσὲ/ 10 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ β β 1839] / [ α/ξ/ β/δ] / 64/ 14/ 10/4 ἀνεχώρησεν
121 / Σταματίνα Ἰ Μεθενίτη/ 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ζ ἃ β] / [ α/ η/ δ/ε] / 14/ 44/ 12/8 ἀνεχώρησεν
122 / Στυλιανὴ Ν Μπιτσίλη / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [1/7 ἐ ἡ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/η] / 34/ 91/ Ἐπιμελεστάτη
123 / Σκεύω Ν Σκούρτη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 39/ 86/
124 / Σταματίνα Δ Βούλγαρη/ 10 / Δήμαρχος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ζ ἃ β] / [ ζ/ η/ ζ/ε] / 0/ 125/ Ἐπιμελεστάτη
125 / Σκεύω Εὐαγγελίθη / 15 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [1/8 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ε/ γ/γ] / 0/ 0/ 19/1 ἀνεχώρησεν
126 / Σταματίνα Γ Κιβωτοῦ / 14 / Ναύτης / Ὕδρα / [3/8 ἃ ἡ β ἐ] / [ α/ η/ γ /ξ] / 14/ 1/ 10/2 ἀνεχώρησεν
127 / Σταματίνα Κ Ἐργαστηριάρη/ 10 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ (1840)] / [ α/ε/ β/β] / 9/ 79/
128 / Σταματίνα Ἃ Εὐαγγελήθη/ 6 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [11/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ γ/ α/α] / 9/ 72/
129 / Σταματίνα Κ Γουναρὰ / 8 / Ράπτης / Ὕδρα / [24/4 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ α/ α/α] / 7/ 46/
130 / Σουσάνα Ἰ Μπιτσιλὴ / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [2/5 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ β/ α/α] / 2/ 43/
131 / Σταματίνα Ἃ Μπερδελὴ/ 7 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [4/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ α/α] / 4/ 24/ 30/5 ἀνεχώρησεν
132 / Σταματίνα Μπούμη / 8 / Μηδέν / dra / [4/5 ] / [ a/ a/ a/a] / 3/ 23/
133 / Σταματίνα Κ Μυλωνὰ / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [10/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 4/ 16/
134 / Τ.... Μ Ξανθοπούλου / 8 / Γραμματεὺς/ Τῆνος / [9/4 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/α] / 53/ 26/
10/5 ἀνεχώρησεν
135 / Φωτεινὴ Π Δ Παρθενοπούλου/ 10 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ β ἐ] /[ ζ/ η/ δ/η] / 17/ 108/
136 / Φλώρου Π Πλακέζα / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἃ β ἃ ἃ] / [ ζ/ζ/ β/δ] / 29/ 96/ Ἐπιμελὴς
137 / Φλώρου Π Πρωτόπαπα / 10 / Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [3/11 ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ ε/η/ γ/ε] / 6/ 119/
138 / Φούρη Δ Μαντὰ / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [27/5 ἃ ἃ ἃ ἃ 1840] / [ α/β/ β/α] / 4/ 23/
139 / Φλώρου Καρπούση / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [29/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ a/ a/ a/a] / 2/ 23/
140 / Χρυσίνα Θ Δραπανιώτου/ 13 / Ναύτης / Ὕδρα / [2/10 ζ ἡ ζ ἡ] / [ η/η/ ζ/η] / 20/ 105/ Ἐπιμελὴς


Ἐν Ἀθήναις,Τὴν 25ην Ἰουλίου 1840

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:2242,1766) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως (μέσω τοῦ Γραμματέως) πρὸς τὸν Διοικητὴν Ὕδρας μὲ τὴν ὁποία κοινοποιήθηκε ἡ κάλυψη τῆς μισθοδοσίας τῆς Διδασκάλισσας Μ.Καλαυρίου ἀπὸ τὴν Διοίκησιν τῆς νήσου Ὕδρας ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1840

Ὕδρα,Τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 1840

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1498) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία ἀποστέλλεται ὑπογεγραμμένος ὁ Κατάλογος τῶν σταλθέντων βιβλίων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας.

Ὕδρα,Την 27ην Σεπτεμβρίου 1840

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1623) τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἐξετάσεων τῆς Ἃ΄ Ἐξαμηνίας τῶν Κορασίων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας. Ὁ Γραμματεὺς τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας,σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τῆς 11ης Ὀκτωβρίου 1840 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:4416) ἐπεσήμανε πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας πῶς βάσει τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ Νόμου περὶ Δημοτικῶν Σχολείων θὰ ἐπρέπε νὰ κοινοποιηθοῦν γραπτῶς εἰς τὴν Γραμματεία τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων τῆς ἐξαμηνίας,συνιστώντας παράλληλα τὸν ὁρισμὸ νέων μελῶν τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς,διότι τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς δὲν δύναται νὰ ὑπηρετοῦν παράλληλα καὶ ὡς μέλη τῆς Ἐξεταστικῆς.

Ὕδρα,Τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1841

Έλεγχος ἑξαμηνιαίας προόδου τοῦ Ἃ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν κορασίων Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Μ.Καλαυρίου.Ἀπὸ 1ης Ἰουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1840.Ἡ ἐπὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή.Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης

Αὔξων ἀριθμὸς139.Ἀνεχώρησαν 34.Μένουν τὴν σήμερον 105.
Περίληψις Προβιβασμοῦ τῆς ἐξαμηνίας καθ'ὅλα τὰ μαθήματα.
Εἷς τὴν γραφὴν 119.Εἰς τὴν Ἀνάγνωσιν 125.Εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν 87.Εἰς τὴν Χρ.Διδασκαλίαν 83.


Αριθμός / Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον/ Ἡλικία / Ἐπάγγελμα Πατρὸς / Πατρὶς /
[Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ κατάταξις] / [ Γραφῆς/ Ἀναγνώσεως/Ἀριθμητικῆς/Χρ.Διδασκαλίας]
/ Ἀριθμ.Ἀπουσιῶν/ Ἀριθμ.Παρουσιῶν/ Παρατηρήσεις

