hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Ὕδρα 1854-1930.Ἀκτοπλοΐα-Ἀτμοπλοΐα


Ὕδρα 1854-1930.
Ἀκτοπλοΐα-Ἀτμοπλοΐα
 
 
 
1854
Βάσεις συστάσεως ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.3 Ἐν Ἀθήναις.19 Ἰανουαρίου 1854
Πρὸς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος,τέθηκαν οἱ πρῶτες βάσεις διὰ τὴν δημιουργίαν ἀκτοπλοΐκης συνδέσεως τῶν νησιωτικῶν περιοχῶν τῆς χώρας μὲ τὴν ὑπόλοιπη ἠπειρωτικὴν Ἑλλάδα,μέσω τῆς συστάσεως ἀτμοπλοϊκῶν ἑταιρείων διὰ τῆς χρήσεως νέων ναυπηγηθέντων ἀτμοπλοίων.Ἡ ἀνάγκη συστάσεως ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας συνδέθηκε ἄρρηκτα μὲ τὴν προσπάθεια ἑδραιώσεως καὶ ἐξαπλώσεως τοῦ δικτύου τοῦ Ταχυδρομείου τῆς Ἑλλάδος,διὰ τὴν ἐγκυρότερην καὶ ταχύτερην μεταφορὰ τῶν ἀποστολῶν καὶ τῶν ἐμπορευμάτων.
 
Ἑπομένως,τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1854,τὸ Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος,ἐξέδωσε Βασιλικὸ Διάταγμα «Περὶ ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας δὶ’Ἑλληνικῶν ἀτμοπλοίων»,βάσει τοῦ ὁποίου ἐξουσιοδότουσε τὴν νεοσυσταθεῖσα ἐν Πάτραι Τριμελῆ Ἐπιτροπή,ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Τὸ ἐπὶ τῶν προκαταρτικῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας τμῆμα τῆς Ἐπιτροπῆς» (μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ὑπῆρξαν οἱ κύριοι Σ.Α.Παππας,Γ.Σωτηριάδης καὶ Ν.Βασιλειάδης),ὅπως συλλέξει ἔγγραφες μετοχὲς μὲ σκοπὸ τὴν σύστασιν ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας.
 
Ἡ τιμὴ ἑκάστου μετοχῆς ὁρίσθηκε εἰς τὸ τίμημα τῶν τριακοσίων δραχμῶν (300,00), ἐνῶ παράλληλα τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν θὰ ἀναλάμβανε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ γνωστοποιήσει εἰς τὰ μέλη τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς τὴν ἐπιθυμία συμμετοχῆς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν μετοχικὴν σύστασιν τῆς ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρείας.Ἐπὶ τὴ συμπληρώσει δύο χιλιάδων μετοχῶν (2.000,00) θὰ συγκαλεῖτο ἡ πρώτη γενικὴ συνέλευσις τῶν μετόχων πρὸς σύνταξιν καὶ ἐπικύρωσιν τοῦ καταστατικοῦ της ἑταιρείας.Τὸ Διάταγμα ὑπέγραψε τὴν 11ην Ἰανουαρίου 1854,ὁ Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος Ὄθων.


 
1855
Ἵδρυσις ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.15 Ἐν Ἀθήναις.27 Ἀπριλίου 1855
Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1855,δημοσιεύθηκε εἰς τὸ Φύλλον τῆς Ἐφημερίδας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ὁ Νόμος ΣΠΑ’ «Περὶ συστάσεως ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας μεταξὺ τῶν νήσων καὶ τῶν παραλίων μερῶν τῆς Ἑλλάδος».
 
Ὁ συγκεκριμένος νόμος ἔθετε λεπτομερῶς τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἔπρεπε νὰ πληροῦσε ἡ νεοσυσταθεῖσα ἀτμοπλοϊκὴ ἑταιρεία.Χαρακτηριστικῶς,ὁ Νόμος ΣΠΑ΄ καθόριζε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀτμοπλοίων καὶ τὴν ἐλάχιστη ἱπποδύναμή τους,τὸν ἀριθμὸ τῶν μελῶν καὶ τὴν ὑπηκοότητα τῶν πληρωμάτων τῶν ἀτμοπλοίων,καθὼς καὶ τὴν σύστασιν ναυπηγείου διὰ τὴν ἐπισκευὴν καὶ τὸν δεξαμενισμὸν τῶν ἀτμοπλοίων τῆς ἑταιρείας.
 
«....Ὄθων
Ἐλέω Θεοῦ Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος
Ψηφισάμενοι ὁμοφώνως μετὰ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν.
Ἄρθρον 1.Πρὸς σύστασιν ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας μεταξὺ τῶν νήσων καὶ τῶν παραλίων μερῶν τῆς Ἑλλάδος,δύναται τὴ Βασιλικὴ ἐγκρίσει νὰ σχηματισθῆ διὰ μετοχῶν ἀνώνυμος ἐταρία ὑπὸ τοὺς εἰς τὰ ἑπόμενα ἄρθρα περιεχόμενους ὅρους.
Ἄρθρον 2.Ἡ ἐταιρία ὑποχρεοῦται:
Ά) Νὰ διατηρῆ εἰς ἐνέργειαν καὶ εἰς καλὴν κατάστασιν τουλάχιστον τρία ἢ τέσσερα ἀτμόπλοια καὶ νὰ ἔχη ἓν ἄλλο διαθέσιμον,οὐδὲν δ’ἓξ’αὐτῶν κατωτέρας τῶν 70 ἵππων δυνάμεως.
Β) Νὰ ἔχη εἰς ἀτμόπλοια τῆς τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν,καὶ τοὺς πλοιάρχους,καὶ ? τουλάχιστον τοῦ πληρώματος ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ὑπηκόων Ἑλλήνων ἑξαιρουμένων τῶν Μηχανικῶν,οἵτινες δύνανται νὰ ἦναι καὶ μὴ ὑπήκοοι Ἕλληνες.
Γ) Νὰ συστήση ἐργοστάσιον πρὸς ἐπισκευὴν τῶν μηχανῶν τῶν ἀτμοπλοίων καὶ τῶν λεβήτων αὐτῶν
Δ)Νὰ κατασκευάση νεοδόχον ἢ νὰ φέρη καὶ στήση μηχανήν,δὶ’ἢς νὰ ἔλκωνται τὰ πλοῖα τῆς εἰς τὴν ξηράν,ὄτε ἤθελε καταστῆ τοῦτο ἀναγκαῖον δὶ’ἐπισκευὴν τῶν πλοίων της.
Ε) Νὰ μεταφέρη δωρεὰν διὰ τῶν ἀτμοπλοίων τῆς τὰ ἐπίσημα ἔγγραφά της Κυβερνήσεως καὶ τὰ χρήματα τοῦ δημοσίου καὶ τὰ χαρτόσημα καθ’ὅλα τὰ μέρη,ὅπου προσορμίζονται τὰ ἀτμόπλοιά της....»
 
Σημείωσις:Τὸ ἄρθρον 3 τοῦ Νόμου ΣΠΑ’ προσδιόριζε τὶς ὑποχρεώσεις-διευκολύνσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὴν ἀτμοπλοϊκὴν ἑταιρείαν,μὲ κυριότερες τὴν παροχὴ προνομίου δωδεκαετοῦς ἀποκλειστικότητος,τὴν κάλυψιν τοῦ 1/5 τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς ἑταιρείας,τὴν ἐξασφάλισιν τόκου 5% ὑπὲρ τῶν μετόχων ἐπὶ τῶν καταβληθησομένων κεφαλαίων,τὴν παραχώρησιν ἐκτάσεως διὰ τὴν δημιουργία ναυπηγείου,τὴν παραχώρηση δικαιωμάτων εἰς τὰ ἀτμόπλοια τῆς ἑταιρείας ἐφάμμιλων μὲ τῶν δικαιωμάτων τῶν πολεμικῶν πλοίων καὶ ἄλλα.
 
Τὸ ἄρθρον 4 τοῦ Νόμου ΣΠΑ’ προσδιόριζε τοὺς ὅρους διαπραγματεύσεως μεταξὺ τῶν δύο συμβαλλομένων πλευρῶν (Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως - Ἀτμοπλοϊκῆς Ἑταιρείας) διὰ τὴν ἔδρα,τις γραμμὲς τῆς συγκοινωνίας,τὰ δρομολόγια καὶ τὴν πυκνότητα τῶν ἀπόπλων,τὰ τιμολόγια τῶν ναύλων,τις ἀποζημιώσεις εἰς περιπτώσεις ἀπωλειῶν ἢ βλαβών,τις ὑποχρεώσεις εἰς περιπτώσεις μὴ ἐκπληρώσεως τῶν ὅρων καθὼς καὶ τὶς σχέσεις τῆς ἑταιρείας μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση τῶν Ταχυδρομείων Ἑλλάδος καὶ τὰ Ὑπουργεῖα Στρατιωτικῶν.
 
Τὸ Βασιλικὸ Διάταγμα (ὑπεγράφη τὴν 22αν Ἀπριλίου 1855) προέβλεπε ἐπίσης τὴν ἐξασφάλισιν τῆς καλύψεως τῆς ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας ἐκ τῆς πλευρᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,(ἄρθρα 5-9),εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκείνην κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ἐμφανίζετο οὐδεμία ἰδιωτικὴ ἀτμοπλοϊκὴ ἑταιρεία.

 
1856
Προσωρινὴ σύστασις ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.33 Ἐν Ἀθήναις.25 Ἰουλίου 1856
Τὴν 25ην Ἰουλίου 1856,ἐξεδόθη νέο Βασιλικὸ Διάταγμα,τὸ ὁποῖο ἀπεφάσιζε τὴν προσωρινὴν σύστασιν ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρείας.Το συγκεκριμένο  ἔτος ἠγοράσθησαν δύο νέα ἀτμόπλοια διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας.
Τὸ «Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος» καὶ τὸ «Ὕδρα».Ἐπειδὴ ὅμως,δὲν συγκεντρώθηκε ὁ ἀπαραίτητος ἀριθμὸς μετοχῶν διὰ τὴν σύστασιν  ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρείας,ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ καλύψει μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, τὸ κενό της ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας,ἀναθέτοντας τὴν διεύθυνσιν, μέχρι τῆς τελικῆς συστάσεως τῆς ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρείας,εἰς τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῶν Ταχυδρομείων τῆς Ἑλλάδος.
 
Τὰ δύο ἀτμόπλοια ἄρχισαν νὰ ἐκτελοῦν δρομολόγια τὸν Ἰούλιον τοῦ 1856.Εἰς τὸ περιοδικὸν «Πανδῶρα»(Ἄρθρον «Ἀτμοπλοΐα Ἑλληνική»,Τόμος 7ος,Ἀριθμὸς 154, Ἔτος 1856) διασώζεται ἡ συχνότητα τῶν ἀπόπλων τῶν δύο ἀτμοπλοίων καθὼς καὶ οἱ λιμένες ποὺ θὰ προσέγγιζαν τὰ δύο ἀτμοπλοΐα.
 
«..Κατὰ τὸν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν ταχυδρομείων συνταχθέντα καὶ ἐκδοθέντα κανονισμόν,ἐκ τῶν δύο ἀτμοπλοίων τὸ μὲν ἀναχωροῦν κατὰ δεκαπενθημερίαν ἐκ Πειραιῶς θέλει φθάνει μέχρι Πατρών,ἐπισκεπτόμενον ἐν τοσούτω καὶ τοὺς λιμένας Ὕδρας,Σπετσῶν,Ναυπλίου,Γυθείου,Καλαμῶν,Πύλου,Κατακώλου, Κυλλήνης καὶ Ἁγίου Σώστου’τὸ δὲ ἀναχωροῦν ὠσαύτως ἐκ Πειραιῶς θέλει ἐπισκέπτεσθαι ἐντὸς ἐπίσης δεκαπέντε ἡμερῶν τὴν Σύραν,Τῆνον,Ἀνδρον,Στυλίδα, Χαλκίδα,Ἀταλάντην,Αἰδηψόν,Θήραν,Μύκονον,Νάξον,Πάρον καὶ Ἰόν,ἐπανερχόμενον ἐν τοσούτω εἷς Πειραιὰ καὶ κατέπλεον ἐκ νέου εἰς Σύραν,οὕτως ὥστε ἡ μεταξὺ τῶν δύο τούτων τελευταίων λιμένων κοινωνία νὰ γίνεται καθ’ἑβδομάδα...»
 
Σύμφωνα μὲ τὸν συντάκτη τοῦ ἄρθρου τοῦ φυλλαδίου «Πανδῶρα», ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ κανονισμοῦ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Ταχυδρομείων,τὴν ὁποία συνέταξε ὁ Ὑποδιευθυντὴς τοῦ Ταχυδρομείου Κ.Θ.Λεονάρδος,προκάλεσε ἀρκετὰ προβλήματα εἰς τοὺς πλόες τῶν ἀτμοπλοίων,λόγω τῆς ἀπαραίτητης ὑποχρεώσεως τῆς ἐπιδείξεως τῶν διαβατηρίων τῶν ταξιδιωτῶν-ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔκδοσή του εἰσιτηρίου,γεγονὸς ποὺ προκαλοῦσε καθυστερήσεις εἰς τὶς ἀναχωρήσεις τῶν πλοίων.
 
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις,μέσω τῆς ἐκδόσεως των Βασιλικῶν Διαταγμάτων ΦΕΚ39 τῆς 24ης Αὐγούστου 1956 & ΦΕΚ42 τῆς 29ης Αὐγούστου 1856,προσδιόρισε ἐπ’ἀκριβῶς τὸν σχηματισμὸν τῶν πληρωμάτων τῶν δύο αὐτῶν ἀτμοπλοίων.


 
1857
Σύστασις συμβάσεως μὲ ἑταιρεία Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.24 Ἐν Ἀθήναις.3 Αυγούστου 1857
Τὴν 28ην Ἰουνίου 1857,ὁ Βασιλεὺς Ὄθων ἐνέκρινε τὴν πρώτη συνταχθεῖσα σύμβαση μεταξύ της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Διευθύνσεως τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα» περὶ τῆς ἐκτελέσεως πλόων μεταξὺ τῶν νήσων καὶ τῶν παραλίων μερῶν τῆς Ἑλλάδος δυνάμει τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ΣΠΑ΄Νόμου.Εἰς τὰ δύο πρῶτα ἄρθρα τῆς ὑπογραφθείσας συμβάσεως,καθορίστηκαν τὰ δρομολόγια τῶν ἀτμόπλοιων τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα».
 
«..Ἄρθρον Α΄
Ἡ Ἑλληνικὴ ἀτμοπλοϊκὴ ἐταιρία ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατηρῆ τὴν συγκοινωνίαν διὰ πέντε τουλάχιστον ἰδιοκτητῶν αὐτῆς ἀτμοπλοίων,δυνάμεως οὐχὶ κατωτέρας τῶν 70 ἵππων καὶ ἀρχικῆς ταχύτητος δέκα τουλάχιστον μιλίων καθ’ὥραν (ἑξαιρουμένου τοῦ τὸ πρῶτον προμηθευθέντος ἀτμοπλοίου ἡ Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος) ὡς ἐφεξῆς:
α)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Λουτρακίου,Ἀμφισσης,Βιτρινίτσης ἢ Τροιζωνίων, Αἰγίου,Ναυπάκτου,Πατρὼν καὶ Μεσολογγίου (Ἅγιος Σώστης)
β)Ὁμοίως μεταξὺ Σύρου,Πειραιῶς,Καλαμακίου,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ναυπλίου.
γ)Κατὰ δεκαπενθημερίαν μεταξὺ Ζαβέρδης,Μύτικα,Ἀστακοῦ,Μεσολογγίου,Κυλλήνης Ζακύνθου,Κατακώλου,Φιλιατρῶν,Πύλου,Καλαμῶν,Γυθείου,Μονεμβασίας καὶ Ναυπλίου.
δ)Ὁμοίως μεταξὺ Πειραιῶς,Ἀλιβερίου,Καρύστου,Χαλκίδος,Ἀταλάντης,Αἰδηψοῦ, Στυλίδος,Ὡραιῶν,Ἀμαλιαπόλεως,Βώλου,Σκιάθου,Σκοπέλου,Σκύρου,Κύμης,Ἀνδρου, Κέας,Κύθνου,Τήνου,Σέριφου,Σίφνου,Μήλου,Θήρας,Ἴου,Νάξου,Πάρου,Μυκώνου καὶ Σύρου.Ἡ συγκοινωνία τῆς Αἰγίνης,τῆς Κύθνου καὶ τῶν Φιλιατρῶν θέλει διατηρεῖσθαι μόνον ἐν καιρῶ θέρους.
Ἄρθρον Β΄
συγκοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω μερῶν θέλει ἔμβη εἰς ἐνέργειαν ἐντὸς 24 μηνῶν, ἀφ’ἢς ἐπικυρώθη ἡ παροῦσα Σύμβασις,ὄτε καὶ θέλουν συνταχθῆ ἀπὸ κοινοῦ τὰ περὶ τοῦτο δρομολόγια’ μέχρι δὲ τῆς συμπληρώσεως τοῦ διαστήματος τούτου,ἡ ἐταιρία ὑποχρεοῦται διὰ τῶν ὑπαρχόντων τρίων ἀτμοπλοίων νὰ διατηρῆ ἀπὸ τοῦδε τὴν συγκοινωνίαν ὡς ἐφεξῆς:
Ά)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Σύρου,Πειραιῶς,Πόρου,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ναυπλίου.
Β)Κατὰ δεκαπνεθημερίαν μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Καλαμακίου
Γ)Κατὰ δεκαπενθημερίαν μεταξὺ Ναυπλίου,Γυθείου,Καλαμῶν,Πύλου,Κατακώλου, Ζακύνθου,Κυλλήνης,Μεσολογγίου,Πατρών,Ναυπάκτου,Αἰγίου,Ἀμφισσης καὶ Λουτρακίου.
δ) Κατὰ δεκαπενθημερίαν μεταξὺ Σύρου,Κύθνου(τὸ ἔαρ) Πειραιῶς,Χαλκίδος, Ἀταλάντης,Αἰδηψοῦ καὶ Στυλίδος καὶ
ε) Κατὰ δεκαπενθημερίαν μεταξὺ Σύρου,Τήνου,Ἀνδρου,Μυκώνου,Νάξου,Πάρου,Ἴου καὶ Θήρας,κατὰ τὸν προσηρτημένον εἰς τὴν παροῦσαν Σύμβασιν πίνακα..»
 
