hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1912.Αἳ πρῶται πτήσεις ὑδροπλάνων ἐν Ἑλλάδι-Πτήσεις Ὑδροπλάνου «Δαίδαλος». Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1912.Αἳ πρῶται πτήσεις ὑδροπλάνων ἐν Ἑλλάδι-Πτήσεις Ὑδροπλάνου «Δαίδαλος». Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Ὕδρα 1912.Αἳ πρῶται πτήσεις ὑδροπλάνων ἐν Ἑλλάδι-Πτήσεις Ὑδροπλάνου «Δαίδαλος»

Ὕδρα 1912.Αἳ πρῶται πτήσεις ὑδροπλάνων ἐν Ἑλλάδι-Πτήσεις  Ὑδροπλάνου «Δαίδαλος» τοῦ Ὑδραίου Ὑπολοχαγοῦ  Δημήτριου Καμπέρου.


Αἳ πρῶτες καταγεγραμμένες εἰς τὰ χρονικά, πτήσεις ὑδροπλάνων εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτεια, πραγματοποιήθηκαν παραμονὲς τοῦ Ἅ΄ Βαλκανικοῦ πολέμου, ἐν ἔτει 1912,κατὰ τὸ διήμερό της 24ης- 25ης  Ἰουνίου. Πιλότος τῶν συγκεκριμένων πτήσεων,(τοῦ παράτολμου αὐτοῦ διὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἐγχειρήματος), ἦτο ὁ Ὑδραῖος εἰς τὴν καταγωγὴν Ὑπολοχαγὸς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας Δημήτριος Καμπέρος (1883-1942), ὁ ὁποῖος διήνυσε ὑπὸ ἀντίξοες συνθῆκες τὴν ἀπόσταση Παλαιὸ Φάληρο-Ὕδρα & Ὕδρα-Παλαιὸ Φάληρο, ἐπιτυγχάνοντας παράλληλα παγκόσμια πρωτιὰ (καταγραφή-(record)) εἰς τὶς πτήσεις ὑδροπλάνων.

Ο Υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος, δια την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτήσεως, μετασκεύασε ,ειδικώς δια την περίπτωσιν, βάσει δικών του σχεδίων και μελετών, αεροπλάνο τύπου «Henry Farman»  της Πολεμικής Αεροπορίας εις υδροπλάνον.

Πρὸ τῆς ἐπίτευξης τοῦ συγκεκριμένου ἄθλου, ὁ Ὑπολοχαγὸς Δημήτριος Καμπέρος (ἀρχικῶς ἦτο ἀξιωματικός του Πυροβολικοῦ Σώματος, προτοῦ μεταταχθεῖ εἰς τὴν Πολεμικὴν Ἀεροπορίαν)  εἶχε πραγματοποιήσει τὴν πρώτη ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ πτήση τὴν 13ην Μαΐου 1912, ἐνῶ ἀμέσως μετὰ τὶς πτήσεις τοῦ ὑδροπλάνου Παλαιὸ Φάληρο-Ὕδρα-Παλαιὸ Φάληρο, πραγματοποίησε τὴν 11ην Ὀκτωβρίου 1912 τὴν πρώτη ἀναγνωριστικὴ στρατιωτικὴ πτήση  εἰς τὰ πλαίσια τῶν στρατιωτικῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἃ Βαλκανικοῦ Πολέμου.


Προετοιμασίες τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας,ἐν ἔτει 1912,παραμονὲς τοῦ Ἅ΄Βαλκανικοῦ Πολέμου-Βάφτισις Ἀεροπλάνου «Δαίδαλος»


Καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 1912, ὑπῆρξε ἔντονη προετοιμασία καὶ προπαρασκευὴ τῆς νεοσυσταθείσας Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Ἤδη, τὸν Μάϊο τοῦ 1912, Ἕλλην ὁμογενὴς (ἐκ τῆς νήσου τῶν Σπετσῶν)  ἐν ὀνόματι Σωτήριος Ἀναργύρου, ὑπεσχέθη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὴν δωρεὰν δυὸ πολεμικῶν ἀεροπλάνων, προτείνοντας παράλληλα καὶ τὴν ὀνοματοδοσία τῶν. Ἰδού, τί ἀναφέρει ἡ ἐφημερὶς «Μακεδονία» τὴν 19ην Μαΐου 1912:


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία», Φύλλο 19ης Μαΐου 1912»
«Δωρεὰ Ἕλληνος ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Ἀεροπλοΐας.
Ὁ ἐν Ἀθήναις ζάπλουτος ὁμογενὴς Ἀναργύρου ἐδήλωσεν εἰς τὸν κ.Βενιζέλον ὅτι θὰ δωρήση εἰς τὸν Ἑλληνικὸν στρατὸν δυὸ ἀεροπλάνα,τὰ ὁποῖα θὰ ὀνομασθώσιν «Ὕδρα» καὶ «Σπέτσαι»

Ἡ κίνησις ταύτη τοῦ Σωτήριου Ἀναργύρου προκάλεσε ἐνθουσιασμὸν εἰς τοὺς κύκλους τῶν Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖες ἐκινητοποιήθηκαν διὰ νὰ ἐνισχύσουν ὁμοίως τὶς  τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἤδη, μέσω ὑποσχετικῶν ἐπιστολῶν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριον Βενιζέλον, οἱ ὁμογενεῖς του ἐξωτερικοῦ εἶχαν συγκεντρώσει πόσο ὕψους 200.000,00 δραχμῶν διὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατεύματος.

Ἡ ἐφημερίδα «Μακεδονία» μὲ νέο ἄρθρο της, τὴν 20ην Μαΐου 1912, δημοσιεῦσε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σπετσιώτου δωρητοῦ Σωτήριου Ἀναργύρου:


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Μακεδονία», Φύλλο 20ης Μαΐου 1912»
«…Ὁ στολίσκος τῶν ἀεροπλάνων μας-Γενναιαὶ Δωρεαί.
Ἀναγινώσκομεν ἐν τῇ «Ἑστίᾳ» τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ τοὺς ἄνω τίτλους:
Μετὰ χαρᾶς ἀγγέλομεν νέαν μεγάλην δωρεὰν ὑπὲρ τοῦ ἀεροπορικοῦ μας στολίσκου.Ἡ δωρεὰ ἀνεκοινώθη τὴν ἑσπέραν τῆς χθὲς (15 Μαΐου) εἰς τὸν κ.Πρωθυπουργὸν διὰ τῆς ἑξῆς ὡραίας ἐπιστολῆς τοῦ φιλογενοὺς δωρητοῦ,συνοδευομένης καὶ ὑπὸ τῆς σχετικῆς τραπεζιτικῆς ἐπιταγῆς:

Κύριε Πρόεδρε,
Ἐπιθυμῶν νὰ συντελέσω εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ ἐναέριου Στόλου τῆς Πατρίδος μας,διαβλέπων ἐν τῷ ὄπλῳ τούτω μέσον πολεμικὸν πρόσφορον εἰς τὴν ἰδιοφυΐαν τοῦ Ἕλληνος,παρακαλῶ ὑμᾶς κ.Πρόεδρε, ὅπως δεχθῆτε τὸ ποσὸν τῶν 40 χιλιάδων δραχμῶν, ἀξίαν δυὸ στρατιωτικῶν ἀεροπλάνω πρὸς χρῆσιν τῆς ἐμπολέμου ἠμῶν δυνάμεως.Ἐπιτρέψατέ μου συγχρόνως νὰ ἐκφράσω τὴν εὐχήν, ὅπως εἰς τὸ μὲν τῶν ἀεροπλάνων τούτων δοθῆ τὸ ὄνομα τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος Σπέτσαι,εἰς τὸ ἕτερον δὲ τῆς γείτονος ἐπίσης ἠρωϊκῆς νήσου Ὕδρας.
Ἐν Ἀθήναις 15 Μαΐου 1912
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Σ.Ἀνάργυρος….»


Πρὸ τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς ὀνοματοδοσίας τῶν δυὸ πολεμικῶν ἀεροπλάνων «Ὕδρα» & «Σπέτσαι», προηγήθηκε χρονικῶς ἡ βάφτισις τῶν πρώτων πολεμικῶν ἀεροπλάνων τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Εἷς ἐξ’ αὐτῶν, (τὸ πρῶτο, ἀνάδοχός του ὁποίου ἦτο ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος),ἦτο τὸ ἀεροπλάνο «Δαίδαλος» τὸ ὁποῖο καὶ μετασκεύασε εἰς ὑδροπλάνον ὁ Ὑπολοχαγὸς τοῦ Πυροβολικοῦ Δημήτριος Καμπέρος διὰ νὰ πραγματοποιήσει τὶς θρυλικές του πτήσεις «Παλαιὸ Φάληρο-Ὕδρα-Παλαιὸ Φάληρο». Ἡ τελετὴ ὀνοματοδοσίας, τελέσθηκε τὴν 27ην Μαΐου 1912,παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τῶν λοιπῶν πολιτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου. Ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,τὴν 28ην Μαΐου 1912,ἀναφέρει χαρακτηριστικά:


«Πηγή:Ἐφημερίδα «Σκρίπτ»,Φύλλο 28ης Μαΐου 1912»
«…Εἰς τὸ ἀεροδρόμιον.
Εἰς τὸ Ζωολογικὸν κῆπον ἀνθρωποπλημμύρα.Πάντες ἐζητοῦν νὰ εὐρίσκωνται ἐγγύτερον ἴνα παραστώσι κατὰ τὴν τελετήν,ἀλλ’ ἡ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον εἴσοδος ἐπετρέπετο μόνον εἰς τοὺς ἐφωδιασμένους δι’εἰσιτηρίων εἰδικῶν.
Περὶ τὴν 6 ½ μ.μ κατέφθασεν ὁ πρωθυπουργὸς κ.Βενιζέλος μετὰ τῶν ὑπουργῶν Ρακτιβᾶν, Ἀλεξανδρὴ καὶ Κορομηλά.Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μετὰ τίνων ἐκ τῶν Συνοδικῶν,ὁ στρατηγὸς Ἐντοὺ μετὰ τῶν μελῶν τῆς Γαλλικῆς ἀποστολῆς (σήμ.σύντ:ὁ ὑπολοχαγὸς Καμπέρος μέλος ἑξαμελοῦς ὁμάδας Ἑλληνῶν Ἀξιωματικῶν ἐκπαιδεύτηκε εἰς τὴν Γαλλίαν) ἀρκετὰ τῶν μελῶν τῆς Ἀγγλικῆς ναυτικῆς ἀποστολῆς,ὁ Νομάρχης κ.Δάσιος,ὁ Δήμαρχος κ.Μερκούρης,πλεῖστοι ἀξιωματικοί της ξηρᾶς καὶ θαλάσσης καὶ ἄπειρον πλῆθος.
Ἐντὸς τοῦ ἀεροδρομίου εὐρίσκετο ὁ στρατιωτικὸς ἀεροπόρος κ.Καμπέρος ἤσαν δὲ ἐκεῖ τὰ δυὸ ἐκ τῶν τεσσάρων στρατιωτικῶν ἀεροπλάνων.Τὰ ἕτερα δὲ εὑρίσκονται ἐν Πειραιεῖ.
Ὁ Ἁγιασμός-Ἡ Βάπτισις
Εὐθὺς ὡς σενεκεντρώθησαν πάντες οἱ ἐν τέλει ἐψάλη ἁγιασμὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου.Μετὰ τὸ πέρας τῆς δοξολογίας τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ πρωθυπουργὸς κ. Βενιζέλος ὡς ἀνάδοχος τῶν ἀεροπλάνων ἱστάμενος πρὸ τοῦ πρώτου ἀεροπλάνου λέγει τὰ ἑξῆς:
-Εἰς τὸν πρῶτον τοῦτο σκάφος τοῦ ἐναέριου στόλου δίδω τὸ ὄνομα τοῦ «Δαίδαλου», τοῦ πρώτου, ὡς γνωστόν, Ἕλληνος ὅστις διέσχισε τᾶς ἐναερίους ἐκτάσεις.
Τὸ δεύτερον ἀεροπλάνον ὀνομάζω «Ἀετόν» εἰς δὲ τὰ ἕτερα δυό, τὰ ἐν Πειραιεῖ εὑρισκόμενα δίδω τὰ ὀνόματα «Κόραξ» καὶ «Γύψ»….»