1 / Ἀγγελικὴ Ν.Ἀντωνίου / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 1839 ξ ἡ γ ἐ] / [ η/η/ ζ/η] / 40/ 84/
2/12 ἀνεχώρησεν
2 / Ἀνούσω Ν.Μπογιατζὴ / 13 / Βαφεὺς / Ὕδρα / [Τ1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/η/ δ/δ] / 29/ 55/
18/11 ἀνεχώρησεν
3 / Ἀσήμω Δ.Σκλιὰ / 14 / Ναύτης / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ η/ἃ / ζ/η] / 30/ 4/
28/9 ἀνεχώρησεν
4 / Ἀνέζω Γ.Κωνσταντίνου / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [9/11 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ ἡ/ γ/γ] / 27/ 97/
5 / Ἀνέζω Σκλάβου / 14 / Ναύτης / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ (1840)] / [ ξ/ζ/ ε/δ] / 48/ 76/
6 / Ἀναστασία Ἰωάννου / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [6/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ζ/ζ/ ε/γ] / 39/ 85/ Ἐπιμελὴς
7 / Ἀνέζω Ἰ Μπιτσιλὴ / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [6/3 ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 21/ 103/
8 / Ἄννα Γκ.Δοντὰ / 11 / Μῆδεν / Ὕδρα / [29/4 ἃ ἐ ἃ ἃ ] / [ δ/η/ γ/β] / 13/ 111/
9 / Ἀριάδνη Γ.Μοσχονὰ / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ἡ ἡ (1839)] / [ η/η/ η/η] / 46/ 78/
10/12 ἀνεχώρησεν
10 / Ἀνέζω Δ.Θεοδώρου / 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [3/5 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ η/ η/ γ/β] / 9/ 16/ 16/9 ἀνεχώρησεν
11 / Ἀνέζω Ν Σαρὴ / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ἃ / ἃ /ἃ] / 21/ 13/
12 / Αἰκατερίνη Κουφάκη / 12 / Λοχαγὸς / Κρήτη / [27/5 ἃ ζ β β] / [ γ/η/ ε/δ] / 31/ 93/
13 / Ἀσπασία Ἰ Ψαρὰ / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [27/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ξ/ δ/β] / 37/ 87/
14 / Ἀνέζω Ν Βαρτζου / 6 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [28/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ α/α] / 57/ 67/
15 / Ἀνέζω Παπανδρέου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [28/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ β/α] / 12/ 0/ 6/7 ἀνεχώρησεν
16 / Αἰκατερινὴ Δ Βόκου / 14 / Πλοίαρχος/ Ὕδρα / [ 19/10 ἃ ζ β ἃ] / [ ζ/ η/ β/η] / 8/ 116/ Ἐπιμελὴς
17 / Ἀνδριάνα Δ.Βούργαρη / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ / ἃ/ α/α] / 12/ 0/
27/7 ἀνεχώρησεν
18 / Ἀνέζω Γ.Μαρίνη / 11 / Ὑπάλληλος / Ὕδρα / [7/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ η/ δ/β] / 21/ 103/
19 / Ἀνέζω Λ Νέγκα / 8 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [8/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/β] / 22/ 36/ 10/10 ἀνεχώρησεν\
20 / Αἰκατερίνη Ν Ἐλευθερίου/ 4 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ ] / [ α/ β/ α/β] / 18/ 58/
21 / Αἰκατερίνη Κουζούμη / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ ] / [ β/ η/ β/α] / 18/ 59/
22 / Αικατερίνη / 9 / Ορφανή / Ὕδρα / [ ] / [ a/ a/ a/a] / 6/ 34/
23 / Γαρουφαλιὰ Ν.Πιτταρᾶς / 14 / Σιδηρουργὸς / Ὕδρα / [24/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 8/ 4/
24 / Διαμάντω Ἰ Γκέλη / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἡ β ἐ 1839] / [ ξ/η/ δ/ξ] / 84/ 40/ 15/12 ἀνεχώρησεν
25 / Διαμάντω Ἰ Παπαμανόλη/ 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [1/7 ἃ ζ ἃ β] / [ ξ/ α/ δ/ε] / 73/ 51/
26 / Δεσπινοὺ Γ.Ἀνδρέου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ξ/ η/ ε/ξ] / 62/ 62/
27 / Δεσπινου Ἃ Γέλ... / 11 / Ναύτης / Ὕδρα / [19/3 ἃ ἃ ἃ ἃ 1840] / [ α/α/ β/α] / / /24/7 ἀνεχώρησεν
28 / Δεσπινοὺ Ἐλευθερίου / 18 / Μῆδεν / Ὕδρα / [ ] / [ / γ/ β/α] / 54/ 70/
29 / Ἑλένη Κουρογιάννη / 14 / Κηπουρὸς / Χίος / [1/7 ἃ β β β] / [ ζ/ η/ ξ/ξ] / 56/ 68/ Ἐπιμελὴς
30 / Ἐργίνα Γ.Παξινοὺ / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ β/β] / 79/ 45/
31 / Ἑλένη Δ.Πλατζούκου / 12 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ η/ ε/ε] / 51/ 73/
32 / Ἑλένη Π.Α.Ρήγα / 11 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ η/η] / / / 4/7 ἀνεχώρησεν
33 / Ἑλένη Δ.Βούλγαρη / 5 / Δήμαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 1/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/η/ γ/γ] / 17/ 107/ Ἐπιμελὴς
34 / Εὐανθία Μοσχονὰ / 5 / Ἔμπορος / Κρήτη / [Τὴ 9/11 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/ε/ β/γ] / 45/ 64/
35 / Ἑλένη Γ.Κιουρτὴ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 8/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ δ/ε/ β/β] / 43/ 81/
36 / Ελενή Δ Βώκου / 12 / / Ὕdra / [Tὴ 4/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ a/ a/ a/a] / 27/ 7/
37 / Εὐγενικὴ Παπαδοπούλου/ 9 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ξ/ β/β] / 22/ 84/
13/11 ἀνεχώρησεν
38 / Ἑλένη Γ.Μαρίνη / 9 / Ὑπάλληλος / Ὕδρα / [Τὴ 4/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ζ/ γ/β] / 19/ 195/
39 / Εἰρήνη Γ.Καμπούρη / 11 / Γραμματεὺς / Πόρος / [Τὴ 4/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 4/ 19/
40 / Εἰρήνη Ἃ Μπίκου / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ ] / [ α/ δ/ β/α] / 29/ 61/
41 / Ἑλένη Ε.Ἐλευθερίου / 6 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [ ] / [ γ/ δ/ β/β] / 3/ 17/
42 / Εἰρήνη Μιαούλη / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [] / [ ζ/ η/ ε/η] / 8/ 82/
43 / Ελένη Βασιλάκη / 7 / Ναύτης / Ὕδρα / [ ] / [ a/ a/ a/a] / 17/ 58/
44 / Ἑλένη Τούκα / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ ] / [ α/ α/ β/α] / 14/ 26/ 16/5 ἀνεχώρησεν
45 / Ἑλένη Ἃ Εὐαγγελίθη / / Ναύτης / Ὕδρα / [ ] / [ α/ η/ ε/α] / 5/ 61/ Ἐπιμελὴς
46 / Εἰρήνη Παπαδοπούλου / / Ὀρφανὴ / Ναύτης / [ ] / [ α/ α/ α/α] / 8/ 26/
47 / Ζωγκοὺ Κ Μαστρογεώργου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ξ ἡ β ἐ (1839)] / [ ζ/η/ ε/η] / 30/ 94/
48 / Ζωγκοὺ Γ Ψεύγη / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ζ ἡ ζ ἐ] / [ ζ/ η/ ζ/η] / 38/ 86/
49 / Ζαφείρω Παπαφλότσου / 7 / / Ὕδρα / [Τὴ 29/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 25/ 9/ 29/8 ἀνεχώρησεν
50 / Ζωγκοὺ Ν.Ἃ Κλώκα / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 8/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/γ/ β/α] / 13/ 101/
51 / Ζωγκοὺ Ν.Ἃ Κλιὰ / 12 / Ναύτης / Ὕδρα / [ ] / [ α/η/ β/α] / 15/ 30/
52 / Θεοδωρούλα Τενεκὲ / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ξ/ β/α] / 48/ 58/
9/12 ἀνεχώρησεν
53 / Ιωάννα Χ Καπιτσίνη / 4 / Ιατρός / / [ ] / [ a/ a/ a/a] / 2/ 20/
54 / Κυριακούλα Α.Ἐργαστηριάρη / 15 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ δ/γ] / 36/ 88/
55 / Καλιόπη Ν Κοκίνη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ β β ] / [ η/ η/ ξ/η] / 24/ 100/ Ἐπιμελὴς
56 / Κυργιακὴ Ι Ἃ Καλογιάννη/ 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ ε/γ] / 59/ 65/
57 / Κονδύλω Α.Τσαμαδοὺ / 10 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ξ/ζ/ γ/γ] / 4/ 54/
22/10 ἀνεχώρησεν
58 / Κιάρω .Α.Χ.Φιλίππου / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ ζ/η/ ξ/η] / 33/ 91/
59 / Κονδύλω Γ Κουνδουριώτου/ 11 / Κτηματίας / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/η/ δ/η] / 51/ 73/
60 / Κιουράνη Ἐ Γιουρδὴ / 14 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 3/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/η/ ξ/ξ] / 12/ 0/ 4/7 ἀνεχώρησεν
61 / Κονδύλω Λ.Κουνδουριώτου/ 12 / Κτηματίας / Ὕδρα / [4/7 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ η/η/ ζ/η] / 0/ 124/ Ἐπιμελέστατη
62 / Καλιώπη Γ.Κουνδουριώτου/ 10 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 1/8 ἃ ἡ β β] / [ ξ/η/ δ/δ] / 51/ 73/
63 / Κονδύλω Ν Περτσεβίλη / 8 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ 22/4 ἃ ἡ ἃ ἃ 1840 ] / [ ξ/ἡ / ἐ/η] / 43/ 81/
64 / Κονδύλω Δ Παρθενοπούλου/ 8 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἡ ἃ ἐ ] / [ ζ/ἡ / ἐ/η] / 19/ 105/
65 / Κυργιακούλα Δ.Φωτιὰ / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [Τὴ 4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ξ/ζ/ α/γ] / 29/ 95/ Ἐπιμελὴς
66 / Κόμνα Ι. Κολαθρινοὺ / 16 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 19/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ β/ε/ β/β] / 8/ 57/ Ἐπιμελὴς
67 / Κονδύλω Ἃ Κοσμᾶ / 12 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 12/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ἃ/ γ/ α/α] / 84/ 40/
68 / Κονδύλω Δ Θεοδώρου / 6 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 3/5 ἃ β ἃ ἃ ] / [ ἃ/ ἐ/ β/α] / 25/ 9/
16/9 ἀνεχώρησεν
69 / Κονδύλω Σ Καρπούσου / 9 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [29/5 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ἃ/ ἃ/ α/α] / 13/ 21/
12/9 ἀνεχώρησεν
70 / Κυράτσα Ψιμοπούλου / 4 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ ] / [ α/ β/ α/β] / 38/ 25/
71 / Κονδύλω Φαμελιάρη / 8 / Ναύτης / Ὕδρα / [ ] / [ α/ η/ β/α] / 14/ 31/
72 / Κονδύλω Εὐαγελήθη / 10 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [ ] / [ ἃ / ἐ/ β/γ] / 2/ 16/ 26/4 ἀνεχώρησεν
73 / Λάζαρος Γ.Κουνδουριώτου/ 5 / Κτηματίας / / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ / ἃ/ α/α] / 2/ 20/
74 / Μαριγῶ Ἃ Κριεζὴ / 13 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ζ ἡ ζ ἐ ] / [ ξ/ η/ ζ/η] / 64/ 40/
75 / Μπίλιω Ἃ Εὐαγγελίθη / 14 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/η/ ξ/η] / 4/ 120/ Ἐπιμελεστάτη
76 / Μαροῦσα Ἰ Στρογκογεώργου/ 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ξ/ δ/β]/ 123/ 1/
77 / Μαρία Ἃ Κορογιάνη / 13 / Μηδὲν / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ζ ζ ἐ ἐ] / [ ζ/ η/ στ/ξ] / 33/ 91/
78 / Μαριγῶ Σπυράκη / 12 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἐ ἃ β] / [ η/ η/ ε/η] / 17/ 107/
79 / Μπίλιω Ἰ Βότσου / 7 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/η/ β/γ] / 32/ 92/
80 / Μπατούκου Μ Μαύρου / 11 / Ἔμπορος / Χίος / [Τὴ 1/7 ἡ ἡ ξ ξ] / [ η/ η/ ξ/η] / 45/ 91/ 2/11 ἀνεχώρησεν
81 / Μαριγῶ Γ Σάρπη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ζ β β] / [ ξ/η/ ε/η] / 24/ 100/
82 / Μαριγῶ Γ Σάββα / 8 / Θαλασσινὸς/ Ὕδρα / [Τὴ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ξ/ ξ/ β/β] / 58/ 66/ 2/12 ἀνεχώρησεν
83 / Μαργαρίτα Ἃ Φιλίππου / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ ζ/ἡ / ξ/ζ] / 21/ 103/ Ἐπιμελὴς
84 / Μπίλιω Θ Βόκου / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [28/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/η/ ζ/ζ] / 0/ 124/ Ἐπιμελεστάτη
85 / Μαρία Π Μ Μπίκου / 20 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/8 ἃ ἡ ἃ ἐ] / [ η/ η/ ξ/η] / 0/ 124/ Ἐπιμελεστάτη
86 / Μαρία Δ Κουπετόρη / 12 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [Τὴ 25/8 δ ἡ ἐ ἐ] / [ η/η/ ζ/η] / 70/ 54/ Ἐπιμελὴς
87 / Μαρία Φ Τέτση / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [Τὴ 15/9 ἃ ἡ ἃ γ] / [ ξ/η/ στ/ε] / 124/ 0/
88 / Μαριγῶ Ν Ἐλευθερίου / 8 / Κτηματίας / Ὕδρα / [Τὴ 2/10 ἃ β ἃ ἃ] / [ ζ/η/ γ/γ] / 28/ 96/ Ἐπιμελὴς
89 / Μπίλιω Γ Πλάκιζα / 5 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [Τὴ 2/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/δ/ β/β] / 28/ 96/ Ἐπιμελὴς
90 / Μοσχούλα Νίτη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [29/10 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ δ/η/ ε/δ] / 54/ 70/
91 / Μαλαματένια Σαράντου / 11 / Μυλωνὰς / Ὕδρα / [9/1 ἃ γ ἃ ἃ] / [ β/ η/ β/β] / 92/ 32/
92 / Μπίλιω Ἃ Σαρκώση / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ δ/ ε/ γ/γ] / 51/ 73/
93 / Μαρία Ἐ Τρατάρη / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/β] / 41/ 11/
3/10 ἀνεχώρησεν
94 / Μαροῦσα Β Μπουδούρη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [20/8 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ γ/ η/ δ/γ] / 75/ 49/
95 / Μαροῦσα Π Στεφανόλογ... / 7 / Ἀρτοποιὸς / Ὕδρα / [2/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ γ/ β/β] / 25/ 99/
96 / Μαρία Ἃ Σαρκώση / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [2/5 ἃ ἡ β ἃ] / [ β/ η/ γ/δ] / 5/ 35/
4/7 ἀνεχώρησεν
97 / Μαρία Κ Γεράτζουλου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [4/6 ἃ ἡ ἃ ἃ] / [ α/ η/ α/β] / 22/ 12/
12/9 ἀνεχώρησεν
98 / Μαρία Δ Παρθενοπούλου/ 16 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [15/6 ἃ ἡ β ἐ] / [ ξ/ η/ ε/ξ] / 24/ 100/
99 / Μαρία Ἀναργύρου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [Τὴ 18/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ε/ β/β] / 74/ 50/
100 / Μπίλιω Ν Κοκίνη / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/9 ἃ β ἃ ἃ] / [ α/ ε/ β/α] / 45/ 45/
101 / Μαρία Ἐ Ἐλευθερίου / 11 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἐ ἃ β] / [ η/η/ ε/η] / 2/ 110/
102 / Μαρία Δ Σακτούρη / 14 / / Ὕδρα / [2/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ α/α] / 32/ 42/ 19/11 ἀνεχώρησε
103 / Μαρία Ν Μπαροὺ / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [15/9 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/δ/ β/β] / 15/ 41/
104 / Μαρία Ἃ Σαρκώση / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [] / [ δ/ η/ ε/ζ] / / /
105 / Μεταξοὺ Μπουλουμπαση/ 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ ] / [ α/ ἡ / β/] / / /
106 / Παρασκευὴ Ν Βότσου / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ 1/7 ἃ ἃ ἃ ἃ 1839] / [ ζ/ζ/ δ/γ] / 14/ 110/
107/ Παρασκευὴ Π Πρωτόπαπα/ 12 / Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ἡ ἡ]/[ η/ η/ η/η]/ 39/ 85/
108 / Πολυτίμη Στρατοπούλου/ 15 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ἃ ἃ β] / [ ζ/ η/ ξ/στ] / 39/ 85/ Ἐπιμελὴς
109 / Παναγιούλα Μπουδούρη/ 5 / Κτηματίας / Ὕδρα / [4/3 ἃ ἃ ἃ ἃ (1840)] / [ α/ε/ β/β] / 28/ 96/
110 / Παναγιώτα Στρατοπούλου/ 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [11/3 ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ α/η/ γ/δ] / 97/ 27/
111 / Πετρούλα Ἰ Γιουρδὴ / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [24/4 ἃ ἡ β δ] / [στ/ η/ γ/δ] / 24/ 34/
15/10 ἀνεχώρησεν
112 / Πολυτίμη Ξενάκη / 10 / Φύλαξ / Ὕδρα / [29/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ξ/ γ/β] / 43/ 81/
113 / Πετρούλα Ν Κλόκα / 5 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [13/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/δ/ β/β] / 11/ 113/
114 / Πετρούλα Γ Δοντὰ / 20 / Μηδὲν / Ὕδρα / [] / [ ξ/ ἡ / δ/γ] / 14/ 107/
115 / Πολυτίμη Ζουρβιάδου / 14 / Μηδὲν / Ὕδρα / [] / [ α/ γ/ β/α] / 53/ 71/
116 / Πετρούλα Τραταρίου / 6 / / Ὕδρα/ [] / [ α/ ε/ β/α] / 19/ 71/
117 / Παναγιούλα Καραντωνίου/ 9 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [] / [ α/ α/ α/α] / 6/ 34/
118 / Στυλιανὴ Ν Μπιτσίλη / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [1/7 ἐ ἡ ἐ ἐ] / [ ξ/ η/ ζ/η] / 21/ 103/ Ἐπιμελεστάτη
119 / Σκεύω Ν Σκούρτη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἡ ἡ ζ ἡ] / [ η/ η/ ζ/η] / 18/ 106/
120 / Σταματίνα Δ Βούλγαρη/ 10 / Δήμαρχος / Ὕδρα / [3/7 ἃ ζ ἃ β] / [ η/ η/ ζ/ζ] / 0/ 124/ Ἐπιμελεστάτη
121 / Σταματίνα Λ Ἐργαστηριάρη/ 10 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα /[1/7 γ ἡ γ ἐ 1839]/ [στ/ η/ ε/γ]/ 3/ 123/
122 / Σταματίνα Ἃ Εὐαγγελήθη/ 6 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [11/3 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ η/ β/β] /20/ 104/ Ἐπιμελὴς
123 / Σταματίνα Κ Γουναρὰ / 8 / Ράπτης / Ὕδρα / [24/4 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ α/ α/α] / / / 22/9 ἀνεχώρησεν
124 / Σουσάνα Ἰ Μπιτσιλὴ / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [2/5 ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ α/ στ/ β/β] / 39/ 85/
125 / Σταματίνα Δ Μπούμη / 8 / Μῆδεν / Ὕδρα / [4/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ β/ α/α] / 40/ 84/
126 / Σταματίνα Κ Μυλωνὰ / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [10/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ α/α] / 15/ 43/
28/10 ἀνεχώρησεν
127 / Σκεύω Λ Γιουρδὴ / 5 / Κτηματίας / Ὕδρα / [] / [ α/ δ/ β/β] / 20/ 69/
128 / Σταματίνα Γ Ἠλία / 7 / Ναύτης / Ὕδρα / [] / [ α/ α/ α/α] / 8/ 32/
129 / Σταματίνα Φλώρη / 7 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [] / [ α/ α/ α/α] / 3/ 37/
130 / Σταματίνα Μπουλουμαση/ 5 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [] / [ α/ α/ α/α] / 4/ 14/
131 / Σταματίνα Θ Μυλωνὰ / 6 / Πλοίαρχος/ / [] / [ α/ β/ α/β] / 5/ 13/
132 / Φωτεινὴ Π Δ Παρθενοπούλου/ 10 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [1/7 ἃ ἡ β ἐ] / [ ζ/ η/ ε/η] / 15/ 109/
133 / Φλώρου Π Πλακέζα / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/7 ἃ β ἃ ἃ] / [ ζ/ η/ γ/δ] / 38/ 86/
134 / Φλώρου Π Πρωτόπαπα / 10 / Συμβολαιογράφος / Ὕδρα / [3/11 ἃ ἐ ἃ ἃ] / [ ζ/η/ ε/η] / 2/ 122/
135 / Φούρη Δ Μαντὰ / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [27/5 ἃ ἃ ἃ ἃ 1840] / [ η/στ/ δ/β] / 24/ 100/
136 / Φλωροῦ Σ Καρπούση / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [29/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ε/ γ/γ] / 5/ 29/ 13/9 ἀνεχώρησεν
137 / Φουρ.Αστροπελιώτου / 7 / Ορφανή/ Ύδρα/ [] / [ a/ a/ a/a] / 4/ 36/
138 / Χρυσίνα Θ Δραπανιώτου/ 13 / Ναύτης / Ὕδρα / [2/10 ζ ἡ ζ ἡ] / [ η/η/ ξ/η] / 26/ 98/ Ἐπιμελὴς
139 / Εἰρήνη Α.Πλάζου / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [15/10 ἃ ἃ ἃ ἃ 1840] / [ α/β/ α/α] / 20/ 18/ 3/11 ἀνεχώρησενὝδρα,Τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1841