Τὸ Βασιλικὸ Διάταγμα,ὑπέγραψε ὡς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν,ὁ Δημήτριος Γεωργίου Βούλγαρης.Παράλληλα,εἰς τὸ ἴδιο Φύλλον Ἐφημερίδας Κυβερνήσεως,δημοσιεύθηκε ὁ «Προσωρινὸς Κανονισμὸς τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἑλληνικῶν Ἀτμοπλοίων». Ἐκ τοῦ κανονισμοῦ τούτου,προκύπτει πὼς τὰ πρῶτα ἀτμόπλοια ποὺ συνέδεσαν ἀκτοπλοϊκῶς τὴν νῆσον Ὕδραν μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ἦταν δύο ἐκ τῶν «Βασίλισσα Ἑλλάδος»,
«Ὕδρα» καὶ «Πανελλήνιον»:
 
«Προσωρινὸς Κανονισμὸς τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἑλληνικῶν Ἀτμοπλοίων
Μέρος Α΄.
Περὶ συγκοινωνίας.
Ἄρθρον 1.Τὰ ἀτμόπλοια ἡ Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος,ἡ Ὕδρα καὶ τὸ Πανελλήνιον θέλουσι χρησιμεύσει εἰς τὴν μεταφορὰν τῶν ἀνταποκρίσεων,τῶν ἐπιβατῶν,τῶν χρηματοδεμάτων καὶ τῶν ἐμπορευμάτων ἀπὸ ἕνα εἰς ἕτερον λιμένα τοῦ Βασιλείου διαπλέοντα τὰς ἀκολούθους γραμμᾶς.Τὰ δύω ἐκ τῶν ἀτμοπλοίων τούτων.
Ά) Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Σύρου,Πειραιῶς,Πόρου,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ναυπλίου..(Δία τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἴσχυσαν τὰ δρομολόγια ποὺ ἀναγράφησαν εἰς τὸ Β΄Ἄρθρον)...»
 
 
Πίνακες Δρομολογίων καὶ Τιμολογιακῶν Χρεώσεων «Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας» βάσει τῆς  συμβάσεως ποὺ ὑπεγράφη μεταξύ της ἐταιρείας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὴν 28ην Ἰουνίου 1857.Ἦτο ἡ πρώτη σύμβασις ἀκτοπλοϊκῆς συνδέσεως ποὺ ὑπεγράφη διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


Κατὰ τὰ ἔτη 1857-1861,ἡ ἑταιρεία «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα» παρουσίασε συσσωρευμένες ζημίες.Δία τὴν στήριξη τῆς ἐν λόγω ἑταιρείας,ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐξέδωσε Βασιλικὸ Διάταγμα τὴν 23ην Αὐγούστου 1862 (Φύλλο Ἐφημερίδα Κυβερνήσεως Ἄρ.45,1η Σεπτεμβρίου 1862),δυνάμει τοῦ ὁποίου προέβλεπε τὴν καταβολὴ 396.183,52 δραχμῶν λόγω ζημιῶν χάριν τῆς ἐσωτερικῆς συγκοινωνίας διὰ τὰ ἔτη 1857-1861 καὶ 350.000,00 δραχμῶν λόγω ἀποζημιώσεων διὰ τὴν παροχὴ ἐκτάκτου ὑπηρεσίας πρὸς τὴν Κυβέρνησιν.Τὰ συγκεκριμένα ποσὰ θὰ κατεβάλλοντο μέσω τῶν ἐσόδων τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ.Συγκεκριμένα θεσπίστηκε ὁ Νόμος ΨΜΓ΄ «Περὶ χορηγήσεως ἀποζημιώσεως εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἀτμοπλοϊκὴν ἐταιρίαν διὰ τὴν ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς συγκοινωνίας προελθοῦσαν αὐτὴ ζημίαν».
 

1871
Νέα συμβάσις μὲ ἑταιρεία Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.46 Ἐν Ἀθήναις.5 Οκτωβρίου 1871
Ἐν ἔτει 1871,θεσπίσθηκε ὁ Νόμος ΥΛΘ’ «Περὶ ἐγκρίσεως τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς ἑταιρείας τῆς Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας συμβάσεως»,τὸν ὁποῖον ὑπέγραψε τὴν 8ην Ἰουνίου 1871,ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Ἅ΄,ἡ Βασίλισσα Ὄλγα.
Ὁ συγκεκριμένος νόμος παρέτεινε τὸ δωδεκαετὲς ἀποκλειστικὸν προνόμιον ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ,δυνάμει τοῦ Νόμου τῆς 22ας Ἀπριλίου 1855,εἰς τὴν ἑταιρεία «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα».Ὁ νεὸς νόμος προσδιόριζε εἰς τὸ ἄρθρον 3 τὰ ἑξῆς ἀκτοπλοϊκὰ δρομολόγια.
 
«..Ἄρθρον 3.Ἡ Ἑλληνικὴ ἀτμοπλοΐκη ἑταιρεία ὑποχρεοῦται νὰ διατηρῆ τὴν συγκοινωνίαν τοῦ κράτους διὰ τῶν ἰδιοκτήτων αὐτῆς ἀτμοπλοίων ὡς ἐφεξῆς:α)Δὶς τῆς ἑβδομάδος μεταξὺ Σύρου,Πειραιῶς,Καλαμακίου,Ν.Κορίνθου καὶ Πατρών,β)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Ν.Κορίνθου,Ἀμφισσης,Γαλαξειδίου,Αἰγίου,Ναυπάκτου, Ἄγ.Σώστου,Ζακύνθου,Κεφαλληνίας,Παξῶν καὶ Κέρκυρας.γ)Κατὰ πάσαν ἐβδομάδαν μεταξὺ Πατρών,Μύτικα Ἀστακοῦ,Ἰθάκης,Ζαβέρδας καὶ Παλαιοχαλιᾶς.δ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας,Σπετζῶν,Χελίου καὶ Ναυπλίου. ε)Κατὰ 15μερίαν μεταξὺ Ναυπλίου,Μονεμβασίας,Κυθήρων,Γυθείου,Λιμενίου, Καλαμῶν,Πύλου,Μαράθου,Κατακώλου,Ζακύνθου,Κυλλήνης καὶ Πατρών.στ)Κατὰ 15μερίαν μεταξὺ Πειραιῶς,Ἀλιβερίου,Χαλκίδος,Λίμνης,Ἀταλάντης,Αἰδηψοῦ, Στυλίδος, Ὠρεοῦ,Ν.Μιζέλης,Σκιάθου καὶ Σκοπέλου.ζ)Κατὰ δεκαπενθημερίαν μεταξὺ Σύρου, Κύθνου,Κέας,Τήνου,Ἀνδρου,Μυκόνου,Πάρου,Νάξου,Ἴου,Θήρας,Σερίφου,Σίφνου καὶ Μήλου.Ἡ συγκοινωνία τῆς Αἰγίνης,Κύθνου καὶ Αἰδηψοὺ θέλει διατηρεῖσθαι μόνον ἐν καιρῶ θέρους..»


 
1876
Ἀνανέωσις συμβάσεως μὲ ἑταιρεία Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.48 Ἐν Ἀθήναις.30 Οκτωβρίου 1876
Τὴν 15ην Μαΐου 1876,ὑπογράφτηκε ἐκ νέου σύμβασις μεταξύ της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα»,δυνάμει τοῦ Νόμου ΥΛΘ΄. Κατὰ τὴν ἀνανέωση τῆς συμβάσεως,ἑξαιρέθηκε ἐκ τοῦ δωδεκαετοῦς ἀποκλειστικοῦ προνομίου ἀτμοπλοϊκῆς συγκοινωνίας,ἡ συγκοινωνιὰ μεταξὺ τῶν λιμένων τῶν Ἰόνιων νήσων μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καθὼς καὶ ἡ μεταξὺ Σύρου καὶ Πειραιῶς συγκοινωνίας ἀλλὰ καὶ ἡ μεταξὺ τῶν Πατρών,Ν.Κορίνθου,Καλαμακίου καὶ Πειραιῶς συγκοινωνία.Τὸ ἄρθρο 3 τῆς συγκεκριμένης συμβάσεως-περὶ τῶν ἀκτοπλοϊκῶν δρομολογίων-παρέμεινε ἴδιο μὲ τὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο 3 τῆς ὑπογραφείσας συμβάσεως τῆς 8ης Ἰουνίου 1871.Δία τὴν Ὕδραν ἐξακολούθησε ἐν ἰσχὺ τὸ ἑξῆς δρομολόγιον:
 
 «...δ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας,Σπετζῶν, Χελίου καὶ Ναυπλίου..»
 

1877
Κύρωσις συμβάσεως μὲ ἑταιρεία Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.50 Ἐν Ἀθήναις.2 Ἰουλίου 1877
Ἐπικυρώθηκε τὴν 30ην Ἰουνίου 1877,ἡ συνομολογηθεῖσα σύμβασις τοῦ προηγούμενου ἔτους (τῆς 22ας Ἰουνίου 1876 (εἷς τὸ ΦΕΚ48 31/10/1876,ἀναφέρεται ὡς ἡμερομηνία ὑπογραφῆς ἡ 15η Μαΐου 1876) μεταξύ της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα».Βάσει τῆς συμβάσεως ἡ «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα»,ἀρχομένης ἀπὸ τὴν 9ην Ἰουλίου 1877,ἀναλάμβανε τὴν ὑποχρέωσιν τριετοῦς καλύψεως τῆς ἀκτοπλοΐκης συνδέσεως τῶν νήσων καὶ τῶν παραλίων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.Τὸ ἄρθρο 2 τῆς επικυρωθείσας συμβάσεως παρέμεινε αντιστοίχως όμοιο με το ἄρθρο 3 τῆς αρχικής ὑπογραφείσας συμβάσεως τῆς 8ης Ἰουνίου 1871.Δία τὴν Ὕδραν ὁρίσθηκε ἡ παράτασις διὰ τὴν ἑπόμενην τριετίαν τοῦ ἰδίου δρομολογίου:
 
«.....δ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας, Σπετζῶν, Χελίου καὶ Ναυπλίου....»  
 

1880
Κυρώσεις συμβάσεων μὲ ἑταιρεῖες «Πεταλά»,«Δ.Γ.Γουδὴ» καὶ «Α.Γιαλούση»
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.47 Ἐν Ἀθήναις.5 Μαΐου 1880
Ἐπικυρώθηκε ἡ ἀπὸ 12 Μαρτίου 1879  σύμβασις ἀκτοπλοϊκῆς συνδέσεως μεταξύ της Γενικῆς Διευθύνσεως τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος (Γέν.Διευθυντὴς Κ.Σ.Κροκιδᾶς)  καὶ τῆς ἑταιρείας τῶν «Ἀδέλφων Πεταλά».Οἱ ἀδελφοὶ Πάνος καὶ Διονύσιος Πεταλὰς συνωμολόγησαν εἰς τὸ ἄρθρον 1 τῆς συμβάσεως τὰ ἑξῆς:
 
«...Άρθρον 1.Ο κύριος Πεταλάς αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να διατηρή δι’ιδιοκτήτου αυτού ατμοπλοίου,πλην ακαταμάχητου δυνάμεως,τρίς του μηνός,κατά δεκαήμερον, τακτικήν συγκοινωνίαν μεταξύ των λιμένων Σύρου,Πειραιώς,Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Μύλων,Ναυπλίου,Γυθείου,Καλαμών,Κατακώλου, Ζακύνθου, Μεσολογγίου και Πατρών...»
 
Ἐπικυρώθηκε ἡ ἀπὸ 10 Μαρτίου 1879  σύμβασις ἀκτοπλοϊκῆς συνδέσεως μεταξύ της Γενικῆς Διευθύνσεως τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος (Γέν.Διευθυντὴς Κ.Σ.Κροκιδᾶς)  καὶ τῆς ἑταιρείας «Δ.Π.Γουδὴ».Εἰς τὸ ἄρθρον 1 τῆς συμβάσεως τὰ ἑξῆς:
 
«...Ἄρθρον 1.Ὁ κ.Γουδὴς ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατηρῆ δὶ’ἰδιοκτήτου αὐτοῦ ἀτμοπλοίου,πλὴν ἀκαταμαχήτου δυνάμεως,τρὶς τῆς ἑβδομάδος τακτικὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν λιμένων Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας,Σπετσῶν καὶ Ναυπλίου,εἰ δὲ δυνατὸν καὶ Κυνουρίας.Ἐπιτρέπεται δ’αὐτῶ νὰ ἐπεκτείνη τοὺς πλόας αὐτοῦ καὶ μέχρι Καλαμῶν διὰ προσεγγίσεως τοῦ ἀτμοπλοίου εἰς Μονεμβάσιαν καὶ Γύθειον καὶ εἰς ἄλλους λιμένας τοῦ Κράτους,ἐὰν προσθέση καὶ ἕτερον ἀτμοπλοῖον..»
 
Ἐπικυρώθηκε ἡ ἀπὸ 19 Φεβρουαρίου 1880  σύμβασις ἀκτοπλοϊκῆς συνδέσεως μεταξύ της Γενικῆς Διευθύνσεως τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος (Γέν.Διευθυντὴς Κ.Σ.Κροκιδᾶς)  καὶ τῆς ἑταιρείας «Α.Γιαλούση καί Σας»:
 
«..Ἄρθρον 1.Οἱ κύριοι «Α.Γιαλούσης καὶ Σᾶς» ἀναλαμβάνουσι τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατηρήσωσι διὰ τοῦ ἰδιοκτήτου αὐτῶν ἀτμοπλοίου,καλουμένου «Θεσσαλία» πλὴν ἀκαταμαχήτου δυνάμεως,κατὰ δεκαπενθήμερον,τακτικὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν λιμένων Σύρου,Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας,Σπετσῶν,Ἄστρους κατὰ τὸ θέρος, Ναυπλίου,Γυθείου,Καλαμῶν,Πύλου,Μαραθουπόλεως,Κυπαρισσίας,Κατακώλου, Ζακύνθου,Μεσολογγίου καὶ Πατρών.
Ἄρθρον 2.Αἳ ἡμέραι καὶ ὧραι τῶν ἀπόπλων καὶ καταπλῶν τοῦ ἀτμοπλοίου εἰς τοὺς ἐν τῷ προτέρω ἄρθρω μνημονευόμενους λιμένας κατὰ τὸ δρομολόγιον αὐτοῦ κανονίζονται καὶ μεταβάλλονται ὑπὸ τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ ἀτμοπλοίου Κυρίων Γιαλούση καί Σας, ὀφείλει ὅμως οὗτος νὰ ὑποβάλη εἰς τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῶν Ταχυδρομείων πάσαν του δρομολογίου τοῦ μεταβολὴν πέντε καὶ δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτοῦ..»
 
