hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1850 Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Ἔτους 1850. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1850 Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Ἔτους 1850. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ὕδρα 1850 Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Ἔτους 1850

Ὕδρα 1850
Ἐκλογὲς Βουλευτῶν Ὕδρας Ἔτους 1850

 
  Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
κατὰ τὴν Πρώτην Σύνοδον τῆς Τρίτης Βουλευτικῆς Περιόδου,
Τόμος Ἅ΄,Ἐν Ἀθήναις,Ἐκ τοῦ Δημοσίου Τυπογραφείου,1851
Συνεδρίασις Γ’,Τῆς 18ης Νοεμβρίου 1850,

 

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1850,διεξήχθηκαν εἰς τὴν Ὕδραν Βουλευτικὲς ἐκλογὲς διὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν τριῶν νέων Βουλευτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.Ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία διεξήχθη εἰς τὸν Καθεδρικὸν Νάον τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,καὶ διήρκησε ὀκτὼ ἡμέρες.

 
Κατὰ τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν ἐκλέχθησαν Βουλευτὲς Ὕδρας διὰ τὴν Γῆν Βουλευτικὴν Περίοδον,οἱ κ.κ Ἰωάννης Δαμιανός,Λάζαρος Ἀναγνώστου Γιουρδῆς καὶ Ἰωάννης Κριεζής.Τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα ἦταν τὰ ἑξῆς:

 
«Ὁ κ. Ι.Δαμιανὸς ψῆφοι 897
Ὁ κ. Λ.Γιουρδὴς ψῆφοι 895
Ὁ κ. Ι.Κριεζὴς ψῆφοι 892

 
Ὁ κ. Α.Κουντουριώτης ψῆφοι 27
Ὁ κ Δ.Κουντουριώτης ψῆφοι 25
Ὁ κ. Ν.Βούλγαρης ψῆφοι 20»

 

Τὴν 15ην Νοεμβρίου 1850,συζητήθηκε εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἡ ἔκθεσις τοῦ εἰσηγητοῦ Περικλή Καλαμογδάρτη τοῦ Στ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῆς νήσου Ὕδρας.
 
(Σημείωσις:Πρόεδρος τοῦ Στ΄Τμήματος τῆς Βουλῆς ἦταν ὁ Δημήτριος Καλλιφρονᾶς, ἐνῶ μέλη τοῦ ἦταν ὁ Ν.Πανουριᾶς,ὁ Γ.Ἀποστολίδης,ὁ Σιδέρης Πράτσικας καὶ ὁ Α. Παπαδημητριάδης).
 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ Στ΄Τμήματος τῆς Βουλῆς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὀκταήμερης ἐκλογικῆς διαδικασίας,ἐψήφισαν συνολικῶς ἐννιακόσιοι εἴκοσι ὀκτὼ (928) ψηφοφόροι,δίχως νὰ ἀναφέρεται τὸ σύνολο τῶν ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας παρευρίσκετο ἐντός του Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως (τόπος διεξαγωγῆς τῆς ψηφοφορίας) ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτρόπης (δὲν κατονομάζονται τὰ μέλη της).Ἐκ περιτροπῆς παρευρίσκετο πότε ὁ Ἐπάρχος Ὕδρας καὶ πότε ὁ ἀντιπρόσωπός του.

Ἀντιθέτως, ἐπισημάνθηκε πὼς δὲν παρέστη καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ὁ Δήμαρχος Ὕδρας Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης,ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ὕδρας.(Διετέλεσε Δήμαρχος Ὕδρας κατὰ τὰ ἔτη 1844-1858).
 

Εἰς τὴν Ἐφορευτικὴν Ἐπιτροπήν,διετυπώθησαν ἐλάχιστες ἐνστάσεις καὶ καταγγελίες ἀπὸ ὀλίγους πολίτες ποὺ κατήγγειλαν ὅτι ἐβιάσθησαν καὶ ἀπειλήθηκαν κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ τους δικαιώματος ἀπὸ ἔνοπλους στρατιῶτες.Οἱ συγκεκριμένες καταγγελίες περὶ παραπτωμάτων ἐπὶ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἀπερρίφθησαν ὡς ἀβάσιμες τόσο ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ Στ΄Τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,διότι ἡ παρουσία τῶν ἐνόπλων στρατιωτῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἦταν μηδαμινὴ καὶ ἦταν ἀδυνατὸν νὰ ἐπηρρεάσει τὴν τελικὴν ἔκβαση τοῦ ἀποτελέσματος.

 
Εις τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«..Η εκλογή αυτή από την αρχήν της μέχρι τέλους δεν παρουσιάζει την παραμικράν νόθευσιν,ούτε ένστασις τοιαύτη υπάρχει.Όλα τα έγγραφα παρετηρήθησαν με την μεγαλειτέραν λεπτομέρειαν..»

 

Εἰς τὶς ἐκλογὲς τοῦ ἔτους 1850,προκύπτει εκ του αποτελέσματος,ἡ ἐπικράτηση μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πολιτικῆς πτέρυγας τῶν Ἰωάννη Δαμιανοῦ,Λάζαρου Ἀναγνώστου Γιουρδῆ καὶ Ἰωάννη Γ.Κριεζή.Ως γνωστόν τα μέλη της συγκεκριμένης πολιτικής παρατάξεως,εις τις παρελθοῦσες Βουλευτικές εκλογές του 1847,ἀπεῖχαν ἀπ’τὴν ἐκλογικὴ διαδικασίαν,λόγω ἐνστάσεων που διετύπωσαν κατά τὴν πρώτην ἡμέρα τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν Ὕδρας,καταγγέλοντας περιστατικά βίας και νοθείας κατά την διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών.
 

Ἀντιθέτως,ἡ ἰσχυρὴ πολιτικὴ πτέρυγα τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτη,ἡ ὁποία εἶχε ἐπικρατήσει ἄνετα εἰς τὶς παρελθοῦσες ἐκλογὲς 1845 καὶ 1847,ἂν καὶ εἶχαν καταγγελθεῖ σοβαρὰ περιστατικὰ βίας καὶ νοθείας κατὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν,τὰ ὁποία συνέβαλλαν εἰς τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος,κατατροπώθηκε ἐκλογικὰ καὶ δὲν ἐξέλεξε κανέναν ὑποψήφιο.

Χαρακτηριστικὰ ὁ  Δημήτριος Λαζάρου Κουντουριώτης καὶ ὁ Ἀνδρέας Γεωργίου Κουντουριώτης ἔλαβαν μόλις εἴκοσι πέντε καὶ εἰκοσὶ ἑπτὰ ψήφους ἀντιστοίχως !!!!!

Τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς ἐγείρει σημαντικὰ ἐρωτήματα,ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς πὼς ἡ ἔκθεσις τοῦ Στ’ Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἀπέρριψε κατηγορηματικῶς ὡς ἀβάσιμες καὶ ἀνάξιες κύρους τῆς καταγγελίες περὶ παρατυπιῶν ἐπὶ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...