Έλεγχος τῆς μηνιαίας καταστάσεως τοῦ Σχολείου (Ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:205,2).
Κορασίων Σχολεῖον Δημοτικὸν Δημόσιον,εἰς τὸν Δῆμον Ὕδρας,τῆς Διοικήσεως Ὕδρας.
Διδασκαλίας μέθοδος: Ἀλληλοδιδάσκαλος Π.Πραμματάρη,μισθοδοτούμενη ὑπὸ τοῦ Δήμου.
Κατάστασις τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1841.
Χωρητικὸν μαθητῶν 125.Διανομὴ κατὰ κλάσεις.Κλάσεις:
Γραφῆς: Ἃ(24),Β(25),Γ(18),Δ(19),Ἐ(7),ΣΤ(7),Ζ(13),Ἡ(11).Τὸ ὅλον 124.
Ἀναγνώσεως: Ἃ(13),Β(4),Γ(12),Δ(3),Ἐ(17),ΣΤ(4),Ζ(18),Ἡ(53).Τὸ ὅλον 124.
Ἀριθμὸς ἐγγράφου κατὰ νοῦν:Ἃ(19),Β(38),Γ(17),Δ(13),Ἐ(18),ΣΤ(7),Ζ(7),Ἡ(5).Τὸ ὅλον 124.
Χ.Διδασκαλίας:Ἃ(13),Β(20),Γ(11),Δ(6),Ἐ(47),ΣΤ(15),Ζ(2),Ἡ(10).
Γραμματ.ἰχνογραφία-Γραμματικῆς:Ἃ(30).Ράψιμον:(71),Πλέξιμο(11),Κέντημα(42).
Περίληψις:Εἰς τὴν πρώτην του παρελθόντος ἤσαν καταγεγραμμένες μαθήτριες:(104).
Ἦλθον εἰς τὸ διάστημα τοῦ παρελθόντος μῆνος:(40).Ἄθροισμα:(144).
Μαθήτριες ἀναχωρήσασας καθ' ὅλον τὸν παρελθόντα χρόνο:(20).
Μένουν εὐρισκόμενες τὴν αὐτοῦ παρόντος Ἰανουαρίου:(124).Μέσος ὅρος παρόντων:(102)-ἀποντων:(22).