Σημείωσις:Ὑπάρχει ἡ πιθανότης,ἡ συγκεκριμένη σύμβασις τῆς ἑταιρείας «Γιαλούση καὶ Σια» νὰ μὴν ἐφαρμόσθηκε,διότι τὸ ἀτμοπλοῖον «Θεσσαλία»,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1881 ἐκτελοῦσε πλόες συνδέοντας τὴν Κωνσταντινούπολιν μὲ τὴν Ἑλλάδα.Διασώζεται δέ,σχετικὸ ἄρθρο (Δημοσίευσις ἀνωνύμου «Μὴ χάνεσαι,Τόμος 2ος,Ἄρ.150»,Πανεπιστήμιο Πατρών,Συλλογὴ Κοσμόπολις) τὸ ὁποῖο ἐκθειάζει τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε εἰς τὸ ἐπιβατικὸ κοινὸν ἡ ἐν λόγω ἑταιρείας.Εἰς ἐκ τῶν πλοιάρχων τοῦ ἀτμοπλοίου «Θεσσαλία» ὀνομάζετο Κουκουδακῆς(Πιθανῶς Ὑδραῖος)  Ἡ συγκεκριμένη δημοσίευσις ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
 
«...Ἐπανήλθομεν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως διὰ τῆς «Θεσσαλίας» τοῦ κ.Γιαλούση,πρέπει δὲ νὰ ὁμολογήσωμεν λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν ὅτι πρὸ ὀλίγων ἀκόμη μηνῶν τὰ ἀτμόπλοια Γιαλούση καὶ Σᾶς ἐπελάβοντο τῶν μεγάλων γραμμῶν τῆς Ἀνατολῆς,ὅτι οἱ πλόες τῶν εἶναι κανονικωτάτοι,εὐχάριστοι καὶ ἀσφαλεστάτοι.Οἱ πλοίαρχοι τῆς «Θεσσαλίας» ὄτε κ.Κουκουδάκης καὶ ὁ κ.Πρίμας ὄχι μόνον εἰσιν ἐμπειροτάτοι ναυτικοί,ἀλλὰ καὶ κατέχουσιν ὅλην ἐκείνην τὴν κοινωνικὴν ἀβρότητα ἤτις νομίζεται διὰ τοὺς κυβερνήτας τῶν μεγάλων ταχυδρομικῶν πλοίων τῆς Εὐρώπης ὡς ἐν ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων προσόντων.
Τὰ ἄλλα δύο της Ἑταιρείας ἀτμόπλοια «Ἤπειρος» καὶ «Μακεδονία»,ὑπηρετούσι κυρίως τὰ παράλια της Μ.Ἀσίας.Τὰ ὑποδέχονται δὲ μετ’ἐνθουσιασμοῦ οὐ μόνον οἱ θερμοὶ Ἕλληνες τῶν μερῶν ἐκείνων,ἀλλὰ καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ αὐτοί.Τὰ φύσει δειλὰ χαρέμια ἀποφασίζουν νὰ ταξειδεύσουν,μόνον διότι Ρωμηοὶ κυβερνῶσι τὰ πλοῖα αὐτά.Ἠκούσαμεν Ἕλληνα Ἀνατολίτην ἐπιβαίνοντα τῆς «Θεσσαλίας» ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως δὶ’Ἀττάλειαν μέσον Πειραιῶς καὶ δύο μήνας ἂν ἐπρόκειτο νὰ ταξειδεύη,θὰ ἐπροτιμᾶ πάλιν τὴν «Θεσσαλίαν»διὰ νὰ ὠφελῆ τὸ Ἔθνος,καθὼς ἀφελῶς μᾶς ἔλεγεν.Τὰ «Βιβλία τῶν Παρατηρήσεων» τῆς «Θεσσαλίας» εἶναι κατάμεστα λυρικῶν εὐχαριστήσεων διαφόρων γλωσσῶν καὶ ἐθνικοτήτων.Ἀρμένιοι,Τοῦρκοι,Ἕλληνες,Ἰταλοί,ὅλοι ἐπαναλαμβάνουν τὸ κλασσικὸν ἐκεῖνον: «Καὶ ἐγὼ διακηρύσσω»κτλ «Anche io»...»
 
Πηγὴ:Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Φύλλον Ἄρ.125 Ἐν Ἀθήναις.19 Δεκεμβρίου 1880
Τὴν 18ην Δεκεμβρίου 1880,ἐπικυρώθηκε σύμβασις ἀκτοπλοϊκῆς συνδέσεως μεταξύ  της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (τὴν ὑπέγραψαν οἱ Ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως) καὶ τῆς Διευθύνσεως τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας».Βάσει τῆς συμβάσεως παρεχωρήθηκε εἰς τὰ ἀτμόπλοια τῆς ἑταιρείας τὸ δωδεκαετὲς προνόμιον  προσεγγίσεως εἰς τοὺς κάτωθι λιμένες.
 
«....Ἄρθρον 1.Ἡ Ἑταιρεία τῆς Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατηρῆ διὰ τῶν ἰδιοκτήτων αὐτῆς ἀτμοπλοίων τὴν συγκοινωνίαν τῶν νήσων καὶ τῶν παραλίων μερῶν τῆς Ἑλλάδος,κατὰ τὰ κατωτέρω ὁριζόμενα,ἐπὶ μίαν δωδεκαετίαν, ἀρχομένην ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1881 καὶ λήγουσαν τὴν 31ης Δεκεμβρίου τοῦ 1892 ἔτους.
Ἄρθρον 2.Ἡ περὶ ἢς πρόκειται συγκοινωνία θέλει ἐκτελεῖσθαι ὡς ἑξῆς:
α)Δὶς τῆς ἑβδομάδος μεταξὺ Σύρου,Πειραιῶς,Καλαμακίου,Νέας Κορίνθου καὶ Πατρὼν. β)Δίς της εβδομάδος μεταξὺ Πειραιῶς,Αἰγίνης,Πόρου,Ὕδρας, Σπετσῶν,Χελίου καὶ Ναυπλίου. γ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Ναυπλίου,Ἄστρους,Λεωνιδίου, Μονεμβασίας, Κυθήρων,Γυθείου,Λιμενίου, Καλαμῶν,Νησίου,Κορώνης,Πύλου, Μαράθου,Ἁγίας Κυριακῆς,Κυπαρισσίας,Κατακώλου,Ζακύνθου,Κυλλήνης, Μεσολογγίου,Πατρών, Ναυπάκτου,Αἰγίου,Γαλαξειδίου,Ἰτέας καὶ Νέας Κορίνθου.δ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Νέας Κορίνθου,Πατρών,Ζακύνθου, Κεφαλληνίας,Παξῶν καὶ Κέρκυρας.ε)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Πατρών, Μεσολογγίου,Μύτικος,Ἀστακοῦ, Ζαβέρδας,Λευκάδος (Ἀλέξανδρον)καὶ Ἰθάκης.στ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Πειραιῶς,Ἀλιβερίου, Χαλκίδος,Λίμνης,Ἀταλάντης,Αἰδηψοῦ, Στυλίδος,Ὠρεοῦ,Νέας Μιζέλης,Σκιάθου καὶ Σκοπέλου πρὸς δ’ἅπαξ τοῦ μηνὸς καὶ Σκύρου.ζ)Κατὰ πάσαν ἑβδομάδα μεταξὺ Σύρου,Κύθνου,Κέας,Τήνου,Ἀνδρου, Μυκόνου, Πάρου(Παροικιᾶς),Νάξου,Ἴου,Ἀμοργοῦ,Θήρας,Σερίφου,Σίφνου καὶ Μήλου...»
 
   Παράλληλα προστέθηκαν καὶ οἱ κάτωθι προσεγγίσεις:
 
«...Εἰς τὰ ἐν τῷ ἄρθρω 2 τῆς συμβάσεως ἀναφερόμενας προσεγγίσεις προστίθενται:
α)Ἡ Βυτρινίτσα κατὰ πάσαν ἑβδομάδα,β)Ἡ Κάρυστος καὶ ἡ Κύμη κατὰ πάσαν δεκαπενθημερίαν,ἀρχομένων τῶν προσεγγίσεων ἀπὸ 1ης Μαΐου ἐ.ε.Ἡ ἐν Ἄνδρω προσέγγισις θέλει γίνεσθαι εἰς τὸν λιμένα τῆς ὁμωνύμου πόλεως..»

 
1883
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἀκρόπολις.Φύλλον 1ης Νοεμβρίου 1883
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γουδῆ».Ἡ ἑταιρεία εἶχε ὑπογράψει διὰ πρώτην φορὰ σύμβασιν ἀτμοπλοΐκης συγκοινωνίας μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τὴν 10ην Μαρτίου 1879.Ἀναχωρήσεις κατὰ τὶς ἡμερὲς Δευτέρα (δύο δρομολόγια),Τετάρτη,Παρασκευή, Σάββατον. Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς ὥραν 7ην πρωϊνήν.
 
 
 «..Δευτέρα ὥραν 7 π.μ
Δία Καλαμάκιον καὶ ἐκ Κορίνθου κατ’εὐθείαν δὶ’ Αἴγιον,Πάτρας,Κυλλήνην, Ζάκυνθον,Κατακῶλον,Ἁγίαν Κυριακήν,Μάραθον,Πύλον,Κορώνην,Καλάμας, Γύθειον,Λεωνίδιον,Σπέτσας,Ὕδραν καὶ Πειραιὰ
Δευτέρα ὥραν 7 π.μ
Δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον
Τετάρτη 7 π.μ
Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον
Παρασκευὴν  7 π.μ
Ὕδραν,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Γύθειον,Καλάμας,Κορώνην,Πύλον,Μάραθον,Ἁγίαν Κυριακήν,Κατακῶλον,Ζάκυνθον,Κυλλήνην,Πάτρας,Αἴγιον,Κόρινθον,Καλαμάκιον, Πειραιὰ (Προφανῶς τὸ δρομολόγιο τῆς ἐπιστροφῆς τῆς Δευτέρας)
Σάββατον 7 π.μ
Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ναύπλιον..»
 
 
 
 
 
  
1887
 
Πηγή:Ημερολόγιον Σκόκου.Έτους 1887
Δημοσιεύονται εἰς τὸ «Ἡμερολόγιον Σκόκου»,ὅλοι οἱ πλόες τῶν ἀτμόπλοιων τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα».Η εταιρεία διέθετε δώδεκα ατμόπλοΐα δια την εξυπηρέτησιν των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδος.Τα ατμόπλοια της «Ελληνικής Ατμοπλοΐας ήταν τα εξής:
 
«Πανελλήνιον» χωρητικότητα τόνοι 354,«Ἑπτάνησος» χωρητικότητα τόνοι 631, «Βυζάντιον» χωρητικότητα τόνοι 613,«Ὁμόνοια» χωρητικότητα τόνοι 565, «Καρτερία» χωρητικότητα τόνοι 565, «Ἐρμούπολις» χωρητικότητα τόνοι 780, «Ἰόνιον» χωρητικότητα τόνοι 380,«Ἴρις» χωρητικότητα τόνοι 748,«Ἐλπὶς» χωρητικότητα τόνοι 956,«Πηνειὸς» χωρητικότητα τόνοι 778,«Χίος» χωρητικότητα τόνοι 923, «Ὕδρα» χωρητικότητα τόνοι 400...»
 
Πιθανῶς τὰ ἀτμόπλοια ποὺ ἐκτελοῦσαν τὸ δρομολόγιον τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ ἦταν τὸ «Πανελλήνιον» καὶ τὸ «Ὕδρα» τὰ ὁποία μαζὶ μὲ τὸ «Βασίλισσα Ἑλλάδος» ἦταν τὰ πρῶτα ἀτμόπλοια ποὺ ἀπέκτησε ἡ ἑταιρεία «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα» ὅταν σύναψε τὴν πρώτη σύμβασή της μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση κατὰ τὸ ἔτος 1857.
Δία τὴν Ὕδραν ἴσχυαν τὰ δρομολόγια τῆς Τετάρτης καὶ τοῦ Σαββάτου (συνέδεε τὴν γραμμὴ τοῦ Ἀργολικοῦ μὲ τὴν Δυτικὴν Ἑλλάδαν.
 
 
«...Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς
Τετάρτην ὥρα 7 π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.
Σάββατον ὥρα 7 π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ναύπλιον, Λεωνίδιον,Κυπαρίσσιον,Μονεμβασίαν,Κύθηρα,Γύθειον,Λιμένιον,Καλάμας,Νήσιον, Κορώνην,Πύλον,Μάραθον,Ἁγίαν Κυριακήν,Κυπαρισσίαν,Κατακῶλον,Ζάκυνθον, Κυλλήνην,Μεσολόγγιον,Πάτρας,Ναύπακτον,Αἴγιον,Βιτρινίτσαν,Γαλαξείδιον,Ἰτεὰ καὶ Κόρινθον...»
 
Οἱ τιμὲς τοῦ ναυλολογίου διὰ τὴν Ὕδραν διαμορφώθηκαν ὡς ἑξῆς:
 
«Ναυλολόγιον Ἐπιβατῶν
Γραμμὴ καθόδου Πελοποννήσου εἷς Κόρινθον.
Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Ὕδρας 7,20-5,40-3,20 *
*Ὁ πρῶτος ἀριθμὸς δηλοὶ τὸν ναῦλον τῆς Ἃ΄Θέσεως καὶ οἱ ἑπόμενοι τὸν τῆς Β΄καὶ Γ΄. Εἰς τοὺς ναύλους προστίθεται ἐπὶ πλέον ἃ)δεκάλεπτον δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ β) ὁ φόρος τοῦ δημοσίου 5% τὰ ἑκατοστὰ λαμβάνονται ὡς μονὰς...»
 
Εἰς τὸ «Ἡμερολόγιον Σκόκου»,δημοσιεύθηκαν ἐπίσης οἱ πλόες τῶν ἀτμόπλοιων τῆς ἑταιρείας «Δ.Π.Γουδὴ» κατὰ τὸ ἔτος 1887.Ἡ ἑταιρεία διέθετε τὰ ἑξῆς ἀτμόπλοια:
 
«..Ἀτμόπλοια
«Κρήτη» χωρητικότητα τόνοι 224, «Ἑλλὰς» χωρητικότητα τόνοι 174, «Ναύπλιον»χωρητικότητα τόνοι 224, «Σπέτσαι χωρητικότητα τόνοι 110..»
 
Δία τὴν Ὕδραν,ἡ ἑταιρεία ἐκτελοῦσε τὸ δρομολόγιον «Περίπλους Πελοποννήσου» καὶ τὸ δρομολόγιον «Γραμμῆς Ἀργολικοῦ»:
 
«...Περίπλου Πελοποννήσου
Ἑκάστην Παρασκευήν,ὥρα 7 π.μ.Ἐκ Πειραιῶς διὰ Ὕδραν,Σπέτσας, Λεωνίδιον, Γύθειον,Καλάμας,Κορώνην,Πύλον,Μάραθον,Ἁγίαν Κυριακήν,Κυπαρισσίαν,  Κατακῶλον,Ζάκυνθον,Κυλλήνην,Μεσολόγγιον,Πάτρας,Αἴγιον,Κόρινθον.
 
Γραμμῆς Ἀργολικοῦ Κόλπου.
Ἐκ Πειραιῶς.Ἑκάστην Δευτέραν,Πέμπτην καὶ Σάββατον ὥρα 7 π.μ δὶ’Αἴγιναν, Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος,Ναύπλιον.
Ἐκ Ναυπλίου.Ἑκάστην Κυριακήν,Τρίτην καὶ Παρασκευήν,ὥρα 6 π.μ διὰ Ἄστρος,Χέλιον,Σπέτσας,Ὕδραν,Πόρον,Μέθαινα,Αἴγιναν,Πειραιά....».
 
Οἱ τιμὲς τοῦ ναυλολογίου τῆς ἑταιρείας «Δ.Π.Γουδὴ»διὰ τὴν Ὕδραν διαμορφώθηκαν ὡς ἑξῆς:
 
«Ναυλολόγιον Ἐπιβατῶν. Εκ Πειραιώς δι’ Ὕδραν 7,20-5,40-3,15»
 
 
 
1895
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 23ης & 24ης Ὀκτωβρίου 1895
Δρομολόγια «Νέας Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας»
«..Τετάρτην ὥραν 7 π.μ Δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 1ης & 15ης & 22ας & 23ης & 30ης Δεκεμβρίου 1895
Δρομολόγια «Νέας Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας»
«..Τὰ Πρακτορεῖα Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς συνδεόμενα διὰ τηλεφώνου.
Σάββατον ὥραν 8 π.μ. Δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον καὶ Ναύπλιον..»
 