Σημείωσις:Μετὰ τὴν τελετὴ τῆς Δοξολογίας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐπακολούθησε στρατιωτικὴ ἀεροπορικὴ ἐπίδειξις ὑπὸ τῶν ἀεροπόρων Ὑπολοχαγῶν Δημητρίου Καμπέρου καὶ Ἐμμανουὴλ Ἀργυρόπουλου, παρουσία 120.000,00 πολιτῶν οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ εἰς τὴν παραθαλάσσια περιοχὴ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου.Εἰς τὴν συγκεκριμένην ἀεροπορικὴ ἐπίδειξεις προκλήθηκε μάλιστα παρεξήγησις μεταξὺ τῶν δυὸ πρωτοπόρων ἀεροπόρων, καθὼς ὁ Ὑπολοχαγὸς Δημήτριος Καμπέρος (ἀδιαφορώντας διὰ τὴν παρουσία τῶν ἐπίσημων ἀρχῶν ἐπετέθη φραστικῶς κατὰ τοῦ Ἐμμανουὴλ Ἀργυρόπουλου, διότι ἐθεώρησε πὼς οὗτος τὸν παρενόχλησε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πτήσεώς του, παρεμποδίζοντας τὸν νὰ πραγματοποιήσει τοὺς ἀεροπορικοὺς ἑλιγμοὺς τοὺς ὁποίους ἐπιθυμοῦσε.Τὸ περιστατικὸ ἐξιστορεῖ εἰς τὸ ἴδιον ἄρθρον ἡ ἐφημερὶς  «Σκρίπτ».Ἡ πρώτη πτῆσις Ὑδροπλάνου ἐν Ἑλλάδι. «Παλαιὸ Φάληρο-Ὕδρα-Παλαιὸ Φάληρο»


Ὁ Ὑπολοχαγὸς Δημήτριος Καμπέρος, ἀνεχώρησε τὴν 09:15 πρὸ μεσημβρίας τῆς 24ης Ἰουνίου 1912, παρουσία ὀλίγων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ εἰς τὶς ἀκτὲς τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου διὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν πτήση τοῦ μετασκευασθέντος εἰς ὑδροπλάνον  ἀεροπλάνου «Δαίδαλος».

Τὴν πτῆσιν τοῦ ὑδροπλάνου «Δαίδαλος» παρακολουθοῦσε διὰ λόγους ἀσφαλείας τὸ ἀντιτορπιλικὸ πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ «Νίκη», δίχως ὅμως νὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπέμβει.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἔντυπο τύπο τῆς ἐποχῆς, (Ἀρχεῖα Ἐφημερίδων «Ἐμπρός» & «Σκρίπτ») ὁ Ὑπολοχαγὸς Δημήτριος Καμπέρος ἔφθασεν εἰς τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας τὴν 09:53 πρὸ μεσημβρίας, διανύοντας συνολικὴ ἀπόσταση 80 χιλιομέτρων (37 ναυτικῶν μιλῖων διὰ τὴν ἀκρίβειαν), ἐντὸς 43’ λεπτῶν, ἐπιτυγχάνοντας ταχύτητα 93 μιλῖων τὴν ὥρα.

Ἐνῶ κατὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ ὑδροπλάνου,ὁ καιρὸς εἰς τὸ Φαληρικὸν ὅρμον ἦτο εὐνοϊκὸς καὶ ἤπιος, ἀνοικτά της νήσου Πόρου, ἡ ἔντασις τοῦ ἀνέμου ηὐξήθη, ἐξαναγκάζοντας τὸν Ὑπολοχαγὸ Δημήτριο Καμπέρο, νὰ πραγματοποιήσει διὰ λόγους ἀσφαλείας κατακόρυφο ἑλιγμὸ διὰ νὰ σταθεροποιήσει τὸ ὑδροπλάνον «Δαίδαλος» νὰ ἰπταθεῖ εἷς ὕψος εἴκοσι μέτρων ἄνω τῆς ἐπιφάνειας τῆς θαλάσσης διὰ τὸ ὑπόλοιπό της πτήσεως. (Σημείωσις:Προφανῶς ὁ καιρὸς θὰ ἦτο Βόρειος-Βορειοανατολικός)

Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Δημήτριου Καμπέρου εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν ἦταν ἀποθεωτική. Πλῆθος κόσμου, καθὼς καὶ οἱ Πρόκριτοι τῆς Ὕδρας συγκεντρώθηκαν εἰς τὴν προκυμαίαν διὰ νὰ συγχαροῦν τὸν τολμηρὸ Ὑδραῖο ἀεροπόρο, ὁ ὁποῖος πρῶτος κατήγαγε παγκόσμια πρωτιάν, ἐπιτυγχάνοντας νὰ διανύσει ἀπόσταση 80 χιλιομέτρων μὲ ὑδροπλάνον.
Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν πολιτῶν τῆς Ὕδρας ἦτο τόσο μεγάλος ,ὥστε χρειάστηκε ἡ συνδρομὴ τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ ὑδροπλάνου «Δαίδαλος».