Παρατηρήσεις:
Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ διδακτηρίου καὶ τουεν αὐτῶ ὑλικοῦ.Πόσα θρανεία καὶ γραφεῖα:8.
Πόσα ἡμικύκλια:9.Πόσους μαυροπίνακας:9.Ἔχει τοὺς ἀναγκαίους σανιδοπίνακας:Τοὺς ἔχει.
Καὶ πόσους:12.Εἰς τὸ βάθρον εἶναι τὰ μεγαλογράμματα,οἱ πίνακες τῆς τίμης:Εἶναι.
Ὑπάρχουν τὰ διατεταγμένα κατάστιχα:Ὑπάρχουν.
Βαστάζονται τακτικῶς:Μάλιστα.
Πότε ἐπιθεωρήθηκε τὸ σχολεῖον:Τὴν 7ην Ἀπριλίου.
Ὅλοι οἱ μαθητὲς φιλοτιμοῦνται εἰς τὴν μάθησιν:Ὅλοι.Ἀνταμοίβονται δὶ'εὐσήμων:Ὄχι.
Διατηρεῖται ἡ εὐταξία καὶ ἡ πειθαρχία:Μάλιστα.
Δία μικροέξοδα πόσαι χορηγοῦνται δραχμαὶ τὸν μήνα καὶ παρὰ τίνος.Τὰ χορηγεῖ ἡ ἐπιτροπή.
Πόσοι μαθηταὶ πληρώνοντες:(111)-μὴ πληρώνοντες:(21). (50) Μαθητὲς γράφουν ἐπὶ τοῦ χάρτου.
(50) ἐξεύρουν ν'ἀναγιγνώσκωσιν εἷς βιβλίαν. (0) τῆς γραφῆς.
(53) τῆς ἀναγνώσεως εἰς τὸ β΄τμῆμα της Ἡ΄Κλάσεως.(57) εἰς τὴν γραφήν.(34) εἰς τὴν ἀνάγνωσιν.
(45) εἰς τὴν ἀριθμητικήν. (0) εἰς τὴν γραφήν,εἰς τὴν ἀνάγνωσιν,εἰς τὴν ἀριθμητικήν,παραδίδονται συνδιδακτικῶς μάθημα Ἑλληνικόν,Ἠθικῆς,Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,Φυσικῆς,Γυμναστικῆς.
(30) παραδίδονται συνδιδακτικῶς μάθημα Γεωγραφίας.(8) εἶναι ἄρρωστοι.
Διδάσκαλος:Πραμματάρη.
Ἐθεωρήθη ἓν Ὕδρα τὴ 24η Ἰανουαρίου 1841,ὁ τῆς ἐπὶ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας ἐπιθεωρητικὴν ἐπιτροπήν.
Πρόεδρος Δ.Γ.Βούλγαρης,Ὕδρα,Τὴν 1ην Φεβρουαρίου 1841

Έλεγχος Δεκαμηνιαίας Καταστάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Κορασίων Ὕδρας.Διευθυνομένου ὑπὸ Π.Πραματάρη ἀπὸ 5 Μαρτίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1840.(Πίνακας).Ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δ.Γ.Βούλγαρης.
Ἀναχώρησαν 46.Μένουν τὴν σήμερον 124.

Ἓν Ὕδρα τὴ 23 Ἰανουαρίου 1841.(Πίνακας).

Σημείωση:Οἱ βαθμολογίες παρατίθενται κατὰ προσέγγιση (δυσανάγνωστη γραφὴ)

Αριθμός / Ὄνομα καὶ Ἐπώνυμον/ Ἡλικία / Ἐπάγγελμα Πατρὸς / Πατρὶς /
[Ἐποχὴ ἀφίξεως καὶ κατάταξις] / [ Γραφῆς/ Ἀναγνώσεως/Ἀριθμητικῆς/Χρ.Διδασκαλίας]
/ Ἀριθμ.Ἀπουσιῶν/ Ἀριθμ.Παρουσιῶν/ Παρατηρήσεις