 


  
1897
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρὸς.Φύλλον 21ης Ἰουνίου 1897
Δημοσιεύθηκε ἡ δρομολόγησις τοῦ ταχυπλόου πλοίου «Θήρα» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ.Τὸ ἐν λόγω ἀτμόπλοιο διανυκτέρευε εἰς τὸν λιμέναν τῆς νήσου Ὕδρας:
 
«Σιδηροδρομικὴ ἀληθῶς συγκοινωνία ἤρξατο μεταξὺ Πειραιῶς,Μεθάνων,Πόρου καὶ Ὕδρας διὰ τοῦ θαλαμηγοῦ καὶ ταχυπλόου ἀτμοπλοίου «Θήρα» ἔχοντος πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ πρώτην θέσιν πλουσίως ἐπιπλωμένην δὶ’ἀγγλικῆς ἰδιοτροπίας παρὰ τοῦ πρώην Ἄγγλου Λόρδου ἰδιοκτήτου του.
Ἡ ὑπηρεσία τοῦ ἀτμοπλοίου τούτου κατηρτίσθη τοιαύτη,ὥστε ὁ ἐπιβάτης ν’ἀπολαμβάνη ἄκρας περιποιήσεως χάριν δὲ τῶν λουομένων ἐν Μεθάνοις θέλει ἀναχωρεῖ καθ’ἑκάστην (πλὴν Τρίτης) τὴν 1 μ.μ κατ’εὐθείαν δὶ’Μέθανα,Πόρον καὶ Ὕδραν ἔνθα διανυκτερεῦον θέλει ἐπιστρέφει τὴν ἑπομένην διὰ τῶν αὐτῶν λιμένων εἰς Πειραιά.
Πλειότεραι πληροφορίαι χορηγοῦνται παρὰ τῷ κ.Πέτρω Τσίμπη ἐν Πειραιεῖ παραλιακὴ ὀδῶ Μιαούλη παραπλεύρως του ἀτμόμυλου Α.Σ.Λούμου..»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Νεολόγος Πατρών.Φύλλον 3ης Ἰουλίου 1897.Ἔτος Γ΄Ἀριθμ.1047
Διαφημιστικὴ καταχώρησις ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Τζῶν Μὰκ Δουὰλ & Βαρβοὺρ»:
 
«..Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς δὲ ἑκάστην Παρασκευὴν ὥρα 7ην π.μ .Δὶ’Αἴγιναν, Λουτρὰ Μεθάνων,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτζας,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 10ης &15ης &17ης Αὐγούστου 1897
& 11ης Σεπτεμβρίου  1897
Διαφημιστικὴ καταχώρησις ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γ.Δ.Πορτολου καὶ Β.Μανιάνη». Ἡ ἑταιρεία ἐκτελοῦσε μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἅγιος Ἰωάννης-Ἐλπὶς» πλόες εἰς τὶς γραμμὲς Κορίνθου-Ἀμβρακικοῦ (Ἄνοδος-Κάθοδος γραμμῆς) καὶ Ἀργολικοὺ (Ἄνοδος γραμμῆς):
 
«..Ἄνοδος γραμμῆς Ἀργολικοῦ
Ἐκ Πειραιῶς.Τετάρτην ὥραν 8ην π.μ. Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Ἄστρος,Λεωνίδιον καὶ Ναύπλιον’ ἄφιξις αὐτόθι αὐθημερὸν 3 μ.μ.
Ἐκ Ναυπλίου.Πέμπτην 2 μ.μ διὰ τῶν αὐτῶν προσεγγίσεων’ἄφιξις εἰς Πειραιᾶν αὐθημερῶν 1 μ.μ (;;)
Περισσότεραι πληροφορίαι εἰς τὸ ἐν Πειραιεῖ Πρακτορεῖον,Πλατείαν Καραϊσκάκη,ὁδὸς Σταδίου,καὶ ἐν Ἀθήναις κατωθεν Ξενοδοχείου Ἀθηνῶν..»
 
 

 
1899
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 2ας Μαΐου 1899 
Δρομολόγησις τοῦ νεότευκτου ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια»
 
«Ἡ συγκοινωνία τοῦ Ἀργολικοῦ
Εἰς τὰ ἀτμόπλοια τὰ ἐκτελοῦντα τὸ ταξείδιον τοῦ Ἀργολικοῦ προστίθενται ἀπὸ σήμερον νέον ὡραιότατον ἀτμοπλοῖον,ἡ «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας Ι.Λεούση.Τὸ ἀτμοπλοῖον τοῦτο εὐρύχωρον καὶ ἀναπαυτικώτατον θὰ ἐκτελῆ πλόας ἀπὸ Πειραιῶς εἷς Ναύπλιον, διοικούμενον δὲ ὑπὸ πλοιάρχου πεπειραμένου,ὑπόσχεται νὰ καταστῆ τὸ προτιμότερον μέσον της συγκοινωνίας μετὰ τῆς πόλεως ταύτης..»
 
 

 
 
Πηγή:Φύλλον Ἐφημερίδας Κυβερνήσεως Ἄρ.159,Ἐν Ἀθήναις τὴν 28ην Ἰουλίου 1899
Τὴν 30ην Ἰουνίου 1899,ἡ ἰδιοκτήτρια ἑταιρεία «Ι.Ε.Λεούση & Σια» τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» συνομολόγησε σύμβαση μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος διὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἀλληλογραφίας τῶν κατοίκων τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀργολικοῦ.Τὴν σύμβαση ὑπέγραψαν ἐκ μέρους τοῦ Ταχυδρομείου ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ κὸς Ἀριστείδης Ρούκης καὶ ἐκ μέρους τῆς ἑταιρείας ὁ πληρεξούσιος ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰωάννου Ἐλευθερίου Λεούση,Σωτήριος Λεούση.
 
«Μεταξύ του Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ταχυδρομείων καὶ Τηλεγράφων καὶ τοῦ ἰδιοκτήτου του ὑπὸ Ἑλληνικὴν σημαίαν ἀτμοπλοίου «Ὕδρα».
Ἄρθρον 1.Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα» ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διατηρῆ διὰ τοῦ εἰρημένου ἀτμόπλοιου τοῦ τρὶς τῆς ἑβδομάδος συγκοινωνίαν  μεταξὺ τῶν λιμένων Πειραιῶς,Αἰγίνης,Μεθάνων(κατὰ θέρος)Πόρου,Ὕδρας,Ἐρμιόνης, Σπετσῶν,Ἄστρους,Λεωνιδίου καὶ Ναυπλίου,βραδύτερον δὲ καὶ μεταξὺ ἑτέρων ἑλληνικῶν λιμένων...»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 29ης Μαΐου 1899
Τὴν 29ην Μαΐου 1899,δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρός»,γνωστοποίησις τῆς ἑταιρείας «Σταμάτιου Παπαλεονάρδου» διὰ τὴν ἐκ νέου δρομολόγησιν τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀστὴρ» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ.Εἰς τὸ συγκεκριμένον ἀτμοπλοῖον ἐκτελέσθηκαν ἐργασίες μετατροπῶν καὶ ἀνακαινήσεως.
 
«..Ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ»
Θαλαμηγὸν πρώτης τάξεως κατέστησεν ὁ μεγαλέμπορος κ.Σ.Παπαλεονάρδος τὸ ἰδιόκτητον ἀτμοπλοῖον τοῦ «Ἀστὴρ» τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνει τοὺς διακοπέντας πλόας του ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς μεταξὺ Πειραιῶς-Ναυπλίου καὶ τῶν προσεγγίσεων εἰς Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον καὶ Ἄστρος.
Δία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ὑπὸ τοῦ μηχανοποιείου Σ.Περάκη μεταρρυθμίσεων κατέστη ὁ «Ἀστὴρ» τέλειον θαλαμηγόν,περιλαμβάνον 65 κλίνας ἐν τὴ ἃ’ καὶ β’ θέσει καὶ ἀποκτῆσαν δεύτερον κατάστρωμα κατὰ μῆκος σχεδὸν ὁλόκληρού του σκάφους πρὸς ἀναπαυτικωτάτην διαμονὴν τῶν ἐπιβατῶν τῶν θέσεων μηδὲ τῶν τῆς τρίτης ἑξαιρουμένων.Τὸ οὖτο διασκευασθὲν ἐπὶ τὸ ἀριστοκρατικώτερον ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ» ἐκανόνισε τῶν γευμάτων καὶ τῶν προσφερομένων ποτῶν καὶ ἀναψυκτικῶν ἐπὶ τὸ δημοκρατικώτερον μὲ τιμᾶς προσιτᾶς εἰς πᾶν βαλάντιον.
Ὁ «Ἀστὴρ» θὰ διανύη τακτικῶς 12 μίλια καθ’ὥραν.Ἡ ταχύτης δ’αὐτὴ προστιθεμένη εἰς τὰς ἀνακαινήσεις καὶ εὐκολίας τὰς ὁποίας δὶ’ἀδρᾶς δαπάνης ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀτμοπλοίου ἐπήνεγκεν ἐπ’αὐτοῦ θὰ καταστήσωσι τὸν «Ἀστέρα» ἀκαταγώνιστον ἐν τὴ γραμμὴ τοῦ Πειραιῶς-Ναυπλίου..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα:
8ης &9ης &12ης &18ης &21ης &23ης &24ης & 25ης Ἰουνίου 1899
Ἐν συνέχεια ἐπακολούθησαν διαφημιστικὲς καταχώρησεις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Σταματίου Παπαλεονάρδου» γιὰ τὴν δρομολόγησιν τοῦ ἀτμοπλοίου «Αστήρ» εις την γραμμήν του Αργοσαρωνικού:
 
«..Τὸ ταχύπλοοον «Ἀστὴρ» θ’ἀναχωρῆ κατὰ Κυριακήν,Τρίτην,Πέμπτην τὴν 7ην ἀκριβῶς π.μ ὥραν δὶ’Αἴγιναν,Μέθαναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον, Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.Εἰσιτήρια ἐκδίδονται ἐν Ἀθήναις ἐντός του περιβόλου τοῦ Χρηματιστηρίου (Γραφεῖον Χρ.Κανδρὴ) καὶ ἐν Πειραιεῖ ἐν τῷ Πρακτορείω κείμενω εἰς τὴν Λεωφόρον Μικρᾶς Στοᾶς παρὰ τὴν προκυμαίαν..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 9ης &11ης Νοεμβρίου 1899
Τὸν Νοέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους,γνωστοποιήθηκε ἡ ἀλλαγὴ τῶν δρομολογίων τοῦ ἀτμοπλοίου «Ἀστήρ»:
 
«...Ἡ Ἔλ.Ἀτμοπλοΐα «Σ.Παπαλεονάρδου» λαμβάνει τὴν τιμήν,νὰ γνωστοποιήση εἰς τὸ κοινόν,ὅτι τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ» καθοριζόμενον δὲν θὰ ἐκτελέση τὸν πλοῦν τῆς Πέμπτης (11 τρέχοντος) ἀπὸ δὲ τοῦ προσεχοῦς Σαββάτου θ’ἀναχωρῆ δὶ’Ἀργολικὸν κόλπον κατὰ Σάββατον,Δευτέραν καὶ Πέμπτην προσεγγίζον,ὡς πάντοτε,εἰς Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 8η Νοεμβρίου 1899.»
 
 
 
1900
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα:
 24ης & 27ης Ἰουνίου 1900,3ης & 5ης & 7ης Ἰουλίου 1900,
12ης & 24ης & 31ης Αὐγούστου 1900
Διαφημιστικὴ καταχώρησις ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σία».Ἡ ἑταιρεία δρομολόγησε τὸ νεότευκτον ταχύπλοον ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ:
 
«...Τὸ νεότευκτον πολυτελέστατον καὶ ἀπαστράπτον ἐκ τῆς καθαριότητος ταχύπλουν ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» ἀναχωρεῖ ἐκ Πειραιῶς ἑκάστην Κυριακήν,Τρίτην καὶ Παρασκευὴν περὶ ὥραν 7ην π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα(τὸ θέρος),Πόρον,Ὕδραν, Ἐρμιόνην,Σπέτσας, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον,ἐπιστρέφον διὰ τῶν ἰδίων προσεγγίσεων τὴν ἑπομένην τῆς ἀναχωρήσεώς του ἡμέραν.
Πρακτορεῖον.Ἐν Πειραιεῖ εἰς πλατείαν Καραϊσκάκην.Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ τραπεζομεσίτου κ.Ἰωάννου Φωτίου ἐν τὴ Στοὰ Χρηματιστηρίου»
 
Ἡ δρομολόγησις τοῦ νεότευκτου ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» προκάλεσε τὸν γενικὸν θαυμασμόν.Συγκεκριμένα διασώζεται εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ τῆς 15ης Ἀπριλίου 1900 πρὸς τὸν Ὑδραῖον Πλοιοκτήτην Ι.Λεούση καὶ τὸν Ὑδραῖον Πλοίαρχον Σταμάτιον Μονοχαρτζήν.Τὴν ἐπιστολὴ συνυπέγραψαν σημαίνουσες προσωπικότητες, (διευθυντὲς καὶ συντάκτες τοῦ Ἔντυπου τύπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης),ποῦ ταξίδεψαν μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδραν».:
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 20ης Ἀπριλίου 1900
«..Πρὸς τὴν ἀξιότιμον διεύθυνσιν τοῦ ταχυπλόου «Ὕδρας»,πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ, Ἄστρει καὶ Ναυπλίω πράκτορας αὐτῆς καὶ πρὸς τὸν Πλοίαρχον κύριον Στάμ. Μονοχάρτζην ἐκφράζομεν βαθείας καὶ εἰλικρινεῖς εὐχαριστίας ἐκ μέρους καὶ ἁπάντων τῶν συνεκδραμόντων διὰ τὸν λαμπρὸν πλοῦν,ὂν ἐκάμαμεν δὶ’αὐτῆς,διὰ τὰς παρασχεθείσας ἠμὶν περιποιήσεις κατὰ τὴν ἐξ Ἄστρους διὰ Ναυπλίου ἐπιστροφὴν ἠμῶν εἰς Πειραιὰ καὶ διὰ τὰς γενομένας εὐκολίας πρὸς ἔξαρσιν τῆς ἐν Ἄστρει τελευθείσης ἐθνικῆς ἑορτῆς.
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 15 Ἀπριλίου 1900.
Κ.Ν.Παπαμιχαλόπουλος,Ἔμμ.Ζαφειρόπουλος,Ἄντ.Σπηλιωτόπουλος διευθυντὴς «Νεολόγου Πατρών»,Πέτρος Φαρμακόπουλος,Ν.Λάσκαρης συντάκτης «Ἑστίας», Κώνστ.Οἰκονόμου σνυτάκτης «Ἐμπρός»,Ἄπ.Λάμπρος συντάκτης «Καιρῶν», Τήλ.Παπαγεωργόπουλος,Πολυξένη Βάβαρη,Καλλιόπη Βάβαρη,Ἰουλία Μοσχοπούλου..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 13ης Αὐγούστου 1900
Κατὰ τὸν λαμπρὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,ἡ Ἀργολικὴ Ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σια» αὔξησε ἐκτάκτως τὰ δρομολόγια τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα»,διὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ πλήθη τῶν προσκυνητῶν ποῦ συνέρρεαν εἰς τὴν νῆσον,συνδέοντας ἀπευθείας τοὺς λιμένες Πειραιῶς καὶ Ὕδρας. Χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ἡ φωταγωγημένη παρουσία τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» εἰς τὸν λιμέναν τῆς Ὕδρας,κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὸν ὁποῖον τελεῖται ἡ Ἱερὰ Λιτάνευσις τῆς εἰκόνος «Παναγία ἡ Φανερωμένη».
 
