hydraki


(hydraki:Διαδυκτιακὸς Δίαυλος Προβολῆς Μαγνητοσκοπίων-Εἰκονοληψιῶν τῶν Ἐθίμων-Ἠθῶν-Δρώμενων τῆς νήσου Ὕδρας (Υου tube)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1861.Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ὕδρα 1861.Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς Ὕδρας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ὕδρα 1861.Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς Ὕδρας

Ὕδρα 1861.Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς Ὕδρας

 Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
κατὰ τὴν Πρώτην Σύνοδον τῆς Έβδομης Βουλευτικῆς Περιόδου
Τόμος Ἅ΄,Ἐν Ἀθήναις,Ἐκ τοῦ Δημοσίου Τυπογραφείου,1861
Συνεδρίασις Δ’,Τῆς 8ης Μαρτίου 1861
Συνεδρίασις Ε’,Τῆς 13ης Μαρτίου 1861


Οἱ Βουλευτικὲς ἐκλογὲς Ὕδρας διεξήχθησαν τὸν Ἰανουάριου τοῦ 1861,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑβδόμης Βουλευτικῆς Περιόδου.Οἱ ἐκλογὲς προκηρύχθησαν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Βασιλεῶς Ὄθωνος,ἕνεκα τῆς ταραχωδοῦς πολιτικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε εἰς τὴν Ἑλλάδαν,μετὰ τὶς διεξαχθεῖσες ἐκλογὲς τοῦ ἔτους 1859,κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων παρατηρήθηκαν παρατυπίες ὑπὲρ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Μονάρχου.Ἡ διαλογὴ τῶν ψήφων ἀνέδειξε ὡς Βουλευτὲς Ὕδρας ,τὸν  Λάζαρον Ἀναγνώστου Γιουρδῆ,τὸν Θεόδωρον Γκίκα καὶ τὸν Ἀναστάσιον Νικολάου Οἰκονόμου.

Σημείωσις:Θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,δὲν ἔχουν ἀναρτηθεῖ τὰ ψηφιακὰ ἀντίγραφα τῶν πρακτικῶν τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1861,ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ διαπιστωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ψήφων ποὺ ἔλαβαν οἱ ἐκλεχθέντες Βουλευτὲς Ὕδρας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας διετυπώθησαν σοβαρὲς ἐνστάσεις ἂπ΄τὴν πλευρὰ τοῦ ὑποψηφίου Βουλευτοῦ Δημήτριου Σταματίου Μπουντούρη.Οἱ συγκεκριμένες ἐνστάσεις ἐκτέθηκαν εἰς τὴν Δ΄ συνεδρίασιν τῆς 8ης Μαρτίου 1861, μέσω τῆς εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως τοῦ Β΄Τμήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ποὺ ἀνέλαβε νὰ ἐπικυρώσει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν Ὕδρας.
Συγκεκριμένα:

α) Ὁ Δημήτριος Μπουντούρης κατήγγειλε πὼς ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τῶν μελῶν τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ἦτο εἰκονική.

Ἡ κατηγορία αὐτὴ κρίθηκε ὡς ἀβάσιμη ἀπὸ τὸ Β΄Τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, διότι ἡ κλήρωση τῶν μελῶν τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς πραγματοποιήθηκε παρουσία τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ὕδρας καθὼς καὶ τοῦ Ἐπάρχου Ὕδρας.Μετὰ τὴν ἀποπεράτωση τῆς κληρώσεως συνετάχθη καὶ τὸ σχετικὸ  πρωτόκολλο κληρώσεως τῆς 7ης Ἰανουαρίου 1861.

«..ἡ ἰσχυριζόμενη εἰκονικότης τῆς κληρώσεως τῆς ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς ἀποκρούεται  καὶ μὴ ἀληθὴς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀπὸ 7 Ἰανουαρίου 1861 πρωτοκόλλου κληρώσεως, ὅπερ γενόμενον ἐνώπιόν του δημοτικοῦ συμβουλίου,τοῦ δημάρχου καὶ τοῦ ἐπάρχου Ὕδρας,τουτέστι ἐνώπιον τῶν πρὸς σύνταξιν τούτου ἁρμοδίων ἀρχῶν..»

β) Ὁ Δημήτριος Μπουντούρης κατήγγειλε τὴν ἄρνηση τοῦ Δημάρχου Ὕδρας Ἀναστάσιου Νικολάου Οἰκονόμου (Ἃ Δημαρχιακὴ Θητεία 1859-1862),ὁ ὁποῖος ἦτο καὶ ὑποψήφιος Βουλευτής,νὰ κοινοποιήσει τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον τῶν ἐχόντων τὸ δικαιῶμα τοῦ ψηφοφορεῖν.