1 / Ἀγγελικὴ Ν Βατσαξὴ / 13 / Κτηματίας / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἐ ἐ 1840] / [ η/η/ ζ/η] / 77/ 117/ Ἐπιμελεστάτη
2 / Ἀνέζω Δ Δολονανοὺ / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 γ β β ἐ 1840] / [ η/ε/ δ/ε] / 21/ 74/
14/6 ἀνεχώρησε δὶ'οἰκίας ἐργασίες
3 / Ἀναστασία Λ Νέγκα / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 γ ἃ β β] / [ η/ ε/ β/ε] / 22/ 111/
4 / Ἀνέζω Ν Νέγκα / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 ξ ἃ ἃ ἐ] / [ α/ β/ β/γ] / 32/ 115/ 19/10 ἀνεχώρησεν
5 / Ἀνέζω Γ Ἃ Ἠλία / 16 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ / γ/ β/ε ] / 30/ 15/
6/6 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκίας ἐργασίας
6 / Ἀγγελικὴ Ἀναγ Νίνη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἐ ἃ γ ἐ] / [ η/ γ/ δ/δ] / 46/ 137/
7 / Ἀγγελικὴ Ν Παπαδαμιανοὺ/ 8 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [5/3 γ ἃ β β] / [ ξ/ γ/ δ/β] / 22/ 11/
10/12 ἤλλαξε σχολεῖον
8 / Ἀρχόντω Ἰ Σαπούνου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ / δ/ β/ε] / 15/ 123/
13/6 ἀνεχώρησεν διὰ ἐργασίες
9 / Αἰκατερίνη Ἰ Κυριακοῦ / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ ε/ ε/ε] / 22/ 161/
10 / Ἀνέζω Ν Ξάνθου / 6 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [5/3 ἐ β β ἐ] / [ η/ δ/ γ/ε] / 65/ 63/
20/3 ἀνεχώρησεν μετὰ τῶν γονέων τῆς εἰς Σίφνον
11 / Ἀθανασούλα Ἀναστασίου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/4 ἐ ἃ ἃ ἐ] / [ η/ γ/ β/ε] / 47/ 62/
7/8 ἀνεχώρησεν δὶ'οἰκιακὲς ἐργασίες
12 / Ἀναστασία Ι Γ Φώκα / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/5 ἐ β ἃ ἐ] / [ η/ ξ/ ε/ε] / 47/ 138/
28/12 ἀνεχώρησεν
13 / Αἰκατερίνη Δ Κουλάτση/ 10 / Φύλαξ / Ὕδρα / [1/4 β ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ δ/ δ/ε ] / 45/ 132/
14 / Ἀνέζω Ν Μυλωνὰ / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [1/4 ἡ ξ γ ἐ] / [ η/ ξ/ ξ/η] / 4/ 171/
Ἐπιμελὴς διατρέξασα πολλᾶς κλάσεις εἰς Ἀριθμ,Χρ.
15 / Αἰκατερίνη Βούλγαρη / 13 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [1/4 ξ γ β ἐ] / [ η/ ξ/ ε/ε] / 18/ 167/
16 / Ἀνεζω Ν Παπαδαμιανοὺ / 15 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [20/4 δ γ ἃ ἐ] / [ η/δ/ ε/ξ] / 10/ 179/ Ἐπιμελὴς διατρέξασα πολλᾶς κλάσεις Ἀναγν,Γρφ,Ἀριθμ,Χρ.
17 / Ἀνέζω Λ Νέγκα / 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [18/9 γ ἃ β β] / [ ε/γ/ β/δ] / 9/ 83/
18 / Ἀγγελικὴ Ἐλευθ.Κριεζὴ/ 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [22/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/β/ γ/γ] / 9/ 30/ 28/12 ἀνεχώρησεν
19 / Ἀσημίνα Γκ Τσάπελη / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [22/10 ἃ ἃ ἃ ἃ 1840] / [ γ/ἃ / β/β] / 2/ 23/
20 / Ἀγγελικὴ Ἔλ.Κριεζὴ / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [5/12 ἡ ξ δ ἐ ] / [ η/ξ/ ε/ε] / 2/ 12/
21 / Ἀνοῦσα Παπαδοπούλου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/γ] / 0/ 12/
22 / Ἀνοῦσα Ν Σκλιὰ / 13 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [7/12 ξ δ β γ] / [ ζ/ ../ ../ε] / 0/ 12/
23 / Αἰκατερίνη Θ Ρήγα / 5 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [7/12 στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/ α/ ἃ /ἐ] / 0/ 12/
24 / Ἀνέζω Θ Γκιούλιου / 18 / Γραμματεὺς / Ὕδρα / [5/12 στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/γ/ γ/ε] / 0/ 12/
25 / Ἀρχόντω Θ Ρήγα / 17 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [7/12 ζ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/γ/ γ/ε] / 0/ 12/
26 / Ἀργυρῶ Γ Χρόνη / 16 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/12 στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/γ / γ/ε] / 1/ 12/
27 / Αὐγουστίνα Ψιμοπούλου/ 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 0/ 12/
28 / Γιαννούλα Θ Σαχτούρη / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [5/3 ἐ γ γ ἐ] / [ η/ ζ/ ε/ε] / 3/ 100/ Ἐπιμελὴς
29 / Διαμάντω Μ Ἀναργύρου / 16 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ δ/ δ/γ] / 12/ 76/ 21/9 ἀνεχώρησεν
30 / Διαμάντω Χατζηδαμιανοὺ/ 9 / Θαλασσινὸς / / [..... ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἐ /ἃ/ β/β] / 35/ 76/
21/9 ἀνεχώρησεν μετὰ τῶν γονέων τῆς εἰς Πόρον
31 / Διαμάντω Ρούσσου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [10/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/α/ β/β] / 3/ 10/
20/10 ἄλλαξε σχολεῖον
32 / Διαμάντω Φραντζὴ / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/α/ β/β] / 6/ 25/ 4/12 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
33 / Ἑλένη Ἃ Ραφαὴλ / 9 / Κτηματίας / Ὕδρα / [...ἐ β γ ἐ] / [ η/ ε/ δ/ε] / 36/ 117/
34 / Ἑλένη Ἰ Βέτιμη / 8 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἅ] / [ ./ β/ γ/..] / ..../ 140/
35 / Ἑλένη Παπακωνσταντίνου/ 9 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ β/ γ/γ] / /92/ 10/12 ἀνεχώρησεν εἰς Πόρον
36 / Ἑλένη Α Μ Θεοδωράκη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἅ] / [ .../ δ/ γ/δ] / 34/ 143/
37 / Ἑλένη Ἰ Κατσουλιέρη / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [..... ἃ ξ ἐ ἐ] / [ η/η/ η/η] / 38/ 145/ ἐπιμελεστέρα
38 / Ἑλένη Ἃ Εὐαγγελίθη / 8 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ ε/ ε/δ] / 21/ 131/ 11/10 ἄλλαξε σχολεῖον
39 / Ἑλένη Ἐλευθερίου / 6 / Κτηματίας / Ὕδρα / [4/3 ζ β β β] / [ γ/ ε/ β/β] / 41/ 57/
21/9 ἄλλαξεν σχολεῖον
40 / Ἑλένη Ἔλ.Κοκκίνου / 18 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ β/ β/δ] / 11/ 172/
41 / Εὐγενικὴ Παπαβασιλείου/ 10 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/4 ἃ ξ ἃ ἐ] / [ η/ ξ/ ξ/η] / 24/ 158/ Ἐπιμελὴς
42 / Ἑλένη Ἐλευθερίου / 16 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἡ ξ ἐ ἐ] / [ η/ η/ η/η] / 36/ 147/
28/12 ἀπεσύρθη
43 / Ἑλένη Δ Ν Κριεζὴ / 17 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἡ ξ ἐ ἐ] / [ α/ γ/ β/ε] / .../43/
2/3 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακοὺς λόγους
44 / Εὐθυμία Ι Γ Φώκα / 9 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/4 ἐ β ἅ.....] / [ ../ .../ .../ςτ] / 54/ 121/
2/12 ἀνεχώρησεν
45 / Ἑλένη Ἰ Ἐργαστηριάρη / 14 / Ἔμπορος / / [ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ε/ στ/ α/...] / 67/ 148/
46 / Ἑλένη Ἰ Κόκορη / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἐ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ δ/ δ/στ] / 40/ 135/
47 / Εὐφροσύνη Μπρούσκου / 13 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἐ β β ἐ] / [ η/ στ/ ε/ζ] / 11/ 52/
15/7 ἀπέθανεν
48 / Ἑλένη Π Τζόρτζου / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ ε/ γ/ β/γ] / 35/ 86/
49 / Ἑλένη Φ Ν Σαχίνη / 11 / Ἐμποροπλοίαρχος / Ὕδρα / [ἐ ἃ β ἐ] / [ στ/ ε/ γ/γ] / 10/ 82/
50 / Ἑλένη Γ Κριεζὴ / 16 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [δ ἐ δ δ] / [ η/ η/ στ/ε] / 1/ 42/ Ἐπιμελεστέρα
51 / Εὐγενικὴ Πάπ. Κριεζὴ / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [....] / [ η/ γ/ β/...] / ../40/
52 / Ἑλένη Δ Τσολάκη / 11 / Θαλασσινὸς/ Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ ] / [ γ/ β/ β/γ] / ../ 40/
53 / Ἑλένη Ἔλ.Γκιόνη / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [γ β ζ ἃ ] / [ ε/ δ/ γ/γ] / / ../
54 / Ἑλένη Λ Τσαμαδοὺ / 6 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [γ β β γ] / [ ε/ γ/ β/β] / 11/
24/ 5/.. ἄλλαξε σχολεῖον
55 / Ἑλένη Δ Βόκου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ ζ/ β/β] / /26/
56 / Ἑλένη Δ Χριστάδου / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ β/ β/β] / 3/ 29/
57 / Ειρήνη Γ Γρίβα / 8 / Ualassinw / dra / [] / [ a/ a/ a/g] / 0/ 12/
58 / Ἑλένη Γιουρδὴ / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [δ γ β β 1840] / [ δ/δ/ γ/ε] / 0/ 17/
59 / Εἰρήνη Ἀνέζω Μιαούλη / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [9/12 ἃ γ γ ἐ] / [ α/γ/ γ/ε] / 0/ 11/
60 / Εἰρήνη Ἰ Πλατανίτη / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἐ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/ γ/ γ/ε] / 0/ 11/
61 / Ἑλένη Α Π Γκιούλιου / 8 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [9/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/ε] / 0/ 11/
62 / Ἑλένη Ἃ Μαμπέτζου / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [3/12 ἐ ἃ ἃ ἐ] / [ ε/α/ α/ε] / 0/ 11/
63 / Ελένη Ν Κριεζή / 7 / Ualassinὸw / Ὕdra / [3/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ a/ a/ a/a] / 0/ 11/
64 / Ἑλένη Δ Ραφαὴλ / 27 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [25/12 ἐ ἃ ἃ ἐ] / [ ε/α/ β/ε] / 0/ 9/
65 / Ζαχαρούλα Ν Μελά... / 6 / ... / Ὕδρα / [5/3 β ἃ β ἃ] / [ η/ ξ/ δ/ε] / 4/ 125/
66 / Ζώγκω Γ Ἃ Ἠλία / 12 / Θαλασσινὸς / / [....] / [ ε/ ./ γ/γ] / /74/ 3/7 ἄλλαξε σχολεῖον
67 / Ζαχαρούλα Ἐλευθερίου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἡ δ δ ἐ] / [ η/ η/ η/η] / 10/ 179/
28/12 ἄλλαξε σχολεῖον
68 / Ζαχαρούλα Μαυρουδὴ / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἐ / δ/ β/ξ] / .../146/
8/12 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
69 / Ζαχαρούλα Π.Πετροπετσιώτη/ ... / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ γ/ β/β] / .../ ../
70 / Ζωὴ Γ Κριεζὴ / 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἡ ξ β ἐ] / [ η/ ξ/ ε/στ] / 3/ 34/
71 / Ζωΐτσα Χατζησάββα / 10 / .... / dra / [7/12 ] / [ a/ a/ a/a] / 0/ 12/
72 / Ζαχαρούλα Ἰ Γιόρτζου / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἐ] / [ η/β/ β/ε] / 0/ 12/
73 / Ζωὴ Οἰκονόμου / 9 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [7/12 ἃ ξ ἐ ζ] / [ η/η/ δ/η] / 0/ 12/
74 / Ζαφείρω Γ Θειάκου / 13 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 0/ 12/
75 / Θεοδωρούλα Ἃ Παναγιώτου/ 8 / Ράπτης / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ γ/ γ/γ] / 1/ 182/
76 / Θ.Α.Γκιοσλάρη / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [15/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/β/ γ/β] / 52/ 123/
77 / Θεοδωρούλα Π Πετροπετσιώη/ 10 / Πλοίαρχος / Ὕδρα /[24/4 ἐ δ β ἐ]/[ η/ξ/ στ/στ] / 33/ 123/ Ἐπιμελὴς
78 / Θεοδωρούλα Μπρούσκου / 16 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [18/... ἡ ἃ β ἐ] / [ η/ε/ ε/ε] / 9/ 33/
28/12 ἀπεσύρθη
79 / Θεοδωρούλα Κολότσου / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [.. ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ β/ β/β] / 1/ 39/
80 / Θεοδωρούλα Τενεκὲ / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ζ ἀΑ β β] / [ ζ/ β/ β/β] / 0/ 12/
81 / Καλὴ Ἀναγ.Γιαννικὲς / 13 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἅ] / [ ./ ξ/ ε/ε] / 8/ 178/ Ἐπιμελεστάτη
82 / Κονδύλω Εὐαγγελίθη / 8 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [β ἃ ἃ ἃ] / [ ἐ / δ/ β/δ] / 13/ 160/
2/12 ἄλλαξε σχολεῖον
83 / Καλὴ Ν Πολυχρόνη / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ ζ/ δ/ε] / 4/ 173/ Ἐπιμελὴς
84 / Κυριακὴ Β Καθικούρη / 11 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 β ἃ ἃ ἃ] / [ η/ δ/ ε/ε] / 3/ 174/
85 / Κονδύλω Γ Ἰ Μοσχούλη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 β ἃ β ἃ] / [ η/ γ/ β/ε] / 43/ 140/
86 / Κατίγκω Νεζου / 7 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [5/3 ἐ ἃ γ ἃ] / [ η/ ζ/ ζ/στ] / 2/ 151/ Ἐπιμελὴς
87 / Κονδύλω Δ Ποριώτου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ γ/ γ/δ] / 24/ ../