«..Μεγάλη πανήγυρις ἐν Ὕδρα.
Ἐν τῷ ἱστορικῶ ναῶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔνθα εὑρίσκεται εἰκὼν τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ πολλὰ ἱστορικὰ κειμήλια ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ ἀγῶνος,ἐν εἰς καὶ χρυσοὺς πολυέλαιος τοῦ Λουδοβίκου Φίλιππού της Γαλλίας.
Ἔκτακτος πλοῦς τοῦ ταχύπλουν καὶ περικαλεστάτου ἀτμοπλοίου «Ὕδρα».Χάριν τῶν προσκυνητῶν καὶ πανηγυριστῶν τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» ἐπιχειρεῖ ἔκτακτον πλοῦν ἐπὶ τῆς ὁμωνύμου πόλεως κατ’εὐθείαν ἐκ Πειραιῶς ὡς ἑξῆς:
Ἀναχώρησις ἐκ Πειραιῶς:Δευτέρα 14 Αὐγούστου ὥρα 12 π.μ
Ἄφιξις ἐν Ὕδρα :Δευτέρα 14 Αὐγούστου ὥρα 3 μ.μ
Ἀναχώρησις ἐξ Ὕδρας.Τρίτην 15 Αὐγούστου ὥρα 3 μ.μ
Ἄφιξις εἰς Πειραιᾶν:Τρίτην 15 Αὐγούστου ὥρα 6 μ.μ.
Τοὺς τυχὸν ἐπιθυμοῦντας ἐπιβάτας νὰ διαμείνωσιν ἐν Ὕδρας τὰς ἡμέρας Τρίτης καὶ Τετάρτης παραλαμβάνει τὴν Πέμπτην πρωΐαν ὥραν 7 π.μ διερχόμενον ἐξ Ὕδρας ἐκ τῆς τακτικῆς γραμμῆς Ναυπλίου.Τὴν Δευτέραν τὸ ἑσπέρας τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» θέλει φωταγωγηθῆ ἐντός του λιμένος ἔνθα θὰ σταθμεύση.Πρὸς εὐκολίαν τῆς ἀποβιβάσεως τῶν ἐπιβατῶν τὸ ἀτμοπλοῖον θὰ εἰσέλθη ἐντός του λιμένος....»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ & Ἐμπρός.Φύλλα 13ης Νοεμβρίου 1900
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς Ἀργολικῆς ἀτμοπλοΐας «Ι.Ε.Λεούση & Σία»,ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τὴν 13ην Νοεμβρίου 1900 εἰς τὶς ἐφημερίδες «Σκρίπτ» & «Ἐμπρός». Μέσω τῆς διαφημίσεως,ἡ ἑταιρεία πληροφορεῖ τοὺς ἐπιβάτες-προσκυνητὲς τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου,διὰ τὴν ἔκτακτην δρομολόγησιν τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα» τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς:
 
«Ἡ ἑορτὴ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου ἐν Ὕδρα
Ἀργολικὴ Ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σία»
Τὸ ταχύπλουν καὶ ἀπαστράπτον ἐκ τῆς καθαριότητος πολυτελὲς ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» διευθυνόμενον παρὰ τοῦ περιποιητικώτατου πλοιάρχου Σταμάτιου Μονοχαρτζῆ,χάριν τῆς ἐν Ὕδρα τελουμένης μεγάλης πανηγύρεως τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Κωνσταντίνου εἰς τὰς 14 Νοεμβρίου,θέλει ἀναχωρήσει ἐκτάκτως ἐκ Πειραιῶς εἰς τὰς 13 Νοεμβρίου ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 9 π.μ κατ’εὐθείαν δὶ’Ὕδραν,ὅπου θ’ἀποβιβάση τοὺς ἐπιβάτας ἐντός του λιμένος ἔνθα καὶ θὰ διανυκτερεύση’ἐπιστρέφει δὲ τὴν ἑπομένην μ.μ διὰ Πειραιά.Ἐν τὴ ἀνόδω καὶ καθόδω τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα» θέλει παιανίζει ἡ ἐκ 30 ὀργάνων μουσικὴ ἤτις εἶνε προωρισμένη διὰ τὴν πανήγυριν.
Ἡ ἐν Ὕδρα πανήγυρις ἐφέτος τελεσθήσεται μεγαλοπρεπὴς καὶ ἐπιβάλλουσα.Εἰς τοὺς ἐπισκέπτες παρασχεθήσεται πάσα σχετικὴ εὐκολία διὰ τὴν διαμονὴν ἐκ μέρους τῶν περιποιητικωτάτων Ὑδραίων..»
 
 
1901
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 30ης Ἰουνίου 1901,
9ης & 11ης & 20ης & 24ης Ἰουλίου 1901,23ης Αὐγούστου 1901
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς Ἀργολικῆς ἀτμοπλοΐας «Ι.Ε.Λεούση & Σία».Δία τὰ ἔτη 1900-1901,δία τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα»,παρατηρεῖται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ δρομολογίου τῆς Τρίτης (μετατέθηκε ἡ ἐκτέλεσίς του τὴν Τετάρτην) καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ναυτιλιακοῦ πράκτορος.
 
«...Τὸ νεότευκτον πολυτελέστατον καὶ ἀπαστράπτον ἐκ καθαριότητος ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» ἀναχωρεῖ ἐκ Πειραιῶς ἑκάστην Κυριακήν,Τετάρτην καὶ Παρασκευὴν περὶ ὥραν 7ην π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα(τὸ θέρος),Πόρον,Ὕδραν, Ἐρμιόνην,Σπέτσας, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον,ἐπιστρέφον διὰ τῶν ἰδίων προσεγγίσεων τὴν ἑπομένην τῆς ἀναχωρήσεώς του.
Πρακτορεῖον.Ἐν Πειραιεῖ εἰς πλατείαν Καραϊσκάκην.Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸ υποπρακτορείον Κουρτζή,παρά τω εν τη πλατεία Ομονοίας Σταθμώ του Σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών.»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 11ης & 13ης Αὐγούστου 1901
Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,ἡ Ἀργολικὴ ἀτμοπλοΐα,δρομολόγησε ἔκτακτο δρομολόγιον τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν προσκυνητῶν-πανηγυριστῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὕδρας:.
 
«..Τὸ ταχύπλουν καὶ ἀπαστράπτον ἐκ τῆς καθαριότητος πολυτελὲς ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» χάριν τῆς ἐν Ὕδρα τελουμένης μεγάλης πανηγύρεως ἐν τῷ ἱστορικῶ ναῶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὰς 15 τρέχοντος,θέλει ἀναχωρήσει ἐκτάκτως ἐκ Πειραιῶς τὴν προσεχῆ Τρίτην 14 τρέχοντος περὶ ὥραν 9 π.μ κατ’εὐθείαν δὶ’Ὕδραν ἀποβιβάζον τοὺς ἐπιβάτας ἐντός του λιμένος’ ἐπιστρέφει δὲ αὐθημερὸν ὅπως τελέση τὴν ἑπομένην ἡμέραν,τῆς Τετάρτης τὸ τακτικόν του δρομολόγιον τοῦ Ἀργολικοῦ.
Ἡ ἐν Ὕδρα πανήγυρις ἐφέτος τελεσθήσεται μεγαλοπρεπὴς καὶ ἐπιβάλλουσα διὰ τοὺς ἐπισκέπτας,παρασχεθήσεται πάσα σχετικὴ εὐκολία διὰ τὴν διαμονὴν ἐκ μέρους τῶν περιποιητικωτάτων Ὑδραίων...»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 6ης Σεπτεμβρίου 1901
Ἀνακοίνωσις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας τοῦ «Σταματίου Παπαλεονάρδου» διὰ τὴν τροποποίησιν τῶν δρομολογίων τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀστήρ»:
 
«..Ἡ Ἑλληνικὴ ἀτμοπλοΐα Σταματίου Παππαλεονάρδου γνωστοποιεῖ ὅτι τροποποιήσασα τὸ δρομολόγιόν της,τὸ ταχύπλουν καὶ πολυτελὲς ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ» θέλει ἀναχωρεῖ τοῦ λοιποῦ ἐκ Πειραιῶς ἑκάστην Δευτέραν,Πέμπτην καὶ Σάββατον τὴν 7 τῆς πρωΐας δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον μὲ ἐπιστροφὴν διὰ τῶν ἰδίων προσεγγίσεων τὴν ἑπομενὴν τῆς ἀναχωρήσεώς του.Εἰσιτήρια ἐκδίδονται ἐν Πειραιεῖ παρὰ τῷ Πρακτορείω καὶ ἐν Ἀθήναις παρὰ τῷ κ.Παπαγκίκα καπνεμπόρω ὁδὸς Σταδίου..»
 
 
1902
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 16ης Μαρτίου 1902
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἑλληνικῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γ.Δ.Πόρτογλου & Ι.Κομηνοὺ» διὰ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπή».Τὸ συγκεκριμένον πλοῖον ἐκτελοῦσε ἐκτός του Ἀργοσαρωνικοῦ πλόες καί εἰς τὴν Δυτικὴν Ἑλλάδαν (Λουτράκι,Ἰτέα, Γαλαξείδιον, Βιτρινίτσαν, Πάτρα, Κυλλήνην, Ζάκυνθον, Ληξούριον,Ἀργοστόλιον) καθὼς καὶ εἰς τὸν Δυτικὸν Εὐβοϊκὸν-Παγασητικὸν(Χαλκίδα, Αἰδηψός, Βόλος).
Ἰδιαιτερότης τοῦ συγκεκριμένου ταχυπλόου,ἡ μὴ μεταφορὰ ἐμπορευμάτων:
 
«...Δρομολόγιον τοῦ ἀτμόπλοιου
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.Ἑκάστην Τρίτην ὥραν 7 ½ π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα(τὸ θέρος),Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσαις,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.(Ἄφιξις αὐτόθι αὐθημερὸν ὥραν 6 μ.μ ἀναχώρησις 1 μετὰ τὸ μεσονύκτιον).Ἐπάνοδος διὰ τῶν αὐτῶν προσεγγίσεων.Ἄφιξις εἰς Πειραιὰ τὴν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης....
....Τὸ ἀνωτέρω ἀτμοπλοῖον ἠλεκτροφωτισθὲν καὶ μεταρρυθμισθὲν τελείως,προωρίσται ἀποκλειστικῶς δὶ’ἐπιβάτας,μὴ δεχόμενον ποσῶς ἐμπορεύματα.Ἕνεκα τοῦ πλεονεκτήματος τούτου,αἳ ἐκ Πειραιῶς καὶ τῶν λοιπῶν λιμένων τοῦ δρομολογίου τοῦ ἀναχωρήσεις θέλουσι λαμβάνει χώραν κατὰ τὰς ἄνω σημειουμένας ὥρας ἀκριβῶς..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα
 7ης & 16ης & 22ας  Νοεμβρίου 1902,5ης Δεκεμβρίου 1902
«...Δρομολόγιον τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀστραπὴ»
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.Ἑκάστην Τρίτην ὥραν 7 ½ π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα(τὸ θέρος),Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσαις,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..
Τὸ ἀνωτέρω ἀτμοπλοῖον φωτιζόμενον δὶ’ἠλεκτρικοῦ καὶ κεκτημένον μεγάλην ταχύτητα εἶνε προωρισμένον μόνον δὶ’ἐπιβάτας,μὴ δεχόμενον ποσῶς ἐμπορεύματα.Ταῦτα πρὸς γνῶσιν τῶν κ.κ ἐπιβατῶν,οἵτινες ταξειδεῦοντες διὰ τῆς «Ἀστραπῆς» μένουσι λίαν εὐχαριστημένοι ἐκ τῆς καθαριότητος,ἀναπαύσεως καὶ περιποιήσεως,ὧν ἐν αὐτὴ τυγχάνουσιν..»
 
 
1903
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα
10ης & 21ης  Φεβρουαρίου 1903,16ης & 19ης Μαρτίου 1903
Ἐπαναλαμβανόμενη διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἑλληνικῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Κομηνοῦ & ΣΙΑ» (ἀλλαγὴ ἐπωνυμίας τῆς ἑταιρείας) διὰ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπή».
 
«..Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς
Ἑκάστην Δευτέραν καὶ Πέμπτην ὥραν 8ην π.μ,διὰ Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
Πρακτορεῖον ἐν Ἀθήναις.Γραφεῖον Πολέμη ὁδὸς Φιλελλήνων ἀριθμὸς 2.Τὸ ἀνωτέρω ἀτμοπλοῖον φωτιζόμενον δὶ’ἠλεκτρικοῦ καὶ κεκτημένον μεγάλην ταχύτητα εἶνε προωρισμένον μόνον δὶ’ἐπιβάτας,μὴ δεχόμενον ποσῶς ἐμπορεύματα»
 
Σημείωσις:Εἰς τὴν διαφημιστικὴν καταχώρησιν τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1903,τὸ ἀτμοπλοῖον ἐκτελοῦσε πλόες πρὸς Ὕδραν κατὰ τὶς ἡμέρες Τρίτην καὶ Πέμπτην.
Ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 1903 καὶ ἔπειτα τὰ δρομολόγια πρὸς Ὕδραν ἐκτελοῦντο κατὰ τὶς ἡμέρες Δευτέραν καὶ Πέμπτην.
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα: 
21ης & 27ης  Ἀπριλίου 1903, 5ης & 14ης & 21ης Μαΐου 1903
4ης & 7ης & 22ας & Ἰουνίου 1903,2ας & 12ης  Ἰουλίου 1903,2ας Αὐγούστου 1903
Διαφημιστική καταχώρησις της ιδίας εταιρείας,εις την οποίαν αναφέρεται η εκτέλεσις δρομολογίου προς Ύδραν,μόνον κατά την ημέραν Πέμπτην,μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπή».
 
«Δρομολόγιον Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας «Κομηνοῦ καὶ Σια».Ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπὴ» Γραμμὴ Ἀργολικοὺ ἐκ Πειραιῶς.Ἑκάστην Πέμπτην ὥραν 7ην π.μ δὶ’Αἴγιναν,Πόρον, Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον, Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
 
1904
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα: 29ης Ἀπριλίου 1904,3ης & 13ης Μαΐου 1904
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια».
 
«...Ἡ Ἀργολικὴ ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σια» γνωστοποιεῖ ὅτι:
Τοῦ ταχυπλόου πολυτελεστάτου καὶ ἀπαστράπτοντος ἐκ τῆς καθαριότηττος θαλαμηγοῦ ἀτμοπλοίου τῆς «ΥΔΡΑ» τὸ δρομολόγιον κανονίσθη ὡς ἑξῆς:
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς,ἑκάστην Κυριακήν,Τρίτην καὶ Πέμπτην κατὰ δεκατετραήμερον «ἀρχομένου τοῦ πρώτου δρομολογίου τῆς Πέμπτης ἀπὸ τῆς 29ης Ἀπριλίου» ὥραν 7 π.μ διὰ Αἴγιναν,Μέθανα (κατὰ τὸ θέρος),Πόρον, Ὕδραν,Ἐρμιόνην, Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον,καὶ ἐπιστρέφει τὴν ἑπομένην..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Εμπρός.Φύλλον 23ης Δεκεμβρίου 1904
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας«Σταμάτιου Παπαλεονάρδου»  δία τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστήρ».
 
«..Δρομολόγιον Ἀτμοπλοΐας Σταμάτιου Παπαλεονάρδου
Ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ» ἀναχωρεῖ ἑκάστην Δευτέραν-Πέμπτην (κατὰ δεκαπενθήμερον) καὶ Σάββατον 7 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
1905
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 15ης Ἰανουαρίου 1905
Τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1905,ἡ ἑταιρεία «Σταμάτιου Παπαλεονάρδου» γνωστοποίησε εἰς τὸ ἐπιβατικὸ κοινὸν τὴν δρομολόγησιν τοῦ ἄρτι ναυπηγηθέντος ἠλεκτροφώτιστου ἀτμόπλοιου «Ἄρης» εἰς τὶς γραμμὲς τῶν Κυκλάδων (Σύρος,Νάξος,Οἴα,Θήρα) καὶ τοῦ Παγασητικοῦ (Χαλκίδα,Στυλίδα, Βόλος). Παράλληλα ἡ ἑταιρεία γνωστοποίησε καὶ τὴν ἐκτέλεση τῶν δρομολογίων τοῦ ἀτμοπλοίου «Ἀστὴρ» τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«..Γραμμὴ Ἀργολικοὺ
Ἀτμοπλοῖον «Ἀστὴρ» ἀναχωρεῖ ἑκάστην Δευτέραν-Πέμπτην (κατὰ δεκαπενθήμερον) καὶ Σάββατον 7 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον. Ἐκ τῆς διευθύνσεως..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 15ης &16ης &18ης Δεκεμβρίου 1905
Τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἴδιου ἔτους,δρομολογήθηκε εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀργολικὸς» (μετέπειτα μετονομασθὲν ὡς «Αἴγινα») τῆς ἑταιρείας «Ἰωάννου Δ.Κατραμάδου»:
 
«Δρομολόγιον Ἑλληνικοῦ Ἀτμοπλοΐου «Ὁ Ἀργολικὸς»
Τὸ ἄρτι ἀγορασθὲν ταχύπλουν καὶ πολυτελέστατον θαλαμηγὸν ἀτμοπλοῖον «Ἀργολικὸς» μετασκευασθὲν τελείως καὶ κυβερνωμένον ὑπὸ τοῦ ἐμπειροτάτου πλοιάρχου Ἰωάννου Δ.Κατραμάδου ἀναχωρεῖ ἐκ Πειραιῶς τὴν 19ην τρέχοντος ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥρα 7 ½ π.μ δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον ἐπιστρέφον διὰ τῶν ἰδίων προσεγγίσεων τὴν ἑπομένην εἰς Πειραιά.Πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἄνω δρομολογίου τοῦ θέλει ἀναχωρεῖ ἑκάστην Δευτέραν,Τετάρτην καὶ Σάββατον δεχόμενον ἐπιβάτας καὶ ἐμπορεύματα.Πρὸς πλειοτέας πληροφορίας ἀπευθυντέον πρὸς τὸ ἐν Πειραιεῖ πρακτορεῖον τοῦ ἀτμοπλοίου (πλατεία Καραϊσκάκη παραπλεύρως του πρακτορείου Γουδῆ).Ἐν Ἀθήναις παρὰ τῷ κ. Ε.Ζαχαροπούλω κατῶθεν τοῦ Πρωτοδικείου..»
 
 
1907
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Εμπρός.Φύλλα 16ης & 28ης  Ἰουλίου 1907
Εἰδοποίησις τῆς ναυτιλιακῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση &  Σια» διὰ τὶς ἑβδομαδιαῖες ἀναχωρήσεις τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα»:
 
«..Ἡ Ἀργολικὴ ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σια» εἰδοποιεῖ ὅτι τὸ ἀτμοπλοῖον αὐτῆς «Ὕδρα» ἑκάστην Τρίτην θὰ ἀναχωρῆ ἐκ Πειραιῶς τὴν 9ην ὥραν π.μ διὰ τὸ τακτικὸν δρομολόγιον τοῦ Ἀργολικοῦ..»
 