Τὸ ἀεροπορικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Δημήτριου Καμπέρου προκάλεσε μέγα θαυμασμό,ὥστε δικαίως προκάλεσε συγκρίσεις μὲ τὸ ἀντίστοιχο ἐπίτευγμα τοῦ Γάλλου ἀεροπόρου Μπλεριῶ, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε ἀεροπορικῶς τὸν διάπλου της Μάγχης ἀλλὰ μὲ ἰσχυρότερο ἀεροπλάνο.

Παρακάτω ἀκολουθεῖ ἡ ἐξιστόρησις τῶν πτήσεων τοῦ ὑδροπλάνου «Δαίδαλος» ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τῶν ἐφημερίδων «Ἐμπρός»,«Σκρίπτ» καὶ «Μακεδονία».


Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρὸς (Φύλλον 25ης Ἰουνίου 1912) «Ἄρθρον:Ὁ Δαίδαλος εἰς τὴν Ὕδραν»

«Ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας ἐστέφθη ἡ χθεσινὴ πτῆσις τοῦ εἰς ὑδροπλάνον μετασκευασθέντος ἀεροπλάνου «Δαίδαλος» εἰς Ὕδραν.Ἡ πτῆσις ἐσημείωσε ρεκὸρ ἐπιτυχίας,διότι διὰ πρώτην φορᾶν ὑδροπλάνον διήνυσεν ἀπόστασιν 80 χιλιομέτρων.Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπικρατήσας λαμπρὸς καιρὸς δὲν συνέτεινεν ὀλίγον εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς πτήσεως.
Ὁ κ.Καμπέρος ἐπιβαίνων τοῦ «Δαίδαλος» ἀνεχώρησεν τὴν 9:15 τῆς πρωΐας ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου μὲ ταχύτητα 90 χιλιομέτρων.Καθ’ ὁδὸν συνήντησε τὴν «Νίκην» ἀποπλεύσασα ὀλίγον ἐνωρίτερον,ὀοὺ δὲ εἰσῆλθον θριαμβευτικῶς εἰς τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας.Ὁ «Δαίδαλος» θὰ ἐπανακάμψη σήμερον τὸ πρωΐ»


Πηγή:Ἐφημερίδα Σκρίπτ (Φύλλον 25ης Ἰουνίου 1912) «Ἄρθρον:Ὁ Δαίδαλος,Ὑδροπλάνον εἰς Ὕδραν ἐντὸς 43 μόνον λεπτῶν.Καταπληκτικαὶ λεπτομέρειαι τοῦ ἀεροπορικοῦ ἄθλου»

Ὡς εἴχομεν προαναγγείλει, χθὲς τὴν πρωΐαν, ὁ στρατιωτικὸς ἀεροπόρος ὑπολοχαγὸς κ Καμπέρος ἐπιβαίνων τοῦ ἀεροπλάνου «Δαίδαλος» τὸ ὁποῖον εἶχε μεταβάλλει εἰς ὑδροπλάνον ἀνεχώρησεν ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου τὴν 9ην,15’ τῆς πρωΐας διευθυνόμενος πρὸς τὴν Αἴγιναν.Κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἀναχωρήσεως,ὀλίγοι περίεργοι παρίσταντο θαυμάζοντες τὴν τόλμην τοῦ ἀνδρός,ὅστις μὲ τόσον εὔθραυστον μηχάνημα ἀπεφάσισε νὰ διανύση 80 ὅλα χιλιόμετρα.
Ὁ «Δαίδαλος» ἀπέπλευσε μὲ τὴν ὁρμὴν τῆς θυέλλης,ἤτοι μὲ ταχύτητα 93 μιλῖων τὴν ὥραν.
Ἐφαίνετο ὡς  μυθολογικὸς θεὸς ἐφιστάμενος τῶν κυμμάτων καὶ χανόμενος μέσα εἰς τοὺς ἐλαφροὺς ἀφροὺς τῶν κυμμάτων τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου.
Οἱ ἐπὶ τῆς παραλίας ἱστάμενοι καὶ ἐκ τῶν ξενοδοχείων καὶ τῶν παραλιακῶν καταστημάτων παρακολουθοῦντες τὴν ἐπὶ τῶν κυμάτων πτῆσιν ἠδυνήθησαν νὰ παρακολουθήσουν τὸν τολμηρὸν ἀεροπόρον ἐπὶ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας, κατόπιν δὲ τὸν ἔχασαν εἰς τὴν ὁμίχλην τοῦ ὁρίζοντος.Εὐτυχῶς ὅτι ὁ καιρὸς ἦτο εὐνοϊκὸς καὶ αἳ ἐλπίδες περὶ ἐπιτυχίας τοῦ ὑδροπλανικοῦ τούτου ἄθλου,τοῦ ἀληθῶς πρωτάκουστου,ἐνισχύοντο πολύ.Ἐν τούτοις ἦτο ἀπερίγραπτος ἡ συγκίνησις πάντων ἐκείνων οἵτινες παρηκολοῦθησαν τὸν τολμηρὸν ἀεροπόρον μας εἰς τὴν πτῆσιν τοῦ ταύτην.

ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΥΔΡΑΝ ΑΙΣΙΩΣ
Τηλεγράφημα ἐπίσημον ἐξ Ὕδρας ληφθὲν περὶ τὴν μεσημβρίαν ἀνήγγειλεν ὅτι ὁ ἀεροπόρος κ.Καμπέρος ἐπιβαίνων τοῦ «Δαιδάλου» ἔφθασεν ἐκεῖ αἰσίως τὴν 9,58’ διανύσας τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου μέχρι Ὕδρας εἰς διάστημα 43 μόνο λεπτῶν,πλέων μὲ μέση ταχύτητα 93 χιλιομέτρων τὴν ὥραν.Εἰς τὴν παραλίαν εὐθὺς ὡς ἐγνώσθη ὁ κατάπλους αὐτοῦ πλῆθος κόσμου προσέδραμεν ἐκπληττόμενος διὰ τὸ τόλμημα καὶ ἀποθαυμάζων τὸ μηχάνημα τὸ ὁποῖον ἀπετέλεσε τὸ ἀντικείμενον τῆς περιέργειας πάντων. Δύναμις ἐκ τῶν χωροφυλάκων ἐσχημάτισε ζώνην ὅπως ὁ κ.Καμπέρος ἐλεύθερος πάσης ἐνοχλήσεως φροντίση διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ ἀεροπλάνου,ὄλαι δὲ αἳ ἀρχαὶ τῆς Ὕδρας καὶ οἱ προύχοντες ἐπροθυμοποιήθησαν ἴνα παράσχωσι πάσαν περιποίησιν πρὸς τὸν κ.Καμπέρον.

ΥΨΩΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
Ὁ τολμηρὸς ἀεροπόρος μας καθ’ ἃ ἀνεκοίνωσε δὲν διήνυσεν ὁλόκληρον τὸ διάστημα ἀπὸ Π.Φαλήρου μέχρις Ὕδρας θαλασσοπλόων, ἀλλ’εἷς σημεῖον τί δι’ ἐπιδεξίου κινήσεως κατώρθωσε νὰ ὑψωθῆ ὑπὲρ τὴν θάλασσαν κατακορύφως εἰς ὕψους 20 μέτρων ἄνω τῆς ἐπιφάνειας τῆς θαλάσσης,διατηρήσας δὲ τὸ ὕψος τοῦτο μετὰ θαυμαστὴς εὐστάθειας μέχρι Ὕδρας.
Ὁ κ.Καμπέρος ἠναγκάσθη ν’ἀνυψωθῆ διότι ἡ θάλασσα ἤρχισε νὰ συνταράσσεται, τὰ κύματα τῆς ὁποίας ἤρχισαν νὰ τὸν ἐνοχλοῦν.Ἡ θαλασσοταραχὴ αὐτὴ ὀφείλεται εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἀνέμου.Ὅταν ἀνεχώρησεν ἐκ Φαλήρου ὁ κ.Καμπέρος ἔπνεεν ἐλαφροτάτη αὔρα,ἀλλὰ πλησίον τοῦ Πόρου ἡ ἐλαφρὰ πνοὴ αὐτῆς μετεβλήθη εἰς ἐνοχλητικὸν ἄνεμον,ὅστις ἠνώχλει τὸ ἀεροπλάνο,τὸ ὁποῖον ἠπειλεῖτο νὰ ὑποστῆ ζημίας.

ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΝ
Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ «Δαιδάλου» ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου εἶχεν ἐκπλεύσει τὸ ἀντιτορπιλλικὸν «Νίκη» ὑπὸ κυβερνήτην τὸν κ.Μ.Ματθαιόπουλον μὲ ὅλην αὐτῆς τὴν ταχύτητα,ὅπως δυνηθῆ ἐν περιπτώσει ἀπευκταίου νὰ παράσχη συνδρομὴν εἰς τὸν κ.Καμπέρον.Ὁ «Δαίδαλος» συνήντησεν εἰς τὸν δρόμον τοῦ τὴν «Νίκην» τὴν ὁποίαν μετὰ ἰλιγγιώδους ταχύτητος διευθυνόμενος πρὸς τὴν Αἴγινα ἄφηκεν ὄπισθέν του.Ἡ «Νίκη» κατέπλευσεν εἰς Ὕδραν,μολονότι ἔπλεε μὲ ταχύτητα ἀνωτέραν τῶν 30 μιλῖων,μόλις 50 λεπτὰ μετὰ τὴν ἄφιξιν τοῦ «Δαιδάλου»

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Κατὰ τᾶς ἐπισήμου πληροφορίας ἐὰν ὁ καιρὸς εἶνε καλὸς ὁ «Δαίδαλος» θὰ ἀναχωρήση σήμερον ἐξ Ὕδρας,ὅπως ἐπιστρέψη εἰς Παλαιὸν Φάληρον,συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «Νίκη».Ἐὰν ἡ θάλασσα δὲν εἶνε ἥσυχος ὁ «Δαίδαλος» θὰ ἔλθη ἀεροδρομῶν..»


Πηγή:Ἐφημερίδα Ἐμπρὸς (Φύλλον 26ης Ἰουνίου 1912) 

Ἡ χθεσινὴ ἐπάνοδος τοῦ Καμπέρου ἀπὸ τὴν Ὕδραν προσθέτει καὶ κάτι ἄλλο εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς πτήσεώς του.Τὸ ρεκὸρ ταχύτητος.Καὶ εἰνε καὶ ρεκὸρ ὡς καὶ χθὲς ἀκόμη ἐλέγομεν,τὸ γεγονὸς διὰ τοῦτο ἄξιον νὰ ἐξαρθῆ περισσότερον.
Ὅταν ὁ Μπλεριῶ ὑπερέβη πρῶτος τὴν Μάγχην ἡ πτῆσις τοῦ ἐθεωρήθη τί μέγα οὐχὶ μόνον,διότι διῆλθεν ἐν μέσῳ μεγάλων ρευμάτων ἀέρος,ἀλλὰ καὶ διότι ἡ ἀπόστασις τὴν ὁποία ἤνυσεν ἄνευ οὐδενὸς ἐπεισοδίου,τὸν καθιστὰ ἔνδοξον.Ὁ  ἰδικός μας στρατιωτικὸς ἀεροπόρος ἕνα πεντάωρον ἀτμοπλοϊκὸν πλοῦν ἐπέτυχεν εἰς 38 λεπτὰ τῆς ὥρας.Καὶ πρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι ὡς δευτέρα πτῆσις ἀπὸ Φαλήρου μέχρι Ὕδρας ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ εἶνε πολὺ σημαντικωτέρα,ἀφ’ὅσον ἴσως πολλοὶ δὲν τὸ φαντάζονται….»


Πηγή:Ἐφημερίδα Μακεδονία (Φύλλον 27ης Ἰουνίου 1912) «Ἄρθρον:Ἡ Ἑλλὰς ἀπέκτησε τὸ παγκόσμιον ρεκὸρ δι’ὑδροπλάνον. Ἀπὸ Πειραιῶς εἰς Ὕδραν»

«…Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀθηνῶν ὅτι ὁ ἀεροπόρος λοχαγὸς κ.Καμπέρος διὰ τοῦ ἀεροπλάνου-ὑδροπλάνου «Δαίδαλος» διέσχισε τὴν μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Ὕδρας θάλασσαν,ἀπόστασιν 80 χιλιομέτρων εἰς 43’ λεπτά.Τὸ κατόρθωμα τοῦτο τοῦ Ἕλληνος ἀεροπόρου δίδει εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ παγκόσμιον ρεκὸρ δι’ ὑδροπλάνον….»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...