88 / Κοδνύλω Ἃ Μπαρμπέρη / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 ἃ ζ ἐ ἐ] / [ η/ ξ/ ξ/ξ] / 52/ 131/
2/12 ἀπεσύρθη
89 / Κοδνύλω Ἃ Βρέτα / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ στ/ δ/ ξ/ξ] / 18/ 167/
2/12 ἀπεσύρθη
90 / Καλλιόπη Δ Κοκκίνη / 6 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [15/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/α/ β/β] / 9/ 166/
91 / Κυργιακούλα Οἰκονόμου/ 14 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [ἃ ξ δ ἐ] / [ η/ η/ ζ/η] / 51/ 127/ Ἐπιμελεστάτη
92 / Καλὴ Μαρούκα / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ / γ/ β/γ] / 29/ 90/
93 / Κονδύλω Ἃ Τσαμαδοὺ / 11 / Κτηματίας / Ὕδρα / [ξ β γ ἐ] / [ ἡ / ξ/ δ/ε] / 0/ 38/
94 / Καλλιόπη Μηλίτσα / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/1 στ ἃ ἃ ἃ] / [ η/β/ γ/β] / 2/ .../
95 / Καλλιόπη Δ Χριστάδου / 9 / / Ὕδρα / [στ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ β/ β/β] / 2/ 29/
96 / Κυράνα Ν Τρούγκα / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 0/ 12/
97 / Κόμνα Ἀθροινοὺ / 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [7/12 στ δ β ἃ] / [ ξ/ε/ γ/α] / 0/ 12/
98 / Κασανδρούλα Βρέτα / 7 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [7/12 στ ἃ ἃ ἐ 1840] / [ ζ/α/ α/ε] / 0/ 12/
99 / Κοδνύλω Ν Κουλούρα / 16 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [7/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/α] / 0/ 12/
100 / Μπήλιω Γρίβα / 11 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ γ/ β/ε] / 13/ 176/
101 / Μαροῦσα Γ Ἃ Καμίνη / 7 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 β ἃ ἃ β] / [ η/ δ/ δ/ε] / 8/ 177/
102 / Μαρία Δ Μιχαλάκη / 10 / Ἐμποροπλοίαρχος / Ὕδρα / [5/3 ἐ β β ἐ] / [ η/ ζ/ ε/στ] / 7/ 176/
103 / Μαριγῶ Ἰ Κώτη / 8 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [5/3 γ ἃ β β] / [ η/ δ/ ./δ] / 2/ 181/
104 / Μαρία Γ Ν Καλοχρόνη / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 στ ἃ δ ἐ] / [ η/ζ/ στ/στ] / 4/ 179/ Ἐπιμελὴς
105 / Μαρίνα Γ Ἃ Καμίνη / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 στ β β ἐ] / [ α/η/ ζ/η] / 20/ 155/
28/12 ἀπεσύρθη
106 / Μαργαρίτα Ἃ Καθίκουρη/ 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ ζ/ δ/δ] / 4/ 179/
107 / Μπήλιω Ἰ Βώκου / 8 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ γ/ ε/ε] / 18/ 169/ Ἐπιμελὴς
108 / Μαρία Ἃ Γρίβα / 9 / Ξυλουργὸς / Ὕδρα / [5/3 στ ἃ β ἐ] / [ η/στ/ δ/στ] / 16/ 169/
109 / Μαρία Πέτ... / 9 / Ἰατρὸς / Ὕδρα / [5/3 στ . γ ἐ] / [ η/στ/ ζ/στ] / 14/ 163/ Ἐπιμελὴς
110 / Μαρία Ἔμ.Ἐλευθερίου / 11 / Εἰσπράκτωρ / Ὕδρα / [5/3 ἡ ζ δ ἐ] / [ η/ ζ/ ε/ζ] / 43/ 140/ 20/3 ἄλλαξε σχολεῖον
111 / Μπήλιω Λ Νέγκα / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [5/3 ἡ ζ ἐ ἐ] / [ η/ η/ η/η] / 14/ 171/ Ἐπιμελεστάτη
112 / Μαρία Π Γεσίτη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/ στ/ ε/ε] / 10/ 179/ Ἐπιμελὴς
113 / Μπίλιω Λ Νέγκα / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [5/3 ἡ ξ ἐ ἐ] / [ η/ η/ η/η] / 14/ 171/ Ἐπιμελεστάτη
114 / Μαριγῶ Δ Γεωργίου / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 β ἃ ἃ ἃ] / [ / στ/ ε/ε] / 18/ 168/
115 / Μαρία Γ Τσιλιπάνη / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἃ / ἃ/ α/α] / 22/
28/ ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
116 / Μαρία Ἒλ Πρωτοπαππα / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ δ/ γ/γ] / 25/ .../
117 / Μπήλιω Ἂλ Ραφαὴλ / 11 / Κτηματίας / Ὕδρα / [5/3 ἡ δ ἃ ἐ] / [ η/ ζ/ ζ/η] / 31/ 142/ Ἐπιμελὴς
118 / Μαρία Ἃ Τσιρτζίκου / 13 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [1/4 ζ ἐ γ ἃ] / [ η/ ζ/ στ/στ] / 13/ 162/ Ἐπιμελὴς
119 / Μαρία Π Κοτρώνη / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ γ/ δ/δ] / 52/ 124/
120 / Μαρία Ἃ Κουλούρα / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ξ γ δ ἐ] / [ η/ η/ ζ/στ] / 14/ 151/
121 / Μαρία Ἃ Καραντώνη / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [ἐ β β ἐ] / [ η/ ξ/ δ/ε] / 40/ 135/
2/12 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
122 / Μαρία Α Καλμπούκη / 10 / / Ύδρα / [ἐ ἃ b ἐ] / [ η/ στ/ στ/στ] / 57/ 108/ Επιμελής
123 / Μαρία Λ Βόγ.... / 14 / / Ὕδρα / [26/7 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ζ/ ε/ε] / 11/ 164/
124 / Μαργαρίτα Ἃ Κοκκίνη / 17 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [24/4 ἡ στ β ἐ] / [ η/η/ η/η] / 80/ 136/ Ἐπιμελεστάτη
125 / Μαργαρίτα Ἰ Σαρκόση / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [ἡ ἡ β ἐ] / [ η/ε/ γ/ε] / 80/ 31/
21/3 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
126 / Μαρία Μά.... / 15 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/ β/ β/γ] / 10/ 40/
127 / Μπήλιω Μ Τζάνη / 16 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [ζ δ β ἐ] / [ η/ ζ/ δ/ε] / 6/ 94/
128 / Μαρία Γ Κριεζὴ / 6 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [22/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ ἃ/ γ/β] / 3/ 29/
129 / Μαρία Παπαπέτρου / 16 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [2/11 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/γ/ δ/γ] / 6/ 25/
130 / Μπατούκου Μ Μαύρου / 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/11 ἡ ζ ξ ἡ] / [ η/η/ η/η] / 0/ 30/ Ἐπιμελεστέρα
131 / Μαριγῶ Μιγκλαρὴ / 12 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [5/11 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/β/ β/γ] / 5/ 26/
132 / Μαρία Ἃ Φαμελιάρη / 8 / Φύλαξ / Ὕδρα / [στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/ α/ α/ε] / 0/ 12/
133 / Μπήλιω Ἰ Σπαχὴ / 16 / Ὑποπλοίαρχος / Ὕδρα / [στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/ β/ β/ε] / 0/ 12/
134 / Μαρία Ι Π Γκιούλτσου/ 10 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [3/12 στ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/β/ α/ε] / 0/ 12/
135 / Μαρία Ν Κιάφα / 10 / Θαλασσινός / Ὕδρα / [8/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ a/ a/ a/a] / 0/ 12/
136 / Μαρία Ἰ Φώκα / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [9/12 στ ἃ ἃ ἐ] / [ ζ/γ/ γ/ε] / 0/ 12/
137 / Μαρία Κανάκη / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [3/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/α/ α/β] / 0/ 12/
138 / Μπήλιω Παπαμιχαηλ / 10 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [9/12 ἐ ἃ ἃ ἐ] / [ ε/α/ α/ε] / 0/ 12/
139 / Μαροῦσα Ἰ Μίχου / 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [9/12 ἐ ἃ ἃ ἐ 1840] / [ ε/β/ β/ε] / 0/ 12/
140 / Μεταξοὺ Π Μπουλούμη / 15 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [9/12 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/β/ β/α] / 0/ 12/
141 / Μπήλιω Ἃ Ραφαὴλ / 12 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [9/12 β β ἃ ἃ] / [ γ/γ/ β/α] / 0/ 12/
142 / Μαρία Ἰ Κατσουλιέρη / 12 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [9/12 ἐ β ἃ ἐ] / [ ε/β/ β/ε] / 0/ 12/
143 / Νικολέτα Κωνσταντίνου/ 14 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 γ ἃ β β] / [ η/ ζ/ ε/ε] / 52/ 131/ Ἐπιμελὴς
144 / Ξανθὴ Λ Τσαμαδοὺ / 11 / Ὀρφανὴ / Ὕδρα / [5/3 ξ ξ στ ἐ] / [ η/η/ η/ξ] / 33/ 150/ Ἐπιμελεστέρα
145 / O... Μαστρογιάννης / 5 / Θαλασσινός / Ύδρα / [9/12 ] / [ a/ a/ a/a] / 0/ 12/
146 / Παρασκεύη Ἰ Μονὰ / 6 / Οἰνοπώλης / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/ β/ β/β] / 19/ 170/
147 / Παναγιούλα Τζοσμάνη / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ στ/ γ/ γ/δ] / 22/ 151/
148 / Παναγιούλα Μαστραντώνη / 9 / / Ὕδρα / [1/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ἒρ/ α/ β/β] / 47/ 127/
12/10 ἄλλαξε σχολεῖον
149 / Παναγιούλα Ἰ Καθίκουρη / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [20/4 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/α/ β/β] / 10/ 108/
31/9 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
150 / Παναγιούλα Β Καθίκουρη / 16 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/5 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ δ/ γ/ γ/γ] / 19/ 19/
151 / Πετρούλα Ἰ Γιουρδὴ / 1.. / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [22/10 ξ δ γ ἐ] / [ η/ε/ δ/ε] / 10/ 44/ 7/12 ἄλλαξε σχολεῖον
152 / Κυριακούλα Πανταλοπο... / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [7/12 στ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/α/ α/ε] / 0/ 12/
153 / Σταμάτα Δ Βεσπ..... / 14 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 στ ἃ β ἐ] / [ ζ/ζ/ γ/ε] / 13/ 57/ 10/5 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίαν
154 / Σουσάνα Ἰ Σαπουνοὺ / 9 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ζ/ α/ γ/γ] / 37/
35/ ..ἀνεχώρησεν μετὰ τῶν γονέων τοῦ εἷς Πόρον
155 / Σταματίνα Β Γ Βόκου / 5 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 στ ἃ γ ἐ] / [ ε/ε/ δ/ε] / 40/ 143/
156 / Σταματίνα Λ Ἐργαστηριάρη/ 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἐ ζ ἐ ἐ] / [ η/ ζ/ ζ/η] / 8/ 180/ Ἐπιμελὴς
157 / Σοφούλα Ἰ Βόκου / 10 / Ἀξιωματικὸς / Ὕδρα / [5/3 β ἃ ἃ ἃ] / [ η/ ζ/ γ/δ] / 63/ 114/
28/12 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
158 / Σταματίνα Στριγκογεώργου/ 10 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ α/ β/α] / / /
28/5 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
159 / Σταματίνα Ἀγαλοπούλου/ 12 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ α/ β/β] / 8/ 42/
17/6 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
160 / Σταματίνα Μπαρμπέρη / 11 / Κουρεὺς / Ὕδρα / [5/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ β/ α/ β/β] / 42/ 161/
161 / Σταματίνα Μιβατοὺ / 15 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [24/4 ζ ἐ ζ ἐ] / [ η/η/ ζ/η] / 19/ 143/
4/12 ἀπεσύρθη
162 / Σταματίνα Ἰ Κιοσὲ / 11 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [24/4 γ β β γ] / [ η/ζ/ ε/ε] / 1/ 124/
163 / Σταματίνα Ἰ Ζάκα / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [16/6 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ ε/γ/ β/γ] / 10/ 62/ 17/3 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
164 / Σταματίνα Θ Μυλωνὰ / 6 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [28/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ η/η/ β/β] / 8/ 32/
28/12 ἄλλαξε σχολεῖον
165 / Σταματίνα Σαχίνη / 13 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [28/10 ζ ἃ ....] / [ η/δ/ γ/ε] / 0/ 23/
166 / Σοφία Ἃ Τραμουντάνα / 14 / Πλοίαρχος / Ὕδρα / [9/12 στ ἃ ἃ ἐ] / [ ξ/ξ/ β/ε] / 0/ 12/
167 / Χρυσάφη Ἃ Ἠλία / 12 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [1/3 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ α/ α/ α/α] / 22/ 20/
2/5 ἀνεχώρησεν διὰ οἰκιακᾶς ἐργασίας
168 / Χρυσίνα Θ Ρήγα / 11 / Ἔμπορος / Ὕδρα / [12/3 ζ β γ ἐ] / [ η/ε/ δ/ε] / 12/ 57/
169 / Χάϊδω Παπαλαζάρου / 11 / Ἱερεὺς / Ὕδρα / [22/10 ἃ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/β/ β/β] / 0/ 42/
170 / Χρυσίνα Ἃ Μαπέτζου / 13 / Θαλασσινὸς / Ὕδρα / [21/12 γ ἃ ἃ ἃ] / [ γ/α/ α/α] / 0/ 10/
Ὕδρα,Τὴν 1ην Μαρτίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:4547,105) τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Β.Κοκκώνη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως.Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ καταγράφει τὰ προβλήματα ποὺ προκλήθηκαν στὶς σχέσεις τῶν Διδασκαλισσῶν Μ.Καλαυρίου καὶ Π.Πραμματάρη(Ὑδραίας).