 
1908
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα:13ης Ἰουνίου 1908,
5ης & 8ης & 10ης & 15ης & 21ης &23ης &25ης & 28ης &29ης Αὐγούστου 1908,
3ης & 4ης & 8ης &13ης &16ης &24ης Σεπτεμβρίου  1908,2ας Ὀκτωβρίου 1908,29ης Νοεμβρίου 1908
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γουδῆ».Ἀναχωρήσεις μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν Τετάρτην.Ἀναχώρησις ἐκ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς ὥραν 7ην πρωϊνήν.
 
«..Δρομολόγιον Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας «Γουδῆ»
Τετάρτην 7 π.μ Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας, Χέλιον, Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον..»
 
Ἡ ἴδια διαφήμισις ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὰ φύλλα τῆς 23ης Ἰουλίου & 10ης Αὐγούστου 1908 τῆς ἐφημερίδος «Ἐμπρὸς»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 19ης Αὐγούστου 1908
Ἀνταπόκριση τῆς 16ης Αὐγούστου 1908,τοῦ δημοσιογράφου τῆς ἐφημερίδας «Σκρίπτ» μὲ τίτλον : «Ὕδρα,ἡ μεγάλη πανήγυρις» εἰς τὸ ὁποῖο περιγράφεται ὁ λαμπρὸς ἑορτασμὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας.Ὁ δημοσιογράφος περιγράφει παράλληλα τὸν κατάπλου τὸν πλοῖον «Ὕδρα» καὶ «Ἀμφιτρίτην» εἰς τὸν λιμέναν τῆς Ὕδρας.
 
Χαρακτηριστικὴ εἰκόνα τῆς ἀκτοπλοΐας τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰῶνος,διὰ τὸν λιμέναν τῆς νήσου Ὕδρας,ἦτο ἡ ἀγκυροβόλησις τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα» πλησίον του προβλήτα καὶ ἡ μεταφορὰ τῶν ἐπιβατῶν εἰς τὴν ἀκτὴν μὲ  μικρὲς λέμβους,(ὁ προβλήτας μὲ τὴν σημερινή του μορφὴ κατασκευάσθηκε κατὰ τὰ ἔτη 1956-1960),καὶ ἡ ἀγκυροβόλησις τοῦ ἀτμοπλοίου «Ἀμφιτρίτης» εἰς τὸν σημαντήραν ἐκτός του λιμένος τῆς Ὕδρας.
 
«..Κατάπλους τῆς «Ὕδρας».Τὴν μεσημβρίαν τῆς παραμονῆς εἰσέρχεται εἰς τὸν λιμένα σημαιοστόλιστον,μὲ τελειοτάτην ναυτικὴν ἐπιδεξιότητα τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» διευθυνόμενον παρὰ τοῦ συνιδιοκτήτου καὶ γνωστοτάτου Ὑδραίου πλοιάρχου καπετὰν Σταμάτη Μονοχάρτζη’οἱ λεμβοῦχοι μὲ τὰς σημαιοστόλιστους λέμβους τῶν εὐγενέστατα δέχονται τοὺς προσκυνητᾶς,οἵτινες ἀποβιβαζόμενοι γίνονται ἐνθουσιώδης δεκτοὶ παρὰ πολλοῦ κόσμου ἀναμένοντος ἐπὶ τῆς προκυμαίας’ὅλοι διευθύνονται εἰς συγγενικᾶς καὶ φιλικᾶς τῶν οἰκογενείας.Ἡ «Ὕδρα» ἐκτελέσασα τὸ μέχρι Ναυπλίου τακτικὸν δρομολόγιον τῆς ἐπιστρέφει εἰς Πειραιὰ ἐπανακάμψασα τὴν ἐπιούσαν καὶ ἀγκυροβολήσασα ἐντός του λιμένος πλησίον της ἀποβάθρας.
Κατάπλους τῆς «Ἀμφιτρίτης»-Ὁ Ὑδραϊκὸς Συνδεσμος.Τὴν 5ην μ.μ καταπλέει σημαιοστόλιστος ἡ «Ἀμφιτρίτη» του κ.Παπαλεονάρδου φέρουσα τὸν ἐν Πειραιεῖ Ὑδραϊκὸν Σύνδεσμον’προσδένεται ἐπὶ τοῦ ἔξωθέν του λιμένος σημαντῆρος καὶ ἀποβιβάζει τοὺς ἐπιβάτας’διαρκεῖς κανονιοβολισμοὶ ἐκ τοῦ φρουρίου καὶ τῆς «Ἀμφιτρίτης»..»
 
 
1909
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα:1ης &18ης &25ης &27ης Ἰανουαρίου 1909,
8ης & 25ης Φεβρουαρίου 1909,3ης & 16ης Ἀπριλίου 1909
6ης &25ης &27ης Ἰουνίου 1909,2ης &12ης &13ης &22ας & 23ης &31ης Ἰουλίου 1909
7ης &10ης &14ης &29ης &30ης Αὐγούστου 1909,7ης &25ης Σεπτεμβρίου 1909
Φύλλον 8ης (Ἐμπρὸς & Σκρίπτ) & 31ης (Ἐμπρὸς) Ὀκτωβρίου 1909
3ης &5ης Νοεμβρίου 1909
 
«..Δρομολόγιον Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας «Γουδῆ»
Τετάρτην 7 π.μ Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας, Χέλιον, Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον..»
 
 
 


 
  
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 8ης  & 14ης & 22ας& Αὐγούστου 1909
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια».
 
«...Ἡ Ἀργολικὴ ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σια» καὶ κατὰ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν 9 Αὐγούστου παρέχει εἰς τοὺς φίλους τῶν θαλασσίων ἐκδρομῶν τὴν εὐκαιρίαν μαγευτικοῦ καὶ ἀπολαυστικοῦ μέχρι τῶν δροσόλουστων νησιῶν τοῦ Σαρωνικοῦ ἡμερησίου ταξειδίου.Τὴν 7ην π.μ ὥραν τῆς Κυριακῆς ἀναχωρεῖ ἐκ Πειραιῶς τὸ ἀτμοπλοῖον τῆς «Ἀστραπὴ» διὰ τὸ σύνηθές του Ἀργολικοῦ δρομολογίον.Τὴν δὲ 2αν μ.μ ὥραν ἀποπλέει ἐκ Πειραιῶς τὸ ἀτμοπλοῖον τῆς ἰδίας ἀτμοπλοΐας «Ὕδρα» δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα καὶ Πόρον μὲ ἀναχώρησιν ἐκ Πόρου αὐθημερὸν τὴν 7 ½ μ.μ καὶ ἐπάνοδον εἰς Πειραιὰ τὴν 11ην νυκτός.Οὕτως ὥστε οἱ κ.κ ἐκδρομεῖς δύνανται νὰ ἀναχωρήσουν τὴν πρωΐαν μὲ τὴν «Ἀστραπὴ» καὶ νὰ ἐπανέλθουν τὸ ἑσπέρας μὲ τὴν «Ὕδραν».Εἰσιτήρια μετ’ἐπανόδου ἰσχυούσης μόνον διὰ τὴν αὐθημερὸν ἐπιστροφὴν τοῦ ἀτμοπλοίου «Ὕδρα» τιμῶνται δραχμὲς 2.10 μέχρι Αἰγίνης καὶ 3.10 μέχρι Μεθάνων καὶ Πόρου»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 8ης & 11ης Ὀκτωβρίου 1909
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΔΟΥΑΛΛ & ΒΑΡΒΟΥΡ».
 
«...Δρομολόγιον Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας «ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΔΟΥΑΛΛ & ΒΑΡΒΟΥΡ».
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς διὰ τὸ Ἐσωτερικὸν
Παρασκευὴν 7 π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα(τὸ θέρος),Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας,Χέλιον, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.Πρακτορεῖα ἐν Ἀθήναις,ὁδὸς Σταδίου ἄρ.66 καὶ ἐν Πειραιεῖ Πλατεία Τσελέπη»
 
 
1910
 
Πηγή:Ἐφημερίδες (Ἐμπρός)Φύλλα 5ης &9ης Ἰανουαρίου 1910
(Ἐμπρός)&( Σκρίπτ)2ας Φεβρουαρίου 1910,(Ἐμπρός) 19ης &27ης Φεβρουαρίου 1910,
(Ἐμπρὸς) 23ης Μαρτίου 1910,(Σκρίπτ)13ης Ἀπριλίου 1910 
( Ἐμπρός)27ης Μαΐου 1910,(Σκρίπτ)6ης Ἰουλίου 1910 
Διαφημιστικὲς καταχωρήσεις τῶν ἀκτοπλοϊκῶν ἑταιρειῶν «Γουδῆ» καὶ «ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΔΟΥΑΛΛ & ΒΑΡΒΟΥΡ».Τὰ κείμενα τῶν διαφημιστικῶν καταχωρήσεων ἦταν τὰ ἴδια ἀκριβῶς μὲ αὐτὰ ποὺ δημοσιεύοντο κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη.
 
 

 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 24ης Ἰουλίου 1910
Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1910,τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια», καθὼς ἐκτελοῦσε τὸ καθιερωμένο δρομολόγιο τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀργολικοῦ, συμμετεῖχε εἰς ἐπιχείρησιν διασώσεως τοῦ Αὐστριακοῦ ἀτμόπλοιου «Καμπανία».Ἡ εἴδησις δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα Ἐμπρός.
 
«..Ἡ «Καμπάνια» ἀνερεύθη.Ρυμουλκεῖται εἰς τὸν Πειραιᾶν.
Ὁ πλοίαρχος τοῦ ἀτμοπλοίου τοῦ κ.Λεούση «Ὕδρα» ἀνέφερε χθὲς εἰς τὸ λιμεναρχεῖον Πειραιῶς,ὅτι προχθὲς πρωΐαν,συνήντησεν εἰς τινὰ ὅρμον μεταξὺ Ὕδρας καὶ Μονεμβασίας ἰστιοπλοοῦν τὸ Αὐστριακὸν φορτηγὸν ἀτμοπλοῖον «Καμπάνια»,τὸ ὁποῖον,εἰς σῆμα κινδύνου,ἐπλησίασε καὶ ἐρυμούλκησεν εἰς τὸν λιμένα τῶν Σπετσῶν. Κατὰ τὰς ἀφηγήσεις τοῦ πλοιάρχου τῆς ἐκινδύνευε διήρχετο Ἀγγλικὸν ἀτμοπλοῖον τὸ ὁποῖον ἠρνήθη νὰ ρυμουλκήση τὴν «Καμπάνια»,ζήτησαν ὑπέρογκον ἀμοιβήν.Τὸ λιμεναρχεῖον μόλις λαβὸν γνῶσιν τοῦ μέρους εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκετο ἡ «Καμπάνια» ἀπέστειλε πρὸς ρυμούλκησιν τοῦ τὰ ναυαγοσωστικὰ «Κέρβερος» καὶ «Ἄτλας» τὰ ὁποία ἐρυμούλκησαν τὸ Αὐστριακὸν ἀτμοπλοῖον εἰς τὸν λιμένα Πειραιῶς πολὺ ἀργὰ τὴν χθεσινὴν νύκτα..»
 
 
 1911
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 26ης Ἰουλίου 1911
Διαφημιστικὲς καταχώρησεις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια» διὰ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα».
 
«.Ἡ Ἀργολικὴ ἀτμοπλοΐα «Ι.Ε.Λεούση & Σια» γνωστοποιεῖ ὅτι:
Τὸ ἀτμοπλοῖον αὐτῆς «Ὕδρα» θέλει ἀναχωρεῖ ἕκαστον Σάββατον καὶ ὥραν μεσημβρίαν ἀκριβῶς διὰ Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον καὶ Ὕδραν.Ἐπιστροφὴ εἷς Πειραιᾶν αὐθημερὸν διὰ τῶν ἰδίων προσεγγίσεων.Ἄφιξις εἰς Πειραιᾶν ὥραν 9.μ.μ»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 6ης Αὐγούστου 1911
«..Ταξείδια Ἀναψυχῆς
Τὰ ταχύπλοα καὶ ἠλεκτροφώτιστα ἀτμόπλοια «Ἀστραπὴ» καὶ «Ὕδρα»,τῆς ἀτμοπλοΐας «Ι.Ε.Λεούση & Σια» θέλουσιν ἐκτελεῖ τὰ ἀκόλουθα ταξείδια ἀναψυχῆς,ἤτοι:
Σάββατον μεσημβρίαν διὰ τῆς «Ὕδρας» διὰ Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον καὶ Ὕδραν.
Κυριακὴν ὥραν 7 π.μ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπή»,θὰ ἀναχωρῆ διὰ τὸ τακτικὸν δρομολόγιον τοῦ Ἀργολικοῦ.Τὸ δὲ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» θ’ἀναχωρῆ τὴν 2αν ὥραν μ.μ τῆς ἰδίας ἡμέρας διὰ Αἴγιναν,Μέθανα καὶ Πόρον,ὀπόθεν θὰ ἐπιστρέψη εἰς Πειραιὰ αὐθημερὸν 10ην ἑσπερινήν..»
 
 
 
 1912
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Εμπρός.Φύλλον 23ης Απριλίου 1912
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας«Σταμάτιου Παπαλεονάρδου» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πλόων ἀναψυχῆς μὲ τὰ ἀτμόπλοια τῆς ἑταιρείας,ἐπ’ἀφορμῆς τῶν ἑορτῶν τῆς Λαμπρῆς.Τὸ δρομολόγιον τοῦ Ἀργολικοῦ ἐκτελοῦσε τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀμφιτρίτη»:
 
«..Ταξείδια Ἀναψυχῆς.Εὐκαιρία ὡραίων ἐκδρομῶν
Ἡ ἀτμοπλοΐα Παπαλεονάρδου χάριν τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα διαθέτει τὰ ἀτμόπλοιά της «Ἄρης» ὅπερ ἀναχωρήση τὴν Δευτέραν τοῦ Πάσχα ὥραν 9 πρωΐ διὰ Ἰτέαν (ἐπίσκεψις εἰς Δελφούς),Πάτρας,Ἰθάκην,Λευκάδαν,Πρέβεζαν καὶ λιμένας Ἀμβρακικού.Ἐπάνοδος εἰς Πειραιὰ Τετάρτην μεσημβρίαν.
«Ἀμφιτρίτη» ὅπερ ἀναχωρήση Δευτέρα 8 πρωΐ διὰ Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας κτλ. Μέχρι Ναυπλίου.Ἐπάνοδος Πειραιὰ Τρίτην μεσημβρίαν.Ναῦλοι οἰκονομικοί.Τηλέφωνον Πειραιῶς 115.Ἀθηνῶν 715..»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα: 14ης Ἀπριλίου 1912,3ης & 17ης  Ἰουνίου 1912,
14ης & 22ης & 29ης  Ἰουλίου 1912,12ης & 19ης Αὐγούστου 1912
Ὁμοίως,ἡ ἀκτοπλοϊκὴ ἑταιρεία «Ι.Λεούση & Σία»,καθ’ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1912,διαφήμισε τὴν ἐκτέλεση τῶν πλόων τῶν πλοίων τῆς ἑταιρείας «Ἀστραπὴ» καὶ «Ὕδρα» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ.
 
«.Ταξείδια Ἀναψυχῆς.
Τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀστραπὴ» ἀναχωρεῖ καθ’ἑκάστην Κυριακὴν καὶ ὥραν 7 ½ π.μ διὰ τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ.Τὸ δὲ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» εἰς τὰς 2μ.μ μέχρι Πόρου μὲ ἐπιστροφὴν αὐθημερὸν τὸ ἑσπέρας εἰς Πειραιά.Ἐκ τοῦ πρακτορείου τῆς Ἀργολικῆς Ἑταιρείας..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 5ης & 16ης & 20ης & 30ης  Ἰουλίου 1912
Ἀναχωρήσεις ἀτμόπλοιου τῆς ἑταιρείας «Τζῶν Μὰκ Δουὰλλ» διὰ τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«..Ἑλληνικῆς ἀτμοπλοΐας.»Τζῶν Μὰκ Δουάλλ».
Παρασκευὴν ὥρα 7 π.μ.Δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσας, Χέλιον, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.Πρακτορεῖα ἐν Πειραιεῖ Πλατεία Τζελέπη ἀρ.τηλ14. Ἐν Ἀθήναις ὁδὸς Σταδίου ἀριθμ.τηλ154..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 8ης Αὐγούστου 1912
Τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σια»,κατὰ τὸ ἔτος 1912, ἐπετάχθη ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἃ’ Βαλκανικῶν πολέμων,τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς πολιορκοῦσε τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων.
 