Τὸ Β΄Τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἀπέρριψε καὶ τὴν δεύτερη ἔνσταση τοῦ Δημητρίου Μπουντούρη ὡς ἀβάσιμη,διότι ἡ ἄρνηση τοῦ Δημάρχου νὰ ἐπιδώσει τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον δὲν συνιστᾶ στέρηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος τῶν πολιτῶν. Οὕτως ἢ ἄλλως,ὅποιος ἐπιθυμοῦσε,εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ παραλάβει τὸν ἐκλογικὸν κατάλογον παρὰ τὸν Ἔπαρχον Ὕδρας.

«...ἠδύναντο οἱ ἐνισταμένοι νὰ ζητήσωσι καὶ λάβωσιν ἀντίγραφον ἐκ τοῦ παρὰ τῷ ἐπαρχείω εὐρισκομένου ὁμοίου καταλόγου,ὥστε ἡ ἰσχυριζόμενη ἄρνησις τοῦ δημάρχου δὲν ἀποτελεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴν οὐσιώδη ἔλλειψιν...»

γ) Ὁ Δημήτριος Μπουντούρης καθὼς καὶ μερίδα Ὑδραίων πολιτῶν κατήγγειλαν εἰς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,μέσω ἐνυπόγραφης ἐπιστολῆς τῆς 9ης Ἰανουαρίου 1861, τὴν παρουσία ἐνόπλων στρατιωτῶν ἐντός του χώρου διεξαγωγῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.(Ὡς ἀναφέρθη παραπάνω,τὰ πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ 1861 δὲν ἔχουν ἀναρτηθεῖ.Συνεπῶς δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀναγνώσεως τῆς συγκεκριμένης ἐνυπόγραφης καταγγελίας τῶν πολιτῶν Ὕδρας).

Ὁμοίως,τὸ Β΄Τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,ἀπέρριψε καὶ τὴν τρίτην ἔνσταση ὡς ἀβάσιμη,διότι ἡ παρουσία τῶν ἐνόπλων τμημάτων ἦταν ἀπαραίτητη διὰ τὴν τήρηση τῆς τάξεως καὶ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν.

«..ἡ παρουσία τῆς ἐνόπλου δυνάμεως εἰς τὸν τόπον τῆς ψηφοφορίας,ἐθεωρήθη ἀναγκαία ἀπὸ τὴν ἐφορευτικὴν ἐπιτροπὴν ἐνεργοῦσαν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν καθηκόντων της καὶ προνοοῦσαν περὶ τῆς διατηρήσεως τῆς τάξεως καὶ τῆς κοινῆς ἡσυχίας.Ὅτι οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν ἐνισταμένων περὶ ἐπεμβάσεως τῶν στρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχῶν μὴ ἐξηγοῦντες πού,πότε καὶ ἐπὶ ποίων ὠρισμένως προσώπων ἐπενήργησαν αἳ ἀρχαὶ αὐταί,εἴσι ἀόριστοι καὶ ὡς τοιοῦτοι ἀνεπίδεκτοι ἐκτιμήσεως..»

Ἐν κατακλείδι,εἰς τὴν  Ἐ΄συνεδρίασιν τῆς 13ης Μαρτίου 1861,ἀνεγνώσθη ἐντός της Βουλῆς ἡ ἔκθεσις τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς Ὕδρας καὶ ἐπικυρώθηκε τὸ ἀποτέλεσμά της:

«..Κηρύξαντος δὲ τοῦ προέδρου τὸ ἀποτέλεσμα ὑπὲρ τῶν ἀνωτέρω προσώπων, ἀνεγνώσθη καὶ ἡ ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς Ὕδρας ἔκθεσις τῆς ἐπιτροπῆς,ἐφ’ἢς παρετήρησεν ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν ὑπουργός,ὅτι,ἐπειδὴ ἀναφέρονται ἀόριστοι περὶ ἐπεμβάσεως τῶν διαφόρων ἀρχῶν ἰσχυρισμοί,παρακαλεῖ τὸν εἰσηγητὴν νὰ ἐξηγήση ἂν ὑπάρχη ρητὴ τὶς πράξις οἱασδήποτε ἐπεμβάσεως ἡ παρανομίας ἢ ἀορίστως μόνον ἀναφέρονται αἳ τοιαῦται λέξεις,καθ’ὅσον ἐπιθυμεῖ νὰ διαψεύσει πάσαν αἰτίασιν.
Ἀπαντήσαντος δὲ τοῦ εἰσηγητοῦ ὅτι ἂν ὑπῆρχε τοιαύτη τὶς ὠρισμένη αἰτίασις,ἤθελε μνημονευθῆ διὰ τῆς ἐκθέσεως’ἡ Βουλὴ ἐρωτηθεῖσα παρεδέχθη τὸ ἔγκυρόν της ἐκλογῆς ταύτης,ὡς καὶ τῶν τῆς ἐπαρχίας Μεγαλοπόλεως,Ἄργους καὶ Αἰγιαλείας, δὶ’εἰδικῆς ἀναστάσεως,ἀναγνωρίσασα νομίμους βουλευτᾶς τῆς μὲν Ὕδρας τοὺς Λάζαρον Γιουρδήν,Θεόδωρον Γκίκαν καὶ Ἀναστάσιον Οἰκονόμου..»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...