Συγκεκριμένα ἡ πλειοψηφία τῶν γονέων τῶν κορασίων,λόγω ἐντοπιότητας ἐπέλεγε ὡς Διδασκάλισσα τῶν θυγατέρων της,τὴν Παρασκευὴ Πραμματάρη,γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὸν φθόνο τῆς Μαρίας Καλαυρίου,ἡ ὁποία αἰτήθηκε πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία νὰ τηρηθοῦν οἱ ἰσχύουσες διατάξεις καὶ ὁδηγίες ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνὰ την τάξη μαθητῶν.Ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία,λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς καταγγελίες τῆς Μαρίας Καλαυρίου κάλεσε τὴν Παρασκευὴ Πραμματάρη νὰ συμμορφωθεῖ ὡς πρὸς τὶς ἰσχύουσες διατάξεις περὶ παιδείας.

Σημείωση:Εἶχε προηγηθεῖ ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ: 6959,4547) τῆς 24ης Ἰανουαρίου 1841 τῆς Διδασκάλισσας Παρασκευῆς Πραμματάρη ἡ ὁποία ἐξέθετε τὰ γεγονότα ποὺ προκάλεσαν τὴν ρίξη εἰς τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Μαρία Καλαυρίου.Ἡ κυριότερη ἀφορμὴ ὅπως ἀναφέρθει παραπάνω ἦταν ἡ ἐπιθυμία τῶν περισσοτέρων γονέων τῶν κορασίων νὰ διδάσκονται οἱ θυγατέρες τους ἀπὸ Ὑδραία Διδασκάλισσα,καταλογίζοντας εἰς τὴν Διδασκάλισσα Καλαυρίου ἄδικη καὶ ἄνιση μεταχείριση κατὰ τῶν κορασίων τῶν φτωχότερων οἰκογενειῶν ἔναντι προνομιακῆς μεταχείρισης ὑπὲρ τῶν κορασίων τῶν πλουσιοτέρων οἰκογενειῶν.

Ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη ὅταν ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά της,τὸ Σχολεῖο ἀπαριθμοῦσε ἑβδομήντα δύο μαθήτριες.Ἐνδεικτικὰ ἀνέφερε τὶς ἑξῆς ἐπικρατοῦσες συνθῆκες κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων της:

"..Πρὸ πολλοῦ καιροῦ τὸ κατάστημα τὸ ὁποῖο οἰκοδομήθη μὲν πρὸ χρόνων δὶ' ἀλληλοδιδακτικόν, μετεποιήθη δὲ μετὰ τάυτας εἰς ἐχρησίμευσεν ὡς Ἑλληνικὸν Σχολεῖον,ἔμεινε κενόν,διότι τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον μετατέθη κατόπιν τῶν Διδασκάλων,ἐντός του Μοναστηρίου' ἡ ἐπιτόπιος ἀλλαγὴ λοιπόν,εἰς διὰ τὴν στενότητα τοῦ καταστήματος εἰς τὸ ὁποῖον ἐργαζόμην,εἰς διὰ νὰ ἀποφύγη τὸ μηνιαῖον ἐνοίκιον 40 δραχμῶν,πρότεινε νὰ μὲ μεταθέση εἰς τὸ εἰρημένον κατάστημα,τὸ ὁποῖο εἶναι μὲν χωρητικότητος 400 μαθητῶν,ἀλλὰ διὰ τὶς διαιρέσης,ἡ μεγάλη παραδωσις χωρεῖ μόνον 125 μαθητές,αἳ δὲ ἄλλαι δύο εἶναι πρὸς διὰ τὰ ἐργαλεῖα καὶ ἐργασίας τῶν χειροτεχνημάτων,μετετέθην λοιπὸν εἰς αὐτὸ εὐχαρίστως τὸν παρελθόντα μήνα εἰς διὰ τὸ εὐρυχωρότερον εἰς διὰ τὸ καταλληλότερον ὡς Σχολεῖον Κορασίων...".

Ἐν συνέχεια ἡ Παρασκευὴ Πραμματάρη καταλόγισε εὐθύνες εἰς τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων γιὰ πλημμελῆ ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων της,διότι ἐνῶ ἀπευθύνθη ἐπανειλλημένως γιὰ τὴν ἀθρόα προσέλευση κορασίων εἰς τὶς τάξεις τοῦ ὑπὸ τὴν διεύθυνση Σχολείου της,αὐτὴ (Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ) ὡς ἁρμόδια γιὰ τὶς διατάξεις χωρητικότητας τῶν μαθητριῶν ἀνὰ τάξεις,οὐδέποτε τὶς διετύπωσε ἐνστάσεις περὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος (Ὁ ἀριθμὸς τῶν κορασίων ποὺ ἐδίδασκε ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη ἀνῆλθε εἰς τὶς ἑκατὸν σαράντα μαθήτριες).

Ὅταν ὅμως καταρτίσθηκε ὁ μηνιαῖος ἔλεγχος τῶν μαθητριῶν καὶ τὸ Γενικὸ Μαθητολόγιο τῆς ἐξαμηνίας,ἡ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τὸν θεώρησε ὡς ἀκανόνιστον λόγω χωρητικότητος τῶν μαθητριῶν, παρὰ τὶς διατυπωθεῖσες ἐνστάσεις τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη πὼς οἱ περισσότερες κοπέλες θὰ ἀποσύροντο ἀπὸ τὰ μαθήματα λόγω ἡλικίας.Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Πραμματάρη κατέληγε μὲ τὴν αἴτηση μεταθέσεώς της,τονίζοντας παράλληλα τὴν πεποίθησή της πὼς ἡ ἑτέρα Διδασκάλισσα Μ.Καλαυρίου χρήζει εὐνοϊκότερης μεταχείρισης ἀπὸ τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων.

Ὕδρα,Τὴν 5ην Μαρτίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:335) τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως περὶ τῆς ἀποστολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐξαμηνίας καὶ τῆς δεκαμηνίας τῶν Κορασίων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.Ὁ Γραμματεὺς τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας,σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τῆς 26ης Μαρτίου 1841 (ὑπ'ἀριθμ:6959,829) συνίστησε εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας νὰ ὑποχρεώσει τὴν Διδασκάλισσα Πραμματάρη νὰ περιορίσει τὸν ἀριθμὸ τῶν μαθητριῶν τῶν τάξεών της, διότι αὐτὸς ὑπερέβαινε τὶς διατάξεις περὶ χωρητικότητας τοῦ Νόμου περὶ Δημοτικῶν Σχολείων.

Ὕδρα,Τὴν 25ην Ἀπριλίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:593) τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία εἰσηγήθηκε ἡ παράταση τῆς καταβολῆς τῆς μισθοδοσίας της Διδασκάλισσας Μ.Καλαυρίου παρὰ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου καὶ κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος (1841),διότι τὰ ἐτήσια ἔξοδα τῆς Διοικήσεως τῆς νήσου Ὕδρας διὰ τὰ Σχολεῖα τῆς Ὕδρας ἀνῆλθαν εἰς τὸ ὕψος τῶν 4.500,00 δραχμῶν.

Ἡ ἐπιστολὴ συνετάχθη κατόπιν ἐπιστολῆς ποὺ ἀπέστειλε ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δημήτριος Βούλγαρης, τὴν 21ην Ἀπριλίου 1841 (ὕπ.ἀριθμ.Πρώτ:277,φέρει ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῆς 25ης Ἀπριλίου 1841) εἰς τὴν ὁποία ἐπισημάνθηκε (ὅπως καὶ κατὰ τὸν παρελθόντα ἔτος) πὼς λόγω τῆς ἀρθρόας προελεύσεως κορασίων ἐσυστάθη καὶ Β΄Δημοτικὸν Σχολεῖον Κορασίων,αὐξάνοντας τὶς δαπάνες ὑπὲρ ἐκπαιδεύσεως εἰς τὸ ὕψος τῶν 4.500,00 δραχμῶν.(Βάσει Βασιλικοῦ Διατάγματος,ἡ μισθοδοσία τῆς Μ.Καλαυρίου ἐκαλύπτετο ἕως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1840,παρὰ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου).

Τὴν 27ην Μαΐου 1841,ὁ Διοικητὴς τῆς νήσου Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθος (ὕπ.ἀριθμ.Πρώτ:593) ἐπεσήμαινε εἰς τὴν Βασιλικὴν Γραμματεία ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πὼς ἐκκρεμοῦσε ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τεσσάρων μηνῶν τῆς Διδασκάλισσας Μ.Καλαυρίου.

Στὶς 4 Ἰουνίου 1841 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:7823,1414) καὶ στὶς 28 Ἰουνίου 1841 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:8282,1688) ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας εἰσηγήθηκε εἰς τὸν Βασιλέα Ὄθωνα τὴν παράταση τῆς καταβολῆς τῆς μισθοδοσίας της Μ.Καλαυρίου ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1841.

Τελικὰ τὴν 29ην Ἰουνίου/11ην Ἰουλίου 1841 ἐκδόθηκε Βασιλικὸ Διάταγμα τὸ ὁποῖο ἐνέκρινε τὴν παράταση τῆς καταβολῆς τῆς μισθοδοσίας τῆς Μ.Καλαυρίου:

"..Ἐπὶ τῆς ὑπ'ἀριθμ.7822 προτάσεως τῆς ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γραμματείας,ἐγκρίνομεν νὰ συνεχισθῆ εἰσέτι διὰ τὸ ἔτος 1841,ἡ μισθοδοσία τῆς ἐν Ὕδρα Δημοδιδασκάλου τῶν κορασίων Μ.Καλαυρίου, χορηγουμένων εἰς αὐτὴν πεντήκοντα (ἄρ.50) δραχμῶν κατὰ μήνα ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου..".