«..Στρατιωτικοὶ ἀκόλουθοι εἰς τὴν Ἤπειρον.
Ἐπετάχθη χθὲς ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» τοῦ Λεούση,τὸ ὁποῖον θὰ μεταφέρη εἰς τὴν Ἤπειρον τοὺς ξένους στρατιωτικοὺς ἀκολούθους,οἵτινες κατευθυνόμενοι εἰς τὸ Μπιζάνι θὰ παρακολουθήσουν τὰς μάχας τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ τοῦ πολιορκοῦντος τὰ Ἰωάννινα.Χθὲς δὲ ἀνεχώρησαν δύο ἐκ τούτων..»
 
 Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 12ης & 13ης  Αὐγούστου 1912
Τὶς παραμονὲς τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,ἡ ἀτμοπλοΐκη ἑταιρεία «Σταματίου Παπαλεονάρδου» ἐξήγγειλε τὴν διενέργειαν πλοῦ πρὸς Ὕδραν,μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀμφιτρίτη» διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου.
 
«...Ἔκτακτος εὐκαιρεία.Δία τὴν Ἑορτὴν τῆς 15ης Αὐγούστου.Ἡ ἀτμοπλοΐα Σταματίου Παπαλεονάρδου διαθέτει τὸ ταχύτερον θαλαμηγὸν αὐτῆς «Ἀμφιτρίτη» τὸ ὁποῖον θέλει ἀναχωρήσει τὴν προσεχῆ Τρίτην 14 Αὐγούστου καὶ ὥραν 2αν μ.μ
δὶ’Ὕδραν
 μὲ προσέγγισιν εἰς Αἴγιναν,Μέθανα καὶ Πόρον.Ἄφιξις εἰς Ὕδραν ὥρα 6η μ.μ.
Διημέρευσις εἰς Ὕδραν καθ’ὅλην τὴν Τετάρτην.Ἀναχώρησις ἒξς Ὕδρας τὴν ἑπομένην 15 Αὐγούστου μεσονύκτιον.Ἄφιξις εἷς Πειραιὰ τὴν 4ην πρωϊνὴν τῆς Πέμπτης. Ἀριθμ.τηλεφ.115 Πειραιῶς.Ἐκ τοῦ γραφείου τῆς Ἀτμοπλοΐας Παπαλεονάρδου..»
 
 
 1913
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 13ης Αὐγούστου 1913,6ης Δεκεμβρίου 1913
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γουδῆ» διὰ τὰ δρομολόγια τῆς θερινῆς περιόδου:
 
«..Ἀτμοπλοΐα «Γουδή».Δρομολόγιον ἰσχῦον ἀπὸ 1ης Ἰουνίου 1913.
Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.Τετάρτην 7 ½ πρωΐας δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα (τὸ θέρος), Πόρον, Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Χέλιον,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
 
 1914
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 14ης & 17ης Ἰουνίου 1914
Ὁμοίως,κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1914,ἡ ἀκτοπλοϊκὴ ἑταιρεία «Γουδὴ» γνωστοποιοῦσε τὴν ἀναχώρησιν τῶν ἀτμόπλοιων «Σπέτσαι» καὶ «Πελοπόννησος» διὰ τὸ δρομολογίον τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«Ἡ ἀτμοπλοΐα «Γουδὴ» γνωστοποιεῖ ὅτι καθ’ἑκάστην Τετάρτην καὶ ὥραν 7 ½ π.μ τὴν γραμμὴν Αἰγίνης,Μεθάνων,Πόρου,Ὕδρας,Ἐρμιόνης,Σπετσῶν,Λεωνιδίου καὶ Ναυπλίου ἐκτελοῦν τὰ ταχύπλοα καὶ μεγάλα ἀτμόπλοια «Σπέτσαι» καὶ Πελοπόννησος»..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 21ης Ἰουνίου 1914
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Τζῶν Μὰκ Δουὰλλ» διὰ τὶς ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς τῶν ἀτμοπλοίων τῆς ἑταιρείας.Δία τὸ δρομολόγιον τοῦ Ἀργολικοῦ (ἀτμοπλοῖον «Ἀθηνᾶ»)  ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς:
 
«...Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα «Τζῶν Μὰκ Δουάλλ».Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.Παρασκευὴν 7 π.μ ἡ «Ἀθηνᾶ» δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Σπέτσες,Χέλιον,Λεωνίδιον, Ἄστρος καὶ Ναύπλιον..»
 
 
 1916
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 13ης Μαΐου 1916
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Α.Παληοὺ καὶ Σια» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δρομολογίων εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ.
 
«...Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων «Α.Παληοὺ & Σια».Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.Ἀπὸ 9-15 Μαΐου 1916.Σάββατον 14 Μαΐου καὶ ὥραν 7 ½ π.μ.Δία Αἴγιναν, Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον καὶ Ναύπλιον..»
 
 1917
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 17ης Ἰουνίου 1917
Ἀναγγελία ἀναχωρήσεως τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» διὰ τὸ δρομολόγιον τῆς γραμμῆς τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«..Ἡ «Ὕδρα».Τὸ ταχύπλουν θαλαμηγὸν ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» ἀναχωρεῖ τὴν Κυριακὴν 18 τρέχοντος καὶ ὥραν 7 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας, Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.Σημείωσις:Οἱ κ.κ ἐπιβᾶται πρέπει νὰ ἐπικυρώνωσι τὰ πιστοποιητικὰ τῶν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀγγλικῆς Πρεσβείας,νὰ ἐφωδιάζωτναι δὲ τὰ εἰσιτήρια τῶν ἐκ τοῦ πρακτορείου διὰ νὰ τοῖς ἐπιτρέπεται ἡ ἐπιβίβασις ἐπὶ τοῦ ἀτμοπλοίου.Ἐκ τοῦ πρακτορείου Λεούση & Σια»..»
 
 
1919
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 25ης Σεπτεμβρίου 1919
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας«Σταματίου Παπαλεονάρδου» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πλόων τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἄρης» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«Τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἄρης» «Σταματίου Παπαλεονάρδου».Ἀναχωρεῖ τὴν προσεχῆ Πέμπτην καὶ Σάββατον 26 καὶ 28 Σεπτεμβρίου διὰ τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ,ἤτοι: Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος καὶ Ναύπλιον ἐπιστρέφον τὴν ἑπομένην διὰ τῶν αὐτῶν προσεγγίσεων.Πρακτορεῖον Πειραιῶς,ἀκτὴ Τζελέπη,Βλασσόπουλος καὶ Κοττάκης,Ἄρ.τήλ.59..»
 
Εἰς τὸ συγκεκριμένον φύλλον τῆς ἐφημερίδος,δημοσιεύεται παράλληλα ἀνακοίνωσις-γνωστοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ταχυδρομείου,βάσει τῆς ὁποίας γνωστοποιῆται ἡ μεταφορὰ τῆς ἀλληλογραφίας τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀργολικοῦ,μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Λεούση & Σία».Ὅμοιες ἀνακοινώσεις δημοσιεύθηκαν καὶ εἰς ἄλλα φύλλα τοῦ ἡμερήσιου τύπου τῆς ἐποχῆς.
 
«..Ταχυδρομεῖον.Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου-Ἀργολικὸν «Ὕδρα» 6 π.μ..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 15ης & 20ης Δεκεμβρίου 1919
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ἔλ.Βελιώτη» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πλόων τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἰωάννα»,τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα,διὰ τοὺς λιμένες τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ καὶ τοῦ Ἀργολικοῦ.
 
«..Ἀτμοπλοΐα «Ἔλ.Βελιώτη».Τὸ ταχύπλοον ἀτμοπλοῖον «Ἰωάννα» ἄρχεται τῶν πλόων του ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Πέμπτης 19 τρέχοντος,τακτικῶς κατὰ Τρίτην,Πέμπτην καὶ Σάββατον 8 π.μ ὥραν δὶ’Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον, Ἄστρος,Ναύπλιον.Οἱ πράκτορες Κουνουγέρης καὶ Φραγκόπουλος,ἀκτὴ Τζελέπη..»
 
 
1922
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλον 14ης Μαΐου 1922
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Γιαννουλάτου» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δρομολογίων τῶν ἀτμόπλοιων τῆς ἑταιρείας ἀνὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Δία τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ,ἡ ἑταιρεία δρομολόγησε τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἰωάννινα»
 
«Ἀτμοπλοΐα Γιαννουλάτου. «Ἰωάννινα»,Τρίτην ὥραν 8 π.μ,Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον, Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον..»
 
 
1924
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλον 28ης Μαρτίου 1924
Ἀναγγελία ἀναχωρήσεως τοῦ ἀτμόπλοιου «Κωνσταντῖνος» τῆς «Δωδεκανησιακῆς Ἀτμοπλοΐας» διὰ τὴν Ὕδραν:
 
«...Δωδεκανησιακὴ Ἀτμοπλοΐα.Τὸ θαλαμηγὸν ἀτμοπλοῖον «Κωνσταντῖνος» ἀναχωρήσει τὴν προσεχὴν Δευτέραν 31ην Μαρτίου καὶ ὥραν 8 π.μ διὰ Αἴγιναν, Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Κυπαρίσσι καὶ Γέρακα..»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 15ης & 26ης  Ἀπριλίου 1924
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1924,τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Λεούση & Σια» συγκρούσθηκε εις τον προλιμένα τοῦ Πειραιῶς μὲ τὸ πλοῖο «Γκρὰτς» ἰταλικῶν συμφερόντων.Η σύγκρουσις,ἡ ὁποία προῆλθε ἐκ σφάλματος τοῦ πλοιάρχου τοῦ ἰταλικοῦ πλοίου,ἦτο σφοδρή.Ὁρισμένοι ἐκ τῶν ἐπιβατῶν τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» ἐρρίφθησαν εἰς τὴν θάλασσαν,ἐνῶ τραυματίσθηκαν τέσσερις ἐπιβάτες καὶ ὁ πλοίαρχος Σταμάτιος Μονοχάρτζης.Ὁ ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,ἐξῆρε τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον ἀντέδρασε ὁ Ὑδραῖος πλοίαρχος μετὰ τὴν σφοδρότατη σύγκρουσιν.Συγκεκριμένα ἀναφέρει τὰ ἑξῆς περὶ τοῦ ναυτικοῦ αὐτοῦ ἀτυχήματος:
 
«..Σύγκρουσις Ἀτμόπλοιων εἰς τὸν Λιμένα Πειραιῶς.Τραυματισμὸς ἐπιβατῶν.
Χθὲς τὸ ἀπόγευμα,εἰς τὸν προλιμένα Πειραιῶς,συνεκρούσθησαν τὸ Ἰταλικόν της γραμμῆς «Γκράτς»,ὅπερ ἀπέπλεε διὰ  Μπρίντεζι καὶ τὸ Ἑλληνικὸν «Ὕδρα» τὸ ὁποῖο ἐξέπλεε κατ’ἐκείνην τὴν ὥραν προερχόμενον ἐκ Ναυπλίου μὲ 430 ἐπιβάτας κατὰ τὸ πλεῖστον ψηφοφόρους.Τὸ Ἰταλικὸν ἐπέπεσεν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ «Ὕδρας»,εἰς τὸ σημεῖον τῆς γέφυρας καὶ κατέστρεψεν αὐτήν,ἐνῶ συγχρόνως ἐπροξένησε ρῆγμα εἰς τὰ ὕφαλα μέρη.Μεταξὺ τῶν ἐπιβατῶν ἐπηκολούθησε πανικός.Περὶ τοὺς 50 ἐρρίφθησαν εἰς τὴν θάλασσαν διὰ νὰ σωθοῦν.Τινὲς ἐκ τῶν ἐπιβατῶν ἐτραυματίσθησαν,καθὼς καὶ ὁ πλοίαρχος.Οὗτος ὅμως δὲν ἀπώλεσε τὴν ψυχραιμίαν του.Διέταξε πρόσω ὁλοταχῶς καὶ κατόρθωσε νὰ διασχίση τὸν προλιμένα,τὸν λιμένα καὶ τὸν λιμενίσκον τῶν Ἁλὼν καὶ νὰ ρίψη τὸ ἀτμοπλοῖον εἰς τὴν ἀβαθῆ ἀκτὴν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.Ἐκ τῶν ἐπιβατῶν τῆς «Ὕδρας» ἐτραυματίσθησαν οἱ Χρ.Δαρδανός,ἀρχικελευστὴς(τραῦμα κεφαλῆς),Ι.Φαμελιάρης λεμβοῦχος Πόρου (τραῦμα κεφαλῆς),Ἄθ.Βούλγαρης,πλοίαρχος Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ (τραῦμα δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ),Νίκολ.Δανάμπασης,ναύτης τοῦ «Ἀβέρωφ»(τραῦμα ὀσφύος τῆς δεξιᾶς χειρός).Ἐπίσης ἐτραυματίσθη ὁ πλοίαρχος τῆς «Ὕδρας» Σταμάτιος Μονοχάρτζης εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλήν.
Ἡ σύγκρουσις ἔλαβεν χώραν ὡς ἀκολούθως:Τὸ ἀτμοπλοῖον «Ὕδρα»,εἰσπλέον, ἠκολουθεῖ τὴν κανονικὴν πρὸς τὰ δεξιὰ γραμμήν,συμφώνως πρὸς τοὺς ναυτικοὺς κανόνας.Ἀλλὰ καὶ τὸ «Γκρὰτς» ἐπλεεν πρὸς τὰ δεξιά.Ὁ Πλοίαρχος τῆς «Ὕδρας» διὰ σημάτων εἰδοποίησεν ἐγκαίρως τὸ Ἰταλικὸν ν’ἀλλάξη πορείαν.Τὸ Ἰταλικὸν ὅμως ἀτμοπλοῖον ἐξηκολούθησε τὴν ἰδίαν πορείαν του καὶ ἐπῆλθεν ἡ σύγκρουσις.Ὁ ἀπόπλους τοῦ Ἰταλικοῦ «Γκρὰτς» ἀπηγορεύθη καὶ κατηρτίσθη ὑπὸ τοῦ Λιμεναρχείου ἐπιτροπὴ πραγματογνώμων πρὸς διακανονισμὸν τῶν ζημιῶν,αἳ ὁποῖαι ὑπολογίζονται εἰς 600-700 χίλ.δραχμῶν..»
 
Τὸ πόρισμα τοῦ Λιμεναρχείου Πειραιῶς,ἐπέρριψε τελικῶς τὴν ὑπαιτιότητα τῆς συγκρούσεως τῆς 14ης Ἀπριλίου 1924,εἰς τὸν πλοίαρχον τοῦ Ἰταλικοῦ πλοίου.
 
«..Αἳ ἀνακρίσεις διὰ τὴν σύγκρουσιν τῆς «Ὕδρας» καὶ «Γκρὰτς»
Τὸ Δικαστικὸν Τμῆμα τοῦ Λιμεναρχείου Πειραιῶς ἐξέδωκεν κατόπιν σχετικῶν ἀνακρίσεων καθ’ἂς ἐξητάσθησαν πλέον τῶν 50 μαρτύρων,τὸ πόρισμα τοῦ σχετικῶς μὲ τὴν ἐπισυμβάσαν τὴν 14ην Ἀπριλίου εἰς τὸν προλιμένα Πειραιῶς σύγκρουσιν τῶν ἀτμοπλοίων «Ὕδρα» τοῦ κ.Λεούση καὶ Ἰταλικοῦ «Γκρὰτς» τοῦ Λόϋδ Τριεστίνο.Ἐκ τοῦ πορίσματος προκύπτει ὅτι ὑπαίτιος της συγκρούσεως εἶναι ὁ πλοίαρχος τοῦ Ἰταλικοῦ ὅστις ἰδὼν ὅτι ἡ «Ὕδρα» εἰσήρχετο μὲ πορείαν ἀντιπλέουσαν πρὸς τὸ «Γκρὰτς» ὤφειλε νὰ στρέψη δεξιὰ καὶ οὐχὶ ἀριστερά,ἀφοῦ ἄλλωστε καὶ ὁ χῶρος πρὸς τὰ δεξιὰ ἦτο ἐλεύθερος καὶ κατάλληλος διὰ τὸν χειρισμὸν τοῦ «Γκρὰτς» ἐνῶ ἀντιθέτως ἠτο ἀνεπαρκὴς ὁ πρὸς τὰ ἀριστερὰ χῶρος.Ἀπεδείχθη ἐπίσης ὅτι εἰς τὸν διπλοῦν συριγμὸν τοῦ «Γκρὰτς» ὁ πλοίαρχος τῆς «Ὕδρας» ἀπήντησε καταλλήλως.Αἳ δικαιολογίαι τοῦ Ἰταλοῦ πλοιάρχου ἀπεδείχθησαν ἀβάσιμοι.Ἡ «Ὕδρα» εἰσῆλθε χθὲς εἰς τὰς Δεξαμενᾶς πρὸς ἑξακρίβσιν τῶν ζημιῶν της..»
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 24ης & 27ης & 30ης  Μαΐου 1924
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων  Α.Παληοὺ & Σια» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δρομολογίων τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀκτιον» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«..«Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων  Α.Παληοὺ & Σια». Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς
.Ά)π «Ἀκτιον»,Τετάρτην 28ην Μαΐου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον.
Ά)π «Ἀκτιον»,Παρασκευὴν 30ην Μαΐου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον
Ά)π «Ἀκτιον»,Κυριακὴν 1ην Ἰουνίου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον..»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 24ης  Μαΐου 1924
Ἀναγγελία ἑβδομαδιαίας ἀναχωρήσεως τοῦ ἀτμόπλοιου «Κωνσταντῖνος» τῆς «Δωδεκανησιακῆς ἀτμοπλοΐας» διὰ Ὕδραν:
 
«Δωδεκανησιακὴ Ἀτμοπλοΐα.Τὸ θαλαμηγὸν «Κωνσταντῖνος» ταχύτητος 12 μιλλίων ἀναχωρεῖ ἑκάστην Δευτέραν καὶ ὥραν 8 π.μ διὰ Αἴγιναν,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην, Σπέτσαις,Λεωνίδιον,Κυπαρισσίαν καὶ Γέρακα..»
 
Εἰς τα φύλλα τῆς ἐφημερίδας Σκρίπτ,τῆς 24ης & 27ης  Μαΐου 1924, δημοσιεύθηκε  πὼς ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Ταχυδρομείου,θὰ διεκομίζετο,πιθανῶς λόγω τοῦ ναυτικοῦ ἀτυχήματος τοῦ ἀτμόπλοιου «Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ι.Ε.Λεούση & Σία» μὲ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἰωάννα» τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Ἔλ.Βελιώτη».Ὥρα ἀναχωρήσεως 6 π.μ.Μὲ τὸ φύλλο τῆς 30ης Μαΐου 1924,τὴν μεταφορὰ τῆς ἀλληλογραφίας ἀνέλαβε τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἀκτιον» τῆς ἑταιρείας «Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων Α.Παληοὺ & Σια»
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ.Φύλλα 21ης & 22ας Ἰουνίου 1924
Διαφημιστικὴ καταχώρησις τῆς ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας «Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων  Α.Παληοὺ & Σια» διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δρομολογίων τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀκτιον» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ:
 
«..«Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα Θαλασσίων Ἐπιχειρήσεων  Α.Παληοὺ & Σια». Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς
.Ά)π «Ἀκτιον»,Δευτέραν 23ην Ἰουνίου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον.
Ά)π «Ἀκτιον»,Πέμπτην 26ην Ἰουνίου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον
Ά)π «Ἀκτιον»,Σάββατον 28ην Ἰουνίου,8 π.μ δὶ’Αἴγιναν,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Λεωνίδιον.»
 
Ὅμοιες διαφημιστικὲς καταχωρήσεις δημοσιεύθηκαν διὰ τὶς ἀναχωρήσεις τοῦ ἀτμόπλοιου «Ἀκτιον» διὰ τὶς ἡμέρες Σάββατον 12ης Ἰουλίου,ὥραν 3 μ.μ,Τρίτην 15ης Ἰουλίου,ὥρα 8 π.μ,Πέμπτην 17ην Ἰουλίου,ὥραν 8 π.μ καὶ Σάββατον 19ης Ἰουλίου , ὥραν 3 μ.μ εῖς τὰ φύλλα τῆς 12ης & 13ης & 14ης Ἰουλίου 1924 τῆς ἐφημερίδος Σκρίπτ.
  
 
1926
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα 28ης &29ης &31ης Αὐγούστου 1926
3ης & 4ης &6ης &13ης Σεπτεμβρίου 1926
Ἐν ἔτει 1926,ἡ ἑταιρεία «Κωνσταντῖνος Τόγιας» δρομολόγησε τὸ ἀτμοπλοῖον «Μοσχάνθη» εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Ἀργολικοῦ,κατὰ τὴν ἡμέρα Τρίτην.Τὴν ἴδια περίοδο,τὸ ἀτμοπλοῖον ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐκτελεῖ πλόες καὶ εἰς τὶς νήσους τῶν Κυκλάδων:
 
«..Ἀτμοπλοΐα Κωνσταντ.Τόγιας
α)π «Μοσχάνθη Τόγια» Τρίτην 8 π.μ Αἴγιναν,Μέθανα,Ὕδραν,Σπέτσας,Λεωνίδιον,Ἄστρος,Ναύπλιον,Χέλιον...»
 
 
 
 
 
Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρός.Φύλλα :20ης Μαρτίου 1926,27ης Ἰουλίου 1926,
28ης Αὐγούστου 1926,9ης Σεπτεμβρίου 1926
Τὸ ἴδιο ἔτος,μέσω τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος,διαπιστώνεται ἡ ἐκτέλεση πλόων εἰς τὴν γραμμὴ τοῦ Ἀργολικοῦ ἀπὸ τὸ ἀτμοπλοῖον «Ἰωάννα» τῆς ἑταιρείας «Ἐλευθέριου Βελιώτη».
 
«..Ταχυδρομεῖον. «Ἰωάννα» 6 π.μ.Ἀργολικόν..» (Εταιρεία Ελ.Βελιώτη)
«..Ταχυδρομεῖον. «Μοσχάνθη» 6 π.μ.Ἀργολικόν..» (Εταιρεία Κωνσταντίνου Τόγια)
 
Σημείωσις*:Ὅμοιες ἀνακοινώσεις τοῦ Ταχυδρομείου Ἑλλάδος διὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἀλληλογραφίας,δημοσιεύθηκαν ἀντιστοίχως εἰς τὰ φύλλα τῆς ἐφημερίδος «Ἐμπρὸς» καθ’ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1929 (Φύλλα 27ης Ἰουλίου & 16ης Σεπτεμβρίου & 7ης Δεκεμβρίου 1929)
 
1927
 
Πηγή:Ἐφημερίδα.ἘμπρόςΦυλλον: 17ης Ἰουνίου 1927
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1927,λίγους μῆνες μετὰ τὴν δρομολόγησιν τοῦ ἀτμοπλοίου «Μοσχάνθη» καὶ εἰς τὴν γραμμὴ τοῦ Ἀργολικοῦ,(κατὰ τὴν ἡμέρα Τρίτην),τὸ ἀτμόπλοιο συγκρούσθηκε ἀνοικτά της βραχονησίδας Πάτροκλος (Γαϊδουρονήσι) μὲ τὸ ἀτμόπλοιο τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὴ Ἀτμοπλοΐα» «Πατρίς»,καθὼς ἐπέστρεφε ἐκ τῆς Σύρου.Ἡ σύγκρουσις ἦτο φονικὴ (ἀπωλέσθησαν δέκα ἄτομα) καὶ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν καταβύθισιν τοῦ ἀτμοπλοίου «Πατρίς».Ἡ ἐφημέριδα «Ἐμπρὸς» εἰς τὸ ἄρθρον της («Ἡ φρικιαστικὴ τραγωδία τῆς συγκρούσεως τῶν δύο ἀτμοπλοίων-Πὼς κατεβυθίσθη ἡ «Πατρὶς»-Δέκα ἄτομα ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς εὗρον οἰκτρὸν θάνατον ἐνῶ ἐκοιμῶντο-Οἱ ναυαγοὶ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν κυμάτων-Συγκινητικαὶ ἀφηγήσεις τῶν διασωθέντων-πὼς προῆλθεν ἡ τρομερά σύγκρουσις»)δημοσιεύει τὴν ἀνταπόκρισιν τῶν συντακτῶν τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ».
 
«Ἀποσπάσματα Ἄρθρου
...Τὴν πρώτην εἴδησιν περὶ τῆς φρικιαστικῆς αὐτῆς θαλάσσιας τραγωδίας διεκοινωθεν εἰς τὸν Πειραιὰ τὸ ἀτμοπλοῖον «Μοσχάνθη» τοῦ κ.Τόγια,ἤτις κατέπλευσεν εἰς τὸν γείτονα λιμένα τὰς πρωΐνας ὥρας,προερχομένη ἐκ Συροῦ.Τὸ σκάφος αὐτὸ εἶχε κατὰ τὴν πρώραν σχήματα,ὅπως τὰ λέγουν οἱ ναυτικοί,καταφανῆ σημεῖα προσκρούσεως.Ἐν πρώτοις εἶχε χαλάση ἡ πλώρη του,εἶχε δὲ καὶ ρῆγμα κατὰ τὴν ἀριστερὰ μάσκα,ὑπὲρ τὴν ἴσαλον ὅμως....
.....Ἡ «Μοσχάνθη» εἶχεν ἀποπλεύση ἐκ Σύρου περὶ τὴν 9ην ἑσπερινὴν ὥραν τῆς προχθὲς Τετάρτης,κατευθυνόμενη εἰς Πειραιᾶν,μεθ’ἠμισείαν δὲ ὥραν ἀπέπλευσεν ἡ «Τῆνος» τοῦ Ἰγγλέση,ἀκόμη δὲ ἀργότερον καὶ ἡ «Ἀγγελική» του Γιαννουλάτου...
....Τὰ τρία σκάφη συνέπλεον σχεδόν.Τὰ δύο ἰδίως ἡ «Μοσχάνθη» δηλαδὴ καὶ ἡ «Τῆνος» συνηγωνίζοντο,ὅπως συνήθως πλέοντα μὲ ταχύτητα 13-14 μιλλίων καθ’ὥραν..
Ἡ στιγμὴ τῆς σύγκρουσις
Θὰ ἦτο 1 ½ ἡ ὥρα μετὰ τὸ μεσονύκτιον ὅταν παρήλλαξαν τὴν νοτιοδυτικὴν ἄκραν του Γαϊδουρόνησου.Μετ’ὀλίγον οἱ ἐπιβᾶται τῆς «Μοσχάνθης» διέκριναν τοὺς φανοὺς ἀτμοπλοίου προερχομένου ἐκ Πειραιῶς.Ἦταν ἡ «Πατρίς».Ἡ ἀπόστασις δὲν ἦτο μεγάλη καὶ ὅταν ἤκουσαν σφυρίγματα τῆς «Μοσχάνθης» καὶ εἶδον καὶ τὴν σύγχυσιν καὶ τὰς κινήσεις τοῦ πληρώματος,συνεταράχθησαν ὅλοι τόσον,ὥστε ἀπὸ τῆς στιγμῆς αὐτῆς δὲν ἤσαν εἷς θέσιν μετὰ ψυχραιμίας νὰ συγκρατήσουν καμμίαν λεπτομέρειαν....
..Ἡ «Μοσχάνθη» εἶνε τὸ κομψὸν εἰς γραμμᾶς σκάφος τῆς ἑταιρείας Κ.Τόγια χωρητικότητος 500 τόννων,ταχύτητος δὲ συνήθους 14 μιλλίων καθ’ὥραν.
Ἡ «Πατρὶς» γνωστὴ εἰς τοὺς ναυτικοὺς κύκλους ὑπὸ τὸ ὄνομα «Τὸ Πατριδάκι» λόγω τῆς μικρότητός της εἶνε εὔγραμμον σκάφος χωρητικότητος 300 τόννων...»
 
Ὡς ἦτο φυσιολογικόν,οἱ καταθέσεις τῶν δύο πλευρῶν ἦταν ἀντικρουόμενες:
 
«...Πλοίαρχος «Πατρίς»: Ἐγὼ σαλπάρισα γιὰ τὸν Πειραιὰ ἀκριβῶς στὶς 10:50...
....Στὴ μία καὶ πενήντα ἤμουνα στὴ νοτιοδυτικὴ ἄκρα τοῦ Γαϊδουρόνησου μὲ ὀκτὼ μίλλια τὴν ὥρα.Πρῶτα εἶδα δύο λευκοὺς φανοὺς καὶ ἔπειτα ἄλλους δύο.Κατάλαβα πὼς ἦταν τῶν νησιῶν τὰ καράβια.Αὐτὰ πᾶνε μὲ δωδεκάμιση-δεκατρία μίλλια.Θάτανε καμμία ὀκτακοσσαριὰ μέτρα μακρυά,σὲ λίγο εἶδα τὸ κόκκινο φανάρι τῆς «Μοσχάνθης»,δηλαδὴ τὸ ἀριστερό της καὶ τὸ πράσινό της «Τήνου».Ἀλλὰ νὰ λογαριάσετε ὅτι μεταξύ τους δὲν εἴχανε οὔτε πενήντα μέτρα.Ἡ «Μοσχάνθη» βαστοῦσε κοντὰ στὸν κάβο.Ὑπελόγισα ὅτι μὲ δώδεκα μίλλια ποὺ ἔκοβαν αὐτοὶ καὶ ὀκτὼ ἐγώ,εἴκοσι δηλαδὴ ἡ ἀπόστασις τῶν ὀκτακοσίων μέτρων ποὺ μᾶς χώριζε,δηλαδὴ μισὸ μίλλι ἀπάνω κάτω,ἦτον ζήτημα δύο μισυ λεπτῶν.Ἐὰν ἐπερνα τὸ τιμόνι μου θὰ ἔπεφτα ἀπάνω στὴν «Τῆνο».Νὰ περάσω ἀνάμεσα στὰ δύο δὲν μποροῦσα.Ἐσκέφθηκα τότε νὰ ρίξω τὸ καράβι στὸ νησὶ ἀριστερά μου.Σφυράω λοιπὸν δύο φορᾶς εἰδοποιώντας τὴν «Μοσχάνθη» ὅτι διευθύνομαι ἀριστερὰ καὶ παρὰ πάντα κανονισμὸν πέρνω τὸ τιμόνι μου ὅλο ἀλλὰ μπαίνει ἀριστερά,μὲ «Κράτην τῆς μηχανῆς».Ἂν ἐπερνε κι ἐκεῖνος τὸ τιμόνι τοῦ ἀριστερὰ καὶ ἔκανε κράτει θὰ γλυτώναμε.Αὐτὸς οὔτε ἐσφύριξε,οὔτε τίποτε.Τὰ χασὲ φαίνεται κι ἔπεσε ἀπάνω μας..»
 
...Πλοιοκτήτης Κ.Τόγιας «Μοσχάνθης»:Ἐμεῖς ἐκάμαμε ὅτι μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ κανονισμοί.Δὲν εἶνε νὰ μᾶς ἐπιρρίψουν καμμίαν εὐθύνην.Ἡ «Μοσχάνθη» ἐσφύριξεν ἐπανειλημμένως διὰ νὰ εἰδοποιήση τὸ «Πατρὶς» περὶ τοῦ κινδύνου καὶ αἰφνιδίως ἀντικρύσαμεν τὴν «Πατρίδα» εἰς μικρᾶν ἀπόστασιν μὲ κατεύθυνσιν ἀρχικῶς νὰ διέλθη διὰ μέσου της «Μοσχάνθης» καὶ τῆς «Τήνου» ἀποτόμως δὲ στρεφόμενην ἀριστερὰ καὶ παρουσίαζαν πρὸς ἠμᾶς τὴν δεξιὰν πλευράν της.Ἀμέσως ἡ «Μοσχάνθη» ἐκράτησε καὶ ἔκαμεν ἀνάποδα ὁλοταχῶς.Ἀλλ’ἦτο πλέον ἀργά.Ἡ πρώρα μᾶς προσέκρουσεν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τῆς «Πατρίδος»....»
. 
 
 
1930
 
Πηγή:Ἐφημερίδα.Φύλλα:
(Σκρίπτ) 28ης & 30ης Ἰανουαρίου 1930,(Ἐμπρὸς) 4ης Φεβρουαρίου 1930,
(Ἐμπρὸς) 4ης Μαρτίου 1930,(Ἐμπρὸς) 4ης Ἀπριλίου 1930,
 (Ἐμπρὸς) 1ης & 6ης & 13ης Ἰουνίου 1930,(Ἐμπρὸς) 23ης Ὀκτωβρίου 1930
Μέσω τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ταχυδρομείου,διὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἀλληλογραφίας καθ’ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1930, διαπιστώνεται ἡ ἐκτέλεσις πλόων ἀπ’τὰ ἀτμόπλοια  «Κεραυνὸς» τῆς ἑταιρείας «Κωνσταντίνου Πετσάλη»,«Ὕδρα» τῆς ἑταιρείας «Ἰω.Ε.Λεούση»,«Κωνσταντῖνος Τόγιας» τῆς ἑταιρείας «Κ.Τόγιας» καὶ «Ἰωάννα» τῆς ἑταιρείας «Ἔλ.Βελιώτη»
 
«..Ταχυδρομεῖον.Ἀναχωρήσεις Ἀτμοπλοίων.«Κεραυνὸς-Ὕδρα» 8 π.μ Ἀργολικόν.
«..Ταχυδρομεῖον.Ἀναχωρήσεις Ἀτμοπλοίων. «Ἰωάννα» 6 π.μ.Ἀργολικόν.
«Ὕδρα»11 π.μ Αἴγινα,Μέθανα,Πόρον,Ὕδραν,Ἐρμιόνην,Σπέτσας,Ναύπλιον...
 
 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...