Τὴν 8ην Ἰουλίου 1841 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:8813,1769) ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἐνημέρωσε ἐγγράφως τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας διὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ χρηματικοῦ ἐντάλματος τῆς ἀμοιβῆς τῆς Διδασκάλισσας Μ.Καλαυριοὺ (540,00 δραχμῶν) διὰ τὰ διαστήματα ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1841 ἕως τὸ τέλος Ἰουνίου 1841 καὶ 1ης Ἰουλίου 1841 ἕως τὸ τέλος Δεκέμβριου 1841,προλαβάνοντας κατ’οὐσίαν τὴν ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1086) τῆς ἑπομένης ἡμέρας,τῆς 9ης Ἰουλίου 1841 τοῦ Διοικητοῦ τῆς νήσου Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου,ὁ ὁποῖος ζητοῦσε τὴν ἐξόφλησή της μισθοδοσίας τῆς Μ.Καλαυρίου μέσω τοῦ Δημοσίου Ταμείου,διότι αὐτὴ εἶχε καθυστερήσει κατὰ ἔξι ὁλόκληρους μῆνες.

Μάλιστα,τὴν 14ην Ἰουλίου 1841,ὁ Ἐμμανουὴλ Ξάνθος (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1317) ἐνημέρωσε τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία πῶς τὸ ἐκδοθὲν ἔνταλμα ἦτο λανθασμένο,διότι ἡ ἑξαμηνιαία ἀμοιβὴ τῆς Διδασκάλισσας (50 δρχ ἀνὰ μήνα) ἦτο συνολικοῦ ὕψους 300,00 δραχμῶν καὶ ὄχι 540,00.Πράγματι τὴν 22αν Ἰουλίου 1841 (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:9150,1883),ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία ἀπέστειλε νέο διορθωθὲν ἔνταλμα ὕψους 300,00 δραχμῶν.

Ὕδρα,Τὴν 5ην Μαΐου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:8279) τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς νήσου Ὕδρας περὶ τῆς χωρητικότητας τῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας.Ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ θεώρησε πῶς ἡ ὑπέρβαση τῆς χωρητικότητας τῶν μαθητριῶν τοῦ Σχολείου (ὑπερέβαινε τὶς 104 μαθήτριες) προκαλοῦσε προβλήματα εἰς τὴν εὐταξία τοῦ καὶ διατύπωσε τὴν κατηγορία πῶς ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη εὐννοεῖτο ἀπὸ τὴν διαμορφωθεῖσα κατάσταση,διότι ἀπελάμβανε ἐκτὸς τῶν ἀπολαβῶν ποῦ προέκυπταν ἀπὸ τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων της καὶ ἐπιπλέον δίδακτρα ἀνὰ μαθήτρια τὰ ὁποία ἐκτιμήθηκαν εἰς τὸ ποσὸ τῶν δύο δραχμῶν ἀνὰ μήνα.

Ἡ αὔξηση τῆς χωρητικότητας τοῦ Σχολείου,κατὰ τὴν Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπή,εἶχε ὡς συνέπεια νὰ μὴν συντελεστεῖ καμμία πρόοδος εἰς τὴν ἐκπαίδευση τῶν μαθητριῶν καὶ ἀντικειτο εἰς τοὺς νόμους καὶ εἰς τὶς διατάξεις τῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς παιδείας.Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς κατέληγε μὲ τὴν εἰσήγησή της,ὅπως συσταθεῖ στὴν Διδασκάλισσα Πραμματάρη,νὰ μειώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν μαθητριῶν τῆς βάσει τῶν ἰσχύουσων διατάξεων περὶ παιδείας.

Ὕδρα,Τὴν 23ην Μαΐου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:776) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως.Σύμφωνα μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ τὸ πρόβλημα τῶν ὑπεράριθμων μαθητριῶν τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀπασχολεῖ τὴν Ἐπιθεωρητικὴν Ἐπιτροπὴν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας.

Ὕδρα,Τὴν 24ην Ἰουλίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:5000,444) τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διδασκάλων καὶ Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας Β.Κοκκώνη πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως μὲ τὴν ὁποία κοινοποιήθηκε ἡ αἴτησις μεταθέσεως τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη ἕνεκα τῶν προβλημάτων ποὺ προκλήθηκαν εἰς τὴν εὔρρυθμην λειτουργία τοῦ Σχολείου.

Εἰς τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή,ἐπισυνάπτεται ἀπολογητικὴ ἔκθεση τῆς 1ης Ἰουλίου 1841 τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη,ἡ ὁποία ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή της πὼς διενήργησε ὀρθὰ τόσο εἰς τὴν κατάρτιση τοῦ Μηνιαίου Ἐλέγχου,ὅσο καὶ εἰς τὴν ἐγγραφὴ τῶν πλεονάζουσων μαθητριῶν εἰς τὸ Μαθητολόγιον τοῦ Σχολείου.Ἐξέφρασε παράλληλα τὰ παράπονά της γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων της καὶ κατηγόρησε τὴν Ἐπιθεωρητικὴν Ἐπιτροπὴν γιὰ μεροληπτικὴ ἀντιμετώπιση ὑπὲρ τῆς Διδασκάλισσας Μαρία Καλαυρίου ἔναντι αὐτῆς.Ὁ ἐπίλογος τῆς ἐπιστολῆς περιλάμβανε τὴν αἴτησή της νὰ μετατεθεῖ εἰς ἄλλο Σχολεῖον.

Τὴν 30ην Ἰουλίου 1841 ἡ Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας απέστειλε ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ. Πρώτ:2335,468) πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας,ἀναφέροντας πῶς ἐφόσον ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη ἐμμείνει εἰς τὴν ἀπόφαση τῆς μεταθέσεώς της,τότε αὐτὴ προτίθεται νὰ μεταθέσει αὐτὴν εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Καλαυρίας.

Ἐν Ἀθήναις,Τὴν 06ην Ὀκτωβρίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:10676) τῆς Βασιλικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως (μέσω τοῦ Γραμματέως) πρὸς τὸν Διοικητὴν Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου μὲ τὴν ὁποία συνίστατο εἰς τὶς δύο ἀντιμαχόμενες πλευρὲς (Διδασκάλισσα Πραμματάρη καὶ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ) νὰ ἀμβλύνουν τὶς ἀντιθέσεις τους καὶ νὰ περιοριστοῦν αὐστηρῶς εἰς τὰ ὁριζόμενα ἀπὸ τὸν νόμο καὶ τὶς ἰσχύουσες διατάξεις καθήκοντά τους.

Διεπιστώθηκε πῶς τὴν δεδομένη χρονικὴ περίοδο,ἡ μετάθεση τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη θὰ προκαλοῦσε τὴν διάλυση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κορασίων Ὕδρας,διότι δὲν ὑπῆρχε ἄμεσα ἀντικαταστάτριά της,καὶ συστάθηκε ὡς πρὸς αὐτήν,νὰ ἀρκεστεῖ εἰς τὴν πλειονότητα μαθητριῶν ἴσης μὲ τὸ 1/4 τῆς ὑπάρχουσας χωρητικότητας τοῦ Σχολείου.

Πόρος,Τὴν 10ην Ὀκτωβρίου 1841

Ἐπιστολὴ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1875) τοῦ Διοικητοῦ Ὕδρας Ἐμμανουὴλ Ξάνθου πρὸς τὴν Βασιλικὴ Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς τὴν ὁποίαν ἐπισυνάπτονται δύο ἀναφορὲς (μία της Διδασκάλισσας Παρασκευῆς Πραμματάρη καὶ μία της Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας).Ἀπὸ τὶς ἐπισυναπτόμενες ἀναφορὲς προκύπτει ἡ σφοδρὴ σύγκρουση μεταξύ της Διδασκάλισσας Πραμματάρη καὶ τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς.

Σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη ἀναφορὰ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:71 τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 1841) τῆς Ἐπιθεωρητικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Ὕδρας,ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη χαρακτηρίζεται ὡς ἄτομο ἰδιότροπο καὶ ἰδιόρρυθμο καὶ ζητεῖται ἡ ἄμεση μετάθεσή της διὰ νὰ μὴν προκληθεῖ μεγαλύτερη δυσαρέσκεια λόγω τοῦ χαρακτῆρος της.Τῆς προσάπτεται ἡ κατηγορία ὅ,τι ἐσκεμμένα ἀπεδέχθηκε μαθήτριες εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον της,παρόλο ποὺ γνώριζε πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητριῶν εἶχε ὑπερβεῖ τὸ ὅριο ποῦ ὅριζε ὁ Νόμος τῆς Παιδείας περὶ χωρητικότητας.

Ὅσο ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς καθυστερήσεως τῆς καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων τῆς (διὰ τὸ ὁποῖο διαμαρτύρετο ἡ Πραμματάρη),ἡ Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ ἀνέφερε πῶς αὐτὲς θὰ ἐξοφλοῦντο βάσει τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Ὕδρας.(Ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Δημητρίου Βούλγαρη,τὸν προϋπολογισμὸ ὑπέγραψε ὁ Ἃ΄ Ἀντιδήμαρχος καὶ Πάρεδρος Μιχαὴλ Γιουρδής).

Σύμφωνα μὲ τὴν δεύτερη ἀναφορὰ (ὑπ'ἀριθμ.Πρώτ:1540),τῆς Διδασκάλισσας Πραμματάρη πρὸς τὴν Βασιλικὴν Διοίκησιν Ὕδρας,καταλογίζονται εὐθύνες πρὸς τὴν Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Ὕδρας διότι σύμφωνα μὲ τὴν καταγγέλουσσα,αὐτὴ οὐδέποτε προέβη εἰς τὴν ἐπιθεώρηση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ποὺ διηύθυνε,βάσει τοῦ Ἄρθρου 37 τοῦ Νόμου περὶ Δημοτικῶν Σχολείων ὡς ὄφειλε.Ἐπίσης καταλογίζονται εὐθύνες γιὰ τὴν ἀργοπορημένη καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τῆς (ἕως καὶ ἑξάμηνη πίστωση).


Ἡ ἀναφορὰ τῆς Διδασκάλισσας καταλήγει μὲ τὴν ἐπισήμανση πὼς παρόλο ποὺ εἶχε ἀναφέρθει εἰς τὴν Ἐπιθεωρητικὴ Ἐπιτροπὴ πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητριῶν τῆς ὑπερέβαινε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι πέντε,εἶχε λάβει τὴν συγκατάνευση νὰ ἐξακολουθήσει τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων της,ὑπὸ τὴν προϋπόθεση πὼς θὰ διατηρεῖτο ἡ εὐταξία καὶ ἡ πειθαρχία τῶν μαθητριῶν τοῦ Σχολείου.Δία τοὺς συγκεκριμένους λόγους,ἡ Διδασκάλισσα Πραμματάρη προεβει εἰς τὴν διατύπωση τοῦ αἰτήματός της νὰ μετατεθεῖ ἀπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὕδρας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...